HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/A HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében Jelen tanulmány Alsózsolca Város Önkormányzatának dokumentuma. Sokszorosítása, Továbbadása írásos engedély nélkül tilos! 2010.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3. II. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS 5. III. JAVASLATTÉTEL 12. IV. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 34. MELLÉKLETEK

3 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Polgármesteri Hivatalának szervezetét, személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan vizsgálni kell abból a szempontból, hogyan képes a szervezet és a köztisztviselői állomány megfelelni a funkcióknak, milyen hatással vannak a szervezetre azok a változtatások, amelyek részben helyi döntés alapján, részben a központilag telepített új feladatok végrehajtása miatt történtek. Az elemzések, értékelések alapján szükség esetén meg kell változtatni, a követelményekhez kell igazítani a struktúrát, törekedve arra, hogy az állampolgárok kiszolgálásának színvonala javuljon, a közigazgatás hatékonyabb legyen, és a lehetőségekhez képest megtakarításokat eredményezzenek az intézkedések. A Polgármesteri Hivatal szervezet-átalakítására a vezetés elképzelései, a gyakorlati tapasztalatok alapján és a jogszabályi változásokból az önkormányzatra háruló többletkötelezettség miatt van szükség. A szervezetfejlesztés célja: (a) Polgármesteri Hivatal működését javító, eredményesebb, átláthatóbb költségvetési gazdálkodást folytató hivatali szervezet kialakítása, (b) az ügyfélfogadás színvonalának javítása, (c) az eljárási rendek egyszerűsítése, fokozott figyelmet fordítva mind a külső, mind a szervezeten belüli kommunikáció eredményesebbé tételét szolgáló intézkedésekre. A szervezetfejlesztés során az önkormányzati tevékenységek azonosítása, a folyamatok elemzése, racionalizálása, újraszervezése vezet el a szervezet hatékonyságának növeléséhez. A szervezetről: az önkormányzati törvény alapján Alsózsolca város képviselőtestülete hivatalt hozott létre polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal egységes szakapparátusként működik. A hivatal egységes szakmai szempontú működésének követelménye azonban nem jelenti azt, hogy a munkamegosztás természetes rendjében ne tagozódhasson több belső szervezeti egységre. A tevékenységről, amelynek fő területei: az önkormányzati ügyeknek többek között az a jellemzője, hogy a település egészét, vagy nagyobb részét, a - 3 -

4 választópolgárok szélesebb körét érintik és megoldásuknál széles mérlegelési lehetőség van. A helyi sajátosságoknak, feltételeknek döntő a szerepük a választott megoldásnál. Ezzel szemben az államigazgatási ügyekben az ország egész területén egységes követelményeket kell érvényesíteni, ezekben a jogokat, kötelezettségeket, a követendő eljárást központi jogszabályok lényegében azonos módon állapítják meg, a szűkebb körben lehetséges mérlegelés pedig nem önkormányzati típusú. Az önkormányzati ügyek gazdája a képviselőtestület. A konkrét államigazgatási ügyekre, egyedi hatósági döntésekre nem terjed ki a képviselőtestület irányítási jogköre. Az államigazgatási feladatokat, hatásköröket a jegyző, a polgármesteri hivatal ügyintézője önállóan látja el. Fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal nem egy elkülönült szervezet, hanem a partnerség, az információ áramlás és koordinálás szempontjából, a jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatokon keresztül meghatározó motorja az egész város eredményes működésének. A projekt keretében megtörtént a Polgármesteri Hivatal szervezetének és az önkormányzat főbb intézményeinek átvilágítása, majd az átszervezési javaslatok megfogalmazása. A konkrét javaslatok megalapozottsága érdekében részletes elemzésre kerültek a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság által ellátott feladatok, ezen szervezeti egységek rendelkezésre álló humán erőforrás állománya, munkaköri leírásai az érvényben lévő szabályozások, és mélyinterjúk készültek minden érintett dolgozóval. Ennek során több olyan körülmény felszínre került (párhuzamosság, rugalmatlanság, többletmunka), amelyek a változtatást, a továbbfejlesztés szükségességét indokolják. A szervezetfejlesztési javaslatban egyszerre érvényesülhet a testület eredményorielntáltsága, az ügyfelek megfelelő kiszolgálása, a hatékony finanszírozás és a biztos hivatali hátter igénye. A megfelelő kompetenciák a megfelelő helyre kerülnek: a hivatal a döntés-előkészítésre. a törvényességi hatósági feladatokra, a gazdálkodás eredményességére, az intézmények pedig a szakmai feladatok ellátására koncentrálnak

5 II. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS A Polgármesteri Hivatalt a polgármester (a képviselőtestület döntései szerint valamint saját önkormányzati jogkörében) irányítja és a jegyző vezeti. Ez utóbbi munkáját az aljegyző segíti. A helyzetértékelés során áttekintésre kerültek a munkafolyamatok, az önkormányzati, hivatali tevékenységek ellátása, a feladatok szervezeti egységek, intézmények közötti megosztása. Elsősorban az egyes szervezeti egységek feladatai, hatáskörei, felelősségei kerültek megvizsgálásra, továbbá az egyes szervezeti egységek közötti együttműködés minősége. Cél: a munkavégzés hatékonyságának javítása, a belső ügyfélkapcsolati rendszer feltérképezése, a szervezeti egységek közötti együttműködés javítása. A Polgármesteri Hivatal szervezetét, apparátusát abból a szempontból is indokolt volt megvizsgálni, hogy hogyan képes a szervezet és a köztisztviselői állomány megfelelni a funkcióknak, milyen hatással vannak a szervezetre a környezeti és jogszabályi változtatások. Ezek tisztázásához elsősorban a dokumentum elemzés eszközei adtak segítséget. A szervezeti felépítésről, illetve az egyes szervezeti egységek feladatáról a Szervezeti és Működési Szabályzatok és a munkaköri leírások adtak képet. További információkat a személyes interjúk nyújtottak. A Polgármesteri Hivatal szervezete a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint öt egységre tagozódik: titkárság, általános igazgatási csoport, pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoport, műszaki, kommunális csoport, technikai alkalmazottak, hivatalsegéd A Polgármesteri Hivatal legfontosabb feladatai: (a) a Hivatal ellátja az Önkormányzat szerveihez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, (az önkormányzati képviselők munkájának segítését,a polgármester, a jegyző munkájának segítését a belső igazgatási teendőket). (b) Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati döntéseket a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. (c) Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört - 5 -

6 megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásának megszervezéséről. Ezek a szervezeti egységek a következő részletes feladatokat látják el a) szervezési, igazgatási területen: a képviselő-testület, a bizottsági meghívók elkészítése, testületi anyagok készítése, sokszorosítása, kiküldése, testületi, bizottsági döntések nyilvántartása, testületi, bizottsági jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése, a testületi, bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, önkormányzati rendeletek tervezetének elkészítése, megalkotás után kifüggesztése, a testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása, oktatási, sport, ifjúsági, közművelődési feladatok ellátása, kapcsolattartás a vezetőkkel, egészségügyi feladatok ellátása, település-üzemeltetési, közüzemi feladatok ellátása, polgári védelmi, honvédelmi, mozgósítási feladatok ellátása, a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek üzemeltetése, a belső adatvédelmi feladatok ellátása, nemzetközi kapcsolatok, önkormányzati ünnepségek, megemlékezések előkészítése, lebonyolításban részvétel, bélyegző nyilvántartás vezetése, közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában, - 6 -

7 statisztikai adatszolgáltatás, a képzések, továbbképzések szervezése, iktatás, ügyiratkezelés, irattározás, selejtezési feladatok ellátása, hagyatéki ügyek intézése, a birtokhasznosítási bizottság munkájának segítése, a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, kifüggesztési eljárás bírósági, önálló bírósági végrehajtó megkeresésére, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése, pályázatfigyelés, a pályázatok elkészítésében, lebonyolításában részvétel szociálpolitikai tevékenység szervezése, összehangolása, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok döntésre előkészítése, szakmai ellenőrzése a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásnak, együttműködés az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi területen működő érdekvédelmi szervekkel, egyházzal, alapítványokkal, együttműködés a munkaügyi központtal, közhasznú munkák szervezése, adatszolgáltatás, statisztikai adatközlés a jogszabályban meghatározott szervek részére, a kereskedelmi feladatok ellátása, anyakönyvi, személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok, hatósági bizonyítványok kiállítása, szabálysértési feladatok, építésügyi hatósági feladatok, - 7 -

8 részvétel a településfejlesztési, rendezési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, a végrehajtás követése, közreműködés az önkormányzati beruházásoknál, ingatlankataszter vezetése, a környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, közterület-használati ügyek intézése, kommunális hatósági feladatok ellátása, gyámhatósági ügyek ellátása munkaügyi, személyzeti döntések előkészítése, adatszolgáltatás a közigazgatás számára. b) pénzügyi igazgatás területén: gondoskodik a gazdasági program-tervezet elkészítéséről, a költségvetési koncepció elkészítéséről, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséről, a költségvetést megalapozó rendelet-tervezetek elkészítéséről, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről, gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, egyezteti a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezeteket, gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról, elkészíti a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek számviteli rendjét, gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő adatszolgáltatásért, - 8 -

9 felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért, gondoskodik a támogatások igényléséről, javaslatot tesz hitelfelvételre, a MÁK-on keresztül a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kéri, intézkedik a változások bejegyzése iránt, gondoskodik a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi-számviteli lebonyolításáról, gondoskodik a költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről, az áfa nyilvántartások vezetésének biztosítása, a bevallások időben történő pontos megtétele, az Áht. műk. rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzétételének előkészítése, a helyi adók bevezetésében közreműködés, az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatok kidolgozása. a belső ellenőr által: belső ellenőrzési feladatok ellátása az önkormányzati intézmények tekintetében. c) adóigazgatás területén: helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása, az adók beszedésével kapcsolatos beszámolók elkészítése, lakossági tájékoztatók készítése az adókkal kapcsolatosan, - 9 -

10 tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályi változásokról, ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét, az önkormányzat működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, az adókötelezettség megállapítása érdekében adatot gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart, vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje szerint adatokat, beszámolókat készít és továbbít. Önkormányzatnál azonosított folyamatokat a következők szerint lehet tipizálni, csoportosítani: hatósági ügyek intézése, szolgáltatások teljesítése, kapcsolattartás más szervekkel, különösen a felettes szervekkel, kapcsolattartás hatóságokkal, intézmények fenntartása és üzemeltetése, település-üzemeltetés, stb. Ezek ellátásánál jelen helyzetvizsgálat több fejlesztési lehetőséget tárt fel. Például az intézmények - mint részben önálló szervezetek - gazdálkodással összefüggő feladatait jelenleg a Városgondnokság látja el, többek között könyvelési, nyilvántartási, számviteli feladatokat végezve az önállóan működő intézmények, óvodák, iskolák, Közösségi ház és Könyvtár, Gondozási Központ gazdálkodásával kapcsolatosan. A költségvetés tervezésében, előirányzat-felhasználásban, készpénz-kezelésben, a könyvvezetésben és a beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatások teljesítésében, a gazdálkodásban a Városgondnokság közbenső szerepe párhuzamos munkavégzéshez, duplikált tevékenységekhez, többletmunkához vezet, ugyanakkor lassítja az adat-információ áramlást, gátolja a rugalmas reagálást, a döntési mechanizmusok működését

11 Lényeges, az is, hogy a Városgondnokság gazdasági szervezeténél nem tudják teljesíteni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 18. (4) bekezdésében foglalt kötelező érvényű képesítési előírásokat. A Hivatal rendkívül fontos feladata az ügyfelek megfelelő kiszolgálása. A lehetséges ügyfélszolgálati csatornák közül eddig alapvetően cask az egyik, a személyes tárgyalás lehetősége érvényesült, amelyre a hivatal irodáiban került sor. Az ügyfelek cask közvetlenül az ügyintézőktől kaphatnak tájékoztatást, ami nagymértékben hátráltatja az ügyfelekkel éppen nem foglalkozó munkatársak zavartalan munkavégzését. Ez a mód az ügyfelek számára sem megfelelő, különösen, hogy a lépcsőházban, vagy az irodák előtereiben kell várakozni. A létszámgazdálkodást tekintve: fontos a polgármesteri hivatalnál a belső ellenőrzés megerősítése, továbbá az engedélyezett, de eddig hiányzó rendszergazdai (informatikus) statusz betöltése

12 III. JAVASLATTÉTEL Az ÁROP-1.A.2/A Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében végzett szervezetfejlesztés során áttekintésre kerültek a munkafolyamatok, az önkormányzati, hivatali, intézményi tevékenységek ellátása, a feladatok szervezeti egységek, intézmények közötti megosztása. Ennek eredményeként olyan struktúra alakulhat ki, amellyel racionálisabban és hatékonyabban működhet az önkormányzat és intézményi köre. Fontos megjegyezni, hogy a javaslatok megtétele nem csak a helyzetfelmérés eredményei, (a rendelkezésre álló dokumentumok átvizsgálása, a személyes interjúk stb.) alapján, hanem az ÁROP projekt feltételrendszerében megfogalmazott vezetői elvárások figyelembevételével történt meg. A javaslatban egyszerre érvényesül a hatékony finanszírozás, a hivatal biztonságra törekvése és a testület eredmény-orientáltsága. A megfelelő kompetenciák a megfelelő helyre kerülnek, a döntéshozók a döntéshozatalra, a hivatal a döntések megfelelő előkészítésére, a hatósági feladatokra, a költségvetési gazdálkodás eredményességére, az intézmények pedig a szakmai feladatok ellátására koncentrálnak. A javasolt szervezeti változás a követelményekhez igazítja a szervezetet, a közigazgatás hatékonyabb lesz, és az intézkedések a lehetőségekhez képest megtakarításokat eredményeznek. A változtatásokkal elérni kívánt elsődleges szervezetfejlesztési célok: - a szervezeti egységek számának optimalizálása, a szakmai alapon összekapcsolható feladatok egy szervezetbe integrálása, illetve feltárt problémák orvoslása. - gazdaságos, hatékony szervezeti struktúra megteremtése, amely hosszú távon képes biztosítani a működési kiadások és bevételek egyensúlyát valamint a város jövőjének megalapozását

13 - megfelelés a gazdasági szervezetre vonatkozó jogszabályi változásoknak - a hivatal szakmai munkájának minőségi növekedése - a költséggazdálkodás hatékonyságának és eredményességének növelése - a döntési folyamatok megalapozottságának javulása - a gazdasági feltételek elemzési képességének javulása - kockázatok értékelési képességének javulása - távlati gondolkodás képességének erősödése - az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javulása - az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságának növelése. A változtatások egyik sarokpontja a szakmai és a pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatok különválasztása, a másik a hatósági munka, az ügyfélfogadás színvonalának jobbítása. A szervezeti átalakítást támogató döntés alapján az előterjesztésben javasolt intézkedésekre kidolgozásra került a szervezet-átalakítás konkrét ütemezése, és megtörtént a megvalósítás előkészítése. A változások személyi kérdéseket is felvetnek. A javasolt szervezeti változásoknál arra kell törekedni, hogy ahol lehetséges, az új munkakörök betöltését belső humán erőforrások átcsoportosításával biztosítsák. (Ezért egyes megszűnő munkaköröknél új munkakrre javaslatot kapnak a dolgozók.)

14 1. A Városgondnokság megszüntetése, (feladatai részbeni integrálása) és újraalapítása A vizsgálat rávilágított olyan területekre ahol hatékonyságnövelést lehet elérni, például a párhuzamos munkavégzés megszüntetésével, a felesleges lépések kiiktatásával stb. A javaslattal megszűnik a költségvetés tervezésében, előirányzat-felhasználásban, készpénzkezelésben, a könyvvezetésben és a beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatások teljesítésében, a gazdálkodásban a Városgondnokság közbenső szerepe, mely eddig párhuzamos munkavégzéshez, duplikált tevékenységekhez, többletmunkához vezetett, ugyanakkor lassította az adat-információ áramlást, gátolta a rugalmas reagálást, az átláthatóságot, a döntési mechanizmusok működését. Elsődlegesen indokolt tehát a városgondnoksági feladatok egy részének a gazdálkodási, számviteli, pénzügyi feladatoknak a hatékonyabb ellátását, koordinálását a Polgármesteri Hivatal szervezetére, a meglévő, számviteli-gazdasági feladatokra specializálódott költségvetési szervezetre bízni. Szükséges az önállóan működő és gazdálkodó Városgondnokság megszüntetése, és ezt követően az eddig a gazdálkodási csoport által ellátott pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatkörökkel szűkítve a Városgondnokság újra alapítása a tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézményként, mely a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő. A szűkített feladatkör: műszaki, karbantartó és szolgáltató feladatok ellátása (Karbantartó műhely, gépjármü üzemeltetés, parkfenntartás, közcélú-, közhasznú-, pályázatos és egyéb kihelyezett foglalkoztatás, Mezőőri szolgálat) Központi Konyha működtetése Ezen változtatások sarokpontja a szakmai és a számviteli-gazdálkodási feladatok különválasztása. A Városgondnokságon végzett szakmai munka színvonala kedvezően befolyásolható azáltal, hogy a Városgondnokság vezetője ezután elsősorban a szakmai feladatokra összpontosíthat és a jelenlegi rendszernél jóval hatékonyabban és eredményesebben tudja a szükséges feladatokat elvégezni. A szakmai szervezet mentesül a gazdálkodási adminisztráció alól

15 Így megváltozik a Városgondnokság szervezeti felépítése is, hiszen mivel önálló gazdasági szervezet a következő évtől a Városgondnokságon belül nem működik és csökkenhet a vezetői lépcsők száma is, mivel a műszaki terület közvetlenül a Városgondnokság vezető irányítása alá kerül. A Városgondnokság Gazdálkodási csoportját irányító gondnokságvezető helyettes státusz megszűnik, a pénzügyi-számviteli-ellenőrzési feladatellátást irányító vezető áthelyezése szükséges a Polgármesteri Hivatal újonnan létrejövő gazdasági vezető státuszába (gazdasági szervezetirányító). A jelenlegi Városgondnokság Gazdálkodási csoportjának megszüntetése után, a pénzügyi-számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársak (szaktudásukra építve) áthelyezésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjába (gazdasági szervezet). Az áthelyezések természetesen kölcsönös megállapodásokkal történnek meg. Szükséges további belső racionalizálási intézkedések elvégzése is. A Műhelyt érintően a Karbantartó részlegvezetői munkakör megszüntetése, mivel a Városgondnokság vezetője közvetlen irányítást gyakorolhat. A géppark üzemeltetése szükségessé teszi egy fő jogosítvánnyal rendelkező festő átirányítását a Műhelyből a gépjármű üzemeltetéshez. A sportintézmény és sportlétesítmény működtetés a hozzá rendelt létszámmal a Közösségi Ház-Könyvtár intézményhez kerül. A Városgondnokságnál alkalmazott hivatalsegéd átkerül a sportcsarnokhoz, ill. Közösségi Ház-Könyvtár intézményhez. A Városgondnokság gazdálkodási csoportja irodáinak takarítását a Polgármesteri Hivatal hivatalsegédei fogják biztosítani. A műszaki feladat ellátás műszaki előkészítése és a műszaki területen foglalkoztatottak területi munkairányítása, felügyelete indokolja 1 fő Közfoglalkoztatás irányító státusz létrehozását a Városgondnokságnál. A költségvetés, kifizetés szempontjából a Városgondnoksághoz tartozó Védőnők fizikoterápiai ellátás, laborüzemeltetés szakmai szempontok figyelembevételével átirányításra kerülnek a Gondozási Központba

16 Az átszervezés kapcsán a jelenleg vállalkozói szerződés alapján üzemeltetett köztemetővel kapcsolatos feladatellátás a Városgondnokságtól átkerül a Polgármesteri Hivatalhoz, úgy, hogy az létszámváltozást egyik intézménynél sem okoz. Az előzőek alapján a Városgondnokság, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből törlésre, a befogadó szervezet - Polgármesteri Hivatal - alaptevékenységei közé betételre kerül: Az önállóan működő intézmények, (óvodák, iskola, Közösségi ház és Könyvtár, Gondozási Központ) gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, nyilvántartási, számviteli feladatok ellátása Védőnői szolgálat Fizikoterápia ellátás Labor ellátás Szociális és egyéb segélyezéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése Köztemetői szolgálat feladatcsoport

17 2. Az Önkormányzat Gazdasági Szervezetének megerősítése. A vagyongazdálkodási, költségvetési, számviteli feladatok integrálása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjához. A javaslat arra vonatkozik, hogy a Polgármesteri Hivatal lássa el minden önkormányzati költségvetési intézmény számviteli-gazdálkodási feladatát. Ehhez szükséges a Városgondnokság Gazdálkodási csoportjának beolvasztása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjába (Gazdasági Szervezet). A kibővítéssel kialakulhat egy olyan szervezet, mely az összpontosított humán erőforrással és a hozzárendelt infrastruktúrával minőségileg új feltételeket teremt a közfeladatok ellátásához és az önkormányzati gazdálkodáshoz. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése meghatározza az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezetének feladatait. E szervezetnek kell megoldani a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, a készpénz-kezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat. Ezen rendelet 18. (4) bekezdése szerint: Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel, emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel kell rendelkeznie. Az eddig a pénzügyi-számviteli-ellenőrzési feladatellátást irányító gondnokságvezető helyettes ezek alapján megbízható a gazdasági szervezet irányításával mint gazdasági vezető. A számviteli-gazdálkodási feladatok központosításával: erősödik az intézmények egységes elszámolási rendszere (számlatükör, számviteli politika egyes elemei, szabályzatok, stb.), amellyel javul a fenntartó önkormányzat rálátása az intézményi gazdálkodásra, így biztosítható az erőforrások igazságosabb elosztása, a vezetők számára, napi visszacsatolási lehetőséggel szolgál az egyszerűbb szervezeti felépítés, egységes könyvviteli rendszer megteremti a fenntartó és az intézmények részére a folyamatos átláthatóságot, gazdálkodási biztonságot,

18 egyszerűsödik a költségvetés összeállítása, az előirányzat-módosítások kezelése, ellenőrzése, a szabályszerű költségvetési gazdálkodás biztonsága nő, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjának egész apparátusa az intézményvezetők rendelkezésére áll, csökken a betegségek és egyéb távollétek miatti kockázat könnyebben kezelhetők az időközi költségvetési- és mérlegjelentések, beszámolók, valamint a felügyeleti szerv részére készítendő adatszolgáltatások összeállításának alapjai. Az intézményirányítási központ alapja a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete. Mivel a bevételek szinte teljes összegét a Polgármesteri Hivatal kezeli annak felhasználása, a kiadások tervezése tervezhetőbbé, átláthatóbbá válik

19 A Polgármesteri Hivatalon belül az intézményekkel kapcsolatban kialakítható gazdasági szolgáltatások az alábbi tételekre terjedhetnek ki: - Az intézmények meghatározott gazdasági önállóságának megfelelően az egyes intézményi költségvetések tervezésének, végrehajtásának irányítása és kontrollja, a gazdasági adminisztráció és controlling központosított rendszerének kialakítása és működtetése, valamint a munkaügyi adminisztráció irányítása. - Intézményi költségvetés tervezés, beszámolás koordinációja, felügyelete: intézményi igények gyűjtése, figyelembe vétele, tervezési feladatok összehangolása, bevételek számbavétele stb. - Előirányzat felhasználás nyomon követése. - Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás képviselő-testületi előkészítése, az előirányzat-módosítás nyilvántartása. - Költségvetés tervezéshez, beszámoláshoz kapcsolódó adatszolgáltatások elvégzése. - Főkönyvi és analitikus könyvelés. - Belső ellenőrzés (a központhoz tartozó intézmények jogszabályok szerinti belső ellenőrzésének biztosítása). - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Számviteli politika, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata). Pénzügyi Gazdasági vezető Költség-vetés menedzsment, könyvvitel menedzsment - Központosított intézményi előirányzatok kezelése. - Az intézményi kötelezettségvállalások esetében ellenjegyzési jog gyakorlása. - Aktív likviditásmenedzsment. - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Pénzkezelési szabályzat). Controlling - Standard belső vezetői beszámolók és ad hoc elemzések készítése. - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Controlling szabályzat)

20 Humán adminisztráció - Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos okmányok kezelése. - Munkaidő nyilvántartások vezetése. - Bérszámfejtés, utalások feladása. - Bevallások elkészítése. - Hatóságok részére történő statisztikai, jelentési kötelezettségek teljesítése. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolt önállóan működő szervezetek a gazdálkodás terén követendő munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről megállapodást kötnek az államháztartás viteléről szóló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet szerint a képviselő-testület jóváhagyásával. A megállapodásokban a munka- és a felelősség megosztása az alábbiak szerint indokolt: Az éves költségvetések számszaki elkészítését, azok módosításait a Polgármesteri Hivatal végzi az intézményvezetők iránymutatása és szakmai elképzelései, tervei alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportja készíti el az intézmények beszámolóinak számszaki részét, amit az intézményvezető szöveges értékelésével kiegészít. Az intézményvezetők ezek után is teljes jogkörrel bírnak az összes előirányzatuk felett. A számlák teljesítésigazolása, utalványozása az intézményvezető hatásköre marad, továbbá a költséghely és felhasználás helyének meghatározása is az intézményben történik. A kötelezettségvállalások és számlák pénzügyi ellenjegyzése, a számlák érvényesítése viszont a Polgármesteri Hivatalhoz kerül, hiszen itt állnak rendelkezésre aktuális adatok az előirányzatok felhasználásáról. A számlák pénzügyi teljesítése a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjához kerül (kivéve az 50 e Ft alatti készpénzes számlákat)

21 A Városgondnokság önálló bankszámlái megszűnnek, a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a bankszámlával. Csak a Polgármesteri Hivatalban lesz főpénztár a jelenlegi három helyett, az intézményekben a kisösszegű kifizetésekhez vásárlási előleget kapnak. A könyvviteli feladatok, az analitikák nagy részének vezetése, a bér- és személyügyi teendők nagy része, a hatóságok irányába történő adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjának feladata lesz. Azokban az intézményekben, ahol raktárak működnek, továbbra is helyi feladat marad az eszközgazdálkodáshoz tartozó analitikák vezetése. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportja rendszeresen információt szolgáltat az intézmények gazdálkodásáról (pénzforgalmi jelentés) az intézményvezetőknek és a Polgármesteri Hivatal vezetésének. Az intézmények önálló pályázatainak elkészítésében, elszámolásában a Polgármesteri Hivatal aktívan részt vesz. A Gazdasági Szervezetben a szerteágazó feladatok ellátása nagy felelősséget ró a munkatársakra. Nemcsak pénzügyi és számviteli ismeretekkel kell rendelkezniük, hanem a Gazdasági Szervezet teljes működéséhez kapcsolódóan tájékozottnak kell lenni, amelyre sok időt és energiát kell szánni. Ennek feltételeit, valamint a szükséges továbbképzéseken való részvételt az önkormányzat biztosítja, hogy, alkalmazkodni lehessen az állandóan változó körülményekhez

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület január 29-i ülésére Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat : (53) 360-010 : (53) 360-010 001/339/2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

lfj'j. számú előterjesztés

lfj'j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere l lfj'j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben