2013. május május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. május 2014. május"

Átírás

1 Elnökségi*Beszámoló* R e p r o p r e s s M a g y a r L a p k ia d ó k R e p r o g r á f ia i S zö v etség e* 213. május 214. május 1

2 I. BEVEZETŐ A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége (Repropress) érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének meghatározó része a Szerzői Jogi Törvény 21. -ának keretében meghatározott iparági szereplők reprográfiai jogdíjigényével kapcsolatos érdekeinek képviselete. A Szövetség vezetőinek elsődleges célja az alapítás óta eltelt időszakban az volt, hogy a törvény által előírt szervezeti keretet 29-es megteremtését követően beszedje az általa képviselt jogosultaknak járó, a Magyar Reprográfiai Szövetség (MRSZ) által beszedett és a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületével (MASZRE) kötött megállapodás alapján felosztott jogdíjakat. A cél érdekében felléptünk minden fórumon, különösen a törvényalkotás, rendeletalkotás területén, amely a kiadók reprográfiai érdekeinek védelmével kapcsolatos volt. Az Repropress Elnöksége, képviselői, szakértői elmúlt évi munkájáról, éves tevékenységéről szeretnénk az alábbiakban számot adni. Elnökségi beszámolónk tartalmas voltában mindazon kollégák, munkatársak jó munkája sűrűsödik, akik az elmúlt év során részt vettek a Szövetség életében. II. SZERVEZETI ÉLET TISZTSÉGVISELŐK ELNÖK: Hivatal Péter ELNÖKSÉGI TAGOK: Kázmér Judit Mihók Attila Pintye László dr. Szakács László Újvári Miklós dr. Vas Györgyné MUNKATÁRS: Főtitkár: Havas Katalin 2

3 ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG A 212. március 23-án megválasztott Elnökség üléseiről a vonatkozó jegyzőkönyveket a titkárság megküldte a tagvállalatok számára. Az elnökségi üléseken a Szövetség előtt álló legfontosabb témák, feladatok kerültek napirendre év végén Újvári Miklós lemondott elnökségi tisztségéről. A Szövetség különböző vezetőinek munkájáért e helyen is köszönetet kell mondanunk külön kiemelés nélkül valamennyiüknek. TAGFELVÉTEL A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége tagvállalatainak létszáma 214 májusában 27 tag. A Szövetségből a 213. évi rendes Taggyűlés óta kilépett a Jánossy Kiadó Bt. felszámolás miatt, valamint a Grabowski Kiadó Kft., a Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi és Reklám Kft. és a Rubicon-Ház Bt. A Kurens Press Media Kft. szervezeti átalakulás miatt szüntette meg tagságát. PÉNZÜGYEK A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő, a tagok a számlán lévő fizetési határidőt komolyan veszik. A Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A Repropress 213-ban, az MRSZ által felosztott, 212-ben beszedett jogdíjakból, nettó forint jogdíjbevételt realizált, melyet a kezelési költségek levonása után a jogosultak által szolgáltatott adatok alapján osztott fel a folyóirat-kiadókra és napilapkiadókra vonatkozó Felosztási Szabályzat alapján. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. Törvény módosítása miatt a 212-es évben már nem volt rá lehetőség, hogy a jogdíjakat felosztás nélkül pályázati alapba helyezze a Szövetség. Az SZTNH véleménye alapján a 212-es év során adományként realizált bevételeket a korábbi adószakértői vélemény ellenére a Repropress csak jogdíjbevételként kezelhette, így a 213-as év felosztása során ez az összeg ismét felosztásra került. A felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 11 folyóirat kiadó jogosult és 7 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára a felhívást követően. 1 folyóirat kiadó jogosult és 1 napilap kiadó jogosult a határidőn túl és a felosztást követően szolgáltatott adatot, melyet a Felosztási Szabályzat alapján kezelt a Szövetség elnöksége. A határidőn túl érkezett, valamint az elévülési időn belül érkezett jogdíjigények kielégítésének fedezésére az Elnökség a tavalyi évben tartalékot képzett, a folyóiratkiadók esetében 72. Forintnyi összegben, a napilap kiadók esetében 28. Forintnyi összegben. A kezelési költségek és a tartalékeret levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-kiadók 3

4 esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a folyóirat-kiadók esetében Ft lett. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap kiadók esetében Ft lett. A kifizetés feltétele a szabályzatok szerint, hogy a felosztási szabályok alkalmazásával a felosztásban részesülő Érintett Jogosult legalább 5. Ft jogdíjra legyen jogosult. 4

5 MELLÉKLETEK 5

6 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 6

7 COOPSALDO Könywizsgáló és Üg;rviteli Szolgáltató KFT Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge 7627 Pé cs, Engel János u. 8. Nyilv. szé tm2852l2ll 213. évi éves beszámolójának könywizsgálata FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTES A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge tagiainak Az éves beszámolóról ké szült jelenté s Elvé geztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge /továbbiakban:,,szövetsé g "/ mellé kelt 2l3.é vi éves beszámolójának a könywizsgáiatát, amely éves melyben az eszköz k beszámoló a 213. december 3 l-i fordulónapra elké szí tett mé rlegb l - és források egyez vé gösszege e Ft, a mé rleg szerinti eredmé ny e Bt (vesztesé g)-, és az ezen id pontravé gz d évre vonatkozó eredmé nykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyé b magyaráz információkat tartalmaz kiegé szí t mellé kletb l áll. A vezeté s felel ssé ge az éves beszámolóé rt A vezeté s felel s az éves beszámolónak a számviteli t<irvé nyben foglaltakkal ös s z h a n g b a n törté n elké szí té sé é és rt valós bemutatásáé rt,va amí ntazolyanbels kontrolloké rt, amelyeket avezeté s szüksé gesnek tan ahthoz, hogy lehet vé váljon az akár csalásból, akár hibából ered lé nyeges hibás állí tásoktól mentes éves beszámoló elké szí té se. könywizsgáló felel ssé ge A mi felel ssé günk az éves beszámoló vé lemé nyezé se könywizsgálatunk alapján. A könywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal ös s z h a n g b a n hajtottuk vé gre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelmé nyeknek, valamint hogy a könywizsgálatot gy tervezzük meg és hajtsuk vé gre, hogy kell bizonyosságot szerezziink an l, hogy az é ves beszámoló mentes-e a, lé nyeges hibás állí tásoktól. A könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások vé grehajtását, amelyek cé Ila könywizsgálati bizonyí té kot szerezni az é ves beszámolóban szerepl ös s z e g e k r l és közzé té telekr l. A kiválasztott eljarások, beleé rtve azbeszámoló akár csalásból, akár hibából eredó, lé nyeges hibás állí tások kockázaté nak felmé ré seit, a könyvvizsgál megí té lé sé t l fiiggnek. A kockázatok ilyen felmé ré sekor a könywizsgái az éves beszámoló gazdálkodó egysé g általi elké szité se é s valós bemutatása szempontjából releváns bels kontrollt azé rt mé rlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffieg, amelyek az adott körülmé nyek között megfelel ek, de nem azé rt, hogy a vállalkozás bels kontrolljának haté konyságára vonatkoz an vé lemé nyt mondjon. A könywizsgálat magában foglalta továbbá az a ka\mazott számviteli politikák megfelel sé gé nek é s a vezeté s által ké szí tett számviteli becslé sek ésszeniségének, valamint az éves beszámoló átfog prezerttációjának értékelését is. Meggy z dé sünk, hogy a megszerzett könylvizsgáiati bizonyí té k elegend és megfelel aiapot nyú jt ktinywizsgálói vé lemé nyünk megadásához,

8 -2_ Vé lemé ny Vé lemé n}tink szerint az é ves beszámoló megbizhat és valós ké pet ad a Repropre MagYar Lapkiad-ók Reprográfiai Szövetsé ge 213. december 31-é n fennálló vagyoni é s Pé nzügyi heiyzeté r l, valamú t az ezeí id pónttal vé gz d évre vonatkozó jövedelmi helyzeté r I a számviteli törvé nyben fo glaltakkal összhangban. Egyé b jelenté sté teli kötelezettsé g:. az üzleti jelenté sr l o közhasznosságú tevé kenysé g bemutatásáról (21l.é vi CLXXV, törvé ny) o eredmé ny bemutatásáról (35/211.(xII.3.) kormányrendelet) Elvé geztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge mellé kelt 213. évi éves-beszámolójahoz kapcsolódó, 213. december 3l-i fordulónapra vonatkozó évi Üzleti j e l enté s ének a v izs gál'atál i vezeté s felel s az izletijelenté snek a számviteli törvé nyben foglaltakkal Összhangban A mi felel ssé günk az úzleti jelenté s és az ügyanazon Üzleti évre törté n elké szí té sé é rt. vonatkozó éves beszámoló ös s z h a n g i a n a k megí té lé se. Az úzleti jelenté ssel kapcsolatos munkank azizletijelenté s és az éves beszámoló ös s z h a n g j án a k megí té lé sé re korlátozódott és nem tartalm azta egyé b, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból evezetett információk áttekinté sé t. Vé lemé nyiink szerint a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai SzÖvetsé ge 213. é ví üzleti jelónté se, közhasznú sági mellé k ete, az eredmé ny cé l szerinti bemutatása a ReProPress iuagyár Lapkiadók Reprogiáfiai Szövetsé ge 213. é vi éves beszámolójának adataival ös s i h a n g b a n van, közhasznú sági tevé kenysé get nem v é gzett, Budapest, 214. február 26. ké szí tette: coop ALDo Könywizsgáló: Könywlzsgátó KF.n í- t ir-) r\ l' ' _(r;ürt, "{.-,\ Coopsaldo Könywizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft 2}92Budakeszi, Harsfa u. 1. Kamarai nyilvantart.sz: 78 t^\/) ÜV,r,aí.U^ 'Lo Ál--\A " Csizmánné Bogdán Ágnes Bej egyzett könywizsgáló 292Bú akeszi, Hársfa u. 1. MKVK igazohány sz: ]237 U

9 MÉRLEG 9

10 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 11 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felsz., járművek 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott elôlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 27 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 29 Anyagok 3 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adott elôlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követel árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők) 3 37 Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben 38 Követelések egyéb vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 4 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedések 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek 51 Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. 55 Halasztott ráfordítások 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 57 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavás. tul. rész. névértéken 6 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 7 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalékok 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben 75 Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz. 76 Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 8 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben 84 Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 - ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 9 Vevőktől kapott előlegek 91 Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból (szállítók) Váltótartozások 93 Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemb. 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív ért. különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat. 11 Halasztott bevételek 12 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

14 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésü készletek állományvált Saját elôállítású eszközök aktiv. éréke 6 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés 9 5. Anyagköltség 1 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolg. értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

15 Vállalkozás neve: Repropress Szövetség Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PK,6.33/28/4 A mérleg fordulónapja: Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árf. nyer ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége 28 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége 35 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett kamatok és kamatjell. ráford ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4 - ebből: értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra Fizetett osztalék és részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Pécs, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

16 Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége Kiegészítő Melléklet A 213. évi éves beszámolóhoz 1

17 A Szövetség bemutatása A szövetség neve: Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége. Székhelye: 7627 Pécs, Engel János u. 8.sz. Működés kezdete: 28. február 22. A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően működő jogi személy, amely a Taggyűlés által jóváhagyott Alapszabály rendelkezései szerint működik. Nyilvántartásba vételi száma: Baranya megyei Bíróság Alaptevékenység: TEÁOR 9499.Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység. A Szövetség célja az Alapszabályban meghatározott érintett jogosultak érdekvédelme, javukra a közös jogkezelés ellátása. Ezen belül a Szövetség célja, hogy tevékenységének kifejtése útján az évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény (továbbiakban: Szjt.) valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között, a feladatkörébe tartozó közös jogkezelést folytasson az Alapszabályban meghatározott érintett jogosultak érdekében. Ennek megfelelően a Szövetség célja az Szjt 21. alapján szerzői művek fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón (együtt reprográfiával) történő többszörözésére (magáncélú másolásra) tekintettel járó reprográfiai díjjal összefüggésben az Alapszabályban meghatározott érintett jogosultak javára a közös jogkezelés ellátása. A Szövetség fő feladata, a közös jogkezelés az Alapszabály által meghatározott érintett jogosultak javára. Ennek keretében a Szövetség feladata, hogy a tevékenysége révén a reprográfiai díj közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között az Alapszabály által meghatározott érintett jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, továbbá számukra a Magyar Reprográfiai Szövetség által beszedett és a Szövetségnek átadott díjakat a jelen Alapszabály és a Felosztási Szabályzat (Alapszabály 6. pont) rendelkezései alapján felossza. Adatbázist tart fenn a Szövetség közös jogkezelési körébe tartozó bel- és amennyiben szükséges a külföldi művekről, illetve jogosultakról. A Szövetség anyagi forrása egyrészt a tagdíj, melynek éves összegét az Elnökség (Alapszabály 7. 3.) javaslata alapján a Taggyűlés állapítja meg. Az alapítás évétől a tagdíj éves összege 1., Ft - azaz Tízezer forint, mely összeget a tagok a számla kézhezvételét követő 3 napon belül teljesítenek. 2

18 A Szövetség anyagi forrása másrészt a meghatározott célja szerinti, a közös jogkezelés gyakorlásával elért bevétel, amelyből a Szövetség saját működésére és szervezeteinek fenntartására kezelési költséget von le. A Szövetség anyagi forrása lehet még a kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevétel. A szövetség szervezete: a) Taggyűlés b) Elnökség Elnök: Főtitkár: Hivatal Péter Havas Katalin Linda Könyvelő: Lipcsei Lajosné, PM. regisztrációs száma: Könyvvizsgálatra kötelezett a szövetség, a 213. évi beszámolót a COOPSALDO Könyvvizsgáló és ügyviteli Szolgáltató KFT auditálta, a társaság nyilvántartási száma 78. A személyében felelős könyvvizsgáló Csizmánné Bogdán Ágnes, MKVK száma A könyvvizsgálat díja 2 e Ft volt, egyéb tevékenységet nem látott el a társaság. Általános rész A számviteli politikát úgy állítottuk össze, hogy a kialakított számviteli és ügyviteli rend szabályai szerint olyan beszámolót készítsünk, amely megbízható és valós képet ad a szövetség vagyoni-pénzügyi helyzetéről és éves gazdálkodásáról. A beszámoló összeállítása során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 2. évi C. törvény a számvitelről, 211. évi CLXXIII. civil törvény, évi LXXVI. törvény a szerzői jogról. Valamint a 224/2 (XII.19) Kormányrendelet határozza meg azokat a sajátos szabályokat, amelyek egyéb jogszabályi előírásból következően eltérnek a vállalkozókra előírt szabályoktól, de nem ellentétesek a Sztv. alapelveivel. Amiről a kormányrendelet nem rendelkezik, arra a Sztv. az irányadó. A szövetség, mivel vállalkozási tevékenységet nem folytat, a rendelkezések szerint sem a társasági adónak sem az iparűzési adónak nem alanya. Beszámolóját a Szövetség alapvetően a Számviteli törvény szabályai alapján állítja össze, figyelembe véve és eleget téve a fenti kormányrendeletnek is. A Szövetség 212. január 1-vel tért át a kettős könyvelésre. Szövetségünk a számviteli előírások szerint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolóját készíti, amely beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll, amely a 224/2./XII.19./ Kormány rendelet tartalmi előírásainak is megfelelő. 3

19 A 35/211./XX.3./ Kormány rendelet értelmében 212. évtől közhasznúsági melléklet is készül a benyújtásra kerülő beszámoló részeként. Az üzleti év időtartalma megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítési időpontja az üzleti év mérleg-fordulónapját követő harmadik hónap utolsó napja. Értékelési eljárások Tárgyi eszközök bekerülési értéke a számviteli törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el a bekerülés érték mértékéig, évente egyszer egyedi lineáris leírással. A 1 e Ft egyedi beszerzés érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor egyösszegű értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Jelentős hibaként a mérleg főösszeg 2%-át határozza meg a Szövetség. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Befektetett tárgyi eszközök állományváltozása 213. évben beruházás nem volt. A Szövetségnek befektetett eszközei nincsenek. 2. Követelések A 5 72 e Ft követelés 3 e Ft vevő és 5 4 e Ft visszaigényelendő áfából és 2 e Ft szakképzési hozzájárulásból tevődik össze. 3. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolása a Szövetségnek nem volt. 4. Kötelezettségek A e Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze: e Ft az Magyar Lapkiadók Egyesülete felé átutalandó összeg, amelyről a jogdíj jogosultak lemondtak; A NAV felé 4 e Ft Személyi jövedelemadó, 63 e Ft Szociális hozzájárulás és 23 e Ft egészségbiztosítási hozzájárulás, valamint 25 e Ft nyugdíjbiztosítási járulék. 4

20 5. Passzív időbeli elhatárolás A Szövetségnek nem volt passzív időbeli elhatárolása. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. A mérlegben kimutatott e Ft bevétel 32 e Ft tagdíj bevételből és e Ft jogdíj bevételből áll. 2. A pénzügyi műveletek bevétele 22 e Ft kapott kamatokból tevődik össze. 3. Az igénybevett szolgáltatások értéke e Ft, ebből a felosztási szabályzat alapján amely meghatározza a Folyóiratok értékesésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele vagy egyéb bevétele 1%-át, a megadott árbevételek alapján 213. évben e Ft lett felosztva. A felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 11 folyóirat kiadó jogosult és 7 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára a felhívást követően. 1 folyóirat kiadó jogosult és 1 napilap kiadó jogosult a határidőn túl és a felosztást követően szolgáltatott adatot, melyet a Felosztási Szabályzat alapján kezelt a Szövetség elnöksége. A határidőn túl érkezett, valamint az elévülési időn belül érkezett jogdíjigények kielégítésének fedezésére az Elnökség tartalékot képzett, a folyóirat-kiadók esetében 72. Forintnyi összegben, a napilap kiadók esetében 28. Forintnyi összegben. A kezelési költségek és a tartalékeret levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-kiadók esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a folyóirat-kiadók esetében Ft lett. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap kiadók esetében Ft lett. A kifizetés feltétele a szabályzatok szerint, hogy a felosztási szabályok alkalmazásával a felosztásban részesülő Érintett Jogosult legalább 5. Ft jogdíjra legyen jogosult. A HVG Kiadó ZRT Ft kivételével a jogosultak lemondtak a kapott jogdíjról a Magyar Lapkiadó Egyesület javára e Ft volt a jogi költség, 2 e Ft a könyvvizsgálói díj, 12 e Ft pedig az éves könyvelési költség. 5

21 5. 78 e Ft felügyeleti díjat fizetett a Szövetség 213 évre, a felügyeleti díj, a közös jogkezelő szervezet által adott felhasználási engedélyek díjából és az általa érvényesített díjigényekből származó előző évi nettó bevétel,3%-a. 6. Az egyéb szolgáltatások értéke 8 e Ft, amely a 213 évi bankköltség. 7. A 213 évi bérköltség összege 3 e Ft, mely után 81 e Ft a bérjárulék (szociális hozzájárulási adó). 8. Egyéb ráfordítás 7 e Ft került elszámolásra, amelyből 5 e Ft a NAV-nak fizetett késedelmi kamat és 2 e Ft adókerekítés. Egyéb tájékoztatás A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetségének fő feladata a jogdíj beszedése és annak a jogosult lapkiadók közötti szétosztása. A Szövetség éves bérköltsége 3 e Ft volt, átlagos statisztikai létszám 1 fő. A béren kívül más javadalmazás nem történt. A beszámolót Lipcsei Lajosné számon nyilvántartásba vett mérlegképes könyvelő készítette. A Szövetség 213 évi eredménye az előző évhez viszonyítva jelentős veszteséget mutat. Ennek oka, hogy a felügyeleti szervként működő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 213-as taggyűlést követően, a megkért adószakértői vélemény ellenére azon álláspontra helyezkedett, hogy a jogosultak számára felosztott, és a Repropress számára adományozott 212-es jogdíjbevételeket a Szövetség csak jogdíjbevételként kezelheti, nem oszthatja fel az Szjt. rendelkezéseitől függetlenül, pályázati úton. Ebből fakadóan a Szövetség vezetősége az adományösszeg ismételt felosztása mellett döntött, így a 213-as évben forint jogdíjat osztott fel a szervezet a jogosultak között. 6

22 A vagyoni helyzet fontosabb mutatói 212. év 213. év Forgóeszközök aránya 1% 1% Tőkeerősség 86,8% 29,8% Kötelezettség részaránya 13,1% 7% Likviditási mutató 758% 142,4% Készpénz likviditási mutató 627% 111,8% Költségek a bevételek arányában (Ktg/bevétel) 61,1% 148,2% Tárgyévi eredmény e Ft e Ft Budapest, 214. február 26. Hivatal Péter elnök 7

23 A Szövetség 213. évi üzleti jelentése Az alábbiakban összefoglaljuk a 213. évet érintő, tagjaink számára leglényegesebb üzleti információkat. A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége 213-ban forint jogdíjbevételt ért el. A Szövetség a nettó jogdíjbevételein felül tagdíjbevételt és kapott kamatot realizált. A felosztott jogdíjból a tényleges működési költségein kívül nem von le semmit. A Repropress 213-ban, az MRSZ által felosztott, 212-ben beszedett jogdíjakból, nettó forint jogdíjbevételt realizált, melyet a kezelési költségek levonása után a jogosultak által szolgáltatott adatok alapján osztott fel a folyóirat-kiadókra és napilapkiadókra vonatkozó Felosztási Szabályzat alapján. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. Törvény módosítása miatt a 213-as évben már nem volt rá lehetőség, hogy a jogdíjakat felosztás nélkül pályázati alapba helyezze a Szövetség. A felügyeleti szervként működő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 213-as taggyűlést követően, a megkért adószakértői vélemény ellenére azon álláspontra helyezkedett, hogy a jogosultak számára felosztott, és a Repropress számára adományozott 212-es jogdíjbevételeket a Szövetség csak jogdíjbevételként kezelheti, nem oszthatja fel az Szjt. rendelkezéseitől függetlenül, pályázati úton. Ebből fakadóan a Szövetség vezetősége az adományösszeg ismételt felosztása mellett döntött, így a 213-as évben forint jogdíjat osztott fel a szervezet a jogosultak között. A felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 11 folyóirat kiadó jogosult és 7 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára a felhívást követően. 1 folyóirat kiadó jogosult és 1 napilap kiadó jogosult a határidőn túl és a felosztást követően szolgáltatott adatot, melyet a Felosztási Szabályzat alapján kezelt a Szövetség elnöksége. A határidőn túl érkezett, valamint az elévülési időn belül érkezett jogdíjigények kielégítésének fedezésére az Elnökség tartalékot képzett, a folyóirat-kiadók esetében 72. Forintnyi összegben, a napilap kiadók esetében 28. Forintnyi összegben. A kezelési költségek és a tartalékeret levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóiratkiadók esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a folyóirat-kiadók esetében Ft lett. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap kiadók esetében Ft lett. A kifizetés feltétele a szabályzatok szerint, hogy a felosztási szabályok alkalmazásával a felosztásban részesülő Érintett Jogosult legalább 5. Ft jogdíjra legyen jogosult. A Repropress pénzkészlete 213. december 31-én forint, melynek forrása a korábbi MLE pénzadomány, a kifizetésre váró jogdíjak és a tartalékkeret.

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-040203 Az

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben