Eves beszámoló I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt."

Átírás

1 statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: Eves beszámoló F üzleti évröl I - Keltezés: Békéscsaba,2012.májusl5. S,e va4ter\ a vállalkftzás vezöje (kepi seioje) VOLAN P.H[ekedésl Zrt.

2 .. b 1376 Statisztikai szamjel: LfiiLi[.IIiI 8TiL.J ij {91 L1i LT1 Cégjegyzék száma: Lc.ILL[qLE ro [oji F 4T1IJ Az üzleti ev merlegfordulonapja: december 31. Liii (év/ho/nap) MERLEG A változat Sor- Eszközök (aktivák). A tetel megnevezese Elozo ev - EIözó év(ek) szam modositasat.. adatok E Ft-ban Targyev c d e 01. A. Befektetett eszkàzök ( sor) I. IMMATERIALIS JAVAK ( sorok) AlapItás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivalt értéke 05. Vagyon értékü jogok Szellemi termékek Uzleti vagy cegértek 08. Immateriális javakra adott elolegek 09. Immateriális javak értékhelyesbitese 10. II. TARGYI ESZKOZOK ( sorok) Ingatlanok es a kapcsolódo vagyoni értékü jogok MQszaki berendezések, gepek, jármovek Egyeb berendezések, felszerelések, járm(wek Tenyészállatok 15. Beruházások, felüjitások Beruházásokra adott elolegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 18. H. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK ( sorok) TartOs részesedés kapcsolt váflalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. EgyebtartOsreszesedes Tartósan adott kölcsön egyeb részesedési viszonyban áhó vail Egyeb tartôsan adottkälcsön Tartós hitelviszonyt megtestesitö értékpapir Befektetett pénzugyi eszközäk értékhelyesbitése Befektetett penzugyi eszkozok értékelési kulonbozete KORÔS VOLAN skôziekedégi Zn. Keltezés: Bekéscsaba, május 15. PH. Szarv ter a váualkozás vez to (képv seloje)

3 - _ Statisztikai számjel: [i [ij oj Cégjegyzek száma: {IL Az üzleti év merlegfordulonapja: december 31 r. ri (év/hó/nap) MERLEG A változat Sor- szám Eszközök (aktivák) A tetel megnevezese Elozo ev...,. adatok Elözö év(ek) môdositásai a b c d 27. B. Forgoeszkozok ( sor) 28. I. 1 E Ft-ban Targyev KESZLETEK ( sorok) Anyagok (1 Befejezetlen termelés es félkész termekek 31. Nävendék-, hizó- es egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Aruk 34. Készletre adott elo)egek 35. II. KOVETELESEK ( sorok) KOvetelések áruszállitasbo! es szolgãftatasbôl (vevbk) Követelesek kapcsolt vállalkozással szemben 38. Kävetelések egyéb részesed. viszonyban Iévö vállalk. szemben 39. VáltOkövetelesek 40. Egyeb követelések KOvetelések ertékelesi kulönbozete 42. Származékos ugyletek pozitiv értékelési különbozete 43. III. ERTEKpApIROK ( sorok) 44. Részesedes kapcsolt vállalkozásban 45.J Egyeb részesedes 46, Sajat részvények, saját uzletreszek.l Forgatási célü hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 48. ErtékpapIrok értékelési kulönbozete [ Iv PENZESZKOZOK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek LC._AktIv idöbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv idobeli elhatárolása Kaltsegek, ráforditások aktlv idbbeli elhatárolãsa ráforditások LESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN ( sor) KtrOS VOLAN J Itóbii, k -7IekedéeI Zrt.A(7 Keltezés: I3ékéscsaba, majus 15. PH, SzaLy Fr avállalkozás vez(kepveioje)

4 . Statisztikai számjel: Liiiti I 1ThJE Cégjegyzek száma: 1iL] Az üzleti ev mérlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) Sor- szám A tetel megnevezese Elozo ev... EIözö év(ek) módositásai adatok E Ft-ban a b c d e Targyev 57. D. Saját tôke ( sor) I. JEGYZETT TOKE , SorbOl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGVZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61. III. TOKETARTALEK IV EREDMENYTARTALEK V. LEKOTOTT TARTALEK VI. ERTEKELESI TARTALEK 65 ErtékhelyesbItés értékelési tartaléka 66. Valás értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várhatô kotelezettsegekre Céltartalék a jövöbeni kaltsegekre 71. L Egyéb céltartalék I 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK ( sorok) Hátrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt katelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban levo vallalkozassal szemben 76 Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb gazdalkodoval szemben V Keltezés: Békéscsaba, május 15. a vá)ialkozás vçzeroje (pvise1ê.e).

5 a b - Statisztikai számjel: [ljjjoj J3!ij8J34J9 jj1j4jo 4] Cégjegyzék száma: [oj4 Az üzleti év mérlegfordulonapja: [liii december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése 77. II. HOSSZU LEJARATÜ KOTELEZETTSEGEK ( sorok) 78. HosszU Iejáratra Egyeb 83. TartOs 84 kapott kölcsänäk Atváltoztathatô kotvények Tartozások kotvénykibocsátãsbol Beruházási és fejlesztési hosszü hitelek Iejáratü hitelek kotelezettsegek kapcsolt vállalkozässal szemben Tartós kbtelezettsegek egyeb részesedési viszonyban Iévö 85. Egyeb hosszu iejáratü vállalkozással szemben kotelezettsegek 86. iii. ROVID LEJARATCJ KOTELEZETTSEGEK ( Rövid sorbôl ejáratu kölcsänök az 89. Rövid IejáratU hitelek 90. Vevôktöl kapott elölegek átvãltoztathato kötvények és sorok) Kotelezettségek ãruszállitásbôl es Váltôtartozások szolgáltatásbol (szálliták) 93. Rövid Iejãratü Rbvid Iejáratü viszonyban Iévö 95. Egyeb rovicl ejáratu G. kötelezettsegek kapcsolt vãllalkozással szemben kotelezettsegek egyéb részesedési vállalkozással szemben kötelezettsegek Kotelezettsegek értékelési külänbäzete Származékos ugyletek negativ értekelési különbözete PasszIv idöbeli elhatárolások (99.-lOl. sorok) 99, Bevételek 100. Koltségek, 101, passziv Halasztott bevételek idöbeli ráforditások passziv elhatárolása idôbeli elhatârolâsa ? FORRASOK OSSZESEN ( sor) Li Keltezés: Békéscsaba, màjus 15, KÔRÔS VOLAN PH. Zrt. a vallalkozas SzavasPéter vezetdje (kepviseloje)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzek száma: [i fi1 IfJ r13r1iiii4tot1 [o(4-{1jojo1o14ji 5] Az uzleti ev merlegfordulonapja: december 31. (év/ho/nap) L31 ii Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás A változat Sorszám A tetel megnevezese Elozo ev... adatok E Ft-ban Eläzä év(ek) - módositásai Targyev a b c d e 01. Belfäldi értekesltes netto árbevétele Exportértékesités nettó árbevétele I. ErtekesItés nettô árbevétele (01+02.) Saját termelésü készletek állománya 04. Saját elöállitásü eszkozok aktivált értéke II. Aktivált saját teljesitmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorbôl: visszairt értékvesztés Anyagkoltseg Igénybe vett szoigaltatasok értéke Egyeb szolgaltatasok értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetitett) szolgaltatasok értéke IV. Anyagjellegü ráforditások ( ) BerkOltseg Személyi jellego egyeb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráforditások ( ) Vi. Ertékcsökkenési Ieirás VII. Egyeb ráforditások VII. sorbol: értekvesztés A. UZEM( (UZLETI) TEV. EREDMENYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) j KbROSVOLAN Itób1I -7IekedésI Keltezés: 2O12 ms 1 P.H Szar1r

7 43 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 1 4 oj [32] Az üzleti év merlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás Sor szám a A Kapott (járó) osztalek és tétel megnevezése b részesedes 13. sorbol: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedesek értékesitesének 14. sorbôl: kapcsoltvállalkozastol kapott Befektetett pénzugyi eszkozök kamatal,. árfolyamnyeresege A változat Elözö év adatok EIôzô év(ek) môdositãsai E Pt-ban Targyev c d e árfolyamnyeresege sorbol: kapcsolt váiiakozástói kapott 16. Egyeb kapott (jaró) kamatok és kamatjellegg bevetelek sorbôt: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Penzugyi moveletek egyeb bevételei sorbôl: értékelési különbözet L Pénzugyimüveletek bevete( & 17.) B&ekpénzug4eszkozOkayamvesztesege 19. Fizetendö kamatok 18. sorbol: kapcsolt vállalkozásnak adott és kamatjeiieg rátorditàsok 19. sorbol: kapcsolt vãllalkozásnak adott 20. Reszesedések,_értékpapIrok, bankbetetek értekvesztése 21. Penzugyi moveletek egyeb ráforditásai sorbol: értékelési különbözet IX. Pénzügyi muveletek ráforditásai B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (Vill-IX.) - ( i ) C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A.±B,) X. RendkIvUli bevételek XI. RendkIvOli ráforditások D. RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) j E. ADOZAS ELÔTTIEREDMENY(±C.±D.) XII. Adéfizetési kotelczettség FADOZOTTEREDMENY(±E G. XII) Eredmenytartafekigénybevétele osztalékrarészesedésre JOváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F ) Keltezés: Békéscsaba, május 15. KOROS VOLAN PH. és2rt. a S váiiaikozásvezetw.(1jpviseioje)

8

9

10

11

12 Tartalomjegyzék 1. Általános rész A vállalkozás általános bemutatása A részvénytársaság számviteli politikája A számviteli politika ának kiemelt hatásai A számviteli alapelvektl való eltérések, a számviteli törvény speciális alkalmazása Költségvetési kapcsolatokat érint és egyéb vizsgálatok Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk...22 oldal Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a, beruházások A környezet védelmét szolgáló eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a Az elszámolt értékcsökkenési leírás elszámolási módozatonként Lízingelt eszközök, bérelt eszközök Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Készletek értékének alakulása, értékvesztése A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének alakulása Követelések értéke, elszámolt értékvesztése Értékpapírok alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív idbeli elhatárolások Saját tke, az eredménytartalékból, tketartalékból lekötött összegek, az adózott eredmény felosztása, osztalék Céltartalékok alakulása Kötelezettségek (hitelek, kölcsönök, további kötelezettségek) Jelzáloggal biztosított kötelezettségek, ingó jelzálogok, bank garanciával biztosított kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk A belföldi értékesítés bemutatása A nemzetközi forgalomban történt értékesítés bemutatása

13 Egyéb bevételek, kapott mködési célú támogatások, állami normatív, helyi önkormányzati támogatások, helyközi ellentételezés Egyéb ráfordítások, adott mködési célú támogatások Rendkívüli bevételek, kapott fejlesztési célú támogatások Rendkívüli ráfordítások, adott fejlesztési célú támogatások A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek Az értékesítés közvetlen és közvetett költségei, az értékesítés bruttó eredménye Tájékoztató rész Szöveges és számszaki értékelés a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl, a likviditásról Vagyoni viszonyok, eszköz, forrás összetétel Pénzügyi helyzet, likviditás alakulása A jövedelmezség jellemzése Tételes tájékoztató információk Cash-flow kimutatás Társult és egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások A nyereséget terhel adók (társasági adó, különadó) bemutatása A társasági adó alapját korrigáló tételek, az adóalap és az adó meghatározása, elhatárolt negatív adóalap alakulása Különadó számítása Bérköltség és személyi jelleg kifizetések, létszám Az igazgatóság és a felügyel bizottság tagjainak járandósága, a könyvvizsgálók díjazása A részvények számának és névértékének alakulása Mérlegben nem szerepl kötelezettségek Folyamatban lév fontosabb peres és nem peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás Mellékletek jegyzéke 1. sz. A részvénytársaság mérlege (1.a. Eszközök, 1.b. Források) 2. sz. A évi befektetési tükör 3. sz. Eredmény-kimutatás összköltség-eljárással 4. sz. Üzemi eredmény kimutatása forgalmiköltség-eljárással 5. sz. Értékesítés bruttó eredményének kimutatása forgalmiköltség-eljárással 6. sz. Cash-flow kimutatás (számviteli törvény szerinti szerkesztés) 7. sz. Kiegészít információk a 6. sz. melléklethez 8. sz. Cash-flow kimutatás (tulajdonosi követelmények szerinti szerkesztés) 9. sz. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. részesedéseinek részletezése 2

14 1. Általános rész 1.1. A vállalkozás általános bemutatása Az Éves Beszámoló és annak részeként a Kiegészít melléklet a részvénytársaság Számviteli politikája szerint december 31. fordulónappal, február 15. mérlegkészítési határnappal, február 28-ai összeállítási dátummal készült, az akkor rendelkezésre állt információk alapján. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. a KÖRÖS VOLÁN vállalat általános jogutódaként január l-tl közforgalmú menetrendszer helyi- és helyközi személyszállítási f tevékenységet folytató, többségi állami tulajdonban lév részvénytársaságként mködik. A f tevékenységét a belföldi menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés vonatkozásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (jelenleg Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium), a helyi autóbusz-közlekedés tekintetében az illetékes helyi önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerzdések alapján végzi. A társaság elnevezése március 20. napjától hatályos módon, teljes kör jogfolytonossággal KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaságról KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaságra változott. A vállalkozás neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság székhelye: 5600 Békéscsaba Szarvasi út 103. postacíme: 5602 Békéscsaba pf. 36. telefonszám: (66) internet cím: fontosabb telephelyei: Központi telep 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Orosháza Forgalmi - Mszaki Telep 5900 Orosháza, Gyártelep. u. 4. Gyula Forgalmi - Mszaki Telep 5700 Gyula, Kétegyházi út 6. Autóbusz-állomás Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 60. Autóbusz-állomás Békés 5630 Békés, Kossuth tér 27. Autóbusz-állomás Gyula 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2. Autóbusz-állomás Szarvas 5550 Szarvas, Szabadság út Autóbusz-állomás Orosháza 5900 Orosháza, Március 15. tér Autóbusz-állomás Mezkovácsháza 5800 Mkháza, Hársfa u 18. alapítója: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium alapítás idpontja: december 31. jegyzett tkéje: tulajdonosi szerkezete: E Ft, december 31-én Névérték Tulajdonosi részarány Tulajdonos megnevezése (E Ft) (E Ft) (%) (%) Magyar Állam nevében MNV Zrt ,87 98,87 dolgozói részvényesek ,13 1,13 jegyzett tke összesen ,00 100,00 A tulajdonosi szerkezet az éves beszámoló összeállításakor is a fentiekkel egyez, és nincsenek bejegyzetlen változtatási kérelmek. 3

15 mködés jogi formája: zártkören mköd részvénytársaság KSH szám: december 31-ig: január 1-tl: Adóig. sz.: jelenleg: (2006. december 31-ig ) cégbejegyzés száma: /93 törvényességi felügyelet: Gyulai Törvényszék Cégbírósága (korábban Békés Megyei Cégbíróság) bankszámla sz.: Raiffeisen Bank Zrt Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt az éves beszámolót aláíró: Szarvas Péter vezérigazgató, 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 48/1. a könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felels személy: Such Mihályné gazdasági igazgató, 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 91. PM nyilvántartási száma: /R/2002 cégvezetés: ig Igazgatóság igazgatóság elnöke: Honti Pál Árpád vezérigazgató: Szarvas Péter tól vezérigazgató és ügydönt felügyel bizottság felügyel bizottság elnöke: Dr. Vörös Viktória Ágota vezérigazgató: Szarvas Péter könyvvizsgáló: ig tl: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt., Cg , 1024 Budapest F út 71. II. 1., Bernáth János, MKVK tagsági szám: INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft. Cg , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.A.ép.2.em., Móri Ferencné, MKVK tagsági szám: minség- és kör- EN ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 nyezetirányítás: tanúsító: DEKRA Intertek Certification Kft. tanúsító oklevelek: /3 és /1 A részvénytársaság operatív vezetését az Alapító Okirat és az SZMSZ által meghatározott jogkörökkel felruházva a vezérigazgató látja el. Megalakuláskor a részvénytársaság alaptkéje E Ft, az alaptkén felüli vagyona E Ft, így saját tkéje összesen E Ft volt. Az alaptke a dolgozói részvénykibocsátás és dolgozó részvény bevonások, továbbá a magyar állam képviseletét annak idején ellátó ÁPV Zrt., 4

16 késbb MNV Zrt., mint többségi tulajdonos részérl végrehajtott alaptke emelések révén változott, december 31-én E Ft-ot tett ki. A saját tke a pontban elemzett tényezk hatására december 31-ére E Ft-ot ért el, ami a december 31-ei E Ft-hoz képest 0,8 %-os növekedést jelent. A részvénytársaságnál szeptember 14-ig 5 fs igazgatóság mködött, azt követen az Alapító Okirat szerint nem volt, és jelenleg sincs igazgatóság. A részvénytársaság mködését 6 fs felügyel bizottság felügyeli. A részvénytársaság az elz évekhez hasonlóan 3 forgalmi és mszaki telepet, valamint 6 autóbuszállomást üzemeltet Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Békés, Szarvas, Mezkovácsháza városokban. A f tevékenységet 209 db-os záró állományú autóbuszpark látja el. Emellett 17 db járm kapcsolódik közvetve a mködés biztosításához. Megoldva a jármvek mentését, helyszíni futójavítását, támogatva az anyagbeszerzés, a közúti ellenrzés és az irányítás feladatainak ellátását. A részvénytársaság teljes munkaids átlagos állományi létszáma a évben 644,9 f volt. A részvénytársaság a évben E Ft nettó árbevételt ért el, emellett E Ft egyéb bevétel és E Ft aktivált saját teljesítmény került elszámolásra. Az éves bérköltség E Ft-ot tett ki. Az üzemi tevékenység eredménye E Ft, az adózás eltti eredmény E Ft, az adózás utáni eredmény szintén E Ft volt. A december 31-ei mérleg fösszeg E Ft, amely 0,1 %-os növekedés az elz évi E Ft-hoz képest. A f profil a közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatások - a nettó árbevétel 98,3 %-os részét teszik ki, ez a fbb tevékenység-csoportokra bontva az alábbi erforrás és teljesítmény jellemzk alapján mutatható be: Dimenzió Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés Menetrend szerinti belf. helyközi autóbuszközlekedés Egyéb autóbuszközlekedés Autóbuszközlekedés összesen jármvek száma: (db) 38,0 168,0 3,0 209,0 gépkocsivezetk átl. sz.: (f) 67,7 255,0 2,3 325,0 összes kilométer: (M km) 1,7 13,3 0,1 15,1 szállított utasok sz.: (M f) 9,5 14,7 0,4 24,6 utaskilométer: (M utkm) 44,6 314,2 5,0 363,8 férhely kilométer: (M fhkm) 167, ,5 8, ,7 nettó árbevétel: (M Ft) 450, ,4 33, ,8 Az egyéb autóbusz-közlekedés a nemzetközi menetrend szerinti közlekedés teljesítményeit, valamint a menetrend szerinti helyközi közlekedéshez szervesen kapcsolódó, a közös erforrások idlegesen jelentkez szabad kapacitásainak kihasználását jelent különjáratok és szerzdéses járatok teljesítményét foglalja magában. Az erforrások megjelenítése a kilométer teljesítmény arányában történik. A túlnyomó részt Békés megyére, valamint - alapveten a korábbi évek során kialakult piacmegosztás szerint - kisebb hányadban az ország más területeire is kiterjed menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedésben a részvénytársaság stabil piaci pozíciókkal rendelkezik. Számottev, a térség hálózati szint, az alacsony jövedelmezség viszonylatok ellátását is vállaló 5

17 versenytársakkal a társ VOLÁN-okon kívül gyakorlatilag nem kell számolnia a részvénytársaságnak. Országos szinten a közúti menetrend szerinti helyközi közlekedésben, a nettó árbevételt tekintve tartósan 3,7 % körüli részesedéssel bír a részvénytársaság. A fbb gazdálkodási jellemzk hasonló arányokat mutatnak. Ezeket figyelembe véve a hasonló profilú vállalkozások között a második negyed els részében helyezkedik el a részvénytársaság. A mködés közvetlen földrajzi területét tekintve a piaci részesedés 80 % fölötti. A fennmaradó részt gyakorlatilag a többi VOLÁN társaság teszi ki. A jogeld vállalkozások révén, amelyeknek piaci, technológiai, szervezeti szempontból is utóda a KÖRÖS VOLÁN Zrt., több mint 50 éves múlttal, tapasztalattal rendelkezünk a közúti menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben. A nettó árbevétel további része (1,7 %) olyan szolgáltatásokból származik, amelyek a részvénytársaság f profiljának biztonságos üzemeléséhez szükséges, meglév, idlegesen szabad kapacitások kihasználásából, illetleg kihasználatlan ingatlanok hasznosításából származnak. A tevékenységet megalapozó közszolgáltatási szerzdések felsorolásszeren a következk. Tevékenység Idtartam Belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás végzése a szerzdés szerint a KÖRÖS VOLÁN Zrt-hoz rendelt járatok vonatkozásában Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békéscsaba városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békés városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Gyula városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezberény városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezkovácsháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szeghalom városban Mezkovácsháza várossal a közszolgáltatási szerzdés ig volt érvényben eredetileg, de a szolgáltatás a finanszírozás ellehetetlenülése miatt közös megegyezéssel megszntetésre került ével. A Szarvas város önkormányzatával fennálló, helyi menetrend szerinti személyszállítás végzésére vonatkozó közszolgáltatásai szerzdés hatálya e volt. A kiírt pályázatot a KÖRÖS VOLÁN Zrt. megnyerte és új közszolgáltatási szerzdés jött létre közötti idszakra vonatkozóan. Mezberény városban a ével a szerzdés hatálya lejárt, és nem került kiírása új pályázat, így a szolgáltatás ebben a városban megsznt A részvénytársaság számviteli politikája A KÖRÖS VOLÁN Zrt. Számviteli politikája alapjait tekintve január 1-étl funkcionált december 31-ig. Az MNV Zrt. iparági szinten egységes számviteli politika bevezetését rendelte el minden Volán-társaságnál. A minta szabályzat alapján kidolgozott és az ügydönt felügyel bizottság által elfogadott új számviteli politika január 1. naptól hatályos. A számviteli politika megának gazdálkodásra gyakorolt lényeges hatásai 1.3 pontban kerülnek bemutatásra. 6

18 A számviteli politika fbb elemei A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ketts könyvvitellel alátámasztott Éves Beszámolót és Üzleti jelentést készít. Az Éves beszámoló és Üzleti jelentés az adatokat ezer Ft-ban tartalmazza. A részvénytársaság beszámolóját a társaság vezérigazgatója írja alá, aki egy személyben cégjegyzésre jogosult. Az üzleti év tartama megegyezik a naptári évvel (január 1-tl december 31-ig). A mérlegkészítés idpontja: tárgyévet követ február 15. A mérleg választott formája: a Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) 1. sz. melléklet A változata. Az eredmény-kimutatás megállapításának módja szerint a részvénytársaság összköltség eljárással készül, Szt. 2. sz. mellékletében szerepl A Eredmény-kimutatási sémát választotta. A részvénytársaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, mert a számviteli törvény szempontjából nincs anyavállalati kapcsolatban más vállalkozással és nem vezet közösen más vállalkozást. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, a jelents összeg hiba, továbbá a nem jelents hiba küszöbértékei a Számviteli politikában megegyeznek a törvényi elírásokkal. A KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nél a közgylés által megválasztott független könyvvizsgáló tevékenykedik. A beszámoló készítésénél az alábbi fbb szabályzatokat vettük figyelembe, amelyek a Szt. szerint a évben átdolgozásra kerültek, január 1-tl hatályosak, illetleg folyamatosan karbantartottak. Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend, Fkönyvi számlatükör Bizonylati rend, Bizonylati Szabályzat Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Eszközök és források selejtezési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Eszközök értékelése A rendeltetésszer használatbavétel, az üzembe helyezés idpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínsítheten nem jelents. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefügg kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függen más és más lehet. Általában nem jelents, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a mszaki-gazdasági élettartammal. A társaság vonatkozásában január 01-tl jelents maradványértéknek tekintend a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi járm esetén a bekerülési érték 10 %-a. 7

19 - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %-a, ha az az 500 E Ft-ot meghaladja. - Mszaki és egyéb gépek, berendezések (a jármvek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhet. - Az immateriális javaknál, szellemi termékeknél maradányérték nem kerül megállapításra. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és az eszközhöz közvetlenül kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl: szállítási költségek, illetékek, üzembe helyezés során felmerült költségek stb.) Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét mszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentsnek csak akkor minsítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában lev autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követ hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. A december 31-ig beszerzett autóbuszok esetében a részvénytársaságnál felülvizsgálatra került a hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása. A Számviteli törvény 53. (5). szerint: Ha az évenként elszámolásra kerül értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerül értékcsökkenés megváltoztatható, de a eredményre gyakorolt számszersített hatását a kiegészít mellékletben be kell mutatni. A társaság január 01-tl az eredetileg újonnan beszerzett autóbuszok esetében a járm felülvizsgálattal és a jármrekonstrukciós koncepcióval összhangban az alábbiak szerint határozza meg a korábban beszerzett autóbuszok leírási kulcsait és maradványértékét: a már teljes mértékben leírt eszközök leírási szabályai nem kerülnek változtatásra, a részben leírt, de a 10 éves hasznos élettartamot meg nem haladó életkorú eszközök esetében 5 % maradványérték kerül megállapításra, és a maradványértékkel csökkentett december 31-ei nettó érték leírása a hasznos élettartamból az üzembe helyezéstl december 31-ig eltelt idszak levonásával képzett idszakra egyenl részekben történik, a hasznos élettartamot meghaladó életkorú, de még teljes mértékben le nem írt autóbusz estében egy összegben történik a december 31-ei nettó érték leírása. Használt jármvek beszerzése esetén a tervezett értékcsökkenés egyedileg, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a várható használati id alapján lineáris leírási kulccsal kerül 8

20 meghatározásra. A beszerzett használt jármvek korára és várható hasznos élettartamára tekintettel a maradványérték nulla is lehet. Értékvesztések és visszaírásuk elszámolása A számviteli törvény kötelezen elírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni: a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetéseknél, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelés készleteknél. Befektetések és értékpapírok értékvesztése Társaságunknál értékvesztést kell elszámolni a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetésnél, ha legalább 1 éven keresztül a gazdasági társaság saját tke/jegyzett tke aránya 10 %-kal kisebb, mint a befektetés könyv szerinti értéke/befektetés névértékének aránya. Az értékvesztést a piaci érték szintjéig kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának tekintetében jelentsnek minsül, ha a piaci érték és könyv szerinti érték különbözete meghaladja a könyv szerinti érték 20 %-át, tartósnak, ha 1 éven túl fennáll. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vev, az adós minsítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az ellegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív idbeli elhatárolása között lév követelésjelleg tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés idpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege közötti veszteségjelleg különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelents összeg. Tartósnak tekinthet a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérül összege közötti veszteségjelleg különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidt követ 60 napon belül nem került sor. Jelentsnek akkor tekinthet a veszteségjelleg különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy az 50 ezer Ft-ot. A határidn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Idintervallum Értékvesztés %-a nap 25 % nap 50 % nap 80 % 361 nap felett 100 % 9

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben