ÉVES BESZÁMOLÓ év ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. év (2013.01.01. 2013.12.31.)"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ 201. év ( )

2 Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 201. december 1-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eFt, a mérleg szerinti eredmény eFt (veszteség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. december 1-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott

3 általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi üzleti jelentése a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Kelt, Miskolc, január 1. Kovács András Kovács András ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló KOBÁN Könyvvizsgáló Kft kamarai tagsági szám: Miskolc, Őz utca 22. nyilvántartásba-vételi szám: 00111

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0.-09.sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK (28.-.sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (5.-9.sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követ. egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelvisz. Megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 5. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt. Kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: - az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben Rövid lej. köt.egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( Sorok) Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban T. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (0.+04.) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből : értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 1. Kapott( járó ) osztalék és részesedés 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjövedelmek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 VIII.Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 28 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások 0 0 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) XII.Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 2. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

7 !"#$%&'()*%'

8 +,-.+!+ %' '.+/0+,+ #' '.+/12)')+0+! *' '.+/+4) &' '.+/0-5.!5)+ 6' '.+/!+70+ 8' '.+/1,09-7)55 :' '.+/)+;<505.7 =' '.+/!+7+ >' '.+/?,09-7)55 %$' '.+/)+,+)70+ %%' '.+/)9 %#' %*' '.+/!5+09.( -2-

9 2 %'' !) 0, C+0+!)5 -!) %$A$&&*#8F + G) 5)! E%$#=' (9;",+('#H1'F ;,5' G) 5)!%$9)7%$$$$+0+)+I)+0+!+#$$%A7+0+)+9-!)))(D)+CA' #$$8' D(%&A- -;<) #$$%' )0+!.95,) #$$6' +0 K' )0+!%68' LA0 4+7 ) <+5). ))I I9- C+0+!) 055' 1 ) 0,! 2 -!) 0,))II9-C+0+!)")09,0;92)' 1);!.)9' 1 ) ;-+ #:86=% 97"!+" M1N 5)5D %$$$$ O +0+)+I ))+0+!7-"% 97%$$$$$$$ O +0+)+I MN 5)5D , +% 97%$$$$$$$ O +0+)+I 5)5D -0) 55 75, )+0+!7-' )!+07. )4 75<) D ))+0+!" 0,)5)(<) )-95).!5#$%*'+07)'%*&*897!+%$$$$ 5)+0+)+IM1N5)5D)+0+!+)+,' 1)+0+!.5(9555#$%*'9<.7)*%A+#'.+ ).' ;0) G +#$%*' 50.7)%A!.I"!(7<P55)4.0)' )(/ E!0/<5Q<,./:8*6?+<"()959I-*HG'F E!0/.)Q<,./%%#6(9;")!5D#*H7'F (7<P55E!0/?+))Q#*:8R)9"&'F --

10 14! / G)'?;;E<,./&$#=G7)<"R9D%%>'H&F G)'5<.E<,./%%&=(9;"5))+('%'F 5)7)E<,./*6$=5<"4-5D&*'F 1 ).0)- #$$$' )0+!%66'LA ;!00) "!005 SJP!0-)59S!00 ' E+!/ *6*6 5<" D ##'".)!0)./$$%*%%F ' 1!00+)-.+!50<19)E.)./$$&=%%F"!0095+0:#$)5)TPO19,+7' 1.0)- #$$$' )0+! %6%' L E%F ; ,++) -.+! (9 E==$$!" R5.55.)5.('%:"))<./%#:*:&F' 1<++;0+)55('!"#$#%& 1 ) 5).!5 4. 0(" );) 0,.; 5))I,++" D,5 0, )9) 4.++ ;,5)-9' #$%*'+07"A5!--+07A;)5)(<D"5077)A.),5 ;( E4+7!5" )5( -+ <)" G <5F +)!4 D!" ;5 +! I.595 O5! )4 <5) D + D -+' )4 577 ) U +)+)!D 7)9+".! +-77!(5,00 (9(;))' 1 0+! I,05 ) )+)9+7)-7)(50+)' 1 ).0,5 0,)9) 4.++ <5;5) +0+' 1)) <' -4-

11 1)!9-7TO0+!+.5!5' 1 0+!+ 0 )! ;<59" 5))I,+ 5) ) (9+A!5 )I" -,)5.- ++) ' '"$#!#(' 1..)0+)!+7+)++;+! 7)+ +)+ +;' 1 )! +7.0 ;57.)55 +).5 +.)90!+)+.0 ;,5(.,) (<5' 1 +)+<+.5 05" ) )+' 1 6$ ) 5)!9 7)+ +)+I )! 4.7!+5)!75.5()5)9,+' 10+++!0)+)+04!.7' )5( 4+ +;".0 < (95.( 5!0)0+)-"+)-".!.,5(77.57' 1,0+;,09-7)557)4++)+04!.7' )*!"#!+!"!$,-..##*#! 1 )!0 -!00 7!) 055 -,)5.-0' 1.+)5)9(;9<.7)*%' 19+0.!4+00' 1.+).0)0+!%''.+M1N05)+,4" ('.+))I )9+" + 59 E" 5))5F (5.(!-+ -)++0".! 5)9,5 09 5))97" 5))55)9,5)5))97.(7' 1 ) )9.+!.( + ) +, ' 1 )9.+!.(.0 )0+!#' '.+ M1N 05 ) +,4"('+;<-)9+' 1.+)+,+;)!9-50-(5;E()*%'F' 1 ) 7.)90!+) ;,"0+0".)90!+)+.--E.+) 7)4++)++%$VA"0!%$$)5)5F' -5-

12 &%!/#&#"0"'*'## 1).+)A-#>868>#)5)' 1-77<5;5)5( / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #:$*6$6 #86#8&8 =>"&& A6$=6> >="%# O5) 6%6&6> #>#$:# >"=6 A##**=: 68"88 9-7)55 #*=>> #$>:& $":% A#>#6 =:":8 $44$4##% :;;; <====<>><? 17+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F 0 0 ='&!#$44$ ; : $ 8$%$ $"#* 8$%$ $"$$ #8:=%=: #8&%>&$ >>"8$ A*8#&: >="86 $ $ $"$$ $ $"$$ #6*%= &8>8 $"%= A#$8## %="66 #,#$"#"#""+%A&! #$44$ #,#$"#"#""#$44$ $ $ $"$$ $ $"$$ 0 0 ; : )!07..)0.(50)550)+)+ #$%$'+00++),)))4-6-

13 ='&!#$44$? 1 )! 4.7! 0,.; E#8&% >&$ ) 5)F);' 1 7 7)(5 E& 8>8 ) 5)F 5 0,;)5) ".!.I9.+.)+.' 1 ) +)+<+ +)++ 7!7.)55.95" 0,7)9+0557"0.! )"4.7!+5).;,50)+).;;,.' 1 +)+) E6$ ) 5)!9 7)+ +)+.. 9F )! 7)+ )! 7 4.7!+5).5( +)+<++' 1 +)++.0 ; )++ 7!.-)+' #,#$"#"#""+%A&!#$44$? ;+4!).+)5)9(;.05' X1)+.557.(7+4)*''.+7'Y 2B<>><? 15)5.!77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F <#"#$ ;068 <4#"##$ 88; ;0;7 : #$ %>#:>* %#>86* &&"*> A8*%&$ 8:"#6 % %:88&$ ##%#8 :"6= A%6&6%& %#"6*!" *$*8# 8*8&: #%":> **#=6 #$>"8* C%#$44$ :9; 950 2'1#$44$ ; 0 :6; <#"#$? 1 + #$%*' 9<.7)*%A+.+. ) + ).;);%6%#&)5)+)+7' -7-

14 <4#"##$? 10+5.!<++;< <+" 0.! !455' !:>"#6 VA >$ ; ' 1*8$ ;5 D 00-5.!)6$=8)5)+)+0+)4.5' 1 ;< !0!D5 <..##%#8)5)+)+7' 1!+7 0+ E8* 8&: ) 5)F 4 66>#% ) 5) -.,5PO1A7"#%=8)5)!;)I+9D+7-"*=%=)5) )5!I,+7-"%*)5)50<)(+D+7-"=$> ) 5) ) 9"&& ) 5) + D+7-" 0. =68 ) 5),-7-99' X ! 5)++ +!+7 0+)+++ &'" 6' '.+).'Y C%#$44$ 1;+)5.!8%6##)5)".!77+' 1 70+,0 9-7 )5 E> 8=% ) 5)F #$%&A7.5" 9 #$%*' +0 +) )++" 0, 7) )!),9,E>68)5)F).".!)#$%&' ),' 1+")5)9,59-7)5E%%#>*)5)F5)<) )- )++7- E%% #:: ) 5)F 0. %8 ) 5) +)+7.) "9#$%&A+0+)-).9,799' X1,09-7)558''.+).'Y -8-

15 1)5))+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F - #8#$=$& #&>=#8& =&"#& A%##6&$ $ $ $"$$ $ $"$$ + &&%6*6 #>#%>$ >"=6 A%&>*&6 88"%= 9-7)55 %=$6#& %:6#*= 6">% A6#=8 >:"$: 2''$4##% :;;; 8059 )==E<? 1)-+++77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #&#"""-$# ;696 ; ='"$$ :85;7 :797 : ; ;906 '##'!%"! #'# *%&!&" A&=>*>& A&*&>#& A%:"&% 6&&:$ =="=: '$ #8>>%= #8>>%= %$"=$ $ %$$"$$ ( $ $ $"$$ $ $"$$ 955; :95 :508 :;; :508; (""-$#4##% : #&#"""-$#? 1!-)! ' ='"$$? 1-)++)++7)!+0705.)+' 1 )9.+!)+ #$%#' +0.+) )!)+ E6&&:$ ) 5)F +0.9' -9-

16 '##'!%"!#'# *%&? 1)!+0.+)))9.+!A%##6&$)5)E0+F' <>===<? 1)+77+I/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F FG#('"G 69; 0 :69; 0 ') % %=$6: $ $"$$ A%=$6: $"$$ B4! #('"G 55; : *) *8***6 #==:*# >="=# A:&8$* :>"&: ) & % & :>6 %*6% $"&8 668 %8>">& 6::>: %==* $"8& A66>%& *"#8!" %66% ##& $"$= A%*#: %&"&& <4"###""#$ : FG#('"G$4"###""#$? 1)'A-5) )(++#$%$'+07 -)+))4".0-,)57!4.I90<5;5) 5.! )(()' 1 -)+,)5 )0-!075,55))".)!+07)+))4' X1 ;< ) + 5.!05 :' '.+).'Y B4! #('"G$4"###""#$? 1 )09 )D + 5.! ++7 %*%'#== ) 5) < !,0' !)+)-, 5.!:& 8$* ) 5)5 <+".)+)- ;< !77066>%&)5)5<+' 1 ;< , )5 E% ==* ) 5)F);' -10-

17 1!+7)09 )D + E% 6:6 ) 5)F!)+.( )9,+)(+",0!I00- +"0.5)95-;<59).' X1!+7)09)D+)++=''.+).'Y 1;,09-7)555.!--+005!,06#=8)5) <' 1;,0 9-7 )55 E%:6'#*= ) 5)F +")5)9,5 ;,09-7 )5 )!9-) 055".+) 5)9(;.+..5" #$%*' +0) 055 )5)9,5 E)9) 9," )7) 9," 7+"!00 9," 0.5)9,F);" %*#=6)5)+)+7".!#$%&A ))4' 1-77+)+!5))5<)+>%6*$)5)+)+7".! 0) +). + )+ 9-;5 ; +;4! 0) <)+!.70++0"+)+*A6+074)459)' ; )0+! ).5 70+)+<+).:$&#*)5)+)+7' X1;,09-7)55)+++>''.+).'Y #($0*'##%$HA!$4"###""#$ ($? 1)'!07)()-9+75,++- )! 0!5 )- )75,+ 555! 7 2 )' )5( )0!5)' '%I!$? )! ) )< 0. 05" 5)77 +07!D5 )<#$%$'+07)")4),0).)45)' -11-

18 4# #*!/#&#"0"'#'# *%&:$!*J"" 1)09.)(D)0-/ #%## '1 '1 ##'2" ##'2" ##'2" " E%F E#F E*F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F 0+ %$8$=*: %$6>>$> A>#= >>">% 1!I)5)9, >$=6#= %$:#%:* %8*8&6 %%="$%.+!I)5)9, =&>* %&#:= 6:=6 %8="%% )+<+ 66>%* 6&#&> A%88& >:"$#!+7)5)9, **8>& 6&*6$ #$868 %8%"*$ K#*!#'# *%& 958 :95 :689 :580?+4!70+ 8$>8 =#&% #%&6 %*6"%>?+4!)5)9, &#&8 %6>* A#86* *:"6# $#'# *%& 9798 :658 :6599 :80 C9,04)9.+! %*%6 :$%6 6:$$ 6**"&8 ) 1#-""!#'# *%& 9;;5 :5;6 :;669 :0; 19++ #>$& %$8# A%=&# $"$$ '##'!%"!#'# *%& 955; :95 :;; :508; 1) / '1 '1 " #%## ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F '.#"# 56 ;56 8; ; )+)+,+ 6%&#8: 6*>*= #6%%= %$&"== )7)" 4.+ 0, 7)9+ 7+)7970+ &=*=%% &8>:$$ 550 A%&%%% >:"$= #*#&= %>:6# 067 A*&>8 =&">8!+7)70+ %$>## =*%% 0;6 A#8%% :8"$> &..#"##$ 6968 ;7 09 :966 ;807 )$"!"(" "#(#H"#$ 0 0 #"##$4##% 76; :

19 '.#"#? 1 2 )' A.5 5).! +!+ +0 A#$%#' ()%'A ,5 0,)+A55 04 )9-0 9+! )5 )+- 7)++)' -+ 5).!5 -!9 +",! 0.5 )" + )9) 9,. 2 )'". 04 ) ! )5.5).!5+ X1+)+,+)70++)+++%$''.+).'Y &..#"##$? 1)! ##:8%)5)5".7-::6:) 5) ;5+9.."%6$$&)5);9+)+,)!+)+' 1! <++ 5" 5! )! +)+, )+I".;5+9..+<+' )$"!"(""#(#H"#$? 10,.+!)!+07..5(' -1-

20 )LM)NB2BDO=<? 1!I)5)9,5+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F )%&$4" ;9 )59!5 &= =8 $"$% *= %:>"%: 4.9, $ %#8: $"%# %#8: ""$ 0, 7)9+ )7)+ 65; ; **$*%& &8&>%& &*"*8 %*&8$$ %&$":6?5+ =&* 8=& $"$8 A%6> =%"%& )-"+)-9, %&%8 :#: $"$: A8=> 6%"*& 9, 666 *66 $"$* A#$$ 8*">8 +)9, 6:6 =:=# $"=# =#$: %6#:"*$ 55 #$## :6$ $"$: A%#:# *:"$>!009, :#$ :#$ $"$: $ %$$"$$!+7+!70 55 &8$** &&86% &"%8 A%*=# >:"$$ &.""$ " )<9, %&$6 #&%$ $"## %$$6 %:%"6* 5,9, %##= %##= $"%% $ %$$"$$!+755 %6># %&=$ $"%& A%%# >#"> ; <4#"H"#"" ""$ )%&(##P ',' ;7 :55 ;706; 8696 ;; !70!I / #$%#A+0+;)7)9,-09".0#$%*'+0 9, 5) Z. 5))< ).' 1.5 5))<. - I 7",! )5.55;5.+)H)9.+!A.( +,++) <.9",! #$%*' +0 )5)9,5 5! +).".!5)77+0)5)9,+;'. -14-

21 ) 5D 0D 09.A).- +;+ U #$%*' +0,0 )9.+! +) U < 0+!7".5 )+; ' 1 7+) 9,.9+ 7(9; )59 ( 7+) 9, 004' 1555<++5;)+.+)+-9+' &.""$? 1!+7 55 =>* ) 5) - #$%#' +0 +;" '? 1 P +)+#&:=6 ) 5) - #$%#' +0 +;".! ).9++0.!)' <4#"H"#""""$? 10,55+)+E#'&&*)5)F<' #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F +)+ 8&=$ %$#=% :# *=$% %6="88.+!I!+7 + $ >*$ : >*$ $"$$ +))(+5 #$%* *$8: #% %$6& %6#"*8 #*&!(##P ',' H"$ 658 5;6 9; '$4"? 1 )#$%*'.)<(# -.5" 7+)+ - 7+)4 0.+O4!-5)9,. E%$#=%)5)F"+)+D.5.-#$%#'+0+;'!+7( )+4' -15-

22 #*&!(##P#&.$!,!#"#$? 1.+! I! (0!D5 ).+7(54' '('J$$? 1 7+))(+5 )0+! ) )(+5 )." ()(+' 1 +)+<+,) E6& #&> ) 5)F 7 )0 ) +)+<++ )..! 4.7! 0,;)5(.5.5)<).' MB2BDO=?!+7)5)9,6&*6$)5)7.)4"-77+/ +)+,)!!0))+)+E#%$=*)5)FQ +9..5E%8$&#)5)FQ!9E%$&$&)5)FQ )+0+E6$=8)5)F 50<)(+E%8$#)5)FQ 70+E>>)5)F 1?R-)+;+E**)5)F' )! +)+, ) ' LM? 1 ) )9.+! ;%=>*6$ ) 5) <".77-+)9-/ o 1) ))+ E)70+ U P U 0, 55F%:&&# ) 5)5<+Q o 1!+7!I)5)9,5-%&%*$*)5)509+Q o 1.+!I)5)9,509+6:=6)5)Q o 1! )5)9,5!+ #8 &=& ) 5)5 <+Q o 1+)+<+,)%88&)5)5<+' -16-

23 1;+4!0+!+)9.+! / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F.70+ 8$>8 =#&% %$$"$$ #%&6 %*6"%> O5!.. #6 $ $"$$ A#6 $"$$ ;<505 ;5 8$:% =#&% %$$"$$ #%:$ %*6":& C%A&!.#"##$ &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: ;<505 &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: P)5!.0+ #= $ $"$$ A#= $"$$ C%A&!',' H"$ :79 ;09 LM ; <*".#"##$? 1 ; #%&6 ) 5)5 09+ ".! -+!0!D5<5.!09+555' <*"$!,!#"#$? 1.5 # 8#6 ) 5) <' 1 ;<5 05.!0 ;5 5D )D < (.' 1,)5 ;++ <5;5) )+5! ;)5!05 )4 ".!.)A !0' -17-

24 LM? C9, ):$%6 ) 5) +)+7" <! +?A;!5!) 0. +), )+'C9,04)5)9,.' 1)9-)9.+!A%#%&:=)5)".!.,509.A"!)+A..(.5. 9.",! ;% $8# ) 5) ) 9++' X1)9(<%%'.D.+).'Y J++)5.)' 1;).+)))9.+!A%##6&$)5)' 1).+)))9.+!%::$%$)5)<5! ;". 4. )9.+!+ 0. ;+4! )9.+!+,). 07' ) 1##%-'#$ )!9-7 )! 9+ -)++) )!( -)+ 05#$%$'"#$%%' +#$%#' +0) 0.#$%#' ()A;) +#$%*' ()A;)9-)055'19.;,.' -18-

25 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) ELMIB Zrt ,670% Községi Önkormányzat Acsa ,284% Községi Önkormányzat Adács ,078% Aldebrõ Község Önkormányzata ,207% Községi Önkormányzat Alsópetény ,050% Alsórajk Község Önkormányzata ,047% Alsótold Község Önkormányzata ,090% Ártánd Község Önkormányzata ,156% Átány Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Babosdöbréte ,100% Bakóca Község Önkormányzata ,087% Községi Önkormányzat Bakonszeg ,286% Községi Önkormányzat Baktakék ,04% Városi Önkormányzat Balatonboglár ,94% Községi Önkormányzat Balatonfenyves ,2% Balatonkeresztúr Község Önkormányzata ,621% Városi Önkormányzat Balatonlelle ,768% Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata ,822% Polgármesteri Hivatal Balatonszőlős ,127% Községi Önkormányzat Balatonújlak ,14% Balinka Község Önkormányzata ,129% Baskó Község Önkormányzata ,057% Bátor Község Önkormányzata ,107% Polgármesteri Hivatal Becsehely ,294% Bedõ Község Önkormányzata ,082% Bekecs Község Önkormányzata ,267% Bénye Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Berekböszörmény ,44% Nagyközségi Önkormányzat Beremend ,08% Községi Önkormányzat Beret ,025% Berkesz Község Önkormányzata ,149% Polgármesteri Hivatal Bezeréd ,041% Polgármesteri Hivatal Bocska ,07% Bodajk Nagyközség Önkormányzat ,4% Bodony Község Önkormányzata ,150% Bodorfa Község Önkormányzata ,02% Községi Önkormányzat Bodrogkeresztúr ,12% Községi Önkormányzat Bodrogkisfalud ,15% Bodrogolaszi Község Önkormányzata ,167% Polgármesteri Hivatal Bogyiszló ,10% Bojt Község Önkormányzata ,109% Bokor Község Önkormányzata ,040% Boldog Község Önkormányzata ,492% Községi Önkormányzat Boldogkőváralja ,19% Bolhó Község Önkormányzata ,126% Borgáta Község Önkormányzata ,160% Községi Önkormányzat Borsodszentgyörgy ,206% Bózsva Község Önkormányzata ,08% Böde Község Önkormányzata ,14% Polgármesteri Hivatal Börzönce ,018% Buják Község Önkormányzata ,86% Községi Önkormányzat Bükkábrány ,17% Községi Önkormányzat Bükkaranyos ,215% Községi Önkormányzat Bükkszék ,192% Cigánd Község Önkormányzata ,66% Polgármesteri Hivatal Csány ,06% Községi Önkormányzat Csécse ,058% Községi Önkormányzat Cserépváralja ,106% Cserhátszentiván Község Önkormányzata ,088% Csobaj Község Önkormányzata ,15% Polgármesteri Hivatal Csókakő ,182% 1. oldal

26 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Polgármesteri Hivatal Csonkahegyhát ,07% Polgármesteri Hivatal Csömend ,055% Községi Önkormányzat Csörnyeföld ,112% Községi Önkormányzat Csörög ,100% Polgármesteri Hivatal Dabronc ,069% Polgármesteri Hivatal Dánszentmiklós ,468% Dány Község Önkormányzata ,409% Darány Község Önkormányzata ,206% Polgármesteri Hivatal Debrecen ,977% Községi Önkormányzat Dédestapolcsány ,146% Polgármesteri Hivatal Dég ,05% Községi Önkormányzat Detek ,015% Detk Község Önkormányzata ,79% Dióskál Község Önkormányzata ,129% Dormánd Község Önkormányzata ,115% Dorogháza Község Önkormányzata ,29% Dörgicse Község Önkormányzata ,082% Dövény Község Önkormányzata ,066% Polgármesteri Hivatal Dunakiliti ,169% Községi Önkormányzat Egeraracsa ,069% Egerlövõ Község Önkormányzata ,11% Egerszalók Község Önkormányzat ,240% Egerszólát Község Önkormányzat ,129% Erdõbénye Község Önkormányzata ,110% Községi Önkormányzat Erdőkertes ,676% Erk Község Önkormányzata ,202% Polgármesteri Hivatal Esztár ,214% Községi Önkormányzat Fáj ,021% Polgármesteri Hivatal Farmos ,9% Polgármesteri Hivatal Feketeerdő ,062% Feldebrõ Község Önkormányzata ,280% Községi Önkormányzat Felsőegerszeg ,045% Felsőmcsolád Község Önkormányzata ,065% Polgármesteri Hivatal Felsőörs ,208% Felsőtold Község Önkormányzata ,060% Fonyód Város Önkormányzata ,895% Községi Önkormányzat Fulókércs ,022% Furta Község Önkormányzata ,5% Gáborján Község Önkormányzata ,029% Gadna Község Önkormányzata ,01% Községi Önkormányzat Gagyapáti ,005% Gagybátor Község Önkormányzata ,059% Községi Önkormányzat Gagyvendégi ,040% Községi Önkormányzat Galagahévíz ,119% Gamás Község Önkormányzata ,055% Garáb Község Önkormányzata ,051% Garabonc Község Önkormányzata ,180% Gesztely Község Önkormányzata ,295% Girincs Község Önkormányzata ,00% Gógánfa Község Önkormányzata ,111% Nagyközségi Önkormányzat Gönc ,02% Polgármesteri Hivatal Görgeteg ,184% Községi Önkormányzat Gyöngyösoroszi ,117% Községi Önkormányzat Gyöngyöspata ,257% Györgytarló Község Önkormányzata ,105% Gyõrvár Község Önkormányzata ,084% Polgármesteri Hivatal Gyűrűs ,019% Hács Község Önkormányzata ,069% Hajmás Község Önkormányzata ,077% Községi Önkormányzat Hejőszalonta ,01% Hencida Község Önkormányzata ,025% Herencsény Község Önkormányzat ,22% 2. oldal

27 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Heresznye Község Önkormányzata ,052% Hernádszurdok Község Önkormányzata ,07% Polgármesteri Hivatal Hetyefő ,022% Önkormányzat Homokkomárom ,041% Községi Önkormányzat Hort ,55% Polgármesteri Hivatal Igal ,46% Polgármesteri Hivatal Iharos ,10% Polgármesteri Hivatal Iharosberény ,228% Polgármesteri Hivatal Inárcs ,748% Polgármesteri Hivatal Inke ,149% Községi Önkormányzat Istenmezeje ,48% Községi Önkormányzat Ivánbattyán ,048% Jákfalva Község Önkormányzata ,082% Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy ,280% Községi Önkormányzat Jászszentandrás ,508% Községi Önkormányzat Jósvafő ,06% Kacorlak Község Önkormányzata ,07% Kápolna Község Önkormányzata ,249% Kaposgyarmat Község Önkormányzata ,025% Kaposszerdahely Önkormányzata ,117% Karcag Város Önkormányzata ,768% Községi Önkormányzat Karos ,07% Kásád Község Önkormányzata ,075% Községi Önkormányzat Kastélyosdombó ,07% Polgármesteri Hivatal Kávás ,040% Városi Önkormányzat Kazincbarcika ,165% Községi Önkormányzat Kazsok ,05% Kelemér Község Önkormányzata ,088% Polgármesteri Hivatal Keménfa ,0% Kengyel Község Önkormányzata ,419% Kerecseny Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály ,07% Polgármesteri Hivatal Kevermes ,92% Polgármesteri Hivatal Kincsesbánya ,20% Királd Község Önkormányzata ,067% Kisar Község Önkormányzata ,248% Kisbárkány Község Önkormányzat ,060% Községi Önkormányzat Kisbeszterce ,06% Kishajmás Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kisjakabfa ,08% Kismarja Község Önkormányzata ,28% Községi Önkormányzat Kismaros ,17% Községi Önkormányzat Kisnémedi ,215% Kisoroszi Község Önkormányzata ,127% Kisrozvágy Község Önkormányzat ,044% Kondó Község Önkormányzata ,064% Konyár Község Önkormányzata ,518% Kovácsvágás Község Önkormányzata ,111% Kömlő Község Önkormányzata ,21% ELMIB Hálózati Kft ,597% Kutas Község Önkormányzata ,225% Kutasó Község Önkormányzata ,051% Lácacséke Község Önkormányzata ,084% Községi Önkormányzat Ládbesnyő ,019% Polgármesteri Hivatal Lajoskomárom ,295% Lakhegy Község Önkormányzata ,067% Látrány Község Önkormányzata ,288% Városi Polgármesteri Hiavtal Lengyeltóti ,645% Községi Önkormányzat Lesenceistvánd ,149% Ligetfalva Község Önkormányzat ,02% Városi Önkormányzat Lőrinci ,225%. oldal

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012.év (2012.01.01. 2012.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012.év (2012.01.01. 2012.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.év (2012.01.01. 2012.12.31.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-040203 Az

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben