SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: január 1. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A Szerencsejáték Zrt. alapítása Az alapítói jogok gyakorlása A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Társaság küldetése 4 2. A Társaság vezető szervei Közgyűlés Felügyelő Bizottság A Társaság cégjegyzése A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai Utalványozás, pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása Levelezés és bélyegzőhasználat 7 II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 8 1. A Társaság vezetése Általános elvek, követelmények A Társaság vezető állású munkavállalói A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök A vezetők helyettesítése A munkáltatói jogok gyakorlása A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok A munkavállalók jogai és kötelezettségei Munkakör-átadás, - átvétel A Társaság irányítási rendszere A tervezési rendszer Döntési-hatásköri rendszer A szabályozási rendszer Az ösztönzési rendszer A kontrolling rendszer Ellenőrzési rendszer 22 III. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MUNKASZERVEZETE i közvetlen szervezetek i Titkárság (VT) Hatályon kívül helyezve január 1.-vel Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály (ÜFMI) Interaktív Játék Főosztály (IJF) Kereskedelmi és Játékszervezési (KJI) 26 Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 1/ 42

3 2.1. Kereskedelmi Főosztály (KERFO) Játékszervezési terület/ Játékszervezési Főosztály (JSZF) Értékesítési Régiók (KÉR, MÉR, PÉR, SZÉR) Marketing és Kommunikációs (MKI) Marketing Osztály (MARK) Sorsolási osztály (SORS) Kommunikációs terület Gazdasági (GI) Gazdasági Szervezési Osztály (GSZO) Gazdasági Főosztály (GFO) Humán Főosztály (HFO) Kontrolling terület/ Kontrolling Főosztály (KFO) Beruházási és Üzemeltetési Főosztály (BÜFO) Jogi és Ellenőrzési (JEI) Jogi Osztály (JOG) Ellenőrzési terület (ET) Informatikai (INI) Termelési Rendszerek Főosztály (TRF) Belső informatikai terület - Belső Informatikai Főosztály (BIF) Biztonsági Objektumvédelmi Osztály (OVO) Információbiztonsági és kockázatmenedzsment terület 40 Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 2/ 42

4 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerencsejáték Zrt. Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Adószáma: Cégjegyzék szám: A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál /03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: január Az alapítói jogok gyakorlása Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi CVI. törvény értelmében a Szerencsejáték Zrt. tartósan 100 %-ban állami tulajdonban maradó szervezet. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 3/ 42

5 1.5. A Társaság küldetése A Társaság küldetése a felelős játékszervezés követelményei alkalmazásával végzett szerencsejáték szervezési és forgalmazási tevékenységgel az össztársadalmi célok megvalósításához történő hozzájárulás. 2. A Társaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja /továbbiakban: Közgyűlés/.), - az, - a Felügyelő Bizottság, -, A Közgyűlés, az, a Felügyelő Bizottság hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló IV. törvény (továbbiakban Gt.) és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott Ügyrend határozza meg. 2.1.Közgyűlés A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja Az a Társaság ügyvezető szerve. 2.3.Felügyelő Bizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi A Társaság munkaszervezetét az alapító által kinevezett vezeti. A az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az nak. A a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az határozatainak keretei között látja el feladatait. Az dönt a munkaviszonyát érintő minden olyan kérdésben, amit a Közgyűlés nem vont a kizárólagos hatáskörébe. A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján az SZMSZ állapítja meg. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 4/ 42

6 A helyettesítése A t, távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a helyettes helyettesíti. A távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a helyettes gyakorolja - a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók kivéve a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a gyakorolja, illetve - minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a gyakorolja. A hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapító Okirata, a Tulajdonos, vagy az kizárólag a t hatalmazták fel A feladatai és hatáskörei A kiemelt feladatai: A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a jogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása. a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, külső kapcsolatok tartása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az vagy a Felügyelő Bizottság hatáskörébe. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 5/ 42

7 A hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt döntési-hatásköri rendszer szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja. 3. A Társaság cégjegyzése A cégjegyzés általános szabályai: A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: a önállóan, két igazgatósági tag együttesen, az által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az által meghatározott körben, vagy egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon és korlátozással gyakorolják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési őrzi. 3.1.A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között - képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapszabályával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a Polgári Törvénykönyv és a Gt. megfelelő rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 6/ 42

8 3.2.Utalványozás, pénzügyi teljesítés engedélyezése Az utalványozás, pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik. 3.3.Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak bejelentését kizárólag a írhatja alá, Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül -, ha a egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolhatják. 3.4.Levelezés és bélyegzőhasználat A cégszerű aláírással kiadásra kerülő leveleknek minden esetben iktatószámot, keltezést, előadót, szükség esetén a címzett levelének keltét - iktatószámát - ügyintézőjét, valamint pontos tárgymegjelölést kell tartalmaznia. A bélyegzőt az alábbiak szerint kell használni: a cégbélyegzőt csak a cégjegyzésre jogosult személyek által aláírt ügyiraton lehet alkalmazni, ami a Társaság cégnevének feltüntetésére szolgál, a jogtanácsos bélyegzőjén a Szerencsejáték Zrt. neve alatt a jogtanácsos nevét és beosztását is fel kell tüntetni, A hoz a Jogi és Ellenőrzési útján kell azonnal bejelenteni a Társaság képviseletével és az aláírási jogkör gyakorlásával, a bélyegzőhasználattal kapcsolatos minden rendellenességet, szabálytalanságot, az ügyiratok, bélyegzők elvesztését. A bélyegzőket a Biztonsági szerzi be. A bélyegzőket sorszámmal kell ellátni. A bélyegzőket nyilvántartásba kell venni és a bélyegzőkönyvben fel kell tüntetni a bélyegző lenyomatát. A bélyegzőkönyvet a Biztonsági kezeli. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 7/ 42

9 II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Általános elvek, követelmények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és kommunikációs fórumok, a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani A Társaság vezető állású munkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 8/ 42

10 Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Az Mt ban foglalt munkajogi szabályok a ra és a helyettesre vonatkoznak. Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. -helyettes Az I. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági vezetését Igazgató(k) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelyettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető, továbbá igazgatóhelyettes a vezérigazgatói titkárság vezetője Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezető(k) A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető, illetve az Interaktív Játék Főosztály vezetője. Régióvezető(k) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régióvezetők a kereskedelmi és játékszervezési igazgató alá tartoznak Osztályvezető(k) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége Általános vezetői feladatok Minden vezetőnek feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, a munka folyamatos biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 9/ 42

11 az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.6. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szabályozza Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 10/ 42

12 A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári-jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni 1.4. A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a belső szabályozás keretében rögzít Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Gyakorisága: általában hetente, illetve szükség szerint Résztvevői:, -helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője(mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a igénye alapján írásos dokumentum készül, melyet az illetékes vezető ismertet. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a vezérigazgatói titkárság feladata Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témá/k/ban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: igazgatók, -helyettes Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 11/ 42

13 Projektek A projektek az olyan feladat ellátására Projekt Alapító Dokumentum alapján létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és a munkavállalók speciális együttdolgozását igénylik. A projektek önálló felelősséggel és eredmény elvárásokkal, ütemezéssel és elkülönült költségtervvel rendelkeznek. A által kinevezett projektvezető irányításával, delegált projekttagok részvételével működnek, a projekt szponzor felügyelete alatt. A projektek előre haladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése rendszeresen ellenőrzi. A projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a belső szabályozásban jogosult rögzíteni Bizottságok, testületek és vezetői fórumok A saját hatáskörben a Társaság jogszabályi kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, vagy irányítási feladatainak elősegítésére döntés előkészítési jelleggel, vagy döntési hatáskörének delegálásával - bizottságokat, testületeket illetve vezetői fórumokat hozhat létre és működtethet. Az egyes bizottságok, testületek, illetve vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a belső szabályozásban gondoskodik Tájékoztató levél A vezetői kommunikáció írásos eszköze, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokumentum. Elsődleges célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben A vezetők helyettesítése A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést teljes feladat- és hatáskörrel, valamint teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló teljes felelősség mellett a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 12/ 42

14 A -helyettes és az igazgatók, akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén a közvetlen felettes 48 órán belül köteles gondoskodni a helyettesítésről A munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában: a munkaviszony létesítését, módosítását, megszűntetését, a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását, a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését, a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását,a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését, a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást, a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését, rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek: Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 13/ 42

15 Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (1.sz. táblázat) A döntés tárgya Előkészítés, egyeztető koordináció Vélemény, Javaslat Előterjesztés Döntés 1. Kártérítés 50 ezer forint felett Jogi és Ellenőrzési Igazgató Érintett szervezetek vezetői Jogi és Ellenőrzési Igazgató 2. Tanulmányi szerződés helyettes Érintett szervezetek vezetői helyettes 3. Kiemelt munkáltatói jogok * gyakorlása: 3.1. helyettes 3.2. igazgatók Jogi és Ellenőrzési Igazgató helyettes Belső szabályozás szerint helyettes 3.3. igazgatóhelyettesek,fő osztályvezetők,osztály vezetők,régióvezetők 3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak 4. Minden más munkáltatói joggyakorlása minden munkavállaló vonatkozásában illetékesség szerint: helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes Közvetlen felettes Közvetlen felettes Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Igazgató, helyettes Illetékes szervezetek vezetői és helyettes Illetékes szervezetek vezetői Illetékesség szerint:, helyettes igazgatók, interaktív játék főosztályvezető, régióvezetők Illetékesség szerint:, helyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők** * Kiemelt munkáltatói jogok: munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése, javadalmazás, rendkívüli munkavégzés elrendelése, további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése. ** Az osztályvezetőt a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jog illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó munkavállalók munkaszerződés szerinti munkaidő munkaidőkereten belüli, munkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optimális működtetése érdekében a kiemelt munkáltatói jogok közül a lottózóban foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében szabályozott munkaidő módosítási joga is megilleti. Ezen túlmenően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet 1.5. pontjának előírásai vonatkoznak. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 14/ 42

16 2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthassa véleményét vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: - a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani, - munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, - baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, - közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint, határidőre teljesíteni, - tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni, - a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, - külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben foglalhat állást, nyilatkozhat, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott, - A Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében minden munkavállaló köteles közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információk haladéktalan továbbítására azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat hatáskörébe tartozik Munkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvileg, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 15/ 42

17 3. A Társaság irányítási rendszere Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (lásd SZMSZ. II. fejezet 1.1 pont). Az irányítási rendszercélja a társasági folyamatok egységes és összehangolt működtetése, folyamatos fejlesztése a felelős játékszervezés erősítése, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében. Mindez az irányító, üzleti és a szolgáltató/támogató folyamatok szervezeti struktúrát átszelő menedzselésén keresztül, egyértelmű felelősségi rendszerben valósul meg, amely a munkaszervezet kialakításának is az alapja (SZMSZ III. fejezet). Az irányítási rendszer alkotóelemei: - a tervezési rendszer, - a döntési- hatásköri rendszer, - a szabályozási rendszer, - az ösztönzési rendszer, - a kontrolling rendszer és - az ellenőrzés rendszere, Az irányítási rendszerhez kapcsolódik a különböző eljárási és magatartási kötelezettségek meghatározása is, amelyek kiadásáról a belső szabályozásban rendelkezik illetékesség szerint az jóváhagyása alapján A tervezési rendszer A Társaság üzleti stratégiája átfogó környezeti és piaci elemzések alapján, a legjobb gyakorlatok alkalmazására fókuszálva a hosszú távú üzleti és belső működésre vonatkozó fejlesztési irányokat jelöli ki, Magában foglalja a Társaság jövőképét és küldetését, illetve a követendő főbb számszerűsített stratégiai célokat. Az üzleti stratégia lebontásaként határidőkkel, felelősökkel és Kulcs Teljesítmény Mutatókkal (KTM) ellátott stratégiai projekt és akciótervek készülnek. A Társaság stratégiájára épülő és az üzletpolitika előirányzatait érvényesítő üzleti terv egy adott időszakra - általában egy évre - határozza meg az elérendő célokat és a célelérés érdekében szükséges feladatokat, igénybe vehető erőforrásokat. A Társaság komplex üzleti terve valamennyi egység számára célt és feladatot határoz meg és irányt mutat az egységes vezetői cselekvéshez. A stratégiaalkotás és felülvizsgálat, valamint az üzleti tervezés részletes folyamatát a külön belső szabályozásban rögzíti. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 16/ 42

18 3.2. Döntési-hatásköri rendszer A vezetőknek, az operatív "helyi" ügyek, a folyó munkák irányításához kapcsolódó általános vezetői hatásköreit az SZMSZ. II. fejezetének pontja szabályozza. A munkaszervezeten kívüli, igazgatósági vagy tulajdonosi jóváhagyást igénylő esetekben az " Irányító testületi és tulajdonosi döntések" című 2. sz. táblázatban foglaltak szerint jogosultak a Társaság vezetői a döntések meghozatalában való részvételre. A munkaszervezeten belüli kötelezettségvállalások rendjéről, valamint a folyamatok mentén történő további hatáskör és felelősség megosztásról a külön belső szabályozás keretében gondoskodik. Irányító testületi és tulajdonosi döntések (2. sz. táblázat) 1./ 2./ A döntés tárgya Társaságszintű üzleti stratégia Üzleti terv Előkészítés, egyeztető koordináció helyettes, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője helyettes Vélemény, javaslat Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Előterjesztés Döntés (jóváhagyásra) Közgyűlés (jóváhagyásra) Közgyűlés 3./ Éves sorsjegy kibocsátási terv Kereskedelmi és játékszervezési igazgató helyettes, Igazgatók 4./ Az üzleti tervben nem részletezett, de: - az 500 millió forintot elérő vagy meghaladó költségvetésű beruházások megindítása Illetékes szakterület igazgató vagy helyettes helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők (jóváhagyásra) Közgyűlés - a 250 millió forintot meghaladó, de az 500 millió forintot el nem érő költségvetésű beruházások megindítása Illetékes szakterület Igazgató, vagy helyettes helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 17/ 42

19 5./ A döntés tárgya Más gazdasági társaság alapítása, vagy már működő társaságba történő befektetés, vagyonkivonás amennyiben ezek értéke: - az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja Előkészítés, egyeztető koordináció helyettes Vélemény, javaslat Igazgatók Előterjesztés Döntés (jóváhagyásra) Közgyűlés - a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el helyettes Igazgatók, 6./ Az egy partnerrel kötendő egyedi műveletekről, amennyiben ezen műveletek összege (a pénzügyi portfolió befektetések kivételével): az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja Illetékes szakterület igazgató, vagy helyettes helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető (jóváhagyásra) Közgyűlés a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el Illetékes szakterület igazgató, vagy helyettes helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető 7./ A számviteli törvény szerinti konszolidált és éves beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználása helyettes Igazgatók (jóváhagyásra) Közgyűlés 8./ Üzleti terv beszámolók, évközi beszámolók, integrált éves üzleti jelentés, illetve egyéb igényelt üzleti jelentések 9./ Értékesítési hálózat fejlesztése, korszerűsítése az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető helyettes helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető, régióvezetők (jóváhagyásra) Közgyűlés a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 18/ 42

20 10./ A döntés tárgya Új játékok bevezetése, meglevők fejlesztése, kiterjesztése az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja Előkészítés, egyeztető koordináció Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője Vélemény, javaslat helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Előterjesztés Döntés (jóváhagyásra) Közgyűlés 11./ a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője helyettes, üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője helyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatók 12./ Etikai Kódex elfogadása Marketing és kommunikációs igazgató helyettes, Igazgatók 13./ Hitelek felvétele: az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja helyettes Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatóhelyettesek Közgyűlés a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el helyettes Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatóhelyettesek 14./ Bírói egyezség jóváhagyása: 100 millió forint pertárgyérték felett helyettes 3.3. A szabályozási rendszer A szabályozások a Társaság működését érintő jogszabályok alkalmazásának rendjét, továbbá a működési folyamatok megvalósításának szabályait rögzítik, amelyek kötelezettségeket, illetve jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, végrehajtásuk számon kérhető, a kötelezettségek megsértése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók. Verzió:1 Titkossági szint: ABB Oldalszám: 19/ 42

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben