Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) március 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli kari tanács (3.)

2 2 HÖK Közlemény Az elmúlt héten igen felfokozo volt a hangulat a karon. Ez persze teljesen érhető, hiszen az egyetemi tanács határozata valóban igen nagy költségvetési hiányt ró a karra. Ugyanakkor talán éppen ezek azok a helyzetek, amikor nagyon fontos, hogy hideg fejjel tudjunk gondolkodni. Természetesen nekem, mint a HÖK elnökének, nem fela datom, hogy előírjam a hallgatóknak, milyen plakátokat ragasszanak ki, milyen petíciókat írjanak alá vagy milyen demonstráción vegyenek részt. Ugyanakkor igenis kötelességem, hogy felhívjam a figyelmet arra, mik azok a szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni a felelősségteljes döntéshez. A kar költségvetésének á ekintése még annak sem egyszerű, aki minden Tartalomjegyzék Tétékás Nyúz, XXX. félévfolyam, 5. szám. hozzáférhető anyagot elolvaso márpedig ez még a legérdeklődőbb hallgatókra, sőt, az oktatók igen nagy részére sem igaz. Már csak azért sem, mert a helyzet momentán meglehetősen ingatag; nem tudni, a rektori biztos pontosan mikor kezdi meg tevékenységét, milyen intézkedéseket fog javasolni, az Oktatási Minisztérium a végkielégítéseknek mekkora hányadát fedezi. Nem ismert még az sem, hogy a természe udományos dékánok fellépésének Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknél, illetve Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkárnál milyen eredménye lesz már ha lesz egyáltalán. Nem árt tudni azt sem, hogy a helyzet megítélése még az egyetemen belül sem egységes; míg egyes tanszékcsoport-vezetők semmilyen leépítést nem tartanak elképzelhetőnek, addig mások szerint a kar, megfelelően átgondolt stratégiai tervezéssel, ha Egy rendkívüli tanács...3 A helyzet felülről nézve Dékánválasztás Kritikus szemmel...7 Faliújság Őszintén (Sass Miklós hallgatói fóruma)...10 Lágymányosi portrék...11 Főzőcske & Helyvektor...12 Négyeshatos & I jártunk...13 Mozizóna...15 Külszíni fejtés...16 Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat. Felelős kiadó: Papp Gabriella. Tördelőszerkesztő: Szatmári Péter. Olvasószerkesztők: Balu, So. Főszerkesztő: Balás Márk. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), CSabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), giskard (Kultúra), Rika (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Trychydts (Közélet), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Hirdetésszervezés: Balás Márk (30) Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1300 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja. kényszerűen is, de elég jelentős összegeket meg tud takarítani. Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat eddig is mindent igyekeze megtenni az ELTE TTK érdekében. Én, mint a HÖK delegáltja az egyetemi tanácsban, nem támoga am a költségvetés elfogadását, ezen kívül minden lehetséges fórumon hangoztattam, hogy a költségvetést tarthatatlannak gondolom. Sajnos az EHÖK-nek, vagyis a karok hallgatói önkormányzatait tömörítő szervezetnek a saját költségvetéséért is meg kelle küzdenie i szeretném megjegyezni azt is, hogy ezek a pénzek a hatékony hallgatói érdekképviseletet szolgálják, tehát ezek mértéke sem közömbös a hallgatók szempontjából. Mivel ez az összeg elég kedvezően alakult, rajtam kívül senki más nem vállalta, hogy elutasítja ezt a költségvetést ami azt illeti, rám is elég nagy nyomás nehezede ebben a kérdésben. Tekinte el azonban arra, hogy a költségvetés elfogadásáról egyszerű többséggel kell dönteni ahol az igen szavazatoknak kell többségben lenniük az összes leado vokshoz képest, azt gondolom, hogy a költségvetés tartózkodással való elutasítása így is megfelelő és erkölcsileg is vállalható döntés volt részemről ebben a kérdésben. Amint a hallgatói önkormányzat legitim, választo testületei elérkeze nek érzik az időt tehát mihelyst birtokában leszünk a szükséges tényeknek, és a helyzet is ére nek látszik természetesen mi is készek vagyunk a demonstrációra. Addig is minden hivatalos információt elérhetővé teszünk a számotokra. Kérek mindenkit, hogy a máshonnan érkező híreket ezeken átszűrve fogadja. Dönteni mindenki döntsön saját lelkiismerete szerint. Papp Gabriella az ELTE TTK HÖK elnöke XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

3 Kar 3 Egy rendkívüli tanács Nem tudom, mikor fordult elő utoljára, hogy a dékán rendkívüli kari tanácsot hívo össze a tanácstagok kezdeményezésére. A február 28-i egyetemi tanács (et) után, azt hiszem, ez várható is volt. A március 2-i dékáni tanács másnapján kelt kezdeményezést még aznap 21 kt-tag írta alá (17 kelle legalább), és Láng Ferenc dékán másnap már küldte is a meghívót a hétfő reggel tíz órás időpontra, amikor a rövid határidő ellenére majdnem mindenki megjelent. Tájékoztatás Amszterdami ösztöndíj A dékán elmondta, hogy normális esetben a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF) állítja össze a költségvetést, azonban már egy ideje működik a rektor melle tanácsadó jelleggel egy háromfős stratégiai bizo ság, idén ők készíte ék elő a költségvetés sarokszámait. Ez utóbbi bizo ságban nincs TTK-s képviselet. Már februárban látni lehete, hogy a TTK-n megjelenik 740 millió bérhiány úgy, hogy a dologi eszközökre, amiket a hallgatók képzésére fordítanak, nulla forint van betervezve. A dékán már ekkor levélben kérte az illetékeseket, hogy az elosztás költségarányos legyen, sajnos azonban más karok érdekei ezt nem engedték. Az egyetemi tanácson a többi kar nevében a rektor végül 340 milliót átvállalt. Mivel az egyetem normatív alapon kap pénzt, és a normatíva alapján alakulnak ki a költségvetési számok, a kar dékánja másik három TTK-s dékánnal együ levélben fordult a miniszterelnökhöz, hogy a természe udományok képzési normatíváját emeljék meg. Egyelőre nem érkeze válasz. A dékán azt is elmondta, hogy lehet kisebb spórolásokkal próbálkozni, azonban nem kerülhető el, hogy a karról elbocsássanak dolgozókat. Többször előkerült az úgyneveze listák problémája, vagyis hogy kik azok, akiktől a kar kénytelen megválni. Ezeknek az összeállítása teljes mértékben a tanszékcsoportok hatásköre. Aznap éjfél volt a határidő, hogy ezek eljussanak a dékánhoz, mert ebben az esetben a rektor a fel sorolt dolgozók végkielégítését az Ok tatási Minisztériumtól megigényli. Ez nem jelenti azt, hogy akárkit is azonnal elbocsátanának, mert ilyen intézkedés még nem történt. Komoly probléma, hogy vannak olyan vállalások erre az évre, amit már nem lehet lemondani. Ilyen például a folyóirat-megrendelés, amit egy évvel korábban el kell intézni. Felmerült a talán legnagyobb kérdés is, hogy az Idegennyelvi Lektorátust és a Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszéket megszüntetik-e, de erről a következő kari tanács dönt. A dékán szerint a felszámolás százmilliót lefaragna a hiányból. A jogi problémák is előkerültek, egyrészt az elbocsátások, másrészt a rektori biztos, Székely Mózes kinevezésének szabályossága. A dékán úr már az ülés elő i pénteken tárgyalni kívánt a biztossal, azonban akkor még nem rendelkeze hivatalos rektori megbízólevéllel, és így csak egyszerű eszmecserét folytatha ak. Az egyetemi tanács határozatainak érvényessége is szóba került. László Lajos kérdésére a jelenlévő Az amszterdami ösztöndíj pályázati kiírásában szerepelt, hogy angol nyelvvizsgabizonyítványt kell csatolni. Ezt a feltételt törölték, így akinek még nincsen nyelvvizsgája, de tud angolul, azok is pályázhatnak. Beküldési határidő: április 1. A pályázatot a h p://www. few.vu.nl/~interntl weboldalon olvashatjátok! egyetemi tanácstagok egybehangzóan kijelente ék, hogy annak az ülésnek nem volt elfogado napirendje, azonban ha valaki utánanéz az ELTE honlapján, o az szerepel, hogy a tanács egyhangúlag elfogadta azt. A rektori biztos kinevezésére vonatkozó határozatban szerepel, hogy az ET felfüggeszt minden olyan központi és kari szabályzatot, előírást, amely a rektori biztos tevékenységét akadályozná. Kisebb vita után a kari tanács egy tartózkodás melle határozo arról, hogy érvényben lévőnek tekinti az ELTE és a TTK valamennyi szabályzatát, ezzel saját legitimációját is. Tennivalók Papp Gabriella, a HÖK elnöke bejelente e, hogy a három lágymányosi HÖK (IK, TáTK, TTK) levélben te fel több kérdést Hársfalvi Rezsőnek, az egyetem főtitkárának az egyetemi tanáccsal, illetve az azt megelőző OHÜB üléssel kapcsolatban. László Lajos ismertete egy nyilatkozatot a kar oktatói, dolgozói és a hallgatók nevében, amelyhez támogató aláírásokat kíván gyűjteni, és azokkal együ a köztársasági elnöknek átadni. Papp Gabriella kérte, hogy lehetőleg a HÖK-öt is keressék meg ez ügyben, hiszen hivatalosan mégis ez a szervezet képviseli a kar összes hallgatóját. A kari tanács szerint a petíció finomításra szorul, és kérte a megfogalmazókat, hogy a rektori biztos javaslatainak ismeretében kerüljön sor konkrét lépésekre. Felmerült a TTK tanszékcsoporti rendszerének átszervezése, hogy mind az öt szakterület egy-egy intézetbe tömörüljön, mert a tanszék- és tanszékcsoport-vezetői pótlékok öszszesen 30 milliót tesznek ki. Ezt többen nem tarto ák számo evőnek. Egy előterjesztés is érkeze Weiszburg Tamástól, miszerint négy különböző munkabizo ságot kellene létrehozni a kari tanács oktató és hallgató tagjaiból, amelyek jól körülhatárolt témát dolgoznának ki. A tervezet a kari tanács tagjainak döntő többsége szerint nem volt megfelelően előkészítve (a kari tanács napján kelt), így a következő kari tanács fogja tárgyalni a kidolgozo abb verzióját. Vizi 3

4 4 Kar A helyzet felülről nézve Interjú Láng Ferenc dékánnal A dékánválasztá alkalmából amúgy is terveztünk interjút Láng Ferenccel, a kar dékánjával; a most kialakult helyzetben azonban különösen fontosnak éreztük, hogy a Nyúz hasábjain az ő álláspontja is helyet kapjon. Dékán úr szerint milyen folyamatokra vezethető vissza a most kialakult költségvetési helyzet? XXX. félévfolyam 5. szám március 16. Ahhoz, hogy a most kialakult helyzetet megérthessük, néhány évvel érdemes visszamenni az időben, hogy lássuk, hogy a kar életében milyen változások voltak, hogyan alakultak az események. Majdnem négy éve le em dékán; az elődöm munkáltatói jogkörét a jelenlegi helyzethez hasonlóan a rektor magához vonta. Nagyon rossz volt a viszony az egyetemi és a kari vezetés közö. Az egyetemi költségvetés sohasem úgy készült, ahogy azt mi szere ük volna, a feladat és költségarányos költségvetés sohasem valósulhato meg. A helyzet akkor fordult igazán rosszra, amikor 1996-ban beveze ék a normatívát, ami soha nem érte el azt a szintet, ami elfogadható le volna számunkra, ráadásul állandóan változo is. Bár ez nem fedezte a költségeket, mindig sikerült olyan megoldást találnunk, amelyik segíte áthidalni a problémákat 2003-ban például 76 millió forintos bérmegtakarítást értünk el. Nem igaz tehát az a gyakran hangoztato állítás, hogy mindig is bérhiányunk volt, és a kar vezetése a hibás abban, hogy nem történt semmi a most kialakult hiány megelőzése érdekében. A 76 millió forintos bérmegtakarítás melle elég sajátságos lépés le volna leépítéseket kezdeményezni. Ami igazán nagy bajt okozo, az az, hogy tavaly radikálisan megváltozta ák a normatív finanszírozás rendszerét, képzési, kutatási és fenntartási normatívákat veze ek be; i a természettudományi karok megint nagyon roszszul jártak. Ilyen rossz arányok, egész Európában sehol nincsenek: a mi normatívánk a szociológusképzésével van egy szinten. Költségeink pedig sokkal közelebb állnak a gyógyszerészképzéséhez ez annyira igaz, hogy a gyógyszerészhallgatók képzésében mi is részt veszünk. Idén még azt sem sikerült elérnünk mert régebben erre is volt példa, hogy legalább a kísérletesebb területek normatívája nagyobb legyen. Ön szerint mi lehet annak az oka, hogy a tétékás normatíva mindig ilyen alacsony? A normatívák meghatározása nagyon bonyolult, sok fórumon keresztülmenő folyamat, ahol nagyon sokféle érdek ütközik. Ráadásul i nem is valamiféle közgazdasági értelemben ve normatíváról van szó. Van egy ado pénzösszeg, amit aztán a hallgatói létszámok alapján elosztanak. Ezt tavaly, a Nándorfejérvári úti Kollégiumban tarto rendezvényen lényegében Magyar Bálint oktatási miniszter is elismerte. Az én elképzelésem az, hogy jelenleg több felsőoktatási intézmény működik, mint amennyit az állam el tud tartani. Politikai szempontból azonban nagyon nehezen lenne kommunikálható, hogy egyes, nem megfelelően teljesítő intézményeket megszüntessenek. Így minden intézményre értelemszerűen kevesebb pénz jut. Ezen a helyzeten az új felsőoktatási törvény sem változtatna? Aszerint ugyanis nem az intézmény, hanem a hallgató kapná a támogatást; ez elvben a színvonalasabb képzést nyújtó egyetemeknek kedvezne. Az a kérdés, hogy mennyi lesz ez a támogatás? Én úgy látom, hogy a jelenlegi rendszer a színvonaltalan tömegképzésnek kedvez. Azokban az intézményekben, ahol kevés a professzor, a docens és sok a hallgató, o talán egész jól ki lehet jönni a normatívából. Azok az intézmények vannak igazán nagy bajban, ahol sok a minősíte oktató. Hála istennek az ELTE TTK ilyen szempontból hadd fogalmazzak így nagyon rossz helyzetben van, hiszen számos kiváló tanárunk van. A problémának van egy másik, ELTEn belüli vetülete is. Az egyetemi tanács vajon miért nem tudta elfogadni, hogy az ELTE-nek ado támogatást a TTK szerint is javasolt elvekhez közelebb álló módon osszák fel? Negyven éve dolgozom egyetemen, a vezetői ranglétrának elég sok fokát végigjártam már. Nagyon fiatalon, harmincegy évesen le em tanszékvezető, ezt a munkát huszonkilenc évig csináltam az ezzel kapcsolatos kérdéseket tehát nagyon jól ismerem. Kétszer dékánhelye es is voltam, tanszékcsoport-vezetői feladatokat is ellá am, több cikluson keresztül részt ve em az egyetemi tanács munkájában. Elég nagy, sok évre visszamenő rálátásom van tehát az e gyetemi költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre; ennyit mindenképpen szeretnék előrebocsátani. Nincsen nagyon jó véleményem a mindenkori gazdasági vezetésről mondhatom azt is, hogy kifejeze en rossz véleményem van. Nagyon régen, már akkor, amikor még csak négy kara volt ennek az egyetemnek, kialakult az a módszer, hogy az elvonásokat mindig csak egy karra koncentrálták. Így sikerült elérni, hogy a költségvetés ellen mindig csak egy kar tiltakozzék. Természetesen ezt mindig valamelyik nagy, komoly pénzforgalommal rendelkező karral lehete megcsinálni; így alakult ki, hogy ez mindig a természe udományi kar volt. Mindez annak ellenére történt, hogy évtizedeken keresztül a TTK volt az egyetlen kar, amely külső bevételeket tudo behozni a karra. Amikor beveze ék a normatív finanszírozást, érdekes dolog történt. Amikor a régebbi, bázisfinanszírozásnak neveze rendszert felválto a a normatív finanszírozás, azt ígérték, hogy ha a normatív alapon járó öszszeg kevesebb lenne, mint a régebben megkapo támogatás, akkor az intézménynek ez utóbbit fogják átutalni. Az ELTE normatív alapon kiszámolt támogatása évekig a bázisösszeg ala volt. A gazdasági apparátus, amelyik a költségvetés előkészítéséért felelős az egyetemen, a költségvetésbe mindig csak a normatív támogatást te e bele. Ez annyira így volt, hogy még az egyetemi tanácsnak sem voltak hajlandóak

5 Kar 5 bemutatni azt az alapdokumentumot, amelyben a minisztérium bejelente e, hogy mekkora támogatást ado az egyetemnek. Egy egyetemi tanácson sikerült kikényszerítenem az akkori gazdasági vezetőtől, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy mennyivel volt alacsonyabb a normatív támogatás, mint a bázisösszeg. Az illető akkor 800 millió forintot vallo be. A történet egyik tanulsága, hogy azokat, akik esetleg nem elég gyakorlo ak a költségvetési kérdésekben, ado esetben a sok, bonyolult tábláza al könnyen meg lehet téveszteni, még akkor is, ha ezek valós adatokat tartalmaznak csak például nem tartalmazzák a teljes igazságot. Ugyanez történt most is, amikor Rák György gazdasági főigazgató úr az egyes karok gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatójához csak egyetlen táblázatot mellékelt. Ez azt hivato bemutatni, hogy az egyes karok milyen hányadát hozzák be saját bevételükkel a költségvetésüknek ezen még az óvóképző is megelőz bennünket. A Természe udományi Kar bevételei azonban elsősorban pályázati bevételek. Ez a táblázat 300 millió forintot tartalmazo ; ehhez képest nekünk tavaly pályázatokból 1,7 milliárd forintos bevételünk volt. Ez a bevétel pedig egy másik táblázatban szerepelt. Kétségtelen persze, hogy a pályázat a legkiszámíthatatlanabb bevétel; a költségtérítéses képzés persze sokkal jobban tervezhető lenne. Ilyet azonban a TTK nem nagyon tud indítani; az i folyó képzésre vagy nagyon kicsi az érdeklődés; vagy már eleve nagyon sok hallgatót oktatunk. Az utóbbira a biológusképzés lehetne nagyon jó példa; a jelenlegi kapacitások melle, ha akarnánk, se tudnánk több hallgatót oktatni, legfeljebb nagyon súlyos beruházások árán. A rektori megbízo kinevezését a karra hogyan értékeli? Én nagyon régóta ismerem rektor urat; annak idején félig egy évfolyamba jártunk én biológia-kémia, ő pedig biológia-földrajz szakon végze. Azt gondolom, hogy amikor a rektori biztos kinevezése melle döntö, akkor nagyon rossz tanácsra hallgato ; azok a feladatok ugyanis, amelyeket az egyetemi tanács határozata a rektori biztoshoz rendel, egy külső személy számára nem hajthatók végre. Elképzelhetetlennek tartom például, hogy a rektori biztos a kezébe venné a kar dolgozóinak oktatóinak, kutatóinak, technikai személyzetének listáját, és meg tudná mondani, hogy kiket kell elküldeni. A karnak van dékánja, az egyetemnek van rektora és gazdasági főigazgatója náluk jobban senki nem láthatja a kar helyzetét. Én egyébként a megszavazo költségvetést is végrehajtathatatlannak tartom; úgy érzem, hogy ezt rektor úr is elismerte, amikor azt mondta, hogy nem 740, csak 400 millió forintot kell megtakarítanunk szerintem egyébként ennyit sem lehet megtakarítani. A költségvetést egyébként nem is a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, hanem az ELTE Szervezeti és működési szabályzatában nem is szereplő Stratégiai Tanács állíto a össze, amelyben a TTK-nak nincs is képviselete. Hibának tartom, hogy erre sokan egy döntéshozó testületként tekintenek ez ugyanis csak egy tanácsadó testület, döntéseket amíg a szabályzatok másképp nem rendelkeznek nem hozhat. A biztos személyével szemben egyébként semmi kifogásom nincs, ő maga is karunk hallgatója volt. Tavaly a Kooperációs Kutatási Központok létrehozásának egyik meghirdete célja az volt, hogy az egyetemeket közelebb hozza a gazdasági élet szereplőihez. Ön szerint ez jó irány? A TTK erőssége mindig is az alapkutatás volt, és ma is az. Amikor dékánnak választo ak, több évre visszamenőleg millió forint volt a pályázati úton behozo bevétel; ez azóta folyamatosan nő idén már 1,7 milliárd forint volt. Ezek többnyire alapkutatásokat finanszírozó pályázatok. A gyakorla al való kapcsolat egy természe udományi kar számára természetesen létkérdés. Régebben, a rendszerváltás elő, az állami vállalatok nagyon sok, az alkalmazo kutatás témakörébe tartozó, konkrét feladatot adtak a karnak az általam vezete tanszék például nagyon sokat dolgozo növényvédő szerek kidolgozásán. Az állami vállalatok megszűnésével azonban ezek a megbízások is elmaradtak. Egy másik nagy terület, amivel sokat foglalkoztunk, a gyógyszerészeti kutatások voltak ma ilyet egyáltalán nem kapunk. A multinacionális vállalatok ugyanis a kutatási megbízások terén inkább a saját országukat preferálják, még akkor is, ha mi ezt esetleg sokkal olcsóbban meg tudnánk csinálni azonos színvonalon. Az említe KKK pályázatok ilyen szempontból nagyon fontos előrelépést jelentenek; szerintem folytatni kellene az ilyen irányú pályázati tevékenységet. Különösen fontos lenne olyan pályázati lehetőségek felkutatása is, amiből a jelenlegi, alapkutatással kapcsolatos pályázatoknál sokkal nagyobb arányban lehetne bért fizetni. Ön a hallgatói önkormányzat több ciklusán keresztül is dékán volt. Érzékelhetőek voltak ezek a változások az önkormányzat vezetésének stílusában is? A mostani a negyedik HÖK-elnök, akivel együ dolgozhatom, és mondhatom, hogy valóban vannak stílusbeli különbségek. A hallgatói önkormányzat jelenlegi elnökével, Papp Gabriellával nagyon jó kapcsolatban vagyunk elődjével, Gönci Balázzsal, aki kétségkívül egy nagyon érdekes egyéniség, is jól meg tudtuk találni a közös hangot. Régebben volt olyan vezető, akinek nagyon sok tanulmányi problémája volt; ilyenkor a személyes véleményem az volt, hogy az illető talán kevesebb energiát tud erre fordítani, mint az, akinek nincsenek gondjai a tanulmányaival. Összességében véve hogy gondolja: elégede a dékáni tevékenységével? Negyven éve dolgozom a Természe udományi Karon, így amikor elindultam a pályázaton, tisztában voltam vele, hogy a TTK dékánjának lenni sohasem lesz könnyű. Persze mindig más természetű problémákkal kelle szembenézünk; volt, hogy a politika próbált közvetlenül beavatkozni a karok életébe; az utóbbi időben az anyagi természetű problémák kerültek előtérbe. Négyéves dékáni periódusom ala persze sok csodálatos dolog is történt a Lágymányosra költözés például nagyon fontos volt a méltó oktatásikutatási feltételek megteremtésében. Működésének évtizedei ala a kar kialakíto a a számára ideális tanszéki struktúrát; én mindig ennek megőrzésére törekedtem. Nem tartanám helyesnek, ha ezt hangzatos jelszavak jegyében elkezdenék elbontani. Balás Márk 5

6 6 Kar Dékánválasztás Nyilvános meghallgatás Múlt szerdán egy kari fórumon mutatkozo be a kar három dékánjelöltje: Inzelt György, Michaletzky György és Náray-Szabó Gábor. A jelöltek először ábécésorrendben sorra kerülve a programjukról beszéltek röviden, utána a hallgatóság kérdéseket intézhete hozzájuk. A programokat a második számban már részletesen bemuta uk; igaz, a jelöltek sem elsősorban az írásba foglalt programokra, hanem a jelenlegi helyzettel kapcsolatos elképzeléseikre, dékáni alkalmasságukra koncentráltak. Abban mindhárom jelölt egyetérte, hogy a meghozo költségvetést végrehajthatatlannak tarto ák kifogásolták azt is, hogy az egyetemi vezetés nyilvános megnyilatkozásaiban nem Inzelt György Fej-fej melle XXX. félévfolyam 5. szám március 16. F : V A F : V A Náray-Szabó Gábor Michaletzky György kodni is kíván a kar érdekében végze lobbitevékenysége során. A programok rövid ismertetése után a résztvevők kérdéseket tehe ek fel Dr. Surján Péter, a kari tanács tagjai nevében rögtön 15 kérdéssel is előállt, amelyre rövid, néhány mondatos válaszokat várt. A felte kérdések igen széles skálán mozogtak; ugyanúgy rákérdeztek a jelöltek a jelenlegi válsághelyzet megoldásáról való elképzeléseire, mint a kari könyvtárak egyesítéséről való véleményükre (ez utóbbi egyébként a lágymányosi kampuszra költözéskor volt aktuális kérdés utoljára). Némileg komikus volt, amikor a jelöltek szó szerint értelmezve a rövid válaszra vonatkozó kérést, mondjuk arra a felvetésre, hogy milyen arányt képzelnek el oktatás és kutatás közö, akkor az egyik jelölt a hosszúnak tényleg nem nevezhető már elmondtam választ adta. (Nevet azért nem érdemes említeni, mert ha más kérdések kapcsán is, de valamennyi jelölt élt ezzel az eszközzel.) Jelen sorok írója arra le volna kíváncsi, hogy az egyes jelöltek hogyan képzelik el a pályázatokban való együ működést a többi egyetemmel. A kérdés azért nem triviális, mert a felsőoktatási törvény életbe lépésével az intézményeknek ténylegesen versengeniük kell majd a hallgatói támogatásokért legalább annyira lesznek tehát egymás versenytársai, mint szövetségesei. A jelöltek válaszukban ezt a kérdést nem, vagy csak nagyon röptében érinte ék; sokkal inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy a karnak úgyis kutatóintézetekkel kell majd elsősorban együ működnie. A HÖK tanulmányi elnökhelyettese, Vizeli András az oktatói munka hallgatói véleményezéséről születe eredmények várható nyilvánosságára le volna kíváncsi; a tanszéki eredveszi figyelembe a tényleges adatokat, mint például a TTK pályázati bevételeit. A dékáni alkalmasságukkal kapcsolatban Inzelt György és Michaletzky György kari pályafutásuk részleteit említe ék mindke en tanszékvezetők és tanszékcsoport-vezetők is egyú al; Náray-Szabó Gábor inkább nemzetközi tapasztalatait és hazai társadalmi szervezetekben végze munkáját emelte ki, amelyre, mint elmondta, támaszményeket valamennyi jelölt nyilvánosságra hozta volna; az oktatókra vonatkozó részleteket csak nagyon szűk körben tennék hozzáférhetővé. Inzelt György még azt is hozzáte e, hogy konkrét kinevezések esetén megkérdezné azon évfolyamok véleményét is, akiket a jelölt oktato. Papp Gabriella a HÖK-kel való együ működés részleteire kérdeze rá; a jelöltek i lényegében a programjukban már leírtakat, illetve a máshol elmondo akat ismételték meg. Összességében véve valószínűleg nem mondható el, hogy a rendezvény alapvetően változta a volna meg a már kialakult álláspontokat; egyedüli valódi jelentősége talán az volt, hogy a jelölteket egy kicsit megismerhe ék személyesen is a kar polgárai, így az ismerkedést nem a március 30-i kari tanácson kell majd elkezdeni. Trychydts F : V A F : V A

7 Kar 7 Kritikus szemmel Szubjektív vélemény a jelöltekről Egy-egy általános ismertető, egy-egy interjú és egy kari fórum után kicsit megpróbálunk kritikusabbak lenni a dékánjelöltekhez, szubjektívebben fogalmazni. szerezni, amelyben minél nagyobb részt lehet bérre fordítani. Egyedüliként áll ki a szakterületek intéze é alakítása melle. Az emberi tényező figyelembe vétele nagyon jó a pályázatban, kár, hogy a jelölt nem számol a kari tanács hallgató tagjaival. 7 Náray-Szabó Gábor Az elsőre idegennek tűnő jelölt, aki eddig nem igazán ve részt a kari közéletben, nem is kari tanácstag, és még az alapképzésben sem vesz részt. Talán mégis előny lehet egy ilyen oktató, aki teljesen új gondolatokat hozhat a köztudatba, hiszen nem volt része az eddigi döntéshozatalban. Programjának bevezetőjében kiadja a jelszót: oktatás, kutatás, biztonság. Elsőre igen szimpatikusak ezek a szavak, az egyetem valóban legfontosabb feladata az oktatás, és elég nagy változások elő áll a kar az á érés mia. A jelölt kerek-perec kijelenti, hogy ellenáll a karra erőltete változásoknak, és az átgondolt, megfelelően kidolgozo megoldások híve a képzések terén. Ezzel az a baj, hogy a változásoknak már régen el kelle volna kezdődnie. A gondolat, hogy minél szélesebb körű képzés lehetőségét kell kínálni, más pályázatban is megjelenik, ez teljesen igazodik a jövő elvárásaihoz, a megvalósítási elképzelések mindenképpen kérdés tárgyát képezik. A biztonság szintén jó gondolat, az, hogy megfelelő, nyugodt légkör legyen a karon fontos a kutatáshoz, hogy mindenki a szakmai feladatokra tudjon koncentrálni, oktató, hallgató egyaránt. Az életpálya-modell kidolgozása is újszerű, jól hangzó dolog, ha nem okoz elkényelmesedést. A döntések decentralizálása nem biztos, hogy felgyorsítja, egyszerűsíti a dolgokat, hiszen a központi irányításnak pont az a lényege, hogy olyan ember dönt, aki szélesebb látókörrel rendelkezik az ado kérdésben. A jelenlegi gazdasági helyzet megoldásáról nem szól a jelölt, azon kívül, hogy az nem támogatja az elbocsátásokat, sőt, hajlamos ellenállni neki; ez a jelenlegi dékán helyzetértékelésének tükrében nem biztos, hogy jó politika. Inzelt György A jelölt minden alkalmat megragad, hogy ráterme ségét bizonyítsa, programja bevezetőjének nagy részét és a fórum elő i beszédének első öt percét a volt és a jelenlegi tisztségeinek felsorolása te e ki, ami, meg kell hagyni, igen figyelemreméltó. A kari tanács állandó résztvevője nem hiszem, hogy ismeretlen lenne a hallgatók többsége elő. Az oktatás természetesen i is hangsúlyos helyen szerepel, abszolút szem elő tartva a képzési rendszer átalakulását. Főleg a mester és a doktori képzés kap nyomatékot, i a kar szerinte magas színvonalat, és a képzések széles spektrumát képes biztosítani, ezzel vonzóvá válhat a jövőben. A jelölt az adminisztráció felgyorsítását szorgalmazná, hogy minél több idő juthasson szakmai feladatokra, amely mindenképpen megvalósítandó cél. A kutatási feltételek biztosításához ő is a minél több pályázat megírását tartja fontosnak, hiszen ezekből a bevételekből rengeteg minden fedezhető, és egy külön kari pályázati iroda felállítása is igen örvendetes lenne. A gazdasági résszel részletesen foglalkozik, főleg a dékán érdekérvényesítő szerepére helyezi a hangsúlyt. Kérdés, hogy ezt pontosan hogyan gondolta a jelölt, hiszen a jelenlegi ELTE-s helyzet nem épp TTK-barát. Az, hogy vagy a hallgatói vagy az oktatói létszám alapján arányos legyen a képviselet az egyetemi tanácsban, valószínűleg kivitelezhetetlen. A jelölt szerint olyan pályázati pénzeket kell Michaletzky György A jelenlegi gazdasági dékán he lyettes azonnal konkrét adatokkal hozakodik elő, egyértelműen, tényszerűen rögtön a gazdasági problémákra irányítja a figyelmet, és végig ebből a szempontból közelíti a kérdéseket. Az oktatás i sem maradhat ki, szerinte a tömegképzést és az elitképzést mindenképpen össze kell egyeztetni, egészséges egyensúlyban. A kutatáshoz elengedhetetlen folyóiratok megrendelése helye, amely mindig nagy teher volt a karnak, érdemes lenne á érni, ahol lehet, az elektronikus formára. Az egyes pályázatok önrészének biztosítására egy alap létrehozása lenne a megoldás. A gazdasági probléma megoldására a képzési normatíva megemelését látja a jelölt kiútként, illetve emelle az egyetemi költségvetés egy egyetemi normatíva-számítás alapján kerüljön meghatározásra. Ez a megoldás szintén nem túl esélyes a jelenlegi helyzetben, de ezt a jelölt is jól látja, ezért nagyobb hangsúlyt fektet a külső források bevonására, az idegennyelvű képzésre amely az előző jelölt programjában is szerepelt, és elsőként veti fel a felsőfokú szakképzések indításának fontosságát. Természetesen ehhez is megfelelő pályázati pénzeket lehet szerezni. Felveti az intézetekké alakulás lehetőségét, de azonnal el is veti, mivel a szakterületek nyilván nem támogatják egybehangzóan, azonban a tanszékcsoporti rendszer ésszerűsítését meggondolandónak tartja. Tényleg nem kellene nyolc tanszékcsoport öt szakterületre. Amit még a jelölt igen fontosnak gondol, hogy a kar megtalálja az egyetemmel és a többi karral a közös hangot, és a kölcsönös szolidaritás eszméjének elfogadását. Vizi

8 Fellebbezési időszak Lezárult a rendszeres szociális támogatás, a rendszeres sport-, tudományos- és közéleti ösztöndíjak leadási határideje és hiánypótlási időszaka. Remélem, mindenkinek sikerült megoldanunk minden pályáza al kapcsolatos problémáját, és mindenki elégede a faliújságon található pontjaival, a pályázat eredményével. Amennyiben ez mégsem így lenne, akkor van még egy utolsó esély: a fellebbezés! A pályázatok végleges eredménye kedd reggel került ki a faliújságra. A fellebbezéseket március 22-én 16 óráig lehet benyújtani a Hallgatói Irodában, a Kari Ösztöndíjbizo ságnak címezve. Mellékelni kell a pályázat eredményének határozatát, valamint egy mellékletben le kell írnod, hogy milyen körülményeket nem ve figyelembe a bíráló bizo ság. Csak abban az esetben érdemes benyújtani a fellebbezést, ha az elbírálás során történt pontszámítási hiba. Biztosan el lesz utasítva abban az esetben, ha a pályázat késve le leadva, vagy valamilyen dokumentumot elfelejte él csatolni. Végh Tamás khok.elte.hu Önkéntes mu a Bátor Táborban, ko Akarsz-e segíteni krónikus beteg gyere nyarat? Ha igen és már elmúltál húsz nek nyári táborainkba! A Bátor Tábor élményterápiás program májában daganatos és más krónikus bet égéssérült gyermekek számára. A programok közö szerepel például kézművesség, tánc, zene, sport, színjá gyermekek önbizalmának növelése, önm hitük megerősítése, ezzel gyógyulásuk 2005 nyarán (július 2 augusztus 21.) a daganatos, a másodikban éves éves cukorbeteg és a negyedikbe mekeket táboroztatunk majd. A tábor munkájában résztvevő valame borák) feladata vidám, elfogadó, par gyerekek segítése, bátorítása; érzelmile környezet megteremtése. Jelentkezni lehet az (1) as tele Jelentkezési ha h p://www.batorta Hagyományőrző Matekos Mindszentpusztai Kirándulás lesz április 8-10-ig. Lesz kocsma is, túra is, minden gólyát meglepetés vár! Ne felejtsetek el minél előbb jelentkezni en vagy a cs-laborok (3. emelet a déliben) elő i papíron. Nyári munka A TTK Hallgatói Alapítván szervez, elsősorban természe Mivel a táborok remélhetőleg lást megmozgatnak majd, ezé szükség. A táborok meghirde lítása során több különböző tí tani, így remélem, sokan talál kát. Jelentkezni a tavaszi szün Alapítványnál (Déli tömb 00- Elindult az Első Pesti Egyetemi Rádió, az EPER. A műsor a Múzeum körút környékén a 97,00 MHz-es csatornán, illetve a hu honlapon hallgatható. A prózai műsorok így az előadások is mp3-ban letölthetők honlapunkról. Szakmai gyakorlat Frankfurtban, közigazgatási hivataloknál, önkormányzati vállalatoknál és kulturális intézményeknél. Német nyelvtudás kötelező! Időszak: augusztus 25 október 16. Jelentkezési feltételek, illetve pályázati űrlap elérhető a h p://www. ghst.de/links/ka a webcímen érdeklődni lehet továbbá: Pályázzatok bátran!

9 nka rhatár nélkül keknek szebbé varázsolni a éves, jelentkezz önkéntesot kínál nyári táborok foregséggel élő, cukorbeteg és az evezés, lovaglás, íjászat, tszás. A programok célja a agukba és egymásba vete támogatása. z első turnusban 7-14 éves daganatos, a harmadikban n 7-13 éves égéssérült gyernnyi önkéntes segítő (cimtneri légkör biztosítása, a g és fizikailag biztonságos fonszámon, vagy en: táridő: március 30. bor.hu y idén nyáron táborokat udományos témakörökben. sok közép- és általános iskort nagyszámú segítőre van tése, előkészítése és lebonyopusú feladatot kell végrehajtok számotokra érdekes munetig lehet a TTK Hallgatói 734). Ha kérdésed van, írj a a! Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságjaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; tavalyi jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni kedden és pénteken ig; zabot hegyezni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésre választ kaphatsz! Szervezőket keresünk az Ipari Nap című rendezvényünk megszervezéséhez és lebonyolításához. Az Ipari Nap egy céges reklámanyag kiállításból és egy cégek által tarto előadássorozatból áll melyet a hallgatóknak szervezünk a lágymányosi campuson. Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy egyesületünk munkájához bárki csatlakozhat, akinek van egy kis szabadideje, és képezni szeretné magát. A következő dolgokat tanulhatod meg és gyakorolhatod a szervezés során: céges tárgyalás, kiadványszerkesztés, nyomdai munkák, weblapszerkesztés, kapcsola artás, lebonyolítás és természetesen egy rendezvény megvalósítása az ötle ől a zárszóig. Sok szerete el várunk csapatunkba: IAESTE ELTE HB Matematikus Bál Most pénteken, március 18-án 19 órától rendezik meg a hagyományos Matematikus Bált, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Tombola, hideg büfé és tánc vár minden látogatót. A belépő ára 1000 Ft. Cím: V. ker., Reáltanoda utca (Az Astoria, a Kálvin tér és Ferenciek tere között.) Ezennel elkezdte működését az EHKB információs portálja, ami jelenleg a h p://kulugy.ehok.elte.hu webcímen érhető el. A lapon megtalálható minden hasznos aktuális információ a most futó pályázati lehetőségekről. Mindenkinek hasznos barangolást! Továbbá kerestetik mindazon külföldi hallgató aki szeretné egy főzős délután keretein belül bemutatni saját országa konyháját. Ha tudsz ilyen emberről (vagy netán tán te jómagad ilyen hallgató vagy) írj a khok.elte.hu címre! If you are a foreign student who likes cooking and if you want to share the tastes of your country with others, please contact us at khok.elte.hu.

10 0Őszintén 10 Kar Sass Miklós hallgatói fóruma Március 8-án 19 órától Sass Miklós, az Állatszerveze an Tanszék és a Biológiai Tanszékcsoport vezetője előadást tarto a kar hallgatóinak a karon kialakult költségvetési helyzetről. Az alábbiakban a rendezvényen történteket foglaljuk össze röviden. Az érdeklődés középpontjában XXX. félévfolyam 5. szám március 16. Sass Miklós előadásában a felsőoktatás jelenlegi helyzetét három tényezőre veze e vissza: a normatív finanszírozás bevezetésére, a felsőoktatásban tanuló hallgatók expanziójára és a felsőoktatási integrációra. Az első ke ő az előadó álláspontja szerint közvetlenül járult hozzá a jelenlegi, nagyon rossz finanszírozási rendszerhez; a felsőoktatásban csak ado mennyiségű pénz áll rendelkezésre, ezt osztják el mindenféle bonyolult számítások alapján normatívára ennek az egyik mellékhatása, hogy a természe udományos oktatás normatívája mindig nagyon alacsony maradt. Politikai cél volt az is, hogy az ére ségize ek 40%-a bekapcsolódjon a felsőoktatásba mivel azonban nem állnak rendelkezésre megfelelő források, ezért a felsőoktatásban a tömegképzés egyre nagyobb szerepet kap az elitképzéshez képest, amelynek az ELTE első számú képviselője volt. Az intézményi integráció a karok számának növelésével csak közvetve, a TTK szavazati arányának csökkentésével hato a jelenlegi helyzetre. A tanszékcsoport-vezető utalt arra is, hogy ezen változások há erében sok esetben európai uniós ajánlások álltak még azt a feltételezést is megfogalmazta, hogy ezen ajánlások kifejeze en a magyar felsőoktatás színvonalának az európai uniós szintre igazítását célozták. Az előadó ezek után tért ki a kar jelenlegi helyzetére: a hallgatóság több tagja i hallo a először, hogy a TTK hiánya 740 millió forint; Sass Miklós némi szkepticizmussal utalt a rektor azon ígéretére, mely szerint ebből 340 millió forintot a többi kar átvállal. F : K M A helyzet súlyos Többször is hangsúlyozta: ő nem látja értelmét demonstrációknak, aláírás-gyűjtéseknek ő a feladatának azt tekinti, hogy az oktatást a rendelkezésre álló keretekből a lehető legmagasabb színvonalon megszervezze. Ezt még a jelenleg terveze nél nagyobb leépítésekkel is el tudja képzelni, ha ezzel párhuzamosan lehetőség van arra, hogy fiatalítsanak az oktatói karon, és az elbocsáto oktatók egy része helye fiatal tanársegédeket vegyünk fel. Ő mindenesetre a dékán által kért 63 millió forintos leépítésből (ennyi juto a Biológiai Tanszékcsoportra) most 51 milliót készíte elő ennyi bér végkielégítését igényelte meg az egyetem vezetésén keresztül a magyar államtól. Távlati szempontból Sass Miklós azt tartaná megoldásnak, ha a TTK szakterületenként karokra bomlana; ebben az esetben a struktúra is á ekinthetőbb lenne és az egyetemi tanácsban is nagyobb képviseletet kapna a természe udományos terület. Arra a felvetésre, hogy mit segíthetnének a hallgatók, Sass Miklós csak annyit kért: válasszanak olyan képviselőket, amelyek a kari és az egyetemi tanácsban segítenének megvalósítani az általa vázolt reformelképzeléseket. Trychydts F : K M

11 Kéntől a fluorig Interjú Szabó Dénessel Szabó Dénes a Szerves Kémiai Tanszék docense, szerves kémia előadást tart tanárszakos hallgatóknak, kutatómunkája során korábban kénorganikus, jelenleg fluororganikus vegyületekkel foglalkozik. Hogyan juto el odáig, hogy a fluortartalmú vegyületekkel foglalkozzon, és melle e párhuzamosan a másodéveseknek előadást tartson? A tanítás az egyetemi oktató legalapvetőbb és szerintem legfontosabb feladata. De ezen kívül kutatómunkát is végzünk. A fluororganikus vegyületekkel kapcsolatos kutatómunkába úgy kerültem, hogy az egyik kollégám először külföldön dolgozott ezen a területen, majd hazatérte után itthon is ezt folytatta. Mikor közelebbről megismerkedtem a témakörrel, megtetszett az újszerűsége. Korábbi kutatási területemen, a kénorganikus kémia egy speciális területén, amelyen közel húsz évig dolgoztam, új eredmények már nem voltak várhatók, így a témaváltás kézenfekvő volt. Mennyire érzi úgy, hogy az alapozó kurzusok keretében ki kell térni a legújabb kutatási eredmények ismertetésére? Az alapkurzusokon, mint amilyet én is tartok, az alapvető ismereteket kell a hallgatóságnak elsajátítani. Saját területemről az érdekesség szintjén szoktam említést tenni, különösen az érdekesebb laboratóriumi fogásokról. A részletes ismertetést természetesen az idő sem engedi, és ezek a témák kimondo an a specik anyagai, nem az alapozó kurzusé. Nyilván minden előadó kicsit beleveszi az előadásába a saját kutatási területét, de sokra egyszerűen nincs idő. Az ELTE-n egyre kevesebb a pénz. Mennyire látszik ez meg a kutatásokban? Ahhoz, hogy valakinek esélye legyen kutatómunkát folytatni, pénzt kell szereznie hozzá. Ez történhet kutatási alapokból, pályázatokból, mint például az OTKA-pályázat, akármilyen ipari kapcsolatokból, esetleg külföldi kapcsolatokból, de még így is nagyon sokat kell utánajárni. Az effektív pénzszerzés nagyon sok időt felemészt, ami a szakmai munka rovására megy, de akinek nincs valamilyen forrása, az egy ceruzát sem tud megvenni. Az elmúlt időszakban rendkívüli módon szűkültek az alapkutatásra szánt források. Nekem éppen van egy négy évre szóló pályázatom, amiből már két év eltelt, tehát jövőre újra kell pályáznom. Ez várhatóan nagyon nehéz lesz, mert információim szerint a beado pályázatoknak csak húsz százalékát fogadták el. Akik most nem juto ak pénzhez, azok jövőre újra pályáznak, akiknek jövőre lejár, szintén, ez azt jelenti, hogy halmozódik azokak a köre, akik kutatási pénz nélkül maradnak. Nem állunk jól. Tudomásul kell venni, 11 kellenek, mert különben lehetetlen Lágymányosi portrék 11 Szabó Dénes F : B M hogy a természe udományon belül a kísérleti tudományok, de legfőképp a kémia rendkívül drága. Vegyszerek kellenek, amit elhasználunk, műszerek kellenek, amik nagyon drágák, de nélkülözhetetlenek, folyóiratok követni a szakma fejlődését, ez mind rengeteg költség. Ön érdekelt az alapképzésben. Hogyan érinti a bolognai folyamat az alapozó kurzusokat? Úgy látom, hogy mindenki kicsit tart tőle. Magasabb szintről is elhangzanak olyan vélemények, hogy nem olyan irányba halad, hogy a minőségi oktatás folytatódjék. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan akarják bevezetni, hiszen 2006 szeptemberétől már eszerint kezdődik az oktatás. Vannak kétségeink afelől, hogy ez az idő elég ahhoz, hogy a felsőoktatás színvonala és hatékonysága megmaradjon. Mennyire vesz részt a tanártovábbképzésben? Ezen a héten i az ELTE-n zajlik egy harminc órás tanártovábbképzés, aminek a szakmai részét én szerveztem. Ez egy akkreditált kurzus, ami az elmúlt öt évben három alkalommal került megrendezésre, címe: Korszerű szerves kémia. Az én feladatom tizenkét előadás megszervezése, vagyis az előadók kiválasztása és meghívása volt. Mindannyian a szerves kémia különböző területein dolgoznak, legtöbben ebben az épületben, de külső meghívo szakember is szerepelt. Én is tartottam egy előadást a régi témámról, a kénorganikus vegyületekről. A résztvevőktől a kurzus végén mindig írásbeli visszajelzést kérünk, eddig minden esetben magas színvonalúnak tarto ák az előadássorozatot. Hogyan hatnak az új szabályozások, mint a NAT vagy a kere anterv a közoktatásra? A természe udományok és ezen belül a kémia óraszáma az általános és középiskolákban egyre csökken. Beszélge em a már említe kurzuson résztvevő tanárokkal, ők is panaszkodnak az óraszám csökkentése mia. Én azt hiszem, hogy ez nem jó tendencia. So

12 212 Főzőcske & Helyvektor Göngyölt csirke Göngyölni remek mulatság! Csirkemell vagy pulykamell szeletekbe sok mindent lehet beletekerni, saj ól kezdve a fűszervajon át az aszalt szilváig. Nekem mindig is a gyümölcsös göngyölt hús volt a kedvencem, de ez a balzsamecetesszardellás-juhsajtos kreáció meszsze felülmúlja. A recept első látásra bonyolultnak tűnhet, de higgyétek el, az eredmény kárpótol az erőfeszítésekért! Igazán különleges íze van, hála a fent említe karakteres összetevőknek. Négy személyre szükségetek lesz hozzá nyolc szelet csirkemellre (pulykamellet is lehet használni), két piros húsú paprikára (nem a Taverna a rakparton Taverna Dionysos étterem csípős fajtából!), néhány darab kapribogyóra, nyolc szelet szardellára, kakukkfűre (a friss mindig jobb, de a száríto is megteszi), két gerezd fokhagymára, négy dkg juhsajtra, egy tojásra, négy evőkanál balzsamecetre, sóra, borsra, és két dl zöldséglevesre (természetesen leveskockából is elkészíthető). A paprikákat megmossuk, és egészben betesszük a sütőbe, ahol 180 fokon fél óráig sütjük. Miután kihűlt, meghámozzuk és kicsumázzuk, aztán nyolc részre osztjuk. A tojást felverjük, és bekenjük vele a hússzeleteket. Rátesszük a sült paprikát, a szardellát, a kapribogyót, a vékonyra szeletelt juhsajtot, valamint az á ört fokhagymát, és megszórjuk kakukkfűvel. Most jön a göngyölés! Nagyon fontos, hogy alaposan göngyöljétek össze a husikat, úgy, hogy ne Tzatziki, dolmades, mousaka, souvlaki Ismerősen hangzik? Netán görögországi emlékeket idéz fel? Én ugyan még nem jártam Görögországban, de a görög tavernák hangulatát a szakértők szerint híven tükrözi a Dionysos é erem légköre. essenek szét! A szeletek végeit behajtjuk, hogy ne folyjon ki a töltelék, aztán ügyesen feltekerjük. Én általában hústűt szoktam használni a rögzítéshez, de a kihegyezett hurkapálca is tökéletes erre a célra. Létezik úgynevezett konyhai kötözőzsineg is, talán ezzel lehet a legjobban göngyölt formában tartani a csomagokat. Miután túlestünk ezen a legkényesebb műveleten, egy kevés olívaolajban gyorsan átsütjük a göngyöleget (mindkét oldalát két-három percig pirítjuk). Meglocsoljuk balzsamece el, egy kicsit még sütjük, aztán jöhet a zöldségleves. Lefedjük a serpenyőt és negyedóráig pároljuk a húsokat. Salátával tálalva a legizgalmasabb, de a krumplipüré is illik hozzá. Zsófi A számtalan pesti görög étterem közül a Taverna Dionysos az elsők között nyitotta meg kapuit, mintegy tíz évvel ezelőtt, és azóta is a vendégek nagy megelégedésére szolgál. Központi helyen van: a Fővám tér és a Ferenciek tere között található a Belgrád rakpart 16. szám alatt, remek a kilátás a Gellérthegyre és a Citadellára. Nyaranta terasz is működik; én személy szerint nem szívesen eszem az utcán, de ennek is megvan a maga varázsa. A hely szinte mindig tele van, úgyhogy igen ajánlott asztalt foglalni! A kiszolgálás gyorsnak mondható, a pincérek udvariasak, és természetesen beszélnek görögül. Én egy nagy családi vacsorát költöttem el itt, nagyon kellemes társaságban. Voltunk vagy tizenöten, patakokban folyt az ouzo XXX. félévfolyam 5. szám március 16. meg a retsina És mindenki evett mindenki tányérjából, úgyhogy sok kellemes benyomást gyűjthettünk össze a görög konyháról. A választék óriási: csak az előételek két oldalon vannak felsorolva! (Egy kis ízelítő, csak hogy tudjátok, miről beszélek: sült feta, tzatziki, padlizsánkrém, apró, ropogósra sült halacskák, tintahalkarikák ) Levesből is van vagy nyolcféle. Ha csak előételt kér az ember, mert mondjuk nem túl éhes, többet hoznak ki belőle. A főételek között vannak cserépben és tepsiben sült ételek, valamint roston és faszénen sült ételek, ezen kívül halak, de a vegetáriánusok is megtalálhatják a nekik tetsző ízeket. Az adagok emberesek, nem kell félni, hogy éhen maradsz! Az árak hát, éttermiek, de ahhoz Be nem engedtek bennünket képest, hogy milyen isteni kaját kapsz a pénzedért, igazán nem sok. (A főfogások ára átlagosan Ft között mozog, az előételeké Ft között.) Nem szabad kihagyni az édességeket sem: a baklava fenséges! Bár a lakoma vége felé már nehéz lehet helyet szorítani neki Zsófi F : K M

13 Négyeshatos & I jártunk 13 Jégkorszak Szakadt a hó, pedig már jócskán benne jártunk a márciusban. Fehér volt a világ, a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat szokás szerint nem állt a helyzet magaslatán, még nem változta ák undorító sós latyakká az utcákat. A tömegközlekedés persze megbénult, a villamosmegállókban fázós tömegek várakoztak. Végül, havat túrva befuto a négyeshatos. Mázlim volt, még volt egy üres hely a menetirány szerinti bal oldalon. Gyorsan ráraboltam, aztán csak bámultam ki az ablakon a hóesésbe. Azaz csak bámultam volna, ha a párás üvegen keresztül bármit is lehete volna látni. Ezért inkább utastársaim beszélgetésére kezdtem koncentrálni. A legtöbben az időjárást szidták, rémtörténeteket meséltek a farkasokról, amelyek állítólag már a külvárosokban is fel-feltünedeztek, és azt találga ák, vajon ez már a Holnaputánban megjósolt jégkorszak kezdete-e. A villamos zö yenve megállt a Blahán. Szemből épp befuto egy másik. Átnéztem a másik jármű, a szürkületben barátságosan világító belső terébe nagyon jó szemezési alkalom az ilyen aztán sürgősen törölgetni kezdtem az ablakot. Biztos voltam benne, hogy a pára mia nem látok tisztán. A melle ünk álló villamosban egy szénfekete szempárba ütközö a tekintetem, ami akárhogy is dörzsöltem az üveget egy hóemberhez tartozo. Görnyedten ült a széken, és vödörkalapját kezében tartva fáradtan bámult maga elé. Háta mögö egy terjedelmes, de igen nőiesen domborodó hóasszonyság állt, összecsuko esernyővel, előkelően nem véve tudomást a körülö e tolongó fehér tömegről. A négyeshatos telis-tele volt hóemberekkel! Egy aktatáskás, elegáns kinézetű épp leszálláshoz készülődö, a zárva tarto ajtónál, a lépcsőn egy fiatal pár csókolózo, répaorruk egymás arcába fúródo, csodálkoztam, hogy nem fáj nekik Aztán egy rándulás, indultunk. Felnéztem a melle em állókra, de úgy tűnt, senki sem ve észre semmi különöset. Igaz, csak melle em volt úgyahogy párátlanítva az ablak. Balu Zergetúra Istenmezejei hétvége Tavaszi félévünket szokásunk szerint extrém túrával kezdtük. A résztvevők mi, Kerge-Zergék voltunk, valamint néhány lelkes gólya. Az első nap Már az első nap tartogato néhány meglepetést számunkra. Csak úgy deus ex machina módjára egyik túratársunk ismerőse szállt fel útközben a buszunkra, akiről hamar kiderült, vendéglátó falucskánk, Istenmezeje külterületén lakik, és másnap ő lesz az idegenvezetőnk. Később szállásunkon azzal a ténnyel kelle szembesülnünk, hogy a vízellátás nem a legtökéletesebb. Hamar túlte ük magunkat ezen a kellemetlenségen; a lelkesedés, és a csapatmunka mindent megold, sőt, talán még jobb is le így a hangulat A helyi italkimérő helyen az egyik törzsvendégnél végigjártunk egy gyorstalpaló vaskályhafűtés-tanfolyamot, ezek után a fűtéssel sem volt gondunk. (Pár apró részletkérdéstől eltekintve.) Nem maradt más hátra, mint a gitáros-énekelgetős vigasság A második nap Másnap gyönyörű időnk volt, a már említe túravezetőnk megmuta a a környék legszebb helyeit. Az egyik magaslatról fantasztikus kilátás tárult elénk a környék és a Felvidék hó boríto a hegycsúcsaira. I unk hóból főzö teát, Noé Szőlőjének sziklaszirtjein pedig kipróbáltuk sziklamászó tudásunkat is. Szép időnk volt A csúcsok csúcsán A harmadik nap Az izgalmakkal és hatalmas poénokkal teli éjszaka után a szokásos vasárnapi pihinap következe, bőséges lakomával. Hazafelé a tél megvillanto a még a vasfogait, bár ez már csak apróbb kellemetlenséget okozo, komolyabban megijeszteni nem tudo minket, szerencsésen eljuto unk a buszunkig. Aki szeretne hasonló élményeket átélni velünk, szereti a természetet, szeret kirándulni és kedveli a jó, vidám társaságot, jöjjön velünk legközelebb! A következő háromnapos túránk a tavaszi szünetben lesz. Figyeljétek a faliújságokat, mindenkit szerete el várunk! Nézzétek meg weblapunkat is: h p://kergezerge.ini.hu! Pálszabó Krisztián F : K Z F : K Z

14 14 Hirdetések 4OTDK Idén az ELTE-nek adato meg a lehetőség, hogy megrendezze az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát az Informatika, a Humán és a Természe udományos Diákkonferenciát is i rendezik meg. Az utóbbiban 16 egyetem 260 diákja vesz részt. 33 tagozaton hangzanak majd el előadások földrajz, geológia, környezettudomány, fizika, csillagászat, matematika témakörökben. Az előadásokat egy száztagú zsűri véleményezi majd. Bővebb információt a h p://otdk.elte. hu/fifoma27 címen tudha ok meg. OTDKra háromévente kerül sor, így csak nagyon indokolt esetben érdemes kihagyni ezt a színvonalas és minden bizonnyal sokszínű rendezvényt! A szervezők XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

15 Csütörtöki hullámlovas A belső tenger Kiből ne váltana ki félelmet ez a szó: halál? Pedig egyesek a legszebb magyar szónak tartják persze csak hangzása alapján. Én kisebb koromban nem egy este sírtam az ágyamban a ól a gondola ól, hogy egyszer meg fog halni az anyukám. És ami a legrosszabbnak tűnt, hogy valószínűleg előbb mint én. Milyen különös, pedig természetes, hogy az ember magát sajnálja mások halálakor. Hát minek is sajnálnánk már a ha lo at? El tudjátok képzelni azt a helyzetet, hogy meg akar halni valaki, akit ti szere ek? Re enetes dolog, bármi oka van is rá hiszen én szeretem. Az önmagát ellátni képtelen ember másokra van utalva, érthető, ha tehernek érzi magát. Az már talán ban ehhez is szüksége van egy segítő kézre. De képes-e ezt valaki megadni? Egy méltóbb halálért száll harcba Ramon Sanpedro, az ő sorsán keresztül nyerhetünk bepillantást a vitato, vagy inkább messziről elke- 15 rült eutanázia témájába. A belső tenger Mozizóna 15 Kit takar az álarc? Az Operaház fantomja A film reklámjában a különleges látványvilág fogo meg, úgy gondoltam, nagyon illik a jól ismert zenéhez. Sajnos a leglátványosabb jeleneteket mind ellő ék a trailerben, és bizony két órára széthúzva az egész sokkal kevésbé tűnt izgalmasnak, mint fél percre összevágva. Maszkabál Pedig bíztam Joel Schumacher nevében és Andrew Lloyd Webber zenéjében, hogy egy olyan, nem túlzottan musical-rajongó embert is meg tudnak fogni, mint én. Legnagyobb sajnálatomra ez nem sikerült nekik ezzel a filmmel. A díszletek, igaz, látványosak voltak, de bizony giccsesek. Ráadásul egyes jelenetekben ők voltak a főszereplők, a készítőik annyira büszkék voltak rájuk, hogy az éneklő főhősöknek csak az volt a dolguk, hogy minden irányból körbesétálják őket. A műfajból adódóan a vontatottság néhol elkerülhetetlen volt de ha például a Moulin Rougeban sikerült elkerülni ezt a csapdát, talán itt is meg lehetett volna próbálni. Bár igazságtalan vagyok, igenis volt rá példa, Schumacher (az kevésbé nyilvánvaló, hogy másoknak éppen ő lehet nélkülözhetetlen. Vajon i működik-e a még általánosból jól ismert hatás-kölcsönhatás elv? Egyetemistaként néha talán elfelejtjük, hogy létezik más is, mint a legkisebb kényszer Fizika, kémia, lélektan. Meg egy film egy lebénult emberről, aki szabadulni szeretne ágyhozkötö ségétől, végleg. Magatehetetlensége mia azon- hiteles alkotás, nincs alkalmunk a film közben töprengeni, véleményt alkotni. A teremből kilépve viszont megállíthatatlanul beindul a gépezet fejünkben, megpróbálja formázni memóriájában a halál cím ala futó programot. Nem egyszerű művelet, nem is biztos, hogy szükséges, de talán érdemes. gyoe MAR ADENTRO (., spanyol-franciaolasz, perc). Rendezte: Alejandro Amenábar. Forgatókönyv: Mateo Gil, Alejandro Amenábar. Szereplők: Javier Bardem (Ramón Sampedro), Lola Duenas (Rosa), Belén Rueda (Julia). Összeomlás, A fülke és egyéb remek filmek készítője) mindenféle trükköket bevetett, de ez is kevésnek bizonyult. Szintén nagyon zavaró volt, hogy a színészek látványosan tátogtak persze, mindenki tudja, hogy ez playback, de az már igénytelenség, ha a szereplő akkor is kitart egy hangot, amikor már rég becsukta a száját Ami viszont nagyon hatásosra sikerült, az a hangulat. Az a furcsa, hogy bár minden sántít kicsit nem sikerült igazán tökéletesre sem a dramaturgia, sem a hiperszuper kameramozgás, sem a sok csilivili díszlet, sőt, a színészek játéka sem hibátlan mégis elvarázsolja a nézőt. Hiába tudja, hogy i csak jólrosszul lepleze hatásvadászat hat rá, nem tudja kivonni magát alóla. Nem tudom, ez jó-e, vagy rossz, és azt hiszem, nem csak én jö em ki felemás érzésekkel a moziból. Arra biztos alkalmas, hogy utána nagyokat lehet vitatkozni róla Balu THE PHANTOM OF THE OPERA (., amerikai, perc). Rendezte: Joel Schumacher. Forgatókönyv: Joel Schumacher, Andew Lloyd Webber. Szereplők: Gerard Bulter (Fantom), Emmy Rossum (Christine), Patrick Wilson (Raoul de Chagny), Miranda Richardson (Madame Giry).

16 16 Külszíni fejtés 6Számos A feladványban csak a vízszintes meghatározások szerepelnek. Segítségképpen a szavak azonos betűinek azonos számot adtam (az ékezetek is számítanak). Ha a színeze mezőkre kerülő betűket összeolvasod, a következő vicc csa anóját kapod megoldásként: Felborul egy búzával megrako szekér az országúton. A fiatal kocsis épphogy elkezdi lapátolni a búzát, amikor a közeli tanyáról odaballag hozzá a szomszéd: Fecó! Gyere be hozzánk, megebédelünk, azután segítek fölállítani a kocsit, és visszalapátolni a búzát! Nagyon köszönöm Lajos bátyám, de nem hiszem, hogy apám örülne, ha i hagynám a kocsit. Ugyan már, gyere nyugodtan! Ketten majd gyorsabban végzünk. Ebéd után a legény hatalmasat nyújtózik, majd megjegyzi: Ez fejedelmi volt, köszönöm. De apám biztos nagyon ideges. Ugyan, nyugodj már meg! Miért lenne apád ideges?! A vicc végét a Haliban elhelyeze dobozba várom, vagy elküldheted e- mailen (cím: a megjelenést követő héten szerdán 12 óráig. 1. Nem meri felvállalni. 2. Elhibáz. 3. Egyféle sportot űző. 4. Kifejez, megmond. 5. Bébi holmi. 6. Megtisztí a a. 7. Országgyűlés. 8. Rákkutató. 9. trns-ek nuk le otid hár ma sainak elne vezése. 10. Közismert emberek használják. 11. Jégen használjuk. 12. Kacérkodó. 13. Gátol. 14. Erdei állat utóda. 15. Létrejövő. 16. Munkaeszköze. 17. Pamutból készült ruha is ez. A 3. szám rejtvényének megoldásával és a nyertesek neveivel még tartozom: Kovács úr bemegy kedvenc utazási irodájába, és így szól a tulajhoz, aki a barátja: Nyaralásról lenne szó, de most valami mást szeretnék, mint eddig! Igen, és mire gondoltál? Emlékszel, amikor pár éve Hawaii-t ajánlo a, a feleségem terhes le közben? Szerezz velünk jogosítványt! Igen. És azt, amikor a Bermudákra beszéltél rá, és a feleségem teherbe ese ala a? Igen, arra is. Most már valami olcsóbbat ajánlj, hogy őt is magammal vihessem! A csokik tulajdonosai: Keményfi Imre, Magyar Zoltán, Berta Brigi a. Gratulálok! Csilla Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány egy akkreditált autósiskolával közösen járművezetői tanfolyamot szervez. A tanfolyam díjából Ft 30% az adóból visszaigényelhető, így a tényleges díj mindössze Ft, részletfizetési lehetőséggel. További információ: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (Déli tömb ). Telefon: Ügyfélfogadás: H-CS 12-18, P XXX. félévfolyam 5. szám március 16.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot.

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. XXI/7. szám 2000. október 18. Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. Tombol a Nap!... 9. oldal Lopások a TTK-n Sajnálatos módon az elmúlt

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15.

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Kari Tanács beszámoló Május 8-i ülésről. 4-5. oldal Karrier akadémia Női munkavállalói

Részletesebben

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3 sokatmondó Új év, új félév, új Nyúz Régi fõszerkesztõ régi gárdával szerkeszti az öreg lapot (9. éves!), de így estére már túl fáradt ahhoz, hogy bármilyen értelmes vagy legalább annak tûnõ szöveggel helyettesítse

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke 478 interjú intézményekben dolgoznak, vagy a városok, ahol ezek az intézmények működnek, akkor azt látjuk, hogy nem örülnek neki, hiszen megszűnik egy kulturális centrum, az értelmiségiek elmennek, foglalkoztatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2008. szeptember 24. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27.

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27. JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése /2004.06.27./ Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér

Részletesebben

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3 Nyitány 3 Nyitány 4 tartalom Nyitány... 3 Közelítő Arcok a TáTK-ról... 4 Huniversity... 5 TavaSZISZél vizet áraszt... 7 HÖKéletes A Szociológia SzHÉk... 8 A Neptun működésének mikéntje... 9 Interkultúra

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben