Objektumorientált programozás C# nyelven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Objektumorientált programozás C# nyelven"

Átírás

1 Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok Felbontott típusok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos

2 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres zárthelyinek, illetve vizsgának. Sikeres zárthelyihez, illetve vizsgához a jelen bemutató tartalmán felül a kötelezı irodalomként megjelölt anyag, a gyakorlatokon szóban, illetve a táblán átadott tudnivalók ismerete, valamint a gyakorlatokon megoldott példák és az otthoni feldolgozás céljából kiadott feladatok önálló megoldásának képessége is szükséges.

3 Osztályok és objektumok Osztály: belsı adatok és a rajtuk mőveleteket végzı algoritmusok által alkotott egységes struktúra Objektum: valamely osztály egy tényleges példánya Az objektumok (bizonyos esetekben maguk az osztályok is) a program futása során egymással kommunikálnak Osztály tartalma (az osztály tagjai ): Mezık ( field ) Normál és csak olvasható változók, konstansok ( constant ) Metódusok ( method ) Normál metódusok, konstruktorok ( constructor ), destruktorok ( destructor ) Tulajdonságok* ( property ) és indexelık* ( indexer ) Események* ( event ) Operátorok* ( operator ) Beágyazott típusok ( nested type ) Osztályok ( class ), struktúrák* ( struct ), interfészek* ( interface ), képviselık* ( delegate )

4 Osztályok és objektumok Az osztályok deklarálása a class kulcsszó segítségével történik Az osztályok deklarációja egyben tartalmazza az összes tag leírását és a metódusok megvalósítását Az osztályoknál tehát nincs külön deklaráció (létrehozás) és definíció (kifejtés) class Példaoszt ldaosztály ly // Itt kell deklarálnunk lnunk az osztály összes tagját t (mezıket, metódusokat dusokat ) // A metódusok konkrét megvalósítását t szintén n itt kell megadnunk Osztályok és objektumok tagjainak elérése:. operátor Példány szintő tagoknál a példány nevét, osztály szintő tagoknál (ezeket lásd késıbb) az osztály nevét kell az operátor elé írnunk Az osztály saját tagjainak elérésekor (tehát az osztály saját metódusainak belsejében) nem kötelezı kiírni a példány, illetve az osztály nevét

5 Mezők Minden változó tagja egy osztálynak (tagváltozó) Ezeket az adatelemeket nevezzük mezıknek A mezık értéke helyben is megadható (inicializálás) string jegy = "jeles"; int j = ; A mezık lehetnek Olvasható/írható mezık Értékük tetszés szerint olvasható és módosítható Csak olvasható mezık Értékük kizárólag inicializálással vagy konstruktorból állítható be readonly string SosemVáltozomMeg = "I Will Stay The Same"; Konstans mezık Értéküket a fordítóprogram elıre letárolja, futási idıben sosem módosíthatók const double π = ; const int összeg = 23 * ( );

6 Metódusok Minden metódus tagja egy osztálynak (tagfüggvény) A metódusok rendelkezhetnek Megadott vagy változó darabszámú paraméterrel (params kulcsszó) void EgyparaméteresMet teresmetódus dus(bool feltétel) tel) void Többparam bbparaméteresmet teresmetódus dus(int a, float b, string c) void MindenbılSokatElfogad lsokatelfogadómet Metódus dus(params object[] paramétert tertömb mb) Visszatérési értékkel Nem kötelezı, ha nincs, ezt a void kulcsszóval kell jelölni void NincsVisszatérési siért rtékem kem() int EgészSz szszámotadokvissza motadokvissza(float paraméter) string VálaszomEgyKaraktersorozat laszomegykaraktersorozat(string string bemenıadat Adat) SajátT ttípus Átalak talakító(saj SajátT ttípus forrásobjektum sobjektum, int egyikmezıújért rtéke ke, string másikmez sikmezıújért rtéke ke) A paraméterek és a visszatérési érték határozzák meg azt a protokollt, amelyet a metódus használatához be kell tartani Szokás ezt a metódus aláírásának vagy szignatúrájának is nevezni

7 Függvények Séma: típus függvénynév(paraméterek) függvénytörzs

8 Függvények típusa 1. A típus a viszaadott érték típusa, vagy void. 2. A típust megelızheti a.) a láthatóság megadása (private, protected, public, stb.), b.) osztály szintő tagnál a static szó.

9 Függvények paraméterei A paramétereknél megadandó a típus és az a név, amelyen a függvénytörzsben a paraméterre hivatkozunk. Referencia típusú paramétereknél a paraméter mind bemenı, mind visszatérı értéket tartalmazhat. Érték típusú paraméterek alapesetben csak bemenı paraméterek lehetnek, azaz csak értéket adhatnak a függvény számára. Érték típusú paramétert kimenı -vé az out, ki- és bemenı -vé a ref módosító tehet.

10 Függvénytörzs A végrehajtandó utasítások, melyek használhatják a bemenı paramétereket. A függvény visszatérı értéke a return alapszót követi (ebbıl több is lehet a program különbözı ágain). Visszatérési érték nélküli (void) függvénynél ha a program mindig a függvénytörzs fizikai végénél fejezıdik be a return utasítás nem kötelezı.

11 Példa ref-re class Ref public void kiír(ref int a) a=a+5; class Reftpld static void Main() int x=3; Ref próba=new Ref(); próba.kiír(ref x); System.Console.WriteLine(x); System.Console.ReadLine(); Példány létrehozás Változtatható paraméter

12 Példa out-ra class Out public void kiír(int a, out int b) b=a; Példány létrehozás class Outpld static void Main() int x=3; int y=4; Out próba=new Out(); próba.kiír(x,out y); System.Console.WriteLine(x+" "+y); System.Console.ReadLine(); Kimenı paraméter

13 Példa a Main() fv. paraméterére class Bepar static void Main(string[] args) int i; for (i=0;i<args.length-1; i=i+1) System.Console.Write(args[i]+" "); if (args.length>0) System.Console.WriteLine(args[i]); System.Console.ReadLine(); Stringek száma Paraméter Paraméter stringek

14 Speciális metódusok a konstruktor Minden osztálynak rendelkeznie kell konstruktorral A konstruktor gondoskodik az osztály példányainak létrehozásáról Szokás példánykonstruktornak is nevezni A konstruktorok neve mindig megegyezik az osztály nevével Több konstruktort is létrehozhatunk más-más paraméterlistával Egy konstruktor a this kulcsszó segítségével meghívhat egy másik konstruktort is Ha mi magunk nem deklarálunk konstruktort, a C# fordító automatikusan létrehoz egy paraméter nélküli alapértelmezett konstruktort Új objektum a new operátor segítségével hozható létre A new operátor gondoskodik a megfelelı konstruktor hívásáról Az osztályok konstruktorait kívülrıl nem kell és nem is lehet más módon meghívni System.Object Igaziİsk skövület = new System.Object Object(); Paraméter nélküli konstruktor hívása SajátT ttípus péld ldány = new SajátT ttípus pus(25); Egy int típusú paraméterrel rendelkezı konstruktor hívása

15 Speciális metódusok a destruktor Az osztályoknak nem kötelezı destruktorral rendelkezniük A destruktor neve egy ~ karakterbıl és az osztály nevébıl áll Az objektumok megszüntetése automatikus Akkor szőnik meg egy objektum, amikor már biztosan nincs rá szükség Az objektumok megszüntetésének idıpontja nem determinisztikus (nem kiszámítható) A futtatókörnyezet gondoskodik a megfelelı destruktor hívásáról Nem kell (és nem is lehet) közvetlenül meghívni az osztályok destruktorait A destruktor nem tudhatja, pontosan mikor hívódik meg SajátT Destruktorra ttípus ritkán van szükség class Saj // Destruktor ~Saj SajátT ttípus pus()

16 class Részv szvény private readonly string részv szvényn nynév; private double részv szvény nyárfolyam = 0.0; public int Darabszám; 1. példa public Részv szvény ny(string név, double árfolyam, int darabszám) // Konstruktor (neve megegyezik az osztály nevével) vel) - beáll llítja az adatmezık kezdeti ért rtékét public void Vétel( tel(int mennyiség) // A paraméterben megadott mennyiségő részv szvény vásárlv rlása public void Eladás( s(int mennyiség) // A paraméterben megadott mennyiségő részv szvény eladása public void ÁrfolyamBe rfolyambeáll llítás(double árfolyam) // Az aktuális árfolyam beáll llítása a paraméterben megadott árfolyam alapján public double Ért rték() // Részv szvény össz sszért rtékének kiszámítása sa részvénykezelı.cs

17 1. példa (folytatás) class Részv szvénykezel nykezelı static void Main() Részv szvény IBM = new Részv szvény( ny("ibm" "IBM",, 77.59, 100); Részv szvény nvidia = new Részv szvény ny("nvda" "NVDA",, 21.49, 100); IBM.Vétel tel(50); nvidia.vétel tel(25); nvidia.árfolyambe rfolyambeáll llítás(29.15); nvidia.eladás(50); System.Console Console.WriteLine.WriteLine("IBM: " + IBM.Darabszám + " db ($" + IBM.Ért rték() + ")"); ); System.Console Console.WriteLine.WriteLine("nVidia nvidia: : " + nvidia.darabszám + " db ($" + nvidia.ért rték() + ")"); ); System.Console Console.Read ReadLine(); részvénykezelı.cs

18 Névterek A névterek az elnevezések tetszıleges logikai csoportosítását teszik lehetıvé Nincs közük a fizikai tároláshoz (fájlokhoz és mappákhoz) Egy fájlban több névtér, egy névtér több fájlban is elhelyezhetı Tetszılegesen egymásba ágyazhatók A beágyazott névterek tagjait a. karakterrel választhatjuk el A névtérbe be nem sorolt elemek egy ún. globális névtérbe kerülnek namespace A namespace B class Egyik A.B.Egyik példa = new A.B.Egyik Egyik(); Ez a két névtér azonos (A.B) x.cs namespace A.B class Másik namespace C class Harmadik A.B.Másik példa2 = new A.B.Másik sik(); C.Harmadik példa3 = new C.Harmadik Harmadik(); y.cs

19 Névterek (folytatás) Minden névre a saját névterével együtt kell hivatkozni A teljes (minısített) név formája: névtér.elnevezés A névterek importálhatók (hivatkozás céljára elıkészíthetık) a using kulcsszó segítségével using System; using System.Text; Ezt követıen az adott névtérben található elnevezések elé hivatkozáskor nem kell kiírni a névteret, feltéve, hogy az elnevezés így is egyértelmően azonosítható A névtereknek importálás helyett álnév is adható Célja a hosszú, de importálni nem kívánt névterek egyértelmő rövidítése Importált névtér using System; using SOAP = System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap; SOAP.SoapFormatter SoapFormatter form ormázó = new SOAP.SoapFormatter SoapFormatter(); Console.WriteLine.WriteLine(form (formázó); A névterek Microsoft által javasolt formátuma: Cégnév.Technológia.Funkció[.Design] Példa: Microsoft.VisualBasic.CompilerServices Nem importált névtér álnévvel

20 Hatókörök Kijelöli a változók érvényességi tartományát Nem azonos a névtérrel (amely a hivatkozás módját szabályozza) A C# hatókörre vonatkozó szabályai: Osztályok tagváltozói csak ott érhetık el, ahol az osztály is elérhetı Helyi változók a deklarációjukat tartalmazó blokk vagy metódus lezárásáig ( ) érhetık el A for, foreach, while, do while utasításokban deklarált helyi változók csak az adott utasítás belsejében érhetık el Ha egy változó érvényes, de nem azonosítható egyértelmően, akkor a C# a hivatkozást a legbelsı érvényességi tartományra vonatkoztatja Azonos érvényességi tartományon belül azonos néven nem hozhatók létre változók A tagváltozók érvényességi tartományában létrehozhatók azonos nevő helyi változók Ebben az esetben a legbelsı változó elrejti a vele azonos nevő, hozzá képest külsı szinten elhelyezkedı változókat Ha a legbelsı érvényességi tartományban egy azonos nevő külsı tagváltozót kívánunk elérni, akkor példány szintő változók esetén a this kulcsszót, osztály szintő változók esetén az osztály nevét kell a változó elé írnunk. karakterrel elválasztva

21 Láthatósági szintek Láthatósági (hozzáférési) szintek a C# nyelvben Szint public protected internal protected internal private Hozzáférési lehetıség az adott taghoz Korlátlan Adott osztály és leszármazottai* Adott program, adott osztály Adott program, adott osztály és leszármazottai* Adott osztály Megjegyzés.NET.NET 1 1 A.NET biztosít még egy további láthatósági szintet ( protected and internal ), amelyet a C# nyelv nem támogat A névterek láthatósága mindig public A típusok (osztályok) láthatósága public vagy internal (alapértelmezés) Az osztályok tagjainak láthatósága tetszılegesen megválasztható A tagok láthatósága alapértelmezésben mindig private A beágyazott típusok (osztályok) láthatóság szempontjából normál tagoknak minısülnek (láthatóságuk tetszılegesen megadható, alapértelmezésben private) A felsorolások elemeinek és az interfészek* tagjainak láthatósága mindig public

22 Metódusok átdefiniálása Egy osztályon belül is létrehozhatunk több azonos nevő, de eltérı paraméterlistával és visszatérési értékkel rendelkezı metódust Ezzel a technikával ugyanazt a funkciót többféle paraméterekkel és visszatérési értékkel is meg tudjuk valósítani ugyanazon a néven Logikusabb, átláthatóbb programozási stílust tesz lehetıvé class Részv szvény public void Vétel( tel(int mennyiség) // A paraméterben megadott mennyiségő részv szvény vásárlv rlása darabszám += mennyiség; public void Vétel( tel(int mennyiség, double árfolyam) // A paraméterben megadott mennyiségő részv szvény vásárlv rlása a megadott árfolyam beáll llításával darabszám += mennyiség; this.árfolyam = árfolyam;

23 Feladat Készítsünk algoritmust, majd programot, amely nem negatív és 100-nál kisebb véletlen egész számokkal feltölt egy kétdimenziós, 3x3-as tömböt, majd a kiírja a tömb teljes tartalmát! A Random osztály néhány metódusa: a Next() metódus egy nem negatív egész számot, a Next(int32) metódus egy nem negatív, a megadott határnál kisebb egész számot, a Next(int32, int32) metódus a két határ közötti egész számot, a NextDouble() metódus egy 0 és 1 között lebegıpontos számot ad vissza. V szeptember 8. 23

24 Osztály szintű tagok Az osztály szintő mezık az osztály saját adatmezıi Minden osztály csak egyet tárol ezekbıl a mezıkbıl, függetlenül a késıbb létrehozott példányok számától Ezeket a mezıket tehát nem a példányok, hanem maga az osztály birtokolja Az osztály szintő metódusok magán az osztályon mőködnek Akkor is hívhatók, ha még egyetlen példány sem létezik az osztályból Csak osztály szintő mezıket használhatnak Osztály szintő metódusoknál nem létezik aktuális objektum, így this paraméter sem Konkrét példányt nem igénylı feladatra is alkalmasak (pl. fıprogram megvalósítása) // Az és most osztály már minden szintő kulcsszót tagokat könnyen felismerhetünk a static ebben kulcsszóval a "bonyolult" programban jelöljük class ElsıProgram public static void Main() System.Console Console.WriteLine.WriteLine("Hello, C# World");

25 Osztály szintű tagok (példa, 1. rész) using System; class Péld ldánysz nyszáml mláló public static int Darabszám; Osztály szintő adatmezı Osztály szintő konstruktor (egyik fı célja az osztály szintő mezık kezdeti értékének beállítása) static Péld ldánysz nyszáml mláló() Darabszám = 0; Konstruktor public Péld ldánysz nyszáml mláló() Darabszám++; Destruktor ~Péld ldánysz nyszáml mláló() Darabszám-- --; Console.WriteLine.WriteLine("Megsz "Megszőnt egy péld ldány. A fennmaradók száma: " + Darabszám); példányszámláló.cs

26 Osztály szintű tagok (példa, 2. rész) class Péld ldánysz nyszáml mlálóteszt static void Main() Péld ldánysz nyszáml mláló teszt = new Péld ldánysz nyszáml mláló(); Console.WriteLine.WriteLine("L "Létrehoztam egy péld ldányt" nyt"); Console.WriteLine.WriteLine("P ("Péld ldánysz nyszám: " + Péld ldánysz nyszáml mláló.darabsz.darabszám); for (int i = 0; i < 10; i++) new Péld ldánysz nyszáml mláló(); Console.WriteLine.WriteLine("L "Létrehoztam még tíz t péld ldányt" nyt"); Console.WriteLine.WriteLine("P ("Péld ldánysz nyszám: " + Péld ldánysz nyszáml mláló.darabsz.darabszám); Console.ReadLine.ReadLine(); példányszámláló.cs

27 Feladat 1. Készítsen programot a háromelemő valós vektorok kezelésére az alábbi menüpontokkal. Beolvasás Kiíratás Használjon statikus (osztály szintő) metódusokat!

28 Megoldás stat. metódusokkal I. class vektordef A sorrend teszıleges public static void beolvas(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) Kötelezıen a metódus neve elıtt System.Console.WriteLine( Az"+(i+1)+"-ik elem: "); partomb[i]=float.parse(system.console.readline()); public static void kiír(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) System.Console.WriteLine(partomb[i]); return; Nincs visszatérı érték, egy kimenet van, így a return nem kötetelezı

29 Megoldás stat. metódusokkal II. class vektorkez static void Main() float [] vektor=new float[3]; vektordef.beolvas(vektor); vektordef.kiír(vektor);

30 Feladat 1.b. Készítse el az 1. Feladatban leírtakat objektum példány használatával! V szeptember 8. 30

31 class vektordef Megoldás példánnyal I. Nincs static. public void beolvas(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) Kötelezıen a metódus neve elıtt System.Console.WriteLine( Az"+(i+1)+"-ik elem: "); partomb[i]=float.parse(system.console.readline()); public void kiír(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) System.Console.WriteLine(partomb[i]); return; V1.2 Nincs visszatérı érték, egy kimenet van, így a return nem kötetelezı szeptember 8. 31

32 class vektordef Megoldás obj. pld.-al I. Nincs static. public void beolvas(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) System.Console.WriteLine("Az"+(i+1)+"-ik elem: "); partomb[i]=float.parse(system.console.readline()); public void kiír(float [] partomb) for(int i=0;i<3; i++) System.Console.WriteLine(partomb[i]);

33 Megoldás példánnyal II. class vektorkez static void Main() float [] vektor=new float[3]; vektordef sajvekt=new vektordef(); sajvekt.beolvas(vektor); sajvekt.kiír(vektor); Oblektum példány létrehozása. V szeptember 8. 33

34 Feladat 2. Egészítse ki a háromelemő valós vektorok kezelésére készített programot az alábbi menüpontokkal. Skaláris szorzat. Skalárral való szorzás. Használjon objektum példányt!

35 Skaláris szorzat public float skalarissz(float [] partomb1,float [] partomb2) float s=0; for(int i=0;i<3; i++) s=s+partomb1[i]*partomb2[i]; return s;

36 Szorzás skalárral a. A visszaadott érték public void skalarralsz(float [] partomb, float k) for(int i=0;i<3; i++) partomb[i]=partomb[i]*k;

37 Szorzás skalárral b. public float [] skalarralsz(float [] partomb, float k) float [] p=new float[3]; for(int i=0;i<3; i++) p[i]=partomb[i]*k; return p; A visszaadott érték

38 Megoldás obj. pld-al főprg. a. class vektorkez static void Main() float [] vektor1=new float[3]; float [] vektor2=new float[3]; float [] vektor3=new float[3]; float v; vektordef sajvekt=new vektordef(); sajvekt.beolvas(vektor1); sajvekt.beolvas(vektor2); sajvekt.skalarralsz(vektor1,3); vektor3=vektor1; v=sajvekt.skalarissz(vektor3,vektor2); sajvekt.kiír(vektor3); System.Console.WriteLine(v); System.Console.ReadLine(); A visszaadott érték Oblektum példány létrehozása.

39 Megoldás obj. pld-al főprg. b. class vektorkez static void Main() float [] vektor1=new float[3]; float [] vektor2=new float[3]; float [] vektor3=new float[3]; float v; vektordef sajvekt=new vektordef(); sajvekt.beolvas(vektor1); sajvekt.beolvas(vektor2); vektor3=sajvekt.skalarralsz(vektor1,3); v=sajvekt.skalarissz(vektor3,vektor2); sajvekt.kiír(vektor3); System.Console.WriteLine(v); System.Console.ReadLine(); Oblektum példány létrehozása. A visszaadott érték

40 Feladat 3. Adott, hogy egy vállalat három gépkocsija hány km-t futott az elsı illetve a második félévben. Ismert továbbá az elsı féléves üzemeltetési költség autók szerint km-enként. Ez a költség a második félévre 5%-kal emelkedett. Határozza meg a gépkocsik éves összköltségét!

41 Feladat 4. Egészítse ki a háromelemő valós vektorok kezelésére készített programot az alábbi menüpontokkal: Oszlopvektor és sorvektor szorzata (lehet különbözı hosszúságú). Kiírás két dimenziós tömbre ugyanazon a néven, mint a vektorok esetén (nem ismert az oszlop és sorhossz)! Használjon objektum példányt! V szeptember 8. 41

42 Feladat 5. Adott, egy vállalat három gépkocsijának üzemeltetési költsége autók szerint kmenként. Ismert a leggyakoribb 4 úticél távolsága. Határozza meg a gépkocsik költségét ezekhez az úticélokhoz gépkocsinként és úticélonként! V szeptember 8. 42

43 A this paraméter A példány szintő metódusokban szükség lehet rá, hogy hivatkozni tudjunk arra az objektumra, amelyik a metódust éppen végrehajtja E hivatkozás a rejtett this paraméter segítségével valósul meg A rejtett this paraméter minden példány szintő metódusban az aktuális objektumot jelöli Osztály szintő tagok esetén ez a paraméter nem létezik (az osztály szintő tagokat lásd késıbb) Nem kell deklarálni, ezt a fordítóprogram automatikusan megteszi Általában a következı esetekben használatos: Az aktuális objektumot paraméterként vagy eredményként szeretnénk átadni Az érvényes hatókörön belül több azonos nevő tag található (pl. egymásba ágyazott hatókörök vagy névterek esetén), így ezek a tagok csak segítséggel azonosíthatók egyértelmően V szeptember 8. 43

44 A this paraméter (példa) Milyen nehézség adódott volna, ha az 1. példában az alábbi mezıneveket használjuk? class Részv szvény private string név; private double árfolyam; public int darabszám; public Részv szvény ny(string név, double árfolyam, int darabszám) részv szvényn nynév = név; részv szvény nyárfolyam = árfolyam; Darabszám = darabszám; Probléma: hogyan tudjuk módosítani a Részvény osztály név, árfolyam és darabszám nevő mezıit? public void ÁrfolyamBe rfolyambeáll llítás(double árfolyam) részv szvény nyárfolyam = árfolyam; V szeptember 8. 44

45 A this paraméter (példa) Megoldás a this paraméter segítségével class Részv szvény private string név; private double árfolyam; public int darabszám; public Részv szvény ny(string név, double árfolyam, int darabszám) this.n.név = név; this.árfolyam = árfolyam; this.darabsz.darabszám = darabszám; public void ÁrfolyamBe rfolyambeáll llítás(double árfolyam) this.árfolyam = árfolyam; V szeptember 8. 45

46 Beágyazott osztályok Az osztályok tetszıleges mélységben egymásba ágyazhatók Az egymásba ágyazással logikai tartalmazást jelezhetünk Az egymásba ágyazás nem jelent hierarchikus alá-, illetve fölérendelést A beágyazott típusok (osztályok) láthatóság szempontjából normál tagoknak minısülnek (láthatóságuk tehát tetszılegesen megadható, alapértelmezésben private) Beágyazott osztályokra azok teljes (minısített) nevével hivatkozhatunk A hivatkozás formája: osztály.beágyazottosztály

47 using System; Beágyazott osztályok (példa) class Küls lsıoszt Osztály public class BelsıOszt Osztály public void Üzen zenı() Console.WriteLine.WriteLine("Hurr "Hurrá,, belül l vagyunk!"); public void Üzen zenı() Console.WriteLine.WriteLine("K "Kívül l vagyunk."); Küls lsıoszt Osztály K = new Küls lsıoszt Osztály ly(); Küls lsıoszt Osztály ly.bels BelsıOszt Osztály B = new Küls lsıoszt Osztály ly.bels BelsıOszt Osztály ly(); K.Üzen zenı(); B.Üzen zenı(); (); beágyazottosztályok.cs

48 Felbontott típusok A felbontott típusok több fizikai részre osztott, logikai szempontból viszont egységes típusok Példa: egy-egy osztály forráskódja elosztva, több fájlban is tárolható A felbontott típusok minden részét a partial kulcsszóval kell megjelölni Elınye, hogy a típusok úgy oszthatók meg több programozó vagy automatikus kódgenerátor között, hogy fizikailag nem kell osztozniuk a forrásfájlokon Különválasztható (és ezáltal külön fejleszthetı és verzionálható) az osztályok automatikusan, illetve kézzel elıállított része Különválasztható az egyes osztályok kódján dolgozó fejlesztıcsapatok munkája is A felbontott típusok elemeit a C# fordító összefésüli A fordító úgy kezeli az elemeket, mintha egy fájlban, egy típusdefinícióként hoztuk volna létre ıket Ellentmondás esetén a fordítás nem lehetséges A felbontott típusok elemei csak együtt, egyszerre fordíthatók le Nem lehetséges tehát már lefordított osztályokat utólag ilyen technikával bıvíteni

49 Felbontott típusok (példa) partial class Részv szvény private readonly string részv szvényn nynév; private double részv szvény nyárfolyam = 0.0; public int Darabszám; class Részv szvény public Részv szvény ny(string név, double árfolyam, int darabszám) private readonly string részv szvényn nynév; private double részv szvény nyárfolyam = 0.0; public int Darabszám; public Részv szvény ny(string név, double árfolyam, int darabszám) partial class Részv public szvény void Vétel( tel(int mennyiség) public void Eladás( s(int mennyiség) public void public Vétel( tel(int void mennyiség) ÁrfolyamBe rfolyambeáll llítás(double árfolyam) public void public Eladás( double s(int mennyiség) Ért rték() public void ÁrfolyamBe rfolyambeáll llítás(double árfolyam) public double Ért rték() Részvény_KovácsJános.cs Részvény_SzabóPéter.cs

50 Feladat 4. Készítsen Vonatdef osztályt, melyben A beolvas metódusban megadható egy vonat neve, az állomások neve, az indulások ideje (max 100 db), és ezek az osztály adattételeiben tárolódnak. Az üres állomásnév jelentse a beolvasás végét. A kiír metódus kiírja azokat a képernyıre. Készítsen Vonatkez osztályt, melyben a fenti osztály két példányába beírja az adatokat, majd kiírja azokat a képernyıre. V szeptember 8. 50

51 Feladat 4a. Készítsen a Vonatdef osztályban olyan metódust, mely a vonat nevét képes megváltoztatni. V szeptember 8. 51

52 Feladat 4b. Végezze el ugyanezt a beolvas metódus átdefiniálásával. V szeptember 8. 52

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Láthatósági szintek Névterek és hatókörök Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezők és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintű tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok

Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges,

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven II.

Objektumorientált programozás C# nyelven II. Objektumorientált programozás C# nyelven II. Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelők Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció

Részletesebben

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék Speciális adattagok és tagfüek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék CPP7 / 1 Statikus adattagok Bármely adattag lehet static tárolási osztályú A statikus adattag az osztály valamennyi objektuma

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

Web-technológia PHP-vel

Web-technológia PHP-vel Web-technológia PHP-vel A PHP programnyelv 2, futtatókörnyezet beálĺıtások Erős Bence February 26, 2013 Erős Bence () Web-technológia PHP-vel February 26, 2013 1 / 19 Szuperglobális változók $ GET : request

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

1. Alapok. Programozás II

1. Alapok. Programozás II 1. Alapok Programozás II Elérhetőség Név: Smidla József Elérhetőség: smidla dcs.uni-pannon.hu Szoba: I916 2 Irodalom Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv 3 Irodalom Erich Gamma, Richard Helm, Ralph

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016 Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2015-2016 Objektumorientált programozás OOP PHP-ben 2 A PHP az 5.0-as verziójától megvalósítja az OO eszközrendszerét OO eszközök:

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Programozási nyelvek Java

Programozási nyelvek Java Programozási nyelvek Java 2. gyakorlat Függvények Általános prototípus Módosítószavak Láthatóság: public, protected, private. Ha nem definiált, akkor úgynevezett package-private láthatóság. Lehet abstract

Részletesebben

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés.

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely tartalmaz adattagokat

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

Bevezetés a programozásba Előadás: A const

Bevezetés a programozásba Előadás: A const Bevezetés a programozásba 2 6. Előadás: A const ISMÉTLÉS Interface - Implementation struct Particle { int x,y; unsigned char r,g,b; void rajzol(); }; }; void Particle::rajzol() { gout

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László Programozás módszertan II. p. Programozás módszertan II. Bevezetés, a C++ osztályok Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK

Részletesebben

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és C programozás 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és lokális változók 1.Azonosítók A program bizonyos összetevőire névvel (azonosító) hivatkozunk Első karakter: _ vagy betű (csak ez lehet,

Részletesebben

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter 1 inline függvények Bizonyos függvények annyira rövidek, hogy nem biztos hogy a fordító függvényhívást fordít, hanem inkább az adott sorba beilleszti a kódot. #include

Részletesebben

Vizuális, eseményvezérelt programozás XI.

Vizuális, eseményvezérelt programozás XI. Vizuális, eseményvezérelt programozás XI ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik Ismeretük szükséges,

Részletesebben

500. AA Megoldó Alfréd AA 500.

500. AA Megoldó Alfréd AA 500. Programozás alapjai 2. NZH 2010.05.13. gyakorlat: / Hiány:0 ZH:0 MEGOLD IB.027/51. Hftest: 0 Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti, hogy minden

Részletesebben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/37 Bevezetés A

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 25. 3. El adás User public class User { private String realname_; private String nickname_; private String password_; public User(String realname, String nickname)

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*;

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*; Java osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. ( Előfeltétel 12. Tétel ) Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A java virtuális gép (JVM) Képzeletbei, ideális számítógép. Szoftveresen megvalósított működési környezet. (az op. rendszer egy folyamata). Feladata:

Részletesebben

III. OOP (objektumok, osztályok)

III. OOP (objektumok, osztályok) III. OOP (objektumok, osztályok) 1. Természetes emberi gondolkozás Az Objektumorientált paradigma alapelvei nagyon hasonlítanak az emberi gondolkozásra. Érdemes ezért elsőként az emberi gondolkozás elveit

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási Tanszék www.kjit.bme.hu Programozás

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 8. Operátor túlterhelés

Programozás II gyakorlat. 8. Operátor túlterhelés Programozás II gyakorlat 8. Operátor túlterhelés Kezdő feladat Írjunk egy Vector osztályt, amely n db double értéket tárol. A konstruktor kapja meg az elemek számát. Írj egy set(int idx, double v) függvényt,

Részletesebben

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás I. Széchenyi István Egyetem, Gy r 2014. november 16. Áttekintés kel kapcsolatos fogalmak deklaráció Több, kompatibilis változat is elképzelhet. Meg kell el znie a fv. hívását. Mindenképp rögzíti

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 8. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. november A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/12 Tartalomjegyzék Miért

Részletesebben

Bevezetés a programozásba II. 8. Előadás: Osztályok, objektumok, osztályszintű metódusok

Bevezetés a programozásba II. 8. Előadás: Osztályok, objektumok, osztályszintű metódusok Bevezetés a programozásba II 8. Előadás: Osztályok, objektumok, osztályszintű metódusok vektor.h #ifndef VEKTOR_H #define VEKTOR_H class Vektor { int meret, *mut; public: Vektor(int meret); int szamlal(int

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

Programozási alapismeretek 4.

Programozási alapismeretek 4. Programozási alapismeretek 4. Obejktum-Orientált Programozás Kis Balázs Bevezetés I. Az OO programozási szemlélet, egy merőben más szemlélet, az összes előző szemlélettel (strukturális, moduláris, stb.)

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III.

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 9. ELİADÁS Kivételkezelés (Exception handling) 2 Mi a kivétel (exception)? A kivétel, olyan hibás állapot vagy esemény, amely

Részletesebben

OOP alapok Egy OOP nyelvet három fontos dolog jellemez. egységbezárás ( encapsulation objektumoknak öröklés ( inheritance

OOP alapok Egy OOP nyelvet három fontos dolog jellemez. egységbezárás ( encapsulation objektumoknak öröklés ( inheritance Az objektum-orientált programozás (röviden OOP) a természetes gondolkodást, cselekvést közelítő programozási mód, amely a programozási nyelvek tervezésének természetes fejlődése következtében alakult ki.

Részletesebben

1. Bevezetés A C++ nem objektumorientált újdonságai 3

1. Bevezetés A C++ nem objektumorientált újdonságai 3 Előszó xiii 1. Bevezetés 1 2. A C++ nem objektumorientált újdonságai 3 2.1. A C és a C++ nyelv 3 2.1.1. Függvényparaméterek és visszatérési érték 3 2.1.2. A main függvény 4 2.1.3. A bool típus 4 2.1.4.

Részletesebben

Öröklés és Polimorfizmus

Öröklés és Polimorfizmus Öröklés és Polimorfizmus Egy létező osztályból egy (vagy több) újat készítünk A létező osztályt ősnek, az újakat utódnak nevezzük Az utódok öröklik az ős minden tagját Az utódok az öröklött tagokat újakkal

Részletesebben

Kivételkezelés, beágyazott osztályok. Nyolcadik gyakorlat

Kivételkezelés, beágyazott osztályok. Nyolcadik gyakorlat Kivételkezelés, beágyazott osztályok Nyolcadik gyakorlat Kivételkezelés Nem minden hibát lehet fordítási időben megtalálni Korábban (pl. C-ben) a hibakezelést úgy oldották meg, hogy a függvény hibakódot

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

Elemi Alkalmazások Fejlesztése II.

Elemi Alkalmazások Fejlesztése II. Elemi Alkalmazások Fejlesztése II. Osztályok közötti kapcsolatok öröklődés asszociáció aggregáció kompozíció 1. Feladat Készítsünk programot, amellyel testek térfogatát határozhatjuk meg, illetve megadhatjuk

Részletesebben

Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés)

Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés) Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés) Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 02. 27. Java III.: Osztály definíció JAVA3 / 1 Szintaktikai jelölések A továbbiakban

Részletesebben

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat Abstract osztályok és interface-ek 7-dik gyakorlat Abstract metódusok és osztályok Az OO fejlesztés során olyan osztályokat is kialakíthatunk, melyeket csak továbbfejlesztésre, származtatásra lehet használni,

Részletesebben

Programozás C++ -ban

Programozás C++ -ban Programozás C++ -ban 4. Bevezetés az osztályokba 4.1 Az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése Egy C programban a struktúrák minden része mindig elérhető. Ugyanakkor ez nem a legkedvezőbb helyzet. Több

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése Tartalom Integrált fejlesztés Java platformon JUnit JUnit használata Tesztelési technikák Demo 2 A specifikáció alapján teszteljük a program egyes részeit, klasszikus V-modell szerint Minden olyan metódust,

Részletesebben

Objektum orientált kiterjesztés A+ programozási nyelvhez

Objektum orientált kiterjesztés A+ programozási nyelvhez Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Objektum orientált kiterjesztés A+ programozási nyelvhez Diplomamunka terve Készítette: Bátori Csaba programtervező matematikus hallgató Témavezető:

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

A JavaScript főbb tulajdonságai

A JavaScript főbb tulajdonságai JavaScript alapok A JavaScript főbb tulajdonságai Script nyelv azaz futás közben értelmezett, interpretált nyelv Legfőbb alkalmazási területe: a HTML dokumentumok dinamikussá, interaktívvá tétele Gyengén

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Programozás C++ -ban 2007/7

Programozás C++ -ban 2007/7 Programozás C++ -ban 2007/7 1. Másoló konstruktor Az egyik legnehezebben érthető fogalom C++ -ban a másoló konstruktor, vagy angolul "copy-constructor". Ez a konstruktor fontos szerepet játszik az argumentum

Részletesebben

Objektumorientált Programozás VI.

Objektumorientált Programozás VI. Objektumorientált Programozás VI. Tömb emlékeztető Egyszerű programozási tételek Összetett programozási tételek V 1.0 ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 3. Az objektumorientált paradigma alapelemei Objektum Osztály Példányosítás A konstruktor és a destruktor Osztályok közötti kapcsolatok Miklós Árpád, BMF NIK, 2006

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

TestLine - OO Programozás alapjai Minta feladatsor

TestLine - OO Programozás alapjai Minta feladatsor 2016.09.20. 18:46:36 Oktató: n/a Kérdések száma: 16 kérdés Kitöltési idő: 29:45 Szélsőséges pontok: -196 pont +672 pont z Óbudai gyetem Programozás III című tárgyának előkövetelményeként létező Programozás

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Programozás C++ -ban

Programozás C++ -ban Programozás C++ -ban 6. Konstansok A C nyelvben konstansokat makróval is deklarálhatunk. Ebben az esetben mindenhol ahol a makró előfordul a fordító a definiált értéket behelyettesíti a makró helyére.

Részletesebben

Objektumorientált Programozás IV.

Objektumorientált Programozás IV. Objektumorientált Programozás IV. Műveletek karaktersorozatokkal Feladatok 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik.

Részletesebben

7. fejezet: Mutatók és tömbök

7. fejezet: Mutatók és tömbök 7. fejezet: Mutatók és tömbök Minden komolyabb programozási nyelvben vannak tömbök, amelyek gondos kezekben komoly fegyvert jelenthetnek. Először is tanuljunk meg tömböt deklarálni! //Tömbök használata

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 2. gyakorlat Változók, kiiratás, bekérés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 24, 2007 1 tar@dcs.vein.hu

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 3. Az objektumorientált paradigma alapelemei Objektum Osztály Példányosítás A konstruktor és a destruktor Osztályok közötti kapcsolatok 1 Objektum Definíció Az

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 7. ELŐADÁS - ABSZTRAKT ADATTÍPUS 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Objektum Orientált Programozás IV.

Objektum Orientált Programozás IV. Objektum Orientált Programozás IV. Műveletek karaktersorozatokkal Feladatok 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik.

Részletesebben

Programozás II. labor

Programozás II. labor Programozás II. labor 1. rész Programozási tételek Öröklődés Interfészek Eseménykezelés Kivételkezelés Visszalépéses keresés Programozás II. Programozási tételek OOP alapok ismétlése Öröklődés Öröklődés

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 13. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. december A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/10 Tartalomjegyzék Objektumok

Részletesebben

Programozás III KIINDULÁS. Különböző sportoló típusok vannak: futó, magasugró, focista, akik teljesítményét más-más módon határozzuk meg.

Programozás III KIINDULÁS. Különböző sportoló típusok vannak: futó, magasugró, focista, akik teljesítményét más-más módon határozzuk meg. KIINDULÁS Különböző sportoló típusok vannak: futó, magasugró, focista, akik teljesítményét más-más módon határozzuk meg. Programozás III Az egyszerűség kedvéért mindegyiket a nevük alapján regisztráljuk,

Részletesebben

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök.

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv III. (Pointerek, tömbök) CBEV3 / 1 Mutató (pointer) fogalma A mutató olyan változó,

Részletesebben

1. Bevezetés szeptember 9. BME Fizika Intézet. Szám. szim. labor ea. Tőke Csaba. Tudnivalók. feladat. Tematika. Moodle Házi feladatok

1. Bevezetés szeptember 9. BME Fizika Intézet. Szám. szim. labor ea. Tőke Csaba. Tudnivalók. feladat. Tematika. Moodle Házi feladatok Számítógépes szimulációk 1. Bevezetés BME Fizika Intézet 2015. szeptember 9. Bevezetés A félév menete C-ismétlés, 1. rész Oktatók: Nagyfalusi Balázs: nagyfalusi@phy.bme.hu, F3 211. : tcsaba@eik.bme.hu,

Részletesebben

Osztály és objektum fogalma

Osztály és objektum fogalma Osztály és objektum fogalma A C++ programozási nyelv I. CPP1/ 1 Az osztály (class) class: adatok és módszerek (method) (függvények) együttese, amely absztrakt adattípusként működik. objektum: egy osztály

Részletesebben

Bevezetés a programozásba előadás: Öröklődés

Bevezetés a programozásba előadás: Öröklődés Bevezetés a programozásba 2 5. előadás: Öröklődés emlékeztető Tagfüggvény struct koord { double x,y,r; void set(double ux, double uy) { x=ux; y=uy; r=sqrt(x*x+y*y); } Használat: koord k; k.set(4,5); Egységbezárás

Részletesebben

Virtuális függvények (late binding)

Virtuális függvények (late binding) Virtuális függvények (late binding) Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Virtuális függvények CPP5 / 1 Azonos nevű függvények megkülönböztetése paraméterszignatúra (függvény overloading) - egy

Részletesebben

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök.

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv III. (Pointerek, tömbök) CBEV3 / 1 Mutató (pointer) fogalma A mutató olyan változó,

Részletesebben

OOP és UML Áttekintés

OOP és UML Áttekintés OOP és UML Áttekintés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) OOP és UML Áttekintés 2013 1 / 32 Tartalom jegyzék 1 OOP Osztály Öröklődés Interfész, Absztrakt Osztály Kivétel kezelés

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 9. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. november A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/15 Tartalomjegyzék Hozzáférési

Részletesebben