Eves beszámoló I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt."

Átírás

1 statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: Eves beszámoló F üzleti évröl I - Keltezés: Békéscsaba,2012.májusl5. S,e va4ter\ a vállalkftzás vezöje (kepi seioje) VOLAN P.H[ekedésl Zrt.

2 .. b 1376 Statisztikai szamjel: LfiiLi[.IIiI 8TiL.J ij {91 L1i LT1 Cégjegyzék száma: Lc.ILL[qLE ro [oji F 4T1IJ Az üzleti ev merlegfordulonapja: december 31. Liii (év/ho/nap) MERLEG A változat Sor- Eszközök (aktivák). A tetel megnevezese Elozo ev - EIözó év(ek) szam modositasat.. adatok E Ft-ban Targyev c d e 01. A. Befektetett eszkàzök ( sor) I. IMMATERIALIS JAVAK ( sorok) AlapItás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivalt értéke 05. Vagyon értékü jogok Szellemi termékek Uzleti vagy cegértek 08. Immateriális javakra adott elolegek 09. Immateriális javak értékhelyesbitese 10. II. TARGYI ESZKOZOK ( sorok) Ingatlanok es a kapcsolódo vagyoni értékü jogok MQszaki berendezések, gepek, jármovek Egyeb berendezések, felszerelések, járm(wek Tenyészállatok 15. Beruházások, felüjitások Beruházásokra adott elolegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 18. H. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK ( sorok) TartOs részesedés kapcsolt váflalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. EgyebtartOsreszesedes Tartósan adott kölcsön egyeb részesedési viszonyban áhó vail Egyeb tartôsan adottkälcsön Tartós hitelviszonyt megtestesitö értékpapir Befektetett pénzugyi eszközäk értékhelyesbitése Befektetett penzugyi eszkozok értékelési kulonbozete KORÔS VOLAN skôziekedégi Zn. Keltezés: Bekéscsaba, május 15. PH. Szarv ter a váualkozás vez to (képv seloje)

3 - _ Statisztikai számjel: [i [ij oj Cégjegyzek száma: {IL Az üzleti év merlegfordulonapja: december 31 r. ri (év/hó/nap) MERLEG A változat Sor- szám Eszközök (aktivák) A tetel megnevezese Elozo ev...,. adatok Elözö év(ek) môdositásai a b c d 27. B. Forgoeszkozok ( sor) 28. I. 1 E Ft-ban Targyev KESZLETEK ( sorok) Anyagok (1 Befejezetlen termelés es félkész termekek 31. Nävendék-, hizó- es egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Aruk 34. Készletre adott elo)egek 35. II. KOVETELESEK ( sorok) KOvetelések áruszállitasbo! es szolgãftatasbôl (vevbk) Követelesek kapcsolt vállalkozással szemben 38. Kävetelések egyéb részesed. viszonyban Iévö vállalk. szemben 39. VáltOkövetelesek 40. Egyeb követelések KOvetelések ertékelesi kulönbozete 42. Származékos ugyletek pozitiv értékelési különbozete 43. III. ERTEKpApIROK ( sorok) 44. Részesedes kapcsolt vállalkozásban 45.J Egyeb részesedes 46, Sajat részvények, saját uzletreszek.l Forgatási célü hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 48. ErtékpapIrok értékelési kulönbozete [ Iv PENZESZKOZOK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek LC._AktIv idöbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv idobeli elhatárolása Kaltsegek, ráforditások aktlv idbbeli elhatárolãsa ráforditások LESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN ( sor) KtrOS VOLAN J Itóbii, k -7IekedéeI Zrt.A(7 Keltezés: I3ékéscsaba, majus 15. PH, SzaLy Fr avállalkozás vez(kepveioje)

4 . Statisztikai számjel: Liiiti I 1ThJE Cégjegyzek száma: 1iL] Az üzleti ev mérlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) Sor- szám A tetel megnevezese Elozo ev... EIözö év(ek) módositásai adatok E Ft-ban a b c d e Targyev 57. D. Saját tôke ( sor) I. JEGYZETT TOKE , SorbOl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGVZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61. III. TOKETARTALEK IV EREDMENYTARTALEK V. LEKOTOTT TARTALEK VI. ERTEKELESI TARTALEK 65 ErtékhelyesbItés értékelési tartaléka 66. Valás értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várhatô kotelezettsegekre Céltartalék a jövöbeni kaltsegekre 71. L Egyéb céltartalék I 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK ( sorok) Hátrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt katelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban levo vallalkozassal szemben 76 Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb gazdalkodoval szemben V Keltezés: Békéscsaba, május 15. a vá)ialkozás vçzeroje (pvise1ê.e).

5 a b - Statisztikai számjel: [ljjjoj J3!ij8J34J9 jj1j4jo 4] Cégjegyzék száma: [oj4 Az üzleti év mérlegfordulonapja: [liii december31. (év/ho/nap) MERLEG A változat Források (passzivák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése 77. II. HOSSZU LEJARATÜ KOTELEZETTSEGEK ( sorok) 78. HosszU Iejáratra Egyeb 83. TartOs 84 kapott kölcsänäk Atváltoztathatô kotvények Tartozások kotvénykibocsátãsbol Beruházási és fejlesztési hosszü hitelek Iejáratü hitelek kotelezettsegek kapcsolt vállalkozässal szemben Tartós kbtelezettsegek egyeb részesedési viszonyban Iévö 85. Egyeb hosszu iejáratü vállalkozással szemben kotelezettsegek 86. iii. ROVID LEJARATCJ KOTELEZETTSEGEK ( Rövid sorbôl ejáratu kölcsänök az 89. Rövid IejáratU hitelek 90. Vevôktöl kapott elölegek átvãltoztathato kötvények és sorok) Kotelezettségek ãruszállitásbôl es Váltôtartozások szolgáltatásbol (szálliták) 93. Rövid Iejãratü Rbvid Iejáratü viszonyban Iévö 95. Egyeb rovicl ejáratu G. kötelezettsegek kapcsolt vãllalkozással szemben kotelezettsegek egyéb részesedési vállalkozással szemben kötelezettsegek Kotelezettsegek értékelési külänbäzete Származékos ugyletek negativ értekelési különbözete PasszIv idöbeli elhatárolások (99.-lOl. sorok) 99, Bevételek 100. Koltségek, 101, passziv Halasztott bevételek idöbeli ráforditások passziv elhatárolása idôbeli elhatârolâsa ? FORRASOK OSSZESEN ( sor) Li Keltezés: Békéscsaba, màjus 15, KÔRÔS VOLAN PH. Zrt. a vallalkozas SzavasPéter vezetdje (kepviseloje)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzek száma: [i fi1 IfJ r13r1iiii4tot1 [o(4-{1jojo1o14ji 5] Az uzleti ev merlegfordulonapja: december 31. (év/ho/nap) L31 ii Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás A változat Sorszám A tetel megnevezese Elozo ev... adatok E Ft-ban Eläzä év(ek) - módositásai Targyev a b c d e 01. Belfäldi értekesltes netto árbevétele Exportértékesités nettó árbevétele I. ErtekesItés nettô árbevétele (01+02.) Saját termelésü készletek állománya 04. Saját elöállitásü eszkozok aktivált értéke II. Aktivált saját teljesitmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorbôl: visszairt értékvesztés Anyagkoltseg Igénybe vett szoigaltatasok értéke Egyeb szolgaltatasok értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetitett) szolgaltatasok értéke IV. Anyagjellegü ráforditások ( ) BerkOltseg Személyi jellego egyeb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráforditások ( ) Vi. Ertékcsökkenési Ieirás VII. Egyeb ráforditások VII. sorbol: értekvesztés A. UZEM( (UZLETI) TEV. EREDMENYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) j KbROSVOLAN Itób1I -7IekedésI Keltezés: 2O12 ms 1 P.H Szar1r

7 43 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 1 4 oj [32] Az üzleti év merlegfordulonapja: december31. (év/ho/nap) Osszköltseg eljárással készitett eredménykimutatás Sor szám a A Kapott (járó) osztalek és tétel megnevezése b részesedes 13. sorbol: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedesek értékesitesének 14. sorbôl: kapcsoltvállalkozastol kapott Befektetett pénzugyi eszkozök kamatal,. árfolyamnyeresege A változat Elözö év adatok EIôzô év(ek) môdositãsai E Pt-ban Targyev c d e árfolyamnyeresege sorbol: kapcsolt váiiakozástói kapott 16. Egyeb kapott (jaró) kamatok és kamatjellegg bevetelek sorbôt: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Penzugyi moveletek egyeb bevételei sorbôl: értékelési különbözet L Pénzugyimüveletek bevete( & 17.) B&ekpénzug4eszkozOkayamvesztesege 19. Fizetendö kamatok 18. sorbol: kapcsolt vállalkozásnak adott és kamatjeiieg rátorditàsok 19. sorbol: kapcsolt vãllalkozásnak adott 20. Reszesedések,_értékpapIrok, bankbetetek értekvesztése 21. Penzugyi moveletek egyeb ráforditásai sorbol: értékelési különbözet IX. Pénzügyi muveletek ráforditásai B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (Vill-IX.) - ( i ) C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A.±B,) X. RendkIvUli bevételek XI. RendkIvOli ráforditások D. RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) j E. ADOZAS ELÔTTIEREDMENY(±C.±D.) XII. Adéfizetési kotelczettség FADOZOTTEREDMENY(±E G. XII) Eredmenytartafekigénybevétele osztalékrarészesedésre JOváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F ) Keltezés: Békéscsaba, május 15. KOROS VOLAN PH. és2rt. a S váiiaikozásvezetw.(1jpviseioje)

8

9

10

11

12 Tartalomjegyzék 1. Általános rész A vállalkozás általános bemutatása A részvénytársaság számviteli politikája A számviteli politika ának kiemelt hatásai A számviteli alapelvektl való eltérések, a számviteli törvény speciális alkalmazása Költségvetési kapcsolatokat érint és egyéb vizsgálatok Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk...22 oldal Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a, beruházások A környezet védelmét szolgáló eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének a Az elszámolt értékcsökkenési leírás elszámolási módozatonként Lízingelt eszközök, bérelt eszközök Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Készletek értékének alakulása, értékvesztése A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének alakulása Követelések értéke, elszámolt értékvesztése Értékpapírok alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív idbeli elhatárolások Saját tke, az eredménytartalékból, tketartalékból lekötött összegek, az adózott eredmény felosztása, osztalék Céltartalékok alakulása Kötelezettségek (hitelek, kölcsönök, további kötelezettségek) Jelzáloggal biztosított kötelezettségek, ingó jelzálogok, bank garanciával biztosított kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk A belföldi értékesítés bemutatása A nemzetközi forgalomban történt értékesítés bemutatása

13 Egyéb bevételek, kapott mködési célú támogatások, állami normatív, helyi önkormányzati támogatások, helyközi ellentételezés Egyéb ráfordítások, adott mködési célú támogatások Rendkívüli bevételek, kapott fejlesztési célú támogatások Rendkívüli ráfordítások, adott fejlesztési célú támogatások A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek Az értékesítés közvetlen és közvetett költségei, az értékesítés bruttó eredménye Tájékoztató rész Szöveges és számszaki értékelés a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl, a likviditásról Vagyoni viszonyok, eszköz, forrás összetétel Pénzügyi helyzet, likviditás alakulása A jövedelmezség jellemzése Tételes tájékoztató információk Cash-flow kimutatás Társult és egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások A nyereséget terhel adók (társasági adó, különadó) bemutatása A társasági adó alapját korrigáló tételek, az adóalap és az adó meghatározása, elhatárolt negatív adóalap alakulása Különadó számítása Bérköltség és személyi jelleg kifizetések, létszám Az igazgatóság és a felügyel bizottság tagjainak járandósága, a könyvvizsgálók díjazása A részvények számának és névértékének alakulása Mérlegben nem szerepl kötelezettségek Folyamatban lév fontosabb peres és nem peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás Mellékletek jegyzéke 1. sz. A részvénytársaság mérlege (1.a. Eszközök, 1.b. Források) 2. sz. A évi befektetési tükör 3. sz. Eredmény-kimutatás összköltség-eljárással 4. sz. Üzemi eredmény kimutatása forgalmiköltség-eljárással 5. sz. Értékesítés bruttó eredményének kimutatása forgalmiköltség-eljárással 6. sz. Cash-flow kimutatás (számviteli törvény szerinti szerkesztés) 7. sz. Kiegészít információk a 6. sz. melléklethez 8. sz. Cash-flow kimutatás (tulajdonosi követelmények szerinti szerkesztés) 9. sz. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. részesedéseinek részletezése 2

14 1. Általános rész 1.1. A vállalkozás általános bemutatása Az Éves Beszámoló és annak részeként a Kiegészít melléklet a részvénytársaság Számviteli politikája szerint december 31. fordulónappal, február 15. mérlegkészítési határnappal, február 28-ai összeállítási dátummal készült, az akkor rendelkezésre állt információk alapján. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. a KÖRÖS VOLÁN vállalat általános jogutódaként január l-tl közforgalmú menetrendszer helyi- és helyközi személyszállítási f tevékenységet folytató, többségi állami tulajdonban lév részvénytársaságként mködik. A f tevékenységét a belföldi menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés vonatkozásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (jelenleg Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium), a helyi autóbusz-közlekedés tekintetében az illetékes helyi önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerzdések alapján végzi. A társaság elnevezése március 20. napjától hatályos módon, teljes kör jogfolytonossággal KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaságról KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaságra változott. A vállalkozás neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság székhelye: 5600 Békéscsaba Szarvasi út 103. postacíme: 5602 Békéscsaba pf. 36. telefonszám: (66) internet cím: fontosabb telephelyei: Központi telep 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Orosháza Forgalmi - Mszaki Telep 5900 Orosháza, Gyártelep. u. 4. Gyula Forgalmi - Mszaki Telep 5700 Gyula, Kétegyházi út 6. Autóbusz-állomás Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 60. Autóbusz-állomás Békés 5630 Békés, Kossuth tér 27. Autóbusz-állomás Gyula 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2. Autóbusz-állomás Szarvas 5550 Szarvas, Szabadság út Autóbusz-állomás Orosháza 5900 Orosháza, Március 15. tér Autóbusz-állomás Mezkovácsháza 5800 Mkháza, Hársfa u 18. alapítója: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium alapítás idpontja: december 31. jegyzett tkéje: tulajdonosi szerkezete: E Ft, december 31-én Névérték Tulajdonosi részarány Tulajdonos megnevezése (E Ft) (E Ft) (%) (%) Magyar Állam nevében MNV Zrt ,87 98,87 dolgozói részvényesek ,13 1,13 jegyzett tke összesen ,00 100,00 A tulajdonosi szerkezet az éves beszámoló összeállításakor is a fentiekkel egyez, és nincsenek bejegyzetlen változtatási kérelmek. 3

15 mködés jogi formája: zártkören mköd részvénytársaság KSH szám: december 31-ig: január 1-tl: Adóig. sz.: jelenleg: (2006. december 31-ig ) cégbejegyzés száma: /93 törvényességi felügyelet: Gyulai Törvényszék Cégbírósága (korábban Békés Megyei Cégbíróság) bankszámla sz.: Raiffeisen Bank Zrt Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt az éves beszámolót aláíró: Szarvas Péter vezérigazgató, 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 48/1. a könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felels személy: Such Mihályné gazdasági igazgató, 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 91. PM nyilvántartási száma: /R/2002 cégvezetés: ig Igazgatóság igazgatóság elnöke: Honti Pál Árpád vezérigazgató: Szarvas Péter tól vezérigazgató és ügydönt felügyel bizottság felügyel bizottság elnöke: Dr. Vörös Viktória Ágota vezérigazgató: Szarvas Péter könyvvizsgáló: ig tl: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt., Cg , 1024 Budapest F út 71. II. 1., Bernáth János, MKVK tagsági szám: INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft. Cg , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.A.ép.2.em., Móri Ferencné, MKVK tagsági szám: minség- és kör- EN ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 nyezetirányítás: tanúsító: DEKRA Intertek Certification Kft. tanúsító oklevelek: /3 és /1 A részvénytársaság operatív vezetését az Alapító Okirat és az SZMSZ által meghatározott jogkörökkel felruházva a vezérigazgató látja el. Megalakuláskor a részvénytársaság alaptkéje E Ft, az alaptkén felüli vagyona E Ft, így saját tkéje összesen E Ft volt. Az alaptke a dolgozói részvénykibocsátás és dolgozó részvény bevonások, továbbá a magyar állam képviseletét annak idején ellátó ÁPV Zrt., 4

16 késbb MNV Zrt., mint többségi tulajdonos részérl végrehajtott alaptke emelések révén változott, december 31-én E Ft-ot tett ki. A saját tke a pontban elemzett tényezk hatására december 31-ére E Ft-ot ért el, ami a december 31-ei E Ft-hoz képest 0,8 %-os növekedést jelent. A részvénytársaságnál szeptember 14-ig 5 fs igazgatóság mködött, azt követen az Alapító Okirat szerint nem volt, és jelenleg sincs igazgatóság. A részvénytársaság mködését 6 fs felügyel bizottság felügyeli. A részvénytársaság az elz évekhez hasonlóan 3 forgalmi és mszaki telepet, valamint 6 autóbuszállomást üzemeltet Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Békés, Szarvas, Mezkovácsháza városokban. A f tevékenységet 209 db-os záró állományú autóbuszpark látja el. Emellett 17 db járm kapcsolódik közvetve a mködés biztosításához. Megoldva a jármvek mentését, helyszíni futójavítását, támogatva az anyagbeszerzés, a közúti ellenrzés és az irányítás feladatainak ellátását. A részvénytársaság teljes munkaids átlagos állományi létszáma a évben 644,9 f volt. A részvénytársaság a évben E Ft nettó árbevételt ért el, emellett E Ft egyéb bevétel és E Ft aktivált saját teljesítmény került elszámolásra. Az éves bérköltség E Ft-ot tett ki. Az üzemi tevékenység eredménye E Ft, az adózás eltti eredmény E Ft, az adózás utáni eredmény szintén E Ft volt. A december 31-ei mérleg fösszeg E Ft, amely 0,1 %-os növekedés az elz évi E Ft-hoz képest. A f profil a közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatások - a nettó árbevétel 98,3 %-os részét teszik ki, ez a fbb tevékenység-csoportokra bontva az alábbi erforrás és teljesítmény jellemzk alapján mutatható be: Dimenzió Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés Menetrend szerinti belf. helyközi autóbuszközlekedés Egyéb autóbuszközlekedés Autóbuszközlekedés összesen jármvek száma: (db) 38,0 168,0 3,0 209,0 gépkocsivezetk átl. sz.: (f) 67,7 255,0 2,3 325,0 összes kilométer: (M km) 1,7 13,3 0,1 15,1 szállított utasok sz.: (M f) 9,5 14,7 0,4 24,6 utaskilométer: (M utkm) 44,6 314,2 5,0 363,8 férhely kilométer: (M fhkm) 167, ,5 8, ,7 nettó árbevétel: (M Ft) 450, ,4 33, ,8 Az egyéb autóbusz-közlekedés a nemzetközi menetrend szerinti közlekedés teljesítményeit, valamint a menetrend szerinti helyközi közlekedéshez szervesen kapcsolódó, a közös erforrások idlegesen jelentkez szabad kapacitásainak kihasználását jelent különjáratok és szerzdéses járatok teljesítményét foglalja magában. Az erforrások megjelenítése a kilométer teljesítmény arányában történik. A túlnyomó részt Békés megyére, valamint - alapveten a korábbi évek során kialakult piacmegosztás szerint - kisebb hányadban az ország más területeire is kiterjed menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedésben a részvénytársaság stabil piaci pozíciókkal rendelkezik. Számottev, a térség hálózati szint, az alacsony jövedelmezség viszonylatok ellátását is vállaló 5

17 versenytársakkal a társ VOLÁN-okon kívül gyakorlatilag nem kell számolnia a részvénytársaságnak. Országos szinten a közúti menetrend szerinti helyközi közlekedésben, a nettó árbevételt tekintve tartósan 3,7 % körüli részesedéssel bír a részvénytársaság. A fbb gazdálkodási jellemzk hasonló arányokat mutatnak. Ezeket figyelembe véve a hasonló profilú vállalkozások között a második negyed els részében helyezkedik el a részvénytársaság. A mködés közvetlen földrajzi területét tekintve a piaci részesedés 80 % fölötti. A fennmaradó részt gyakorlatilag a többi VOLÁN társaság teszi ki. A jogeld vállalkozások révén, amelyeknek piaci, technológiai, szervezeti szempontból is utóda a KÖRÖS VOLÁN Zrt., több mint 50 éves múlttal, tapasztalattal rendelkezünk a közúti menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben. A nettó árbevétel további része (1,7 %) olyan szolgáltatásokból származik, amelyek a részvénytársaság f profiljának biztonságos üzemeléséhez szükséges, meglév, idlegesen szabad kapacitások kihasználásából, illetleg kihasználatlan ingatlanok hasznosításából származnak. A tevékenységet megalapozó közszolgáltatási szerzdések felsorolásszeren a következk. Tevékenység Idtartam Belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás végzése a szerzdés szerint a KÖRÖS VOLÁN Zrt-hoz rendelt járatok vonatkozásában Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békéscsaba városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békés városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Gyula városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezberény városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Mezkovácsháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szeghalom városban Mezkovácsháza várossal a közszolgáltatási szerzdés ig volt érvényben eredetileg, de a szolgáltatás a finanszírozás ellehetetlenülése miatt közös megegyezéssel megszntetésre került ével. A Szarvas város önkormányzatával fennálló, helyi menetrend szerinti személyszállítás végzésére vonatkozó közszolgáltatásai szerzdés hatálya e volt. A kiírt pályázatot a KÖRÖS VOLÁN Zrt. megnyerte és új közszolgáltatási szerzdés jött létre közötti idszakra vonatkozóan. Mezberény városban a ével a szerzdés hatálya lejárt, és nem került kiírása új pályázat, így a szolgáltatás ebben a városban megsznt A részvénytársaság számviteli politikája A KÖRÖS VOLÁN Zrt. Számviteli politikája alapjait tekintve január 1-étl funkcionált december 31-ig. Az MNV Zrt. iparági szinten egységes számviteli politika bevezetését rendelte el minden Volán-társaságnál. A minta szabályzat alapján kidolgozott és az ügydönt felügyel bizottság által elfogadott új számviteli politika január 1. naptól hatályos. A számviteli politika megának gazdálkodásra gyakorolt lényeges hatásai 1.3 pontban kerülnek bemutatásra. 6

18 A számviteli politika fbb elemei A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ketts könyvvitellel alátámasztott Éves Beszámolót és Üzleti jelentést készít. Az Éves beszámoló és Üzleti jelentés az adatokat ezer Ft-ban tartalmazza. A részvénytársaság beszámolóját a társaság vezérigazgatója írja alá, aki egy személyben cégjegyzésre jogosult. Az üzleti év tartama megegyezik a naptári évvel (január 1-tl december 31-ig). A mérlegkészítés idpontja: tárgyévet követ február 15. A mérleg választott formája: a Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) 1. sz. melléklet A változata. Az eredmény-kimutatás megállapításának módja szerint a részvénytársaság összköltség eljárással készül, Szt. 2. sz. mellékletében szerepl A Eredmény-kimutatási sémát választotta. A részvénytársaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, mert a számviteli törvény szempontjából nincs anyavállalati kapcsolatban más vállalkozással és nem vezet közösen más vállalkozást. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, a jelents összeg hiba, továbbá a nem jelents hiba küszöbértékei a Számviteli politikában megegyeznek a törvényi elírásokkal. A KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nél a közgylés által megválasztott független könyvvizsgáló tevékenykedik. A beszámoló készítésénél az alábbi fbb szabályzatokat vettük figyelembe, amelyek a Szt. szerint a évben átdolgozásra kerültek, január 1-tl hatályosak, illetleg folyamatosan karbantartottak. Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend, Fkönyvi számlatükör Bizonylati rend, Bizonylati Szabályzat Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Eszközök és források selejtezési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Eszközök értékelése A rendeltetésszer használatbavétel, az üzembe helyezés idpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínsítheten nem jelents. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefügg kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függen más és más lehet. Általában nem jelents, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a mszaki-gazdasági élettartammal. A társaság vonatkozásában január 01-tl jelents maradványértéknek tekintend a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi járm esetén a bekerülési érték 10 %-a. 7

19 - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %-a, ha az az 500 E Ft-ot meghaladja. - Mszaki és egyéb gépek, berendezések (a jármvek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhet. - Az immateriális javaknál, szellemi termékeknél maradányérték nem kerül megállapításra. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és az eszközhöz közvetlenül kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl: szállítási költségek, illetékek, üzembe helyezés során felmerült költségek stb.) Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét mszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentsnek csak akkor minsítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában lev autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követ hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. A december 31-ig beszerzett autóbuszok esetében a részvénytársaságnál felülvizsgálatra került a hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása. A Számviteli törvény 53. (5). szerint: Ha az évenként elszámolásra kerül értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerül értékcsökkenés megváltoztatható, de a eredményre gyakorolt számszersített hatását a kiegészít mellékletben be kell mutatni. A társaság január 01-tl az eredetileg újonnan beszerzett autóbuszok esetében a járm felülvizsgálattal és a jármrekonstrukciós koncepcióval összhangban az alábbiak szerint határozza meg a korábban beszerzett autóbuszok leírási kulcsait és maradványértékét: a már teljes mértékben leírt eszközök leírási szabályai nem kerülnek változtatásra, a részben leírt, de a 10 éves hasznos élettartamot meg nem haladó életkorú eszközök esetében 5 % maradványérték kerül megállapításra, és a maradványértékkel csökkentett december 31-ei nettó érték leírása a hasznos élettartamból az üzembe helyezéstl december 31-ig eltelt idszak levonásával képzett idszakra egyenl részekben történik, a hasznos élettartamot meghaladó életkorú, de még teljes mértékben le nem írt autóbusz estében egy összegben történik a december 31-ei nettó érték leírása. Használt jármvek beszerzése esetén a tervezett értékcsökkenés egyedileg, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a várható használati id alapján lineáris leírási kulccsal kerül 8

20 meghatározásra. A beszerzett használt jármvek korára és várható hasznos élettartamára tekintettel a maradványérték nulla is lehet. Értékvesztések és visszaírásuk elszámolása A számviteli törvény kötelezen elírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni: a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetéseknél, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelés készleteknél. Befektetések és értékpapírok értékvesztése Társaságunknál értékvesztést kell elszámolni a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetésnél, ha legalább 1 éven keresztül a gazdasági társaság saját tke/jegyzett tke aránya 10 %-kal kisebb, mint a befektetés könyv szerinti értéke/befektetés névértékének aránya. Az értékvesztést a piaci érték szintjéig kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának tekintetében jelentsnek minsül, ha a piaci érték és könyv szerinti érték különbözete meghaladja a könyv szerinti érték 20 %-át, tartósnak, ha 1 éven túl fennáll. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vev, az adós minsítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az ellegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív idbeli elhatárolása között lév követelésjelleg tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés idpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege közötti veszteségjelleg különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelents összeg. Tartósnak tekinthet a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérül összege közötti veszteségjelleg különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidt követ 60 napon belül nem került sor. Jelentsnek akkor tekinthet a veszteségjelleg különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy az 50 ezer Ft-ot. A határidn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Idintervallum Értékvesztés %-a nap 25 % nap 50 % nap 80 % 361 nap felett 100 % 9

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Mvészeti Alapítvány 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 Sorsz ám 1.) A Kovács Gábor Mvészeti Alapítvány 2005. évi számviteli beszámolója és mellékletei 2005. december 31. Mérleg Eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2014. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 1836417-1-3 Cégjegyzék szám 2239/23 Vállalkozás megnevezése IZSÁK ÉS KÖRNYÉKE ERDÉLYI MAGYAROK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE Vállalkozás címe, telefonszáma 67 Izsák, KÁLVIN TÉR 1 Kiegészítő

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben