BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE..."

Átírás

1 2015./2. Czibere Károly államtitkár: BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... Sajtótájékoz tató Társaságunk nagyszabású gépberuházásáról

2 Képüzenet Tartalom Bravó Szakmailag felvértezett csoportvezetők 3 Szakmailag felvértezett csoportvezetők Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában 4 Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában j keretet kapott Ú agrárágazatunk Személyi változások 5 Bővülhet a termelőmunka a Delphi üzemben Termelékenységi verseny Eredményhirdetés 6 7 A Hónap dolgozói Eredményhirdetés 8 Ide még visszajövünk Bill Martonvásáron Címlapon: Február 23-i sajtótájékoztatónk képei. Fent: Czibere Károly államtitkár Impresszum FŐKEFE HÍRMONDÓ 2 A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: S zabó György ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: F MB Kft., Nyomdaipari Üzletág Képünkön Szőke Imréné Terikét, a csavartkefe üzem csoportvezetőjét interjúvolják a tévések Eszközfejlesztéssel a munkahelymegtartás biztonságáért Házhoz jött a média A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. eszközbeszerzései, gépparkfejlesztése volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért fe lelős államtitkár (EMMI), Pál Ákos Bertalan társaságokért felelős igazgató (MNV Zrt.) és Szabó György ügyvezető (FŐKEFE) tartott február 23-án a Társaság zuglói központjában. Az eseményről tudósított többek között a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Televízió, a HírTV, a Kossuth Rádió és a Zuglói Médiaszolgáltató. A nyilatkozatokra üzemterületen, méghozzá a már termelésbe állított új csa vartkefe-gyártógép tőszomszédságában került sor. A szóban for gó gépegyüttest is abból a 94 millió forintos összegből vásárolták, amely még a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2013as Munkahelyteremtés a megváltozott munkaképességűekért pá lyázat elnyeréséből származott. Szabó György FŐKEFE-ügyvezető elmondta, Budapesten a kefe-seprűgyártás, Komlón az irodaipapírárugyártás, Jászapátin a munkaruhavarrás hatékonyabbá tételét szolgálta az eszközfejlesztés. Közölte, mindez enyhített a Társaság alulgépesítettségén. Az új gépvagyon nagyban szolgálja a munkahelyteremtést-megtartást, hiszen a pályázatban a megváltozott munkaképességű létszám 50 fős bő vítését vállalták. Pál Ákos Bertalan (MNV Zrt.) a mondottakhoz azzal a bejelentéssel kapcsolódott, hogy 2014-ben a FŐKEFE részére, például eszközberuházásra 450 millió forintos tőkeemelést végeztek el, ami az új mezőgazdasági üzletág beindítását is lehetővé tette Társaságunknál. Feladatunk, hogy a portfóliónkba tartozó társaságok gazdaságos működését támogassuk, eredményességét növeljük. Ezen belül cél az is, hogy a rehabilitációs társaságok minél hatékonyabban és sikeresebben tudjanak működni magyarázta az MNV nevezett igazgatója. Czibere Károly államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) tágabb összefüggésbe helyezte a történteket. Hangsúlyozta: a kormány stratégiai szövetségese és partnere a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek, mert azok esélyt adnak az embereknek arra, hogy ne szociális támogatásokból, hanem a saját erejükből tudjanak megélni. Felidézte: tavaly év végén a Kormány összesen 2,67 milliárd forintos fejlesztési-beruházási csomaggal támogatta az érintett akkreditált cégeket, amelyből gépeket lehet vásárolni-átalakítani, illetve amelyből a munkakörülményeken lehet javítani. A beruházási tervek szakhatósági véleményeztetésen vannak. Csoportvezető-képzés el vég zé séről szóló tanúsítványokat adott át Szabó György ügy vezető igazgató a FŐKEFE Laky Adolf utcai központjában. Társaságunk első számú vezetője hangsúlyozta: most, az új terme lési modell kialakításának idején különösen fontos szerep hárul a csoportvezetőkre. Az előzmények: a Rehabilitáció Ér ték Változás (RÉV) elnevezésű TÁMOP program második üte mé ben, más tanfolyamok mellett cégünknél 39 csoportvezetőt ké peztek három helyszínen: Buda pesten, Szombathelyen és Tisza nánán. A képzések tavaly szep tembertől decemberig zajlot tak le 96 tanfolyamórában. Ez heti egy vagy két napon öt óra el foglaltságot jelentett azoknak, akiket vezetőik javasoltak erre a tréningre. Egytől-egyig megváltozott munkaképességűek, többnyire már csoportvezetőként, művezetőként ér keztek, de többen közülük még nem azok, bár a képzés által beléptek a tartalékos állományba. Az oktatókat, trénereket és a tan anyagot egy arra jogosult profi képzőcég biztosította. Szabó György az zal buzdította a budapesti meg jelenteket és azokat, akik nem le hettek ott, mert szerte az ország FŐKEFÉ-s telephelyein dolgoznak: igen fontos szerep hárul a végrehajtásban a csoportvezetőkre, különösen most, az új termelési modell kialakításakor. Megfelelő teljesítményt és munkát csak akkor várhatunk el, ha a közvetlen vezetők kellő szakmai tudással vannak fel vértezve mondta az ügyvezető igazgató. Hozzátette: küszöbön áll egy új vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely a normák és az érdekeltség kérdéseire is kiterjed. Az Elzett-műhely dolgozója, Fehér Csilla (alsó képünkön) egyike volt an nak a nyolc kollégának, aki Szabó György ügyvezető kezéből vehette át bizonyítványát és Kun László vezető oktatásszervezővel is ke zet rázhatott. Ez a hölgy nem cso portvezető még, de tanúsítványa és főleg megszerzett kompetenciái birtokában esélyes arra, hogy valahol házon belül azzá váljon. A Hírmondónak arról számolt be, hogy megtalálta magát a képzés alatt. Hiszen a képzés, ahogy más résztvevőkben, úgy őbenne is tudatosította saját értékeit. Erő södött az önbizalma, felvértezték azzal a képességgel, hogy adott esetben beleértve a cég érdekeiért vállalt vezetői felelősséget mer jen kellő határozottsággal irá nyí ta ni, ugyanakkor kezelni-csil la pí tani is tudja a konfliktusokat. Oktatója meggyőzte arról, hogy lá tássérültsége ellenére képes el lát ni a közvetlen termelés-irá nyí tá si feladatot megváltozott mun ka képességűek körében. A hölgy arról is beszámolt, hogy megtanították őket a he lyes kommunikációra, illetve a be osztottak motiválására is. Merthogy a központi vezetés el várásainak a végrehajtatása nem csak akaratérvényesítésen ke resz tül történik. Fehér Csilla végül arról számolt be lelkesen, hogy felejthetetlen marad számára a bő pszichológiai ismeret, a sok cso portos helyzetgyakorlat, vala mint a képzés résztvevőinek kez dettől meglévő csapatszelleme, szeretetteljes derűje. Ezúton kö szöni a menedzsmentnek, hogy ilyen tréninget is szerveztek. 3

3 Bővülhet a termelőmunka Fejlesztették és átalakították a szombathelyi Delphi üzemet J Új kereteket kapott agrárágazatunk Kiss Róbertné már új eszközökkel dolgozik Kóser brokkolira és karfiolra szakosodik a leányvállalat Felvételünk a leányvállalat-alapítás karácsondi bejelentésekor, tavaly májusban készült. Magasabb szintre helyeződött a FŐKEFE agrártevékenysége. Amint arról már korábban hírt adtunk, a Társaság mezőgazdasági alosztálya helyett a hatékonyság érdekében leányvállalatot alakítottak ki. Az Agro Rehab Nonprofit Kft. idén februártól tölti be hivatását. Mivel a szóban forgó új cégnek, az Agro Rehabnak száz százalékban a FŐKEFE a tulajdonosa, a leányvállalat ügyvezetője ugyancsak Szabó György lett. Az ügyvezető igazgató általános igazgatónak Wilhelm Péter kandidátust, az LM Ericsson svéd multi telekommunikációs cég egykori alelnökét nyerte meg. A fő tevékenység a kóser élelmiszernövények termesztése és terjesztése lesz, Karácsond központtal. Az Agro Rehab már az induláskor 200 millió forintos támogatást kapott a Miniszterelnökségtől. Ebből olyan speciális melegházakat létesíthet az Autista Majorság területén, amelyek alkalmasak a kóser növénytermesztésre. Kérdésünkre, miért ez utóbbi lett a fő tevékenyégi irányvonal, Wilhelm Péter úgy érvelt: mindez egybevág a magyar vidékfejlesztési politikával. Annak ugyanis a kertészeti gazdálkodás ösztönzése mellett az is fontos szempontja, hogy minél nagyobb arányban hozzáadott értékkel bíró termékek, illetve késztermékek keletkezzenek az agráriumban, vagyis ne pusztán bázistermékek. A munkaigényes és fokozottan tiszta kóser zöldség idetartozik, ráadásul kiterjedt és egyre bővülő nemzetközi piaca van. Zsidó és arab 4 vallású, valamint bio -szemléletű emberek körében egyre keresettebb élelmiszerről van szó. Wilhelm Péter elmondta még, első körben brokkolit termesztenek kóser követelményeknek eleget téve, majd emellé belép a karfioltermesztés is. Személyi változások Társaságunk kereskedelmi főosztályának veze tője a továbbiakban Varga-Nagy Krisztina. Az új főosztályvezető legutóbb az IKEA regionális marketingigazgató-helyettese volt, az előtt a Nemzetközi Reklámügynökségen te vékenykedett. A FŐKEFE eddigi kereskedelmi főosztályvezetője, Prohászka Csaba a termelési és logisztikai főosztály vezetője lett. Kis Zoltán eddigi agrárportfolió-menedzser az Agro Rehab Nonprofit Kft. létrejötte, illetve a mezőgazdasági alosztály megszűnése után az ügyvezető igazgató tanácsadójaként folytatja, többek között a kóserkertészettel összefüggő közfoglalkoztatási mintaprogram kidolgozására, illetve a Belügyminisztériummal közös lebonyo lítására vonatkozóan. Az új szerelőállomások további megrendeléseket vonzanak elentékeny fejlesztésen ment keresztül a szombathelyi Rumi úti termelési központunkban található Delphi üzem. Az üzemnek a Delphi Austria és a Delphi Hungary ad munka-megrendeléseket. Az utóbbi most a partneri együttműködés jó tapasztalatai jegyében több tízmillió forintos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre 10 komplett szerelőállomás idetelepítésével. A Delphi Hungary fejlesztése le he tővé teszi, hogy immár 125 autóvillamossági alkatrésztípust szereljünk össze a Rumi úton. Ezzel mintegy megduplázódott a típusszám, ráadásul számos összetettebb terméktípus is a FŐKEFÉ-hez került. A várakozás szerint akár másfélszeresére is növekedhet Társaságunk Delphi-munkákból szár mazó árbevétele. A fejlesztéshez mi is hozzáadtuk a magunkét. A nagyobb arányú és bonyolultabb műveleteket is igénylő megrendeléseknek a korábbi, 200 négyezetméteres üzemterületen ugyanis nem lehetett volna eleget tenni, tudtuk meg Horváth Roland üzemvezetőtől. Cégünk ezért a termelőcsarnok eddigi két részének funkcióját megcserélte. Az említett csarnokrész lett a raktár, az eddigi 400 négyzetméteres raktárterületből pedig ahol a raktározás mellett bizonyos nem Delphi-s bérmunkák is folytak lett az új termelőterület, ami a kétszerese az eddiginek! (Az említett egyéb bérmunkák, a műanyagkupak-lyukasztástól a papírüzemi szitázáson át a habfólia-vágásig, kikerültek a csarnokból.) Tár saságunk beruházásokat is végrehajtott a közös cél, a termelés felpörgetése érdekében. Többek között levegőkompresszort helyezett el, léghálózatot és villanyhálózatot alakított ki az új üzemterületen. További következmény, hogy a Delphi üzem dolgozói létszáma, főleg korábbi lámpaüzemi dolgozók idecsoportosítása által 50-ről 80 fő körülire nőtt. Sífelszerelési nagyhatalom lettünk írta a Napi.hu Immár huzamos ideje stratégiai ágazatunk a síkötésgyártás, multinacionális megrendelőpartner számá ra. Egy mértékadó gazdasági portál, a Napi. hu január 23-i cikke kifejezetten a FŐKEFE idevágó sikereivel foglalkozik. Alább ennek részletét adjuk közre: Néhány év alatt a világ egyik jelentős sífelszerelésgyártójává nőtte ki magát a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A főleg megváltozott munkaképességű embereket al kalmazó cég budapesti üzemében idén már 440 ezer síkötést készítenek. Jelentős sportszergyártó céggé lett a Főkefe Kft. A világ második legnagyobb sífelszerelésgyártó-vállalkozásának megrendelésére a tavalyi 340 ezer után, idén már 440 ezer síkötést készítenek a cég budapesti üze mében. A megrendelő Távol-Keletről hozta Budapestre a termelést, és a síkötések mellett snowboard kötéseket és síruhát is készítenek majd bérmunkában. A főleg megváltozott munkaképességű embereket alkalmazó cég - amely tavaly 4 milliárdos árbevételt ért el, melyből 50 millió forintot tesz ki a kötések szerelése - így munkahelyet tudott teremteni és megtartani. A sífelszerelési ágazat a világban a válság utáni lassú fellendülés időszakát éli. ( ) Síkötésekből a kilencvenes években közel hatmillió darabot gyártottak, ami tíz év alatt a felére olvadt. Majd 2013-ban ugyanakkor már szerény növekedést regisztráltak: 3,3 millió pár került a boltokba. ( ) 5

4 Premier plán A Hónap dolgozója Termelékenységi verseny A Hónap telephelye Legjobban fejlődő telephely Nemti november Budakalász IV. negyedév A jelenleg 28 fős telephely évek óta dísztasakokat gyárt, méghozzá két cégnek. Így aztán folyamatos a bérmunkaellátottság. Itt is érvényesül a papírforma: mivel azo nos típusú késztermékeket gyártanak, ugyanazon műveletsorokkal, ezért hatékonyabban tudják a munkát elvégezni. Nem csoda, hogy a festői nógrádi település főkefés munkavállalói azt szeretnék, hogy a Társaság megtarthassa ezeket a bérmunkákat a termelékenység további egyenletes színvonala érdekében. Takács Zsuzsanna telephelyvezető azt mondja, jó kis csapat van Nemtin, rég összekovácsolódott gárda. Magáról a telephelyvezetőről pedig úgy szól a fáma amit Túró Tamás, a Keleti régió üzemvezetője is megerősít : Zsuzsa jól összefogja a munkaközösséget, együtt lé legzik a termeléssel, következetes irányító. A tavalyi utolsó negyedévben befutó adatok egybevetéséből a 25 fős budakalászi telephely került ki győztesen. Korábbi magukhoz képest tehát ők fejlődtek a legkiugróbban. Dürgő Debóra, a Budapest-régió üzem vezetője két okát is látja a sikernek. Az egyik, hogy az adott időszakban már nem különféle, folyton változó bérmunkákat (például címke- és matricaragasztást) kellett végezni, hiszen ezeket felváltotta a folyamatos, kiegyensúlyozott tevékenységet biztosító, nagyobb ár bevételű gyorsfűző- és iratgyűjtő-készítés. A győzelem másik oka az üzemvezető szerint az, hogy jó képességű emberekről van szó, akik ráadásul megfelelő mun kamorállal és közösségi szellemmel rendelkeznek. Dürgő Debóra arra is rámutatott, hogy a budakalászi kollégák a tevékenységi váltás óta érzik magukat a ko rábbinál sokkal hasznosabbaknak. Tegyük hozzá: A legjobban fejlődő telephely cím ennek az új köz érzetnek a visszaigazoló pecsétje Egy vagyonvédelmis kollégánk rendhagyó témájú verssel kereste meg Szerkesztőségünket. Mi vel a téma nagyon eredeti és Tár saságunkhoz alapvető köze van valószínűleg még soha senki nem verselte meg a seprű készítést ez egyszer eltérünk attól a hagyományunktól, hogy nem közlünk amatőr irodalmi kísérleteket. Annál is inkább, mivel Krak Miklós kollégánk cél ja nem volt fellengzős: első sor ban szórakoztatni akart, ol dott formában tolmácsolni, ahogy ő értette meg a cirok útját a termőföldtől a háztartásokig. Szerintünk sikerült. Íme a mű: (folytatás a következő oldalon) 6 február Ormosi György Budapest, Laky Adolf u. Csécseiné Gacsal Edit Tiszafüred Huszár Péterné Rosenacker Rita Körmend Ez a fiatalember az általános iskola után szakmát akart tanulni, egyúttal olyan helyet keresett, ahol figyelembe veszik látássérültségét. Így került 1992-ben a FŐKEFÉ-hez, amely egy 2004es képzésével hozzá is segítette egy kefe- és seprűkészítői szakmunkásbizonyítványhoz. Kezdetben kefekötő volt, majd cirokválogató. Ám az Ormosi Gyuri márkanév már rég azt jelenti, hogy valaki a munkaigényesebb seprűket is a legjobb mennyiségben és minőségben varrja. Egyéb erényei: saját gépét karban tartja, és szinte sosem hiányzik. Harminc kollégájával jó kapcsolatot ápol. Holló Ferenc, a Seprűüzem új vezetője föleleveníti: ideérkezése után Gyuri készségesen segített eligazodnia a helyi viszonyok között, hogy teljesíthesse a Társaság vezetőségének tett vállalásait. Dolgo zónk a kemény munka mellett egy számítógép-kezelői tanfolyamot is elvégzett, sőt, estin leérettségizett. A tiszafüredi FŐKEFE legutóbb a Hó nap telephelye volt, de máris akad újabb ünnepelnivalója a kollektívának. Hiszen most Csécseiné Gacsal Edit a Hónap dolgozója az egykori Dosszié gyáregység területéről. Edit a kezdetek óta ugyanott dolgozik, jelenleg mi nőségellenőr. A körülötte dolgozók munkáját nagy figyelemmel kíséri, miközben jogos elvárásaival senkit sem irritál. Úgy szókimondó, hogy soha senkit nem bántana meg, és derű árad belőle. A munkafolyamat alatt felmerülő problémákat sikeresen ártalmatlanítja. Például praktikus tanácsokat ad annak, akinek épp az a kérdése, miként lehet a dísztasakgyártás egy-egy műveletét a legegyszerűbben elvégezni. Nem csoda, hogy őszinte szeretet övezi. Kitartó gyorsasággal és szorgalmasan dolgozik, ami nélkülözhetetlen: másod magával nézi át 58 fizikai dolgozó napi több ezer termékét. Szabadidejében sokat törődik családjával. Csaknem hét éve erősíti a körmendi telephely csapatát. Kétkezi mun kásként kezdte, de kitartásának és munkabírásának köszönhetően rövid időn belül csoportvezető-helyettes, majd csoportvezető lett. Jelenleg a 60 fős infuziószerelék-gyártó műhelyben 20 embert irányít. Nem kis teher van tehát rajta, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy minden csütörtöktől a következő keddig több százezer tételt kell leadni a megrendelőnek. De Rita mindenhol ott van, mondhatni, betölti a termet pozitív szellemiségével, határozottságával. Jól ért az emberek nyelvén, igyekszik mindenki számára a legjobbat kihozni az adott helyzetből, miközben munkát szervez és tanít be (ha egyszer elsajátította a gyártás csínját-bínját), illetve részt vesz a minőségellenőrzésben. Munkatársai remélik: egészsége megengedi, hogy még sokáig élvezhessék társaságát. A cirok útja Vers a cirokfeldolgozásról A Főkefénél gyártott ciroktermékeket igen sokan kedvelik, Hozzánk a cirok Erdélyből és a Vajdaságból érkezik. Az égi áldás befolyásolja a színét, rövidségét és a hosszát. Augusztusban levágják, tárolják és intézik a sorsát. Először a méretre válogatás, majd a magvazás történik. Utána a minősítés esztétikailag és színre végződik. A folyamatot ötven fokos melegvizes áztatás követi, Amely kopásállóságot és puhaságot ad neki. A szárítás a forró levegőn azért történik, Hogy ne maradjon nedvesen a kikészítésig. A cirokseprűt ötszörös vagy nyolcszoros varrás rögzíti, A végleges méretre vágást a kötegelés követi. Tízdarabos kötegekben a seprű értékesítésre kerül, Különféle nagyáruházakban a vásárlók elé terül. A nagykereskedők és a viszonteladók a Főkefénél is vásárol hatnak, Újabb vevőket elfogadható áron toborozhatnak. Kívánjuk, hogy a ciroktermék kerüljön el minden házhoz, Ezáltal minél több dolgozó juthasson munkához. A ciroktermék a megváltozott munkaképességű dolgozók gyümölcse, Kérjük Isten áldását, hogy a műhelyt minél több dolgozó betöltse! Krak Miklós 7

5 színező színező Ide még visszajövünk! N Bill Martonvásáron em nagyképű! A földön jár, még ha egy lába van is! kiáltott fel lelkesülten egy martonvásári dolgozónk Deák Bill Gyula üzemi látogatásának végén. A bő negyven fős kollektíva láthatólag eddig is tisztában volt a magyar blues király művészi értékével, de új élmény keletkezett mindenkiben, amikor személyesen vallott életéről, pályájáról és fogyatékosságáról (így mondta). Cégünk arca, Bill minden főkefést el kápráztatott humorával, mi több, gyöngéd szeretetével és közvetlenségével. Az élőinterjúból kiderült, a Király nagyon fel van dobva amiatt, hogy ismét szerepelhet az István, a király-ban a táltos szerepében. Hiszen tudvalevő, hogy augusztusban megidézik a Szörényi-Bródy rockoperát az eredeti helyszínen, a Királydombon, sok eredeti szereplővel. Az egész martonvásári telephely tanúsíthatja, hogy Bill csodálatosan felépült a pár évvel ezelőtti infarktusából. Nincs többé cigi, és visszavettem a kajából, huszonkét kilót lefogytam, így aztán jobban érzem magam, mint bármikor mondta. Azért csipegetett a házi süteményekből. Meg kell hagyni, sok FŐKEFEtelephelyen megfordult már Bill, de ennyi és ilyen finom süteménnyel még sehol sem várták. (Nevesítsük legalább a fenséges feketeerdő-szelet sütőjét: Patkó Jánosné Katika.) Nem véletlen tehát, hogy az énekes sztár mókásan rákacsintott e sorok írójára: Ide még visszajövünk, mert itt jól tartanak minket! (JI)

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron I I Í R M O N D Ó 2014/5. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is Telephelyet nyitottunk Martonvásáron A tartalomból: Újabb dolgozói képzések Termelékenységi verseny Regionális közösségi nap Komló

Részletesebben

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 1. Alapvető cél Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. KÖSZÖNTŐ ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. Erről egy történet jut az eszembe: két rab a börtönben azt a feladatot kapta, hogy fesse meg

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése,

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése, Szakképzési különszám a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával készült, az NFA-KA-NGM 1/2014. számú pályázat keretében 2015. MÁJUS A MAGYAR KE RES KE DEL MI ÉS IPAR KA MA RA GAZDASÁGI LAPJA SZAKMA

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XIX. évfolyam, 284. szám, 2014. január 27. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda fotókata A GÖDÖR ALJÁN VAGYUNK

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa. Pozsonyi István termelésszervezési

II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa. Pozsonyi István termelésszervezési II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa A Jászkun Volán Zrt. szervezésében 2014. június 7-én megrendezésre került az első KMKK-Régiós foci kupa Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcentrumban.

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XIX. évf. 6. 8. sz. 2011. Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi

Részletesebben

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 8. szám A tartalomból... Trendforduló után a sörgyártók Csíkné dr. Kovács Klára, a szakmai szövetség elnöke

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

CSR itthon: merre tovább?

CSR itthon: merre tovább? CSR itthon: merre tovább? 05 A legnagyobb családi vállalkozások 16 Körkérdés Önkormányzatok a válságról 41 Work for peace! Roma majális nem csak romáknak A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. magazinja Mutassa

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben