ÉVES BESZÁMOLÓ év ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. év (2013.01.01. 2013.12.31.)"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ 201. év ( )

2 Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 201. december 1-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eFt, a mérleg szerinti eredmény eFt (veszteség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. december 1-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt 201. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott

3 általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi üzleti jelentése a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Kelt, Miskolc, január 1. Kovács András Kovács András ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló KOBÁN Könyvvizsgáló Kft kamarai tagsági szám: Miskolc, Őz utca 22. nyilvántartásba-vételi szám: 00111

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0.-09.sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK (28.-.sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (5.-9.sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követ. egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelvisz. Megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 5. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt. Kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: - az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben Rövid lej. köt.egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( Sorok) Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban T. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai 201. a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (0.+04.) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből : értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 1. Kapott( járó ) osztalék és részesedés 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjövedelmek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 VIII.Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 28 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások 0 0 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) XII.Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 2. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Nagykanizsa, január 1. Tóth Balázs igazgatóság tagja Kele József igazgatóság tagja

7 !"#$%&'()*%'

8 +,-.+!+ %' '.+/0+,+ #' '.+/12)')+0+! *' '.+/+4) &' '.+/0-5.!5)+ 6' '.+/!+70+ 8' '.+/1,09-7)55 :' '.+/)+;<505.7 =' '.+/!+7+ >' '.+/?,09-7)55 %$' '.+/)+,+)70+ %%' '.+/)9 %#' %*' '.+/!5+09.( -2-

9 2 %'' !) 0, C+0+!)5 -!) %$A$&&*#8F + G) 5)! E%$#=' (9;",+('#H1'F ;,5' G) 5)!%$9)7%$$$$+0+)+I)+0+!+#$$%A7+0+)+9-!)))(D)+CA' #$$8' D(%&A- -;<) #$$%' )0+!.95,) #$$6' +0 K' )0+!%68' LA0 4+7 ) <+5). ))I I9- C+0+!) 055' 1 ) 0,! 2 -!) 0,))II9-C+0+!)")09,0;92)' 1);!.)9' 1 ) ;-+ #:86=% 97"!+" M1N 5)5D %$$$$ O +0+)+I ))+0+!7-"% 97%$$$$$$$ O +0+)+I MN 5)5D , +% 97%$$$$$$$ O +0+)+I 5)5D -0) 55 75, )+0+!7-' )!+07. )4 75<) D ))+0+!" 0,)5)(<) )-95).!5#$%*'+07)'%*&*897!+%$$$$ 5)+0+)+IM1N5)5D)+0+!+)+,' 1)+0+!.5(9555#$%*'9<.7)*%A+#'.+ ).' ;0) G +#$%*' 50.7)%A!.I"!(7<P55)4.0)' )(/ E!0/<5Q<,./:8*6?+<"()959I-*HG'F E!0/.)Q<,./%%#6(9;")!5D#*H7'F (7<P55E!0/?+))Q#*:8R)9"&'F --

10 14! / G)'?;;E<,./&$#=G7)<"R9D%%>'H&F G)'5<.E<,./%%&=(9;"5))+('%'F 5)7)E<,./*6$=5<"4-5D&*'F 1 ).0)- #$$$' )0+!%66'LA ;!00) "!005 SJP!0-)59S!00 ' E+!/ *6*6 5<" D ##'".)!0)./$$%*%%F ' 1!00+)-.+!50<19)E.)./$$&=%%F"!0095+0:#$)5)TPO19,+7' 1.0)- #$$$' )0+! %6%' L E%F ; ,++) -.+! (9 E==$$!" R5.55.)5.('%:"))<./%#:*:&F' 1<++;0+)55('!"#$#%& 1 ) 5).!5 4. 0(" );) 0,.; 5))I,++" D,5 0, )9) 4.++ ;,5)-9' #$%*'+07"A5!--+07A;)5)(<D"5077)A.),5 ;( E4+7!5" )5( -+ <)" G <5F +)!4 D!" ;5 +! I.595 O5! )4 <5) D + D -+' )4 577 ) U +)+)!D 7)9+".! +-77!(5,00 (9(;))' 1 0+! I,05 ) )+)9+7)-7)(50+)' 1 ).0,5 0,)9) 4.++ <5;5) +0+' 1)) <' -4-

11 1)!9-7TO0+!+.5!5' 1 0+!+ 0 )! ;<59" 5))I,+ 5) ) (9+A!5 )I" -,)5.- ++) ' '"$#!#(' 1..)0+)!+7+)++;+! 7)+ +)+ +;' 1 )! +7.0 ;57.)55 +).5 +.)90!+)+.0 ;,5(.,) (<5' 1 +)+<+.5 05" ) )+' 1 6$ ) 5)!9 7)+ +)+I )! 4.7!+5)!75.5()5)9,+' 10+++!0)+)+04!.7' )5( 4+ +;".0 < (95.( 5!0)0+)-"+)-".!.,5(77.57' 1,0+;,09-7)557)4++)+04!.7' )*!"#!+!"!$,-..##*#! 1 )!0 -!00 7!) 055 -,)5.-0' 1.+)5)9(;9<.7)*%' 19+0.!4+00' 1.+).0)0+!%''.+M1N05)+,4" ('.+))I )9+" + 59 E" 5))5F (5.(!-+ -)++0".! 5)9,5 09 5))97" 5))55)9,5)5))97.(7' 1 ) )9.+!.( + ) +, ' 1 )9.+!.(.0 )0+!#' '.+ M1N 05 ) +,4"('+;<-)9+' 1.+)+,+;)!9-50-(5;E()*%'F' 1 ) 7.)90!+) ;,"0+0".)90!+)+.--E.+) 7)4++)++%$VA"0!%$$)5)5F' -5-

12 &%!/#&#"0"'*'## 1).+)A-#>868>#)5)' 1-77<5;5)5( / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #:$*6$6 #86#8&8 =>"&& A6$=6> >="%# O5) 6%6&6> #>#$:# >"=6 A##**=: 68"88 9-7)55 #*=>> #$>:& $":% A#>#6 =:":8 $44$4##% :;;; <====<>><? 17+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F 0 0 ='&!#$44$ ; : $ 8$%$ $"#* 8$%$ $"$$ #8:=%=: #8&%>&$ >>"8$ A*8#&: >="86 $ $ $"$$ $ $"$$ #6*%= &8>8 $"%= A#$8## %="66 #,#$"#"#""+%A&! #$44$ #,#$"#"#""#$44$ $ $ $"$$ $ $"$$ 0 0 ; : )!07..)0.(50)550)+)+ #$%$'+00++),)))4-6-

13 ='&!#$44$? 1 )! 4.7! 0,.; E#8&% >&$ ) 5)F);' 1 7 7)(5 E& 8>8 ) 5)F 5 0,;)5) ".!.I9.+.)+.' 1 ) +)+<+ +)++ 7!7.)55.95" 0,7)9+0557"0.! )"4.7!+5).;,50)+).;;,.' 1 +)+) E6$ ) 5)!9 7)+ +)+.. 9F )! 7)+ )! 7 4.7!+5).5( +)+<++' 1 +)++.0 ; )++ 7!.-)+' #,#$"#"#""+%A&!#$44$? ;+4!).+)5)9(;.05' X1)+.557.(7+4)*''.+7'Y 2B<>><? 15)5.!77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F <#"#$ ;068 <4#"##$ 88; ;0;7 : #$ %>#:>* %#>86* &&"*> A8*%&$ 8:"#6 % %:88&$ ##%#8 :"6= A%6&6%& %#"6*!" *$*8# 8*8&: #%":> **#=6 #$>"8* C%#$44$ :9; 950 2'1#$44$ ; 0 :6; <#"#$? 1 + #$%*' 9<.7)*%A+.+. ) + ).;);%6%#&)5)+)+7' -7-

14 <4#"##$? 10+5.!<++;< <+" 0.! !455' !:>"#6 VA >$ ; ' 1*8$ ;5 D 00-5.!)6$=8)5)+)+0+)4.5' 1 ;< !0!D5 <..##%#8)5)+)+7' 1!+7 0+ E8* 8&: ) 5)F 4 66>#% ) 5) -.,5PO1A7"#%=8)5)!;)I+9D+7-"*=%=)5) )5!I,+7-"%*)5)50<)(+D+7-"=$> ) 5) ) 9"&& ) 5) + D+7-" 0. =68 ) 5),-7-99' X ! 5)++ +!+7 0+)+++ &'" 6' '.+).'Y C%#$44$ 1;+)5.!8%6##)5)".!77+' 1 70+,0 9-7 )5 E> 8=% ) 5)F #$%&A7.5" 9 #$%*' +0 +) )++" 0, 7) )!),9,E>68)5)F).".!)#$%&' ),' 1+")5)9,59-7)5E%%#>*)5)F5)<) )- )++7- E%% #:: ) 5)F 0. %8 ) 5) +)+7.) "9#$%&A+0+)-).9,799' X1,09-7)558''.+).'Y -8-

15 1)5))+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F - #8#$=$& #&>=#8& =&"#& A%##6&$ $ $ $"$$ $ $"$$ + &&%6*6 #>#%>$ >"=6 A%&>*&6 88"%= 9-7)55 %=$6#& %:6#*= 6">% A6#=8 >:"$: 2''$4##% :;;; 8059 )==E<? 1)-+++77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F #&#"""-$# ;696 ; ='"$$ :85;7 :797 : ; ;906 '##'!%"! #'# *%&!&" A&=>*>& A&*&>#& A%:"&% 6&&:$ =="=: '$ #8>>%= #8>>%= %$"=$ $ %$$"$$ ( $ $ $"$$ $ $"$$ 955; :95 :508 :;; :508; (""-$#4##% : #&#"""-$#? 1!-)! ' ='"$$? 1-)++)++7)!+0705.)+' 1 )9.+!)+ #$%#' +0.+) )!)+ E6&&:$ ) 5)F +0.9' -9-

16 '##'!%"!#'# *%&? 1)!+0.+)))9.+!A%##6&$)5)E0+F' <>===<? 1)+77+I/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F FG#('"G 69; 0 :69; 0 ') % %=$6: $ $"$$ A%=$6: $"$$ B4! #('"G 55; : *) *8***6 #==:*# >="=# A:&8$* :>"&: ) & % & :>6 %*6% $"&8 668 %8>">& 6::>: %==* $"8& A66>%& *"#8!" %66% ##& $"$= A%*#: %&"&& <4"###""#$ : FG#('"G$4"###""#$? 1)'A-5) )(++#$%$'+07 -)+))4".0-,)57!4.I90<5;5) 5.! )(()' 1 -)+,)5 )0-!075,55))".)!+07)+))4' X1 ;< ) + 5.!05 :' '.+).'Y B4! #('"G$4"###""#$? 1 )09 )D + 5.! ++7 %*%'#== ) 5) < !,0' !)+)-, 5.!:& 8$* ) 5)5 <+".)+)- ;< !77066>%&)5)5<+' 1 ;< , )5 E% ==* ) 5)F);' -10-

17 1!+7)09 )D + E% 6:6 ) 5)F!)+.( )9,+)(+",0!I00- +"0.5)95-;<59).' X1!+7)09)D+)++=''.+).'Y 1;,09-7)555.!--+005!,06#=8)5) <' 1;,0 9-7 )55 E%:6'#*= ) 5)F +")5)9,5 ;,09-7 )5 )!9-) 055".+) 5)9(;.+..5" #$%*' +0) 055 )5)9,5 E)9) 9," )7) 9," 7+"!00 9," 0.5)9,F);" %*#=6)5)+)+7".!#$%&A ))4' 1-77+)+!5))5<)+>%6*$)5)+)+7".! 0) +). + )+ 9-;5 ; +;4! 0) <)+!.70++0"+)+*A6+074)459)' ; )0+! ).5 70+)+<+).:$&#*)5)+)+7' X1;,09-7)55)+++>''.+).'Y #($0*'##%$HA!$4"###""#$ ($? 1)'!07)()-9+75,++- )! 0!5 )- )75,+ 555! 7 2 )' )5( )0!5)' '%I!$? )! ) )< 0. 05" 5)77 +07!D5 )<#$%$'+07)")4),0).)45)' -11-

18 4# #*!/#&#"0"'#'# *%&:$!*J"" 1)09.)(D)0-/ #%## '1 '1 ##'2" ##'2" ##'2" " E%F E#F E*F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F 0+ %$8$=*: %$6>>$> A>#= >>">% 1!I)5)9, >$=6#= %$:#%:* %8*8&6 %%="$%.+!I)5)9, =&>* %&#:= 6:=6 %8="%% )+<+ 66>%* 6&#&> A%88& >:"$#!+7)5)9, **8>& 6&*6$ #$868 %8%"*$ K#*!#'# *%& 958 :95 :689 :580?+4!70+ 8$>8 =#&% #%&6 %*6"%>?+4!)5)9, &#&8 %6>* A#86* *:"6# $#'# *%& 9798 :658 :6599 :80 C9,04)9.+! %*%6 :$%6 6:$$ 6**"&8 ) 1#-""!#'# *%& 9;;5 :5;6 :;669 :0; 19++ #>$& %$8# A%=&# $"$$ '##'!%"!#'# *%& 955; :95 :;; :508; 1) / '1 '1 " #%## ##'2" ##'2" # ##'2" E%F E#F E*F E&F E6FWE*FAE#F E6FWE*FHE#F '.#"# 56 ;56 8; ; )+)+,+ 6%&#8: 6*>*= #6%%= %$&"== )7)" 4.+ 0, 7)9+ 7+)7970+ &=*=%% &8>:$$ 550 A%&%%% >:"$= #*#&= %>:6# 067 A*&>8 =&">8!+7)70+ %$>## =*%% 0;6 A#8%% :8"$> &..#"##$ 6968 ;7 09 :966 ;807 )$"!"(" "#(#H"#$ 0 0 #"##$4##% 76; :

19 '.#"#? 1 2 )' A.5 5).! +!+ +0 A#$%#' ()%'A ,5 0,)+A55 04 )9-0 9+! )5 )+- 7)++)' -+ 5).!5 -!9 +",! 0.5 )" + )9) 9,. 2 )'". 04 ) ! )5.5).!5+ X1+)+,+)70++)+++%$''.+).'Y &..#"##$? 1)! ##:8%)5)5".7-::6:) 5) ;5+9.."%6$$&)5);9+)+,)!+)+' 1! <++ 5" 5! )! +)+, )+I".;5+9..+<+' )$"!"(""#(#H"#$? 10,.+!)!+07..5(' -1-

20 )LM)NB2BDO=<? 1!I)5)9,5+77/ #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F )%&$4" ;9 )59!5 &= =8 $"$% *= %:>"%: 4.9, $ %#8: $"%# %#8: ""$ 0, 7)9+ )7)+ 65; ; **$*%& &8&>%& &*"*8 %*&8$$ %&$":6?5+ =&* 8=& $"$8 A%6> =%"%& )-"+)-9, %&%8 :#: $"$: A8=> 6%"*& 9, 666 *66 $"$* A#$$ 8*">8 +)9, 6:6 =:=# $"=# =#$: %6#:"*$ 55 #$## :6$ $"$: A%#:# *:"$>!009, :#$ :#$ $"$: $ %$$"$$!+7+!70 55 &8$** &&86% &"%8 A%*=# >:"$$ &.""$ " )<9, %&$6 #&%$ $"## %$$6 %:%"6* 5,9, %##= %##= $"%% $ %$$"$$!+755 %6># %&=$ $"%& A%%# >#"> ; <4#"H"#"" ""$ )%&(##P ',' ;7 :55 ;706; 8696 ;; !70!I / #$%#A+0+;)7)9,-09".0#$%*'+0 9, 5) Z. 5))< ).' 1.5 5))<. - I 7",! )5.55;5.+)H)9.+!A.( +,++) <.9",! #$%*' +0 )5)9,5 5! +).".!5)77+0)5)9,+;'. -14-

21 ) 5D 0D 09.A).- +;+ U #$%*' +0,0 )9.+! +) U < 0+!7".5 )+; ' 1 7+) 9,.9+ 7(9; )59 ( 7+) 9, 004' 1555<++5;)+.+)+-9+' &.""$? 1!+7 55 =>* ) 5) - #$%#' +0 +;" '? 1 P +)+#&:=6 ) 5) - #$%#' +0 +;".! ).9++0.!)' <4#"H"#""""$? 10,55+)+E#'&&*)5)F<' #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F +)+ 8&=$ %$#=% :# *=$% %6="88.+!I!+7 + $ >*$ : >*$ $"$$ +))(+5 #$%* *$8: #% %$6& %6#"*8 #*&!(##P ',' H"$ 658 5;6 9; '$4"? 1 )#$%*'.)<(# -.5" 7+)+ - 7+)4 0.+O4!-5)9,. E%$#=%)5)F"+)+D.5.-#$%#'+0+;'!+7( )+4' -15-

22 #*&!(##P#&.$!,!#"#$? 1.+! I! (0!D5 ).+7(54' '('J$$? 1 7+))(+5 )0+! ) )(+5 )." ()(+' 1 +)+<+,) E6& #&> ) 5)F 7 )0 ) +)+<++ )..! 4.7! 0,;)5(.5.5)<).' MB2BDO=?!+7)5)9,6&*6$)5)7.)4"-77+/ +)+,)!!0))+)+E#%$=*)5)FQ +9..5E%8$&#)5)FQ!9E%$&$&)5)FQ )+0+E6$=8)5)F 50<)(+E%8$#)5)FQ 70+E>>)5)F 1?R-)+;+E**)5)F' )! +)+, ) ' LM? 1 ) )9.+! ;%=>*6$ ) 5) <".77-+)9-/ o 1) ))+ E)70+ U P U 0, 55F%:&&# ) 5)5<+Q o 1!+7!I)5)9,5-%&%*$*)5)509+Q o 1.+!I)5)9,509+6:=6)5)Q o 1! )5)9,5!+ #8 &=& ) 5)5 <+Q o 1+)+<+,)%88&)5)5<+' -16-

23 1;+4!0+!+)9.+! / #%## '1 '1 " ##'2" ##'2" # E%F E#F E*F E&F ##'2" E6FWE*FA E#F E6FWE*FHE#F.70+ 8$>8 =#&% %$$"$$ #%&6 %*6"%> O5!.. #6 $ $"$$ A#6 $"$$ ;<505 ;5 8$:% =#&% %$$"$$ #%:$ %*6":& C%A&!.#"##$ &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: ;<505 &#%= %6>* %$$"$$ A#8#6 *:":: P)5!.0+ #= $ $"$$ A#= $"$$ C%A&!',' H"$ :79 ;09 LM ; <*".#"##$? 1 ; #%&6 ) 5)5 09+ ".! -+!0!D5<5.!09+555' <*"$!,!#"#$? 1.5 # 8#6 ) 5) <' 1 ;<5 05.!0 ;5 5D )D < (.' 1,)5 ;++ <5;5) )+5! ;)5!05 )4 ".!.)A !0' -17-

24 LM? C9, ):$%6 ) 5) +)+7" <! +?A;!5!) 0. +), )+'C9,04)5)9,.' 1)9-)9.+!A%#%&:=)5)".!.,509.A"!)+A..(.5. 9.",! ;% $8# ) 5) ) 9++' X1)9(<%%'.D.+).'Y J++)5.)' 1;).+)))9.+!A%##6&$)5)' 1).+)))9.+!%::$%$)5)<5! ;". 4. )9.+!+ 0. ;+4! )9.+!+,). 07' ) 1##%-'#$ )!9-7 )! 9+ -)++) )!( -)+ 05#$%$'"#$%%' +#$%#' +0) 0.#$%#' ()A;) +#$%*' ()A;)9-)055'19.;,.' -18-

25 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) ELMIB Zrt ,670% Községi Önkormányzat Acsa ,284% Községi Önkormányzat Adács ,078% Aldebrõ Község Önkormányzata ,207% Községi Önkormányzat Alsópetény ,050% Alsórajk Község Önkormányzata ,047% Alsótold Község Önkormányzata ,090% Ártánd Község Önkormányzata ,156% Átány Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Babosdöbréte ,100% Bakóca Község Önkormányzata ,087% Községi Önkormányzat Bakonszeg ,286% Községi Önkormányzat Baktakék ,04% Városi Önkormányzat Balatonboglár ,94% Községi Önkormányzat Balatonfenyves ,2% Balatonkeresztúr Község Önkormányzata ,621% Városi Önkormányzat Balatonlelle ,768% Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata ,822% Polgármesteri Hivatal Balatonszőlős ,127% Községi Önkormányzat Balatonújlak ,14% Balinka Község Önkormányzata ,129% Baskó Község Önkormányzata ,057% Bátor Község Önkormányzata ,107% Polgármesteri Hivatal Becsehely ,294% Bedõ Község Önkormányzata ,082% Bekecs Község Önkormányzata ,267% Bénye Község Önkormányzata ,20% Községi Önkormányzat Berekböszörmény ,44% Nagyközségi Önkormányzat Beremend ,08% Községi Önkormányzat Beret ,025% Berkesz Község Önkormányzata ,149% Polgármesteri Hivatal Bezeréd ,041% Polgármesteri Hivatal Bocska ,07% Bodajk Nagyközség Önkormányzat ,4% Bodony Község Önkormányzata ,150% Bodorfa Község Önkormányzata ,02% Községi Önkormányzat Bodrogkeresztúr ,12% Községi Önkormányzat Bodrogkisfalud ,15% Bodrogolaszi Község Önkormányzata ,167% Polgármesteri Hivatal Bogyiszló ,10% Bojt Község Önkormányzata ,109% Bokor Község Önkormányzata ,040% Boldog Község Önkormányzata ,492% Községi Önkormányzat Boldogkőváralja ,19% Bolhó Község Önkormányzata ,126% Borgáta Község Önkormányzata ,160% Községi Önkormányzat Borsodszentgyörgy ,206% Bózsva Község Önkormányzata ,08% Böde Község Önkormányzata ,14% Polgármesteri Hivatal Börzönce ,018% Buják Község Önkormányzata ,86% Községi Önkormányzat Bükkábrány ,17% Községi Önkormányzat Bükkaranyos ,215% Községi Önkormányzat Bükkszék ,192% Cigánd Község Önkormányzata ,66% Polgármesteri Hivatal Csány ,06% Községi Önkormányzat Csécse ,058% Községi Önkormányzat Cserépváralja ,106% Cserhátszentiván Község Önkormányzata ,088% Csobaj Község Önkormányzata ,15% Polgármesteri Hivatal Csókakő ,182% 1. oldal

26 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Polgármesteri Hivatal Csonkahegyhát ,07% Polgármesteri Hivatal Csömend ,055% Községi Önkormányzat Csörnyeföld ,112% Községi Önkormányzat Csörög ,100% Polgármesteri Hivatal Dabronc ,069% Polgármesteri Hivatal Dánszentmiklós ,468% Dány Község Önkormányzata ,409% Darány Község Önkormányzata ,206% Polgármesteri Hivatal Debrecen ,977% Községi Önkormányzat Dédestapolcsány ,146% Polgármesteri Hivatal Dég ,05% Községi Önkormányzat Detek ,015% Detk Község Önkormányzata ,79% Dióskál Község Önkormányzata ,129% Dormánd Község Önkormányzata ,115% Dorogháza Község Önkormányzata ,29% Dörgicse Község Önkormányzata ,082% Dövény Község Önkormányzata ,066% Polgármesteri Hivatal Dunakiliti ,169% Községi Önkormányzat Egeraracsa ,069% Egerlövõ Község Önkormányzata ,11% Egerszalók Község Önkormányzat ,240% Egerszólát Község Önkormányzat ,129% Erdõbénye Község Önkormányzata ,110% Községi Önkormányzat Erdőkertes ,676% Erk Község Önkormányzata ,202% Polgármesteri Hivatal Esztár ,214% Községi Önkormányzat Fáj ,021% Polgármesteri Hivatal Farmos ,9% Polgármesteri Hivatal Feketeerdő ,062% Feldebrõ Község Önkormányzata ,280% Községi Önkormányzat Felsőegerszeg ,045% Felsőmcsolád Község Önkormányzata ,065% Polgármesteri Hivatal Felsőörs ,208% Felsőtold Község Önkormányzata ,060% Fonyód Város Önkormányzata ,895% Községi Önkormányzat Fulókércs ,022% Furta Község Önkormányzata ,5% Gáborján Község Önkormányzata ,029% Gadna Község Önkormányzata ,01% Községi Önkormányzat Gagyapáti ,005% Gagybátor Község Önkormányzata ,059% Községi Önkormányzat Gagyvendégi ,040% Községi Önkormányzat Galagahévíz ,119% Gamás Község Önkormányzata ,055% Garáb Község Önkormányzata ,051% Garabonc Község Önkormányzata ,180% Gesztely Község Önkormányzata ,295% Girincs Község Önkormányzata ,00% Gógánfa Község Önkormányzata ,111% Nagyközségi Önkormányzat Gönc ,02% Polgármesteri Hivatal Görgeteg ,184% Községi Önkormányzat Gyöngyösoroszi ,117% Községi Önkormányzat Gyöngyöspata ,257% Györgytarló Község Önkormányzata ,105% Gyõrvár Község Önkormányzata ,084% Polgármesteri Hivatal Gyűrűs ,019% Hács Község Önkormányzata ,069% Hajmás Község Önkormányzata ,077% Községi Önkormányzat Hejőszalonta ,01% Hencida Község Önkormányzata ,025% Herencsény Község Önkormányzat ,22% 2. oldal

27 A KÖZVIL Zrt. részvényesei 201. december 1. 2.sz. melléklet Tulajdonos Részvények (db) "A" "B" "C" Részvények névértéke (Ft) Tuladoni arány (%) Heresznye Község Önkormányzata ,052% Hernádszurdok Község Önkormányzata ,07% Polgármesteri Hivatal Hetyefő ,022% Önkormányzat Homokkomárom ,041% Községi Önkormányzat Hort ,55% Polgármesteri Hivatal Igal ,46% Polgármesteri Hivatal Iharos ,10% Polgármesteri Hivatal Iharosberény ,228% Polgármesteri Hivatal Inárcs ,748% Polgármesteri Hivatal Inke ,149% Községi Önkormányzat Istenmezeje ,48% Községi Önkormányzat Ivánbattyán ,048% Jákfalva Község Önkormányzata ,082% Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy ,280% Községi Önkormányzat Jászszentandrás ,508% Községi Önkormányzat Jósvafő ,06% Kacorlak Község Önkormányzata ,07% Kápolna Község Önkormányzata ,249% Kaposgyarmat Község Önkormányzata ,025% Kaposszerdahely Önkormányzata ,117% Karcag Város Önkormányzata ,768% Községi Önkormányzat Karos ,07% Kásád Község Önkormányzata ,075% Községi Önkormányzat Kastélyosdombó ,07% Polgármesteri Hivatal Kávás ,040% Városi Önkormányzat Kazincbarcika ,165% Községi Önkormányzat Kazsok ,05% Kelemér Község Önkormányzata ,088% Polgármesteri Hivatal Keménfa ,0% Kengyel Község Önkormányzata ,419% Kerecseny Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály ,07% Polgármesteri Hivatal Kevermes ,92% Polgármesteri Hivatal Kincsesbánya ,20% Királd Község Önkormányzata ,067% Kisar Község Önkormányzata ,248% Kisbárkány Község Önkormányzat ,060% Községi Önkormányzat Kisbeszterce ,06% Kishajmás Község Önkormányzata ,068% Községi Önkormányzat Kisjakabfa ,08% Kismarja Község Önkormányzata ,28% Községi Önkormányzat Kismaros ,17% Községi Önkormányzat Kisnémedi ,215% Kisoroszi Község Önkormányzata ,127% Kisrozvágy Község Önkormányzat ,044% Kondó Község Önkormányzata ,064% Konyár Község Önkormányzata ,518% Kovácsvágás Község Önkormányzata ,111% Kömlő Község Önkormányzata ,21% ELMIB Hálózati Kft ,597% Kutas Község Önkormányzata ,225% Kutasó Község Önkormányzata ,051% Lácacséke Község Önkormányzata ,084% Községi Önkormányzat Ládbesnyő ,019% Polgármesteri Hivatal Lajoskomárom ,295% Lakhegy Község Önkormányzata ,067% Látrány Község Önkormányzata ,288% Városi Polgármesteri Hiavtal Lengyeltóti ,645% Községi Önkormányzat Lesenceistvánd ,149% Ligetfalva Község Önkormányzat ,02% Városi Önkormányzat Lőrinci ,225%. oldal

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben