TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)"

Átírás

1 v Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára. Katonalelkész szolgálatom alatt sokszor tettek fel nekem kérdéseket katonák, papok, civilek. A válasz azonban csak azoknak szólhat, akik meghallják. Ezzel próbálom az arányt javítani: az is tudjon róla, aki nem keres fel, az is, aki talán a kérdést sem fogalmazta még meg. Kérdéseket feltenni címen lehet. (Ez a füzet elvihet ő, amíg valaki olvassa, csak hozza vissza is!) Ezen PDF dokumentum magántulajdon. Szöveges tartalma szabadon terjeszthető, annak tartalmi változtatása nélkül. A szöveg magánvélemény, célja a közös gondolkodás megindítása, ezért a fegyveres testület, az egyház, a tábori lelkészi szolgálat hivatalos álláspontjta ezektől eltérhet. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) TÁBORI LELKÉSZETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK - Van a helyőrségekben tábori lelkész? - Katona vagyok, de nem vagyok vallásos, van így valami közöm a tábori lelkészhez? - Tábori lelkész, plébános, tisztelend ő stb., mi a helyes? - Hogyan öltözik egy katonalelkész? Egyenruhás? És hogyan, ha istentisztelet tart? - Hogyan köszönjek? - A Honvédségnél dolgozok, de közalkalmazott vagyok, van közöm a tábori lelkészhez? - Jután szolgálok (ahol nincs tábori lelkész), elmehetek a tábori lelkészhez? - Katona vagyok, de más helyőrségben, nekem szól ez a honlap? - Ha a helyőrségi lelkész katolikus, csak katolikusoknak segít? - Milyen szolgálatatásokat ad a tábori lelkész? - Mennyibe kerülnek a szolgálatai, szolgálatatások (esküv ő, temetés stb.)? - A tábori lelkész katonatiszt? Miért van rendfokozata? Kinek felel és jelent? - Tiszteletadás, tisztelgés, mire jó ez, különösen egy tábori lelkésznek? - Miért van szükség tábori lelkészre, egy katona is el tud menni a saját plébánosához, lelkipásztorához, nem? - Egyáltalán mit csinál egy tábori lelkész nap mint nap? - A katonai missziókban mit csinál egy tábori lelkész? - Mi ez a sok HM-TLSZ-KTLSZÁ-KTP-KO-(MH64 BSZJLE) rövidítés? - Házasságban gondolkodok, meg keresztelést is szeretnék intézni, kihez forduljak a plébánoshoz / lelkészhez, vagy a tábori lelkészhez? - Hogyan lehet keresztény, pap vagy lelkész katona? Nem mond ez ellen a Bibliának? - Hogyan lesz valakiből tábori lelkész, katonalelkész? - Használhatnak fegyvert a tábori lelkészek? - Áldanak fegyvereket a katonalelkészek, ahogy régen is? - Harcoló papok, kereszteslovagok, keresztes háborúk? - Hogy magyarázzam el egy külföldi barátomnak röviden, hogy egy tábori lelkész mit csinál, hogyan él a katonák között? - Ha nincs tábori lelkész egy helyőrségben, vagy aki ott illetékes éppen misszióban jár, mit tehet egy katona? - Igazolás kell (keresztszülőséghez, házassághoz), tud benne segíteni a tábori lelkész? - A tábori lelkész és a katonák is egy korrupt és bűnös rendszert szolgálnak ki, olyan háborúban vesznek részt, ami inkább szól a pénzről mint valami igazról. 2

3 HITBELI és EGYHÁZI KÉRDÉSEK - Mit akar egy pap nekem családról és házasságról beszélni? Azt sem tudja mi az, hiszen ő nem él házasságban! - A katolikus papoknak tényleg nincs feleségük? Ha így van, mire jó ez? (egyházi botrányok) - Mi a hit és az imádság? - Bűn-e a dohányzás? - Miért büntet Isten? - Gyónás, titoktartás? - Mit kezdjek a kéregetőkkel? Mi a jó, ha adok pénzt, vagy ha nem adok? - Mi a helyzet az adományozással? (karitatív célok) - Állam támogatja az egyházat, miért ad neki, ha én nem akarnám? - Test, lélek, szellem... sok lélektani fogalom, de mik ezek? - Mi a különbség lelkigondozás és lelkivezetés között? 3

4 TÁBORI LELKÉSZETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK (gyakorlati tudnivalók és elméleti kérdések egyaránt!) Van a helyőrségekben tábori lelkész? Országos szinten Mária Terézia idejétől vannak hivatalosan a hadserergben tábori lelkészek, ám a világháború után négy évtized kényszer ű szünet után kezdtek újra szolgálni 1994-től. Ezen túl folyamatosan kisegít ő lelkészek formájában. Sajnos nem minden helyőrségben találni tábori lelkészt, Győrben például már évek óta nincs (2012). Van olyan hely, ahol kett ő is van (egy protestáns és egy katolikus), ilyen például Hódmezővásárhely (2012). Van, ahol csak egy van, ebben az esetben vagy csak egy katolikus (pl. Kaposvár) vagy csak egy protestáns (pl. egy református Kecskeméten). Vannak helyek, ahol kisegít ő katonalelkészek vannak. Ők civilek, akik a lelkészi feladatokat ellátják egy olyan helyen, ahol nincs hivatásos tábori lelkész. Katona vagyok, de nem vagyok vallásos, van így valami közöm a tábori lelkészhez? Van. A tábori lelkészi szolgálat szolgálatait igénybe venni egy lehetőség, amit a Honvédség (a Honvédelmi Minisztérium és az egyházak által) biztosít minden katonának, HM/MH közalkalmazottnak, tartalékosnak és katonai tanintézményben tanulóknak. Ráadásul a szolgálat kiterjed a fent felsoroltak közvetlen hozzátartozóira is. Itt válik igazán érthetővé, hogy miért is van köze mindenkinek hozzá. Lehet, hogy valaki nem vallásos, nem is érdekli semmi ezzel kapcsolatban, de elképzelhet ő, hogy a családban haláleset történik, a családtag viszont vallásos volt. Az is lehet, hogy egy nem hív ő katona egy hív ő párt talál magának, aki ragaszkodik az egyházi esküvőhöz. (megjegyzem, úgy is lehet esküv ő, ha a nem hív ő fél nem keresztelkedik meg!) Minden katona, de főleg a vezetők - legyen rajparancsnok, vagy századparancsnok találkozhat olyan katonatárssal, beosztottal, aki vallásos. Ha baj van vele, segíteni akar neki, akkor nem saját eszközeit, hanem a lehet ő legjobbat keresi számára, így a tábori lelkésznek ő jelzi a helyzetet. Mindezen túlmenően a katonák számára a szolgálatban lév ő egyházak sok kedvezményt adnak, így a formálisan vallásosaknak (pl. megkeresztelt, de vallását nem gyakorló katolikusok) is számos esetben érdemes a katonalelkészhez forduljanak, semmint a civil intézményhez (pl. plébánoshoz.) Végül, érdemes megemlíteni, hogy vannak a tábori lelkésznek olyan szolgálatai (ünnepi beszéd, misszióban könyvtár vagy kommunikáció), ami által kikerülhetetlenül találkozni kell egy egy katonalelkésszel. 4

5 Hogyan öltözik egy katonalelkész? Egyenruhás? És hogyan, ha istentisztelet tart? Többféle tábori lelkész létezik. Vannak, akik egyenruhások (tiszti rendfokozattal) és vannak civilek, akik általában kisegít ő tábori lelkészek. Ez utóbbiak saját civil gyülekezet élén szolgálnak, és e mellett szolgálják a katonákat; éppen ezért jelenlétük időszakos, mindemellett őket is lehet keresni bármilyen ügyben. Az egyenruhás katonalelkészek általában hivatásos katonák is egyben, viszont elöljárójuk és beosztottjuk csak katonalelkész lehet. Katonaként a gyakorló egyenruha a munkaruhájuk, az ünnepi pedig a díszegyenruha, ezenkívül van még a köznapi. A többi katonától abban különbözik mindegyik, hogy a karon van egy lelkészi felvarró, az utóbbi kett ő pedig abban, hogy a parolin egy arany (kereszt, kehely, könyv) van. A köznapihoz és a gyakorlóhoz fekete baret sapkát hordhatnak a lelkészek. Istentiszteleten a Tábori Lelkészi Szolgálat saját előírásai szerint öltözködhetnek. Ez általánosan azt jelenti, hogy katonai egyenruhájukat egyházi öltözettel egészíthetik ki. Például egy missziós kibocsátó alatt lév ő beszéd és áldás során az egyenruhára a katolikus és az evangélikus stólát, a református palástot húzhat fel. Egyházi szolgálatban (temetés, keresztel ő, istentisztelet stb.) a reformátusok az egyenruhára (vagy civil sötét öltönyre) húzzák a palástot, az evangélikusok ún. luther-kabátot, a katolikusok pedig fehér albát, arra a stólát, emerre pedig a miseruhát. A katolikus öltözködés azonban rendkívül összetett, szimbolikája is sokrét ű, itt részletezni nincs hely. Itt jegyzem meg viszont, hogy -önmagában- az egyenruhán hordott stóla az általános katolikus előírások szerint szabálytalan. A katonai környezet és bizonyos helyzetek viszont szükség diktáltak, melyekből így megengedett vagy megtűrt szokások alakultak ki. Így, akár még terepszín ű stólával is lehet találkozni (melynek történelmi vonzata a koreai háborúig - vagy még korábbra - megy vissza. Az volt a célja, hogy ne nyújtson a miséz ő pap könny ű célpontot a lövészeknek.) Tábori lelkész, plébános, tisztelend ő stb., mi a helyes? Az egyházi beosztások, tisztségek meglehetősen összetettek. Amit egy katonának illik tudni az a következ ő: a tábori lelkész az a lelkész, aki a katonákra lett bízva. Más kifejezéssel: katonalelkész (a 'tábori lelkész' hagyományos magyar kifejezés.). A protestáns egyházakban (evangélikus, református) a lelkész (lelkipásztor) egy-egy gyülekezet élén álló beiktatott személy. A katolikus egyházban a papság egy általános fogalom, ami alá tartoznak a következők: lehet káplán (a plébános segítője, tehát ő is pap), plébános (egy meghatározott területhez tartozó hitközösség vezetője), lelkész (egy személyi közösséghez tartozó 5

6 közösség vezetője), püspök (a plébánosok és/vagy lelkészek vezetője). A tábori lelkész tehát lelkész, ami hasonló beosztás a plébánoséhoz, csak más módon. Ezenkívül számos egyházi tisztség és rang létezik, mely itt nem szerepel: bíboros, esperes, apát stb. Hogyan köszönjek? Hasonlóan az előzőhöz itt is összetett dolgok vannak, amit mélységében elégséges annak ismerni, aki a vallását gyakorolja, vagy protokolláris kapcsolatban van a lelkésszel. Amit fontos tudni: a tábori lelkész, mivel katona is, ezért vele szemben is érvényesek a katonai érintkezési szabályok, és rá is vonatkoznak. Mégis: beosztása és emberközeli tevékenysége folytán lehetséges, hogy a legtöbb tábori lelkész előnyben részesíti a tegeződést és a baráti köszönést! Aki viszont vallásos, és nem katonai - hivatalos - formában találkozik lelkésszel, használhatja az alábbi formulákat: (katolikus) Dicsértessék a Jézus Krisztus! (görög katolikus) Dicsőség a Jézus Krisztusnak!, (evangélikus) Erős vár a mi Istenünk! (református) Áldás, Békesség! A Honvédségnél dolgozok, de közalkalmazott vagyok, van közöm a tábori lelkészhez? Igen, sőt. A TLSZ-hez (Tábori Lelkészi Szolgálat) tartozik minden HM/MH alkalmazott. A Katolikus Tábori Püspökség pedig saját egyházmegyéjének híveiként tekint a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákra, a nyá. katonákra, a tiszt és altiszt hallgatókra, a HM/MH közalkalmazottaira, és minden előzőleg felsorolt velük egy háztartásban lakó családtagokra. Jután szolgálok (ahol nincs tábori lelkész), elmehetek a tábori lelkészhez? A Tábori Lelkészi Szolgálat országos intézmény, ezért minden katona felkeresheti bármelyik tábori lelkészt. Természetesen a földrajzi és helyőrségi szempontok mind praktikus, mind hivatali szempontból előnyben részesítendők, így például egy jutai, kaposvári célszerűen a kaposvári lelkészt érdemes felkeresnie. Katona vagyok, van nekem szóló honlap? Kaposváriak számára ott van a országos szinten a országos honlapot ajánlom. Tábori lelkészettel kapcsolatos hírekhez pedig a legjobb a blog is található mégpedig a címen." 6

7 Ha a helyőrségi lelkész katolikus, csak katolikusoknak segít? A tábori lelkész mindenki számára segítséget kíván nyújtani. Katolikus hívők számára természetesen papként is szolgálatára van. Nem hívők, vagy más vallásúak azonban ugyanúgy részt vehetnek a nem felekezetfügg ő tevékenységekben: lelkigondozás, imádság, öm. Istentisztelet stb. Ugyanakkor felekezetfügg ő esetekben is segítségére lehet, hiszen a lelkész szoros kapcsolatot ápol más felekezet ű és vallású lelkészekkel. Milyen szolgálatatásokat ad a tábori lelkész? Nem ad. A tábori lelkész nem szolgáltat, hanem szolgál. Tevékenysége elsősorban hivatásán alapszik. A szolgálatatás csak abban az értelemben vehet ő, hogy mint intézmény tagja (Tábori Lelkészi Szolgálat) áll rendelkezésére a katonák számára. A szolgálata viszont elsősorban a katonákra irányul. Ha tehát egy katona keresztelkedni szeretne (vagy gyermekét szeretné), házasodni szeretne (vagy más egyházi szolgálatot kíván igénybe venni), akkor érdemes a tábori lelkészt felkeresnie nem a helyi plébániát, parókiát. Sok katona nem tudja ezt, pedig még akkor is a katonák segítségére tud lenni egy tábori lelkész, ha a katona egy olyan helyőrségben szolgál, ahol nincs katonalelkész. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy egy tábori lelkész sokkal jobban tisztában lehet egy katona életével, elfoglaltságával mint egy civil lelkész. Ráadásul a tábori lelkésszel munkaidőben is lehet ügyet intézni, így nagy könnyebbség, ahhoz képest, hogy egy egyházi hivatali ügyintézés miatt például szabadságot kellene kivenni. Mennyibe kerülnek a szolgálatai, szolgálatatások (esküv ő, temetés stb.)? A tábori lelkész tevékenysége a Tábori Lelkészi Szolgálaton belül értend ő, aminek szolgálatatásait minden katona ingyen veheti igénybe. Ugyanakkor, ezen intézmény keretein és a tábori lelkész joghatóságán kívül költségek felmerülhetnek. (így például temetés esetén egy kántor, vagy esküv ő esetén a templom díszítése, esetleg bérlése stb.) A tábori lelkész katonatiszt? Miért van rendfokozata? Kinek felel és jelent? A katonalelkész valóban katonatiszt, ugyanakkor speciális formában. Van rendfokozata és részt vesz a legtöbb speciális előmeneteli rendhez tartozó feladatok teljesítésében. (alapkiképzés, előmeneteli tanfolyamok, lövészet, fizikai felmérők stb.) Ugyanakkor vallási feladatai okán elöljárója csak tábori lelkész lehet. A helyőrségi lelkészeknek általában három elöljárójuk van: egy, az ÖHP-n lév ő lelkész, a helynök (vagy hivatalvezet ő), illetve a tábori püspök (aki tábornoki rendfokozatú, vagy annak megfelelő 7

8 civil). Ám a bizalmi feladatairól, például a lelki beszélgetések tartalmáról, sőt a személyek kilétéről sem ad (és nem is adhat) jelentést semmilyen formában. Elöljáróinak a vallásgyakorlás és katonai fegyelmi kérdések terén van kötelezettsége. Többen úgy gondolkodnak, hogy egy papnak, orvosnak, jogásznak ne legyen rendfokozata, mert nem katonák. Bár vannak országok, ahol egyenruhában, de rendfokozat nélkül szolgálnak lelkészek, nem jellemz ő, és nem is bizonyította, hogy jobban beválna mint a hazánkban lév ő rendszer. Akik az előzőt gondolják arra szoktak hivatkozni, hogy egy katona legyen fizikailag erős és hidegfej ű. A mai világban azonban egyre inkább a szellemnek van jelentősége a fizikai er ő helyett. A katonák többsége ma már számítógépek mögött ül, és a háborúk jó része is papíron zajlik. Az ezt vívó katonák, kissé viccesen megfogalmazva, vastag szemüveges, vézna emberek, nagyfokú műszaki, informatikai stb. zsenialitással (sőt, ma már egyre több gép lát el katonai feladatot.). A hadsereg ma is erőszervezet, melyben helye van az erős fizikumnak és a kontrollált erőszaknak. Ám ahogy változik a világ az egyenruha szerepe is nagyban megváltozott, sőt ez a váltás még történik. Mindezen kívül a civil alkalmazott tábori lelkészek (hazánkban is vannak), számos példát tudnak mondani arra, hogy a rendszer, mennyire nehezen tudja elfogadni őket egyenruha és rendfokozat nélkül, ezért éppen a munkájuk lényegét nehezíti meg sajátos állapotuk. Tiszteletadás, tisztelgés, mire jó ez, különösen egy tábori lelkésznek? Fent már volt szó a köszönésről. A tiszteletadás tág fogalom és az emberi érintkezés fontos része. Fiataloknál előfordul, hogy szórakozóhelyen ha a másik szemébe néznek, vagy hozzáérnek a másikhoz, akkor az a kötözködés jele. Egy szabály, amit nem írtak le, de mindenki tudja, ha nem akar balhét, akkor kerüli ezeket. Felnőttként a köszönés és a közös helyeken való viselkedés teszi a dolgokat hatékonnyá és elviselhetővé. Éppen ezért viselik el az emberek, ha valakik nem így viselkednek, feltűnősködnek, hangosan beszélnek stb. A katonaság magával hozta saját hagyományaiból saját udvariassági protokollját. Ennek legegyértelműbb példája tisztelgés, aminek sok formája van a világban, a legáltalánosabb azonban az, amikor a jobb kéz a jobb halánték irányába mozog és ott kitart egy darabig. A mozdulat előzménye sokak szerint a lovagkorra megy vissza, ahol a katonák a rostélyt felhúzták, ha ismerőssel találkoztak, jelezvén a baráti szándékot és persze azt, hogy jól lássanak. Kissé valószínűbbnek látszik elődnek a kalap megemelése illetve szélének megérintése, ami ma is szokás, és ismerős lehet (ha más nem az Indiana Jones filmekből). Az egyházban is voltak ilyen szokások, ilyen volt például a püspök gyűrűjének megcsókolása. Sokan ezt ma már félreértelmezik (gyakran saját korában is, sajnos), de ennek eredeti jelentősége abban volt, hogy a gyűr ű egy hivatalt testesített meg. A csók tehát nem az azt hordozó embernek, hanem hivatalának szólt. Hasonlóan ehhez, a rendfokozatok közötti kölcsönös tisztelgés a hivatalnak szól, vagyis kissé magasztosan a honvédelem méltó őseinek, és az eszmének, amit ez megtestesít. A tábori lelkészek 8

9 tisztában vannak azzal, hogy a hadsereggel nem azonosulhatnak minden tekintetben, de az egyes emberek tisztelete és a Honvédség értékei (hazaszeretet, hűség, bajtársiasság, hősiesség stb.) egy-egy tisztelgésben szimbolikusan kifejezést nyernek. Miért van szükség tábori lelkészre, egy katona is el tud menni a saját plébánosához, lelkipásztorához, nem? A katonaság egy szubkultúra. Még ma is, a sorköteles hadkötelesség szünetelése idején is igaz, hogy a katonák a társadalom egy sajátos csoportját alkotják. A munkájuk, az esküjük és a sajátos munkakörülményeik (egyenruha, fegyveres szolgálat, szigorú függelmi viszony, zsargon) más életfelfogást és életvitelt kíván tőlük. Egyrészt tehát nem biztos, hogy egy katona fel tudja keresni a plébánost (mert pl. külmisszióban van), másrészt ha őt nem keresik meg, kicsi az esélye, hogy őt olyan hatás érje, hogy maga szükségét érezze ennek. Ne feledjük, hogy ez nagyban hasonló az egyetemi-, börtön-, roma-, hajókon lévők-, kórházlelkészek munkájához. Bár mindegyik lelkészi munka sajátos, több közös is van bennük. A hatékony tábori lelkészi munka elengedhetetlen feltétele az uniformizálódás, lényegében tehát az, hogy a lelkész is része legyen annak az egésznek, amiben a katonák is vannak. (ez teremti meg a kapcsolat els ő szálait, mely kívülről kivitelezhetetlen lehet.) Gondoljunk arra: Jézus sem csak várta, hogy megtalálják, sőt, tanítványait kérte is, hogy menjenek. Nem elhanyagolható azonban a kérdés "hivatalos" megválaszolása sem: tábori lelkészek a NATO seregeiben általánosan jelen vannak, hazánkban egy szentszéki-magyar szerződés alapján lett ez rendezve. (illetve a többi egyházzal kötött megállapodás alapján.) Korábban szó esett már róla: a katonák tehát minden egyházi ügyben először a tábori lelkészi szolgálatot érdemes felkeressék, amivel sok esetben nagyban megkönnyíthetik az egyházi ügyeik intézését, rendezését. A katonalelkészek a katonákért vannak! Egyáltalán mit csinál egy tábori lelkész nap mint nap? Nehéz teljes választ adni röviden erre a kérdésre. Leíró jelleggel a következ ő feladatai vannak: keresztelés, esketés, temetés, lelkigondozás, lelkivezetés, gyóntatás, misézés, beteglátogatás, házassági felkészítés, protokoll megjelenések, ünnepi beszédek tartása, áldások (pl. zászló), biblia és hitismeretek, esetleg etikai témák oktatása, karitatív feladatok szervezése, egyes időszakokban táboroztatás, zarándoklatok, ünnepek szervezése, lebonyolítása, versenyek, szabadidős programok alakítása. Mindezt bonyolítja, hogy katonai környezetben kell tegye, vagyis egyenruhában, katonai hierarchiában és fegyelmi kötelmek között, laktanyában. Katonai missziókban sajátos körülmények között (ez nagyon sok nem megszokott dolog lehet: forróság, mindent belep ő homok, monotonitás, előretolt helyeken nincs kápolna, sem eszközök, amik egy templomban megtalálhatók, nagy fizikai terhelés, fegyveres fenyegetés, egyenruha minden időjárásban, nem kényelmes utazási, elhelyezési körülmények stb.) Mindehhez járulnak a katonákra vonatkozó kötelező 9

10 felkészítések: évenként fizikai-egészségügyi-pszichológiai felméréseken, vizsgálatokon, teszteken megfelelni. Menetgyakorlatokat és bizonyos katonai képességeket elsajátítani és frissíteni (pl. fegyverek ismerete, vegyvédelmi intézkedések stb.) A mindennapi munkával együtt jár természetesen a különböz ő adatlapok, kérvények, beszámolók stb. írása, kérvényezése, vagyis adminisztratív feladatok. A katonai kötelmek miatt vonatkozik rájuk a heti 40 órás munkarend, ugyanakkor papok is, ami által nemcsak munkaidőben dolgoznak. Az előzőek és a fentiek okán a munkavégzés helyszíne viszont nemcsak egy laktanya és nemcsak az a helyőrség, ahol szolgálatot teljesít, hanem az ország más pontjai is. A katonai missziókban mit csinál egy tábori lelkész? Nagy vonalakban ugyanazt mint Magyarországon. Fontos tudni, hogy a jól kiépített missziós bázisok területén van lehetőség istentiszteletek tartására, az ellátás is megfelel ő, élhet ő körülmények fogadják a katonákat. A különbséget elsősorban a minden katonát érint ő sajátos körülmények jelentik. Az idegen kultúra, időjárás, a zárt világ, a munka monotonitása, a család távolléte, a háborús helyzet és rengeteg apróság, melyet átélve lehet csak megtudni igazán milyen nagy kihívások: szűk és forró járművek, a szoros együttélés stb. Nem egyszer ű az sem, hogy a lelkésznek nincs lelkésze egy misszióban. Az otthon is felmerül ő kérdéseket sokszor elnyomja a mindennapok ingerei, feladatai. A misszióban azonban nemcsak ezen ingerek nincsenek jelen, hanem a körülmények fel is erősítik a válasz igényét. Ez utóbbi a katonai missziós lelkészet sajátja is: egy katonalelkész a katonák között él, a nap 24 órájában, nemcsak hívekkel, hanem az összes bajtársával együtt. Így olyankor is kérdeznek a katonák, amikor itthon nem tennék. Míg ha egy katona pl. lázas megkeresi a katonaorvost, ha az időjárás érdekli a katonai meteorológust, ám az ilyen kérdésekre: miért kell élnem, milyen meghalni, van-e valami ezen túl, szerethet-e valaki feltétel nélkül stb. a tábori lelkész tudja megadni a választ vagy az iránymutatást. A katonapszichológussal együtt pedig mentális segítséget is nyújthat, ha szükségessé válna. Mi ez a sok HM-TLSZ-KTLSZÁ- KTP-KO-(MH64 BSZJLE) rövidítés? A katonaság tele van rövidítésekkel. A fenti bővebben így néz ki: Honvédelmi Minisztérium - Tábori Lelkészi Szolgálat - Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág - Katolikus Tábori Püspökség - Katonai Ordinariátus. Sőt ezt még meg szoktam toldani az MH64. BSZJLE jelzéssel, ahol szolgálok, vagyis a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezreddel. Annyit fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy a tábori lelkészek nem a szolgálati helyük alakulatának állományába tartoznak. Ők oda úm. delegálva lettek, vagyis maradnak a Püspökség, illetve a Katonai Ordinariátus állományában (szolgálati hely), csak nem a Püspökségen; szolgálatteljesítésük az ország egy másik pontján zajlik (ez a szolgálatteljesítési hely). Munkájukat ezért az egész országban végzik (és missziókban), helyőrségi jelenlétük gyakran ezért korlátozott, akár ritka is. A valamikor kevés, ám mégis indokolt helyi jelenlét elsősorban azt szolgálja, hogy ne egy hivatalként tekintsenek rájuk a katonák és amennyire lehetséges személyesen is jelen lehessen, elérhet ő legyen számukra, ami szükséges a személyes kapcsolatokhoz, vallásgyakorláshoz. 10

11 Házasságban gondolkodok, meg keresztelést is szeretnék intézni, kihez forduljak a plébánoshoz / lelkészhez, vagy a tábori lelkészhez? Bármelyikőjükhöz lehetőség van fordulni. Ajánlott azonban a tábori lelkész felkeresése. Még akkor is ajánlott, ha az esketést és minden mást egy külsős civil lelkész végzi. A Tábori Lelkészi Szolgálatok a katonák számára sok kedvezményes lehetőséget biztosítanak, arról nem is beszélve, hogy a tábori lelkészek kifejezetten a katonákra lettek bízva. Egy plébános vagy gyülekezeti lelkész sokféle emberrel kell foglalkozzon, egy tábori lelkész az idejét és energiáját a katonákra szánja, nem ritkán még a közös munkavégzés (felmérők, kiképzések) során is van mód találkozni velük, nem szükséges külön egy hivatalban felkeresni őket. Ám ha mégis a tábori lelkészi hivatalban találkozik velük valaki, biztos lehet benne, hogy egy katonát várt a lelkész :) Hogyan lehet egy keresztény, különösen egy pap vagy lelkész katona? Nem mond ez ellen a Bibliának? A kérdésre számos szentírási (biblikus) idézetet szoktak hozni pro és kontra. Jézus egyértelműen az erőszak ellen volt. " Jézus rászólt: >>Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.<<" [Mt 26,52] Másfelől azonban idézik Jézusnak a harcot jósló gondolatát is: "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot." [Mt10,34] Sőt, cselekedetét is: " A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta." [Jn 2,14-15] Van egy józan határ, amelyben az önvédelem és a kiszolgáltatottak védelme nem bűn, hanem az élet (az Igazság) szolgálata. Ez derül ki Jézusnak a katonákkal való találkozásában is: "A századosnak pedig ezt mondta Jézus: >>Menj, legyen úgy, ahogy hitted!" A szolga még abban az órában meggyógyult.<< [Mt. 8,13] Jézus meggyógyította a katona szolgáját és nem kérte számon a katonától katona mivoltát, ső t, azt mondja: " >>Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet<<" [Mt 8,10] Vagyis egy pogány katona képes volt olyan hitre, amire senki a hív ő izraeliták között. Azonban van egy másik igehely is: amikor Keresztel ő Szent János a megkeresztelkedni vágyó katonáknak azt mondta, hogy: ne kövessenek el erőszakot és igazságtalanságot, és elégedjenek meg a kapott zsolddal. [Lk 3,14] Nem ítéli el katonai mivoltukat, viszont rámutat arra hogyan éljék meg azt. Összhangban tehát az előzőkkel Jézus valóban békét hirdetett, de tudta, hogy ehhez még sok erőszakot kell elszenvedni. 11

12 A keresztény ember, aki e világ lakója nem vonhatja ki magát ez alól, szembe kell néznie vele és az erőszakban megmutatni a szeretetet, enyhíteni a fájdalmat és az er ő okos bevetésével védelmezni Isten Országát a gonosz nyers erőszaka ellen. Valójában egy tábori lelkésznek ez, és ennek hirdetése, tanítása a kiemelt feladata! Erről szól Jézus is tanítványaitól való elválás elő tt: Most azonban folytatta -, akinek van erszénye, vegye el ő, ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. (Lk. 22, 35-36) Az ezután lév ő elég! kifejezésből adódik: ez a kard nem a gyilkosságé, hanem a renddé. Hogyan lesz valakiből tábori lelkész? Az alapindíttatás és az okok különbözőek lehetnek mint a többi hivatás esetén is. Formálisan nézve abból lehet katonalelkész, aki elvégzi a felekezetének megfelel ő (katolikus, református, evangélikus, zsidó) főiskola vagy egyetem teológus (vagy ennek megfelel ő) szakát, és a diploma megléte után jelentkezik a megfelel ő (katolikus, protestáns vagy zsidó) szolgálati ág vezetőjénél. Katolikusok esetében - egyházjogi okokból - kissé összetettebb, ha közelebbről nézzük. Ott már a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt a tábori püspöknek kell jelezni a szándékot. Ha valaki később döntene e szolgálat mellett, akkor a helyi püspök jóváhagyásával veszik át a katolikus papot tábori lelkésznek. Ezáltal tehát katolikusok esetében szükséges a papi szeminárium elvégzése is (ami kb. 4-6 év, és a diploma megszerzésével párhuzamosan történik). Ha elfogadják a jelentkezést, a minden katonára vonatkozó felmérésen kell megfeleljen (egészségügyi, fizikai, pszichikai), majd a felvétele után részt kell vegyen az alapkiképzésen. Általában ezt követően kap rendfokozatot és szolgálati helyet. (katonai iskolát tehát nem kell végezzen, ahogy a katonaorvosnak, katonajogásznak, katonapszichológusnak stb. sem.) Használhatnak fegyvert a tábori lelkészek? Igen, és nem. Magyar tábori lelkészek nem viselnek fegyvert, szolgálati fegyverük sincs. A kiképzésen - mivel tisztek is - részt kell vegyenek az alap lőgyakorlaton. (és a missziós felkészítések lövészetein) A missziók alatt pedig általában önvédelmi fegyvert kell viseljenek. Ez azonban országonként változik, pl. az USA katonalelkészei egyáltalán nem fognak a kezükbe fegyvert, jóllehet ők is tisztek, rendfokozattal. Az ő helyzetük azonban annyiban más, hogy egy ún. chaplain assistant kíséri őket minden útjukon, aki egyházi szolgálatain túl a lelkész fegyveres "testőre" is. Áldanak fegyvereket a katonalelkészek, ahogy régen is? Nem. Embereket áldunk. Az áldás pedig nem a lelkészé, hanem Istené. A kérdés másik felére a válasz is hasonló, ugyanis korábban sem fegyvereket áldottak a papok. Az áldás 12

13 ha tárgyat is érint, valójában személyekre vonatkozik. Nem is nehéz ezt megérteni: gondoljunk sokunkra, akik szeretteink fényképét hordják maguknál. Ha pl. megcsókolják a képet, nem a képet imádják, hanem azt szeretik, aki rajta van. Mégis, ha a képet széttépem úgy éreznénk, hogy a szeretett személyt sértettük vele. Ilyen az áldás (és ilyen a katolikus szobor, festmény ábrázolás) is: vagyis a látszólagos mögött álló személyeknek szól az áldás, imádás, szeretet. Tény ugyanakkor, hogy a történelem harcainak szélsőséges helyzeteiben, aminek sokszor a sűrűjében vettek részt tábori lelkészek is, nem vették figyelembe a fentiket. A harc okozta pszichés stressz, sőt trauma okán jobb esetben csak nem magyarázták el, többször azonban maguk is a fegyverek isteni rendelésének hitében áldottak. Ám az áldás nem sajátjuk, hanem Istené, ezért nem változtat ez a lényegen, őket viszont megérteni csak az tudja, aki átélt hasonlókat. Az utókor és a béke generációjának feladata tehát, nem a meleg szoba íróasztalánál történ ő ítélet, hanem hogy tisztázza a félreértéseket, ugyanakkor megerősítse az emberek Istenbe vetett hitét, mely több mint a háború hiánya. Harcoló papok, kereszteslovagok, keresztes háborúk? A történelem kihat a jelenünkre, ám nem mindig úgy, ahogy azt a hétköznapi gondolkodás sejteti. A keresztes háborúkat megérteni csak akkor tudjuk, ha megértjük a korabeli gondolkodást, kultúrát. Ebben a kérdésben sokan felületesek. Pedig térben is fellelhet ő ennek lényege: ha elutazunk más (főleg távoli) országokba, ott nem minden lesz olyan mint azt megszoktuk. (pl. valahol illetlenség cipővel belépni egy lakásba, máshol nem értik miért fontos ez?) A "középkor" egyháza és állama nem értelmezhet ő a mai viszonyokkal. Az egyház egy hatalmi intézmény (is) volt, aminek a szent élet ű tagjain túl számos nem hív ő is tagja volt. A világi hatalmak lobbija képes volt elérni, hogy nemesek, gazdagok jussanak egyházi pozíciókhoz (ezáltal befolyáshoz). Sajnos ennek következménye lett, hogy sokszor nem a krisztusi akarat, hanem az önz ő emberi valósult meg az Egyház nevében. Természetesen a korabeli szentek példája (pl. Assisi Szent Ferenc) mutatja, hogy nem tudott ez mindent áthatni. Közben egy másik kultúra és egy agresszív katonai er ő (muszlim törökök) nyomultak Európa felé szinte megállíthatatlanul. Sok tényez ő játszott közre, de végülis megalakult a keresztes sereg, mely még a fentiek értelmében is csak fenntartással nevezhet ő keresztény hátter ű alakulatok összességének. Létrejöttek a keresztény lovagrendek, melyek egyszerre kívánták megélni a katonai fegyelmet és a vallási kegyességet. Így történt, hogy fegyvert fogtak, de ápoltak is. (az ellenséget is!) Ez, ami ma kettősségnek tűnik, akkor nem volt az, és jelzi is számunkra, hogy nem látjuk igazán elég jól azt a kort (és helyzetet), amiről gondolkodunk. A korabeli gondolkodás például nem az életet tartotta a legfontosabbnak (a hazaárulás nagyobb büntetéssel járt mint az életellenes cselekedetek.) Sok részletet kellene még feltárni, hogy ez a téma 13

14 tisztább legyen. Gondoljunk arra például, hogy még 100 évvel ezelőtt a hazaszeretet és a haza védelme minden felett állhatott. Hittek benne és még a háborút ellenzők is megértőek voltak, ha valaki saját hazáját és világát védte. Ma egy olyan korban élünk, ahol ez is átalakulóban van. Egyrészt a haza védelme nem feltétlenül fegyverekkel történik (de hatása ugyanúgy borzalmas lehet), vagy távolabbi földeken. Ráadásul az emberek fejében sem akkora motiváció már a haza védelme. Inkább a család és az önvédelem vált erőteljessé. Mindenki ismerheti pl. filmekből, hogy a legbékésebb családapa is képes ölni, ha saját gyermekéről van szó. Más kultúrában, időben és környezetben ez nem feltétlenül van vagy volt így. (éppen egy magyar sorozatban nyilatkozott egy palesztin asszony, aki szerint olyan nagy dolog ha a fia meghal az ügyükért, hogy bár fájdalmas lenne neki ez, de megnyugtató is.) Mindenki tanulásra, fejlődésre hívatott: a hív ő embernek is fejlődnie kell és napról- napra jobban megértenie, hogyan élhet Isten akarata szerint. A mai ember ugyanúgy érthetetlen lesz a jöv ő ember számára mint nekünk saját őseinkké. Hogy magyarázzam el egy külföldi barátomnak röviden, hogy egy tábori lelkész mit csinál, hogyan él a katonák között? Valahogy így >> (http://www.youtube.com/watch?v=bgpbafrlucu) Ha nincs tábori lelkész egy helyőrségben, vagy aki ott illetékes éppen misszióban jár, mit tehet egy katona? Mivel a katonák és családtagjaik a Tábori Lelkészi Szolgálathoz tartoznak felkereshetik a budapesti központot, ahol segítenek, bármire is szükség van. (pl. ha keresztelésről van szó, akkor egy másik helyőrségből küldenek ki egy tábori lelkészt.) Természetesen a területileg illetékes (lakóhely szerinti) lelkész, illetve plébános is segíthet, viszont tudni kell, hogy náluk nincsenek meg azok az előnyök, amiket a katonák élveznek, ha katonalelkészt keresnek fel. Érdemes azonban azt is tudni, hogy a Katolikus Tábori Püspökségnek van egy baráti köre is, aminek tagjai ott szolgálnak a helyőrségekben, csak ki kell deríteni kik is ők! Személyük akár konkrét segítséget is nyújthat, vagy megkönnyítheti a hivatalos ügyintézést! Igazolás kell (keresztszülőséghez, házassághoz), tud benne segíteni a tábori lelkész? Elsősorban akkor, ha valakit egy tábori lelkész keresztelt. Ebben az esetben ugyanis a Tábori Püspökség kezeli az anyakönyvet, amiben az adatok vannak. Más esetben azt a plébániát, parókiát stb. kell felkeresni, ahol a keresztelés történt. 14

15 A tábori lelkész és a katonák is egy korrupt és bűnös rendszert szolgálnak ki, olyan háborúban vesznek részt, ami inkább szól a pénzről mint valami igazról. Szándékosan nem kérdésként írtam az előzőt. A főleg civilek által feltett kérdés ugyanis sokszor ítéletet fogalmaz meg, a választ nem szokták meghallgatni, még kevésbé meghallani. Tegyük fel, hogy az állítás hamis: ez setben a kérdés, kijelentés önmagát számolja fel. Ha feltesszük, hogy az állítás igaz, ez esetben valóban át kell gondolni, hogy ki mit tesz, hiszen saját felelősségünkké is válhat. Erről azonban nehéz röviden szólni. Egyfelől ott a rendszer: jogosan mondja pl. egy mai fiatal, hogy miért érezze magát felelősnek a magyar emberek, és vezetőik ezer év alatt elkövetett bűneiért? Ő ide született, itt tud megélni és érvényesülni, ezt ismeri stb. Vannak katonák, akiknek a katonaság az életük, ezt ismerik, ebből élnek meg, itt tud érvényesülni stb. Másfelől ha egyértelműen látható lenne a jó és a rossz, akkor nem lenne több párt, s talán több állam sem a világon. A világ is tud összetett dolgokat eredményezni, még az egyén szintjén is. Gondoljunk arra, hogy mi dönthetünk afelől, hogy ha valaki ki akar rabolni, meg akar verni stb. hagyjuk-e magunkat. Dönthetünk úgy, hogy a lehet ő legkisebb ártás által oldjuk meg a helyzetet, de úgy is, hogy minden erővel letaroljuk az ellenfelet. Melyik a helyes döntés? Nos, bármit is válaszolunk erre a kérdésre, egy apró elemmel tovább tudjuk bonyolítani az egészet: képzeljük el, hogy a barátom/barátnőm, vagy akár gyermekem áll mellettem! Mit teszek ilyen helyzetben? A támadás őket is érheti, sőt talán csak őket. A világot Isten teremtette és jónak. Ezt azonban elrontotta valami, amiről a Biblia is említést tesz: Ádám és Éva kapcsán. A bűn elhatalmasodott. Egy ilyen alapvetően jó, de bűnössé tett világba születünk. Az előz ő helyzethez hasonlóan itt is döntenünk kell: kilépünk a rendszerből, vagy szembenézünk vele? Egy keresztény ember küldetése sem az igazak közé szól, hanem a bűnös világba: " Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg ő ket a gonosztól. [...] A 15

16 miképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is ő ket e világra; " (Jn 17:15-21) és újra "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem [...] a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6:12) A keresztény és a nem keresztény ember is ebben a világban él. Dönthet melyik utat választja. A jó út azonban nem a rossz tudomásul nem vételében valósul meg, hanem annak kezelésében. Az igazán nehéz ebben azt megállapítani, hogy mi a helyes kezelése valaminek? Ennek megállapításához kell egy nagyobb egész. Ennek kell alávetnünk magunkat (ami nem jelenti, hogy végérvényesen bele is kell nyugodni). A keresztény ember az egyházban találja meg ezt. Egy katona sem dönthet nagy kérdésekben, de az ő egyéni világában hogyan éli meg azt már az ő felelőssége. Ahogy a bűnbánat igaz tisztulást eredményezhet, de a bűn(tett) következményei megmaradnak, ugyanúgy egy katona sem úgy él, ahogy akar, hanem a meglév ő körülmények között: legyen az igaz küzdelem, vagy romlottság, ebben kell megélje az általa megélhet ő legjobbat, leghelyesebbet. Ez nemcsak elvi síkon valósul meg: ha valaki elveszíti egy testrészét vagy annak funkcióját még élhet egy szűkebb keresztmetszetben tartalmas (és hasznos) életet (gondoljunk csak az ismert Stephen Hawkingra). Van tehát egy állapot, amin nem változtathatok, és van egy irány, amiben haladhatok (és ami akár mégiscsak változtathat az állapoton.) Ez nemcsak egy katona, hanem minden ember feladata is egyben. Egy katonalelkész feladata ebben a rendszerben hasonló. Nem a rendszer kiszolgálója, hiszen a börtönlelkészt sem ítéljük el, hogy bűnözők közé megy, az egyházi misszió által bennszülöttek, más vallásúak között él ő misszionáriust sem ítéljük el. A pap és a lelkész oda megy, ahol emberhalásszá lehet: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.". (Lk 5, 31-32) Egy lelkésznek nem az öldöklés szentesítése a feladata, hanem az adott körülmények között él ő emberek szemének felnyitása. Ehhez be kell lépni abba a világba (vö. Jn 17,18), amit meg szeretne változtatni. Jung, a neves pszichológus szerint: csak azt tudjuk megváltoztatni, amit szeretünk. Szent Pál egyenesen így ír: Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. (1Kor 9,22) Ez a gyakorlatban lehet, hogy csak annyit jelent, hogy ha egy katona elfog egy ellenséget nem kínozza meg, másképp bán vele. Nem elítéli, hanem megérteni akarja őt. A saját dimenzióiban a jobbat és helyesebbet választja. 16

17 HITBELI KÉRDÉSEK Mit akar egy pap nekem családról és házasságról beszélni? Azt sem tudja mi az, hiszen ő nem él házasságban! A protestáns szolgálat lelkészei és a görög katolikus papok családosok, házasságban élnek. Gondoljunk viszont arra is, hogy egy férfi nőgyógyász sem n ő és nem is szült soha, mégis lehet jobban ért a női testhez mint maga a páciens. Egy római katolikus pap sem reverendában született. Minden pap egy átlagos ember is, aki családban nőtt fel. Innen gyerekként, testvérként stb. van már tapasztalata. Általánosan igaz az is, hogy mielőtt papok lettek volna a dönt ő többségüknek párkapcsolata is volt, így ez sem idegen világ számukra. Az előző eken túl gondoljuk át az alábbiakat is: ha valaki vesekővel elmegy az urológushoz nem azt fogja mondani, hogy csak akkor engedem, hogy megműtsön a doktor úr, ha már neki is van (volt) veseköve, hiszen enélkül a tapasztalat nélkül mit tudhat ő a vesekőről? A lelkészek/papok nemcsak tanulnak a családról, párkapcsolatról, házasságról, hanem rengeteg példával is találkoznak életük, munkájuk során, így az átlagnál nagyobb rálátásuk van erre a világra. (ahogy egy orvosnak is a betegségre.) (és egy apró megjegyzés ehhez: ért már kritika házas lelkészt is, mikor a hozzá forduló ráérzett arra, hogy a lelkész egészséges gyermekével való tapasztalata nem jelentett segítséget abban, hogy megértse a hozzá forduló párt, akiknek egy genetikai betegségben szenved ő gyermekük volt.) A katolikus papoknak tényleg nincs feleségük? Ha így van, mire jó ez? (szót ejtek az egyházi személyek botrányairól is.) Nagyon sok a valóságtól eltér ő gondolat kering emberekben a papi nőtlenségről, amely 17

18 életformát a latin cölibátus kifejezéssel írnak körül (a szó etimológiája szerint egyedülélést jelent.) Nemcsak a katolikus papok (előírt) életformája ez: gondoljunk pl. a buddhista szerzetesekre. Emellett azt is kevesen tudják, hogy a görög katolikus papok, vagy az anglikán személyi prelaturán belül is számos családos pap szolgál a katolikus egyházban. Látszik tehát, hogy több esetben római katolikus pappá lehet házas ember is. Néhány évtizede pedig nős úgynevezett diákónusok is szolgálnak az egyházban, akik sok papi funkciót láthatnak el. (mindent csinálhatnak mint a papok, kivétel a misén átváltoztatás, a gyóntatás, betegek kenete feladása.) Sokszor felmerül a gondolat, hogy a papok valójában kapcsolatban élnek csak nem hozzák köztudomásra. Ezt sokszor azzal támasszák alá, hogy az embernek szüksége van társra. Valójában nem társra van szüksége, hanem igaz, a teljes embert átjáró kapcsolatra. Arra kevesen gondolnak, ha egy pap szexuális kapcsolatban él valakivel, az hasonló mintha egy házas ember a felesége mellett létesítene ilyen jelleg ű kapcsolatot. Egy elmélyült és igaz kapcsolat az egész embert (a személyt) érinti. Ha valaki ezt nem éli meg az a házasságban is egyedül marad, aminek általában válás a vége, vagy élethosszig tartó magány (házasságban!). A teljes önátadás (és önfeltárás) testben-lélekben-szellemben egy házasságban is küzdelmes feladat. Ilyen értelemben a h ű házastársban is mindig marad valami hiányérzet, ugyanúgy az emberi társ nélküli ún. cölebsz életet élőben is. A hűség nem egy állapotra szól: ha valakinek a házastársa lerokkan és azt mondja: ezek után már nem kellesz, milyen embernek tartjuk? Egy pap hűsége sem lehet kétszín ű, és a házas ember sem csak egy emberhúshoz kötötte életét. Az önátadás és szabadság egy stabil "hűségburokban" élhet ő meg. A pap, a függetlenségében, saját szellemi-lelki fejlődését és persze a munkájának kereteit biztosítja azáltal, hogy nem köti az életét egy másik személyhez, és általa a közös utódaikhoz. Ez nem jelenti a kapcsolatok hiányát. Ez nem jelenti azt sem, hogy házasságban erre képtelen lenne, de egyrészt nem mindenkinek való, másrészt vannak mélységek, melyek átéléséhez szükséges az életállapot sajátos formája is. A házasságra készül ő ember is döntést kell hozzon: Kati vagy Erika; Péter vagy János, egy döntés, egy jöv ő. Ám még a háremet tartó muszlimoknál is van feleség és ágyasok. Az is fontos, hogy a szabadságot meg lehet élni h ű házasságban és h ű cölebsz életben is. 18

19 A függetlenség tehát más fogalom: lehet valaki függőségben is szabad (gondoljunk a hadifogságot átélt ezt a gondolatot erősít ő néhány beszámolóira). Végül a papokat ért sok támadásról szót ejtve jegyzem meg: mielőtt valaki egyedül a cölibátust okolná, meg kell nézni hány (kimutatható) válás, hány házasság nélküli együttélés, mennyi családi erőszak van, ami arányaiban is túlszárnyalja az egyházban (bizonyítást is nyert) vádakat, miközben szent élet ű papokról és szent élet ű hív ő családokról nem sikk beszélni. Mindennek következménye az emberek fejében meglév ő alaptalan általánosítás. Végül, de nem utolsósorban felmerül a kérdés sokakban, hogy nem a pénz miatt jött-e létre az egyházban a cölibátus intézménye? Tény, hogy ez a kötelez ő papi életforma szentségileg nem kötődik feltétlen módon a papsághoz (magyarul az egyház döntésén múlik.) Ugyanakkor nem csupán egyházjogi kérdés ez. Jézus nem állította még a tökéletességhez sem, hogy a házastársáról lemondjon valaki, (vö. Mt 19,16-22), mégis úgy tűnik, hogy valamikor szükségesnek vélte: Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövend ő másvilágban... (Lk 18,29-30) Sőt, azt állítja, hogy van valami, amit nem ért meg mindenki: csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel! (Mt 19,11-12) Pál idejében, amikor még mindig nem beszélhetünk nagy, közös egyházi vagyonról, számtalan utalás található erre, pl.: (1Kor 7,27): Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne keress feleséget. Tehát, ha a későbbi korokban (középkorban) volt is olyan szándék e mögött, ami a vagyon széttöredezését szerette volna megelőzni, nem tekinthetünk el az előbb felsorolt érvektől. Manapság pedig egyházjogilag (és világi jogi értelemben) is oly módon lehet rendezni az egyház szolgálatára állt emberek ügyeit, hogy nem jelentene veszélyt a házasság a közös egyházi vagyonra nézve, így okafogyottá vált volna ilyen titkos indok. A nőtlenség fontos tényez ő volt és ma is az, amikor elkötelezettségről beszélünk. A szerzetestanároknak nem kellett (sem kell) a gyermekükkel és feleségükkel foglalkozniuk. (például ha beteg lesz a gyermekük, vagy nem tud rá vigyázni a feleségük stb.) Tanítványaikkal mindenkor le tudnak ülni tanulni, ha szükséges. Az ápolók ugyanígy. Az egyházüldözés alatt (ami ma is van a világ bizonyos részein) nagy biztonságot ad, hogy a nőtlen papokat nehezebb megtörni és fenyegetni (hiszen nincsen feleségük, gyermekük.) Könnyebben bevethetők kisebb falukban, ahová családos pap nem biztos, hogy elmenne a megélhetés biztosításának hiánya Mi a hit? (szó lesz az imádságról 19

20 is.) Az érzelmek nem magyaráznak el mindent, de a mai ember spirituális tapasztalatának határmezsgyéje, ahol még megtörténhet az "aha" élmény. Innen (az érzelem területéről) megközelítve tehát képzeljük el az igaz szerelmet. A szerelmes pár leül egymással szemben, egymás szemébe néznek és közben mintha megszűnne a világ. Tér és id ő a jelenbe áramlik. E pillanatban a kérdések eltűnnek, válaszokra sincs szükség, ugyanis nem értelmi tapasztalatról van szó, hanem önátadásról. Sokféleképpen írták le a világ nagy hagyományai (bölcsességei) ezen állapotot, pl. "otthon vagyok érzésnek", "ürességnek", "tökéletességnek". Amikor nem két embert értünk ez alatt, hanem az a másik Isten: ez a szemlélődés, vagyis az ima egy mélyebb állapota. A kapcsolat (e pár között) pedig a hit:a feltétlen odaadás és hűségtudat. A példából merítve: az a helyzet, állapot, amikor nincs velem a párom testben, de tudom, hogy mi az önátadásban egyek lettünk, így bár külön vagyunk, mégis tudom, hogy teljesen velem van. Ha pedig testben is együtt vagyunk, akkor látom, érzékelem is, ilyenkor a tapasztalat a hit. Természetesen a másik itt is Isten, és a vele való kapcsolat. Gyakorlatilag ez jelenti azt, hogy egy hív ő ember a teremtésben (egy fában, egy élőlényben, egy kőben, a szél hangjában stb.) "érzi", tudatosítja Isten jelenlétét. Ugyanígy saját magában, saját testében, tetteiben, legyen szó egy nyújtózkodásról, egy fájdalomról, vagy egy beszélgetésről az utcán lév ő hajléktalannal. Az ima pedig az ezek mögötti valóság szemlélését jelenti. (a szóbeli ima ennek szavakba öntött formája.) Ha a fentiek túlságosan elvontnak tűnnek az két dolog miatt lehet: vagy nem lelki nyugalommal olvassa valaki, vagy semmilyen tapasztalata nincs róla. Így egyrészt máskor kell elolvasni, másrészt előtte kérni kell az Ismeretlent (Istent), hogy segítsen megismerni mindezt. Mindezek mellett ajánlom Bíró László tábori püspök riportját az egyik internetes magazinból >> (Magyar Kurir): ahol más megközelítésből szól erről. Bűn-e a dohányzás? (a bűnről a miért büntet Isten kérdésben írok.) Igen és nem. A dohányzás bűn, mert a test a Szentlélek temploma ( vö. 1Kor 6,19), amit a természetestől eltérően, tudva és akarva mérgez és szennyez, aki él vele. Ráadásul nemcsak önmagát, hanem a másikat is. Másfelől nem bűn, hiszen nem ritka, hogy e tudva és akarva valamilyen kényszer hatására született meg. Ahogy a bűn megbocsátható, de annak következményét viselni kell, így a dohányzás is kezdődhet egy túlzó megfelelési vágyból (pl. fiatalok esetében), vagy érzelmi sokknál (pl. harcoló katonáknál), és így tovább. A következmény egy neurológiai alapú elváltozás (egyrészt egyes neuronok túlhajtása és kimerülése, másrészt 20

21 dopamin felszabadítása a jó érzés miatt.) Ez már a függőség felé vezet ő út kezdete. Ha valaki kényszer hatására idézi el ő az említett állapotot, de még nem lesz függ ő, akkor a lelki egyensúly visszaállítása után már nem kívánja a dohányt (és főleg a nikotint, mely kiváltja az idegi stimulációt). Ellenben ha függővé válik (az idegsejtek egyes receptorai megsokszorozódnak, ami még több ingeranyagot: nikotint vár.) hiába áll vissza a lelki állapot, a fizikai elváltozás már megtörtént. Ez esetben nem elég a korábbi állapothoz való visszatérés, hanem erőfeszített munkára van szükség, és hosszú időre, mely a leghatásosabb módon fizikai (orvosi) és lelki eszközökkel együtt érhet ő el. Az a dohányos, aki az előbbiek miatt vált függővé és a jelen körülményei miatt nem tud leszokni harcra hívott ember, akinek csökkenteni, korlátoznia kell e szenvedélyét és kizárólag saját terében dohányoznia. (a közös dohányzás ugyanis mentálisan a dohányzás igényét erősíti az emberben.) Miért büntet Isten? A válaszom nem annyira teológiai, inkább spirituális tartalmú. Isten nem büntet. A büntetés inkább az ember engedetlenségének a következménye. A világot ugyanis nem mi és nem saját képünkre alkottuk. Ahogy egy gyermekre rászól a szül ő, hogy ne játsszon az úton és megtörténhet a baj, jóllehet ő fel sem fogta a helyzet veszélyét, ugyanúgy az ember is benne van egy végtelenül bonyolult világban, melyben sokféle hangot hallunk. Az igaz szó Istené, ő adja a figyelmeztetést. Választhatunk, hogy hallgatunk rá, vagy halljuk, de nem fogadunk szót, sőt azt is, hogy meg se halljuk, mert mondjuk el sem hisszük, hogy e szó hiteles. Miért kell hát szenvednie a jóknak? Nincs jó ember, csak Isten. Ami belőle átszűrődik az emberre az benne is a jó. Így saját tetteink, gondolataink, sőt nem tetteink, nem gondolatunk stb. következménye is válhat büntetéssé. Másfelől kollektív bűnösség is adott. Ha megengedjük, hogy gyermekeink felnőtt filmeken, valóságshowkon szocializálódjanak (feltételezve, hogy ez negatívan hat rájuk) és felnőtt korukban szemükre vetjük, hogy miért nem viselik gondunkat nekünk szülőknek, akkor nem Isten büntet, hanem saját ok-okozat csapdánkba estünk. Serdülőkorú lányaiknak vesznek a szülők fogamzásgátlót, majd bosszankodnak, hogy nem talál a lányuk később igaz és h ű férjet, sőt nem lehet gyermekük, vagy betegen jön világra. (számos orvosi és szociopszichológiai bizonyíték van ezekre!) Ám itt sem Isten büntet, hanem a szülők szabados nevelésének következményeit kell megéljék (amire szabadságot kaptak Istentől!) Ám mindezek mellett azt is látni kell, hogy nem minden büntetés, amit annak élünk meg. Egy gyermek nem tudhatja, hogy miért kell neki iskolába járni, ahol csúfolják az osztálytársai és utálja az egészet. A szülők mégis arra utasítják reggel, hogy kelljen fel és 21

22 menjen. Akkor a gyermek úgy élheti meg, hogy a szülei nem szeretik, büntetik. Csak később fog rájönni, hogy nem akartak neki rosszat. Így leszünk egy napon mi is, amikor visszatekintünk életünkre, meg fogjuk látni, hogy ami ma igaztalan büntetésnek látszott, valójában egy nagyobb terv része volt, mely boldogságnak mi is részesei leszünk. Gyónás, titoktartás A gyónási, és általában a papi-lelkészi titoktartás ismert, a gyónási azonban híres dolog is. Nem véletlenül, hiszen nem egy pap adta az életét, mert nem árulta el, amit meggyóntak neki. Több szakmában találkozni titoktartással, de míg az orvosi több kivételt is leír, addig a papi gyónási titoknak (szentségi pecsét - sigillum sacramentale) nincs kivétele. Az ügyvédi titoktartás szintén szigorú, de lejárt ügyek titkai, bizonyos felhatalmazással feloldhatók. A gyónással kapcsolatos egyik fontos, és sokak által nem értett szempont, hogy nemcsak az a titok, ami elhangzik, hanem annak ellentéte és minden vele szoros viszonyban lév ő ügylet is. Könnyen megérthet ő, hogy miért? Gondoljunk el egy helyzetet: hárman gyónnak egy papnál, az els ő meggyónja, hogy megcsalta a feleségét, a második elmondta, hogy h ű volt párjához, a harmadik meg nem is említette a feleségét. Ha ettől a paptól megkérdezi valaki, hogy az els ő megcsalta-e a feleségét és a pap azt válaszolja, hogy "nem mondhatom meg, mert titok", majd rákérdez a második és harmadik esetre, ott mondhatná-e a pap, hogy "nem, nem csalták meg."? Ha ezt válaszolná, kiderülne, hogy az els ő csalta meg. A második esetben tehát marad a szigorú titoktartás, nem mondhatja el azt sem, hogy h ű volt, hiszen a gyónás során elhangzott. A harmadik esetben azonban szóba sem jött hasonló. Ez ebben az esetben nem gyónási titok anyaga, de a pap nem is tudhatja, hogy mi a helyzet, így jogosan mondhatja, hogy nem tudom. Ugyanakkor, hogy a papi titoktartását ne próbálják kijátszani szóbeli csavarokkal, ahol esetleg következtetni lehet valamire, a pap jogosan mondhatja ez esetben is, hogy a titoktartás kötelezi. A nem gyónás keretében történt beszélgetés is lelkészi-papi bizalmi kör, ami szintén titoktartással jár, jóllehet ezen esetekben a józan ész felülírhatja a titoktartást. Miért és mi számít sima lelki beszélgetésnek, ami nem gyónás? A gyónás nem lelkigondozás. A gyónás anyaga kizárólag a már elkövetett és azt megbánt bűn. Nem lehet tehát meggyónni, hogy holnap valakit el akarsz tenni láb alól, ugyanis ez 22

23 nem érvényes gyónás. Ez esetben ez maximum lelki beszélgetésnek minősülne, mely esetben nagy szükség esetén -, elárulhatja a beszélgetés tartalmát a pap illetve lelkész. "És ha valaki megtörtént gyilkosságot gyón meg?" Egy filmsorozatban egy Downling nevezet ű atya megtudott egy gyilkosságot (nem gyónásból), mielőtt azonban a rendőrségen jelentette volna az esetet a gyilkos felkereste és meggyónta ezt neki. Dowling atya le kellett mondjon arról, hogy a rendőrségre menjen, innentől kötötte ugyanis a titoktartás. Ugyanakkor az atya élete is ezzel maradt meg, mert a gyilkos tudta, hogy a gyónásban elhangzottat nem fogja elárulni semmilyen formában sem a lelkész, míg a többi szemtanú esélyes volt arra, hogy elárulja. "Ahol pedig eláradt a bű n, túláradt a kegyelem" [Róm 5,20].Az ilyen bűnös visszaélés egyben a gyónási titok szentségére is rámutat. Mit kezdjek a kéregetőkkel? Mi a jó, ha adok pénzt, vagy ha nem adok? Intézmény! Két dolgot fontos megkülönböztetni: van személyes és van közösségi felelősségünk. Elsőre ezt kevesen látják be, ugyanis kevesen tudatosítják ezt. A mai emberre is jellemz ő, hogy a környezetét adottnak és állandónak veszi. Azt gondolja, hogy neki jár a munka, a nyugdíj, a leveg ő, a víz; sőt, a bolt, a munkahely, a család stb. Pedig mindez egyrészt emberi vívmány, másrészt az érzékeny természet (a teremtett világ), mely utóbbi az ember nélkül is létezett és létezne. (Igaz, a keresztény hit szerint mindez az emberért alkottatott.) Látható tehát, hogy boldogulásunk csak a természettel szembeni alázat és az összefogás által érhet ő el. A hajléktalanság oka sokféle lehet, a legnagyobb számban válás, eladósodás, nem ritkán a gyerekkori szocializáció elégtelen volta is kimutatható. A legnagyobb gond, hogy sok hajléktalan annyira megragad saját helyzetében, hogy abból már mások segítségével sem tud kilépni, nemhogy sajátjából. Ez ugyanakkor nem jelenti, hogy ne lennének olyanok, akiknek csak a lehetőség hiányzik, sőt olyanok is, akik kitartó melléállás és támogatás mellett hosszú távon képesek kievickélni helyzetükből. Azt könny ű belátni: a hajléktalanok visszaállítása a társadalom dolgozó tagjai közé mindenki érdeke. Legfontosabb a ne halat, hanem hálót adjunk elv alapján, hogy a társadalom intézmények által segítse őket. Ezzel lehet ugyanis rendszeresen, minőségileg, hozzáért ő stb. támogatást nyújtani nekik. Efféle intézményeket ráadásul többféle módon lehet támogatni, nemcsak pénzadománnyal, hanem önkéntességgel is. 23

24 Ha valóban foglalkozik tehát valaki ilyen kérdéssel annak érdemes felkeresni városában ezzel foglalkozó intézményt akár személyesen, akár csak a honlapjukat. Természetes, hogy ha valaki gyorsan le akarja tudni a dolgot, annak a pénzadomány az egyedüli lehetősége. Ha egy nagyvárosi ember (bevásárlás, utcai találkozás stb.) során heti 100 Ft-ot ad egy hajléktalan számára. Ez évente már 5300 Ft! Ha ezt az összeget kicsit felkerekíti, és 6000 Ft-ot átutal egy alapítvány számára pénze intézményes segítséggé válik. Ha ezután el is hagyná a 100 Ftot - a szükséget nem számítva - nyugodt lehet afelől, hogy valamit tett az ügy érdekében. A kérdés másik része, hogy, aki pénzt adományoz, vagy önkénteskedik, nyugodt lehet-e már lelkiismeretben, hogy teljesítette, amit kellett és többet ezzel nem kell foglalkozzon? A segít ő szakemberek szerint az ember először saját környezetén kellene segítségen. Akárhogy is, ha olyan helyzetben látunk valakit (és ez nyilván a hajléktalanokra is igaz), amikor abban a pillanatban és ott segítségre szorul valaki, ne körbenézzünk, mert mi vagyunk azok, akiket keresünk! A segítség ésszer ű kell legyen és higgadt. A legtöbb esetben itt nem is pénzről van szó, sokszor a mentők hívásáról, vagy egy flakon vízről, vagy segít ő szóról, stb. Nagyvárosi emberek tudják, hogy a szükség megállapítása rendkívül nehéz. Általában igaz erre a következ ő: ha valakinek ez új élmény legyen sok kételye, akinek már nagyon régi, ne nyugodjon bele a kiégettségébe, mondván kár segíteni. Az igazság a középúton található. Ha valaki nincs életveszélyben vagy nagy bajban, nem szégyen ilyen esetben nem segíteni, hiszen ez nem a segítség elmulasztása, hanem önvédelem. Ami talán a legfontosabb elv ezzel kapcsolatban: mindenki személyességre vágyik! A (valóban rászoruló) kéreget ő emberek először testi enyhületet keresnek, ebben az alkohol (télen főleg) nagy szerepet játszik. Sok esetben tehát ne ítéljük el az alkoholfogyasztásukat. Ha valaki ezt nehezen képzeli el, próbálja meg egy hétig élni az ő életüket. Az alkohol elfojtja a negatív érzelmeiket, gondolataikat, másrészt a testi fájdalmaikat is; hiszen nincs pénzük fogorvosra vagy épp a tüdőgyulladásukat kezelni. Ettől függetlenül az alkohol nem megoldás, a csoki viszont sokszor még rosszabb adomány (fájó fog!). Az viszont biztos, hogy a legtöbben arra vágynak, hogy ne tárgynak nézzék őket, hanem embernek! Ez utóbbiban pedig a legnagyobb segítséget az intézmények és az önkéntes munka tudja adni. Mi a helyzet az adományozással? (karitatív célok) Az előbbi kérdés a hajléktalanokra van kiélezve. Ám van, hogy pénzt kérnek tőlünk utcán, közösségi oldalon (facebook, twitter stb.), on, sőt akár postai levélben is. Általában a legtöbb ilyen kérés konkrét esetet fogalmaz meg. A leggyakrabban beteg 24

25 gyermek gyógyításáért kérnek adományt, pénzt. Az interneten részletesen fogalmazzák meg a helyzetet, képet mellékelnek, esetleg ismerőseinkre vagy ismert emberre hivatkoznak, akik már adtak adományt a jelzett célra. Az utcán hasonlóan fényképes ismertet ő, néhány szöveg, bankszámlaszám stb. szerepel a nyomtatott lapon. Komolyabb esetben az adományt gyűjt ő nyakában egy azonosításra szánt igazolvány is lóg. Egy konkrét eset Kaposvár belvárosában történt. Találkoztam egy hölggyel, aki piros ruhában volt, kezében papírokkal, nyakában egy azonosító kártyával. A piros színről sokaknak a caritas, a máltai és egyéb segélyszervezetek színe juthat eszébe. Az els ő feltűn ő dolog az volt, hogy nem ezen szervezetek emblémái voltak a ruhán, hanem egy nem túl feltűn ő ferrari-reklám. Megtudtam, hogy egy beteg kisfiú gyógyítására gyűjtenek. A kisfiúról egy fényképet is mutattak, amint egy bohócdoktor mellett mosolyog. Mellette leírva az eset. Eleve lehetetlennek tűnt, ha nem bankszámlára kérnek utalást, hanem készpénzt kérnek. A bankszámla az adományozó és az pénzt kezel ő számára is előnyökkel jár. A készpénz sok emberen keresztül megy, eltűnhet, hamis pénz lehet stb. A bankszámla ellenőrizhet ő a bankban (létezése, személyhez kötöttsége stb.) Az els ő kérdés tehát az, hogy intézmény gyű jti-e a pénzt? (a példából gyanítható volt, hogy nem a ferrari gyűjt.) A második pedig az, hogy van-e létez ő bankszámla, amire a pénzt lehet utalni? (ebben az esetben egy csekket, vagy egy bankszámlát adnak.) Ma még nem általános, de egyre alapvetőbb, hogy hasonló célok miatt honlapot is üzemeltetnek. Persze önmagában még ez sem bizonyítja, hogy a pénz jó helyre megy. Ha a gyüjt ő nem magánemberként gyüjti a pénzt, akkor az alábbiakkal is rendelkeznie kell: (1) meghatalmazás, amit a segélyszervezet állított ki számára, valamint ennek mellékleteként a meghatalmazást adott civil szervezet adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, (2) hiteles kivonat. A gyüjt ő lehetőséget kell adjon arra, hogy nem egyből, hanem máskor lehessen adományozni. Ezáltal lehetőség van a segélyszervezetet (vagy civil szerzvetet) felkeresni, és megkérdezni, hogy az illet ő valóban nekik gyűjt-e? Az interneten érkezett felhívásoknak ugyanúgy utána kell nézni a jelzett szervezet honlapján, illetve az ott jelzett telefonszámon érdeklődni. Amennyiben a gyüjt ő nem szervezet, hanem magánjelleg ű nehéz a pénz útját követni és igazolni. Amennyiben mégis szeretne pénzt adni valaki érdemes specifikus kérdéseket feltenni: van-e közös ismerős? (akár az adományt kérővel, akár azzal, akinek a pénzt gyűjti), hogyan lehet elérni azt, aki kezeli a pénzt? Adott esetben melyik kórházban kezelik az illetőt? Stb. Ezen kérdésekre nem kötelez ő válaszolni, de a válaszok gyorsaságából és minőségéből kiderülhet, hogy igaz-e a dolog. Másfelől érthet ő az is, ha nem érkezik ilyen kérdésekre válasz. Tény, hogy a pénzadomány eredményéről tudni akarhat, aki adja, ezért legalább információt kérhet az adományozó. Összességében tehát fontos, hogy az ember tudatosan álljon ilyen esetekhez! A téma jogi kereteit a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Egyházadó, ennek fizetése visszamenőleg A tábori lelkészet kapcsán jelenleg nem létez ő, de azon kívül jelen lév ő egyházadó visszamenőleges behajtásáról többször előkerült beszélgetések során. Ez főleg 25

26 házasságkötés esetén merül fel, de nem ritkán temetés kapcsán is. A felháborodás érthet ő, hiszen amolyan büntetésként hat, hogy az újonnan érkez ő pár, különösen a gyászoló hozzátartozó olyat kell befizessen, amiről eddig nem is tudott. Mi ez, ha nem büntetés, és az egyház pénz után való hajszolása? Sajnos, sokan itt meg is állnak a gondolkodásban és utánajárásban. Amit le kell szögezzek: sok plébánián hiányzik a megfelel ő kommunikáció! A legtöbb esetben nem is az összeg miatt háborodnak fel, hanem a tény zavaró, hogy kvázi büntetést kell fizetni, ráadásul pont egy örömteli, vagy éppen tragikus alkalom kapcsán hozzák fel. Ebben az egyháznak valóban van mit átgondolni még. Ám míg az egyházi változtatás várat magára, gondoljuk mi is át: vegyünk egy példát a dolog megvilágosítására. Egy szerelmes pár felkeres egy több mint 2000 éve fennálló intézményt, hogy őket adott időben és helyen, az egyház szertartása szerint összeadja. Az egyház részben lelki intézmény, részben társadalmi. Ez utóbbi épp úgy működik mint bármi, amit tisztelünk (pl. egy állatment ő intézmény, vagy tumoros gyermekeket ápoló intézmény) vagy épp nem tisztelünk (pl. egy általunk elítélt politikai csoportosulás). Az egyház ugyanúgy bürokratikus rendszerrel működteti intézményét. Mire is költ? Felsorolni sok lenne, lássunk néhány példát csak a helyi dolgok viszonylatában: civil alkalmazottak fizetése az irodában, a könyvel ő, a temet ő őre, a kántor, a takarító, a sekrestyés stb. Aki vállalkozó az tudja, hogy a legtöbb pénz mindig a fizetésekkel megy el. Másfelől az egyház több száz, esetenként ezer éves műemlékekkel rendelkezik, melyek restaurálása, fenntartása óriási pénzeket emészt fel (sokkal többet, mint amennyit az államtól erre kap). Egy templom fűtése télen is több száz ezer forintba kerülhet, és akkor nem beszéltünk még az összes többi költségről, különösen ha nem helyi szinten gondolkodunk: úgy mint iskolák, kórházak, drogelvonó intézmények stb. (amire általában kapnak állami támogatást, viszont megint csak akkor működtethetők, ha kiegészítik egyházi pénzzel!). Lehetne folytatni a sort... A lényeg, hogy a fiatal pár akik eddig legfeljebb elgyalogoltak a templom mellett, így az egyházi közösség nem is tudott létezésükről -, amikor párszor tízezer forintot befizet a szertartás miatt, valójában a töredék töredékét fizeti be ahhoz, hogy egy ekkora szervezetet, intézményt, vagy legalább a helyi gyülekezetet működtetni lehessen. Mindeközben azok, akik dolgoznak az egyházban, és fenntartják azt, rendszeresen fizetik a hozzájárulást. Ám a szép esküvői szertartást ez az ősi, de jelenben is működ ő rendszer képes méltóvá és kívánatossá tenni. A világban sokféle példa létezik, hazánkban a működést részben állami támogatás, 26

27 részben a hív ő emberek rendszeres befizetései és egyéb bevételek biztosítják. Amikor tehát az irodában visszamenőleg pénzt kérnek, még mindig csak a valós költségek töredékét kérik. Az anyagi működésen túl a tapasztalat is az, hogy a legtöbb esetben az egyházi házasságok inkább a külsőségekről szólnak, semmint hitbeli meggyőződésről; nem csoda, hogy a pár a házasság után nemcsak fizetni nem fog többet, de templomba járni, illetve egyházi feladatokban részt venni sem. Gyakorlati tanácsként két dolgot tudok ajánlani: az egyik, hogy katonák a tábori lelkészetet, illetve a helyi tábori lelkészt keressék fel, civilek pedig, ha úgy érzik, hogy mértéken felül akarnak pénzt elkérni tőlük, keressék fel az illetékes püspökséget és kérjenek információt ott az elvárt eljárásról! Állam támogatja az egyházat, miért ad neki, ha én nem akarnám? Erre válaszolni csak úgy tudok, hogy megismétlek egy gondolatot, aztán teszem hozzá a többit. Tehát két dolgot fontos megkülönböztetni: van személyes és van közösségi felelősségünk. Elsőre ezt kevesen látják be, ugyanis kevesen tudatosítják azt, hogy közösségben élnek. A mai emberre is jellemz ő, hogy a környezetét adottnak és állandónak veszi. Azt gondolja, hogy neki jár a munka, a nyugdíj, a leveg ő, a víz; sőt, a bolt, a munkahely, a család stb. Pedig mindez egyrészt emberi vívmány, másrészt az érzékeny természet (a teremtett világ), mely utóbbi az ember nélkül is létezett és létezne. (Igaz, a keresztény hit szerint mindez az emberért alkottatott.) Látható tehát, hogy boldogulásunk csak a természettel szembeni alázat és az összefogás által érhet ő el. Az állam egy olyan emberi közösség által alkotott szervezet, mely e közösség fejeként betölti annak hatalmi funkcióját. Emiatt mindig vannak, akik másképp gondolnák el az életet, ahogy az állam, amelyben él elvárja. Egy demokratikusnak nevezhet ő állam azonban mérlegel, vagyis az a célja, hogy minél több embernek minél többet adjon abból, amire azoknak szüksége van. Hazánkban nem adóznak túl sokan, még kevesebben vannak, akik termelnek is, akár szolgáltatást is. A dolgozó, adózó és termel ő ember az, aki leginkább hozzájárul egy állam működéséhez. A többi ember leginkább csak eltartott. Az állam rengeteg pénzt költ nemes célokra, úgy mint gyógyításra, vagy tömegközlekedésre, de olyanra is, amit sokan nemesnek vagy fontosnak neveznek, de nem hoz közvetlenül anyagi hasznot: hajléktalan ellátás, drogelvonás, vagy akár a sokszor 27

28 fókuszban lév ő téma: politikusok hivatalos juttatásai stb. Sokan, akik nem vallásosak, arra gondolnak, hogy az állam ne költsön olyanra, amire nincs szükség. Közölük kevesen vannak azonban, akik arra gondolnak, hogy az egyházak mennyi intézményt tartanak fent: iskolák, kórházak, szenvedélybetegek intézményei, és lehetne hosszasan sorolni. Ezek állami támogatás nélkül bezárnának, ám az egyházi pénz hozzáadása nélkül, az állam nem tudná fenntartani, hatékonyan működtetni őket. Így, kevesebb állami kiadással többszörös eredményeket érhet el az állam az egyházakkal karöltve mint anélkül. Az sem utolsó szempont, hogy a kereszténység és Európa történelme, kultúrája szorosan összefonódott. Bár a mai világi társadalom beépített számos vívmányt, mely a kereszténységé volt, még mindig rengeteg erkölcsi, anyagi, kulturális, turisztikai stb. haszna van belőle. Mindezekkel együtt nemcsak elvi megfontolásból, hanem puszta érdekből is támogatja hazánk és a legtöbb vallásos múltú (és jelen ű) ország egyházait. Test, lélek, szellem... sok lélektani fogalom, de mik ezek? Azt mindenki tudja, hogy a lélektan a lélekkel foglalkozik. Azt is sokan látják, hogy a pszichológus (lélektanász) és a lelkész (pap) mindketten ennek vizsgálói, ismerői. A gond akkor van, amikor megkérdezünk valakit arról mi is a lélek? Fontos tudni, hogy a pszichológus mást érthet lélek alatt mint a lelkész a mindennapokban. Mára azonban a szakirodalmak nagyjából egyformán különítik el a test, a szellem és a lélek fogalmát. Tudni érdemes, hogy a keresztény hit szerint a test és a lélek nem két különböz ő létez ő, de külön értelmezhet ő, és ilyen értelemben mégis van különléte. A lélek az idegrendszer működésének eredménye, tehát azzal nem azonos, de azzal összefügg ő valami. Ez egyszerűen megérthet ő. A kék szín például a fény, vagyis az elektromágneses sugárzás szemmel érzékelhet ő tartományán belüli ( nm körüli) hullámhossz. Az agyban tehát hiába keresi egy sebész például a kék színt, nem fogja megtalálni. Ellenben az elmében (=lélekben) megtalálni. Olyan ez mint a hardware és a software viszonya a számítástechnikában. Például a gép az agy, a Windows vagy a Linux a software. A szellem már a harmadik fogalom, hiszen (az előbbi példa alapján) ez inkább a felhasználó lenne, aki a hardware és software üzemeltetője. A szellem fogalma tehát kívül van a pszichológia látóterén és csak a teológia foglalkozik vele, vagyis ez utóbbi a 28

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Családakadémia JÓL VÁLASZTASZ? Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Női lelkinap 2014 M. Nurit Stosiek, M. Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli M. Nurit Stosiek M. Gertraud Evanzin Ursula-Maria

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola Fekete Ágnes Liturgia és idő a magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében doktori értekezés Doktori

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk. Búzaszentelő ünnepség Táton. T. közéleti folyóirat. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2.

Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk. Búzaszentelő ünnepség Táton. T. közéleti folyóirat. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2.szám r T. közéleti folyóirat A M I R O L Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk Száz év alatt. - ez alig több mint két emberöltő, - nagy változások történtek

Részletesebben

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Tartalomjegyzék 1 Kik a hajléktalanok? 2 Hajléktalanság és otthontalanság 3 A hajléktalanság személyes, családi okai 4 A hajléktalanság társadalmi okai 5 Hány hajléktalan

Részletesebben