Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10 i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi Iroda Jegyző Tárgyalta: Valamennyi bizottság Tanácskozási joggal meghívott:- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szeptember 26-i testületi ülésen előterjesztésre került az Állami Számvevőszéki ellenőrzést követő intézkedési tervről a beszámoló és a reorganizációs terv. A képviselő-testület a beszámolót és a reorganizációs tervet nem fogadta el. Az ellenőrzés a január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakot ölelte fel. Az előterjesztés szöveges részében is utaltunk rá, illetve az Állami Számvevőszéknek küldött levelünkben megfogalmaztuk, hogy a vizsgált időszakot követően jelentősen átalakult az Önkormányzatok gazdálkodása. Módszertani szempontból mi sem értettünk egyet azzal, hogy a fenti időszak tényeiből következtetünk a jelenre, az elmúlt időszak adataiból következően fogalmaznak meg kötelezettségeket az Önkormányzat számára úgy, hogy a jogszabályi környezet időközben jelentősen átalakult. Mind a Képviselő-testület, mind a Hivatal jogszabálykövető magatartást kíván folytatni, ezért ismételten a testület elé terjesztjük ezen napirendi pontot. Az Állami Számvevőszék Dombóvár Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről készült számú jelentése alapján javasolta a polgármesternek, hogy terjesszen a Képviselő-testület elé jóváhagyásra az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs programot. A Képviselő-testület a 223/2013.(VI.20.) Kt. határozata szerint a reorganizációs program elkészítésének határideje szeptember 30. Az Állami Számvevőszék a január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakot vizsgálta. Az időszak óta eltelt időben az önkormányzati feladatellátás, a kötelező és önként vállalt feladatok aránya, az önkormányzati finanszírozás, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete jelentősen megváltozott, az egészségügyi vagyon átadása, a közoktatás államosítása az önként vállalt feladatokat csökkentette. A részleges adósságkonszolidáció során az önkormányzat hitelállományának 60 százalékát átvállalta az állam, így a vizsgálat időpontjától eltérően alakul az adósság nagysága. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény korlátozta a hitelfelvételt, emiatt az önkormányzat a hitelállományát csak megfelelően indokolt esetben növelheti. A reorganizációs program készítéséhez, az intézkedések hatásának vizsgálatához a kellő tájékoztatást az önkormányzat nem kapta meg, megítélésünk szerint a jelenlegi jogszabályi környezet a hosszú távú, pontos tervezést nem segíti elő, az önkormányzat

3 rendelkezésére álló források számítása a jogszabályok rendszeres módosítása miatt el fog térni a tényleges adatoktól. Az ellenőrzés időpontja óta a személyi jövedelemadó megosztása megszűnt (évi 617 millió Ft kiesés), a gépjárműadó esetében a megosztás 40%-a csökkent (évi 75 millió Ft kiesés), a 2013.évi központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. törvény szerint az önkormányzat saját bevételeiből (iparűzési adó) is elvontak beszámítás címen 123 millió Ft-ot, valamint a helyi adóból és a gépjárműadóból az átadott közoktatási intézmények üzemeltetésére évi 174 millió Ft hozzájárulást kell fizetni. A fenti tételeket a hitelek igénybevételekor, de még az ÁSZ ellenőrzéskor sem tudhatta az önkormányzat, így nem számolhatott az intézkedés hatásával. A költségvetési törvény alapján megvalósult az adósságkonszolidáció első üteme, a június 27-én elfogadott törvénymódosítás július 1-től hatályos szövege alapján lehetőség nyílt az adósságból fennmaradt állomány teljes mértékű állam általi átvállalására. A nemzetgazdasági miniszter által szeptember 7-én benyújtott T/ számú törvényjavaslat a fenti rendelkezést hatályon kívül helyezné, az indoklás alapján nem szükséges a fennmaradt önkormányzati adósságállomány olyan további állami átvállalása, mely eltérő finanszírozási helyzetet eredményezne az egyes önkormányzatok között. Reorganizációs program készítését a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény írja elő az adósságrendezési eljárás során, készítője az adósságrendezési bizottság. A reorganizációs program a helyi önkormányzat gazdasági helyzetének részletes leírása mellett tartalmazza az adósságrendezésbe vonható vagyon hasznosítására, illetve az adósságrendezéssel kapcsolatos egyéb tervezett intézkedésekre (pl. hitelfelvétel) vonatkozó javaslatot annak megjelölésével, hogy ilyen módon a helyi önkormányzat milyen bevételekhez juthat. Az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, a bevételek és kiadások időbeli eltolódása miatt általában a nyári hónapokban rendelkezik határidőn túli fizetési kötelezettségekkel, melyeket a saját bevételek (helyi adók) esedékessége után rendez. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének időpontjában nem volt és jelenleg sincs olyan követelés, mely lehetővé tenné az adósságrendezési eljárás indítását. Az adósságátvállalás mértékének megállapításánál, illetve a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő hozzájárulás megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerint vizsgálta a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a gazdasági és jövedelemtermelő képességét. Az adósság átvállalás esetén a törvényi mértéket nem emelték, a hozzájárulás elbírálása során azt állapították meg, hogy az önkormányzat gazdasági és jövedelemtermelő képessége, saját bevételi lehetőségei és egyéb kondíciói

4 biztonsággal megteremtik annak a lehetőségét, hogy az állam által biztosított költségvetéshez az önkormányzat hozzájáruljon. Az Állami Számvevőszék jelentésének megállapításai, javaslatai szerint elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról beszámolási kötelezettséget írt elő a Képviselőtestület. Az intézkedési terv alapján az alábbi feladatokat hajtotta végre az Önkormányzati Hivatal 1.) Az állami Számvevőszék felhívta a figyelmet és javaslatot fogalmazott meg arra, hogy a bevételek növelésére, kiadások csökkentése érdekében döntési javaslatot kell a polgármesternek előkészítenie a költségvetési rendelettervezet és annak évközi módosítása előtt. A 2013.évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésében a kötelező és nem kötelező feladatok felmérése szerepelt, a polgármester megtette a javaslatait a nem kötelező feladatok kiadásainak csökkentésére, melyet a Képviselő-testület csak részben fogadott el. A Képviselő-testület 223/2013. (VI.20.) Kt. határozatában előírta a helyi adórendelet módosításának előterjesztését az adó növelésére, a kedvezmények csökkentésére, mely szolgáltatná az alapot a reorganizációs program végrehajthatóságára, a szükséges bevételi többlet elérésére. A helyi adórendelet előterjesztése a szeptemberi rendes ülésre elkészült. 2.) Az ÁSZ vizsgálat javaslata előírta egyensúlyi tartalék képzését az adósságkonszolidációt követően fennmaradó kötelezettségekre. Az önkormányzat számú elkülönített számlát megnyitotta, a helyi adóbevételekből az éves törlesztési kötelezettséghez szükséges összeget átvezette. A számla egyenlege: eft. 3.) A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott kölcsönök esetében kamatot, illetve biztosítékot kell kikötni. A benyújtott kérelmek esetében az előterjesztő javasolta a kamat, illetve biztosíték kikötését. A Képviselő-testület a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. részére eft összegű kezességet vállalt ingatlan fedezet mellett, a javasolt díj helyett évi 0,5%-os díjjal, az ÖKO-DOMBÓ Kft. részére eft összegű kezességet vállalt árbevétel engedményezés mellett, évi 1%-os díjjal. 4.) A szállítói kitettség és az adósságrendezési eljárás megindítása elkerülése érdekében az önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról be kell számolni, illetve intézkedni kell a lejárt számlák kiegyenlítéséről, átütemezéséről. Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az intézkedési terv elfogadása utáni időszakban a lejárt számlák állományának alakulását. A III. negyedévben az előző évekhez hasonlóan a lejárt számlák összege gyarapodott, mivel az önkormányzat nem rendelkezik ebben az időszakban saját bevétellel. A helyi adóbevételekből a számlákat rendezték az intézmények, 60

5 napon túli elismert tartozás az előterjesztés készítésének időpontjában nincs, a lejárt szállítói számlák összege minimális. 5.) Kockázat kezelési rendszer működtetése Az önkormányzatnál a kockázatkezelési rendszer működik, az előterjesztésekben törekszik a Hivatal a kockázatokat bemutatni. Az intézkedési terv alapján az önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának kezelésére szabályzatot kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 69 -a alapján a belső kontroll rendszert létrehozni, fejleszteni az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével lehet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 8 (1) b.) pontja szerint biztosítani kell a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát. Az ezzel kapcsolatos szabályzat formájára, tartalmára a rendelet részleteket nem tartalmaz. A Kormányzati portálon a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó információk címen a Pénzügyminisztérium 2010.évi belső kontroll kézikönyve található, mely mellékletei és ajánlott szabályzatai között a kért szabályzat nem szerepel. Megfelelő színvonalú szabályzat elkészítése érdekében a jegyző tanácsadó cégekhez fordult, melyeknek azonban a témában minta szabályzat nem állt rendelkezésükre, a nyári szabadságolások miatt a Képviselő-testület által meghatározott időpontra elkészíteni nem tudták. A fentiek miatt a szabályzat elkészítésének határidejét kérem október 31.- re halasztani. A szeptember 26-i testületi ülés előterjesztéséhez képest a határozati javaslat módosításra került. A beszámolóról és a reorganizációs tervről szóló döntés külön határozati javaslat részét képezi. A beszámoló elfogadása a Képviselő-testület eddigi döntéseinek lezárását jelenti. A reorganizációs terv elfogadása, illetve elkészítése tovább folytatódhat a Képviselő-testület döntéseinek függvényében. Amennyiben a testület nem fogadja el a reorganizációs tervet, kérem szíveskedjenek meghatározni a módosítás irányát, hiszen el akarjuk kerülni a mulasztásos törvénysértés állapotát. Kérem a Képviselő-testületet az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló és az előterjesztés 2. sz. mellékletében lévő reorganizációs program elfogadására.

6 Határozati javaslat I. 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának kezelésére vonatkozó szabályzat elkészítésének a határidejét november 15-ére módosítja. Határidő: november 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Határozati javaslat II. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék vizsgálata és javaslatai alapján készült reorganizációs programot elfogadja. Határozati javaslat III. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék vizsgálata és javaslatai alapján készült reorganizációs programot nem fogadja el az alábbi indokok alapján:. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a reorganizációs program módosítását rendeli el az alábbi szempontok szerint: 1.). 2.). 3.). Határidő: november 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Szabó Loránd polgármester

7 előterjesztés 1. sz. melléklete Elismert lejárt szállítói állomány alakulása 90 napon túli 60 napon túli 30 napon túli napon belül 30 napon belül eft napon belül összesen: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet június július augusztus szeptember Dombóvári Gyermekvilág ÁMK június július augusztus szeptember Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde június július augusztus szeptember Dombóvár Város Könyvtára június július augusztus szeptember 15. 0

8 "Kapaszkodó" Szociális és Gyemekjóléti Alapszolgáltató Központ június Egyesített Szociális Intézmény június Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatala június július augusztus szeptember napon túli 60 napon túli 30 napon túli napon belül 30 napon belül napon belül 0 összesen: Dombóvár Város Önkormányzata június július augusztus szeptember Minöszesen: 2013 június július augusztus szeptember

9 előterjesztés 2. sz. melléklete Reorganizációs program Az Állami Számvevőszék Dombóvár Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének szabályosságának ellenőrzéséről készült jelentése alapján az önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs programot kell a Képviselőtestület elé terjeszteni. Az ellenőrzés a január 1.-jétől június 30.-áig tartó időszakra terjedt ki, az ellenőrzést követő időszak feladat változásai, az adósságkonszolidáció jelentősen módosította az önkormányzat gazdasági helyzetét. Dombóvár város Tolna, Baranya és Somogy megye találkozásánál fekszik, a Dombóvári kistérség központja. A kistérség elmaradottnak számít, hátrányos helyzetű. A város lakosságszáma január 1-jén fő, a város lakosainak száma folyamatosan csökken, a jelenlegi létszám a január 1-jei lakosságszámnál már 652 fővel kevesebb. Az önkormányzat területén működő vállalkozások és a lakosság gazdasági helyzetét és teherbíró képességét jelezte a évben még működő jövedelem differenciálódás mérséklés rendszere. A központi adók megosztási rendszere alapján az önkormányzatot illette meg a lakhely szerinti adózók által bevallott személyi jövedelemadó 8%-a közvetlenül, valamint az egyes települések eltérő jövedelmi helyzete miatt a jövedelem különbség mérséklésére kapott kiegészítés. A kiegészítés összegét a helyben maradó személyi jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerő-képesség együttesen számított, egy főre jutó összegének a hasonló nagyságú települések átlagához viszonyított nagysága alapján állapították meg. Dombóvár mutatószáma a fő feletti városok értékhatárának 61%-át érte el az utolsó évben, mely azt jelentette, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó eft összege mellett jövedelem differenciálódás címén összesen eft-ot kapott a város, melyből eft volt a térségi feladatok ellátása miatti kiegészítés. A térségi feladatok az önként vállalt feladatokra jutó kiegészítést jelentette (szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés, középiskolai, szakiskolai tanulók, kollégiumban elhelyezettek létszáma.), melyből a szociális intézmények továbbra is önkormányzati fenntartásban maradtak, de a fenti bevétel juttatása nélkül. Az iparűzési adóerő-képesség az előző években folyamatosan csökkent, 2013.évre a mutató értékének kis mértékű (5%-os) emelkedése tapasztalható, de még nem éri el a 2011.évi szintet. Dombóvár egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége Ft, mely a fő feletti települések átlagának 74,7%-a. A maximális adó mérték alapján beszedett iparűzési adó évben eft, a 2013.évre tervezett összege: eft. A folyamatosan bővülő közfoglalkoztatás ellenére a település szintű munkaerő-piaci adatok jelentősebb változást nem mutatnak, 2009.év végén a gazdaságilag aktív népesség becsült számához viszonyítva a regisztráltak aránya 15,2%, év végén 15,1%, július végén 14,6%. A július 20-i adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők a

10 munkavállalói korú népesség 9,42%-a, a relatív mutató és az országos relatív mutató viszonyított aránya 1,25. Az önkormányzat helyi adó bevételeire és az önkormányzat által folyósított ellátásokra egyaránt hatással van az önkormányzat területén lévő vállalkozások és a lakosság helyzete. Az állami támogatások és a megosztott bevételek drasztikus csökkenése miatt a helyi bevételek szerepe kiemelkedő, az önkormányzatot rákényszerítik a bevételek növelésére, de a helyi sajátosságok, az adóalanyok teherviselő képessége és fizetőképessége az elérhető bevétel nagyságát korlátozzák. A megfelelő nagyságú saját bevétel hiányában az önkormányzat a rendelkezésre álló vagyon értékesítésével próbálja a minimális szolgáltatások fenntartásához szükséges összeget pótolni. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló évi XXV. törvény szerint az adósságrendezésbe bevonható vagyon a forgalomképtelen törzsvagyon feletti, valamint a hatósági feladatok és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásához szükséges vagyon feletti forgalomképes vagyonrész. Ha az önkormányzat adósságrendezési eljárás alá kerül, akkor csak a fenti törvény mellékletében felsorolt és számára kötelezően előírt feladatok működési kiadásait finanszírozhatja. Az önkormányzat vagyoni helyzete Az önkormányzat eszközeinek és a forrásainak változását és nagyságát a program 1. számú melléklete mutatja be. Az Állami Számvevőszék által ellenőrzött időszak kezdetekor, január 1-jén az önkormányzat eszközeinek összege eft volt, melyből a befektetett eszközök aránya 92,6%. A befektetett eszközök között a tárgyi eszközök összege eft, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összege eft. A forgóeszközök között az értékpapírok összege eft, míg a pénzeszközök összege eft. Az eszközök 87,8%-át a saját tőke és a tartalékok 90%-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 1,7%-át a rövid lejáratú kötelezettségek fedezik. Az eszközök értéke december 31.-ig emelkedett, elsősorban az intézményeket és a művelődési házat érintő fejlesztések miatt december 31-én az eszközök értéke már eft, melyből a befektetett eszközök aránya 97,6%-ra emelkedett. A befektetett eszközök között a tárgyi eszközök értéke eft, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke eft. A forgóeszközök értéke viszont jelentősen csökkent, értékpapír állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat, a pénzeszközök összege eft. Az eszközöket a saját tőke és a tartalékok 84,1%-ban a hosszú lejáratú kötelezettségek 11,4%-ban, a rövid lejáratú kötelezettségek 4,3%-ban fedezik. Az önkormányzat 2012.évi mérlege alapján az eszközök főösszege eft, jelentősen, 1,4 milliárd Ft-tal csökkent. A tűzoltóság működtetésére lévő önkormányzati vagyon térítésmenetesen állami tulajdonba került, a fekvőbeteg. szakellátó intézmények átvétele során az egészségügyi intézményi vagyont is megkapta ingyenesen a GYEMSZI. Az eszközök között a befektetett eszközök aránya továbbra is magas 95,8%, a tárgyi eszközök eft és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök eft összege egyaránt alacsonyabb az előző évinél.

11 A pénzeszközök az elkülönített számlákon lévő összegek miatt emelkedtek ( eft), mely egy része az EU programokra juttatott előleg. Az eszközöket 85,1%-ban a saját tőke és a tartalékok, 11,3 százalékát a hosszú lejáratú kötelezettségek, 3,4%-át a rövid lejáratú kötelezettségek fedezik. A 2013.évi változások miatt az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke - ha az év során már nem lesz egyéb módosítás - várhatóan emelkedni fog. A közoktatás átszervezése, az óvodai ellátáson kívüli feladatok kikerülése az önkormányzati feladatok közül önkormányzati vagyonvesztéssel közvetlenül nem jár, az eddig használt tárgyi eszközök átkerülnek az ingyenes vagyonkezelésbe tartozó körbe. Továbbra is az önkormányzatra hárul az eszközök felújításának költsége, valamint a vagyon üzemeltetéséért az önkormányzatnak éves szinten 175 millió Ft összegű hozzájárulást is kell fizetnie saját forrásaiból, amely a forrás oldalon a költségvetési tartalékot fogja csökkenteni. A járási rendszer kialakítása során a járási hivatal a Szent István tér 1. sz. ingatlant kapta meg az önkormányzati vagyonból térítésmentesen, emiatt ezen ingatlan értékével szintén az eszközök összetétele változik meg. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény is hatással van az önkormányzati eszközök értékének alakulására. Az önkormányzat vagyonát képezte eddig a Kertvárosi és a Szuhajdombi szennyvíz csatornahálózat és az ivóvíz minőségjavító program keretében beszerzett eszközök. A törvény szerint az ellátásért felelős tulajdonába kell kerülnie az összes viziközmű működtetői vagyonnak. Jelenleg az önkormányzatnak a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-ben eft összegű részesedése van. A viziközmű vagyon ingyenes átadása miatt a Kft. alaptőkéjét szükséges csökkenteni, így dec.31.-i mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök értéke is alatta marad az előző évinek. Az önkormányzati tulajdonba kerülő vagyon a tőkevesztés összegét meghaladja, valamint a KEOP támogatással megvalósuló szennyvíz csatorna fejlesztés befejeztével a Dombóvári Térségi Szennyvíz kezelési Társulásnak szintén át kell adnia a vagyont, így az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke összeségében emelkedni fog. A Képviselő-testület a Dunántúli Regionális Vizmű Zrt.-t bízta meg a közműves ivóvíz ellátás, valamint a szennyvíz elvezetés és -tisztítás szolgáltatással, a víziközművek üzemeltetésével. A bérleti üzemeltetési szerződés szerint a cég bérleti díjat fizet, melyet az önkormányzatnak elkülönített számlán kell kezelnie, emiatt a forgóeszközök között a pénzeszközök összege az év végére növekszik. A bérleti-üzemeltetési szerződésben a Képviselő-testület által elfogadott bérleti díj nem éri el az eddigi önkormányzati tulajdonban lévő, a Kft.-től és a társulástól átvett vagyon amortizációs költségét, illetve a vagyonértékelés szerinti éves pótlási költséget. Ha az önkormányzat egyéb saját bevételeiből nem fordít a viziközmű vagyonra, az eszközök nettó értéke a következő években csökkenni fog. A Dombóvári Térségi Szennyvíz Kezelési Társulás a szennyvíz beruházás finanszírozásához hitelt vett fel, melyet át kell adnia az önkormányzatnak, a hitel törlesztésére az érdekeltségi hozzájárulások fedezetet nyújtanak. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak értéke a évi vagyon kimutatás alapján eft volt, mely december 31.-re a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott ingatlanok körében egyaránt csökkent, értéke csak eft.

12 A forgalomképes ingatlanok és a befektetett pénzügyi eszközök (részesedések) értékesítésével csökkenthetők az önkormányzati kötelezettségek, valamint megteremthetőek az esetlegesen induló fejlesztések saját forrása. A forgalomképes ingatlanok értékének növekedésére nem számítunk, az átvett vagyon a törzsvagyon részét képezi, nem adható el. Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CIV. törvény 72 (1) bekezdése alapján a Magyar Állam az önkormányzat adósságállományának 60%-át, eft összeget vállalt át, részben költségvetési támogatással, részben mérlegtételként, tőkeváltozással szemben. Az adósságátvállalás miatt az önkormányzat forrásainak összetétele az év végére javul. Az önkormányzat kormányzati engedélyt kért a fennálló folyószámlahitel átalakítására adósságmegújító hitellé, mely engedélyezése esetén az önkormányzat éves törlesztési kötelezettsége csökkenne, a terheket több évre osztaná szét. Az önkormányzat adósságállományának alakulása Az önkormányzat adósságállománya december 31-én eft volt, melyből a folyószámlahitel állománya eft, a kötvény állománya eft, egyéb fejlesztési hitelé eft. Az adósságkonszolidáció után június 30-án az I. félévben esedékes törlesztési kötelezettség teljesítésével az összes hitelállomány eft, melyből a folyószámlahitel állománya eft, a kötvény állománya eft, az egyéb fejlesztési hitelé eft. A költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat indoklása szerint nem szükséges és nem indokolt a fennmaradt önkormányzati adósságállomány olyan további állami átvállalása, mely eltérő finanszírozási helyzetet eredményezne az egyes önkormányzatok között. A fentiek alapján nem számolhatunk további konszolidációval, így az önkormányzatnak az adósságmegújító hitel engedélyezése esetén évben mintegy 50 millió Ft, évben 86 millió Ft, a következő években 70 millió Ft törlesztést kellene kigazdálkodnia. Az adósságállomány változását a program 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetésének változása Az Állami Számvevőszék jelentése alapján az önkormányzat működési jövedelme években negatív értéket mutatott, a folyó bevételek folyamatosan csökkentek a költségvetési támogatások, az SZJA és a helyi adóbevételek kisebb összege miatt, a helyi adókból származó bevételek összege és a folyó bevételeken belüli aránya évről-évre csökkent, az önkormányzat likviditása és a rövid távú pénzügyi egyensúlya kedvezőtlen irányba változott. Jelen pillanatban az egyedi bevételek és a helyi adók II. félévi részletének befizetése miatt az ellenőrzés jelentésével ellentétben a szállítókkal szembeni lejárt kötelezettségek összege minimális, de a normál működés esetén hiányzó egyedi bevételek esetében változatlan és kiadási szerkezetnél továbbra sincs meg a megfelelő forrás. Az önkormányzati költségvetés alakulását a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzati feladat ellátás módosulása, a kötelező feladatok szűkülése a finanszírozási rendszer változásával járt együtt.

13 A évi költségvetési beszámoló adatai alapján az önkormányzat működési forrásait eft összegű működési bevétel, eft összegű maradvány működési célú igénybevétele és eft összegű rövid lejáratú hitel képezte. A eredeti előirányzatok alapján a működési források összege eft, melyből a működési bevételek összege eft, a maradvány működési célú igénybevétele eft. (Működési hitel felvétele évtől nem lehetséges) A bevételeken belül az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása a 2012.évi eft-ról eft-ra, a saját folyó bevétel és átengedett bevétel eft-ról eft-ra csökkent. Az önkormányzatot elsősorban a megosztott bevételek változása sújtotta. A évben megszűnt, helyben maradó SZJA és a jövedelem differenciálódás mérséklésére nyújtott SZJA évi összege eft volt, a gépjárműadó beszedett összegéből eft-tal kevesebb jut az önkormányzatnak. Az előző évnél kevesebb feladatot lát el az önkormányzat, de az ebből származó megtakarítás, az erre jutó önkormányzati saját forrás összege mintegy 260 millió Ft-tal elmarad a megosztott bevételeknél elszenvedett kieséstől. A 2013.évi költségvetési bevételek között szereplő egyedi bevételekre (DRV. Zrt. üzemeltetési jog) nem számíthatunk a következő években, emiatt a saját működési bevételek növelése és a kiadások felülvizsgálata szükséges. A I. féléves teljesítés adatai alapján a működési hiány eft. A reorganizációs program elkészítésének határidejéül a Képviselő-testület szeptember 30-át szabta meg, így a következő évekre vonatkozó irányelveket, kormányzati elképzelést még nem ismerjük, a költségvetési törvényjavaslatot nem nyújtották be, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény feladatfinanszírozást ír elő, emiatt a költségvetési támogatás továbbra is a kötelező feladatokra várható, saját bevételek beszámításával (2013.évben saját bevétel beszámítás 123 millió Ft). Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok módosulása Az ÁSZ jelentés szerint működési kockázatot jelent az önként vállalt feladatokra fordított kiadások magas és növekvő aránya. A vizsgálat óta a kötelező feladatok között megszűnt az általános iskolai oktatás, megalakult a járási hivatal, melyhez átkerült az okmányiroda, a gyámhivatal, egyes szociális ügyek, kikerült a kötelező feladatok köréből a helyi tömegközlekedés. Az önként vállalt feladatok közül a közoktatás átszervezése miatt állami feladattá vált az alapfokú művészeti oktatás, gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás, kollégiumi ellátás. Egyes szociális feladatokat a megkötött szerződések alapján továbbra is az önkormányzat lát el. A évi eredeti költségvetési előirányzatok szerint az önkormányzat a kiadásai között a finanszírozási műveleteken kívül a kötelező feladatokra eft-ot, az önként vállalt feladatokra eft-ot tervezett. Az éves költségvetésen belül az önként vállalt feladatokra szánt összeg aránya 23,3 %-ra csökkent, 2009.évben a fenti arány 45,1% volt. Az ÁSZ jelentés nem kifogásolta azt, hogy az önként vállalt feladatok működtetéséhez egyéb önkormányzati forrást kellett bevonni, mivel az önként vállalt feladatokhoz a

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Kalocsa Város Önkormányzat 2/2013 (III.18.) ör. számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben