ÉVES BESZÁMOLÓ év ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. év (2013.01.01. 2013.12.31.)"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ 201. év ( )

2 Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 201. december 1-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eFt, a mérleg szerinti eredmény eFt (veszteség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. december 1-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott

3 általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi üzleti jelentése a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Kelt, Miskolc, január 1. Kovács András Kovács András ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló KOBÁN Könyvvizsgáló Kft kamarai tagsági szám: Miskolc, Őz utca 22. nyilvántartásba-vételi szám: 00111

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0.-09.sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK (28.-.sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (5.-9.sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követ. egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelvisz. Megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 5. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt. Kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: - az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben Rövid lej. köt.egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( Sorok) Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban T. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (0.+04.) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből : értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 1. Kapott( járó ) osztalék és részesedés 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjövedelmek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 VIII.Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 28 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások 0 0 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) XII.Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 2. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

7 !"#$%&'()*%'

8 +,-.+!+ %' '.+/0+,+ #' '.+/12)')+0+! *' '.+/+4) &' '.+/0-5.!5)+ 6' '.+/!+70+ 8' '.+/1,09-7)55 :' '.+/)+;<505.7 =' '.+/!+7+ >' '.+/?,09-7)55 %$' '.+/)+,+)70+ %%' '.+/)9 %#' %*' '.+/!5+09.( -2-

9 2 %'' !) 0, C+0+!)5 -!) %$A$&&*#8F + G) 5)! E%$#=' (9;",+('#H1'F ;,5' G) 5)!%$9)7%$$$$+0+)+I)+0+!+#$$%A7+0+)+9-!)))(D)+CA' #$$8' D(%&A- -;<) #$$%' )0+!.95,) #$$6' +0 K' )0+!%68' LA0 4+7 ) <+5). ))I I9- C+0+!) 055' 1 ) 0,! 2 -!) 0,))II9-C+0+!)")09,0;92)' 1);!.)9' 1 ) ;-+ #:86=% 97"!+" M1N 5)5D %$$$$ O +0+)+I ))+0+!7-"% 97%$$$$$$$ O +0+)+I MN 5)5D , +% 97%$$$$$$$ O +0+)+I 5)5D -0) 55 75, )+0+!7-' )!+07. )4 75<) D ))+0+!" 0,)5)(<) )-95).!5#$%*'+07)'%*&*897!+%$$$$ 5)+0+)+IM1N5)5D)+0+!+)+,' 1)+0+!.5(9555#$%*'9<.7)*%A+#'.+ ).' ;0) G +#$%*' 50.7)%A!.I"!(7<P55)4.0)' )(/ E!0/<5Q<,./:8*6?+<"()959I-*HG'F E!0/.)Q<,./%%#6(9;")!5D#*H7'F (7<P55E!0/?+))Q#*:8R)9"&'F --

10 14! / G)'?;;E<,./&$#=G7)<"R9D%%>'H&F G)'5<.E<,./%%&=(9;"5))+('%'F 5)7)E<,./*6$=5<"4-5D&*'F 1 ).0)- #$$$' )0+!%66'LA ;!00) "!005 SJP!0-)59S!00 ' E+!/ *6*6 5<" D ##'".)!0)./$$%*%%F ' 1!00+)-.+!50<19)E.)./$$&=%%F"!0095+0:#$)5)TPO19,+7' 1.0)- #$$$' )0+! %6%' L E%F ; ,++) -.+! (9 E==$$!" R5.55.)5.('%:"))<./%#:*:&F' 1<++;0+)55('!"#$#%& 1 ) 5).!5 4. 0(" );) 0,.; 5))I,++" D,5 0, )9) 4.++ ;,5)-9' #$%*'+07"A5!--+07A;)5)(<D"5077)A.),5 ;( E4+7!5" )5( -+ <)" G <5F +)!4 D!" ;5 +! I.595 O5! )4 <5) D + D -+' )4 577 ) U +)+)!D 7)9+".! +-77!(5,00 (9(;))' 1 0+! I,05 ) )+)9+7)-7)(50+)' 1 ).0,5 0,)9) 4.++ <5;5) +0+' 1)) <' -4-

11 1)!9-7TO0+!+.5!5' 1 0+!+ 0 )! ;<59" 5))I,+ 5) ) (9+A!5 )I" -,)5.- ++) ' '"$#!#(' 1..)0+)!+7+)++;+! 7)+ +)+ +;' 1 )! +7.0 ;57.)55 +).5 +.)90!+)+.0 ;,5(.,) (<5' 1 +)+<+.5 05" ) )+' 1 6$ ) 5)!9 7)+ +)+I )! 4.7!+5)!75.5()5)9,+' 10+++!0)+)+04!.7' )5( 4+ +;".0 < (95.( 5!0)0+)-"+)-".!.,5(77.57' 1,0+;,09-7)557)4++)+04!.7' )*!"#!+!"!$,-..##*#! 1 )!0 -!00 7!) 055 -,)5.-0' 1.+)5)9(;9<.7)*%' 19+0.!4+00' 1.+).0)0+!%''.+M1N05)+,4" ('.+))I )9+" + 59 E" 5))5F (5.(!-+ -)++0".! 5)9,5 09 5))97" 5))55)9,5)5))97.(7' 1 ) )9.+!.( + ) +, ' 1 )9.+!.(.0 )0+!#' '.+ M1N 05 ) +,4"('+;<-)9+' 1.+)+,+;)!9-50-(5;E()*%'F' 1 ) 7.)90!+) ;,"0+0".)90!+)+.--E.+) 7)4++)++%$VA"0!%$$)5)5F' -5-

12 &%!/#&#"0"'*'## 1).+)A-#>868>#)5)' 1-77<5;5)5( / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #:$*6$6 #86#8&8 =>"&& A6$=6> >="%# O5) 6%6&6> #>#$:# >"=6 A##**=: 68"88 9-7)55 #*=>> #$>:& $":% A#>#6 =:":8 $44$4##% :;;; <====<>><? 17+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F 0 0 ='&!#$44$ ; : $ 8$%$ $"#* 8$%$ $"$$ #8:=%=: #8&%>&$ >>"8$ A*8#&: >="86 $ $ $"$$ $ $"$$ #6*%= &8>8 $"%= A#$8## %="66 #,#$"#"#""+%A&! #$44$ #,#$"#"#""#$44$ $ $ $"$$ $ $"$$ 0 0 ; : )!07..)0.(50)550)+)+ #$%$'+00++),)))4-6-

13 ='&!#$44$? 1 )! 4.7! 0,.; E#8&% >&$ ) 5)F);' 1 7 7)(5 E& 8>8 ) 5)F 5 0,;)5) ".!.I9.+.)+.' 1 ) +)+<+ +)++ 7!7.)55.95" 0,7)9+0557"0.! )"4.7!+5).;,50)+).;;,.' 1 +)+) E6$ ) 5)!9 7)+ +)+.. 9F )! 7)+ )! 7 4.7!+5).5( +)+<++' 1 +)++.0 ; )++ 7!.-)+' #,#$"#"#""+%A&!#$44$? ;+4!).+)5)9(;.05' X1)+.557.(7+4)*''.+7'Y 2B<>><? 15)5.!77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F <#"#$ ;068 <4#"##$ 88; ;0;7 : #$ %>#:>* %#>86* &&"*> A8*%&$ 8:"#6 % %:88&$ ##%#8 :"6= A%6&6%& %#"6*!" *$*8# 8*8&: #%":> **#=6 #$>"8* C%#$44$ :9; 950 2'1#$44$ ; 0 :6; <#"#$? 1 + #$%*' 9<.7)*%A+.+. ) + ).;);%6%#&)5)+)+7' -7-

14 <4#"##$? 10+5.!<++;< <+" 0.! !455' !:>"#6 VA >$ ; ' 1*8$ ;5 D 00-5.!)6$=8)5)+)+0+)4.5' 1 ;< !0!D5 <..##%#8)5)+)+7' 1!+7 0+ E8* 8&: ) 5)F 4 66>#% ) 5) -.,5PO1A7"#%=8)5)!;)I+9D+7-"*=%=)5) )5!I,+7-"%*)5)50<)(+D+7-"=$> ) 5) ) 9"&& ) 5) + D+7-" 0. =68 ) 5),-7-99' X ! 5)++ +!+7 0+)+++ &'" 6' '.+).'Y C%#$44$ 1;+)5.!8%6##)5)".!77+' 1 70+,0 9-7 )5 E> 8=% ) 5)F #$%&A7.5" 9 #$%*' +0 +) )++" 0, 7) )!),9,E>68)5)F).".!)#$%&' ),' 1+")5)9,59-7)5E%%#>*)5)F5)<) )- )++7- E%% #:: ) 5)F 0. %8 ) 5) +)+7.) "9#$%&A+0+)-).9,799' X1,09-7)558''.+).'Y -8-

15 1)5))+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F - #8#$=$& #&>=#8& =&"#& A%##6&$ $ $ $"$$ $ $"$$ + &&%6*6 #>#%>$ >"=6 A%&>*&6 88"%= 9-7)55 %=$6#& %:6#*= 6">% A6#=8 >:"$: 2''$4##% :;;; 8059 )==E<? 1)-+++77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #&#"""-$# ;696 ; ='"$$ :85;7 :797 : ; ;906 '##'!%"! #'# *%&!&" A&=>*>& A&*&>#& A%:"&% 6&&:$ =="=: '$ #8>>%= #8>>%= %$"=$ $ %$$"$$ ( $ $ $"$$ $ $"$$ 955; :95 :508 :;; :508; (""-$#4##% : #&#"""-$#? 1!-)! ' ='"$$? 1-)++)++7)!+0705.)+' 1 )9.+!)+ #$%#' +0.+) )!)+ E6&&:$ ) 5)F +0.9' -9-

16 '##'!%"!#'# *%&? 1)!+0.+)))9.+!A%##6&$)5)E0+F' <>===<? 1)+77+I/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F FG#('"G 69; 0 :69; 0 ') % %=$6: $ $"$$ A%=$6: $"$$ B4! #('"G 55; : *) *8***6 #==:*# >="=# A:&8$* :>"&: ) & % & :>6 %*6% $"&8 668 %8>">& 6::>: %==* $"8& A66>%& *"#8!" %66% ##& $"$= A%*#: %&"&& <4"###""#$ : FG#('"G$4"###""#$? 1)'A-5) )(++#$%$'+07 -)+))4".0-,)57!4.I90<5;5) 5.! )(()' 1 -)+,)5 )0-!075,55))".)!+07)+))4' X1 ;< ) + 5.!05 :' '.+).'Y B4! #('"G$4"###""#$? 1 )09 )D + 5.! ++7 %*%'#== ) 5) < !,0' !)+)-, 5.!:& 8$* ) 5)5 <+".)+)- ;< !77066>%&)5)5<+' 1 ;< , )5 E% ==* ) 5)F);' -10-

17 1!+7)09 )D + E% 6:6 ) 5)F!)+.( )9,+)(+",0!I00- +"0.5)95-;<59).' X1!+7)09)D+)++=''.+).'Y 1;,09-7)555.!--+005!,06#=8)5) <' 1;,0 9-7 )55 E%:6'#*= ) 5)F +")5)9,5 ;,09-7 )5 )!9-) 055".+) 5)9(;.+..5" #$%*' +0) 055 )5)9,5 E)9) 9," )7) 9," 7+"!00 9," 0.5)9,F);" %*#=6)5)+)+7".!#$%&A ))4' 1-77+)+!5))5<)+>%6*$)5)+)+7".! 0) +). + )+ 9-;5 ; +;4! 0) <)+!.70++0"+)+*A6+074)459)' ; )0+! ).5 70+)+<+).:$&#*)5)+)+7' X1;,09-7)55)+++>''.+).'Y #($0*'##%$HA!$4"###""#$ ($? 1)'!07)()-9+75,++- )! 0!5 )- )75,+ 555! 7 2 )' )5( )0!5)' '%I!$? )! ) )< 0. 05" 5)77 +07!D5 )<#$%$'+07)")4),0).)45)' -11-

18 4# #*!/#&#"0"'#'# *%&:$!*J"" 1)09.)(D)0-/ #%## '1 '1 ##'2" ##'2" ##'2" " E%F E#F E*F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F 0+ %$8$=*: %$6>>$> A>#= >>">% 1!I)5)9, >$=6#= %$:#%:* %8*8&6 %%="$%.+!I)5)9, =&>* %&#:= 6:=6 %8="%% )+<+ 66>%* 6&#&> A%88& >:"$#!+7)5)9, **8>& 6&*6$ #$868 %8%"*$ K#*!#'# *%& 958 :95 :689 :580?+4!70+ 8$>8 =#&% #%&6 %*6"%>?+4!)5)9, &#&8 %6>* A#86* *:"6# $#'# *%& 9798 :658 :6599 :80 C9,04)9.+! %*%6 :$%6 6:$$ 6**"&8 ) 1#-""!#'# *%& 9;;5 :5;6 :;669 :0; 19++ #>$& %$8# A%=&# $"$$ '##'!%"!#'# *%& 955; :95 :;; :508; 1) / '1 '1 " #%## ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F '.#"# 56 ;56 8; ; )+)+,+ 6%&#8: 6*>*= #6%%= %$&"== )7)" 4.+ 0, 7)9+ 7+)7970+ &=*=%% &8>:$$ 550 A%&%%% >:"$= #*#&= %>:6# 067 A*&>8 =&">8!+7)70+ %$>## =*%% 0;6 A#8%% :8"$> &..#"##$ 6968 ;7 09 :966 ;807 )$"!"(" "#(#H"#$ 0 0 #"##$4##% 76; :

19 '.#"#? 1 2 )' A.5 5).! +!+ +0 A#$%#' ()%'A ,5 0,)+A55 04 )9-0 9+! )5 )+- 7)++)' -+ 5).!5 -!9 +",! 0.5 )" + )9) 9,. 2 )'". 04 ) ! )5.5).!5+ X1+)+,+)70++)+++%$''.+).'Y &..#"##$? 1)! ##:8%)5)5".7-::6:) 5) ;5+9.."%6$$&)5);9+)+,)!+)+' 1! <++ 5" 5! )! +)+, )+I".;5+9..+<+' )$"!"(""#(#H"#$? 10,.+!)!+07..5(' -1-

20 )LM)NB2BDO=<? 1!I)5)9,5+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F )%&$4" ;9 )59!5 &= =8 $"$% *= %:>"%: 4.9, $ %#8: $"%# %#8: ""$ 0, 7)9+ )7)+ 65; ; **$*%& &8&>%& &*"*8 %*&8$$ %&$":6?5+ =&* 8=& $"$8 A%6> =%"%& )-"+)-9, %&%8 :#: $"$: A8=> 6%"*& 9, 666 *66 $"$* A#$$ 8*">8 +)9, 6:6 =:=# $"=# =#$: %6#:"*$ 55 #$## :6$ $"$: A%#:# *:"$>!009, :#$ :#$ $"$: $ %$$"$$!+7+!70 55 &8$** &&86% &"%8 A%*=# >:"$$ &.""$ " )<9, %&$6 #&%$ $"## %$$6 %:%"6* 5,9, %##= %##= $"%% $ %$$"$$!+755 %6># %&=$ $"%& A%%# >#"> ; <4#"H"#"" ""$ )%&(##P ',' ;7 :55 ;706; 8696 ;; !70!I / #$%#A+0+;)7)9,-09".0#$%*'+0 9, 5) Z. 5))< ).' 1.5 5))<. - I 7",! )5.55;5.+)H)9.+!A.( +,++) <.9",! #$%*' +0 )5)9,5 5! +).".!5)77+0)5)9,+;'. -14-

21 ) 5D 0D 09.A).- +;+ U #$%*' +0,0 )9.+! +) U < 0+!7".5 )+; ' 1 7+) 9,.9+ 7(9; )59 ( 7+) 9, 004' 1555<++5;)+.+)+-9+' &.""$? 1!+7 55 =>* ) 5) - #$%#' +0 +;" '? 1 P +)+#&:=6 ) 5) - #$%#' +0 +;".! ).9++0.!)' <4#"H"#""""$? 10,55+)+E#'&&*)5)F<' #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F +)+ 8&=$ %$#=% :# *=$% %6="88.+!I!+7 + $ >*$ : >*$ $"$$ +))(+5 #$%* *$8: #% %$6& %6#"*8 #*&!(##P ',' H"$ 658 5;6 9; '$4"? 1 )#$%*'.)<(# -.5" 7+)+ - 7+)4 0.+O4!-5)9,. E%$#=%)5)F"+)+D.5.-#$%#'+0+;'!+7( )+4' -15-

22 #*&!(##P#&.$!,!#"#$? 1.+! I! (0!D5 ).+7(54' '('J$$? 1 7+))(+5 )0+! ) )(+5 )." ()(+' 1 +)+<+,) E6& #&> ) 5)F 7 )0 ) +)+<++ )..! 4.7! 0,;)5(.5.5)<).' MB2BDO=?!+7)5)9,6&*6$)5)7.)4"-77+/ +)+,)!!0))+)+E#%$=*)5)FQ +9..5E%8$&#)5)FQ!9E%$&$&)5)FQ )+0+E6$=8)5)F 50<)(+E%8$#)5)FQ 70+E>>)5)F 1?R-)+;+E**)5)F' )! +)+, ) ' LM? 1 ) )9.+! ;%=>*6$ ) 5) <".77-+)9-/ o 1) ))+ E)70+ U P U 0, 55F%:&&# ) 5)5<+Q o 1!+7!I)5)9,5-%&%*$*)5)509+Q o 1.+!I)5)9,509+6:=6)5)Q o 1! )5)9,5!+ #8 &=& ) 5)5 <+Q o 1+)+<+,)%88&)5)5<+' -16-

23 1;+4!0+!+)9.+! / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F.70+ 8$>8 =#&% %$$"$$ #%&6 %*6"%> O5!.. #6 $ $"$$ A#6 $"$$ ;<505 ;5 8$:% =#&% %$$"$$ #%:$ %*6":& C%A&!.#"##$ &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: ;<505 &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: P)5!.0+ #= $ $"$$ A#= $"$$ C%A&!',' H"$ :79 ;09 LM ; <*".#"##$? 1 ; #%&6 ) 5)5 09+ ".! -+!0!D5<5.!09+555' <*"$!,!#"#$? 1.5 # 8#6 ) 5) <' 1 ;<5 05.!0 ;5 5D )D < (.' 1,)5 ;++ <5;5) )+5! ;)5!05 )4 ".!.)A !0' -17-

24 LM? C9, ):$%6 ) 5) +)+7" <! +?A;!5!) 0. +), )+'C9,04)5)9,.' 1)9-)9.+!A%#%&:=)5)".!.,509.A"!)+A..(.5. 9.",! ;% $8# ) 5) ) 9++' X1)9(<%%'.D.+).'Y J++)5.)' 1;).+)))9.+!A%##6&$)5)' 1).+)))9.+!%::$%$)5)<5! ;". 4. )9.+!+ 0. ;+4! )9.+!+,). 07' ) 1##%-'#$ )!9-7 )! 9+ -)++) )!( -)+ 05#$%$'"#$%%' +#$%#' +0) 0.#$%#' ()A;) +#$%*' ()A;)9-)055'19.;,.' -18-

25 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) ELMIB Zrt ,670% Községi Önkormányzat Acsa ,284% Községi Önkormányzat Adács ,078% Aldebrõ Község Önkormányzata ,207% Községi Önkormányzat Alsópetény ,050% Alsórajk Község Önkormányzata ,047% Alsótold Község Önkormányzata ,090% Ártánd Község Önkormányzata ,156% Átány Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Babosdöbréte ,100% Bakóca Község Önkormányzata ,087% Községi Önkormányzat Bakonszeg ,286% Községi Önkormányzat Baktakék ,04% Városi Önkormányzat Balatonboglár ,94% Községi Önkormányzat Balatonfenyves ,2% Balatonkeresztúr Község Önkormányzata ,621% Városi Önkormányzat Balatonlelle ,768% Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata ,822% Polgármesteri Hivatal Balatonszőlős ,127% Községi Önkormányzat Balatonújlak ,14% Balinka Község Önkormányzata ,129% Baskó Község Önkormányzata ,057% Bátor Község Önkormányzata ,107% Polgármesteri Hivatal Becsehely ,294% Bedõ Község Önkormányzata ,082% Bekecs Község Önkormányzata ,267% Bénye Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Berekböszörmény ,44% Nagyközségi Önkormányzat Beremend ,08% Községi Önkormányzat Beret ,025% Berkesz Község Önkormányzata ,149% Polgármesteri Hivatal Bezeréd ,041% Polgármesteri Hivatal Bocska ,07% Bodajk Nagyközség Önkormányzat ,4% Bodony Község Önkormányzata ,150% Bodorfa Község Önkormányzata ,02% Községi Önkormányzat Bodrogkeresztúr ,12% Községi Önkormányzat Bodrogkisfalud ,15% Bodrogolaszi Község Önkormányzata ,167% Polgármesteri Hivatal Bogyiszló ,10% Bojt Község Önkormányzata ,109% Bokor Község Önkormányzata ,040% Boldog Község Önkormányzata ,492% Községi Önkormányzat Boldogkőváralja ,19% Bolhó Község Önkormányzata ,126% Borgáta Község Önkormányzata ,160% Községi Önkormányzat Borsodszentgyörgy ,206% Bózsva Község Önkormányzata ,08% Böde Község Önkormányzata ,14% Polgármesteri Hivatal Börzönce ,018% Buják Község Önkormányzata ,86% Községi Önkormányzat Bükkábrány ,17% Községi Önkormányzat Bükkaranyos ,215% Községi Önkormányzat Bükkszék ,192% Cigánd Község Önkormányzata ,66% Polgármesteri Hivatal Csány ,06% Községi Önkormányzat Csécse ,058% Községi Önkormányzat Cserépváralja ,106% Cserhátszentiván Község Önkormányzata ,088% Csobaj Község Önkormányzata ,15% Polgármesteri Hivatal Csókakő ,182% 1. oldal

26 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Polgármesteri Hivatal Csonkahegyhát ,07% Polgármesteri Hivatal Csömend ,055% Községi Önkormányzat Csörnyeföld ,112% Községi Önkormányzat Csörög ,100% Polgármesteri Hivatal Dabronc ,069% Polgármesteri Hivatal Dánszentmiklós ,468% Dány Község Önkormányzata ,409% Darány Község Önkormányzata ,206% Polgármesteri Hivatal Debrecen ,977% Községi Önkormányzat Dédestapolcsány ,146% Polgármesteri Hivatal Dég ,05% Községi Önkormányzat Detek ,015% Detk Község Önkormányzata ,79% Dióskál Község Önkormányzata ,129% Dormánd Község Önkormányzata ,115% Dorogháza Község Önkormányzata ,29% Dörgicse Község Önkormányzata ,082% Dövény Község Önkormányzata ,066% Polgármesteri Hivatal Dunakiliti ,169% Községi Önkormányzat Egeraracsa ,069% Egerlövõ Község Önkormányzata ,11% Egerszalók Község Önkormányzat ,240% Egerszólát Község Önkormányzat ,129% Erdõbénye Község Önkormányzata ,110% Községi Önkormányzat Erdőkertes ,676% Erk Község Önkormányzata ,202% Polgármesteri Hivatal Esztár ,214% Községi Önkormányzat Fáj ,021% Polgármesteri Hivatal Farmos ,9% Polgármesteri Hivatal Feketeerdő ,062% Feldebrõ Község Önkormányzata ,280% Községi Önkormányzat Felsőegerszeg ,045% Felsőmcsolád Község Önkormányzata ,065% Polgármesteri Hivatal Felsőörs ,208% Felsőtold Község Önkormányzata ,060% Fonyód Város Önkormányzata ,895% Községi Önkormányzat Fulókércs ,022% Furta Község Önkormányzata ,5% Gáborján Község Önkormányzata ,029% Gadna Község Önkormányzata ,01% Községi Önkormányzat Gagyapáti ,005% Gagybátor Község Önkormányzata ,059% Községi Önkormányzat Gagyvendégi ,040% Községi Önkormányzat Galagahévíz ,119% Gamás Község Önkormányzata ,055% Garáb Község Önkormányzata ,051% Garabonc Község Önkormányzata ,180% Gesztely Község Önkormányzata ,295% Girincs Község Önkormányzata ,00% Gógánfa Község Önkormányzata ,111% Nagyközségi Önkormányzat Gönc ,02% Polgármesteri Hivatal Görgeteg ,184% Községi Önkormányzat Gyöngyösoroszi ,117% Községi Önkormányzat Gyöngyöspata ,257% Györgytarló Község Önkormányzata ,105% Gyõrvár Község Önkormányzata ,084% Polgármesteri Hivatal Gyűrűs ,019% Hács Község Önkormányzata ,069% Hajmás Község Önkormányzata ,077% Községi Önkormányzat Hejőszalonta ,01% Hencida Község Önkormányzata ,025% Herencsény Község Önkormányzat ,22% 2. oldal

27 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Heresznye Község Önkormányzata ,052% Hernádszurdok Község Önkormányzata ,07% Polgármesteri Hivatal Hetyefő ,022% Önkormányzat Homokkomárom ,041% Községi Önkormányzat Hort ,55% Polgármesteri Hivatal Igal ,46% Polgármesteri Hivatal Iharos ,10% Polgármesteri Hivatal Iharosberény ,228% Polgármesteri Hivatal Inárcs ,748% Polgármesteri Hivatal Inke ,149% Községi Önkormányzat Istenmezeje ,48% Községi Önkormányzat Ivánbattyán ,048% Jákfalva Község Önkormányzata ,082% Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy ,280% Községi Önkormányzat Jászszentandrás ,508% Községi Önkormányzat Jósvafő ,06% Kacorlak Község Önkormányzata ,07% Kápolna Község Önkormányzata ,249% Kaposgyarmat Község Önkormányzata ,025% Kaposszerdahely Önkormányzata ,117% Karcag Város Önkormányzata ,768% Községi Önkormányzat Karos ,07% Kásád Község Önkormányzata ,075% Községi Önkormányzat Kastélyosdombó ,07% Polgármesteri Hivatal Kávás ,040% Városi Önkormányzat Kazincbarcika ,165% Községi Önkormányzat Kazsok ,05% Kelemér Község Önkormányzata ,088% Polgármesteri Hivatal Keménfa ,0% Kengyel Község Önkormányzata ,419% Kerecseny Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály ,07% Polgármesteri Hivatal Kevermes ,92% Polgármesteri Hivatal Kincsesbánya ,20% Királd Község Önkormányzata ,067% Kisar Község Önkormányzata ,248% Kisbárkány Község Önkormányzat ,060% Községi Önkormányzat Kisbeszterce ,06% Kishajmás Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kisjakabfa ,08% Kismarja Község Önkormányzata ,28% Községi Önkormányzat Kismaros ,17% Községi Önkormányzat Kisnémedi ,215% Kisoroszi Község Önkormányzata ,127% Kisrozvágy Község Önkormányzat ,044% Kondó Község Önkormányzata ,064% Konyár Község Önkormányzata ,518% Kovácsvágás Község Önkormányzata ,111% Kömlő Község Önkormányzata ,21% ELMIB Hálózati Kft ,597% Kutas Község Önkormányzata ,225% Kutasó Község Önkormányzata ,051% Lácacséke Község Önkormányzata ,084% Községi Önkormányzat Ládbesnyő ,019% Polgármesteri Hivatal Lajoskomárom ,295% Lakhegy Község Önkormányzata ,067% Látrány Község Önkormányzata ,288% Városi Polgármesteri Hiavtal Lengyeltóti ,645% Községi Önkormányzat Lesenceistvánd ,149% Ligetfalva Község Önkormányzat ,02% Városi Önkormányzat Lőrinci ,225%. oldal

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-040203 Az

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. év Budapest, 2014. május 27. ügyvezető A társaság teljes cégneve: Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31.

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31. 1 8 2 4 3 8 5 7 8 6 2 1 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel JUDY RÁK Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 8211 Bírósági Végzés száma: 7. Pk. 60.304 / 2001 / 12 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben