Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky."

Átírás

1 RENLIG CZ HU FWM6

2

3 ČESKY 4 MAGYAR 29

4 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Užitečné rady a tipy 14 Prací programy 15 Zmĕny vyhrazeny. Údaje o spotřebě 18 Čištění a údržba 19 Co dělat, když Technické údaje 25 Poznámky k ochraně životního prostředí 26 ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA 26 Bezpečnostní informace Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Bezpečnost dětí a postižených osob Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků. Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

5 ČESKY 5 Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část Tabulka programů ). Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa) Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem. Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu. Bezpečnostní pokyny Instalace Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá. Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice. Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch. Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor. Připojení k elektrické síti Upozornění Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.

6 ČESKY 6 Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC. Vodovodní přípojka Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili. Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu. Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. Použití spotřebiče Upozornění Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče. Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké. Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty. Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne servisní středisko. Čištění a údržba Upozornění Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty. Likvidace Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči. Obsluha Pro opravu spotřebiče kontaktujte servisní středisko. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.

7 ČESKY 7 Popis spotřebiče Zásuvka dávkovače pracích prostředků 2 Ovládací panel 3 Držadlo dvířek 4 Typový štítek 5 Seřiditelné nožičky 3 4 Zásuvka dávkovače pracích prostředků Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro hlavní praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, nalijte ho těsně před spuštěním programu. Komora pro tekuté přísady (aviváž, škrob). Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nikdy nepřekračujte značku MAX na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu. 5 Pozor Pokud si přejete provést předpírku, prací prostředek nalijte do prádla v bubnu. Pozor V závislosti na použitém druhu pracího prostředku (práškový nebo tekutý) se ujistěte, že je klapka umístěna v dávkovači pracích prostředků pro hlavní praní v požadované poloze.

8 ČESKY 8 Bezpečnostní tlačítko dvířek Tento spotřebič je vybaven speciální funkcí, která brání uvěznění dětí nebo domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, dokud není zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci. Ovládací panel Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, dokud není zářez svisle, a dvířka se pak dají opět zavřít. Následující obrázek znázorňuje ovládací panel. Na ovládacím panelu naleznete volič programu, tlačítka a kontrolky. Na následujících stranách jsou tyto ovládací prvky označeny příslušnými čísly ' h 6h 9h Otočný volič programu 2 Tlačítko odloženého startu 3 Kontrolky ukazatele programů 4 Tlačítko Start/Pauza

9 ČESKY 9 5 Tlačítko Extra krátký 6 Tlačítko funkce Multitab 7 Tlačítko teploty Tabulka symbolů ný = Bavlna = Džíny + = Zap/Vyp - Reset = Bavlna + Předpírka ECO = Standardní Bavlna Úspor- = Syntetika = Jemné = Studené praní = Zastavení máchání = Ruční praní/vlna = Máchání = Vypouštění = Odstředění = Smíšené 20º 20º = Teplota = Snadné žehlení = 5 košil = Automatické snížení rychlosti odstřeďování = Extra krátký = Start/Pauza = Konec cyklu = Extra máchání = Hlavní praní = Odložený start = Miniprogram Otočný volič programu Umožňuje spotřebič zapnout či vypnout nebo zvolit program. Tlačítko odloženého startu Tato funkce umožňuje odložit spuštění programu o 3, 6 nebo 9 hodin.

10 ČESKY 10 Kontrolky ukazatele programů Tlačítko Start/Pauza Tlačítko Extra krátký Tlačítko funkce Multitab Tlačítko teploty Kontrolka 3.1 se rozsvítí, když při spuštění programu stisknete tlačítko 4. Spotřebič začne prát a dvířka se zablokují. Kontrolka 3.2 se rozsvítí, když zvolíte funkci trvalého extra máchání. Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro osoby s velmi citlivou kůží (alergickou na prací prostředky) však může být nutné máchat prádlo ve větším množství vody. Volba funkce trvalého extra máchání: Stiskněte současně tlačítka 5 a 6 na několik sekund. Rozsvítí se kontrolka 3.2. Zrušení funkce trvalého extra máchání: Stiskněte současně tlačítka 5 a 6 na několik sekund. Kontrolka 3.2 zhasne. Na konci pracího cyklu se rozsvítí kontrolka 3.3. Po několika minutách můžete dvířka otevřít. Pomocí tohoto tlačítka spustíte nebo přerušíte zvolený prací program. Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit velmi krátký program pro málo znečištěné, pouze krátce nošené prádlo. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat pouze jednu z funkcí. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Automatické snížení rychlosti odstřeďování: volbou této funkce se rychlost odstřeďování sníží na polovinu, rychlost však neklesne pod 400 ot/min (maximální rychlosti odstřeďování individuálních programů viz Prací programy ). Funkce Zastavení máchání: pokud zvolíte tuto funkci, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Předtím, než otevřete dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části Na konci programu. Stisknutím tohoto tlačítka můžete navolit nejvhodnější teplotu pro praní vašeho prádla. Při prvním použití Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci. Zkontrolujte, zda je buben prázdný. Před prvním praním spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdným spotřebičem, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte spotřebič.

11 ČESKY 11 Otevřete dvířka Dvířka otevřete opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Vložte prádlo Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho rozprostřete. Tlakem na rám dvířek dvířka pevně zavřete. Zásuvku vyndejte. V místě označeném šipkou zatlačte na zásuvku směrem ven (PUSH), a snáze ji tak vyndáte. Klapka je sklopená dolů a vy si přejete použít práškový prací prostředek: Otočte klapku nahoru. Klapka musí zcela dosednout. Opatrně vložte zásuvku zpět. REMOVE TO CLEAN PUSH Odměřte prací prostředek a aviváž. Nejprve zkontrolujte polohu klapky: Klapku nechte v HORNÍ poloze, pokud použijete PRÁ- ŠKOVÝ prací prostředek Klapku nechte v DOLNÍ poloze, pokud pro hlavní praní použijete TEKU- TÝ prací prostředek Odměřte prací prostředek. Nasypte práškový prací prostředek do komory pro hlavní praní. REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH Klapka je sklopená nahoru a vy si přejete použít tekutý prací prostředek: REMOVE TO CLEAN PUSH Otočte klapku dolů. Opatrně vložte zásuvku zpět. Pokud není klapka v požadované poloze: Odměřte prací prostředek. Ohledně množství pracího prostředku se vždy řiďte informacemi uvedenými na jeho balení a ujistěte se, že prací prostředek lze do zásuvky nalít.

12 ČESKY 12 Tekutý prací prostředek nalijte do komory, množství však nesmí překročit značku uvedenou na klapce. Před spuštěním pracího programu musíte do příslušné komory zásuvky dávkovače přidat prací prostředek. Upozornění Klapku v DOLNÍ poloze nepoužívejte s: Gelovými nebo hustými pracími prostředky. Práškovými pracími prostředky. Programy s předpírkou. Tekuté prací prostředky nepoužívejte, pokud se prací program nespustí okamžitě. Ve všech výše uvedených případech použijte klapku v HORNÍ poloze. Do komory označené odměřte aviváž nebo přísady (nepřekračujte značku MAX uvedenou na zásuvce). Jakékoliv přísady musíte do příslušné komory zásuvky dávkovače přidat těsně před spuštěním pracího programu. Zásuvku opatrně zavřete. Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1). Spotřebič je nyní zapnutý. Kontrolka tlačítka 4 začne blikat. Na konci programu musíte pootočit voličem programu do polohy vypnuto O, čímž spotřebič vypnete. Popis jednotlivých pracích cyklů, povolené kombinace pracích programů a možností viz kapitola Prací programy. Pozor Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, červená kontrolka tlačítka 4 třikrát zabliká na znamení nesprávné volby. Spotřebič nově zvolený program neprovede. Zvolte dostupnou funkci stisknutím tlačítka 5, 6 a 7. V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před jeho spuštěním. Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Opětovným stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou. Při výběru nesprávné funkce červená kontrolka tlačítka 4 třikrát zabliká. Povolené kombinace pracích programů a možností viz kapitola Prací programy. Zvolte funkci Odložený start stisknutím tlačítka 2. Jestliže si přejete před zahájením programu odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko 2 pro volbu požadované doby odloženého startu. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před jeho spuštěním. Zrušit nebo upravit dobu odloženého startu je možné, dokud nestisknete tlačítko 4. Volba odloženého startu: 1. Zvolte program a požadované funkce. 2. Zvolte odložený start stisknutím tlačítka Stiskněte tlačítko 4: začne odpočítávání do odloženého startu. Po uplynutí nastaveného času odloženého startu se spustí zvolený program. Zrušení odloženého startu po spuštění programu: 1. PŘERUŠTE chod pračky stisknutím tlačítka Jednou stiskněte tlačítko 2 a příslušná kontrolka zvoleného odloženého startu zhasne. 3. Dalším stisknutím tlačítka 4 program spustíte. Odložený start nemůže být zvolen u programu vypouštění.

13 ČESKY 13 Důležité Zvolenou dobu odloženého startu můžete změnit až po opětovné volbě pracího programu. Dvířka budou zablokovaná po celou dobu trvání odloženého startu. Jestliže potřebujete dvířka otevřít, musíte nejprve PŘERUŠIT chod spotřebiče (stisknutím tlačítka 4) a počkat několik minut. Po zavření dvířek stiskněte opět tlačítko 4. Spusťte program stisknutím tlačítka 4 Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka 4; příslušná zelená kontrolka přestane blikat. Rozsvítí se kontrolka odpovídající právě probíhající fázi. Spotřebič začne prát a dvířka se zablokují. Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka 4: Příslušná zelená kontrolka začne blikat. K opětovnému spuštění programu od místa, ve kterém byl přerušen, znovu stiskněte tlačítko 4. Pokud jste zvolili odložení startu, zahájí se odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci červená kontrolka tlačítka 4 třikrát zabliká. Změna volby možnosti nebo probíhajícího programu Některé možnosti můžete změnit ještě před tím, než je program provede. Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu PAUZY stisknutím tlačítka 4. Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy O, a potom na nově zvolený program. Nový program spustíte opětovným stisknutím tlačítka 4. Voda z pračky se nevypustí. Přerušení programu Probíhající program přerušíte stisknutím tlačítka 4; příslušná zelená kontrolka začne blikat. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka program restartujete. Zrušení programu Otočte volič na O (vypnuto), čímž zrušíte probíhající program. Nyní můžete zvolit nový program. Otevření dvířek Po spuštění programu se dvířka zablokují. Jestliže je potřebujete z nějakého důvodu otevřít, musíte nejprve PŘERUŠIT chod spotřebiče stisknutím tlačítka 4. Po několika minutách můžete dvířka otevřít. Pokud jsou dvířka stále zablokovaná, znamená to, že již ohřívá voda, nebo že je hladina vody příliš vysoko. V žádném případě neotvírejte dvířka silou! Pokud dvířka nelze otevřít a vy je i přesto potřebujete otevřít, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy vypnuto O. Po několika minutách můžete dvířka otevřít (pozor na hladinu vody a její teplotu!). Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko 4. Na konci programu Spotřebič se automaticky zastaví. Kontrolka tlačítka 4 a kontrolka právě skončené prací fáze zhasne. Rozsvítí se kontrolka 3.3. Po několika minutách můžete dvířka otevřít. Pokud zvolíte program nebo funkci, která končí s nevypuštěnou vodou v bubnu, kontrolka 3.3 zůstane svítit a dvířka budou zablokovaná na znamení, že je před otevřením dvířek nutné vodu vypustit. Během této doby se buben dále otáčí v pravidelných intervalech, dokud se nevypustí voda. Vodu z pračky vypustíte následujícím postupem: 1. Otočte voličem programu do polohy vypnuto O. 2. Zvolte program vypouštění nebo odstředění. 3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstřeďování stisknutím tlačítka Stiskněte tlačítko 4. Na konci programu už můžete dvířka otevřít. Otočením voliče programů na O vypněte spotřebič.

14 ČESKY 14 Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů. Pohotovostní režim: jakmile je program dokončen, spustí se systém úspory energie se zapnutými kontrolkami. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se spotřebič přepne z úsporného energetického režimu. Užitečné rady a tipy Třídění prádla Sledujte symboly s kódy pro praní na každé etiketě oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo třiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné. Odstraňování skvrn Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto je odstraňovat již před praním. Krev: čerstvé skvrny odstraňte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním přípravku na odstraňování skvrn a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem. Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn. Poté oblečení položte na měkkou látku a skvrnu vytřete. Několikrát opakujte. Zaschlé mastné skvrny: navlhčete terpentýnem. Oblečení položte na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí bavlněné látky. Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých skvrn od rzi si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět. Skvrny od plísně: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo). Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo). Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem. 1), položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete. Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete denaturovaným lihem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělícího prostředku. Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a opět vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělícího prostředku. Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem 1), potom kyselinou octovou, zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte. Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem. Stupně tvrdosti vody Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Charakteristika Stupně tvrdosti vody Německé stupně dh Francouzské stupně T.H Měkká Střední Tvrdá Velmi tvrdá > 21 > 37 1) Na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

15 ČESKY 15 Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední stupeň tvrdosti. Řiďte se pokyny výrobce. Množství pracího prostředku pak lze vždy nastavit (snížit) podle stupně tvrdosti. Prací programy Vždy se řiďte pokyny o péči na etiketě vašeho oblečení a zvolte odpovídající prací program. Program/ Teplota Typ prádla Popis cyklu Max. náplň Sníž. náplň 1) Dostupné funkce Komora pracího prostředku BAVLNA Studená BAVLNA + PŘEDPÍRKA Studená BAVLNA ÚSPORNÝ 2) SYNTETIKA Studená Bílá a barevná bavlna (normálně lehce znečištěné prádlo). Bílá a barevná bavlna (silně normálně znečištěné prádlo). Bílá a barevná bavlna, úsporný, lehce až silně znečištěné oděvy, košile, spodní prádlo. Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy. Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min Předpírka Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min 6 kg 3 kg 1) 6 kg 3 kg 1) 6 kg 3 kg 1.5 kg 1) Odstředění Zastavení máchání Extra krátký Extra máchání Odstředění Zastavení máchání Extra krátký Extra máchání Odstředění Zastavení máchání Extra máchání Odstředění Zastavení máchání Extra krátký Extra máchání

16 ČESKY 16 Program/ Teplota Typ prádla Popis cyklu Max. náplň Sníž. náplň 1) Dostupné funkce Komora pracího prostředku JEMNÉ Studená Jemné prádlo: např. záclony. Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 700 ot/min 3 kg 1.5 kg 1) Odstředění Zastavení máchání Extra krátký Extra máchání VLNA / RUČNÍ PRANÍ Studená Speciální program pro vlněné prádlo se značkou čistá střižní vlna, nesrážlivá, možno prát v pračce a jemné prádlo označené symbolem ruční praní na etiketě. Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min 2 kg Odstředění Zastavení máchání MÁCHÁNÍ Jedno máchání a odstředění k naškrobení či změkčení ručně praných oděvů. Máchání Max. konečné odstředění při 700 ot/min pro jemné kusy či kusy ze syntetických vláken. 6 kg Odstředění 3) Zastavení máchání Extra máchání VYPOUŠTĚNÍ Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů se zvolenou funkcí Zastavení máchání. Vypuštění vody 6 kg

17 ČESKY 17 Program/ Teplota Typ prádla Popis cyklu Max. náplň Sníž. náplň 1) Dostupné funkce Komora pracího prostředku ODSTŘEDĚNÍ SMÍŠENÉ 20 4) 20 SNADNÉ ŽE- HLENÍ Studená Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zvolenou funkcí Zastavení máchání. Rychlost odstřeďování můžete zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno. Speciální program pro lehce zašpiněnou bavlnu, syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že je prací prášek určen pro nízké teploty, abyste dosáhli dobrých výsledků praní. Syntetické tkaniny: jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Spotřebič navíc provede přídavná máchání. Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 900 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 900 ot/min 6 kg 3 kg 1 kg Odstředění Odstředění Zastavení máchání Extra máchání Odstředění Zastavení máchání Extra máchání

18 ČESKY 18 Program/ Teplota Typ prádla Popis cyklu Max. náplň Sníž. náplň 1) Dostupné funkce Komora pracího prostředku 5 KOŠIL 30 MINIPRO- GRAM 30 DŽÍNY Studená Syntetické a směsové tkaniny. Vhodné pro 5-6 lehce znečištěných košil. Syntetické a jemné prádlo. Pro lehce znečištěné prádlo, které potřebuje pouze osvěžit. Kalhoty, košile nebo bundy z džínoviny a žerzeje vyrobené z moderních materiálů. Funkce Extra máchání je automaticky zapnutá. Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 900 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 700 ot/min Hlavní praní Máchání Max. rychlost závěrečného odstředění 1200 ot/min 2 kg 2 kg 3 kg Odstředění Odstředění Odstředění Zastavení máchání 1) Zvolíte-li funkci EXTRA KRÁTKÝ, doporučujeme snížit maximální náplň podle uvedených pokynů. Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší. 2) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají standardnímu 60 C programu pro bavlnu a standardnímu 40 C programu pro bavlnu. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží. Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program. 3) Pokud není tato funkce zapnutá, je hodnota max. konečného odstředění 1200 ot/min. 4) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 C. Spotřebič může zobrazit nastavení teploty jako studená. Údaje o spotřebě Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

19 ČESKY 19 Programy Náplň (kg) Spotřeba energie (kwh) Spotřeba vody (litry) Přibližná délka programu (minuty) Zbytková vlhkost (%) 1) Bavlna 60 C Bavlna 40 C Syntetika 40 C Jemné 40 C Vlna/Ruční praní 30 C Standardní programy pro bavlnu Standardní 60 C program pro bavlnu Standardní 60 C program pro bavlnu Standardní 40 C program pro bavlnu ) Na konci odstřeďovací fáze. Režim vypnuto (W) Režim zapnuto (W) Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC. Čištění a údržba Upozornění Před jakýmkoliv čištěním či údržbou spotřebič vypněte. Údržbové praní Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvářet usazeniny. Doporučujeme proto pravidelně provádět údržbové praní. Při údržbovém praní: V bubnu nesmí být prádlo. Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou. Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi. Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků Zásuvku dávkovače pracího prostředku a přísady pracího prášku je nutné čistit pravidelně.

20 ČESKY 20 Po vyčištění dávkovače a prostoru pro zásuvku vraťte vše zpět. Zásuvku vyndejte. Pro snazší čištění lze vrchní díl komory na přísady vyjmout. Čištění vypouštěcího filtru Tento filtr umožňuje zachytávat vlákna nebo cizí předměty omylem zanechané v prádle. Čerpadlo je nutné čistit pravidelně. Při čištění filtru postupujte následujícím způsobem: volič programu otočte do polohy ; spotřebič odpojte ze zásuvky; otevřete dvířka; otočte bubnem a vyrovnejte kryt filtru (FILTER) se šipkou na těsnění dvířek; Odstraňte všechny zbytky pracího prostředku pomocí tvrdého kartáče. Všechny demontované části dávkovače pracího prostředku vyčistěte pod proudem vody z vodovodního kohoutku a odstraňte jakékoliv nahromaděné zbytky pracího prostředku. Pomocí kartáče vyčistěte prostor dávkovače a ujistěte se, že je jeho horní a dolní část zcela čistá. otevřete kryt filtru stisknutím speciálního háčku a otočením krytu směrem nahoru; Upozornění Kryt filtru ponechejte otevřený po celou dobu odstranění filtru. před odstraněním filtru z jeho okolí vyndejte všechna vlákna nebo malé předměty;

21 ČESKY 21 zavřete kryt filtru; zasuňte zpět síťovou zástrčku. vyndejte filtr a vyčistěte jej pod proudem tekoucí vody; v případě potřeby dejte kryt filtru zpět do správné polohy. otevřete kryt filtru a zasuňte filtr zpět; Čištění filtrů přívodu vody Pokud zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, že se neplní vůbec, nebo že kontrolka tlačítka Start bliká červeně. Zkontrolujte, zda nejsou filtry přívodu vody zanesené (další podrobnosti viz část Co dělat, když... ). Postupujte následovně: 1 Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem. Přívodní hadici našroubujte pevně zpět na vodovodní kohoutek. 2 Filtr je vložený správně, pokud je ukazatel na jeho horní straně viditelný a zablokovaný. Odšroubujte hadici od spotřebiče. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem.

22 ČESKY Přívodní hadici přišroubujte zpět ke spotřebiči otočením doleva nebo doprava podle instalace. Pojistnou matici dobře utáhněte, aby nedošlo k úniku vody. Otevřete vodovodní kohoutek. Nebezpečí zamrznutí Pokud je spotřebič instalován na místě, kde mohou teploty klesnout pod 0 C, odstraňte následujícím způsobem ze spotřebiče všechnu zbývající vodu: 1. spotřebič odpojte ze zásuvky; 2. zavřete vodovodní kohoutek; 3. odšroubujte přívodní hadici od kohoutku; 4. uvolněte vypouštěcí hadici ze zadního držáku a vyhákněte ji ze dřezu nebo sifonu; na podlahu postavte nádobu; 6. vypouštěcí hadici položte na podlahu, konce přívodní a vypouštěcí hadice vložte do nádoby na podlaze a nechte vytéct všechnu vodu; 7. přívodní hadici přišroubujte zpět a vypouštěcí hadici vraťte zpět na své místo; Když budete chtít spotřebič znovu uvést do provozu, ujistěte se, že je teplota prostředí vyšší než 0 C. Co dělat, když... Spotřebič nezačne pracovat, nebo se během provozu zastavuje. Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat červená kontrolka tlačítka 4, což znamená, že spotřebič nefunguje. Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nelze spustit: Dvířka nebyla zavřená (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. Než zavoláte do servisního střediska, proveďte nejprve níže uvedené kontroly. Zavřete dobře dvířka. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

23 ČESKY 23 Problém Možná příčina Řešení V zásuvce není proud. Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Spotřebič se neplní vodou: Spotřebič nevypouští vodu: Spotřebič se během prací fáze vypne: Je spálená síťová pojistka, popř. vybavený jistič. Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko 4. Zvolili jste odložený start. Vodovodní kohoutek je zavřený (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Filtr v přívodní hadici nebo filtr přívodního ventilu je zanesený (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Dvířka nebyla řádně zavřená (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Vypouštěcí filtr je ucpaný (červená kontrolka tlačítka 4 bliká). Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou ve vaně pračky nebo funkci či program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. Byla přerušena dodávka elektrické energie. Vyměňte pojistku, popř. znovu aktivujte jistič. Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 4. Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Otevřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Vyčistěte filtry na přívodu vody. (Další podrobnosti viz Čištění filtrů na přívodu vody ). Zavřete dobře dvířka. Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Vyčkejte na obnovení dodávek elektrické energie. Spotřebič se znovu spustí ve stejné přerušené prací fázi.

24 ČESKY 24 Problém Možná příčina Řešení Odstřeďovací fáze spotřebiče se spouští později nebo se vůbec nespustí: Na podlaze je voda: Dvířka nejdou otevřít: Spotřebič vydává nezvyklý hluk. Prádlo není dobře vyprané: Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, dokud nerovnováha nezmizí a může pokračovat normální odstředění. V případě, že se prádlo v bubnu rovnoměrně nerozloží ani po 10 minutách, spotřebič odstředění neprovede. Bylo použito nadměrné množství nebo nevhodný typ pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodní hadice. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný. Zkontrolujte, zda hadice není vlhká. Přívodní nebo vypouštěcí hadice je poškozená. Program ještě pracuje. Zablokování dvířek není uvolněno. V bubnu je voda. Nebyly odstraněny přepravní šrouby a obal. Nožičky nejsou seřízené. Vypouštěcí filtr může být ucpaný. Použili jste málo pracího prostředku nebo nevhodný prostředek. Ručně rozložte náplň bubnu nebo vložte více prádla a zvolte program odstředění. Snižte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody. Vyměňte ji za novou (správný kód náhradního dílu se dozvíte u autorizovaného servisu). Počkejte na konec pracího cyklu. Počkejte několik minut, než dvířka otevřete. Zvolte program vypouštění nebo odstředění a vodu tak vypusťte. Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Zkontrolujte vypouštěcí filtr. (Další podrobnosti viz Čištění vypouštěcího filtru ). Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.

25 ČESKY 25 Problém Možná příčina Řešení Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. Nezvolili jste správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. Po kontrole zapněte spotřebič a stisknutím tlačítka 4 restartujete příslušný program. Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na poprodejní servisní středisko. Označení modelu (MOD):... Výrobní číslo (PNC):... Sériové číslo (S.N.):... K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Snižte množství prádla dle tabulky Prací programy. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Technické údaje Rozměry Šířka (cm) 59,6 Výška (cm) 84,5 Hloubka (cm) 53,7 max. Tlak přívodu vody 1) Minimální Maximální 0,5 barů (0,05 MPa) 8 barů (0,8 MPa) Bavlna max. náplň (kg) 6 Max. rychlost odstřeďování 1200 (ot/min) Energetická třída A+ Třída praní A Účinnost odstředění B Hladina hluku při praní (db(a)) 60

26 ČESKY 26 Hladina hluku při odstřeďování (db(a)) 78 Průměrná roční spotřeba 194 energie (kwh) 2) Průměrná roční spotřeba vody (litry) 2) 1) Pokud je v místě vašeho bydliště nižší nebo vyšší tlak, obraťte se prosím na autorizovaný servis. 2) Údaje vycházejí ze standardního pracího programu pro vlnu pro zkušebny za předpokladu 200 cyklů za rok. Informace o připojení k elektrické síti, napětí a celkovém výkonu jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče. Poznámky k ochraně životního prostředí Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA Jak dlouho záruka IKEA platí? Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data nákupu spotřebiče v IKEA; pokud však jde o spotřebič LAGAN, platí pouze dvouletá (2 roky) záruka. Jako doklad o koupi se vyžaduje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí servisní oprava, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič ani na nové díly. Na jaké spotřebiče se nevztahuje pětiletá (5 let) záruka IKEA? Na řadu spotřebičů LAGAN a všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1. srpna Kdo provádí servisní službu? Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní službu prostřednictvím svých vlastních servisních provozů nebo sítě autorizovaných servisních partnerů. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad. Obalové materiály Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné. Všechny obaly zlikvidujte v příslušných kontejnerech k recyklaci. Čeho se záruka týká? Záruka se týká závad spotřebiče, který byly způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na co se nevztahuje záruka?". Během záruční doby se záruka vztahuje na náklady k odstranění závady, např. opravu, díly, práci a cestu pracovníka za předpokladu, že je tento spotřebič dostupný pro opravu bez zvláštních nákladů a že závada byla způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, na které se vztahuje záruka. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.

27 ČESKY 27 Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat? Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek. Na co se nevztahuje záruka? Na normální opotřebení a odření. Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na nadměrné množství vápence v přiváděné vodě, poškození způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí. Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek. Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě. Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. Na poškození následujících dílů: keramického skla, příslušenství, košů na nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S výjimkou případů, kdy lze prokázat, že tato poškození byla způsobena vadnou výrobou. Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu. Na opravy, které neprováděli naši k tomu určení poskytovatelé služeb a/nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly. Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům. Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití. Poškození při dopravě. Jestliže zákazník dopravuje výrobek sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopraví výrobek na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou. Náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner v případě potřeby znovu instalují opravený spotřebič nebo instalují nový spotřebič. Toto omezení se nevztahuje na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU. Uplatnění zákonů dané země Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní zákonná práva, která pokrývají nebo přesahují všechny místní zákonné požadavky, která se v různých zemích liší. Rozsah platnosti Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost provést servisní službu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud: je spotřebič v souladu s technickými požadavky země, ve které byl záruční požadavek vznesen, a je podle nich instalován; je spotřebič v souladu s návodem k montáži a bezpečnostními informacemi návodu k použití a je podle nich instalován;

28 ČESKY 28 Vyhrazený poprodejní servis pro spotřebiče IKEA: Budeme rádi, když se obrátíte na poprodejní servis IKEA: 1. požadavku v rámci záruky; 2. dotazu na vysvětlení instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis neposkytuje vysvětlení týkající se: celkové instalace kuchyně IKEA; připojení k elektrické síti (pokud se spotřebič dodává bez zástrčky a kabelu), vodě a plynu, protože tato připojení má provést autorizovaný servisní technik. 3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k použití a technických parametrů spotřebičů IKEA. Před zavoláním do servisu si prosím pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo návod k použití v této příručce, abychom Vám mohli co nejlépe pomoci. Jak nás najdete, když potřebujete naši servisní službu Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených kontaktních míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. Důležité Abychom Vám mohli rychleji pomoci, doporučujeme vždy použít zvláštní telefonní čísla uvedená na konci tohoto návodu. Pokud potřebujete servisní službu, vždy použijte čísla uvedená v příručce k danému spotřebiči. Před zavoláním si ověřte, že máte pro spotřebič, který vyžaduje naši opravu, připravené číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) Důležité USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je to Váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Všimněte si, že na účtence je uvedeno také číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič. Potřebujete jinou pomoc? V případě všech dalších dotazů, které se netýkají poprodejního servisu nebo vašeho spotřebiče, se prosím obraťte se na telefonickou službu zákazníkům našeho nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně dokumentaci ke spotřebiči.

29 MAGYAR 29 Tartalomjegyzék Biztonsági információk 29 Biztonsági előírások 30 Termékleírás 32 Kezelőpanel 34 Első használat 36 Hasznos javaslatok és tanácsok 39 Mosási programok 40 Fogyasztási értékek 44 Ápolás és tisztítás 45 Mit tegyek, ha Műszaki adatok 51 Környezetvédelmi tudnivalók 52 IKEA GARANCIA 52 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Minden mosószert tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.

30 MAGYAR 30 Általános biztonság Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 6 kg tömegű lehet (lásd a Programtáblázat című fejezetet). Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el. A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra. Biztonsági előírások Üzembe helyezés Távolítsa el az összes csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat. Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat. Amikor ismét szállítani szeretné a készüléket, a dobját rögzítenie kell. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 C alatt van, vagy ahol ki van téve az időjárásnak. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen. Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között. Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék és a szőnyeg között rendelkezésre álljon a szükséges hely. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat Tűz- és áramütésveszély. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.

31 MAGYAR 31 Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót. A készülék megfelel az EGK irányelveinek. Vízhálózatra csatlakoztatás Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveknek. A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra. Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul. A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Használat Vigyázat Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. A készüléket háztartási környezetben használja. Tartsa be a mosogatószer csomagolásán feltüntetett utasításokat. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ne érintse meg az ajtóüveget egy program működése során. Az üveg forró lehet. Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított a ruhákból. Ne tegyen a készülék alá edényt azért, hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Szerviz A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

32 MAGYAR 32 Termékleírás Mosószer adagoló fiók 2 Kezelőpanel 3 Ajtófogantyú 4 Adattábla 5 Állítható lábak 3 4 Mosószer adagoló fiók Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára. A folyékony mosószert csak közvetlenül a program elindítása előtt töltse a rekeszbe. Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő). Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és semmiképp ne lépje túl a mosogatószer-adagoló fiókon látható «MAX» jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosási program elindítása előtt kell a rekeszbe önteni. 5 Figyelem Ha előmosást kíván végezni, öntse a mosószert közvetlenül a mosandó ruhák közé, a dobba. Figyelem A használt mosószer típusától (por vagy folyadék) függően biztosítsa, hogy a fő rekeszben lévő terelőlap a megfelelő helyzetben álljon.

33 MAGYAR 33 Ajtóbiztonsági gomb A készülék speciális funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a gyermekek és háziállatok beszorulását a dobba. A biztonsági funkció elindításához forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot (lenyomás nélkül) az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat vízszintes pozícióba kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezárásához forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba nem kerül.

34 MAGYAR 34 Kezelőpanel Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A programválasztót, a gombokat és a jelzőfényeket ábrázolja. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon h 30' 6h 3 9h Programkapcsoló Késleltetett indítás gomb Program visszajelzők Start/szünet gomb Szupergyors mosás gomb 6 Többfunkciós gomb 7 Hőmérséklet gomb Szimbólumtáblázat = Pamut = Farmer + = Be/Ki - Újraindítás = Pamut + Előmosás ECO= Szabványos Pamut Eco = Műszál = Kímélő = Kézi mosás/gyapjú = Öblítés = Szivattyúzás = Centrifugálás 20º = Mix 20º = Hőmérséklet = Hideg mosás = Öblítés tartás = Automatikus centrifugasebességcsökkentés = Szupergyors = Start/Szünet = Ciklus vége = Extra öblítés

35 MAGYAR 35 Szimbólumtáblázat = Vasaláskönnyítő = Főmosás = 5 ing = Késleltetett indítás = Miniprogram Programkapcsoló Késleltetett indítás gomb Program visszajelzők Start/szünet gomb Szupergyors mosás gomb Többfunkciós gomb Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását és/vagy egy program kiválasztását. E gomb segítségével a program indítását 3, 6 vagy 9 órával késleltetheti. A 3.1 visszajelző akkor világít, amikor a 4 gombbal elindítja a programot. A készülék működni kezd, és az ajtó reteszelődik. A 3.2 visszajelző akkor világít, amikor állandó extra öblítési opciót választ ki. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan használja a vizet. Azonban nagyon érzékeny bőrű (mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra, hogy a ruhanemű öblítése extra mennyiségű vízben történjen. Az állandó extra öblítés opció kiválasztása: Nyomja meg egyszerre a 5 és 6 gombokat néhány másodpercig. A 3.2 jelzőfény kigyúl. Az állandó extra öblítés opció törlése: Nyomja meg egyszerre a 5 és 6 gombokat néhány másodpercig. A 3.2 jelzőfény kialszik. A mosási ciklus végén a 3.3 jelzőfény világít. Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót. Ezzel a gombbal elindíthatja, vagy megszakíthatja a kiválasztott mosási programot. E gombbal kiválaszthat egy nagyon rövid ciklust az enyhén szennyezett ruhadarabokhoz, amelyeket csak rövid ideig viseltek. A megfelelő visszajelző világít. A gomb megnyomásával a kiegészítő funkciók közül csak egyet választhat. A megfelelő visszajelző világít. Automatikus centrifugasebesség-csökkentés: ezen opció kiválasztásával a centrifugálási sebesség a felére, de legfeljebb 400 f./perc értékre csökkenthető (a maximális centrifugálási sebességeket lásd a "Mosási programok" című részben). Öblítés tartás opció: ha ezt a beállítást választja, a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el a «Miután a program véget ért» c. részt.

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny RENLIG CZ HU FWM6 ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Denní používání 10 Užitečné rady a tipy 13 Mycí programy 14 Údaje o spotřebě

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26

EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6

Részletesebben

EWS 1064 EEW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

EWS 1064 EEW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 EWS 1064 EEW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Bezpečnostní informace. Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnostní informace. Bezpečnost dětí a postižených osob RENLIG CZ HU IWM60 ČESKY 4 MAGYAR 26 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Denní používání 10 Užitečné rady a tipy 13 Prací

Részletesebben

Bezpečnostní informace. Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnostní informace. Bezpečnost dětí a postižených osob RENLIG CZ HU IWM60 ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Prací programy

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace RENGÖRA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní informace

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Všeobecné bezpečnostní informace

Všeobecné bezpečnostní informace LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Nastavení 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 12 Tipy a

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace HJÄLPSAM CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 6 Funkce 7 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob RENGÖRA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Nastavení 9 Před prvním použitím 11 Denní používání 12 Tipy

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Pračka Mosógép Veļas mašīna

Pračka Mosógép Veļas mašīna CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 23 LV Lietošanas instrukcija 45 Pračka Mosógép Veļas mašīna ZWS 3101 Obsah Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí _ 3 Technické informace

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EWT 1366 HDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

EWT 1366 HDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

L TL L TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 28 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 54

L TL L TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 28 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 54 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 28 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 54 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace ENASTÅENDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató kullanma kılavuzu

návod k použití használati útmutató kullanma kılavuzu návod k použití használati útmutató kullanma kılavuzu Pračka Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 106410 W EWF 126410 W EWF 146410 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MEDELSTOR HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 10 Před prvním použitím 13 Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ VÄLGJORD HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 11 Před prvním použitím 14 Denní používání

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

EWT1367VDW EWT1567VDW. CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 27 PL Pralka Instrukcja obsługi 53

EWT1367VDW EWT1567VDW. CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 27 PL Pralka Instrukcja obsługi 53 EWT1367VDW EWT1567VDW CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 27 PL Pralka Instrukcja obsługi 53 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

EWT1367VDW - EWT1567VDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 53

EWT1367VDW - EWT1567VDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 53 EWT1367VDW - EWT1567VDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 53 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

EWT 1567VIW. CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 26 PL Pralka Instrukcja obsługi 52

EWT 1567VIW. CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 26 PL Pralka Instrukcja obsługi 52 EWT 1567VIW CS Pračka Návod k použití 2 HU Mosógép Használati útmutató 26 PL Pralka Instrukcja obsługi 52 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ HU MOSOGATÓGÉP NÁVOD K POUŽITÍ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz.

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz. CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 67050 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas FAVORIT 44410 I Návod k použití Használati útmutató Manual de instrucciones Myčka nádobí Mosogatógép Lavavajillas 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ MEDELSTOR HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 HU Magyar, 13 RO Română,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička HU Használati útmutató 25 Szárítógép SK Návod na používanie 48 Sušička LAVATHERM 75370AH3. preciz.

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička HU Használati útmutató 25 Szárítógép SK Návod na používanie 48 Sušička LAVATHERM 75370AH3. preciz. CS Návod k použití 2 Bubnová sušička HU Használati útmutató 25 Szárítógép SK Návod na používanie 48 Sušička LAVATHERM 75370AH3 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MEDELSTOR HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 10 Před prvním použitím 13 Denní používání

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ SKINANDE HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALNA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 10 Čištění a údržba

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató 125686251cz_2.qxp 2007-06-05 12:25 Page 1 návod k použití használati útmutató Bubnová sušička Szárítógép EDC 77150W 125686251cz_2.qxp 2007-06-05 12:25 Page 2 125686251cz_2.qxp 2007-06-05 12:25 Page 3 electrolux

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ HÖGKLASSIG HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 10 Flexibilní indukční varná zóna 12 Tipy a rady 16 Čištění a údržba

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ DJUPFRYSA HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace KYLD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 14 Odstraňování závad

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 10 Funkce hodin 12 Použití příslušenství

Részletesebben

FAVORIT VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47

FAVORIT VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47 FAVORIT 55002 VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALKAS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba

Részletesebben

ESF5545LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24

ESF5545LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24 ESF5545LOX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Részletesebben

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 21 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. LAGAN CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ BARMHÄRTIG HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 11 Odstraňování závad 12 Instalace

Részletesebben

FAVORIT W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52

FAVORIT W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52 FAVORIT 88419 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 15 Odstraňování závad

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. GÖRLIG CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben