3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője"

Átírás

1 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca 1/E 1117 Budapest) ( Szervező ). A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat és adatfeldolgozást a Szervező által megbízott ügynökség, a Max & Future Kft. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.) ( Lebonyolító ) látja el. 2. A promóció történő részvétel feltételei 2.1. A Promócióban kizárólag a 2.2 pontban meghatározott körbe nem eső, azon magyarországi székhelyű gazdasági társaság (azaz, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) munkavállalója és az az egyéni vállalkozó ( Résztvevő ) vehet részt, aki: a 3M Hungária Kft. szerződéses partnerének területi és/vagy kiskereskedelmi egységben értékesítő munkavállalója vagy egyéni vállalkozóként közreműködője, vagy a 3M Hungária Kft. hivatalos forgalmazójának területi és/vagy kiskereskedelmi egységben értékesítő munkavállalója vagy egyéni vállalkozóként közreműködője, és csak azon 3M termékekre vonatkozik, amelyeket a Résztvevő munkáltatója vagy megbízója Magyarországon közvetlenül a 3M Hungária Kft.-től vagy annak magyar szerződéses Partnerétől vagy hivatalos forgalmazójától vásárolt, a Promócióba történő regisztráció: a Résztvevő a cégszerűen aláírt Nyilatkozatot (I. számú melléklet) visszajuttatja a Lebonyolítónak az címre vagy a fax számra A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a 3M Company magyarországi leányvállalatának, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói (ld.: Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pont közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) és mindazon gazdasági társaságok, amelyek tagjai vagy tisztségviselői között az előbb felsorolt személyek megtalálhatóak A Promócióban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) leírt valamennyi feltételt A Szervező a jelen Játékszabályzatot jogosult bármikor egyoldalúan módosítani, felfüggeszteni és/vagy megszüntetni. A módosításról/felfüggesztésről/megszüntetésről a Szervező ben értesíti a regisztrált Résztvevőket a módosítás hatálybalépésekor Egy Résztvevő a Promóció időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni. A regisztrációról a megadott címen visszajelzést kap a Lebonyolítótól. Egy Résztvevő a Promóció időtartama alatt korlátlan számú Megrendelőlap beküldésére jogosult. Amennyiben ugyanazt az eladást a Résztvevő

2 többször tűnteti fel, úgy a Lebonyolító az elsőként beküldött eladást regisztrálja, a további, ugyanazon adatokat tartalmazó Megrendelőlapokat törli és a Promóció során nem veszi figyelembe A beküldött Megrendelőlapok akkor vesznek részt a Játékban, ha a kiállításuk napján a Résztvevő már rendelkezik a regisztrációjának elfogadását visszaigazoló e- mail-lel A Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Megrendelőlap(oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek, vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely az utalvány átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a Megrendelőlap elmosódott vagy egyéb módon sérült és ezáltal a Promócióban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Résztvevő Megrendelését a Promócióból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Megrendelőlapok érvénytelenek és nem vesznek részt a Promócióban. A Promócióban részt vevő Megrendelések érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban bármilyen visszaélést követ el A Résztvevők a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli A Résztvevő felelőssége, hogy az esetleges adatváltozásokról tájékoztassa a Szervezőt Azok a Megrendelőlapok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Megrendelőlapok számítógépes rögzítésre kerülnek Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból. A Megrendelőlapokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Megrendelőlapokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők saját adataik megadásával küldenek be a Promócióba. 3. A Promóció időtartama A Promóció január 30-tól június 19-ig tart. A Megrendelőlapok utoljára június 19. napját követő 15. naptári napig küldhetőek el a megadott címre/fax számra. 4. A játék leírása 4.1. A Résztvevő a mellékletben megjelölt Csomagok értékesítése után a nettó 3M ajánlott fogorvosi ár 3%-nak megfelelő összegű vásárlási utalvány (továbbiakban: utalvány )-ra jogosult, abban az esetben, ha:

3 Az eladott érték, bármely csomagkombinációban, a 3M által kiadott érvényes nettó ajánlott fogorvosi áron, meghaladja a FT-ot, azzal, hogy Ft értékű eladás alatt a Résztvevő utalványra nem jogosult, és A Résztvevő a Megrendelőlap(ok)at, sértetlen, jól olvasható állapotban eljuttatja a Lebonyolító által megadott címre vagy fax számra a 3. pontban megadott határidőn belül. 5. Utalványok, utalványok átadása 5.1. Az utalványokat a Lebonyolító postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként utólag juttatja el az adott Résztvevőnek, a Résztvevő által megadott magyarországi címre Előzetes egyeztetéskor a Résztvevőt a Regisztráció során megadott telefonszámon, vagy címen keresi a Lebonyolító A Lebonyolító az utalványok kézbesítését egyszer kíséreli meg, az adott promóciós negyedév utolsó napjától számított 60 napon belül. A Résztvevő köteles az ajándék átvétele során a Lebonyolítóval, valamint az általa az utalvány kézbesítéséhez igénybe vett szolgáltatóval együttműködni annak érdekében, hogy az ajándék átadására megfelelően sor kerüljön Amennyiben a Résztvevő a postai úton megküldött utalványát nem veszi át, ahhoz a továbbiakban a Lebonyolító címén, előre egyeztetett időpontban (1111 Budapest, Budafoki út es épület fszt.) juthat hozzá, illetve a következő időszakra vonatkozó utalványkiküldés során újra postázását kérheti. A Nyeremények kézbesítésével összefüggő költségeket a Szervező viseli Az utalványok postai kiküldésével egyidejűleg Lebonyolító egy felbélyegzett válaszborítékot is mellékel Résztvevőnek, melyben Résztvevő az utalványokkal kapott és előre megjelölt dokumentumokat kell visszaküldje Lebonyolító részére aláírva Amennyiben a Lebonyolító a Résztvevőt a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Résztvevő az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető A Szervező az utalványok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. A Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti Az utalványok pénzre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak A Szervező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben azonos értékű nyereménnyel helyettesítse a meghirdetett utalványt. 6. Adózás A Résztvevőt az utalványokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó és illetékfizetési kötelezettség. Az utalványokhoz tartozó esetleges adó- és illetékfizetési kötelezettséget a Lebonyolító viseli. 7. Információ a játékról 7.1. A Játékról részletes információkat a címen kérhet A Résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik az e- mail címre.

4 8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését A megadott adatok kezelője a Szervező 3M Hungária Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Max & Future Kft. végzi, mint adatfeldolgozó A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő küldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az utalvány átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Résztvevő). Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 9. Vegyes rendelkezések 9.1. A Megrendelőlapok bármilyen hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az utalványok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A jelen Promócióra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztathassa a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett. Budapest, január 30. 3M Hungária Kft. Szervező

5 Mellékletek: I. számú melléklet: Nyilatkozat II. számú melléklet: Megrendelőlapok a Promócióban résztvevő csomagokhoz III. számú melléklet: Leírás az ajándékutalványról

6 I. számú melléklet: Nyilatkozat 3M ESPE Incentive Program Nyilatkozat Alulírott, (vezető tisztségviselő neve), mint a.. (gazdasági társaság neve és székhelye) vezető tisztségviselője a Munka Törvénykönyve 52. (2) és (4) bekezdéseire figyelemmel ezúton hozzájárulok, hogy (értékesítő neve) (lakcím:....., anyja neve:..., szül.idő és hely ), társaságunk munkavállalója, a 3M Hungária Kft. (székhelye: Neumann János utca 1/E 1117 Budapest) által, január 30-tól indított 3M ESPE Incentive Program elnevezésű promócióban részt vegyen és annak keretében promóciós nyereményt, juttatást fogadjon el. Nyilatkozom továbbá, hogy ezen promóció részvételi és játékszabályzatát megismertem. vagy [Alulírott, (vezető tisztségviselő neve), mint a.. (gazdasági társaság neve és székhelye) vezető tisztségviselője hozzájárulok, hogy (egyéni vállalkozó értékesítő neve) (lakcím:....., anyja neve:..., szül.idő és hely ), társaságunk közreműködője, a 3M Hungária Kft. (székhelye: Neumann János utca 1/E 1117 Budapest) által2015. január 30-tól indított 3M ESPE Incentive Program elnevezésű promócióban részt vegyen és annak keretében promóciós nyereményt, juttatást fogadjon el. Nyilatkozom továbbá, hogy ezen promóció részvételi és játékszabályzatát megismertem.] Alulírott,.. (értékesítő neve) aláírásával szintén nyilatkozik, hogy az említett promóció részleteit megismerte és elfogadja. Az értékesítő adatai: Név:. Cégnév: Mobil szám: cím:.. Dátum:.., cégszerű aláírás értékesítő aláírása

7 III. számú melléklet: Leírás az ajándékutalványról Felhasználható: Edenred TOP Prémium utalvány, MULTI Fogyasztásra nem kész élelmiszer (nyershús, só, cukor, száraztészta stb.), melegétel, kultúra, ruházat, utazás, bútor, elektronika, szépségápolás, háztartási cikk. Bővebb információk:

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben