Fejlesztési feladatok: Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési feladatok: Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek:"

Átírás

1 Kémia 7-8. évfolyam

2 Célok és feladatok: Az általános iskolai kémia tanítás célja, hogy elsajátíttassa a tanulókkal a különféle anyagok alapvető tulajdonságait, változásait, átalakulását, vagyis a legfontosabb kémiai tényeket, jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket, szabályokat, elveket, törvényeket. Az anyag sokféleségének bemutatása az anyagi tulajdonságok, az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. Megalapozza a korszerű, környezetbarát szemlélet elsajátítását és hozzájárul a környezetünkkel szembeni felelős magatartás kialakulásához. A kémia oktatás célja olyan élményszerű, használható, gyakorlati tudás elsajátítása, és alkalmazásának kifejlesztése, amely segít eligazodni a mindennapi életben felmerülő kémiai jellegű problémákban. El kell érni, hogy a tanulók megismerkedjenek, elmélyítsék és használják a kémiai jelrendszert és szaknyelvet, felismerjék az egyes természettudományok kapcsolatait egymással és a társadalomtudományokkal. Hangsúlyozni kell, hogy az egységes természet különböző szempontok szerint történő vizsgálata vezetett a kémia önálló tudományként való megjelenéséhez. A kémia tananyag szorosan kapcsolódjon a többi tantárgy oktatásához. Az élményszerű tanulást a jól megtervezett kémiai kísérletek és a modellezés biztosítja. A kísérletek legyenek látványosak, de egyszerűek. A tapasztalatok elemzése, következtetések megfogalmazása a tanulók aktív tevékenysége révén valósuljon meg, lehetőség van a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. A periódusos rendszer alapja az atomok felépítése, ennek alapján könnyű a tájékozódás az egyszerűbb elemek tulajdonságai között. Az anyagok és tulajdonságaik egy részét a fogalom és az alkalmazás szintjén ismerjék meg. Értsék a szerkezet, tulajdonság és a felhasználás közötti összefüggéseket. Ismerjék meg a háztartásban elterjedten használt vegyszereket, ezek élettani hatását és szakszerű, balesetmentes használatát. Beszélni kell a tápanyagokról, mérgekről, kábítószerekről és ezek káros hatásáról, a dohányzásról. Fel kell hívni a tanulók figyelmét az egészségkárosító anyagok használatának veszélyeire, az egészséges életmódra nevelésre, a környezetvédelem fontosságára, és a megszerzett ismeretek alapján tudatosítsuk bennük, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezetük, egészségük védelméért.

3 A kémiatanulás során szerzett ismeretanyag és szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természetszemléletének kialakulásához, a természettudományos világkép formálásához, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. Fejlesztési feladatok: Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek: A tanulók ismerjék meg a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használatát. Méréseik és egyszerű számítási feladatok során gyakorolják a tanult mértékegységek használatát, tudják alkalmazni azok törtrészeit és többszöröseit. modelleket. A molekulák térbeli viszonyainak vizsgálatához használjanak Szerezzenek gyakorlatot az információkutatásban, lényegkiemelésben, rendszerezésben. Legyenek képesek a megadott szempontok alapján használni lexikonokat, táblázatgyűjteményeket. Gyakorolják a táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok értelmezését, használatát. Állapítsanak meg összefüggéseket, vonjanak le következtetéseket, általánosítsanak, legyenek képesek önálló megállapításokat tenni a rendelkezésükre álló információ alapján. A kémia jelentőségének felismerése a környezet védelmében. Tájékozottság az anyagról: kép alapján. A tanulók világképének fejlődése az anyag szerkezetéről kialakult Ismerjék meg a tanulók a környezetükben előforduló legfontosabb anyagok részecskeszintű szerkezetét, a szerkezetből következő tulajdonságait. A tápanyagok szerepe, értéke, a táplálkozás egészségmegőrző lehetősége, és az egészséges étkezési szokások kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés.

4 kábítószer. Az egészségkárosító anyagok bemutatása pl. nikotin, alkohol, Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek: A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a tanulóknak elképzelése az atomon belüli méretarányokról. Kémiatörténeti ismeretek bővítése. Kiemelkedő kémikusok munkássága, kísérleteik, felfedezéseik. Az általános iskolai tanulmányok végén a tanulók tudják, hogy az anyagi világ egységes a felépítő részecskék szempontjából. Belépő tevékenységformák: A kísérletek, jelenségek, változások bemutatásával, érzékeltetésével az intellektuális képességek fejlesztése történik (figyelem, emlékezet, képzelőerő, elemző képesség, stb.) A tapasztalatszerzés során a beszélgetés, a vita módszerének alkalmazásával a szóbeli kifejező képesség, elemző képesség valósul meg. fejlesztése. A megfigyelések rögzítésével az írásbeli kifejező képességek Fogalomalkotás során a problémamegoldó képesség fejlesztése. Fogalmak, elvek, szabályok, törvények definiálásával, összefüggések kifejtésével a kémiai anyagok tulajdonságainak ismertetésével a verbális képességek fejlesztése történik. (beszédkészség, olvasási készség, a kémiai szaknyelv helyes használata, helyesírása) A konkrét fogalom kiterjesztésével, szabályok, összefüggések általános megfogalmazásával, rendszerbefoglalásával az absztraháló, rendszerező képesség fejlesztése. Számítási feladatok megoldásával a problémamegértő, - megoldó képesség, logikai képesség fejlesztése. Alapvető laboratóriumi műveletek végzésével, modellezésével a manuális képességek fejlesztése.

5

6 7. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 74 óra Célok: A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémiai ismeretek, tevékenységek, megismerési módszerek iránt. bemutatása. A mindennapi életből ismert legfontosabb anyagok tulajdonságainak Az anyagszerkezeti ismeretek megalapozása. Az anyagok és változások rendszerezésének elsajátítása, ezzel a gondolkodási képesség fejlesztése. A környezetet károsító szennyezőanyagok megismertetése, hozzájárulás a környezettel szembeni személyes felelősség kialakításához. Követelmények: Ismerje a tanult alapfogalmakat, tudja azok meghatározását. Ismerje az anyag részecskeszerkezetét, az elemi részecskék, valamint az atom, a molekula és az ion jellemző tulajdonságait. Tudja csoportosítani az anyagokat. Tudja megkülönböztetni az anyag fizikai és kémiai változásait. Tudja csoportosítani a kémiai reakciókat. Ismerje a periódusos rendszer első húsz elemének vegyjelét, a tanult molekulák és ionok képletét. Ismerje a kémiai jelek mennyiségi jelentését. Tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat. Legyen tisztában a környezetet veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok csökkentésének, illetve elhárításának lehetőségeit. Ismerje az egyszerű laboratóriumi eszközöket. végrehajtani. utasításait. Legyen képes megadott utasítás alapján egyszerű kísérletet Tudja értelmezni a különböző háztartási vegyszerek használati

7 vagy leírni. Tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban elmondani, Tudja a jelenségek vizsgálata során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit szóban, vagy írásban rögzíteni. Tudja az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek kiegészítésére használni. Témakörök: 1. Bevezetés 3 óra 2. Mindennapi anyagaink 20 óra 3. Atomok és elemek 12 óra 4. Elemek és vegyületek 18 óra 5. Kémiai reakciók 16 óra 6. Év végi ismétlés, rendszerezés 5 óra Összesen: 74 óra 1. Bevezetés Tartalom: A kémia tárgya Balesetvédelmi rendszabályok Fejlesztési feladatok: Ismerje a kémia tanulás módszereit, a tankönyv jelrendszerét, felépítését, tudja használni a taneszközeit. Ismerje a vegyszerek élettani és környezeti hatásainak nemzetközi jeleit. Ismerje az egyszerű laboratóriumi eszközöket. 2. Mindennapi anyagaink Tartalom: Az anyag részecske szerkezete, halmazállapotai, halmazállapot-változások. Fizikai és kémiai tulajdonság, fizikai és kémiai változás. A levegő összetevői és szennyeződései. Az égés, az égés feltétele, tűzoltás.

8 összetétele. kristályosítás. A természetes vizek, desztillált víz, a víz szennyeződései. Oldódás, oldhatóság. Az oldatok tömegszázalékos Egyszerű szétválasztási műveletek: ülepítés, szűrés, bepárlás, A hidrogén égése, a víz bontása. Egyszerű és összetett anyag: elem, vegyület, keverék, oldat. Egyesülés, bomlás. Összefoglalás, gyakorlás, számonkérés. Fejlesztési feladatok: Lássa be az anyag részecske-szerkezetét, és ez alapján tudja értelmezni a halmazállapotokat és azok változásait. Értse, hogy a természet egységes egész, csupán az anyagvizsgálati szempontja változik. Tudjon különbséget tenni az anyag, tulajdonság és változás között. Tájékozódjon a levegő és a vízszennyezés napi problémáiról, tudja értelmezni a határértékeket és az aktuális szennyezettség adatokat. Tudatosan törekedjék saját környezetében a szennyezettség csökkentésére. Ismerje a takarékos víz- és energiahasználat szabályait, értse ennek jelentőségét. Ismerje a tűzoltás alapvető szabályait. Tudjon adott összetételű oldatot készíteni, értse, hogy a hígítással és töményítéssel hogyan változik az oldat összetétele. Tudja értelmezni a háztartásban, illetve a növényvédelemben használatos oldatok elkészítésének receptjét. Az anyagi változások során tapasztalt jelenségeket tudja pontosan megfigyelni, tapasztalatait tudja elmondani, írásban rögzíteni. Tudja az adott témakörben szabatosan használni a kémiai szaknyelvet. 3. Atomok és elemek Tartalom: Az atom, az elem és a vegyjel.

9 Az anyagmennyiség mértékegysége, a mól. A vegyjel mennyiségi jelentése a moláris tömeg. Az atom felépítése, elemi részecskék, proton, neutron, elektron. Az elektronburok szerkezete, vegyértékelektronok, nemesgázszerkezet. A periódusos rendszer felépítése, és adatainak atomszerkezeti értelmezése. Összefoglalás, gyakorlás, számonkérés. Fejlesztési feladatok: Ismerje az anyag szerkezetével kapcsolatos ismeretek fejlődésének történetét, a modellalkotás jelentőségét. Legyen képe az atom és az atommag méret és tömegviszonyairól. Tudja alkalmazni a periódusos rendszer és az atomszerkezet összefüggéseit: a periódusos rendszer adatai alapján tudja megállapítani az első húsz elem atomjának összetételét, felépítését, elektronhéjainak és vegyértékelektronjainak számát. Tudjon egyszerű számításokat végezni a moláris tömeggel kapcsolatban. Tudja az adott témakörben szabatosan használni a kémiai szaknyelvet. Tájékozódjon a könyvtárban Dalton, Mengyelejev, Berzelius, Bohr, Rutherford, Chadwick, A Curie-házaspár, Thomson munkásságáról, legyen képes erről néhány mondatos kiselőadást tartani. 4. Elemek és vegyületek Tartalom: Molekulák, képlet, a képlet mennyiségi jelentései. Azonos atomokból felépülő molekulák. A hidrogén, az oxigén, a klór, a nitrogén néhány fontos tulajdonsága, molekulájuk szerkezete, képlete.

10 Különböző atomokból felépülő molekulák. A hidrogén-klorid, a víz, a szén-dioxid, az ammónia néhány fontos tulajdonsága, molekulájuk szerkezete, képlete. A molekulák szilárd halmaza: a molekula kristály. Kémiai kötések, kristályrácsok. Ionok keletkezése atomokból. Ionvegyületek, ionkristály. Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás, számonkérés. Fejlesztési feladatok: Ismerje és tudja összeállítani, valamint tudja elemezni a tanult anyagok molekuláinak modelljét. Értse a modell és a valóság kapcsolatát. Lásson összefüggést az anyagok szerkezete és tulajdonságai között. Tudja kikeresni táblázatokból és értelmezni az elemek fizikai tulajdonságára vonatkozó adatokat (op, fp, sűrűség, stb.). Az anyagok tulajdonságai alapján tudjon következtetni felhasználásukra. Tudjon az atomok periódusos rendszerbeli helye alapján következtetni ionná alakulásuk módjára. Legyen képes megadott ionokból álló ionvegyület képletét megszerkeszteni, tudja kiszámítani a molekulából, illetve az ionokból álló anyag moláris tömegét. Az anyagi változások során tapasztalt jelenségeket tudja pontosan megfigyelni, tapasztalatait tudja írásban rögzíteni. Tudja az adott témakörben szabatosan használni a kémiai szaknyelvet. 5. Kémiai reakciók Tartalom: A kémiai reakció. A tömegmegmaradás törvénye. A kémiai reakció energiaváltozásai: exoterm és endoterm reakciók. A kémiai egyenlet. A kémiai egyenlet mennyiségi jelentései. Kémiai számítások a kémiai egyenlet mennyiségi jelentése alapján.

11 A kémiai reakciók csoportosítása: oxidáció, redukció, redoxireakció; sav-bázis reakció, közömbösítés. Savak és bázisok, kémhatás. A ph-skála használata. Összetett ionok: oxóniumion, hidroxidion, ammóniumion. Fejlesztési feladatok: Legyen képes a kémiai egyenletírás szabályainak ismereteiben egyszerű kémiai egyenleteket szerkeszteni. Tudjon egyszerűszámítási feladatokat elvégezni. Ismerje a témakörhöz tartozó kémiai fogalmak köznapi és tudományos tartalmát (oxidáció, redukció, sav, bázis). Tudja egyszerű vizsgálattal megállapítani adott oldat kémhatását. Ismerje az oldatok kémhatásának a szerepét a természetben és a mindennapi életben. Ismerje a ph-skálát, tudjon gyorstesztekkel ph-t mérni. A kémiai reakciók során tapasztalt jelenségeket tudja pontosan megfigyelni, tapasztalatait tudja elmondani, írásban rögzíteni. Tudja az adott témakörben szabatosan használni a kémiai szaknyelvet. Végezzen könyvtári gyűjtőmunkát Lomonoszov és Lavoisier munkásságáról, tudjon erről élőszóban beszámolni. Tudja a nagy tudósok életét és a nagy felfedezéseket a megfelelő történelmi korban elhelyezni. A továbbhaladás feltételei: A tanuló sorolja fel az atomot felépítő részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.

12 Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult anyagokat a tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás alapján vagy leírás szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Tegyen különbséget 1 db és 1 mol részecske tömege között.

13 8. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 74 óra Célok: A természettudományos gondolkodás fejlesztése. A szervetlen kémia körébe tartozó anyagok legfontosabb tulajdonságainak megismerése. Az anyagszerkezeti ismeretek elmélyítése és alkalmazása. A kémia társadalmi szerepének és környezeti hatásainak bemutatása a megismert anyagok példáin. Az általánosító és rendszerező-képesség fejlesztése. Természetbarát szemlélet és felelősségteljes magatartás kialakítása a természettel és a környezettel szemben. Követelmények: A tanuló rendszerezését. vegyületeiket. Ismerje az anyag szerkezetét. Ismerje a periódusos rendszer kiépülésének elvét, az elemek Ismerje a legfontosabb elemcsoportokat, az elemeket és Ismerje a tanult anyagok jellemző tulajdonságait, előállítását, szerepét és alkalmazásukat a mindennapi életben, az iparban és a gazdaságban. módját. Sajátítsa el a tanult anyagok biztonságos felhasználásának Tudja értelmezni a megismert kémiai átalakulásokat. Szerezzen gyakorlatot a kémiai átalakulások jelölésében, a reakcióegyenletek mennyiségi értelmezésében. Tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat. Legyen tisztában a környezetet veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok csökkentésének, illetve elhárításának lehetőségeit.

14 Ismerje a társadalom növekvő energia igényét, a legfontosabb energiaforrásokat és vegyipari eljárásokat, azok társadalmi és környezeti hatásait. Ismerje a tápanyagok összetételét, élettani szerepét, az egészséges táplálkozás alapelveit. Tudja használni az egyszerű laboratóriumi eszközöket. végrehajtani. utasításait. vagy leírni. Legyen képes megadott utasítás alapján egyszerű kísérleteket Tudja értelmezni a különböző háztartási vegyszerek használati Tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban elmondani, Tudja a jelenségek vizsgálata során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit szóban, vagy írásban rögzíteni. Tudja az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek kiegészítésére használni. Témakörök: 1. Év eleji ismétlés, rendszerezés 8 óra 2. Nemfémes elemek és vegyületeik 20 óra 3. Fémes elemek és vegyületeik 18 óra 4. Hétköznapi kémia 23 óra 5. Év végi ismétlés, rendszerezés 5 óra Összesen: 74 óra 1. Év eleji ismétlés Tartalom: Az anyagok csoportosítása Kémiai részecskék Anyagi változások Fejlesztési feladatok: Tudja ismereteit rendszerezni megadott szempontok alapján.

15 kapcsolatokat tudja grafikusan felvázolni. Az egy témakörhöz tartozó fogalmak közötti logikai Tudja szabatosan használni a kémiai szakkifejezéseket. II. Nemesfémes elemek és vegyületek Tartalom: - A hidrogén és a víz. - Halogénelemek. A klór, a hidrogén-klorid és a sósav. A savmaradék és a só. - Az oxigén és az ózon. - A kén, a kén-dioxid, a kén-trioxid és a kénsav. - A nitrogén, az ammónia, a nitrogén oxidok és a salétromsav. - A szén, az atomkristály. A szén-monoxid, a szén-dioxid és a szénsav. - a szilícium, a szilícium-dioxid és a szilikátok, az üveg. - Összefoglalás, gyakorlás, témazáró dolgozat. Fejlesztési feladatok - Tudja az anyagszerkezet tanulása során megszerzett ismereteit alkalmazni a szervetlen anyagok témakörében. - A szervetlen kémia teljes tárgyalása során keressen összefüggést az anyagok szerkezete és tulajdonságai között, tudjon ebből nem tanult, de környezetében előforduló anyagok tulajdonságira is következtetni. - Tudjon végrehajtani egyszerű kísérleteket. Tudja lerajzolni a kísérlet végrehajtását. - Tudja a kísérletek során tapasztalt jelenséget megfigyelni, a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni. - Tudja tapasztalatait szabatosan előadni vagy írásban rögzíteni - Gyűjtsön adatokat, információkat a lakóhelyén előforduló levegő- és vízszennyezésről, tudja ezeket értelmezni. Lássa saját felelősségét a környezet megóvásában, tudja, hogy mit tehet szűkebb környezetében a károk enyhítése érdekében. - Tudja értelmezni a tanult anyagok környezeti hatásainak nemzetközi jeleit. - Gyűjtsön adatokat Semmelweis Ignác és Irinyi János életéről és munkásságáról, tudja ezt szóban előadni vagy írásban rögzíteni.

16 III. Fémes elemek és vegyületek Tartalom: - A fémes elemek tulajdonságai. A fémek szerkezete, a fémrács. A fémek redukáló sora. - A nátrium fontosabb vegyületei: a nátrium-hidroxid és a nátrium-klorid - A kalcium és a magnézium. Fontosabb kalciumvegyületek: a kalcium-oxid, kalcium-hidroxid, kalcium-karbonát. Vízkeménység, vízkő, vízlágyítás. A műtrágyák. - Az alumínium és a vas. A fémek előállítása. A fémek korróziója, ötvözetek. - A cink, az arany, az ezüst és a réz. Fejlesztési követelmények: - Tudja alkalmazni az anyagszerkezet tanulása során megszerzett ismereteit a fémes elemek témakörében. - Lássa az összefüggést a fémes szerkezet és a fémek általános tulajdonságai között; az anyag szerkezete alapján értse és tudja megmagyarázni a különbséget a fémes és a nemfémes elemek között. - Ismerje a műtrágyázás jelentőségét és a szakszerűtlen alkalmazásának következményeit. - Ismerje a víz keménységének gyakorlati jelentőségét, tudja azt gyorsteszttel mérni, mérési eredményeit mindennapi tevékenységében felhasználni. - Tájékozódjon a hazai vizek keménységének állapotáról grafikonok, táblázatok, térképek alapján. IV. Hétköznapi kémia Tartalom: - A szénvegyületek csoportosítása. - Energiaforrások. Megújuló és meg nem újuló energiaforrások. - Tápanyagok. A zsírok, szénhidrogének és a fehérjék. Telített telítetlen szénhidrogének. Alkoholok. - Karbonsavak - Vitaminok - Építőanyagok - Műanyagok - Háztartási vegyszerek.

17 - Hulladékgazdálkodás a háztartásban. Fejlesztési követelmények: - Ismerje az energiatermelés környezeti hatását, és értse az energiatakarékosság jelentőségét. Törekedjen az energiatakarékos felhasználására. - Ismerje a tápanyagok összetételét, élettani hatását, az egészséges táplálkozás alapelveit. - Tudja szakszerűen, takarékosan és balesetmentesen használni a háztartásban előforduló vegyszereket, ismerje azok élettani és környezeti hatását. Önmaga és a környezet iránti felelősséggel használja a vegyi anyagokat. - Tudja értelmezni a háztartási vegyszerek kezelési utasításait, ismerje hulladékként való kezelésük módját. - Tudja, mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés, ismerjen módszereket a háztartási hulladék mennyiségének csökkenésére. Tudja, hogy életmódja és vásárlási szokásai is befolyásolják környezetének állapotát. A továbbhaladás feltételei A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusok rendszerben. Nevezze meg a részletesen tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje környezeti. élettani hatásukat. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, reakciókat a megfelelő típusba. Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Tudja, hogy a megismer anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldalékokkal. Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.

18 Ellenőrzés, értékelés A tanulók értékelése: 1. Formái: - Tanulói tevékenység (megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés, összehasonlítás, következtetés) megfigyelése alapján értékelni - Szóbeli feleletek - Írásbeli ellenőrzés - Önálló megfigyelések, adatgyűjtések 2. Az értékelés alapelvei: - legyen összhangban életkori sajátosságaival - legyen összhangban tudásukkal - érvényesüljön a fokozatosság elve - ösztönző, nevelő hatású legyen 3. Szempontjai: - Elsajátították-e a legfontosabb tényeket, fogalmakat, jeleket, képleteket, egyenleteket, szabályokat, törvényeket? - Felismeri-e a jelenségeket, változásokat, kölcsönható partnereket, kapcsolatokat? - Tudnak-e válaszolni egyszerű ténykérdésekre? - Felismerik-e hasonlóságokat és a különbözőségeket? - Tudnak-e adott tulajdonság alapján csoportosítani. Csoportoknál felismerik-e a halmazképző fogalmát? - Miként tudnak megfigyeléseket, kísérleteket önállóan elvégezni, tapasztalataikról beszámolni? - Milyen szintű a feladatmegértő és megoldó képességük? - Tudják-e ismereteiket alkalmazni? A számonkérés, értékelés konkrét módjai: a, írásbeli: - a témákat átfogó feladatlapok - kisebb egységek után mérések - füzetvezetés b, szóbeli: - kisebb terjedelmű szóbeli felelet - feladatok megoldása szakszerű magyarázatokkal - kísérletelemzés

19 - kiselőadások készítése c, manuális: - kísérlet bemutatása - modellkészítés Az értékelés történhet szóban, illetve írásban. Írásban: éremjeggyel, osztályzattal kisebb jegyekkel, amelyek később nagy jegyre válthatók írásos tanári dicséret vagy elmarasztalás Minősítési lehetőségek: jeles jó, közepes, elégséges, elégtelen A minősítés követelménye: 91 % % = jeles 76 % - 90 % = jó 61 % - 75 % = közepes 41 % - 60 % = elégséges 0 % - 40 % = elégtelen A kémia tantárgy oktatásához szükséges taneszközök: - tankönyv, munkafüzet, ellenőrző feladatlapok, füzet, periódusos rendszer, kísérleti eszközök, vegyszerek. Modellek: pálcika és kalotta modell, kristályszerkezet, feladatgyűjtemények, lexikonok, kémiatörténeti és ismeretterjesztő munkák, szak- és ismeretterjesztő folyóiratok. A használandó tankönyvek, munkafüzetek: Kecskés Andrásné Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Nemzeti Tankönyvkiadó 17. kiadás /tankönyv, munkafüzet, ellenőrző feladatlapok/ Kecskés Andrásné Rozgonyi Jánosné: Kémia 8. Nemzeti Tankönyvkiadó /tankönyv, munkafüzet, ellenőrző feladatlapok/ A jelenlegi raktári számok: NT 00707/2 és NT 00807/2 A jelenleg is használt tankönyvek továbbra is használhatók, hiszen mindazt tartalmazzák, amit a kerettanterv előír, sőt annál többet is.

20 A tantárgy oktatásához szükséges eszközök: Név Minimális darab Optimális darab ACÉLHÁLÓ 1 1 DÖRZSMOZSÁR 2 2 A. DRÓTHÁLÓ 2 3 ÁLLVÁNYCSIPESZ 2 5 DIÓ 2 4 ÁLLVÁNYKARIKA 1 3 BOR HŐMÉRŐ 2 4 CS. TÖLCSÉR 2 6 DUGÓK KÜLÖNBÖZŐ MÉRET 2 5 ERLENMEYER L. /500 cm 3 / 5 15 ERLENMEYER L. /200 cm 3 / 5 8 ERLENMEYER L. /100 cm 3 / 5 8 ÉGETŐKANÁL 3 5 FACSIPESZ 1 3 ÁLLÓLOMBIK 1000 cm ÁLLÓLOMBIK 500 cm ÁLLÓLOMBIK 250 cm ÁLLÓLOMBIK 100 cm FŐZŐPOHÁR 250 cm FŐZŐPOHÁR 100 cm FŐZŐPOHÁR 50 cm FRAKCIONÁLÓ LOMBIK 1000 cm FRAKCIONÁLÓ LOMBIK 500 cm FRAKCIONÁLÓ LOMBIK 200 cm GÁZFELFOGÓHENGER 3 8 GÖMBLOMBIK 1000 cm GÖMBLOMBIK 200 cm GUMICSŐ 5 m 10 m GUMIKESZTYŰ 1 2 VÍZBONTÓ K. 1 1 KÉMCSŐ KÉMCSŐ ÁLLVÁNY 3 6 KÉMCSŐ KEFE 2 4 KÉS /SZIKE/ 1 1 TÁRA-MÉRLEG-SÚLY 1 1 KRISTÁLYOSÍTÓ CSÉSZE 1 3 MÉRŐHENGER 500 cm MÉRŐHENGER 100 cm MÉRŐLOMBIK 500 cm MÉRŐLOMBIK 100 cm CSIPESZ 2 4 OLDASCSÖVES KÉMCSŐ 2 5 OLLÓ 1 2 ÓRAÜVEG PIPETTA /50, 10 cm 3 / 10 15

21 PORCELÁN TÁL 1 2 VEGYSZERKANÁL 5 10 SZŰRŐPAPÍR 10 ív 20 ív TÁLCA 3 5 ÜVEGCSŐ TÉGELYFOGÓCSIPESZ 3 5 ÜVEGBOT 2 5 ÜVEGKÁD 1 2 ÜVEGLAP 2 5 ÜVEGTÖLCSÉR 5 10 VASÁLLVÁNY 2 5 VASHÁROMLÁB 2 6

Helyi tanterv KÉMIA. 7-8. évfolyam Hernádnémeti

Helyi tanterv KÉMIA. 7-8. évfolyam Hernádnémeti Helyi tanterv KÉMIA 7-8. évfolyam Hernádnémeti A tantárgy óraszáma: 108 óra Évfolyam 7. 8. Összesen Tantárgy /modul Heti Évi Heti Évi Kémia 1,5 54 1,5 54 108 A kémiatantárgyhoz tartozó előismeretek: az

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Technika 1,5 2 Éves óraszám 54 72 Célok és feladatok A tudományok és ezen belül a természettudományok

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Általános iskola Tantárgy: Jelöljön ki egy elemet. KÉMIA Évfolyam: 8 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű

Részletesebben

KÉMIA 353 KÉMIA 7 8. ÉVFOLYAM

KÉMIA 353 KÉMIA 7 8. ÉVFOLYAM KÉMIA 353 KÉMIA 7 8. ÉVFOLYAM KÉMIA 354 CÉLOK ÉS FELADATOK Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos műveltséggel rendelkezzenek. Megszerezzék

Részletesebben

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Név szerint ki, vagy kik készítették 2. Óraszámok: 9. osztály 36.. óra (humán) 10. osztály óra 11. osztály -.óra 12. osztály -.óra SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS A) változat 1. Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal! ANYAGOK (összetétel szerint) egyszerű anyagok összetett anyagok......... oldat pl.... pl.... pl. levegő

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

KÉMIA. 7 8. évfolyam

KÉMIA. 7 8. évfolyam KÉMIA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

ÁRPÁD FEJEDELEM GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGYERVÁROSI ISKOLA 8. ÉVFOLYAM. Kémiai alapismeretek

ÁRPÁD FEJEDELEM GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGYERVÁROSI ISKOLA 8. ÉVFOLYAM. Kémiai alapismeretek 8. ÉVFOLYAM Kémiai alapismeretek Célok és feladatok A tanulók ismerjék meg a kémia tudományának szerepét a társadalmi folyamatokban, ismerjék meg a kémia tantárgy hatékony elsajátítását segítő módszereket,

Részletesebben

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei ÓRATERV I. ALAPADATOK Osztály: 10. D Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei Tanítási egység: 13. Szén-dioxid, szénsav és sói Előző tanítási egység: A szén és oxidjai. A szén-monoxid.

Részletesebben

KÉMIA. 7 8. évfolyam

KÉMIA. 7 8. évfolyam KÉMIA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból

Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból Témakörök: 1. Atomszerkezet 2. Kémiai kötések 3. Molekulák és összetett ionok 4. Anyagi halmazok 5. Kémiai átalakulások 6. Hidrogén és nemesgázok 7. Halogénelemek

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodás-

Részletesebben

A tantárgy óraszáma: 111. Ennek felosztása: Évfolyam Összesen Heti Évi Heti Évi Kémia 1,5 55 1,

A tantárgy óraszáma: 111. Ennek felosztása: Évfolyam Összesen Heti Évi Heti Évi Kémia 1,5 55 1, KÉMIA 7-8. évfolyam A tanterv, A NAT Ember a természetben műveltségterület, 7-8. évfolyamok követelményeinek egy részét dolgozza fel. A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több tantárgy biztosítja.

Részletesebben

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén. 7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2006. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

KÉMIA TANTERV 7-8. évfolyam

KÉMIA TANTERV 7-8. évfolyam KÉMIA TANTERV 7-8. évfolyam Célok és feladatok: Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter A feladatokat írta: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: Kódszám:.. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter 2011. május 14. Curie Kémia Emlékverseny 8. évfolyam Országos döntő 2010/2011.

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron Az atom felépítése 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! Név Jelölés Relatív tömeg Relatív töltés p + neutron g 2. A magnézium moláris tömege 24,3, tömegszáma

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÉMIA. 7-8. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÉMIA. 7-8. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam 1. feladat (12 pont) Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 8. évfolyam 212 éve született a dinamó és a szódavíz feltalálója. Töltsd ki a rejtvény sorait és megfejtésül

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek . 9. ÉVFOLYAM 1. Atomszerkezeti ismeretek ismerjék és értsék meg a különféle atommodellek használatának előnyeit, ismerjék meg az atomokat felépítő elemi részecskéket, az izotópok gyakorlati jelentőségét,

Részletesebben

Melléklet a Kémia című részhez

Melléklet a Kémia című részhez Melléklet a Kémia című részhez I. Témakörök és leckék Tankönyv-7/1 Küronya I. - Gere. - Jakab L. - Bartsch I. (ed.:küronya I.): Kémia az általános iskolák 7. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 7-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 7-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 7-8. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Eötvös Loránd Általános Iskola kémia 7-8. HELYI TANTERV 2010. KÉMIA 7-8. évfolyam

Eötvös Loránd Általános Iskola kémia 7-8. HELYI TANTERV 2010. KÉMIA 7-8. évfolyam KÉMIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

Az általános iskolák. osztálya számára a kerettanterv alapján KÉMIA. Tanmenet

Az általános iskolák. osztálya számára a kerettanterv alapján KÉMIA. Tanmenet KÉMIA Tanmenet Az általános iskolák 7. 7. osztálya számára a kerettanterv alapján Tanmenet a tankönyvhöz az általános iskolák 7. osztálya számára a kerettanterv alapján A kémia tárgya. Balesetvédelem A

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Általános és szervetlen kémia 1. hét Általános és szervetlen kémia 1. hét A tantárgy elméleti és gyakorlati anyaga http://cheminst.emk.nyme.hu A CAPA teszt-gyakorló program használata Kliens programot letölteni a weboldalról Bejelentkezés

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Vészjelzések: Robbanásveszély, égést tápláló, tűzveszélyes, égető, maró, irratív, környezeti veszély. Ismerkedés a kémiával.

Vészjelzések: Robbanásveszély, égést tápláló, tűzveszélyes, égető, maró, irratív, környezeti veszély. Ismerkedés a kémiával. Hogyan kísérletezzünk? A kísérletezésnél be kell tartani a balesetvédelmi szabályokat. 1. Kísérletet, vizsgálatot csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni. 2. Pontosan olvasd el a kísérlet leírását! 3.

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

A KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli vagy szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A kémia érettségi vizsga célja A középszintû érettségi vizsgán elsõsorban

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Kémia tankönyv 7-8. évfolyam

Kémia tankönyv 7-8. évfolyam Kémia tankönyv 7-8. évfolyam Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet 2014/2015. Albert Viktor tananyagfejlesztő albertv001@gmail.com Célok 1. Feleljen meg a hivatalos kerettantervnek 2. Jól hasznosítható ismereteket

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthet legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhet

Részletesebben

A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE. KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, május 12.

A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE. KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, május 12. A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, 2012. május 12.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VII. OSZTÁLY SZÁMÁRA A tanuló jeligéje:

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint

KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint Szóbeli vizsga A témakörök ismeretének mélységét a részletes érettségi követelmény meghatározza. A zárójelben levő számok a vizsgakövetelmény megfelelő fejezetére

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Műveltségi terület: A mindennapok kémiája és környezetvédelmi ismeretek Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

I. MINDENNAPI ANYAGAINK

I. MINDENNAPI ANYAGAINK I. MINDENNAPI ANYAGAINK 1. Az anyagok tulajdonságai és változásai Az edényben lévő nem víz van, hanem jód darabok 1. Jelöld színezéssel, mi történik a jóddal a hevítés hatására! Lila lesz. 2. Sorold fel

Részletesebben

ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL

ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL 2017 1. Az atom szerkezete Az atomok, az elemek jellemzése. Az elektronszerkezet és a periódusos rendszer.

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban:

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban: 1. Kísérlet : Hidrogén kimutatása, égése Szükséges anyagok: egy darab cink, sósav Szükséges eszközök: kémcső, cseppentő, gyújtópálca Végrehajtás: a, A kémcsőbe tedd bele a cinkdarabot, majd csepegtess

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A vegyész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XV. Vegyész

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VII. OSZTÁLY SZÁMÁRA A

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Kémia. 7-8. évfolyam

Kémia. 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN, KÉMIA 7-8. ÉVFOLYAM 1. Kémia Célok és A kémia önállóságát még a műveltségi területen vagy az integrált oktatáson belül is fennmaradó önállóságát leginkább az indokolja,

Részletesebben