HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/A HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében Jelen tanulmány Alsózsolca Város Önkormányzatának dokumentuma. Sokszorosítása, Továbbadása írásos engedély nélkül tilos! 2010.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3. II. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS 5. III. JAVASLATTÉTEL 12. IV. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 34. MELLÉKLETEK

3 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Polgármesteri Hivatalának szervezetét, személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan vizsgálni kell abból a szempontból, hogyan képes a szervezet és a köztisztviselői állomány megfelelni a funkcióknak, milyen hatással vannak a szervezetre azok a változtatások, amelyek részben helyi döntés alapján, részben a központilag telepített új feladatok végrehajtása miatt történtek. Az elemzések, értékelések alapján szükség esetén meg kell változtatni, a követelményekhez kell igazítani a struktúrát, törekedve arra, hogy az állampolgárok kiszolgálásának színvonala javuljon, a közigazgatás hatékonyabb legyen, és a lehetőségekhez képest megtakarításokat eredményezzenek az intézkedések. A Polgármesteri Hivatal szervezet-átalakítására a vezetés elképzelései, a gyakorlati tapasztalatok alapján és a jogszabályi változásokból az önkormányzatra háruló többletkötelezettség miatt van szükség. A szervezetfejlesztés célja: (a) Polgármesteri Hivatal működését javító, eredményesebb, átláthatóbb költségvetési gazdálkodást folytató hivatali szervezet kialakítása, (b) az ügyfélfogadás színvonalának javítása, (c) az eljárási rendek egyszerűsítése, fokozott figyelmet fordítva mind a külső, mind a szervezeten belüli kommunikáció eredményesebbé tételét szolgáló intézkedésekre. A szervezetfejlesztés során az önkormányzati tevékenységek azonosítása, a folyamatok elemzése, racionalizálása, újraszervezése vezet el a szervezet hatékonyságának növeléséhez. A szervezetről: az önkormányzati törvény alapján Alsózsolca város képviselőtestülete hivatalt hozott létre polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal egységes szakapparátusként működik. A hivatal egységes szakmai szempontú működésének követelménye azonban nem jelenti azt, hogy a munkamegosztás természetes rendjében ne tagozódhasson több belső szervezeti egységre. A tevékenységről, amelynek fő területei: az önkormányzati ügyeknek többek között az a jellemzője, hogy a település egészét, vagy nagyobb részét, a - 3 -

4 választópolgárok szélesebb körét érintik és megoldásuknál széles mérlegelési lehetőség van. A helyi sajátosságoknak, feltételeknek döntő a szerepük a választott megoldásnál. Ezzel szemben az államigazgatási ügyekben az ország egész területén egységes követelményeket kell érvényesíteni, ezekben a jogokat, kötelezettségeket, a követendő eljárást központi jogszabályok lényegében azonos módon állapítják meg, a szűkebb körben lehetséges mérlegelés pedig nem önkormányzati típusú. Az önkormányzati ügyek gazdája a képviselőtestület. A konkrét államigazgatási ügyekre, egyedi hatósági döntésekre nem terjed ki a képviselőtestület irányítási jogköre. Az államigazgatási feladatokat, hatásköröket a jegyző, a polgármesteri hivatal ügyintézője önállóan látja el. Fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal nem egy elkülönült szervezet, hanem a partnerség, az információ áramlás és koordinálás szempontjából, a jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatokon keresztül meghatározó motorja az egész város eredményes működésének. A projekt keretében megtörtént a Polgármesteri Hivatal szervezetének és az önkormányzat főbb intézményeinek átvilágítása, majd az átszervezési javaslatok megfogalmazása. A konkrét javaslatok megalapozottsága érdekében részletes elemzésre kerültek a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság által ellátott feladatok, ezen szervezeti egységek rendelkezésre álló humán erőforrás állománya, munkaköri leírásai az érvényben lévő szabályozások, és mélyinterjúk készültek minden érintett dolgozóval. Ennek során több olyan körülmény felszínre került (párhuzamosság, rugalmatlanság, többletmunka), amelyek a változtatást, a továbbfejlesztés szükségességét indokolják. A szervezetfejlesztési javaslatban egyszerre érvényesülhet a testület eredményorielntáltsága, az ügyfelek megfelelő kiszolgálása, a hatékony finanszírozás és a biztos hivatali hátter igénye. A megfelelő kompetenciák a megfelelő helyre kerülnek: a hivatal a döntés-előkészítésre. a törvényességi hatósági feladatokra, a gazdálkodás eredményességére, az intézmények pedig a szakmai feladatok ellátására koncentrálnak

5 II. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS A Polgármesteri Hivatalt a polgármester (a képviselőtestület döntései szerint valamint saját önkormányzati jogkörében) irányítja és a jegyző vezeti. Ez utóbbi munkáját az aljegyző segíti. A helyzetértékelés során áttekintésre kerültek a munkafolyamatok, az önkormányzati, hivatali tevékenységek ellátása, a feladatok szervezeti egységek, intézmények közötti megosztása. Elsősorban az egyes szervezeti egységek feladatai, hatáskörei, felelősségei kerültek megvizsgálásra, továbbá az egyes szervezeti egységek közötti együttműködés minősége. Cél: a munkavégzés hatékonyságának javítása, a belső ügyfélkapcsolati rendszer feltérképezése, a szervezeti egységek közötti együttműködés javítása. A Polgármesteri Hivatal szervezetét, apparátusát abból a szempontból is indokolt volt megvizsgálni, hogy hogyan képes a szervezet és a köztisztviselői állomány megfelelni a funkcióknak, milyen hatással vannak a szervezetre a környezeti és jogszabályi változtatások. Ezek tisztázásához elsősorban a dokumentum elemzés eszközei adtak segítséget. A szervezeti felépítésről, illetve az egyes szervezeti egységek feladatáról a Szervezeti és Működési Szabályzatok és a munkaköri leírások adtak képet. További információkat a személyes interjúk nyújtottak. A Polgármesteri Hivatal szervezete a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint öt egységre tagozódik: titkárság, általános igazgatási csoport, pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoport, műszaki, kommunális csoport, technikai alkalmazottak, hivatalsegéd A Polgármesteri Hivatal legfontosabb feladatai: (a) a Hivatal ellátja az Önkormányzat szerveihez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, (az önkormányzati képviselők munkájának segítését,a polgármester, a jegyző munkájának segítését a belső igazgatási teendőket). (b) Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati döntéseket a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. (c) Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört - 5 -

6 megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásának megszervezéséről. Ezek a szervezeti egységek a következő részletes feladatokat látják el a) szervezési, igazgatási területen: a képviselő-testület, a bizottsági meghívók elkészítése, testületi anyagok készítése, sokszorosítása, kiküldése, testületi, bizottsági döntések nyilvántartása, testületi, bizottsági jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése, a testületi, bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, önkormányzati rendeletek tervezetének elkészítése, megalkotás után kifüggesztése, a testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása, oktatási, sport, ifjúsági, közművelődési feladatok ellátása, kapcsolattartás a vezetőkkel, egészségügyi feladatok ellátása, település-üzemeltetési, közüzemi feladatok ellátása, polgári védelmi, honvédelmi, mozgósítási feladatok ellátása, a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek üzemeltetése, a belső adatvédelmi feladatok ellátása, nemzetközi kapcsolatok, önkormányzati ünnepségek, megemlékezések előkészítése, lebonyolításban részvétel, bélyegző nyilvántartás vezetése, közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában, - 6 -

7 statisztikai adatszolgáltatás, a képzések, továbbképzések szervezése, iktatás, ügyiratkezelés, irattározás, selejtezési feladatok ellátása, hagyatéki ügyek intézése, a birtokhasznosítási bizottság munkájának segítése, a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, kifüggesztési eljárás bírósági, önálló bírósági végrehajtó megkeresésére, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése, pályázatfigyelés, a pályázatok elkészítésében, lebonyolításában részvétel szociálpolitikai tevékenység szervezése, összehangolása, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok döntésre előkészítése, szakmai ellenőrzése a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásnak, együttműködés az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi területen működő érdekvédelmi szervekkel, egyházzal, alapítványokkal, együttműködés a munkaügyi központtal, közhasznú munkák szervezése, adatszolgáltatás, statisztikai adatközlés a jogszabályban meghatározott szervek részére, a kereskedelmi feladatok ellátása, anyakönyvi, személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok, hatósági bizonyítványok kiállítása, szabálysértési feladatok, építésügyi hatósági feladatok, - 7 -

8 részvétel a településfejlesztési, rendezési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, a végrehajtás követése, közreműködés az önkormányzati beruházásoknál, ingatlankataszter vezetése, a környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, közterület-használati ügyek intézése, kommunális hatósági feladatok ellátása, gyámhatósági ügyek ellátása munkaügyi, személyzeti döntések előkészítése, adatszolgáltatás a közigazgatás számára. b) pénzügyi igazgatás területén: gondoskodik a gazdasági program-tervezet elkészítéséről, a költségvetési koncepció elkészítéséről, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséről, a költségvetést megalapozó rendelet-tervezetek elkészítéséről, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről, gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, egyezteti a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezeteket, gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról, elkészíti a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek számviteli rendjét, gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő adatszolgáltatásért, - 8 -

9 felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért, gondoskodik a támogatások igényléséről, javaslatot tesz hitelfelvételre, a MÁK-on keresztül a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kéri, intézkedik a változások bejegyzése iránt, gondoskodik a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi-számviteli lebonyolításáról, gondoskodik a költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről, az áfa nyilvántartások vezetésének biztosítása, a bevallások időben történő pontos megtétele, az Áht. műk. rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzétételének előkészítése, a helyi adók bevezetésében közreműködés, az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatok kidolgozása. a belső ellenőr által: belső ellenőrzési feladatok ellátása az önkormányzati intézmények tekintetében. c) adóigazgatás területén: helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása, az adók beszedésével kapcsolatos beszámolók elkészítése, lakossági tájékoztatók készítése az adókkal kapcsolatosan, - 9 -

10 tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályi változásokról, ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét, az önkormányzat működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, az adókötelezettség megállapítása érdekében adatot gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart, vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje szerint adatokat, beszámolókat készít és továbbít. Önkormányzatnál azonosított folyamatokat a következők szerint lehet tipizálni, csoportosítani: hatósági ügyek intézése, szolgáltatások teljesítése, kapcsolattartás más szervekkel, különösen a felettes szervekkel, kapcsolattartás hatóságokkal, intézmények fenntartása és üzemeltetése, település-üzemeltetés, stb. Ezek ellátásánál jelen helyzetvizsgálat több fejlesztési lehetőséget tárt fel. Például az intézmények - mint részben önálló szervezetek - gazdálkodással összefüggő feladatait jelenleg a Városgondnokság látja el, többek között könyvelési, nyilvántartási, számviteli feladatokat végezve az önállóan működő intézmények, óvodák, iskolák, Közösségi ház és Könyvtár, Gondozási Központ gazdálkodásával kapcsolatosan. A költségvetés tervezésében, előirányzat-felhasználásban, készpénz-kezelésben, a könyvvezetésben és a beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatások teljesítésében, a gazdálkodásban a Városgondnokság közbenső szerepe párhuzamos munkavégzéshez, duplikált tevékenységekhez, többletmunkához vezet, ugyanakkor lassítja az adat-információ áramlást, gátolja a rugalmas reagálást, a döntési mechanizmusok működését

11 Lényeges, az is, hogy a Városgondnokság gazdasági szervezeténél nem tudják teljesíteni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 18. (4) bekezdésében foglalt kötelező érvényű képesítési előírásokat. A Hivatal rendkívül fontos feladata az ügyfelek megfelelő kiszolgálása. A lehetséges ügyfélszolgálati csatornák közül eddig alapvetően cask az egyik, a személyes tárgyalás lehetősége érvényesült, amelyre a hivatal irodáiban került sor. Az ügyfelek cask közvetlenül az ügyintézőktől kaphatnak tájékoztatást, ami nagymértékben hátráltatja az ügyfelekkel éppen nem foglalkozó munkatársak zavartalan munkavégzését. Ez a mód az ügyfelek számára sem megfelelő, különösen, hogy a lépcsőházban, vagy az irodák előtereiben kell várakozni. A létszámgazdálkodást tekintve: fontos a polgármesteri hivatalnál a belső ellenőrzés megerősítése, továbbá az engedélyezett, de eddig hiányzó rendszergazdai (informatikus) statusz betöltése

12 III. JAVASLATTÉTEL Az ÁROP-1.A.2/A Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében végzett szervezetfejlesztés során áttekintésre kerültek a munkafolyamatok, az önkormányzati, hivatali, intézményi tevékenységek ellátása, a feladatok szervezeti egységek, intézmények közötti megosztása. Ennek eredményeként olyan struktúra alakulhat ki, amellyel racionálisabban és hatékonyabban működhet az önkormányzat és intézményi köre. Fontos megjegyezni, hogy a javaslatok megtétele nem csak a helyzetfelmérés eredményei, (a rendelkezésre álló dokumentumok átvizsgálása, a személyes interjúk stb.) alapján, hanem az ÁROP projekt feltételrendszerében megfogalmazott vezetői elvárások figyelembevételével történt meg. A javaslatban egyszerre érvényesül a hatékony finanszírozás, a hivatal biztonságra törekvése és a testület eredmény-orientáltsága. A megfelelő kompetenciák a megfelelő helyre kerülnek, a döntéshozók a döntéshozatalra, a hivatal a döntések megfelelő előkészítésére, a hatósági feladatokra, a költségvetési gazdálkodás eredményességére, az intézmények pedig a szakmai feladatok ellátására koncentrálnak. A javasolt szervezeti változás a követelményekhez igazítja a szervezetet, a közigazgatás hatékonyabb lesz, és az intézkedések a lehetőségekhez képest megtakarításokat eredményeznek. A változtatásokkal elérni kívánt elsődleges szervezetfejlesztési célok: - a szervezeti egységek számának optimalizálása, a szakmai alapon összekapcsolható feladatok egy szervezetbe integrálása, illetve feltárt problémák orvoslása. - gazdaságos, hatékony szervezeti struktúra megteremtése, amely hosszú távon képes biztosítani a működési kiadások és bevételek egyensúlyát valamint a város jövőjének megalapozását

13 - megfelelés a gazdasági szervezetre vonatkozó jogszabályi változásoknak - a hivatal szakmai munkájának minőségi növekedése - a költséggazdálkodás hatékonyságának és eredményességének növelése - a döntési folyamatok megalapozottságának javulása - a gazdasági feltételek elemzési képességének javulása - kockázatok értékelési képességének javulása - távlati gondolkodás képességének erősödése - az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javulása - az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságának növelése. A változtatások egyik sarokpontja a szakmai és a pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatok különválasztása, a másik a hatósági munka, az ügyfélfogadás színvonalának jobbítása. A szervezeti átalakítást támogató döntés alapján az előterjesztésben javasolt intézkedésekre kidolgozásra került a szervezet-átalakítás konkrét ütemezése, és megtörtént a megvalósítás előkészítése. A változások személyi kérdéseket is felvetnek. A javasolt szervezeti változásoknál arra kell törekedni, hogy ahol lehetséges, az új munkakörök betöltését belső humán erőforrások átcsoportosításával biztosítsák. (Ezért egyes megszűnő munkaköröknél új munkakrre javaslatot kapnak a dolgozók.)

14 1. A Városgondnokság megszüntetése, (feladatai részbeni integrálása) és újraalapítása A vizsgálat rávilágított olyan területekre ahol hatékonyságnövelést lehet elérni, például a párhuzamos munkavégzés megszüntetésével, a felesleges lépések kiiktatásával stb. A javaslattal megszűnik a költségvetés tervezésében, előirányzat-felhasználásban, készpénzkezelésben, a könyvvezetésben és a beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatások teljesítésében, a gazdálkodásban a Városgondnokság közbenső szerepe, mely eddig párhuzamos munkavégzéshez, duplikált tevékenységekhez, többletmunkához vezetett, ugyanakkor lassította az adat-információ áramlást, gátolta a rugalmas reagálást, az átláthatóságot, a döntési mechanizmusok működését. Elsődlegesen indokolt tehát a városgondnoksági feladatok egy részének a gazdálkodási, számviteli, pénzügyi feladatoknak a hatékonyabb ellátását, koordinálását a Polgármesteri Hivatal szervezetére, a meglévő, számviteli-gazdasági feladatokra specializálódott költségvetési szervezetre bízni. Szükséges az önállóan működő és gazdálkodó Városgondnokság megszüntetése, és ezt követően az eddig a gazdálkodási csoport által ellátott pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatkörökkel szűkítve a Városgondnokság újra alapítása a tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézményként, mely a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő. A szűkített feladatkör: műszaki, karbantartó és szolgáltató feladatok ellátása (Karbantartó műhely, gépjármü üzemeltetés, parkfenntartás, közcélú-, közhasznú-, pályázatos és egyéb kihelyezett foglalkoztatás, Mezőőri szolgálat) Központi Konyha működtetése Ezen változtatások sarokpontja a szakmai és a számviteli-gazdálkodási feladatok különválasztása. A Városgondnokságon végzett szakmai munka színvonala kedvezően befolyásolható azáltal, hogy a Városgondnokság vezetője ezután elsősorban a szakmai feladatokra összpontosíthat és a jelenlegi rendszernél jóval hatékonyabban és eredményesebben tudja a szükséges feladatokat elvégezni. A szakmai szervezet mentesül a gazdálkodási adminisztráció alól

15 Így megváltozik a Városgondnokság szervezeti felépítése is, hiszen mivel önálló gazdasági szervezet a következő évtől a Városgondnokságon belül nem működik és csökkenhet a vezetői lépcsők száma is, mivel a műszaki terület közvetlenül a Városgondnokság vezető irányítása alá kerül. A Városgondnokság Gazdálkodási csoportját irányító gondnokságvezető helyettes státusz megszűnik, a pénzügyi-számviteli-ellenőrzési feladatellátást irányító vezető áthelyezése szükséges a Polgármesteri Hivatal újonnan létrejövő gazdasági vezető státuszába (gazdasági szervezetirányító). A jelenlegi Városgondnokság Gazdálkodási csoportjának megszüntetése után, a pénzügyi-számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársak (szaktudásukra építve) áthelyezésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjába (gazdasági szervezet). Az áthelyezések természetesen kölcsönös megállapodásokkal történnek meg. Szükséges további belső racionalizálási intézkedések elvégzése is. A Műhelyt érintően a Karbantartó részlegvezetői munkakör megszüntetése, mivel a Városgondnokság vezetője közvetlen irányítást gyakorolhat. A géppark üzemeltetése szükségessé teszi egy fő jogosítvánnyal rendelkező festő átirányítását a Műhelyből a gépjármű üzemeltetéshez. A sportintézmény és sportlétesítmény működtetés a hozzá rendelt létszámmal a Közösségi Ház-Könyvtár intézményhez kerül. A Városgondnokságnál alkalmazott hivatalsegéd átkerül a sportcsarnokhoz, ill. Közösségi Ház-Könyvtár intézményhez. A Városgondnokság gazdálkodási csoportja irodáinak takarítását a Polgármesteri Hivatal hivatalsegédei fogják biztosítani. A műszaki feladat ellátás műszaki előkészítése és a műszaki területen foglalkoztatottak területi munkairányítása, felügyelete indokolja 1 fő Közfoglalkoztatás irányító státusz létrehozását a Városgondnokságnál. A költségvetés, kifizetés szempontjából a Városgondnoksághoz tartozó Védőnők fizikoterápiai ellátás, laborüzemeltetés szakmai szempontok figyelembevételével átirányításra kerülnek a Gondozási Központba

16 Az átszervezés kapcsán a jelenleg vállalkozói szerződés alapján üzemeltetett köztemetővel kapcsolatos feladatellátás a Városgondnokságtól átkerül a Polgármesteri Hivatalhoz, úgy, hogy az létszámváltozást egyik intézménynél sem okoz. Az előzőek alapján a Városgondnokság, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből törlésre, a befogadó szervezet - Polgármesteri Hivatal - alaptevékenységei közé betételre kerül: Az önállóan működő intézmények, (óvodák, iskola, Közösségi ház és Könyvtár, Gondozási Központ) gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, nyilvántartási, számviteli feladatok ellátása Védőnői szolgálat Fizikoterápia ellátás Labor ellátás Szociális és egyéb segélyezéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése Köztemetői szolgálat feladatcsoport

17 2. Az Önkormányzat Gazdasági Szervezetének megerősítése. A vagyongazdálkodási, költségvetési, számviteli feladatok integrálása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjához. A javaslat arra vonatkozik, hogy a Polgármesteri Hivatal lássa el minden önkormányzati költségvetési intézmény számviteli-gazdálkodási feladatát. Ehhez szükséges a Városgondnokság Gazdálkodási csoportjának beolvasztása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjába (Gazdasági Szervezet). A kibővítéssel kialakulhat egy olyan szervezet, mely az összpontosított humán erőforrással és a hozzárendelt infrastruktúrával minőségileg új feltételeket teremt a közfeladatok ellátásához és az önkormányzati gazdálkodáshoz. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése meghatározza az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezetének feladatait. E szervezetnek kell megoldani a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, a készpénz-kezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat. Ezen rendelet 18. (4) bekezdése szerint: Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel, emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel kell rendelkeznie. Az eddig a pénzügyi-számviteli-ellenőrzési feladatellátást irányító gondnokságvezető helyettes ezek alapján megbízható a gazdasági szervezet irányításával mint gazdasági vezető. A számviteli-gazdálkodási feladatok központosításával: erősödik az intézmények egységes elszámolási rendszere (számlatükör, számviteli politika egyes elemei, szabályzatok, stb.), amellyel javul a fenntartó önkormányzat rálátása az intézményi gazdálkodásra, így biztosítható az erőforrások igazságosabb elosztása, a vezetők számára, napi visszacsatolási lehetőséggel szolgál az egyszerűbb szervezeti felépítés, egységes könyvviteli rendszer megteremti a fenntartó és az intézmények részére a folyamatos átláthatóságot, gazdálkodási biztonságot,

18 egyszerűsödik a költségvetés összeállítása, az előirányzat-módosítások kezelése, ellenőrzése, a szabályszerű költségvetési gazdálkodás biztonsága nő, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjának egész apparátusa az intézményvezetők rendelkezésére áll, csökken a betegségek és egyéb távollétek miatti kockázat könnyebben kezelhetők az időközi költségvetési- és mérlegjelentések, beszámolók, valamint a felügyeleti szerv részére készítendő adatszolgáltatások összeállításának alapjai. Az intézményirányítási központ alapja a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete. Mivel a bevételek szinte teljes összegét a Polgármesteri Hivatal kezeli annak felhasználása, a kiadások tervezése tervezhetőbbé, átláthatóbbá válik

19 A Polgármesteri Hivatalon belül az intézményekkel kapcsolatban kialakítható gazdasági szolgáltatások az alábbi tételekre terjedhetnek ki: - Az intézmények meghatározott gazdasági önállóságának megfelelően az egyes intézményi költségvetések tervezésének, végrehajtásának irányítása és kontrollja, a gazdasági adminisztráció és controlling központosított rendszerének kialakítása és működtetése, valamint a munkaügyi adminisztráció irányítása. - Intézményi költségvetés tervezés, beszámolás koordinációja, felügyelete: intézményi igények gyűjtése, figyelembe vétele, tervezési feladatok összehangolása, bevételek számbavétele stb. - Előirányzat felhasználás nyomon követése. - Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás képviselő-testületi előkészítése, az előirányzat-módosítás nyilvántartása. - Költségvetés tervezéshez, beszámoláshoz kapcsolódó adatszolgáltatások elvégzése. - Főkönyvi és analitikus könyvelés. - Belső ellenőrzés (a központhoz tartozó intézmények jogszabályok szerinti belső ellenőrzésének biztosítása). - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Számviteli politika, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata). Pénzügyi Gazdasági vezető Költség-vetés menedzsment, könyvvitel menedzsment - Központosított intézményi előirányzatok kezelése. - Az intézményi kötelezettségvállalások esetében ellenjegyzési jog gyakorlása. - Aktív likviditásmenedzsment. - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Pénzkezelési szabályzat). Controlling - Standard belső vezetői beszámolók és ad hoc elemzések készítése. - Szabályzatalkotás: gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása (pl. Controlling szabályzat)

20 Humán adminisztráció - Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos okmányok kezelése. - Munkaidő nyilvántartások vezetése. - Bérszámfejtés, utalások feladása. - Bevallások elkészítése. - Hatóságok részére történő statisztikai, jelentési kötelezettségek teljesítése. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolt önállóan működő szervezetek a gazdálkodás terén követendő munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről megállapodást kötnek az államháztartás viteléről szóló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet szerint a képviselő-testület jóváhagyásával. A megállapodásokban a munka- és a felelősség megosztása az alábbiak szerint indokolt: Az éves költségvetések számszaki elkészítését, azok módosításait a Polgármesteri Hivatal végzi az intézményvezetők iránymutatása és szakmai elképzelései, tervei alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportja készíti el az intézmények beszámolóinak számszaki részét, amit az intézményvezető szöveges értékelésével kiegészít. Az intézményvezetők ezek után is teljes jogkörrel bírnak az összes előirányzatuk felett. A számlák teljesítésigazolása, utalványozása az intézményvezető hatásköre marad, továbbá a költséghely és felhasználás helyének meghatározása is az intézményben történik. A kötelezettségvállalások és számlák pénzügyi ellenjegyzése, a számlák érvényesítése viszont a Polgármesteri Hivatalhoz kerül, hiszen itt állnak rendelkezésre aktuális adatok az előirányzatok felhasználásáról. A számlák pénzügyi teljesítése a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjához kerül (kivéve az 50 e Ft alatti készpénzes számlákat)

21 A Városgondnokság önálló bankszámlái megszűnnek, a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a bankszámlával. Csak a Polgármesteri Hivatalban lesz főpénztár a jelenlegi három helyett, az intézményekben a kisösszegű kifizetésekhez vásárlási előleget kapnak. A könyvviteli feladatok, az analitikák nagy részének vezetése, a bér- és személyügyi teendők nagy része, a hatóságok irányába történő adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportjának feladata lesz. Azokban az intézményekben, ahol raktárak működnek, továbbra is helyi feladat marad az eszközgazdálkodáshoz tartozó analitikák vezetése. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoportja rendszeresen információt szolgáltat az intézmények gazdálkodásáról (pénzforgalmi jelentés) az intézményvezetőknek és a Polgármesteri Hivatal vezetésének. Az intézmények önálló pályázatainak elkészítésében, elszámolásában a Polgármesteri Hivatal aktívan részt vesz. A Gazdasági Szervezetben a szerteágazó feladatok ellátása nagy felelősséget ró a munkatársakra. Nemcsak pénzügyi és számviteli ismeretekkel kell rendelkezniük, hanem a Gazdasági Szervezet teljes működéséhez kapcsolódóan tájékozottnak kell lenni, amelyre sok időt és energiát kell szánni. Ennek feltételeit, valamint a szükséges továbbképzéseken való részvételt az önkormányzat biztosítja, hogy, alkalmazkodni lehessen az állandóan változó körülményekhez

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.sz. Melléklet Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (II.02.) számú

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

VKTT Egyesített Szociális Intézmény 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. Tel.: 06-88/566-170; Fax: 06-88/566-171 E-mail: egyszocint@vpeszi.

VKTT Egyesített Szociális Intézmény 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. Tel.: 06-88/566-170; Fax: 06-88/566-171 E-mail: egyszocint@vpeszi. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben