PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011."

Átírás

1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat kiadásának célja...3 II. Fogalmi meghatározások Panasz Ügyfélkérés Panaszos A panaszügyintézést ellátó szakmai területek meghatározása...4 III. Panasz beérkezése, rögzítése Bejelentési módok, elérhetőségek Panasz bejelentések érkeztetése, iktatása Adminisztrációs szolgáltatón (EHP) keresztül beérkező panaszok Pénzügyi Szervezetek Álami Felügyeletén keresztül érkező panaszok IV. (továbbiakban PSZÁF)...5 Panaszkezelés A panasz-nyilvántartás tartalma A panaszok kezelésére vonatkozó általános szabályok A panaszok megoldása Határidők, iletékeség A panaszügyintézésel kapcsolatos utólagos teendők Jogorvoslati lehetőségek...7 IV. Záró rendelkezések számú függelék...9 Fogyasztóvédelem az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztárnál...9 I. Fogyasztóvédelem eszközei...9 II. Fogyasztóvédelem eszközeinek alkalmazása Önkormányzatiság Szerződési feltételek Tájékoztatás Ügyfélszolgálat működtetése Panaszkezelés sz melléklet

3 I. A Szabályzat kiadásának célja Jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) panasz-ügyintézési tevékenységének kialakítása és gyakorlása során szem előt tart, követendő piaci gyakorlatként elismer. A panasz-ügyintézési szabályzat alapelve, hogy a Pénztárral szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen be kell építeni a Pénztár tevékenységébe. További alapelv, hogy a Pénztár a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás és szabályok szerint kezeli. II. Fogalmi meghatározások 1. Panasz Panasz a Pénztár tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan reklamáció, amelyben a panaszos a Pénztár eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét, elégedetlenségét megfogalmazza. Panasznak tekintünk minden külső fél által egyértelműen kinyilvánítot elégedetlenséget függetlenül attól, hogy azt mivel kapcsolatban és hogyan tette. 2. Ügyfélkérés Nem minősül panasznak a pénztártag, munkáltatói tag, ügyfél által a Pénztárral kapcsolatban benyújtott olyan kérelem, amely adatváltozás bejelentésére, dokumentumpótlásra (tagsági okirat, kivonat, adógazolás, stb), általános tájékoztatás-kérésre irányul. 3. Panaszos Panaszos lehet természetes személy (pénztártag, ügyfél), jogi személy (munkáltatói tag, ügyfél), jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más szervezet, aki a Pénztár szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy ajánlat címzettje. A fentiek alapján panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Pénztár eljárását nem valamely konkrét szolgáltatásal, hanem egyéb, a szolgáltatásal öszefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. A panasz képviselő, vagy meghatalmazot útján történő benyújtása esetén a Pénztár vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevétés elérhetőségét is (pl. válalat képviselője, természetes személy meghatalmazotja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Pénztár közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 3

4 4. A panaszügyintézést ellátó szakmai területek meghatározása A Pénztár a tevékenységét érintően a tagi bejelentések intézésére, a panaszok, bejelentések fogadására, intézésére, a tagok tájékoztatására a Pénztár székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. A panaszok intézésére jogosultak köre - Szóbeli és írásbeli panaszok elintézésére az ügyvezetés dolgozói rendelkeznek hatáskörel, kivéve, ha a panasz a Pénztár ügyvezetőjének tevékenységére irányul, illetve ha a panasz az ügyvezető által már elintézésre került, azonban az ara adot választ az ügyfél nem fogadja el. - Összeférhetetlenség,az ügyvezető eleni panasz, iletve az ügyvezető által kezelt, de el nem fogadott válaszú panasz esetén az Igazgató Tanács (a továbbiakban IT) elnöke jogosult a panasz intézésére. A panaszügyintézés fenti rendje illeszkedik a Pénztár felépítéséhez, sajátosságaihoz. A panaszok megoldásában kiemelt jelentőségű a Pénztár teljes körűadminisztrációját ellátó Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerepe.( továbbiakban EHP) Az EHP köteles a panaszok megoldásában szükséges összes szakmai támogatást, adatot, információt a jelen szabályzatban megadot határidőn belül a panaszkezelés ügyintézőinek biztosítani. A panaszkezelés és az adminisztrációs szolgáltató közötti kapcsolattartás írásban, útján történik. III. Panasz beérkezése, rögzítése 1. Bejelentési módok, elérhetőségek Telefonon, a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül: Személyesen a Pénztár székhelyén: 1138 Budapest, Váci út 168/A 1/1.ügyfélfogadási időben. Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje: Hétfő-Csütörtök Péntek: 8-16 óra 30 perc -ig 8-15 h-ig Telefonos ügyelet:hétfő: 16 óra 30 perc 20 óra h-ig Elektronikus úton az címen Levélben a következő címen:budapest 1938 Budapest Faxon: Panasz bejelentések érkeztetése, iktatása Levélben, vagy faxon érkezett bejelentéseket érkeztetni és iktatni kell, a dokumentumra a bejelentés iktatószámát fel kell vezetni. 4

5 Elektronikus útonérkező panaszesetén az elektronikus csatornával foglalkozó ügyintézőnek kell a bejelentés adatait a panasz nyilvántartásban rögzíteni, és a nyilvántartásba vételről az ügyfelet válasz ben értesíti. Telefonos panaszbejelentés során a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetéseket a Pénztár rögzíti. Eről a pénztártagot a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kel. A panasz felvétele a panasz-nyilvántartási rendszerbe az ügyfél azonosítását követően, a beszélgetés során történik. Személyes ügyfélbejelentés során az ügyintéző a reklamációt a panasz-nyilvántartási rendszerbe rögzíti, majd a felvit adatokból elkészítet jegyzőkönyvet két példányban kinyomtatja. Ha az ügyfél a jegyzőkönyv tartalmával egyetért, az egyik példányt aláírja, és az ügyintézőnek visszaadja.az ügyintézőnek fel kell hívni a panaszosfigyelmét a következőkre: Reklamációját rögzítettük, és a Pénztár minden részletre kiterjedően kivizsgálja a bejelentést, majd legkésőbb a bejelentéstől számítot 30 naptári napon belül válaszol. 3. Adminisztrációs szolgáltatón (EHP) keresztül beérkező panaszok Amennyiben a panasz az adminisztrációs szolgáltatóhoz érkezik be, annak kezelése a beérkezési csatornától függően az alábbiak szerint történik: ben érkező panaszok esetében az EHP illetékes ügyintézője elektronikusan továbbítja a bejelentést a Pénztár címére. Az ügyfélszolgálati munkatárs a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az iletékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. Levélben, vagy faxon érkező panasz esetében az EHP iletékes ügyintézője haladéktalanul átadja a panaszlevelet, borítékot, az esetlegesen ügyfél által csatolt egyéb dokumentumot a Pénztár ügyfélszolgálati munkatársának, aki a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az iletékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. Személyes, vagy telefonos ügyfélbejelentést az EHP nem fogad. Az ilyen megkeresés esetén ennek tényéről az iletékes ügyintéző tájékoztatni köteles az ügyfelet. Egyben köteles megadni a Pénztár ügyfélszolgálati elérhetőségeit. (telefonszám, cím) 4. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén keresztül érkező panaszok(továbbiakban PSZÁF) A PSZÁF által a Pénztár levelezési címére küldött ügyfélpanaszok esetében az ügyfélszolgálati munkatárs a panaszt nyilvántartásba veszi. Ezt követően a panasz az illetékes ügyintézőhöz kerül, aki elindítja a kivizsgálást. IV. Panaszkezelés 1. A panasz-nyilvántartás tartalma A Pénztár az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást (panasz-nyilvántartás) vezet. A panasz-nyilvántartás tartalmazza: a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény, vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére, vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, 5

6 d) a c) pontban megjelölt intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személymegnevezését, továbbá e) a panasz megválaszolásánakidőpontját (A panasz-nyilvántartás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza) 2. A panaszok kezelésére vonatkozó általános szabályok - Valamennyi panaszra megalapozotan okot adó körülményt lehetőség szerint azonnal, a bejelentés helyén és idejében orvosolni kell. Ha a panasz azonnal nem intézhető el, a hatáskörel rendelkező panaszkezelő a lehető legrövidebb időn belül köteles az ügyet kivizsgálni és elintézni. - A panasz érdemi intézésében nem vehet részt az, akitől az ügy elfogulatlan elintézése nem várható. - Ha a panasz vizsgálata során szabálytalan munkavégzés állapítható meg, gondoskodni kel a szabálytalanság megszüntetéséről. - A vizsgálat lezárását követően a Pénztár a panasz elintézésében a panasz vizsgálati eredményéről az ügyfelet levélben tájékoztatja. 3. A panaszok megoldása Helyben megoldható ügyfélpanaszok Amennyiben a panasz helyben megoldható, úgy a jelen szabályzat II/ 4. pontjában meghatározottak jogosultak a panasz orvoslásában eljárni. A helyben megoldható panasz kezelésében / megoldásában lehetőleg ne vegyen részt a panaszt kiváltó ügyben közreműködő dolgozó. A helyben megoldott panaszokat a panasz-nyilvántartásban rögzíteni kell. Telefonos panaszbejelentés esetében a pénztártag kérésére biztosítani kell a hangfelvétel viszszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesítet jegyzőkönyvet. Helyben nem megoldható ügyfélpanaszok Amennyiben az ügyintéző a panasz okát a bejelentésel egyidejűleg érdemben elintézni, orvosolni nem tudja (mert a panaszra adó ok részletesebb megismerése, vizsgálata szükséges), abban az esetben a gyakorlati eljárás megegyezik az írásbeli panasz elintézésével. Ha a pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a Pénztár a panaszról és az azzal kapcsolatos áláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A panasz elutasítása esetén a Pénztár válaszában tájékoztatja a pénztártagot arról, hogy a panasza kapcsán - annak jellege szerint - a PSZÁF-nél, vagy a békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, továbbá meg kell adni a PSZÁF- és az illetékes békéltető testület levelezési címét. 6

7 4. Határidők, iletékeség A Pénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (azaz harminc) naptári napon belül megküldi az Ügyfél részére. A panasz közlésének időpontja alat annak Pénztárhoz érkezésének napja értendő. A panasz elintézésén a sérelmezett intézkedés, mulasztás vagy magatartás érdemi kivizsgálását, a tényálás és az okok teljes körű feltárását, a szükséges intézkedések megtételét, valamint a vizsgálat eredményéről történő tájékoztatását kell érteni. Amennyiben a bejelentés kivizsgálása és a válaszadás az előírt határidőn belül nem biztosítható teljesmértékben, akkor eről az Ügyfél írásos értesítést kap úgy, hogy lehetőleg az értesítő levél postai úton kézbesíthető legyen a határidő lejáratáig. 5. A panaszügyintézésel kapcsolatos utólagos teendők A Pénztár a panaszt, vagy az azzal kapcsolatosan elektronikusan rögzített dokumentumokat, a panaszrögzítést és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Panasz nyilvántartókönyv nem selejtezhető, levéltárba 15 év után adható. Az elektronikus formában készített panasznyilvántartást évente archiválni kell. A Pénztár a panasz-nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panaszügyintézés hatékonyságának és eredményességének mérése. A Pénztár által végzet tevékenységgel kapcsolatos panaszokról évente, a tárgyévet követő január 31-igaz ügyvezető beszámolót készít az IT részére. A panaszkezelésben érdekelt munkavállalókat az ügyvezető köteles a vonatkozó szabályzatban foglaltakkal megismertetni, és annak végrehajtását folyamatosan elenőrizni. A Pénztár a panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a pénztártagok igényeire és a fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. 6. Jogorvoslati lehetőségek a. AÉvgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár felügyeleti szerve: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének székhelye: 1013 Budapest (I. kerület), Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf.:777 b. Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) , (76) Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 7

8 Telefonszáma: (66) , , Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) , Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt Telefonszáma: (62) Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszáma: (36) , Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) Nógrád MegyeiBékéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1) Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) Budapest,

9 1. számú függelék AzÉvgyűrűk ÖnkéntesNyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzatához Fogyasztóvédelem azévgyűrűk ÖnkéntesNyugdíjpénztárnál I. Fogyasztóvédelem eszközei A fogyasztóvédelem célja a pénztártagok (elsősorban vagyoni) érdekeinek védelme, a hatékony és gyors (peren kívüli) jogorvoslat, a megfelelő tájékoztatás, és az információhoz jutás lehetőségének biztosítása. Fogyasztóvédelem sajátos eszközei a pénztár működésében: Önkormányzatiság Szerződési feltételek Tájékoztatás Ügyfélszolgálat, Panaszkezelés II. Fogyasztóvédelem eszközeinek alkalmazása 1. Önkormányzatiság Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. Törvény 3. (1) bekezdése szerint az "Önkormányzati működés: apénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak.a döntések meghozatala során a pénztártagok azonos jogokkal rendelkeznek." Az önkormányzatiság egyes elemei biztosítják és elősegítik a fogyasztóvédelmi követelmények érvényre jutását a pénztári működésben. Az önkormányzatiságban meghatározó súllyal bíró területek, szervezetek: Közgyűlés, küldötközgyűlés, részközgyűlés(a küldöti rendszer működésének alapelvei által) A pénztár testületei, vezető tisztségviselői (ülések rendszeresége, tartalma által) Munkáltatók. 2. Szerződési feltételek A szerződési feltételeknek szerepe van a pénztártagok, mint fogyasztók érdekvédelmének biztosításában. 9

10 2.1. A Pénztár és pénztártag közöt létrejövő szerződés dokumentuma a belépési nyilatkozat. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását a belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékolásával tanúsítja. A Belépési nyilatkozat a pénztár által meghatározott, egységes formátumú és adat tartalmú, ezért vonatkozik rá az általános szerződési feltételekkel kötöt szerződések fogyasztói érdek korlátozottsága. (A Belépési nyilatkozaton nincs mód a pénztártag egyéni érdekeinek érvényesítésére) Kiemelt jelentőségű, hogy a pénztártag még a pénztárba történő belépése előt megismerhese a pénztár Alapszabályát és Befektetési politikáját A pénztár biztosítja minden tagja és a belépést megelőzően érdeklődő személy részére az érvényes Alapszabály és Befektetési politika megismerését, az Ügyfélszolgálaton keresztül. 3. Tájékoztatás 3.1. A pénztártagok tájékoztatásának csoportosítása: Szabályozottság szerint Jogszabályban előírt rendszeres; Jogszabályban előírt eseti; Belső szabályzatokban előírt; Pénztártag kérésére adott tájékoztatás Formai jellege szerint Írásbeli; Szóbeli tájékoztatás. Iratbetekintés A tájékoztató anyagok kiküldésének dokumentálása A pénztártagoknak szóló, előírt tájékoztatások megküldésének dokumentálása az Iratkezelési szabályzat előírásai szerint történik, A Nyilvántartó által küldött tájékoztatók a pénztár-nyilvántartó szerződésében foglalt szolgáltatói felelőséggel kerülnek továbbításra Alapszabályban előírt tájékoztatások Számlaértesítő A pénztártag jogosult az egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyenlegéről a tárgyévet követő év június 30-ig írásban díjtalanul számlaértesítőt, egyebekben kérésére díjfizetés ellenében bármikor írásban felvilágosítást kapni. A számlaértesítő tartalmi és formai kialakításánál a Pénztár a jogszabályi előírások és Pénzügyi Szervezetek Álami Felügyelete által kiadott ajánlások figyelembevételével jár el Adóigazolás A pénztártag jogosult pénztári befizetéseiről, il. a javára történt befizetésekről a pénztártól a mindenkor hatályos Art-ben előírt határidőig adóigazolást kapni. 10

11 Küldötközgyűlési anyagok Évente kétszer a pénztártagok a pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről - küldötközgyűlésen, illetve küldöttei útján kap tájékoztatást. A Pénztár hirdetményben megjelölt helyen és időben betekintést biztosít tagjai részére a közgyűlés anyagaiba Jegyzőkönyvi anyagok Az igazgatótanács által megjelölt hivatalos ügyfélfogadási időben a pénztártag - a téma megjelölése meleti előzetes időegyeztetésel - betekinthet a pénztár irataiba és könyveibe ( kivéve a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyveket és a zárt tanácskozásokon tárgyalt határozattervezeteket) Felvilágosítás kérés A pénztártag jogosult, a pénztár működésével kapcsolatban a pénztár testületeitől írásban felvilágosítást kérni azzal, hogy a megszerzet információt nem használhatja fel a pénztár érdekeit, ill. a pénztár tagjainak a személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon Tanácsadás kérés A szolgáltatás igénybevétele előt a pénztártag jogosult tanácsadást, szolgáltatási kalkulációt kérni a számára legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztására Nyilvánosságra hozatal A pénztártag a pénztár előző évi tevékenységéről a kötelezően nyilvánosságra hozandó adatokat a pénzügyi év lejártát követő 180 napon belül a Pénzügyi Közlönyben és egy országos terjesztésű napilapban, a mérleg és eredménykimutatást pedig a közgyűlési jóváhagyást követő 30 napon belül a Magyar Közlöny mellékletében ismerheti meg Alapszabály módosítás A küldötközgyűlés határozatait a pénztár székhelyén, továbbá a küldötválasztó gyűlések helyszínein 30 napra ki kel függeszteni, közzétételéről gondoskodni kell. A közzététel módját az Igazgatótanács határozza meg. Az alapszabály módosítást a pénztártagok rendelkezésére kell bocsátani. 3.4.Belső szabályzatokban előírt tájékoztatások A pénztár, írásban értesíti a szolgáltatásban részesülő, átlépést kérő, kilépő és járadékos tagjait (ide értve az örökössel/örökösökkel, kedvezményezettel/kedvezményezettekkel történő elszámolást is) a szolgáltatás, kifizetés tényéről és az elszámolás alapjául szolgáló egyéni fedezet öszegéről. megoszlásáról és a tagsági viszonyra vonatkozó adatokról A Pénztár köteles az újraszámított járadéköszegről a szolgáltatást igénybe vevő tagot írásban értesíteni Azonosítási szabályok a tájékoztatás során 11

12 A tag részére a saját befizetéseiről, a számára teljesítet kifizetésekről, az egyéni il. szolgáltatási számlájának egyenlegéről és egyéb adatairól a pénztár il. a pénztári szolgáltató a tag személyazonoságának hitelt érdemlő bizonyítását követően adhat felvilágosítást. Hitelt érdemlő igazolásnak számít: a pénztár által kijelölt ügyfélfogadási helyen megjelenő tag esetében személyazonossági igazolvány, útlevél ill. egyéb hivatalos okmány felmutatása telefonon keresztül jelentkező tag esetében a neve, születésének pontos dátuma, valamint az egyéni számlaszám egyidejű ismerete. 4. Ügyfélszolgálat működtetése 4.1. Pénztárügyfélszolgálatot működtet telephelyén Pénztár gondoskodik a telefonon érkező bejelentés, panasz fogadására alkalmas, ügyfélszolgálati feladatokat is ellátó munkahely kijelölésére Kapcsolódó belső szabályanyag: 5. Panaszkezelés 5.1. A Pénztár Panaszkezelési szabályzatban rögzíti a panasz kezelés szabályait, eszközeit A Pénztár a Panaszkezelési Szabályzatot székhelyén kifüggeszti és a közzéteszi Kapcsolódó belső szabályanyag: Panaszkezelési Szabályzat Budapest, Fórizs Sándor 12

13 1. sz melléklet SORSZÁM:. PANASZ BEÉRKEZÉSI DÁTUMA:. BEJELENTŐ - NEVE:. - CÍME: - TELEFONSZÁMA, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE: BEJELENTÉS MÓDJA: PANASZ TÁRGYA (rövid leírása): BEJELENTŐ KONKRÉT IGÉNYÉNEK MEGJELÖLÉSE:. VÁLASZADÁS MÓDJA: MEGTETT INTÉZKEDÉSEK: ELBÍRÁLÁS EREDMÉNYE (megalapozott/megalapozatlan):.... VÁLASZADÁSOK KELTE:. INTÉZKEDŐ DOLGOZÓ ALÁÍRÁSA: 13

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panasz Kezelési Szabályzat

Panasz Kezelési Szabályzat Panasz Kezelési Szabályzat A Lanope Kft Ügyfelei részére I. Preambulum A Lanope Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban:alkusz) a tevékenységére,magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére I. Preambulum A(z) Paragon-Alkusz Zrt. (továbbiakban: Társaság) tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére I. Bevezetés A HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Ügyfelei részére I. Preambulum A (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Panaszügyintézési szabályzat

Panaszügyintézési szabályzat Panaszügyintézési szabályzat A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban mint Cofidis ) az ügyfelek panaszainak jogszerű kezelése, valamint annak érdekében, a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Rombusz Bróker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 17/2015. számú határozatával 2015. április 23-án Hatályba lépés napja: 2015. május 27. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_20150423 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat 7. sz. melléklet PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. A jelen Üzletszabályzatot az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezető

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Prim Telekom Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső folyamatok

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Jogszabályi háttér 3 3. Fogalom-meghatározások 4 4. A panaszos...4 5. A panasz felvétele.5 6. A panaszok vizsgálata. 6 7. Válaszadási határidő...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 2100, Gödöllő, Dózsa György út 2. Adószám: 14457412-2-41

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 2100, Gödöllő, Dózsa György út 2. Adószám: 14457412-2-41 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 2100, Gödöllő, Dózsa György út 2. Adószám: 14457412-2-41 1. A panaszkezelési szabályzat célja Az Erzsébet Királyné Szálloda vendégei panaszkezelési

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatályos: 2013. január 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyta a Takarékszövetkezet Igazgatósága IV/7/2010 számú határozatával

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. július 10. Érvényes: Visszavonásig A Hitelpont Zrt. (1022 Budapest, Alvinci út 16.), a továbbiakban a Társaság)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata

A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy egyértelműen szabályozza a Zaj Rendszerház Kft. panasz- ügyintézésre vonatkozó eljárási szabályait. A

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Elfogadta az Igazgatótanács 2009. 08. 31 i ülése. Bánfalvi István IT Elnök Dr. Gáti György IT tag A szabályzat

Részletesebben

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DRB Bank Zrt. vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

Részletesebben

Panaszügyintézési szabályzat

Panaszügyintézési szabályzat 141001 Panaszügyintézési szabályzat A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Cofidis) az ügyfelek panaszainak jogszerű kezelése, valamint annak érdekében, hogy a panaszokat és a panaszosokat

Részletesebben

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata 1. Az Fgytv. szabályai a közszolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatok vonatkozásában A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. 1. számú melléklet Panaszkezelési Szabályzata A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Panaszkezelési fogalmak... 3 3. A panasz bejelentése... 4 4. A panaszok nyilvántartása... 5 5.

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015.

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015. TÁVHŐ Üzletág 2015. Panaszügyek kezelése Panaszügyek kezelése A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 5. számú melléklet Panaszkezelési tevékenységére vonatkozó speciális rendelkezések Hatályos: 2015. január 16. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

Panaszkezelési Tájékoztató. A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai

Panaszkezelési Tájékoztató. A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai Panaszkezelési Tájékoztató A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarék Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) munkatársai

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot 2013. január 1-i hatályba lépéssel a TISZA Takarékszövetkezet Igazgatósága 1/2013.(I.09.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. Jelen Szabályzat K4. számú melléklete tartalmazza

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben