g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri"

Átírás

1 g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió:2 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB

2 S2fPf K fs f ixtf r 2*1 VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 V erziókövetési jegyzék Módosított, törölt, hozzáadott fejezet: M ódosítás/tartalom rövid leírása és indokolása: Verziószám: Verzió hatályosságának kezdete: A z összes fejezet Rugalmas szervezeti formák (projektek, bizottságok, testületek és fórumok) meghatározása, o Irányítási rendszer fogalmának és elemeinek bővítése, vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, munkáltatói jogkör gyakorlásának felülvizsgálata, kiegészítés Társaság minden munkavállalójára vonatkozó jogokkal, és kötelezettségekkel, szervezeti egységekhez rendelt feladatok pontosítása, a beruházási és üzemeltetési tevékenység a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe kerül, illetve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Kockázatkezelési Osztály a Biztonsági Igazgatóság keretében folytatja munkáját Társaságbiztonsági Osztály néven. A z összes fejezet A Társaság fő tevékenységének feltüntetése, SZMSZ több pontot érintő átstrukturálása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős vállalatirányítási elveinek alkalmazása az Ajánlásnak megfelelően, szabályozási rendszer felépítésének módosítása,új szabályozási szint létrehozása, mely a Tulajdonos, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elfogadását igényelő szabályozásokat tartalmazza,valamint a körlevelek átsorolása, a stratégiai tervezés, belső kontrollrendszer és kontrolling, riportolás hangsúlyozása, kockázatmencdzsment- és belső kontrollrendszer fejlesztésének, felügyeletének meghatározása, Üzletfejlesztési Fórum létrehozása, szervezeti átalakítások, projektek szétbontása stratégiai és szakmai projektekké, stratégiai beszámolók és projektbeszámolók beépítése, teljesítménymenedzsment rendszer megerősítése, kisebb szervezetek közötti felelőséget érintő változtatások ja n u á r i ja n u á r 1. A korábbi verzió az új verzió kiadásának napjáig hatályos, az új verzió - ha másként nem rendelkezik - annak aláírását (kiadását) követő napon lép hatályba. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatálybalépés napja a kiadás napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kiadás időpontját. Adatbiztonsági szint: PI3B Készítette: UFMI Oldalszám: 2/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasftás_végleges

3 rr x y VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 ViiriSTSfl^TfK ZfT TARTALO M JEG YZÉK VERZIÓKÖVETÉSI JEGYZÉK...2 A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA... 7 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA... 7 A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA... 7 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZONOSÍTÓ ADATOK ALAPÍTÁS, JOGÁLLÁS A S z e r e n c s e j á t é k Z r t. a z o n o s í t ó a d a t a i A S z e r e n c s e j á t é k Z r t. a l a p í t á s a A z ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA A SZERENCSEJÁTÉK ZR T. JOGÁLLÁSA A TÁRSASÁG FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Tá r s a s á g k ü l d e t é s e A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI KÖZGYŰLÉS IGAZGA TÓSÁ G F e l ü g y e l ő b iz o t t s á g Ve zé r ig a z g a t ó A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A KÉPVISELETI ÉS CÉGJEGYZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ENGEDÉL YEZÉSE PÉNZINTÉZETI ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG, PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA l.a TÁRSASÁG VEZETÉSE Á l t a l á n o s e l v e k, k ö v e t e l m é n y e k A TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKA VÁLLALÓI A Ve z é r ig a z g a t ó f e l a d a t a i É s h a t á s k ö r e i A VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l a d a t o k Á l t a l á n o s v e z e t ő i h a t á s k ö r ö k Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l e l ő s s é g e k A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS FÓR UMOK/ESZKÖZÖK V e z e t ő i é r t e k e z l e t Sz a k m a i v e z e t ő i é r t e k e z l e t e k Ü z l e t i F e j l e s z t é s i F ó r u m B iz t o n s á g i F ó r u m...15 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 3/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

4 r C"X VEZERIG AZG AT OI UTASITAS Verzió: 2 *21 P.rKCtffÁTH ZP E t ik a i B iz o t t s á g P r o je k t e k E g y éb v e z e t ő i k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z ö k A VEZETŐK IIEL YETTESÍTÉSE A V e z é r ig a z g a t ó h e l y e t t e s ít é s e Á lta lá n o s v e z e t ő i h e l y e t t e s ít é s i s z a b á l y o k A MUNKÁLTA TÓI JOGOK GYAKORLÁSA A TÁRSASÁG M IN D EN M U N K A V Á LLA LÓ JÁ RA V O N A TK O ZÓ ÁLTA LÁ N O S SZA B Á L Y O K A MUNKA VÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI M u n k a k ö r -á ta d á s, - á t v é t e l A TÁRSASÁG IR Á N Y ÍTÁ SI R E N D S Z E R E A STRA TÉGI AI ÉS ÜZLETI TÉR VEZÉSI RENDSZER DÖNTÉSI-HA TÁSKÖRI RENDSZER A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER A Z ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI KONTROLLING RENDSZER...28 III. A S Z E R E N C SE JÁ T É K ZR T. M U N K A S Z E R V E Z E T E V E Z É R IG A Z G A T Ó I K Ö ZV ETLEN S Z E R V E Z E T E K VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG (V T ) H a tá ly o n k ív ü l h e l y e z v e ja n u á r I.-n a p já n ÜZLETFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OSZTÁLY (Ü F M I) K E R E S K E D E L M I ÉS JÁ T É K S Z E R V E Z É S I IG A ZG A TÓ SÁ G ( K J I ) KERESKEDELEM SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (K SZ F ) É r t é k e s ít é s Sz e r v e z é s i O sztá ly (É S Z O ) L o g is z t ik a i O sztá ly (L Ó G ) JÁTÉKENGEDÉL YEZÉSI ÉS SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (J S Z F ) JÁTÉKENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY A 33/2012 SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN So r s je g y O s z t á l y A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGA TÓI UTASÍTÁSSÁ L HA TÁL YON KÍVÜL HEL YEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A 42/2011. SZ. VEZÉRIG AZG A TÓI UTASÍTÁSSÁ L IIA TÁ L YON KÍVÜL HEL YEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A z ÚJSZMSZMÓDOSÍTÁSSAL HA TÁLYONKÍVÜL HELYEZVE JANUÁR 1. NAPJÁN ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK (KÉR, M É R, PÉR, S Z É R )...32 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 4/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

5 1 í S7f RTKCtriATf K7M VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: É r t é k e s ít é s Sz e r v e z ő O sztá ly (M is k o l c i,p é c s i, Sz e g e d i É r t é k e s ít é s i R é g ió ESETÉBEN), FŐVÁROSI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ OSZTÁLY/MEGYEI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ O sztá l y (K ö z p o n t i É r t é k e s ít é s i R é g ió e s e t é b e n ) H á l ó z a t i Ü g y in t é z ő i O s z t á l y L o t t ó z ó k I n t e r a k t ív J á t é k F ő o s z t á l y (IJ F ) O dds K ö z p o n t I n t e r a k t ív Üz l e t i I n t e l l ig e n c ia O s z t á l y A z ÚJ S Z M S Z MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR l.-é N In t e r a k t ív É r t é k e s ít é s i O s z t á l y ÜGYFÉL-ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY ÜGYFÉLSZOLGÁLA TI OSZTÁL Y Ka r it a t ív Os z t á l y (K A R ) M A R K E T IN G ÉS K O M M U N IK Á C IÓ S IG A ZG A T Ó SÁ G (M K D IGAZGATÓ-1ÍELYETTES, SZÓVIVŐ K o m m u n ik á c ió s o sz t á l y (K O M ) T á r sa d a l m i F e l e l ő s sé g v á l l a l á s i O sztá l y (C S R ) M a r k e t in g F ő o s z t á l y (M F O ) M a r k e t in g o sz t á l y (M A R K ) So r s o l á s i o sz t á l y (S O R S ) GAZDASÁ G I IG A Z G A T Ó SÁ G (G I) A 42/2011. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE ÁPRILIS 1. NAPJÁN G a z d a sá g i Sz e r v e z é s i O sztá ly (G S Z O ) Ga z d a s á g i F ő o s z t á l y (G F O ) P én zü g y i O sztá l y (P Ü O ) Sz á m v it e l i O sztá l y (S Z Ó ) K ö z po n t i E l sz á m o l t a t ó O szt á l y (K E O ) H u m á n F ő o sztál y (H F O ) M u n k a e r ő -g a zd á lk o d á si O sztá ly (M G O ) M u n k a erő-f e jl e s z t é s i O sztá ly (M F O ) B é r e l sz á m o l á si és TB Ü g y in t é z é s i O sztá ly (B T B ) K é p z é s-s z e r v e z é s i O sztá ly (K SZO ) K o n t r o l l in g F ő o sztál y (K FO ) ÜZEMGAZDASÁGI OSZTÁLY (Ü G O ) P o r t f o l ió -k e z e l é s (P K ) B e r u h á z á s i é s Üz e m e l t e t é s i F ő o sztál y (BÜ FO ) B er u h á zá si O s ztá ly (B R O ) K ö z p o n t i Ü z e m e l t e t é s i O sztá ly (K Ü O ) H á l ó z a t i Ü z e m e l t e t é s i O sztá ly (H Ü O ) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 5/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végIeges

6 Wtniccm íif /n VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 5.JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG (JEI) J o g i O szt á l y (J O G ) I g a z g a t ó h e l y e t t e s E l l e n ő r z é s i O szt á l y (E L Ő ) P a n a s z k e z e l é s i és H á l ó z a t e l l e n ő r z é s i C s o p o r t (P K H C S ) INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG (IND Te r m e l é s i R e n d s z e r e k F ö o sztál y (T R F ) J á t ék R en d szer O sztá ly (JK O ) D ir e k t F ogadási O sztá ly (D FO ) A d a t f e l d o l g o z á s i O szt á ly (A FO ) T e r m in á l O sztá ly (T O ) IGAZGA TÓHEL YETTES I r o d a i O sztá ly (IR O ) I n fo r m a t ik a i K ö z po n t i Sz o l g á l t a t á s o k O sztá ly (IK S Z O ) C a l l C e n t e r O s ztá ly (C C O ) BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG O b je k t u m v é d e l m i O sztá ly (O V O ) IGAZGATÓHELYETTES I n fo r m á c ió v é d e l m i O sztá ly (IV Ó ) T á r sa sá g b izto n sá g i O sztá ly (T B O )...45 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK MÓDOSÍTANDÓ SZABÁLYOZÁSOK...45 HATÁLYUKAT VESZTŐ SZABÁLYOZÁSOK MELLÉKLETEK...45 SZIGNÓTÁBLA...48 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 6/48 File: SZMSZ_20I5_VIGutasítás_véglcges

7 rr x ^/leikr^tiárfk iti VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 A SZABÁLYOZÁS TARGYA, CÉLJA Az utasítás célja Igazgatóságának november 25-i 54/2014 számú igazgatósági határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) egységes szerkezetben történő kiadása. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára és szervezetére. Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi működési folyamatára. Jelen utasítás rendelkezéseit január 1.-től kell alkalmazni. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerencsejáték Zrt. Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Adószáma: Cégjegyzék szám: A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál /03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: január A z alapítói jogok gyakorlása A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társasági részesedés. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMl Oldalszám: 7/48 File: SZMSZ 2015_VIGiitasitás_véglegcs

8 0 KoriAm '/t i VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető A társaság f ő tevékenységi köre A Társaság Alapító Okirat szerinti fő tevékenysége a szerencsejáték szervezés, és fogadásszervezés. E tevékenység jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, illetve a március 15-től hatályos évi V. törvénnyel kiadott Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (továbbiakban SZÉF) határozatai állapítják meg. A szerencsejáték szervezés, fogadásszervezés hatósági engedélyezéshez kötött tevékenység. Az engedélyezést a hatósági felügyelet gyakorolása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya látja el A Társaság küldetése A Társaság küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse, és eközben hozzájáruljon a társadalmi értékteremtés folyamatához. 2. A T ársaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), - az Igazgatóság, - a Felügyelőbizottság, - a Vezérigazgató. A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság hatáskörét mindenkor hatályos, a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend határozza meg Közgyűlés A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja a Társaság Alapító Okiratában rögzített hatáskör alapján. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 8/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_v<5gleges

9 ö S7UUKC»n*T<K7H VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti Felügyelöbizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. A Vezérigazgató feladatait és hatásköreit jelen SZMSZ II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg. 3. A Társaság cégjegyzése A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján jelen SZMSZ állapítja meg. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: - a Vezérigazgató önállóan, - két igazgatósági tag együttesen, - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy - egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók a vonatkozó igazgatósági határozatban meghatározottak szerint gyakorol ják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi A képviseleti és cégjegyzési jo g gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között - képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 9/48 Filc: SZMSZJ2015_VIGutasítás_végleges

10 % r ^ZtFINOFlXm/fi VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapító Okiratával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. A Társaság hivatalos levelezésével, bélyegzőhasználatával kapcsolatos szabályokat a Vezérigazgató belső szabályozásban határozza meg Pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak pénzintézet részére történő bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá. Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül - a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolják. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 10/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

11 rr x S7ierKr«nATlK'/11 VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 2 II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Á ltalános elvek, követelm ények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: - a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, - az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, - a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, - a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és vezetői fórumok, - a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint - a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: - a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, - a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, - az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához, - a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, - a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, - a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani A Társaság vezető állású m unkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 11/48 Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_V(5gleges

12 rc % pi NryfiATr* ni VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Vezérigazgató-helyettes Az 1. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését. Igazgatóik) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelvettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt, általános helyettesítésre kinevezett vezető, továbbá igazgatóhelyettes a Vezérigazgatói Titkárság vezetője. Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezetőik') A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető. Régióvezetőfk) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régióvezetők a kereskedelmi és játékszervezési igazgató alá tartoznak. Osztályvezetőik) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői A Vezérigazgató feladatai és hatáskörei A Vezérigazgató kiemelt feladatai: - A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a jogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása. - a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 12/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

13 szirikc«*mt/f?n VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 - a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetése, - a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, - külső kapcsolatok ápolása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, fejlesztése, - a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége Általános vezetői feladatok Minden vezető feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, folyamatosságának biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése, kulcs teljesítmény mutatóinak meghatározása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, stb.) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 13/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

14 kj VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.7. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában meghatározott "döntési-hatásköri rendszer" tartalmazza, a kötelezettségvállalás szabályait vezérigazgatói utasítás rendezi Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni A vezetői komm unikációs és koordinációs fórum ok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást, vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi, illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. Az egyes vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás keretében gondoskodik Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: hetente, vagy szükség szerint Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 14/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

15 rc % VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 \ 7 trir.tsfk iír Zot Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője, (mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján, írásos dokumentum készül, amelyet az illetékes vezető ismertet az értekezlet alkalmával. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a Vezérigazgatói Titkárság feladata Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témákban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: Vezérigazgató-helyettes, igazgatók Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői, további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján Üzleti Fejlesztési Fórum A fórum célja - a Társaság mindenkori stratégiai céljaival és a hatályos törvényi szabályozással összhangban - az üzleti és piaci lehetőségek, valamint az aktuális termék és szolgáltatási kínálat folyamatos elemzése, értékelése és üzleti fejlesztési irányok meghatározása a vevői igények minél teljesebb kielégítése érdekében. A fórum rendeltetése, hogy rendszeresen tekintse át és értékelje valamennyi üzleti jellegű fejlesztési koncepciót és kezdeményezést, vitassa meg a cél érdekében felmerülő legfontosabb üzleti kérdéseket, illetve a döntés előkészítésben leginkább érintett szakterületek vezetőinek részvételével javaslatokat fogalmazzon meg a Vezérigazgató számára Biztonsági Fórum A fórum célja az információbiztonsági szabványok által meghatározott előírások betartásának felügyelete, valamint a belső audit vizsgálatok alapján annak javítása. A Biztonsági Fórum fő rendeltetése, hogy a Vezérigazgató számára a releváns döntéseket előkészítse, helyesbítő, javító intézkedésekre tegyen javaslatot. Feladata továbbá, hogy a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetésére és a releváns kockázati követelményekre javaslatot tegyen. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 15/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 I. fejezet A Társaság adatai, feladatai és közhasznú tevékenysége...4 II. fejezet A Társaság szervezeti felépítése...5 III. fejezet A Társaság szervezeti

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. - 2 - T artalomjegyzék Bevezetés 3. I. Általános rész 3. 1. A társaság főbb adatai 3. 2. A társaság jogállása 4. II. A társaság szervezete és irányítási rendszere

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben