Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés évi egyszerűsített éves beszámolójához A társaság bemutatása A társaság cégneve: Pécsi Balettért Alapítvány A társaság székhelye: 7621 Pécs, Perczel u. 17. A társaság adatai: Bm.Bírósági szám: Pk /2007 Nyilvántartási száma: 1626 adószám: statisztikai száma: Cél szerinti besorolás: kulturális Az Alapítvány célja: A Pécsi Balettért alapítvány törekvése, hogy a balett és a táncművészet alkotóinak, előadóinak tudjon segítséget nyújtani a társulat ismertségének bővítéséhez, továbbá a művészeti színvonal növeléséhez. Célja továbbá a fentiek megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány a bemutatkozás lehetőségét segítve minden olyan rendezvény és bemutató megvalósítását segíti, - a meglévő források igénybevétele mellett - ami a társulat művészi életében történő folyamatos jelenlétét és sikerét biztosítja A társaság alapítója: Wéber Julianna 7100 Szekszárd, Ujfalussy I.u ,-Ft alapító tőkével. Az alapítvány kuratórium tagjai: Vincze Balázs kuratóriumi elnök 7912 Nyugotszenterzsébet, Szőlőhegy 776. Uhrik Teodóra kuratóriumi tag 7624 Pécs, Őz u.3/b. Vidákovics Antal kuratóriumi tag 7627 Pécs, Szeder u. 32/3. A számviteli politika fő vonásai A számviteli politika kialakításakor alkalmazott alapelvek és értékelési eljárások: - Az Alapítvány a belátható jövőben a normális üzletmenetnek megfelelően tovább tudja és akarja folytatni tevékenységét. A tevékenység beszüntetése, jelentős csökkenése nem várható. Tehát érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, mely meghatározza a számviteli törvényben meghatározott többi alapelv érvényesülési környezetét.

2 A Alapítvány mindazon gazdasági eseményeket számba vette, amelyek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is melyek az adott évre vonatkoznak, de csak a fordulónap és a mérlegkészítés közözött időszakban válnak ismertté (teljesség elve). - A valódiság elvének megfelelően a könyvvezetés során rögzített tételek a valóságban is megtalálhatók, bizonyíthatók. Az eszközök és kötelezettségek leltározással illetve egyeztetéssel ellenőrzöttek, értékelésük megfelel a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek. - A világosság elvét az összeállított számlatükör és a számlarend alapján történő könyvvezetés, a főkönyvi könyvelés és az analitika logikusan elrendezett kapcsolata biztosította. - Az Alapítvány a beszámoló tartalma és formája, valamint a könyvvezetés tekintetében biztosítja az állandóságot és összehasonlíthatóságot (következetesség elve). - A folytonosság elve érvényre jutásakor a vállalkozás biztosítja az állandóságot az értékelésben és az eredmény számbavételében. A bevételek és költségek ahhoz az időszakhoz kapcsolódnak, amikor azok gazdaságilag felmerültek (összemérés elve). - Az óvatosság elvének megfelelően a vállalkozás csak a realizált eredményt mutatta ki, számba vette az előre látható kockázatot és feltételezhető veszteséget is. - A vállalkozás a bevételeket és költségeket, illetve követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számolta el, és nem vonta össze (bruttó elszámolás elve). - Az eszközöket és kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzítette és értékelte a vállalkozás (egyedi értékelés elve). - Az időbeli elhatárolás elvét követve az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kerül elszámolásra, ahogyan az időszakok között megoszlik. - A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően mutatja be, illetve számolja el a vállalkozás (tartalom elsődlegessége a formával szemben elve). - Lényegesnek minősít a társaság minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait (lényegesség elve). A beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznossága arányban áll az információk előállításának költségeivel (költség-haszon összevetésének elve). Könyvvezetés A Alapítvány tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről folyamatos nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év végével lezárja. A könyvvezetés kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven történik. Az üzleti év könyveinek zárását követően a társaság Egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a 2000.évi C. törvény 1sz.melléklet A változat nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a 2000.évi C. törvény 2.sz.melléklet A változat nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az üzemi tevékenység eredménye megállapítása összköltség eljárással történik. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő beérkezett információk alapján készült.

3 - 3 - Értékelési eljárások Mérlegtételek értékelésének általános szabályai Az Alapítvány az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki. A könyvvezetés során rögzített tételek a valóságban is megtalálhatók, bizonyíthatók, valamint az eszközök és kötelezettségek leltározással illetve egyeztetéssel ellenőrzöttek és egyedileg értékeltek. A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek elvégzett értékelésekor figyelembe lett véve minden olyan értékcsökkenés, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket az Alapítvány nem változtatta meg, változtatást előidéző tényezők tartósan nem jelentkeztek. Amortizáció elszámolásának módszere Az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke azokra az évekre kerül elosztásra, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték 10 százalékát, vagy ,- forintot nem éri el. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével került megtervezésre. Az értékcsökkenés elszámolása a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől történik. Az értékcsökkenés elszámolása évenként egy alkalommal történik, év végén lineáris módszerrel. Az értékelési eljárás változásának hatása az eredményre: Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan legalább egy éven túl jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása: Az Alapítvány beszámolójában nem volt össze nem hasonlítható adat. Vagyoni helyzet elemzése mutatószámokkal (%) Mutatószámok előző év tárgyév Befektetett eszközök aránya: befektetett eszköz/eszközök összesen 15,91 11,56 Forgóeszközök aránya: forgóeszközök/eszközök összesen 84,08 88,43 Tőkeerősség (saját tőke aránya): saját tőke/források összesen 85,47 84,34 Eladósodási mutató: kötelezettségek/saját tőke 16,98 18,55 Saját tőke növekedési mutató: saját tőke/jegyzett tőke Pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal (%) Likviditási ráta: forgó eszközök/ rövid.lej.köt ,98 Likviditási gyors ráta: pénzeszköz/ röv.lej. kötelezettségek 501,06 414,86 Hitel fedezettségi mutató: követelések/ röv.lej.kötelezettségek 77,93 150,11

4 - 4 - Jövedelmi helyzet elemzése mutatószámokkal Tőke megtérülési mutató: nettó árbevétel/saját tőke 194,01 125,54 Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései: Az Alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett. Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek: Az Alapítványnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs. Adózott eredmény alakulása (E Ft) Megnevezés bázis t. időszak Alaptevékenység eredménye : Vállalkozási tevékenység adózott eredménye: Együttes eredmény: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kapott támogatások alakulása (adatok eft-ban) Nav szja 1% (adatok forintban) évben jóváírt összeg , évben kifizetett ösztöndíj ,- Egyenleg : ,- Önkormányzati támogatás 08-8/1553-4/2014. Tárgyévi felhasználás: A Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó költségeire A támogatási összeg a leadott elszámolás alapján cél szerint került felhasználásra. Pénzintézeti támogatóktól kapott összeg A támogatási összegek cél szerint kerültek felhasználásra Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásainak bemutatása: Az Alapítványnál jelentős összegű hiba nem került feltárásra. Tájékoztató adatok Személyi jellegű kifizetések alakulása (E Ft) Megnevezés bázis tárgyév Bérköltség: 0 0 Személyi jellegű egyéb költség: 0 0 Bérjárulékok: 0 0 Személyi jellegű ráfordítások összesen: 0 0 Vezető tisztségviselő bruttó bére 0 0 Tárgy évi foglalkoztatott átlagos statisztikai létszáma: 0 fő

5 - 5 - Mérlegadatok Tételek megnevezése Előző év örnrevízió tárgyév A. Befektetett Eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Saját tőke I. Iduló tőke/ Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység C. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Költségek megoszlása: Bázis alapt. Bázis váll. Bázis össsz t.év alapt. t.év váll., t.év össz. Anyagjellegű ráfordítások Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes költség, ráfordítás: Bevételek megoszlása: Bázis alapt. Bázis váll. Bázis össsz t.év alapt. t.év váll., t.év össz. Önkormányzattól kapott tám NKA támogatás Egyéb kapott támogatás Kapott bankkamat Egyéb bevétel Kiszámlázott bevétel Összes bevétel:

6 - 6 - Mérlegen kívüli kötelezettségek: Az Alapítványnak mérlegen kívüli függő és jövőbeni kötelezettsége nincs. Hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint: Az Alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. Lekötött tartalék alakulása jogcímek szerint: Az Alapítvány lekötött tartalékkal nem rendelkezik. Rövidlejáratú kötelezettségek: adatok ezer forintban Még fel nem használt NAV 1% 0 Szállítói kötelezettség 100 Adófizetési kötelezettség 317 Rövidlejáratú kötelezettség összesen: 417 Rövidlejáratú követelések: adatok ezer forintban Elévülési ideig nyilvántartott göngyölített áfa Iparűzési adó túlfizetés Nav 1% előre felhasznált összege Vevő követelés Rövidlejáratú kötelezettség összesen: Szöveges beszámoló a Pécsi Balettért Alapítvány évi tevékenységéről. A Pécsi Balettért alapítvány törekvése, hogy a balett és a táncművészet alkotóinak, előadóinak tudjon segítséget nyújtani a társulat ismertségének bővítéséhez, továbbá a művészeti színvonal növeléséhez. Célja továbbá a fentiek megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány a bemutatkozás lehetőségét segítve minden olyan rendezvény és bemutató megvalósítását segíti, - a meglévő források igénybevétele mellett - ami a társulat művészi életében történő folyamatos jelenlétét és sikerét biztosítja. Az alapítvány támogatásával megvalósuló rendezvények 2014-ben: A Pécsi Balett művészeinek fellépése a finnországi Vantaa-ban, a Tánc Világnapi gálaesten 2014.április án. A VIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó megrendezése október 1-5. között. A Tánctalálkozó főszervezője a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. volt, az alapítvány társszervezőként vett részt a rendezvény lebonyolításában, Pécs M.J. Város Önkormányzata támogatásával. A Jó, a Rossz és a COLOS című vadnyugati táncbohózat bemutatása Eszéken szeptember 19-én. Az SZJA 1%-os felajánlásokból befolyt összegből a kuratórium által alapított díj, a Pécsi Balett társulati díja minden évadban a nagyszínpadi balett bemutatója alkalmából kerül átadásra ben Tuboly Szilárd táncművész lett az évad társulati díjasa. Pécs, Vincze Balázs kuratórium elnöke

7 Adószám: Bir.szám: 60157/2007 Pécsi Balettért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u.17. statisztikai szám: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. bázisév alap bázisév váll. bázisév tárgyév alap tárgyév.váll. tárgyév a tétel megnevezése tevékenység tevékenység Összesen tevékenység tevékenység Összesen 1 Értékesítés nettó árbevétele Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből:- támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb, pályázat Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből:- támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb, pályázat Tagdíjak A. ÖSSZES BEVÉTEL: 7 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ből vezető tisztségviselő juttatása Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Keltezés: Összeállította: Gombosi Ágnes Reg.szám: Vincze Balázs kuratórium elnöke

8 Pécsi Balettért Alapítvány adószám a vállalkozás megnevezése statisztikai szám: / Pécs, Perczel u.17. Bir.szám: a vállalkozás címe EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztve. a tételek megnevezése előző év önrevízió tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉK VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK.TEV C. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Összeállította: Gombosi Ágnes Reg.sz.: Vincze Balázs kuratórium elnöke

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben