N / /, " 6 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N /16 5 0-1 7 0 4 /, 1 6 7 2-1690 1 6 9 3-1704 " 6 M"

Átírás

1 SIPOS FERENC NYŰZÓ MIHÁLY HALÁLA Ki ne hallott volna Nyúzó Mihályról, a Rákóczi-szabadságharc híres ezereskapitányáról?! Neve bekerült a kuruc költészetbe,! egyik haditettét az első hazai hírlap /Mercurius Veridicus ex Hungária/ örökítette meg, 2 aláírása, pecsétje ott van a nevezetes szatmári békeokmányon! 3 Személye számunkra azért is kedves, mert szabolcsi tájon ringott a bölcsője: Újfehértón /vagy ahogy akkoriban nevezték: Rácz-Fejértón/ született.4 Jobbágy családból származott. Hogy mikor csapott fel kuruc vitéznek, nem tudjuk. Csak sejtjük, hogy már Thököly Imre hadseregében is harcolhatott. Ugyanis Nyúzó Mihályt 1704-ben Erdélvben találjuk, ekkor gróf Pekry Lőrinc ezredében már vicekapitány. Erről az ezredről azt is tudni k e l l, hogy ez a "néhai tekintetes, nagyságos /báró/ Orlay Miklós urammal jött törökországi had /Thököly-féle régi kurucok/, ki azután /Orlay halála után/ méltóságos gróf Pekry Lőrinc uram őnagysága keze alá jutott." 5 Mit tudunk Orlay Miklósról? "Orlay Miklós báró / k /, putnoki kapitány, 1672-től a bujdosó seregek, majd Thököly magas rangú t i s z t j e őszén Thökölyvel Törökországba menekült, 1693-tól a bujdosók lovasságának parancsnoka és több ízben Thököly portai követe elején a bujdosó hadakkal benyomult Erdélybe, és Rákóczi kurucaihoz csatlakozott. Néhány hónap múlva bekövetkezett halálát mérgezésnek tulajdonították."6 Máról holnapra nem lesz valakiből /pláne jobbágyból!/ vicekapitány - nagy a valószínűsége, hogy Nyúzó Mihály évekig szolgált Thököly Imre kuruc seregében, s fokozatosan haladt előre a ranglétrán: 1690 őszén minden bizonnyal jómaga is elhagyta az országot. Vagy ha a kuruckirály szerencsecsillagának lehanyatlásakor még itton maradt, akkor 1697-ben, a hegyaljai felkelés leverése után kellett emigrálnia! így érkezhetett 1704 elején Orlay Miklós ezredével Törőkországból Erdélybe. / I t t jegyzem meg, hogy Thaly Kálmán erdélyi születésűnek gondolta Nyúzó Mihályt, mivel az erdélyi hadműveletekben vett részt. 7 Ez az egyetlen adatból levont következtetés felületesnek bizonyult, hisz az 1706-os mustrakönyvben 8 Nyúzó Mihály újfehértói származásúként szerepel!/ II.Rákóczi Ferenc 1705-ben szabadította fel a jobbágyi állapotból Nyúzó Mihályt, 9 majd 1707 május 20-án Szerencsen címeres nemeslevelet állíttatott ki száméra. 1 0 Pár hónap múlva, 1707 december 13-án Kassán birtokadományban is részesül Nyúzó Mihály: megkapja Rákóczitól a Bihar vérmegyei Asszonyvásárhely nevű fa-

2 Nyúzó Mihály a Rákóczi-szabadságharc után is nemesember maradt: III. Károly Bécsben 1712 augusztus 15-én nemességet és e l mert adományozott neki. 1 2 E nemeslevelet 1712 december 15-én hirdették ki Szatmár vármegyében. 1 3 A kortársak feljegyzéseiben, levelezéseiben sok apró adat maradt fent Nyúzó Mihályról, ezekből a Rákóczi-szabadságharc alatti pályafutása összeállítható. Mindmáig keveset tudtunk viszont a szatmári békekötés utáni életkörülményeiről, haláláról. A Szabolcs vármegyei közgyűlési iratok között újfehértói vonatkozású adatok után kutatva került a kezembe az alábbi, eredeti tanúvallomás! jegyzőkönyv /jelzete: SZSZML IV.A.1. Fasc. 18. nro /: Nos, infraseripti judlium et jurassor recognoscimus tenoré raesentium, quod nos penes commissionem Excellentissimi ac II Iustrissimi Domini, Domini Generális et Supremi Comitis, Alexandri Károlyi de Nagy Károly in possessione Mező Terem, 1 4 infraseriptorumtestium fassiones et attestationes, juxta sequentia nobis porrecta de eo utri puncta excepimus et conseripsimus modo et forma sequenti: De eo utrum Primo.^Tudja-e, látta-e, hallotta-e mástól valakitől a tanú szegény néhai Nyúzó Mihály uram hirtelen s véletlen való halálának kicsoda volt szerző-oka? Secundo.16 Tud-e, látott-e, hallott-e a tanú oly circumstantiákatv hogy valaki ételben.vagy italban adott vagy adatott volna valamely mérget Rácz Fejértón 1 8 avagy i t t, Teremen Nyúzó u- ramnak, amely által következett hirtelen való halála? Tertio. 1 9 Ennek előtte való esztendőkben vagy napokban hallotta-e valamely embernek oly fenyegetőzését, ki kárára vagy halálára célozott Nyúzó uramnak? Quarto. 2 0 Nyúzó uram életében avagy immár nolta után is tudja-e, látta-e NyúzÓné asszonyomnak Gere Istvánnal való törvénytelen társalkodását, és mit tud, látott hozzájuk a tanú, legközelebb ki hivatta vagy hívta Gere Istvánt T a *, emre Fejértóról? 1-mus testis. Stephanus Bagoly, auriga dominae Nyuzoianae, annorum c i r c i t e r 22, juratus examinatus fatetu*" ad primum: 2 1 Ezen fatens22hallotta Fejértón az öreg béresnek, Gáspárnak szájából, hogy mondotta, ugyanazon héten, amelyen meghalt Nyúzó uram mondotta volna a feleségének, Szabados Katónak, ne jöjj. kutya élőmben, mert megitattál mér engem, megérejn véle. 22/a. Ad 2-dum n i h i l, ad tertium.* 2 3 Hallotta Acsádon 2 4 lakó Kozákné nevű asszonytól, hogy mondotta Rácz Györgynek Gere István, mihelyt az idő kinyílik, mindjárt Jfieggyújtja íiázát s istállóját, hadd égjen ott minden marhája. 2 5 Ad 4-tum: 2 5 Tud-

3 ja s látta bizonyosan, az elmúlt esztendőben Asszony Vásáráról 27 Fejértóra menvén Nyúzóné asszonyom Gere Istvánnal Bagamér 2 8 és Pércs 2 9 között éjszaka megszálivén,gere István Nyúzónéhoz ment a szekérre, az ernyő alá; most legközelebb való napokon Kovács János urammal Fejértóra menvén, őtőle izent Gere Istvánnak, hogy menjen Dorogra 3 0 utána, amint is elment és együtt voltak,ettek s ittak. Annakutána nagyobb fiacskáját elküldvén ezen kocsis által Fejértóra, őáltala hívatta Gerét Teremre,amint is ő hozta el kocsin. 2- da testis. Relicta vidua Stephani Kuti, Catharina Dede, annorum 56, jurata examinata fatetur ad primum: 3 1 Ezen fatens tudja, hogy Nyúzó uramnak semminemű nyavalyája /nem/ volt vacsorakor. Tiszai István itten lévén, Nyúzó uram evett-e vagy i - vott, nem tudja, de tudja azt, hogy részeg nem volt Nyúzó u- ram. Kevés idő múlván ezen fatens vetkeztette le és betakargatván az ágyon, hirtelen kezdett prüsszenteni Irtóztatóképpen, azonnal megindult orra vére, eleget mosogatták hideg vízzel, de semmiképpen nem állíthatták meg orra vére folyását. /Salvo honore s i t dictum/: 3 2 alól is menvén, három lábravalót vontak le róla, mást adtak reája. Ad 2-dum n i h i l, ad quartum: 3 3 Kilenc esztendeje lészen amióta szolgálja, de semmit nem tud hozzájuk. 3- t i a testis. Barbala Újhelyi, incapilis dominae Nyuzoianae, annorum c i r c i t e r 14, fide mediante ad primum n i h i l fatetur. Ad 2-dum, tertium pariter. Ad 4-tum: 3 4 Tudja azt bizonyosan, az elmúlt kállai böjtvásárkor^nyúzó uram feleségével együtt Fejértóra menvén, ezen fatens is ott volt, és egynehány napokig ottan voltak. Tudja azt is, hogy Nyúzó uram annak előtte sok időkkel Gere Istvánnal haragban volt, minthogy a felesége Gerének igen kedvesen fejér kenyerekkel, étellel s 1- t a l l a j gyakorta gazdálkodott, és mindenkor őáltala küldötte e l, mint szolgálótól, párnát s lepedőt is adott nekie, kiket észrevevén Nyúzó uram, a párnát is megismervén a télen ott létével, amikor sok mesterséggel megbékéltették Gerével, otthon meg is verte érette; és míg ott laktak, mindenkor ő- általa hívatta Gerét Nyúzóné, kivált olyankor mlkoron Nyúzó lefeküdt avagy aludt. De Gere István nem mutatta magát senkinek, hanem csak nekie, és mindenkor a ház mögé mentek ketten és ottan beszélgettek. És látta egyszer vasárnapi napon, hogy Gere István Fejértón, az ajtó megett való ágyon együtt feküdt Nyúzónéval, és mikoron ő az ajtót kinyitotta, ekkoron ugrott le az ágyról Gere István. Item 3^ más alkalmatossággal, a mostani csecsszopó fiacskájának nyelve leragadván, az elmúlt nyáron Beszerménybe 3 7 vitték, Gere István volt a kocsis, Nyúzóné az ülésből Gere mellé ment, és látta, hogy egymást csókolták, látta azt i s, hogy Nyúzóné kaparászott Gere körül. Item tudja azt is, sokszor Nyúzó uram otthon nen létével este későn és éjszaka is, ketten bementek a házor

4 túl való sütőbe, 3 8 látta, hogy ottan is játszottak s csókolóztak, és megparancsolta nekie az asszonya, senkinek meg ne mondja. Tudja azt is bizonyosan, az elmúlt héten 3 9 Nyúzóné Fejértóra menvén, őáltala izent Gere Istvánnak, hogy menjen Dorogra őutána, aminthogy oda is volt, onnan hazamenvén az asszonya sem tagadta. Sőt, mostan is nem jött volna Gere Teremre, ha nem hívatta volna. Gere István ideérkezvén este későn, kakasszóig ittak, az öregasszonyt és őtet gyakran kiküldvén borért s egyébért, csak ketten maradtak a házban. 4- ta testis. Éva Ungvári, ancllla major, annorum 30, jurata examinata ad primum n i h i l ; 4 0 hanem tudja azt bizonyosan, nem volt semmi nyavalyája Nyúzó uramnak este, amikoron hazament a faluból. Sőt tréfálódott vélek. És amikoron Kutiné levetkeztette s fektette, hirtelen reája esett a prüsszentés, annak utána orra vérének folyása, kit semmiképpen meg nem állíthattak. Salvo honore alól is ment, három lábravalót is adtak reája. Ad 2-dum, tertium n i h i l. Ad 4-tum:' tl Látta e- zen fatens is sokszor, hol a házban, hol a sütőben, együtt eleget játszottak, ettek s ittak. Párnát, lepedőt is adott Gerének Nyúzóné asszonyom akkor, mikoron Dadára ment volt nótáriusnak, 4 3 de harmad- avagy negyednap múlva visszament Fejértóra. Hallotta sokszor, hogy /parancsolta/ s kényszerítette Nyúzó uram, a feleségének keményen meghagyván, Gerével ne társalkodjék, és megparancsolta azt i s, ha a Gere cselédje odamegyen, bottal is verjék k i. 5- ta testis. Elizabeta Gadgy, relicta vidua Stephani Nagy, annorum 64, jurata examinata ad primum n i h i l, casum vero repentim mortis describit, ad coetera puncta n i h i l. 4 4 Super qua guidem modo praevio, per nos peracta testium fassione et attestatione, praesens litteras nostras testimoniales ad mandátum praetitulati excellentissimi domini, domini general i s, futura pro cautela, attestinas litteras testimoniales, s i g i l l o nostro usuali roboratas extradedimus. Datum Terem, die 25. marty Inclyti Comitatus Szathmariensis Processualis judlium Stephanus Ilosvay /gyürüspecsét/ Inclyti Comitatus Szathmariensis subordinatus jurassor Georgius Pazitnai /gyürüspecsét/ 4 5 Continuatio inquisitionis pro et contra relictae viduae quondam domini Michaelis Nyúzó, et complicibus ejus Quinta testis. Elisabeta Nagy, r e l i c t a Stephan! Gagy, annorum 64,

5 jurata exaninata ad primum n i h i l fatetur, casum vero repentlm mprtis describit saltem. Ad 2-dum, 3-íum et 4-tum nih i l. 4 6 ' Sextus testis. Andreas Szakács, annorum 40- fide mediante fatetur, ad primum circumstantionaliter: 4 7 Tudja s hallotta, Nyúzóné asszonyom kállai böjtvásár után hazajővén Teremre Fejértóról kérdette, hol maradott s hol vagyon az úr, arra felvévén mondotta, tudja az ördög, hol maradott, oda részegeskedik valahol, engemet bezzeg összeronta 4 8 Fejértón! Ezen fatens kérdezte, miért. Nyúzóné arra mondotta, hogy Gerével Így vagyunk szóban, de ha csak Isten meg nem öl, bizony egy hét múlva Teremnek lakosa nem leszek! Fejértóról másnap hazaérkezvén Nyúzó uramteremre, látta ezen fatens, hogy ábrázatjában püffedezett és nem oly színben vagyon, mint annak előtte. Orra vére is megindulván, ezen fatens mondja: Lém, mióta kapitánynak tették 4 9 kegyelmedet, örökké szolgálom, de nem láttam, hogy orra vére ment volna! Arra mondotta Nyúzó uram, talán azért, hogy régen nem ivott bort. Látta annak utánna amikoron lefeküdt, az ágyában csakhamar a prüsszentés reá esett, és annak utána a vér úgy ment aztán, valamint kitért, 5 0 semmiképpen meg nem állíthatták, és csakhamar, éjfél tájban meg is halt; gyomra s melle egészen olyan volt, mint a kék posztó egészen. Ad 2-dum n i h i l. Ad 3-ium: 5 1 Hallotta 6ere Istvántól, hogy Nyúzó uramat fenyegette, és azt mondotta, őreá marad meg minden jószága. Ad 4-tum: 5 2 Sokszor látta azt i s, hogy együtt játszottak, s csókolóztak,és hallotta Nyözónétól.hogy nem kell se testének,se lelkének Nyúzó uram, az elmúlt napokon pedig Teremen a maga ágyában hálatta Gere Istvánt,és tudja, hogy az asszony hívatta Gerét Teremre. Septimus testis. Michael Borsos, providus Excellentíssimi Domini, Domini Generális Alexandri Károlyi, civis Teremiensis, annorum c i r c i t e r 46, juratus examinatus fatetur: 5 3 Hallotta a Nyúzóné asszonyom atyjától, Szabados Mihálytól holta után Nyúzó uramnak, sokszor megmondotta és kérte, hogy ne menjen Fejértóra, mert ott vesztik e l. Azt is hallotta azon Szabados Mihálytól, bár száz asszony veszett volna el inkább o- lyan, mint az ő leánya. Ad 2-dum, tertium n i h i l. Ad 4-tum: 5 4 Tudja s hallotta, hogy Gerét Nyúzóné hívatta Teremre. Octava testis. Catharina Kuti, annorum 18, jurata examinata n i h i l fassa, hoc certum, quod sit disposita, ex relationa aliorum testium. 5 5 Nona testis. Barbala Dobó, consors Georgii Rácz, pro hic et nunc pregnáns, annorum c i r c i t e r 17, juxta jputitatum conscientiae fatetur, ad primum n i h i l, ad 2-dum: 5 6 Az elmúlt kállai bőjtvásárban együtt lévén Nyúzónéval ezen fatens, amikoron már indulófélben voltak, parancsolta, hoay menjen el és hozzon neki egy 14 pénzért egérmaszlagot, 5 ' ki is kérdette

6 az asszonytól, minek azt, asszonyom, arra mondotta, egy beteg tinó vagyon, annak adatom meginnya; amint el is menvén ezen fatens, a vásárban talált egy kalmárasszonynál, tudakozván a fatenstöl,minek és kinek v i s z i, amaz mondotta, hogy Nyúzóné asszonyom v i t e t i egy beteg tinónak. A kalmárasszony papirosba takargatván odaadta a menyecskének és mondotta, fiam, hozzá ne nyúlj a kezeddel, mert ha a szemedhez érteted kezedet, a szemedet is kieszi. Nyúzónénak odaadta az egérmaszlagot, ki is keszkenőjébe kötötte és a zsebébe tette. Azon napon Fejértóra menvén ezen fatensnek mondotta Nyúzóné, bezzeg hiába hozattam veled az egérmaszlagot, kirántottam a zsebemből, mind elomlott, semmit nem vehettem fel belőle, de ezen fatens nem látta. Item tudja azt is ezen fatens, akkori ott létekkel Nyúzóné Dorogra ment Nyúzó uram akaratja ellen. Innen visszamenvén Fejértóra Gyapjasné nevo asszonytól hozott egy sajtot, melyet is meglátván Nyúzó uram, mondotta: Be szép sajt ez f i am, Kató! A felesége kérdezte, eszik-e belőle. Nyúzó Uram mondotta: Adj egy keveset! Azonnal az asszony maga szelt belőle és tányérra az asztalra elébe tette, kit is egészen megevett Nyúzó uram, és dicsérte, hogy igen jó sajt. Tudja azt is ezen fatens, akkoron csakhamar összevesztek ketten, azon napon keményen megvervén feleségét Nyúzó uram, sokaknak hallására Gere kurvájának kiáltotta. És azt mondotta: Várj reá, ilyen s ilyen kurvája, mert maholnap eskettetek reád,58 tudom, hogy kijő kurvaságod, de bizony fejedet vétetem! Tudom, hogy a mostani gyermekedet is a latroddal csináltad, énnekem nem kell, kezembe sem veszem! Úgy látom, azon igyekezel, hogy engem elveszjts és maholnap Gere felesége légy, de soha Fejértóra nem jövök többször! Azon, felül megírt sajtot pedig, úgy hallotta magától Nyúzónétól, négyfelé szelvén a kocsisoknak osztotta. Decimus t e s t i s. Georgius Rácz, annorum c i r c i t e r 22, fide mediante ad primum nihil fatetur et secundum: f f 5 Hallotta másoktól, hogy Nyúzóné asszonyom mezítelen egérfiakat szedetett, azt megaszalva megtörték és borban megadták innya, hogy az bort megunattassák vele. Ad 3-ium: 60 Az elmúlt télen ezen fatens Fejértón együtt lévén Gerével a Vég István házában, Gere arra kérte ezen fatenst: Lelkem, pajtásom nosza légy igaz barátom! Szolgálj énnekem amire kérlek, mert ha Isten boldogít f e l t e t t szándékomban, tudom, hogy Isten most csakhamar meg is adja, meglátod, hogy szolgálok és neked is jó urad leszek, mert én parancsolok nem sokára! Mondd meg az aszszonynak, csizmát küldjön avagy pénzt, mert nincsen csizmám. Ha azt nem cselekszi, amit fogadott, soha nem lesz gratiája 5 1 előttem. De ezen fatens nem mondotta. Ad 4-tum: 6 2 Hallotta az asszonytól akkor, mikor Fejértóról hazajött Teremre: Hiszem Istent, Rácz György, hogy két vagy három hét múlva nem

7 l e s z e k Teremnek l a k o s a, mert már a B e n k é n é házára meg i s a l kudtunk! Csak az a híja, hogy pénzt kell olvasni érette, de tudja meg Gáspár, a szolga, Gerével kiszáratom belőle a sok hiába való szót! Hallotta ezen fatens Nyúzó uramtól másnap, amikor hazaérkezett, mondotta: Bár el ne megyek vala én Fejértóra, mert eleget adtak ennem s innom ott, megérem véle! Hanem annak az én kurva feleségemnek hírem nélkül a korcsmától egy pénzt se adj, akármint kérjen! Actum in oppido Nagy Károly, die 26. mensis martii Praefati Inclyti Comitatus Szathmariensis Judlium Stephanus Horog mpr.63 /gyürüspecsét/

8 J E G Y Z E T E K 1./ A kuruc küzdelmek költészete. Válogatta és sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest, , 672., Ráday Pál iratai, Sajtó alá rendezte Benda Kálmán és Maksay Ferenc /Archívum Rákóczianum. II.Rákóczi Ferenc levéltára. I. osztály: XIV. kötet/. Budapest, o. és Mercurius Veridicus, Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, , 109. o. 3. / Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára. Budapest, , / Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A Nagy Károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán, ötödik kötet. II. Rákóczi Ferenc fejedelem korabeli oklevelek és levelezések, Budapest, o. 5. / Thaly Kálmán: Az erdélyi kuruc haderő létszáma 1704-ben. Hadtörténelmi Közlemények, o. /A zárójelbe tett részek Thaly Kálmán magyarázó kiegészítései!/ 6. / Köpeczi Béla - R.Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, o. I. 1 Thaly Kálmán: Heraldikai és sphragistikai adatok a Rákóczi -korból. Turul, o. 8. / Lásd a 4. számkú lábjegyzetet! 9. / Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai, Budapest, o. 10. / Thaly i.m. Turul, o. II. / U.o. 52.o. 12. / A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címeres levelei, 4. kötet, Leírta +dr. Áldásy Antal egyetemi ny.r. tanár. Sajtó alá rendezte dr. Czobor Alfréd. Budapest, o. 13. / Magyar nemes családok. VIII. kötet. írta Kempelen Béla. Budapest, o.

9 14. / Falu Szatmár vármegyében, Nagykárolytól délkeletre. 15. / Mi, alulírott szolgabíró és esküdt, elismerjük jelen sorainkkal, hogy mi a Nagyméltóságú és Méltóságos úr, Nagykárol y i Károlyi Sándor tábornok és főispán úr megbízólevele szerint Mezőterem faluban, az alulírott tanúk vallomásait és bizonyításait, a nekünk átadott kérdspontok sorrendjében meghallgattuk és feljegyeztük a következő módon és formában: Arról kérdés Először. 16. / Másodszor. 17. / Részleteket. 18. / Rácfejértó, Fejértó - a mai Újfehértó. 19. / Harmadszor. 20. / Negyedszer. 21. / Első tanú. Bagoly István, Nyúzóné úrnő kocsisa, körülbelül 22 éves, eskü alatt kihallgatva vallja az elsőre. 22. / Vallomást tevő. 22/a. Megéri valamivel = megelégszik, beéri vele. 23. / A másodikra semmit, a harmadikra. 24. / Acsád-a mai Nyíracsád. 25. / Vagyona, kincse. 26. / A negyedikre. 27. / Asszonyvására - falu Bihar vármegyében, az Érmellékén, Székelyhíd szomszédságában. 28. / Falu Bihar vármegyében. 29. / A mai Vémospércs; hajdúváros. 30. / Dorog-a mai Hajdúdorog; hajdúváros.

10 31. / Második tanú. Kuti István özvegye, Dede Katalin, 56 éves, eskü alatt kihallgatva vallja az elsőre: 32. / Elnézést kérve legyen mondva. 33. / A másodikra semmit, a negyedikre: 34. / Harmadik tankú. Újhelyi Borbála, Nyúzóné asszonyom szobalánya, körülbelül 14 éves, tiszta lelkiismerettel az elsőre semmit se vall. A másodikra, harmadikra szintén. A negyedikre: 35. / A böjt idején tartott vásár ban a nagyböjt február 25- én kezdődött és április 11-ig tartott /Mivel e tanúvallomást március 25-én vették f e l, a vásárt valamikor február 25. és március 25-e között tartották/. 36. / Nemkülönben. 37. / Beszermény - Böszörmény, a mai Hajdúbőszörmény. 38. / Sütő - az udvaron álló kis épület, melyben a sütőkemence van. 39. / 1716 március 15 és március 21 között. 40. / Negyedik tanú. Ungvári Éva, idősebb cseléd, 30 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit: 41. / Tisztességgel szólván. 42. / A másodikra, harmadikra semmit. A negyedikre: 43. / Jegyzőnek. 44. / Ötödik tanú. Gadgy Erzsébet, Nagy István magányos özvegye, 64 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit, azonban a váratlan halálesetet elmondjaj a többi kérdőontra semmit. 45. / Mindenesetre erről, az előbbi módon általunk véghezvitt tanúvallatásról és bizonyításról jelen bizonyságlevelünket a fentebb címzett nagyméltóságú tábornok úr rendeletére, a jövőbeni óvás kivédésére szokásos pecsétünkkel megerősítve k i adtuk. Kelt Terem, március 25-én. Nemes Szatmár vármegye járási szolgabírája Ilosvay István Nemes Szatmár vármegye alárendelt esküdtje Pazitnai György

11 46. / A vizsgálat folytatása néhai Nyúzó Mihály úr magányos özvegye és bűntársai ügyében. ötödik tanú. Nagy Erzsébet, Gagy István özvegye, 64 éves, eskü alatt kihallgatva az elsőre semmit se v a l l, a váratlan halálesetet elmondja legalább; a másodikra, harmadikra és negyedikre semmit. /Megjegyzés: az ötödik tanú már fentebb is szerepelt, csak akkor fordítva írták a nevét - Gadgy Erzsébet, Nagy István özvegye!/ 47. / Hatodik tanú. Szakács András, 40 éves, tiszta lelkiismerettel vallja, az elsőre körülményesen: 48. / összeront - tönkretesz, megaláz. 49. / Nyúzó Mihály 1705-ben vagy 1706-ban lett ezereskapitány. 50. / Kifért értelemben. 51. / A másodikra semmit. A harmadikra: 52. / A negyedikre: 53. / Hetedik tanú. Borsos Mihály, -a nagyméltóságú úr, Károlyi Sándor tábornok úr gondnoka, teremi polgár, körülbelül 46 éves, eskü alatt kihallgatva vallja: 54. / A másodikra, harmadikra semmit. A negyedikre: 55. / Nyolcadik tanú. Kuti Katalin, 18 éves,, eskü alatt k i h a l l gatva semmit se vallott, i t t értesült, hogy áll a helyzet, a többi tanú előadásából. 56. / Kilencedik tanú. Dobó Borbála, Rácz György felesége, jelenleg terhes, körülbelül 17 éves, a lelkiismeret átgondolása után vallja, az elsőre semmit, a másodikra: 57. / Egérmérget /ma patkányméregnek mondanánk/. 58. / Értsd: vizsgálatot indíttat a felesége ellen, tanúkat állít. 59. / Tizedik tanú. Rácz György, körülbelül 22 éves, tiszta l e l k i ismerettel az elsőre semmit se vallott, és a másodikra: 60. / A harmadikra: 61. / Értsed: nem lesz kedvelt. 62. / A negyedikre:

12 63./ Bevégezve Nagykároly városában 1716 március 26-án. A fentebb említett Nemes Szatmár vármegye szolgabírája Horog István Megjegyzés: A tanúval látási jegyzőkönyvhöz csatolt iratból még annyi derül ki, hogy Nyúzó Mihály özvegyének ügyét január 13-án tárgyalta Csengeren Szatmár vármegye törvényszéke: a vádat a két alispán, Klobvsiczky György és Gyulaffy László képviselte: a megyei ügyész, Ragály Ferenc halálbüntetés kiszabását indítványozta: végső ítélet ekkor még nem született, csak arról határoztak, hogy az ügy iratait a vádlott részére másolatban ki kell adni.

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK.

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. 362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. XXXVIII. A tis-solymosi, íozöíl, tözöflüjfalvi*, üjszémi és sz. flemeteri nnitárius templomok elyétele mait 1691 január 19,20,21 és 22-én felyett tannyalloinásol JÍÖZLI j^enczédi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI Az utóbbi éveknek a Rákóczi-korra vonatkozó kutatási egyre inkább ráirányítják a figyelmet a szabadságharc azon közszereplıire, akiknek életérıl kevés információval rendelkezünk.

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

ADALÉKUK ÉS FORRÁSOK AZ UOFEHÉRTÓI HAODUK TÖRTENETÉHEZ

ADALÉKUK ÉS FORRÁSOK AZ UOFEHÉRTÓI HAODUK TÖRTENETÉHEZ SÍPOS FERENC: ADALÉKUK ÉS FORRÁSOK AZ UOFEHÉRTÓI HAODUK TÖRTENETÉHEZ 1630. január 20. fontos dátum Ujfehértó történetében. Ekkor kereste fel a Böszörményben lakó Rácz Korláth Boldizsár Rákóczi Pált, s

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Tanúvallomások Nyíregyháza és Hajdúdorog XVIII. századi határperében

Tanúvallomások Nyíregyháza és Hajdúdorog XVIII. századi határperében OROSZ ISTVÁN: Tanúvallomások Nyíregyháza és Hajdúdorog XVIII. századi határperében Nyíregyháza újratelepítene Károlyi Ferenc nemcsak arra törekedett, hogy a település megfogyatkozott lakosságát növelje,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL A XVI. századtól kezdve jó néhány műhibaper okmányát vagy a vonatkozó jegyzőkönyveket ismerjük Magyary-Kossa és más szerzők közleményeiből. (Sopron, 1499; Pozsony, 1582;

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA Minekutána a felséges fejedelem [János Zsigmond] az elmult esztendőben [1565.] ezer

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A vár alaprajza. (4. rész: Eger veszedelme részlet)

A vár alaprajza. (4. rész: Eger veszedelme részlet) A vár alaprajza (4. rész: Eger veszedelme részlet) Ha van az égben könyv, amelybe a magyarok történetét írják, a következő nyolc évet így jegyezték bele: 1545: A töröké már Buda, Esztergom, Fejérvár, Szeged,

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI SZERKESZTI SZŐTS FARKAS PROT. IROD. TÁRSASÁG TITKÁRA. BUDAPEST, 1904.

A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI SZERKESZTI SZŐTS FARKAS PROT. IROD. TÁRSASÁG TITKÁRA. BUDAPEST, 1904. A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI SZERKESZTI A MAGY. SZŐTS FARKAS PROT. IROD. TÁRSASÁG TITKÁRA. BUDAPEST, 1904. MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTAR SZERKESZTI STROMP LÁSZLÓ POZSONYI

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697)

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) Siralmas panasz, Istennek Kolosváron fekvő nagy haragjáról abból származott egynéhány súlyos ostoriról és annak, nevezetesen ez 1697. esztendőben Pünköst

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia!

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia! Biztosan hallottad a médiákból, hogy szeptembertől tilos lesz a közétkeztetésben a sót + cukrot kitenni az asztalra! Többször hallottam, bemondták a Kossuth rádió híreiben és szépen beolvasták a miértet

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE Volt egyszer egy halász s annak felesége. Egy kicsi putriban laktak, a tenger partján, s bizony nagy szegénységben éltek, mert mikor került horogra hal, mikor nem. Hát egyszer

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

2. TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRA

2. TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRA B Ö R Z S Ö N Y A K C I Ó C S O P O R T 2. TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRA DR. TELEKI PÁL GRÓF EMLÉKÉRE BÖRZSÖNY, 2001. ÁPRILIS 14. Kedves Résztvevő! Szeretettel köszöntünk a második TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRÁN.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak!

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele III. évfolyam 2006 december TANULJ MEG VÁRNI ahogy az emberiség évezredeken át sóvárogva és imádkozva várta a Messiást. ahogy Mária várta gyermekét,

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Gárdonyi Géza: Szeretem az igazságot

Gárdonyi Géza: Szeretem az igazságot Gárdonyi Géza: Szeretem az igazságot Egy leány lépeget könnyes szemmel be a faluba. A bal arca piros, a jobb halovány. A hóna alatt lepedőbe kötött motyó. Csinos leány, noha kissé görbe a lába, mint a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben