Eves beszámoló I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt."

Átírás

1 statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: Eves beszámoló F üzleti évröl I - Keltezés: Békéscsaba,2012.májusl5. S,e va4ter\ a vállalkftzás vezöje (kepi seioje) VOLAN P.H[ekedésl Zrt.

2 .. b 1376 Statisztikai szamjel: LfiiLi[.IIiI 8TiL.J ij {91 L1i LT1 Cégjegyzék száma: Lc.ILL[qLE ro [oji F 4T1IJ Az üzleti ev merlegfordulonapja: december 31. Liii (év/ho/nap) MERLEG A változat Sor- Eszközök (aktivák). A tetel megnevezese Elozo ev - EIözó év(ek) szam modositasat.. adatok E Ft-ban Targyev c d e 01. A. Befektetett eszkàzök ( sor) I. IMMATERIALIS JAVAK ( sorok) AlapItás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivalt értéke 05. Vagyon értékü jogok Szellemi termékek Uzleti vagy cegértek 08. Immateriális javakra adott elolegek 09. Immateriális javak értékhelyesbitese 10. II. TARGYI ESZKOZOK ( sorok) Ingatlanok es a kapcsolódo vagyoni értékü jogok MQszaki berendezések, gepek, jármovek Egyeb berendezések, felszerelések, járm(wek Tenyészállatok 15. Beruházások, felüjitások Beruházásokra adott elolegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 18. H. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK ( sorok) TartOs részesedés kapcsolt váflalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. EgyebtartOsreszesedes Tartósan adott kölcsön egyeb részesedési viszonyban áhó vail Egyeb tartôsan adottkälcsön Tartós hitelviszonyt megtestesitö értékpapir Befektetett pénzugyi eszközäk értékhelyesbitése Befektetett penzugyi eszkozok értékelési kulonbozete KORÔS VOLAN skôziekedégi Zn. Keltezés: Bekéscsaba, május 15. PH. Szarv ter a váualkozás vez to (képv seloje)

3 - _ Statisztikai számjel: [i [ij oj Cégjegyzek száma: {IL Az üzleti év merlegfordulonapja: december 31 r. ri (év/hó/nap) MERLEG A változat Sor- szám Eszközök (aktivák) A tetel megnevezese Elozo ev...,. adatok Elözö év(ek) môdositásai a b c d 27. B. Forgoeszkozok ( sor) 28. I. 1 E Ft-ban Targyev KESZLETEK ( sorok) Anyagok (1 Befejezetlen termelés es félkész termekek 31. Nävendék-, hizó- es egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Aruk 34. Készletre adott elo)egek 35. II. KOVETELESEK ( sorok) KOvetelések áruszállitasbo! es szolgãftatasbôl (vevbk) Követelesek kapcsolt vállalkozással szemben 38. Kävetelések egyéb részesed. viszonyban Iévö vállalk. szemben 39. VáltOkövetelesek 40. Egyeb követelések KOvetelések ertékelesi kulönbozete 42. Származékos ugyletek pozitiv értékelési különbozete 43. III. ERTEKpApIROK ( sorok) 44. Részesedes kapcsolt vállalkozásban 45.J Egyeb részesedes 46, Sajat részvények, saját uzletreszek.l Forgatási célü hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 48. ErtékpapIrok értékelési kulönbozete [ Iv PENZESZKOZOK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek LC._AktIv idöbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv idobeli elhatárolása Kaltsegek, ráforditások aktlv idbbeli elhatárolãsa ráforditások LESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN ( sor) KtrOS VOLAN J Itóbii, k -7IekedéeI Zrt.A(7 Keltezés: I3ékéscsaba, majus 15. PH, SzaLy Fr avállalkozás vez(kepveioje)

4 . Statisztikai számjel: Liiiti I 1ThJE Cégjegyzek száma: 1iL] Az üzleti ev mérlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) Sor- szám A tetel megnevezese Elozo ev... EIözö év(ek) módositásai adatok E Ft-ban a b c d e Targyev 57. D. Saját tôke ( sor) I. JEGYZETT TOKE , SorbOl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGVZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61. III. TOKETARTALEK IV EREDMENYTARTALEK V. LEKOTOTT TARTALEK VI. ERTEKELESI TARTALEK 65 ErtékhelyesbItés értékelési tartaléka 66. Valás értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várhatô kotelezettsegekre Céltartalék a jövöbeni kaltsegekre 71. L Egyéb céltartalék I 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK ( sorok) Hátrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt katelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban levo vallalkozassal szemben 76 Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb gazdalkodoval szemben V Keltezés: Békéscsaba, május 15. a vá)ialkozás vçzeroje (pvise1ê.e).

5 a b - Statisztikai számjel: [ljjjoj J3!ij8J34J9 jj1j4jo 4] Cégjegyzék száma: [oj4 Az üzleti év mérlegfordulonapja: [liii december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése 77. II. HOSSZU LEJARATÜ KOTELEZETTSEGEK ( sorok) 78. HosszU Iejáratra Egyeb 83. TartOs 84 kapott kölcsänäk Atváltoztathatô kotvények Tartozások kotvénykibocsátãsbol Beruházási és fejlesztési hosszü hitelek Iejáratü hitelek kotelezettsegek kapcsolt vállalkozässal szemben Tartós kbtelezettsegek egyeb részesedési viszonyban Iévö 85. Egyeb hosszu iejáratü vállalkozással szemben kotelezettsegek 86. iii. ROVID LEJARATCJ KOTELEZETTSEGEK ( Rövid sorbôl ejáratu kölcsänök az 89. Rövid IejáratU hitelek 90. Vevôktöl kapott elölegek átvãltoztathato kötvények és sorok) Kotelezettségek ãruszállitásbôl es Váltôtartozások szolgáltatásbol (szálliták) 93. Rövid Iejãratü Rbvid Iejáratü viszonyban Iévö 95. Egyeb rovicl ejáratu G. kötelezettsegek kapcsolt vãllalkozással szemben kotelezettsegek egyéb részesedési vállalkozással szemben kötelezettsegek Kotelezettsegek értékelési külänbäzete Származékos ugyletek negativ értekelési különbözete PasszIv idöbeli elhatárolások (99.-lOl. sorok) 99, Bevételek 100. Koltségek, 101, passziv Halasztott bevételek idöbeli ráforditások passziv elhatárolása idôbeli elhatârolâsa ? FORRASOK OSSZESEN ( sor) Li Keltezés: Békéscsaba, màjus 15, KÔRÔS VOLAN PH. Zrt. a vallalkozas SzavasPéter vezetdje (kepviseloje)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzek száma: [i fi1 IfJ r13r1iiii4tot1 [o(4-{1jojo1o14ji 5] Az uzleti ev merlegfordulonapja: december 31. (év/ho/nap) L31 ii Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás A változat Sorszám A tetel megnevezese Elozo ev... adatok E Ft-ban Eläzä év(ek) - módositásai Targyev a b c d e 01. Belfäldi értekesltes netto árbevétele Exportértékesités nettó árbevétele I. ErtekesItés nettô árbevétele (01+02.) Saját termelésü készletek állománya 04. Saját elöállitásü eszkozok aktivált értéke II. Aktivált saját teljesitmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorbôl: visszairt értékvesztés Anyagkoltseg Igénybe vett szoigaltatasok értéke Egyeb szolgaltatasok értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetitett) szolgaltatasok értéke IV. Anyagjellegü ráforditások ( ) BerkOltseg Személyi jellego egyeb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráforditások ( ) Vi. Ertékcsökkenési Ieirás VII. Egyeb ráforditások VII. sorbol: értekvesztés A. UZEM( (UZLETI) TEV. EREDMENYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) j KbROSVOLAN Itób1I -7IekedésI Keltezés: 2O12 ms 1 P.H Szar1r

7 43 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 1 4 oj [32] Az üzleti év merlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás Sor szám a A Kapott (járó) osztalek és tétel megnevezése b részesedes 13. sorbol: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedesek értékesitesének 14. sorbôl: kapcsoltvállalkozastol kapott Befektetett pénzugyi eszkozök kamatal,. árfolyamnyeresege A változat Elözö év adatok EIôzô év(ek) môdositãsai E Pt-ban Targyev c d e árfolyamnyeresege sorbol: kapcsolt váiiakozástói kapott 16. Egyeb kapott (jaró) kamatok és kamatjellegg bevetelek sorbôt: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Penzugyi moveletek egyeb bevételei sorbôl: értékelési különbözet L Pénzugyimüveletek bevete( & 17.) B&ekpénzug4eszkozOkayamvesztesege 19. Fizetendö kamatok 18. sorbol: kapcsolt vállalkozásnak adott és kamatjeiieg rátorditàsok 19. sorbol: kapcsolt vãllalkozásnak adott 20. Reszesedések,_értékpapIrok, bankbetetek értekvesztése 21. Penzugyi moveletek egyeb ráforditásai sorbol: értékelési különbözet IX. Pénzügyi muveletek ráforditásai B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (Vill-IX.) - ( i ) C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A.±B,) X. RendkIvUli bevételek XI. RendkIvOli ráforditások D. RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) j E. ADOZAS ELÔTTIEREDMENY(±C.±D.) XII. Adéfizetési kotelczettség FADOZOTTEREDMENY(±E G. XII) Eredmenytartafekigénybevétele osztalékrarészesedésre JOváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F ) Keltezés: Békéscsaba, május 15. KOROS VOLAN PH. és2rt. a S váiiaikozásvezetw.(1jpviseioje)

8

9

10

11

12 Tartalomjegyzék 1. Általános rész A vállalkozás általános bemutatása A részvénytársaság számviteli politikája A számviteli politika ának kiemelt hatásai A számviteli alapelvektl való eltérések, a számviteli törvény speciális alkalmazása Költségvetési kapcsolatokat érint és egyéb vizsgálatok Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk...22 oldal Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a, beruházások A környezet védelmét szolgáló eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a Az elszámolt értékcsökkenési leírás elszámolási módozatonként Lízingelt eszközök, bérelt eszközök Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Készletek értékének alakulása, értékvesztése A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének alakulása Követelések értéke, elszámolt értékvesztése Értékpapírok alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív idbeli elhatárolások Saját tke, az eredménytartalékból, tketartalékból lekötött összegek, az adózott eredmény felosztása, osztalék Céltartalékok alakulása Kötelezettségek (hitelek, kölcsönök, további kötelezettségek) Jelzáloggal biztosított kötelezettségek, ingó jelzálogok, bank garanciával biztosított kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk A belföldi értékesítés bemutatása A nemzetközi forgalomban történt értékesítés bemutatása

13 Egyéb bevételek, kapott mködési célú támogatások, állami normatív, helyi önkormányzati támogatások, helyközi ellentételezés Egyéb ráfordítások, adott mködési célú támogatások Rendkívüli bevételek, kapott fejlesztési célú támogatások Rendkívüli ráfordítások, adott fejlesztési célú támogatások A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek Az értékesítés közvetlen és közvetett költségei, az értékesítés bruttó eredménye Tájékoztató rész Szöveges és számszaki értékelés a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl, a likviditásról Vagyoni viszonyok, eszköz, forrás összetétel Pénzügyi helyzet, likviditás alakulása A jövedelmezség jellemzése Tételes tájékoztató információk Cash-flow kimutatás Társult és egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások A nyereséget terhel adók (társasági adó, különadó) bemutatása A társasági adó alapját korrigáló tételek, az adóalap és az adó meghatározása, elhatárolt negatív adóalap alakulása Különadó számítása Bérköltség és személyi jelleg kifizetések, létszám Az igazgatóság és a felügyel bizottság tagjainak járandósága, a könyvvizsgálók díjazása A részvények számának és névértékének alakulása Mérlegben nem szerepl kötelezettségek Folyamatban lév fontosabb peres és nem peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás Mellékletek jegyzéke 1. sz. A részvénytársaság mérlege (1.a. Eszközök, 1.b. Források) 2. sz. A évi befektetési tükör 3. sz. Eredmény-kimutatás összköltség-eljárással 4. sz. Üzemi eredmény kimutatása forgalmiköltség-eljárással 5. sz. Értékesítés bruttó eredményének kimutatása forgalmiköltség-eljárással 6. sz. Cash-flow kimutatás (számviteli törvény szerinti szerkesztés) 7. sz. Kiegészít információk a 6. sz. melléklethez 8. sz. Cash-flow kimutatás (tulajdonosi követelmények szerinti szerkesztés) 9. sz. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. részesedéseinek részletezése 2

14 1. Általános rész 1.1. A vállalkozás általános bemutatása Az Éves Beszámoló és annak részeként a Kiegészít melléklet a részvénytársaság Számviteli politikája szerint december 31. fordulónappal, február 15. mérlegkészítési határnappal, február 28-ai összeállítási dátummal készült, az akkor rendelkezésre állt információk alapján. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. a KÖRÖS VOLÁN vállalat általános jogutódaként január l-tl közforgalmú menetrendszer helyi- és helyközi személyszállítási f tevékenységet folytató, többségi állami tulajdonban lév részvénytársaságként mködik. A f tevékenységét a belföldi menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés vonatkozásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (jelenleg Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium), a helyi autóbusz-közlekedés tekintetében az illetékes helyi önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerzdések alapján végzi. A társaság elnevezése március 20. napjától hatályos módon, teljes kör jogfolytonossággal KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaságról KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaságra változott. A vállalkozás neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság székhelye: 5600 Békéscsaba Szarvasi út 103. postacíme: 5602 Békéscsaba pf. 36. telefonszám: (66) internet cím: fontosabb telephelyei: Központi telep 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Orosháza Forgalmi - Mszaki Telep 5900 Orosháza, Gyártelep. u. 4. Gyula Forgalmi - Mszaki Telep 5700 Gyula, Kétegyházi út 6. Autóbusz-állomás Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 60. Autóbusz-állomás Békés 5630 Békés, Kossuth tér 27. Autóbusz-állomás Gyula 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2. Autóbusz-állomás Szarvas 5550 Szarvas, Szabadság út Autóbusz-állomás Orosháza 5900 Orosháza, Március 15. tér Autóbusz-állomás Mezkovácsháza 5800 Mkháza, Hársfa u 18. alapítója: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium alapítás idpontja: december 31. jegyzett tkéje: tulajdonosi szerkezete: E Ft, december 31-én Névérték Tulajdonosi részarány Tulajdonos megnevezése (E Ft) (E Ft) (%) (%) Magyar Állam nevében MNV Zrt ,87 98,87 dolgozói részvényesek ,13 1,13 jegyzett tke összesen ,00 100,00 A tulajdonosi szerkezet az éves beszámoló összeállításakor is a fentiekkel egyez, és nincsenek bejegyzetlen változtatási kérelmek. 3

15 mködés jogi formája: zártkören mköd részvénytársaság KSH szám: december 31-ig: január 1-tl: Adóig. sz.: jelenleg: (2006. december 31-ig ) cégbejegyzés száma: /93 törvényességi felügyelet: Gyulai Törvényszék Cégbírósága (korábban Békés Megyei Cégbíróság) bankszámla sz.: Raiffeisen Bank Zrt Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt az éves beszámolót aláíró: Szarvas Péter vezérigazgató, 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 48/1. a könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felels személy: Such Mihályné gazdasági igazgató, 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 91. PM nyilvántartási száma: /R/2002 cégvezetés: ig Igazgatóság igazgatóság elnöke: Honti Pál Árpád vezérigazgató: Szarvas Péter tól vezérigazgató és ügydönt felügyel bizottság felügyel bizottság elnöke: Dr. Vörös Viktória Ágota vezérigazgató: Szarvas Péter könyvvizsgáló: ig tl: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt., Cg , 1024 Budapest F út 71. II. 1., Bernáth János, MKVK tagsági szám: INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft. Cg , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.A.ép.2.em., Móri Ferencné, MKVK tagsági szám: minség- és kör- EN ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 nyezetirányítás: tanúsító: DEKRA Intertek Certification Kft. tanúsító oklevelek: /3 és /1 A részvénytársaság operatív vezetését az Alapító Okirat és az SZMSZ által meghatározott jogkörökkel felruházva a vezérigazgató látja el. Megalakuláskor a részvénytársaság alaptkéje E Ft, az alaptkén felüli vagyona E Ft, így saját tkéje összesen E Ft volt. Az alaptke a dolgozói részvénykibocsátás és dolgozó részvény bevonások, továbbá a magyar állam képviseletét annak idején ellátó ÁPV Zrt., 4

16 késbb MNV Zrt., mint többségi tulajdonos részérl végrehajtott alaptke emelések révén változott, december 31-én E Ft-ot tett ki. A saját tke a pontban elemzett tényezk hatására december 31-ére E Ft-ot ért el, ami a december 31-ei E Ft-hoz képest 0,8 %-os növekedést jelent. A részvénytársaságnál szeptember 14-ig 5 fs igazgatóság mködött, azt követen az Alapító Okirat szerint nem volt, és jelenleg sincs igazgatóság. A részvénytársaság mködését 6 fs felügyel bizottság felügyeli. A részvénytársaság az elz évekhez hasonlóan 3 forgalmi és mszaki telepet, valamint 6 autóbuszállomást üzemeltet Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Békés, Szarvas, Mezkovácsháza városokban. A f tevékenységet 209 db-os záró állományú autóbuszpark látja el. Emellett 17 db járm kapcsolódik közvetve a mködés biztosításához. Megoldva a jármvek mentését, helyszíni futójavítását, támogatva az anyagbeszerzés, a közúti ellenrzés és az irányítás feladatainak ellátását. A részvénytársaság teljes munkaids átlagos állományi létszáma a évben 644,9 f volt. A részvénytársaság a évben E Ft nettó árbevételt ért el, emellett E Ft egyéb bevétel és E Ft aktivált saját teljesítmény került elszámolásra. Az éves bérköltség E Ft-ot tett ki. Az üzemi tevékenység eredménye E Ft, az adózás eltti eredmény E Ft, az adózás utáni eredmény szintén E Ft volt. A december 31-ei mérleg fösszeg E Ft, amely 0,1 %-os növekedés az elz évi E Ft-hoz képest. A f profil a közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatások - a nettó árbevétel 98,3 %-os részét teszik ki, ez a fbb tevékenység-csoportokra bontva az alábbi erforrás és teljesítmény jellemzk alapján mutatható be: Dimenzió Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés Menetrend szerinti belf. helyközi autóbuszközlekedés Egyéb autóbuszközlekedés Autóbuszközlekedés összesen jármvek száma: (db) 38,0 168,0 3,0 209,0 gépkocsivezetk átl. sz.: (f) 67,7 255,0 2,3 325,0 összes kilométer: (M km) 1,7 13,3 0,1 15,1 szállított utasok sz.: (M f) 9,5 14,7 0,4 24,6 utaskilométer: (M utkm) 44,6 314,2 5,0 363,8 férhely kilométer: (M fhkm) 167, ,5 8, ,7 nettó árbevétel: (M Ft) 450, ,4 33, ,8 Az egyéb autóbusz-közlekedés a nemzetközi menetrend szerinti közlekedés teljesítményeit, valamint a menetrend szerinti helyközi közlekedéshez szervesen kapcsolódó, a közös erforrások idlegesen jelentkez szabad kapacitásainak kihasználását jelent különjáratok és szerzdéses járatok teljesítményét foglalja magában. Az erforrások megjelenítése a kilométer teljesítmény arányában történik. A túlnyomó részt Békés megyére, valamint - alapveten a korábbi évek során kialakult piacmegosztás szerint - kisebb hányadban az ország más területeire is kiterjed menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedésben a részvénytársaság stabil piaci pozíciókkal rendelkezik. Számottev, a térség hálózati szint, az alacsony jövedelmezség viszonylatok ellátását is vállaló 5

17 versenytársakkal a társ VOLÁN-okon kívül gyakorlatilag nem kell számolnia a részvénytársaságnak. Országos szinten a közúti menetrend szerinti helyközi közlekedésben, a nettó árbevételt tekintve tartósan 3,7 % körüli részesedéssel bír a részvénytársaság. A fbb gazdálkodási jellemzk hasonló arányokat mutatnak. Ezeket figyelembe véve a hasonló profilú vállalkozások között a második negyed els részében helyezkedik el a részvénytársaság. A mködés közvetlen földrajzi területét tekintve a piaci részesedés 80 % fölötti. A fennmaradó részt gyakorlatilag a többi VOLÁN társaság teszi ki. A jogeld vállalkozások révén, amelyeknek piaci, technológiai, szervezeti szempontból is utóda a KÖRÖS VOLÁN Zrt., több mint 50 éves múlttal, tapasztalattal rendelkezünk a közúti menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben. A nettó árbevétel további része (1,7 %) olyan szolgáltatásokból származik, amelyek a részvénytársaság f profiljának biztonságos üzemeléséhez szükséges, meglév, idlegesen szabad kapacitások kihasználásából, illetleg kihasználatlan ingatlanok hasznosításából származnak. A tevékenységet megalapozó közszolgáltatási szerzdések felsorolásszeren a következk. Tevékenység Idtartam Belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás végzése a szerzdés szerint a KÖRÖS VOLÁN Zrt-hoz rendelt járatok vonatkozásában Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békéscsaba városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békés városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Gyula városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezberény városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezkovácsháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szeghalom városban Mezkovácsháza várossal a közszolgáltatási szerzdés ig volt érvényben eredetileg, de a szolgáltatás a finanszírozás ellehetetlenülése miatt közös megegyezéssel megszntetésre került ével. A Szarvas város önkormányzatával fennálló, helyi menetrend szerinti személyszállítás végzésére vonatkozó közszolgáltatásai szerzdés hatálya e volt. A kiírt pályázatot a KÖRÖS VOLÁN Zrt. megnyerte és új közszolgáltatási szerzdés jött létre közötti idszakra vonatkozóan. Mezberény városban a ével a szerzdés hatálya lejárt, és nem került kiírása új pályázat, így a szolgáltatás ebben a városban megsznt A részvénytársaság számviteli politikája A KÖRÖS VOLÁN Zrt. Számviteli politikája alapjait tekintve január 1-étl funkcionált december 31-ig. Az MNV Zrt. iparági szinten egységes számviteli politika bevezetését rendelte el minden Volán-társaságnál. A minta szabályzat alapján kidolgozott és az ügydönt felügyel bizottság által elfogadott új számviteli politika január 1. naptól hatályos. A számviteli politika megának gazdálkodásra gyakorolt lényeges hatásai 1.3 pontban kerülnek bemutatásra. 6

18 A számviteli politika fbb elemei A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ketts könyvvitellel alátámasztott Éves Beszámolót és Üzleti jelentést készít. Az Éves beszámoló és Üzleti jelentés az adatokat ezer Ft-ban tartalmazza. A részvénytársaság beszámolóját a társaság vezérigazgatója írja alá, aki egy személyben cégjegyzésre jogosult. Az üzleti év tartama megegyezik a naptári évvel (január 1-tl december 31-ig). A mérlegkészítés idpontja: tárgyévet követ február 15. A mérleg választott formája: a Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) 1. sz. melléklet A változata. Az eredmény-kimutatás megállapításának módja szerint a részvénytársaság összköltség eljárással készül, Szt. 2. sz. mellékletében szerepl A Eredmény-kimutatási sémát választotta. A részvénytársaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, mert a számviteli törvény szempontjából nincs anyavállalati kapcsolatban más vállalkozással és nem vezet közösen más vállalkozást. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, a jelents összeg hiba, továbbá a nem jelents hiba küszöbértékei a Számviteli politikában megegyeznek a törvényi elírásokkal. A KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nél a közgylés által megválasztott független könyvvizsgáló tevékenykedik. A beszámoló készítésénél az alábbi fbb szabályzatokat vettük figyelembe, amelyek a Szt. szerint a évben átdolgozásra kerültek, január 1-tl hatályosak, illetleg folyamatosan karbantartottak. Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend, Fkönyvi számlatükör Bizonylati rend, Bizonylati Szabályzat Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Eszközök és források selejtezési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Eszközök értékelése A rendeltetésszer használatbavétel, az üzembe helyezés idpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínsítheten nem jelents. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefügg kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függen más és más lehet. Általában nem jelents, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a mszaki-gazdasági élettartammal. A társaság vonatkozásában január 01-tl jelents maradványértéknek tekintend a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi járm esetén a bekerülési érték 10 %-a. 7

19 - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %-a, ha az az 500 E Ft-ot meghaladja. - Mszaki és egyéb gépek, berendezések (a jármvek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhet. - Az immateriális javaknál, szellemi termékeknél maradányérték nem kerül megállapításra. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és az eszközhöz közvetlenül kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl: szállítási költségek, illetékek, üzembe helyezés során felmerült költségek stb.) Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét mszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentsnek csak akkor minsítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában lev autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követ hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. A december 31-ig beszerzett autóbuszok esetében a részvénytársaságnál felülvizsgálatra került a hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása. A Számviteli törvény 53. (5). szerint: Ha az évenként elszámolásra kerül értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerül értékcsökkenés megváltoztatható, de a eredményre gyakorolt számszersített hatását a kiegészít mellékletben be kell mutatni. A társaság január 01-tl az eredetileg újonnan beszerzett autóbuszok esetében a járm felülvizsgálattal és a jármrekonstrukciós koncepcióval összhangban az alábbiak szerint határozza meg a korábban beszerzett autóbuszok leírási kulcsait és maradványértékét: a már teljes mértékben leírt eszközök leírási szabályai nem kerülnek változtatásra, a részben leírt, de a 10 éves hasznos élettartamot meg nem haladó életkorú eszközök esetében 5 % maradványérték kerül megállapításra, és a maradványértékkel csökkentett december 31-ei nettó érték leírása a hasznos élettartamból az üzembe helyezéstl december 31-ig eltelt idszak levonásával képzett idszakra egyenl részekben történik, a hasznos élettartamot meghaladó életkorú, de még teljes mértékben le nem írt autóbusz estében egy összegben történik a december 31-ei nettó érték leírása. Használt jármvek beszerzése esetén a tervezett értékcsökkenés egyedileg, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a várható használati id alapján lineáris leírási kulccsal kerül 8

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben