BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE..."

Átírás

1 2015./2. Czibere Károly államtitkár: BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... Sajtótájékoz tató Társaságunk nagyszabású gépberuházásáról

2 Képüzenet Tartalom Bravó Szakmailag felvértezett csoportvezetők 3 Szakmailag felvértezett csoportvezetők Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában 4 Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában j keretet kapott Ú agrárágazatunk Személyi változások 5 Bővülhet a termelőmunka a Delphi üzemben Termelékenységi verseny Eredményhirdetés 6 7 A Hónap dolgozói Eredményhirdetés 8 Ide még visszajövünk Bill Martonvásáron Címlapon: Február 23-i sajtótájékoztatónk képei. Fent: Czibere Károly államtitkár Impresszum FŐKEFE HÍRMONDÓ 2 A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: S zabó György ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: F MB Kft., Nyomdaipari Üzletág Képünkön Szőke Imréné Terikét, a csavartkefe üzem csoportvezetőjét interjúvolják a tévések Eszközfejlesztéssel a munkahelymegtartás biztonságáért Házhoz jött a média A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. eszközbeszerzései, gépparkfejlesztése volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért fe lelős államtitkár (EMMI), Pál Ákos Bertalan társaságokért felelős igazgató (MNV Zrt.) és Szabó György ügyvezető (FŐKEFE) tartott február 23-án a Társaság zuglói központjában. Az eseményről tudósított többek között a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Televízió, a HírTV, a Kossuth Rádió és a Zuglói Médiaszolgáltató. A nyilatkozatokra üzemterületen, méghozzá a már termelésbe állított új csa vartkefe-gyártógép tőszomszédságában került sor. A szóban for gó gépegyüttest is abból a 94 millió forintos összegből vásárolták, amely még a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2013as Munkahelyteremtés a megváltozott munkaképességűekért pá lyázat elnyeréséből származott. Szabó György FŐKEFE-ügyvezető elmondta, Budapesten a kefe-seprűgyártás, Komlón az irodaipapírárugyártás, Jászapátin a munkaruhavarrás hatékonyabbá tételét szolgálta az eszközfejlesztés. Közölte, mindez enyhített a Társaság alulgépesítettségén. Az új gépvagyon nagyban szolgálja a munkahelyteremtést-megtartást, hiszen a pályázatban a megváltozott munkaképességű létszám 50 fős bő vítését vállalták. Pál Ákos Bertalan (MNV Zrt.) a mondottakhoz azzal a bejelentéssel kapcsolódott, hogy 2014-ben a FŐKEFE részére, például eszközberuházásra 450 millió forintos tőkeemelést végeztek el, ami az új mezőgazdasági üzletág beindítását is lehetővé tette Társaságunknál. Feladatunk, hogy a portfóliónkba tartozó társaságok gazdaságos működését támogassuk, eredményességét növeljük. Ezen belül cél az is, hogy a rehabilitációs társaságok minél hatékonyabban és sikeresebben tudjanak működni magyarázta az MNV nevezett igazgatója. Czibere Károly államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) tágabb összefüggésbe helyezte a történteket. Hangsúlyozta: a kormány stratégiai szövetségese és partnere a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek, mert azok esélyt adnak az embereknek arra, hogy ne szociális támogatásokból, hanem a saját erejükből tudjanak megélni. Felidézte: tavaly év végén a Kormány összesen 2,67 milliárd forintos fejlesztési-beruházási csomaggal támogatta az érintett akkreditált cégeket, amelyből gépeket lehet vásárolni-átalakítani, illetve amelyből a munkakörülményeken lehet javítani. A beruházási tervek szakhatósági véleményeztetésen vannak. Csoportvezető-képzés el vég zé séről szóló tanúsítványokat adott át Szabó György ügy vezető igazgató a FŐKEFE Laky Adolf utcai központjában. Társaságunk első számú vezetője hangsúlyozta: most, az új terme lési modell kialakításának idején különösen fontos szerep hárul a csoportvezetőkre. Az előzmények: a Rehabilitáció Ér ték Változás (RÉV) elnevezésű TÁMOP program második üte mé ben, más tanfolyamok mellett cégünknél 39 csoportvezetőt ké peztek három helyszínen: Buda pesten, Szombathelyen és Tisza nánán. A képzések tavaly szep tembertől decemberig zajlot tak le 96 tanfolyamórában. Ez heti egy vagy két napon öt óra el foglaltságot jelentett azoknak, akiket vezetőik javasoltak erre a tréningre. Egytől-egyig megváltozott munkaképességűek, többnyire már csoportvezetőként, művezetőként ér keztek, de többen közülük még nem azok, bár a képzés által beléptek a tartalékos állományba. Az oktatókat, trénereket és a tan anyagot egy arra jogosult profi képzőcég biztosította. Szabó György az zal buzdította a budapesti meg jelenteket és azokat, akik nem le hettek ott, mert szerte az ország FŐKEFÉ-s telephelyein dolgoznak: igen fontos szerep hárul a végrehajtásban a csoportvezetőkre, különösen most, az új termelési modell kialakításakor. Megfelelő teljesítményt és munkát csak akkor várhatunk el, ha a közvetlen vezetők kellő szakmai tudással vannak fel vértezve mondta az ügyvezető igazgató. Hozzátette: küszöbön áll egy új vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely a normák és az érdekeltség kérdéseire is kiterjed. Az Elzett-műhely dolgozója, Fehér Csilla (alsó képünkön) egyike volt an nak a nyolc kollégának, aki Szabó György ügyvezető kezéből vehette át bizonyítványát és Kun László vezető oktatásszervezővel is ke zet rázhatott. Ez a hölgy nem cso portvezető még, de tanúsítványa és főleg megszerzett kompetenciái birtokában esélyes arra, hogy valahol házon belül azzá váljon. A Hírmondónak arról számolt be, hogy megtalálta magát a képzés alatt. Hiszen a képzés, ahogy más résztvevőkben, úgy őbenne is tudatosította saját értékeit. Erő södött az önbizalma, felvértezték azzal a képességgel, hogy adott esetben beleértve a cég érdekeiért vállalt vezetői felelősséget mer jen kellő határozottsággal irá nyí ta ni, ugyanakkor kezelni-csil la pí tani is tudja a konfliktusokat. Oktatója meggyőzte arról, hogy lá tássérültsége ellenére képes el lát ni a közvetlen termelés-irá nyí tá si feladatot megváltozott mun ka képességűek körében. A hölgy arról is beszámolt, hogy megtanították őket a he lyes kommunikációra, illetve a be osztottak motiválására is. Merthogy a központi vezetés el várásainak a végrehajtatása nem csak akaratérvényesítésen ke resz tül történik. Fehér Csilla végül arról számolt be lelkesen, hogy felejthetetlen marad számára a bő pszichológiai ismeret, a sok cso portos helyzetgyakorlat, vala mint a képzés résztvevőinek kez dettől meglévő csapatszelleme, szeretetteljes derűje. Ezúton kö szöni a menedzsmentnek, hogy ilyen tréninget is szerveztek. 3

3 Bővülhet a termelőmunka Fejlesztették és átalakították a szombathelyi Delphi üzemet J Új kereteket kapott agrárágazatunk Kiss Róbertné már új eszközökkel dolgozik Kóser brokkolira és karfiolra szakosodik a leányvállalat Felvételünk a leányvállalat-alapítás karácsondi bejelentésekor, tavaly májusban készült. Magasabb szintre helyeződött a FŐKEFE agrártevékenysége. Amint arról már korábban hírt adtunk, a Társaság mezőgazdasági alosztálya helyett a hatékonyság érdekében leányvállalatot alakítottak ki. Az Agro Rehab Nonprofit Kft. idén februártól tölti be hivatását. Mivel a szóban forgó új cégnek, az Agro Rehabnak száz százalékban a FŐKEFE a tulajdonosa, a leányvállalat ügyvezetője ugyancsak Szabó György lett. Az ügyvezető igazgató általános igazgatónak Wilhelm Péter kandidátust, az LM Ericsson svéd multi telekommunikációs cég egykori alelnökét nyerte meg. A fő tevékenység a kóser élelmiszernövények termesztése és terjesztése lesz, Karácsond központtal. Az Agro Rehab már az induláskor 200 millió forintos támogatást kapott a Miniszterelnökségtől. Ebből olyan speciális melegházakat létesíthet az Autista Majorság területén, amelyek alkalmasak a kóser növénytermesztésre. Kérdésünkre, miért ez utóbbi lett a fő tevékenyégi irányvonal, Wilhelm Péter úgy érvelt: mindez egybevág a magyar vidékfejlesztési politikával. Annak ugyanis a kertészeti gazdálkodás ösztönzése mellett az is fontos szempontja, hogy minél nagyobb arányban hozzáadott értékkel bíró termékek, illetve késztermékek keletkezzenek az agráriumban, vagyis ne pusztán bázistermékek. A munkaigényes és fokozottan tiszta kóser zöldség idetartozik, ráadásul kiterjedt és egyre bővülő nemzetközi piaca van. Zsidó és arab 4 vallású, valamint bio -szemléletű emberek körében egyre keresettebb élelmiszerről van szó. Wilhelm Péter elmondta még, első körben brokkolit termesztenek kóser követelményeknek eleget téve, majd emellé belép a karfioltermesztés is. Személyi változások Társaságunk kereskedelmi főosztályának veze tője a továbbiakban Varga-Nagy Krisztina. Az új főosztályvezető legutóbb az IKEA regionális marketingigazgató-helyettese volt, az előtt a Nemzetközi Reklámügynökségen te vékenykedett. A FŐKEFE eddigi kereskedelmi főosztályvezetője, Prohászka Csaba a termelési és logisztikai főosztály vezetője lett. Kis Zoltán eddigi agrárportfolió-menedzser az Agro Rehab Nonprofit Kft. létrejötte, illetve a mezőgazdasági alosztály megszűnése után az ügyvezető igazgató tanácsadójaként folytatja, többek között a kóserkertészettel összefüggő közfoglalkoztatási mintaprogram kidolgozására, illetve a Belügyminisztériummal közös lebonyo lítására vonatkozóan. Az új szerelőállomások további megrendeléseket vonzanak elentékeny fejlesztésen ment keresztül a szombathelyi Rumi úti termelési központunkban található Delphi üzem. Az üzemnek a Delphi Austria és a Delphi Hungary ad munka-megrendeléseket. Az utóbbi most a partneri együttműködés jó tapasztalatai jegyében több tízmillió forintos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre 10 komplett szerelőállomás idetelepítésével. A Delphi Hungary fejlesztése le he tővé teszi, hogy immár 125 autóvillamossági alkatrésztípust szereljünk össze a Rumi úton. Ezzel mintegy megduplázódott a típusszám, ráadásul számos összetettebb terméktípus is a FŐKEFÉ-hez került. A várakozás szerint akár másfélszeresére is növekedhet Társaságunk Delphi-munkákból szár mazó árbevétele. A fejlesztéshez mi is hozzáadtuk a magunkét. A nagyobb arányú és bonyolultabb műveleteket is igénylő megrendeléseknek a korábbi, 200 négyezetméteres üzemterületen ugyanis nem lehetett volna eleget tenni, tudtuk meg Horváth Roland üzemvezetőtől. Cégünk ezért a termelőcsarnok eddigi két részének funkcióját megcserélte. Az említett csarnokrész lett a raktár, az eddigi 400 négyzetméteres raktárterületből pedig ahol a raktározás mellett bizonyos nem Delphi-s bérmunkák is folytak lett az új termelőterület, ami a kétszerese az eddiginek! (Az említett egyéb bérmunkák, a műanyagkupak-lyukasztástól a papírüzemi szitázáson át a habfólia-vágásig, kikerültek a csarnokból.) Tár saságunk beruházásokat is végrehajtott a közös cél, a termelés felpörgetése érdekében. Többek között levegőkompresszort helyezett el, léghálózatot és villanyhálózatot alakított ki az új üzemterületen. További következmény, hogy a Delphi üzem dolgozói létszáma, főleg korábbi lámpaüzemi dolgozók idecsoportosítása által 50-ről 80 fő körülire nőtt. Sífelszerelési nagyhatalom lettünk írta a Napi.hu Immár huzamos ideje stratégiai ágazatunk a síkötésgyártás, multinacionális megrendelőpartner számá ra. Egy mértékadó gazdasági portál, a Napi. hu január 23-i cikke kifejezetten a FŐKEFE idevágó sikereivel foglalkozik. Alább ennek részletét adjuk közre: Néhány év alatt a világ egyik jelentős sífelszerelésgyártójává nőtte ki magát a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A főleg megváltozott munkaképességű embereket al kalmazó cég budapesti üzemében idén már 440 ezer síkötést készítenek. Jelentős sportszergyártó céggé lett a Főkefe Kft. A világ második legnagyobb sífelszerelésgyártó-vállalkozásának megrendelésére a tavalyi 340 ezer után, idén már 440 ezer síkötést készítenek a cég budapesti üze mében. A megrendelő Távol-Keletről hozta Budapestre a termelést, és a síkötések mellett snowboard kötéseket és síruhát is készítenek majd bérmunkában. A főleg megváltozott munkaképességű embereket alkalmazó cég - amely tavaly 4 milliárdos árbevételt ért el, melyből 50 millió forintot tesz ki a kötések szerelése - így munkahelyet tudott teremteni és megtartani. A sífelszerelési ágazat a világban a válság utáni lassú fellendülés időszakát éli. ( ) Síkötésekből a kilencvenes években közel hatmillió darabot gyártottak, ami tíz év alatt a felére olvadt. Majd 2013-ban ugyanakkor már szerény növekedést regisztráltak: 3,3 millió pár került a boltokba. ( ) 5

4 Premier plán A Hónap dolgozója Termelékenységi verseny A Hónap telephelye Legjobban fejlődő telephely Nemti november Budakalász IV. negyedév A jelenleg 28 fős telephely évek óta dísztasakokat gyárt, méghozzá két cégnek. Így aztán folyamatos a bérmunkaellátottság. Itt is érvényesül a papírforma: mivel azo nos típusú késztermékeket gyártanak, ugyanazon műveletsorokkal, ezért hatékonyabban tudják a munkát elvégezni. Nem csoda, hogy a festői nógrádi település főkefés munkavállalói azt szeretnék, hogy a Társaság megtarthassa ezeket a bérmunkákat a termelékenység további egyenletes színvonala érdekében. Takács Zsuzsanna telephelyvezető azt mondja, jó kis csapat van Nemtin, rég összekovácsolódott gárda. Magáról a telephelyvezetőről pedig úgy szól a fáma amit Túró Tamás, a Keleti régió üzemvezetője is megerősít : Zsuzsa jól összefogja a munkaközösséget, együtt lé legzik a termeléssel, következetes irányító. A tavalyi utolsó negyedévben befutó adatok egybevetéséből a 25 fős budakalászi telephely került ki győztesen. Korábbi magukhoz képest tehát ők fejlődtek a legkiugróbban. Dürgő Debóra, a Budapest-régió üzem vezetője két okát is látja a sikernek. Az egyik, hogy az adott időszakban már nem különféle, folyton változó bérmunkákat (például címke- és matricaragasztást) kellett végezni, hiszen ezeket felváltotta a folyamatos, kiegyensúlyozott tevékenységet biztosító, nagyobb ár bevételű gyorsfűző- és iratgyűjtő-készítés. A győzelem másik oka az üzemvezető szerint az, hogy jó képességű emberekről van szó, akik ráadásul megfelelő mun kamorállal és közösségi szellemmel rendelkeznek. Dürgő Debóra arra is rámutatott, hogy a budakalászi kollégák a tevékenységi váltás óta érzik magukat a ko rábbinál sokkal hasznosabbaknak. Tegyük hozzá: A legjobban fejlődő telephely cím ennek az új köz érzetnek a visszaigazoló pecsétje Egy vagyonvédelmis kollégánk rendhagyó témájú verssel kereste meg Szerkesztőségünket. Mi vel a téma nagyon eredeti és Tár saságunkhoz alapvető köze van valószínűleg még soha senki nem verselte meg a seprű készítést ez egyszer eltérünk attól a hagyományunktól, hogy nem közlünk amatőr irodalmi kísérleteket. Annál is inkább, mivel Krak Miklós kollégánk cél ja nem volt fellengzős: első sor ban szórakoztatni akart, ol dott formában tolmácsolni, ahogy ő értette meg a cirok útját a termőföldtől a háztartásokig. Szerintünk sikerült. Íme a mű: (folytatás a következő oldalon) 6 február Ormosi György Budapest, Laky Adolf u. Csécseiné Gacsal Edit Tiszafüred Huszár Péterné Rosenacker Rita Körmend Ez a fiatalember az általános iskola után szakmát akart tanulni, egyúttal olyan helyet keresett, ahol figyelembe veszik látássérültségét. Így került 1992-ben a FŐKEFÉ-hez, amely egy 2004es képzésével hozzá is segítette egy kefe- és seprűkészítői szakmunkásbizonyítványhoz. Kezdetben kefekötő volt, majd cirokválogató. Ám az Ormosi Gyuri márkanév már rég azt jelenti, hogy valaki a munkaigényesebb seprűket is a legjobb mennyiségben és minőségben varrja. Egyéb erényei: saját gépét karban tartja, és szinte sosem hiányzik. Harminc kollégájával jó kapcsolatot ápol. Holló Ferenc, a Seprűüzem új vezetője föleleveníti: ideérkezése után Gyuri készségesen segített eligazodnia a helyi viszonyok között, hogy teljesíthesse a Társaság vezetőségének tett vállalásait. Dolgo zónk a kemény munka mellett egy számítógép-kezelői tanfolyamot is elvégzett, sőt, estin leérettségizett. A tiszafüredi FŐKEFE legutóbb a Hó nap telephelye volt, de máris akad újabb ünnepelnivalója a kollektívának. Hiszen most Csécseiné Gacsal Edit a Hónap dolgozója az egykori Dosszié gyáregység területéről. Edit a kezdetek óta ugyanott dolgozik, jelenleg mi nőségellenőr. A körülötte dolgozók munkáját nagy figyelemmel kíséri, miközben jogos elvárásaival senkit sem irritál. Úgy szókimondó, hogy soha senkit nem bántana meg, és derű árad belőle. A munkafolyamat alatt felmerülő problémákat sikeresen ártalmatlanítja. Például praktikus tanácsokat ad annak, akinek épp az a kérdése, miként lehet a dísztasakgyártás egy-egy műveletét a legegyszerűbben elvégezni. Nem csoda, hogy őszinte szeretet övezi. Kitartó gyorsasággal és szorgalmasan dolgozik, ami nélkülözhetetlen: másod magával nézi át 58 fizikai dolgozó napi több ezer termékét. Szabadidejében sokat törődik családjával. Csaknem hét éve erősíti a körmendi telephely csapatát. Kétkezi mun kásként kezdte, de kitartásának és munkabírásának köszönhetően rövid időn belül csoportvezető-helyettes, majd csoportvezető lett. Jelenleg a 60 fős infuziószerelék-gyártó műhelyben 20 embert irányít. Nem kis teher van tehát rajta, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy minden csütörtöktől a következő keddig több százezer tételt kell leadni a megrendelőnek. De Rita mindenhol ott van, mondhatni, betölti a termet pozitív szellemiségével, határozottságával. Jól ért az emberek nyelvén, igyekszik mindenki számára a legjobbat kihozni az adott helyzetből, miközben munkát szervez és tanít be (ha egyszer elsajátította a gyártás csínját-bínját), illetve részt vesz a minőségellenőrzésben. Munkatársai remélik: egészsége megengedi, hogy még sokáig élvezhessék társaságát. A cirok útja Vers a cirokfeldolgozásról A Főkefénél gyártott ciroktermékeket igen sokan kedvelik, Hozzánk a cirok Erdélyből és a Vajdaságból érkezik. Az égi áldás befolyásolja a színét, rövidségét és a hosszát. Augusztusban levágják, tárolják és intézik a sorsát. Először a méretre válogatás, majd a magvazás történik. Utána a minősítés esztétikailag és színre végződik. A folyamatot ötven fokos melegvizes áztatás követi, Amely kopásállóságot és puhaságot ad neki. A szárítás a forró levegőn azért történik, Hogy ne maradjon nedvesen a kikészítésig. A cirokseprűt ötszörös vagy nyolcszoros varrás rögzíti, A végleges méretre vágást a kötegelés követi. Tízdarabos kötegekben a seprű értékesítésre kerül, Különféle nagyáruházakban a vásárlók elé terül. A nagykereskedők és a viszonteladók a Főkefénél is vásárol hatnak, Újabb vevőket elfogadható áron toborozhatnak. Kívánjuk, hogy a ciroktermék kerüljön el minden házhoz, Ezáltal minél több dolgozó juthasson munkához. A ciroktermék a megváltozott munkaképességű dolgozók gyümölcse, Kérjük Isten áldását, hogy a műhelyt minél több dolgozó betöltse! Krak Miklós 7

5 színező színező Ide még visszajövünk! N Bill Martonvásáron em nagyképű! A földön jár, még ha egy lába van is! kiáltott fel lelkesülten egy martonvásári dolgozónk Deák Bill Gyula üzemi látogatásának végén. A bő negyven fős kollektíva láthatólag eddig is tisztában volt a magyar blues király művészi értékével, de új élmény keletkezett mindenkiben, amikor személyesen vallott életéről, pályájáról és fogyatékosságáról (így mondta). Cégünk arca, Bill minden főkefést el kápráztatott humorával, mi több, gyöngéd szeretetével és közvetlenségével. Az élőinterjúból kiderült, a Király nagyon fel van dobva amiatt, hogy ismét szerepelhet az István, a király-ban a táltos szerepében. Hiszen tudvalevő, hogy augusztusban megidézik a Szörényi-Bródy rockoperát az eredeti helyszínen, a Királydombon, sok eredeti szereplővel. Az egész martonvásári telephely tanúsíthatja, hogy Bill csodálatosan felépült a pár évvel ezelőtti infarktusából. Nincs többé cigi, és visszavettem a kajából, huszonkét kilót lefogytam, így aztán jobban érzem magam, mint bármikor mondta. Azért csipegetett a házi süteményekből. Meg kell hagyni, sok FŐKEFEtelephelyen megfordult már Bill, de ennyi és ilyen finom süteménnyel még sehol sem várták. (Nevesítsük legalább a fenséges feketeerdő-szelet sütőjét: Patkó Jánosné Katika.) Nem véletlen tehát, hogy az énekes sztár mókásan rákacsintott e sorok írójára: Ide még visszajövünk, mert itt jól tartanak minket! (JI)

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11. Küldetés A Főkefe küldetése, 100%-ban állami tulajdonú, nonprofit cégként, munkalehetőséget és rehabilitációt biztosítani

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

B. Braun-vállalatcsoport

B. Braun-vállalatcsoport B. Braun-vállalatcsoport A német tulajdonban lévő B. Braun-cégcsoport 1839-es alapítása óta vállal tekintélyes szerepet az egészségügy számos területén. A multinacionális, ugyanakkor családi vállalkozás

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

ERFO Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11.

ERFO Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11. Képzés, kompetenciafejlesztés védett munkáltatóknál Háttér: A fejlesztés hátterét a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-001 projekt

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

2012. június. július

2012. június. július 2012. június július Színező VÉGTAGOK NÉLKÜL, VÉGTELEN KITARTÁSSAL Croizon most a Gibraltári-szorost úszta át! Én úgy látom, prófétai alkat ez a végtagcsonkolt Philippe Croizon. Lelki értelemben azoknak

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

SPORTNAP JÁSZAPÁTIBAN

SPORTNAP JÁSZAPÁTIBAN 2012. február Színező SPORTNAP JÁSZAPÁTIBAN Antal László: A lélek szabadsága c. grafikájáról. Családi kapcsolat? Házastársi? Vagy barátság? A barnásvöröses szépiaceruza gyökérzetszerű rajzolatai, fatörzsszerű

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRO K S I, A B Á D E N Y L! E H Y G E T N E D N I M OL ÁBA w w w. p r i n t k e r. h u A szegedi raktárunkban több mint 2.000 négyzetméteren

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center! 2015./3. 2015./2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés C a l l c e n t e r Kúúúl center! Köszöntő Tartalom 3 Legyenek helyükön a fogaskerekek Beszélgetés

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép

Részletesebben

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezeti kapacitásának erősítése, új munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetése

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezeti kapacitásának erősítése, új munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetése 1. KEFOG munkaerő-piaci szervezeti kapacitásának megerősítése (TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0232) Civil szervezetekkel és a versenyszférával való együttműködések kialakítása, erősítése című fórum keretében A

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2013.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2013. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2013. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA KIK VAGYUNK? KIK VAGYUNK? Egy csapat akik stratégiai több eszközre hogy elmondják melynek eredménye kommunikációs kommunikációs épülő,

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL

DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL 2014. április 14. Tisztelt Tagtársaim, Kedves Vállalkozók! VI. sz. Hírlevelünkben aktuális Munkaügyi tárgyú rendeletmódosításokról tájékoztatjuk Önt. Üdvözlettel:

Részletesebben

Út a csúcsra. A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig

Út a csúcsra. A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig HU Út a csúcsra A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig Headquarter: Oberwart, Burgenland, Austria 1952 Az apai üzem alapítása Welgersdorfban Josef Unger

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén. Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének 1 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 2014 18. hét Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 5 2/5 Irodapiaci hírek 2014 18. hét 3/5 Friss hír: megújul

Részletesebben

J a v a s l a t a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

J a v a s l a t a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére J a v a s l a t a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 2010. évi Közhasznúsági beszámolója

Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 2010. évi Közhasznúsági beszámolója Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 2010. évi Közhasznúsági beszámolója Budapest, 2011. május 31. Gyug Ferenc Alapítvány kuratóriumi elnök Az ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam A Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam 1 a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov. Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.hu Miniszteri terület vezetői Miniszteri Kabinet Nemzetközi

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A Retextil Alapítvány ingatlanhasznosítási tervei 7621 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 4.

A Retextil Alapítvány ingatlanhasznosítási tervei 7621 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 4. 1. számú melléklet A Retextil Alapítvány ingatlanhasznosítási tervei 7621 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 4. I) A szervezet bemutatása // célok, tevékenységek, pénzügy; Pécsi székhelyű, közhasznú alapítványunk

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ^ m 0 i POLGÁRMESTERI HIVATALA

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ^ m 0 i POLGÁRMESTERI HIVATALA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ^ m 0 i POLGÁRMESTERI HIVATALA P Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben