KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 26-i ülésére Tárgy: a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 21-i ülésén megalkotta a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), amely a hatálybalépése óta több alkalommal is módosult. A legújabb módosítások alapján szükséges felülvizsgálni a Rendeletet. Az új szabályozás szerint szükséges pontosítások átvezetését, és a már nem hatályos rendelkezések törlését a jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza. Emellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó KIVÜ Kft. is tett javaslatokat a Rendelet módosítására, amelyek szintén átvezetésre kerültek. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

2 c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a következők: aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Aktualizált, pontosított helyi szabályozás. ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek. ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs. b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításának hiányában a rendelet alapján végzett közszolgáltatási tevékenység nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályok előírásainak. c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak. Az előzmények és az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását: Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2014. (...) önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, március 12. Solymosi Sándor polgármester

3 Kistarcsa Város Önkormányzat /2014. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: c) a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék egyes komponenseinek (műanyag, fém, papír, Tetra Pak; továbbiakban együttesen: szelektív hulladék) alvállalkozó bevonásával történő, háztól való begyűjtésére és hasznosító létesítménybe történő elszállítására; (2) A Rendelet 1. (3) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki: d) a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött üveg hulladéknak (továbbiakban együttesen: üveg hulladék) a település területén, 5 helyszínen kihelyezett gyűjtőkonténerből való begyűjtésére és hasznosító létesítménybe történő elszállítására. (3) A Rendelet 1. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A TSZH, a lomhulladék, a szelektív hulladék, valamint az üveg hulladék összegyűjtését, elszállítását, valamint a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján Szolgáltató, mint teljes Önkormányzati tulajdonú társaság végzi. 2. (1) A Rendelet 4. (3) bekezdésében a Gazdálkodó szervezetek szövegrész helyébe a Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek szöveg lép. (2) A Rendelet 4. (3) bekezdésében a cégbírósági végzés száma szövegrész helyébe a cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma szöveg lép. (3) A Rendelet 4. (4) bekezdésében az ingatlan tulajdonosa szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: a) a felek megnevezése és azonosító adatai, Magánszemélyek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó neve, szolgáltatás igénybevételének helye, születési helye, ideje, anyja leánykori családi és utóneve, a számlázás címe.

4 Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó neve, szolgáltatás igénybevételének helye, számlázási és postázási címe, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma. 4. (1) A Rendelet 6. (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A közszolgáltatás abban az esetben szüneteltethető amennyiben: a) az ingatlan ideiglenesen vagy véglegesen megüresedik, és a megüresedés 30 napnál hosszabb ideig tart, vagy b) az ingatlan beépítetlen. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyikének fennállása esetén a közszolgáltatás szüneteltetése kérhető az erre vonatkozó írásbeli kérelem és az azt alátámasztó iratok Szolgáltatóhoz történő benyújtásával. A kérelmet a Szolgáltató bírálja el, és dönt a közszolgáltatás szüneteltetéséről, vagy a kérelem megtagadásáról. (3) A közszolgáltatás szüneteltetése a kérelem Szolgáltatóhoz való beérkezését követő hónap 1. napjától indítható. (2) A Rendelet 6. -a az alábbi új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) A Szolgáltató köteles arról gondoskodni, hogy a hulladékbegyűjtő járaton egy kijelölt munkavállaló folyamatosan ellenőrizze a jóváhagyott szüneteltetési kérelmekben foglaltak valódiságát (a közszolgáltatást ténylegesen nem veszik igénybe). (6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani. Az ingatlant ellenkező tartalmú kérelem hiányában ettől a naptól lakottnak kell tekinteni, amelyről az ingatlanhasználót a Szolgáltató értesíti. Az ingatlanhasználó a hulladék kihelyezésének napjától köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 5. (1) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A háztól történő szelektív hulladék begyűjtése és elszállítása havonta egyszer, a település északi (a HÉV vonalától Csömör felé eső) és déli (a HÉV vonalától Nagytarcsa felé eső) részén különböző, a Szolgáltató által meghatározott napokon történik. Az üveg hulladék gyűjtőkonténerek ürítése szintén havonta egyszer, a Szolgáltató által meghatározott napokon történik. A háztól való szelektív hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat változás esetén is értesíteni. (2) A Rendelet 7. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A TSZH, a szelektív hulladék és az üveg hulladék elszállításának rendjét az Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

5 6. (1) A Rendelet 8. -a az alábbi új (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Az üveg hulladék elhelyezésére az alábbi 5 helyszínen telepített hulladékgyűjtő ponton van lehetőség: Rákózci krt. Thököly u. parkoló (Zsófialigeti HÉV-állomás); Hunyadi u. Arany János u. (piactér); Síp u. Sportpálya; Fenyves u. Raktár krt.; Ifjúság tér. (2) A Rendelet 8. (8) bekezdésében az ingatlan tulajdonosának szövegrész helyébe az ingatlanhasználónak szöveg lép. (3) A Rendelet 8. (11) bekezdésében a tulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. (4) A Rendelet 8. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kihelyezett TSZH gyűjtőedényből, szelektív hulladékgyűjtő zsákból, valamint az üveg hulladék gyűjtésére kihelyezett edényzetből guberálni tilos. 7. (1) A Rendelet 9. (6) bekezdésében a gyűjtőedény szövegrészek helyébe a TSZH gyűjtőedény szöveg lép. (2) A Rendelet 9. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A TSZH gyűjtőedénybe és a zsákokba, valamint a szelektív hulladékgyűjtő zsákba és az üveg hulladék gyűjtő edényzetbe tilos mérgező, veszélyes, robbanó, izzó vagy egyéb olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. (3) A Rendelet 9. (8) bekezdésében a tárolóedényben szövegrész helyébe a gyűjtőedényekben szöveg lép. (4) A Rendelet 9. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a TSZH gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető TSZH gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. (5) A Rendelet 9. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A TSZH gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A TSZH gyűjtőedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a használójának feladata. (6) A Rendelet 9. (12) bekezdésében a gyűjtőedényen szövegrész helyébe a TSZH gyűjtőedényen szöveg lép.

6 (7) A Rendelet 9. (13) bekezdésében a gyűjtőedény szövegrész helyébe a TSZH gyűjtőedény szöveg lép. (8) A Rendelet 9. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Tilos a TSZH, valamint üveg hulladék gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. (9) A Rendelet 9. (16) bekezdésében a gyűjtőedényben szövegrész helyébe a TSZH gyűjtőedényben szöveg lép. 8. A Rendelet 10. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett TSZH-t a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. A Szolgáltató köteles továbbá a jelen rendeletben meghatározott módon összegyűjtött, és rendelkezésére bocsátott szelektív hulladékot, valamint üveg hulladékot annak átvételére engedéllyel rendelkező hasznosítóhoz elszállítani. 9. (1) A Rendelet 11. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett magánszemély ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számla ellenében negyedévente, egyéni vállalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ingatlanhasználó havonta, utólag köteles megfizetni a Szolgáltató részére a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. (2) A Rendelet 11. (10) bekezdésében a 6. (2) bekezdés szerinti tartalommal szövegrész helyébe a 4. (3) bekezdés szerinti tartalommal szöveg lép. 10. A Rendelet 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal/használóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

7 11. A Rendelet 14. (1) bekezdésében a felszólítás költségét szövegrész helyébe a behajtás egyéb költségeit szöveg lép. 12. A Rendelet 16. (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A közterületeken keletkező, közterületi hulladékgyűjtő edényben elhelyezett háztartási és egyéb szilárd hulladék begyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik. (2) A közterületeken, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanokon elhagyott hulladékok elszállításáról, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. 13. A Rendelet VII. fejezetének Alcíme helyébe a következő cím, egyben a 17. helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék kezelésére vonatkozó előírások 17. (1) Az egyéni vállalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenysége során keletkező háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében köteles igénybe venni az e rendelet szerinti közszolgáltatást. (2) Amennyiben az egyéni vállalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelye egybe esik az ingatlanhasználó természetes személy lakhelyével, az egyéni vállalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenységére (pl. annak sajátosságaira, a létszámra, az ügyfélkörére) hivatkozva nyilatkozatot tehet a Szolgáltató felé arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlanon az ott folytatott tevékenységből eredően az ott lakó természetes személy háztartási hulladékán túl nem képződik a háztartásihoz hasonló hulladék. (3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az adott ingatlanon képződő TSZH elszállítására vonatkozóan az ott lakó természetes személy köteles az e rendelet szerint igénybe venni a közszolgáltatást. 14. Ahol a Rendelet ingatlantulajdonos -t említ, annak helyébe ingatlanhasználó lép.

8 15. (1) Hatályát veszti a Rendelet 9. (9) bekezdése, a 11. (2) bekezdése, a 14. (2) bekezdése, a 20/A. -a és a 2. sz. melléklete. (2) E rendelet április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Solymosi Sándor Polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. április 1-jén a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben