Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)"

Átírás

1 Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István: A közigazgatási jog kútfőiről ( A házszabályok című rész In: uő. Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, I. kötet oldal, ill. II. kötet oldal) Házszabályok (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Kerekes Zsuzsa: Házszabály (In: Parlamenti ábécé, oldal) Lőrik Erzsébet: A magyar országgyűlés főbb korszakainak házszabályai (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen A parlament belső alkotmánya és Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje című fejezetek Osiris Kiadó, Bp ) Pölöskei Ferenc: A magyar parlament néhány jogintézménye és történetiségük (Múltunk, szám) 1848 előtt Irinyi József: Országgyűlés rendezéséről (kiadja: Heckenast Gusztáv, Pesten, 1847.) Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány (Kassa, 1906.) Marczali Henrik: A magyar országgyűlés első házszabálya (Budapesti Hírlap, 25. évf szám: április 11.) Salamon Ferenc: Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (A tanulmányban, ill. függelékében Eszterházy Miklós nádor 1637-es házszabálytervezete, törvényjavaslata az országgyűlés tárgyalásának rendezéséről, magyarul és latinul. Eggenberger, Pest, 1869.) 1848/49, Házszabályok Az alsóház ideiglenes rendszabályai (Egyet. bet. Buda, 1848.) A képviselőház rendszabályai 1848 (In: Beér János Csizmadia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti Országgyűlés) (Bp ) Az 1848-iki alsóház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A felsőház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A képviselőház házszabályai 1868 (Bp ) A képviselőház házszabályai (Schlesinger és Wohlauer ny., Bp )

2 A főrendiház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai Hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1889 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai. 7. tc. a főrendiház szervezetének módosításáról (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1901 (Pesti Könyvnyomda Rt., Bp ) A képviselőház ideiglenes házszabályai (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai 1908 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) Tanulmányok, könyvek (Barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Bp ) Bethlen Oszkár: A házszabályok (In: Politikai Magyarország, IV. kötet. Politikai pártok története, Bp oldal) Búza László: A Képviselőház házszabályai. Államjogi tanulmány (Sárospatak, 1916.) Csorba Ferenc: Parlamenti vitáink szabályozása érdekében (Budapesti Szemle, 60. kötet, 154. szám, 1889.) Eötvös Károly: A házszabály kérdése Az új házszabály (In: uő. Harcz az alkotmányért. Eötvös Károly munkái, XXIV. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T., Bp és oldal) Fayer Gyula: Parlamenti dolgok, I. kötet (Bp ) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Bp. Grüll K ) Lukács Gyula: A magyar országgyűlés képviselőháza házszabályának fejlődése ig (Bp. é. n.) Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A képviselőválasztások, a házak alakulása és működése (Bp ) Návay Lajos: A Házszabályok reformjához (Budapesti Szemle, 151. kötet, 436. szám, 1913.) Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban (Pest, , 95. és köv. oldal) Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón (Politikusok és intézmények) (különösen A házszabályok című rész História Könyvtár, Monográfiák, 15. História MTA Történettudományi Intézete, Bp oldal) Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc utolsó évei (a Deák és a képviselőház jogintézményei című fejezet Éghajlat Könyvkiadó, Bp oldal) Thorotzkay Miklós: Az 1913-ik évi Házszabály-módosítás (Bp ) /45 Házszabályok A nemzetgyűlés házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok módosításának előkészítésére kiküldött bizottság jelentése a nemzetgyűlés végleges házszabályainak tervezete tárgyában (Pesti Nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok szerkesztésére kiküldött bizottság jelentése (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp )

3 A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai (1940.) (Athenaeum, Bp ) Cikkek, tanulmányok, könyvek Az új házszabály-revízió és Magyarország (Magyarország, október 17.) Nosz Gyula: Házszabályreform. Az új törvényhozás címére (Magyar Szemle, szám) Spectator: Házszabályrevízió (Magyar Szemle, szám) Zsedényi Béla: A parlamenti munkamegosztás (Miskolc, 1929.) Házszabály Az ideiglenes nemzetgyűlés ügyrendje (tervezet) (Athenaeum, Bp ) A Nemzetgyűlés házszabályai. Az november 29-ére összehívott Nemzetgyűlés irományai, I. kötet, hiteles kiadás (Athenaeum, Bp ) Tanulmányok, cikkek A Ház megkezdte a házszabály-vitát (Világ, január 26.) Földesi Margit: Házszabályok és összeférhetetlenség (In: A magyar parlament , szerk.: Hubai László és Tombor László, Gulliver Lap- és Könyvkiadó, Bp oldal) Házszabályok Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp illetőleg Állam és Igazgatás, oldal) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Bp ) Cikkek, tanulmányok A Házszabály. Interjú Kukorelli Istvánnal (Képes Újság, október 22.) Az Országgyűlés módosított ügyrendjének hatása a képviselők és az országgyűlési szervek munkájára (MSZMP KB Közigazgatási és adminisztratív osztálya, július) Ádám Antal: Magyar államjog ( Az Országgyűlés működési rendje című fejezet Tankönyvkiadó, Bp oldal) Babus Endre: Ki kinek az embere? (A háznagyi intézmény visszaállításáról, az Országgyűlés pénzügyeinek ellenőrzéséről a házszabálytervezet bizottsági vitájában) (HVG, január 14.) Csak a népszavazással megerősített Alkotmány után lesz mód időtálló ügyrendre (Magyar Nemzet, május 11.)

4 Deák András: Kerüljön az ügyrendbe a bizalmatlansági indítvány. A parlament jogi bizottságának javaslata (Népszava, január 7.) E. A.: Másfél évig érlelték. Megjelent az Országgyűlés új házszabálya. Interjú Tallóssy Frigyes képviselővel (Magyar Hírlap, január 25.) Éles vita után módosították az ügyrendet (Magyar Nemzet, január 12.) Halmai Gábor: Az Országgyűlés szerepének módosulása az ügyrendek tükrében (Medvetánc, szám) Horváth Dezső Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Valóság, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Országgyűlési Tudósítások, május 11.) Jakab Tibor: Törvény három olvasásban (Országgyűlési Tudósítások, június 3.) Jakab Tibor: Jelen is meg nem is? (Országgyűlési Tudósítások, június 30.) Jakab Tibor: Országgyűlési guillotine (A Világ, március 8.) J. I.: (Ügy)rendnek lennie kell. A Ház új szabályra vár (Magyar Nemzet, október 19.) Korom Mihály: A készülő ügyrend a demokratizmust, a pluralizmust szolgálja (Magyar Nemzet, október 8.) Sponga István: Zártállami parlament. Az évi parlamenti házszabály-módosítás folyamata levéltári dokumentumok alapján (kézirat, 1995.) Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Új parlamenti ügyrend készül. Az Országgyűlés elnökével Bács-Kiskun megyében (Magyar Hírlap, március 29.) W. b.: Zárt ülésen módosította ügyrendjét az Országgyűlés. Interjú Bölcsey Györggyel, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság titkárával (Magyar Nemzet, június 27.) Házszabály A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Képviselői kézikönyv, szerk.: Kata Péter, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Országgyűlési kézikönyv, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya (szerkesztette Bánki Miklós és Háziné Varga Mária, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve (összeállította: Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp ) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2003., 3. kiadás 2004., 4. kiadás 2004.) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve kiadás (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2008.) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya ( Az Ország Háza Internet honlap, Cikkek, tanulmányok A magyar Országgyűlés ügyrendi szabálytervezetéhez (készült: A parlamenti ügyrend nemzetközi szakértőinek csoportja közreműködésével, a National Democratic Institute for

5 International Affairs (USA) szervezésében, április 12-én, Budapesten, soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Irat- és levéltári osztály) A Házszabály elfogadása javíthatja a parlamenti munkát. Interjú Dornbach Alajossal (Magyar Hírlap, október 5.) A parlament védi majd titkait. Újabb javaslatok a házszabály módosítására (Világgazdaság, augusztus 30.) Andor László: Parlament politikus szemmel. Szabad támogatja Ádert (Magyar Hírlap, december 5., 6.) Arató Judit: Ismét ütközési pont a házszabály (Népszava, július 5.) Arató Judit: Van remény a házszabály módosítására (Népszava, november 12.) Arató Judit: Még saját szabályairól sem tudott dönteni a T. Ház. Nem csak a kétharmados törvényekkel, a reformokkal, de saját alkotmánysértéseivel is foglalkoznia kell az Országgyűlésnek (Népszava, augusztus 14.) Arató Judit: Konszenzussal módosíthatják a házszabályt. Végre kikeveredhet a parlament a saját maga által okozott alkotmányellenes helyzetből (Népszava, november 22.) Az ellenzék nem akarja a házszabály-módosítást. A Fidesz már biztosan kivonul a szavazásról (Magyar Hírlap, június 22.) Babus Endre: Radikális lépés (HVG, június 20.) Bak Mihály: Tárgyszerűbb lehet a parlament (Népszava, augusztus 31.) Bauer Tamás: Parlamenti arcátlanságok (Népszava, április 10.) B. B. Gy.: Mától él az új házszabály (Magyar Hírlap, október 10.) bi. cs. pl. sz. v.: A médiaháború furcsa csatája. Pártvélemények a házszabálymódosítási javaslatról (Új Magyarország, február 4.) bi. cs. pl. sz. v.: Napirenden a napirend előtti. A médiaháború furcsa osztálya Pártvélemények a házszabály-módosítási javaslatról (Új Magyarország, június 15.) Bednárik Imre: Az SZDSZ az ellenzékkel szavazott a házszabály módosítása ügyében. A szocialisták egyedül maradtak a házszabály módosításában (Népszabadság, július 3., 4.) B. I.: Lehetséges megegyezés a házszabályról? (Népszabadság, június 27.) I. B.: Működési szabályzat a frakcióknak (Népszabadság, április 13.) Befejeződött az Országgyűlés ülésszaka. Új demokratikus házszabály (Népszabadság, január 12.) Bodnár Lajos: Hol szorít a Ház-szabály? Felelősség terheli a Ház elnökét. Beszélgetés Hack Péterrel az ügyrendi csapdákról (Népszava, június 11.) Bodnár Lajos: Kabinet-jogalkotás a parlamentben? Kormányszándék: törvénykezés szűkebb körben. Interjú Kajdi Józseffel, a MEH közigazgatási államtitkárával és Hack Péterrel (SZDSZ) (Népszava, március 7.) Bodnár Lajos: Képviselőregula. Merre tart a házszabály? Jön a háznagy. Határozatképtelen, de még tárgyalóképes (Népszava, március 15.) Bodnár Lajos: Eörsi Mátyás: ellenzéki napok a parlamentben? Az SZDSZ a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, március 22.) Bodnár Lajos: Nem az utódokat akarjuk megregulázni. Csépe Béla frakcióvezető a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, április 1.) Bodnár Lajos: Az idővel jobban gazdálkodó törvényalkotás. Az Országgyűlés főtitkára az ügyrendi reformról (Magyar Nemzet, szeptember 22.) Budai: Új Házhoz új szabály kell (Szabad György elnök sajtótájékoztatója az Országgyűlési Könyvtár visszatéréséről a Parlamenthez) (Esti Hírlap, augusztus 25.) (Cabrera Alvaro): A Házszabály (Parlamenti Hírlevél, szám) Csoportterápia. Készülő Házszabály (HVG, november 10.) Csuhaj Ildikó: Kövér módosítaná a Házszabályt (Népszabadság, július 21.)

6 Csuhaj Ildikó: A DK-nak (Demokratikus Koalíció) nem lehet frakciója (Népszabadság, április 17.) Czirják Izsó: Módosulhat a házszabály. A tervezet fő pontjairól megállapodtak, de az ülés rendje továbbra is kérdéses (Magyar Nemzet, február 1.) Deáki László: Ki vonul ki? Teljes konszenzus szükséges-e a házszabály módosításához? (Kónya Imre és Hack Péter véleménye) (Reform, július 6.) Formálódik az új házszabály tervezete (Népszava, július 14.) G. A.: Idén már nem lesz új házszabály (Magyar Hírlap, december 8.) Gali Ákos: Készül a házszabály. Sok időt elvesztegettünk... (Magyar Nemzet, április 14.) Gyorsulhat a törvényhozás. Még az idén módosul a Házszabály? (Beszélgetés Dávid Ibolyával, az Ügyrendi bizottság elnökével) (Új Magyarország, szeptember 3.) Hack Péter: Az óceán legmélyebb pontja (Népszabadság, november 4.) Hozzászólás: Salamon László: Házszabályviták és az óceán mélye (Népszabadság, december 13.) Hatpárti egyeztetés lehetséges a házszabályról (Népszava, április 6.) Háziné Varga Mária: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Az Országgyűlés, oldal) Házszabály: happy and? (új házszabály-tervezet) (HVG, július 23.) Házszabály-tervezet (HVG, június 26.) Javorniczky István: A házszabály mindent megenged. Beszélgetés Kukorelli István alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, július 6.) Juhász Gábor: Összeférhetetlenek. Házszabályviták (HVG, június 8.) Juhász Gábor: Egyről kettőre. Házszabály-módosítási tervek Házszabály-módosítási javaslatok az es parlamentben (HVG, szeptember 16.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (Törvény az Országgyűlésről és a Házszabály módosítása) (HVG, március 24.) K. P.: Negyedére csökkent a szavazások száma. Képviselők a megújult házszabályról (Magyar Hírlap, október 14.) Kerekes András: Ház, szabályokra várva. Iszapbirkózás (Köztársaság, március 3.) Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé (Osiris Kiadó, Bp ) Kis Ferenc: Gyakran sérül a házszabály. Salamon László: a koalíció Pilátusként mosta kezeit (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kovách Márton: Kétélű fegyver. Házszabály-módosítás (Magyar Narancs, szeptember 24.) Kukorelli István: A Kormány és ellenzéke az új házszabályban (In: Kérdőjelek: a magyar kormány , oldal) Kukorelli István: A házszabályok jósága (Magyar Hírlap, augusztus 29.) L. László János: Kell új házszabály, de az sem old meg mindent! (Interjú Hack Péterrel) (Magyar Hírlap, szeptember 16.) Lövétei István: A T. Ház tekintélye (Társadalmi Szemle, szám) Márványi Ágnes: Az együttműködés és a szembenállás szabályai. Készül az új házszabály (Magyar Hírlap, december 10.) Mr.: Az új házszabály gyorsítaná a törvényalkotást. A nap interjúja Isépy Tamás igazságügyi államtitkárral (Magyar Hírlap, február 14.) (moldoványi): Radikális házszabály-változtatás. Eltorzult a napirend előtti felszólalás intézménye (Magyar Nemzet, február 28.) Módosítják a házszabályt. A jövőben tíz képviselő is alakíthat frakciót (Népszava, december 7.) Napirenden a Házszabály módosítása (Népszabadság, augusztus 31.)

7 Nem adom meg a szót... Ügyrendi kisszótár. Interjú Hack Péterrel, az Ügyrendi bizottság tagjával (4 oldalas szabad demokrata tájékoztató, augusztus 19.) németh: Milyen lesz az új házszabály? Még készül a harmadik változat. Interjú Papp Istvánnal, az Országgyűlés Elnöki Hivatala főosztályvezetőjével (Magyar Nemzet, április 24.) Németh Era: Új házszabály: fegyelmezettebb parlament (Magyar Hírlap, július 6.) N. E. F. A.: Hogyan érvényesítse véleményét a parlamenti kisebbség? Javaslat a házszabályról (Magyar Hírlap, július 7.) Németh Era: Kordában tartott képviselők (Magyar Hírlap, július 8.) N. E.: MDF, KDNP: az új házszabály visszalépés lesz (Magyar Hírlap, július 12.) N. E.: Hatpárti megegyezés a házszabályról (Magyar Hírlap, július 13.) N. E. Cs. I.: Mégis hatpárti lesz a házszabály-módosítás. Sz. Sz.: Önkéntes jogkövetésre épül a házszabály. Beszélgetés Hack Péterrel, az Alkotmányügyi bizottság elnökével (Magyar Hírlap, szeptember 1.) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Ómolnár Miklós: Kossuth téri képeslap (az új házszabályról) (Köztársaság, szeptember 9-15.) Óra indul. Új parlamentszabályok (HVG, szeptember 24.) őszy-tóth: Formálissá válhatnak a viták. Salamon László a házszabálytervezetről (Magyar Nemzet, augusztus 6.) P. A. G. P. Z. G. A.: Patthelyzet az új házszabály megalkotásában (Magyar Hírlap, szeptember 9.) Patay Gábor: Megnehezítik a parlament működését a házszabály hibái (Népszava, október 4.) Petrétei József Kisfaludy Zoltán: Az Országgyűlés Házszabályának jogi jellegéről (Magyar Közigazgatás, szám) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Rab László: A Tisztelt Ház-szabály (Népszabadság, június 26.) Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám szeptember) Rendezni végre házi dolgainkat (Interjú Áder Jánossal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével) (Társadalmi Szemle, szám) Rubovszky Csilla: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályai a történelmi visszatekintés, a nemzetközi összehasonlítás és a jelenlegi szabályozás függvényében (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Salánki Judit: A Házszabály, mint az Országgyűlés határozata (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) Sándor Zsuzsanna: Rendeleti kormányzás. A parlamentarizmus felszámolása (168 Óra, február 2.) Somogyvári István: Kell egy új Házszabály! (Társadalmi Szemle, szám) Somogyvári István: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Magyarország politikai évkönyve 1992, oldal) Somogyvári István: Az Országgyűlés új Házszabályának fő koncepcionális kérdései (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, július) Somogyvári István: A Tisztelt Ház szabályai (In: Magyarország politikai évkönyve 1994, oldal) Somogyvári, István: The Operation of the Standing Orders (In: The First Parliament , oldal)

8 Somogyvári István: A kormányzat parlamenti ellenőrzése az új Házszabály tükrében (In: A bizottsági munka 2. rész, oldal) Sz. Sz. T. E.: Megszűnhetetlen frakciók. Zátonyra jutott a házszabály-módosítás (Világgazdaság, november 12.) Szigorú diéta. Házszabály-módosítás (HVG, március 20.) Takács Imre: A Házszabály, mint alkotmányjogi jogszabály (kézirat, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp sorszám: 57.) Tamás Gáspár Miklós: A diétai regulának summás veleje (Beszélő, május 18.) Tölgyessy Péter: A törvényhozó üzem ellentmondásai. Az Országgyűlés működése és a házszabály reformja (Népszava, március 29.) Újhegyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) Ügyrendi ügyekben vizsgálódnak. Szocialista munkacsoport értékeli a burkolt házszabálymódosításokat (Világgazdaság, május 8.) Ügyrendrakás (HVG, augusztus 29.) Zárug Péter Farkas: A törvények szelleme (kivételes és sürgős eljárás) (Magyar Demokrata, január 4.) Zs. A.: Hack: őszre új Házszabály a parlamentben (Népszabadság, július 4.) Törvény az Országgyűlésről évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (Magyar Közlöny szám, ill. Arató Judit: Törvény készül az Országgyűlésről (Népszava, január 10.) Baranya Róbert: Kivezethetik a renitens képviselőket (Magyar Hírlap, április 18.) Fazekas Ágnes Pungor András: Törvényben szabályoznák az Országgyűlés működését (Szili Katalin házelnök kezdeményezése) (Népszava, december 14.) Fazekas Ágnes: Kövér megirigyelte Orbán hatalmát? Megkezdődött az ellenzék által bírált országgyűlési törvény vitája: házi hadsereg, irányított nyilvánosság és kivezettetés (Népszava, március 28.) F. Á.: Jön az Országgyűlési Őrség. Tizenkét képviselő alakíthat csak frakciót A DK-nak nem lesz képviselőcsoportja (Népszava, április 17.) Gyötrődik a T. Ház. Tőről metszett náci beszéd (Hetek, április 13.) Horváth Marcella: Beírhat az ellenőrzőbe. A Ház újraszabályozása (Magyar Narancs, április 19.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (HVG, március 24.) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 új törvény az Országgyűlésről (Kodifikáció és közigazgatás, szám) Szakmai anyag az Országgyűlésről szóló törvény előkészítéséről (kézirat, Országgyűlés főtitkára, szeptember) Újabb lótusz faktuszok a parlamentben: jön a háznagy és a főigazgató (http://privatbankar.hu/karrier/) Vincze Antal: A parlamentről szóló egyes nemzeti törvények (Svédország, Svájc, Ausztria) (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2005.) Új Házszabály (a as ciklusra) Új házszabályt tervez a kisebb parlamenthez Kövér László Szili Katalin és Gál Zoltán is változtatna (Népszava, július 24.)

9 Az Alkotmánybíróság házszabállyal kapcsolatos határozatai Az Alkotmánybíróság Országgyűléssel kapcsolatos, a Házszabályt érintő határozatainak jegyzéke (rövid tartalmi ismertető) (In: Az Országgyűlés Házszabálya első kiadás, szerk.: Háziné dr. Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp. 2010) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Újhelyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) A MIÉP frakcióalakításáról Deáki László: A tizennégyek. Egyetért-e azzal, hogy az Alkotmánybíróság felülbírálta a Házszabályt (Csurka István és Jánosi György véleménye) (Reform, június 23.) Fata Anita: Frakciót alapít a MIÉP. A pártok tudomásul vették az AB döntését (Népszava, június 16.) Szalóky Eszter: Frakciót alakíthat a MIÉP (Petrétei József alkotmányjogász az Alkotmánybíróság döntéséről) (megyei lapok, június 16.) Sz. Gy. G. A.: Alkotmánybírósághoz fordulnak. A MIÉP harca az önálló képviselőcsoportért. Frakciót alakíthat a MIÉP (Magyar Hírlap, május 26., június 16.) Az Országgyűlés munkarendjéről (1999) Babus Endre: Hétfogás. Alkotmánybírósági döntés a parlamenti munkarendről (HVG, április 13.) Módosítani kell az ülések rendjét. Alkotmánybíróság: követelmény az ésszerű munkarend (Napi Magyarország, május 27.) Salamon László: Kommunikációs hadviselés. Az Alkotmánybíróság határozata és a parlamenti munkarend (Magyar Nemzet, április 17.) Sereg András: Hiányosnak találta az Alkotmánybíróság a házszabályt (Népszabadság, március 30.) Somos András: Házszabálysirató. Vita a parlamenti munkarendről (MaNcs, április 15.) Sz. Sz. T. E.: Dönteni a politikának kell. Alkotmánybíróság: új testület új felfogás (a munkarendről) (Világgazdaság, március 31.) Velancsics Béla: Háború vagy béke? Visszaáll a régi rend vagy jön a rendkívüli ülés? Az Alkotmánybíróság határozata új helyzetet teremtett (Népszava, március 30., április 1.) Varga Gergely: Ülőháború. Salamon László a Házszabályról (168 Óra, április 22.) A DK frakcióalakításáról (az országos listán mandátumot szerzett pártok frakcióalakításáról) (2013) Juhász Gábor: Székfoglalók. Az LMP-harc a frakcióért (HVG, május 11.) Eltérés a Házszabálytól G. A. T. E.: Dúl a retorikai belháború. A Kormány nem számolhat a házszabálytól való eltéréssel (Világgazdaság, március 7.) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Grill Károly, Bp ) Soltész István: Az Országgyűlés ( Tárgyalás (határozathozatal) Házszabálytól eltéréssel c. rész, oldal)

10 A külföldi Házszabályokról (barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Politikai tanulmány) (Franklin-társulat, Bp ) Horváth László: Néhány európai ország parlamenti házszabályának összehasonlító elemzése. A magyar országgyűlés házszabálya: reflexiók a hatályos házszabályhoz; néhány javaslat de lege ferenda (In: Horváth László Cs. Kiss Lajos: A parlament imázsa, kézirat, Recontra Science, Bp ) Nagy Csongor István Papp Imre Sepsi Tibor (szerk.): Parlamentek Európában. Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok (Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pikler Kornél: A polgári parlamenti házszabályok fejlődése (Jogtudományi Közlöny, szám) Somogyvári István: A hatékony működést biztosító egyes jogintézmények a fejlett demokráciák házszabályaiban (Magyar Jog, szám) Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Atlantisz Könyvkiadó, Bp , második, bővített kiadás, 2010.) Takács Imre: A Házszabály mint alkotmányjogi szabály (MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp kézirat)

11 Lábjegyzet: 1 A január 1-én hatályba lépett Alaptörvény sarkalatos törvényre bízta az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések meghatározását, továbbá úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. A T. Ház e feladatnak úgy tett eleget, hogy az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvényben határozta meg szervezetét, ülésezési rendjét, és azokat a szabályokat, (pl. a vizsgálóbizottságok estében) amelyek a képviselőkön kívül másokra is kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. (Az országgyűlési törvény tartalmazza ugyanakkor a képviselők jogállásának, és a képviselők javadalmazásának szabályait, amelyekről eddig külön törvények rendelkeztek.) Az Országgyűlés a Házszabályt módosítva országgyűlési határozatban szabályozta az Országgyűlés működésének, tárgyalási rendjének, eljárásának részletesebb szabályait. A korábbi Házszabály így április 27-től két dokumentumból tevődik össze: a törvényi házszabályi rendelkezésekből (az Országgyűlésről szóló törvény) és a határozati házszabályi rendelkezésekből. Az Országgyűlésről szóló törvény megalkotásának gondolatát a korábbi ciklusok szocialista házelnökei is szorgalmazták, de ilyen törvényjavaslatot végül nem nyújtottak be az Országgyűlésnek.

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés új, márciustól hatályba lépő munkarendjére vonatkozó szabályokat. Az elemzés során a Központ

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 előzményei és létrejötte

törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 előzményei és létrejötte törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 A magyarország államformájáról szóló 1946:1. te. előzményei és létrejötte A tőzsdebíróság

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Law Working Papers 2011/2 Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Varga Zs. András:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2.

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2. RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XIX. évfolyam, 1 2. szám Indivisibiliter Írások az Oszták Magyar Monarchia történetéből. A tematikus rovat szerkesztője: M ER N IDIO A LE 2007/XIX. 1

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése MTA Law Working Papers 2014/61 A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése Simon István Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Fedinec Csilla Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Az elsõ autonómiatörvény Az elsõ világháború kitörésének pillanatában meglehetõsen feszültek voltak a nemzetiségi viszonyok

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban Mezei Péter egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet Regina Henning LL.M. (Dresden), idegennyelvi lektor, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

Pályakép-tár. CompLex interjúk

Pályakép-tár. CompLex interjúk Pályakép-tár CompLex interjúk Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35. Telefon: 06 (40) 464-565 e-mail: info@complex.hu www.complex.hu

Részletesebben

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO-400489 Cluj/Kolozsvár

Részletesebben