Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Fontos! Jogszabályváltozás miatt június 29-től a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallásokat az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, kivéve azt az esetet, ha a június 28-án éjfélig beérkezett hibás bevallásra az adózó javító bevallást nyújt be. Ebben az esetben a bevallás főlapján a (B) blokkba kell beírnia a hibás bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben szerepel. A bevallás javítására vonatkozó részletes szabályok a kitöltési útmutatóban A bevallás adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítés) című fejezet alatt találhatóak. Törvényi háttér A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva. tv.), A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.), A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.), A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Krtv.) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXVI.törvény A bejelentésre, bevallásra kötelezettek A Htv. hatálya alá tartozó adózókat, ha a törvény szerint helyi iparűzési adó fizetésére kötelezettek, a törvényben meghatározott kivételekkel 1 helyi iparűzési adó előleg bevallási és megfizetési kötelezettség is terheli 2. A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki/amely a gazdasági tevékenységét saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi: a) az Szja tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó, b) az Szja tv.-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, 1 Htv. 41. (4) bekezdés 2 Art. 4. (3) bekezdés és Htv.41. (1) bekezdés

2 2 c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Adókötelezettség, így adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség azon településekkel összefüggésben terheli az iparűzési tevékenységet állandó jelleggel végző adózót, ahol székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Jelen bevalláson azok az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok adnak számot adóelőleg bevallási kötelezettségükről, akik a Htv. 41. (3) bekezdése szerint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint átalakulással létrejött vállalkozók, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be. A bevallást ezen adózóknak az adóhatósági bejelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtaniuk. Ezen bevallást azoknak az adózóknak is be kell nyújtaniuk, akik/amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerültek. Ebben az esetben az adózónak az egyszerűsített vállalkozói adó alanyiságának megszűnésétől számított 15 napon belül az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentést kell tennie az előlegfizetési időszak(ok)ra vonatkozó várható előleg(ek) összegéről. 3 Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani 4 és jelen bevallást benyújtani : a) az előtársaságnak, b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében, c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, ideértve a felszámolás és végelszámolás alatt álló adózókat, továbbá d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. Amennyiben az adókötelezettséget, adóelőleg bejelentési, bevallási kötelezettséget keletkeztető esemény nem tartozik a Htv. 41. (3) illetve (4) bekezdésének hatálya alá, akkor a települési önkormányzatokat megillető adóelőlegek bevallása a számú nyomtatványon történik. Általános tudnivalók A bevallás elektronikusan, vagy internetes nyomtatványkitöltő programmal kitöltve, a bevallást kinyomtatva, aláírva papíron vagy nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója kereskedelmi forgalomban (postákon) beszerezhető. Az adózónak a bevallás garnitúra valamennyi lapját be kell nyújtania. A Borítólapot, valamint a számú lapo(ka)t, amely elektronikus benyújtás esetén dinamikus lapként működik és benyújtott lapok számának növelésével érhető el, hogy valamennyi adókötelezettséggel érintett önkormányzat felsorolható legyen. Papíron történő benyújtáskor a lap többszörös benyújtásával és a lapszám kitöltésével kell biztosítani, hogy valamennyi érintett önkormányzat szerepeljen a bevalláson. 3 Htv. 39/B. (4) bekezdés a) pontja 4 Htv.41. (4) bekezdés

3 3 A bevallást nulla adóelőleg kötelezettség esetén is be kell nyújtani, a számú lapon azokat a települési önkormányzatokat is fel kell sorolni, ahol az előlegkötelezettség nulla. A bevallás benyújtásának módja Az Art-ban 5 meghatározott havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózó e kötelezettségének keletkezése időpontjától az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni. Ha az adózó maga választotta az elektronikus benyújtás lehetőségét, választása időpontjától szintén köteles valamennyi bevallását, adatszolgáltatását elektronikusan benyújtani. Az e körbe nem tartozó adózók a bevallást papíron is benyújthatják. A bevallás kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető az APEH internetes honlapjáról ( Letöltések Nyomtatványkitöltő programok Gyorskeresés). Azon adózók, akik nem elektronikusan, hanem papíralapon nyújtják be bevallásukat, de a kitöltéshez/kinyomtatáshoz az Internetről letölthető (un.2d-s) kitöltő-ellenőrző programot kívánják használni, szintén itt találják meg a kitöltéshez szükséges programokat és dokumentumokat. Aláírás, ellenjegyzés Az adóbevallást az adózó vagy képviselője aláírásával az E) blokkban jelölve kell beadni az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art-ban 6 meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. Amennyiben a magánszemély adózó az adóhatóság előtt nem tud vagy nem kíván személyesen eljárni, úgy képviseletében eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a törvényes képviselője, valamint meghatalmazottként: képvisleti jogát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. Amennyiben a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor meghatalmazás alapján a nagykorú alkalmazottja is aláírhatja a bevallást. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében a bevallást aláírhatja a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, valamint meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja. Amennyiben az adózó bevallását nem elektronikus úton nyújtja be és a bevallást meghatalmazott írja alá az adóhatósághoz az Art. szerint 7 meghatározott módon bejelentett 5 Art. 31. (2) bekezdés, Art (9) bekezdés 6 Art. 7. (1)-(2) bekezdései

4 4 és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével -, a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Ilyen esetben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Amennyiben a bevallást 8 az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett, a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható, valamint az ellátandó ügy/ügycsoport (pl.: 1045 számú Helyi iparűzési adóelőleg bevallás benyújtása, vagy valamennyi adóbevallás benyújtása), illetve a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is. Nem kötelező eleme a meghatalmazásnak, de az ügyintézést megkönnyíti, ha a meghatalmazó és a meghatalmazott adóazonosító jele is feltüntetésre kerül. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatvány az APEH internetes honlapjáról ( letölthető. Az adóbevallást illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti 9. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a bevalláson kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, a bizonyítvány/igazolvány számát. Az a külföldi vállalkozás 10, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el, az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. 7 Art. 7. (5) bekezdés 8 Art. 7. (3) bekezdés 9 Art. 31. (14) bekezdés 10 Art. 9. (1) bekezdés

5 5 Amennyiben a bevallást az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a borítólap E) blokkjának megfelelő kockájában X -szel kérjük jelölni. A helyi iparűzési adó adóelőlegét a következő számlaszámra kell megfizetni: APEH Helyi iparűzési adó beszedési számla A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban 11 meghatározottak szerint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel is teljesítheti, azaz az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztül is megfizetheti. A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély ideértve az egyéni vállalkozót is - (továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. A pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózó - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. Figyelem! A bevallás első ízben december 31-ét követően kezdődő adóelőleg fizetési időszak(ok)ra vonatkozóan nyújtható be. 12 A március 15-én esedékes, továbbá a adóévről május 31-i határidővel benyújtott iparűzési adóbevallásban szereplő, szeptember 15-én esedékes előleget még az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani. A szeptember 15-én esedékes, az önkormányzati adóhatósághoz bevallott adóelőleget azonban már az állami adóhatósághoz kell megfizetni. Ugyanígy szükséges eljárni azon naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak is, akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja december 31. előtti időpontra esik. Tehát azoknak a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak kell a jelen előlegbevallást benyújtani az állami adóhatósághoz, akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja január 01. napjára vagy azt követő időpontra esik és egyúttal megfelelnek a Htv. 41. (3) bekezdésben vagy a Htv. 39/B. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek. A bevallást az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani. Figyelem! A bevallás adatait forintban kell kitölteni! A bevallás adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítés) 11 Art Krtv (2) bekezdés

6 6 Adóhatósági javítás Az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja 13, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja. Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek megfelelő határidő kitűzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. 14 Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17/A. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak az APEH Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. Az APEH Ügyintéző Contact Centere a 40/ es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a 10UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak azon túlmenően, hogy a bevallás javítását az APEH illetékes igazgatóságánál személyesen, vagy írásban kezdeményezheti lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást elektronikus úton újból benyújtsa. Ebben az esetben a borítólap B) blokkjában a vonatkozó kódkockába be kell írnia az eredeti (adóhatóság által hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely az elektronikus tárhelyre küldött, javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Figyelem! A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a borítólap B) blokkjában az Adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatban nem szerepeltethetnek adatot. Az APEH által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében ugyanarra az időszakra önellenőrzés és helyesbítés nem nyújtható be. Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. 15 Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig lehet kérni, kizárólag a jövőben esedékes előlegre vonatkozhat. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó azonosítására vonatkozó adatokat (adószám, adóazonosítójel, név, székhely/telephely/ennek hiányában levelezési cím), valamint annak a bevallásnak a számát és benyújtási időpontját, amely a kérelmezett előleg(ek)et tartalmazta. Pótlás 13 Art. 34. (1) bekezdés 14 Art. 34. (6) bekezdés 15 Art.42. (2)- (4) bekezdés

7 7 Ezt a nyomtatványt kell használni a késedelmesen, vagyis az iparűzési adóelőleg bejelentési, bevallási határidejét követően, de a helyi iparűzési adóról szóló bevallás benyújtását megelőzően benyújtott bevallások esetében is. A bevallási garnitúra részei Borítólap Az adóelőleg számítása települési önkormányzatonként (dinamikus lap) A számú bevallás borítólapjának kitöltési útmutatója A borítólap A) blokkjának kitöltése az adóhivatal feladata. A borítólap azonosításra szolgáló B) blokkjának kitöltése: A borítólap B) blokkja tartalmazza a bevallás benyújtására kötelezett adózó adószámát, adóazonosító jelét és egyéb azonosító adatait, valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a bevallást összeállította és annak esetleges javításába bevonható. Ha a bevallást külső cég vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába bevonható, úgy ezen adatokat kérjük szerepeltetni. A bevallást ebben az esetben is az adózónak (meghatalmazottjának) kell aláírnia. Az adóhatóság által hibásnak minősített, javítani kívánt bevallás vonalkódja rovatot a B) blokk erre szolgáló adathelyén - csak azok az adózók tölthetik ki, akik a 1045-ös bevallásukat korábban elektronikus úton nyújtották be, melyre vonatkozóan az adóhatóság hibalistával ellátott értesítést küldött vissza, és az adózó e hibás bevallását kívánja javító bevallással korrigálni. Ebben az esetben ki kell tölteni az adóhatóság által hibásnak minősített javítandó bevallás vonalkódját, melyet az értesítő levél tartalmaz. Nem elektronikus bevallást benyújtók itt nem szerepeltethetnek adatot. A borítólap C) blokkjának kitöltése: A főlap C) blokkjában többek között - a bevallási időszakot kell feltüntetni. A Htv. 41. (3) bekezdése alapján az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. Például, ha egy már működő vállalkozás valamely településen én nyit telephelyet, a számú bevalláson kizárólag az érintett települési önkormányzat vonatkozásában terheli adóelőleg bevallási kötelezettség, amelynek bevallási időszaka

8 A többi településre (ahol már eddig is működött a vállalkozás) vonatkozó adóelőleg bevallása a 1044.sz. bevallásban fog szerepelni. Ha ez egy olyan eltérő üzleti év szerint gazdálkodó társaság, amelynek a évre eső mérlegfordulónapja és a telephely nyitásának dátuma , akkor az adózó 2010-es üzleti éve és az azt követő 6. hónap utolsó napja , az érintett települési önkormányzat vonatkozásában adóelőleg bevallásának időszaka: A C) blokkban kérjük, jelölje meg a bevallás típusát az alábbiak szerint: - az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozás,,1, - az önkormányzat illetékességi területén átalakulással létrejött vállalkozó esetén,,2, - ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be,,3, - az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól kikerül,,4. Figyelem! A főlap C) blokk bevallás típusa kódkockában 1-es kódérték csak akkor jelölhető, ha az adott adóévet megelőzően már megkezdte az adózó a tevékenységét (például évben nyitotta székhelyét/telephelyét Győrben), és az adóévben (2010. évben) az adott települési önkormányzatnál (például Kecskeméten) még nem rendelkezett székhellyel/telephellyel. A főlap C) blokk bevallás típusa kódkockában 4-es kódérték nem jelölhető, ha a települési önkormányzat felé évi bevallásában vallott be előleget ugyanezen adóelőleg bevallási időszakra. Ha az adózó naptári évtől eltérő üzleti év szerint működik a C) blokkban kérjük, írja be, a mérlegfordulónap időpontját. Figyelem! Ezt az adatot kizárólag akkor kell kitölteni, ha a mérlegfordulónap eltér december 31. napjától. A C) blokkban kell szerepeltetni, a részletező lapok számát is. Elektronikus benyújtás vagy internetes nyomtatványkitöltő program használata esetén a rovat kitöltését a kitöltő program automatikusan elvégzi. Kézi kitöltés esetén a részletező lapok számát az adózónak kell beírnia. A borítólap adóelőleg fizetési kötelezettség bevallására szolgáló D) blokkjának kitöltése: A blokk 1. sorának d) oszlopába a számú lap egyes soraiban települési önkormányzatonként szerepeltetett első előleg ( a kitöltött sorok c) oszlopaiban szereplő összeg) részletek összesen adatát kell írni. Elektronikus benyújtás vagy internetes nyomtatványkitöltő program használata esetén az összesítést a kitöltő program automatikusan elvégzi. Kézi kitöltés esetén a es lap egyes önkormányzatokra vonatkozó soraiban a c) oszlopban szereplő összegeket össze kell adni és ezt az összesített adatot a főlap (D) blokkjának 1 sorába kerekítés nélkül- át kell írni. Figyelem! Az első előleg részlet sorába akkor kerülhet adat, ha az adóelőleg bevallási időszak kezdete (naptári év szerinti működés esetén) az adóelőleg kötelezettség keletkezésének évében , vagy az előtti dátumra esik. Ha az adóelőleg kötelezettség keletkezése a keletkezés évében utáni dátum, az 1. sorban (ezzel egyidejűleg a lap c) oszlopában) nem lehet adat, nulla sem. Az 1. sor kitöltése esetén a 2. és 3. sorban (ezzel egyidejűleg a lap d) és e) oszlopában) is adatnak kell szerepelnie.

9 9 A blokk 2. sorának d) oszlopába a számú lap egyes soraiban települési önkormányzatonként szerepeltetett második előleg (a kitöltött sorok d) oszlopaiban szereplő összeg) részlet összesen adatát kell írni. Elektronikus benyújtás vagy internetes nyomtatványkitöltő program használata esetén az összesítést a kitöltő program automatikusan elvégzi. Kézi kitöltés esetén a es lap egyes önkormányzatokra vonatkozó soraiban a d) oszlopban szereplő összegeket össze kell adni és ezt az összesített adatot a főlap (D) blokkjának 2. sorába kerekítés nélkül- át kell írni. Figyelem! A második előleg részlet sorába akkor kerülhet adat, ha az adóelőleg bevallási időszak kezdete (naptári év szerinti működés esetén) az adóelőleg kötelezettség keletkezésének évében , vagy az előtti dátumra esik. Ha az adóelőleg kötelezettség keletkezése a keletkezés évében utáni dátum, az 1. és 2. sorban (ezzel egyidejűleg a lap c) és d) oszlopában) nem lehet adat, nulla sem. A 2. sor kitöltése esetén a 3. sorban is kell adatnak szerepelnie. A blokk 3. sorának d) oszlopába a számú lap egyes soraiban települési önkormányzatonként szerepeltetett harmadik előleg (a kitöltött sorok e) oszlopában szereplő összeg) részlet összesen adatát kell írni. Elektronikus benyújtás vagy internetes nyomtatványkitöltő program használata esetén az összesítést a kitöltő program automatikusan elvégzi. Kézi kitöltés esetén a es lap egyes önkormányzatokra vonatkozó soraiban az e) oszlopban szereplő összegeket össze kell adni és ezt az összesített adatot a főlap (D) blokkjának 3. sorába kerekítés nélkül- át kell írni. Figyelem! A 3. sorba (naptári év szerinti működés esetén) az adóelőleg-kötelezettség keletkezését követő adóév március 15-éig esedékes előlege kerül. A helyi iparűzési adó előlegeinek esedékességét az Art. 2. számú mellékletének I/Határidők/4. pontja szabályozza, az adózó a helyi iparűzési adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg. A borítólap E) blokkjának kitöltése: A borítólap E) blokkját az Aláírás, ellenjegyzés cím alatt részletezett szabályoknak megfelelően töltse ki számú lap kitöltése A lap fejlécből és települési önkormányzatonként kitöltendő blokkokból áll. A lap fejléce az adózó azonosítására szolgál, itt kell feltüntetni az adószámot, az adózó nevét, ha az adózó rendelkezik adóazonosító jellel, az adóazonosító jelét. Elektronikus benyújtás vagy internetes nyomtatványkitöltő program használata esetén a fejléc azonosító adatainak kitöltését a kitöltő program automatikusan elvégzi. Kézi kitöltés esetén az adatokat az adózónak kell beírnia. A fejlécben kell megadni, a kitöltött sz. lapok sorszámát. A sz. lap lapszám jelölését minden esetben ki kell tölteni. A sorszámozást 1-től kezdve egyesével folyamatosan kell elvégezni. Az elektronikusan, illetve ún. 2D internet-kitöltő programmal (az APEH honlapján található aktuális kitöltő-ellenőrző programmal készített, majd kinyomtatott és) benyújtott bizonylatok esetében a es lap sorszámozása automatikus, tekintettel arra, hogy ez a lap dinamikus lapként funkcionál (újabb 01-es lap a jobb felső sarokban található + jelre kattintva kérhető).

10 10 Ugyancsak itt kell jelölni papír alapon kézzel kitöltött bevallás esetén a es lap sorszámát, mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 001). A számú lap sorainak kitöltése A számú lap sorainak kitöltését az 1. számú sorral kell kezdeni és a sorokat folyamatosan kell kitölteni. Két kitöltött sor között üres sor nem maradhat. Az egyes sorok kitöltését települési önkormányzatonként, az érintett település nevének és a települési önkormányzat kódjának kitöltésével célszerű elkezdeni. A település nevének és a települési önkormányzat kódjának kitöltése kötelező. A település nevének kiválasztásához legördülős lista áll rendelkezésre, amelyből az adott település nevének kijelölésével a települési önkormányzat kódja automatikusa beemelődik a,,települési önkormányzat kódja mezőbe, ha a bevallás elektronikusan illetve a 2D-s internet-kitöltő programmal készül. Papíron, kézzel kitöltött bevallások esetén a települési önkormányzatok nevét és kódját az adózónak kell kitöltenie, a települési önkormányzatok nevét és kódját tartalmazó lista az APEH internetes honlapján tekinthető meg. Az első ( c ) oszlop), második (d) oszlop), harmadik ( e) oszlop) előleg részlet összegének meghatározása: Ha az önkormányzat az iparűzési adót első ízben vezeti be, vagy ha a vállalkozás év közben létesít telephelyet a településen, valamint átalakulás esetén, az előlegfizetési időszak kezdő időpontja az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjához kötődik. Ezekben esetekben az adóelőleg-részletek összege 16 a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arányban megosztott - bejelentett összeg. A kerekítésből adódó különbözetet kérjük az utolsó kitöltött oszlopnál érvényesítse. Például: Az adózó telephelyet létesít jén egy településen, adóelőleg bevallási időszaka Kiszámítja, hogy a 2010-es üzleti évére, amelyből a telephelyen megkezdett tevékenységgel még 10 naptári hónap van hátra, az adott település vonatkozásában várható helyi ipatűzési adója 100 ezer Ft. (A többi már működő telephelye vonatkozásában nem kell átszámolnia az egyes településre eső helyi iparűzési adóelőlegeket.) Egy hónapra esően 10 ezer Ft várható iparűzési adó tervezhető, ami az adóelőleg bevallási időszakra (16 hónap) arányosítva 160 ezer Ft. A 16 hónapra három adóelőlegfizetési időszak esik: ; ; Így az előleg részleteket egyenlő arányban megosztva, az első, a második, a harmadik részlet egyaránt Ft. Az adózó (természetesen az önkormányzat megnevezésével és kódszámával) a lap megfelelő sorának c), d) oszlopában egyaránt Ftot tüntet fel, az e) oszlopban pedig a kerekítésből adódóan Ft-ot. Ha telephely létesítés jén történik, az előlegbevallás időszaka A 2010-ből hátra lévő 2 hónap településre eső várható adója az előző példánál maradva- 20 ezer Ft, ami 8 hónapra ( ig) vetítve 80 ezer Ft. Az előleg bevallási időszak 8 hónapja alatt egy előlegfizetési időszak van, , a 16 Htv. 41. (6) bekezdés

11 11 80 ezer Ft-ot ekkor kell megfizetnie. Az adózó a bevallás lap megfelelő sorának e) oszlopában Ft-ot tüntet fel. Ha az adózó évre eső mérlegfordulónapja , és az érintett településen én létesít telephelyet, helyi iparűzési előlegbevallásának időszaka A 2010-es adóéve pedig közötti időszakra esik. A telephely létesítését követően a 2010-es üzleti évből még 11 hónap van hátra, folytatva az előző példát, ha havonként a településen várható adó 10 ezer Ft, akkor a és közötti 17 hónapos adóelőleg bevallási időszakban várható adója 170 ezer Ft, amelyet ei, ei és ei esedékességgel egyenlő részletekben kell megfizetnie. Az adózó a települési önkormányzathoz tartozó sor c), d), oszlopában egyaránt Ft-ot közöl, az e) oszlopba pedig a kerekítésből adódóan Ft-ot. Ha jogszabályi változás miatt 17 az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani. A bejelentés, bevallás végrehajtható okiratnak minősül. 18 Ne felejtse el a nyomtatvány borítólapját aláírni, amennyiben nem elektronikus úton teljesíti a bevallását! Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 17 Htv. 41. (7) bekezdés 18 Htv. 39/B. (4) bekezdés a) pontja, Art (1) bekezdés b) pontja

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. A havi és évközi (negyedéves)/éves bevallásra kötelezett

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; adóévről május 31.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; adóévről május 31. Tájékoztatás a 2015. évi helyi iparűzési adókötelezettségről és annak elektronikusan történő bevallásáról Tájékoztatom, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Az iparűzési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megszűnési nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Az iparűzési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megszűnési nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az iparűzési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megszűnési nyomtatványhoz Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Adónaptár adóév

Adónaptár adóév Adónaptár 2019. adóév Fontosabb adóbevallási, adatbejelentési, bejelentési és fizetési határidők Helyi adók Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján.. önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be. Útmutató 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A személyszállítási szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:.

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben Soltvadkert Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki!

Az Adóhatóság tölti ki! BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 1 Tel.:87/433-038; Fax:87/433-832 E-mail: ado@badacsonytordemic.hu Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:.

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:. I. Adóalany BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. adóévben a Várgesztes önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010.

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben