PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011."

Átírás

1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat kiadásának célja...3 II. Fogalmi meghatározások Panasz Ügyfélkérés Panaszos A panaszügyintézést ellátó szakmai területek meghatározása...4 III. Panasz beérkezése, rögzítése Bejelentési módok, elérhetőségek Panasz bejelentések érkeztetése, iktatása Adminisztrációs szolgáltatón (EHP) keresztül beérkező panaszok Pénzügyi Szervezetek Álami Felügyeletén keresztül érkező panaszok IV. (továbbiakban PSZÁF)...5 Panaszkezelés A panasz-nyilvántartás tartalma A panaszok kezelésére vonatkozó általános szabályok A panaszok megoldása Határidők, iletékeség A panaszügyintézésel kapcsolatos utólagos teendők Jogorvoslati lehetőségek...7 IV. Záró rendelkezések számú függelék...9 Fogyasztóvédelem az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztárnál...9 I. Fogyasztóvédelem eszközei...9 II. Fogyasztóvédelem eszközeinek alkalmazása Önkormányzatiság Szerződési feltételek Tájékoztatás Ügyfélszolgálat működtetése Panaszkezelés sz melléklet

3 I. A Szabályzat kiadásának célja Jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) panasz-ügyintézési tevékenységének kialakítása és gyakorlása során szem előt tart, követendő piaci gyakorlatként elismer. A panasz-ügyintézési szabályzat alapelve, hogy a Pénztárral szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen be kell építeni a Pénztár tevékenységébe. További alapelv, hogy a Pénztár a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás és szabályok szerint kezeli. II. Fogalmi meghatározások 1. Panasz Panasz a Pénztár tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan reklamáció, amelyben a panaszos a Pénztár eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét, elégedetlenségét megfogalmazza. Panasznak tekintünk minden külső fél által egyértelműen kinyilvánítot elégedetlenséget függetlenül attól, hogy azt mivel kapcsolatban és hogyan tette. 2. Ügyfélkérés Nem minősül panasznak a pénztártag, munkáltatói tag, ügyfél által a Pénztárral kapcsolatban benyújtott olyan kérelem, amely adatváltozás bejelentésére, dokumentumpótlásra (tagsági okirat, kivonat, adógazolás, stb), általános tájékoztatás-kérésre irányul. 3. Panaszos Panaszos lehet természetes személy (pénztártag, ügyfél), jogi személy (munkáltatói tag, ügyfél), jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más szervezet, aki a Pénztár szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy ajánlat címzettje. A fentiek alapján panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Pénztár eljárását nem valamely konkrét szolgáltatásal, hanem egyéb, a szolgáltatásal öszefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. A panasz képviselő, vagy meghatalmazot útján történő benyújtása esetén a Pénztár vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevétés elérhetőségét is (pl. válalat képviselője, természetes személy meghatalmazotja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Pénztár közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 3

4 4. A panaszügyintézést ellátó szakmai területek meghatározása A Pénztár a tevékenységét érintően a tagi bejelentések intézésére, a panaszok, bejelentések fogadására, intézésére, a tagok tájékoztatására a Pénztár székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. A panaszok intézésére jogosultak köre - Szóbeli és írásbeli panaszok elintézésére az ügyvezetés dolgozói rendelkeznek hatáskörel, kivéve, ha a panasz a Pénztár ügyvezetőjének tevékenységére irányul, illetve ha a panasz az ügyvezető által már elintézésre került, azonban az ara adot választ az ügyfél nem fogadja el. - Összeférhetetlenség,az ügyvezető eleni panasz, iletve az ügyvezető által kezelt, de el nem fogadott válaszú panasz esetén az Igazgató Tanács (a továbbiakban IT) elnöke jogosult a panasz intézésére. A panaszügyintézés fenti rendje illeszkedik a Pénztár felépítéséhez, sajátosságaihoz. A panaszok megoldásában kiemelt jelentőségű a Pénztár teljes körűadminisztrációját ellátó Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerepe.( továbbiakban EHP) Az EHP köteles a panaszok megoldásában szükséges összes szakmai támogatást, adatot, információt a jelen szabályzatban megadot határidőn belül a panaszkezelés ügyintézőinek biztosítani. A panaszkezelés és az adminisztrációs szolgáltató közötti kapcsolattartás írásban, útján történik. III. Panasz beérkezése, rögzítése 1. Bejelentési módok, elérhetőségek Telefonon, a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül: Személyesen a Pénztár székhelyén: 1138 Budapest, Váci út 168/A 1/1.ügyfélfogadási időben. Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje: Hétfő-Csütörtök Péntek: 8-16 óra 30 perc -ig 8-15 h-ig Telefonos ügyelet:hétfő: 16 óra 30 perc 20 óra h-ig Elektronikus úton az címen Levélben a következő címen:budapest 1938 Budapest Faxon: Panasz bejelentések érkeztetése, iktatása Levélben, vagy faxon érkezett bejelentéseket érkeztetni és iktatni kell, a dokumentumra a bejelentés iktatószámát fel kell vezetni. 4

5 Elektronikus útonérkező panaszesetén az elektronikus csatornával foglalkozó ügyintézőnek kell a bejelentés adatait a panasz nyilvántartásban rögzíteni, és a nyilvántartásba vételről az ügyfelet válasz ben értesíti. Telefonos panaszbejelentés során a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetéseket a Pénztár rögzíti. Eről a pénztártagot a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kel. A panasz felvétele a panasz-nyilvántartási rendszerbe az ügyfél azonosítását követően, a beszélgetés során történik. Személyes ügyfélbejelentés során az ügyintéző a reklamációt a panasz-nyilvántartási rendszerbe rögzíti, majd a felvit adatokból elkészítet jegyzőkönyvet két példányban kinyomtatja. Ha az ügyfél a jegyzőkönyv tartalmával egyetért, az egyik példányt aláírja, és az ügyintézőnek visszaadja.az ügyintézőnek fel kell hívni a panaszosfigyelmét a következőkre: Reklamációját rögzítettük, és a Pénztár minden részletre kiterjedően kivizsgálja a bejelentést, majd legkésőbb a bejelentéstől számítot 30 naptári napon belül válaszol. 3. Adminisztrációs szolgáltatón (EHP) keresztül beérkező panaszok Amennyiben a panasz az adminisztrációs szolgáltatóhoz érkezik be, annak kezelése a beérkezési csatornától függően az alábbiak szerint történik: ben érkező panaszok esetében az EHP illetékes ügyintézője elektronikusan továbbítja a bejelentést a Pénztár címére. Az ügyfélszolgálati munkatárs a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az iletékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. Levélben, vagy faxon érkező panasz esetében az EHP iletékes ügyintézője haladéktalanul átadja a panaszlevelet, borítékot, az esetlegesen ügyfél által csatolt egyéb dokumentumot a Pénztár ügyfélszolgálati munkatársának, aki a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az iletékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. Személyes, vagy telefonos ügyfélbejelentést az EHP nem fogad. Az ilyen megkeresés esetén ennek tényéről az iletékes ügyintéző tájékoztatni köteles az ügyfelet. Egyben köteles megadni a Pénztár ügyfélszolgálati elérhetőségeit. (telefonszám, cím) 4. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén keresztül érkező panaszok(továbbiakban PSZÁF) A PSZÁF által a Pénztár levelezési címére küldött ügyfélpanaszok esetében az ügyfélszolgálati munkatárs a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az illetékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. IV. Panaszkezelés 1. A panasz-nyilvántartás tartalma A Pénztár az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást (panasz-nyilvántartás) vezet. A panasz-nyilvántartás tartalmazza: a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény, vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére, vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, 5

6 d) a c) pontban megjelölt intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személymegnevezését, továbbá e) a panasz megválaszolásánakidőpontját (A panasz-nyilvántartás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza) 2. A panaszok kezelésére vonatkozó általános szabályok - Valamennyi panaszra megalapozotan okot adó körülményt lehetőség szerint azonnal, a bejelentés helyén és idejében orvosolni kell. Ha a panasz azonnal nem intézhető el, a hatáskörel rendelkező panaszkezelő a lehető legrövidebb időn belül köteles az ügyet kivizsgálni és elintézni. - A panasz érdemi intézésében nem vehet részt az, akitől az ügy elfogulatlan elintézése nem várható. - Ha a panasz vizsgálata során szabálytalan munkavégzés állapítható meg, gondoskodni kel a szabálytalanság megszüntetéséről. - A vizsgálat lezárását követően a Pénztár a panasz elintézésében a panasz vizsgálati eredményéről az ügyfelet levélben tájékoztatja. 3. A panaszok megoldása Helyben megoldható ügyfélpanaszok Amennyiben a panasz helyben megoldható, úgy a jelen szabályzat II/ 4. pontjában meghatározottak jogosultak a panasz orvoslásában eljárni. A helyben megoldható panasz kezelésében / megoldásában lehetőleg ne vegyen részt a panaszt kiváltó ügyben közreműködő dolgozó. A helyben megoldott panaszokat a panasz-nyilvántartásban rögzíteni kell. Telefonos panaszbejelentés esetében a pénztártag kérésére biztosítani kell a hangfelvétel viszszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesítet jegyzőkönyvet. Helyben nem megoldható ügyfélpanaszok Amennyiben az ügyintéző a panasz okát a bejelentésel egyidejűleg érdemben elintézni, orvosolni nem tudja (mert a panaszra adó ok részletesebb megismerése, vizsgálata szükséges), abban az esetben a gyakorlati eljárás megegyezik az írásbeli panasz elintézésével. Ha a pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a Pénztár a panaszról és az azzal kapcsolatos áláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A panasz elutasítása esetén a Pénztár válaszában tájékoztatja a pénztártagot arról, hogy a panasza kapcsán - annak jellege szerint - a PSZÁF-nél, vagy a békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, továbbá meg kell adni a PSZÁF- és az illetékes békéltető testület levelezési címét. 6

7 4. Határidők, iletékeség A Pénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (azaz harminc) naptári napon belül megküldi az Ügyfél részére. A panasz közlésének időpontja alat annak Pénztárhoz érkezésének napja értendő. A panasz elintézésén a sérelmezett intézkedés, mulasztás vagy magatartás érdemi kivizsgálását, a tényálás és az okok teljes körű feltárását, a szükséges intézkedések megtételét, valamint a vizsgálat eredményéről történő tájékoztatását kell érteni. Amennyiben a bejelentés kivizsgálása és a válaszadás az előírt határidőn belül nem biztosítható teljesmértékben, akkor eről az Ügyfél írásos értesítést kap úgy, hogy lehetőleg az értesítő levél postai úton kézbesíthető legyen a határidő lejáratáig. 5. A panaszügyintézésel kapcsolatos utólagos teendők A Pénztár a panaszt, vagy az azzal kapcsolatosan elektronikusan rögzített dokumentumokat, a panaszrögzítést és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Panasz nyilvántartókönyv nem selejtezhető, levéltárba 15 év után adható. Az elektronikus formában készített panasznyilvántartást évente archiválni kell. A Pénztár a panasz-nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panaszügyintézés hatékonyságának és eredményességének mérése. A Pénztár által végzet tevékenységgel kapcsolatos panaszokról évente, a tárgyévet követő január 31-igaz ügyvezető beszámolót készít az IT részére. A panaszkezelésben érdekelt munkavállalókat az ügyvezető köteles a vonatkozó szabályzatban foglaltakkal megismertetni, és annak végrehajtását folyamatosan elenőrizni. A Pénztár a panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a pénztártagok igényeire és a fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. 6. Jogorvoslati lehetőségek a. AÉvgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár felügyeleti szerve: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének székhelye: 1013 Budapest (I. kerület), Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf.:777 b. Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) , (76) Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 7

8 Telefonszáma: (66) , , Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) , Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt Telefonszáma: (62) Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszáma: (36) , Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) Nógrád MegyeiBékéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1) Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) Budapest,

9 1. számú függelék AzÉvgyűrűk ÖnkéntesNyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzatához Fogyasztóvédelem azévgyűrűk ÖnkéntesNyugdíjpénztárnál I. Fogyasztóvédelem eszközei A fogyasztóvédelem célja a pénztártagok (elsősorban vagyoni) érdekeinek védelme, a hatékony és gyors (peren kívüli) jogorvoslat, a megfelelő tájékoztatás, és az információhoz jutás lehetőségének biztosítása. Fogyasztóvédelem sajátos eszközei a pénztár működésében: Önkormányzatiság Szerződési feltételek Tájékoztatás Ügyfélszolgálat, Panaszkezelés II. Fogyasztóvédelem eszközeinek alkalmazása 1. Önkormányzatiság Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. Törvény 3. (1) bekezdése szerint az "Önkormányzati működés: apénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak.a döntések meghozatala során a pénztártagok azonos jogokkal rendelkeznek." Az önkormányzatiság egyes elemei biztosítják és elősegítik a fogyasztóvédelmi követelmények érvényre jutását a pénztári működésben. Az önkormányzatiságban meghatározó súllyal bíró területek, szervezetek: Közgyűlés, küldötközgyűlés, részközgyűlés(a küldöti rendszer működésének alapelvei által) A pénztár testületei, vezető tisztségviselői (ülések rendszeresége, tartalma által) Munkáltatók. 2. Szerződési feltételek A szerződési feltételeknek szerepe van a pénztártagok, mint fogyasztók érdekvédelmének biztosításában. 9

10 2.1. A Pénztár és pénztártag közöt létrejövő szerződés dokumentuma a belépési nyilatkozat. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását a belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékolásával tanúsítja. A Belépési nyilatkozat a pénztár által meghatározott, egységes formátumú és adat tartalmú, ezért vonatkozik rá az általános szerződési feltételekkel kötöt szerződések fogyasztói érdek korlátozottsága. (A Belépési nyilatkozaton nincs mód a pénztártag egyéni érdekeinek érvényesítésére) Kiemelt jelentőségű, hogy a pénztártag még a pénztárba történő belépése előt megismerhese a pénztár Alapszabályát és Befektetési politikáját A pénztár biztosítja minden tagja és a belépést megelőzően érdeklődő személy részére az érvényes Alapszabály és Befektetési politika megismerését, az Ügyfélszolgálaton keresztül. 3. Tájékoztatás 3.1. A pénztártagok tájékoztatásának csoportosítása: Szabályozottság szerint Jogszabályban előírt rendszeres; Jogszabályban előírt eseti; Belső szabályzatokban előírt; Pénztártag kérésére adott tájékoztatás Formai jellege szerint Írásbeli; Szóbeli tájékoztatás. Iratbetekintés A tájékoztató anyagok kiküldésének dokumentálása A pénztártagoknak szóló, előírt tájékoztatások megküldésének dokumentálása az Iratkezelési szabályzat előírásai szerint történik, A Nyilvántartó által küldött tájékoztatók a pénztár-nyilvántartó szerződésében foglalt szolgáltatói felelőséggel kerülnek továbbításra Alapszabályban előírt tájékoztatások Számlaértesítő A pénztártag jogosult az egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyenlegéről a tárgyévet követő év június 30-ig írásban díjtalanul számlaértesítőt, egyebekben kérésére díjfizetés ellenében bármikor írásban felvilágosítást kapni. A számlaértesítő tartalmi és formai kialakításánál a Pénztár a jogszabályi előírások és Pénzügyi Szervezetek Álami Felügyelete által kiadott ajánlások figyelembevételével jár el Adóigazolás A pénztártag jogosult pénztári befizetéseiről, il. a javára történt befizetésekről a pénztártól a mindenkor hatályos Art-ben előírt határidőig adóigazolást kapni. 10

11 Küldötközgyűlési anyagok Évente kétszer a pénztártagok a pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről - küldötközgyűlésen, illetve küldöttei útján kap tájékoztatást. A Pénztár hirdetményben megjelölt helyen és időben betekintést biztosít tagjai részére a közgyűlés anyagaiba Jegyzőkönyvi anyagok Az igazgatótanács által megjelölt hivatalos ügyfélfogadási időben a pénztártag - a téma megjelölése meleti előzetes időegyeztetésel - betekinthet a pénztár irataiba és könyveibe ( kivéve a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyveket és a zárt tanácskozásokon tárgyalt határozattervezeteket) Felvilágosítás kérés A pénztártag jogosult, a pénztár működésével kapcsolatban a pénztár testületeitől írásban felvilágosítást kérni azzal, hogy a megszerzet információt nem használhatja fel a pénztár érdekeit, ill. a pénztár tagjainak a személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon Tanácsadás kérés A szolgáltatás igénybevétele előt a pénztártag jogosult tanácsadást, szolgáltatási kalkulációt kérni a számára legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztására Nyilvánosságra hozatal A pénztártag a pénztár előző évi tevékenységéről a kötelezően nyilvánosságra hozandó adatokat a pénzügyi év lejártát követő 180 napon belül a Pénzügyi Közlönyben és egy országos terjesztésű napilapban, a mérleg és eredménykimutatást pedig a közgyűlési jóváhagyást követő 30 napon belül a Magyar Közlöny mellékletében ismerheti meg Alapszabály módosítás A küldötközgyűlés határozatait a pénztár székhelyén, továbbá a küldötválasztó gyűlések helyszínein 30 napra ki kel függeszteni, közzétételéről gondoskodni kell. A közzététel módját az Igazgatótanács határozza meg. Az alapszabály módosítást a pénztártagok rendelkezésére kell bocsátani. 3.4.Belső szabályzatokban előírt tájékoztatások A pénztár, írásban értesíti a szolgáltatásban részesülő, átlépést kérő, kilépő és járadékos tagjait (ide értve az örökössel/örökösökkel, kedvezményezettel/kedvezményezettekkel történő elszámolást is) a szolgáltatás, kifizetés tényéről és az elszámolás alapjául szolgáló egyéni fedezet öszegéről. megoszlásáról és a tagsági viszonyra vonatkozó adatokról A Pénztár köteles az újraszámított járadéköszegről a szolgáltatást igénybe vevő tagot írásban értesíteni Azonosítási szabályok a tájékoztatás során 11

12 A tag részére a saját befizetéseiről, a számára teljesítet kifizetésekről, az egyéni il. szolgáltatási számlájának egyenlegéről és egyéb adatairól a pénztár il. a pénztári szolgáltató a tag személyazonoságának hitelt érdemlő bizonyítását követően adhat felvilágosítást. Hitelt érdemlő igazolásnak számít: a pénztár által kijelölt ügyfélfogadási helyen megjelenő tag esetében személyazonossági igazolvány, útlevél ill. egyéb hivatalos okmány felmutatása telefonon keresztül jelentkező tag esetében a neve, születésének pontos dátuma, valamint az egyéni számlaszám egyidejű ismerete. 4. Ügyfélszolgálat működtetése 4.1. Pénztárügyfélszolgálatot működtet telephelyén Pénztár gondoskodik a telefonon érkező bejelentés, panasz fogadására alkalmas, ügyfélszolgálati feladatokat is ellátó munkahely kijelölésére Kapcsolódó belső szabályanyag: 5. Panaszkezelés 5.1. A Pénztár Panaszkezelési szabályzatban rögzíti a panasz kezelés szabályait, eszközeit A Pénztár a Panaszkezelési Szabályzatot székhelyén kifüggeszti és a közzéteszi Kapcsolódó belső szabályanyag: Panaszkezelési Szabályzat Budapest, Fórizs Sándor 12

13 1. sz melléklet SORSZÁM:. PANASZ BEÉRKEZÉSI DÁTUMA:. BEJELENTŐ - NEVE:. - CÍME: - TELEFONSZÁMA, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE: BEJELENTÉS MÓDJA: PANASZ TÁRGYA (rövid leírása): BEJELENTŐ KONKRÉT IGÉNYÉNEK MEGJELÖLÉSE:. VÁLASZADÁS MÓDJA: MEGTETT INTÉZKEDÉSEK: ELBÍRÁLÁS EREDMÉNYE (megalapozott/megalapozatlan):.... VÁLASZADÁSOK KELTE:. INTÉZKEDŐ DOLGOZÓ ALÁÍRÁSA: 13

Natura Faktura Kft. Panaszkezelési szabályzat

Natura Faktura Kft. Panaszkezelési szabályzat Natura Faktura Kft. Panaszkezelési szabályzat 2014. 01. verzió 1. A Szabályzat kiadásának célja Jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket a Natura Faktura Kft. (továbbiakban

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata Budapest, 2010. december A panaszkezelési szabályzat célja, hogy az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3525 Miskolc, Régiposta u. 23. ½. sz. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az alapítók az 1/2010. (I. 01.) sz. határozata Hatályos: 2010. 01. 01-től

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2011. július 1. 1 Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok... 3 II. A panasz bejelentésének

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. február 1. TARTALOMJEGYZÉK KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 I. HATÁLY 4 II. ALAPELVEK 4 III. PANASZ 4

Részletesebben

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Panasz Kezelési Szabályzat

Panasz Kezelési Szabályzat Panasz Kezelési Szabályzat A Lanope Kft Ügyfelei részére I. Preambulum A Lanope Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban:alkusz) a tevékenységére,magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat Panaszügyintézés helye:. Levelezési címe:.. Elektronikus cím:.. Telefonszám:.. / Panaszügyintézés Telefaxszám:.. Hatályba lépés dátuma: 2010. május 10. Kibocsátó: ROYAL Záloghitel

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA Panasz fogalma és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016.

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1 BEVEZETÉS Jelen szabályzattal az Tempo Nyugdíjpénztár a jogszabályokban rárótt kötelezettségnek tesz eleget. A szabályzat célja a pénztártagok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Expressz Zálog Zrt. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Panaszkezelési Szabályzat 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bevezető A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. fszt. 1.., cégjegyzékszám: 02-10-060382, a továbbiakban: Szolgáltató) a PSZÁF 11/2012. (XI.8.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére I. Preambulum A(z) Paragon-Alkusz Zrt. (továbbiakban: Társaság) tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

Panaszügyek intézésének szabályzata. Rules of Customer Complaints

Panaszügyek intézésének szabályzata. Rules of Customer Complaints 037.2010. Panaszügyek intézésének szabályzata Rules of Customer Complaints - 1/9 - 1. A Panaszügyek intézésének szabályzatáról A Bank az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései

Részletesebben