A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: április 1-től

2 A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 13. (2) bekezdése alapján a következők szerint szabályozom: I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja: hogy rögzítse az Elszámolóház közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Elszámolóházzal közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A szabályzat tárgyi hatályakiterjed minden olyan Kbt.-ben rögzített közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésre, valamint szolgáltatás megrendelésre, (továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában az Elszámolóház a megrendelő vagy ajánlatkérő. A szabályzat hatálya kiterjed az Elszámolóház, valamint az Elszámolóház által Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 412/2012. (12.13.) számú határozata alapján működtetett oktatási intézmények (a továbbiakban: Intézményegységek) ingatlan és ingó vagyonának üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő árubeszerzésekre és szolgáltatás megrendelésekre. A szabályzat hatálya nem terjed ki a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, valamint a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali beszerzésekre, illetve az Elszámolóház Karbantartási munkák lebonyolításának szabályzatában meghatározott építési beruházási, épület-felújítási, ingatlan és ingóság-karbantartási munkákra, valamint azokra a beszerzésekre, amelyeket kizárólag egy meghatározott ajánlatkérő képes teljesíteni. 3. A beszerzések tárgya A beszerzés tárgya lehet: a.) árubeszerzés, b.) szolgáltatás megrendelése. a.) Árubeszerzés: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az Elszámolóház részéről. Árubeszerzés az a beszerzés is, amelynek tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése, ha az árubeszerzés értéke meghaladja a szolgáltatás értékét. 2

3 Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. b.) Szolgáltatás megrendelése: Az olyan árubeszerzésnek és a Kbt. szerint építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az Elszámolóház részéről. Szolgáltatás megrendelés az a beszerzés is, amelynek tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. Ha a szerződés több egymással szükségszerűen összefüggő beszerzési tárgyat foglal magába, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 4. Összeférhetetlenség 4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzés előkészítésében és lefolytatásában az Elszámolóház nevében olyan személy vagy szervezet (szervezeti egység), amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzésben ajánlattevőként az Elszámolóház által a beszerzéssel vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a beszerzés során a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa köteles felhívni a beszerzés előkészítésébe bevont személy vagy szervezet (szervezeti egység) figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a beszerzésben történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne Az Elszámolóház nevében eljáró és az Elszámolóház által a beszerzéssel vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet a jelen szabályzat 1/a. számú vagy 1/b. számú melléklete szerint tevékenysége megkezdése előtt írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. II. A BESZERZÉS ÉRTÉKE ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A beszerzési eljárás megkezdésén a beszerzési eljárást megindító ajánlatkérés megküldésének időpontját kell érteni. 3

4 2. A beszerzések egybeszámítása A becsült érték kiszámítása során egybe kell számítani azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel. Hasonló árunak vagy szolgáltatásnak tekintendők azon beszerzési tárgyak, amelyeknél a beszerzés célja azonos. III. BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE A. Az ajánlatkérés 1. Az Elszámolóháznál a.) a nettó ,- Ft egyedi értékét meg nem haladó árubeszerzésekesetén elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére. A nettó ,-Ft egyedi értéket meghaladó árubeszerzés esetén a megrendelésen túl szerződést kell kötni a lehetséges partnerrel. b.) a nettó ,- Ft egyedi értéket meghaladó szolgáltatás megrendelés esetén a megrendelésen túl szerződést kell kötni a lehetséges partnerrel. c.) a nettó ,-Ft értéket meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési nettó értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlattevő bevonásával a jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a beszerzés tárgya, illetve jellege nem indokolja annak lefolytatását (pl. a beszerzés tárgyának bizalmi jellegére tekintettel (pl.: kollégium orvosi szolgáltatás). A több ajánlat bekérésének mellőzéséről az Elszámolóház igazgatója dönt. Ilyen esetben az Elszámolóház Jogi és ügyviteli Osztálya által kiállított feljegyzés is a kötelezettségvállalás mellékletét képezi. 2. Az Intézményegységek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket az Intézményműködtetési Osztály összesíti. Az összesített igények alapján az Intézményműködtetési Osztály elkészíti az ajánlattételi felhívás mellékletét. Az ajánlattételi felhívásban, vagy annak mellékleteként részletesen meg kell jelölni a beszerezni kívánt árut vagy szolgáltatást, kiszerelési mennyiségét és amennyiben előre tervezhető mennyiségét, valamint - lehetőség szerint azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek a beszerzendő árú(termék), szolgáltatás meg kell feleljen. 3. Az ajánlatkéréssel megkeresendő ajánlattevőkre az Intézményműködtetési Osztály vezetője tesz javaslatot az igazgatónak, aki dönt az ajánlattevők köréről. Az ajánlattevők körének kiválasztása során az alábbi szempontok figyelembevételével indokolt eljárni: - célszerű piacfelmérést végezni az adott beszerzés vonatkozásában (melyet az Elszámolóház megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa, vagy ha ilyen nincs, akkor külső személy végez), - előnyben kell részesíteni a helyi ajánlattevőket a megrendelések, ajánlatkérések megküldése során, 4

5 - javasolt azon lehetséges szállítóknak árajánlatkérést küldeni, akik megfelelő referenciákkal rendelkeznek (elsősorban tapasztalati tényezők, illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, vagy az Elszámolóházhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek, illetve Intézményegységek körében történő információszerzés, tájékozódás alapján), - az ajánlatkérést az Elszámolóházzal a beszerzés megkezdésekor szerződésben álló személyeknek, szervezeteknek is célszerű megküldeni, amennyiben az addigi teljesítésük során semmilyen probléma, panasz nem merült fel. Ismételt ajánlatkérés esetén az ajánlattételi felhívást a beszerzési eljárás első körében ajánlatot adó személyeknek, szervezeteknek minden esetben meg kell küldeni. 4. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó beszerzés kizárólag a jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzatok terhére, a bevételi előirányzatok teljesülésével összhangban valósítható meg. Ennek megfelelően az ajánlatkérés csak akkor küldhető el a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén, ha az Elszámolóház (mint ajánlatkérő, megrendelő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ennek ellenőrzése az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya munkatársának feladata az Elszámolóház Pénzügyi Osztályvezetőjével együttműködve. Az ajánlatkérést célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartalomra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és elküldeni a lehetséges szállító(ajánlattevő) részére írásban vagy elektronikus úton. Az ajánlatkérés tartalmazza a beszerzendő áru vagy szolgáltatás meghatározását, valamint az esetleges egyedi szerződéses kikötéseket. Az ajánlatkérést az Intézményműködtetési Osztály által rendelkezésre bocsátott információk alapján az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa készíti el. Az ajánlattételi határidőt oly módon kell megállapítani, hogy az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához, valamint biztosított legyen az Elszámolóház tevékenységének zavartalansága és ne keletkezzen fennakadás. Az ajánlattételi határidő legkorábban az ajánlattételi felhívás megküldését követő munkanap. 5. Az ajánlatok értékelési szempontjai a következők lehetnek: a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az ajánlattételi felhívásban meg kell jelölni az alkalmazott bírálati szempontot. A bírálati szempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a beszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk. Az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alkalmazása esetén az ajánlattételi felhívásban meg kell határozni az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló szempontokat. 6. Az ajánlatok benyújtására személyesen az Elszámolóház székhelyén, vagy elektronikus úton az címre küldéssel kerülhet sor. Az ajánlat személyes átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 5

6 B. A Bírálat 1. Az Elszámolóház a bekért ajánlatok elbírálására legalább 3 fős bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a beszerzési eljárást lezáró döntést hozó (az Elszámolóház igazgatója) részére. A bírálóbizottság tagjaira és elnökére vonatkozóan az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának munkatársa tesz írásban javaslatot az Elszámolóház igazgatója felé, aki dönt a bizottsági tagok és az elnök személyéről, akiket írásban kér fel a bírálóbizottsági részvételre, a döntését követően haladéktalanul. A bírálóbizottságot a beszerzés tárgyától függően eseti jelleggel kell felállítani, de minden esetben tagjai közé tartozik az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának jogász munkatársa és a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatárs. A bizottság tagjait úgy kell felkérni, hogy legalább 1-1 tag a megfelelő jogi, a beszerzés tárgya szerinti, gazdasági-pénzügyi, illetve műszaki alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezzék. Külső személy csak abban az esetben lehet a bírálóbizottság tagja, ha a megfelelő szakértelem az Elszámolóházon belül nem biztosítható. A bírálóbizottság legkésőbb az ajánlatok beérkezését követő 2 munkanapon belül köteles összeülni és megkezdeni bírálatát. 2. Az ajánlatok bírálata során a bírálóbizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét, valamint az esetlegesen előírt alkalmassági szempontoknak való megfelelést (alkalmasság), vagy nem megfelelést (alkalmatlanság). Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, b) az ár aránytalanul alacsony, c) az ajánlattevő nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, e) egyéb módon nem felel meg az ajánlatkérésben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, különös tekintettel arra az esetre, ha az ajánlatkérésben meghatározott tételek/mennyiségek több, mint 10%-ára nem ad ajánlatot. Az aránytalanul alacsony ár megítélésekor a korábbi tapasztalatokra, a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a beszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. 2. A beszerzési eljárás eredményes, ha legalább egy érvényes ajánlat beérkezett, olyan ajánlattevőtől, aki/amely alkalmas a szerződés teljesítésére. A bírálóbizottság hiányosan beérkezett ajánlat esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ajánlattevőt. Hiánypótlási felhívásra korlátlan számban kerülhet sor, azzal, hogy a bírálóbizottság az eljárást lezáró döntési javaslatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 10 munkanapon belül meg kell, hogy hozza. 6

7 3. A beérkezett ajánlatok bírálatáról jegyzőkönyvet kell készíteni (2. számú melléklet), melynek legalább a következőket kell tartalmaznia: a bírálóbizottság ülésének helyét, dátumát, a bírálóbizottságban részt vevő személyek nevét, az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, az érvénytelennek minősített ajánlatokat, az ajánlat érvénytelenségének okát,(alkalmassági feltétel előírása esetén annak értékelését), az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására alkalmazandó szempontokat, azok indoklását, a bíráló bizottság tagjainak javaslatát az eljárást lezáró döntés meghozója felé, a bíráló bizottság tagjainak aláírását. A jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság elnöke felelős. A jegyzőkönyvet annak elkészültét követően a bírálóbizottság elnöke haladéktalanul átadja az Elszámolóház igazgatójának. 4. A beszerzési eljárást lezáró döntést a bírálóbizottság jegyzőkönyvének és javaslatának kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az Elszámolóház igazgatója hozza meg. 5. A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírásáról, az Elszámolóház igazgatójának döntését követő 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni kell az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket. A tájékoztatás elküldéséért az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának vezetője felelős. C. Szerződéskötés 1. A beszerzési eljárás az Elszámolóház részére nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. Az Elszámolóház igazgatója dönt arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként az Elszámolóház szerződést köt-e. Amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, arról a valamennyi érvényes ajánlatot tevőt írásban tájékoztatni kell. A beszerzési igény ismételt felmerülése esetén a beszerzési eljárást újból le kell folytatni, melynek során a szerződéskötéssel nem végződött eljárásban nyertes ajánlattevő részére is meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást. 2. Amennyiben a beszerzési eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, akkor az Elszámolóház jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést. 3. A szerződés tervezetét az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának (jogász) munkatársa készíti elő és küldi meg egyeztetés céljából a nyertes ajánlattevőnek az III/B/6. pontban meghatározott tájékoztatással egyidejűleg. Ha a nyertes ajánlattevő annak tartalmával egyetért, a pénzügyileg ellenjegyzett és az Elszámolóház igazgatója által aláírt szerződést meg kell küldeni részére a visszajelzése kézhezvételét követően legkésőbb 2 munkanapon belül. 7

8 Amennyiben a nyertes ajánlattevő a saját maga által rendszeresített szerződésmintáját kívánja alkalmazni, úgy a pénzügyi ellenjegyzés és az Elszámolóház igazgatója általi aláírás kizárólag az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának előzetes felülvizsgálatát, és a szükséges egyeztetések lefolytatását követően történhet meg. A pénzügyileg ellenjegyzett és aláírt szerződést legkésőbb 2 munkanapon belül meg kell küldeni a legjobb ajánlatot adónak. Ha a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege az 1 millió forintot meghaladja, akkor a szerződő félnek Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztálya által, a szerződés aláírását megelőző 15 napon belül kiállított igazolással igazolnia kell, hogy nincs helyi adó tartozása. Ilyen igazolás hiányában a szerződés nem köthető meg. Illetőleg ha a nyertes ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a nav.gov.hu honlapról kinyomtatott igazolást kell csatolni a szerződéshez. Ennek ellenőrzése az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya munkatársának feladata. Abban az esetben, ha a szerződés szerinti részteljesítések mindegyike meghaladja az 1 millió forintot, a tényleges kifizetések előtt a Pénzügyi Osztály munkatársa köteles ellenőrizni azt, hogy a szerződött partner még mindig szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szerződés, illetve a lehetséges esetekben a megrendelés a kötelezettségvállalás alapdokumentuma, és az Elszámolóház kötelezettségvállalás folyamatának szabályzatában foglaltak szerint nyilvántartásba kell venni. 4. Az Áht. 37. (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerződésnek) mindig írásban kell megtörténnie. Nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely a) értéke a százezer forintot nem éri el, b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy c) az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 5. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szabályzat III. D.1. pontjában előírtak megtartásával. D. A szerződés módosítása 1. A beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés abban az esetben módosítható, ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya a módosítás következtében nem változik. Amennyiben a módosítás következtében változna a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya, a megkötött szerződést meg kell szüntetni és a módosított tartalommal új beszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyben az ajánlattételi felhívást a korábbi szerződő partnernek is meg kell küldeni. IV. A BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSÁVAL, VALAMINT A FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Az Elszámolóház beszerzési tevékenységének irányításáért az Elszámolóház igazgatója felelős. 8

9 Feladata különösen: felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzítteti, jóváhagyja a jelen szabályzatot és annak módosításait, dönt a bírálóbizottság tagjainak személyéről az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztálya vezetőjének javaslatára, felkéri a bírálóbizottság tagjait és annak elnökét a beszerzéssel kapcsolatos bírálóbizottsági feladatok ellátására, meghozza az eljárás lezáró döntést, értesíti a partnereket az eljárást lezáró döntésről, aláírja a megrendelést, az ajánlatkérést, a beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződést. 2. Az Elszámolóház beszerzési eljárásaival kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályvezetőjének és az Intézményműködtetési Osztályvezetőnek a feladata és hatásköre. Az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályának feladata különösen: az ajánlatkérés (ajánlattételi felhívás), az ajánlatkérési dokumentáció (beleértve a szerződés tervezetét) előkészítése és intézkedés az ajánlat bekéréséről, az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények meghatározása, a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek kiválasztására javaslattétel, az Elszámolóház Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetőjével, vagy az általa megjelölt munkatárssal egyeztetve folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, az Intézményműködtetési osztállyal együttműködve rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját, gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, azonnal tájékoztatja az Elszámolóház igazgatóját, ha beszerzés feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, előkészíti a jelen szabályzat módosítását (szükség szerint), javaslatot tesz az Elszámolóház igazgatójának a bírálóbizottság tagjaira, a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 9

10 3. Az Intézményműködtetési Osztály feladata különösen: A beszerzési eljárások előkészítése keretében adatgyűjtést végez az Intézményegységek körében. Az Intézményegységek megrendelés-tervezeteit ellenőrzi tartalmi, alaki és pénzügyi szempontok alapján, végigviszi az engedélyezési folyamatot. Elkülöníti az eseti és rendszeres megrendeléseket. A Jogi és Ügyviteli Osztállyal együttműködve rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját) Összesíti az Intézményegységek által beküldött igényeket. Gondoskodik arról, hogy a tervekben, vonatkozó szerződésekben érvényesüljenek az üzemeltetési szempontok, a megbízható műszaki megoldások és a megrendelő érdekei. A beszerzés gazdaságossága, hatékonysága, eredményessége érdekében piackutatást végez. A Jogi és Ügyviteli Osztálya részére szolgáltatja a karbantartási, és az intézményműködtetési folyamatokhoz kapcsolódó beszerzések alapvető adatait (pl.: beszerzés tárgya, valamint a mennyiségi és minőségi követelmények meghatározása - a beszerzés jellege által indokolt pontossággal). Közreműködik a árajánlatok beszerzésében. Véleményezi az árajánlatokat és a szállítói referenciákat. 4. A Kincstárnokok feladata különösen: Felméri és a finanszírozási táblában rögzíti a hozzá tartozó telephelyeken felmerülő igényeket. A felmerülő beszerzési igényeket összesíti és megrendelés-tervezetben továbbítja az Intézményműködtetési Osztály számára. Központi beszerzés esetén az Intézményműködetési Osztály által megküldött formátumban összesíti a hozzá tartozó telephelyek igényeit. Javaslatot tehet a beszállító partnerre. Tájékoztatást ad a várható beszerzési igényekről. A beszerzési eljárások előkészítése érdekében adatot szolgáltat az Intézményműködtetési Osztálynak. V. A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 1. A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az Elszámolóház belső ellenőrének hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére. 2. A beszerzési eljárások szabályzat szerinti megvalósításának ellenőrzése Az Elszámolóház gazdasági vezetőjének, vagy az általa kijelölt munkatársnak a feladata. 10

11 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen szabályzatban meghatározott cselekmények esetén, ha írásban történő megküldés szükséges, akkor annak oly módon kell eleget tenni, mely alkalmas az átvétel igazolására. 2. Valamennyi a jelen szabályzatban meghatározott eljárási cselekményt írásban kell dokumentálni. 3. A jelen szabályzat alkalmazása során keletkezett dokumentumok kezelésére, megőrzésére, tárolására az Elszámolóház Iratkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. 4. E szabályzat alkalmazása során az Elszámolóház kötelezettségvállalás folyamatának szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 5. Az Elszámolóház beszerzését végző személyek és szervezetek(szervezeti egységek) kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 6. Az 5. pontban megjelöltek amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztályvezetőjét megkeresni. 7. Jelen szabályzat április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült beszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti. Pécs, április 1.. Borbás Károly az Elszámolóház igazgatója 11

12 1/a. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott.. (lakcím:....) mint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (cím: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat I. 4. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn. Jelen nyilatkozatomat a Pécsi Városi Költségvetési Központi Elszámoló szervezet által a. tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem. Dátum:. nyilatkozattevő aláírása 12

13 1/b. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott.. (székhely:....) mint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (cím: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet(szervezeti egység) (.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat I. 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel(szervezeti egységgel) szemben nem áll fenn. Jelen nyilatkozatomat a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet által a. tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. Dátum: nyilatkozattevő aláírása 13

14 2. számú melléklet J e g y z ő k ö n y v az árajánlatok értékelésével kapcsolatos bírálóbizottsági ülésről amely készült.-án/én.. órai kezdettel a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház), mint ajánlatkérő 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. szám alatti hivatalos helyiségében tárgyban beérkezett árajánlatok értékeléséről. Jelen vannak:.. Bíráló Bizottság elnöke.. Bíráló Bizottság tagja.. Bíráló Bizottság tagja A Bíráló Bizottság elnöke megnyitja a Bíráló Bizottság ülését, és ismerteti, hogy a fenti tárgyban ajánlattevő részére (székhely:.), (székhely:.), (székhely:.) került megküldésre az árajánlat kérés. Az árajánlat megküldésének határideje -a/e.. óra volt. A fenti határidő lejártáig ajánlattevő (székhely:.), (székhely:.), és (székhely:.) nyújtott be árajánlatot a következő nettó ajánlati árakon: 1. Név: 2. Nettó ajánlati ár: 1. Név 2. Nettó ajánlati ár: 1. Név 2. Nettó ajánlati ár: (.bírálati megállapítások az ajánlatok érvényességéről/érvénytelenségéről, továbbá az ajánlattevők szerződés teljesítésre való alkalmasságáról/alkalmatlanságáról.) A fentiek alapján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a kedvezőbb árajánlatot a/az (székhely:.) adta, ezért a döntéshozónak az e céggel történő szerződéskötést javasolja. Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Bíráló Bizottság elnöke az ülést bezárja. k.m.f. Bíráló Bizottság elnöke 14

15 Bíráló Bizottság tagja Bíráló Bizottság tagja A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadom / nem fogadom el.*., az Elszámolóház igazgatója 15

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011 (VIII. 09.) KT határozata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Gyöngyösoroszi Község

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadva: a Képviselő-testület a 36/2012. (III. 14.) sz. határozatával

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadva: a Képviselő-testület a 36/2012. (III. 14.) sz. határozatával POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: a Képviselő-testület a 36/2012. (III. 14.) sz. határozatával 2 POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás. a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról

1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás. a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról 1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról 1.) A Szépművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Közbeszerzési Szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. január 1-től Módosította: 146/2012. (X.2.) határozat (hatályos: 2012. október 3-tól) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT T Ü D Ô G Y Ó G Y I N T É Z E T T Ö R Ö K B Á L I N T 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. tel: 06-23/511-570, 338-052 fax: 06-23-335-012 e-mail: tbti@torokbalintkorhaz.hu SZ-37 TÖDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól Kapospula Község Önkormányzata 7251 Kapospula, Béke tér 21. KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. június 30-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA és HATÁLYA A

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Érvényes 2013. április 16-tól

Érvényes 2013. április 16-tól MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Érvényes 2013. április 16-tól I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben