1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE"

Átírás

1 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7.) ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 27.) ( Lebonyolító ) látja el. 2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 2.1 A Játék március 16. napján 00 óra 00 perctől március 15 napján 23 óra 59 percig tart. 3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 3.1 Postai úton történő részvétel A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, a 3.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 2.1 pontban írt időtartama alatt bármely café + co melegital automatából (automaták elérhetősége: az abban elérhető bármely típusú italból ( Termék ) legalább 20 (húsz) darabot vásárol pohárral, majd a Termék műanyag poharának alján található dombornyomott mosolygó fejet ( Ábra ) kivágja, és postai úton, lezárt borítékban 20 (húsz) darab Ábrát beküldi a Szervező címére: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7., valamint a levélben jól olvashatóan a következő valós adatait megadja: teljes név, lakcím, (mobil)telefonszám, a café+co melegital automata helye és a beküldéssel elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) leírt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: Postai Pályázat ) Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy az egy borítékban beküldött Ábrák egy darab Postai Pályázatnak minősülnek, azaz, amennyiben a Játékos egy borítékban húsz darabnál több Ábrát küld be, a 20 darabot meghaladó Ábrák a Játékban nem kerülnek figyelembe vételre, és az adott pályázat amennyiben az, és az azt beküldő Játékos is minden tekintetben megfelel a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek egy darab Postai Pályázatként kerülnek rögzítésre A Szervező azon Postai Pályázatot tekinti érvényesnek, amelyek a Játék időtartama alatt, azaz legkésőbb március 15. napján 23 óra 59 percig postára adtak. (azaz, azon Postai Pályázatok, amelyek a Játék időtartama alatt feladtak, de csak a Játék végét követően érkeznek be Szervezőhöz, a Játékban részt vesznek.) A késve feladott Postai Pályázatokat Szervező kizárja a Játékból.

2 3.2 Elektronikus úton (Facebook) történő részvétel A Játék jelen pontban írt Facebook részében az a Játékos vehet részt, aki a Játék 2.1 pontban írt időtartama alatt a domain alatti weboldalon ( Facebook ) elérhető közösségi oldalon a saját maga által regisztrált Facebook profilján keresztül a Cafepluscokft elnevezésű rajongói oldalon megjelenő kvíz kérdést a 4.2. pontban írtak szerint helyesen megválaszolja, és a válasz elküldésével a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja. (a továbbiakban együtt: Elektronikus Pályázat ) (Postai Pályázat és Elektronikus Pályázat a továbbiakban együtt: Pályázat ) 3.3 Egy Játékos jogosult több Postai Pályázatot, valamint több Elektronikus Pályázatot is beküldeni a Játék időtartama alatt. Ugyanaz a Játékos jogosult Postai és Elektronikus Pályázat beküldésére is. 3.4 A Játékosok a beküldött adataik alapján kerülnek azonosításra, így ezen adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai vagy egyéb problémákért (különösen, de nem kizárólag telefonszám, lakcím vagy cím változás) Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 3.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg különösen, de nem kizárólag, ha az adott Postai Pályázat nem tartalmaz legalább 20 (húsz) darab, valós Termék vásárlása útján szerzett Ábrát, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 3.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 3.7 A Szervező kizárólag azokat az Elektronikus Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 3.8 Az Elektronikus Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 3.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból különösen, de nem kizárólag mert hamis vagy hamisított ábrákat küld be a játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja A Játékban nem vehetnek részt a café+co Kft., a HPS Experience Kft., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3 3.11 A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vagy Postai Pályázattal vesznek részt a játékban, és/vagy az Ábrákat bármely módon hamisítják, vagy nem valós vásárlást tartalmazó Postai Pályázatot küldenek be, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervezőnek nem kötelezettsége, hogy a leadott Pályázatokat, illetve az azokat benyújtó személyeket előzetesen a fenti szempontok szerint megvizsgálja, ugyanakkor, amennyiben a Játék során bármely Játékos vonatkozásában bebizonyosodik a csalás ténye, a Szervező a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 4. A JÁTÉK MENETE 4.1 Postai úton megvalósuló játék menete A 3.1 pontban írtak szerint érvényes Postai Pályázatot beküldő Játékosok közül Szervező azon Játékosokat tekinti nyertesnek, akik a Játék időtartama alatt egy adott hónapban az első 320 (háromszázhúsz) érvényes Postai Pályázatot küldik be Szervező részére ( Nyertes Postai Pályázatok ). Szervező a Játék időtartama alatt minden hónap utolsó munkanapját követő első munkanapon összesíti az adott hónapban beérkezett Postai Pályázatokat, és megállapítja a Nyertes Postai Pályázatokat, akik beküldői jogosultak lehetnek az 5.1 pontban írt nyereményre A Nyertes Postai Pályázatok megállapítása során az adott Pályázat postai feladásának időpontját tekinti Szervező irányadónak. Amennyiben ugyanazon a napon több Játékos is ad fel Postai Pályázatot, azonban ezen Játékosok közül nem minden Játékos fér bele a Nyertes Postai Pályázatokra meghirdetett keretbe (320 fő), úgy Szervező az ABC sorrendben név szerint előrébb álló Játékost pályázatát tekinti nyertesnek A Nyertes Postai Pályázatok megállapítása a Játék időtartama alatt havonta történik, azaz a Játék időtartama alatt 12 (tizenkettő) alkalommal kerül sor az első 320 beküldő meghatározására. A havi időszakok minden naptári hónap első munkanapján kezdődnek. Kivételt képez az első havi időszak, mely 2012 március 16-án kezdődik és április 30-ig tart Az adott hónapban beérkező Postai Pályázatok a további hónapokban a Játékban nem vesznek részt. 4.2 Elektronikus úton megvalósuló (Facebook) játék menete Szervező a Játék időtartama alatt minden hónap során 30 (harminc) darab kvíz kérdést ( Facebook kérdés ) közzétesz a Rajongói oldalon Az a Játékos, aki az adott Facebook kérdésre elsőként (küldi el a helyes választ Szervező részére, jogosult lehet az 5.1 pontban írt nyereményre ( Nyertes Elektronikus Pályázat ) Szervező a Facebook kérdés napján meghatározza az adott Nyertes Elektronikus Pályázatot.

4 5. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A Postai úton beküldött Pályázattal megnyerhető nyeremény Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt az adott hónapban a pont szerinti Nyertes Postai Pályázatot küld be, jogosult lehet 1 (egy) darab, bruttó 880,- Ft (nyolcszázkilencvennégy Forint) értékű, egyedi tervezésű bögrére ( Ajándék bögre vagy Nyeremény ) A Játék időtartama alatt a Szervező kéthavonta változtatja az elérhető Ajándék bögrék típusát, azaz egy típusú Ajándék bögre a Játék időtartama alatt legfeljebb 2 (kettő) hónapon keresztül vagy a készlet erejéig lesz elérhető A Játékosok a Játék időtartama alatt összesen hat tipusú Ajándék bögrét jogosultak összegyűjteni. Ugyanaz a Játékos egy tipusú Ajándék bögréből legfeljebb egy darabra lehet jogosult. 5.2 Az Elektronikus Pályázat beküldésével megnyerhető nyeremény Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt az adott Facebook kérdésre elsőként válaszol helyesen a 4.2 pontban írtak szerint, jogosult lehet 1 (egy) darab, az pontban írt Ajándék bögrére. 5.3 A Játékban összesen 4100 darab Ajándék bögre vesz részt. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 5.4 A Szervező a Postai úton történő részvétel esetén a nyerteseket legkésőbb az adott hónap utolsó munkanapját követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a Postai Pályázatban megadott telefonszámon. Szervező három alkalommal, három egymást követő munkanapon próbál meg hívást kezdeményezni a nyertes Játékos felé. Amennyiben a Játékos nem elérhető, vagy egyéb okból nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot, úgy Szervező jogosult a Pályázatát a Játékból kizárni, és a pont szerint tartaléknyertest kijelölni. 5.5 A Szervező az Elektronikus úton történő részvétel esetén a nyerteseket legkésőbb az adott Facebook kérdés időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Facebook oldalon keresztül ( Értesítés ). A nyertes Játékos a címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre Szervező az Ajándék bögrét kézbesítheti, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül. 5.6 A nyertesek számára az Ajándék bögre futárszolgálattal kerül átadásra a Játékos által a Postai Pályázatban vagy az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító az Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott Facebook kérdést követő Postai Pályázat esetén a pont szerint összesítést követő 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék bögre átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a magyar postáról szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így az Ajándék bögre átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék bögre átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 5.7 A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk b) pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adószáma.

5 5.8 A Szervező a Nyereményeket a Facebook rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) és a Facebook profilja jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. 5.9 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 6.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és egyéb járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 6.2 A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Postai Pályázat esetén a postaköltség) a Játékost terhelik. 7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 7.1. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, hívhatják a os telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig, 8.00 és óra között a Játék időtartama alatt. A hívás díja: helyi tarifa, amelynek költsége a hívó felet terheli. 8. ADATVÉDELEM 8.1 A 3.1. pontban, a 3.2 pontban, valamint az 5.5 pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket, Facebook profil képüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; megadott személyes adataikat a Szervező, valamint a Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Játék időtartamát követően is direkt marketing célból (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; Játékosokról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6 8.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7. címen vagy a címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 2351 Alsónémedi, Ócsai út 7. címen vagy a címen. 8.3 Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 8.4 Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének, átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés, átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti. 9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, hamisítást, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 9.4 Ha a játékos az Elektronikus Pályázat elküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.5 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az adott oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 9.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7 9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett. Budapest, március 12. café+co Kft. Szervező 1. ábra: Dombornyomott mosolygó fej logó

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben