Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) március 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli kari tanács (3.)

2 2 HÖK Közlemény Az elmúlt héten igen felfokozo volt a hangulat a karon. Ez persze teljesen érhető, hiszen az egyetemi tanács határozata valóban igen nagy költségvetési hiányt ró a karra. Ugyanakkor talán éppen ezek azok a helyzetek, amikor nagyon fontos, hogy hideg fejjel tudjunk gondolkodni. Természetesen nekem, mint a HÖK elnökének, nem fela datom, hogy előírjam a hallgatóknak, milyen plakátokat ragasszanak ki, milyen petíciókat írjanak alá vagy milyen demonstráción vegyenek részt. Ugyanakkor igenis kötelességem, hogy felhívjam a figyelmet arra, mik azok a szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni a felelősségteljes döntéshez. A kar költségvetésének á ekintése még annak sem egyszerű, aki minden Tartalomjegyzék Tétékás Nyúz, XXX. félévfolyam, 5. szám. hozzáférhető anyagot elolvaso márpedig ez még a legérdeklődőbb hallgatókra, sőt, az oktatók igen nagy részére sem igaz. Már csak azért sem, mert a helyzet momentán meglehetősen ingatag; nem tudni, a rektori biztos pontosan mikor kezdi meg tevékenységét, milyen intézkedéseket fog javasolni, az Oktatási Minisztérium a végkielégítéseknek mekkora hányadát fedezi. Nem ismert még az sem, hogy a természe udományos dékánok fellépésének Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknél, illetve Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkárnál milyen eredménye lesz már ha lesz egyáltalán. Nem árt tudni azt sem, hogy a helyzet megítélése még az egyetemen belül sem egységes; míg egyes tanszékcsoport-vezetők semmilyen leépítést nem tartanak elképzelhetőnek, addig mások szerint a kar, megfelelően átgondolt stratégiai tervezéssel, ha Egy rendkívüli tanács...3 A helyzet felülről nézve Dékánválasztás Kritikus szemmel...7 Faliújság Őszintén (Sass Miklós hallgatói fóruma)...10 Lágymányosi portrék...11 Főzőcske & Helyvektor...12 Négyeshatos & I jártunk...13 Mozizóna...15 Külszíni fejtés...16 Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat. Felelős kiadó: Papp Gabriella. Tördelőszerkesztő: Szatmári Péter. Olvasószerkesztők: Balu, So. Főszerkesztő: Balás Márk. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), CSabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), giskard (Kultúra), Rika (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Trychydts (Közélet), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Hirdetésszervezés: Balás Márk (30) Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1300 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja. kényszerűen is, de elég jelentős összegeket meg tud takarítani. Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat eddig is mindent igyekeze megtenni az ELTE TTK érdekében. Én, mint a HÖK delegáltja az egyetemi tanácsban, nem támoga am a költségvetés elfogadását, ezen kívül minden lehetséges fórumon hangoztattam, hogy a költségvetést tarthatatlannak gondolom. Sajnos az EHÖK-nek, vagyis a karok hallgatói önkormányzatait tömörítő szervezetnek a saját költségvetéséért is meg kelle küzdenie i szeretném megjegyezni azt is, hogy ezek a pénzek a hatékony hallgatói érdekképviseletet szolgálják, tehát ezek mértéke sem közömbös a hallgatók szempontjából. Mivel ez az összeg elég kedvezően alakult, rajtam kívül senki más nem vállalta, hogy elutasítja ezt a költségvetést ami azt illeti, rám is elég nagy nyomás nehezede ebben a kérdésben. Tekinte el azonban arra, hogy a költségvetés elfogadásáról egyszerű többséggel kell dönteni ahol az igen szavazatoknak kell többségben lenniük az összes leado vokshoz képest, azt gondolom, hogy a költségvetés tartózkodással való elutasítása így is megfelelő és erkölcsileg is vállalható döntés volt részemről ebben a kérdésben. Amint a hallgatói önkormányzat legitim, választo testületei elérkeze nek érzik az időt tehát mihelyst birtokában leszünk a szükséges tényeknek, és a helyzet is ére nek látszik természetesen mi is készek vagyunk a demonstrációra. Addig is minden hivatalos információt elérhetővé teszünk a számotokra. Kérek mindenkit, hogy a máshonnan érkező híreket ezeken átszűrve fogadja. Dönteni mindenki döntsön saját lelkiismerete szerint. Papp Gabriella az ELTE TTK HÖK elnöke XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

3 Kar 3 Egy rendkívüli tanács Nem tudom, mikor fordult elő utoljára, hogy a dékán rendkívüli kari tanácsot hívo össze a tanácstagok kezdeményezésére. A február 28-i egyetemi tanács (et) után, azt hiszem, ez várható is volt. A március 2-i dékáni tanács másnapján kelt kezdeményezést még aznap 21 kt-tag írta alá (17 kelle legalább), és Láng Ferenc dékán másnap már küldte is a meghívót a hétfő reggel tíz órás időpontra, amikor a rövid határidő ellenére majdnem mindenki megjelent. Tájékoztatás Amszterdami ösztöndíj A dékán elmondta, hogy normális esetben a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF) állítja össze a költségvetést, azonban már egy ideje működik a rektor melle tanácsadó jelleggel egy háromfős stratégiai bizo ság, idén ők készíte ék elő a költségvetés sarokszámait. Ez utóbbi bizo ságban nincs TTK-s képviselet. Már februárban látni lehete, hogy a TTK-n megjelenik 740 millió bérhiány úgy, hogy a dologi eszközökre, amiket a hallgatók képzésére fordítanak, nulla forint van betervezve. A dékán már ekkor levélben kérte az illetékeseket, hogy az elosztás költségarányos legyen, sajnos azonban más karok érdekei ezt nem engedték. Az egyetemi tanácson a többi kar nevében a rektor végül 340 milliót átvállalt. Mivel az egyetem normatív alapon kap pénzt, és a normatíva alapján alakulnak ki a költségvetési számok, a kar dékánja másik három TTK-s dékánnal együ levélben fordult a miniszterelnökhöz, hogy a természe udományok képzési normatíváját emeljék meg. Egyelőre nem érkeze válasz. A dékán azt is elmondta, hogy lehet kisebb spórolásokkal próbálkozni, azonban nem kerülhető el, hogy a karról elbocsássanak dolgozókat. Többször előkerült az úgyneveze listák problémája, vagyis hogy kik azok, akiktől a kar kénytelen megválni. Ezeknek az összeállítása teljes mértékben a tanszékcsoportok hatásköre. Aznap éjfél volt a határidő, hogy ezek eljussanak a dékánhoz, mert ebben az esetben a rektor a fel sorolt dolgozók végkielégítését az Ok tatási Minisztériumtól megigényli. Ez nem jelenti azt, hogy akárkit is azonnal elbocsátanának, mert ilyen intézkedés még nem történt. Komoly probléma, hogy vannak olyan vállalások erre az évre, amit már nem lehet lemondani. Ilyen például a folyóirat-megrendelés, amit egy évvel korábban el kell intézni. Felmerült a talán legnagyobb kérdés is, hogy az Idegennyelvi Lektorátust és a Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszéket megszüntetik-e, de erről a következő kari tanács dönt. A dékán szerint a felszámolás százmilliót lefaragna a hiányból. A jogi problémák is előkerültek, egyrészt az elbocsátások, másrészt a rektori biztos, Székely Mózes kinevezésének szabályossága. A dékán úr már az ülés elő i pénteken tárgyalni kívánt a biztossal, azonban akkor még nem rendelkeze hivatalos rektori megbízólevéllel, és így csak egyszerű eszmecserét folytatha ak. Az egyetemi tanács határozatainak érvényessége is szóba került. László Lajos kérdésére a jelenlévő Az amszterdami ösztöndíj pályázati kiírásában szerepelt, hogy angol nyelvvizsgabizonyítványt kell csatolni. Ezt a feltételt törölték, így akinek még nincsen nyelvvizsgája, de tud angolul, azok is pályázhatnak. Beküldési határidő: április 1. A pályázatot a h p://www. few.vu.nl/~interntl weboldalon olvashatjátok! egyetemi tanácstagok egybehangzóan kijelente ék, hogy annak az ülésnek nem volt elfogado napirendje, azonban ha valaki utánanéz az ELTE honlapján, o az szerepel, hogy a tanács egyhangúlag elfogadta azt. A rektori biztos kinevezésére vonatkozó határozatban szerepel, hogy az ET felfüggeszt minden olyan központi és kari szabályzatot, előírást, amely a rektori biztos tevékenységét akadályozná. Kisebb vita után a kari tanács egy tartózkodás melle határozo arról, hogy érvényben lévőnek tekinti az ELTE és a TTK valamennyi szabályzatát, ezzel saját legitimációját is. Tennivalók Papp Gabriella, a HÖK elnöke bejelente e, hogy a három lágymányosi HÖK (IK, TáTK, TTK) levélben te fel több kérdést Hársfalvi Rezsőnek, az egyetem főtitkárának az egyetemi tanáccsal, illetve az azt megelőző OHÜB üléssel kapcsolatban. László Lajos ismertete egy nyilatkozatot a kar oktatói, dolgozói és a hallgatók nevében, amelyhez támogató aláírásokat kíván gyűjteni, és azokkal együ a köztársasági elnöknek átadni. Papp Gabriella kérte, hogy lehetőleg a HÖK-öt is keressék meg ez ügyben, hiszen hivatalosan mégis ez a szervezet képviseli a kar összes hallgatóját. A kari tanács szerint a petíció finomításra szorul, és kérte a megfogalmazókat, hogy a rektori biztos javaslatainak ismeretében kerüljön sor konkrét lépésekre. Felmerült a TTK tanszékcsoporti rendszerének átszervezése, hogy mind az öt szakterület egy-egy intézetbe tömörüljön, mert a tanszék- és tanszékcsoport-vezetői pótlékok öszszesen 30 milliót tesznek ki. Ezt többen nem tarto ák számo evőnek. Egy előterjesztés is érkeze Weiszburg Tamástól, miszerint négy különböző munkabizo ságot kellene létrehozni a kari tanács oktató és hallgató tagjaiból, amelyek jól körülhatárolt témát dolgoznának ki. A tervezet a kari tanács tagjainak döntő többsége szerint nem volt megfelelően előkészítve (a kari tanács napján kelt), így a következő kari tanács fogja tárgyalni a kidolgozo abb verzióját. Vizi 3

4 4 Kar A helyzet felülről nézve Interjú Láng Ferenc dékánnal A dékánválasztá alkalmából amúgy is terveztünk interjút Láng Ferenccel, a kar dékánjával; a most kialakult helyzetben azonban különösen fontosnak éreztük, hogy a Nyúz hasábjain az ő álláspontja is helyet kapjon. Dékán úr szerint milyen folyamatokra vezethető vissza a most kialakult költségvetési helyzet? XXX. félévfolyam 5. szám március 16. Ahhoz, hogy a most kialakult helyzetet megérthessük, néhány évvel érdemes visszamenni az időben, hogy lássuk, hogy a kar életében milyen változások voltak, hogyan alakultak az események. Majdnem négy éve le em dékán; az elődöm munkáltatói jogkörét a jelenlegi helyzethez hasonlóan a rektor magához vonta. Nagyon rossz volt a viszony az egyetemi és a kari vezetés közö. Az egyetemi költségvetés sohasem úgy készült, ahogy azt mi szere ük volna, a feladat és költségarányos költségvetés sohasem valósulhato meg. A helyzet akkor fordult igazán rosszra, amikor 1996-ban beveze ék a normatívát, ami soha nem érte el azt a szintet, ami elfogadható le volna számunkra, ráadásul állandóan változo is. Bár ez nem fedezte a költségeket, mindig sikerült olyan megoldást találnunk, amelyik segíte áthidalni a problémákat 2003-ban például 76 millió forintos bérmegtakarítást értünk el. Nem igaz tehát az a gyakran hangoztato állítás, hogy mindig is bérhiányunk volt, és a kar vezetése a hibás abban, hogy nem történt semmi a most kialakult hiány megelőzése érdekében. A 76 millió forintos bérmegtakarítás melle elég sajátságos lépés le volna leépítéseket kezdeményezni. Ami igazán nagy bajt okozo, az az, hogy tavaly radikálisan megváltozta ák a normatív finanszírozás rendszerét, képzési, kutatási és fenntartási normatívákat veze ek be; i a természettudományi karok megint nagyon roszszul jártak. Ilyen rossz arányok, egész Európában sehol nincsenek: a mi normatívánk a szociológusképzésével van egy szinten. Költségeink pedig sokkal közelebb állnak a gyógyszerészképzéséhez ez annyira igaz, hogy a gyógyszerészhallgatók képzésében mi is részt veszünk. Idén még azt sem sikerült elérnünk mert régebben erre is volt példa, hogy legalább a kísérletesebb területek normatívája nagyobb legyen. Ön szerint mi lehet annak az oka, hogy a tétékás normatíva mindig ilyen alacsony? A normatívák meghatározása nagyon bonyolult, sok fórumon keresztülmenő folyamat, ahol nagyon sokféle érdek ütközik. Ráadásul i nem is valamiféle közgazdasági értelemben ve normatíváról van szó. Van egy ado pénzösszeg, amit aztán a hallgatói létszámok alapján elosztanak. Ezt tavaly, a Nándorfejérvári úti Kollégiumban tarto rendezvényen lényegében Magyar Bálint oktatási miniszter is elismerte. Az én elképzelésem az, hogy jelenleg több felsőoktatási intézmény működik, mint amennyit az állam el tud tartani. Politikai szempontból azonban nagyon nehezen lenne kommunikálható, hogy egyes, nem megfelelően teljesítő intézményeket megszüntessenek. Így minden intézményre értelemszerűen kevesebb pénz jut. Ezen a helyzeten az új felsőoktatási törvény sem változtatna? Aszerint ugyanis nem az intézmény, hanem a hallgató kapná a támogatást; ez elvben a színvonalasabb képzést nyújtó egyetemeknek kedvezne. Az a kérdés, hogy mennyi lesz ez a támogatás? Én úgy látom, hogy a jelenlegi rendszer a színvonaltalan tömegképzésnek kedvez. Azokban az intézményekben, ahol kevés a professzor, a docens és sok a hallgató, o talán egész jól ki lehet jönni a normatívából. Azok az intézmények vannak igazán nagy bajban, ahol sok a minősíte oktató. Hála istennek az ELTE TTK ilyen szempontból hadd fogalmazzak így nagyon rossz helyzetben van, hiszen számos kiváló tanárunk van. A problémának van egy másik, ELTEn belüli vetülete is. Az egyetemi tanács vajon miért nem tudta elfogadni, hogy az ELTE-nek ado támogatást a TTK szerint is javasolt elvekhez közelebb álló módon osszák fel? Negyven éve dolgozom egyetemen, a vezetői ranglétrának elég sok fokát végigjártam már. Nagyon fiatalon, harmincegy évesen le em tanszékvezető, ezt a munkát huszonkilenc évig csináltam az ezzel kapcsolatos kérdéseket tehát nagyon jól ismerem. Kétszer dékánhelye es is voltam, tanszékcsoport-vezetői feladatokat is ellá am, több cikluson keresztül részt ve em az egyetemi tanács munkájában. Elég nagy, sok évre visszamenő rálátásom van tehát az e gyetemi költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre; ennyit mindenképpen szeretnék előrebocsátani. Nincsen nagyon jó véleményem a mindenkori gazdasági vezetésről mondhatom azt is, hogy kifejeze en rossz véleményem van. Nagyon régen, már akkor, amikor még csak négy kara volt ennek az egyetemnek, kialakult az a módszer, hogy az elvonásokat mindig csak egy karra koncentrálták. Így sikerült elérni, hogy a költségvetés ellen mindig csak egy kar tiltakozzék. Természetesen ezt mindig valamelyik nagy, komoly pénzforgalommal rendelkező karral lehete megcsinálni; így alakult ki, hogy ez mindig a természe udományi kar volt. Mindez annak ellenére történt, hogy évtizedeken keresztül a TTK volt az egyetlen kar, amely külső bevételeket tudo behozni a karra. Amikor beveze ék a normatív finanszírozást, érdekes dolog történt. Amikor a régebbi, bázisfinanszírozásnak neveze rendszert felválto a a normatív finanszírozás, azt ígérték, hogy ha a normatív alapon járó öszszeg kevesebb lenne, mint a régebben megkapo támogatás, akkor az intézménynek ez utóbbit fogják átutalni. Az ELTE normatív alapon kiszámolt támogatása évekig a bázisösszeg ala volt. A gazdasági apparátus, amelyik a költségvetés előkészítéséért felelős az egyetemen, a költségvetésbe mindig csak a normatív támogatást te e bele. Ez annyira így volt, hogy még az egyetemi tanácsnak sem voltak hajlandóak

5 Kar 5 bemutatni azt az alapdokumentumot, amelyben a minisztérium bejelente e, hogy mekkora támogatást ado az egyetemnek. Egy egyetemi tanácson sikerült kikényszerítenem az akkori gazdasági vezetőtől, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy mennyivel volt alacsonyabb a normatív támogatás, mint a bázisösszeg. Az illető akkor 800 millió forintot vallo be. A történet egyik tanulsága, hogy azokat, akik esetleg nem elég gyakorlo ak a költségvetési kérdésekben, ado esetben a sok, bonyolult tábláza al könnyen meg lehet téveszteni, még akkor is, ha ezek valós adatokat tartalmaznak csak például nem tartalmazzák a teljes igazságot. Ugyanez történt most is, amikor Rák György gazdasági főigazgató úr az egyes karok gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatójához csak egyetlen táblázatot mellékelt. Ez azt hivato bemutatni, hogy az egyes karok milyen hányadát hozzák be saját bevételükkel a költségvetésüknek ezen még az óvóképző is megelőz bennünket. A Természe udományi Kar bevételei azonban elsősorban pályázati bevételek. Ez a táblázat 300 millió forintot tartalmazo ; ehhez képest nekünk tavaly pályázatokból 1,7 milliárd forintos bevételünk volt. Ez a bevétel pedig egy másik táblázatban szerepelt. Kétségtelen persze, hogy a pályázat a legkiszámíthatatlanabb bevétel; a költségtérítéses képzés persze sokkal jobban tervezhető lenne. Ilyet azonban a TTK nem nagyon tud indítani; az i folyó képzésre vagy nagyon kicsi az érdeklődés; vagy már eleve nagyon sok hallgatót oktatunk. Az utóbbira a biológusképzés lehetne nagyon jó példa; a jelenlegi kapacitások melle, ha akarnánk, se tudnánk több hallgatót oktatni, legfeljebb nagyon súlyos beruházások árán. A rektori megbízo kinevezését a karra hogyan értékeli? Én nagyon régóta ismerem rektor urat; annak idején félig egy évfolyamba jártunk én biológia-kémia, ő pedig biológia-földrajz szakon végze. Azt gondolom, hogy amikor a rektori biztos kinevezése melle döntö, akkor nagyon rossz tanácsra hallgato ; azok a feladatok ugyanis, amelyeket az egyetemi tanács határozata a rektori biztoshoz rendel, egy külső személy számára nem hajthatók végre. Elképzelhetetlennek tartom például, hogy a rektori biztos a kezébe venné a kar dolgozóinak oktatóinak, kutatóinak, technikai személyzetének listáját, és meg tudná mondani, hogy kiket kell elküldeni. A karnak van dékánja, az egyetemnek van rektora és gazdasági főigazgatója náluk jobban senki nem láthatja a kar helyzetét. Én egyébként a megszavazo költségvetést is végrehajtathatatlannak tartom; úgy érzem, hogy ezt rektor úr is elismerte, amikor azt mondta, hogy nem 740, csak 400 millió forintot kell megtakarítanunk szerintem egyébként ennyit sem lehet megtakarítani. A költségvetést egyébként nem is a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, hanem az ELTE Szervezeti és működési szabályzatában nem is szereplő Stratégiai Tanács állíto a össze, amelyben a TTK-nak nincs is képviselete. Hibának tartom, hogy erre sokan egy döntéshozó testületként tekintenek ez ugyanis csak egy tanácsadó testület, döntéseket amíg a szabályzatok másképp nem rendelkeznek nem hozhat. A biztos személyével szemben egyébként semmi kifogásom nincs, ő maga is karunk hallgatója volt. Tavaly a Kooperációs Kutatási Központok létrehozásának egyik meghirdete célja az volt, hogy az egyetemeket közelebb hozza a gazdasági élet szereplőihez. Ön szerint ez jó irány? A TTK erőssége mindig is az alapkutatás volt, és ma is az. Amikor dékánnak választo ak, több évre visszamenőleg millió forint volt a pályázati úton behozo bevétel; ez azóta folyamatosan nő idén már 1,7 milliárd forint volt. Ezek többnyire alapkutatásokat finanszírozó pályázatok. A gyakorla al való kapcsolat egy természe udományi kar számára természetesen létkérdés. Régebben, a rendszerváltás elő, az állami vállalatok nagyon sok, az alkalmazo kutatás témakörébe tartozó, konkrét feladatot adtak a karnak az általam vezete tanszék például nagyon sokat dolgozo növényvédő szerek kidolgozásán. Az állami vállalatok megszűnésével azonban ezek a megbízások is elmaradtak. Egy másik nagy terület, amivel sokat foglalkoztunk, a gyógyszerészeti kutatások voltak ma ilyet egyáltalán nem kapunk. A multinacionális vállalatok ugyanis a kutatási megbízások terén inkább a saját országukat preferálják, még akkor is, ha mi ezt esetleg sokkal olcsóbban meg tudnánk csinálni azonos színvonalon. Az említe KKK pályázatok ilyen szempontból nagyon fontos előrelépést jelentenek; szerintem folytatni kellene az ilyen irányú pályázati tevékenységet. Különösen fontos lenne olyan pályázati lehetőségek felkutatása is, amiből a jelenlegi, alapkutatással kapcsolatos pályázatoknál sokkal nagyobb arányban lehetne bért fizetni. Ön a hallgatói önkormányzat több ciklusán keresztül is dékán volt. Érzékelhetőek voltak ezek a változások az önkormányzat vezetésének stílusában is? A mostani a negyedik HÖK-elnök, akivel együ dolgozhatom, és mondhatom, hogy valóban vannak stílusbeli különbségek. A hallgatói önkormányzat jelenlegi elnökével, Papp Gabriellával nagyon jó kapcsolatban vagyunk elődjével, Gönci Balázzsal, aki kétségkívül egy nagyon érdekes egyéniség, is jól meg tudtuk találni a közös hangot. Régebben volt olyan vezető, akinek nagyon sok tanulmányi problémája volt; ilyenkor a személyes véleményem az volt, hogy az illető talán kevesebb energiát tud erre fordítani, mint az, akinek nincsenek gondjai a tanulmányaival. Összességében véve hogy gondolja: elégede a dékáni tevékenységével? Negyven éve dolgozom a Természe udományi Karon, így amikor elindultam a pályázaton, tisztában voltam vele, hogy a TTK dékánjának lenni sohasem lesz könnyű. Persze mindig más természetű problémákkal kelle szembenézünk; volt, hogy a politika próbált közvetlenül beavatkozni a karok életébe; az utóbbi időben az anyagi természetű problémák kerültek előtérbe. Négyéves dékáni periódusom ala persze sok csodálatos dolog is történt a Lágymányosra költözés például nagyon fontos volt a méltó oktatásikutatási feltételek megteremtésében. Működésének évtizedei ala a kar kialakíto a a számára ideális tanszéki struktúrát; én mindig ennek megőrzésére törekedtem. Nem tartanám helyesnek, ha ezt hangzatos jelszavak jegyében elkezdenék elbontani. Balás Márk 5

6 6 Kar Dékánválasztás Nyilvános meghallgatás Múlt szerdán egy kari fórumon mutatkozo be a kar három dékánjelöltje: Inzelt György, Michaletzky György és Náray-Szabó Gábor. A jelöltek először ábécésorrendben sorra kerülve a programjukról beszéltek röviden, utána a hallgatóság kérdéseket intézhete hozzájuk. A programokat a második számban már részletesen bemuta uk; igaz, a jelöltek sem elsősorban az írásba foglalt programokra, hanem a jelenlegi helyzettel kapcsolatos elképzeléseikre, dékáni alkalmasságukra koncentráltak. Abban mindhárom jelölt egyetérte, hogy a meghozo költségvetést végrehajthatatlannak tarto ák kifogásolták azt is, hogy az egyetemi vezetés nyilvános megnyilatkozásaiban nem Inzelt György Fej-fej melle XXX. félévfolyam 5. szám március 16. F : V A F : V A Náray-Szabó Gábor Michaletzky György kodni is kíván a kar érdekében végze lobbitevékenysége során. A programok rövid ismertetése után a résztvevők kérdéseket tehe ek fel Dr. Surján Péter, a kari tanács tagjai nevében rögtön 15 kérdéssel is előállt, amelyre rövid, néhány mondatos válaszokat várt. A felte kérdések igen széles skálán mozogtak; ugyanúgy rákérdeztek a jelöltek a jelenlegi válsághelyzet megoldásáról való elképzeléseire, mint a kari könyvtárak egyesítéséről való véleményükre (ez utóbbi egyébként a lágymányosi kampuszra költözéskor volt aktuális kérdés utoljára). Némileg komikus volt, amikor a jelöltek szó szerint értelmezve a rövid válaszra vonatkozó kérést, mondjuk arra a felvetésre, hogy milyen arányt képzelnek el oktatás és kutatás közö, akkor az egyik jelölt a hosszúnak tényleg nem nevezhető már elmondtam választ adta. (Nevet azért nem érdemes említeni, mert ha más kérdések kapcsán is, de valamennyi jelölt élt ezzel az eszközzel.) Jelen sorok írója arra le volna kíváncsi, hogy az egyes jelöltek hogyan képzelik el a pályázatokban való együ működést a többi egyetemmel. A kérdés azért nem triviális, mert a felsőoktatási törvény életbe lépésével az intézményeknek ténylegesen versengeniük kell majd a hallgatói támogatásokért legalább annyira lesznek tehát egymás versenytársai, mint szövetségesei. A jelöltek válaszukban ezt a kérdést nem, vagy csak nagyon röptében érinte ék; sokkal inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy a karnak úgyis kutatóintézetekkel kell majd elsősorban együ működnie. A HÖK tanulmányi elnökhelyettese, Vizeli András az oktatói munka hallgatói véleményezéséről születe eredmények várható nyilvánosságára le volna kíváncsi; a tanszéki eredveszi figyelembe a tényleges adatokat, mint például a TTK pályázati bevételeit. A dékáni alkalmasságukkal kapcsolatban Inzelt György és Michaletzky György kari pályafutásuk részleteit említe ék mindke en tanszékvezetők és tanszékcsoport-vezetők is egyú al; Náray-Szabó Gábor inkább nemzetközi tapasztalatait és hazai társadalmi szervezetekben végze munkáját emelte ki, amelyre, mint elmondta, támaszményeket valamennyi jelölt nyilvánosságra hozta volna; az oktatókra vonatkozó részleteket csak nagyon szűk körben tennék hozzáférhetővé. Inzelt György még azt is hozzáte e, hogy konkrét kinevezések esetén megkérdezné azon évfolyamok véleményét is, akiket a jelölt oktato. Papp Gabriella a HÖK-kel való együ működés részleteire kérdeze rá; a jelöltek i lényegében a programjukban már leírtakat, illetve a máshol elmondo akat ismételték meg. Összességében véve valószínűleg nem mondható el, hogy a rendezvény alapvetően változta a volna meg a már kialakult álláspontokat; egyedüli valódi jelentősége talán az volt, hogy a jelölteket egy kicsit megismerhe ék személyesen is a kar polgárai, így az ismerkedést nem a március 30-i kari tanácson kell majd elkezdeni. Trychydts F : V A F : V A

7 Kar 7 Kritikus szemmel Szubjektív vélemény a jelöltekről Egy-egy általános ismertető, egy-egy interjú és egy kari fórum után kicsit megpróbálunk kritikusabbak lenni a dékánjelöltekhez, szubjektívebben fogalmazni. szerezni, amelyben minél nagyobb részt lehet bérre fordítani. Egyedüliként áll ki a szakterületek intéze é alakítása melle. Az emberi tényező figyelembe vétele nagyon jó a pályázatban, kár, hogy a jelölt nem számol a kari tanács hallgató tagjaival. 7 Náray-Szabó Gábor Az elsőre idegennek tűnő jelölt, aki eddig nem igazán ve részt a kari közéletben, nem is kari tanácstag, és még az alapképzésben sem vesz részt. Talán mégis előny lehet egy ilyen oktató, aki teljesen új gondolatokat hozhat a köztudatba, hiszen nem volt része az eddigi döntéshozatalban. Programjának bevezetőjében kiadja a jelszót: oktatás, kutatás, biztonság. Elsőre igen szimpatikusak ezek a szavak, az egyetem valóban legfontosabb feladata az oktatás, és elég nagy változások elő áll a kar az á érés mia. A jelölt kerek-perec kijelenti, hogy ellenáll a karra erőltete változásoknak, és az átgondolt, megfelelően kidolgozo megoldások híve a képzések terén. Ezzel az a baj, hogy a változásoknak már régen el kelle volna kezdődnie. A gondolat, hogy minél szélesebb körű képzés lehetőségét kell kínálni, más pályázatban is megjelenik, ez teljesen igazodik a jövő elvárásaihoz, a megvalósítási elképzelések mindenképpen kérdés tárgyát képezik. A biztonság szintén jó gondolat, az, hogy megfelelő, nyugodt légkör legyen a karon fontos a kutatáshoz, hogy mindenki a szakmai feladatokra tudjon koncentrálni, oktató, hallgató egyaránt. Az életpálya-modell kidolgozása is újszerű, jól hangzó dolog, ha nem okoz elkényelmesedést. A döntések decentralizálása nem biztos, hogy felgyorsítja, egyszerűsíti a dolgokat, hiszen a központi irányításnak pont az a lényege, hogy olyan ember dönt, aki szélesebb látókörrel rendelkezik az ado kérdésben. A jelenlegi gazdasági helyzet megoldásáról nem szól a jelölt, azon kívül, hogy az nem támogatja az elbocsátásokat, sőt, hajlamos ellenállni neki; ez a jelenlegi dékán helyzetértékelésének tükrében nem biztos, hogy jó politika. Inzelt György A jelölt minden alkalmat megragad, hogy ráterme ségét bizonyítsa, programja bevezetőjének nagy részét és a fórum elő i beszédének első öt percét a volt és a jelenlegi tisztségeinek felsorolása te e ki, ami, meg kell hagyni, igen figyelemreméltó. A kari tanács állandó résztvevője nem hiszem, hogy ismeretlen lenne a hallgatók többsége elő. Az oktatás természetesen i is hangsúlyos helyen szerepel, abszolút szem elő tartva a képzési rendszer átalakulását. Főleg a mester és a doktori képzés kap nyomatékot, i a kar szerinte magas színvonalat, és a képzések széles spektrumát képes biztosítani, ezzel vonzóvá válhat a jövőben. A jelölt az adminisztráció felgyorsítását szorgalmazná, hogy minél több idő juthasson szakmai feladatokra, amely mindenképpen megvalósítandó cél. A kutatási feltételek biztosításához ő is a minél több pályázat megírását tartja fontosnak, hiszen ezekből a bevételekből rengeteg minden fedezhető, és egy külön kari pályázati iroda felállítása is igen örvendetes lenne. A gazdasági résszel részletesen foglalkozik, főleg a dékán érdekérvényesítő szerepére helyezi a hangsúlyt. Kérdés, hogy ezt pontosan hogyan gondolta a jelölt, hiszen a jelenlegi ELTE-s helyzet nem épp TTK-barát. Az, hogy vagy a hallgatói vagy az oktatói létszám alapján arányos legyen a képviselet az egyetemi tanácsban, valószínűleg kivitelezhetetlen. A jelölt szerint olyan pályázati pénzeket kell Michaletzky György A jelenlegi gazdasági dékán he lyettes azonnal konkrét adatokkal hozakodik elő, egyértelműen, tényszerűen rögtön a gazdasági problémákra irányítja a figyelmet, és végig ebből a szempontból közelíti a kérdéseket. Az oktatás i sem maradhat ki, szerinte a tömegképzést és az elitképzést mindenképpen össze kell egyeztetni, egészséges egyensúlyban. A kutatáshoz elengedhetetlen folyóiratok megrendelése helye, amely mindig nagy teher volt a karnak, érdemes lenne á érni, ahol lehet, az elektronikus formára. Az egyes pályázatok önrészének biztosítására egy alap létrehozása lenne a megoldás. A gazdasági probléma megoldására a képzési normatíva megemelését látja a jelölt kiútként, illetve emelle az egyetemi költségvetés egy egyetemi normatíva-számítás alapján kerüljön meghatározásra. Ez a megoldás szintén nem túl esélyes a jelenlegi helyzetben, de ezt a jelölt is jól látja, ezért nagyobb hangsúlyt fektet a külső források bevonására, az idegennyelvű képzésre amely az előző jelölt programjában is szerepelt, és elsőként veti fel a felsőfokú szakképzések indításának fontosságát. Természetesen ehhez is megfelelő pályázati pénzeket lehet szerezni. Felveti az intézetekké alakulás lehetőségét, de azonnal el is veti, mivel a szakterületek nyilván nem támogatják egybehangzóan, azonban a tanszékcsoporti rendszer ésszerűsítését meggondolandónak tartja. Tényleg nem kellene nyolc tanszékcsoport öt szakterületre. Amit még a jelölt igen fontosnak gondol, hogy a kar megtalálja az egyetemmel és a többi karral a közös hangot, és a kölcsönös szolidaritás eszméjének elfogadását. Vizi

8 Fellebbezési időszak Lezárult a rendszeres szociális támogatás, a rendszeres sport-, tudományos- és közéleti ösztöndíjak leadási határideje és hiánypótlási időszaka. Remélem, mindenkinek sikerült megoldanunk minden pályáza al kapcsolatos problémáját, és mindenki elégede a faliújságon található pontjaival, a pályázat eredményével. Amennyiben ez mégsem így lenne, akkor van még egy utolsó esély: a fellebbezés! A pályázatok végleges eredménye kedd reggel került ki a faliújságra. A fellebbezéseket március 22-én 16 óráig lehet benyújtani a Hallgatói Irodában, a Kari Ösztöndíjbizo ságnak címezve. Mellékelni kell a pályázat eredményének határozatát, valamint egy mellékletben le kell írnod, hogy milyen körülményeket nem ve figyelembe a bíráló bizo ság. Csak abban az esetben érdemes benyújtani a fellebbezést, ha az elbírálás során történt pontszámítási hiba. Biztosan el lesz utasítva abban az esetben, ha a pályázat késve le leadva, vagy valamilyen dokumentumot elfelejte él csatolni. Végh Tamás khok.elte.hu Önkéntes mu a Bátor Táborban, ko Akarsz-e segíteni krónikus beteg gyere nyarat? Ha igen és már elmúltál húsz nek nyári táborainkba! A Bátor Tábor élményterápiás program májában daganatos és más krónikus bet égéssérült gyermekek számára. A programok közö szerepel például kézművesség, tánc, zene, sport, színjá gyermekek önbizalmának növelése, önm hitük megerősítése, ezzel gyógyulásuk 2005 nyarán (július 2 augusztus 21.) a daganatos, a másodikban éves éves cukorbeteg és a negyedikbe mekeket táboroztatunk majd. A tábor munkájában résztvevő valame borák) feladata vidám, elfogadó, par gyerekek segítése, bátorítása; érzelmile környezet megteremtése. Jelentkezni lehet az (1) as tele Jelentkezési ha h p://www.batorta Hagyományőrző Matekos Mindszentpusztai Kirándulás lesz április 8-10-ig. Lesz kocsma is, túra is, minden gólyát meglepetés vár! Ne felejtsetek el minél előbb jelentkezni en vagy a cs-laborok (3. emelet a déliben) elő i papíron. Nyári munka A TTK Hallgatói Alapítván szervez, elsősorban természe Mivel a táborok remélhetőleg lást megmozgatnak majd, ezé szükség. A táborok meghirde lítása során több különböző tí tani, így remélem, sokan talál kát. Jelentkezni a tavaszi szün Alapítványnál (Déli tömb 00- Elindult az Első Pesti Egyetemi Rádió, az EPER. A műsor a Múzeum körút környékén a 97,00 MHz-es csatornán, illetve a hu honlapon hallgatható. A prózai műsorok így az előadások is mp3-ban letölthetők honlapunkról. Szakmai gyakorlat Frankfurtban, közigazgatási hivataloknál, önkormányzati vállalatoknál és kulturális intézményeknél. Német nyelvtudás kötelező! Időszak: augusztus 25 október 16. Jelentkezési feltételek, illetve pályázati űrlap elérhető a h p://www. ghst.de/links/ka a webcímen érdeklődni lehet továbbá: Pályázzatok bátran!

9 nka rhatár nélkül keknek szebbé varázsolni a éves, jelentkezz önkéntesot kínál nyári táborok foregséggel élő, cukorbeteg és az evezés, lovaglás, íjászat, tszás. A programok célja a agukba és egymásba vete támogatása. z első turnusban 7-14 éves daganatos, a harmadikban n 7-13 éves égéssérült gyernnyi önkéntes segítő (cimtneri légkör biztosítása, a g és fizikailag biztonságos fonszámon, vagy en: táridő: március 30. bor.hu y idén nyáron táborokat udományos témakörökben. sok közép- és általános iskort nagyszámú segítőre van tése, előkészítése és lebonyopusú feladatot kell végrehajtok számotokra érdekes munetig lehet a TTK Hallgatói 734). Ha kérdésed van, írj a a! Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságjaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; tavalyi jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni kedden és pénteken ig; zabot hegyezni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésre választ kaphatsz! Szervezőket keresünk az Ipari Nap című rendezvényünk megszervezéséhez és lebonyolításához. Az Ipari Nap egy céges reklámanyag kiállításból és egy cégek által tarto előadássorozatból áll melyet a hallgatóknak szervezünk a lágymányosi campuson. Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy egyesületünk munkájához bárki csatlakozhat, akinek van egy kis szabadideje, és képezni szeretné magát. A következő dolgokat tanulhatod meg és gyakorolhatod a szervezés során: céges tárgyalás, kiadványszerkesztés, nyomdai munkák, weblapszerkesztés, kapcsola artás, lebonyolítás és természetesen egy rendezvény megvalósítása az ötle ől a zárszóig. Sok szerete el várunk csapatunkba: IAESTE ELTE HB Matematikus Bál Most pénteken, március 18-án 19 órától rendezik meg a hagyományos Matematikus Bált, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Tombola, hideg büfé és tánc vár minden látogatót. A belépő ára 1000 Ft. Cím: V. ker., Reáltanoda utca (Az Astoria, a Kálvin tér és Ferenciek tere között.) Ezennel elkezdte működését az EHKB információs portálja, ami jelenleg a h p://kulugy.ehok.elte.hu webcímen érhető el. A lapon megtalálható minden hasznos aktuális információ a most futó pályázati lehetőségekről. Mindenkinek hasznos barangolást! Továbbá kerestetik mindazon külföldi hallgató aki szeretné egy főzős délután keretein belül bemutatni saját országa konyháját. Ha tudsz ilyen emberről (vagy netán tán te jómagad ilyen hallgató vagy) írj a khok.elte.hu címre! If you are a foreign student who likes cooking and if you want to share the tastes of your country with others, please contact us at khok.elte.hu.

10 0Őszintén 10 Kar Sass Miklós hallgatói fóruma Március 8-án 19 órától Sass Miklós, az Állatszerveze an Tanszék és a Biológiai Tanszékcsoport vezetője előadást tarto a kar hallgatóinak a karon kialakult költségvetési helyzetről. Az alábbiakban a rendezvényen történteket foglaljuk össze röviden. Az érdeklődés középpontjában XXX. félévfolyam 5. szám március 16. Sass Miklós előadásában a felsőoktatás jelenlegi helyzetét három tényezőre veze e vissza: a normatív finanszírozás bevezetésére, a felsőoktatásban tanuló hallgatók expanziójára és a felsőoktatási integrációra. Az első ke ő az előadó álláspontja szerint közvetlenül járult hozzá a jelenlegi, nagyon rossz finanszírozási rendszerhez; a felsőoktatásban csak ado mennyiségű pénz áll rendelkezésre, ezt osztják el mindenféle bonyolult számítások alapján normatívára ennek az egyik mellékhatása, hogy a természe udományos oktatás normatívája mindig nagyon alacsony maradt. Politikai cél volt az is, hogy az ére ségize ek 40%-a bekapcsolódjon a felsőoktatásba mivel azonban nem állnak rendelkezésre megfelelő források, ezért a felsőoktatásban a tömegképzés egyre nagyobb szerepet kap az elitképzéshez képest, amelynek az ELTE első számú képviselője volt. Az intézményi integráció a karok számának növelésével csak közvetve, a TTK szavazati arányának csökkentésével hato a jelenlegi helyzetre. A tanszékcsoport-vezető utalt arra is, hogy ezen változások há erében sok esetben európai uniós ajánlások álltak még azt a feltételezést is megfogalmazta, hogy ezen ajánlások kifejeze en a magyar felsőoktatás színvonalának az európai uniós szintre igazítását célozták. Az előadó ezek után tért ki a kar jelenlegi helyzetére: a hallgatóság több tagja i hallo a először, hogy a TTK hiánya 740 millió forint; Sass Miklós némi szkepticizmussal utalt a rektor azon ígéretére, mely szerint ebből 340 millió forintot a többi kar átvállal. F : K M A helyzet súlyos Többször is hangsúlyozta: ő nem látja értelmét demonstrációknak, aláírás-gyűjtéseknek ő a feladatának azt tekinti, hogy az oktatást a rendelkezésre álló keretekből a lehető legmagasabb színvonalon megszervezze. Ezt még a jelenleg terveze nél nagyobb leépítésekkel is el tudja képzelni, ha ezzel párhuzamosan lehetőség van arra, hogy fiatalítsanak az oktatói karon, és az elbocsáto oktatók egy része helye fiatal tanársegédeket vegyünk fel. Ő mindenesetre a dékán által kért 63 millió forintos leépítésből (ennyi juto a Biológiai Tanszékcsoportra) most 51 milliót készíte elő ennyi bér végkielégítését igényelte meg az egyetem vezetésén keresztül a magyar államtól. Távlati szempontból Sass Miklós azt tartaná megoldásnak, ha a TTK szakterületenként karokra bomlana; ebben az esetben a struktúra is á ekinthetőbb lenne és az egyetemi tanácsban is nagyobb képviseletet kapna a természe udományos terület. Arra a felvetésre, hogy mit segíthetnének a hallgatók, Sass Miklós csak annyit kért: válasszanak olyan képviselőket, amelyek a kari és az egyetemi tanácsban segítenének megvalósítani az általa vázolt reformelképzeléseket. Trychydts F : K M

11 Kéntől a fluorig Interjú Szabó Dénessel Szabó Dénes a Szerves Kémiai Tanszék docense, szerves kémia előadást tart tanárszakos hallgatóknak, kutatómunkája során korábban kénorganikus, jelenleg fluororganikus vegyületekkel foglalkozik. Hogyan juto el odáig, hogy a fluortartalmú vegyületekkel foglalkozzon, és melle e párhuzamosan a másodéveseknek előadást tartson? A tanítás az egyetemi oktató legalapvetőbb és szerintem legfontosabb feladata. De ezen kívül kutatómunkát is végzünk. A fluororganikus vegyületekkel kapcsolatos kutatómunkába úgy kerültem, hogy az egyik kollégám először külföldön dolgozott ezen a területen, majd hazatérte után itthon is ezt folytatta. Mikor közelebbről megismerkedtem a témakörrel, megtetszett az újszerűsége. Korábbi kutatási területemen, a kénorganikus kémia egy speciális területén, amelyen közel húsz évig dolgoztam, új eredmények már nem voltak várhatók, így a témaváltás kézenfekvő volt. Mennyire érzi úgy, hogy az alapozó kurzusok keretében ki kell térni a legújabb kutatási eredmények ismertetésére? Az alapkurzusokon, mint amilyet én is tartok, az alapvető ismereteket kell a hallgatóságnak elsajátítani. Saját területemről az érdekesség szintjén szoktam említést tenni, különösen az érdekesebb laboratóriumi fogásokról. A részletes ismertetést természetesen az idő sem engedi, és ezek a témák kimondo an a specik anyagai, nem az alapozó kurzusé. Nyilván minden előadó kicsit beleveszi az előadásába a saját kutatási területét, de sokra egyszerűen nincs idő. Az ELTE-n egyre kevesebb a pénz. Mennyire látszik ez meg a kutatásokban? Ahhoz, hogy valakinek esélye legyen kutatómunkát folytatni, pénzt kell szereznie hozzá. Ez történhet kutatási alapokból, pályázatokból, mint például az OTKA-pályázat, akármilyen ipari kapcsolatokból, esetleg külföldi kapcsolatokból, de még így is nagyon sokat kell utánajárni. Az effektív pénzszerzés nagyon sok időt felemészt, ami a szakmai munka rovására megy, de akinek nincs valamilyen forrása, az egy ceruzát sem tud megvenni. Az elmúlt időszakban rendkívüli módon szűkültek az alapkutatásra szánt források. Nekem éppen van egy négy évre szóló pályázatom, amiből már két év eltelt, tehát jövőre újra kell pályáznom. Ez várhatóan nagyon nehéz lesz, mert információim szerint a beado pályázatoknak csak húsz százalékát fogadták el. Akik most nem juto ak pénzhez, azok jövőre újra pályáznak, akiknek jövőre lejár, szintén, ez azt jelenti, hogy halmozódik azokak a köre, akik kutatási pénz nélkül maradnak. Nem állunk jól. Tudomásul kell venni, 11 kellenek, mert különben lehetetlen Lágymányosi portrék 11 Szabó Dénes F : B M hogy a természe udományon belül a kísérleti tudományok, de legfőképp a kémia rendkívül drága. Vegyszerek kellenek, amit elhasználunk, műszerek kellenek, amik nagyon drágák, de nélkülözhetetlenek, folyóiratok követni a szakma fejlődését, ez mind rengeteg költség. Ön érdekelt az alapképzésben. Hogyan érinti a bolognai folyamat az alapozó kurzusokat? Úgy látom, hogy mindenki kicsit tart tőle. Magasabb szintről is elhangzanak olyan vélemények, hogy nem olyan irányba halad, hogy a minőségi oktatás folytatódjék. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan akarják bevezetni, hiszen 2006 szeptemberétől már eszerint kezdődik az oktatás. Vannak kétségeink afelől, hogy ez az idő elég ahhoz, hogy a felsőoktatás színvonala és hatékonysága megmaradjon. Mennyire vesz részt a tanártovábbképzésben? Ezen a héten i az ELTE-n zajlik egy harminc órás tanártovábbképzés, aminek a szakmai részét én szerveztem. Ez egy akkreditált kurzus, ami az elmúlt öt évben három alkalommal került megrendezésre, címe: Korszerű szerves kémia. Az én feladatom tizenkét előadás megszervezése, vagyis az előadók kiválasztása és meghívása volt. Mindannyian a szerves kémia különböző területein dolgoznak, legtöbben ebben az épületben, de külső meghívo szakember is szerepelt. Én is tartottam egy előadást a régi témámról, a kénorganikus vegyületekről. A résztvevőktől a kurzus végén mindig írásbeli visszajelzést kérünk, eddig minden esetben magas színvonalúnak tarto ák az előadássorozatot. Hogyan hatnak az új szabályozások, mint a NAT vagy a kere anterv a közoktatásra? A természe udományok és ezen belül a kémia óraszáma az általános és középiskolákban egyre csökken. Beszélge em a már említe kurzuson résztvevő tanárokkal, ők is panaszkodnak az óraszám csökkentése mia. Én azt hiszem, hogy ez nem jó tendencia. So

12 212 Főzőcske & Helyvektor Göngyölt csirke Göngyölni remek mulatság! Csirkemell vagy pulykamell szeletekbe sok mindent lehet beletekerni, saj ól kezdve a fűszervajon át az aszalt szilváig. Nekem mindig is a gyümölcsös göngyölt hús volt a kedvencem, de ez a balzsamecetesszardellás-juhsajtos kreáció meszsze felülmúlja. A recept első látásra bonyolultnak tűnhet, de higgyétek el, az eredmény kárpótol az erőfeszítésekért! Igazán különleges íze van, hála a fent említe karakteres összetevőknek. Négy személyre szükségetek lesz hozzá nyolc szelet csirkemellre (pulykamellet is lehet használni), két piros húsú paprikára (nem a Taverna a rakparton Taverna Dionysos étterem csípős fajtából!), néhány darab kapribogyóra, nyolc szelet szardellára, kakukkfűre (a friss mindig jobb, de a száríto is megteszi), két gerezd fokhagymára, négy dkg juhsajtra, egy tojásra, négy evőkanál balzsamecetre, sóra, borsra, és két dl zöldséglevesre (természetesen leveskockából is elkészíthető). A paprikákat megmossuk, és egészben betesszük a sütőbe, ahol 180 fokon fél óráig sütjük. Miután kihűlt, meghámozzuk és kicsumázzuk, aztán nyolc részre osztjuk. A tojást felverjük, és bekenjük vele a hússzeleteket. Rátesszük a sült paprikát, a szardellát, a kapribogyót, a vékonyra szeletelt juhsajtot, valamint az á ört fokhagymát, és megszórjuk kakukkfűvel. Most jön a göngyölés! Nagyon fontos, hogy alaposan göngyöljétek össze a husikat, úgy, hogy ne Tzatziki, dolmades, mousaka, souvlaki Ismerősen hangzik? Netán görögországi emlékeket idéz fel? Én ugyan még nem jártam Görögországban, de a görög tavernák hangulatát a szakértők szerint híven tükrözi a Dionysos é erem légköre. essenek szét! A szeletek végeit behajtjuk, hogy ne folyjon ki a töltelék, aztán ügyesen feltekerjük. Én általában hústűt szoktam használni a rögzítéshez, de a kihegyezett hurkapálca is tökéletes erre a célra. Létezik úgynevezett konyhai kötözőzsineg is, talán ezzel lehet a legjobban göngyölt formában tartani a csomagokat. Miután túlestünk ezen a legkényesebb műveleten, egy kevés olívaolajban gyorsan átsütjük a göngyöleget (mindkét oldalát két-három percig pirítjuk). Meglocsoljuk balzsamece el, egy kicsit még sütjük, aztán jöhet a zöldségleves. Lefedjük a serpenyőt és negyedóráig pároljuk a húsokat. Salátával tálalva a legizgalmasabb, de a krumplipüré is illik hozzá. Zsófi A számtalan pesti görög étterem közül a Taverna Dionysos az elsők között nyitotta meg kapuit, mintegy tíz évvel ezelőtt, és azóta is a vendégek nagy megelégedésére szolgál. Központi helyen van: a Fővám tér és a Ferenciek tere között található a Belgrád rakpart 16. szám alatt, remek a kilátás a Gellérthegyre és a Citadellára. Nyaranta terasz is működik; én személy szerint nem szívesen eszem az utcán, de ennek is megvan a maga varázsa. A hely szinte mindig tele van, úgyhogy igen ajánlott asztalt foglalni! A kiszolgálás gyorsnak mondható, a pincérek udvariasak, és természetesen beszélnek görögül. Én egy nagy családi vacsorát költöttem el itt, nagyon kellemes társaságban. Voltunk vagy tizenöten, patakokban folyt az ouzo XXX. félévfolyam 5. szám március 16. meg a retsina És mindenki evett mindenki tányérjából, úgyhogy sok kellemes benyomást gyűjthettünk össze a görög konyháról. A választék óriási: csak az előételek két oldalon vannak felsorolva! (Egy kis ízelítő, csak hogy tudjátok, miről beszélek: sült feta, tzatziki, padlizsánkrém, apró, ropogósra sült halacskák, tintahalkarikák ) Levesből is van vagy nyolcféle. Ha csak előételt kér az ember, mert mondjuk nem túl éhes, többet hoznak ki belőle. A főételek között vannak cserépben és tepsiben sült ételek, valamint roston és faszénen sült ételek, ezen kívül halak, de a vegetáriánusok is megtalálhatják a nekik tetsző ízeket. Az adagok emberesek, nem kell félni, hogy éhen maradsz! Az árak hát, éttermiek, de ahhoz Be nem engedtek bennünket képest, hogy milyen isteni kaját kapsz a pénzedért, igazán nem sok. (A főfogások ára átlagosan Ft között mozog, az előételeké Ft között.) Nem szabad kihagyni az édességeket sem: a baklava fenséges! Bár a lakoma vége felé már nehéz lehet helyet szorítani neki Zsófi F : K M

13 Négyeshatos & I jártunk 13 Jégkorszak Szakadt a hó, pedig már jócskán benne jártunk a márciusban. Fehér volt a világ, a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat szokás szerint nem állt a helyzet magaslatán, még nem változta ák undorító sós latyakká az utcákat. A tömegközlekedés persze megbénult, a villamosmegállókban fázós tömegek várakoztak. Végül, havat túrva befuto a négyeshatos. Mázlim volt, még volt egy üres hely a menetirány szerinti bal oldalon. Gyorsan ráraboltam, aztán csak bámultam ki az ablakon a hóesésbe. Azaz csak bámultam volna, ha a párás üvegen keresztül bármit is lehete volna látni. Ezért inkább utastársaim beszélgetésére kezdtem koncentrálni. A legtöbben az időjárást szidták, rémtörténeteket meséltek a farkasokról, amelyek állítólag már a külvárosokban is fel-feltünedeztek, és azt találga ák, vajon ez már a Holnaputánban megjósolt jégkorszak kezdete-e. A villamos zö yenve megállt a Blahán. Szemből épp befuto egy másik. Átnéztem a másik jármű, a szürkületben barátságosan világító belső terébe nagyon jó szemezési alkalom az ilyen aztán sürgősen törölgetni kezdtem az ablakot. Biztos voltam benne, hogy a pára mia nem látok tisztán. A melle ünk álló villamosban egy szénfekete szempárba ütközö a tekintetem, ami akárhogy is dörzsöltem az üveget egy hóemberhez tartozo. Görnyedten ült a széken, és vödörkalapját kezében tartva fáradtan bámult maga elé. Háta mögö egy terjedelmes, de igen nőiesen domborodó hóasszonyság állt, összecsuko esernyővel, előkelően nem véve tudomást a körülö e tolongó fehér tömegről. A négyeshatos telis-tele volt hóemberekkel! Egy aktatáskás, elegáns kinézetű épp leszálláshoz készülődö, a zárva tarto ajtónál, a lépcsőn egy fiatal pár csókolózo, répaorruk egymás arcába fúródo, csodálkoztam, hogy nem fáj nekik Aztán egy rándulás, indultunk. Felnéztem a melle em állókra, de úgy tűnt, senki sem ve észre semmi különöset. Igaz, csak melle em volt úgyahogy párátlanítva az ablak. Balu Zergetúra Istenmezejei hétvége Tavaszi félévünket szokásunk szerint extrém túrával kezdtük. A résztvevők mi, Kerge-Zergék voltunk, valamint néhány lelkes gólya. Az első nap Már az első nap tartogato néhány meglepetést számunkra. Csak úgy deus ex machina módjára egyik túratársunk ismerőse szállt fel útközben a buszunkra, akiről hamar kiderült, vendéglátó falucskánk, Istenmezeje külterületén lakik, és másnap ő lesz az idegenvezetőnk. Később szállásunkon azzal a ténnyel kelle szembesülnünk, hogy a vízellátás nem a legtökéletesebb. Hamar túlte ük magunkat ezen a kellemetlenségen; a lelkesedés, és a csapatmunka mindent megold, sőt, talán még jobb is le így a hangulat A helyi italkimérő helyen az egyik törzsvendégnél végigjártunk egy gyorstalpaló vaskályhafűtés-tanfolyamot, ezek után a fűtéssel sem volt gondunk. (Pár apró részletkérdéstől eltekintve.) Nem maradt más hátra, mint a gitáros-énekelgetős vigasság A második nap Másnap gyönyörű időnk volt, a már említe túravezetőnk megmuta a a környék legszebb helyeit. Az egyik magaslatról fantasztikus kilátás tárult elénk a környék és a Felvidék hó boríto a hegycsúcsaira. I unk hóból főzö teát, Noé Szőlőjének sziklaszirtjein pedig kipróbáltuk sziklamászó tudásunkat is. Szép időnk volt A csúcsok csúcsán A harmadik nap Az izgalmakkal és hatalmas poénokkal teli éjszaka után a szokásos vasárnapi pihinap következe, bőséges lakomával. Hazafelé a tél megvillanto a még a vasfogait, bár ez már csak apróbb kellemetlenséget okozo, komolyabban megijeszteni nem tudo minket, szerencsésen eljuto unk a buszunkig. Aki szeretne hasonló élményeket átélni velünk, szereti a természetet, szeret kirándulni és kedveli a jó, vidám társaságot, jöjjön velünk legközelebb! A következő háromnapos túránk a tavaszi szünetben lesz. Figyeljétek a faliújságokat, mindenkit szerete el várunk! Nézzétek meg weblapunkat is: h p://kergezerge.ini.hu! Pálszabó Krisztián F : K Z F : K Z

14 14 Hirdetések 4OTDK Idén az ELTE-nek adato meg a lehetőség, hogy megrendezze az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát az Informatika, a Humán és a Természe udományos Diákkonferenciát is i rendezik meg. Az utóbbiban 16 egyetem 260 diákja vesz részt. 33 tagozaton hangzanak majd el előadások földrajz, geológia, környezettudomány, fizika, csillagászat, matematika témakörökben. Az előadásokat egy száztagú zsűri véleményezi majd. Bővebb információt a h p://otdk.elte. hu/fifoma27 címen tudha ok meg. OTDKra háromévente kerül sor, így csak nagyon indokolt esetben érdemes kihagyni ezt a színvonalas és minden bizonnyal sokszínű rendezvényt! A szervezők XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

15 Csütörtöki hullámlovas A belső tenger Kiből ne váltana ki félelmet ez a szó: halál? Pedig egyesek a legszebb magyar szónak tartják persze csak hangzása alapján. Én kisebb koromban nem egy este sírtam az ágyamban a ól a gondola ól, hogy egyszer meg fog halni az anyukám. És ami a legrosszabbnak tűnt, hogy valószínűleg előbb mint én. Milyen különös, pedig természetes, hogy az ember magát sajnálja mások halálakor. Hát minek is sajnálnánk már a ha lo at? El tudjátok képzelni azt a helyzetet, hogy meg akar halni valaki, akit ti szere ek? Re enetes dolog, bármi oka van is rá hiszen én szeretem. Az önmagát ellátni képtelen ember másokra van utalva, érthető, ha tehernek érzi magát. Az már talán ban ehhez is szüksége van egy segítő kézre. De képes-e ezt valaki megadni? Egy méltóbb halálért száll harcba Ramon Sanpedro, az ő sorsán keresztül nyerhetünk bepillantást a vitato, vagy inkább messziről elke- 15 rült eutanázia témájába. A belső tenger Mozizóna 15 Kit takar az álarc? Az Operaház fantomja A film reklámjában a különleges látványvilág fogo meg, úgy gondoltam, nagyon illik a jól ismert zenéhez. Sajnos a leglátványosabb jeleneteket mind ellő ék a trailerben, és bizony két órára széthúzva az egész sokkal kevésbé tűnt izgalmasnak, mint fél percre összevágva. Maszkabál Pedig bíztam Joel Schumacher nevében és Andrew Lloyd Webber zenéjében, hogy egy olyan, nem túlzottan musical-rajongó embert is meg tudnak fogni, mint én. Legnagyobb sajnálatomra ez nem sikerült nekik ezzel a filmmel. A díszletek, igaz, látványosak voltak, de bizony giccsesek. Ráadásul egyes jelenetekben ők voltak a főszereplők, a készítőik annyira büszkék voltak rájuk, hogy az éneklő főhősöknek csak az volt a dolguk, hogy minden irányból körbesétálják őket. A műfajból adódóan a vontatottság néhol elkerülhetetlen volt de ha például a Moulin Rougeban sikerült elkerülni ezt a csapdát, talán itt is meg lehetett volna próbálni. Bár igazságtalan vagyok, igenis volt rá példa, Schumacher (az kevésbé nyilvánvaló, hogy másoknak éppen ő lehet nélkülözhetetlen. Vajon i működik-e a még általánosból jól ismert hatás-kölcsönhatás elv? Egyetemistaként néha talán elfelejtjük, hogy létezik más is, mint a legkisebb kényszer Fizika, kémia, lélektan. Meg egy film egy lebénult emberről, aki szabadulni szeretne ágyhozkötö ségétől, végleg. Magatehetetlensége mia azon- hiteles alkotás, nincs alkalmunk a film közben töprengeni, véleményt alkotni. A teremből kilépve viszont megállíthatatlanul beindul a gépezet fejünkben, megpróbálja formázni memóriájában a halál cím ala futó programot. Nem egyszerű művelet, nem is biztos, hogy szükséges, de talán érdemes. gyoe MAR ADENTRO (., spanyol-franciaolasz, perc). Rendezte: Alejandro Amenábar. Forgatókönyv: Mateo Gil, Alejandro Amenábar. Szereplők: Javier Bardem (Ramón Sampedro), Lola Duenas (Rosa), Belén Rueda (Julia). Összeomlás, A fülke és egyéb remek filmek készítője) mindenféle trükköket bevetett, de ez is kevésnek bizonyult. Szintén nagyon zavaró volt, hogy a színészek látványosan tátogtak persze, mindenki tudja, hogy ez playback, de az már igénytelenség, ha a szereplő akkor is kitart egy hangot, amikor már rég becsukta a száját Ami viszont nagyon hatásosra sikerült, az a hangulat. Az a furcsa, hogy bár minden sántít kicsit nem sikerült igazán tökéletesre sem a dramaturgia, sem a hiperszuper kameramozgás, sem a sok csilivili díszlet, sőt, a színészek játéka sem hibátlan mégis elvarázsolja a nézőt. Hiába tudja, hogy i csak jólrosszul lepleze hatásvadászat hat rá, nem tudja kivonni magát alóla. Nem tudom, ez jó-e, vagy rossz, és azt hiszem, nem csak én jö em ki felemás érzésekkel a moziból. Arra biztos alkalmas, hogy utána nagyokat lehet vitatkozni róla Balu THE PHANTOM OF THE OPERA (., amerikai, perc). Rendezte: Joel Schumacher. Forgatókönyv: Joel Schumacher, Andew Lloyd Webber. Szereplők: Gerard Bulter (Fantom), Emmy Rossum (Christine), Patrick Wilson (Raoul de Chagny), Miranda Richardson (Madame Giry).

16 16 Külszíni fejtés 6Számos A feladványban csak a vízszintes meghatározások szerepelnek. Segítségképpen a szavak azonos betűinek azonos számot adtam (az ékezetek is számítanak). Ha a színeze mezőkre kerülő betűket összeolvasod, a következő vicc csa anóját kapod megoldásként: Felborul egy búzával megrako szekér az országúton. A fiatal kocsis épphogy elkezdi lapátolni a búzát, amikor a közeli tanyáról odaballag hozzá a szomszéd: Fecó! Gyere be hozzánk, megebédelünk, azután segítek fölállítani a kocsit, és visszalapátolni a búzát! Nagyon köszönöm Lajos bátyám, de nem hiszem, hogy apám örülne, ha i hagynám a kocsit. Ugyan már, gyere nyugodtan! Ketten majd gyorsabban végzünk. Ebéd után a legény hatalmasat nyújtózik, majd megjegyzi: Ez fejedelmi volt, köszönöm. De apám biztos nagyon ideges. Ugyan, nyugodj már meg! Miért lenne apád ideges?! A vicc végét a Haliban elhelyeze dobozba várom, vagy elküldheted e- mailen (cím: a megjelenést követő héten szerdán 12 óráig. 1. Nem meri felvállalni. 2. Elhibáz. 3. Egyféle sportot űző. 4. Kifejez, megmond. 5. Bébi holmi. 6. Megtisztí a a. 7. Országgyűlés. 8. Rákkutató. 9. trns-ek nuk le otid hár ma sainak elne vezése. 10. Közismert emberek használják. 11. Jégen használjuk. 12. Kacérkodó. 13. Gátol. 14. Erdei állat utóda. 15. Létrejövő. 16. Munkaeszköze. 17. Pamutból készült ruha is ez. A 3. szám rejtvényének megoldásával és a nyertesek neveivel még tartozom: Kovács úr bemegy kedvenc utazási irodájába, és így szól a tulajhoz, aki a barátja: Nyaralásról lenne szó, de most valami mást szeretnék, mint eddig! Igen, és mire gondoltál? Emlékszel, amikor pár éve Hawaii-t ajánlo a, a feleségem terhes le közben? Szerezz velünk jogosítványt! Igen. És azt, amikor a Bermudákra beszéltél rá, és a feleségem teherbe ese ala a? Igen, arra is. Most már valami olcsóbbat ajánlj, hogy őt is magammal vihessem! A csokik tulajdonosai: Keményfi Imre, Magyar Zoltán, Berta Brigi a. Gratulálok! Csilla Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány egy akkreditált autósiskolával közösen járművezetői tanfolyamot szervez. A tanfolyam díjából Ft 30% az adóból visszaigényelhető, így a tényleges díj mindössze Ft, részletfizetési lehetőséggel. További információ: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (Déli tömb ). Telefon: Ügyfélfogadás: H-CS 12-18, P XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006.

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. KIADJA AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY Az ELTE TTK HA Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány valami olyasmi, amiről mindenképp érdemes tudnod. Ha másért nem hát azért, mert

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez a jelnyelv. A siket és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT HAJTSD VÉGRE EZT A TERVET & ÉS MÁR EL IS INDULTÁL A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON Gratulálunk a döntésedhez, amellyel az általunk RAIN-nek nevezett

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Kedves házasulandó pár!

Kedves házasulandó pár! Kedves házasulandó pár! Köszönjük, hogy életük egyik legfontosabb döntése előtt mint lehetséges helyszínként érdeklődnek Éttermünk iránt. Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és mi lehetünk azok,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM FELVÉTELI KÉRDŐÍV RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM 2013 Kedves Jelentkező! A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a Gábor Dénes Főiskola tanévnyitó ünnepségén.

A Magyar Rektori Konferencia nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a Gábor Dénes Főiskola tanévnyitó ünnepségén. Tisztelt Rektor Asszony! Kedves főiskolai hallgatók, tisztelt vendégek! A Magyar Rektori Konferencia nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a Gábor Dénes Főiskola tanévnyitó ünnepségén. Bom dia a todos!

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Hallgatói Külügyi Testület

Hallgatói Külügyi Testület BME Hallgatói Külügyi Testület A sikerhez vezető út HKT a nemzetközisgben relik Oldal 2 Hallgatói Külügyi Testület (BME HKT) A HKT a Műegyetemen működő nemzetközi tevékenységekkel foglalkozó diákszervezetek

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről 1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. Földszint / Magyary

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p 2 0 1 3-2 0 1 5 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ösztöndíj Megújítása, 2009-2010-es tanév Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ország kódja Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki!! Korábbi

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA

PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA Bálint Szabolcs Pécs, 2011-01-14 ÖNÉLETRAJZ BÁLINT SZABOLCS 7626, PÉCS FARKAS ISTVÁN 1/1 TEL.: 06-30-939-9113 Szül:1980. 11.26 Végzettség, tanulmányok 2003-

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Mottó Esküvő után keresztelünk

Mottó Esküvő után keresztelünk A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2010. évi gasztronómiai versenyének programja Mottó Esküvő után keresztelünk 2010. április 15-17. BUDAPESTI Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben