N / /, " 6 M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N /16 5 0-1 7 0 4 /, 1 6 7 2-1690 1 6 9 3-1704 " 6 M"

Átírás

1 SIPOS FERENC NYŰZÓ MIHÁLY HALÁLA Ki ne hallott volna Nyúzó Mihályról, a Rákóczi-szabadságharc híres ezereskapitányáról?! Neve bekerült a kuruc költészetbe,! egyik haditettét az első hazai hírlap /Mercurius Veridicus ex Hungária/ örökítette meg, 2 aláírása, pecsétje ott van a nevezetes szatmári békeokmányon! 3 Személye számunkra azért is kedves, mert szabolcsi tájon ringott a bölcsője: Újfehértón /vagy ahogy akkoriban nevezték: Rácz-Fejértón/ született.4 Jobbágy családból származott. Hogy mikor csapott fel kuruc vitéznek, nem tudjuk. Csak sejtjük, hogy már Thököly Imre hadseregében is harcolhatott. Ugyanis Nyúzó Mihályt 1704-ben Erdélvben találjuk, ekkor gróf Pekry Lőrinc ezredében már vicekapitány. Erről az ezredről azt is tudni k e l l, hogy ez a "néhai tekintetes, nagyságos /báró/ Orlay Miklós urammal jött törökországi had /Thököly-féle régi kurucok/, ki azután /Orlay halála után/ méltóságos gróf Pekry Lőrinc uram őnagysága keze alá jutott." 5 Mit tudunk Orlay Miklósról? "Orlay Miklós báró / k /, putnoki kapitány, 1672-től a bujdosó seregek, majd Thököly magas rangú t i s z t j e őszén Thökölyvel Törökországba menekült, 1693-tól a bujdosók lovasságának parancsnoka és több ízben Thököly portai követe elején a bujdosó hadakkal benyomult Erdélybe, és Rákóczi kurucaihoz csatlakozott. Néhány hónap múlva bekövetkezett halálát mérgezésnek tulajdonították."6 Máról holnapra nem lesz valakiből /pláne jobbágyból!/ vicekapitány - nagy a valószínűsége, hogy Nyúzó Mihály évekig szolgált Thököly Imre kuruc seregében, s fokozatosan haladt előre a ranglétrán: 1690 őszén minden bizonnyal jómaga is elhagyta az országot. Vagy ha a kuruckirály szerencsecsillagának lehanyatlásakor még itton maradt, akkor 1697-ben, a hegyaljai felkelés leverése után kellett emigrálnia! így érkezhetett 1704 elején Orlay Miklós ezredével Törőkországból Erdélybe. / I t t jegyzem meg, hogy Thaly Kálmán erdélyi születésűnek gondolta Nyúzó Mihályt, mivel az erdélyi hadműveletekben vett részt. 7 Ez az egyetlen adatból levont következtetés felületesnek bizonyult, hisz az 1706-os mustrakönyvben 8 Nyúzó Mihály újfehértói származásúként szerepel!/ II.Rákóczi Ferenc 1705-ben szabadította fel a jobbágyi állapotból Nyúzó Mihályt, 9 majd 1707 május 20-án Szerencsen címeres nemeslevelet állíttatott ki száméra. 1 0 Pár hónap múlva, 1707 december 13-án Kassán birtokadományban is részesül Nyúzó Mihály: megkapja Rákóczitól a Bihar vérmegyei Asszonyvásárhely nevű fa-

2 Nyúzó Mihály a Rákóczi-szabadságharc után is nemesember maradt: III. Károly Bécsben 1712 augusztus 15-én nemességet és e l mert adományozott neki. 1 2 E nemeslevelet 1712 december 15-én hirdették ki Szatmár vármegyében. 1 3 A kortársak feljegyzéseiben, levelezéseiben sok apró adat maradt fent Nyúzó Mihályról, ezekből a Rákóczi-szabadságharc alatti pályafutása összeállítható. Mindmáig keveset tudtunk viszont a szatmári békekötés utáni életkörülményeiről, haláláról. A Szabolcs vármegyei közgyűlési iratok között újfehértói vonatkozású adatok után kutatva került a kezembe az alábbi, eredeti tanúvallomás! jegyzőkönyv /jelzete: SZSZML IV.A.1. Fasc. 18. nro /: Nos, infraseripti judlium et jurassor recognoscimus tenoré raesentium, quod nos penes commissionem Excellentissimi ac II Iustrissimi Domini, Domini Generális et Supremi Comitis, Alexandri Károlyi de Nagy Károly in possessione Mező Terem, 1 4 infraseriptorumtestium fassiones et attestationes, juxta sequentia nobis porrecta de eo utri puncta excepimus et conseripsimus modo et forma sequenti: De eo utrum Primo.^Tudja-e, látta-e, hallotta-e mástól valakitől a tanú szegény néhai Nyúzó Mihály uram hirtelen s véletlen való halálának kicsoda volt szerző-oka? Secundo.16 Tud-e, látott-e, hallott-e a tanú oly circumstantiákatv hogy valaki ételben.vagy italban adott vagy adatott volna valamely mérget Rácz Fejértón 1 8 avagy i t t, Teremen Nyúzó u- ramnak, amely által következett hirtelen való halála? Tertio. 1 9 Ennek előtte való esztendőkben vagy napokban hallotta-e valamely embernek oly fenyegetőzését, ki kárára vagy halálára célozott Nyúzó uramnak? Quarto. 2 0 Nyúzó uram életében avagy immár nolta után is tudja-e, látta-e NyúzÓné asszonyomnak Gere Istvánnal való törvénytelen társalkodását, és mit tud, látott hozzájuk a tanú, legközelebb ki hivatta vagy hívta Gere Istvánt T a *, emre Fejértóról? 1-mus testis. Stephanus Bagoly, auriga dominae Nyuzoianae, annorum c i r c i t e r 22, juratus examinatus fatetu*" ad primum: 2 1 Ezen fatens22hallotta Fejértón az öreg béresnek, Gáspárnak szájából, hogy mondotta, ugyanazon héten, amelyen meghalt Nyúzó uram mondotta volna a feleségének, Szabados Katónak, ne jöjj. kutya élőmben, mert megitattál mér engem, megérejn véle. 22/a. Ad 2-dum n i h i l, ad tertium.* 2 3 Hallotta Acsádon 2 4 lakó Kozákné nevű asszonytól, hogy mondotta Rácz Györgynek Gere István, mihelyt az idő kinyílik, mindjárt Jfieggyújtja íiázát s istállóját, hadd égjen ott minden marhája. 2 5 Ad 4-tum: 2 5 Tud-

3 ja s látta bizonyosan, az elmúlt esztendőben Asszony Vásáráról 27 Fejértóra menvén Nyúzóné asszonyom Gere Istvánnal Bagamér 2 8 és Pércs 2 9 között éjszaka megszálivén,gere István Nyúzónéhoz ment a szekérre, az ernyő alá; most legközelebb való napokon Kovács János urammal Fejértóra menvén, őtőle izent Gere Istvánnak, hogy menjen Dorogra 3 0 utána, amint is elment és együtt voltak,ettek s ittak. Annakutána nagyobb fiacskáját elküldvén ezen kocsis által Fejértóra, őáltala hívatta Gerét Teremre,amint is ő hozta el kocsin. 2- da testis. Relicta vidua Stephani Kuti, Catharina Dede, annorum 56, jurata examinata fatetur ad primum: 3 1 Ezen fatens tudja, hogy Nyúzó uramnak semminemű nyavalyája /nem/ volt vacsorakor. Tiszai István itten lévén, Nyúzó uram evett-e vagy i - vott, nem tudja, de tudja azt, hogy részeg nem volt Nyúzó u- ram. Kevés idő múlván ezen fatens vetkeztette le és betakargatván az ágyon, hirtelen kezdett prüsszenteni Irtóztatóképpen, azonnal megindult orra vére, eleget mosogatták hideg vízzel, de semmiképpen nem állíthatták meg orra vére folyását. /Salvo honore s i t dictum/: 3 2 alól is menvén, három lábravalót vontak le róla, mást adtak reája. Ad 2-dum n i h i l, ad quartum: 3 3 Kilenc esztendeje lészen amióta szolgálja, de semmit nem tud hozzájuk. 3- t i a testis. Barbala Újhelyi, incapilis dominae Nyuzoianae, annorum c i r c i t e r 14, fide mediante ad primum n i h i l fatetur. Ad 2-dum, tertium pariter. Ad 4-tum: 3 4 Tudja azt bizonyosan, az elmúlt kállai böjtvásárkor^nyúzó uram feleségével együtt Fejértóra menvén, ezen fatens is ott volt, és egynehány napokig ottan voltak. Tudja azt is, hogy Nyúzó uram annak előtte sok időkkel Gere Istvánnal haragban volt, minthogy a felesége Gerének igen kedvesen fejér kenyerekkel, étellel s 1- t a l l a j gyakorta gazdálkodott, és mindenkor őáltala küldötte e l, mint szolgálótól, párnát s lepedőt is adott nekie, kiket észrevevén Nyúzó uram, a párnát is megismervén a télen ott létével, amikor sok mesterséggel megbékéltették Gerével, otthon meg is verte érette; és míg ott laktak, mindenkor ő- általa hívatta Gerét Nyúzóné, kivált olyankor mlkoron Nyúzó lefeküdt avagy aludt. De Gere István nem mutatta magát senkinek, hanem csak nekie, és mindenkor a ház mögé mentek ketten és ottan beszélgettek. És látta egyszer vasárnapi napon, hogy Gere István Fejértón, az ajtó megett való ágyon együtt feküdt Nyúzónéval, és mikoron ő az ajtót kinyitotta, ekkoron ugrott le az ágyról Gere István. Item 3^ más alkalmatossággal, a mostani csecsszopó fiacskájának nyelve leragadván, az elmúlt nyáron Beszerménybe 3 7 vitték, Gere István volt a kocsis, Nyúzóné az ülésből Gere mellé ment, és látta, hogy egymást csókolták, látta azt i s, hogy Nyúzóné kaparászott Gere körül. Item tudja azt is, sokszor Nyúzó uram otthon nen létével este későn és éjszaka is, ketten bementek a házor

4 túl való sütőbe, 3 8 látta, hogy ottan is játszottak s csókolóztak, és megparancsolta nekie az asszonya, senkinek meg ne mondja. Tudja azt is bizonyosan, az elmúlt héten 3 9 Nyúzóné Fejértóra menvén, őáltala izent Gere Istvánnak, hogy menjen Dorogra őutána, aminthogy oda is volt, onnan hazamenvén az asszonya sem tagadta. Sőt, mostan is nem jött volna Gere Teremre, ha nem hívatta volna. Gere István ideérkezvén este későn, kakasszóig ittak, az öregasszonyt és őtet gyakran kiküldvén borért s egyébért, csak ketten maradtak a házban. 4- ta testis. Éva Ungvári, ancllla major, annorum 30, jurata examinata ad primum n i h i l ; 4 0 hanem tudja azt bizonyosan, nem volt semmi nyavalyája Nyúzó uramnak este, amikoron hazament a faluból. Sőt tréfálódott vélek. És amikoron Kutiné levetkeztette s fektette, hirtelen reája esett a prüsszentés, annak utána orra vérének folyása, kit semmiképpen meg nem állíthattak. Salvo honore alól is ment, három lábravalót is adtak reája. Ad 2-dum, tertium n i h i l. Ad 4-tum:' tl Látta e- zen fatens is sokszor, hol a házban, hol a sütőben, együtt eleget játszottak, ettek s ittak. Párnát, lepedőt is adott Gerének Nyúzóné asszonyom akkor, mikoron Dadára ment volt nótáriusnak, 4 3 de harmad- avagy negyednap múlva visszament Fejértóra. Hallotta sokszor, hogy /parancsolta/ s kényszerítette Nyúzó uram, a feleségének keményen meghagyván, Gerével ne társalkodjék, és megparancsolta azt i s, ha a Gere cselédje odamegyen, bottal is verjék k i. 5- ta testis. Elizabeta Gadgy, relicta vidua Stephani Nagy, annorum 64, jurata examinata ad primum n i h i l, casum vero repentim mortis describit, ad coetera puncta n i h i l. 4 4 Super qua guidem modo praevio, per nos peracta testium fassione et attestatione, praesens litteras nostras testimoniales ad mandátum praetitulati excellentissimi domini, domini general i s, futura pro cautela, attestinas litteras testimoniales, s i g i l l o nostro usuali roboratas extradedimus. Datum Terem, die 25. marty Inclyti Comitatus Szathmariensis Processualis judlium Stephanus Ilosvay /gyürüspecsét/ Inclyti Comitatus Szathmariensis subordinatus jurassor Georgius Pazitnai /gyürüspecsét/ 4 5 Continuatio inquisitionis pro et contra relictae viduae quondam domini Michaelis Nyúzó, et complicibus ejus Quinta testis. Elisabeta Nagy, r e l i c t a Stephan! Gagy, annorum 64,

5 jurata exaninata ad primum n i h i l fatetur, casum vero repentlm mprtis describit saltem. Ad 2-dum, 3-íum et 4-tum nih i l. 4 6 ' Sextus testis. Andreas Szakács, annorum 40- fide mediante fatetur, ad primum circumstantionaliter: 4 7 Tudja s hallotta, Nyúzóné asszonyom kállai böjtvásár után hazajővén Teremre Fejértóról kérdette, hol maradott s hol vagyon az úr, arra felvévén mondotta, tudja az ördög, hol maradott, oda részegeskedik valahol, engemet bezzeg összeronta 4 8 Fejértón! Ezen fatens kérdezte, miért. Nyúzóné arra mondotta, hogy Gerével Így vagyunk szóban, de ha csak Isten meg nem öl, bizony egy hét múlva Teremnek lakosa nem leszek! Fejértóról másnap hazaérkezvén Nyúzó uramteremre, látta ezen fatens, hogy ábrázatjában püffedezett és nem oly színben vagyon, mint annak előtte. Orra vére is megindulván, ezen fatens mondja: Lém, mióta kapitánynak tették 4 9 kegyelmedet, örökké szolgálom, de nem láttam, hogy orra vére ment volna! Arra mondotta Nyúzó uram, talán azért, hogy régen nem ivott bort. Látta annak utánna amikoron lefeküdt, az ágyában csakhamar a prüsszentés reá esett, és annak utána a vér úgy ment aztán, valamint kitért, 5 0 semmiképpen meg nem állíthatták, és csakhamar, éjfél tájban meg is halt; gyomra s melle egészen olyan volt, mint a kék posztó egészen. Ad 2-dum n i h i l. Ad 3-ium: 5 1 Hallotta 6ere Istvántól, hogy Nyúzó uramat fenyegette, és azt mondotta, őreá marad meg minden jószága. Ad 4-tum: 5 2 Sokszor látta azt i s, hogy együtt játszottak, s csókolóztak,és hallotta Nyözónétól.hogy nem kell se testének,se lelkének Nyúzó uram, az elmúlt napokon pedig Teremen a maga ágyában hálatta Gere Istvánt,és tudja, hogy az asszony hívatta Gerét Teremre. Septimus testis. Michael Borsos, providus Excellentíssimi Domini, Domini Generális Alexandri Károlyi, civis Teremiensis, annorum c i r c i t e r 46, juratus examinatus fatetur: 5 3 Hallotta a Nyúzóné asszonyom atyjától, Szabados Mihálytól holta után Nyúzó uramnak, sokszor megmondotta és kérte, hogy ne menjen Fejértóra, mert ott vesztik e l. Azt is hallotta azon Szabados Mihálytól, bár száz asszony veszett volna el inkább o- lyan, mint az ő leánya. Ad 2-dum, tertium n i h i l. Ad 4-tum: 5 4 Tudja s hallotta, hogy Gerét Nyúzóné hívatta Teremre. Octava testis. Catharina Kuti, annorum 18, jurata examinata n i h i l fassa, hoc certum, quod sit disposita, ex relationa aliorum testium. 5 5 Nona testis. Barbala Dobó, consors Georgii Rácz, pro hic et nunc pregnáns, annorum c i r c i t e r 17, juxta jputitatum conscientiae fatetur, ad primum n i h i l, ad 2-dum: 5 6 Az elmúlt kállai bőjtvásárban együtt lévén Nyúzónéval ezen fatens, amikoron már indulófélben voltak, parancsolta, hoay menjen el és hozzon neki egy 14 pénzért egérmaszlagot, 5 ' ki is kérdette

6 az asszonytól, minek azt, asszonyom, arra mondotta, egy beteg tinó vagyon, annak adatom meginnya; amint el is menvén ezen fatens, a vásárban talált egy kalmárasszonynál, tudakozván a fatenstöl,minek és kinek v i s z i, amaz mondotta, hogy Nyúzóné asszonyom v i t e t i egy beteg tinónak. A kalmárasszony papirosba takargatván odaadta a menyecskének és mondotta, fiam, hozzá ne nyúlj a kezeddel, mert ha a szemedhez érteted kezedet, a szemedet is kieszi. Nyúzónénak odaadta az egérmaszlagot, ki is keszkenőjébe kötötte és a zsebébe tette. Azon napon Fejértóra menvén ezen fatensnek mondotta Nyúzóné, bezzeg hiába hozattam veled az egérmaszlagot, kirántottam a zsebemből, mind elomlott, semmit nem vehettem fel belőle, de ezen fatens nem látta. Item tudja azt is ezen fatens, akkori ott létekkel Nyúzóné Dorogra ment Nyúzó uram akaratja ellen. Innen visszamenvén Fejértóra Gyapjasné nevo asszonytól hozott egy sajtot, melyet is meglátván Nyúzó uram, mondotta: Be szép sajt ez f i am, Kató! A felesége kérdezte, eszik-e belőle. Nyúzó Uram mondotta: Adj egy keveset! Azonnal az asszony maga szelt belőle és tányérra az asztalra elébe tette, kit is egészen megevett Nyúzó uram, és dicsérte, hogy igen jó sajt. Tudja azt is ezen fatens, akkoron csakhamar összevesztek ketten, azon napon keményen megvervén feleségét Nyúzó uram, sokaknak hallására Gere kurvájának kiáltotta. És azt mondotta: Várj reá, ilyen s ilyen kurvája, mert maholnap eskettetek reád,58 tudom, hogy kijő kurvaságod, de bizony fejedet vétetem! Tudom, hogy a mostani gyermekedet is a latroddal csináltad, énnekem nem kell, kezembe sem veszem! Úgy látom, azon igyekezel, hogy engem elveszjts és maholnap Gere felesége légy, de soha Fejértóra nem jövök többször! Azon, felül megírt sajtot pedig, úgy hallotta magától Nyúzónétól, négyfelé szelvén a kocsisoknak osztotta. Decimus t e s t i s. Georgius Rácz, annorum c i r c i t e r 22, fide mediante ad primum nihil fatetur et secundum: f f 5 Hallotta másoktól, hogy Nyúzóné asszonyom mezítelen egérfiakat szedetett, azt megaszalva megtörték és borban megadták innya, hogy az bort megunattassák vele. Ad 3-ium: 60 Az elmúlt télen ezen fatens Fejértón együtt lévén Gerével a Vég István házában, Gere arra kérte ezen fatenst: Lelkem, pajtásom nosza légy igaz barátom! Szolgálj énnekem amire kérlek, mert ha Isten boldogít f e l t e t t szándékomban, tudom, hogy Isten most csakhamar meg is adja, meglátod, hogy szolgálok és neked is jó urad leszek, mert én parancsolok nem sokára! Mondd meg az aszszonynak, csizmát küldjön avagy pénzt, mert nincsen csizmám. Ha azt nem cselekszi, amit fogadott, soha nem lesz gratiája 5 1 előttem. De ezen fatens nem mondotta. Ad 4-tum: 6 2 Hallotta az asszonytól akkor, mikor Fejértóról hazajött Teremre: Hiszem Istent, Rácz György, hogy két vagy három hét múlva nem

7 l e s z e k Teremnek l a k o s a, mert már a B e n k é n é házára meg i s a l kudtunk! Csak az a híja, hogy pénzt kell olvasni érette, de tudja meg Gáspár, a szolga, Gerével kiszáratom belőle a sok hiába való szót! Hallotta ezen fatens Nyúzó uramtól másnap, amikor hazaérkezett, mondotta: Bár el ne megyek vala én Fejértóra, mert eleget adtak ennem s innom ott, megérem véle! Hanem annak az én kurva feleségemnek hírem nélkül a korcsmától egy pénzt se adj, akármint kérjen! Actum in oppido Nagy Károly, die 26. mensis martii Praefati Inclyti Comitatus Szathmariensis Judlium Stephanus Horog mpr.63 /gyürüspecsét/

8 J E G Y Z E T E K 1./ A kuruc küzdelmek költészete. Válogatta és sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest, , 672., Ráday Pál iratai, Sajtó alá rendezte Benda Kálmán és Maksay Ferenc /Archívum Rákóczianum. II.Rákóczi Ferenc levéltára. I. osztály: XIV. kötet/. Budapest, o. és Mercurius Veridicus, Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, , 109. o. 3. / Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára. Budapest, , / Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A Nagy Károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán, ötödik kötet. II. Rákóczi Ferenc fejedelem korabeli oklevelek és levelezések, Budapest, o. 5. / Thaly Kálmán: Az erdélyi kuruc haderő létszáma 1704-ben. Hadtörténelmi Közlemények, o. /A zárójelbe tett részek Thaly Kálmán magyarázó kiegészítései!/ 6. / Köpeczi Béla - R.Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, o. I. 1 Thaly Kálmán: Heraldikai és sphragistikai adatok a Rákóczi -korból. Turul, o. 8. / Lásd a 4. számkú lábjegyzetet! 9. / Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai, Budapest, o. 10. / Thaly i.m. Turul, o. II. / U.o. 52.o. 12. / A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címeres levelei, 4. kötet, Leírta +dr. Áldásy Antal egyetemi ny.r. tanár. Sajtó alá rendezte dr. Czobor Alfréd. Budapest, o. 13. / Magyar nemes családok. VIII. kötet. írta Kempelen Béla. Budapest, o.

9 14. / Falu Szatmár vármegyében, Nagykárolytól délkeletre. 15. / Mi, alulírott szolgabíró és esküdt, elismerjük jelen sorainkkal, hogy mi a Nagyméltóságú és Méltóságos úr, Nagykárol y i Károlyi Sándor tábornok és főispán úr megbízólevele szerint Mezőterem faluban, az alulírott tanúk vallomásait és bizonyításait, a nekünk átadott kérdspontok sorrendjében meghallgattuk és feljegyeztük a következő módon és formában: Arról kérdés Először. 16. / Másodszor. 17. / Részleteket. 18. / Rácfejértó, Fejértó - a mai Újfehértó. 19. / Harmadszor. 20. / Negyedszer. 21. / Első tanú. Bagoly István, Nyúzóné úrnő kocsisa, körülbelül 22 éves, eskü alatt kihallgatva vallja az elsőre. 22. / Vallomást tevő. 22/a. Megéri valamivel = megelégszik, beéri vele. 23. / A másodikra semmit, a harmadikra. 24. / Acsád-a mai Nyíracsád. 25. / Vagyona, kincse. 26. / A negyedikre. 27. / Asszonyvására - falu Bihar vármegyében, az Érmellékén, Székelyhíd szomszédságában. 28. / Falu Bihar vármegyében. 29. / A mai Vémospércs; hajdúváros. 30. / Dorog-a mai Hajdúdorog; hajdúváros.

10 31. / Második tanú. Kuti István özvegye, Dede Katalin, 56 éves, eskü alatt kihallgatva vallja az elsőre: 32. / Elnézést kérve legyen mondva. 33. / A másodikra semmit, a negyedikre: 34. / Harmadik tankú. Újhelyi Borbála, Nyúzóné asszonyom szobalánya, körülbelül 14 éves, tiszta lelkiismerettel az elsőre semmit se vall. A másodikra, harmadikra szintén. A negyedikre: 35. / A böjt idején tartott vásár ban a nagyböjt február 25- én kezdődött és április 11-ig tartott /Mivel e tanúvallomást március 25-én vették f e l, a vásárt valamikor február 25. és március 25-e között tartották/. 36. / Nemkülönben. 37. / Beszermény - Böszörmény, a mai Hajdúbőszörmény. 38. / Sütő - az udvaron álló kis épület, melyben a sütőkemence van. 39. / 1716 március 15 és március 21 között. 40. / Negyedik tanú. Ungvári Éva, idősebb cseléd, 30 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit: 41. / Tisztességgel szólván. 42. / A másodikra, harmadikra semmit. A negyedikre: 43. / Jegyzőnek. 44. / Ötödik tanú. Gadgy Erzsébet, Nagy István magányos özvegye, 64 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit, azonban a váratlan halálesetet elmondjaj a többi kérdőontra semmit. 45. / Mindenesetre erről, az előbbi módon általunk véghezvitt tanúvallatásról és bizonyításról jelen bizonyságlevelünket a fentebb címzett nagyméltóságú tábornok úr rendeletére, a jövőbeni óvás kivédésére szokásos pecsétünkkel megerősítve k i adtuk. Kelt Terem, március 25-én. Nemes Szatmár vármegye járási szolgabírája Ilosvay István Nemes Szatmár vármegye alárendelt esküdtje Pazitnai György

11 46. / A vizsgálat folytatása néhai Nyúzó Mihály úr magányos özvegye és bűntársai ügyében. ötödik tanú. Nagy Erzsébet, Gagy István özvegye, 64 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit se v a l l, a váratlan halálesetet elmondja legalább; a másodikra, harmadikra és negyedikre semmit. /Megjegyzés: az ötödik tanú már fentebb is szerepelt, csak akkor fordítva írták a nevét - Gadgy Erzsébet, Nagy István özvegye!/ 47. / Hatodik tanú. Szakács András, 40 éves, tiszta lelkiismerettel vallja, az elsőre körülményesen: 48. / összeront - tönkretesz, megaláz. 49. / Nyúzó Mihály 1705-ben vagy 1706-ban lett ezereskapitány. 50. / Kifért értelemben. 51. / A másodikra semmit. A harmadikra: 52. / A negyedikre: 53. / Hetedik tanú. Borsos Mihály, -a nagyméltóságú úr, Károlyi Sándor tábornok úr gondnoka, teremi polgár, körülbelül 46 éves, eskü alatt kihallgatva vallja: 54. / A másodikra, harmadikra semmit. A negyedikre: 55. / Nyolcadik tanú. Kuti Katalin, 18 éves,, eskü alatt k i h a l l gatva semmit se vallott, i t t értesült, hogy áll a helyzet, a többi tanú előadásából. 56. / Kilencedik tanú. Dobó Borbála, Rácz György felesége, jelenleg terhes, körülbelül 17 éves, a lelkiismeret átgondolása után vallja, az elsőre semmit, a másodikra: 57. / Egérmérget /ma patkányméregnek mondanánk/. 58. / Értsd: vizsgálatot indíttat a felesége ellen, tanúkat állít. 59. / Tizedik tanú. Rácz György, körülbelül 22 éves, tiszta l e l k i ismerettel az elsőre semmit se vallott, és a másodikra: 60. / A harmadikra: 61. / Értsed: nem lesz kedvelt. 62. / A negyedikre:

12 63./ Bevégezve Nagykároly városában 1716 március 26-án. A fentebb említett Nemes Szatmár vármegye szolgabírája Horog István Megjegyzés: A tanúval látási jegyzőkönyvhöz csatolt iratból még annyi derül ki, hogy Nyúzó Mihály özvegyének ügyét január 13-án tárgyalta Csengeren Szatmár vármegye törvényszéke: a vádat a két alispán, Klobvsiczky György és Gyulaffy László képviselte: a megyei ügyész, Ragály Ferenc halálbüntetés kiszabását indítványozta: végső ítélet ekkor még nem született, csak arról határoztak, hogy az ügy iratait a vádlott részére másolatban ki kell adni.

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ A.S. Puskin Mese a halászról meg a kis halról Öregember, öregasszonyával, Kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban Harminchárom esztendeje már. Öregasszony

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Pázmány Péter: Összes művei

Pázmány Péter: Összes művei PPEK 600 Pázmány Péter: Összes művei Pázmány Péter Összes művei a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Á Á Á Á Á ö ő ü Ü ö ő ú ű ő ü ü ő ű ö ű ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ű ö ö ö ő ő Ü ő ő ű ö ő ő Ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ú ü ő ü ű ö ö ü ű ő ö ő ö ő ű ő ö ő ü ö ű ő ö ö Ü ö ö ő ő ö ő ű ő ő ü ö ő ő ú

Részletesebben

É ö í ö í í ű ö ö ú í í ú í ó Ó ö ú í ö ú í ű ö ü ó ü ó í ó ó ű ü í ű ö ó ó í ö Ü Ó í ó ű ó í ó ö ü ó í í ö ö í ó ö ú í ó ó í ó Ü ó í ü ű ö ü ó ó ö ö ö ö í ö ú Ó í í í ü ó ö ü í ó í Á Ó í ó ó ó ú Á ö í

Részletesebben

ű ü ű ű ű ű ö Á ö ö ú ú ö ö ö ü ö ö ö ű ö ú ú ű ö ö ü ö ö ú ö ü ü ö ü ö ű ö ö ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ű ö ű ü ö ö ü ű ö ü ö ű ü ű ö ö ú ű ö ú ö ö ü ű ű ö ű ü ö ű ö ö ö ú ö ü ö ö ö ö ú ü ü ö ö ü ö ö ö ö

Részletesebben

É á á á ö á á á á á á á á á ű á á á á á á á ű á á á ö á á á á á á á á á á á á á á á ű á ű á á á ö á á ú á á á á á ö ű á ű á á ü á á á É É ú É ü É ü Ú Á É ú Ú Á É Ü É Ú É Ú ű á ű á á ü Í Ú ü Á á É É ű á

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

SOMOGY MEGYE ESEMÉNYNAPTÁR 2014. ŐSZ

SOMOGY MEGYE ESEMÉNYNAPTÁR 2014. ŐSZ SOMOGY MEGYE ESEMÉNYNAPTÁR 2014. ŐSZ IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2014.09.12. 14.00 Lengyeltóti,sportpálya U 10/11 és U 12/13 alkp-i csoportok tornái Sipos Zoltán 2014.09.13. 9.00 Balatonkiliti,B.Vasas

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

I. feladat. Melegítsünk be!

I. feladat. Melegítsünk be! I. feladat Melegítsünk be! Pihentek vagytok? Bizonyíthatjátok! Fejtsétek meg a rejtvény! (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 9 pont 1. Simára borotvált arccal 1704. április 1-jén állt át a kurucokhoz ez a tábornok.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

É É ö Ú Ú É ö ő ö É É Ő É É ű ú ö ő ö ő ő ü ö ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ö ű ö É É É É É ö ö ö ö ő ú ö ü É É ő ő ö ő ú ú ü ő ö ő ő ú ő ö É ő ő ű ő ö ú ő ő ő ü ö ö ü ő ú É Ú ö ő ő ö ö ő ő ő ő ö ö ö ő ő ő ü ő ű

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 1 Éves beszámoló 2014. ÚJ VILÁG Alapítvány Székhely: 6914. Pitvaros, Rákóczi u. 19 Mobil: 06-70-203-2962 e-mail: ujvilagert@index.hu 2 Tartalom Az ÚJ VILÁG Alapítvány 2014. évi tevékenysége... 3 Kiemelt

Részletesebben

HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA

HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA Ez a játék oly vidám, Legyél te is cimboránk, Ez itt már a nagyvilág, Felejtsd el az iskolát. Ez a hely vár most rád, NINCS IS JOBB HETEDHÉTVÁROSNÁL! HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA Második évfolyam 3. szám

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva.

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Életkor: 3. osztály Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: Egymás mellett élés, segítségnyújtás A óra célja és feladata: A segítségnyújtás erkölcsi szükségszerűségének

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Velem Községi... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

ő ő ö ő ö ő Ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ó ö ö Ő ő ó ö ő ű ő ü ú ő ő ő ó ő ö ű ű ő ó ő ű ő ő ő ő ő ö ű Ó Ú ű ő ü ú ő ő ö ő ó ő ű ő ö ó ö ö ő ű ű ő ó ő ü ó ó ü ó ó ö ű ő ű ö ó ő ö ü ö ő ő ű ű ő ő ő ö ó ó ő

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben