TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)"

Átírás

1 v Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára. Katonalelkész szolgálatom alatt sokszor tettek fel nekem kérdéseket katonák, papok, civilek. A válasz azonban csak azoknak szólhat, akik meghallják. Ezzel próbálom az arányt javítani: az is tudjon róla, aki nem keres fel, az is, aki talán a kérdést sem fogalmazta még meg. Kérdéseket feltenni címen lehet. (Ez a füzet elvihet ő, amíg valaki olvassa, csak hozza vissza is!) Ezen PDF dokumentum magántulajdon. Szöveges tartalma szabadon terjeszthető, annak tartalmi változtatása nélkül. A szöveg magánvélemény, célja a közös gondolkodás megindítása, ezért a fegyveres testület, az egyház, a tábori lelkészi szolgálat hivatalos álláspontjta ezektől eltérhet. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) TÁBORI LELKÉSZETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK - Van a helyőrségekben tábori lelkész? - Katona vagyok, de nem vagyok vallásos, van így valami közöm a tábori lelkészhez? - Tábori lelkész, plébános, tisztelend ő stb., mi a helyes? - Hogyan öltözik egy katonalelkész? Egyenruhás? És hogyan, ha istentisztelet tart? - Hogyan köszönjek? - A Honvédségnél dolgozok, de közalkalmazott vagyok, van közöm a tábori lelkészhez? - Jután szolgálok (ahol nincs tábori lelkész), elmehetek a tábori lelkészhez? - Katona vagyok, de más helyőrségben, nekem szól ez a honlap? - Ha a helyőrségi lelkész katolikus, csak katolikusoknak segít? - Milyen szolgálatatásokat ad a tábori lelkész? - Mennyibe kerülnek a szolgálatai, szolgálatatások (esküv ő, temetés stb.)? - A tábori lelkész katonatiszt? Miért van rendfokozata? Kinek felel és jelent? - Tiszteletadás, tisztelgés, mire jó ez, különösen egy tábori lelkésznek? - Miért van szükség tábori lelkészre, egy katona is el tud menni a saját plébánosához, lelkipásztorához, nem? - Egyáltalán mit csinál egy tábori lelkész nap mint nap? - A katonai missziókban mit csinál egy tábori lelkész? - Mi ez a sok HM-TLSZ-KTLSZÁ-KTP-KO-(MH64 BSZJLE) rövidítés? - Házasságban gondolkodok, meg keresztelést is szeretnék intézni, kihez forduljak a plébánoshoz / lelkészhez, vagy a tábori lelkészhez? - Hogyan lehet keresztény, pap vagy lelkész katona? Nem mond ez ellen a Bibliának? - Hogyan lesz valakiből tábori lelkész, katonalelkész? - Használhatnak fegyvert a tábori lelkészek? - Áldanak fegyvereket a katonalelkészek, ahogy régen is? - Harcoló papok, kereszteslovagok, keresztes háborúk? - Hogy magyarázzam el egy külföldi barátomnak röviden, hogy egy tábori lelkész mit csinál, hogyan él a katonák között? - Ha nincs tábori lelkész egy helyőrségben, vagy aki ott illetékes éppen misszióban jár, mit tehet egy katona? - Igazolás kell (keresztszülőséghez, házassághoz), tud benne segíteni a tábori lelkész? - A tábori lelkész és a katonák is egy korrupt és bűnös rendszert szolgálnak ki, olyan háborúban vesznek részt, ami inkább szól a pénzről mint valami igazról. 2

3 HITBELI és EGYHÁZI KÉRDÉSEK - Mit akar egy pap nekem családról és házasságról beszélni? Azt sem tudja mi az, hiszen ő nem él házasságban! - A katolikus papoknak tényleg nincs feleségük? Ha így van, mire jó ez? (egyházi botrányok) - Mi a hit és az imádság? - Bűn-e a dohányzás? - Miért büntet Isten? - Gyónás, titoktartás? - Mit kezdjek a kéregetőkkel? Mi a jó, ha adok pénzt, vagy ha nem adok? - Mi a helyzet az adományozással? (karitatív célok) - Állam támogatja az egyházat, miért ad neki, ha én nem akarnám? - Test, lélek, szellem... sok lélektani fogalom, de mik ezek? - Mi a különbség lelkigondozás és lelkivezetés között? 3

4 TÁBORI LELKÉSZETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK (gyakorlati tudnivalók és elméleti kérdések egyaránt!) Van a helyőrségekben tábori lelkész? Országos szinten Mária Terézia idejétől vannak hivatalosan a hadserergben tábori lelkészek, ám a világháború után négy évtized kényszer ű szünet után kezdtek újra szolgálni 1994-től. Ezen túl folyamatosan kisegít ő lelkészek formájában. Sajnos nem minden helyőrségben találni tábori lelkészt, Győrben például már évek óta nincs (2012). Van olyan hely, ahol kett ő is van (egy protestáns és egy katolikus), ilyen például Hódmezővásárhely (2012). Van, ahol csak egy van, ebben az esetben vagy csak egy katolikus (pl. Kaposvár) vagy csak egy protestáns (pl. egy református Kecskeméten). Vannak helyek, ahol kisegít ő katonalelkészek vannak. Ők civilek, akik a lelkészi feladatokat ellátják egy olyan helyen, ahol nincs hivatásos tábori lelkész. Katona vagyok, de nem vagyok vallásos, van így valami közöm a tábori lelkészhez? Van. A tábori lelkészi szolgálat szolgálatait igénybe venni egy lehetőség, amit a Honvédség (a Honvédelmi Minisztérium és az egyházak által) biztosít minden katonának, HM/MH közalkalmazottnak, tartalékosnak és katonai tanintézményben tanulóknak. Ráadásul a szolgálat kiterjed a fent felsoroltak közvetlen hozzátartozóira is. Itt válik igazán érthetővé, hogy miért is van köze mindenkinek hozzá. Lehet, hogy valaki nem vallásos, nem is érdekli semmi ezzel kapcsolatban, de elképzelhet ő, hogy a családban haláleset történik, a családtag viszont vallásos volt. Az is lehet, hogy egy nem hív ő katona egy hív ő párt talál magának, aki ragaszkodik az egyházi esküvőhöz. (megjegyzem, úgy is lehet esküv ő, ha a nem hív ő fél nem keresztelkedik meg!) Minden katona, de főleg a vezetők - legyen rajparancsnok, vagy századparancsnok találkozhat olyan katonatárssal, beosztottal, aki vallásos. Ha baj van vele, segíteni akar neki, akkor nem saját eszközeit, hanem a lehet ő legjobbat keresi számára, így a tábori lelkésznek ő jelzi a helyzetet. Mindezen túlmenően a katonák számára a szolgálatban lév ő egyházak sok kedvezményt adnak, így a formálisan vallásosaknak (pl. megkeresztelt, de vallását nem gyakorló katolikusok) is számos esetben érdemes a katonalelkészhez forduljanak, semmint a civil intézményhez (pl. plébánoshoz.) Végül, érdemes megemlíteni, hogy vannak a tábori lelkésznek olyan szolgálatai (ünnepi beszéd, misszióban könyvtár vagy kommunikáció), ami által kikerülhetetlenül találkozni kell egy egy katonalelkésszel. 4

5 Hogyan öltözik egy katonalelkész? Egyenruhás? És hogyan, ha istentisztelet tart? Többféle tábori lelkész létezik. Vannak, akik egyenruhások (tiszti rendfokozattal) és vannak civilek, akik általában kisegít ő tábori lelkészek. Ez utóbbiak saját civil gyülekezet élén szolgálnak, és e mellett szolgálják a katonákat; éppen ezért jelenlétük időszakos, mindemellett őket is lehet keresni bármilyen ügyben. Az egyenruhás katonalelkészek általában hivatásos katonák is egyben, viszont elöljárójuk és beosztottjuk csak katonalelkész lehet. Katonaként a gyakorló egyenruha a munkaruhájuk, az ünnepi pedig a díszegyenruha, ezenkívül van még a köznapi. A többi katonától abban különbözik mindegyik, hogy a karon van egy lelkészi felvarró, az utóbbi kett ő pedig abban, hogy a parolin egy arany (kereszt, kehely, könyv) van. A köznapihoz és a gyakorlóhoz fekete baret sapkát hordhatnak a lelkészek. Istentiszteleten a Tábori Lelkészi Szolgálat saját előírásai szerint öltözködhetnek. Ez általánosan azt jelenti, hogy katonai egyenruhájukat egyházi öltözettel egészíthetik ki. Például egy missziós kibocsátó alatt lév ő beszéd és áldás során az egyenruhára a katolikus és az evangélikus stólát, a református palástot húzhat fel. Egyházi szolgálatban (temetés, keresztel ő, istentisztelet stb.) a reformátusok az egyenruhára (vagy civil sötét öltönyre) húzzák a palástot, az evangélikusok ún. luther-kabátot, a katolikusok pedig fehér albát, arra a stólát, emerre pedig a miseruhát. A katolikus öltözködés azonban rendkívül összetett, szimbolikája is sokrét ű, itt részletezni nincs hely. Itt jegyzem meg viszont, hogy -önmagában- az egyenruhán hordott stóla az általános katolikus előírások szerint szabálytalan. A katonai környezet és bizonyos helyzetek viszont szükség diktáltak, melyekből így megengedett vagy megtűrt szokások alakultak ki. Így, akár még terepszín ű stólával is lehet találkozni (melynek történelmi vonzata a koreai háborúig - vagy még korábbra - megy vissza. Az volt a célja, hogy ne nyújtson a miséz ő pap könny ű célpontot a lövészeknek.) Tábori lelkész, plébános, tisztelend ő stb., mi a helyes? Az egyházi beosztások, tisztségek meglehetősen összetettek. Amit egy katonának illik tudni az a következ ő: a tábori lelkész az a lelkész, aki a katonákra lett bízva. Más kifejezéssel: katonalelkész (a 'tábori lelkész' hagyományos magyar kifejezés.). A protestáns egyházakban (evangélikus, református) a lelkész (lelkipásztor) egy-egy gyülekezet élén álló beiktatott személy. A katolikus egyházban a papság egy általános fogalom, ami alá tartoznak a következők: lehet káplán (a plébános segítője, tehát ő is pap), plébános (egy meghatározott területhez tartozó hitközösség vezetője), lelkész (egy személyi közösséghez tartozó 5

6 közösség vezetője), püspök (a plébánosok és/vagy lelkészek vezetője). A tábori lelkész tehát lelkész, ami hasonló beosztás a plébánoséhoz, csak más módon. Ezenkívül számos egyházi tisztség és rang létezik, mely itt nem szerepel: bíboros, esperes, apát stb. Hogyan köszönjek? Hasonlóan az előzőhöz itt is összetett dolgok vannak, amit mélységében elégséges annak ismerni, aki a vallását gyakorolja, vagy protokolláris kapcsolatban van a lelkésszel. Amit fontos tudni: a tábori lelkész, mivel katona is, ezért vele szemben is érvényesek a katonai érintkezési szabályok, és rá is vonatkoznak. Mégis: beosztása és emberközeli tevékenysége folytán lehetséges, hogy a legtöbb tábori lelkész előnyben részesíti a tegeződést és a baráti köszönést! Aki viszont vallásos, és nem katonai - hivatalos - formában találkozik lelkésszel, használhatja az alábbi formulákat: (katolikus) Dicsértessék a Jézus Krisztus! (görög katolikus) Dicsőség a Jézus Krisztusnak!, (evangélikus) Erős vár a mi Istenünk! (református) Áldás, Békesség! A Honvédségnél dolgozok, de közalkalmazott vagyok, van közöm a tábori lelkészhez? Igen, sőt. A TLSZ-hez (Tábori Lelkészi Szolgálat) tartozik minden HM/MH alkalmazott. A Katolikus Tábori Püspökség pedig saját egyházmegyéjének híveiként tekint a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákra, a nyá. katonákra, a tiszt és altiszt hallgatókra, a HM/MH közalkalmazottaira, és minden előzőleg felsorolt velük egy háztartásban lakó családtagokra. Jután szolgálok (ahol nincs tábori lelkész), elmehetek a tábori lelkészhez? A Tábori Lelkészi Szolgálat országos intézmény, ezért minden katona felkeresheti bármelyik tábori lelkészt. Természetesen a földrajzi és helyőrségi szempontok mind praktikus, mind hivatali szempontból előnyben részesítendők, így például egy jutai, kaposvári célszerűen a kaposvári lelkészt érdemes felkeresnie. Katona vagyok, van nekem szóló honlap? Kaposváriak számára ott van a országos szinten a országos honlapot ajánlom. Tábori lelkészettel kapcsolatos hírekhez pedig a legjobb a blog is található mégpedig a címen." 6

7 Ha a helyőrségi lelkész katolikus, csak katolikusoknak segít? A tábori lelkész mindenki számára segítséget kíván nyújtani. Katolikus hívők számára természetesen papként is szolgálatára van. Nem hívők, vagy más vallásúak azonban ugyanúgy részt vehetnek a nem felekezetfügg ő tevékenységekben: lelkigondozás, imádság, öm. Istentisztelet stb. Ugyanakkor felekezetfügg ő esetekben is segítségére lehet, hiszen a lelkész szoros kapcsolatot ápol más felekezet ű és vallású lelkészekkel. Milyen szolgálatatásokat ad a tábori lelkész? Nem ad. A tábori lelkész nem szolgáltat, hanem szolgál. Tevékenysége elsősorban hivatásán alapszik. A szolgálatatás csak abban az értelemben vehet ő, hogy mint intézmény tagja (Tábori Lelkészi Szolgálat) áll rendelkezésére a katonák számára. A szolgálata viszont elsősorban a katonákra irányul. Ha tehát egy katona keresztelkedni szeretne (vagy gyermekét szeretné), házasodni szeretne (vagy más egyházi szolgálatot kíván igénybe venni), akkor érdemes a tábori lelkészt felkeresnie nem a helyi plébániát, parókiát. Sok katona nem tudja ezt, pedig még akkor is a katonák segítségére tud lenni egy tábori lelkész, ha a katona egy olyan helyőrségben szolgál, ahol nincs katonalelkész. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy egy tábori lelkész sokkal jobban tisztában lehet egy katona életével, elfoglaltságával mint egy civil lelkész. Ráadásul a tábori lelkésszel munkaidőben is lehet ügyet intézni, így nagy könnyebbség, ahhoz képest, hogy egy egyházi hivatali ügyintézés miatt például szabadságot kellene kivenni. Mennyibe kerülnek a szolgálatai, szolgálatatások (esküv ő, temetés stb.)? A tábori lelkész tevékenysége a Tábori Lelkészi Szolgálaton belül értend ő, aminek szolgálatatásait minden katona ingyen veheti igénybe. Ugyanakkor, ezen intézmény keretein és a tábori lelkész joghatóságán kívül költségek felmerülhetnek. (így például temetés esetén egy kántor, vagy esküv ő esetén a templom díszítése, esetleg bérlése stb.) A tábori lelkész katonatiszt? Miért van rendfokozata? Kinek felel és jelent? A katonalelkész valóban katonatiszt, ugyanakkor speciális formában. Van rendfokozata és részt vesz a legtöbb speciális előmeneteli rendhez tartozó feladatok teljesítésében. (alapkiképzés, előmeneteli tanfolyamok, lövészet, fizikai felmérők stb.) Ugyanakkor vallási feladatai okán elöljárója csak tábori lelkész lehet. A helyőrségi lelkészeknek általában három elöljárójuk van: egy, az ÖHP-n lév ő lelkész, a helynök (vagy hivatalvezet ő), illetve a tábori püspök (aki tábornoki rendfokozatú, vagy annak megfelelő 7

8 civil). Ám a bizalmi feladatairól, például a lelki beszélgetések tartalmáról, sőt a személyek kilétéről sem ad (és nem is adhat) jelentést semmilyen formában. Elöljáróinak a vallásgyakorlás és katonai fegyelmi kérdések terén van kötelezettsége. Többen úgy gondolkodnak, hogy egy papnak, orvosnak, jogásznak ne legyen rendfokozata, mert nem katonák. Bár vannak országok, ahol egyenruhában, de rendfokozat nélkül szolgálnak lelkészek, nem jellemz ő, és nem is bizonyította, hogy jobban beválna mint a hazánkban lév ő rendszer. Akik az előzőt gondolják arra szoktak hivatkozni, hogy egy katona legyen fizikailag erős és hidegfej ű. A mai világban azonban egyre inkább a szellemnek van jelentősége a fizikai er ő helyett. A katonák többsége ma már számítógépek mögött ül, és a háborúk jó része is papíron zajlik. Az ezt vívó katonák, kissé viccesen megfogalmazva, vastag szemüveges, vézna emberek, nagyfokú műszaki, informatikai stb. zsenialitással (sőt, ma már egyre több gép lát el katonai feladatot.). A hadsereg ma is erőszervezet, melyben helye van az erős fizikumnak és a kontrollált erőszaknak. Ám ahogy változik a világ az egyenruha szerepe is nagyban megváltozott, sőt ez a váltás még történik. Mindezen kívül a civil alkalmazott tábori lelkészek (hazánkban is vannak), számos példát tudnak mondani arra, hogy a rendszer, mennyire nehezen tudja elfogadni őket egyenruha és rendfokozat nélkül, ezért éppen a munkájuk lényegét nehezíti meg sajátos állapotuk. Tiszteletadás, tisztelgés, mire jó ez, különösen egy tábori lelkésznek? Fent már volt szó a köszönésről. A tiszteletadás tág fogalom és az emberi érintkezés fontos része. Fiataloknál előfordul, hogy szórakozóhelyen ha a másik szemébe néznek, vagy hozzáérnek a másikhoz, akkor az a kötözködés jele. Egy szabály, amit nem írtak le, de mindenki tudja, ha nem akar balhét, akkor kerüli ezeket. Felnőttként a köszönés és a közös helyeken való viselkedés teszi a dolgokat hatékonnyá és elviselhetővé. Éppen ezért viselik el az emberek, ha valakik nem így viselkednek, feltűnősködnek, hangosan beszélnek stb. A katonaság magával hozta saját hagyományaiból saját udvariassági protokollját. Ennek legegyértelműbb példája tisztelgés, aminek sok formája van a világban, a legáltalánosabb azonban az, amikor a jobb kéz a jobb halánték irányába mozog és ott kitart egy darabig. A mozdulat előzménye sokak szerint a lovagkorra megy vissza, ahol a katonák a rostélyt felhúzták, ha ismerőssel találkoztak, jelezvén a baráti szándékot és persze azt, hogy jól lássanak. Kissé valószínűbbnek látszik elődnek a kalap megemelése illetve szélének megérintése, ami ma is szokás, és ismerős lehet (ha más nem az Indiana Jones filmekből). Az egyházban is voltak ilyen szokások, ilyen volt például a püspök gyűrűjének megcsókolása. Sokan ezt ma már félreértelmezik (gyakran saját korában is, sajnos), de ennek eredeti jelentősége abban volt, hogy a gyűr ű egy hivatalt testesített meg. A csók tehát nem az azt hordozó embernek, hanem hivatalának szólt. Hasonlóan ehhez, a rendfokozatok közötti kölcsönös tisztelgés a hivatalnak szól, vagyis kissé magasztosan a honvédelem méltó őseinek, és az eszmének, amit ez megtestesít. A tábori lelkészek 8

9 tisztában vannak azzal, hogy a hadsereggel nem azonosulhatnak minden tekintetben, de az egyes emberek tisztelete és a Honvédség értékei (hazaszeretet, hűség, bajtársiasság, hősiesség stb.) egy-egy tisztelgésben szimbolikusan kifejezést nyernek. Miért van szükség tábori lelkészre, egy katona is el tud menni a saját plébánosához, lelkipásztorához, nem? A katonaság egy szubkultúra. Még ma is, a sorköteles hadkötelesség szünetelése idején is igaz, hogy a katonák a társadalom egy sajátos csoportját alkotják. A munkájuk, az esküjük és a sajátos munkakörülményeik (egyenruha, fegyveres szolgálat, szigorú függelmi viszony, zsargon) más életfelfogást és életvitelt kíván tőlük. Egyrészt tehát nem biztos, hogy egy katona fel tudja keresni a plébánost (mert pl. külmisszióban van), másrészt ha őt nem keresik meg, kicsi az esélye, hogy őt olyan hatás érje, hogy maga szükségét érezze ennek. Ne feledjük, hogy ez nagyban hasonló az egyetemi-, börtön-, roma-, hajókon lévők-, kórházlelkészek munkájához. Bár mindegyik lelkészi munka sajátos, több közös is van bennük. A hatékony tábori lelkészi munka elengedhetetlen feltétele az uniformizálódás, lényegében tehát az, hogy a lelkész is része legyen annak az egésznek, amiben a katonák is vannak. (ez teremti meg a kapcsolat els ő szálait, mely kívülről kivitelezhetetlen lehet.) Gondoljunk arra: Jézus sem csak várta, hogy megtalálják, sőt, tanítványait kérte is, hogy menjenek. Nem elhanyagolható azonban a kérdés "hivatalos" megválaszolása sem: tábori lelkészek a NATO seregeiben általánosan jelen vannak, hazánkban egy szentszéki-magyar szerződés alapján lett ez rendezve. (illetve a többi egyházzal kötött megállapodás alapján.) Korábban szó esett már róla: a katonák tehát minden egyházi ügyben először a tábori lelkészi szolgálatot érdemes felkeressék, amivel sok esetben nagyban megkönnyíthetik az egyházi ügyeik intézését, rendezését. A katonalelkészek a katonákért vannak! Egyáltalán mit csinál egy tábori lelkész nap mint nap? Nehéz teljes választ adni röviden erre a kérdésre. Leíró jelleggel a következ ő feladatai vannak: keresztelés, esketés, temetés, lelkigondozás, lelkivezetés, gyóntatás, misézés, beteglátogatás, házassági felkészítés, protokoll megjelenések, ünnepi beszédek tartása, áldások (pl. zászló), biblia és hitismeretek, esetleg etikai témák oktatása, karitatív feladatok szervezése, egyes időszakokban táboroztatás, zarándoklatok, ünnepek szervezése, lebonyolítása, versenyek, szabadidős programok alakítása. Mindezt bonyolítja, hogy katonai környezetben kell tegye, vagyis egyenruhában, katonai hierarchiában és fegyelmi kötelmek között, laktanyában. Katonai missziókban sajátos körülmények között (ez nagyon sok nem megszokott dolog lehet: forróság, mindent belep ő homok, monotonitás, előretolt helyeken nincs kápolna, sem eszközök, amik egy templomban megtalálhatók, nagy fizikai terhelés, fegyveres fenyegetés, egyenruha minden időjárásban, nem kényelmes utazási, elhelyezési körülmények stb.) Mindehhez járulnak a katonákra vonatkozó kötelező 9

10 felkészítések: évenként fizikai-egészségügyi-pszichológiai felméréseken, vizsgálatokon, teszteken megfelelni. Menetgyakorlatokat és bizonyos katonai képességeket elsajátítani és frissíteni (pl. fegyverek ismerete, vegyvédelmi intézkedések stb.) A mindennapi munkával együtt jár természetesen a különböz ő adatlapok, kérvények, beszámolók stb. írása, kérvényezése, vagyis adminisztratív feladatok. A katonai kötelmek miatt vonatkozik rájuk a heti 40 órás munkarend, ugyanakkor papok is, ami által nemcsak munkaidőben dolgoznak. Az előzőek és a fentiek okán a munkavégzés helyszíne viszont nemcsak egy laktanya és nemcsak az a helyőrség, ahol szolgálatot teljesít, hanem az ország más pontjai is. A katonai missziókban mit csinál egy tábori lelkész? Nagy vonalakban ugyanazt mint Magyarországon. Fontos tudni, hogy a jól kiépített missziós bázisok területén van lehetőség istentiszteletek tartására, az ellátás is megfelel ő, élhet ő körülmények fogadják a katonákat. A különbséget elsősorban a minden katonát érint ő sajátos körülmények jelentik. Az idegen kultúra, időjárás, a zárt világ, a munka monotonitása, a család távolléte, a háborús helyzet és rengeteg apróság, melyet átélve lehet csak megtudni igazán milyen nagy kihívások: szűk és forró járművek, a szoros együttélés stb. Nem egyszer ű az sem, hogy a lelkésznek nincs lelkésze egy misszióban. Az otthon is felmerül ő kérdéseket sokszor elnyomja a mindennapok ingerei, feladatai. A misszióban azonban nemcsak ezen ingerek nincsenek jelen, hanem a körülmények fel is erősítik a válasz igényét. Ez utóbbi a katonai missziós lelkészet sajátja is: egy katonalelkész a katonák között él, a nap 24 órájában, nemcsak hívekkel, hanem az összes bajtársával együtt. Így olyankor is kérdeznek a katonák, amikor itthon nem tennék. Míg ha egy katona pl. lázas megkeresi a katonaorvost, ha az időjárás érdekli a katonai meteorológust, ám az ilyen kérdésekre: miért kell élnem, milyen meghalni, van-e valami ezen túl, szerethet-e valaki feltétel nélkül stb. a tábori lelkész tudja megadni a választ vagy az iránymutatást. A katonapszichológussal együtt pedig mentális segítséget is nyújthat, ha szükségessé válna. Mi ez a sok HM-TLSZ-KTLSZÁ- KTP-KO-(MH64 BSZJLE) rövidítés? A katonaság tele van rövidítésekkel. A fenti bővebben így néz ki: Honvédelmi Minisztérium - Tábori Lelkészi Szolgálat - Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág - Katolikus Tábori Püspökség - Katonai Ordinariátus. Sőt ezt még meg szoktam toldani az MH64. BSZJLE jelzéssel, ahol szolgálok, vagyis a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezreddel. Annyit fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy a tábori lelkészek nem a szolgálati helyük alakulatának állományába tartoznak. Ők oda úm. delegálva lettek, vagyis maradnak a Püspökség, illetve a Katonai Ordinariátus állományában (szolgálati hely), csak nem a Püspökségen; szolgálatteljesítésük az ország egy másik pontján zajlik (ez a szolgálatteljesítési hely). Munkájukat ezért az egész országban végzik (és missziókban), helyőrségi jelenlétük gyakran ezért korlátozott, akár ritka is. A valamikor kevés, ám mégis indokolt helyi jelenlét elsősorban azt szolgálja, hogy ne egy hivatalként tekintsenek rájuk a katonák és amennyire lehetséges személyesen is jelen lehessen, elérhet ő legyen számukra, ami szükséges a személyes kapcsolatokhoz, vallásgyakorláshoz. 10

11 Házasságban gondolkodok, meg keresztelést is szeretnék intézni, kihez forduljak a plébánoshoz / lelkészhez, vagy a tábori lelkészhez? Bármelyikőjükhöz lehetőség van fordulni. Ajánlott azonban a tábori lelkész felkeresése. Még akkor is ajánlott, ha az esketést és minden mást egy külsős civil lelkész végzi. A Tábori Lelkészi Szolgálatok a katonák számára sok kedvezményes lehetőséget biztosítanak, arról nem is beszélve, hogy a tábori lelkészek kifejezetten a katonákra lettek bízva. Egy plébános vagy gyülekezeti lelkész sokféle emberrel kell foglalkozzon, egy tábori lelkész az idejét és energiáját a katonákra szánja, nem ritkán még a közös munkavégzés (felmérők, kiképzések) során is van mód találkozni velük, nem szükséges külön egy hivatalban felkeresni őket. Ám ha mégis a tábori lelkészi hivatalban találkozik velük valaki, biztos lehet benne, hogy egy katonát várt a lelkész :) Hogyan lehet egy keresztény, különösen egy pap vagy lelkész katona? Nem mond ez ellen a Bibliának? A kérdésre számos szentírási (biblikus) idézetet szoktak hozni pro és kontra. Jézus egyértelműen az erőszak ellen volt. " Jézus rászólt: >>Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.<<" [Mt 26,52] Másfelől azonban idézik Jézusnak a harcot jósló gondolatát is: "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot." [Mt10,34] Sőt, cselekedetét is: " A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta." [Jn 2,14-15] Van egy józan határ, amelyben az önvédelem és a kiszolgáltatottak védelme nem bűn, hanem az élet (az Igazság) szolgálata. Ez derül ki Jézusnak a katonákkal való találkozásában is: "A századosnak pedig ezt mondta Jézus: >>Menj, legyen úgy, ahogy hitted!" A szolga még abban az órában meggyógyult.<< [Mt. 8,13] Jézus meggyógyította a katona szolgáját és nem kérte számon a katonától katona mivoltát, ső t, azt mondja: " >>Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet<<" [Mt 8,10] Vagyis egy pogány katona képes volt olyan hitre, amire senki a hív ő izraeliták között. Azonban van egy másik igehely is: amikor Keresztel ő Szent János a megkeresztelkedni vágyó katonáknak azt mondta, hogy: ne kövessenek el erőszakot és igazságtalanságot, és elégedjenek meg a kapott zsolddal. [Lk 3,14] Nem ítéli el katonai mivoltukat, viszont rámutat arra hogyan éljék meg azt. Összhangban tehát az előzőkkel Jézus valóban békét hirdetett, de tudta, hogy ehhez még sok erőszakot kell elszenvedni. 11

12 A keresztény ember, aki e világ lakója nem vonhatja ki magát ez alól, szembe kell néznie vele és az erőszakban megmutatni a szeretetet, enyhíteni a fájdalmat és az er ő okos bevetésével védelmezni Isten Országát a gonosz nyers erőszaka ellen. Valójában egy tábori lelkésznek ez, és ennek hirdetése, tanítása a kiemelt feladata! Erről szól Jézus is tanítványaitól való elválás elő tt: Most azonban folytatta -, akinek van erszénye, vegye el ő, ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. (Lk. 22, 35-36) Az ezután lév ő elég! kifejezésből adódik: ez a kard nem a gyilkosságé, hanem a renddé. Hogyan lesz valakiből tábori lelkész? Az alapindíttatás és az okok különbözőek lehetnek mint a többi hivatás esetén is. Formálisan nézve abból lehet katonalelkész, aki elvégzi a felekezetének megfelel ő (katolikus, református, evangélikus, zsidó) főiskola vagy egyetem teológus (vagy ennek megfelel ő) szakát, és a diploma megléte után jelentkezik a megfelel ő (katolikus, protestáns vagy zsidó) szolgálati ág vezetőjénél. Katolikusok esetében - egyházjogi okokból - kissé összetettebb, ha közelebbről nézzük. Ott már a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt a tábori püspöknek kell jelezni a szándékot. Ha valaki később döntene e szolgálat mellett, akkor a helyi püspök jóváhagyásával veszik át a katolikus papot tábori lelkésznek. Ezáltal tehát katolikusok esetében szükséges a papi szeminárium elvégzése is (ami kb. 4-6 év, és a diploma megszerzésével párhuzamosan történik). Ha elfogadják a jelentkezést, a minden katonára vonatkozó felmérésen kell megfeleljen (egészségügyi, fizikai, pszichikai), majd a felvétele után részt kell vegyen az alapkiképzésen. Általában ezt követően kap rendfokozatot és szolgálati helyet. (katonai iskolát tehát nem kell végezzen, ahogy a katonaorvosnak, katonajogásznak, katonapszichológusnak stb. sem.) Használhatnak fegyvert a tábori lelkészek? Igen, és nem. Magyar tábori lelkészek nem viselnek fegyvert, szolgálati fegyverük sincs. A kiképzésen - mivel tisztek is - részt kell vegyenek az alap lőgyakorlaton. (és a missziós felkészítések lövészetein) A missziók alatt pedig általában önvédelmi fegyvert kell viseljenek. Ez azonban országonként változik, pl. az USA katonalelkészei egyáltalán nem fognak a kezükbe fegyvert, jóllehet ők is tisztek, rendfokozattal. Az ő helyzetük azonban annyiban más, hogy egy ún. chaplain assistant kíséri őket minden útjukon, aki egyházi szolgálatain túl a lelkész fegyveres "testőre" is. Áldanak fegyvereket a katonalelkészek, ahogy régen is? Nem. Embereket áldunk. Az áldás pedig nem a lelkészé, hanem Istené. A kérdés másik felére a válasz is hasonló, ugyanis korábban sem fegyvereket áldottak a papok. Az áldás 12

13 ha tárgyat is érint, valójában személyekre vonatkozik. Nem is nehéz ezt megérteni: gondoljunk sokunkra, akik szeretteink fényképét hordják maguknál. Ha pl. megcsókolják a képet, nem a képet imádják, hanem azt szeretik, aki rajta van. Mégis, ha a képet széttépem úgy éreznénk, hogy a szeretett személyt sértettük vele. Ilyen az áldás (és ilyen a katolikus szobor, festmény ábrázolás) is: vagyis a látszólagos mögött álló személyeknek szól az áldás, imádás, szeretet. Tény ugyanakkor, hogy a történelem harcainak szélsőséges helyzeteiben, aminek sokszor a sűrűjében vettek részt tábori lelkészek is, nem vették figyelembe a fentiket. A harc okozta pszichés stressz, sőt trauma okán jobb esetben csak nem magyarázták el, többször azonban maguk is a fegyverek isteni rendelésének hitében áldottak. Ám az áldás nem sajátjuk, hanem Istené, ezért nem változtat ez a lényegen, őket viszont megérteni csak az tudja, aki átélt hasonlókat. Az utókor és a béke generációjának feladata tehát, nem a meleg szoba íróasztalánál történ ő ítélet, hanem hogy tisztázza a félreértéseket, ugyanakkor megerősítse az emberek Istenbe vetett hitét, mely több mint a háború hiánya. Harcoló papok, kereszteslovagok, keresztes háborúk? A történelem kihat a jelenünkre, ám nem mindig úgy, ahogy azt a hétköznapi gondolkodás sejteti. A keresztes háborúkat megérteni csak akkor tudjuk, ha megértjük a korabeli gondolkodást, kultúrát. Ebben a kérdésben sokan felületesek. Pedig térben is fellelhet ő ennek lényege: ha elutazunk más (főleg távoli) országokba, ott nem minden lesz olyan mint azt megszoktuk. (pl. valahol illetlenség cipővel belépni egy lakásba, máshol nem értik miért fontos ez?) A "középkor" egyháza és állama nem értelmezhet ő a mai viszonyokkal. Az egyház egy hatalmi intézmény (is) volt, aminek a szent élet ű tagjain túl számos nem hív ő is tagja volt. A világi hatalmak lobbija képes volt elérni, hogy nemesek, gazdagok jussanak egyházi pozíciókhoz (ezáltal befolyáshoz). Sajnos ennek következménye lett, hogy sokszor nem a krisztusi akarat, hanem az önz ő emberi valósult meg az Egyház nevében. Természetesen a korabeli szentek példája (pl. Assisi Szent Ferenc) mutatja, hogy nem tudott ez mindent áthatni. Közben egy másik kultúra és egy agresszív katonai er ő (muszlim törökök) nyomultak Európa felé szinte megállíthatatlanul. Sok tényez ő játszott közre, de végülis megalakult a keresztes sereg, mely még a fentiek értelmében is csak fenntartással nevezhet ő keresztény hátter ű alakulatok összességének. Létrejöttek a keresztény lovagrendek, melyek egyszerre kívánták megélni a katonai fegyelmet és a vallási kegyességet. Így történt, hogy fegyvert fogtak, de ápoltak is. (az ellenséget is!) Ez, ami ma kettősségnek tűnik, akkor nem volt az, és jelzi is számunkra, hogy nem látjuk igazán elég jól azt a kort (és helyzetet), amiről gondolkodunk. A korabeli gondolkodás például nem az életet tartotta a legfontosabbnak (a hazaárulás nagyobb büntetéssel járt mint az életellenes cselekedetek.) Sok részletet kellene még feltárni, hogy ez a téma 13

14 tisztább legyen. Gondoljunk arra például, hogy még 100 évvel ezelőtt a hazaszeretet és a haza védelme minden felett állhatott. Hittek benne és még a háborút ellenzők is megértőek voltak, ha valaki saját hazáját és világát védte. Ma egy olyan korban élünk, ahol ez is átalakulóban van. Egyrészt a haza védelme nem feltétlenül fegyverekkel történik (de hatása ugyanúgy borzalmas lehet), vagy távolabbi földeken. Ráadásul az emberek fejében sem akkora motiváció már a haza védelme. Inkább a család és az önvédelem vált erőteljessé. Mindenki ismerheti pl. filmekből, hogy a legbékésebb családapa is képes ölni, ha saját gyermekéről van szó. Más kultúrában, időben és környezetben ez nem feltétlenül van vagy volt így. (éppen egy magyar sorozatban nyilatkozott egy palesztin asszony, aki szerint olyan nagy dolog ha a fia meghal az ügyükért, hogy bár fájdalmas lenne neki ez, de megnyugtató is.) Mindenki tanulásra, fejlődésre hívatott: a hív ő embernek is fejlődnie kell és napról- napra jobban megértenie, hogyan élhet Isten akarata szerint. A mai ember ugyanúgy érthetetlen lesz a jöv ő ember számára mint nekünk saját őseinkké. Hogy magyarázzam el egy külföldi barátomnak röviden, hogy egy tábori lelkész mit csinál, hogyan él a katonák között? Valahogy így >> (http://www.youtube.com/watch?v=bgpbafrlucu) Ha nincs tábori lelkész egy helyőrségben, vagy aki ott illetékes éppen misszióban jár, mit tehet egy katona? Mivel a katonák és családtagjaik a Tábori Lelkészi Szolgálathoz tartoznak felkereshetik a budapesti központot, ahol segítenek, bármire is szükség van. (pl. ha keresztelésről van szó, akkor egy másik helyőrségből küldenek ki egy tábori lelkészt.) Természetesen a területileg illetékes (lakóhely szerinti) lelkész, illetve plébános is segíthet, viszont tudni kell, hogy náluk nincsenek meg azok az előnyök, amiket a katonák élveznek, ha katonalelkészt keresnek fel. Érdemes azonban azt is tudni, hogy a Katolikus Tábori Püspökségnek van egy baráti köre is, aminek tagjai ott szolgálnak a helyőrségekben, csak ki kell deríteni kik is ők! Személyük akár konkrét segítséget is nyújthat, vagy megkönnyítheti a hivatalos ügyintézést! Igazolás kell (keresztszülőséghez, házassághoz), tud benne segíteni a tábori lelkész? Elsősorban akkor, ha valakit egy tábori lelkész keresztelt. Ebben az esetben ugyanis a Tábori Püspökség kezeli az anyakönyvet, amiben az adatok vannak. Más esetben azt a plébániát, parókiát stb. kell felkeresni, ahol a keresztelés történt. 14

15 A tábori lelkész és a katonák is egy korrupt és bűnös rendszert szolgálnak ki, olyan háborúban vesznek részt, ami inkább szól a pénzről mint valami igazról. Szándékosan nem kérdésként írtam az előzőt. A főleg civilek által feltett kérdés ugyanis sokszor ítéletet fogalmaz meg, a választ nem szokták meghallgatni, még kevésbé meghallani. Tegyük fel, hogy az állítás hamis: ez setben a kérdés, kijelentés önmagát számolja fel. Ha feltesszük, hogy az állítás igaz, ez esetben valóban át kell gondolni, hogy ki mit tesz, hiszen saját felelősségünkké is válhat. Erről azonban nehéz röviden szólni. Egyfelől ott a rendszer: jogosan mondja pl. egy mai fiatal, hogy miért érezze magát felelősnek a magyar emberek, és vezetőik ezer év alatt elkövetett bűneiért? Ő ide született, itt tud megélni és érvényesülni, ezt ismeri stb. Vannak katonák, akiknek a katonaság az életük, ezt ismerik, ebből élnek meg, itt tud érvényesülni stb. Másfelől ha egyértelműen látható lenne a jó és a rossz, akkor nem lenne több párt, s talán több állam sem a világon. A világ is tud összetett dolgokat eredményezni, még az egyén szintjén is. Gondoljunk arra, hogy mi dönthetünk afelől, hogy ha valaki ki akar rabolni, meg akar verni stb. hagyjuk-e magunkat. Dönthetünk úgy, hogy a lehet ő legkisebb ártás által oldjuk meg a helyzetet, de úgy is, hogy minden erővel letaroljuk az ellenfelet. Melyik a helyes döntés? Nos, bármit is válaszolunk erre a kérdésre, egy apró elemmel tovább tudjuk bonyolítani az egészet: képzeljük el, hogy a barátom/barátnőm, vagy akár gyermekem áll mellettem! Mit teszek ilyen helyzetben? A támadás őket is érheti, sőt talán csak őket. A világot Isten teremtette és jónak. Ezt azonban elrontotta valami, amiről a Biblia is említést tesz: Ádám és Éva kapcsán. A bűn elhatalmasodott. Egy ilyen alapvetően jó, de bűnössé tett világba születünk. Az előz ő helyzethez hasonlóan itt is döntenünk kell: kilépünk a rendszerből, vagy szembenézünk vele? Egy keresztény ember küldetése sem az igazak közé szól, hanem a bűnös világba: " Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg ő ket a gonosztól. [...] A 15

16 miképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is ő ket e világra; " (Jn 17:15-21) és újra "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem [...] a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6:12) A keresztény és a nem keresztény ember is ebben a világban él. Dönthet melyik utat választja. A jó út azonban nem a rossz tudomásul nem vételében valósul meg, hanem annak kezelésében. Az igazán nehéz ebben azt megállapítani, hogy mi a helyes kezelése valaminek? Ennek megállapításához kell egy nagyobb egész. Ennek kell alávetnünk magunkat (ami nem jelenti, hogy végérvényesen bele is kell nyugodni). A keresztény ember az egyházban találja meg ezt. Egy katona sem dönthet nagy kérdésekben, de az ő egyéni világában hogyan éli meg azt már az ő felelőssége. Ahogy a bűnbánat igaz tisztulást eredményezhet, de a bűn(tett) következményei megmaradnak, ugyanúgy egy katona sem úgy él, ahogy akar, hanem a meglév ő körülmények között: legyen az igaz küzdelem, vagy romlottság, ebben kell megélje az általa megélhet ő legjobbat, leghelyesebbet. Ez nemcsak elvi síkon valósul meg: ha valaki elveszíti egy testrészét vagy annak funkcióját még élhet egy szűkebb keresztmetszetben tartalmas (és hasznos) életet (gondoljunk csak az ismert Stephen Hawkingra). Van tehát egy állapot, amin nem változtathatok, és van egy irány, amiben haladhatok (és ami akár mégiscsak változtathat az állapoton.) Ez nemcsak egy katona, hanem minden ember feladata is egyben. Egy katonalelkész feladata ebben a rendszerben hasonló. Nem a rendszer kiszolgálója, hiszen a börtönlelkészt sem ítéljük el, hogy bűnözők közé megy, az egyházi misszió által bennszülöttek, más vallásúak között él ő misszionáriust sem ítéljük el. A pap és a lelkész oda megy, ahol emberhalásszá lehet: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.". (Lk 5, 31-32) Egy lelkésznek nem az öldöklés szentesítése a feladata, hanem az adott körülmények között él ő emberek szemének felnyitása. Ehhez be kell lépni abba a világba (vö. Jn 17,18), amit meg szeretne változtatni. Jung, a neves pszichológus szerint: csak azt tudjuk megváltoztatni, amit szeretünk. Szent Pál egyenesen így ír: Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. (1Kor 9,22) Ez a gyakorlatban lehet, hogy csak annyit jelent, hogy ha egy katona elfog egy ellenséget nem kínozza meg, másképp bán vele. Nem elítéli, hanem megérteni akarja őt. A saját dimenzióiban a jobbat és helyesebbet választja. 16

17 HITBELI KÉRDÉSEK Mit akar egy pap nekem családról és házasságról beszélni? Azt sem tudja mi az, hiszen ő nem él házasságban! A protestáns szolgálat lelkészei és a görög katolikus papok családosok, házasságban élnek. Gondoljunk viszont arra is, hogy egy férfi nőgyógyász sem n ő és nem is szült soha, mégis lehet jobban ért a női testhez mint maga a páciens. Egy római katolikus pap sem reverendában született. Minden pap egy átlagos ember is, aki családban nőtt fel. Innen gyerekként, testvérként stb. van már tapasztalata. Általánosan igaz az is, hogy mielőtt papok lettek volna a dönt ő többségüknek párkapcsolata is volt, így ez sem idegen világ számukra. Az előző eken túl gondoljuk át az alábbiakat is: ha valaki vesekővel elmegy az urológushoz nem azt fogja mondani, hogy csak akkor engedem, hogy megműtsön a doktor úr, ha már neki is van (volt) veseköve, hiszen enélkül a tapasztalat nélkül mit tudhat ő a vesekőről? A lelkészek/papok nemcsak tanulnak a családról, párkapcsolatról, házasságról, hanem rengeteg példával is találkoznak életük, munkájuk során, így az átlagnál nagyobb rálátásuk van erre a világra. (ahogy egy orvosnak is a betegségre.) (és egy apró megjegyzés ehhez: ért már kritika házas lelkészt is, mikor a hozzá forduló ráérzett arra, hogy a lelkész egészséges gyermekével való tapasztalata nem jelentett segítséget abban, hogy megértse a hozzá forduló párt, akiknek egy genetikai betegségben szenved ő gyermekük volt.) A katolikus papoknak tényleg nincs feleségük? Ha így van, mire jó ez? (szót ejtek az egyházi személyek botrányairól is.) Nagyon sok a valóságtól eltér ő gondolat kering emberekben a papi nőtlenségről, amely 17

18 életformát a latin cölibátus kifejezéssel írnak körül (a szó etimológiája szerint egyedülélést jelent.) Nemcsak a katolikus papok (előírt) életformája ez: gondoljunk pl. a buddhista szerzetesekre. Emellett azt is kevesen tudják, hogy a görög katolikus papok, vagy az anglikán személyi prelaturán belül is számos családos pap szolgál a katolikus egyházban. Látszik tehát, hogy több esetben római katolikus pappá lehet házas ember is. Néhány évtizede pedig nős úgynevezett diákónusok is szolgálnak az egyházban, akik sok papi funkciót láthatnak el. (mindent csinálhatnak mint a papok, kivétel a misén átváltoztatás, a gyóntatás, betegek kenete feladása.) Sokszor felmerül a gondolat, hogy a papok valójában kapcsolatban élnek csak nem hozzák köztudomásra. Ezt sokszor azzal támasszák alá, hogy az embernek szüksége van társra. Valójában nem társra van szüksége, hanem igaz, a teljes embert átjáró kapcsolatra. Arra kevesen gondolnak, ha egy pap szexuális kapcsolatban él valakivel, az hasonló mintha egy házas ember a felesége mellett létesítene ilyen jelleg ű kapcsolatot. Egy elmélyült és igaz kapcsolat az egész embert (a személyt) érinti. Ha valaki ezt nem éli meg az a házasságban is egyedül marad, aminek általában válás a vége, vagy élethosszig tartó magány (házasságban!). A teljes önátadás (és önfeltárás) testben-lélekben-szellemben egy házasságban is küzdelmes feladat. Ilyen értelemben a h ű házastársban is mindig marad valami hiányérzet, ugyanúgy az emberi társ nélküli ún. cölebsz életet élőben is. A hűség nem egy állapotra szól: ha valakinek a házastársa lerokkan és azt mondja: ezek után már nem kellesz, milyen embernek tartjuk? Egy pap hűsége sem lehet kétszín ű, és a házas ember sem csak egy emberhúshoz kötötte életét. Az önátadás és szabadság egy stabil "hűségburokban" élhet ő meg. A pap, a függetlenségében, saját szellemi-lelki fejlődését és persze a munkájának kereteit biztosítja azáltal, hogy nem köti az életét egy másik személyhez, és általa a közös utódaikhoz. Ez nem jelenti a kapcsolatok hiányát. Ez nem jelenti azt sem, hogy házasságban erre képtelen lenne, de egyrészt nem mindenkinek való, másrészt vannak mélységek, melyek átéléséhez szükséges az életállapot sajátos formája is. A házasságra készül ő ember is döntést kell hozzon: Kati vagy Erika; Péter vagy János, egy döntés, egy jöv ő. Ám még a háremet tartó muszlimoknál is van feleség és ágyasok. Az is fontos, hogy a szabadságot meg lehet élni h ű házasságban és h ű cölebsz életben is. 18

19 A függetlenség tehát más fogalom: lehet valaki függőségben is szabad (gondoljunk a hadifogságot átélt ezt a gondolatot erősít ő néhány beszámolóira). Végül a papokat ért sok támadásról szót ejtve jegyzem meg: mielőtt valaki egyedül a cölibátust okolná, meg kell nézni hány (kimutatható) válás, hány házasság nélküli együttélés, mennyi családi erőszak van, ami arányaiban is túlszárnyalja az egyházban (bizonyítást is nyert) vádakat, miközben szent élet ű papokról és szent élet ű hív ő családokról nem sikk beszélni. Mindennek következménye az emberek fejében meglév ő alaptalan általánosítás. Végül, de nem utolsósorban felmerül a kérdés sokakban, hogy nem a pénz miatt jött-e létre az egyházban a cölibátus intézménye? Tény, hogy ez a kötelez ő papi életforma szentségileg nem kötődik feltétlen módon a papsághoz (magyarul az egyház döntésén múlik.) Ugyanakkor nem csupán egyházjogi kérdés ez. Jézus nem állította még a tökéletességhez sem, hogy a házastársáról lemondjon valaki, (vö. Mt 19,16-22), mégis úgy tűnik, hogy valamikor szükségesnek vélte: Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövend ő másvilágban... (Lk 18,29-30) Sőt, azt állítja, hogy van valami, amit nem ért meg mindenki: csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel! (Mt 19,11-12) Pál idejében, amikor még mindig nem beszélhetünk nagy, közös egyházi vagyonról, számtalan utalás található erre, pl.: (1Kor 7,27): Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne keress feleséget. Tehát, ha a későbbi korokban (középkorban) volt is olyan szándék e mögött, ami a vagyon széttöredezését szerette volna megelőzni, nem tekinthetünk el az előbb felsorolt érvektől. Manapság pedig egyházjogilag (és világi jogi értelemben) is oly módon lehet rendezni az egyház szolgálatára állt emberek ügyeit, hogy nem jelentene veszélyt a házasság a közös egyházi vagyonra nézve, így okafogyottá vált volna ilyen titkos indok. A nőtlenség fontos tényez ő volt és ma is az, amikor elkötelezettségről beszélünk. A szerzetestanároknak nem kellett (sem kell) a gyermekükkel és feleségükkel foglalkozniuk. (például ha beteg lesz a gyermekük, vagy nem tud rá vigyázni a feleségük stb.) Tanítványaikkal mindenkor le tudnak ülni tanulni, ha szükséges. Az ápolók ugyanígy. Az egyházüldözés alatt (ami ma is van a világ bizonyos részein) nagy biztonságot ad, hogy a nőtlen papokat nehezebb megtörni és fenyegetni (hiszen nincsen feleségük, gyermekük.) Könnyebben bevethetők kisebb falukban, ahová családos pap nem biztos, hogy elmenne a megélhetés biztosításának hiánya Mi a hit? (szó lesz az imádságról 19

20 is.) Az érzelmek nem magyaráznak el mindent, de a mai ember spirituális tapasztalatának határmezsgyéje, ahol még megtörténhet az "aha" élmény. Innen (az érzelem területéről) megközelítve tehát képzeljük el az igaz szerelmet. A szerelmes pár leül egymással szemben, egymás szemébe néznek és közben mintha megszűnne a világ. Tér és id ő a jelenbe áramlik. E pillanatban a kérdések eltűnnek, válaszokra sincs szükség, ugyanis nem értelmi tapasztalatról van szó, hanem önátadásról. Sokféleképpen írták le a világ nagy hagyományai (bölcsességei) ezen állapotot, pl. "otthon vagyok érzésnek", "ürességnek", "tökéletességnek". Amikor nem két embert értünk ez alatt, hanem az a másik Isten: ez a szemlélődés, vagyis az ima egy mélyebb állapota. A kapcsolat (e pár között) pedig a hit:a feltétlen odaadás és hűségtudat. A példából merítve: az a helyzet, állapot, amikor nincs velem a párom testben, de tudom, hogy mi az önátadásban egyek lettünk, így bár külön vagyunk, mégis tudom, hogy teljesen velem van. Ha pedig testben is együtt vagyunk, akkor látom, érzékelem is, ilyenkor a tapasztalat a hit. Természetesen a másik itt is Isten, és a vele való kapcsolat. Gyakorlatilag ez jelenti azt, hogy egy hív ő ember a teremtésben (egy fában, egy élőlényben, egy kőben, a szél hangjában stb.) "érzi", tudatosítja Isten jelenlétét. Ugyanígy saját magában, saját testében, tetteiben, legyen szó egy nyújtózkodásról, egy fájdalomról, vagy egy beszélgetésről az utcán lév ő hajléktalannal. Az ima pedig az ezek mögötti valóság szemlélését jelenti. (a szóbeli ima ennek szavakba öntött formája.) Ha a fentiek túlságosan elvontnak tűnnek az két dolog miatt lehet: vagy nem lelki nyugalommal olvassa valaki, vagy semmilyen tapasztalata nincs róla. Így egyrészt máskor kell elolvasni, másrészt előtte kérni kell az Ismeretlent (Istent), hogy segítsen megismerni mindezt. Mindezek mellett ajánlom Bíró László tábori püspök riportját az egyik internetes magazinból >> (Magyar Kurir): ahol más megközelítésből szól erről. Bűn-e a dohányzás? (a bűnről a miért büntet Isten kérdésben írok.) Igen és nem. A dohányzás bűn, mert a test a Szentlélek temploma ( vö. 1Kor 6,19), amit a természetestől eltérően, tudva és akarva mérgez és szennyez, aki él vele. Ráadásul nemcsak önmagát, hanem a másikat is. Másfelől nem bűn, hiszen nem ritka, hogy e tudva és akarva valamilyen kényszer hatására született meg. Ahogy a bűn megbocsátható, de annak következményét viselni kell, így a dohányzás is kezdődhet egy túlzó megfelelési vágyból (pl. fiatalok esetében), vagy érzelmi sokknál (pl. harcoló katonáknál), és így tovább. A következmény egy neurológiai alapú elváltozás (egyrészt egyes neuronok túlhajtása és kimerülése, másrészt 20

21 dopamin felszabadítása a jó érzés miatt.) Ez már a függőség felé vezet ő út kezdete. Ha valaki kényszer hatására idézi el ő az említett állapotot, de még nem lesz függ ő, akkor a lelki egyensúly visszaállítása után már nem kívánja a dohányt (és főleg a nikotint, mely kiváltja az idegi stimulációt). Ellenben ha függővé válik (az idegsejtek egyes receptorai megsokszorozódnak, ami még több ingeranyagot: nikotint vár.) hiába áll vissza a lelki állapot, a fizikai elváltozás már megtörtént. Ez esetben nem elég a korábbi állapothoz való visszatérés, hanem erőfeszített munkára van szükség, és hosszú időre, mely a leghatásosabb módon fizikai (orvosi) és lelki eszközökkel együtt érhet ő el. Az a dohányos, aki az előbbiek miatt vált függővé és a jelen körülményei miatt nem tud leszokni harcra hívott ember, akinek csökkenteni, korlátoznia kell e szenvedélyét és kizárólag saját terében dohányoznia. (a közös dohányzás ugyanis mentálisan a dohányzás igényét erősíti az emberben.) Miért büntet Isten? A válaszom nem annyira teológiai, inkább spirituális tartalmú. Isten nem büntet. A büntetés inkább az ember engedetlenségének a következménye. A világot ugyanis nem mi és nem saját képünkre alkottuk. Ahogy egy gyermekre rászól a szül ő, hogy ne játsszon az úton és megtörténhet a baj, jóllehet ő fel sem fogta a helyzet veszélyét, ugyanúgy az ember is benne van egy végtelenül bonyolult világban, melyben sokféle hangot hallunk. Az igaz szó Istené, ő adja a figyelmeztetést. Választhatunk, hogy hallgatunk rá, vagy halljuk, de nem fogadunk szót, sőt azt is, hogy meg se halljuk, mert mondjuk el sem hisszük, hogy e szó hiteles. Miért kell hát szenvednie a jóknak? Nincs jó ember, csak Isten. Ami belőle átszűrődik az emberre az benne is a jó. Így saját tetteink, gondolataink, sőt nem tetteink, nem gondolatunk stb. következménye is válhat büntetéssé. Másfelől kollektív bűnösség is adott. Ha megengedjük, hogy gyermekeink felnőtt filmeken, valóságshowkon szocializálódjanak (feltételezve, hogy ez negatívan hat rájuk) és felnőtt korukban szemükre vetjük, hogy miért nem viselik gondunkat nekünk szülőknek, akkor nem Isten büntet, hanem saját ok-okozat csapdánkba estünk. Serdülőkorú lányaiknak vesznek a szülők fogamzásgátlót, majd bosszankodnak, hogy nem talál a lányuk később igaz és h ű férjet, sőt nem lehet gyermekük, vagy betegen jön világra. (számos orvosi és szociopszichológiai bizonyíték van ezekre!) Ám itt sem Isten büntet, hanem a szülők szabados nevelésének következményeit kell megéljék (amire szabadságot kaptak Istentől!) Ám mindezek mellett azt is látni kell, hogy nem minden büntetés, amit annak élünk meg. Egy gyermek nem tudhatja, hogy miért kell neki iskolába járni, ahol csúfolják az osztálytársai és utálja az egészet. A szülők mégis arra utasítják reggel, hogy kelljen fel és 21

22 menjen. Akkor a gyermek úgy élheti meg, hogy a szülei nem szeretik, büntetik. Csak később fog rájönni, hogy nem akartak neki rosszat. Így leszünk egy napon mi is, amikor visszatekintünk életünkre, meg fogjuk látni, hogy ami ma igaztalan büntetésnek látszott, valójában egy nagyobb terv része volt, mely boldogságnak mi is részesei leszünk. Gyónás, titoktartás A gyónási, és általában a papi-lelkészi titoktartás ismert, a gyónási azonban híres dolog is. Nem véletlenül, hiszen nem egy pap adta az életét, mert nem árulta el, amit meggyóntak neki. Több szakmában találkozni titoktartással, de míg az orvosi több kivételt is leír, addig a papi gyónási titoknak (szentségi pecsét - sigillum sacramentale) nincs kivétele. Az ügyvédi titoktartás szintén szigorú, de lejárt ügyek titkai, bizonyos felhatalmazással feloldhatók. A gyónással kapcsolatos egyik fontos, és sokak által nem értett szempont, hogy nemcsak az a titok, ami elhangzik, hanem annak ellentéte és minden vele szoros viszonyban lév ő ügylet is. Könnyen megérthet ő, hogy miért? Gondoljunk el egy helyzetet: hárman gyónnak egy papnál, az els ő meggyónja, hogy megcsalta a feleségét, a második elmondta, hogy h ű volt párjához, a harmadik meg nem is említette a feleségét. Ha ettől a paptól megkérdezi valaki, hogy az els ő megcsalta-e a feleségét és a pap azt válaszolja, hogy "nem mondhatom meg, mert titok", majd rákérdez a második és harmadik esetre, ott mondhatná-e a pap, hogy "nem, nem csalták meg."? Ha ezt válaszolná, kiderülne, hogy az els ő csalta meg. A második esetben tehát marad a szigorú titoktartás, nem mondhatja el azt sem, hogy h ű volt, hiszen a gyónás során elhangzott. A harmadik esetben azonban szóba sem jött hasonló. Ez ebben az esetben nem gyónási titok anyaga, de a pap nem is tudhatja, hogy mi a helyzet, így jogosan mondhatja, hogy nem tudom. Ugyanakkor, hogy a papi titoktartását ne próbálják kijátszani szóbeli csavarokkal, ahol esetleg következtetni lehet valamire, a pap jogosan mondhatja ez esetben is, hogy a titoktartás kötelezi. A nem gyónás keretében történt beszélgetés is lelkészi-papi bizalmi kör, ami szintén titoktartással jár, jóllehet ezen esetekben a józan ész felülírhatja a titoktartást. Miért és mi számít sima lelki beszélgetésnek, ami nem gyónás? A gyónás nem lelkigondozás. A gyónás anyaga kizárólag a már elkövetett és azt megbánt bűn. Nem lehet tehát meggyónni, hogy holnap valakit el akarsz tenni láb alól, ugyanis ez 22

23 nem érvényes gyónás. Ez esetben ez maximum lelki beszélgetésnek minősülne, mely esetben nagy szükség esetén -, elárulhatja a beszélgetés tartalmát a pap illetve lelkész. "És ha valaki megtörtént gyilkosságot gyón meg?" Egy filmsorozatban egy Downling nevezet ű atya megtudott egy gyilkosságot (nem gyónásból), mielőtt azonban a rendőrségen jelentette volna az esetet a gyilkos felkereste és meggyónta ezt neki. Dowling atya le kellett mondjon arról, hogy a rendőrségre menjen, innentől kötötte ugyanis a titoktartás. Ugyanakkor az atya élete is ezzel maradt meg, mert a gyilkos tudta, hogy a gyónásban elhangzottat nem fogja elárulni semmilyen formában sem a lelkész, míg a többi szemtanú esélyes volt arra, hogy elárulja. "Ahol pedig eláradt a bű n, túláradt a kegyelem" [Róm 5,20].Az ilyen bűnös visszaélés egyben a gyónási titok szentségére is rámutat. Mit kezdjek a kéregetőkkel? Mi a jó, ha adok pénzt, vagy ha nem adok? Intézmény! Két dolgot fontos megkülönböztetni: van személyes és van közösségi felelősségünk. Elsőre ezt kevesen látják be, ugyanis kevesen tudatosítják ezt. A mai emberre is jellemz ő, hogy a környezetét adottnak és állandónak veszi. Azt gondolja, hogy neki jár a munka, a nyugdíj, a leveg ő, a víz; sőt, a bolt, a munkahely, a család stb. Pedig mindez egyrészt emberi vívmány, másrészt az érzékeny természet (a teremtett világ), mely utóbbi az ember nélkül is létezett és létezne. (Igaz, a keresztény hit szerint mindez az emberért alkottatott.) Látható tehát, hogy boldogulásunk csak a természettel szembeni alázat és az összefogás által érhet ő el. A hajléktalanság oka sokféle lehet, a legnagyobb számban válás, eladósodás, nem ritkán a gyerekkori szocializáció elégtelen volta is kimutatható. A legnagyobb gond, hogy sok hajléktalan annyira megragad saját helyzetében, hogy abból már mások segítségével sem tud kilépni, nemhogy sajátjából. Ez ugyanakkor nem jelenti, hogy ne lennének olyanok, akiknek csak a lehetőség hiányzik, sőt olyanok is, akik kitartó melléállás és támogatás mellett hosszú távon képesek kievickélni helyzetükből. Azt könny ű belátni: a hajléktalanok visszaállítása a társadalom dolgozó tagjai közé mindenki érdeke. Legfontosabb a ne halat, hanem hálót adjunk elv alapján, hogy a társadalom intézmények által segítse őket. Ezzel lehet ugyanis rendszeresen, minőségileg, hozzáért ő stb. támogatást nyújtani nekik. Efféle intézményeket ráadásul többféle módon lehet támogatni, nemcsak pénzadománnyal, hanem önkéntességgel is. 23

24 Ha valóban foglalkozik tehát valaki ilyen kérdéssel annak érdemes felkeresni városában ezzel foglalkozó intézményt akár személyesen, akár csak a honlapjukat. Természetes, hogy ha valaki gyorsan le akarja tudni a dolgot, annak a pénzadomány az egyedüli lehetősége. Ha egy nagyvárosi ember (bevásárlás, utcai találkozás stb.) során heti 100 Ft-ot ad egy hajléktalan számára. Ez évente már 5300 Ft! Ha ezt az összeget kicsit felkerekíti, és 6000 Ft-ot átutal egy alapítvány számára pénze intézményes segítséggé válik. Ha ezután el is hagyná a 100 Ftot - a szükséget nem számítva - nyugodt lehet afelől, hogy valamit tett az ügy érdekében. A kérdés másik része, hogy, aki pénzt adományoz, vagy önkénteskedik, nyugodt lehet-e már lelkiismeretben, hogy teljesítette, amit kellett és többet ezzel nem kell foglalkozzon? A segít ő szakemberek szerint az ember először saját környezetén kellene segítségen. Akárhogy is, ha olyan helyzetben látunk valakit (és ez nyilván a hajléktalanokra is igaz), amikor abban a pillanatban és ott segítségre szorul valaki, ne körbenézzünk, mert mi vagyunk azok, akiket keresünk! A segítség ésszer ű kell legyen és higgadt. A legtöbb esetben itt nem is pénzről van szó, sokszor a mentők hívásáról, vagy egy flakon vízről, vagy segít ő szóról, stb. Nagyvárosi emberek tudják, hogy a szükség megállapítása rendkívül nehéz. Általában igaz erre a következ ő: ha valakinek ez új élmény legyen sok kételye, akinek már nagyon régi, ne nyugodjon bele a kiégettségébe, mondván kár segíteni. Az igazság a középúton található. Ha valaki nincs életveszélyben vagy nagy bajban, nem szégyen ilyen esetben nem segíteni, hiszen ez nem a segítség elmulasztása, hanem önvédelem. Ami talán a legfontosabb elv ezzel kapcsolatban: mindenki személyességre vágyik! A (valóban rászoruló) kéreget ő emberek először testi enyhületet keresnek, ebben az alkohol (télen főleg) nagy szerepet játszik. Sok esetben tehát ne ítéljük el az alkoholfogyasztásukat. Ha valaki ezt nehezen képzeli el, próbálja meg egy hétig élni az ő életüket. Az alkohol elfojtja a negatív érzelmeiket, gondolataikat, másrészt a testi fájdalmaikat is; hiszen nincs pénzük fogorvosra vagy épp a tüdőgyulladásukat kezelni. Ettől függetlenül az alkohol nem megoldás, a csoki viszont sokszor még rosszabb adomány (fájó fog!). Az viszont biztos, hogy a legtöbben arra vágynak, hogy ne tárgynak nézzék őket, hanem embernek! Ez utóbbiban pedig a legnagyobb segítséget az intézmények és az önkéntes munka tudja adni. Mi a helyzet az adományozással? (karitatív célok) Az előbbi kérdés a hajléktalanokra van kiélezve. Ám van, hogy pénzt kérnek tőlünk utcán, közösségi oldalon (facebook, twitter stb.), on, sőt akár postai levélben is. Általában a legtöbb ilyen kérés konkrét esetet fogalmaz meg. A leggyakrabban beteg 24

25 gyermek gyógyításáért kérnek adományt, pénzt. Az interneten részletesen fogalmazzák meg a helyzetet, képet mellékelnek, esetleg ismerőseinkre vagy ismert emberre hivatkoznak, akik már adtak adományt a jelzett célra. Az utcán hasonlóan fényképes ismertet ő, néhány szöveg, bankszámlaszám stb. szerepel a nyomtatott lapon. Komolyabb esetben az adományt gyűjt ő nyakában egy azonosításra szánt igazolvány is lóg. Egy konkrét eset Kaposvár belvárosában történt. Találkoztam egy hölggyel, aki piros ruhában volt, kezében papírokkal, nyakában egy azonosító kártyával. A piros színről sokaknak a caritas, a máltai és egyéb segélyszervezetek színe juthat eszébe. Az els ő feltűn ő dolog az volt, hogy nem ezen szervezetek emblémái voltak a ruhán, hanem egy nem túl feltűn ő ferrari-reklám. Megtudtam, hogy egy beteg kisfiú gyógyítására gyűjtenek. A kisfiúról egy fényképet is mutattak, amint egy bohócdoktor mellett mosolyog. Mellette leírva az eset. Eleve lehetetlennek tűnt, ha nem bankszámlára kérnek utalást, hanem készpénzt kérnek. A bankszámla az adományozó és az pénzt kezel ő számára is előnyökkel jár. A készpénz sok emberen keresztül megy, eltűnhet, hamis pénz lehet stb. A bankszámla ellenőrizhet ő a bankban (létezése, személyhez kötöttsége stb.) Az els ő kérdés tehát az, hogy intézmény gyű jti-e a pénzt? (a példából gyanítható volt, hogy nem a ferrari gyűjt.) A második pedig az, hogy van-e létez ő bankszámla, amire a pénzt lehet utalni? (ebben az esetben egy csekket, vagy egy bankszámlát adnak.) Ma még nem általános, de egyre alapvetőbb, hogy hasonló célok miatt honlapot is üzemeltetnek. Persze önmagában még ez sem bizonyítja, hogy a pénz jó helyre megy. Ha a gyüjt ő nem magánemberként gyüjti a pénzt, akkor az alábbiakkal is rendelkeznie kell: (1) meghatalmazás, amit a segélyszervezet állított ki számára, valamint ennek mellékleteként a meghatalmazást adott civil szervezet adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, (2) hiteles kivonat. A gyüjt ő lehetőséget kell adjon arra, hogy nem egyből, hanem máskor lehessen adományozni. Ezáltal lehetőség van a segélyszervezetet (vagy civil szerzvetet) felkeresni, és megkérdezni, hogy az illet ő valóban nekik gyűjt-e? Az interneten érkezett felhívásoknak ugyanúgy utána kell nézni a jelzett szervezet honlapján, illetve az ott jelzett telefonszámon érdeklődni. Amennyiben a gyüjt ő nem szervezet, hanem magánjelleg ű nehéz a pénz útját követni és igazolni. Amennyiben mégis szeretne pénzt adni valaki érdemes specifikus kérdéseket feltenni: van-e közös ismerős? (akár az adományt kérővel, akár azzal, akinek a pénzt gyűjti), hogyan lehet elérni azt, aki kezeli a pénzt? Adott esetben melyik kórházban kezelik az illetőt? Stb. Ezen kérdésekre nem kötelez ő válaszolni, de a válaszok gyorsaságából és minőségéből kiderülhet, hogy igaz-e a dolog. Másfelől érthet ő az is, ha nem érkezik ilyen kérdésekre válasz. Tény, hogy a pénzadomány eredményéről tudni akarhat, aki adja, ezért legalább információt kérhet az adományozó. Összességében tehát fontos, hogy az ember tudatosan álljon ilyen esetekhez! A téma jogi kereteit a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Egyházadó, ennek fizetése visszamenőleg A tábori lelkészet kapcsán jelenleg nem létez ő, de azon kívül jelen lév ő egyházadó visszamenőleges behajtásáról többször előkerült beszélgetések során. Ez főleg 25

26 házasságkötés esetén merül fel, de nem ritkán temetés kapcsán is. A felháborodás érthet ő, hiszen amolyan büntetésként hat, hogy az újonnan érkez ő pár, különösen a gyászoló hozzátartozó olyat kell befizessen, amiről eddig nem is tudott. Mi ez, ha nem büntetés, és az egyház pénz után való hajszolása? Sajnos, sokan itt meg is állnak a gondolkodásban és utánajárásban. Amit le kell szögezzek: sok plébánián hiányzik a megfelel ő kommunikáció! A legtöbb esetben nem is az összeg miatt háborodnak fel, hanem a tény zavaró, hogy kvázi büntetést kell fizetni, ráadásul pont egy örömteli, vagy éppen tragikus alkalom kapcsán hozzák fel. Ebben az egyháznak valóban van mit átgondolni még. Ám míg az egyházi változtatás várat magára, gondoljuk mi is át: vegyünk egy példát a dolog megvilágosítására. Egy szerelmes pár felkeres egy több mint 2000 éve fennálló intézményt, hogy őket adott időben és helyen, az egyház szertartása szerint összeadja. Az egyház részben lelki intézmény, részben társadalmi. Ez utóbbi épp úgy működik mint bármi, amit tisztelünk (pl. egy állatment ő intézmény, vagy tumoros gyermekeket ápoló intézmény) vagy épp nem tisztelünk (pl. egy általunk elítélt politikai csoportosulás). Az egyház ugyanúgy bürokratikus rendszerrel működteti intézményét. Mire is költ? Felsorolni sok lenne, lássunk néhány példát csak a helyi dolgok viszonylatában: civil alkalmazottak fizetése az irodában, a könyvel ő, a temet ő őre, a kántor, a takarító, a sekrestyés stb. Aki vállalkozó az tudja, hogy a legtöbb pénz mindig a fizetésekkel megy el. Másfelől az egyház több száz, esetenként ezer éves műemlékekkel rendelkezik, melyek restaurálása, fenntartása óriási pénzeket emészt fel (sokkal többet, mint amennyit az államtól erre kap). Egy templom fűtése télen is több száz ezer forintba kerülhet, és akkor nem beszéltünk még az összes többi költségről, különösen ha nem helyi szinten gondolkodunk: úgy mint iskolák, kórházak, drogelvonó intézmények stb. (amire általában kapnak állami támogatást, viszont megint csak akkor működtethetők, ha kiegészítik egyházi pénzzel!). Lehetne folytatni a sort... A lényeg, hogy a fiatal pár akik eddig legfeljebb elgyalogoltak a templom mellett, így az egyházi közösség nem is tudott létezésükről -, amikor párszor tízezer forintot befizet a szertartás miatt, valójában a töredék töredékét fizeti be ahhoz, hogy egy ekkora szervezetet, intézményt, vagy legalább a helyi gyülekezetet működtetni lehessen. Mindeközben azok, akik dolgoznak az egyházban, és fenntartják azt, rendszeresen fizetik a hozzájárulást. Ám a szép esküvői szertartást ez az ősi, de jelenben is működ ő rendszer képes méltóvá és kívánatossá tenni. A világban sokféle példa létezik, hazánkban a működést részben állami támogatás, 26

27 részben a hív ő emberek rendszeres befizetései és egyéb bevételek biztosítják. Amikor tehát az irodában visszamenőleg pénzt kérnek, még mindig csak a valós költségek töredékét kérik. Az anyagi működésen túl a tapasztalat is az, hogy a legtöbb esetben az egyházi házasságok inkább a külsőségekről szólnak, semmint hitbeli meggyőződésről; nem csoda, hogy a pár a házasság után nemcsak fizetni nem fog többet, de templomba járni, illetve egyházi feladatokban részt venni sem. Gyakorlati tanácsként két dolgot tudok ajánlani: az egyik, hogy katonák a tábori lelkészetet, illetve a helyi tábori lelkészt keressék fel, civilek pedig, ha úgy érzik, hogy mértéken felül akarnak pénzt elkérni tőlük, keressék fel az illetékes püspökséget és kérjenek információt ott az elvárt eljárásról! Állam támogatja az egyházat, miért ad neki, ha én nem akarnám? Erre válaszolni csak úgy tudok, hogy megismétlek egy gondolatot, aztán teszem hozzá a többit. Tehát két dolgot fontos megkülönböztetni: van személyes és van közösségi felelősségünk. Elsőre ezt kevesen látják be, ugyanis kevesen tudatosítják azt, hogy közösségben élnek. A mai emberre is jellemz ő, hogy a környezetét adottnak és állandónak veszi. Azt gondolja, hogy neki jár a munka, a nyugdíj, a leveg ő, a víz; sőt, a bolt, a munkahely, a család stb. Pedig mindez egyrészt emberi vívmány, másrészt az érzékeny természet (a teremtett világ), mely utóbbi az ember nélkül is létezett és létezne. (Igaz, a keresztény hit szerint mindez az emberért alkottatott.) Látható tehát, hogy boldogulásunk csak a természettel szembeni alázat és az összefogás által érhet ő el. Az állam egy olyan emberi közösség által alkotott szervezet, mely e közösség fejeként betölti annak hatalmi funkcióját. Emiatt mindig vannak, akik másképp gondolnák el az életet, ahogy az állam, amelyben él elvárja. Egy demokratikusnak nevezhet ő állam azonban mérlegel, vagyis az a célja, hogy minél több embernek minél többet adjon abból, amire azoknak szüksége van. Hazánkban nem adóznak túl sokan, még kevesebben vannak, akik termelnek is, akár szolgáltatást is. A dolgozó, adózó és termel ő ember az, aki leginkább hozzájárul egy állam működéséhez. A többi ember leginkább csak eltartott. Az állam rengeteg pénzt költ nemes célokra, úgy mint gyógyításra, vagy tömegközlekedésre, de olyanra is, amit sokan nemesnek vagy fontosnak neveznek, de nem hoz közvetlenül anyagi hasznot: hajléktalan ellátás, drogelvonás, vagy akár a sokszor 27

28 fókuszban lév ő téma: politikusok hivatalos juttatásai stb. Sokan, akik nem vallásosak, arra gondolnak, hogy az állam ne költsön olyanra, amire nincs szükség. Közölük kevesen vannak azonban, akik arra gondolnak, hogy az egyházak mennyi intézményt tartanak fent: iskolák, kórházak, szenvedélybetegek intézményei, és lehetne hosszasan sorolni. Ezek állami támogatás nélkül bezárnának, ám az egyházi pénz hozzáadása nélkül, az állam nem tudná fenntartani, hatékonyan működtetni őket. Így, kevesebb állami kiadással többszörös eredményeket érhet el az állam az egyházakkal karöltve mint anélkül. Az sem utolsó szempont, hogy a kereszténység és Európa történelme, kultúrája szorosan összefonódott. Bár a mai világi társadalom beépített számos vívmányt, mely a kereszténységé volt, még mindig rengeteg erkölcsi, anyagi, kulturális, turisztikai stb. haszna van belőle. Mindezekkel együtt nemcsak elvi megfontolásból, hanem puszta érdekből is támogatja hazánk és a legtöbb vallásos múltú (és jelen ű) ország egyházait. Test, lélek, szellem... sok lélektani fogalom, de mik ezek? Azt mindenki tudja, hogy a lélektan a lélekkel foglalkozik. Azt is sokan látják, hogy a pszichológus (lélektanász) és a lelkész (pap) mindketten ennek vizsgálói, ismerői. A gond akkor van, amikor megkérdezünk valakit arról mi is a lélek? Fontos tudni, hogy a pszichológus mást érthet lélek alatt mint a lelkész a mindennapokban. Mára azonban a szakirodalmak nagyjából egyformán különítik el a test, a szellem és a lélek fogalmát. Tudni érdemes, hogy a keresztény hit szerint a test és a lélek nem két különböz ő létez ő, de külön értelmezhet ő, és ilyen értelemben mégis van különléte. A lélek az idegrendszer működésének eredménye, tehát azzal nem azonos, de azzal összefügg ő valami. Ez egyszerűen megérthet ő. A kék szín például a fény, vagyis az elektromágneses sugárzás szemmel érzékelhet ő tartományán belüli ( nm körüli) hullámhossz. Az agyban tehát hiába keresi egy sebész például a kék színt, nem fogja megtalálni. Ellenben az elmében (=lélekben) megtalálni. Olyan ez mint a hardware és a software viszonya a számítástechnikában. Például a gép az agy, a Windows vagy a Linux a software. A szellem már a harmadik fogalom, hiszen (az előbbi példa alapján) ez inkább a felhasználó lenne, aki a hardware és software üzemeltetője. A szellem fogalma tehát kívül van a pszichológia látóterén és csak a teológia foglalkozik vele, vagyis ez utóbbi a 28

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése PAP, LELKÉSZ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados

Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados Érdekvédelmi el adás El adó: Durgó Tamás százados 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (Bács-Kiskun Megye) irodavezet Érdekvédelmi körbe tartozók létszáma: 2800 f (Bács-Kiskun Megye) KATONAI ÉRDEKVÉDELEM

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben