ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace"

Átírás

1 HJÄLPSAM CZ HU

2

3 ČESKY 4 MAGYAR 19

4 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 6 Funkce 7 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní informace Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Tento spotřebič smí opravovat jen kvalifikovaný servisní technik. Používejte výhradně originální náhradní díly. Nepokoušejte se opravovat spotřebič svépomocí, aby nedošlo ke zranění uživatele nebo poškození spotřebiče. Vždy se obraťte na poprodejní servis. Bezpečnost dětí a postižených osob Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků. Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Všechny mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Instalace Odstraňte veškerý obalový materiál. Tipy a rady 12 Čištění a údržba 13 Odstraňování závad 13 Technické informace 15 Poznámky k ochraně životního prostředí 16 ZÁRUKA IKEA 16 Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí. Vodovodní přípojka Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili. Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. Přívodní hadice obsahuje bezpečnostní ventil, který brání uvolnění této hadice. Chcete-li hadici odpojit, stiskněte páčku (B) a otočte knoflíkem (A) proti směru hodinových ručiček. A B Přívodní hadice je vybavena vnějším průhledným pláštěm. Pokud dojde k poškození hadice, voda v hadici ztmavne.

5 ČESKY 5 Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Kontaktujte servisní středisko, aby vám přívodní hadici vyměnilo. Elektrické připojení Upozornění Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC. Použití spotřebiče Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití: Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích. Farmářské domy Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení Penziony a ubytovny. Upozornění Nebezpečí úrazu. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl. Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte. Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku. Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku. Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru či popálení. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvolnění horké páry. Likvidace Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

6 ČESKY 6 Popis spotřebiče Dolní ostřikovací rameno 2 Filtry 3 Typový štítek 4 Dávkovač leštidla 5 Dávkovač mycího prostředku 6 Zásobník na sůl 7 Otočný volič tvrdosti vody 8 Horní ostřikovací rameno 9 Horní koš Ovládací panel 1 A B 2 1 Tlačítko Zap/Vyp 2 Kontrolky programů Kontrolky Popis Kontrolka konce programu. 3 Kontrolky Tlačítko programů Kontrolka množství soli. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí. Programy Program 1) Stupeň znečištění Druh náplně 2) Velmi zašpiněné Nádobí, příbory, hrnce a pánve Program fáze Předmytí Mytí 70 C Oplachy Sušení Délka (min) Energie (kwh) Voda (l)

7 ČESKY 7 Program 1) Stupeň znečištění Druh náplně Normálně zašpiněné Nádobí a příbory 3) Čerstvě znečištěné Nádobí a příbory 4) Normálně zašpiněné Nádobí a příbory Program fáze Předmytí Mytí 65 C Oplachy Sušení Mytí 60 C Oplach Předmytí Mytí 50 C Oplachy Sušení Délka (min) Energie (kwh) Voda (l) ) Vše Předmytí ) Délka programu a hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí. 2) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 C po dobu 10 až 14 minut. 3) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké délce programu. 4) Jedná se o standardní program pro zkušebny. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a příborů. 5) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek. Informace pro zkušebny Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete na: Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku. Funkce Zvuková signalizace Zvuková signalizace zazní v těchto případech: Když je program dokončen. U spotřebiče dojde k poruše. Nastavení z výroby: zapnuto. Zvukovou signalizaci lze vypnout. Vypnutí zvukové signalizace 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. 3. Stiskněte a podržte tlačítko programů, dokud nezačne kontrolka programu (A) blikat a nerozsvítí se kontrolka programu (B). 4. Ihned opět stiskněte tlačítko programů. Kontrolka programu (A) se trvale rozsvítí. Kontrolka programu (B) začne blikat.

8 ČESKY 8 5. Počkejte, dokud kontrolka programu (A) nezhasne a nerozsvítí se kontrolka konce programu (kontrolka programu (B) dále bliká). Zvuková signalizace je zapnutá. 6. Stiskněte tlačítko programů. Kontrolka konce programu zhasne. Zvuková signalizace je vypnutá. 7. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče. Zapnutí zvukové signalizace 1. Viz Vypnutí zvukové signalizace, krok (1) až (4). Před prvním použitím 1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody. Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku. 2. Naplňte zásobník na sůl. Seřízení změkčovače vody Německé stupně ( dh) Tvrdost vody Francouzské stupně ( fh) mmol/l 2. Počkejte, dokud kontrolka programu (A) nezhasne. Kontrolka konce programu a kontrolka programu (B) dále bliká. Zvuková signalizace je vypnutá. 3. Stiskněte tlačítko programů. Rozsvítí se kontrolka konce programu. Zvuková signalizace je zapnutá. 4. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče. 3. Naplňte dávkovač leštidla. 4. Otevřete vodovodní kohoutek. 5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného programu. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů. Clarkovy stupně Změkčovač vody nastavení Ruční Elektronické ) ) ) ) ) ) 5 1) < 4 < 7 < 0.7 < 5 1 2) 1 2) 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.

9 ČESKY 9 Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky. Ruční nastavení 1 2 koroze. Můžete mu zabránit spuštěním programu po doplnění. 1 2 Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2. Elektronické nastavení 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. 3. Stiskněte a podržte tlačítko programů, dokud nezačne kontrolka programu (A) blikat a nerozsvítí se kontrolka programu (B). 4. Počkejte, dokud kontrolka programu (B) nezhasne a nezačne blikat kontrolka konce programu (kontrolka programu (A) dále bliká). 5. Stiskněte tlačítko programů. Kontrolka konce programu bliká přerušovaně. Počet bliknutí zobrazuje stupeň nastavení změkčovače vody. Příklad: 5 bliknutí + pauza + 5 bliknutí = stupeň Stupeň nastavení změkčovače vody nastavíte stisknutím tlačítka programů. Po každém stisknutí tlačítka programů nastavíte vyšší stupeň. 7. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče. Plnění zásobníku na sůl Pozor Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Nebezpečí 3 Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění) Plnění dávkovače leštidla 1 2 Do zásobníku na sůl vložte 1 kg soli.

10 ČESKY MAX MAX A Dávkovač leštidla doplňte, když je čočka (A) průhledná. Dávkované množství leštidla přizpůsobíte otočením voliče do polohy 1 (nejmenší množství) až 4 (největší množství). Viz ODSTRA- ŇOVÁNÍ ZÁVAD. Denní používání 1. Otevřete vodovodní kohoutek. 2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl. 3. Ujistěte se, že je v dávkovači leštidlo. 4. Naplňte koše. 5. Přidejte mycí prostředek. 6. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh náplně a stupeň znečištění. Použití mycího prostředku 1 2

11 ČESKY Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu mycího prostředku. Použití kombinovaných mycích tablet Když používáte tablety, které obsahují sůl a leštidlo, zásobník na sůl a dávkovač leštidla neplňte. 1. Nastavte změkčovač vody na nejnižší stupeň. 2. Nastavte dávkovač leštidla do nejnižší polohy. Chcete-li použít kombinované mycí tablety před tím, než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl do myčky a leštidlo, postupujte následovně: 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte. 2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stupeň. 3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný. 4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází bez mycího prostředku a bez nádobí. 5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. 6. Seřiďte dávkování leštidla. Nastavení a spuštění programu Režim nastavení Spotřebič musí být při některých postupech v režimu nastavení. Spotřebič je v režimu nastavení, když: Všechny kontrolky programů jsou zhasnuté. Kontrolka konce programu bliká. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí jiné údaje, stiskněte a podržte tlačítko programů, dokud se spotřebič nepřepne do režimu nastavení. Spuštění programu 1. Otevřete vodovodní kohoutek. 2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 3. Opakovaně stiskněte tlačítko programů, dokud se nerozsvítí kontrolka požadovaného programu. 4. Zavřete dvířka spotřebiče. Program se spustí. Otevření dvířek za chodu spotřebiče Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče. Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení. Zrušení programu 1. Otevřete dvířka spotřebiče. 2. Stiskněte a podržte tlačítko programů, dokud nezhasne kontrolka nastaveného programu a nezabliká kontrolka konce programu. Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek. Na konci programu Po dokončení programu zazní přerušovaný zvukový signál a rozsvítí se kontrolka konce programu. 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte. 2. Zavřete vodovodní kohoutek.

12 ČESKY 12 Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí. Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a potom z koše horního. Tipy a rady Změkčovač vody Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou způsobit poškození spotřebiče a špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto minerály neutralizuje. Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stupeň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčovač vody bude používat správné množství soli do myčky a vody. Plnění košů Viz přiložený leták s příklady plnění košů. Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které je bezpečné mýt v myčce. Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu. Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry). Z nádobí odstraňte zbytky jídla. Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do spotřebiče odmočit ve vodě. Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru. Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory nelepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními příbory. Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají. Malé kusy nádobí vložte do košíčku na příbory. Lehké kusy nádobí vložte do horního koše. Zajistěte, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly. Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet. Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí. Používání soli, leštidla a mycího prostředku Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek pro myčku nádobí. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit. Leštidlo pomáhá během poslední oplachovací fáze usušení nádobí bez šmouh a skvrn. Kombinované mycí tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte, že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrobků. Mycí tablety se nemohou při krátkých programech plně rozpustit. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy. Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné. Řiďte se pokyny na balení mycího prostředku. Před spuštěním programu Zkontrolujte, zda: Filtry jsou čisté a správně nainstalované. Ostřikovací ramena nejsou zanesená. Rozmístění nádobí v koších je správné. Program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění. Používá se správné množství mycího prostředku. Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud nepoužíváte kombinované mycí tablety). Víčko zásobníku na sůl je dotažené.

13 ČESKY 13 Čištění a údržba Upozornění Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte. Čištění filtrů 1 2 C B A 5 A Vraťte filtr (A) na jeho původní místo. Ujistěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodícími drážkami (D). D 6 2 Filtry (B a C) znovu sestavte. Umístěte je zpět na jejich místo ve filtru (A). Otočte držadlem po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí Filtry (B a C) odstraníte otočením držadla proti směru hodinových ručiček a jejich vyjmutím. Filtry (B a C) od sebe oddělte. Filtry vyčistěte vodou. 2 4 A Vyjměte filtr (A). Filtr vyčistěte vodou. Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče. Čištění ostřikovacích ramen Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem. Čištění vnějších ploch Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla. Odstraňování závad Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Před kontaktováním servisního střediska se pokuste závadu odstranit sami pomocí níže uvedených informací. U některých potíží blikají různé kontrolky nepřetržitě nebo přerušovaně, a signalizují tak výstražný kód.

14 ČESKY 14 Výstražný kód Kontrolka nastaveného programu nepřetržitě bliká. Kontrolka konce programu jednou přerušovaně zabliká. Kontrolka nastaveného programu nepřetržitě bliká. Kontrolka konce programu dvakrát přerušovaně zabliká. Kontrolka nastaveného programu nepřetržitě bliká. Kontrolka konce programu třikrát přerušovaně zabliká. Upozornění Před kontrolou spotřebič vypněte. Problém Spotřebič se neplní vodou. Spotřebič nevypouští vodu. Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Problém Možná příčina Možné řešení Nespustil se program. Zástrčka není zasunutá do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Dvířka spotřebiče jsou otevřená. Zavřete dvířka spotřebiče. Spotřebič se neplní vodou. Spotřebič nevypouští vodu. Poškozená pojistka v pojistkové skříňce (vybavený jistič). Vodovodní kohoutek je zavřený. Příliš nízký tlak vody. Vodovodní kohoutek je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. Filtr v přívodní hadici je zanesený. Přívodní hadice je přehnutá nebo zkroucená. Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Ve spotřebiči uniká voda. Přípojka sifonu je ucpaná. Vypouštěcí hadice je přehnutá nebo zkroucená. Vyměňte pojistku (znovu aktivujte jistič). Otevřete vodovodní kohout. Kontaktujte vaši vodárenskou společnost. Vyčistěte vodovodní kohoutek. Vyčistěte filtr. Ujistěte se, že je hadice správně umístěná. Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na servisní středisko. Vyčistěte přípojku sifonu. Ujistěte se, že je hadice správně umístěná.

15 ČESKY 15 Problém Možná příčina Možné řešení Kontrolka množství soli svítí i po doplnění zásobníku na sůl. Tato situace může nastat, když používáte sůl, která potřebuje více času k rozpuštění. Nemá to žádný nežádoucí vliv na výkon spotřebiče. Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko. Pokud jsou signalizovány jiné výstražné kódy, kontaktujte servisní středisko. Pokud nejsou výsledky mytí a sušení uspokojivé Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo modravý potah Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Otočte voličem leštidla do nižší polohy. Nadměrné množství mycího prostředku. Skvrny a suché vodní kapky na skle a na nádobí Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Otočte voličem leštidla do vyšší polohy. Technické informace Pokud kontrolka množství soli stále svítí i po 3 nebo 4 programech, kontaktujte servisní středisko. Příčinou může být kvalita mycího prostředku. Nádobí je vlhké Program neobsahuje sušicí fázi nebo sušicí fáze používá příliš nízkou teplotu. Dávkovač leštidla je prázdný. Příčinou může být kvalita leštidla. Příčinou může být kvalita kombinovaných mycích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s kombinovanými mycími tabletami. Další možné příčiny naleznete v části TIPY A RADY. Rozměry Šířka / Výška / Hloubka (mm) 446 / / 550 Připojení k elektrické síti Viz typový štítek. Napětí V Frekvence 50 Hz Tlak přívodu vody Min. / max. (bar / MPa) (0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 ) Přívod vody 1) Studená nebo teplá voda 2) max. 60 C Kapacita Jídelní soupravy 9 Příkon Režim zapnuto 1.90 W Režim vypnuto 0.10 W 1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4". 2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

16 ČESKY 16 Poznámky k ochraně životního prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál řádně zlikvidujte. Recyklujte materiály označené symbolem. ZÁRUKA IKEA Jak dlouho záruka IKEA platí? Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data nákupu spotřebiče v IKEA; pokud však jde o spotřebič LAGAN, platí pouze dvouletá (2 roky) záruka. Jako doklad o koupi se vyžaduje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí servisní oprava, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič ani na nové díly. Na jaké spotřebiče se nevztahuje pětiletá (5 let) záruka IKEA? Na řadu spotřebičů LAGAN a všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1. srpna Kdo provádí servisní službu? Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní službu prostřednictvím svých vlastních servisních provozů nebo sítě autorizovaných servisních partnerů. Čeho se záruka týká? Záruka se týká závad spotřebiče, který byly způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na co se nevztahuje záruka?". Během záruční doby se záruka vztahuje na náklady k odstranění závady, např. opravu, díly, práci a cestu pracovníka za předpokladu, že je tento spotřebič dostupný pro opravu bez zvláštních nákladů a že závada byla způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, na které se vztahuje záruka. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA. Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat? Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek. Na co se nevztahuje záruka? Na normální opotřebení a odření.

17 ČESKY 17 Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na nadměrné množství vápence v přiváděné vodě, poškození způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí. Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek. Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě. Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. Na poškození následujících dílů: keramického skla, příslušenství, košů na nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S výjimkou případů, kdy lze prokázat, že tato poškození byla způsobena vadnou výrobou. Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu. Na opravy, které neprováděli naši k tomu určení poskytovatelé služeb a/nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly. Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům. Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití. Poškození při dopravě. Jestliže zákazník dopravuje výrobek sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopraví výrobek na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou. Náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner v případě potřeby znovu instalují opravený spotřebič nebo instalují nový spotřebič. Toto omezení se nevztahuje na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU. Uplatnění zákonů dané země Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní zákonná práva, která pokrývají nebo přesahují všechny místní zákonné požadavky, která se v různých zemích liší. Rozsah platnosti Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost provést servisní službu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud: je spotřebič v souladu s technickými požadavky země, ve které byl záruční požadavek vznesen, a je podle nich instalován; je spotřebič v souladu s návodem k montáži a bezpečnostními informacemi návodu k použití a je podle nich instalován; Vyhrazený poprodejní servis pro spotřebiče IKEA: Budeme rádi, když se obrátíte na poprodejní servis IKEA: 1. požadavku v rámci záruky; 2. dotazu na vysvětlení instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis neposkytuje vysvětlení týkající se: celkové instalace kuchyně IKEA;

18 ČESKY 18 připojení k elektrické síti (pokud se spotřebič dodává bez zástrčky a kabelu), vodě a plynu, protože tato připojení má provést autorizovaný servisní technik. 3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k použití a technických parametrů spotřebičů IKEA. Před zavoláním do servisu si prosím pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo návod k použití v této příručce, abychom Vám mohli co nejlépe pomoci. Jak nás najdete, když potřebujete naši servisní službu Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených kontaktních míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. Důležité Abychom Vám mohli rychleji pomoci, doporučujeme vždy použít zvláštní telefonní čísla uvedená na konci tohoto návodu. Pokud potřebujete servisní službu, vždy použijte čísla uvedená v příručce k danému spotřebiči. Před zavoláním si ověřte, že máte pro spotřebič, který vyžaduje naši opravu, připravené číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) Důležité USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je to Váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Všimněte si, že na účtence je uvedeno také číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič. Potřebujete jinou pomoc? V případě všech dalších dotazů, které se netýkají poprodejního servisu nebo vašeho spotřebiče, se prosím obraťte se na telefonickou službu zákazníkům našeho nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně dokumentaci ke spotřebiči.

19 MAGYAR 19 Tartalomjegyzék Biztonsági információk 19 Termékleírás 21 Kezelőpanel 21 Programok 22 Kiegészítő funkciók 23 Az első használat előtt 23 Napi használat 26 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. A készülékeket kizárólag szakképzett szervizmérnök javíthatja. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. A sérülés és a készülék károsodásának megelőzésére ne próbálja meg javítani a készüléket. Mindig hívja a márkaszervizt. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is. A biztonságukért felelős személy felügyelje őket, illetve a készülék használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Minden mosószert tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van. Hasznos tanácsok és javaslatok 27 Ápolás és tisztítás 28 Hibaelhárítás 29 Műszaki információk 31 Környezetvédelmi tudnivalók 32 IKEA GARANCIA 32 Üzembe helyezés Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 C alatt van. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze. Vízhálózatra csatlakoztatás Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveknek. Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul. A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

20 MAGYAR 20 Biztonsági szeleppel rendelkezik a befolyócső, mely megakadályozza a cső kilazulását. A csőcsatlakozás bontására nyomja meg a kart (B), és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a hollandi anyát (A). A B A befolyócső külső átlátszó köpennyel rendelkezik. Ha sérült a tömlő, akkor sötétté válik a csőben található víz. Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső cseréje érdekében. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat Tűz- és áramütésveszély. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbít kábeleket. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, akkor forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. A készülék csatlakozásának bontására soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A készülék megfelel az EGK irányelveinek. Használat A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például: üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák Tanyaházak Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára Szállások reggelivel. Vigyázat Sérülésveszély. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes evőeszközöket az evőeszközkosárba. A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját. Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra. A mosogatógépben használt mosogatószerek veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer csomagolásán feltüntetett utasításokat. Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne játsszon vele. Az edényeket a mosogatógépből csak a mosogatóprogram lejárta után vegye ki. Mosogatószer maradhat az edényeken. Vigyázat Áramütés-, tűz- és égésveszély. Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.

21 MAGYAR 21 Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Termékleírás Vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. 1 Alsó szórókar 2 Szűrők 3 Adattábla 4 Öblítőszer-adagoló 5 Mosószer-adagoló 6 Sótartály 7 Vízkeménység-tárcsa 8 Felső szórókar 9 Felső kosár Kezelőpanel 1 A B 2 1 Be/ki gomb 2 Program visszajelzők Visszajelzők Leírás Program vége visszajelző Visszajelzők 4 Program gomb. Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző nem világít.

22 MAGYAR 22 Programok Program 1) Szennyezettség mértéke Töltet típusa 2) Erős szennyezettség Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak Normál szennyezettség Edények és evőeszközök 3) Friss szennyezettség Edények és evőeszközök 4) Normál szennyezettség Edények és evőeszközök Előmosás Főmosogatás 70 C-on Öblítés Szárítás Előmosás Főmosogatás 65 C-on Öblítés Szárítás Főmosogatás 60 C-on Öblítések Előmosás Főmosogatás 50 C-on Öblítés Szárítás Időtartam (perc) Programszakaszok Energiafogyasztás (kwh) Víz (l) ) Összes Előmosás ) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a beállítások és az edények mennyisége módosíthatja a program időtartamát és a fogyasztási értékeket. 2) A jobb higiéniai eredmény elérése érdekében, e program egy magas hőmérsékletű öblítési fázissal rendelkezik. Az öblítési fázis során a hőmérséklet 70 C-on marad percig. 3) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt nyújt. 4) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. A programmal a leghatékonyabb víz- és áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és evőeszközöket. 5) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek. Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert. Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e- mailt a következő címre: Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC).

23 MAGYAR 23 Kiegészítő funkciók Hangjelzések Az alábbi esetekben lépnek működésbe a hangjelzések: Miután a program véget ért. A készülék meghibásodása esetén. Gyári beállítás: be. A hangjelzéseket kikapcsolhatja. A hangjelzések kikapcsolása 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. 2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítás üzemmódban van-e. Lásd a PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍ- TÁSA című részt. 3. Nyomja le és tartsa lenyomva a programgombot mindaddig, amíg a programjelző (A) nem villog, és a programjelző (B) világítani nem kezd. 4. Azonnal nyomja meg a programgombot. A programjelző (A) folyamatos fénnyel jelenik meg. A programjelző (B) villogni kezd. Az első használat előtt 1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e a környékén használt víz keménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízszolgáltatóval. 2. Töltse fel sótartályt. A vízlágyító beállítása Német fok ( dh) Vízkeménység Francia fok ( fh) mmol/l 5. Várja meg, hogy a programjelző (A) kialudjon, és a program vége visszajelző világítson (a programjelző (B) folytatja a villogást). A hangjelzések be vannak kapcsolva. 6. Nyomja meg a programgombot. A program vége visszajelző kialszik. A hangjelzések ki vannak kapcsolva. 7. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket. A hangjelzések bekapcsolása 1. Lásd A hangjelzések kikapcsolása című fejezet (1) - (4) lépéseit. 2. Várjon, amíg a programjelző (A) kialszik. A program vége visszajelző kialszik, és a programjelző (B) tovább villog. A hangjelzések ki vannak kapcsolva. 3. Nyomja meg a programgombot. A program vége visszajelző világítani kezd. A hangjelzések be vannak kapcsolva. 4. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket. 3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót. 4. Nyissa ki a vízcsapot. 5. A készülékben gyártási maradványok lehetnek. Az eltávolításukhoz indítson el egy mosogatóprogramot. Ne használjon mosogatószert, és ne töltse meg a kosarakat. Clarke fok Vízlágyító beállítás Kézi mosogatás Elektronika ) ) 9

24 MAGYAR 24 Német fok ( dh) Vízkeménység Francia fok ( fh) mmol/l Clarke fok Vízlágyító beállítás Kézi mosogatás Elektronika ) ) ) ) 5 1) < 4 < 7 < 0.7 < 5 1 2) 1 2) 1) Gyári helyzet. 2) Ezen a szinten ne használjon sót. Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót. Manuális beállítás 1 2 A vízkeménységtárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba. Elektronikus beállítás 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. 2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítás üzemmódban van-e. Lásd a PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍ- TÁSA című részt. 3. Nyomja le és tartsa lenyomva a programgombot mindaddig, amíg a programjelző (A) nem villog, és a programjelző (B) világítani nem kezd. 4. Várja meg, hogy a programjelző (B) kialudjon, és a program vége visszajelző villogni kezdjen (a programjelző (A) tovább villog). 5. Nyomja meg a programgombot. A Program vége jelzőfény szaggatottan kezd villogni. A villanások száma a vízlágyító szintjét jelzi. Példa: 5 villanás + szünet + 5 villanás = 5. szint. 6. A vízlágyító szintjének beállításához nyomja meg a programgombot. A programgomb minden megnyomásakor a beállítás a következő szintre lép. 7. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket. A sótartály feltöltése Figyelem Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Korrózióveszély. Ennek megakadályozására újratöltés után indítsa el a programot.

25 MAGYAR MAX MAX A Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első alkalommal) kg sót tegyen a sótartályba. Töltse fel az öblítőszer-adagolót, ha a lencse (A) átlátszó. Az öblítőszer adagolási mennyisége a választókapcsoló 1 (legkisebb mennyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) helyzete között állítható be. Nézze meg a HIBAELHÁ- RÍTÁS című fejezetet. Az öblítőszer-adagoló feltöltése 1 2

26 MAGYAR 26 Napi használat 1. Nyissa ki a vízcsapot. 2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítás üzemmódban van-e. Lásd a PROGRAM KI- VÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA című részt. Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel a sótartályt. 3. Ellenőrizze, hogy van-e öblítőszer az öblítőszer-adagolóban. 4. Pakolja meg megfelelően a kosarakat. 5. Töltse be a mosogatószert. 6. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő programot. A mosogatószer használata Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe. Kombinált mosogatószer-tabletták használata Sót és öblítőszert tartalmazó tabletták használatakor ne töltse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót. 1. Állítsa a vízlágyítót a legalacsonyabb szintre. 2. Állítsa az öblítőszer-adagolót a legalacsonyabb értékre. Ha befejezi a kombinált mosogatószertabletták használatát, a következő lépéseket végezze el különálló mosogatószer, öblítőszer és regeneráló só használatának megkezdése előtt: 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. 2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre. 3. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és az öblítőszer-adagoló. 4. Öblítőszer és edények nélkül indítsa el a legrövidebb öblítési fázist tartalmazó programot. 5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkeménységének megfelelően. 6. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.

27 MAGYAR 27 Program kiválasztása és elindítása Beállítási mód A következő műveletek esetében a készüléknek beállítás üzemmódban kell lennie. A készülék beállítási módban van az aktiválás után: Az összes programjelzőfény kialszik. A program vége jelzőfény villogni kezd. Ha a kezelőpanel egyéb feltételeket mutat, nyomja meg és tartsa lenyomva a programgombot, amíg a készülék beállítási módba nem kerül. A program indítása 1. Nyissa ki a vízcsapot. 2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítás üzemmódban van-e. 3. Nyomja meg ismételten a programgombot, amíg a beállítani kívánt program visszajelzője világítani nem kezd. 4. Csukja be a készülék ajtaját. A program elindul. Ajtónyitás a készülék működése alatt Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Amikor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási ponttól folytatódik. Hasznos tanácsok és javaslatok A vízlágyító A kemény víz nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító semlegesíti ezen ásványi anyagokat. A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban a vízlágyítót. Fontos a vízlágyító szintjének pontos beállítása. Ez biztosítja, hogy megfelelő mennyiségű regeneráló sót és vizet használjon a vízlágyító. Pakolja meg megfelelően a kosarakat. A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg a kosarak feltöltésére vonatkozó példákat. A program törlése 1. Nyissa ki a készülék ajtaját. 2. Nyomja be és tartsa lenyomva a programgombot, amíg a beállított program jelzőfénye kialszik, és a program vége visszajelző villogni kezd. Egy új mosogatóprogram elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a mosogatószer-adagolóban. Miután a program véget ért A program befejezésekor egy szaggatott hangjelzés hallható, és a program vége visszajelző jelenik meg. 1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. 2. Zárja el a vízcsapot. A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek. Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki. Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehűl, mint az edények. Csak mosogatógépbe tehető darabok mosogatására használja a készüléket. Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ónból és rézből készült darabokat a készülékbe. Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot). Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről. A ráégett ételmaradék könnyebb eltávolításához áztassa be vízbe a lábasokat és fazekakat, mielőtt behelyezi azokat a készülékbe. Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.

28 MAGYAR 28 Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne csússzanak egymásba. Keverje más edényekkel a kanalakat. Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más poharakhoz. A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba. A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdulhassanak el. A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak. Só, öblítőszer és mosogatószer használata Kizárólag sót, öblítőszert és mosogatószert használjon a mosogatógépben. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben. Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elősegíti az edények csík- és foltmentes szárítását. A kombinált mosogatószer-tabletták mosogatószert, öblítőszert és regeneráló sót tartalmaznak. Győződjön meg arról, hogy e tabletták megfelelnek-e a környékén lévő vízkeménységnek. Nézze meg a termék csomagolásán található útmutatásokat. Ápolás és tisztítás Vigyázat Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Az elszennyeződött szűrők és az eltömődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét. Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Rövid programok során nem oldódnak fel teljesen a mosogatószer tabletták. A mosogatószer maradványok edényeken való lerakódásának megakadályozására hosszú programoknál használja tablettákat. Ne használjon a szükségesnél több mosogatószert. További információkért olvassa el a mosogatószer csomagolásán található útmutatásokat. Egy program indítása előtt A következőket ellenőrizze: A szűrők tiszták és megfelelően vannak elhelyezve. Nem tömődtek el a szórókarok. Megfelelő az edények elhelyezése a kosarakba. A kiválasztott program nem felel meg a töltet típusának és a szennyeződés mértékének. Megfelelő mennyiségű mosogatószert használ. Van mosogatógép só és öblítő (ha nem kombinált mosogatószer-tablettákat használ). Szoros a sótartály kupakjának rögzítése. A szűrők tisztítása 1 2 C B A

29 MAGYAR A szűrők (B) és (C) eltávolításhoz forgassa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el. Szerelje szét a szűrőt (B) és (C). Vízzel tisztítsa meg a szűrőket A Vegye ki az (A) szűrőt. Vízzel tisztítsa meg a szűrőt. 6 A szűrők helytelen pozíciója rossz mosogatási eredményt okoz, és a készüléket is károsítja. A szórókarok tisztítása Ne szerelje ki a szórókarokat. Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét egy hegyes végű tárggyal távolítsa el. Külső tisztítás A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket. D 1 2 A Helyezze az (A) szűrőt eredeti állásába. Ellenőrizze, hogy a két vezetősín (D) alatt megfelelően illeszkedik-e. Szerelje össze a szűrőket (B) és (C). Tegye azokat a helyükre az (A) szűrőben. A fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba forgassa, amíg bezárul. Hibaelhárítás A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll. Az alábbi információk alapján próbálja kiküszöbölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez fordul. A riasztási kód kijelzéséhez bizonyos hibák esetén a különböző visszajelzők egyszerre villognak vagy rendszeres időközönként felvillannak.

30 MAGYAR 30 Riasztási kód A beállított program jelzőfénye folyamatosan villog. A program vége visszajelző megszakításokkal 1-szer felvillan. A beállított program jelzőfénye folyamatosan villog. A program vége visszajelző megszakításokkal kétszer felvillan. A beállított program jelzőfénye folyamatosan villog. A program vége visszajelző megszakításokkal háromszor felvillan. Jelenség A készülék nem tölt be vizet. A készülék nem engedi ki a vizet. A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Vigyázat Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a készüléket. Jelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás A program nem indul el. A készülék nem tölt be vizet. A készülék nem ereszti le a vizet. A hálózati csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzatba. A készülék ajtaja nyitva van. A biztosítódobozban kiolvadt a biztosíték. A vízcsap zárva van. A víznyomás túl alacsony. A vízcsap eltömődött vagy vízköves. Eltömődött a befolyócső szűrője. Összehurkolódott vagy meghajlott a befolyócső. A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Vízszívárgás lépett fel a készülékben. A szifon eltömődött. Összehurkolódott vagy meghajlott a vízleeresztő cső. Csatlakoztassa megfelelően a csatlakozódugót. Csukja be a készülék ajtaját. Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja fel a megszakítót. Nyissa ki a vízcsapot. Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz. Tisztítsa ki a vízcsapot. Tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a cső beszerelése. Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez. Tisztítsa ki a szifont. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a cső beszerelése.

31 MAGYAR 31 Jelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás A sótartály újratöltés után is világít só visszajelző. Ez akkor fordul elő, ha hosszabb oldódási időt igénylő sót használ. Nincs nemkívánatos hatással a készülék teljesítményére. Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez. Ha más riasztási kódok jelennek meg, akkor forduljon a márkaszervizhez. A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő Fehéres csíkok és szennyeződések vagy kékes réteg látható a poharakon és edényeken. Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítőszer fordítókart. Túl sok volt a mosogatószer. Szennyeződések és cseppnyomok vannak a poharakon és edényeken Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa magasabb helyzetbe az öblítőszer fordítókart. Műszaki információk Ha a 3. vagy a 4. program után is világít a só visszajelző, akkor forduljon a márkaszervizhez. Lehet, hogy a mosogatószer minősége az oka. Nedvesek az edények Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy alacsony a szárítási fázis hőmérséklete. Az öblítőszer-adagoló üres. Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka. Lehet, hogy a kombinált mosogatószertabletta minősége az oka. Próbálkozzon másik márkával, vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót és kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt használja az öblítőszert. A lehetséges okok megismerésére nézze meg a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK című fejezetet. Méretek Szélesség / Magasság / Mélység 446 / / 550 (mm) Elektromos csatlakoztatás Lásd az adattáblát. Feszültség V Frekvencia 50 Hz Hálózati víznyomás Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Vízellátás 1) Hidegvíz vagy melegvíz 2) max. 60 C Kapacitás Teríték 9 Áramfelvétel Készenléti üzemmód 1.90 W Kikapcsolás üzemmód 0.10 W 1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. 2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace RENGÖRA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní informace

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Všeobecné bezpečnostní informace

Všeobecné bezpečnostní informace LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Nastavení 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 12 Tipy a

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob RENGÖRA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Nastavení 9 Před prvním použitím 11 Denní používání 12 Tipy

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace ENASTÅENDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MEDELSTOR HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 10 Před prvním použitím 13 Denní používání

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ HU MOSOGATÓGÉP NÁVOD K POUŽITÍ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ VÄLGJORD HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 11 Před prvním použitím 14 Denní používání

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz.

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz. CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MEDELSTOR HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 7 Programy 8 Funkce 10 Nastavení 10 Před prvním použitím 13 Denní používání

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ MEDELSTOR HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

ESF 4510ROW ESF 4510ROX

ESF 4510ROW ESF 4510ROX ESF 4510ROW ESF 4510ROX HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK...8

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

FAVORIT VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47

FAVORIT VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47 FAVORIT 55002 VI0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 PL Instrukcja obsługi 31 SK Návod na používanie 47 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ SKINANDE HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

FAVORIT W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52

FAVORIT W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52 FAVORIT 88419 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 52 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ESF5545LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24

ESF5545LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24 ESF5545LOX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Részletesebben

ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41. preciz.hu

ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41. preciz.hu ESI 7510ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas FAVORIT 44410 I Návod k použití Használati útmutató Manual de instrucciones Myčka nádobí Mosogatógép Lavavajillas 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 25 Mosogatógép SK Návod na používanie 49 Umývačka F88720IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

FEE62700PM. CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 24 Mosogatógép SK Návod na používanie 48 Umývačka USER MANUAL

FEE62700PM. CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 24 Mosogatógép SK Návod na používanie 48 Umývačka USER MANUAL FEE62700PM CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 24 Mosogatógép SK Návod na používanie 48 Umývačka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...

Részletesebben

ESL 4562RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ESL 4562RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ESL 4562RO...... HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 67050 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

ESI 7620RAX HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ESI 7620RAX HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ESI 7620RAX HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK...8 6. BEÁLLÍTÁSOK...

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

EWS 1064 EEW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

EWS 1064 EEW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 EWS 1064 EEW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. RENLIG CZ HU FWM6 ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Užitečné rady a tipy 14 Prací programy 15 Zmĕny

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26

EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 EWT1266ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny RENLIG CZ HU FWM6 ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Denní používání 10 Užitečné rady a tipy 13 Mycí programy 14 Údaje o spotřebě

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 67050 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ HÖGKLASSIG HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 10 Flexibilní indukční varná zóna 12 Tipy a rady 16 Čištění a údržba

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 21 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDI101 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ DJUPFRYSA HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALNA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 10 Čištění a údržba

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 10 Funkce hodin 12 Použití příslušenství

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ BARMHÄRTIG HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 11 Odstraňování závad 12 Instalace

Részletesebben

ESF4660ROW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 HU Mosogatógép Használati útmutató 44

ESF4660ROW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 HU Mosogatógép Használati útmutató 44 ESF4660ROW CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 HU Mosogatógép Használati útmutató 44 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob DAGLIG CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 12 Odstraňování závad 12 Instalace 14 Technické

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace KYLD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 14 Odstraňování závad

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALKAS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. LAGAN CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Doplňkové funkce 10 Tipy a rady 10 Čištění

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. GÖRLIG CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben