Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv"

Átírás

1 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény alapját képezı kiemelt célok meghatározása - Helyi népszavazás idıpontjának kitőzése, a lebonyolítás költségére elıirányzat biztosítása - Enying Város településrendezési terv módosításának véleményezése - BSI Futó Kft. kérelmének tárgyalása - Stefancsik Alajos kérelmének tárgyalása - Neptun Mo. Kft. kérelmének tárgyalása - Pályázati lehetıségek tárgyalása - General Marketing Consulting együttmőködési ajánlatának tárgyalása - Tagóvoda nyári takarítási szünet idıpontjának meghatározása rendszer igénybevételének tárgyalása - 542/3 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása feltételeinek tárgyalása - Balatonvilágos Község Településfejlesztési Koncepciójának tárgyalása

2 2 1. számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-án 16 órakor a községháza tanácstermében megtartott testületi ülésérıl Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Melisek János alpolgármester Király Ferenc képviselı Mihalovics Miklós képviselı Molnár János képviselı dr. Nagy Miklós képviselı Pernecker Antal képviselı Varga Géza képviselı Igazoltan távol: Kıszegi Mihály képviselı Igazolatlanul távol: Bóta Györgyi képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Farkas Lászlóné Közétkeztetési Intézmény vezetı Kovács Tamás Településüzemeltetési Intézmény vezetı Fekete Barnabás: Üdvözlöm a képviselı-testület tagjait, a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Kıszegi Mihály úr jelezte, hogy késıbb érkezik az ülésre. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem dr. Nagy Miklós, és Király Ferenc képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Nagy Miklós és Király Ferenc képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A napirenddel kapcsolatban kérem, tegyék meg észrevételeiket. dr. Nagy Miklós: Az utolsó testületi ülésen, amikor a kábeltelevízió ügyében tárgyalt a testület az érintettekkel, akkor úgy távoztak el, hogy a megvalósítási elképzelésnek konkrét formáját megbeszéljük, bemutatják az elvárásoknak és az ı lehetıségeiknek megfelelıen, és utána megbeszéljük a megállapodást. Ez elmaradt, és most egy szerzıdés van elıterjesztve az anyagban. Kérem a képviselı-testületet, hogy ezt a szerzıdést most ne tárgyalja meg, hanem halassza késıbbre, amikor az EuroCable konkrét módon meg tudja mondani, hol szeretne légvezetéket, és hol földkábelt létesíteni. Addig nem áll rendelkezésre az információ, ami ehhez szükséges. Ezért kérem, hogy most ne vegyük napirendi pontként be.

3 3 Fekete Barnabás: A megállapodásban nem annyira konkrétumok meghatározásáról van szó. Attól függetlenül lehetne tárgyalni, hiszen akkor késıbb már úgy tudnánk az EuroCable-lel tárgyalni, hogy a megállapodásban tapasztaltakat, és a vele egyeztetett álláspontunkat közölnénk velük. Két nappal ezelıtt hoztak egy értesítést, hogy 29-én tartanák meg a tájékoztatót. dr. Nagy Miklós: Az eredeti légvezetéken történı megvalósítás a község számára mintegy 200 millió Ft nem dologi kárt okoz egyszerre. Ezt követıen, folyamatosan a látképnek a rontásával évente nem dologi kárt valósít meg, és errıl a szerzıdésben nincs megállapodás, hogy milyen címen kártalanítaná a települést ez esetben. Fekete Barnabás: Épp ezért kellene tárgyalni. Kérem, aki dr. Nagy képviselı úr javaslatával egyetért, hogy a zárt ülés napirendjérıl levegyük az EuroCable Magyarország Kft. együttmőködési megállapodásának tárgyalását, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 1/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete levette a január 20-ai zárt ülés napirendjérıl az EuroCable Magyarország Kft. együttmőködési megállapodásának tárgyalását. A képviselı-testület a döntésnek megfelelıen nem tárgyalja a mai ülésén az elıterjesztett anyagot. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: azonnal Varga Géza: Már tudjuk, hogy mit akarnak, ebben változás nem lesz. Fekete Barnabás: A napirend egyéb vonatkozásában elfogadható? Kérem, aki a módosított napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl, a tett intézkedésekrıl Fekete Barnabás: Megtörtént az önkormányzatnak az auditálása, jó eredménnyel. A dr. Varga féle perben ítéletet hirdetett a Szolnoki Városi Bíróság. Nem adott helyt az elıterjesztésünknek arra hivatkozással, hogy nincsen megállapodás, illetve van már jogerıs bírósági döntés. Ügyvéd úr javasolja, hogy vigyük tovább az ügyet, mivel nem errıl szólt a per, és veszteni valónk nincs rajta. 60 ezer Ft költséget kellene fizetnünk, amennyiben vesztünk II. fokon. Aki úgy gondolja, hogy mehet, II. fokra vihetjük a pert, jelezze. dr. Nagy Miklós: I. fokúnak az érvrendszerét sem ismerjük teljes egészében. Fekete Barnabás: Az ítéletet meg lehet tekinteni. Itt van a hivatalban.

4 4 dr. Nagy Miklós: Azt az érvrendszert, amivel védte a település ügyét az ügyvéd úr. Mi volna, ha a II. fokú elıtt jönne ki az ügyvéd úr, és beszélnénk vele ebben az ügyben. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A keresetlevelet kiküldenénk, és akár telefonon, vagy írásban kérnénk, akinek van észrevétele, tegye meg, és annak megfelelıen kerülne benyújtásra. dr. Nagy Miklós: Határidı? Szombathyné dr. Kézi Aranka: 15 nap a fellebbezési határidı. A tegnapi postával érkezett a keresetlevél. Akár a szünetben is meg lehet nézni, mikori az ítélet, és annak ismeretében kérjük az észrevételeket. Fekete Barnabás: A testvértelepülési pályázatra az anyag el lett küldve. A Pro-mot egy lakossági tájékoztatót tart holnap két órakor a Kultúrházban a fejlesztési terveirıl. A Bacsó Béla utcai tervek megjöttek. A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól is megjött, hogy az eljárási díj 72 ezer Ft, melyre az elıirányzatot javasolom biztosítani. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonvilágos, Bacsó Béla utcai csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezés tervének eljárási díjára Ft elıirányzatot biztosít a Város és községgazdálkodás szakfeladatra, a fejlesztési tartalék terhére. A képviselı-testület felkéri a pénzügyi csoportvezetıt az összeg költségvetésben történı szerepeltetésére. Felelıs: Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: február 15. Fekete Barnabás: A nádaratást megkezdtük. Remélem be is tudjuk fejezni, mielıtt elmegy a jég, hiszen tavaly nem tudtunk vágni. A Zöldfok az útviszonyok miatt nem tudott minden utcába bemenni. Azt az ígéretet kaptam tılük, hogy a 22-ei szállítási napon a zsákban kihelyezett hulladékot is elviszik. Az ügyfélszolgálaton az érdeklıdıknek ezt a tájékoztatást megadjuk. Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás tárgyalása Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A lejárt határidejő határozatok közül azokat emelném ki, melyekben az elıterjesztés kiadása óta változás történt, vagy amelyekkel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk lenne.

5 5 A 26/2008.(I.11.), /2008.(IX.23.), 357/2008.(XI.24.) számú határozatok a DRV Zrt-re vonatkoznak. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a február 24-ei ülésre kapunk olyan anyagot, illetve akkor jelennek meg a DRV képviselıi a megállapodás módosítás egyeztetésére. A 233/2008.(VII.07.) számú határozatával a képviselı-testület értékesíteni kívánta 120 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényét a szindikátusi szerzıdésben rögzített módon. A részvények megvételét felajánlotta a Balatoni Szövetségen keresztül a többi tulajdonosnak. A BAHART Zrt évi mérlege alapján a részvény névértéke 26510,85 Ft/részvény. A megállapodás aláírása, a vételár átutalása megtörtént. Tájékoztatásul elmondom, hogy hasonló módon Fonyód Város Önkormányzata is élt a lehetıséggel és eladta 2000 db részvényét. A 235/2008.(VII.07.) számú határozatával a képviselı-testület a belterületi utak Hétvezér, Barackos, Körte utca- aszfaltozására pályázat benyújtását határozta el. A tervezési szerzıdéseket megkötöttük. A Hétvezér utcánál a hiánypótlást benyújtottuk az eljáró hatóságnál. Remélhetıleg megérkezik pár napon belül az építési engedély. A 305/2008.(IX.23.) számú határozatával a képviselı-testület a Reneszánsz Kıfaragó Zrt. felajánlását elfogadta, és a Balatonvilágos, Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan épületeinek bontásából keletkezett, ırölt, útalapnak alkalmas anyag elhelyezésére területet biztosított. A bontás elkezdıdött. A hegybíróval bejártuk a területet, és meghatározta azokat a részeket, ahova le lehet rakni az útalapot. dr. Nagy Miklós: Az volna a javaslatom, hogy ebben a bontásban olyan nagy értékő építı anyag kerül ledarálásra, amiket meg kellene ettıl menteni. A vörös kıre gondolok. A vörös kı védett építı anyag. Ma már Balatonalmádi és térségébıl kihozni sem lehet, és az értéke a hagyományos építı anyag többszöröse. Javasolom, hogy amennyiben ledarálásra kerülne a vörös kı is, mentsük meg, menekítsük ki onnan. Fekete Barnabás: Tudomásom szerint a kivitelezı tisztában van ennek az értékével, és elszállítja, nem kerül darálásra. A 356/2008.(X.21.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, hogy végezzen ellenırzést a Nádfedeles Vendégház éves hasznosításával kapcsolatban. Egyben felkérte a bizottság elnökét, hogy az ellenırzés eredményérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. Elnök úr becsatolta a képviselı-testületnek a jelentésüket. Pernecker Antal: Elnézést kérek mindenkitıl, hogy késve került ide, de azt gondolom, hogy ez az ügy ma nem tárgyalható. Kérem, hogy mindenki olvassa végig, és a következı ülésig alakítsa ki véleményét, és a képviselı-testület ezzel kapcsolatban hozzon határozatot. Fekete Barnabás: A 373/2008.(XI.24.) számú határozatával a képviselı-testület döntött arra vonatkozóan, hogy részt kíván venni a Falumegújítás és fejlesztés támogatás címen kiírt pályázaton, a május 1 és május 31. határidıvel benyújtandó pályázati idıszakkal élve. Felkérte a polgármestert, hogy keressen pályázatíró céget, aki ezt a pályázatot összeállítaná, és kérjen tıle ajánlatot a pályázat elkészítésére, és benyújtására vonatkozóan. Az árajánlat kérés három pályázatíró cég felé megtörtént. Egy ajánlat érkezett, mely a mai ülés napirendjeként tárgyalásra kerül. A 387/2008.(XI.24.) számú határozatával a képviselı-testület a Balatonvilágos, 542/3 hrsz-ú ingatlan területébıl 2000 m 2 nagyságú területrészt tartós bérletbe -49 évre- felajánlott Kiss Ferenc Attila 8171 Balatonvilágos, Dózsa György u. 75. szám alatti lakosnak. Visszajelzést kaptunk, hogy Kiss urat érdekli a tartós bérlet lehetısége.

6 6 A 414/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület módosította a 388/2008.(XI.24.) számú határozatát -melyben a Mészáros László Képzımővészeti Egyesületnek május 25-tıl június 3-ig, egy festı, illetve kisplasztika alkotótábor szervezéséhez használatba adta a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévı Nádfedeles Vendégházat 1750 Ft/fı/nap +üdülıhelyi díjért- azzal, hogy 15 fı feletti igénybevétel esetén további 15% kedvezményt biztosított a szállásdíjából. A döntésrıl az Egyesület tájékoztatása megtörtént. Veresné ma hozott rá egy visszajelzést, mely a következı testületi ülésre kerül elıterjesztésre. A 415/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület a Mozgókönyvtár mőködtetéséhez biztosította a községi könyvtár heti 20 órában történı nyitva tartását. Az elfogadott költségvetési törvény értelmében az 1500 fı alatti lakosságszámú települések esetében hetente legalább két napon, hetente összesen minimum 6 órás nyitva tartást kell biztosítani. Javasolom a jogszabálynak megfelelıen a határozat módosítását. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 3/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 415/2008.(XII.17.) számú határozatát módosítja azzal, hogy a Mozgókönyvtár mőködtetéséhez biztosítja a községi könyvtár heti 6 órában (2 nap x 3 óra) történı nyitvatartását. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésnek megfelelıen a könyvtáros megbízása érdekében a szükséges intézkedés megtételére. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: január 31. Fekete Barnabás: A 416/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület visszavonta 405/2008.(XI.24.) számú határozatát, melyben a Kultúrotthonban rendezvény- és szabadidı felelısként foglalkoztatott Krutzler Adrienn közalkalmazotti, továbbfoglalkoztatási jogviszonyt keletkeztetı kinevezését december 31. napjáig meghosszabbította. Egyben felhatalmazta a jegyzıt, hogy a rendezvényszervezıvel egyeztessen, hogy az általa ellátott feladatot vállalkozásban, milyen feltételekkel tudná vállalni. A feladat ellátását vállalkozóként Ft/hó összegért tudná az érintett vállalni. Javasolnám a korábbi feltételeknek megfelelıen a rendezvényszervezı foglalkoztatását. Pernecker Antal: A Pénzügyi Bizottság ülésén a bizottság kivesézte a dolgot, és támogatja a rendezvényszervezı alkalmazását a korábbiaknak megfelelıen. Fekete Barnabás: Kérem, aki egyet ért december 31-ig Krutzler Adrienn rendezvény- és szabadidı felelısként, napi 4 órában, Ft/hó illetményért történı foglalkoztatásával, kézfenntartással jelezze.

7 7 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát. 4/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Kultúrotthonban rendezvény- és szabadidı felelısként foglalkoztatott Krutzler Adrienn (8171 Balatonvilágos, Bercsényi u. 43.) továbbfoglalkoztatottként történı alkalmazását napi 4 órában Ft/hó illetményért, december 31. napjáig meghosszabbítja. A képviselı-testület a döntés végrehajtásához szükséges elıirányzatot a Közmővelıdés, könyvtári tevékenység szakfeladaton a évi költségvetésében biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására, a pénzügyi csoportvezetıt az összeg költségvetésben történı szerepeltetésére. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: haladéktalanul /kinevezés aláírása február 15./ költségvetésben történı szerepeltetés Molnár János: Azért szavaztam ellene, mert korábban kérdeztem, hogy törvényes-e 12 órában közalkalmazottként foglalkoztatni. Ezek szerint törvényes. Fekete Barnabás: A 420/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület a település fıépítészi feladatainak ellátásával Müller János urat bízta meg, Ft+Áfa/hó vállalkozási díjért, valamint a munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése mellett. A szerzıdés aláírása megtörtént. A 421/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Pro-mot Hungária Kft-vel kössön külön megállapodást a fıépítészi feladatok ellátása költségének átvállalására. A határozat végrehajtása folyamatban van. A megállapodást holnap fogják hozni, mivel nekik két nyelven angolul is- meg kell írni. Pernecker Antal: Nem kerülte el a kordé a szamarat? Mivel nem voltam itt, tájékozódni szeretnék, hogy ezek a feltételek egyeztetve lettek, és elfogadta a Pro-mot a feltételeket, a pénzösszeget? Fekete Barnabás: Gondolom, hogy elfogadta, mivel a pénzösszeget egy összegben átutalja. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A testületi ülésen felmerült, és én javasoltam, hogy bár szóban már korábban vállalták a költséget, kössünk erre külön megállapodást. Járt itt a Pro-mot Hungária Kft. képviselıje Maukner Krisztián úr, megkérdeztem. Biztosított szóban, hogy vállalják, illetve kérdezte, hogy hogyan gondoljuk mi az utalást. Én kértem, ha lehet egy összegben. Partner volt ebben. Ennek ismeretében írtuk alá polgármester úrral a fıépítész vállalkozási szerzıdését. Fekete Barnabás: A 423/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület a Védınıi Szolgálat feladatainak ellátására, a védınıi munkakör betöltésére pályázat kiírásáról határozott. A pályázat kiírása megtörtént. A 424/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület Európa a polgárokért program keretein belül a testvérvárosi találkozó Balatonvilágos, Gímes, Telekfalva települések között-

8 8 megvalósulása költségének támogatására benyújtandó pályázat összeállítására, és benyújtására az M27 ABSOLVO Consulting pályázatíróval megbízási szerzıdés kötését határozta el. A szerzıdés aláírása megtörtént. A pályázat összeállításához szükséges programok összeállítása és annak, valamint a szükséges adatoknak a megküldése megtörtént. Adrienn erre a két hónapra kihozott egy 18 millió Ft-os programot. Bízunk benne, hogy lesz belıle valami. Bóta Györgyi képviselı asszony megérkezett a testületi ülésre. Fekete Barnabás: A 433/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület a Kıhárs Bt-nek bérbeadta az önkormányzat tulajdonában lévı, Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti, 23 m 2 alapterülető helyiséget január 1-tıl december 31-ig bruttó Ft bérleti díjért, mely összeg a következı évtıl a fogyasztói árindex mértékével emelkedik. A döntésrıl a Bt. tájékoztatása megtörtént. A Bt. a fenti feltételeket elfogadja, köszöni a lehetıséget, és fenntartja a bérbevételi szándékát. A bérleti szerzıdés készítése megtörtént. A 437/2008.(XII.17.) számú határozatával a képviselı-testület hozzájárult, hogy a évi költségvetésben -a 62 év feletti állandó lakosok, 14 év alatti gyermekek (minden balatonvilágosi óvodába, iskolába járó gyermek) támogatására- karácsonyi csomagra biztosított Ft (gyermek) Ft (felnıtt) elıirányzat felhasználásra kerüljön. A határozat végrehajtása megtörtént. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A határozatnál elírás történt. Az ülés bezárása elıtti utolsó pillanatban jeleztem, hogy a határozatra szükségem van, és polgármester úr szavazásra is bocsátotta, hogy a karácsonyi csomagok beszerzésre-, illetve a meglévı elıirányzatok felhasználásra kerülhessenek. A határozatban csak a kiskorú gyermekekre vonatkozó 150 ezer Ft elıirányzat szerepel, a 450 ezer Ft, ami a felnıtt lakosságra vonatkozó nem került be. Kérem, hogy a képviselı-testület így legyen szíves elfogadni, és a hitelesítık a jegyzıkönyv utolsó, ennek megfelelıen módosított oldalát aláírni, hogy kicserélhessük a jegyzıkönyvben. Fekete Barnabás: Kérem, aki ezt elfogadja, jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a december 17-ei, zárt testületi ülés jegyzıkönyvének 10. oldalán lévı 437/2008.(XII.17.) számú határozat javításával, az oldal cseréjével egyhangúlag egyetért. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 5/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: január 31.

9 9 1. napirend: évi költségvetés I. fordulós tárgyalása Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tárgyalta a évi költségvetés tervezetet. Kérem az elnök urat, tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról, a bizottság álláspontjáról. Pernecker Antal: A bizottsági ülésen sok minden elırejutás nem történt. Néhány kérdést érintettünk, melyeket felsorolnám. Az üdülési hozzájárulás be volt állítva minden intézménynél, erre vonatkozóan a bizottság nem tudott dönteni, hogy legyen vagy ne legyen. A képviselı-testülettıl várja az állásfoglalást. A rendezvényszervezı foglalkoztatását javasolja, de ebben már döntöttünk. A tárgyalás során szó esett a Nádfedeles további hasznosításáról, hogy az történjen meg, illetve az kerüljön eladása. Ebben is a képviselı-testületnek kellene állást foglalni. Egy hosszabbtávú koncepciót kellene elfogadni, hogy mi legyen a sorsa. A konyhával kapcsolatban a bizottság azt javasolta, hogy dolgozza át az intézményvezetı a bevételt a évi rezsiszámítás alapján. A bizottság kéri az intézményvezetıket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és nézzék át, hogy mi az, amibıl még költségmegtakarítást tudnának elérni. A bizottság részérıl konkrétan semmi nem lett megnyirbálva. A véleményem, hogy bizonyára vannak tartalékok. Át kellene gondolni, hogy mi az, amit esetleg tartalékba kellene tenni. Voltak olyan észrevételek, hogy a víz-, gáz eleve 10-15%-kal meg lett emelve. Akkor is azt mondtam, hogy a tényszámokat kellene beállítani, illetve a várható inflációt. Ha szükséges, nyilván való, hogy úgy is a tartalékból kell megoldani. A hiányosság az volt, hogy nem volt látható a Településüzemeltetési Intézménynél, és a Konyhánál a tavalyi évi költségvetés. Remélem ezt a hiányosságot pótolták az intézményvezetık. Kérem a testülettıl, hogy gondolja végig, és minden képviselı alakítsa ki nézıpontját az egyes intézményekrıl, illetve az ez évi gazdálkodásról. Fekete Barnabás: Köszönöm. Kıszegi Mihály képviselı úr megérkezett a testületi ülésre. Fekete Barnabás: Elsıdlegesen amit el kell dönteni, az üdülési csekk, hogy legyen, vagy ne legyen. Gyakorlatilag béremelésre, egyéb juttatásra nem került sor, ezért az itt dolgozók megbecsülését gondoltuk azzal kifejezni, hogy esetleg megkapják azt a 60 ezer Ft összegő üdülési csekket. Ezért szerepeltettük a költségvetésben. Feltenném szavazásra, hogy ki ért azzal egyet, hogy az üdülési csekk juttatást megkapják az önkormányzat intézményeiben a dolgozók? Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadja el Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Fekete Barnabás: Akkor áttérnénk a részletes költségvetésre. A bevételi oldalnál különösebb változtatásra nincs módunk.

10 10 Mihalovics Miklós: Ha jól látom a kiadott anyagot, akkor a ezer Ft-os állami támogatás helyett ezer lett? Pártl Zoltánné: Nem. Ha tovább nézed a táblát, akkor ugyanakkora az az összeg. Az Szja külön soron van a költségvetésben szakfeladatot megnézed, annyi lesz rajta. Mihalovics Miklós: Tehát akkor összességében ez annyi, mint amit anno te beírtál? Pártl Zoltánné: Igen. Három sorból jön össze. Fekete Barnabás: A kiadásoknál vagyunk. Átadom a szót az elnök úrnak, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. Pernecker Antal: A bizottság a szabadidı megváltás, a kurtaxa, valamint a megbízási díj kérdésében kérte a jegyzı asszonyt, hogy próbálja meg azokat összefésülni, hogy azok a számok jók legyenek. Kifejtette a bizottsági ülésen, hogy ezekre az összegekre szüksége van. Hátha, azóta más véleményen van? Ezt tıle kellene megkérdezni. A gázenergia szolgáltatási díjakkal kapcsolatban merült fel, hogy be van állítva 900 ezer Ft és novemberig 773 ezer Ft van felhasználva, a villamos energiánál 388 ezer van felhasználva a 450 ezerrel szemben. Lehet, hogy valahol reális lesz. Szó volt az és az számok összevonásáról a 2020 ezer Ft-ról. Ami azóta talán a pénzügyi csoportvezetı asszony számára világos lett, hogy mi a kérdésünk ezzel kapcsolatban. Kértük, hogy legyenek kibontva ezek a számok. Pártl Zoltánné: A szakmai tevékenységre igénybe vett szolgáltatás keretében a takarnet (250 ezer Ft), könyvvizsgálói díj (420 ezer Ft), audit (300 ezer Ft), beszámoló közzététel (50 ezer Ft), térinformatika változásvezetés (580 ezer Ft, semmiféle fejlesztést nem tartalmaz), irat archiválás (300 ezer Ft), saldo tagdíj (120 ezer Ft) került összevonásra (2020 ezer Ft). Ennek a módosított elıirányzata 1932 ezer Ft. A hivatal módosított elıirányzatát sikerült bevinni a gépbe. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A takarnetnél pontosítsunk. A múlt évi használat során ennyit kellett fizetni. Használat után kell fizetni. Mihalovics Miklós: Ha más egyéb anyagokat ki lehetett nyomtatni, ezt miért nem? Pártl Zoltánné: Ez az egy szakfeladat van meg. dr. Nagy Miklós: Ahhoz, hogy értsem ezt a magas költséget, kérdésem lenne. A közlönyöket, folyóiratokat archiválják-e, vagy az itt képzıdött iratokat? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mi nem archiválunk közlönyöket, hiszen az szükségtelen. Azokról az iratokról van szó, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, és a Levéltár által jóváhagyott iratkezelési szabályzat alapján nem kell már helyben ırizni, tárolni. Azokat elszállítják, és ezekkel kapcsolatban merül fel az archiválási feladat. Erre vonatkozik ez a költség. dr. Nagy Miklós: Itt felgyülemlı közlönyök, folyóiratok igényelnek-e nagy teret a raktározással. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem. Ügyiratokról beszélünk.

11 11 Mihalovics Miklós: A gazdasági bizottság ülésén is valamilyen formában felmerült, hogy itt történt egy végleges létszámleépítés, ami központi pályázati forrásból részben ellentételezve van. Viszont a tavalyi évhez viszonyítva látható, hogy az megbízási díj soron, egy teljes fı megbízásos jogviszonnyal létszámnövekményként megjelenik. Akkor ez a létszámcsökkentés tulajdonképpen miért nem csökkent? Volt egy minıségi csere, vagy hogyan értékeljük ezt? Fekete Barnabás: A tavalyi évhez képest csökkent 2,2 millió Ft-tal a személyi juttatások összesen. Mihalovics Miklós: Az 1 fınek az idei nem bére, és e helyett megjelenik az 1,1 millió Ft megbízási díj, mint egy növekmény. Fekete Barnabás: Két fınek a bére, nem eggyé. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A bizottsági ülésen elmondtam, de most is elmondom, hogy a megbízási jogviszony nem keletkeztet munkajogviszonyt. Amikor a testületnek elmondtam a több évtizede itt dolgozó kolléganı szándékát, és a takarékoskodási döntésre vonatkozó testületi igényt megértve, tájékoztattam a képviselı-testületet, hogy itt van a lehetıség a létszámleépítésre. Azt is elmondtam, hogy a létszámleépítés ellenére a feladatot el kell, hogy láttassam a meglévı létszámmal, de inkább megoldottam az állományommal, mint késıbb, ha nem esik egybe egy létszámleépítés egy nyugdíjazási szándékkal. A jegyzıkönyvben bármikor megnézhetı -de azt hiszem mindenki emlékszik rá-, hogy a testület támogatta a továbbiakban a közhasznú foglalkoztatást. Nem voltunk körültekintıek, és nem számoltunk azzal, hogyha nincs gazdasági válság, és nem állítják le a közhasznú foglalkoztatás támogatását, akkor is gondban lennénk idén. Ha valaki után központi költségvetésbıl létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan valamilyen felmentési idıre, illetve végkielégítés összegére- pályázatot nyújtanak be, akkor annak a következményét is fel kell vállalni. A létszám nem emelkedhet. Elmondtam a testületnek a jövıre nézve is, hogy ki nem lesz, hogyan lesz, mint lesz. Elmondtam, hogy a múlt évben csak 1,5 hónap szerepel alkalmi munkavállalói könyvvel, alkalmi foglalkoztatással való feladatellátásként. Ebben az évben -1 hónapig alkalmi munkavállaló lenne - februártól megbízással láttatnám el a feladatot. Azt is elmondtam, hogy hogyan látom el csökkent létszámmal a feladatot. Abban is kérném mindenkinek a megértését, hogy én nem tudok szociális-, hagyatéki- és egyéb ügyeket az ügyfélszolgálaton intéztetni. Úgy tudom, hogy a múlt héten úgy döntött a bizottság, hogy a következı testületi ülésre gondoljam át a tervezetet, de most elmondom, hogy a bizottsági ülést követıen összehívtam az állományomat. Nagy gondban vagyunk. Jelenleg az adócsoportból az ott feladatot ellátók közül egy fıt kénytelen voltam kiemelni, aki az új iktató programmal próbálkozik, ugyanis aki ezt a feladatot eddig ellátta kolléganı -úgy néz ki-, hogy tartósan keresıképtelen. Igyekszünk úgy eljárni, hogy ez ne eredményezze azt, hogy elcsúszunk az adós csekkek kiküldésével, illetve a behajtások eredményességével. Ha nem hagyja jóvá a testület ezt a megbízási díj elıirányzatot, akkor gondban vagyok. A PGB ülésen is elmondtam, hogy összefésülhetném én ezt a megbízási díjat, szabadidı megváltást, kurtaxa ellenırzést, de mind különbözı funkcióval bír. A kurtaxa ellenırzésre vonatkozóan beszámoltam a hivatal beszámolójakor, és továbbra is azt gondolom továbbra is, hogy csak akkor tudunk eredményesen eljárni, ha hatóságként jelenünk meg. A hivatal állománya teljes mértékben támogatta az én javaslatomat, elképzelésemet. Ha nem tette volna is, kötelezhettem volna rá ıket. Lényeg: ellenıriztünk. Rajtam kívül mindenki díjazásban részesült. Munkaidın túli ellenırzésekrıl beszélek. Csak úgy tudom ezt a jövıben is megoldani, ha kapok rá elıirányzatot. Az állományon kívül két fı volt megbízási díjjal, ugyan olyan óradíjjal megbízva a feladattal. Ezt el lehet dönteni. Ha a testület úgy ítéli meg, hogy nincs pénzünk, vagy nem eléggé hatékony az ellenırzés, és nem

12 12 kapok elıirányzatot, akkor nem ellenırzünk. Ha kapunk, akkor tudunk. Illetve ha nem kapunk elıirányzatot, akkor csak munkaidıben tudok ellenıriztetni, úgy, hogy a napi feladatellátást ne akadályozza. A bizottsági ülést követıen az állományommal rövid ötletbörzét tartottam. Én ezt követıen álltam elı a javaslatommal. Én azt szeretném, és azt tudnám tenni, hogy a jelenlegi gondjaink mellett, és ilyen létszámmal el tudnám látni az ügyfélszolgálatot a következı képpen: ha tartósan keresıképtelen a most távollévı dolgozó ez heteken belül kiderül, hogy x hónapig nem látjuk, utána pedig három évig- helyére határozott idıre felvenném a most alkalmi munkavállaló könyvvel foglalkoztatott, ügyfélszolgálatot ellátó dolgozót, és beraknám az adóra. Az adón dolgozó Kuti Henriett ellátná az iktatás és egyéb titkársági feladatokat. Az ügyfélszolgálatot napi 4 órában ellátná az adóról 1 ember. Molnár Kata ellátná egy héten egy nap, délután, és a közbensı idıben beforgatnám a meglévı állományt. Ebben kivétel nélkül mindenki partner volt. Ezt természetesen úgy teszem, hogy a munkáját mindenki ellátja, és nem igényel túlmunkát. A kollégákkal azt szeretnénk megértjük az önkormányzat anyagi helyzetét, ésszerően próbálunk gazdálkodni-, hogy a mindenféle tehertıl és járuléktól mentes üdülési hozzájárulás had legyen meg. Ezt mi úgy kérnénk, hogy nem csak a hivatal dolgozói, hanem mindenki kapja meg. Ebben, hogy az ügyfélszolgálatot így bevállaljuk, benne van a nagyon kemény tavasztól ıszig tartó idıszak is. Ha az üdülési hozzájárulás biztosítására nem lát esélyt a testület, akkor azt kérném, hogy a megbízási díjként a betervezett elıirányzat fele had maradjon meg. Mihalovics Miklós: Ha jól értem a jelenlegi köztisztviselıi alapilletményekben, illetve a hozzá kapcsolódó bérelemekben a tartósan távol lévı, vagy készülı kolléganı teljes bére bent van. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Igen. Mihalovics Miklós: Ha helyettesítésre valakit fel fogsz venni, az plusz bért nem jelent. Tehát a megbízási díj cuzámmen megszőnik, jogosultságát elveszti. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nagy tévedés. Ha valaki tartósan távol van 30 napot meghaladóan, és én elláttatom a feladatot, akkor az adott személynek, aki helyettesíti, helyettesítési díjat fizethetek. Azt kérném, mivel a Lászlóné Magdi, -mivel jóval idısebb, mint a Kriszti- ha köztisztviselı lesz, a bére is több. A jelenleg ügyfélszolgálat ellátásával összefüggı megbízási díj, és a leendı adós bére a tartósan távol lévı kolléganı bérével nincs kapcsolatban. Az ügyfélszolgálatot nem az látná el, aki az adóban van. De én így tudok megtakarítani, ha az egész állományt beforgatom. Amikor ezt a megbízási díjat terveztük, nem is tudtuk, hogy várandós a kolléganı. Hosszú évek óta nincs bérmegtakarítás kiosztva, nem is fogok testületi döntés nélkül, még ha tehetném is, mint önálló intézményvezetı. Mindamellett, ha valaki nincs, és nem töltöm be a létszámot, akkor helyettesítési díjként kellene fizetni. dr. Nagy Miklós: Az elmondottakat hallva két dolgon akadtam fenn. Prejudikálva van, hogy elsı naptól nem fog dolgozni, és nagy valószínőséggel veszélyeztetettségrıl van szó. Szakmailag a veszélyeztetettség azt jelenti, hogy akár holnap, akár holnapután véget érhet ez az állapot. Ennek ismeretében meghatározott idejő munkaerı felvétel azt a kockázatot jelenti, hogy azt akkor is ki kell fizetni a meghatározott idıre, ha nincs feltétel kikötve. Ha nem így van, akkor majd megmondja a jegyzı asszony, hogy hogyan van pontosan. Kérdésem, hogy milyen gyakorlati haszna van annak, hogy évente rendszeresen nagyobb összeget ad ki a hivatal minıség, ISO, nem tudom mire. Milyen terméket értékesít, ahol ez forgalomképesebbé tenné a szolgáltatást? Ezt az összeget tartaléknak látom, mert ez bizony mellızhetı, ha úgy is kiválóan mennek itt a dolgok mint ahogy mondtad-, és akkor minek ezt még valahonnan, valakinek mondani, hogy ez bizony így van. Látok egy tartalékot a Közétkeztetési Intézménynél is.

13 13 Fekete Barnabás: Az önkormányzat igazgatási tevékenységérıl beszélünk. Arról majd, ha odaérünk. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Egy szóval nem utaltam rá, hogy veszélyeztetett. Többször úgy fogalmaztam, hogy heteken belül kiderül, hogy elıreláthatólag meddig lesz távol. Mint munkáltató a felelısség az enyém. A helyettesítésre, ha valakit felveszek, úgy szoktuk megoldani, hogy xy keresıképtelensége idejére, vagy y gyes, gyed távolléte idejére, elıreláthatóan x-ig. Ez azzal jár, ha másnap jön a státuszban lévı személy, akkor a helyettesítı már nem kell. Az ISO-ról nagyon sajnálom képviselı úr, hogy ennyi a véleményed. Szívesen elmondom, hogy én a polgármester úr kezdeményezésére miért találtam ki saját magam bosszantására, és a kollégáimnak a kényszerítésére ezt a rendszert, és miért jó. Én látom az értelmét. Kovács Tamás úr kezdi látni az értelmét. Ha valaki nézi a település honlapját, és nézi, hogy mikor, milyen információ tartalommal bıvül, esetleg befárad ide, és elkéri tılem a vevıelégedettségi kérdıíveket és megnézi, akkor fogja látni az értelmét. Mindamellett, ha úgy dönt a testület, hogy ez az összeg az önkormányzatnak nagy teher, akkor vegyétek el. Én meg összekoldulom az összeget, és saját bosszantásomra fogom mőködtetni ezt a rendszert és publikálni, mert ez a lakosoknak, ügyfeleknek jelent valamit. Agyon dicsérnek bennünket minden évben az auditkor. Most sem mondtam, hogy kiválóan mennek a dolgok. Vannak céljaink. Az idén az egész állomány elıtt dicsértek mindnyájunkat azért, mert mindamellett a rendszernek még mindig látjuk a fejlesztési területeit, és látjuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, milyen minıségi célokat kell kitőzni azért, hogy még elégedettebbek legyenek az ügyfeleink. Varga Géza: A közcélú foglalkoztatás nem jöhet szóba? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nincs olyan ember. Kit ültessek az ügyfélszolgálatra. Varga Géza: Nincs az meghatározva, hogy milyen foglalkoztatású lehet. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az ügyfélszolgálat lényege, hogy a hivatal és az önkormányzat tevékenységével összefüggıen széleskörő tájékoztatást tudjon nyújtani az ott feladatot ellátó. Ügyintézési idın túl pedig az adott tevékenységhez szükséges nyomtatványok kitöltésével szolgáljon információval. Fekete Barnabás: Tudomásom szerint az volt az elsı, amit megvontak. Amennyiben erre mód van, élünk vele. Molnár János: Az lenne a kérdésem, hogy a köztisztviselık illetményében benne van-e a polgármester úr illetménye? Pártl Zoltánné: Igen. Molnár János: A 13. havi illetménybe? Látok ilyet, hogy kereset kiegészítés 720 ezer Ft. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az azoknak jár, akiknek a bruttó 180 ezer Ft felett van a fizetése, az nem 13. havi illetményt kap, hanem kereset kiegészítést. Molnár János: Azért kérdeztem, hogy nincs-e véletlenül duplán számolva az összeg? A betegszabadság a polgármester úrra vonatkozik, mivel e címszó alatt szerepel?

14 14 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem. Az egész állományra vonatkozik. Molnár János: Véleményem szerint nem betegszabadság, hanem táppénz. A betegszabadságot a munkáltató fizeti, ez benne van az illetményben. Mihalovics Miklós: Ezt minden évben meg szoktam jegyezni, és le szoktak hurrogni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Amiért te megjegyzed, az nem valósul meg. dr. Nagy Miklós: Ha a dolgozó megbetegszik az elsı 15 napot a bér terhére, annak 75%-val fizeti ki a munkáltató, tehát nem kiadás, hanem megtakarítás marad. Ha tovább tart a betegség 15 napnál, akkor a táppénz egy részét a biztosító, más részét a munkáltató adja, és szerény %-át adja a munkáltató. Ilyenkor már felélheti ezt a kis tartalékot, de a bére az viszont maradványként megjelenik. Nem világos, hogy miért jelennek meg az intézményeknél ilyen címen plusz pénzek? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Elızı évi felhasználás alapján tervezünk elıirányzatot, ugyanis ha ezen a szakfeladaton, ezen a címen nem lenne, és felhasználunk, akkor joggal elkövetnénk a kötelességszegést, hogy elıirányzat nélkül kifizetünk. Nincs belıle más fizetve. Ezt kérnénk elfogadni. Pernecker Antal: Ezért baj, hogy nincs ide írva, hogy tavaly mennyit használtunk fel. Pártl Zoltánné: Tavaly 300 ezer Ft volt a módosított elıirányzat. Melisek János: Ha bérmegtakarítás jelentkezik, mint olyan, az a testület elé fog kerülni. Mint kiderült, ez eddig sem lett felhasználva. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A pénzmaradvány részét képezi. dr. Nagy Miklós: Igen, de ha nem most mondta volna a jegyzı asszony, hogy ide hoztam, annak ellenére, hogy intézményvezetı vagyok. Ha úgy dönt, hogy nem hozza ide? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem fogok úgy dönteni. Fekete Barnabás: Akkor kapnak a dolgozók egy kis pénzt. Melisek János: Volt olyan intézményvezetı, akinek én azt mondtam, hogy az elfogadott költségvetésben a bértömeged ennyi, és nem kellene kuncsorogni, hogy mennyi a maradvány. Év végén azoknak az embereknek, akik jól dolgoztak, oda lehetett volna adni a bérmaradványt, mert a testület által biztosított kereten belül gazdálkodott. Mivel, ha túllépte volna, kapott volna. Nem lépte túl, hanem megtakarított, azt meg elvesszük tıle. Mihalovics Miklós: Felmerült a közcélú, közhasznú megnevezés. Akkor nem szükséges az illetınek köztisztviselıi alapvizsgával, és egyebekkel rendelkeznie. Mint ahogy a jegyzı asszony a szervezés során nagyon jól megoldotta ezt a dolgot. Nem az ügyfélszolgálatra venné fel ezt az embert, hanem az adóba, ha jól értettem. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem. Majd a szünetben elmondom.

15 15 dr. Nagy Miklós: A bizottsági ülésen felmerült alternatívaként, hogy nem feltétlenül indokolt 7,30- tól délután 16 óráig ügyfélszolgálatot mőködtetni, hiszen Okmányirodák, APEH, stb. sem mőködtetnek ilyen hosszas idıben ügyfélszolgálatot. Mi lenne, ha csak fele annyit mőködne, és a megmaradt idıben valamilyen más típusú teljesítménybe fognák a munkaerıt. Fekete Barnabás: A testületen múlik. Az önkormányzati törvényben a magyarázati részekben javasolják azt, hogy ésszerő a teljes ügyfélszolgálatot biztosítani az állampolgárok mind teljesebb kiszolgálása érdekében. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az ügyfélszolgálat azt jelenti, hogy folyamatos az adott szerv mőködési idejében. Ez azt jelenti, hogy amikor nyitva van a hivatal, akkor rendelkezésre áll. Olyan nincs, hogy a fele idıben tartok, fele idıben nem. Mindent el tudok fogadni. A testület döntse el, hogy megszünteti. Akkor viszont én meg fogom javasolni, hogy minıségirányítás se legyen, mert az egésznek a lelke ez. Valaki felvetette nem rossz szándékkal az ülésen, hogy van kaputelefon. Kérem, ha jön az ügyfél, becsenget, és beengedem, akkor miért is zárom be az ajtót? Mi értelme van ennek? Azt kértem, hogy se egy Okmányirodához, se egy Földhivatalhoz ne hasonlítsuk magunkat. Jóval többféle ügytípus van itt. Tegnap egész nap az ügyfélszolgálaton ültem, van fogalmam, hogy mennyi telefonhívás van, és mennyi ügyfele minden kollégának. Kiütést kapok tıle, ha nincs az ügyfélszolgálaton senki. Majd ha a testület úgy dönt, hogy ne legyen, akkor majd valahogy túlélem. Azt nem tartom jónak, hogy az adós, szocos kolléganı les kifelé, hogy bejött-e valaki. Ha egy ügyfél bejön ügyfél barátok vagyunk kb. 5 éve-, akkor kellıen kell fogadni, és az ügyét rendezni. De a testület eldönti. Itt nincs irányított ügyfél ellátás, máshol is megszüntették, itt erre nincs lehetıség. Fekete Barnabás: Gyakorlatilag nem csak az itteni lakosok, hanem az üdülıingatlan-tulajdonosok kiszolgálására van az ügyfélszolgálat, tehát mindenképpen indokolt és célszerő lenne, hogy fennmaradjon. De megismétlem, hogy ez testületi döntést igényel. dr. Nagy Miklós: Siófok Város Polgármesteri Hivatalában, és Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatalában a kapunál ült egy portás, és elmondta, hogy aznap sajnos nincs ügyfélfogadás, csak másnap. Siófok Város 20 ezer embert szolgál ki. Meg kellene tudni ezektıl a hivataloktól, hogy milyen hatása van az adó befizetésre annak, hogy nem korlátlan az ügyfélfogadási idı erre. Hogyan oldják meg, és hogy szerzik meg a lakossági egyetértést ez ügyben. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Ne hasonlítsuk magunkat se Füredhez, se Siófokhoz. Pártl Zoltánné: Siófokon Adóhivatal van, teljesen független a Polgármesteri Hivataltól. Teljesen más a Polgármesteri Hivatal egyéb tevékenységétıl. Úgy gondolom Balatonfüreden is így van. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Úgy kell értelmezni, hogy itt nem portás van, hanem szakképzett portás, és ez az ügyfélszolgálat. És nem elküldjük az ügyfelet, hanem elintézzük az ügyét. Molnár János: El tudnám képzelni azt, hogy bizonyos napokon egy-egy fı ellátná az ügyfélszolgálatot, mellette a kollégái annyi munkát végeznek el a saját területükön, amennyit el tudnak végezni, és ez által meg lehetne spórolni egy munkaerıt. Fekete Barnabás: Maradjunk abban, hogy a költségvetés II. fordulós tárgyalására kidolgozzuk, hogy hogyan lehet ezt megoldani.

16 16 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Intézményvezetıként több javaslatom van. Az állományommal a következıket beszéltem meg. Azt kérném a tisztelt képviselı-testülettıl, hogy döntse el, hogy akare ügyfélszolgálatot? A megbízási díjnál tudnánk spórolni. Feladatelmaradás nélkül, változatlan színvonalon ellátnánk, de kérnénk az üdülési csekket az egész állománynak. Ha a testület úgy dönt, hogy elveszi az egészet, akkor elveszi. A következı ülésre sem fogok ennél többet tudni. A kurtaxa ellenırzésnél is eldönti, hogy csökkentett mértékő, vagy abszolút ne legyen munkaidın túli ellenırzés. Ezekben kérem a képviselı-testület döntését. Pernecker Antal: Azt gondolom, hogy még egyszer érdemes lenne az alkalmazottakkal leülni, és megbeszélni ezt. Hisz ez már a gazdasági bizottsági üléshez képest javulás. Ettıl függetlenül el tudom képzelni azt, hogy az ügyfélszolgálati idı le lenne szeparálva. Még akkor is, ha próba jelleggel. Kérem, hogy még egyszer gondolja végig a jegyzı asszony, hogy hol lehetne spórolni. Melisek János: Komolyan foglalkozunk ezzel a dologgal, ez a megbízási díj 1110 ezer Ft. Ha olyan nagy bajba van a költségvetésünk, akkor javasolom, hogy a következı sort nézze meg a képviselıtestület képviselıi tiszteletdíj-, és beszéljünk errıl a 4092 ezer Ft-ról is. Akkor mindenki magába nézhet, és lám önmérsékletet tanúsított a képviselı-testület is, és nem csak a minimálbér környékén dolgozó kollégák üdülési csekkjét vette el, hanem saját magát is megkurtította egy csöppet. Javaslom ezt mindenkinek, hogy gondolkodjunk el rajta. Molnár János: Én támogatom a jegyzı asszony kérését, hogy minden dolgozónak biztosítsuk az üdülési csekket. Én még egyszer megszavaztatnám az üdülési hozzájárulást. Pernecker Antal: Ezen el kell gondolkodni. Mihalovics Miklós: Emlékeztetni szeretném a képviselı-testületet a tavalyi döntésrıl. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen olyan a köztisztviselık, közalkalmazottak, és mindenki számára, amit nem jogszabály írt elı kötelezıen. Az volt annak idején a tárgyalási alap, hogy felmerültek bizonyos létszám megszorítási igények a testület részérıl, és amennyiben ezeket az intézményvezetık valamilyen módon végrehajtották volna, fel sem merült volna az üdülési csekk megszüntetése, hiszen az a leggazdaságosabb önkormányzati juttatás. Gyakorlatilag megtört az intézményvezetık ellenállásán ez a szándék. Fekete Barnabás: Három emberrel Veréb Mihály, Varga Gézáné, Dömötör Annamária- kevesebb a létszám. dr. Nagy Miklós: Van egy csomó nem muszáj beállítva, és akkor egyik átmegy szó nélkül, a másik nem megy át. Fekete Barnabás: Konkrét dolgokat, javaslatokat kérek. dr. Nagy Miklós: Vannak itt olyan juttatások, aminek nem látjuk megalapozottságát, azokat úgy kellene tekinteni, hogy nem muszáj, nem adjuk meg. Amiknek meg látjuk a megalapozottságát, azokat pedig meg kell adni. Az kétségtelen, hogy a legköltséghatékonyabb pénz annak, aki kapja, annak aki adja, annak teljesen mindegy, mert a kiadás, az kiadás. Az volna a nézetem, hogy mindent meg kellene szüntetni, és újra gombolni a kabátot. Király Ferenc: A törvényi megfelelést nézzük. Menjünk végig, hogy mi jár jogszabály által, és mi nem. A képviselıi tiszteletdíjról mindenki hajlandó volt lemondani, de akkor mindenkitıl,

17 17 intézményektıl is azt vártuk volna, hogy ugyan azt tegyék le. Azt nem lehet, hogy csak ezt vegyük el. Nem vagyunk kisegítve azzal a 10 ezer Ft-tal, ami jár. A képviselı-testület volt az, akitıl legelıször elmentek a szendvicsek is, és minden egyéb megmaradt. Fekete Barnabás: Konkrét javaslat? Aki egyet ért azzal, hogy ne szerepeljen a évi költségvetésben a Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton az Megbízási díjon elıirányzatként az 1260 ezer Ft, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 6/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetésben a Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton az Megbízási díj költséghelyen elıirányzatként szerepeltetett 1260 ezer Ft törlését határozta el. A képviselı-testület felkéri a pénzügyi csoportvezetıt a döntésnek megfelelıen a évi költségvetési tervezet módosítására. Ennek megfelelı elıterjesztésre a költségvetés II. fordulós tárgyalása érdekében. Felelıs: Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: február 15. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy az ügyfélszolgálat feladatainak alkalmi munkavállalóval történı ellátására december hónapra, valamint a január hóra 140 ezer Ft elıirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 7/2009.(I.20.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete az ügyfélszolgálat feladatainak alkalmi munkavállalóval történı ellátására december, január hónapra- a évi költségvetésben a Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton az Megbízási díj költséghelyen Ft elıirányzatot biztosít. A képviselı-testület felkéri a pénzügyi csoportvezetıt a döntésnek megfelelı összeg évi költségvetésben történı szerepeltetésére. Felelıs: Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: február 15. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérem a képviselı-testület állásfoglalását az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

18 18 Fekete Barnabás: Nem lesz. dr. Nagy Miklós: Át kellene világíttatni a hivatalban a feladatokat, és az ellátás rendjét. Ez lenne a tisztességes. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Miért fizessünk egy külsı embernek milliót, mikor tudom napra pontosan, meg munkakörre a feladatokat. Melisek János: A Gazdasági Bizottságnak ott a lehetısége, hogy mindegyik intézményt vizsgálgassa. Tegye meg. Nem kell itt átvilágítani senkit. Végül kiderül, hogy fel kellene venni embert. dr. Nagy Miklós: Akkor legalább becsületesen véget érne ez a vita. Pernecker Antal: A Gazdasági Bizottság nem szakemberekbıl áll. Azt gondolom, hogy erre a feladatra nem tud vállalkozni. Mihalovics Miklós: Tudomásom szerint a felmentett kolléganı augusztus óta nem dolgozik. Augusztustól decemberig mőködött az ügyfélszolgálat csökkentett létszámmal. Nem igazán értem, hogy mire ez a plusz létszám. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Aki nyugdíjba ment, nem azt látta el, de majd szünetben elmondom, hogyan tudtuk ellátni a feladatot. Kıszegi Mihály: A bizottsági ülésen elhangzott tılem ez a kérdés, és most szeretnék választ kapni rá, hogy ez az 500 ezer Ft kurtaxa elıirányzat milyen arányban van a beszedéssel? Szombathyné dr. Kézi Aranka: A évben az adott idıszakra, amikor fokozottabban ellenıriztünk, összevetve a évi azonos idıszakkal, találtunk némi 20-30%-os növekedést. Nem tudom megbecsülni, megmondani, hogy amikor adott helyen ellenırzést végzünk, és ha a vendégkönyvet vezeti elıírás szerint, hogy következı hónap 15-ig ki vallotta volna be, és ki nem az adót. De abból, ha folyamatosan meggyızıdöm arról két hét alatt három alkalommal ellenırzést tartunk a magánszemélyeknél, és minden egyes esetben az ott található emberek száma, neve, adatok-, hogy a bevezetett adatok megegyeznek, akkor jogom van jogosan azt feltételezni, hogy ott naprakészen, folyamatosan vezetik a vendégkönyvet. Azt gondolom, hogy hatással van rá. Már ott is eredményesek voltunk, ahol korábban bírságoltunk a felmerült hiányosságok miatt. Ha nincs más módszer, így vezetem rá a magánszálláshely értékesítıket a vendégkönyv folyamatos vezetésére, és a bevallás megtételére. Azt gondolom, hogy az ellenırzésnek továbbra is van értelme. Azt nem tudom megmondani, hogy ebben az évben a bevétel hogy alakul, akármennyi elıirányzatot kapok az ellenırzésre. Továbbra is azt gondolom, hogy a kurtaxa ellenırzésnek úgy van értelme, ha hatóságként megyünk. Adott napon végzett ellenırzések megállapításait két napon belül rögzítjük, összevetjük, és visszamegyünk. Ez által következetesek vagyunk, és kellı nevelı hatást gyakorolunk. Egyébként én nem látom értelmét. dr. Nagy Miklós: Én ebben a kurtaxa ügyben nagyon hasznosnak ítélném, hogy a testület elé kerülne az a lista, amelybıl kiderülne, mely kör részére, közpénzbıl támogatást megítél olyan címen, hogy kurtaxa befizetés. Abból látnánk, hogy kik azok, akik azt a minimális összeget befizetik, amely után kaphatnak támogatást. Ezek semmilyen titkot nem tartalmaznak, hogy a döntéshozó testület meg ne ismerhesse. Nem azt kérdeznénk, hogy mennyi adót fizetett be, hanem

19 19 azt, hogy a közpénzbıl mennyi támogatást kapott. Akkor nem ájuldoznánk attól, hogy kell-e ez a kurtaxa ellenırzés, vagy nem. Fekete Barnabás: Két-, három befizetı kap vissza. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A kettı nem ugyanaz. Melisek János: A Turisztikai Alap rendelet alapján, annak megfelelıen a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság eldönti, aki beadja a pályázatát, hogy milyen jogcímen szeretné visszakapni. Létrejött a Fehér-partok Turisztikai Egyesület, ezeknek is az lesz az érdekük, hogy minél többet szedjünk be kurtaxa díjat. Ugyanis, ha semmi fejlıdés nem fog mutatkozni három év alatt, akkor feloszlatják saját magukat. Molnár János: A vendégkönyvbe érkezést és távozást kell rögzíteni, vagy naponta az ott tartózkodó személyeket? Ha nem naponta, akkor visszaélésre ad lehetıséget, mert érkezéskor beírják a vendégkönyvbe, és ha nem kap ellenırzést, akkor másnapi távozás kerül rögzítésre. Fekete Barnabás: Ez az 500 ezer Ft nem arra szól, hogy a befizetık visszakapják, hanem arról szól, hogy a munkaidın túli ellenırzésért az ellenırzık díjazást kapnak. Ha megvonná a képviselıtestület az elıirányzatot, a dolgozók örülnének neki, mert nem kell munkaidı után, és hétvégén ellenırizni menni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt tartom, hogyha fokozottan ellenırzünk, és két-, három év múlva elérjük, hogy sehova nem kell menni, mert mindenki fizet becsülettel, akkor megérte. Fekete Barnabás: Menjünk tovább. A gázfogyasztással kapcsolatban azt kell megjegyeznem, hogy a tavalyi évben háromszor, vagy négyszer volt áremelés, mely durván 30%. Pártl Zoltánné: Elmondtam, hogy mennyi volt a teljesítés szeptember 30-ig. Igyekeztem úgy megtervezni, hogy reális legyen. Pernecker Antal: Én is ezt mondtam, hogy vélhetıen jó a tervezett összeg. Fekete Barnabás: Van még valami észrevétel, vagy az elhangzott módosításokkal elfogadjuk a hivatal költségvetését, és felkérjük a csoportvezetı asszonyt az átdolgozásra? Pernecker Antal: Azt kérném, hogy a bizottság még egyszer tárgyalja meg a költségvetést, utána a testület, és utána hozza meg a döntést. Még egyszer azt kérném, hogy az önmérsékletet minden intézményvezetı próbálja meg elıtérbe helyezni. Gondolja végig, hogy az egyéb, mőködési költségekbıl mit lehetne még levonni, pl. nyomtatvány, irodaszer, stb. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem tudok. Fekete Barnabás: A jegyzı asszonynak volt egy javaslata, hogy eltekint az 1120 ezer Ft elıirányzattól, de kéri a hivatal dolgozói részére az üdülési hozzájárulás biztosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Pernecker Antal: Az diszkriminatív.

20 20 Fekete Barnabás: Igen, de ez konkrét eset, lemondott az 1120 ezer Ft-ról, viszont kéri a dolgozói részére az üdülési csekket, mint ellentételezést, hogy oda tudjon állni a dolgozói elé, hogy ennyivel több a munka, ezért az ellentételezésért a képviselı-testület, mint egy megbecsülésként biztosítja. Pernecker Antal: Közösen konszenzusra kellene jutni, és akkor ez nem kérdés egyetlen intézménynél sem. Meg kell nézni a II. fordulós tárgyalásnál, hogy a tartalék hogyan alakul, és ha úgy ítéli meg a testület, hogy van erre x millió Ft, akkor ott a lehetıség az üdülési hozzájárulás biztosítására. Fekete Barnabás: Akkor erre késıbb visszatérünk. Az önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton lépjünk túl Helyi népszavazás Fekete Barnabás: A népszavazással nem kívánok most foglalkozni, mert külön napirendként szerepel, és testületi döntés függvénye Saját, vagy bérlet ingatlan hasznosítása Fekete Barnabás: Sokat nem tudunk vele csinálni. Molnár János: 2008-ban a Nádfedelesnek nem volt bevétele? Fekete Barnabás: Tervezett bevétele nem volt, de volt 964 ezer Ft tényleges bevétele Város és községgazdálkodás Fekete Barnabás: Elnök úr volt ezzel kapcsolatban a bizottságnak észrevétele? Pernecker Antal: A bizottságnak nincs különösebb észrevétele a szakfeladathoz. Fekete Barnabás: Képviselıi észrevétel? A Bacsó Béla utcánál a kivitelezést a szövegbıl ki kell húzni. Az elıirányzat a tervezésre vonatkozik Közvilágítási feladatok Fekete Barnabás: Ezek tényszámokon alapulnak. Pernecker Antal: A villamos-energia szolgáltatóval fel kellene venni a kapcsolatot a bizottsági ülésen is jeleztem-, hogy az éjszakai világítások hogy mőködnek. Van, amikor van, van, amikor nincs világítás, de az óra ketyeg. Látni a számokból. November végével 6950 ezer Ft-nál tart a kifizetés.

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 351-352. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-án 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben