A tavaszi szél üzenete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavaszi szél üzenete"

Átírás

1 Számomra a tavasz megérkezését az jelenti, amikor a szél meghozza az ébredô föld illatát. Ilyenkor öröm és bizakodás tölt el, de egyúttal valami lehangoltság is hatalmába kerít. Régi, soha vissza nem térô tavaszok, nyarak jutnak eszembe. Meghalt szeretteim, kedves állataink, a szülôi ház a gazdasági épületekkel, a kertvégi szilvással. Az egykori földjeink, a szôlônk, a gondozott határ képe. Mindez mára szinte nyomtalanul eltûnt, vagy teljesen átalakult. A családi gazdaság emlékeihez hasonlóan élnek a téesz induló évei. Mára ezeket az éveket ugyanúgy megszépítette az emlékezet, mint az ifjúkort általában. Pedig mai szemmel nézve végtelenül szegény és unalmas volt az a világ, hiányzott belôle szinte minden, ami a mai életünket, a fogyasztói világot meghatározza. De mindenképpen több volt a szeretet, az összetartás. Valamit elveszítettünk, vagy elvettek tôlünk, s nem kaptunk helyette semmit. Sokáig nem tudtuk mit adtunk oda, és mit kaptunk érte cserébe. Emlékszem, a hatvanas évek legelején a szülôfalumban, Herencsényben még szinte minden asszony népviseletben járt. Amikor elmentünk a Balassagyarmati vásárba, édesanyám kérdezés nélkül tudta, hogy ki honnan jött. A ruházat jellegzetes elemei féketôk, vizitkék, pruszlikok, kötények, szakácskák, hímzések, singellések, mint ma a vonalkódok, pontosan meghatározták viselôjük lakóhelyét, családi állapotát, hozzávetôleges korát, és gazdasági helyzetét is. Aztán az asszonyok elkezdtek kivetkôzni. Látszólag nem történt semmi, csak a kényelmetlen népviselet könnyebbre, divatosabbra cserélték. A férfiak különösen a fiatalabbak a városban kerestek munkát, talán szégyellték is feleségük ruházatát. A kivetkôzést egy-két évvel követte a nagycsaládok szétköltözése, a fiatalok külön háztartást vezettek, a tehetôsebbek, új házat építettek. Megindult a városba költözés, ami a hetvenes években erôsen felgyorsult. Szülôföldemen, a Belsô- Nógrád falvaiban a lakosság lélekszáma napjainkig a felére, harmadára csökkent. Az elvándorlást az iskolák, téeszek, tanácsok összevonása erôsítette fel. Utólag már egyértelmûen látszik, hogy ez az intézkedés volt a kegyelemdöfés a hagyományôrzô magyar falvak életében. Sokan reménykedtek abban, hogy a rendszerváltozás talán megfordítja ezt az egyre gyorsuló hanyatlást, de láthatjuk, hogy az elmúlt tíz év, a kormányzati intézkedések ellenére nem tudta fékezni a folyamatot. Hiába váltak ismét önállóvá a társközségek, hozták vissza az önkormányzati hivatalt, az iskolát, néhány év múlva pénz híján a többségük körjegyzôségbe kényszerült, gyerek híján az iskolát sem volt érdemes fenntartani. Ma Magyarország településeinek harmadát kitevô aprófalvak zöme a A tavaszi szél üzenete várositól alig rosszabb infrastruktúrával rendelkezik. Az utak bitumenesek, van gáz, telefon, kábeltévé, csak már szülôképes család nincsen. Ezek a falvak saját erejükbôl már nem maradhatnak fenn, kihalásuk csak betelepítéssel kerülhetô el. A betelepülôk azonban nem a régi családok leszármazottai lesznek (ha lesznek), leginkább csak a városból kiszorultakra lehet számítani. Atlantiszként elsüllyed mindaz, amit évszázadok során generációk sora hozott létre, s itt elsôsorban nem az építményekre gondolok. A tapasztalatokra, a munkakultúrára, a hagyományokra, az ünnepekre. Egy középbirtokos parasztember gazdálkodási ismerete rendkívül gazdag volt, tucatnyi szakmunkás feladatát látta el. Az asszonyok sem maradtak el férjük mellett, a zöldségnövények termesztésétôl a szövés-fonásig több szakma mesterfogásait ismerték. A kegyetlenül nehéz, gürcölôs hétköznapokat sok-sok ünnep tette elviselhetôvé, sôt széppé. Most, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk lázában egyre több jel figyelmeztet, hogy a népek kohójában a kelet-európai ember világpolgári szemlélete sokkal kevesebbet ér, mint az elmúlt négy évtizedben megtagadott gyökereink. Ilyenek ugyanis a Lajtától nyugatra alig vannak, az ott élôk tudják, hogy mi milyen kincs birtokában vagyunk. Nem véletlen, hogy a külföldiek által hazánkban felvásárolt több ezer ingatlan jelentôs része MAGYAR VIDÉK o szám 3 parasztház, tájépítészeti emlék. Hatvanas évektôl épített sátortetôs házat igen ritkán vesznek. A magyar vidék életében az elmúlt négy évtizedben bekövetkezett mérhetetlen pusztulás ellenére még mindig jelentôs értékek vannak a kezünkben. Ezt már nem szabad elveszíteni, mindenképpen meg kell ôrizni. Ez azonban nem könnyû feladat, hiszen itt nem csak épületekrôl van szó, amelyek pénzzel rendbehozhatók, konzerválhatók, hanem azokról a termelési tapasztalatokról, szokásokról, amelyeket csak sok tanulással, napjainkban igen kényelmetlennek tartott munkával ôrizhetünk meg. Ráadásul ezek a gazdálkodási fortélyok, mesterségek ismerete és alkalmazása ma még hasznot alig hoz. Még csak kialakulóban van a falusi turizmus, ahol ezek az értékek pénzre válthatók. A tavasz, a föld illata azonban a lehangoltság mellett reményt is hoz. Bizonyos, hogy a ma oly kilátástalannak tûnô helyzet javulni fog, hiszen a történelmi tapasztalatok szerint az idô megérleli a megoldást. Nem néptelenedik el a Kárpát-medence, de azt nem tudjuk pontosan, hogy mi történik. A következô generációk választ találnak ezekre a súlyos gondokra. Biztató, hogy minden faluban marad néhány ember, aki tovább hordozza, és majd átadja azt a felfoghatatlanul gazdag tudást, amit a magyar vidék hordozott, és ami pusztulásában is hatalmas. Pekár István a Duna Televízió alelnöke Hazanézô

2 Kertmagyarország felé Bakony az én Párizsom ezzel a címmel írt egykoron könyvet A falu megtartó ereje: dr. Kopátsy Sándor közgazdászprofesszor, akinél pénzesgyôri tuszkulánumában vendég lehetett a az erkölcs Magyar Vidék lap is. Az eredeti, a mai megcsontosodott közgazdasági vélekedésekkel olykor homlokegyenest ellentétes nézeteket valló, életfilozófiájának, jövôképének középpontjába Beszélgetés dr. Kopátsy Sándor a falut állító közgazdász a telet általában Budapesten tölti. közgazdásszal De, amint zöldell a rét, az erdô, kézenfogja feleségét és irány a Bakony. Határjárás, gyönyörködés, gombagyûjtés, kökény, csipkebogyó és vackorszedés ezzel a múllatja az idôt. Néhány éve még vadászni is szeretett, ám most úgy véli: ez igazán csak télen lehetséges. A budapesti otthon meleg környezetét is a bakonyi fákból készített robusztus bútorok adják Egyszersmind figyelmeztetnek is, hogy az iró-filozófus-közgazdász soha, egyetlen pillanatra se felejtse mindannyiunk éltetô erejét, a falut. Jövôkép A pénzesgyôri kert végébôl, ha széttekintünk, látjuk együtt van itt minden: a tudós örömkertje, a falusi kisporták néhány négyszögöles telkei, távolabb a kárpótoltak nadrágszíjparcellái és a nagy kiterjedésû parlagföld Melyik határozza meg vajon a jövôt? A jövô társadalmában az lesz a legértékesebb terület, amelyik a legtöbb örömöt termeli. A családi házak kertjénél jobban hasznosított mezôgazdasági terület nincs. Egyrészt azon van friss zöldség, cukorborsótól a céklarépáig. Sok minden olyan, amely a család igényeit kielégíti. Ma a hûtôszekrények korában ezeket tárolni lehet. Tehát a termelés racionális és emellett örömöt is okoz. Belefér ebbe a hobby, a gyönyörködtetés, egy-egy szép fa, amely ugyan nem hoz termést, de szép? ráadásul ezen a fán fészek is van. Ott a madarakat figyelhetik Egyszerûen több öröm terem itt egy hektáron, mint ezer hektáron a nagyüzemben. Mert ott mennyiséget lehet termelni, itt pedig örömöt. Meg természetszeretetet, természetközelséget. Ha valaki arra lehet büszke, hogy ôneki szebb a rózsája, mint a szomszédé az már értéktermelés. Más lesz az önbizalma az olyan embernek, aki méltán dicsekedhet a kertjével. Hogy az ô gyümölcse szebb, több termett neki ebbôl vagy abból Kísérletezik egy-egy fajtával. Van neki öt különleges tôke szôlôje. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, mert emberformálók. A mezôgazdasági hasznosításban az én hobbykertemet jobban a jövônek látom, mint az autarch, mezôgazdasági munkával, költséggel nem törôdô paraszti kertgazdálkodást. Vagy a kiosztott parcellák külterjességét. (Rozsot termelnek rajta zömmel, meg krumplit.) A parlagról pedig hadd ne mondjak semmit Évek óta százhektárszámra nô az elhanyagolt területek nagysága. Valamikor ez volt a magyar paraszt létalapja, ölni volt képes a földért, önmagát járomba fogni, kizsigerelni, hogy néhány négyzetméterrel, néhány lánccal több legyen. Megváltozott tehát a földhöz való viszonyunk? Az én gyerekkoromban a falusi emberek gazdagságát a föld nagyságával mérték. Mert mindenki ugyanúgy gazdálkodott, tehát akinek kétszerannyi földje volt az még egyszer annyi jövedelmet ért el. A mai világban tized akkora területen lehet ennyit elérni, ha a minôségi termelés kerül elôtérbe. Tehát a Kertmagyarország felé jelmondatnak vagyok a híve. Nem véletlenül. A szívem felöl ragadt ez meg, amikor Somogyi Imre és Németh László felvetette ezt a gondolatot. Öreg koromra az eszem erôsítette meg, hogy annak a mezôgazdaságnak van jövôje, amely sokkal inkább Kertmagyarország lesz, mint sertés- és szarvasmarhatartó, gabonát termelô, mert ebben mi a nyugati világ sok területével, nagytôkéjével nem tudunk versenyezni. Ennyi, országnyi embert eltartani a mezôgazdaság csak akkor tud, ha a kertgazdaság irányába mozdul el. Az igazi jövô, ha a mezôgazdaság azt termeli, amire a piacnak szüksége van. A piacnak viszont elsôsorban nem kenyérre van szükséges. Nagyon szegény ember az, akinek a kiadásainak a többsége kenyérre megy el. A mai gazdag emberek jövedelmének még egy százalékát sem teszi ki az általuk elfogyasztott kenyérnek az ára. És ha azt veszem, hogy a kenyérben csak negyedrészt képvisel a gabona ára, amit a mezôgazdász megkap? Ennek vajon hány százaléka a gép meg a mûtrágya és az amortizáció? Ha így kalkulálunk, kiderül: a gabonatermesztésbôl nem lehet meggazdagodni. Sokszor még megélni sem. Ugyanakkor, ha valaki fóliázik és befut neki valami, elôbb terem csak tíz nappal, mint a másiknak, akkor mégegyszer annyi áron adhatja el. Az emberek értékelése tehát nem az lesz, hogy mekkora földje van valakinek, hanem, hogy mennyi jövedelmet ér el. Ez felszabadulást jelent a falunak, hogy nem az boldogul, aki sok földet örököl, hanem aki a kicsibôl is nagyot tud teremteni. A földárak amúgy is ma alacsonyak, a külterjes mezôgazdasági termelés ráfizetéses A jövô társadalmának igényeihez kell alkalmazkodni! De vajon, tudjuk-e milyen igények jelentkeznek ma és a jövôben? Optimista vagyok itt a bakonyi második otthonomban, mert a jövôben többet lehet keresni azon, hogy jó a levegô, szép a környezet, van kilátás az erdôre, a virágos rétekre. Ezt kell hasznosítani Ez jobban vonzza az embereket, mintha több gabona terem. Persze gabona is kell, amelynek Magyarországon is megtalálhatóak a legkiválóbb termôhelyei, ahol ennek adottak a földrajzi, a klimatikus és a mûszaki-gazdasági feltételei. És az eredmény sem marad el. 4 MAGYAR VIDÉK o szám

3 Nézze, nem mezôgazdaság-ellenes vagyok, sôt úgy vélem az agrárágazatnak a jelenleginél többet kell adni, mert ezzel a falunak is adunk. Szerintem ugyanis a falu erejében rejtezik a nép ereje. Ezen az sem változtat, hogy falun a lakosságnak csak a harmada él, majd késôbb egyötöde. De ez az a kultúrhordozó réteg, amelyik folyamatosan megújítja a városokat. Amióta urbanizáció van, a városban mindig az volt az érték, amely a falvakból bevándorolt. Oda mentek a legtehetségesebb falusi fiatalok, akik szorgalommal erkölcsöt vittek oda A városban aztán ezek az erkölcsök lassan lekopnak A falunak ezt az erkölcsmegôrzô képességét rettenetesen fontosnak tartom. A jövôben ez fontosabb lesz, mint a falu élelmiszertermelô szerepe. Azok a népek gazdagodtak meg az utolsó ötven évben, amelyeknek rosszak a mezôgazdasági adottságai Japán, Korea, Svájc, Tirol vagy a Skandináv országok. Amíg a gabonatermesztés volt a gazdaság záloga, ezek nem tudtak kitörni. De ma ôk meg tudják mutatni a természetet. Ma már minden városi gyerek többre becsüli a legjobb szállodánál azt a tiroli parasztházat, ahol látja: hogyan fejik a teheneket, meg a kisborjú hogyan ugrál. A természetet, aki adni tudja, és az erkölcsöt, a morált, a tartás annak lesz nagyobb a bevétele. Hadd tegyek ehhez ellentétesen egy másik Kopátsy Sándor idézetet. Egyszer azt mondta, hogy azok a népek és tájak erôsödtek meg, ahol a rossz adottságok, a sanyarú környezet gondolkodásra késztette az embereket. Ebben rejlik tehát az erô? Ha nagyon durván akarok fogalmazni, azt mondom: a legnagyobb eltartó képessége a gleccsernek van. Mert azon a vidéken tizenkét hónapig lehet síelni. És ha ez lehetséges, akkor húsz kilométeres körzetben egész évben tele vannak az éttermek és a szállodák Nálunk, ha gólyafészek van a kéményen, ott a vendégszobát kétszeres áron lehet kiadni. Mert a városi embernek, hogy a szobáért ezer vagy kétezer forintot fizet, az nem akkora gond, mintha állandóan nyúzza a gyereke, hogy a barátai olyan házban laknak, ahol van gólyafészek. Tehát, önmagában a gólya többet hozhat a családnak, mint a szántóföldje. És ha erre megy a világ, akkor a magyar leleményességnek is erre kell hatnia. Van is egy ilyen magyar mondás: olyan feleség kell, akivel a jég hátán is meg lehet élni. Ennek az igazsága jött el? Itt a jég inkább a csúszósságra vonatkozhatott az eredeti formájában. De az igaz, hogy például a borászatban ott nagyobb a jövedelem, ahol a termôhely északi határán vannak. Mert ott nem mennyiséget minôséget termelnek. A minôségi bor ára pedig tízszer nagyobb, mint a mennyiségi terméké. Ahol fölfut a szederfára a szôlô és csak le kell szedni, ott még nem gazdagodott meg egyetlen nép sem, de ahol a gazda a hátán, puttonyban hordja fel a hegyre a trágyát, ott igen. Más a hozzáállás, a gondoskodás, más a termék tisztelete. A magyarországi bortermelôket egyébként is az elmúlt száz év ideál típusának tartom, mert az földmûves, az kertész, bognár, kereskedô, az vegyész. Ha ebbôl az öt szakma közül egyikben gyenge, akkor az egész nem ér semmit. Hiába termel jó bort, ha nem tölti megfelelô üvegbe, nem tudja eladni A modern világban az a kultúra fejlôdik a másiknál gyorsabban, ahol a sokoldalúságnak évszázados hagyományai vannak. Lehet, hogy a magyar gabonatermesztésnek az lesz az értéke, hogy itt a kontinentális klímában olyan gabonákat termesztenek, amelyekbôl extra cukrászati, sütôipari termékeket lehet készíteni. Ezért ötször annyit adnak. Mert a gazdag ember számára nem az lesz a fontos, hogy olcsó legyen a kenyér, hanem az, hogy jobb legyen. Nem véletlenül beszélt Németh László a minôség forradalmáról. Úgy látom, ezt még nem értette meg a magyar gazdaságpolitika. Változik talán a munkakultúra is, még a mezôgazdaságon belül is. Itt a Bakonyban is valamikor virágzó erdészet, faipar volt. Aztán kivágták a fákat, növelték a szántóföldi gazdálkodást. Most újra erdôsítünk, az itteni bútor-, szerszámnyél- és fajátékkészítés ismert már országszerte. Eladható ez a szép környezet, a csönd. Lehet, hogy falun, a mezôgazdaságban is felértékelôdik az agy, a tudás, amely persze komplex módon értendô, hiszen nemcsak a szakértelem számít, hanem a hagyományok, az évszázados munkakultúra? A történelemben minden tendencia megfordul. Hiszek abban, hogy az a világ, az a kultúra fog érvényesülni, ahol ez a rugalmasság érvényesül. A magyar nép annyi mindenen keresztül ment, hogy ez a sok megrázkódtatás, kiúttalan helyzetbôl való kimenekülés mindenre képessé tette. Azt szoktam mondani: azt a népet, ahol a családi ház építésének, az összefogásnak olyan mozgalma alakult ki, mint Magyarországon, azt nem kell félteni. Az a nép mindig nagyobb feladatokat fog megoldani, mint amit a reális tudomány, meg a politika megállapított. Nem tudom, volt-e olyan családi ház építtetô, aki csak akkor fogott a munkához, amikor együtt volt a pénz. Azt mondta: ennyi van, induljunk. Nagyobba kezdett. Ez a nagyobb feladat ösztönözte; önmaga is megváltozott attól, hogy nagyobb a vállalkozás. Ezért nevettem, amikor arról vitatkozott az ország, hogy négy vagy három százalék legyen az éves gazdasági növekedés. Azt mondtam: Magyarország lehet, hogy négy vagy csak három százalékot fog elérni, de csak akkor, ha hatot tûz ki célul. Ha hármat, akkor csak egy százalékot ér majd el. Ilyen a mi kultúránk. Minden szülô tudja, hogy ha a gyerekének azt mondja: te csak közepesre vagy képesek, akkor abból sohasem lesz jó tanuló. Azt kell mondani: te többre vagy képes és akkor húzni fog. A gyereknek csak akkora feladatot adni, amit biztosan meg tud csinálni, az alapvetôen hiba. A nép számára kis feladatot adni pedig még nagyobb hiba, olyan, amely végzetes lehet. Zala Simon Tibor Jövôkép MAGYAR VIDÉK o szám 5

4 Tiszai látlelet Több száz tonna haltetem, a növényvilág pusztulása jelezte a cián levonulásának útját. A közvetlen veszély elmúlt, a neheze azonban még hátra van. Mert a Tisza most halott folyó. Senki nem tudja megmondani: mennyi idôkell, hogy visszatérjen belé az élet. C I Á N K RONOLÓGIA. Január 31-ére virradóan átszakadt a nagybányai AURUL román magyar bányavállalat derítôjének gátja, amelynek következtében három napon át napi 100 ezer köbméter ciánt és nehézfémionokat tartalmazó szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, onnan a Szamosba, majd Magyarországon a Tiszába. A második Csernobilként emlegetett környezeti katasztrófa felbecsülhetetlen pusztítást okozott: a folyókon levonulva két hét leforgása alatt Közép-Európa legnagyobb környezeti katasztrófájának lehettünk tanúi. Magyarországon a Szamos 40 kilométeres szakaszán gyakorlatilag kiirtotta az élôvilágot, és jelentôs környezeti pusztulást okozott a Tisza magyarországi szakaszának kilencven százalékán. A ciánkoncentráció mértéke húszszorosa volt a megengedett literenkénti 0,1 milligrammos határértéknek. Január 31-én délután II. fokú vízminôség-védelmi készültséget rendeltek el a magyar vízügyi hatóságok. A cián ellen mechanikai módszerekkel nem lehetett védekezni, a Felsô-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelôség szakemberei elvetették a kémiai beavatkozás lehetôségét. Az erôsen mérgezô anyag miatt intézkedést rendeltek el a szennyezôdés útvonalán fekvô települések Szolnok, Debrecen ivóvizének védelmében, amelyek a Tiszából, illetve a Keleti-fôcsatornából kapták a városi vizet. Az óriási halpusztulás elôször akkor vált nyilvánvalóvá, amikor február 5-én a szennyezôdés elérte Tokaj térségét, ahol is már nem borította összefüggô jégpáncél a Tiszát, s temérdek döglött hal bukkant fel a víz színén. A folyón haladó egyre nagyobb kiterjedésû folt február 9-én érte el Csongrádot. A szakemberek abban reménykedtek, hogy a Körösök és a Maros árhulláma hígítani fogja a ciános vizet. Február 10-én a Keleti-fôcsatorna torkolatának elszenynyezôdése miatt Debrecen város vizét nem engedték be az ivóvízhálózatba. A folyón közben lefelé haladó ciánfolt még aznap elérte Szeged térségét. Két nappal késôbb: február 12-én a délutáni órákban a ciánszennyezôdési hullám elhagyta az országot, a határon ekkor végzett mérések szerint a Tisza ciánkoncentrációja literenként 0,05 milligramm volt. A CIÁN LEVONULT A GON- PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK DOK MARADTAK. A Tiszán levonult ciánszennyezés korántsem jelenti, hogy a gondok megoldódtak. Az elkövetkezô hónapokban a szakemberekre vár az a feladat, hogy alapos vizsgálatokkal kiderítsék, mi veszélyezteti a Szamos és a Tisza halállományát, élôvilágát, ökológiai egyensúlyát. A környezetvédelmi és vízügyi szakemberek szerint a kár pontos felméréséhez legalább két-három hónap szükséges, az azonban már most nyilvánvaló, hogy annak nagyságrendje eléri a több ezer tonnát. KÁRTALANÍTÁS. Pepó Pál környezetvédelmi miniszter nagyváradi tárgyalásán a román és a magyar fél állami felelôsségvállalásának érvényre juttatását hangsúlyozta. Kiemelte: a kártérítés kérdését a meglévô kétoldalú román magyar, illetve nemzetközi egyezmények alapján kívánja Magyarország megoldani. A tárca vezetôje szorgalmazta a kétoldalú határvíz védelmi megállapodás korszerûsítését, illetve összhangba hozását a Duna-menti államok 1994-es szófiai konvenciójában foglaltakkal, továbbá hogy Románia ratifikálja az 1997-ben aláírt környezet és természetvédelemrôl szóló kétoldalú egyezményt. Amennyiben a két ország szakembereinek nem sikerül megállapodni, akkor közösen választott nemzetközi bíróság dönt a vitás kérdésekrôl. Az Európai Unió budapesti nagykövete szerint az EU felzárkóztatást segítô alapjaiból nem csoportosítható át pénz a ciánszennyezés problémáinak a megoldására, a közösség viszont kész szerepet vállalni a kárfelmérésben. Michael Lake a szennyezô fizet elvének figyelembevételét hangsúlyozta. Bécsben hamarosan összeül a ciánszennyezés következményeivel foglalkozó nemzetközi munkacsoport. A teamnak év végéig kell elkészítetni a jelentését, amely a felelôsség megállapításához is adalékkal szolgálhat. A szakértôk tanulmányban összegezik a környezetszennyezés okát, következményeit és megfogalmazzák a károk enyhítésére és a revitalizációra vonatkozó javaslatukat. Ujvári Gizella A Tisza Vízgyûjtô környezeti állapota címmel pályázatot hirdet a Környezetvédelmi Minisztérium. A támogatást a Szamos és a Tisza folyókon a cianid szennyezés által okozott környezeti és ökológiai károk helyreállítását segítô kutatási-fejlesztési feladatok elvégzésére lehet igénybe venni. A Környezetvédelmi Alap Célelôirányzatából (KAC) folyósított állami pénzekre kutatóintézetek, felsôoktatási intézmények, önálló kutatóbázissal rendelkezô gazdálkodó szervezetek pályázhatnak. A kérelemnek tartalmaznia kell a pályázó (szervezet) nevét, címét, adószámát, számlaszámát, korábbi kutatási eredményeinek rövid ismertetését. Csatolni kell továbbá idôbeli ütemezéssel a feladat végrehajtására vonatkozó elképzelést és részletes költségvetést. A vissza nem térítendô támogatás felsô határa 5 millió forint és három évre igényelhetô. A pályázatokat legkésôbb március 31-éig, négy példányban kell eljuttatni a Környezetvédelmi Minisztérium Koordinációs Fôosztályához (1394 Budapest, Pf. 351.) A borítékra rá kell írni Tisza Vízgyûjtô környezeti állapota K+F pályázat. A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet környezeti- és természetvédô társadalmi szervezetek számára a Szamos és a Tisza folyókon keletkezett cianid okozta károk felmérésében való részvételre. Azok jelentkezését várják, akik vállalják például, hogy közremûködnek a környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítésében, fejlesztésében, haváriák esetén elôsegítik a gyors tájékoztatást. Vállalkoznak, hogy részt vesznek a szennyezô források felmérésében, a Tisza-tó komplex vizsgálatában, tekintettel a revitalizációs lehetôségekre, a tiszavirág élôhelyeinek feltárásában, illetve kataszteri feldolgozásában, a Szamos és Tisza menti holtágak ökológiai állapotának bemutatásában, vagy a térségben levô vadállomány monitorozásában. A pályázaton elnyerhetô vissza nem térítendô támogatás felsô határa 5 millió forint. A kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet nevét, címét, adószámát, számlaszámát, a szervezet cégbejegyzésérôl szóló igazolás másolatát. Ismertetni kell a feladat végrehajtására vonatkozó elképzelést és annak részletes költségvetését. A pályázatokat négy példányban március 20-áig kell eljuttatni a Környezetvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Önálló osztályához (1394 Budapest, Pf A borítékra rá kell írni: Cianid szennyezés pályázat 6 MAGYAR VIDÉK o szám

5 Milliók siratták a vész napjaiban legmagyarabbnak tartott folyónkat, a Szôke Tiszát. Haltetemek tonnáit fogták ki vagy vetette partra a folyó. A Tisza mentén élô emberek koszorúkat, virágokat dobtak a vízbe, gyászukban osztozott az egész ország. Vajon tényleg holt víz lett-e a Tisza vagy csak súlyos, de gyógyítható sérülést szenvedett? A Tiszáról Pintér Károllyal, az FVM Vadgazdálkodási és Halászati Fôosztályának vezetôjével beszélgetünk. Nem feltámasztani, hanem meggyógyítani kell a Tiszát! Mintaszerû volt a kárelhárítás Lassan kialakulóban az a vélemény, hogy a Tisza nem halt meg, csak nagy beteg vagy tetszhalott. Reménykedhetünk, nagyobb volt az ijedtség, mint a baj. A szennyvízdugó elvonulta után a szennyezés által érintett szakaszokon talán órákon belül már megindult az élet a Tiszában. A halászok is tapasztalták, hogy a szennyezés levonulása után egy nappal már mindenütt sikerült egészséges, élô halat fogni, illetve a halászok bárkában helyeztek el élô halat a Tiszába, hogy figyeljék, hogy reagál a vízminôség alakulására. A szennyvízdugó levonulása után 1 nappal ezek a halak a bárkában életben maradtak. Tehát a szennyezés levonulása után kezdett a normális életközösség helyreállni, de természetesen sokkal kisebb halállománnyal. Nem tudjuk pontosan, hogy a különbözô gerinctelen szervezetek, haltáplálékszervezetek állománya miként alakul, mely fajok vészelték át ezt a mérgezést, melyek nem. Biztató az is, hogy a planktonnak nagyon rövid az életciklusa, tehát a teljesen kipusztult plankton-állomány helyére is 1 2 nap alatt új planktonikus szervezetek lépnek. Erre épülhetnek a különbözô gerinctelen szervezetek, az iszaplakó, bentosz szervezetek, és hát ezek képezik a halak táplálékbázisát. Biztató, hogy a vízhômérséklet viszonylag alacsony, ilyenkor a halak még nem is sokat táplálkoznak. Ez a szennyezés a halállományt a telelési idôszak végén érte. A begyûjtött haltetemek alapján már egyértelmûen megállapítható, hogy a szennyezés azokat a halfajokat érte, amelyek a téli idôszakot az élô folyómederben töltik, illetve a ragadozókat, amelyek ilyenkor is táplálkoznak. Melyekre kell gondolnunk? Nagy kár érte a mederben telelô busa- és amurállományt, a ragadozók közül elsôsorban a süllôállomány károsult, azonkívül még a harcsa- és a csukaállomány is, de már kisebb mértékben. Károsodott még a menyhalállomány, mert a menyhal az összes halfajunk közül legkorábban szaporodik, és ebben az idôszakban a folyó fômedrében aktív életmódot folytat. Más fajok, például a ponty, vagy úgy tûnik a márna, a kecsege, amelyek valahol a meder gödreiben vagy a mellékvizekben, holtágakban telelnek állománya kevésbé károsodott. Ha ezek a téli álmot alvó halak az enyhülést követôen visszamennek a fôáramlatba, találnak-e megfelelô élelmet? Hát talán azért nem olyan súlyos ebbôl a szempontból a helyzet, mert ilyenkor alacsonyabb a halaknak a táplálékigénye is. Nyári idôszakban fokozottabb a halak étvágya, mint most, de mivel feltételezhetô, hogy helyre áll a vízben a planktonállomány, és az arra épülô gerinctelen fauna, így nyilvánvalóan lesz a halaknak táláléka. Más kérdés, hogy nem tudjuk ennek a táplálékbázisnak a pontos összetételét, mint ahogy a halállománynak a halfajonkénti összetétele a szennyezés elôtti idôszakhoz képest megváltozott pontosan azért, mert bizonyos fajokat erôsebben érintett ez a mérgezés. Vissza lehet-e állítani eredeti formájában a Tisza élôvilágát, vagy ezt egyszer és mindenkorra felejtsük el? Ugyanaz az élôvilág, ugyanaz az életközösség már nem állítható vissza, mint a szennyezés elôtt volt, de ez nem jelenti azt, hogy az ember szempontjából kedvezôtlenebb halállomány jön létre. Sôt, ha a tudományos vizsgálatok pontosan felderítik a Tisza faunáját, hogy a szennyezés a halállományt miként változtatta meg, akkor esély van arra, hogy emberi beavatkozás következtében halászati, horgászati, természetvédelmi szempontból talán kedvezôbb halállomány alakulhasson ki, mint amilyen a szennyezés elôtt volt. A tiszai emberek egyik szívügye a kérész. Vajon tényleg el kell siratnunk? Láttam olyan tévéfelvételt is, ahol bemutatták a partoldalból gyûjtött élô kérészálcát. Én úgy érzem, hogy ilyen szervezeteket nem kell elsiratni, ugyanis ez a szennyezett víztömeg nagyon gyorsan végigfutott a folyón, és ez a méreg így a partoldalba ilyen gödrökbe, ilyen zárt helyekre nyilvánvalóan nem jutott be. Nyilvánvaló, hogy nincs az a környezetvédô, halbiológus vagy vízügyes, aki egy ekkora méretû, ilyen jellegû mérgezésre fel tudna készülni. Vajon a jövôt illetôen milyen tapasztalatok vonhatók le? A megelôzésre kell a hangsúlyt helyezni. Arra, hogy akár diplomáciai lépésekkel, akár megfelelô gazdasági együttmûködéssel elérjük ezeknek a potenciális szennyezô forrásoknak megszûntetését. A kárelhárítást illetôen az a Folytatás a 8. oldalon C I Á N MAGYAR VIDÉK o szám 7

6 C I Á N Folytatás a 7. oldalról következtés vonható le, hogy ezúttal az illetékes szervezetek nagyon jól felkészültek. Vízszennyezés esetén a jelenlegi jogszabályok szerint a kárelhárításért a vízügy a felelôs. A KHVM ezt a kárelhárítást a halak szempontjából mintaszerûen végezte. Alapvetô stratégiaként határozta meg, hogy ezt a szenynyezést a folyó fômedrében minél gyorsabban végigfuttassa és megakadályozza, hogy a szennyezô anyag kikerüljön a mellékvizekbe, a holtágakba. Végül is ezt a célját sikerült tökéletesen végrehajtani, miáltal halak millióinak az életét mentették meg. Tehát ez a nagyon jó kárelhárítás talán még mintául is szolgálhat hasonló esetekhez. Meg kell jegyeznem, egyes mellékágakat homokzsákkal zártak le, hogy nehogy kijusson a szennyezés. Gondot jelentett az, hogy közben emelkedett a Kôrösökön a víz, ezért a Kôrös-torkolat alatti szakaszon nagyon nehéz volt megakadályozni, hogy a holtágakba kimenjen a szennyezés, de sikerült. Ennek köszönhetôen a szennyezés nagyon gyorsan végigfutott a fômederben. Nem okozott kárt a mellékágak halállományában, az ártereken, a növény- vagy az állatvilágban. Tulajdonképpen ezzel a kárelhárítással megteremtôdött annak lehetôsége, hogy a mellékágakból újranépesüljön a folyó. Megjósolható-e az, hogy mikor áll helyre a Tisza élôvilága, hogy ott szabadon lehessen horgászni, halászni? Nehéz kérdés. Az ügyek koordinálásával megbízott kormánybiztos bizonytalan idôre elrendelte a teljes halászati és horgászati tilalmat, amiben a telepítési tilalom is benne van. Emögött az rejlik, hogy a tilalom elôsegítheti a természetes úton a Tiszába betelepülô halak számára, hogy a következô ívási idôszakuk zavartalan legyen. Ugyanakkor van egy olyan indoklás is, hogy erre a tilalomra és a haltelepítések tilalmára is azért van szükség, hogy a megfelelô tudományos vizsgálatokat, méréseket el lehessen végezni. A Tisza menti vendéglôsök, halászok egyik nagy fájdalma az, hogy elmarad a közeljövôben a vendégforgalom, a német, az osztrák horgászturizmus jelentôs, vagy akár teljes mértékû visszaesésével számolhatunk. Meglehet-e ôket nyugtatni avval, hogy néhány éven belül újra szabadon lehet itt horgászni, tehát ôk egészséges halat fog hatnak a Tiszából? Sajnos a néhány éven belüli perspektíva nem nyugtatja meg ôket. Rövidebb idôben kell gondolkodni. Az ez évi bevételkiesés egyes idegenforgalmi vállalkozások számára katasztrofális lehet. Tehát azon kell törnünk a fejünket, hogy ezeket a veszteségeket miképpen lehet majd valamilyen kormányzati vagy külföldi segélyekbôl valahogyan ellentételezni. Egyébként a nemzetközi horgász-turizmusba vetett bizalom a Tisza iránt, szerintem egy év alatt helyre áll. Beszéljünk a védett halakról! Sajnos a sajtóban sok minden megjelent a ciánszennyezés okozta károkról, és ebben egy különös téma a védett halak. Némely közlemény szerint a Tiszából kipusztult a sôregtok. A sôregtokról el kell mondani, hogy az utolsót Magyarországon 1965-ban Mohácsnál fogták ki a Dunából. Ez a halfaj a Vaskapu megépítése után már nem vándorolt fel vizeinkbe. Más közlemények arról tájékoztatnak, hogy értékes halak, például a petényi márna pusztult ki a Tiszából. Nagyon veszélyesek ezek a nyilatkozatok, ugyanis a Tiszán és mellékfolyóin mindig is meglehetôsen magas színvonalú halbiológiai munka folyt. A halbiológiai, halfaulisztikai kutatások eredményei nemzetközi folyóiratokban láttak napvilágot. A magyar és a román kutatók kölcsönösen olvassák, idézik egymást, és az ország hitelét nagyon rontaná most, ha hirtelen kimutatnánk, hogy a Tiszában olyan halfajok pusztultak el, amelyeknek az elôfordulását eddig egy kutató sem jelezte. Megbízható, halhoz értô emberek mindössze 4 védett halfaj egyedeivel találkoztak a haltetemek kiemelésekor. Ezek: a selymes durbincs, a széles durbincs, a magyar bucó és a réti csik. E négy fajnak tehát biztosan károsodott az állománya, viszont ezek más vizeinkben bôségesen elôfordulnak. Egy esetleges visszatelepítés, rehabilitáció más vizekbôl is megoldható, mivel a Tisza és Cianidszennyezôdés a Szamoson és a Tiszán (gyorstesztek) 8 MAGYAR VIDÉK o szám

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából XIV/2 2009. őszi-téli szám Célunk: gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde Kenyeri, 2009. augusztus 27. Tisztelt Polgármester

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2.

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2. Süvöltõ Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2. A klímaváltozás csak egy tünet!...ez a tünet elég sokba kerül már most is nekünk, és ha a Földanya rendesen benyújtja

Részletesebben

Katonáink emlékére...

Katonáink emlékére... mindenkinek van véleménye 2009. január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat Több az áldozat, mint eddig tudtuk A doni katasztrófa évfordulóján érdemes megvizsgálni, mennyit tudunk világháborús veszteségeinkről (8. o.) 2011: tartja magát a Coop-hálózat (4. o.) Megcibálta a válság

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. október 3-án, hétfőn, 9 óra 2 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Márkus Ferenc A MEGCSONKÍTOTT BALATONRÓL

Márkus Ferenc A MEGCSONKÍTOTT BALATONRÓL ELÕSZÓ Tavaly jelent meg Czigler László: Ne zavard vizeinket! címû könyve. A szerzõ 15 évérõl szinte naplószerûen beszámoló személyes rémtörténet valójában az ország egyik legsúlyosabb problémáját ismerteti

Részletesebben

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ]

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2 Félmillió Ámen Csíksomlyón Eredményt hozott 10 az összefogás 113 Csak az elso helyezettre emlékeznek A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2012. NOVEMBER ] 2 3 A csíksomlyói búcsú

Részletesebben

Halá szati La pok. A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele

Halá szati La pok. A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele Halá szati La pok A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele Szer keszti: Szer kesztô Bi zott ság Fe le lôs szer kesztô: Hajtun György

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

arcok Bánk bán junior KULTÚRA Kanada nagykövete. Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról, a Bánk bánról

arcok Bánk bán junior KULTÚRA Kanada nagykövete. Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról, a Bánk bánról KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM 2009. JÚLIUS 10. 26 Bánk bán junior Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról,

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

LVII. évfolyam 2004. május

LVII. évfolyam 2004. május LVII. évfolyam 2004. május Sztána és völgye A Sztánai Mûhely Párválasztási szokások Etnikai feszültségek a magyar román egymásról alkotott képben Közmûvelôdési szakemberképzés Építészeti értékek Sztánán

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁNNÉ: Otthon, család, háztartás

HOFFMANN ISTVÁNNÉ: Otthon, család, háztartás TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések Az adósságcsapda és a mélyszegénység c.

Részletesebben

NEM PÉNZÉRT SZAVAZUNK!

NEM PÉNZÉRT SZAVAZUNK! 2014. MÁRCIUS 8. 200 FORINT MUNKÁSPÁRT 2014. MÁRCIUS 8. 25 NEM PÉNZÉRT SZAVAZUNK! PÉNZRE HAJTÓ PÁRTOK TUCATJAI INDULNAK A VÁLASZTÁSOKON. A MUNKÁSPÁRT TOVÁBBRA IS A DOLGOZÓ EMBEREK ÉRDEKEIÉRT KÜZD. 2014.

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben