A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: április 1-től

2 A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 13. (2) bekezdése alapján a következők szerint szabályozom: I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja: hogy rögzítse az Elszámolóház közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Elszámolóházzal közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A szabályzat tárgyi hatályakiterjed minden olyan Kbt.-ben rögzített közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésre, valamint szolgáltatás megrendelésre, (továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában az Elszámolóház a megrendelő vagy ajánlatkérő. A szabályzat hatálya kiterjed az Elszámolóház, valamint az Elszámolóház által Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 412/2012. (12.13.) számú határozata alapján működtetett oktatási intézmények (a továbbiakban: Intézményegységek) ingatlan és ingó vagyonának üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő árubeszerzésekre és szolgáltatás megrendelésekre. A szabályzat hatálya nem terjed ki a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, valamint a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali beszerzésekre, illetve az Elszámolóház Karbantartási munkák lebonyolításának szabályzatában meghatározott építési beruházási, épület-felújítási, ingatlan és ingóság-karbantartási munkákra, valamint azokra a beszerzésekre, amelyeket kizárólag egy meghatározott ajánlatkérő képes teljesíteni. 3. A beszerzések tárgya A beszerzés tárgya lehet: a.) árubeszerzés, b.) szolgáltatás megrendelése. a.) Árubeszerzés: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az Elszámolóház részéről. Árubeszerzés az a beszerzés is, amelynek tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése, ha az árubeszerzés értéke meghaladja a szolgáltatás értékét. 2

3 Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. b.) Szolgáltatás megrendelése: Az olyan árubeszerzésnek és a Kbt. szerint építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az Elszámolóház részéről. Szolgáltatás megrendelés az a beszerzés is, amelynek tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. Ha a szerződés több egymással szükségszerűen összefüggő beszerzési tárgyat foglal magába, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 4. Összeférhetetlenség 4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzés előkészítésében és lefolytatásában az Elszámolóház nevében olyan személy vagy szervezet (szervezeti egység), amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzésben ajánlattevőként az Elszámolóház által a beszerzéssel vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a beszerzés során a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa köteles felhívni a beszerzés előkészítésébe bevont személy vagy szervezet (szervezeti egység) figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a beszerzésben történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne Az Elszámolóház nevében eljáró és az Elszámolóház által a beszerzéssel vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet a jelen szabályzat 1/a. számú vagy 1/b. számú melléklete szerint tevékenysége megkezdése előtt írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. II. A BESZERZÉS ÉRTÉKE ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A beszerzési eljárás megkezdésén a beszerzési eljárást megindító ajánlatkérés megküldésének időpontját kell érteni. 3

4 2. A beszerzések egybeszámítása A becsült érték kiszámítása során egybe kell számítani azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel. Hasonló árunak vagy szolgáltatásnak tekintendők azon beszerzési tárgyak, amelyeknél a beszerzés célja azonos. III. BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE A. Az ajánlatkérés 1. Az Elszámolóháznál a.) a nettó ,- Ft egyedi értékét meg nem haladó árubeszerzésekesetén elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére. A nettó ,-Ft egyedi értéket meghaladó árubeszerzés esetén a megrendelésen túl szerződést kell kötni a lehetséges partnerrel. b.) a nettó ,- Ft egyedi értéket meghaladó szolgáltatás megrendelés esetén a megrendelésen túl szerződést kell kötni a lehetséges partnerrel. c.) a nettó ,-Ft értéket meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési nettó értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlattevő bevonásával a jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a beszerzés tárgya, illetve jellege nem indokolja annak lefolytatását (pl. a beszerzés tárgyának bizalmi jellegére tekintettel (pl.: kollégium orvosi szolgáltatás). A több ajánlat bekérésének mellőzéséről az Elszámolóház igazgatója dönt. Ilyen esetben az Elszámolóház Jogi és ügyviteli Osztálya által kiállított feljegyzés is a kötelezettségvállalás mellékletét képezi. 2. Az Intézményegységek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket az Intézményműködtetési Osztály összesíti. Az összesített igények alapján az Intézményműködtetési Osztály elkészíti az ajánlattételi felhívás mellékletét. Az ajánlattételi felhívásban, vagy annak mellékleteként részletesen meg kell jelölni a beszerezni kívánt árut vagy szolgáltatást, kiszerelési mennyiségét és amennyiben előre tervezhető mennyiségét, valamint - lehetőség szerint azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek a beszerzendő árú(termék), szolgáltatás meg kell feleljen. 3. Az ajánlatkéréssel megkeresendő ajánlattevőkre az Intézményműködtetési Osztály vezetője tesz javaslatot az igazgatónak, aki dönt az ajánlattevők köréről. Az ajánlattevők körének kiválasztása során az alábbi szempontok figyelembevételével indokolt eljárni: - célszerű piacfelmérést végezni az adott beszerzés vonatkozásában (melyet az Elszámolóház megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa, vagy ha ilyen nincs, akkor külső személy végez), - előnyben kell részesíteni a helyi ajánlattevőket a megrendelések, ajánlatkérések megküldése során, 4

5 - javasolt azon lehetséges szállítóknak árajánlatkérést küldeni, akik megfelelő referenciákkal rendelkeznek (elsősorban tapasztalati tényezők, illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, vagy az Elszámolóházhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek, illetve Intézményegységek körében történő információszerzés, tájékozódás alapján), - az ajánlatkérést az Elszámolóházzal a beszerzés megkezdésekor szerződésben álló személyeknek, szervezeteknek is célszerű megküldeni, amennyiben az addigi teljesítésük során semmilyen probléma, panasz nem merült fel. Ismételt ajánlatkérés esetén az ajánlattételi felhívást a beszerzési eljárás első körében ajánlatot adó személyeknek, szervezeteknek minden esetben meg kell küldeni. 4. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó beszerzés kizárólag a jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzatok terhére, a bevételi előirányzatok teljesülésével összhangban valósítható meg. Ennek megfelelően az ajánlatkérés csak akkor küldhető el a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén, ha az Elszámolóház (mint ajánlatkérő, megrendelő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ennek ellenőrzése az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya munkatársának feladata az Elszámolóház Pénzügyi Osztályvezetőjével együttműködve. Az ajánlatkérést célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartalomra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és elküldeni a lehetséges szállító(ajánlattevő) részére írásban vagy elektronikus úton. Az ajánlatkérés tartalmazza a beszerzendő áru vagy szolgáltatás meghatározását, valamint az esetleges egyedi szerződéses kikötéseket. Az ajánlatkérést az Intézményműködtetési Osztály által rendelkezésre bocsátott információk alapján az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa készíti el. Az ajánlattételi határidőt oly módon kell megállapítani, hogy az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához, valamint biztosított legyen az Elszámolóház tevékenységének zavartalansága és ne keletkezzen fennakadás. Az ajánlattételi határidő legkorábban az ajánlattételi felhívás megküldését követő munkanap. 5. Az ajánlatok értékelési szempontjai a következők lehetnek: a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az ajánlattételi felhívásban meg kell jelölni az alkalmazott bírálati szempontot. A bírálati szempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a beszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk. Az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alkalmazása esetén az ajánlattételi felhívásban meg kell határozni az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló szempontokat. 6. Az ajánlatok benyújtására személyesen az Elszámolóház székhelyén, vagy elektronikus úton az címre küldéssel kerülhet sor. Az ajánlat személyes átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 5

6 B. A Bírálat 1. Az Elszámolóház a bekért ajánlatok elbírálására legalább 3 fős bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a beszerzési eljárást lezáró döntést hozó (az Elszámolóház igazgatója) részére. A bírálóbizottság tagjaira és elnökére vonatkozóan az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa tesz írásban javaslatot az Elszámolóház igazgatója felé, aki dönt a bizottsági tagok és az elnök személyéről, akiket írásban kér fel a bírálóbizottsági részvételre, a döntését követően haladéktalanul. A bírálóbizottságot a beszerzés tárgyától függően eseti jelleggel kell felállítani, de minden esetben tagjai közé tartozik az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának jogász munkatársa és a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatárs. A bizottság tagjait úgy kell felkérni, hogy legalább 1-1 tag a megfelelő jogi, a beszerzés tárgya szerinti, gazdasági-pénzügyi, illetve műszaki alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezzék. Külső személy csak abban az esetben lehet a bírálóbizottság tagja, ha a megfelelő szakértelem az Elszámolóházon belül nem biztosítható. A bírálóbizottság legkésőbb az ajánlatok beérkezését követő 2 munkanapon belül köteles összeülni és megkezdeni bírálatát. 2. Az ajánlatok bírálata során a bírálóbizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét, valamint az esetlegesen előírt alkalmassági szempontoknak való megfelelést (alkalmasság), vagy nem megfelelést (alkalmatlanság). Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, b) az ár aránytalanul alacsony, c) az ajánlattevő nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, e) egyéb módon nem felel meg az ajánlatkérésben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, különös tekintettel arra az esetre, ha az ajánlatkérésben meghatározott tételek/mennyiségek több, mint 10%-ára nem ad ajánlatot. Az aránytalanul alacsony ár megítélésekor a korábbi tapasztalatokra, a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a beszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. 2. A beszerzési eljárás eredményes, ha legalább egy érvényes ajánlat beérkezett, olyan ajánlattevőtől, aki/amely alkalmas a szerződés teljesítésére. A bírálóbizottság hiányosan beérkezett ajánlat esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ajánlattevőt. Hiánypótlási felhívásra korlátlan számban kerülhet sor, azzal, hogy a bírálóbizottság az eljárást lezáró döntési javaslatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 10 munkanapon belül meg kell, hogy hozza. 6

7 3. A beérkezett ajánlatok bírálatáról jegyzőkönyvet kell készíteni (2. számú melléklet), melynek legalább a következőket kell tartalmaznia: a bírálóbizottság ülésének helyét, dátumát, a bírálóbizottságban részt vevő személyek nevét, az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, az érvénytelennek minősített ajánlatokat, az ajánlat érvénytelenségének okát,(alkalmassági feltétel előírása esetén annak értékelését), az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására alkalmazandó szempontokat, azok indoklását, a bíráló bizottság tagjainak javaslatát az eljárást lezáró döntés meghozója felé, a bíráló bizottság tagjainak aláírását. A jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság elnöke felelős. A jegyzőkönyvet annak elkészültét követően a bírálóbizottság elnöke haladéktalanul átadja az Elszámolóház igazgatójának. 4. A beszerzési eljárást lezáró döntést a bírálóbizottság jegyzőkönyvének és javaslatának kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az Elszámolóház igazgatója hozza meg. 5. A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírásáról, az Elszámolóház igazgatójának döntését követő 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni kell az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket. A tájékoztatás elküldéséért az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának vezetője felelős. C. Szerződéskötés 1. A beszerzési eljárás az Elszámolóház részére nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. Az Elszámolóház igazgatója dönt arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként az Elszámolóház szerződést köt-e. Amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, arról a valamennyi érvényes ajánlatot tevőt írásban tájékoztatni kell. A beszerzési igény ismételt felmerülése esetén a beszerzési eljárást újból le kell folytatni, melynek során a szerződéskötéssel nem végződött eljárásban nyertes ajánlattevő részére is meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást. 2. Amennyiben a beszerzési eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, akkor az Elszámolóház jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést. 3. A szerződés tervezetét az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának (jogász) munkatársa készíti elő és küldi meg egyeztetés céljából a nyertes ajánlattevőnek az III/B/6. pontban meghatározott tájékoztatással egyidejűleg. Ha a nyertes ajánlattevő annak tartalmával egyetért, a pénzügyileg ellenjegyzett és az Elszámolóház igazgatója által aláírt szerződést meg kell küldeni részére a visszajelzése kézhezvételét követően legkésőbb 2 munkanapon belül. 7

8 Amennyiben a nyertes ajánlattevő a saját maga által rendszeresített szerződésmintáját kívánja alkalmazni, úgy a pénzügyi ellenjegyzés és az Elszámolóház igazgatója általi aláírás kizárólag az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának előzetes felülvizsgálatát, és a szükséges egyeztetések lefolytatását követően történhet meg. A pénzügyileg ellenjegyzett és aláírt szerződést legkésőbb 2 munkanapon belül meg kell küldeni a legjobb ajánlatot adónak. Ha a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege az 1 millió forintot meghaladja, akkor a szerződő félnek Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztálya által, a szerződés aláírását megelőző 15 napon belül kiállított igazolással igazolnia kell, hogy nincs helyi adó tartozása. Ilyen igazolás hiányában a szerződés nem köthető meg. Illetőleg ha a nyertes ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a nav.gov.hu honlapról kinyomtatott igazolást kell csatolni a szerződéshez. Ennek ellenőrzése az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya munkatársának feladata. Abban az esetben, ha a szerződés szerinti részteljesítések mindegyike meghaladja az 1 millió forintot, a tényleges kifizetések előtt a Pénzügyi Osztály munkatársa köteles ellenőrizni azt, hogy a szerződött partner még mindig szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szerződés, illetve a lehetséges esetekben a megrendelés a kötelezettségvállalás alapdokumentuma, és az Elszámolóház kötelezettségvállalás folyamatának szabályzatában foglaltak szerint nyilvántartásba kell venni. 4. Az Áht. 37. (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerződésnek) mindig írásban kell megtörténnie. Nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely a) értéke a százezer forintot nem éri el, b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy c) az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 5. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szabályzat III. D.1. pontjában előírtak megtartásával. D. A szerződés módosítása 1. A beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés abban az esetben módosítható, ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya a módosítás következtében nem változik. Amennyiben a módosítás következtében változna a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya, a megkötött szerződést meg kell szüntetni és a módosított tartalommal új beszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyben az ajánlattételi felhívást a korábbi szerződő partnernek is meg kell küldeni. IV. A BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSÁVAL, VALAMINT A FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Az Elszámolóház beszerzési tevékenységének irányításáért az Elszámolóház igazgatója felelős. 8

9 Feladata különösen: felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzítteti, jóváhagyja a jelen szabályzatot és annak módosításait, dönt a bírálóbizottság tagjainak személyéről az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya vezetőjének javaslatára, felkéri a bírálóbizottság tagjait és annak elnökét a beszerzéssel kapcsolatos bírálóbizottsági feladatok ellátására, meghozza az eljárás lezáró döntést, értesíti a partnereket az eljárást lezáró döntésről, aláírja a megrendelést, az ajánlatkérést, a beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződést. 2. Az Elszámolóház beszerzési eljárásaival kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályvezetőjének és az Intézményműködtetési Osztályvezetőnek a feladata és hatásköre. Az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának feladata különösen: az ajánlatkérés (ajánlattételi felhívás), az ajánlatkérési dokumentáció (beleértve a szerződés tervezetét) előkészítése és intézkedés az ajánlat bekéréséről, az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények meghatározása, a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek kiválasztására javaslattétel, az Elszámolóház Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetőjével, vagy az általa megjelölt munkatárssal egyeztetve folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, az Intézményműködtetési osztállyal együttműködve rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját, gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, azonnal tájékoztatja az Elszámolóház igazgatóját, ha beszerzés feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, előkészíti a jelen szabályzat módosítását (szükség szerint), javaslatot tesz az Elszámolóház igazgatójának a bírálóbizottság tagjaira, a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 9

10 3. Az Intézményműködtetési Osztály feladata különösen: A beszerzési eljárások előkészítése keretében adatgyűjtést végez az Intézményegységek körében. Az Intézményegységek megrendelés-tervezeteit ellenőrzi tartalmi, alaki és pénzügyi szempontok alapján, végigviszi az engedélyezési folyamatot. Elkülöníti az eseti és rendszeres megrendeléseket. A Jogi és Ügyviteli Osztállyal együttműködve rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját) Összesíti az Intézményegységek által beküldött igényeket. Gondoskodik arról, hogy a tervekben, vonatkozó szerződésekben érvényesüljenek az üzemeltetési szempontok, a megbízható műszaki megoldások és a megrendelő érdekei. A beszerzés gazdaságossága, hatékonysága, eredményessége érdekében piackutatást végez. A Jogi és Ügyviteli Osztálya részére szolgáltatja a karbantartási, és az intézményműködtetési folyamatokhoz kapcsolódó beszerzések alapvető adatait (pl.: beszerzés tárgya, valamint a mennyiségi és minőségi követelmények meghatározása - a beszerzés jellege által indokolt pontossággal). Közreműködik a árajánlatok beszerzésében. Véleményezi az árajánlatokat és a szállítói referenciákat. 4. A Kincstárnokok feladata különösen: Felméri és a finanszírozási táblában rögzíti a hozzá tartozó telephelyeken felmerülő igényeket. A felmerülő beszerzési igényeket összesíti és megrendelés-tervezetben továbbítja az Intézményműködtetési Osztály számára. Központi beszerzés esetén az Intézményműködetési Osztály által megküldött formátumban összesíti a hozzá tartozó telephelyek igényeit. Javaslatot tehet a beszállító partnerre. Tájékoztatást ad a várható beszerzési igényekről. A beszerzési eljárások előkészítése érdekében adatot szolgáltat az Intézményműködtetési Osztálynak. V. A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 1. A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az Elszámolóház belső ellenőrének hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére. 2. A beszerzési eljárások szabályzat szerinti megvalósításának ellenőrzése Az Elszámolóház gazdasági vezetőjének, vagy az általa kijelölt munkatársnak a feladata. 10

11 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen szabályzatban meghatározott cselekmények esetén, ha írásban történő megküldés szükséges, akkor annak oly módon kell eleget tenni, mely alkalmas az átvétel igazolására. 2. Valamennyi a jelen szabályzatban meghatározott eljárási cselekményt írásban kell dokumentálni. 3. A jelen szabályzat alkalmazása során keletkezett dokumentumok kezelésére, megőrzésére, tárolására az Elszámolóház Iratkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. 4. E szabályzat alkalmazása során az Elszámolóház kötelezettségvállalás folyamatának szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 5. Az Elszámolóház beszerzését végző személyek és szervezetek(szervezeti egységek) kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 6. Az 5. pontban megjelöltek amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályvezetőjét megkeresni. 7. Jelen szabályzat április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült beszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti. Pécs, április 1.. Borbás Károly az Elszámolóház igazgatója 11

12 1/a. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott.. (lakcím:....) mint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (cím: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat I. 4. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn. Jelen nyilatkozatomat a Pécsi Városi Költségvetési Központi Elszámoló szervezet által a. tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem. Dátum:. nyilatkozattevő aláírása 12

13 1/b. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott.. (székhely:....) mint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (cím: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet(szervezeti egység) (.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat I. 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel(szervezeti egységgel) szemben nem áll fenn. Jelen nyilatkozatomat a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet által a. tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. Dátum: nyilatkozattevő aláírása 13

14 2. számú melléklet J e g y z ő k ö n y v az árajánlatok értékelésével kapcsolatos bírálóbizottsági ülésről amely készült.-án/én.. órai kezdettel a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház), mint ajánlatkérő 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. szám alatti hivatalos helyiségében tárgyban beérkezett árajánlatok értékeléséről. Jelen vannak:.. Bíráló Bizottság elnöke.. Bíráló Bizottság tagja.. Bíráló Bizottság tagja A Bíráló Bizottság elnöke megnyitja a Bíráló Bizottság ülését, és ismerteti, hogy a fenti tárgyban ajánlattevő részére (székhely:.), (székhely:.), (székhely:.) került megküldésre az árajánlat kérés. Az árajánlat megküldésének határideje -a/e.. óra volt. A fenti határidő lejártáig ajánlattevő (székhely:.), (székhely:.), és (székhely:.) nyújtott be árajánlatot a következő nettó ajánlati árakon: 1. Név: 2. Nettó ajánlati ár: 1. Név 2. Nettó ajánlati ár: 1. Név 2. Nettó ajánlati ár: (.bírálati megállapítások az ajánlatok érvényességéről/érvénytelenségéről, továbbá az ajánlattevők szerződés teljesítésre való alkalmasságáról/alkalmatlanságáról.) A fentiek alapján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a kedvezőbb árajánlatot a/az (székhely:.) adta, ezért a döntéshozónak az e céggel történő szerződéskötést javasolja. Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Bíráló Bizottság elnöke az ülést bezárja. k.m.f. Bíráló Bizottság elnöke 14

15 Bíráló Bizottság tagja Bíráló Bizottság tagja A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadom / nem fogadom el.*., az Elszámolóház igazgatója 15

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kék Bagoly Bölcsőde Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Jóváhagyta: az önkormányzat 44/2015. (V.21.) hat. Hatályos: 2015. június 1.-től BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. a Képviselő-testülethez. az önkormányzat és intézményei Beszerzési szabályzatának elfogadására

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. a Képviselő-testülethez. az önkormányzat és intézményei Beszerzési szabályzatának elfogadására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2442-1/2016. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. 01.01-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja:

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓSZERVEZET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓSZERVEZET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓSZERVEZET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 15. napjától I. I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja: hogy

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

B Í R Á L A T I L A P

B Í R Á L A T I L A P B Í R Á L A T I L A P E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A : A KEOP-2014.-4.10.0/N Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukció keretében Pitvaros községben

Részletesebben

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására JAVASLAT Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.10.) határozata a közbeszerzési és beszerzési szabályzatról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

... KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

... KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ... KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT költségvetési szerv KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 31-től 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja: hogy rögzítse a

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA. Hatályos 2014. január 1-től

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA. Hatályos 2014. január 1-től BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA Hatályos 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. Beszerzési terv:...4 3. Összeférhetetlenség...5 4. A beszerzési érték és az értékhatárok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 9-ei rendes, nyílt ülésére ának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 20-tól JÓVÁHAGYTA:. Lükőné Örsi Gabriella

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VERSENYSZABÁLYZATA (egységes szerkezetbe foglalva a 271/2011. (VI.16.), a 489/2011. (XI.24) és a 318/2015.(IX.16.) Kgy. számú határozatokban foglalt módosításokkal)

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE 208/2014.(X.30.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012. (111.29.) számú határozat módosításáról

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Változásokkal egységes szerkezetben) 2013. SZEPTEMBER 1 A közbeszerzésekről szóló, többször

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ügyvezető igazgató: Jávorszky Iván A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY ÉS AZ SZMSZ RENDELKEZÉSEIVEL

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK melléklet a képviselő-testület 15/2015.(II. 10.) határozatához HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Képviselő-testület a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 22-2014 előterjesztés melléklete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei, mint

Részletesebben