SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK **

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK **"

Átírás

1 DR. VÁRADI ERIKA DR. GILÁNYI ESZTER * A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** Előszó A családon belüli erőszak, az azzal szemben való állami fellépés szükségességének kérdése régóta jelen van a magyar közbeszédben, s időről időre például nagy közfigyelmet keltő bűncselekmények megvalósulása vagy nemzetközi szervezetek állásfoglalásai kapcsán előtérbe kerül a jogi szabályozás alakításának igénye. Ennek folyamatát és aktuális kérdéseit kívánja végigkísérni a tanulmány. Bevezetés Magyarországon jelenleg még nincs olyan jogszabály, amely pontosan meghatározná a családon belüli erőszak fogalmát. A szakirodalomban általában legjellemzőbb vonásait emelik ki. A különböző szerzők a következő magatartásformákat sorolják ide: testi (fizikai), lelki (pszichikai), szóbeli, szexuális és gazdasági (anyagi) erőszak, valamint elhanyagolás. 1 E magatartásformák speciális jellemzője, hogy a bán- * Témavezető témavezetett közös publikáció. ** A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 1 A teljesség igénye nélkül: Szóbeli, testi, lelki, szexuális és gazdasági (anyagi) erőszak Herman Judit (szerk.): Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban. Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára. NaNE Egyesület, Budapest, (megtekintés időpontja (továbbiakban m.i.): február 11.); fizikai, pszichikai, szexuális bántalmazás és elhanyagolás Herczog Mária: Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó, Budapest, 2007.; fizikai, pszichológiai, szexuális erőszak és elhanyagolás Ranschburg Jenő: A meghitt erőszak. Saxum Kiadó Bt., Budapest, 2006.

2 498 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER talmazásra az elkövető és a sértett közötti ismeretségből fakadó intim viszony, 2 illetve az életkorból, nemi hovatartozásból adódó egyenlőtlenségek okozta anyagi, érzelmi és szexuális függőség 3 keretei között kerül sor, és jellemző, hogy az érintettek hosszabb időn keresztül együtt élnek egy olyan korlátozott térben, mely természeténél fogva megnehezíti, kizárja a kapcsolat feletti társadalmi ellenőrzés lehetőségét. 4 A tipikus áldozati kör alapján megkülönböztethető a partner, a gyermek illetve egyéb személyek, pl. idős szülők, fogyatékkal élő családtag elleni erőszak. 5 Az Európa Tanács május 11-én elfogadott, a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye 6 az alábbi fogalom-meghatározást tartalmazza: családon belüli erőszak minden olyan fizikai, szexuális, pszichikai vagy gazdasági jellegű erőszak, mely egy családban vagy egy életközösségben fordul elő, illetve korábbi vagy jelenlegi házastársak vagy partnerek között, függetlenül attól, hogy az elkövető közös lakóhelyen él vagy élt-e a sértettel. A családon belüli erőszak számos negatív következménnyel jár mind az azt elszenvedők, mind a társadalom szempontjából. Az Egészségügyi Világszervezet 2002-es, az erőszak és az egészség összefüggéseivel foglalkozó jelentésében kimutatta, hogy a családon belüli erőszak számos különböző területen jár jelentős káros hatással. A fizikai károsodások között a közvetlenül a bántalmazó cselekmény által okozott törések, zúzódások, rokkantság vagy akár halál mellett előfordulhatnak a bántalmazással orvosilag közvetlen okozati összefüggésbe nem hozható elváltozások (például emésztési zavarok, krónikus fájdalom). Kialakulhatnak komoly pszichés károsodások (többek között depresszió, szorongás, fóbiák, poszttraumás stressz, evés- és alvászavarok, meg- 2 Herman: i.m. 11. o. 3 Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 4 Erőszak a családban mit tehet a rendőrség a családi kapcsolatokon belül a nők ellen elkövetett erőszak leküzdése érdekében? Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, o. 5 Herman: i.m. 12. o. 6 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Article 3 b - domestic violence shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

3 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 499 növekedett öngyilkossági kockázat); a szexualitásra és a reproduktív egészségre gyakorolt hatások (például nem kívánt terhesség, nemi úton terjedő betegségek, szexuális diszfunkciók, terhességi komplikációk, vetélés). Mindezek mellett a bántalmazás jelentős gazdasági terheket is jelent, ugyanis az áldozatok munkaképessége csökkenhet, esetleg teljes mértékben megszűnhet a fizikai, lelki sérülések következtében, esetleg a munkaerőpiacról való kivonás maga is lehet a bántalmazási folyamat része. A bántalmazottak a szociális és egészségügyi intézményeket is gyakrabban veszik igénybe, ami az államra anyagi többletterhet ró. 7 Az államnak tehát amellett, hogy az emberi jogok védelme miatt kötelessége anyagi szempontból is érdeke a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépés biztosítása. A családon belüli erőszak hazai szabályozásának kezdeti lépései Magyarországon sokáig semmiféle speciális szabályozás nem létezett e magatartásokkal szemben, noha nemzetközi szervezetek tagjaként országunkra is hárultak bizonyos ha nem is kikényszeríthető kötelezettségek. 8 Bár az állam már az 2174/1997. számú Kormányhatározatban 9 kötelezettséget vállalt a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépéshez szükséges jogi szabályozás megalkotására, érdemi rendelkezések megtételére még hosszú ideig nem került sor őszén egy közfelháborodást kiváltó bűncselekmény hatására civil szervezetek és magánszemélyek aláírásgyűjtésbe kezdtek a családon belüli erőszak elleni törvény megalkotása érdekében február 14-én az Országgyűlés elfogadta a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003. (IV. 16.) OGY határozatot. A 7 WHO World report on violence and health df (m. i február 6.) o., o., o. 8 Például az Európa Tanácsi R 1582 (2002), R 1450 (2000), Rec (2002)5 sz. ajánlásai, a CEDAW Egyezmény, illetőleg a CEDAW Bizottság évi ajánlásai Magyarország számára, évi EU Ajánlás a családon belüli erőszak visszaszorítására, stb. 9 a Nők IV. Világkonferenciáján elfogadott Nyilatkozatban megfogalmazott feladatok magyarországi megvalósítását szolgáló cselekvési programról 10 (m.i.:2013. február 11.)

4 500 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER dokumentumban március 31-i határidővel végrehajtandó feladatként szerepelt a családon belüli erőszakkal kapcsolatban a távoltartó rendelkezés és a soron kívüli eljárás bevezetéséről, valamint hatékony tanúvédelemi szabályok megalkotásáról rendelkező törvények életre hívása, a civil szervezetekkel együttműködve egységes eljárási szabályok kidolgozása, a menedékház hálózat bővítése, korszerűsítése; speciális áldozatvédelmi kríziskezelő központok létrehozása; jogi segítségnyújtás biztosítása; szakemberképzés; statisztikai adatgyűjtés feltételeinek megteremtése, valamint felvilágosító kampány szervezése. Az országgyűlési határozat szövegezéséből kitűnik, hogy a magyar szabályozás nem azt a modellt kívánta követni, melyben a családon belüli erőszakot önálló, sui generis bűncselekményként (mint pl. Portugáliában, Lengyelországban) illetve minősítő körülményként (pl. Franciaországban) szabályozzák. A határozat kidolgozásában részt vevő szakemberek úgy vélték, a jelenlegi büntetőjogi szabályok körültekintőbb alkalmazása és egyes új, más jogágakba tartozó jogintézmények bevezetése (pl. távoltartó rendelkezés) a járható út. A határozat parlamenti megvitatása során felmerült a jelenség elnevezésével kapcsolatos napjainkig vissza-visszatérő probléma. A képviselők egy része kifogásolta a családon belüli erőszak elnevezést, mert véleményük szerint ez rossz fényt vet a család intézményére, és problémát vet fel azon személyek esetében való alkalmazása, akik nem élnek hagyományos értelemben vett családban. Emiatt az otthonon belüli erőszak alkalmazását javasolták. 11 A speciális rendelkezések megalkotását megelőzően, március 27-én a problémakör kezelésére rendelkezésre álló jogintézmények hatékonyabb alkalmazásának érdekében került sor a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására vonatkozó 13/2003. számú országos rendőr-főkapitányi intézkedést kibocsátására. A dokumentum az Országgyűlési határozattal összhangban az érintett civil szervezetek bevonásával készült. A módszertani útmutatóként szolgáló intézkedés meghatározta a családon belüli erőszak alanyi körét és az azt megvalósító bűncselekményeket és szabálysértéseket. Az alanyi körbe a Büntető Törvénykönyvről szóló Soltész Miklós képviselő hozzászólása az országgyűlési határozat részletes vitája során: elsz=245&p_szoveg=&p_felszig=245 (m. i.: március 12.)

5 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 501 évi IV. tv. (Btk.) pontjában meghatározott hozzátartozókat, 12 a volt házastársakat és volt élettársakat, valamint a gyermekvédelmi intézményben nevelkedő kiskorúakat sorolták. A dokumentum felhívta a rendőrök figyelmét a különleges helyzetből adódó sajátos intézkedési módok alkalmazásának szükségességére. Előírta például, hogy a rendőr ismerje meg a konfliktust, de ne tegyen kísérletet a megoldására, tájékoztassa az érintetteket a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről, segítő szolgáltatásokról illetve szervezetekről. Külön-külön hallgassa meg a feleket és egyéb, a helyszínen tartózkodó személyeket, törekedjen a másodlagos viktimizáció elkerülésére; törekedjen a családon belüli erőszakkal érintett családok feltérképezésére, a tudomására jutott információkról haladéktalanul adjon jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé, azzal tartson fenn folyamatos munkakapcsolatot. E dokumentumot október 30-án váltotta fel a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására vonatkozó 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás, az ORFK intézkedés lényeges elemeit megtartva, de azokat a hatékonyabb fellépés érdekében kiegészítve és módosítva. Az Országgyűlés október 20-án fogadta el a 115/2003. (X.28.) számú, a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló határozatot. A dokumentum mellékletének 7.3 fejezetét kifejezetten a családon belüli erőszak kérdésének szentelték. A Stratégia elsősorban a fiatalkorú és gyermekkorú áldozatokra koncentrált, későbbi, hasonló jellegű magatartásuk megelőzését tekintette fő céljának; kisebb hangsúlyt fektetett a szintén áldozattá váló felnőtt személyekre. A Stratégia napi 24 órás ügyeleti segélyvonal biztosítását, a szociális igazgatásban jelzőrendszer kialakítását, védő, óvó, krízisintervenciós intézmények működtetését, az áldozatok orvosi, jogi és pszichológiai segítését irányozta elő. A megoldandó feladatok közé sorolta a jogerősen elítéltek és az önként jelentkezők számára rehabilitációs programok és tréningek szervezését, a segítő szakemberek ismereteinek növelését, a problémával kapcsolatos célzott képzések megszervezését, a távoltartó rendelkezés bevezetését törvényalkotás útján, a kérdéskörrel foglalkozó civil szervezetek támogatását. Emellett médiakampány folytatását irányozta elő a lakossági tájékoztatás érdekében. 12 Btk hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa

6 502 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER A családon belüli erőszakkal kapcsolatos stratégia és a bűnmegelőzési stratégia végrehajtására tett intézkedések következtében jött létre és működik április 1-jétől az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, mely országos lefedettségű, és a nap 24 órájában ingyenesen elérhető; 13 elsődleges feladata a telefonon segítséget kérő áldozatok krízisközpontokba és a titkos menedékházba való irányítása. Emellett sor került a Regionális Kríziskezelő Hálózat kialakítására. A kezdeti időszakban hét régióban és Budapesten működő intézmények köre 2007-ben 9-re, 2008-ban 11-re bővült. Családok átmeneti otthonaiban kerül sor a családon belüli erőszak áldozatainak szülő gyermekével, egyedülálló nő befogadására. A bántalmazottak azonnali, komplex segítségnyújtásban elhelyezés, pszichológiai, jogi, szociális tanácsadás részesülnek. Egy, a családon belüli erőszak áldozatait befogadó titkos menedékház is megkezdte működését 2005-ben. Feladata bántalmazott nők és gyerekek számára a különösen veszélyes esetekben azonnali, biztonságos és titkos elhelyezés biztosítása. 14 A távoltartó rendelkezés bevezetése Mindkét stratégiában a meghatározott feladatok között szerepelt a távoltartó rendelkezés bevezetése is a hazai jogrendszerbe. Az ezzel kapcsolatos első kísérlet a Kormány által április 16-án benyújtott T/9837 számú, A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat volt. A javaslat eltérően a korábban ismertetett országos rendőr-főkapitányi intézkedéstől a releváns magatartások meghatározásakor nem a Btk. tényállásait nevesítette, hanem a büntetőjog fogalomrendszeréhez visszanyúlva élethelyzeteket kívánt megragadni 15 meghatározott alanyi kör viszonylatában Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat honlapja: (m-i.:2013. február 12.) /2010. (I. 21.) Kormányhatározat A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok tettleges bántalmazás, vagy azzal való fenyegetés; nemi önrendelkezési jog megsértése; ezeken kívül erőszakkal, vagy fenyegetéssel arra való kényszerítés, hogy a bántalmazott valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön; személyi szabadságtól való megfosztás; a

7 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 503 A jogintézmény két típusát kívánta bevezetni: - közigazgatási határozatként a rendőrség hatáskörébe tartozó ideiglenes távoltartó határozatot (időtartama legalább öt, legfeljebb tíz nap, mely egy alkalommal hivatalból vagy kérelemre meghosszabbítható, legfeljebb 20 napra) - valamint a bíróság hatáskörébe tartozó távoltartó határozatot (családon belüli erőszakkal összefüggő polgári vagy büntetőeljárásban, illetve a rendőrség által már elrendelt ideiglenes távoltartó határozat esetén; időtartama legfeljebb 6 hónap, mely 3 hónappal meghosszabbítható, ha az eljárás még jogerősen nem fejeződött be). Az országgyűlési vita során a képviselők számos kritikát fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban. 17 Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartották, hogy a bántalmazót nemegyszer saját lakásából távolítják el, miáltal sérül a tulajdonhoz való joga, hogy lakhatása nem biztosított, hogy a rendőrség hatásköre túl széleskörű, és a bántalmazás megfelelő bizonyítottsága nélkül kerülhet sor a határozat meghozatalára. Kifogásolták, hogy a jogintézmény egyik jogágba sem tartozik igazán, és hogy visszaélésekre ad lehetőséget, mert egy majdani válás során kedvezőbb feltételek kiharcolásához fogják felhasználni. Mindezek miatt az általános vitát követően a javaslat részletes vitájára már nem került sor; szeptember 6-án az Igazságügyi Minisztérium visszakérte átdolgozásra. Az ezt követően, 2004 novemberében megszületett előterjesztés 18 teljesen új koncepciót követett a távoltartó rendelkezés bevezetése kapcsán. A családon belüli erőszak fogalmát nem definiálta, mivel a hatályos jogban kimerítően és pontosan szerepelnek azok a törvényi tényállások, amelyekbe valamennyi családon belül elkövethető jogsértés mindennapi biztonságos életvitelben való tartós, rendszeres vagy súlyos zavarás (zaklatás); az emberi méltóság vagy becsület rendszeres illetve súlyos megsértése 16 A Polgári törvénykönyvben meghatározott hozzátartozók (1959: IV. tv b) pont), valamint a volt házastárs vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, illetve a közös háztartásban rendszeresen illetve időszakonként együtt élő más személy 17 A törvényjavaslat általános vitája &p_felsz=15&p_felszig=53&p_aktus=6 és az általános vita folytatása &p_felsz=240&p_felszig=290&p_aktus=35 (m. i.:2013. február 15.) 18 IM/BÜNT/2004/681

8 504 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER beilleszthető. Az előterjesztés főbb pontjai a távoltartás, mint büntetőeljárási és mint szabálysértési kényszerintézkedés bevezetése, illetve a zaklatás szabálysértési tényállásának megalkotása voltak; ez utóbbi kodifikálására végül nem került sor. A távoltartás, mint büntetőeljárási kényszerintézkedés magyarországi bevezetésére a évi LI. törvénnyel, július 1-i hatállyal, az előterjesztésnek megfelelő koncepció alapján került sor. A távoltartás (Be 138/A ) a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozó kényszerintézkedés, mely éppúgy, mint a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet, az előzetes letartóztatás egyik alternatívája. 19 Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén rendelheti el a bíróság. Az eredeti szabályok alapján időtartama tíztől harminc napig terjedhetett. A évi LXXII. törvénnyel a jogalkotó a maximális időtartamot hatvan napra módosította. Elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a bűncselekmény jellegére, a terhelt eljárás előtt és alatt tanúsított magatartására, valamint a terhelt és a sértett viszonyára tekintettel feltehető, hogy a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. Magánindítványra büntetendő cselekmények esetében távoltartás a magánindítvány előterjesztése előtt nem rendelhető el. A kényszerintézkedés hatálya alatt a terhelt köteles a bíróság által meghatározott ideig a bíróság által meghatározott lakást elhagyni, illetve köteles magát távol tartani a bíróság által meghatározott személytől, különösen e személy lakó- és munkahelyétől, oktatási intézményétől, általa látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlásának helyszínétől; továbbá tartózkodni attól, hogy bíróság által meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. Ha a terhelt a távoltartó rendelkezésben foglaltakat megszegi, akár előzetes letartóztatása is elrendelhető. A törvény indokolása szerint a jogintézmény alapvető célja a bizonyítási eljárás sikerének elősegítése ben tovább folytatódott a távoltartó rendelkezés bevezetésével kapcsolatos jogalkotói tevékenység szeptember 22-én T/6306-os 19 A évi LI tv. indokolása

9 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 505 számon sor került egy törvényjavaslat benyújtására, ismét A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról címmel, mely a korábban már ismertetett 2004-es törvényjavaslat koncepciójának megfelelően kívánta bevezetni a távoltartó rendelkezést, meghatározva annak ideiglenes, rendőrségi hatáskörbe tartozó, valamint bíróság által elrendelhető változatát. A cél tehát a távoltartás 2006 óta büntetőeljárási kényszerintézkedésként létező formájának kiegészítése, s nem felváltása volt. A törvényjavaslat a korábbihoz hasonlóan kívánta megragadni a családon belüli erőszak jelenségét, kiegészítve az azt megvalósító magatartásokat 20 a közös- vagy különvagyon körébe tartozó gazdasági javakhoz való hozzáférés jogellenes korlátozásával vagy megakadályozásával. Az előző javaslatban rögzített alanyi kört 21 ki kívánta terjeszteni a korábban nevesítetteken kívül az együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személyekre, a kapcsolat fennállása alatt vagy annak megszakadása után; emellett a bántalmazók körében nevesítette az ilyen személyeken kívül a bensőséges kapcsolat kialakítására törekvő, de a másik fél részéről elutasított személyt is. A parlamenti vita során ismételten kifogás merült fel a családon belüli erőszak elnevezéssel szemben, 22 ezért végül a törvényt A hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartásról címmel fogadták el. Bár a végül december 15-én elfogadott törvényszöveg az eredeti előterjesztéshez képest mind a családon belüli erőszakot megvalósító magatartásokat, 23 mind az alanyi kört 24 némileg szűkebben határozta meg. 20 Ld. 15. lábjegyzet 21 Ld. 16. lábjegyzet 22 Pelczné Dr. Gáll Ildikó felszólalása a törvényjavaslat általános vitája során: Úgy gondolom, ez a kifejezés azt sugallja, hogy a család egy olyan közösség, amelyben erőszakos cselekmények rendszeresen előfordulnak. A család számomra pozitív érték, és ezzel a címmel, úgy érzem, az előterjesztők degradálják a család intézményét. _felsz=234&p_szoveg=&p_felszig= Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül, vagy rendszeresen, ismétlődő jelleggel veszélyeztető tevékenység, vagy mulasztás (a továbbiakban: hozzátartozók közötti erőszak) kikerült a gazdasági erőszakot körülíró elkövetési magatartás 24 E törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk a b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt élettársat, a volt jegyest, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat,

10 506 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER Sólyom László köztársasági elnök megítélése szerint alkotmányossági szempontból még ezek a rendelkezések is aggályosnak minősültek, mivel túlságosan tág fogalom-meghatározással operáltak, s ezért nem feleltek meg az arányosság és ezen belül a legenyhébb eszköz elve követelményeinek. 25 Az Alkotmánybíróság határozatában 26 (két alkotmánybíró különvéleménye mellett) a vonatkozó rendelkezéseket alkotmányellenesnek ítélte. Az Országgyűlés ezt követően a két érintett rendelkezést eltérő tartalommal határozta meg, 27 s végül július 6-án kihirdették a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvényt. A törvényben a korábbi kezdeményezésekhez képest új elemként jelenik meg, hogy a jogszabály nem taxatív jelleggel megnevez bizonyos szerveket, melyek tevékenységük körében a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el. Előírja számukra, hogy jelezzék a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. Emellett az érintett szerveket együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra is kötelezi. A családvédelmi koordinációért felelős szerv számára is meghatároz hozzátartozók közötti erőszak esetére konkrét feladatokat, melyek a törvény indokolása alapján a konfliktus kezelésére és feloldására, valamint információk szolgáltatására irányulnak. A törvény alapján a távoltartás két formája: - az ideiglenes megelőző távoltartás (a rendőrség rendeli el hivatalból, vagy a bántalmazott, illetve hozzátartozója, illetve a jelzésre kötelezett szerv bejelentésére, a helyszínen azonnal vagy előállítás alkalmazása továbbá együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személyt e kapcsolat fennállása alatt vagy után. 25 ile/ abinditvany_hozzatartozok_kozotti_eroszak_cimerrel.pdf (m.i.: ) 26 53/2009. (V.6.) AB határozat 27 hozzátartozók közötti erőszak: a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység [1. (1) a)],valamint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás [1. (1) b)] hozzátartozó: a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók, a volt házastárssal, a volt bejegyzett élettárs, a gondnok, a gondnokolt, a gyám és a gyámolt

11 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 507 esetén annak lejártáig; időtartama 72 óra; bírói felülvizsgálatára van lehetőség; elrendelésével egyidejűleg az illetékes helyi bíróságnál megelőző távoltartás elrendelését kell kezdeményezni); - a megelőző távoltartás (elrendeléséről a bíróság nemperes eljárásban dönt a rendőrség kezdeményezésére, vagy a bántalmazó, illetőleg hozzátartozója kérelmére; időtartama legfeljebb 30 nap); Mindkettő átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát. Akivel szemben elrendelték, köteles: - távol tartani magát a bántalmazottól, - távol tartani magát a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, - távol tartani magát a határozatban megjelölt más személytől, és - tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. Újból csak akkor kérhető az elrendelésük, ha annak feltételei ismételten megvalósulnak. A törvény hatályba lépésével egyidejűleg mind az távoltartó határozat szabályainak megszegését, mind a megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezését szabálysértésnek nyilvánították. 28 Új tényállások a Büntető Törvénykönyvben A következő fontos lépcső a családon belüli erőszak szabályozástörténetében a zaklatás bűncselekménnyé nyilvánítása. A jogalkotó a jogintézményt a évi CLXII. törvénnyel iktatta be a Büntető törvénykönyvbe, január 1-i hatállyal. A személy elleni bűncselekményeket tartalmazó XII. fejezetben, a Szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények között helyezte el, a 176/a alatt. Az első bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetési magatartása a háborgatás, mely a zaklató, zavaró jellegű magatartásokat jelenti. A jogalkotó ezek köréből kiemeli és külön nevesíti a telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen elkövetett rendszeres kapcsolatteremtési kísérletet. A magatartás tényállásszerűségéhez szük- 28 Az évi LXIX. törvényt felváltó évi II. törvény is tartalmazza e szabálysértéseket.

12 508 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER séges, hogy a háborgatás rendszeres vagy tartós legyen. A rendszeresség azt jelenti, hogy rövidebb időközönként, többször valósítja meg a zaklató cselekményt az elkövető, a tartósság pedig azt, hogy a magatartás huzamosabb ideig tart. 29 A magatartás célzatos, az elkövető szándéka arra irányul, hogy a sértettet megfélemlítse, vagy magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon. A második bekezdéssel a jogalkotó a korábban a veszélyes fenyegetés szabálysértési tényállásban foglalt magatartást emelte bűncselekményi szintre. Az elkövetési magatartás a bűncselekmény elkövetésével való fenyegetés, mely a passzív alanyra, vagy rá tekintettel annak hozzátartozójára irányul. A jogalkotó a évi LXXIX. Törvénnyel egy új fordulatot iktatott a tényállásba, büntetendővé nyilvánítva, ha valaki annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be. A családon belüli erőszak elleni fellépés szempontjából a jogszabályhely (3) bekezdésében meghatározott minősítő körülményeknek van kiemelt szerepe, mivel a jogalkotó súlyosabban rendeli büntetni, aki a cselekményt házastársa, volt házastársa, bejegyzett élettársa, volt bejegyzett élettársa, élettársa, vagy volt élettársa, illetve nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére követi el. A bűncselekmény magánindítványra büntethető. Az új büntető törvénykönyv ában szintén szerepel a tényállás, kisebb módosításokkal (az első bekezdésben már nem szerepel a külön nevesített elkövetési magatartás; a (2) bek. b) pontjában az elkövetési magatartás a látszatkeltés; a bejegyzett élettárs sérelmére való elkövetés nem minősítő körülmény). A családon belüli erőszak elleni fellépés újabb eszközeként a jogalkotó az új büntető törvénykönyv XX. fejezetébe A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények közé kívánta beiktatni az együtt élők közötti lelki bántalmazás tényállását. A jogszabálytervezet indokolása szerint a cselekmény a családon belüli erőszakot megvalósító magatartások széles spektrumú elkövetési körébe illeszkedett volna úgy, hogy a már szabályozott egyéb magatartások mellett kisegítő jelleggel nyert volna alkalmazást. Az eredeti javaslat szerint a bűncselekmény az 29 Lásd erről részletesebben a évi CLXII. tv. indokolását évi C. tv.

13 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 509 alany és a passzív alany speciális viszonya 31 esetén megállapítható szubszidiárius jellegű tényállás ( ha más bűncselekmény nem valósul meg ); elkövetési magatartása a rendszeresen vagy tartósan erőszakos magatartás tanúsítása. A bűncselekmény célzatos (annak érdekében valósul meg a magatartás, hogy a passzív alany valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön), és eredmény-bűncselekmény (lelki szenvedés). Csak magánindítványra büntethető. Az új tényállás nem aratott osztatlan sikert az országgyűlési képviselők körében. Több módosító indítványban is javasolták elhagyását, 32 míg más képviselők súlyosabb büntetési tételt vagy új minősített eseteket kívántak volna bevezetni. 33 Az elfogadott törvénybe végül e tényállás nem került be. A családon belüli erőszak Büntető törvénykönyvbe iktatásának kérdése azonban ezzel még nem zárult le. Halász Pálma, az Élet-érték Alapítvány vezetője népi kezdeményezést indított. A Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon. szöveget tartalmazó aláírásgyűjtő ívet 34 több mint százezren írták alá, így az Országgyűlés napirendjére tűzte a kérdés megvitatását. A parlamenti vitára szeptember 10-én késő este került sor Az elkövetővel közös háztartásban vagy egy lakásban élő házastárs, volt házastárs, élettárs, volt élettárs, egyeneságbeli rokon, az elkövető nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló kiskorú, illetve őt nevelő, felügyelő vagy gondozó személy 32 Varga István és Salamon László indokolásukban arra hivatkoztak, hogy a tényállás elemei egyrészt megtalálhatók más tényállásokba, másrészt a normavilágosság követelményébe ütköznek. (m. i január 21.). Bárándy Gergely szerint a tényállás nem megfelelő az elérni kívánt cél szempontjából, és akár aránytalan beavatkozást is jelenthet büntetőjogi szabályozása a családok életébe. (m. i.: január 21.) 33 Szabó Tímea és Dorosz Dávid módosító javaslatai: (m. i.: január 21.); (m. i.: január 21.) 34 Az Országos Választási Bizottság 62/2012. határozata (m.i február 25.) 35 21:34 perces kezdettel _ckl=39&p_stilus= (m.i február 25.)

14 510 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER Az egyik képviselő hozzászólása miatt 36 civil szervezetek demonstrációt szerveztek az Országház elé. 37 A népi kezdeményezést végül a Parlament szeptember 17-i ülésén fogadta el. 38 Ennek nyomán Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője kezdeményezte egy munkacsoport felállítását a leendő tényállás kidolgozása érdekében. 39 A bizottságban képviseltette magát a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Rendőrség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Országos Bírósági Hivatal, valamint civil szervezetek. Az egyeztetés alatt álló leendő bűncselekmény elnevezése Hozzátartozó bántalmazása. A tervezett tényállás meghatározott, a Btk-ban már szereplő cselekmények hozzátartozók sérelmére való rendszeres elkövetését kívánta szankcionálni. A tervezet eredeti formájában tartalmazta szubszidiárius jelleggel a rendszeres súlyos lelki sérelem okozásának pönalizálását, 40 ez azonban a későbbiekben a bizonyítás nehézségére hivatkozással kikerült. A tervezet szerint a bűncselekmény alapesete magánindítványra büntetendő. Egy január 30-án zajló egyeztetés folyamán a kormányzat képviselői elfogadták a munkacsoport civil tagjainak arra vonatkozó felvetését, hogy az együttélés ne legyen a tényállás eleme. A civilek 36 Varga István képviselő: És végül, de nem utolsósorban abban sincs vita a Ház két oldalán ülő képviselők között, hogy a büntető törvénykönyv nem mindenható eszköz, és nem hiszem, hogy a strindbergi házasságokat és a családon belüli erőszakot külön precizitással sui generis bűncselekményként törvényi tényállások tömkelegével lehetne megakadályozni. Talán vissza kellene állítani a családnak, a gyermekvállalásnak a rangját és szerepét. Talán az anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellé, és elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak. _felsz=278&p_szoveg=&p_felszig=278 (m.i február 25.) 37 tuntetes-a-n%c5%91k-jogaiert 38 60/2012. (IX. 18.) OGY határozat népi kezdeményezésről igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodással &p_felsz=215&p_szoveg=&p_stilus= (m.i február 25.) 39 (m.i február 25.) 40 Frech Ágnes a Bírónők Egyesületének november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadása (m.i március 7.)

15 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 511 emellett nyomatékosan kérték azt is, hogy ne a jelenlegi joggyakorlatból fakadó nehézségek figyelembe vételével történjen a kodifikáció, hanem inkább a későbbiekben azt igazítsák a problémára megfelelően reflektáló tényálláshoz. Végül az ülésen az a megegyezés született, hogy a szakmai szintű egyeztetést tovább kell folytatni, és ennek érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szöveg-előkészítő csoportjának egy új normaszöveg javaslatot kell kidolgoznia. 41 E kezdeményezés további sorsáról a következő részben bővebben szót ejtünk. Ezen egyeztetéstől függetlenül április 3-án Schiffer András és Ertsey Katalin országgyűlési képviselők benyújtottak egy törvényjavaslatot az új Büntető törvénykönyv eltérő szövegű hatályba lépése érdekében. A javaslatukban szereplő tényállás elnevezése Családon belüli erőszak. 42 A megfogalmazott tényállás nem a Btk-ban már szabályozott cselekményekre utal, hanem ahogy a javaslat beterjesztői indokolásukban fogalmaztak büntetni rendeli azokat az emberi méltóságot és szabadságot sértő cselekményeket, melyek a sértett és az elkövető közötti családi, érzelmi kapcsolat vagy függőség miatt fokozottan veszélyesek a társadalomra. A bűncselekmény három fordulata - olyan ismétlődő erőszakos, elszigetelő vagy súlyosan megalázó magatartás tanúsítása, vagy ezzel való fenyegetés, amely komoly fizikai vagy lelki szenvedést okoz, illetve ezen állapot egyéb módon való előidézése és fenntartása (e fordulat kapcsán értelmező rendelkezés tartalmazza az elszigetelés fogalmát: a sértett társadalmi kapcsolatrendszerének tartós és rendszeres rombolása); - a közös gazdálkodás körébe tartozó vagyoni elem egyoldalú kivonása a közös gazdálkodás alól, és ezzel a sértett akarata ellenére az ő gazdasági függőségének vagy ellehetetlenítésének előidézése; - kizsákmányolás (az értelmező rendelkezés alapján ez a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy helyzetben tartott sértett e helyzetének kihasználásával előny szerzése). 41 Kincses István ügyvéd, civil résztvevő tájékoztatója a munkacsoport január 20-i üléséről users.atw.hu/alairas/kormányjavaslattájékoztatás doc (m.i március 7.) 42 T/10607 sz. javaslat. (m. i.: április 15.)

16 512 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER A passzív alanyok körének meghatározását a tágan értelmezett család fogalmára alapozza, ezt kiegészítve olyan személyekkel, akik ezen kívül az elkövetővel érzelmi közösségben tartós kapcsolatban állnak, illetve vele nevelési, felügyeleti, gondozási viszonyban vannak. 43 A tényállás szubszidiárius bűncselekményként kívánja pönalizálni e magatartásokat. A javaslatot végül az Alkotmányügyi Bizottság figyelemmel az időközben előterjesztett T/11105 számú Btk-módosításra és az ahhoz kapcsolódó javaslatokra is nem vette tárgysorozatba. A Hozzátartozó bántalmazása május 10. napján került benyújtásra az Országgyűlés elé a T/11105 számú, az Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek általános vitájára május 14. napján került sor. Az expozét Répássy Róbert államtitkár mondta el, aki hangsúlyozta, hogy a most előterjesztésre kerülő módosítások egy része érdemi előrelépést jelent egyes fontos, hosszú ideje megoldásra váró kérdésekben. 44 Hangsúlyozta, hogy a Kormány elkötelezett a közvéleményt régóta foglalkoztató, a hozzátartozók által, egymás sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépés iránt. Ennek egyik alapja az állami felelősség-vállalás; azaz, hogy minden állampolgár számára garantálják a megfelelő védelmet, függetlenül attól, hogy a támadás az otthonában, valamely hozzátartozója részéről, avagy azon kívül, egy idegen részéről éri-e. A törvényjavaslattal kapcsolatosan több üzenet is elhangzott. Egyrészt, hogy a Kormány az Országgyűlés évi őszi határozatára alapozva tett lépéseket az önálló törvényi tényállás megalkotására, azonban e folyamat során mindvégig együttműködött a 43 Jelenlegi vagy volt hozzátartozó, élettárs vagy annak hozzátartozója vagy élettársa, az elkövetővel érzelmi közösségben lévő vagy volt személy, valamint a nevelése, felügyelete, gondozása alatt álló vagy ha a bűncselekményt ezzel összefüggésben követik el korábban állt személy. Hozzátartozónak minősül a gyám és a gyámolt, a gondnok, a gondnokolt és az elkövető kiskorú gyermekének nevelésére, gondozására köteles személy is. 44 Dr. Répássy Róbert közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár expozéja _felsz=106&p_szoveg=&p_felszig=106 (m. i.: május 14.)

17 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 513 különböző szakmai szervezetekkel így a büntető-eljárásban érintett hatóságokkal, az alapvető jogok biztosával és a civilekkel, építve azok véleményére, javaslataira. Másrészt, hogy a hozzátartozók közötti erőszak nem családi ügy. Ennek kimondásával, s bűncselekményi formában történő deklarálásával azzal, a még napjainkban is elterjedt állampolgári attitűddel kíván szembemenni, mely a beavatkozást, a jelzést vagy a segítségnyújtást az ügy sajátos jellegére hivatkozva, e lepel mögé bújva mellőzi. Harmadrészt üzenni kíván a nemzetközi szervezetek felé, megfogalmazott elvárásaik teljesítésével is kinyilvánítva a Kormány irányukba és a nemzetközi normák felé fennálló elköteleződését. Negyedrészt utal arra, hogy bármilyen szigorú szankcionálás sem lehet eredményes akkor, ha a cselekmények rejtve maradnak. Azaz szükség van társadalmi összefogásra, felvilágosításra, az intézmények támogató, áldozat-barát működésére. Ebben kiemelten számít a Kormány a civilekre, akik felé ismét nyitottságát mutatta. Mindemellett a Javaslat a civilek azon, fentebb már ismertetett kérését, hogy az együttélés ne legyen a tényállás része, csak részben akceptálta. Azaz a bűncselekmény megvalósulásához szükséges ennek megléte, de az már nem feltétel, hogy mindez az elkövetéskor álljon fenn. A javasolt büntetési tételek szigorúbb volta a közvélemény felől érkező büntetési igényre is reagálni kíván. A T/ számú törvényjavaslat 45 a Hozzátartozó bántalmazása bűntettét a következőképpen határozza meg: 212/A. (1) Aki az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen követ el a) a 164. (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, b) a 164. (3) (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Hozzátartozó bántalmazása elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 45 T/ számú törvényjavaslat egyes büntető tárgyú törvények módosításáról. (m.i.: május 14.)

18 514 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER A jogalkotó az új tényállást a évi C. törvény A gyermekek érdekeit sértő és a család elleni bűncselekmények cím alatti XX. fejezetébe, a Tartási kötelezettség elmulasztása (212..) és a Családi jogállás megsértése (213..) bűncselekmények közé kívánja beilleszteni, 212/A. szakaszszámmal. A Javaslat Általános indoklása ahogy az az expozéban is elhangzott az új bűncselekmény életre hívásának egyik indokaként Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon címmel benyújtott országos népi kezdeményezés 46 Országgyűlés általi napirendre tűzését, majd az azt támogató határozat elfogadását jelölte meg. Emellett az indoklás már nevesítetten utal az ENSZ Nők elleni Diszkrimináció Felszámolásával foglalkozó Bizottsága korábbi jelentésére, 47 melyben arra hívták fel Magyarország, mint Részes állam figyelmét, hogy dolgozzon ki külön törvényt a nők elleni, családon belüli erőszakról. A másik nevesített dokumentum A nőkkel szembeni erőszak és a háztartáson belüli erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Európa Tanácsi Egyezmény (CAHVIO). 48 Érdemes megjegyezni, hogy ezen konvencióra melyet hazánk még nem írt alá 49 már a évi C. törvény indoklásában is hivatkozik a jogalkotó, akkor azt még A nőkkel szembeni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló Egyezmény -ként fordítva. Az Általános indoklás utal arra is, hogy e dokumentumokkal összefüggésben a Kormány komplex védelmet kíván biztosítani a potenciális női áldozatok számára (is), amit az új Kódex A nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények című XIX., illetve A gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekmények elnevezésű XX. fejezettel valósít meg. 46 H/7685. szám 47 Az ezt vizsgáló Bizottság Magyarország a CEDAW Egyezmény megvalósításával kapcsolatos, évi, VI. kormányzati jelentésével kapcsolatban több javaslatot is megfogalmazott. 48 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). (m.i.: ) 49 lásd erről részletesebben: ENG (i.m.: )

19 A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK 515 A Javaslat a Hozzátartozó bántalmazása bűncselekményéhez fűzött részletes indoklásában kitér arra, hogy a családon belüli erőszak, mint a kriminológia tudománya által kimunkált fogalom, az emberi jogot sértő magatartások igen széles körét fedi le, melyek mind társadalomra veszélyességükben, mind büntetőjogi tilalmazottságukban eltérnek egymástól. E cselekmények elkövetését már eddig is szankcionálta a Btk., azonban egy új tényállás megalkotása elsősorban a sértettek speciális körére tekintettel mindazonáltal indokolt. A család, illetve az intim személyi kör sajátos kapcsolatrendszerek szövevénye, melyben egy rendszeresen előforduló személy elleni akár verbális abúzus sem csak a közvetlen sértettre, hanem a kapcsolatrendszer egyéb szereplőjére is negatív hatással lehet. Erre is figyelemmel a jogalkotó az általánostól szélesebb körben határozza meg a potenciális áldozati kör fogalmát. Míg az új Büntető kódex pontja szerint hozzátartozó: a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa, b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is), c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa, d) a házastárs, az élettárs, e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, addig a Javaslat e körbe emeli a volt házastársat, a volt élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot és a gyámoltat is. E személyi kör azonban csak abban az esetben válhat e bűncselekmény passzív alanyává, ha akár az elkövetéskor, akár azt megelőzően együtt élt az elkövetővel. A civil szervezetek kérése ellenére beemelt tényállási elem jelenti az indoklás szerint azt a többletet, amely utal az elkövető és a sértett közötti speciális kapcsolati helyzetre, a felek ebből fakadó pszichés állapotára, s ezáltal válhat valóban indokolttá az önálló deliktum megalkotása. A korábbi konzultációk során érvként hangzott el, hogy nehézséget jelenthet e feltétel fennálltának bizonyítása. A Kormány azonban azon az állásponton van, hogy ez akár tanúvallomások alapján, akár más hatósági forrásból, így például a lakcímnyilvántartóból szerzett információkra alapítottan aggálytalanul igazolható.

20 516 VÁRADI ERIKA GILÁNYI ESZTER A bűncselekmény elkövetési magatartása egyes nevesített törvényi tényállások megvalósításában teljesül ki. Hazai kutatások 50 alapján is tudjuk, melyek azok a fizikai, pszichés vagy szexuális abúzusokat kimerítő cselekvőségek, melyek tipikusak e jelenség kapcsán. A jogalkotó azonban nem kívánta ezek mindegyikét a tényállási körbe emelni. Ez ugyanis például a nemi erkölcs elleni támadások kapcsán (minősített esetek!), 51 figyelemmel a Btk. belső koherenciájára akár a jelenleginél enyhébb büntetési tételkeret kilátásba helyezését tette volna szükségessé. Ez az eredmény pedig teljesen szemben állna a törvényhozói akarattal. Így az elkövetési magatartások körében olyan tényállások kerültek nevesítésre, amelyek büntetőjogi fenyegetettsége nem ilyen mértékű. Ide tartoznak a testi sértés egyes esetei, a becsületsértés, a személyi szabadság megsértése és a kényszerítés. A tényállásszerű elkövetési magatartás azonban megköveteli a speciális alanyi körrel szembeni rendszeres elkövetést. Ezt a jogalkotó szintén olyan egyedi jellemzőként nevesíti, mely a családon belüli erőszak sajátosságához tartozik hozzá. A rendszeresség már két, egymáshoz időben közel eső elkövetés esetén is fennáll. Feltétel, hogy ugyanannak a sértettnek a sérelmére történjék, az azonban nem, hogy ugyanazon elkövetési magatartással. Így akkor is megáll az elkövető felelőssége, ha egyszer könnyű testi sértést, majd rövid idő elteltével tettleges becsületsértést követ el hozzátartozójával szemben. Amennyiben az egyik magatartás a tényállás első, míg a másik a súlyosabban minősülő második bekezdésébe ütközik, ez utóbbi alapján kell a cselekményt minősíteni. A rendbeliség a sértettek számához igazodik, de a rendszerességnek minden sértett vonatkozásában külön-külön fenn kell állnia. Ennek hiányában például különböző sértettek sérelmére történő, de csak egyszeri bántalmazás esetén a magatartás megítélése a következményektől függ: tettleges becsületsértés, könnyű vagy súlyos testi sértés, esetleg személyi szabadság megsértése vagy kényszerítés állapítható meg halmazatban. A magatartások szigorúbb megítélése nem csak a magasabb büntetési tételkeretek kilátásba helyezésével, hanem azon keresztül is kifejezésre jut, hogy a cselekmények függetlenül az elkövetési magatartásként 50 Itt említendők többek között Morvai Krisztina, Kerezsi Klára, Virág György, Kó József, Tamási Erzsébet, Cseres Judit, Herczog Mária, Parti Katalin vagy Solt Ágnes munkái. 51 A hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális kényszerítést a évi C. törvény 196. (2) bekezdés b) pontja, míg a szexuális erőszakot a 197. (3) bekezdés b) pontja rendeli büntetni, az alapesethez viszonyítva súlyosabb szankcióval.

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Modell-törvény 1. évi.. törvény a családon belüli erőszak elkövetőivel szemben alkalmazható távoltartásról

Modell-törvény 1. évi.. törvény a családon belüli erőszak elkövetőivel szemben alkalmazható távoltartásról Modell-törvény 1. évi.. törvény a családon belüli erőszak elkövetőivel szemben alkalmazható távoltartásról Az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert megillető alapvető emberi

Részletesebben

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Budapest, 2015. június I.Bevezetés, avagy az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás általános kérdései

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem pusztán a nemzeti stratégia kiemelt területe, Magyarországra

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem pusztán a nemzeti stratégia kiemelt területe, Magyarországra

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Pesti Brigitta 1. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról

Pesti Brigitta 1. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról Pesti Brigitta 1 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról A távoltartás jogintézményének bevezetését a családon belüli erőszak megelőzésére

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLAT. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/6306/42. szám ú EGYSÉGES JAVASLAT a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szól ó törvényjavasla t zárószavazásához El őterjesztő : Dr. Sándor Klára (SZDSZ

Részletesebben

A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI

A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöttet. Helytelen éheztetni a csecsemőt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

A családon belüli erőszak általános ismertetése

A családon belüli erőszak általános ismertetése Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Beadandó feladat Civilbiztonság és Vidékbiztonság c. tárgyhoz. (Előadó: dr. Szilágyi Tivadar) A családon belüli erőszak általános ismertetése KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2007. OKTÓBER Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Több hazai szervezet közösen "Partnerség a családon belüli erőszak

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Alapjogokért Központ üdvözli az Európa Tanács szaktestületének, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) Romániával

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet véleménye a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

TARTALOM. MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái

TARTALOM. MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái TARTALOM TANULMÁNYOK MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái DISPUTA DARAI PÉTER 35 Egy elfeledett adócsalás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI)

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) Iustum Aequum Salutare X. 2014. 4. 51 84. A távoltartás gyakorlati alkalmazásának körülményei tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) A családon belüli vagy kapcsolati erőszak minden

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

1.. A rendelet célja 2..

1.. A rendelet célja 2.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-tetülete 11/1995.(XII.20.) önkormányzati rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben