g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri"

Átírás

1 g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió:2 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB

2 S2fPf K fs f ixtf r 2*1 VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 V erziókövetési jegyzék Módosított, törölt, hozzáadott fejezet: M ódosítás/tartalom rövid leírása és indokolása: Verziószám: Verzió hatályosságának kezdete: A z összes fejezet Rugalmas szervezeti formák (projektek, bizottságok, testületek és fórumok) meghatározása, o Irányítási rendszer fogalmának és elemeinek bővítése, vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, munkáltatói jogkör gyakorlásának felülvizsgálata, kiegészítés Társaság minden munkavállalójára vonatkozó jogokkal, és kötelezettségekkel, szervezeti egységekhez rendelt feladatok pontosítása, a beruházási és üzemeltetési tevékenység a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe kerül, illetve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Kockázatkezelési Osztály a Biztonsági Igazgatóság keretében folytatja munkáját Társaságbiztonsági Osztály néven. A z összes fejezet A Társaság fő tevékenységének feltüntetése, SZMSZ több pontot érintő átstrukturálása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős vállalatirányítási elveinek alkalmazása az Ajánlásnak megfelelően, szabályozási rendszer felépítésének módosítása,új szabályozási szint létrehozása, mely a Tulajdonos, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elfogadását igényelő szabályozásokat tartalmazza,valamint a körlevelek átsorolása, a stratégiai tervezés, belső kontrollrendszer és kontrolling, riportolás hangsúlyozása, kockázatmencdzsment- és belső kontrollrendszer fejlesztésének, felügyeletének meghatározása, Üzletfejlesztési Fórum létrehozása, szervezeti átalakítások, projektek szétbontása stratégiai és szakmai projektekké, stratégiai beszámolók és projektbeszámolók beépítése, teljesítménymenedzsment rendszer megerősítése, kisebb szervezetek közötti felelőséget érintő változtatások ja n u á r i ja n u á r 1. A korábbi verzió az új verzió kiadásának napjáig hatályos, az új verzió - ha másként nem rendelkezik - annak aláírását (kiadását) követő napon lép hatályba. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatálybalépés napja a kiadás napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kiadás időpontját. Adatbiztonsági szint: PI3B Készítette: UFMI Oldalszám: 2/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasftás_végleges

3 rr x y VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 ViiriSTSfl^TfK ZfT TARTALO M JEG YZÉK VERZIÓKÖVETÉSI JEGYZÉK...2 A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA... 7 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA... 7 A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA... 7 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZONOSÍTÓ ADATOK ALAPÍTÁS, JOGÁLLÁS A S z e r e n c s e j á t é k Z r t. a z o n o s í t ó a d a t a i A S z e r e n c s e j á t é k Z r t. a l a p í t á s a A z ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA A SZERENCSEJÁTÉK ZR T. JOGÁLLÁSA A TÁRSASÁG FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Tá r s a s á g k ü l d e t é s e A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI KÖZGYŰLÉS IGAZGA TÓSÁ G F e l ü g y e l ő b iz o t t s á g Ve zé r ig a z g a t ó A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A KÉPVISELETI ÉS CÉGJEGYZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ENGEDÉL YEZÉSE PÉNZINTÉZETI ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG, PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA l.a TÁRSASÁG VEZETÉSE Á l t a l á n o s e l v e k, k ö v e t e l m é n y e k A TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKA VÁLLALÓI A Ve z é r ig a z g a t ó f e l a d a t a i É s h a t á s k ö r e i A VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l a d a t o k Á l t a l á n o s v e z e t ő i h a t á s k ö r ö k Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l e l ő s s é g e k A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS FÓR UMOK/ESZKÖZÖK V e z e t ő i é r t e k e z l e t Sz a k m a i v e z e t ő i é r t e k e z l e t e k Ü z l e t i F e j l e s z t é s i F ó r u m B iz t o n s á g i F ó r u m...15 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 3/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

4 r C"X VEZERIG AZG AT OI UTASITAS Verzió: 2 *21 P.rKCtffÁTH ZP E t ik a i B iz o t t s á g P r o je k t e k E g y éb v e z e t ő i k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z ö k A VEZETŐK IIEL YETTESÍTÉSE A V e z é r ig a z g a t ó h e l y e t t e s ít é s e Á lta lá n o s v e z e t ő i h e l y e t t e s ít é s i s z a b á l y o k A MUNKÁLTA TÓI JOGOK GYAKORLÁSA A TÁRSASÁG M IN D EN M U N K A V Á LLA LÓ JÁ RA V O N A TK O ZÓ ÁLTA LÁ N O S SZA B Á L Y O K A MUNKA VÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI M u n k a k ö r -á ta d á s, - á t v é t e l A TÁRSASÁG IR Á N Y ÍTÁ SI R E N D S Z E R E A STRA TÉGI AI ÉS ÜZLETI TÉR VEZÉSI RENDSZER DÖNTÉSI-HA TÁSKÖRI RENDSZER A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER A Z ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI KONTROLLING RENDSZER...28 III. A S Z E R E N C SE JÁ T É K ZR T. M U N K A S Z E R V E Z E T E V E Z É R IG A Z G A T Ó I K Ö ZV ETLEN S Z E R V E Z E T E K VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG (V T ) H a tá ly o n k ív ü l h e l y e z v e ja n u á r I.-n a p já n ÜZLETFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OSZTÁLY (Ü F M I) K E R E S K E D E L M I ÉS JÁ T É K S Z E R V E Z É S I IG A ZG A TÓ SÁ G ( K J I ) KERESKEDELEM SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (K SZ F ) É r t é k e s ít é s Sz e r v e z é s i O sztá ly (É S Z O ) L o g is z t ik a i O sztá ly (L Ó G ) JÁTÉKENGEDÉL YEZÉSI ÉS SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (J S Z F ) JÁTÉKENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY A 33/2012 SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN So r s je g y O s z t á l y A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGA TÓI UTASÍTÁSSÁ L HA TÁL YON KÍVÜL HEL YEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A 42/2011. SZ. VEZÉRIG AZG A TÓI UTASÍTÁSSÁ L IIA TÁ L YON KÍVÜL HEL YEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A z ÚJSZMSZMÓDOSÍTÁSSAL HA TÁLYONKÍVÜL HELYEZVE JANUÁR 1. NAPJÁN ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK (KÉR, M É R, PÉR, S Z É R )...32 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 4/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

5 1 í S7f RTKCtriATf K7M VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: É r t é k e s ít é s Sz e r v e z ő O sztá ly (M is k o l c i,p é c s i, Sz e g e d i É r t é k e s ít é s i R é g ió ESETÉBEN), FŐVÁROSI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ OSZTÁLY/MEGYEI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ O sztá l y (K ö z p o n t i É r t é k e s ít é s i R é g ió e s e t é b e n ) H á l ó z a t i Ü g y in t é z ő i O s z t á l y L o t t ó z ó k I n t e r a k t ív J á t é k F ő o s z t á l y (IJ F ) O dds K ö z p o n t I n t e r a k t ív Üz l e t i I n t e l l ig e n c ia O s z t á l y A z ÚJ S Z M S Z MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR l.-é N In t e r a k t ív É r t é k e s ít é s i O s z t á l y ÜGYFÉL-ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY ÜGYFÉLSZOLGÁLA TI OSZTÁL Y Ka r it a t ív Os z t á l y (K A R ) M A R K E T IN G ÉS K O M M U N IK Á C IÓ S IG A ZG A T Ó SÁ G (M K D IGAZGATÓ-1ÍELYETTES, SZÓVIVŐ K o m m u n ik á c ió s o sz t á l y (K O M ) T á r sa d a l m i F e l e l ő s sé g v á l l a l á s i O sztá l y (C S R ) M a r k e t in g F ő o s z t á l y (M F O ) M a r k e t in g o sz t á l y (M A R K ) So r s o l á s i o sz t á l y (S O R S ) GAZDASÁ G I IG A Z G A T Ó SÁ G (G I) A 42/2011. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE ÁPRILIS 1. NAPJÁN G a z d a sá g i Sz e r v e z é s i O sztá ly (G S Z O ) Ga z d a s á g i F ő o s z t á l y (G F O ) P én zü g y i O sztá l y (P Ü O ) Sz á m v it e l i O sztá l y (S Z Ó ) K ö z po n t i E l sz á m o l t a t ó O szt á l y (K E O ) H u m á n F ő o sztál y (H F O ) M u n k a e r ő -g a zd á lk o d á si O sztá ly (M G O ) M u n k a erő-f e jl e s z t é s i O sztá ly (M F O ) B é r e l sz á m o l á si és TB Ü g y in t é z é s i O sztá ly (B T B ) K é p z é s-s z e r v e z é s i O sztá ly (K SZO ) K o n t r o l l in g F ő o sztál y (K FO ) ÜZEMGAZDASÁGI OSZTÁLY (Ü G O ) P o r t f o l ió -k e z e l é s (P K ) B e r u h á z á s i é s Üz e m e l t e t é s i F ő o sztál y (BÜ FO ) B er u h á zá si O s ztá ly (B R O ) K ö z p o n t i Ü z e m e l t e t é s i O sztá ly (K Ü O ) H á l ó z a t i Ü z e m e l t e t é s i O sztá ly (H Ü O ) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 5/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végIeges

6 Wtniccm íif /n VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 5.JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG (JEI) J o g i O szt á l y (J O G ) I g a z g a t ó h e l y e t t e s E l l e n ő r z é s i O szt á l y (E L Ő ) P a n a s z k e z e l é s i és H á l ó z a t e l l e n ő r z é s i C s o p o r t (P K H C S ) INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG (IND Te r m e l é s i R e n d s z e r e k F ö o sztál y (T R F ) J á t ék R en d szer O sztá ly (JK O ) D ir e k t F ogadási O sztá ly (D FO ) A d a t f e l d o l g o z á s i O szt á ly (A FO ) T e r m in á l O sztá ly (T O ) IGAZGA TÓHEL YETTES I r o d a i O sztá ly (IR O ) I n fo r m a t ik a i K ö z po n t i Sz o l g á l t a t á s o k O sztá ly (IK S Z O ) C a l l C e n t e r O s ztá ly (C C O ) BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG O b je k t u m v é d e l m i O sztá ly (O V O ) IGAZGATÓHELYETTES I n fo r m á c ió v é d e l m i O sztá ly (IV Ó ) T á r sa sá g b izto n sá g i O sztá ly (T B O )...45 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK MÓDOSÍTANDÓ SZABÁLYOZÁSOK...45 HATÁLYUKAT VESZTŐ SZABÁLYOZÁSOK MELLÉKLETEK...45 SZIGNÓTÁBLA...48 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 6/48 File: SZMSZ_20I5_VIGutasítás_véglcges

7 rr x ^/leikr^tiárfk iti VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 A SZABÁLYOZÁS TARGYA, CÉLJA Az utasítás célja Igazgatóságának november 25-i 54/2014 számú igazgatósági határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) egységes szerkezetben történő kiadása. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára és szervezetére. Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi működési folyamatára. Jelen utasítás rendelkezéseit január 1.-től kell alkalmazni. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerencsejáték Zrt. Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Adószáma: Cégjegyzék szám: A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál /03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: január A z alapítói jogok gyakorlása A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társasági részesedés. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMl Oldalszám: 7/48 File: SZMSZ 2015_VIGiitasitás_véglegcs

8 0 KoriAm '/t i VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető A társaság f ő tevékenységi köre A Társaság Alapító Okirat szerinti fő tevékenysége a szerencsejáték szervezés, és fogadásszervezés. E tevékenység jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, illetve a március 15-től hatályos évi V. törvénnyel kiadott Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (továbbiakban SZÉF) határozatai állapítják meg. A szerencsejáték szervezés, fogadásszervezés hatósági engedélyezéshez kötött tevékenység. Az engedélyezést a hatósági felügyelet gyakorolása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya látja el A Társaság küldetése A Társaság küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse, és eközben hozzájáruljon a társadalmi értékteremtés folyamatához. 2. A T ársaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), - az Igazgatóság, - a Felügyelőbizottság, - a Vezérigazgató. A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság hatáskörét mindenkor hatályos, a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend határozza meg Közgyűlés A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja a Társaság Alapító Okiratában rögzített hatáskör alapján. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 8/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_v<5gleges

9 ö S7UUKC»n*T<K7H VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti Felügyelöbizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. A Vezérigazgató feladatait és hatásköreit jelen SZMSZ II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg. 3. A Társaság cégjegyzése A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján jelen SZMSZ állapítja meg. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: - a Vezérigazgató önállóan, - két igazgatósági tag együttesen, - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy - egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók a vonatkozó igazgatósági határozatban meghatározottak szerint gyakorol ják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi A képviseleti és cégjegyzési jo g gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között - képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 9/48 Filc: SZMSZJ2015_VIGutasítás_végleges

10 % r ^ZtFINOFlXm/fi VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapító Okiratával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. A Társaság hivatalos levelezésével, bélyegzőhasználatával kapcsolatos szabályokat a Vezérigazgató belső szabályozásban határozza meg Pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak pénzintézet részére történő bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá. Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül - a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolják. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 10/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

11 rr x S7ierKr«nATlK'/11 VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 2 II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Á ltalános elvek, követelm ények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: - a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, - az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, - a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, - a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és vezetői fórumok, - a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint - a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: - a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, - a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, - az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához, - a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, - a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, - a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani A Társaság vezető állású m unkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 11/48 Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_V(5gleges

12 rc % pi NryfiATr* ni VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Vezérigazgató-helyettes Az 1. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését. Igazgatóik) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelvettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt, általános helyettesítésre kinevezett vezető, továbbá igazgatóhelyettes a Vezérigazgatói Titkárság vezetője. Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezetőik') A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető. Régióvezetőfk) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régióvezetők a kereskedelmi és játékszervezési igazgató alá tartoznak. Osztályvezetőik) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői A Vezérigazgató feladatai és hatáskörei A Vezérigazgató kiemelt feladatai: - A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a jogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása. - a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 12/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

13 szirikc«*mt/f?n VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 - a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetése, - a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, - külső kapcsolatok ápolása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, fejlesztése, - a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége Általános vezetői feladatok Minden vezető feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, folyamatosságának biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése, kulcs teljesítmény mutatóinak meghatározása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, stb.) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 13/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

14 kj VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.7. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában meghatározott "döntési-hatásköri rendszer" tartalmazza, a kötelezettségvállalás szabályait vezérigazgatói utasítás rendezi Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni A vezetői komm unikációs és koordinációs fórum ok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást, vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi, illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. Az egyes vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás keretében gondoskodik Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: hetente, vagy szükség szerint Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 14/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

15 rc % VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 \ 7 trir.tsfk iír Zot Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője, (mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján, írásos dokumentum készül, amelyet az illetékes vezető ismertet az értekezlet alkalmával. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a Vezérigazgatói Titkárság feladata Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témákban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: Vezérigazgató-helyettes, igazgatók Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői, további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján Üzleti Fejlesztési Fórum A fórum célja - a Társaság mindenkori stratégiai céljaival és a hatályos törvényi szabályozással összhangban - az üzleti és piaci lehetőségek, valamint az aktuális termék és szolgáltatási kínálat folyamatos elemzése, értékelése és üzleti fejlesztési irányok meghatározása a vevői igények minél teljesebb kielégítése érdekében. A fórum rendeltetése, hogy rendszeresen tekintse át és értékelje valamennyi üzleti jellegű fejlesztési koncepciót és kezdeményezést, vitassa meg a cél érdekében felmerülő legfontosabb üzleti kérdéseket, illetve a döntés előkészítésben leginkább érintett szakterületek vezetőinek részvételével javaslatokat fogalmazzon meg a Vezérigazgató számára Biztonsági Fórum A fórum célja az információbiztonsági szabványok által meghatározott előírások betartásának felügyelete, valamint a belső audit vizsgálatok alapján annak javítása. A Biztonsági Fórum fő rendeltetése, hogy a Vezérigazgató számára a releváns döntéseket előkészítse, helyesbítő, javító intézkedésekre tegyen javaslatot. Feladata továbbá, hogy a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetésére és a releváns kockázati követelményekre javaslatot tegyen. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 15/48 Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

16 0 121/2012 IKrsriATfF. ŰRI sz. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: Etikai Bizottság Az Etikai Bizottság célja az Etikai Kódexben foglalt vállalati normák teljesítésének figyelemmel kísérése, amelynek keretében állásfoglalást készít az elé kerülő etikai kérdésekben, és erről az érintett munkavállalókat, a Vezérigazgatót, valamint az érintett munkáltatói jogkört gyakorló vezető(k)et tájékoztatja. Javaslatot tesz az Etikai Kódex módosítására, illetve évente jelentés készít az etikai normák vállalati tel jesítéséről Projektek A projektek olyan egyszeri feladat ellátására létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több közvetlen vezető irányítása alá tartozó szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és ezen szervezeti egységek munkavállalóinak együttdolgozását igénylik. A projektek Projekt Alapító Dokumentummal rendelkeznek és az elért eredményekről Projekt Záró Jelentés formájában számolnak be Stratégiai projektek A stratégiai projektek olyan speciális projektek, amelyek a Társaság stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, kiemelt jelentőségű üzleti és funkcionális feladatok megvalósítását biztosítják több igazgatóság, vagy vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység közös munkája révén. Működésük kereteit a Vezérigazgató által jóváhagyott Projekt Alapító Dokumentum határozza meg előre meghatározott eredményelvárásokkal, elkülönült feladat-, ütem- és erőforrás tervekkel, kockázatkezelési és kommunikációs akciókkal. A stratégiai projektek Vezérigazgató által kijelölt projektvezető irányításával, az érintett szakterületek delegált projekttagjainak részvételével működnek a Projekt szponzor és a Projektirányító Bizottság felügyelete alatt. A stratégiai projektek előrehaladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése folyamatosan ellenőrzi és azokról az Igazgatóság számára - a Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett - rendszeresen köteles beszámolni. A követelmények teljesüléséről, a felmerült kockázatok kezeléséről, illetve a felhasznált erőforrásokról a Projekt Záró Jelentésben kell beszámolni, amelynek elfogadásáról a Vezérigazgató dönt Szakmai projektek A szakmai projektek - a stratégiai projektektől eltérően - valamely üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatójának kezdeményezésére alakulnak, felügyelete alatt működnek. Az elért eredményekről, a bekövetkezett és kezelt kockázatokról a működtető üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatója beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezérigazgató felé. A projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a Vezérigazgató belső szabályozásban jogosult rögzíteni Egyéb vezetői kommunikációs eszközök A vezetői kommunikáció írásos eszköze a tájékoztató levél, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokum entum. Elsődleges Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 16/48 Kile: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

17 VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 S 7 1FI ÚTI f / t i célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben. A vezetés a Társaság működésével, fontosabb eseményeivel, a Társaságot érintő legfontosabb környezeti változásokkal kapcsolatos információk megosztására belső levelezési rendszert és intranetét alkalmaz, illetve vezetői és munkavállalói fórumokat, partnertalálkozókat szervez és működtet, ahol lehetőséget biztosít interaktív kommunikációra is. Az itt megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek A vezetők helyettesítése A Vezérigazgató helyettesítése A Vezérigazgatót távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A Vezérigazgató távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes gyakorolja: a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók - kivéve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja, illetve minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapító Okirata, a Tulajdonos, vagy az Igazgatóság kizárólag a Vezérigazgatót hatalmazták fel Általános vezetői helyettesítési szabályok A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést a vezető teljes feladat- és hatáskörében teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja teljes felelősség mellett. A Vezérigazgató-helyettes és az igazgatók akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén jelen SZMSZ-ben meghatározott általános helyettes (Vezérigazgató-helyettes vagy igazgatóhelyettes) helyettesít a kiemelt munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével. Ennek hiányában a közvetlen felettes látja el a helyettesítést, és haladéktalanul köteles gondoskodni a további helyettesítésről A munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFM1 Oldalszám: 17/48 File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

18 meik! sitim zm VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 - a munkaviszony létesítését, módosítását, megszűntetését, - a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását, - a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését, - a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását, a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését, - a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást, - a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését, - rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve - a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 18/48 Filc: SZMSZ_2015_V[Gutasítás_végleges

19 VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 2 *71*1 KTMlATf» ÍM Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (l.sz. táblázat) A döntés tárgya Előkészítés, egyeztető koordináció Vélemény, Javaslat Előterjesztés Döntés 1. K á rté ríté s 50 ezer forint felett Jogi és Ellenőrzési Igazgató Érintett szervezetek vezetői Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató 2. T a n u lm á n y i szerző d és Vezérigazgató - helyettes Érintett szervezetek vezetői Vezérigazgató - helyettes Vezérigazgató 3. K iem elt m u n k á lta tó i jo g o k * g y a k o rlá sa : 3.1. Vezérigazgatóhelyettes 3.2. igazgatók Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató - helyettes Belső szabályozás szerint Vezérigazgató Vezérigazgató - helyettes Igazgatóság Vezérigazgató 3.3. igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, osztályvezetők, régió vezetők 3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak 4. M in d en m ás m u n k á lta tó i jo g g y a k o rlá sa minden munkavállaló vonatkozásában illetékesség szerint: Vezérigazgatóhelyettes, igazgató, igazgatóhelyettes Közvetlen felettes Közvetlen felettes, kicrtcsítósi rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Igazgató, Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői és Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői Vezérigazgató Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, régióvezetők Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők**, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** * K iem elt m unkáltatói jogok: munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése, javadalm azás, 50 ezer forint alatti összegű kártérítés, rendkívüli munkavégzés elrendelése, további munkaviszony, vágy munkavégzésre irányuló egyéb jog viszo ny létesítésének engedélyezése. ** Az osztályvezetőt a m unkavégzéssel összefüggő utasítási és szám onkérési jo g illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó m unkavállalók munkaszerződés szerinti m unkaidő munkaidőkereten belüli, munkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optimális m űködtetése érdekében a kiemelt m unkáltatói jo g o k közül a lottózóban foglalkoztatott munkavállalók m unkaszerződésében szabályozott m unkaidő m ódosítási jo g a is megilleti. Ezen túlmenően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet pontjának előírásai vonatkoznak. *** A kiértesítés rendjére és kapcsolódó eljárásokra vonatkozó szabályozás szerinti utasításadási és el lenő) z é s ij og tekit itetéb en. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 19/48 Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_véglegcs

20 X 9-) Wiririr<F(JtFfk VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 2 2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelessége, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthasson véleményt vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: - a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani, - munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, - rendkívüli események bekövetkezésekor a kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló által kiadott feladatot végrehajtani, - baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, - közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre teljesíteni, - tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni, - a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, - külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben állást foglalni, nyilatkozni, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott, valamint - a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében - a közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információkat haladéktalanul továbbítani azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat a hatáskörébe tartozik M unkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvezve, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg. 3. A Társaság irányítási rendszere Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (SZMSZ II. fejezet 1.1. pont). Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 20/48 File: SZMSZ 2015_VIGutasítás végleges

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió:3 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB l^álmán ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Dátum: 2015. február... fc'x ö S Z E R tn 'C Sf XrÉ K 2

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata SZERENCSEI ÁT É K Z RT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS V erzió:4 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Dátum: 2015. május r O i ö S 2 tr E K C

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 33-38/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. március 16-tól TARTALOM I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A MEHIB Zrt. jogállása 3 2. A társaság jogszabályok által előírt

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. november 1. Dokumentum verzió: v1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben