A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében"

Átírás

1 A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezet : Dr. Kun-Szabó Tibor Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola 2008.

2 1. A kutatómunka el zményei Kutatásaim gyakorlati részét korábbi munkahelyeimen, illetve a kijelölt gyakorlati helyeken kezdtem meg. A péti Nitrogénm vek Zrt. -nél elvégzett elemzéseim és az azok alapján kidolgozott, kib vített HAZOP elemzés támogatására kifejlesztettem az irisk szoftver els verzióját, amely lehet vé teszi, hogy a kis- és középvállalatok képet kapjanak a munkahely egészség- és balesetvédelmi állapotáról, és értékelni tudják az alkalmazható megel z és kárenyhít (kockázatkezel ) intézkedéseket. A QER Bt. által a MOL Nyrt. számára végzett kockázatelemzésekhez kifejlesztettem a qrisk szoftvert, amely lehet vé teszi, hogy a veszélyes vegyi anyagokkal dolgozó kis- és középvállalatok képet alkothassanak a telephelyeik állapotáról, és értékelni tudják az alkalmazható megel z és kárenyhít (kockázatkezel ) intézkedéseket. Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Szabályozási és CIS osztályának vezet jeként a tevékenységi körömhöz kapcsolódóan folytattam vizsgálataimat, amelyek célirányosan a közepes nagyságú vállalkozásokra koncentrálva végeztem el oly módon, hogy eredményeim más magas kockázat mellett m köd iparágakban is hasznosíthatóak legyenek. Az E.ON csoportnál végzett tevékenységem során a felmerül üzemi adatok és információk elemzését, a min ségirányítás történetiségét, elemeit, szabályozottságát már a munkába állásomtól tudatosan kezdtem vizsgálni. Az így megismert üzemi folyamatok elemzése révén felismertem az egységesítés (integrálhatóság) problémakörét és feltártam annak az üzemi környezetre irányuló hatásait. Az információk, adatok és dokumentumok gy jtését és rendszerezését 2007 szén fejeztem be, de a szakirodalom és a felkutatott ismeretanyag feldolgozása során a legfrissebb kutatások és fejlesztések eredményeire is tekintettel voltam. Az energia szektor privatizációja, a villamos ipar liberalizálása, a fogyasztók jobb kiszolgálásához szükséges versenyhelyzet kialakítása során a hazai árampiac legnagyobb szolgáltató vállalatcsoportja, az E.ON Hungária Zrt. és leányvállalataiból álló csoport (a továbbiakban: E.ON csoport) is átalakul. Az egységes irányítású nagyvállalat több önálló vállalkozássá alakul, amelyek a piac többi szerepl jével versenyben igyekeznek megnyerni a fogyasztók bizalmát. Az E.ON csoport együttm ködése a nagyvállalatból alakult önálló vállalkozásokkal a direkt irányítási rendszer elemeit nem alkalmazhatja, de az együttm ködés a min ségirányítási rendszerek követelményei mentén kialakulhat. Ennek a területnek az egésze azonban egyetlen dolgozat keretében nem vizsgálható, ezért csak az együttm ködésnek és ezen belül az E.ON csoportnak a biztonságra kiható elemeit vizsgálom és ebben a körben teszek megállapításokat, javaslatokat. 2. A kutatómunka célkit zései Az E.ON csoport az EU piaci és biztonsági kihívásainak való megfelelésre történ felkészülése során azt várja ett l a kutatástól, hogy minél teljesebb kör- 2

3 ben tekintse át a szolgáltatás biztonsággal kapcsolatos jogszabályi és min ségirányítási szabályokat és ezek alapján konkrét, megvalósítható üzemi modellt dolgozzon ki. A kutatás célját egy közepes nagyságú közszolgáltató vállalkozás - az E.ON csoport tagjai - m ködtetésében a veszélyelemzésen alapuló biztonsági követelményeknek és annak költségeinek meghatározása, szoftveres támogatása képezi. Azért tartom fontosnak a jogszabályi környezet (26 db EU jogforrás és 39 db magyar jogforrás) áttekintését, mert ebben az iparágban a m ködés szinte teljeskör en jogi szabályozás alapján történik. Ugyanígy teljeskör en szabályozottak a villamos hálózatok kialakításával, üzemeltetésével és vizsgálatával kapcsolatos eljárások is (18 db szabvány csoport). 3. A kutatómunka módszerei A kutatás tárgyát a felmérési szakaszban egy közszolgáltató vállalkozás biztonságos m ködését meghatározó jogszabályok, szabványok, bels el írások kereteinek felmérése, a szükséges kiegészít megoldások kialakítása képezi. A fejlesztési szakaszban pedig a kutatás által feltárt körülményekhez és szakmai elvárásokhoz igazodó, a vállalatirányítási rendszer részét képez biztonsági követelmények és feladatok azonosításának és a végrehajtott intézkedések adminisztrálási feladatait kielégít szoftverrendszernek a specikálása és kifejlesztése f cél. A kutatási módszer - az elérhet szakmai el írások között - a biztonsági kockázatelemz rendszereket meghatározó jogszabályok összeállítását, követelményeik értelmezését jelenti. A kutatás során megtörtént a vállalkozások önkéntes vállalásain alapuló vállalati és min ségirányítási rendszerek biztonsági el írásainak részletes értékelése, a témában dolgozó szakért k véleményeinek összevetése. Áttekintettem és értékeltem az ismert kockázatelemz rendszereket (és módszereket), kiválasztottam a kutatásban alkalmazható módszert és elvégeztem annak további fejlesztését. Az eljárás újdonság jellegét els sorban a választott kockázat elemz rendszer, a HAZOP elemzési eljárás továbbfejlesztése adja. A kutatás tárgyául választott elemzési eljárás ugyan önmagában alkalmas egy közszolgáltató vállalkozás biztonságos m ködtetésének elemzésére, de nem alkalmas a biztonságos m ködtetés költségeinek vizsgálatára. A költség elemz eljárások közül a kiválasztott eljárás a feasibility studies=megvalósíthatósági tanulmány továbbfejlesztésében újdonságnak számít, és a módosítás lényegét jelenti a biztonsági szakterület (munka-, t z-, környezet- és katasztrófavédelem) költségeinek (beruházás, karbantartás) elemzésére alkalmas szoftver rész. 4. Az új tudományos eredmények (tézispontok) A dolgozat olyan modellt mutat be, amelyet a magas környezeti kockázat mellett m köd kis és középvállalatok is alkalmazni tudnak stratégiai céljaik megvalósításának támogatására. A modell három f elemét, a munkahelyi kockázatok kezelését, a min ség alapú irányítást és a katasztrófakezelést stratégiai szinten egy menedzsment keretrendszer, az ún. kib vített Balanced ScoreCard fogja össze. Ennek a hatékony m ködését a gazdaságos megoldásokat támogató - az el írt kockázatelemzési kötelezettségeket és azok költség hatásait elemz - 3

4 integráló informatikai rendszer biztosítja. 1. Feltártam a vállalati kockázat elemzésre vonatkozó szabályozó rendszerek jellemz it: (a) az Európai Unió és Magyarország kockázatelemzési, min ségirányítási és katasztrófaelhárítási rendszerével kapcsolatos kutatások, szabályozások elemzésével, a megfelel következtetések levonásával; (b) az üzemi kockázatelemzés, a min ségirányítási és a katasztrófaelhárítási rendszer m ködtetésével kapcsolatos képzés, informatikai ellátottság kritikai elemzésével; (c) az E.ON csoport üzemi bels szabályzatainak elemzésével, a fogyasztói és a hatósági együttm ködés tapasztalatainak bevonásával; (d) az E.ON csoport katasztrófajelleg eseményeir l készített tanulmányok elemzésével, a min ségirányítási szervezet gyakorlati m ködési tapasztalatainak levonásával; (e) az E.ON csoport üzemi kockázatelemzési a min ségirányítási és katasztrófaelhárítási rendszerének saját elgondolásaim alapján történ kidolgozásával. 2. Feltártam az E.ON csoport vállalati tevékenységeinek szabályozottságát és ezzel annak biztonságosságát szolgáló min ségirányítási rendszerek körét, és megállapítottam, hogy azokban sok közös elem található. Ennek alapján meghatároztam egy integrált min ségirányítási rendszer kialakításának lehet ségeit, lépéseit és kidolgoztam az E.ON csoport számára az integráció eljárását és dokumentumait. 3. Feltártam a vállalati kockázatelemzésre vonatkozó szabályozó rendszerek jellemz it, megállapítottam, hogy azok között van olyan eljárás a HAZOP rendszer, amely alkalmassá tehet a célul kit zött komplex biztonságirányítási rendszer kidolgozására. 4. Megállapítottam, hogy a szakirodalmakban eddig leírt min ségirányítási rendszerek alapvet en a vállalati kockázatelemzésen alapulnak, de azok biztonsági el írásai és költségvonzatai kidolgozatlanok, ezért meghatároztam a biztonsági szabályozási területek körét. 5. Megállapítottam, hogy a Balanced ScoreCard stratégiai menedzsmentet támogató vállalatirányítási módszertan csak korlátozottan alkalmazható azoknak a vállalatoknak az esetében, amelyeknél a m ködésükkel járó magas környezeti és/vagy biztonságtechnikai kockázatok jelent sen befolyásolják a vállalat eredményességét. Ezért kidolgoztam az ún. kib vített Balanced ScoreCard modellt, amely az eddigi négy néz ponthoz integrál egy ötödik, kockázati néz pontot. 6. Kidolgoztam az E.ON csoport számára alkalmazható, szoftverrel támogatott biztonsági és költségelemzési irisk módszert és szoftvert, és elvégeztem az ennek bevezetésére vonatkozó informatikai szoftverek próba üzemét. A dolgozat a közszolgáltatást végz középvállalkozások min ségirányítási és biztonsági rendszerei kialakítása során szakirodalomként is használható. Az értekezés 4

5 alkalmas egyetemi alapképzésben a szakirányú tárgyak oktatásakor a min ségirányítási rendszerek biztonsági fejezeteinek kidolgozásában, a szakirányú követelmények integrációja során tankönyvként való felhasználásra is. A min ségirányítási rendszerek körében jelenleg folyamatban lev integrációs folyamatokhoz mind az ilyen rendszert tervez vállalkozások, mind a rendszereket auditáló szervezetek részére kísérleti bázisként (kézikönyvként) használható. A kutatásaim során kidolgozott szoftvereket korábbi cégem a QER Bt. sikerrel értékesítette, így megvásárolta többek között Magyar Biztonságtudományi Társaság ajánlásával a T z & Védelem Bt., a SENEX Kft. a MOL Nyrt. alvállalkozója és a Pannon Egyetem. 5. Publikációk, szakmai anyagok jegyzéke Tudományos közlemények, el adások idegen nyelven. Integrating management system to manage environmental risks at operative and at strategic level Álmos Dinnyés and Mariann Mezey Review of the Air Force Academy May 2008 (issue 1 / 2008) The irisk software to support the extended HAZOP analysis Álmos Dinnyés Hadmérnök, 2008 /3 Project Management Tool Development to Aid the Risk Management Álmos Dinnyés and Mariann Mezey Review of the Air Force Academy December 2007 (issue 2 / 2007) Extended HAZOP Analysis with the irisk Software Álmos Dinnyés and Gyula Mezey PhD The knowledge based organization Land forcing academy publishing house - June 2007 ISBN: , Integrated Management System To Manage Environmental Risks At Operative And At Strategic Level Álmos Dinnyés PhD Hallgatók III. Nemzetközi Konferenciája, Debrecen, 2001 Possible Scenarios of an Environmental Change 2nd International Conference on Environmental Engineering, Veszprém Tudományos közlemények magyar nyelven. 5

6 Környezeti néz ponttal b vített Balanced ScoreCard modell Gyakorlati Controling Kézikönyv, Raabe Kiadó A zöld fogyasztás alakulása, befolyásolása és szabályozása Magyarországon Magyar Elektronikus Könyvtár, Tudományos el adások magyar nyelven. A Balanced ScoreCard, mint vállalati kockázati menedzsment eszköz Veszprémi Akadémiai Bizottság Vállalati kockázatelemzés használata munkahelyi és környezeti katasztrófaelhárításra Kun-Szabó Tibor és Veszélyhelyzet Menedzsment Technológia Konferencia, Balatonfüred, október Veszélyes vegyi anyagok gyártásának min ségbiztosítása, munkahelyi és környezeti kockázatelemzési módszerek a katasztrófák elkerülésére Biztonságtudományi Ankét, Veszprém december 16. Munkahelyi kockázatok vizsgálata és kezelése az irisk szoftverrel Kun-Szabó Tibor és "Biztonságtudomány a min ségért konferencia", Veszprém, április 30. Balanced ScoreCard rendszer alkalmazása vállalati környezetvédelmi célok megoldására - Kun-Szabó Tibor "The 8th Symposium on Analytical and Environmental Problems", Szeged, október 1. Vállalati kockázati menedzsment rendszer DOSZ Poszterkiállítás, Budapest Ipari kockázatértékelés Kun-Szabó Tibor és "VEAB, Környezetvédelmi Technológiák Munkabizottság ülése." Veszprém, március 24. Egy környezeti változás lehetséges forgatókönyvei XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Gödöll Egy környezeti változás lehetséges forgatókönyvei Veszpérmi Egyetem TDK, Veszprém

7 A zöld fogyasztás alakulása, befolyásolása és szabályozása Magyarországon VI. Országos Környezettudományi Diákköri Konferencia, Budapest Egy környezeti változás lehetséges forgatókönyvei VI. Országos Környezettudományi Diákköri Konferencia, Budapest A környezetvédelem és a reklám kapcsolata Magyarországon III. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia, Veszprém1997. Veszprémi Egyetemi Nyomda [1997.] old. A zöld fogyasztás alakulása, befolyásolása és szabályozása Magyarországon XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Eger A zöld fogyasztás alakulása, befolyásolása és szabályozása Magyarországon Veszprémi Egyetem TDK, Veszprém Részvételem a témához kapcsolódó tudományos kutatási projektekben. EU Leonardo Program - NoDiscrim projekt Albert József és Szalai Péter: Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzeti-etnikai és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra QER Bt., Budapest 2004, Felel s kiadó: A Környezetvédelmi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közös környezet- és természetvédelmi kutatási program (6. számó program, ) Tanulmány: A kockázati menedzsment rendszer, mint integrált vállalatirányítási rendszer EU Leonardo Program - S.E.C.A.L. projekt EU Leonardo Program - T.E.S. projekt Schwarz Márk: Kockázatkezel, -modellez segédeszköz középvállalatoknál történ felhasználásra, diplomadolgozat bírálat 7

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

Személyügyi kontrolling

Személyügyi kontrolling Bacsur Kálmán Dr. Boda György Személyügyi kontrolling Írta: Bacsur Kálmán mestertanár, Általános Vállalkozási F iskola, 2006 Dr. Boda György tudományos munkatárs, Budapest Corvinus Egyetem, 2006 Lektorálta:

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN KÉZIKÖNYV 1 Tartalom 1. Elszó... 6 2. A projekt-ötlettl a projekttervig... 13 2.1. Projekt, projektmenedzsment... 17 2.1.1. Alapfogalmak... 17 2.1.2. A projekt

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Nyomdaipari folyamat és workflow menedzsment

Nyomdaipari folyamat és workflow menedzsment Nyugat Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (PhD) értekezés tézisei Nyomdaipari folyamat és workflow menedzsment Szentgyörgyvölgyi Rozália Sopron 2010 Doktori Iskola: Program: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Prisznyák Szabolcs prisznyak.szabolcs@bv.gov.hu A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk bemutatja

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma 569 Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma KOVÁCS ILDIKÓ KOMÁROMI NÁNDOR RÁCZ GEORGINA Kulcsszavak: társadalmi felel sségvállalás, vállalati etika, fenntartható

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM Doktori (PhD) értekezés tézisei GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben