Hollandia politikai berendezkedésének gyengesége. Bár Orániai Vilmos és leszármazottai komoly tekintélyt szereztek, az új állam politikusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hollandia politikai berendezkedésének gyengesége. Bár Orániai Vilmos és leszármazottai komoly tekintélyt szereztek, az új állam politikusai"

Átírás

1 rokonok, mind a Bourbonok szerették volna megszerezni. II. Károly halála után XIV. Lajos nemcsak a spanyol trón megszerzésének igényét jelentette be, hanem Franciaország és Spanyolország egy korona alatt való egyesítésének szándékát is. (Erre vonatkozott híres kijelentése: A Pireneusok nincsenek többé.) Jelöltje unokája, Bourbon Fülöp, Anjou hercege volt. Hogy az európai erõegyensúly ilyen mérvû felbomlását megakadályozzák, a meginduló spanyol örökösödési háborúban ( ) Anglia, Hollandia és egy sor kisebb német fejedelemség I. Lipót császár ( ) oldalára állt. Bécsben egyébként a császár fiatalabb fiát, Károlyt (a késõbbi VI. Károly császár: ) szánták a spanyol trónra. A háború hamarosan négy fronton indult meg: Spanyolország mellett a felek Németországban, Osztrák Németalföldön és Itáliában is összecsaptak. A hadi események a franciák sikereivel indultak. A XIV. Lajos korábbi területszerzõ háborúiban nagy tapasztalatokat szerzett, jól felszerelt francia sereg gyorsan tört elõre, míg augusztus 13-án a Savoyai Jenõ és Marlborough herceg vezetése alatt egyesített osztrák angol birodalmi német sereg a bajorországi Höchstädtnél meg nem állította elõrenyomulását. A hosszúra nyúlt háborúban a franciák egyre jobban kimerültek, végsõ vereségüket azonban két, egymástól független ok akadályozta meg. Angliában 1710 õszén megbukott a háborút támogató whig kormányzat, s a helyére került toryk békére törekedtek április 17-én pedig meghalt I. József császár ( ). A Habsburgok császári ágában egyetlen férfi, Károly maradt, aki a császári korona örökösévé lépett elõ. Spanyol királysága így V. Károly egykori világbirodalmának feléledését, egy európai túlsúllyal rendelkezõ államegyüttes kialakulását jelentette volna. Az ún. tengeri hatalmak (Anglia, Hollandia) tehát beletörõdtek XIV. Lajos unokájának, V. Bourbon Fülöpnek a spanyol királyságába ( ) azzal a feltétellel, hogy országát nem egyesítheti Franciaországgal (utrechti béke, 1713). VI. Károly császár nem adta fel azonnal álmát a spanyol trón megszerzésére, de a következõ évben õ is csatlakozott a megegyezéshez (rastatti egyezmény, 1714). A spanyol örökösödési háború így az európai egyensúlyhelyzet megõrzésével zárult. CENTRUMVÁLTÁS ÉS PERIFÉRIÁK A század forradalmai és háborúi jelentõsen átformálták az európai erõviszonyokat. Az óvilág súlypontja mind politikai, mind gazdasági téren nyu-

2 148 A KORA ÚJKOR gatabbra tevõdött át. Hollandia és Anglia nemcsak államberendezkedésükben vezettek be addig ismeretlen gyakorlatot, de ipari termelésükben is túlsúlyba kerültek a régi céhes szerkezetet felváltó új, manufakturális vállalkozási formák, mezõgazdaságukból pedig elõször szorult ki a hagyományos nyomásos gazdálkodás. Fokozatosan e két ország vált a világtengerek urává, nekik sikerült a leghatalmasabb gyarmatbirodalmat kiépíteni. A középkor hosszú idõszakát meghatározó invesztitúraharc két résztvevõje, a Németrómai Császárság és Itália (utóbbiban mind a pápaság, mind a korábban oly kiemelkedõ városállamok sora) ezzel szemben lassan háttérbe szorult. A központi hatalom erõsödése, az állami integráció korszakmeghatározó folyamata itt nem érvényesülhetett, a két nép lakóhelyén lefolytatott háborúk gazdaságukat is tönkretették. Nyugat-Európában leginkább Franciaországnak sikerült a középkor végén, a százéves háborúban aratott diadal során megszerzett nagyhatalmi szerepét a kora újkorra átmenteni. Súlytalanná váltak Közép-Európa korábban befolyásos, néha a Nyugat politikájába is beavatkozó hatalmai, Lengyel-, Cseh- és Magyarország. E két utóbbi a Habsburg Monarchia részévé vált, hazánknak ráadásul politikai egységét sem sikerült megõriznie. Az ország jelentõs területe került egy Európán kívüli, de az óvilág életében egyre jelentõsebb részt követelõ hatalom, az Oszmán Birodalom uralma alá. De maga Európa is tágult kelet felé. A mongol uralom alól megszabaduló Oroszország is nyugat felé fordult. Az európai politika élvonalában pedig hosszabb-rövid idõre periferikus hatalmak tûntek fel, amelyek mint Spanyolország akár meghatározó szerepet is játszhattak. A függetlenségét elnyert fiatal holland államnak még egyszer meg kellett védenie önállóságát. Az 1609-ben 12 évre kötött fegyverszünet letelte után a harmincéves háború kezdeti szakaszában a spanyolok újra rátámadtak. Hollandia azonban meg tudta védeni magát, s az évi vesztfáliai béke szentesítette függetlenségét. Sajátos módon a függetlenné vált állam legfõbb ellenségének ezután a forradalmát szintén megvívó Angliát tekintette. Az évi elsõ holland angol tengeri háborút a században még további három követte. Az es második háború még a hollandok fölényét hozta (e háború után cserélték el Új-Amszterdamot, a késõbbi New Yorkot, a dél-amerikai Surinamra). A 18. századi újabb két háborúban azonban lassan kibontakozott az angolok fölénye. Sikerükben nem kis szerepet játszott

3 Hollandia politikai berendezkedésének gyengesége. Bár Orániai Vilmos és leszármazottai komoly tekintélyt szereztek, az új állam politikusai elhárították a monarchikus törekvéseket. Az állam (neve Egyesült Németalföld, de legerõsebb tartománya után kezdték Hollandnak is nevezni) élén ugyan egy általános helytartó állt, a hét tartomány képviselõibõl pedig megalakult a Generaliteit, az egyes tartományok nagyfokú autonómiája mégis megakadályozta az erõs államszervezet kiépítését. Az között az általános helytartó méltóságát betöltõ, rendkívül tehetséges Orániai Móric is inkább mint tartományi helytartó rendelkezett tényleges hatalommal. Amikor a tartományok vezetõi úgy érezték, hogy az Orániaiak uralkodói hatalomra törnek, között egyáltalán nem választottak általános helytartót. III. Vilmost ( , 1689-tõl angol király) spontán népfelkelés juttatta hatalomra. A spanyolok elleni szabadságharc Hollandiában a társadalmi rendszert alapvetõen megváltoztató forradalommal járt együtt. Megerõsödött a polgárság, felvirágzott a gazdaság. Hollandia a 17. században olyan tõkés mintanemzetté vált, amelynek gazdagságát Európa minden országában irigyelték. Gyarapodott a textilipar, a hajóépítés, az ún. holland csoda két alappillére mégis leginkább a kereskedelem és a mezõgazdaság lett. A holland kereskedõk átvették az északnémet városoktól a baltikumi és a skandináviai kereskedelmet, de szállítottak (például gabonát) a mediterrán térségbe is. A tengerentúli kereskedelemre társaságok alakultak (1594: Távoli Országok Társasága, 1602: Holland Kelet-indiai Társaság). A holland gyarmatosítás elsõsorban Dél-Afrikában, Délkelet-Ázsiában és egy ideig Észak-Amerikában vezetett sikerre. Angliában az es uralkodóváltás, az ún. dicsõséges forradalom eredményeképpen az abszolutizmust felváltotta az alkotmányos monarchia. A Jogok törvénye (Bill of Rights) biztosította a parlament befolyását: elõírta rendszeres idõközönkénti összehívását, jogává tette az évenkénti adókivetést. Törvénnyel zárták ki a hatalomból a Stuart leszármazottakat. Fokozatosan kialakult a politikai egyensúlyt biztosító kétpárti rendszer. A toryk elsõsorban a földbirtokosok és a vidéki nemesek, a whigek a városi gazdagok és az újnemesek érdekeit képviselték. Anna királynõ ( ) uralma alatt a whig többségû parlament a spanyol örökösödési háborúban való részvétel mellett döntött. A tetemes háborús kiadások miatti elégedetlenség azonban megbuktatta e politikát. A hatalmat átvevõ tory kormány vezetõje, Henry Bolingbroke azonban

4 150 A KORA ÚJKOR Stuart-párti összeesküvés gyanújába keveredett, így között ismét a whigek kerültek kormányra. A parlamenti erõknek kedvezett az újabb dinasztiaváltás is. Az Annát követõ I. György ( , eredetileg hannoveri választófejedelem) nem tudott angolul, s ezért távol maradt az ún. titkos tanács üléseirõl. Szokása precedenssé vált, az eredetileg az uralkodó által irányított tanácsadó szerv a királyi hatalomtól független, önálló vezetõ szervezetté vált. Anglia a 18. században gazdaságilag és társadalmilag egyaránt stabilizálódott. Megerõsödését tükrözhetik az új mezõgazdaság és az ipari forradalom elsõ találmányai. Franciaországban XIV. Lajost alig ötéves dédunokája követte (XV. Lajos: ), s a gyermek király alatt nem akadt tekintélyes politikus, aki az állam zilált pénzügyeit rendbe tudta volna hozni. A gyarmati kereskedelem hasznára támaszkodó skót bankár, John Law reformkísérlete kudarcot vallott, Fleury bíboros elsõ miniszteri mûködése ( ) az osztrák örökösödési háborúba torkollott. XV. Lajos uralma nem annyira a király hatalmáról, mint inkább kegyencnõi (Madame Pompadour, Madame Dubarry) befolyásáról, valamint a király cinikus szólásáról (utánam az özönvíz) vált nevezetessé. A felfedezéseket követõ viszonylag rövid felfutás után Spanyolország hamar hanyatlásnak indult. Távlatilag a felfedezések következményei inkább károsnak, mint hasznosnak bizonyultak. Az ellenszolgáltatás nélkül szerzett nemesfémmennyiségen mind az állam, mind a tengerentúli utakon elõnyben részesített nemesek olyan árucikkeket akartak vásárolni, amelyeket a hazai ipar nem tudott megtermelni. Az állam gyakorlatilag a protekcionizmussal ellentétes gazdaságpolitikával segítette elõ a külföldi termékek bevitelét az országba, és nehezítette meg a hazai termékek kivitelét. A hazai ipar így elsorvadt. Az Újvilágból származó nemesfém-behozatal elapadása pedig a 17. században pénzügyigazdasági válságot okozott. A spanyol udvar költséges szertartásrendje, az európai háborúkba való beavatkozás, a bécsi Habsburgok katonai támogatása végül pénzügyi válsághoz vezetett. II. Fülöp utódai, III. Fülöp ( ) és IV. Fülöp ( ) tehetségtelen kegyenceiknek (Lerma gróf, Olivarez herceg) engedték át a kormányzást, ami elmélyítette a belsõ nehézségeket. Amikor pedig II. Károllyal ( ) kihalt a Habsburgok spanyol ága, a nem is olyan régen nagyhatalmi pozíciót elfoglaló ország trónja idegen hatalmak játékszerévé vált. A trónt az euró-

5 pai hatalmak jóindulatából megszerzõ V. Bourbon Fülöp ( ) elõdeinél szerényebb, mediterrán orientációjú politikát folytatott. Rövid életûnek bizonyult a harmincéves háborúban döntõ szerepet játszó Svédország tündöklése is. A dán uralmat a 16. század elején lerázó Vasa-dinasztia tagjai tehetségesen szervezték meg államuk igazgatását. Mintegy a korábbi dán uralom örököseiként megõrizték fennhatóságukat Finnország felett, igaz, rokon népünk feletti uralmuk a zord éghajlat miatt nem sok haszonnal járt. A reformáció lehetõséget adott számukra, hogy szekularizálják az egyházi birtokokat. Az adó megszavazása a rendi gyûlés hatáskörébe került, abban azonban a parasztságnak a jobbágyi alávetést elkerülõ csoportjai (pontosabban képviselõik) is helyet kaptak. Ugyanez a parasztság képezte a hadsereg alapját. A 16. század végén a svédek elfoglalták Észtországot, majd II. Gusztáv Adolfnak ( ) uralkodása elsõ szakaszában sikerült újabb jelentõs balti-tengeri partvidékeket elfoglalnia (Livland, Riga és Pernau kikötõivel), s ezáltal Oroszországot elszigetelnie a Baltikumtól. A harmincéves háború a Keleti-tenger partján juttatta újabb területekhez Svédországot (Mecklenburg, Pomeránia). A 17. század közepének lengyel háborúi nem hoztak közvetlen hasznot, a 18. század elején pedig XII. Károly ( ) kalandorpolitikája és veresége a második északi háborúban véget vetett Svédország nagyhatalmi szerepének. Németország sorsa a vesztfáliai békében pecsételõdött meg. A 17. század legfeljebb a tartományi fejedelmek erõviszonyaiban hozott némi változást. Több nagy múltú, korábban befolyásos fejedelemség mint Bajor- és Szászország jelentõsége csökkent, míg más, addig jelentéktelen tartományok (Brandenburg-Poroszország, Hannover) jelentõsége növekedett. A Habsburgoknak öröklött ausztriai tartományaikban és a 16. század elején megszerzett Magyar- és Csehországban kellett abszolutizmusukat kiépíteni. A pénzügy és a hadügy irányítására a 16. században felállított központi szervek (Udvari Kamara, 1527; Udvari Haditanács, 1556) mellett azonban az államirányítás egységének megvalósítása nem sok eredményt tudott felmutatni. Bécsben még a 17. században is közel fél tucat kancellária foglalkozott az egyes országokkal, tartományokkal. Felemás eredménnyel járt a központosítás érdekében a rekatolizáció segítségül hívása. A birodalmi politikában súlyos kudarchoz vezetõ kísérlet az osztrák és a cseh tartományokban

6 152 A KORA ÚJKOR sikerrel járt, a reformációt ott (Csehországban gyakorlatilag a nemesség kicserélésével) sikerült visszaszorítani. Magyarországon ezzel szemben az ország megosztottsága és a protestánsokat védelmükbe vevõ erdélyi fejedelmek eredményes politikája miatt a vallási kérdés egészen a 18. század végéig a felszínen maradt. Súlyos teherként nehezedett a Habsburg-kormányzatra az Oszmán Birodalom szomszédsága, terjeszkedõ politikája, amely állandó hadi készültséget igényelt. Amikor a 17. század végén sikerült a törököt kiûzni Magyarországról, ezt szinte azonnal követte a spanyol trón elvesztése. A Habsburg Birodalom súlypontja ezáltal Közép- Európába tevõdött át. Lengyelországi események ugyan viszonylag gyakran szerepelnek a kora újkori történelemben, az ország azonban fokozatosan szomszédai politikájának passzív résztvevõjévé vált. A 17. században lengyel trónra került Vasa-család uralma alatt az országot sorozatos svéd, orosz, kozák és török tatár támadások érték. Az ún. elsõ északi háborúban ( ) a lengyel uralkodó elveszítette hûbéruraságát Poroszország felett, a 18. század elején kirobbant második északi háborúban ( ) pedig a lengyel trón kérdésérõl már idegen hatalmak kívántak dönteni. II. (Erõs) Ágostot ( ) az oroszok, riválisát, Leszczyński Szaniszlót a svédek támogatták. Oroszország központosítása folytatódott. Az országra a Rurikház kihalta után, a 17. század elején zavaros idõk (szmuta) köszöntöttek, az 1613-ban hatalomra jutott Romanov-ház tagjainak azonban többek között az ortodox egyház támogatásával lassan sikerült úrrá lenniük a belsõ zavarokon. I. (Nagy) Péter ( ) nagyhatalmi álmai érdekében komoly belsõ államigazgatási, gazdasági és katonai reformokat hajtott végre. A központi igazgatásban szakkollégiumokat állított fel, a vidéket kormányzóságokra és kerületekre osztotta. A nemesek számára kötelezõvé tette az állami (katonai vagy közigazgatási) szolgálatot. Az új igazgatással megnövelte az állami bevételeket. Az ipart a hadügy (flottaépítés, fegyvergyártás) szolgálatába állította. A Baltikumba való kijutással a cárnak sikerült Oroszországot az európai politika kikerülhetetlen tényezõjévé emelnie. Ennek a jele lehetett az új fõváros, Szentpétervár megalapítása is (1703).

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei:

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: I. FERDINÁND (1526-1564) magyar király, cseh király, osztrák fõherceg, és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 2. forduló MEGOLDÁSOK 1. Mutassa be a források és ismeretei

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK Az egész Európát, illetve a közép-európai nagyrégiót szemlélve azt látjuk, hogy nagyon alacsony azoknak a területeknek az aránya, amelyek kizárólag egyetlen állami szuverenitás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

ENDREY ANTAL A WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK TARTALOMJEGYZÉK

ENDREY ANTAL A WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK TARTALOMJEGYZÉK ENDREY ANTAL A DISZNÓFEJŰ NAGYÚR A WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK TARTALOMJEGYZÉK Előszó A MINDENHATÓ PÉNZ A ROTHSCHILDOK A SZABADKŐMŰVES KAPCSOLAT A KOMMUNISTA LIDÉRC KIKEL A DOLLÁR ELTÉRÍTÉSE

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR Eddig senki sem állította be úgy a fejlődési lehetőségeket, hogy a fölszabadítás Erdély felől is kiindulhatott volna. A stratégiai helyzet

Részletesebben

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN Új korszak köszöntött Európára a XI. század hajnalán. A népvándorlás vihara elült, az erdőkbe, ingoványokba menekült, életükért, élelmükért remegő emberek előmerészkedtek rejtekeikből,

Részletesebben

HK 126. (2013) 1. 116 133.

HK 126. (2013) 1. 116 133. Kármán Gábor Kísérletek svéd segítség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához * Amikor II. Rákóczi Ferenc 1703 májusában úgy döntött, hogy lengyelországi emigrációjából hazatérve a tiszaháti

Részletesebben

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN ly- DÜM A KÉ K I r A l v s A g UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN DÜMMERTH DEZSÓ A KÉT HUNYADI p a n o r á m a TARTALOM l-.lső fejezet A szereplők felv o n u ln ak... 9 A magyar királyeszme megtörése...

Részletesebben

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK Bolondok 2012-1 - Alkotmánytörténet/1. tétel A magyar nomád állam és a honfoglalás (17-35. oldal) I. Nemzetségi szervezet kora A társadalmi szerveződés kezdetei - i.e.

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE 1. A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM FEJLÕDÉSE A KEZDETEKTÕL AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚIG Amikor a Szövetséges Fõhatalmak a területi változásokat

Részletesebben

Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján

Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján GROTIUS E-KÖNYVTÁR /47 2012 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges

Részletesebben

LEXIKA ÁTTEKINTÉS. Kronológia: 1308-1342, 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, 1342 1382, 1351, 1387 1437, 1458 1490, 1467

LEXIKA ÁTTEKINTÉS. Kronológia: 1308-1342, 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, 1342 1382, 1351, 1387 1437, 1458 1490, 1467 1. TÉMAKÖR: Magyarország gazdasága a XIV XVII. században LEHETSÉGES TÉTELCÍMEK: 1, A Károly Róbert által kijelölt úton: vegyesházi királyaink gazdaságpolitikája 2, A magyar gazdaság jellemzői a késő középkorban

Részletesebben

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Kovács György 1 Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Tanulmányunkban a magyar pénztörténet három kitüntetett szakaszával kívánunk foglalkozni, három olyan korszakkal, amikor a

Részletesebben