Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)"

Átírás

1 Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István: A közigazgatási jog kútfőiről ( A házszabályok című rész In: uő. Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, I. kötet oldal, ill. II. kötet oldal) Házszabályok (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Kerekes Zsuzsa: Házszabály (In: Parlamenti ábécé, oldal) Lőrik Erzsébet: A magyar országgyűlés főbb korszakainak házszabályai (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen A parlament belső alkotmánya és Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje című fejezetek Osiris Kiadó, Bp ) Pölöskei Ferenc: A magyar parlament néhány jogintézménye és történetiségük (Múltunk, szám) 1848 előtt Irinyi József: Országgyűlés rendezéséről (kiadja: Heckenast Gusztáv, Pesten, 1847.) Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány (Kassa, 1906.) Marczali Henrik: A magyar országgyűlés első házszabálya (Budapesti Hírlap, 25. évf szám: április 11.) Salamon Ferenc: Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (A tanulmányban, ill. függelékében Eszterházy Miklós nádor 1637-es házszabálytervezete, törvényjavaslata az országgyűlés tárgyalásának rendezéséről, magyarul és latinul. Eggenberger, Pest, 1869.) 1848/49, Házszabályok Az alsóház ideiglenes rendszabályai (Egyet. bet. Buda, 1848.) A képviselőház rendszabályai 1848 (In: Beér János Csizmadia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti Országgyűlés) (Bp ) Az 1848-iki alsóház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A felsőház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A képviselőház házszabályai 1868 (Bp ) A képviselőház házszabályai (Schlesinger és Wohlauer ny., Bp )

2 A főrendiház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai Hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1889 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai. 7. tc. a főrendiház szervezetének módosításáról (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1901 (Pesti Könyvnyomda Rt., Bp ) A képviselőház ideiglenes házszabályai (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai 1908 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) Tanulmányok, könyvek (Barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Bp ) Bethlen Oszkár: A házszabályok (In: Politikai Magyarország, IV. kötet. Politikai pártok története, Bp oldal) Búza László: A Képviselőház házszabályai. Államjogi tanulmány (Sárospatak, 1916.) Csorba Ferenc: Parlamenti vitáink szabályozása érdekében (Budapesti Szemle, 60. kötet, 154. szám, 1889.) Eötvös Károly: A házszabály kérdése Az új házszabály (In: uő. Harcz az alkotmányért. Eötvös Károly munkái, XXIV. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T., Bp és oldal) Fayer Gyula: Parlamenti dolgok, I. kötet (Bp ) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Bp. Grüll K ) Lukács Gyula: A magyar országgyűlés képviselőháza házszabályának fejlődése ig (Bp. é. n.) Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A képviselőválasztások, a házak alakulása és működése (Bp ) Návay Lajos: A Házszabályok reformjához (Budapesti Szemle, 151. kötet, 436. szám, 1913.) Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban (Pest, , 95. és köv. oldal) Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón (Politikusok és intézmények) (különösen A házszabályok című rész História Könyvtár, Monográfiák, 15. História MTA Történettudományi Intézete, Bp oldal) Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc utolsó évei (a Deák és a képviselőház jogintézményei című fejezet Éghajlat Könyvkiadó, Bp oldal) Thorotzkay Miklós: Az 1913-ik évi Házszabály-módosítás (Bp ) /45 Házszabályok A nemzetgyűlés házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok módosításának előkészítésére kiküldött bizottság jelentése a nemzetgyűlés végleges házszabályainak tervezete tárgyában (Pesti Nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok szerkesztésére kiküldött bizottság jelentése (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp )

3 A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai (1940.) (Athenaeum, Bp ) Cikkek, tanulmányok, könyvek Az új házszabály-revízió és Magyarország (Magyarország, október 17.) Nosz Gyula: Házszabályreform. Az új törvényhozás címére (Magyar Szemle, szám) Spectator: Házszabályrevízió (Magyar Szemle, szám) Zsedényi Béla: A parlamenti munkamegosztás (Miskolc, 1929.) Házszabály Az ideiglenes nemzetgyűlés ügyrendje (tervezet) (Athenaeum, Bp ) A Nemzetgyűlés házszabályai. Az november 29-ére összehívott Nemzetgyűlés irományai, I. kötet, hiteles kiadás (Athenaeum, Bp ) Tanulmányok, cikkek A Ház megkezdte a házszabály-vitát (Világ, január 26.) Földesi Margit: Házszabályok és összeférhetetlenség (In: A magyar parlament , szerk.: Hubai László és Tombor László, Gulliver Lap- és Könyvkiadó, Bp oldal) Házszabályok Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp illetőleg Állam és Igazgatás, oldal) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Bp ) Cikkek, tanulmányok A Házszabály. Interjú Kukorelli Istvánnal (Képes Újság, október 22.) Az Országgyűlés módosított ügyrendjének hatása a képviselők és az országgyűlési szervek munkájára (MSZMP KB Közigazgatási és adminisztratív osztálya, július) Ádám Antal: Magyar államjog ( Az Országgyűlés működési rendje című fejezet Tankönyvkiadó, Bp oldal) Babus Endre: Ki kinek az embere? (A háznagyi intézmény visszaállításáról, az Országgyűlés pénzügyeinek ellenőrzéséről a házszabálytervezet bizottsági vitájában) (HVG, január 14.) Csak a népszavazással megerősített Alkotmány után lesz mód időtálló ügyrendre (Magyar Nemzet, május 11.)

4 Deák András: Kerüljön az ügyrendbe a bizalmatlansági indítvány. A parlament jogi bizottságának javaslata (Népszava, január 7.) E. A.: Másfél évig érlelték. Megjelent az Országgyűlés új házszabálya. Interjú Tallóssy Frigyes képviselővel (Magyar Hírlap, január 25.) Éles vita után módosították az ügyrendet (Magyar Nemzet, január 12.) Halmai Gábor: Az Országgyűlés szerepének módosulása az ügyrendek tükrében (Medvetánc, szám) Horváth Dezső Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Valóság, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Országgyűlési Tudósítások, május 11.) Jakab Tibor: Törvény három olvasásban (Országgyűlési Tudósítások, június 3.) Jakab Tibor: Jelen is meg nem is? (Országgyűlési Tudósítások, június 30.) Jakab Tibor: Országgyűlési guillotine (A Világ, március 8.) J. I.: (Ügy)rendnek lennie kell. A Ház új szabályra vár (Magyar Nemzet, október 19.) Korom Mihály: A készülő ügyrend a demokratizmust, a pluralizmust szolgálja (Magyar Nemzet, október 8.) Sponga István: Zártállami parlament. Az évi parlamenti házszabály-módosítás folyamata levéltári dokumentumok alapján (kézirat, 1995.) Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Új parlamenti ügyrend készül. Az Országgyűlés elnökével Bács-Kiskun megyében (Magyar Hírlap, március 29.) W. b.: Zárt ülésen módosította ügyrendjét az Országgyűlés. Interjú Bölcsey Györggyel, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság titkárával (Magyar Nemzet, június 27.) Házszabály A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Képviselői kézikönyv, szerk.: Kata Péter, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Országgyűlési kézikönyv, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya (szerkesztette Bánki Miklós és Háziné Varga Mária, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve (összeállította: Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp ) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2003., 3. kiadás 2004., 4. kiadás 2004.) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve kiadás (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2008.) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya ( Az Ország Háza Internet honlap, Cikkek, tanulmányok A magyar Országgyűlés ügyrendi szabálytervezetéhez (készült: A parlamenti ügyrend nemzetközi szakértőinek csoportja közreműködésével, a National Democratic Institute for

5 International Affairs (USA) szervezésében, április 12-én, Budapesten, soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Irat- és levéltári osztály) A Házszabály elfogadása javíthatja a parlamenti munkát. Interjú Dornbach Alajossal (Magyar Hírlap, október 5.) A parlament védi majd titkait. Újabb javaslatok a házszabály módosítására (Világgazdaság, augusztus 30.) Andor László: Parlament politikus szemmel. Szabad támogatja Ádert (Magyar Hírlap, december 5., 6.) Arató Judit: Ismét ütközési pont a házszabály (Népszava, július 5.) Arató Judit: Van remény a házszabály módosítására (Népszava, november 12.) Arató Judit: Még saját szabályairól sem tudott dönteni a T. Ház. Nem csak a kétharmados törvényekkel, a reformokkal, de saját alkotmánysértéseivel is foglalkoznia kell az Országgyűlésnek (Népszava, augusztus 14.) Arató Judit: Konszenzussal módosíthatják a házszabályt. Végre kikeveredhet a parlament a saját maga által okozott alkotmányellenes helyzetből (Népszava, november 22.) Az ellenzék nem akarja a házszabály-módosítást. A Fidesz már biztosan kivonul a szavazásról (Magyar Hírlap, június 22.) Babus Endre: Radikális lépés (HVG, június 20.) Bak Mihály: Tárgyszerűbb lehet a parlament (Népszava, augusztus 31.) Bauer Tamás: Parlamenti arcátlanságok (Népszava, április 10.) B. B. Gy.: Mától él az új házszabály (Magyar Hírlap, október 10.) bi. cs. pl. sz. v.: A médiaháború furcsa csatája. Pártvélemények a házszabálymódosítási javaslatról (Új Magyarország, február 4.) bi. cs. pl. sz. v.: Napirenden a napirend előtti. A médiaháború furcsa osztálya Pártvélemények a házszabály-módosítási javaslatról (Új Magyarország, június 15.) Bednárik Imre: Az SZDSZ az ellenzékkel szavazott a házszabály módosítása ügyében. A szocialisták egyedül maradtak a házszabály módosításában (Népszabadság, július 3., 4.) B. I.: Lehetséges megegyezés a házszabályról? (Népszabadság, június 27.) I. B.: Működési szabályzat a frakcióknak (Népszabadság, április 13.) Befejeződött az Országgyűlés ülésszaka. Új demokratikus házszabály (Népszabadság, január 12.) Bodnár Lajos: Hol szorít a Ház-szabály? Felelősség terheli a Ház elnökét. Beszélgetés Hack Péterrel az ügyrendi csapdákról (Népszava, június 11.) Bodnár Lajos: Kabinet-jogalkotás a parlamentben? Kormányszándék: törvénykezés szűkebb körben. Interjú Kajdi Józseffel, a MEH közigazgatási államtitkárával és Hack Péterrel (SZDSZ) (Népszava, március 7.) Bodnár Lajos: Képviselőregula. Merre tart a házszabály? Jön a háznagy. Határozatképtelen, de még tárgyalóképes (Népszava, március 15.) Bodnár Lajos: Eörsi Mátyás: ellenzéki napok a parlamentben? Az SZDSZ a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, március 22.) Bodnár Lajos: Nem az utódokat akarjuk megregulázni. Csépe Béla frakcióvezető a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, április 1.) Bodnár Lajos: Az idővel jobban gazdálkodó törvényalkotás. Az Országgyűlés főtitkára az ügyrendi reformról (Magyar Nemzet, szeptember 22.) Budai: Új Házhoz új szabály kell (Szabad György elnök sajtótájékoztatója az Országgyűlési Könyvtár visszatéréséről a Parlamenthez) (Esti Hírlap, augusztus 25.) (Cabrera Alvaro): A Házszabály (Parlamenti Hírlevél, szám) Csoportterápia. Készülő Házszabály (HVG, november 10.) Csuhaj Ildikó: Kövér módosítaná a Házszabályt (Népszabadság, július 21.)

6 Csuhaj Ildikó: A DK-nak (Demokratikus Koalíció) nem lehet frakciója (Népszabadság, április 17.) Czirják Izsó: Módosulhat a házszabály. A tervezet fő pontjairól megállapodtak, de az ülés rendje továbbra is kérdéses (Magyar Nemzet, február 1.) Deáki László: Ki vonul ki? Teljes konszenzus szükséges-e a házszabály módosításához? (Kónya Imre és Hack Péter véleménye) (Reform, július 6.) Formálódik az új házszabály tervezete (Népszava, július 14.) G. A.: Idén már nem lesz új házszabály (Magyar Hírlap, december 8.) Gali Ákos: Készül a házszabály. Sok időt elvesztegettünk... (Magyar Nemzet, április 14.) Gyorsulhat a törvényhozás. Még az idén módosul a Házszabály? (Beszélgetés Dávid Ibolyával, az Ügyrendi bizottság elnökével) (Új Magyarország, szeptember 3.) Hack Péter: Az óceán legmélyebb pontja (Népszabadság, november 4.) Hozzászólás: Salamon László: Házszabályviták és az óceán mélye (Népszabadság, december 13.) Hatpárti egyeztetés lehetséges a házszabályról (Népszava, április 6.) Háziné Varga Mária: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Az Országgyűlés, oldal) Házszabály: happy and? (új házszabály-tervezet) (HVG, július 23.) Házszabály-tervezet (HVG, június 26.) Javorniczky István: A házszabály mindent megenged. Beszélgetés Kukorelli István alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, július 6.) Juhász Gábor: Összeférhetetlenek. Házszabályviták (HVG, június 8.) Juhász Gábor: Egyről kettőre. Házszabály-módosítási tervek Házszabály-módosítási javaslatok az es parlamentben (HVG, szeptember 16.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (Törvény az Országgyűlésről és a Házszabály módosítása) (HVG, március 24.) K. P.: Negyedére csökkent a szavazások száma. Képviselők a megújult házszabályról (Magyar Hírlap, október 14.) Kerekes András: Ház, szabályokra várva. Iszapbirkózás (Köztársaság, március 3.) Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé (Osiris Kiadó, Bp ) Kis Ferenc: Gyakran sérül a házszabály. Salamon László: a koalíció Pilátusként mosta kezeit (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kovách Márton: Kétélű fegyver. Házszabály-módosítás (Magyar Narancs, szeptember 24.) Kukorelli István: A Kormány és ellenzéke az új házszabályban (In: Kérdőjelek: a magyar kormány , oldal) Kukorelli István: A házszabályok jósága (Magyar Hírlap, augusztus 29.) L. László János: Kell új házszabály, de az sem old meg mindent! (Interjú Hack Péterrel) (Magyar Hírlap, szeptember 16.) Lövétei István: A T. Ház tekintélye (Társadalmi Szemle, szám) Márványi Ágnes: Az együttműködés és a szembenállás szabályai. Készül az új házszabály (Magyar Hírlap, december 10.) Mr.: Az új házszabály gyorsítaná a törvényalkotást. A nap interjúja Isépy Tamás igazságügyi államtitkárral (Magyar Hírlap, február 14.) (moldoványi): Radikális házszabály-változtatás. Eltorzult a napirend előtti felszólalás intézménye (Magyar Nemzet, február 28.) Módosítják a házszabályt. A jövőben tíz képviselő is alakíthat frakciót (Népszava, december 7.) Napirenden a Házszabály módosítása (Népszabadság, augusztus 31.)

7 Nem adom meg a szót... Ügyrendi kisszótár. Interjú Hack Péterrel, az Ügyrendi bizottság tagjával (4 oldalas szabad demokrata tájékoztató, augusztus 19.) németh: Milyen lesz az új házszabály? Még készül a harmadik változat. Interjú Papp Istvánnal, az Országgyűlés Elnöki Hivatala főosztályvezetőjével (Magyar Nemzet, április 24.) Németh Era: Új házszabály: fegyelmezettebb parlament (Magyar Hírlap, július 6.) N. E. F. A.: Hogyan érvényesítse véleményét a parlamenti kisebbség? Javaslat a házszabályról (Magyar Hírlap, július 7.) Németh Era: Kordában tartott képviselők (Magyar Hírlap, július 8.) N. E.: MDF, KDNP: az új házszabály visszalépés lesz (Magyar Hírlap, július 12.) N. E.: Hatpárti megegyezés a házszabályról (Magyar Hírlap, július 13.) N. E. Cs. I.: Mégis hatpárti lesz a házszabály-módosítás. Sz. Sz.: Önkéntes jogkövetésre épül a házszabály. Beszélgetés Hack Péterrel, az Alkotmányügyi bizottság elnökével (Magyar Hírlap, szeptember 1.) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Ómolnár Miklós: Kossuth téri képeslap (az új házszabályról) (Köztársaság, szeptember 9-15.) Óra indul. Új parlamentszabályok (HVG, szeptember 24.) őszy-tóth: Formálissá válhatnak a viták. Salamon László a házszabálytervezetről (Magyar Nemzet, augusztus 6.) P. A. G. P. Z. G. A.: Patthelyzet az új házszabály megalkotásában (Magyar Hírlap, szeptember 9.) Patay Gábor: Megnehezítik a parlament működését a házszabály hibái (Népszava, október 4.) Petrétei József Kisfaludy Zoltán: Az Országgyűlés Házszabályának jogi jellegéről (Magyar Közigazgatás, szám) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Rab László: A Tisztelt Ház-szabály (Népszabadság, június 26.) Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám szeptember) Rendezni végre házi dolgainkat (Interjú Áder Jánossal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével) (Társadalmi Szemle, szám) Rubovszky Csilla: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályai a történelmi visszatekintés, a nemzetközi összehasonlítás és a jelenlegi szabályozás függvényében (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Salánki Judit: A Házszabály, mint az Országgyűlés határozata (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) Sándor Zsuzsanna: Rendeleti kormányzás. A parlamentarizmus felszámolása (168 Óra, február 2.) Somogyvári István: Kell egy új Házszabály! (Társadalmi Szemle, szám) Somogyvári István: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Magyarország politikai évkönyve 1992, oldal) Somogyvári István: Az Országgyűlés új Házszabályának fő koncepcionális kérdései (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, július) Somogyvári István: A Tisztelt Ház szabályai (In: Magyarország politikai évkönyve 1994, oldal) Somogyvári, István: The Operation of the Standing Orders (In: The First Parliament , oldal)

8 Somogyvári István: A kormányzat parlamenti ellenőrzése az új Házszabály tükrében (In: A bizottsági munka 2. rész, oldal) Sz. Sz. T. E.: Megszűnhetetlen frakciók. Zátonyra jutott a házszabály-módosítás (Világgazdaság, november 12.) Szigorú diéta. Házszabály-módosítás (HVG, március 20.) Takács Imre: A Házszabály, mint alkotmányjogi jogszabály (kézirat, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp sorszám: 57.) Tamás Gáspár Miklós: A diétai regulának summás veleje (Beszélő, május 18.) Tölgyessy Péter: A törvényhozó üzem ellentmondásai. Az Országgyűlés működése és a házszabály reformja (Népszava, március 29.) Újhegyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) Ügyrendi ügyekben vizsgálódnak. Szocialista munkacsoport értékeli a burkolt házszabálymódosításokat (Világgazdaság, május 8.) Ügyrendrakás (HVG, augusztus 29.) Zárug Péter Farkas: A törvények szelleme (kivételes és sürgős eljárás) (Magyar Demokrata, január 4.) Zs. A.: Hack: őszre új Házszabály a parlamentben (Népszabadság, július 4.) Törvény az Országgyűlésről évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (Magyar Közlöny szám, ill. Arató Judit: Törvény készül az Országgyűlésről (Népszava, január 10.) Baranya Róbert: Kivezethetik a renitens képviselőket (Magyar Hírlap, április 18.) Fazekas Ágnes Pungor András: Törvényben szabályoznák az Országgyűlés működését (Szili Katalin házelnök kezdeményezése) (Népszava, december 14.) Fazekas Ágnes: Kövér megirigyelte Orbán hatalmát? Megkezdődött az ellenzék által bírált országgyűlési törvény vitája: házi hadsereg, irányított nyilvánosság és kivezettetés (Népszava, március 28.) F. Á.: Jön az Országgyűlési Őrség. Tizenkét képviselő alakíthat csak frakciót A DK-nak nem lesz képviselőcsoportja (Népszava, április 17.) Gyötrődik a T. Ház. Tőről metszett náci beszéd (Hetek, április 13.) Horváth Marcella: Beírhat az ellenőrzőbe. A Ház újraszabályozása (Magyar Narancs, április 19.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (HVG, március 24.) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 új törvény az Országgyűlésről (Kodifikáció és közigazgatás, szám) Szakmai anyag az Országgyűlésről szóló törvény előkészítéséről (kézirat, Országgyűlés főtitkára, szeptember) Újabb lótusz faktuszok a parlamentben: jön a háznagy és a főigazgató (http://privatbankar.hu/karrier/) Vincze Antal: A parlamentről szóló egyes nemzeti törvények (Svédország, Svájc, Ausztria) (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2005.) Új Házszabály (a as ciklusra) Új házszabályt tervez a kisebb parlamenthez Kövér László Szili Katalin és Gál Zoltán is változtatna (Népszava, július 24.)

9 Az Alkotmánybíróság házszabállyal kapcsolatos határozatai Az Alkotmánybíróság Országgyűléssel kapcsolatos, a Házszabályt érintő határozatainak jegyzéke (rövid tartalmi ismertető) (In: Az Országgyűlés Házszabálya első kiadás, szerk.: Háziné dr. Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp. 2010) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Újhelyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) A MIÉP frakcióalakításáról Deáki László: A tizennégyek. Egyetért-e azzal, hogy az Alkotmánybíróság felülbírálta a Házszabályt (Csurka István és Jánosi György véleménye) (Reform, június 23.) Fata Anita: Frakciót alapít a MIÉP. A pártok tudomásul vették az AB döntését (Népszava, június 16.) Szalóky Eszter: Frakciót alakíthat a MIÉP (Petrétei József alkotmányjogász az Alkotmánybíróság döntéséről) (megyei lapok, június 16.) Sz. Gy. G. A.: Alkotmánybírósághoz fordulnak. A MIÉP harca az önálló képviselőcsoportért. Frakciót alakíthat a MIÉP (Magyar Hírlap, május 26., június 16.) Az Országgyűlés munkarendjéről (1999) Babus Endre: Hétfogás. Alkotmánybírósági döntés a parlamenti munkarendről (HVG, április 13.) Módosítani kell az ülések rendjét. Alkotmánybíróság: követelmény az ésszerű munkarend (Napi Magyarország, május 27.) Salamon László: Kommunikációs hadviselés. Az Alkotmánybíróság határozata és a parlamenti munkarend (Magyar Nemzet, április 17.) Sereg András: Hiányosnak találta az Alkotmánybíróság a házszabályt (Népszabadság, március 30.) Somos András: Házszabálysirató. Vita a parlamenti munkarendről (MaNcs, április 15.) Sz. Sz. T. E.: Dönteni a politikának kell. Alkotmánybíróság: új testület új felfogás (a munkarendről) (Világgazdaság, március 31.) Velancsics Béla: Háború vagy béke? Visszaáll a régi rend vagy jön a rendkívüli ülés? Az Alkotmánybíróság határozata új helyzetet teremtett (Népszava, március 30., április 1.) Varga Gergely: Ülőháború. Salamon László a Házszabályról (168 Óra, április 22.) A DK frakcióalakításáról (az országos listán mandátumot szerzett pártok frakcióalakításáról) (2013) Juhász Gábor: Székfoglalók. Az LMP-harc a frakcióért (HVG, május 11.) Eltérés a Házszabálytól G. A. T. E.: Dúl a retorikai belháború. A Kormány nem számolhat a házszabálytól való eltéréssel (Világgazdaság, március 7.) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Grill Károly, Bp ) Soltész István: Az Országgyűlés ( Tárgyalás (határozathozatal) Házszabálytól eltéréssel c. rész, oldal)

10 A külföldi Házszabályokról (barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Politikai tanulmány) (Franklin-társulat, Bp ) Horváth László: Néhány európai ország parlamenti házszabályának összehasonlító elemzése. A magyar országgyűlés házszabálya: reflexiók a hatályos házszabályhoz; néhány javaslat de lege ferenda (In: Horváth László Cs. Kiss Lajos: A parlament imázsa, kézirat, Recontra Science, Bp ) Nagy Csongor István Papp Imre Sepsi Tibor (szerk.): Parlamentek Európában. Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok (Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pikler Kornél: A polgári parlamenti házszabályok fejlődése (Jogtudományi Közlöny, szám) Somogyvári István: A hatékony működést biztosító egyes jogintézmények a fejlett demokráciák házszabályaiban (Magyar Jog, szám) Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Atlantisz Könyvkiadó, Bp , második, bővített kiadás, 2010.) Takács Imre: A Házszabály mint alkotmányjogi szabály (MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp kézirat)

11 Lábjegyzet: 1 A január 1-én hatályba lépett Alaptörvény sarkalatos törvényre bízta az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések meghatározását, továbbá úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. A T. Ház e feladatnak úgy tett eleget, hogy az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvényben határozta meg szervezetét, ülésezési rendjét, és azokat a szabályokat, (pl. a vizsgálóbizottságok estében) amelyek a képviselőkön kívül másokra is kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. (Az országgyűlési törvény tartalmazza ugyanakkor a képviselők jogállásának, és a képviselők javadalmazásának szabályait, amelyekről eddig külön törvények rendelkeztek.) Az Országgyűlés a Házszabályt módosítva országgyűlési határozatban szabályozta az Országgyűlés működésének, tárgyalási rendjének, eljárásának részletesebb szabályait. A korábbi Házszabály így április 27-től két dokumentumból tevődik össze: a törvényi házszabályi rendelkezésekből (az Országgyűlésről szóló törvény) és a határozati házszabályi rendelkezésekből. Az Országgyűlésről szóló törvény megalkotásának gondolatát a korábbi ciklusok szocialista házelnökei is szorgalmazták, de ilyen törvényjavaslatot végül nem nyújtottak be az Országgyűlésnek.

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés új, márciustól hatályba lépő munkarendjére vonatkozó szabályokat. Az elemzés során a Központ

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL

BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL Frakciók (pártok képviselőcsoportjai) Az MDF, az SZDSZ és FKgP, az EKgP, az MSZP, a KDNP, a FIDESZ és a MIÉP képviselőcsoportjának ügyrendje, illetve szabályzata ( A szabadon

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Könnyebb lesz a frakcióalakítás

Könnyebb lesz a frakcióalakítás Könnyebb lesz a frakcióalakítás Az új Házszabály alapján főszabály szerint könnyebb lesz országgyűlési frakciót alakítani, azonban erre továbbra is csak a választásokon induló pártoknak lesz lehetősége,

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Törvényalkotás törvény

Törvényalkotás törvény Törvényalkotás törvény A törvényhozást nem szabad elkapkodni. Interjú Salamon Lászlóval (Magyar Hírlap, 1993. szeptember 21.) A törvénygyártás árnyoldalai (Beszélgetés Gál Zoltán frakcióvezetővel) (Új

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA. 2012/2013-as tanév második félév

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA. 2012/2013-as tanév második félév TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA 2012/2013-as tanév második félév A magyar politikai rendszer prezidencializálódása a házszabályok és a parlamenti gyakorlat tükrében

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010 FÜGGELÉK Bibliográfia az Országgyőlésrıl 285 BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010 Tartalom: A rendszerváltást követı korszak országgyőlései 1990. május 2 1994. április 7. 1994.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály KJ:96.114/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése H e l y b e n J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály Törvényességi

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGRÓL Az Alkotmánybíróság az állami szervek rendszerében, alkotmánybíráskodás... 2 Törvény az Alkotmánybíróságról (módosítása, illetve kísérletek a módosítására) (1989-2010)...

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Bibliográfia a bizottságokról

Bibliográfia a bizottságokról Bibliográfia a bizottságokról Lezárva: 2013. októberr Az Országgyűlés bizottsági rendszere 1990-2002 (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Bizottsági főosztály, 2002. április) Az Országgyűlés bizottsági

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T 4.számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 2-án 17:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Síposné Ferge Katalin HVB

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Kodifikáció. ésközigazgatás

Kodifikáció. ésközigazgatás Kodifikáció ésközigazgatás A TARTALOMBÓL PETRÉTEI JÓZSEF A köztársasági elnök megbízatása G. KARÁCSONY GERGELY A fenntartói jogok alakulása a felsőoktatásban, kitekintéssel a kancellári rendszer által

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 28-án, kedden, 11 óra 34 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben