Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)"

Átírás

1 Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István: A közigazgatási jog kútfőiről ( A házszabályok című rész In: uő. Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, I. kötet oldal, ill. II. kötet oldal) Házszabályok (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Kerekes Zsuzsa: Házszabály (In: Parlamenti ábécé, oldal) Lőrik Erzsébet: A magyar országgyűlés főbb korszakainak házszabályai (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen A parlament belső alkotmánya és Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje című fejezetek Osiris Kiadó, Bp ) Pölöskei Ferenc: A magyar parlament néhány jogintézménye és történetiségük (Múltunk, szám) 1848 előtt Irinyi József: Országgyűlés rendezéséről (kiadja: Heckenast Gusztáv, Pesten, 1847.) Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány (Kassa, 1906.) Marczali Henrik: A magyar országgyűlés első házszabálya (Budapesti Hírlap, 25. évf szám: április 11.) Salamon Ferenc: Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (A tanulmányban, ill. függelékében Eszterházy Miklós nádor 1637-es házszabálytervezete, törvényjavaslata az országgyűlés tárgyalásának rendezéséről, magyarul és latinul. Eggenberger, Pest, 1869.) 1848/49, Házszabályok Az alsóház ideiglenes rendszabályai (Egyet. bet. Buda, 1848.) A képviselőház rendszabályai 1848 (In: Beér János Csizmadia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti Országgyűlés) (Bp ) Az 1848-iki alsóház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A felsőház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A képviselőház házszabályai 1868 (Bp ) A képviselőház házszabályai (Schlesinger és Wohlauer ny., Bp )

2 A főrendiház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai Hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1889 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai. 7. tc. a főrendiház szervezetének módosításáról (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1901 (Pesti Könyvnyomda Rt., Bp ) A képviselőház ideiglenes házszabályai (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai 1908 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) Tanulmányok, könyvek (Barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Bp ) Bethlen Oszkár: A házszabályok (In: Politikai Magyarország, IV. kötet. Politikai pártok története, Bp oldal) Búza László: A Képviselőház házszabályai. Államjogi tanulmány (Sárospatak, 1916.) Csorba Ferenc: Parlamenti vitáink szabályozása érdekében (Budapesti Szemle, 60. kötet, 154. szám, 1889.) Eötvös Károly: A házszabály kérdése Az új házszabály (In: uő. Harcz az alkotmányért. Eötvös Károly munkái, XXIV. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T., Bp és oldal) Fayer Gyula: Parlamenti dolgok, I. kötet (Bp ) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Bp. Grüll K ) Lukács Gyula: A magyar országgyűlés képviselőháza házszabályának fejlődése ig (Bp. é. n.) Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A képviselőválasztások, a házak alakulása és működése (Bp ) Návay Lajos: A Házszabályok reformjához (Budapesti Szemle, 151. kötet, 436. szám, 1913.) Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban (Pest, , 95. és köv. oldal) Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón (Politikusok és intézmények) (különösen A házszabályok című rész História Könyvtár, Monográfiák, 15. História MTA Történettudományi Intézete, Bp oldal) Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc utolsó évei (a Deák és a képviselőház jogintézményei című fejezet Éghajlat Könyvkiadó, Bp oldal) Thorotzkay Miklós: Az 1913-ik évi Házszabály-módosítás (Bp ) /45 Házszabályok A nemzetgyűlés házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok módosításának előkészítésére kiküldött bizottság jelentése a nemzetgyűlés végleges házszabályainak tervezete tárgyában (Pesti Nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok szerkesztésére kiküldött bizottság jelentése (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp )

3 A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai (1940.) (Athenaeum, Bp ) Cikkek, tanulmányok, könyvek Az új házszabály-revízió és Magyarország (Magyarország, október 17.) Nosz Gyula: Házszabályreform. Az új törvényhozás címére (Magyar Szemle, szám) Spectator: Házszabályrevízió (Magyar Szemle, szám) Zsedényi Béla: A parlamenti munkamegosztás (Miskolc, 1929.) Házszabály Az ideiglenes nemzetgyűlés ügyrendje (tervezet) (Athenaeum, Bp ) A Nemzetgyűlés házszabályai. Az november 29-ére összehívott Nemzetgyűlés irományai, I. kötet, hiteles kiadás (Athenaeum, Bp ) Tanulmányok, cikkek A Ház megkezdte a házszabály-vitát (Világ, január 26.) Földesi Margit: Házszabályok és összeférhetetlenség (In: A magyar parlament , szerk.: Hubai László és Tombor László, Gulliver Lap- és Könyvkiadó, Bp oldal) Házszabályok Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp illetőleg Állam és Igazgatás, oldal) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Bp ) Cikkek, tanulmányok A Házszabály. Interjú Kukorelli Istvánnal (Képes Újság, október 22.) Az Országgyűlés módosított ügyrendjének hatása a képviselők és az országgyűlési szervek munkájára (MSZMP KB Közigazgatási és adminisztratív osztálya, július) Ádám Antal: Magyar államjog ( Az Országgyűlés működési rendje című fejezet Tankönyvkiadó, Bp oldal) Babus Endre: Ki kinek az embere? (A háznagyi intézmény visszaállításáról, az Országgyűlés pénzügyeinek ellenőrzéséről a házszabálytervezet bizottsági vitájában) (HVG, január 14.) Csak a népszavazással megerősített Alkotmány után lesz mód időtálló ügyrendre (Magyar Nemzet, május 11.)

4 Deák András: Kerüljön az ügyrendbe a bizalmatlansági indítvány. A parlament jogi bizottságának javaslata (Népszava, január 7.) E. A.: Másfél évig érlelték. Megjelent az Országgyűlés új házszabálya. Interjú Tallóssy Frigyes képviselővel (Magyar Hírlap, január 25.) Éles vita után módosították az ügyrendet (Magyar Nemzet, január 12.) Halmai Gábor: Az Országgyűlés szerepének módosulása az ügyrendek tükrében (Medvetánc, szám) Horváth Dezső Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Valóság, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Országgyűlési Tudósítások, május 11.) Jakab Tibor: Törvény három olvasásban (Országgyűlési Tudósítások, június 3.) Jakab Tibor: Jelen is meg nem is? (Országgyűlési Tudósítások, június 30.) Jakab Tibor: Országgyűlési guillotine (A Világ, március 8.) J. I.: (Ügy)rendnek lennie kell. A Ház új szabályra vár (Magyar Nemzet, október 19.) Korom Mihály: A készülő ügyrend a demokratizmust, a pluralizmust szolgálja (Magyar Nemzet, október 8.) Sponga István: Zártállami parlament. Az évi parlamenti házszabály-módosítás folyamata levéltári dokumentumok alapján (kézirat, 1995.) Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Új parlamenti ügyrend készül. Az Országgyűlés elnökével Bács-Kiskun megyében (Magyar Hírlap, március 29.) W. b.: Zárt ülésen módosította ügyrendjét az Országgyűlés. Interjú Bölcsey Györggyel, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság titkárával (Magyar Nemzet, június 27.) Házszabály A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Képviselői kézikönyv, szerk.: Kata Péter, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Országgyűlési kézikönyv, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya (szerkesztette Bánki Miklós és Háziné Varga Mária, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve (összeállította: Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp ) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2003., 3. kiadás 2004., 4. kiadás 2004.) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve kiadás (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2008.) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya ( Az Ország Háza Internet honlap, Cikkek, tanulmányok A magyar Országgyűlés ügyrendi szabálytervezetéhez (készült: A parlamenti ügyrend nemzetközi szakértőinek csoportja közreműködésével, a National Democratic Institute for

5 International Affairs (USA) szervezésében, április 12-én, Budapesten, soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Irat- és levéltári osztály) A Házszabály elfogadása javíthatja a parlamenti munkát. Interjú Dornbach Alajossal (Magyar Hírlap, október 5.) A parlament védi majd titkait. Újabb javaslatok a házszabály módosítására (Világgazdaság, augusztus 30.) Andor László: Parlament politikus szemmel. Szabad támogatja Ádert (Magyar Hírlap, december 5., 6.) Arató Judit: Ismét ütközési pont a házszabály (Népszava, július 5.) Arató Judit: Van remény a házszabály módosítására (Népszava, november 12.) Arató Judit: Még saját szabályairól sem tudott dönteni a T. Ház. Nem csak a kétharmados törvényekkel, a reformokkal, de saját alkotmánysértéseivel is foglalkoznia kell az Országgyűlésnek (Népszava, augusztus 14.) Arató Judit: Konszenzussal módosíthatják a házszabályt. Végre kikeveredhet a parlament a saját maga által okozott alkotmányellenes helyzetből (Népszava, november 22.) Az ellenzék nem akarja a házszabály-módosítást. A Fidesz már biztosan kivonul a szavazásról (Magyar Hírlap, június 22.) Babus Endre: Radikális lépés (HVG, június 20.) Bak Mihály: Tárgyszerűbb lehet a parlament (Népszava, augusztus 31.) Bauer Tamás: Parlamenti arcátlanságok (Népszava, április 10.) B. B. Gy.: Mától él az új házszabály (Magyar Hírlap, október 10.) bi. cs. pl. sz. v.: A médiaháború furcsa csatája. Pártvélemények a házszabálymódosítási javaslatról (Új Magyarország, február 4.) bi. cs. pl. sz. v.: Napirenden a napirend előtti. A médiaháború furcsa osztálya Pártvélemények a házszabály-módosítási javaslatról (Új Magyarország, június 15.) Bednárik Imre: Az SZDSZ az ellenzékkel szavazott a házszabály módosítása ügyében. A szocialisták egyedül maradtak a házszabály módosításában (Népszabadság, július 3., 4.) B. I.: Lehetséges megegyezés a házszabályról? (Népszabadság, június 27.) I. B.: Működési szabályzat a frakcióknak (Népszabadság, április 13.) Befejeződött az Országgyűlés ülésszaka. Új demokratikus házszabály (Népszabadság, január 12.) Bodnár Lajos: Hol szorít a Ház-szabály? Felelősség terheli a Ház elnökét. Beszélgetés Hack Péterrel az ügyrendi csapdákról (Népszava, június 11.) Bodnár Lajos: Kabinet-jogalkotás a parlamentben? Kormányszándék: törvénykezés szűkebb körben. Interjú Kajdi Józseffel, a MEH közigazgatási államtitkárával és Hack Péterrel (SZDSZ) (Népszava, március 7.) Bodnár Lajos: Képviselőregula. Merre tart a házszabály? Jön a háznagy. Határozatképtelen, de még tárgyalóképes (Népszava, március 15.) Bodnár Lajos: Eörsi Mátyás: ellenzéki napok a parlamentben? Az SZDSZ a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, március 22.) Bodnár Lajos: Nem az utódokat akarjuk megregulázni. Csépe Béla frakcióvezető a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, április 1.) Bodnár Lajos: Az idővel jobban gazdálkodó törvényalkotás. Az Országgyűlés főtitkára az ügyrendi reformról (Magyar Nemzet, szeptember 22.) Budai: Új Házhoz új szabály kell (Szabad György elnök sajtótájékoztatója az Országgyűlési Könyvtár visszatéréséről a Parlamenthez) (Esti Hírlap, augusztus 25.) (Cabrera Alvaro): A Házszabály (Parlamenti Hírlevél, szám) Csoportterápia. Készülő Házszabály (HVG, november 10.) Csuhaj Ildikó: Kövér módosítaná a Házszabályt (Népszabadság, július 21.)

6 Csuhaj Ildikó: A DK-nak (Demokratikus Koalíció) nem lehet frakciója (Népszabadság, április 17.) Czirják Izsó: Módosulhat a házszabály. A tervezet fő pontjairól megállapodtak, de az ülés rendje továbbra is kérdéses (Magyar Nemzet, február 1.) Deáki László: Ki vonul ki? Teljes konszenzus szükséges-e a házszabály módosításához? (Kónya Imre és Hack Péter véleménye) (Reform, július 6.) Formálódik az új házszabály tervezete (Népszava, július 14.) G. A.: Idén már nem lesz új házszabály (Magyar Hírlap, december 8.) Gali Ákos: Készül a házszabály. Sok időt elvesztegettünk... (Magyar Nemzet, április 14.) Gyorsulhat a törvényhozás. Még az idén módosul a Házszabály? (Beszélgetés Dávid Ibolyával, az Ügyrendi bizottság elnökével) (Új Magyarország, szeptember 3.) Hack Péter: Az óceán legmélyebb pontja (Népszabadság, november 4.) Hozzászólás: Salamon László: Házszabályviták és az óceán mélye (Népszabadság, december 13.) Hatpárti egyeztetés lehetséges a házszabályról (Népszava, április 6.) Háziné Varga Mária: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Az Országgyűlés, oldal) Házszabály: happy and? (új házszabály-tervezet) (HVG, július 23.) Házszabály-tervezet (HVG, június 26.) Javorniczky István: A házszabály mindent megenged. Beszélgetés Kukorelli István alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, július 6.) Juhász Gábor: Összeférhetetlenek. Házszabályviták (HVG, június 8.) Juhász Gábor: Egyről kettőre. Házszabály-módosítási tervek Házszabály-módosítási javaslatok az es parlamentben (HVG, szeptember 16.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (Törvény az Országgyűlésről és a Házszabály módosítása) (HVG, március 24.) K. P.: Negyedére csökkent a szavazások száma. Képviselők a megújult házszabályról (Magyar Hírlap, október 14.) Kerekes András: Ház, szabályokra várva. Iszapbirkózás (Köztársaság, március 3.) Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé (Osiris Kiadó, Bp ) Kis Ferenc: Gyakran sérül a házszabály. Salamon László: a koalíció Pilátusként mosta kezeit (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kovách Márton: Kétélű fegyver. Házszabály-módosítás (Magyar Narancs, szeptember 24.) Kukorelli István: A Kormány és ellenzéke az új házszabályban (In: Kérdőjelek: a magyar kormány , oldal) Kukorelli István: A házszabályok jósága (Magyar Hírlap, augusztus 29.) L. László János: Kell új házszabály, de az sem old meg mindent! (Interjú Hack Péterrel) (Magyar Hírlap, szeptember 16.) Lövétei István: A T. Ház tekintélye (Társadalmi Szemle, szám) Márványi Ágnes: Az együttműködés és a szembenállás szabályai. Készül az új házszabály (Magyar Hírlap, december 10.) Mr.: Az új házszabály gyorsítaná a törvényalkotást. A nap interjúja Isépy Tamás igazságügyi államtitkárral (Magyar Hírlap, február 14.) (moldoványi): Radikális házszabály-változtatás. Eltorzult a napirend előtti felszólalás intézménye (Magyar Nemzet, február 28.) Módosítják a házszabályt. A jövőben tíz képviselő is alakíthat frakciót (Népszava, december 7.) Napirenden a Házszabály módosítása (Népszabadság, augusztus 31.)

7 Nem adom meg a szót... Ügyrendi kisszótár. Interjú Hack Péterrel, az Ügyrendi bizottság tagjával (4 oldalas szabad demokrata tájékoztató, augusztus 19.) németh: Milyen lesz az új házszabály? Még készül a harmadik változat. Interjú Papp Istvánnal, az Országgyűlés Elnöki Hivatala főosztályvezetőjével (Magyar Nemzet, április 24.) Németh Era: Új házszabály: fegyelmezettebb parlament (Magyar Hírlap, július 6.) N. E. F. A.: Hogyan érvényesítse véleményét a parlamenti kisebbség? Javaslat a házszabályról (Magyar Hírlap, július 7.) Németh Era: Kordában tartott képviselők (Magyar Hírlap, július 8.) N. E.: MDF, KDNP: az új házszabály visszalépés lesz (Magyar Hírlap, július 12.) N. E.: Hatpárti megegyezés a házszabályról (Magyar Hírlap, július 13.) N. E. Cs. I.: Mégis hatpárti lesz a házszabály-módosítás. Sz. Sz.: Önkéntes jogkövetésre épül a házszabály. Beszélgetés Hack Péterrel, az Alkotmányügyi bizottság elnökével (Magyar Hírlap, szeptember 1.) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Ómolnár Miklós: Kossuth téri képeslap (az új házszabályról) (Köztársaság, szeptember 9-15.) Óra indul. Új parlamentszabályok (HVG, szeptember 24.) őszy-tóth: Formálissá válhatnak a viták. Salamon László a házszabálytervezetről (Magyar Nemzet, augusztus 6.) P. A. G. P. Z. G. A.: Patthelyzet az új házszabály megalkotásában (Magyar Hírlap, szeptember 9.) Patay Gábor: Megnehezítik a parlament működését a házszabály hibái (Népszava, október 4.) Petrétei József Kisfaludy Zoltán: Az Országgyűlés Házszabályának jogi jellegéről (Magyar Közigazgatás, szám) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Rab László: A Tisztelt Ház-szabály (Népszabadság, június 26.) Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám szeptember) Rendezni végre házi dolgainkat (Interjú Áder Jánossal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével) (Társadalmi Szemle, szám) Rubovszky Csilla: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályai a történelmi visszatekintés, a nemzetközi összehasonlítás és a jelenlegi szabályozás függvényében (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Salánki Judit: A Házszabály, mint az Országgyűlés határozata (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) Sándor Zsuzsanna: Rendeleti kormányzás. A parlamentarizmus felszámolása (168 Óra, február 2.) Somogyvári István: Kell egy új Házszabály! (Társadalmi Szemle, szám) Somogyvári István: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Magyarország politikai évkönyve 1992, oldal) Somogyvári István: Az Országgyűlés új Házszabályának fő koncepcionális kérdései (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, július) Somogyvári István: A Tisztelt Ház szabályai (In: Magyarország politikai évkönyve 1994, oldal) Somogyvári, István: The Operation of the Standing Orders (In: The First Parliament , oldal)

8 Somogyvári István: A kormányzat parlamenti ellenőrzése az új Házszabály tükrében (In: A bizottsági munka 2. rész, oldal) Sz. Sz. T. E.: Megszűnhetetlen frakciók. Zátonyra jutott a házszabály-módosítás (Világgazdaság, november 12.) Szigorú diéta. Házszabály-módosítás (HVG, március 20.) Takács Imre: A Házszabály, mint alkotmányjogi jogszabály (kézirat, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp sorszám: 57.) Tamás Gáspár Miklós: A diétai regulának summás veleje (Beszélő, május 18.) Tölgyessy Péter: A törvényhozó üzem ellentmondásai. Az Országgyűlés működése és a házszabály reformja (Népszava, március 29.) Újhegyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) Ügyrendi ügyekben vizsgálódnak. Szocialista munkacsoport értékeli a burkolt házszabálymódosításokat (Világgazdaság, május 8.) Ügyrendrakás (HVG, augusztus 29.) Zárug Péter Farkas: A törvények szelleme (kivételes és sürgős eljárás) (Magyar Demokrata, január 4.) Zs. A.: Hack: őszre új Házszabály a parlamentben (Népszabadság, július 4.) Törvény az Országgyűlésről évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (Magyar Közlöny szám, ill. Arató Judit: Törvény készül az Országgyűlésről (Népszava, január 10.) Baranya Róbert: Kivezethetik a renitens képviselőket (Magyar Hírlap, április 18.) Fazekas Ágnes Pungor András: Törvényben szabályoznák az Országgyűlés működését (Szili Katalin házelnök kezdeményezése) (Népszava, december 14.) Fazekas Ágnes: Kövér megirigyelte Orbán hatalmát? Megkezdődött az ellenzék által bírált országgyűlési törvény vitája: házi hadsereg, irányított nyilvánosság és kivezettetés (Népszava, március 28.) F. Á.: Jön az Országgyűlési Őrség. Tizenkét képviselő alakíthat csak frakciót A DK-nak nem lesz képviselőcsoportja (Népszava, április 17.) Gyötrődik a T. Ház. Tőről metszett náci beszéd (Hetek, április 13.) Horváth Marcella: Beírhat az ellenőrzőbe. A Ház újraszabályozása (Magyar Narancs, április 19.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (HVG, március 24.) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 új törvény az Országgyűlésről (Kodifikáció és közigazgatás, szám) Szakmai anyag az Országgyűlésről szóló törvény előkészítéséről (kézirat, Országgyűlés főtitkára, szeptember) Újabb lótusz faktuszok a parlamentben: jön a háznagy és a főigazgató (http://privatbankar.hu/karrier/) Vincze Antal: A parlamentről szóló egyes nemzeti törvények (Svédország, Svájc, Ausztria) (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2005.) Új Házszabály (a as ciklusra) Új házszabályt tervez a kisebb parlamenthez Kövér László Szili Katalin és Gál Zoltán is változtatna (Népszava, július 24.)

9 Az Alkotmánybíróság házszabállyal kapcsolatos határozatai Az Alkotmánybíróság Országgyűléssel kapcsolatos, a Házszabályt érintő határozatainak jegyzéke (rövid tartalmi ismertető) (In: Az Országgyűlés Házszabálya első kiadás, szerk.: Háziné dr. Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp. 2010) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Újhelyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) A MIÉP frakcióalakításáról Deáki László: A tizennégyek. Egyetért-e azzal, hogy az Alkotmánybíróság felülbírálta a Házszabályt (Csurka István és Jánosi György véleménye) (Reform, június 23.) Fata Anita: Frakciót alapít a MIÉP. A pártok tudomásul vették az AB döntését (Népszava, június 16.) Szalóky Eszter: Frakciót alakíthat a MIÉP (Petrétei József alkotmányjogász az Alkotmánybíróság döntéséről) (megyei lapok, június 16.) Sz. Gy. G. A.: Alkotmánybírósághoz fordulnak. A MIÉP harca az önálló képviselőcsoportért. Frakciót alakíthat a MIÉP (Magyar Hírlap, május 26., június 16.) Az Országgyűlés munkarendjéről (1999) Babus Endre: Hétfogás. Alkotmánybírósági döntés a parlamenti munkarendről (HVG, április 13.) Módosítani kell az ülések rendjét. Alkotmánybíróság: követelmény az ésszerű munkarend (Napi Magyarország, május 27.) Salamon László: Kommunikációs hadviselés. Az Alkotmánybíróság határozata és a parlamenti munkarend (Magyar Nemzet, április 17.) Sereg András: Hiányosnak találta az Alkotmánybíróság a házszabályt (Népszabadság, március 30.) Somos András: Házszabálysirató. Vita a parlamenti munkarendről (MaNcs, április 15.) Sz. Sz. T. E.: Dönteni a politikának kell. Alkotmánybíróság: új testület új felfogás (a munkarendről) (Világgazdaság, március 31.) Velancsics Béla: Háború vagy béke? Visszaáll a régi rend vagy jön a rendkívüli ülés? Az Alkotmánybíróság határozata új helyzetet teremtett (Népszava, március 30., április 1.) Varga Gergely: Ülőháború. Salamon László a Házszabályról (168 Óra, április 22.) A DK frakcióalakításáról (az országos listán mandátumot szerzett pártok frakcióalakításáról) (2013) Juhász Gábor: Székfoglalók. Az LMP-harc a frakcióért (HVG, május 11.) Eltérés a Házszabálytól G. A. T. E.: Dúl a retorikai belháború. A Kormány nem számolhat a házszabálytól való eltéréssel (Világgazdaság, március 7.) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Grill Károly, Bp ) Soltész István: Az Országgyűlés ( Tárgyalás (határozathozatal) Házszabálytól eltéréssel c. rész, oldal)

10 A külföldi Házszabályokról (barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Politikai tanulmány) (Franklin-társulat, Bp ) Horváth László: Néhány európai ország parlamenti házszabályának összehasonlító elemzése. A magyar országgyűlés házszabálya: reflexiók a hatályos házszabályhoz; néhány javaslat de lege ferenda (In: Horváth László Cs. Kiss Lajos: A parlament imázsa, kézirat, Recontra Science, Bp ) Nagy Csongor István Papp Imre Sepsi Tibor (szerk.): Parlamentek Európában. Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok (Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pikler Kornél: A polgári parlamenti házszabályok fejlődése (Jogtudományi Közlöny, szám) Somogyvári István: A hatékony működést biztosító egyes jogintézmények a fejlett demokráciák házszabályaiban (Magyar Jog, szám) Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Atlantisz Könyvkiadó, Bp , második, bővített kiadás, 2010.) Takács Imre: A Házszabály mint alkotmányjogi szabály (MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp kézirat)

11 Lábjegyzet: 1 A január 1-én hatályba lépett Alaptörvény sarkalatos törvényre bízta az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések meghatározását, továbbá úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. A T. Ház e feladatnak úgy tett eleget, hogy az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvényben határozta meg szervezetét, ülésezési rendjét, és azokat a szabályokat, (pl. a vizsgálóbizottságok estében) amelyek a képviselőkön kívül másokra is kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. (Az országgyűlési törvény tartalmazza ugyanakkor a képviselők jogállásának, és a képviselők javadalmazásának szabályait, amelyekről eddig külön törvények rendelkeztek.) Az Országgyűlés a Házszabályt módosítva országgyűlési határozatban szabályozta az Országgyűlés működésének, tárgyalási rendjének, eljárásának részletesebb szabályait. A korábbi Házszabály így április 27-től két dokumentumból tevődik össze: a törvényi házszabályi rendelkezésekből (az Országgyűlésről szóló törvény) és a határozati házszabályi rendelkezésekből. Az Országgyűlésről szóló törvény megalkotásának gondolatát a korábbi ciklusok szocialista házelnökei is szorgalmazták, de ilyen törvényjavaslatot végül nem nyújtottak be az Országgyűlésnek.

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés új, márciustól hatályba lépő munkarendjére vonatkozó szabályokat. Az elemzés során a Központ

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Könnyebb lesz a frakcióalakítás

Könnyebb lesz a frakcióalakítás Könnyebb lesz a frakcióalakítás Az új Házszabály alapján főszabály szerint könnyebb lesz országgyűlési frakciót alakítani, azonban erre továbbra is csak a választásokon induló pártoknak lesz lehetősége,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA. 2012/2013-as tanév második félév

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA. 2012/2013-as tanév második félév TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA FELDOLGOZÁSA 2012/2013-as tanév második félév A magyar politikai rendszer prezidencializálódása a házszabályok és a parlamenti gyakorlat tükrében

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

A magyar politikai rendszer 10/14/12. A parlament

A magyar politikai rendszer 10/14/12. A parlament A parlament 1 2 Főbb témakörök 1. A parlament funkciói 2. Az államhatalmi ágak elválasztása és a parlament két ideáltípusa 3. A magyar parlamentről általában 4. Törvényhozási és határozathozatali eljárás

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA A TISZTSÉGVISELŐKRŐL. Tisztségviselők (1848-tól) (elnökök, alelnökök, korelnökök, korjegyzők) Összefoglaló munkák

BIBLIOGRÁFIA A TISZTSÉGVISELŐKRŐL. Tisztségviselők (1848-tól) (elnökök, alelnökök, korelnökök, korjegyzők) Összefoglaló munkák BIBLIOGRÁFIA A TISZTSÉGVISELŐKRŐL Tisztségviselők (1848-tól) (elnökök, alelnökök, korelnökök, korjegyzők) Összefoglaló munkák Bölöny József: Parlamenti tisztségviselők 1848-1948 (kézirat, Országgyűlési

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

Segédanyag a Demokráciajáték egyes részeihez Tartalom

Segédanyag a Demokráciajáték egyes részeihez Tartalom Segédanyag a Demokráciajáték egyes részeihez Tartalom I. Segédlet a Demokráciajáték plenáris üléséhez... 2 II. Segédlet a Demokráciajáték bizottsági üléseihez... 3 III. Segédlet a frakcióüléshez... 5 IV.

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 24., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XIV. törvény Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK

I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK 1. MEDGYESSY-KORMÁNY - MINISZTÉRIUMOK Párosítsd össze a minisztereket az általuk vezetett intézménnyel! 1.Kovács László Igazságügyi Minisztérium (6.) 2. Juhász Ferenc Környezetvédelmi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Parlamenti vizsgálóbizottságok

Parlamenti vizsgálóbizottságok Szabó Zsolt Parlamenti vizsgálóbizottságok P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Szabó Zsolt Parlamenti vizsgálóbizottságok Szabályozás és gyakorlat Magyarországon és külföldön A kötet megjelenését az

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B.

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. lrr in}}t Oí'ezággyiilés Hivatnia 11 / m 2014. évi.... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. Országgy űlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelez ő vagyongyarapodási vizsgálatáró l 1. Az

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Női képviselők az Országgyűlés következő ciklusában A Policy Solutions belpolitikai elemzése a 2014-2018-as Parlament várható összetételéről

Női képviselők az Országgyűlés következő ciklusában A Policy Solutions belpolitikai elemzése a 2014-2018-as Parlament várható összetételéről Női képviselők az Országgyűlés következő ciklusában A Policy Solutions belpolitikai elemzése a 2014-2018-as Parlament várható összetételéről 2014. február Vezetői összefoglaló A 2014-es országgyűlési választások

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben