ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár"

Átírás

1 W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár Budapest, 2011.

2 ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Erdő-és Mezőgazdasági Környezettan II. III. A létesítő intézmény neve: Wesley János Lelkészképző Főiskola A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelménye: 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Erdő- és Mezőgazdasági Környezettan szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Erdő- és Mezőgazdasági Környezetbiztonsági Menedzser 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Természettudomány 4. A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül: BA szintű végzettség. Nem természettudományi végzettségűek részére kiegészítő modul. 5. A képzési idő: 4 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet, erdő- és mezőgazdasági biztonsági és védelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.

3 A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés. Tekintettel arra, hogy az erdő és mezőgazdasági feladatok és azok környezetbiztonsági összefüggései, kihívásainak menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tudományos módszereket, valamint a korszerű irányítás- és vezetéselméleteket, ismerő, azt alkalmazni képes szakember tud megfelelni ezen széles körű elvárásoknak. Ilyen szakemberek képzése valósul meg a szakirányú továbbképzési szak indításával. A munkaerőpiacon való gyakorlati szakemberként való közvetlen részvételen túl cél a hallgatók felkészítése a megfelelő mesterképzésben való részvételre. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: - a társadalom teljes környezetben, a földfelszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, biológiai, táji és környezeti folyamatok megértése, kezelése; - erdő és mezőgazdasági elméletek, azok védelmi kérdései, paradigmák, elvek megértése és tudatos gyakorlati alkalmazása; - célorientált ágazati projektek kidolgozása, a megvalósulás folyamatának irányítása, a fenntarthatóság folyamatos érvényesítése; - környezetbiztonsági, erdő és mezőgazdasági problémák felismerése és kommunikálása; - erdő, mezőgazdasági és környezetbiztonsági irányultságú kutatások tervezése, lebonyolítása; - a szakterületekre hatással lévő jogi és biztonsági szabályozások érvényesülésében való szerepvállalás és azok hatékonyságának kontrollálása és a szükséges visszajelzések megfogalmazása; - a vezetés és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment korszerű követelményeinek gyakorlati alkalmazása; - a korszerű és hatékony környezettudatossági, és vidékfejlesztési ismeretek, eredmények köztudatban való elterjesztésének és meghonosodásának az elősegítése. Személyes adottságok, készségek: - önismeret, kreativitás, kreatív önkifejezési, verbális és nonverbális kommunikációs készség; - irányítási és döntéshozási készség és képesség, - stressztűrő-képesség, - szocializáció és fejlett közösségi érzés; - rugalmas gondolkozás és problémafelismerő, problémamegoldó készség; - minőség iránti igény, felelősségtudat; - idegen nyelvtudás.

4 8. A képzés során elsajátítandó ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek: Elméleti blokk: 50 kredit Természettudományos ismeretek (kémia, biológia, hidrológia, talajtan, földrajz, meteorológia, környezettan,), Minőségirányítás, Jogi alapismeretek, Agrárpolitika és vidékfejlesztés, Kockázatelemzés, Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek, Alkalmazott pszichológiai ismeretek, Szociológiai ismeretek környezet- és vidékszociológia, Vállalkozói és marketing ismeretek, Agrárgazdaságtan, Mezőgazdasági piacgazdaságtan, Kommunikáció kríziskommunikáció verbális és nonverbális kommunikáció, EU ismeretek, Nemzetközi ágazati kapcsolatok. Szakmai, gyakorlati blokk: 50 kredit Környezet- és agrár jogi és szakigazgatási ismeretek, Élőhely-védelem, Környezetés tájgazdálkodás, Környezet-, erdészeti, hal- és vadgazdálkodás, Környezetegészségtan, Közigazgatás - közigazgatási eljárás, Globális környezeti módosulások, Kertészeti termesztés, Állattenyésztési és takarmánygazdálkodási ismeretek, Szőlő- és gyümölcstermesztés, Szántóföldi növénytermesztés, Növényvédelmi ismeretek, Ezen ágazatok környezetbiztonsági kérdései, Projektmenedzser ismeretek. Erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági terepgyakorlat: 10 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit TANTÁRGYI LEÍRÁSOK 1. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK (fizika, kémia, biológia, hidrológia, talajtan, földrajz, meteorológia, környezettan,) Az anyag kettős természete, hullámok és korpuszkulák. A teljes elektromágneses színkép és főbb jellemzőik (mikrohullámok; hőmérsékleti sugárzás; infra-, látható és uv. fény; röntgen és gamma sugarak). Részecskesugárzások, radioaktivitás. Sugárzások gyakorlati alkalmazása, dozimetriai alapfogalmak. Anyag-fény kölcsönhatások. Anyagvizsgálati műszerek és módszerek fizikai alapjai. Energiatermelés, és termodinamikai problémái. Energiahordozók, energiatárolás, energiagazdálkodás. Alternatív energiaforrások jelenlegi helyzete. A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lejátszódó alapvető kémiai reakciók, biogeokémiai ciklusok ismertetése, továbbá ezen folyamotok reakciómechanizmusával, termodinamikájával, kinetikájával összefüggő ismeretek nyújtása. A víz szennyezői. Szervetlen és szerves szennyező anyagok a talajban. A légkör fotokémiai és kémiai reakciói. Ionok és gyökök a légkörben. A légköri oxigén reakciói. A légkör szervetlen szennyezői - CO 2, SO 2, NO x, stb. A savas eső. A fotokémiai szmog képződése és hatása. Az elemek környezeti kémiája. Laboratóriumi felszerelés. Tömeg- és térfogatmérés. Laboratóriumi

5 alapműveletek: melegítés, bepárlás, szárítás, oldás, szűrés, ülepítés. Különböző töménységű oldatok készítése. Homogén és heterogén anyagi rendszerek vizsgálata. Határfelületi jelenségek, adszorpció. A ph mérése. Sók hidrolízise. Pufferoldatok vizsgálata. Csapadékképződéssel járó kémiai reakciók. Komplexképződéssel járó kémiai reakciók. A környezetvédelem szempontjából szükséges alapvet biológiai ismeretek nyújtása, az embert, mint biológiai fajt és környezetét érőhatások által kiváltott reakciók biológiai alapjainak megismertetése.az élővilág szerveződésének sajátosságai és környezeti következményei. A prokariota szervezetek és a környezeti tényezők kapcsolatának megismertetése, az élőrendszerek viselkedésének, működésének és szabályozásának megértetése. A prokarioták felépítése, anyagcseréjük típusai, asszimilációs és disszimilációs anyagcsere-utak kiépülése, energetikai hatékonyságuk sajátosságai. A mikroorganizmusok szaporodásbiológiája, tenyészfeltételeinek befolyásolása a környezetvédelem szempontjából (a mikroorganizmusok anyagcsere-közösségei). A genetikai információk átvitele, megváltoztatása és ennek ökológiai következményei, jelentősége (génsebészeti eljárások, transzgenikus élőlények). Az élőszervezetek és a környezeti tényezők kapcsolatának megismertetése, az életműködések szabályozásában szerepet játszó rendszerek, valamint az élő rendszerek viselkedésének, működésének megértetése. Közvetlen kölcsönhatások a mikroorganizmusok, a növények, és állatok, valamint az emberi tevékenység között. Az időjárás és az éghajlat. A légkör jellemzői. A levegő nedvességtartalma, felhők. A levegő mozgása, szél. A levegő nyomása, sűrűsége. Légtömegek, időjárási jelenségek. A légkör termikus viszonyai, a légköri stabilitást befolyásoló tényezők. Meteorológiai viszonyok hatása a légszennyező anyagok terjedésére. Légszennyezési modellek jellemzése. Baleseti légszennyeződések kialakulásának általános jellemzői. A hidrobiológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében. A víz, mint közeg és környezeti elem. Vízmozgások. A vízi élőlények előfordulását befolyásoló fizikai és kémiai tulajdonságok. A vízterek tipológiája: vízforgalmi, habituális és hasznosítási típusok. A víztér, mint élőhely: élettájak és életformatípusok. A hidrobiológia fő témaköreinek áttekintése (tudománytörténet, a vízi élőlények jellemzői és előfordulásukat befolyásoló tényezők, gyakorlati hidrobiológia), különös tekintettel a legújabb kutatási eredményekre. Vízi és vizes élőhelyek. A víz és az üledék. Az üledék keletkezése, fajtái, minősége. Az üledék élővilága. Anyagforgalom és energiaáramlás a vízben és az üledékben. A táj fogalma. A táj különböző definíciói. A földrajzi táj felépülése, alkotó anyagi és energetikai komponensei. A táj térbeli és funkcionális szerkezete. A táj tér- és időbeli dinamikája, stabilitása, invariáns rendszerei. A táj morfológiai egységei. A földrajzi táj alatti és feletti szerveződési szintek. A táj dinamikája prognosztizálásának alapjai. Tájelvek. Az epigeoszféra övezetes felépülése. Magyarország tájai, kistájai. A táji szemléletmód jelentősége a racionális környezetgazdálkodás tudományos megalapozásában. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet, a környezetvédelem, a környezettudomány és az ökológia fogalma. A táj fogalma, morfológiai egységei. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés.

6 Újfaludi L.: Környezeti problémák természettudományos alapjai Nyilas I. - Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz Kiss F. Vallner J: Környezeti kémia (Segédlet) Papp S. Rolf K.: Környezeti kémia Gál B.: Biológia. A sejt és az ember biológiája. Mozaik Kiadó, Szeged Halász László: ÁBV meteorológia. ZMNE kézirat, Felföldy L.: A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Galambos J.: Tájökológia. Egyetemi jegyzet. Kertészeti Egyetem Marosi S. - Somogyi S. (szerk): Magyarország kistájainak katasztere. MTA FKI, Budapest, I-II. köt. p. 1023, Kiss Ferenc Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, a Természettudományi alapismeretek tankönyvben (Iszály Ferenc szerk.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI A minőség fogalma és értelmezése. A minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalom és kapcsolatrendszere. A minőségirányítási rendszerek alapszabványai. A minőségirányítás dokumentációs rendszere, a rendszer auditálása, akkreditálás. A TQM és az EFQM modell főbb jellemzői. A minőségfejlesztés és megvalósítás területén használatos eljárások és módszerek: problémamegoldó technikák (brainstorming, NCM, 635, Delphi módszer,kaizen, PDC, 5S, stb.), minőségfejlesztéshez használatos technikák (adatgyűjtés és elemzés, Ishikawa diagram, Pareto analízis, korrelációs diagramok, fa-diagram, benchmarking, SPC, stb.), hibamegelőzési módszerek (QFD, FMEA, Poka-yoke, stb.). A HACCP fogalma és alkalmazása az élelmiszergazdaságban. A minőségügy jogi kérdései: fogyasztóvédelem, termékfelelősség, jogharmonizáció, az új megközelítés EU irányelvei. Minőségi díjak, áru és védjegyek. Dr. Szigeti F. - Dr. Végső K.: A minőségirányítás alapjai., Egységes jegyzet. NYF január 19. Dr. Bálint Julianna: Minőség tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg. TERC KFT., Budapest, Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, Győri Z.: Minőségirányítás az élelmiszergazdaságban. Primom, Nyíregyháza, Dr. Juhász Csaba: Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, JOGI ALAPISMERETEK A jog fogalma, szerepe, a jogforrások. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. A helyi önkormányzatok. A közigazgatási hatósági eljárás. A jogképesség és a cselekvőképesség. A jogi személy. Az alapvető emberi és állampolgári jogok. A tulajdonjog. A haszonélvezeti jog. A kártérítés. A szerződés. Néhány nevesített szerződéstípus. A szociális intézményrendszer jogi kereteinek vázlata. Az Európai Unió.

7 Az alapképzés ismereteire valamint a környezetvédelmi általános képzésre építve a környezet és gazdaság kapcsolatának bemutatása. A környezetvédelmi szabályozás elméleti és gyakorlati összefüggései. Környezeti hatások és kockázatok. Környezetpolitika. Ezen ismeretekre alapozva a hallgató legyen képes eligazodni, a tételes szakmai tudás, az általános elvek, a szabályozási formák, az anyagi jog, és az eljárási jog területén egyaránt évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Tóth Judit: Jog és közigazgatás. Wesley János Kiadó, Budapest, Dr. Balás István: Jogi alapismeretek. Wesley János Kiadó Bp Bódig Szabadfalvi P. Szabó - Szabó M. H. Szilágyi Takács Ződi: Bevezetés a jog- és államtudományokba Bándi Gyula: Környezetvédelmi jog Szabó M.: Tudomány jogtudomány joggyakorlat 4. AGRÁRPOLITIKA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS Ágazati politikai és gazdaságtani ismeretek. Agrárpolitika, agrárprotekcionizmus. Az agrárszabályozás célja és eszközrendszere. A gazdasági integráció. A közös agrárpolitika rendszere: Az EU agrárpolitikájának változása a kezdetektől napjainkig. Az EU üzemosztályozási rendszere. A friss zöldség- és gyümölcspiac szabályozása. A TÉSz-ek szerepe a friss zöldség és gyümölcsértékesítésben. A feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmének szabályozása. Az EU agrárpolitikájának és strukturális politikájának kapcsolata, strukturális alapok. Agrárkörnyezetvédelem és támogatása. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv kapcsolódása az uniós politikákhoz. A vidékfejlesztés elméleti kérdései. A vidéki gazdaság és társadalom működése. A vidék természeti erőforrásai és kulturális öröksége. A földhöz kapcsolódó társadalmi és gazdasági kérdések. Többfunkciós mezőgazdálkodás és erdészet. Alternatív (fenntartható) gazdálkodás. Mezőgazdasági termékek feldolgozása. Az agrárpiac és a szövetkezetek. Vidéki turizmus. Vidéki kisipar és szolgáltatások. Vidéki vállalkozások. Vidéki infrastruktúra, közszolgáltatások szervezése. Faluépítészet, falumegújítás. Vidéki népesség, foglalkoztatás és esélyegyenlőség. Vidéki társadalom, közösségek és önszerveződés. Innovációk a vidékfejlesztésben. Vidékpolitikák. A vidékpolitika értelmezése és tartalma. Az Európai Unió vidékpolitikája. Vidékfejlesztési politikák különbözőségei. A magyar vidékpolitika jellemzői. Aprófalvak és tanyák sajátos fejlesztési feladatai. Halmai P. (Szerk): Az Európai Unió agrárrendszere - Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2004 Buday Sántha A.: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs Kovács Teréz: Vidékfejlesztés. Dialóg Campus Pécs, 2003.

8 5. KOCKÁZATELEMZÉS A tantárgy célja olyan módszerekkel és eljárásokkal megismertetni a tárgy hallgatóját, amelyekkel bármely környezetbiztonsági kockázati jelenség, kockázati rendszer kockázatának értékelésében, szabályozásában és irányításában tevékenyen és kezdeményezően részt tud venni. A kockázat fogalma. Kockázat és társadalom. Valószínűségi és nemvalószínűségi kockázat. Intuitív magyarázat és logikai értelmezés. A nemkívánatos esemény. Alapfogalmak. A hibafa. Az esemény kockázatelméleti fogalma. Indexek. Eseménytartalom. Eseményosztály. Logikai, szomszédsági, megbízhatósági és prímattribútumok. Franklin paraméterek. Állapotrendszer. Kritikus pont fogalma és meghatározása. Kockázatkezelési stratégiák. A Shannon-modell. Környezetbiztonsági szemlélet. Katasztrófamodellek. Klimatikus adaptáció. Sejtautomatamodell. Számítástechnikai vonatkozások. Varga Tamás: Matematikai logika kezdőknek I. II. Kötet. Tankönyvkiadó Budapest, Havas Ádám: Kockázatelemzés: mágia vagy tudomány? Iskolakultúra: 1993/ old. Bukovics István: Klímapolitikai döntések katasztrófavédelmi problematikája és kockázatelméleti alapjai. Magyar Tudomány. 2005/7, old. Himmelblau, D. M.: Hibafelismerés vegyi üzemekben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, VEZETÉSI, IRÁNYÍTÁSI ÉS SZERVEZÉSI ISMERETEK Az alapvető szervezési és vezetési ismeretekre építve a hallgatók képesek legyenek elsajátítani napjaink leginkább használt eljárásait, melyek a vezetővé válás során szükségesek és azokat a környezetbiztonsági struktúrákban alkalmazni. Szervezés- és vezetéselméleti irányzatok történeti áttekintése. A vezetés és irányítás, mint folyamat. A vezetés, mint emberi tevékenység. Az egyes szintekhez tartozó feladatok, jellegzetes helyzetek a környezetbiztonság területén. Munkamegosztás, együttműködés a szervezetekben. A tervezés, a vezetői információs rendszerek és a vezetői döntéshozatal. Korszerű vezetési formák, stílusok, módszerek. Normatív szabályozás, koordinatív vezetés, cél- és teljesítményorientáltság, vezetői alkalmasság. A civil szféra módszereinek alkalmazása a környezetbiztonság területén. A szervezet, szervezeti átalakulások, szervezeti életutak. Tudásmenedzsment, folyamatmenedzsment, krízismenedzsment. Leadership és menedzsment. Szervezetelméleti irányzatok. Szervezeti formák és sajátosságok. Egyén és csoport a szervezetben. Vezetői feladatok, funkciók és képességek. Vezetési stílusok és eszközök. Vezetés és tervezés (SM). Szervezeti változások vezetése (VM). Konfliktusok kezelése (KM) Bögel-Ható-Huszti-Keresztes-Zárda: Szervezési és vezetési ismeretek. Elmélet és gyakorlat informatikusoknak. Számalk Kiadó, Budapest, Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek II. kötet: Integrált rendészeti vezetési ismeretek. Rendészeti Szakvizsga Bizottság, Budapest, RTF, 2005.

9 2004. évi törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Nemes Ferenc: Vezetési ismeretek és módszerek. BKE Vezetőképző Intézet, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula, Budapest, Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó, Budapest, PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK A pszichológia egyes részterületeinek bemutatása, az ismeretek gyakorlati felhasználhatóságának szemléltetése. A következő évben oktatott pszichológiai tárgyak (Személyiséglélektan, Szociálpszichológia) megalapozása. A lelki jelenségek általános ismérveinek elsajátítása. A katasztrófahelyzetek definíciója, közös jellemzői, ezek hatása a pszichikum működésére. A szorongás, a félelem, a megijedés differenciált pszichológiai ismérvei. A félelem természete, a pánikmagatartás kialakulásának fejlődés-lélektana, a pánikállapotra való hajlam. A megelőzés, a kezelés és a rehabilitáció klinikai ismérvei. A tömegpánik kialakulásának idői, faktorai és környezeti feltételei. A felkészülés főbb területei és formái. Pszichológia. Szerk: Dr. Geréb György D.O. Hebb: A pszichológia alapkérdései Florence Littauer: Személyiség plussz. Kéménczy Iván: Tömegkatasztrófák pszichológiai hatásai. Zrínyi Kiadó, Budapest, Barlai R. Kővágó Gy.: Válság (katasztrófa) kommunikáció. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, SZOCIOLÓGIAI ISMERETEK KÖRNYEZETSZOCIOLÓGIA A szociológia helye és szerepe a társadalomtudományokban, a szociológia kialakulása, interdiszciplináris kapcsolatai. A kurzus során a tanuló ismereteket szerez a szociológiában alkalmazott szakszerű empirikus vizsgálati módszerekről, a magyar társadalom szerkezetéről, rétegződési és egyenlőtlenségi kérdésekről. A kurzuson szó van a történeti változások a társadalom szerkezetében; a társadalmi mobilitás, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek, a kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, gyermekek, fiatalok szociológiájáról. A kurzus tárgykörébe tartoznak még a falu és város, a család, családtípusok, az életmód, normák, értékek; az életmód változásai és a deviancia kérdései. A környezetszociológia fogalma, tárgya és módszerei. A környezetszociológia helye a tudományok rendszerében, kapcsolata más tudományokkal. A környezetszociológia kutatási módszerei. A környezetszociológia nemzetközi trendje, kutatásai, kutatási eredményei. A környezetszociológia hazai vonatkozásai. Gazdaság és társadalom kölcsönhatásának jellegzetességei, folyamata, változásai, ezek hatása a természeti környezetre. A környezetügyi feladatmegosztás. Társadalmi aktivitások a környezetvédelemben. A társadalmi környezetszennyezés. Környezettudatosság. A környezeti tudat szükségessége. A környezeti tudat formáló programok és technikák a civil társadalomban. A médiumok szerepe és felelőssége a környezeti tudat alakításában. Az EU és a környezeti tudat változásának alternatívái.

10 Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest, Farkas Péter: Település és környezetszociológia, Budapest, Pázmány P. Tud. Egy Albert József Farkas János: Környezetszociológia, Veszprém, VEK, VÁLLALKOZÓI ÉS MENEDZSMENT ISMERETEK A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. Mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, nonprofit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. Globalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa. A nemzetgazdaság minősített időszaki teljesítőképességének és a gazdaságmozgósítás tervezésének módszerei. A marketing meghatározó szerepének értelmezése. A marketinggondolkodás és kialakulása. A piaci lehetőségek mérlegelése. A piaci környezet elemzése. A fogyasztói és a szervezeti piac jellemzői. Tervek és a tervezés információbázisa. Célok és tervek. A kínálatdifferenciálás tervezése. A tervezést támogató információs rendszer. A marketingprogram megvalósítása. Termékpolitika. Árpolitika. Az értékesítés rendszere. Elektronikus kereskedelem. Marketingkommunikáció. Működési keretek. A marketingtevékenység vezetése és szervezése. Vállalati magatartásszabályozók. Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK, Budapest, Egri Imre Hegedűs László: Gazdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet). Stúdium, Egri Imre: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet). Debreceni Egyetem, Hegedűs László: Marketing ismeretek. Stúdium, Egri Imre: Menedzsment ismeretek. Stúdium, AGRÁRGAZDASÁGTAN Az agrárgazdaság nemzetgazdasági helye és főbb kapcsolatai. Az agrárgazdaság nemzetgazdasági helyét meghatározó tényezők vizsgálata, az élelmiszer-termelés kibocsátási és ráfordítási kapcsolatainak elemzése (ÁKM), a mezőgazdasági termelés sajátosságai. Az

11 agrárgazdaságtan közgazdasági alapösszefüggései, piacgazdaság főbb elemei a mezőgazdaságban A kereslet és a kínálat értelmezése a mezőgazdaságban, fogyasztó magatartás, az Engel törvény. A rugalmasságok jelentősége és felhasználhatósága az agrárium kereslet-kínálati viszonyainak elemzésében. A termékpiacok szereplői. Erőforrások a mezőgazdaságban. A termőföld nemzetgazdasági jelentősége. A földértékelés. A munka és a munkaerő mezőgazdaságban betöltött szerepeinek, összefüggéseinek elemzése, közgazdasági hatásuk vizsgálata. Foglalkoztatási helyzet a vidéki térségekben. Erőforrások a mezőgazdaságban. A műszaki fejlesztés fontosságának és összetevőinek hatása, elemzése. A gépesítés, mg. energiagazdálkodás, mg. építészet, genetikai munka és a kemizálás jellemzői. A műszaki fejlesztés komplexitása. Innováció a mezőgazdaságban. A termékpálya egyes elemeinek értelmezése, a kapcsolatrendszer vizsgálata. Az agrobiznisz jelentősége. Az agrárpiac közgazdasági szabályozása. Az ár és a piaci viszonyok vizsgálata, az élelmiszertermelés közgazdasági szabályozása. A pókháló tétel. Agrárpolitikai alapvetések, agrárpolitikai stratégiák. Az agrárpolitikák általános vonásai, cél- és eszközrendszere. Agrárpolitikai stratégiák. A magyar és a külföldi agrárpolitikák bemutatása, a hasonlóságok és a differenciák elemzése. Alkalmazott agrárpolitika. A struktúrapolitika, a piacpolitika és az árpolitika összefüggései. A termékárakat befolyásoló árpolitikai beavatkozások elemzése (függvényanalízis). Az ütközőkészletek elvének jelentősége, alkalmazása. Az agrárpiaci rendtartás. Az agrárpiaci rendtartás EU és hazai intézményrendszere, a működési mechanizmus bemutatása. Külkereskedelmi szabályozás. A komplex vidékfejlesztési programok támogatási háttere. A versenyképesség értelmezése mezőgazdaságban. Szénay L. Villányi L. : Agrárgazdaságtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Villányi L. Vasa L. (szerk) : Agrárgazdaságtani fogalmak. Tantárgyi segédlet Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó. Budapest Buday-Sántha A.: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs MEZŐGAZDASÁGI PIACGAZDASÁGTAN A mezőgazdasági piac lényege, piaci mechanizmusai. A mezőgazdasági kereslet kínálat alapvető összetevői, részpiacok, részpiacok közötti összefüggések, piaci formák. A mezőgazdasági vállalkozások, vállalkozások formái, termelési költségek, tökéletes és tökéletlen verseny. Teljesítményének mérése, ciklikus növekedés, egyensúlyi zavarok, közösségi tevékenységek, közösségi finanszírozás, az állam mint piaci szereplő, a kormányzat gazdasági feladatai, a gazdaságpolitika eszközrendszerei. A pénz lényege, a pénzügyi közvetítés szerepe, a monetáris irányítás rendszere, a hitelpiac mechanizmus, pénzügyi piacok működése, értékpapírok, értékpapír piacok működése, az államháztartási rendszer költségvetési politika, devizagazdálkodás, devizapolitika. A mezőgazdaságim politika változásai Magyarországon. Az EU mezőgazdasági politikája.

12 Kurtán L.: Piacgazdaságtan. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, Honvári J.: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Budapest, Aula Kiadó, Kurtán L.: Közgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, KOMMUNIKÁCIÓ KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ - NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Ismerjék meg a hallgatók azokat a pszichológiai, verbális és nonverbális kommunikációs törvényszerűségeket, melyek alapján eredményesen elsajátíthatják a veszélyhelyzetekben célszerű viselkedési, közlési, befolyásolási mintákat, módszereket. A verbális kommunikáció. Kommunikációs kódrendszerek. A kommunikáció szintjei és célrendszere. Kommunikációs alapfunkciók, információs funkció, érzelmi funkció, motivációs funkció, ellenőrzési funkció. Nonverbális kommunikáció. Arcolvasás, arcelemzés. Az arc morfológiai jegyei. Arcüzenetek értelmezése. A testbeszéd főbb megnyilvánulási formái különböző élethelyzetekben. A nonverbális kommunikáció tudatos alkalmazása A stressz fogalma, jelentősége, nonverbális vonatkozásai. A stressz-kezelés. Arc- és testüzenetek a mindennapi gyakorlatban. A krízis, a válság, a veszélyhelyzet fogalma és jellemzői. A krízis kommunikáció fogalma, célja, alapfeladatai és fő területei. A célközösségek felosztása : korosztályos és sajátos célcsoportok, családok veszélyhelyzetben. A túlprodukciós célközösség, tömeg, tömegpánik, a megelőzés kommunikációs módszerei. A kríziskommunikáció eszközei, az információáramlás irányai, tartalma. Kommunikációs formák. A kommunikációs zaj, a rémhír és terjedésének mechanizmusa, a globalizált informatika, mint kommunikációs veszélyforrás. Módszerek, ajánlások kríziskommunikációs eljárásokra. Siklaki István: A szóbeli befolyásolás alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 2.kiadás, Aronson E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Dr. Barlai Róbert és Kővágó György: Válság (katasztrófa) kommunikáció. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, dr Zellei Gábor: Katasztrófapszichológia. CEDIT Kft, Zsebők Lajos: Válságkommunikáció a víziközmű-szolgáltatásban. Fejérvíz Rt., Székesfehérvár Dr. Zellei Gábor et al.: Munkahelyi tűzvédelem, fejezet. Verlag Dashöfer, Csapatpszichológia. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, (ZMNE könyvtár) Fekete Ferenc Sándor Imre: Válságkezelés és kríziskommunikáció. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kiadása, Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.

13 13. EU ISMERETEK Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány; Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezettté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés; Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban; A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban; Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere; Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései; Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája; Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében; Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest, Navracsics Tibor : Európai belpolitika. Korona, Kende Tamás : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég, Az Európai Bizottság éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a tagság felé. 1997,1998,1999, Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció Kézikönyve. Európai Bizottság, NEMZETKÖZI ÁGAZATI KAPCSOLATOK Alapfogalmak. A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései. A nemzetközi kereskedelem elméletei. Külgazdasági nyitottság. A nemzetgazdaság szerkezeti és gazdaságpolitikai nyitottsága. A kiterjesztett nyitottság-elmélet. A kereskedelempolitika eszközrendszere (vám, szubvenció, nem tarifális korlátozások, mennyiségi korlátozások, közvetett exportösztönzés).

14 Az áruforgalmi export és import folyamatok változása. Külgazdasági pénzügyek. Valuta és deviza fajtái. Valutaárfolyam, az árfolyam hatásai. A pénz- és tőkepiacok kialakulása és tagozódása. A pénz- és tőkepiaci ügyletek fő típusai. Az értéktőzsde és a devizatőzsde. A valutáris likviditás. Külgazdasági mérlegek. Ágazati Kapcsolatok mérlege. A külgazdasági kapcsolatok államközi szabályozása. Centrum, periféria, félperiféria. A kitörés feltételei a félperifériális helyzetből. A külgazdaság komplex elemzésének módszertana. A magyar külkereskedelmi termékforgalom statisztikai módszertana. Dr. Lakos I. Dr. Szivi J.: Külgazdaságtan; Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ; Chikán Attila, et.al.: Vállalatgazdaságtan. Aula, Czakó Erzsébet: Vállalati stratégia, stratégiai menedzsment. Vezetéstudomány, sz. P. A. Samuelson W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. I-III. kötet. KJK, Bp Solt K.: Makroökonómia. Tri Mester kiadó, Tatabánya, (KÖRNYEZET- AGRÁR) JOGI, SZAKIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK A jog fogalma, szerepe, a jogforrások. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. A helyi önkormányzatok. A közigazgatási hatósági eljárás. A jogképesség és a cselekvőképesség. A jogi személy. Az alapvető emberi és állampolgári jogok. A tulajdonjog. A haszonélvezeti jog. A kártérítés. A szerződés. Néhány nevesített szerződéstípus. A szociális intézményrendszer jogi kereteinek vázlata. Az Európai Unió. A Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedése, az Alkotmány. Az alapvető jogok és kötelezettségek, ezek érvényesülésének garanciái. Az államhatalmi szervek rendszere, jellegük, egymáshoz való viszonyuk. Az Országgyűlés, a Kormány, a Köztársasági elnök, jogvédelmi szervek, ÁSZ és az önkormányzatok. A közigazgatás az állami funkciók rendszerében, a közigazgatás rendeltetése és feladatai. A közigazgatás szervezetrendszere. Önkormányzati igazgatás. Köztestületi igazgatás. A közigazgatás működése. A védelmi igazgatás kialakulása, fejlődése, főbb területei, szervezeti rendszer és feladatai. Az alapképzés ismereteire valamint a környezetvédelmi általános képzésre építve a környezet és gazdaság kapcsolatának bemutatása. A környezetvédelmi szabályozás elméleti és gyakorlati összefüggései. Környezeti hatások és kockázatok. Környezetpolitika. Ezen belül agrárjog feladata mindazon szerződések kidolgozása, rendszerezése és oktatása, melyek a termőföld hasznosítás, a földművelés és állattenyésztés, mezőgazdasági termékértékesítés és a termelési, feldolgozási, valamint értékesítő szervezeti struktúra szabályozása alkalmas. Ilyenformán agrárjog feladata a mezőgazdasági tevékenység támogatásával, a mezőgazdasági termelési és feldolgozási tevékenység hitelezésével és a mezőgazdasági termelés biztosításával összefüggő jogintézmények és jogviszonyok tárgyalása is. Ezen ismeretekre alapozva a hallgató legyen képes eligazodni, a tételes szakmai tudás, az általános elvek, a szabályozási formák, az anyagi jog, és az eljárási jog területén egyaránt évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Tóth Judit: Jog és közigazgatás. Wesley János Kiadó, Budapest, Dr. Balás István: Jogi alapismeretek. Wesley János Kiadó Bp

15 Bódig Szabadfalvi P. Szabó - Szabó M. H. Szilágyi Takács Ződi: Bevezetés a jog- és államtudományokba Bándi Gyula: Környezetvédelmi jog Novotni Zoltán: A magyar agrárjog fejlődésének vázlata Magyar Közigazgatás 1991./ o. Általános közigazgatási ismeretek. KSZK, Budapest, Lőrincz Lajos Takács Albert: A közigazgatás-tudomány alapjai. Rejtjel Kiadó Kft, Budapest, ÉLŐHELY-VÉDELEM Az élõhely, élettér és életközösség fogalma; a természetes, természetközeli és mesterséges élõhelyek csoportosítási lehetõségei. A magyarországi természetes élõhelyek bemutatása. Leromlási folyamatok a magyarországi természeti területeken. A hemeróbia fogalma, becslési lehetõségei. Regenerációs folyamatok a magyarországi természeti területeken, a regeneráció mérési lehetõségei. Természetvédelmi feladatok a természetes élõhelyeken. A nem természetes élõhelyek védelmének szükségessége. Az élõhelyvédelem, mint az állatvédelem és a vadgazdálkodás alapja. Mezei élõhelyek védelme és fejlesztése. Vízi élõhelyek védelme és fejlesztése. Erdei élõhelyek védelme és fejlesztése. Szmorad F. - Tímár G. (szerk.): Növénytársulástani és ökológiai tanulmányok. - TILIA Vol. I., Sopron, Faragó S.: Élõhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. - Mezõgazda Kiadó, Budapest, Csapody I. - Halupa L. - Keszthelyi I.: Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdõk kezelésére. - KTM, Budapest, Borhidi A. et al.: Vörös Könyv. Magyarország veszélyeztetett növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest, Láng E. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer I-X. - MTA ÖBKI - MTM, Budapest, KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem, környezetgazdálkodás, a fenntartható táj- és környezetgazdálkodás fogalma, kialakulása. A fenntartható táj- és környezetgazdálkodás megteremtéséhez alapvetően szükséges természeti erőforrások állapotának, minőségének jellemzői az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás. Meg nem újítható erőforrások (fosszilis) hatása a környezetre, a megújuló erőforrások szerepe a környezet állapotát illetően. A biomassza energiaforrások lehetőségei. Az ökológia által feltárt természettörvények alkalmazása a gazdálkodásban. Az anyagáramlást és anyaggazdálkodást biztosító folyamatok. Az anyagszerveződés általános törvényei. Erőforrás fogyasztás, erőforrás rekonstrukció, erőforrás védelem. Az árutermelés hatása a természeti erőforrások állapotára, minőségére. Az Agrárkörnyezetgazdálkodás meghatározása. Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete az EU-ban és Magyarországon. Magyarország természeti adottságainak rövid ismertetése. Magyarország zónarendszerének bemutatása. A környezetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata. Fenntartható mezőgazdálkodás. Mezőgazdasági termelési alternatívák. A mezőgazdaság környezetkárosító hatásainak ismertetése. Környezetvédelmi programok az EU-ban és

16 Magyarországon. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ismertetése. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ismertetése. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése. Országos NAKP programok ismertetése. Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása. A NAKP térségi programjainak ismertetése ÉTT területek és tájközpontok, mintagazdaságok bemutatása. Ökológiai gyepgazdálkodás és az ökológiai szőlő és gyümölcstermesztés és borászat ismertetése. A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata. Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. A NAKP információs feladatai. Üzemtervek és táblatörzskönyvek készítése. Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) ismertetése. A mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata az ÉTT területeken. Műtrágyák és a környezet, peszticidek és a környezet, a környezet erősödő savasodása és az erőforrások állapota. A környezeti problémák megjelenése a közgazdaságtanban. Közgazdaságtani irányzatok: ökológiai közgazdaságtan és a környezetgazdaságtan. Zöldülő nemzeti elszámolások. Különféle szabályozási mechanizmusok a környezeti állapot megfelelő minőségben való fennmaradásáért: közvetlen vagy normatív szabályozás, közvetett vagy gazdasági szabályozás (adó, szubvenció, piacteremtés). A környezetgazdálkodás mikrogazdasági szintjei. A vállalat(ok) és környezete. Társadalmi és vállalati érdekek közötti ellentmondás feloldásának lehetséges módjai. A vállalat (a vállalatvezető) környezeti felelőssége. A vállalat, mint ökológiai alrendszer. A fenntartható táj- és környezetgazdálkodás lokális, regionális és globális környezetbiztonsági vonatkozásai. Bándi Gy. (sorozat szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása - KJK, Bp Fodor L.: Integratív környezetjog - Bíbor Kiadó, Bp Kerekes S. - Szlávik J.: Környezeti menedzsment közgazdasági eszközei - KJK, Bp Sántha A.: Környezetgazdálkodás I. - Akadémia Kiadó, Bp Sántha A.: Környezetgazdálkodás II. - Nemzeti Könyvkiadó, Bp ERDŐGAZDASÁGI ISMERETEK Az erdészeti ismeretek enciklopédikus összefoglalása, az alapok megismertetése. A tárgy szintetizálja az alapozó tárgyak ismereteit, rávilágít az erdő fogalmára, az erdei életközösségre, a szakmai tevékenységre, valamint alapot ad egyes későbbi környezetvédelmi, környezetgazdálkodási tantárgyaknak. Az erdő fogalma. Az erdő mint ökoszisztéma (abiotikus és biotikus tényezők). Erdőtársulások, erdőtípusok. A fenntartható erdő- és vadgazdálkodás fogalma, kritériumai. Erdőtípusok. Maggazdálkodás, csemetetermesztés. Erdősítés, fásítás. Erdőnevelés. Erdőbecslés. Erdővédelem. Fahasználat. Erdőművelés (erdősítés, erdőnevelés). Az erdő és a vad kapcsolata. Erdőhasználat. Erdőbecslés, erdőrendezés. Varga Szabolcs: Erdészeti ismeretek. Egyetemi jegyzet. Sopron, Danszky I. szerk.: Erdőművelés I.-II. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, Solymos R.: Erdőfelújítás- és nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőg. Szaktudás Kiadó, Budapest, 2000.

17 19. HAL- és VADGAZDÁLKODÁS A halgazdálkodás fogalma, története. A halászat és haltenyésztés világélelmezési és hazai szerepe. Fogási tendenciák, értékek. Legfontosabb fogott és tenyésztett halfajaink. A halak környezetének jellemzése. Víztípusok. A vizek fizikai és kémiai jellemzői. Halastavak típusai. Természetes halpopulációk jellemzése. A halak növekedése, viselkedése. Halászati módok, eszközök. Fenntartható halászat. Halszaporítás I. Pisztráng, csuka, tokfélék, sügérfélék. Halszaporítás II. Pontyfélék, harcsafélék. Haltenyésztési stratégiák. Extenzív, intenzív nevelés, polikultúra, monokultúra. A természetes táplálék szervezetek és azok megtermelése tavakban. Tóelőkészítés, trágyázás, levegőztetés, vízcsere. Lehalászás, teleltetés, válogatás, szállítás. Intenzív, zártrendszerű haltenyésztés, elfolyóvizek tisztítása, újrahasználata Sokhasznú (multifunkciós) tógazdaság kialakítása, üzemeltetése. Halegészségügyi alapismeretek. Engedélyezett kezelési módszerek. A halászat természetvédelmi vonatkozásai. A halászati törvény. A vadgazdálkodás hazai története, és szervezeti formái. A vadászat és a vadgazdálkodás jogi szabályozása. A gímszarvas vadgazdálkodási jelentősége, állománydinamikája, etológiája. A dám és az őz hazai elterjedése, táplálkozás és szaporodásbiológiája. A vaddisznó és a muflon vadgazdálkodási és természetvédelmi megítélése. A fácán és a fogoly állományviszonyai hazánkban. A mezei nyúl populációbiológiai jellemzői, hasznosításának lehetőségei. A vízivadfajok állományviszonyai, hasznosításuk természetvédelmi vonatkozásai. Zárttéri apróvadtenyésztés. Vaddisznóskertek létesítése. Vadgazdálkodási berendezések. Lőfegyver és lőszerismeret. Vadászati módok és módszerek. A vadgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásai. A vadgazdálkodás törvényi szabályozása. Hal-és vadgazdálkodás az EU-ban. Horváth L. (szerk.): Halbiológia és haltenyésztés, Mezőgazda Kiadó, Bíró P.: Vizsgálati módszerek és értékelő eljárások a halbiológiában (KLTE Debrecen, kézirat, 128 old.) Faragó, S.: Vadászati állattan. Mezőgazda Kiadó. Budapest, Faragó, S.: Magyar vadászenciklopédia. Totem Kiadó. Budapest, Csányi, S.: Vadbiológia. Mezőgazda Kiadó. Budapest, KÖRNYEZETEGÉSZSÉGTAN A népesség és a környezet kapcsolata. Fizikai hatások és az egészség kapcsolata: az ionizáló és nem ionizáló sugárzás hatásai, a zaj hatása. A környezet kémiai anyagainak hatása az egészségre: a levegő a víz és a talajok szervetlen és szerves szennyezőinek hatásai, hatásmechanizmusok. A biológiai szennyezők: a vírusok és a baktériumok, patogén mikroorganizmusok. A toxikus anyagok csoportosításának szempontjai. A mérgek bejutása, felszívódása és transzportja a szervezetben. A detoxikáció lehetséges mechanizmusai, a mérgek transzformációs reakciói. A környezetszennyezők toxikológiai tesztelése. A biológiai tesztmódszerek alkalmazhatósága és kritériumai. Rövid és hosszú lejáratú módszerek. A mutagén anyagok hatásai, kimutatásuk. Korai figyelmeztető rendszerek és alkalmazási lehetőségei. Az egészséges környezet és annak biztosítása. Természetes környezet, a levegő, a víz és a talaj egészségtana. Mesterséges környezet, falvak, városok, lakások. Személyi gondozás, szokások, egészséges életmód kialakítása. Az ember életmódjának hatása az egészségre: a

18 dohányzás, a stressz, az alkohol és a kábítószerek hatása. Az allergia, mint napjaink egyik népbetegsége. Az egészséges öltözködés és táplálkozás. A mentálhigiéne fogalma és jelentősége. Katasztrófa során bekövetkezett sérüléstípusok és betegségek jellemzése, a kárhelyen történő egészségügyi ellátás szabályai. Ön- és kölcsönös segélynyújtás. Dr. Bombay Lászlóné: Egészségtani és gondozási ismeretek. OKKER Oktatási Iroda, Dr. Gion Gábor: Egészségvédelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Nagy István, Dr. Nyilas Károly: Az ember biológiája és egészségtana (egységes jegyzet, kézirat). Nemzeti Tankönyvkiadó, St. John Ambulance, St. Andrew s Ambulance Association, Brit Vöröskereszt Az eslősegély alapkönyve. Mérték Kiadó, Budapest, KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Közigazgatási alapfogalmak, alapelvek. A KET hatálya. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. Alapeljárás. A hatóság döntései. Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás. Jogorvoslatok. Végrehajtás. Az eljárási költség. Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás. A védelmi tevékenység fogalmai, céljai, feladatai, szervei és intézményei. A rendészet jogszabályi alapjai, a rendészeti igazgatás. Az érdekelt és közreműködő szervek kapcsolata, feladata a biztonsági igazgatásban. Hagyományos feladatok és új kihívások a környezetbiztonság területén. A környezetbiztonság szervezeti és irányítási rendszere. Dr. Bukovics István: Katasztrófavédelmi igazgatás. Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar jegyzete, Budapest, Közigazgatás-tudományi Antológia I., ELTE, Budapest, Józsa Fábián: KET Kérdezz Felelek. Opten Informatikai Kft, Budapest, GLOBÁLIS KÖRNYEZETI MÓDOSULÁSOK A globalizáció lényege, sajátosságai. A globalizálódó világgazdaság. A globális problémák felismerése, világkonferenciák. Világmodellek (Medows és társai, Tinbergen-modell, Gábpor- Colombo jelentés, Leontief-modell, Somogyi-modell). A globális környezeti problémák fontosabb nemzetközi és hazai vonatkozásai. A légkör globlis problémái, az üvegházhatás várható következményei. A Vahava-program. Globális vízproblémák, vízszennyezés, édesvízvédelem, elsivatagosodás, aszályhajlam erősödése. Az erdőirtás mint globális probléma. Az esőerdők pusztítása. A savas ülepedés hatásai. Az emberiség energiagondjai, lehetséges megoldások. Az atomnergia és nurleáris hulladékok. A hulladék mint globális probléma. A műanyagok jövőbeni szerepe. A kemizáció és a mezőgazdaság. A zöldforradalom és a világélelmezés. A népességrobbanás és az urbanizáció. Egyéb urbanizációs problémák (szmog, zsúfoltság, stressz jelenség, stb.). Az ökonómia csapdájában. Termelés és fogyasztás. A fenntartható fejlődés kérdőjelei. A globális gondolkodás a földi környezetről. Jövőképek, modellek.

19 Rakonczai J.: Globális környezeti kihívások. Universitas Szeged Kiadó, Szeged Kerényi A.: Általános környezetvédelem. Globális gondok lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Al Gore: Mérlegen a Föld. Ökológia és az emberi lélek. Föld Napja Alapítvány, Vida G.: Helyünk a bioszférában, Tipotex Elektronikus Kiadó Kft., KERTÉSZETI TERMESZTÉS A kertészeti termesztés fogalma feladata, jelentősége, felosztása. A zöldségtermesztés története. A zöldségnövények rendszerezése, származása és csoportosítása. Szaporító- és termesztő berendezések. A zöldségfélék szaporítása. Növényváltás (vetésforgó), tápanyagellátás, növényápolási munkák és öntözés. A zöldségnövények betakarítása, előkészítése értékesítésre és tárolásra. A gyümölcstermesztés története és helyzete. Magyarország gyümölcstermő tájai. A gyümölcstermő növények rendszertana és gyakorlati csoportjai. Gyümölcs-termő növények alaktana, élettani sajátosságai és szaporítási módjai. Gyümölcstermő ültetvények létesítésének ökológia és gazdasági feltételei. Ültetvények létesítése, termőfelület kialakítása és fenntartása. Talajerő-gazdálkodás a gyümölcsökben. Termés betakarítás és gyümölcstárolás. A szőlőtermesztés kialakulása, története, valamint jelenlegi nemzetközi és hazai helyzete. A szőlő rendszertani besorolása és morfológiája. A szőlőtermesztés környezetei feltételei. A szőlő életszakaszai, évi biológiai ciklusa és vegetációs fázisai. Szőlő fajtaismeret. Dísznövények csoportosítása és termesztése. A kertészeti termesztés hazai és nemzetközi jelentősége és perspektívái. Cselőtei L., Nyujto S., Csáky A.: Kertészet. Mezőgazda Kiadó. Budapest, Géczy L.- Polyák D.- Szabó M.: Szőlőtermesztési és borászati alapismeretek. Nyíregy-házi Főiskola MMFK (főiskolai jegyzet), Géczy L. : Zöldségtermesztés I. Nyíregyházi Főiskola MMFK (főiskolai jegyzet) Soltész M.: Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, ÁLLATTENYÉSZTÉSI és TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK Az állattenyésztés jelentősége, helyzete, gazdasági állataink eredete, rendszerezése. Általános állattenyésztés (környezetvédelmi vonatkozások, takarmányozási-, állathigiéniai- és járványügyi ismeretek). Gazdasági állataink küllemi sajátosságai, növekedése fejlődése. Genetikai módszerek alkalmazása, tenyésztési eljárások. Értékmérő tulajdonságok. Környezeti tényezők, gazdasági állatok elhelyezése. Gazdasági állataink szaporítása, ápolása és gondozása, védelme. Az állati termékelőállítás takarmányozási alapjai, takarmányértékelési rendszerek. Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozásának sajátosságai, gazdasági állataink takarmányai. A szarvas-marhatenyésztés jelentősége, helyzete, fajtaismeret. Tejtermelő tehenészet, húsmarhatartás, borjú és növendéknevelés, marhahizlalás. A juhtenyésztés jelentősége, helyzete, juhfajták. Anyajuhtartás, tej-, és gyapjútermelés, bárányhizlalás, vágás és minősítés. A sertéstenyésztés jelentősége helyzete, fajtaismeret. Koca- és kantartás, malac- és tenyészsüldő nevelés, sertéshizlalás. A baromfitenyésztés

20 jelentősége helyzete, fajták és hibridek. Keltetés, nevelés, tojástermelés, vágóbaromfi, baromfihús, máj és tolltermelés. Szabó F. (szerk.): Állattenyésztéstan (BSc tankönyv), Mezőgazda Kiadó, Horn P. (szerk.): Állattenyésztés I. Mezőgazda Kiadó, Budapest, Horn P. (szerk.): Állattenyésztés II. Mezőgazda Kiadó, Budapest, SZŐLŐ- és GYÜMÜLCSTERMESZTÉS A képzésben elméleti ismereteket adunk át általános szőlészeti és gyümölcstermesztési témakörökben: foglalkozunk a szőlő- és gyümölcstermesztés szerepével, jelentőségével, jelenlegi helyzetével, valamint a szőlő- és gyümölcstermesztés történeti -, biológiai - és ökológiai alapjaival. A szőlő- és gyümölcstermesztés jelentősége a fenntartható környezetgazdálkodásban. Bemutatjuk továbbá a szőlő- és gyümölcstermesztés gyakorlatát, kitérünk a szőlő- és gyümölcsültetvények létesítésének, s a szőlő és gyümölcs termesztéstechnológiájának sajátosságaira; ismertetjük a fiatal és a már termőre fordult ültetvényekben végzendő az agro- és fitotechnikai műveletek lényegét, s tárgyaljuk a szőlőfajta és gyümölcsfajta ismeret és használat alapjait. Cél, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a szőlészet és gyümölcstermesztés elméleti alapjairól, s a termesztés gyakorlati fogásairól. Magyarország szőlő- és gyümölcstermesztésének története. A szőlő és gyümölcsfélék környezeti igénye. A szőlő és gyümölcsfélék növekedése, fejlődése. Szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése. A szőlő és gyümölcsfélék metszése. A szőlő és gyümölcsfélék zöldmunkái. Tápanyag-gazdálkodás. Talajművelés. Öntözés, növényvédelem, szüret. Szabó F. (szerk.): Bényei F. Lőrincz A. Sz. Nagy L.: Szőlőtermesztés. 3. kiadás, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Kozma P.: A Szőlő és termesztése I. - II. Akadémiai Kiadó, Budapest, Hofmann U. Köpfer P. Werner A.: Ökológiai szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, Papp J. (szerk.): Gyümölcstermesztési alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest, Papp J. (szerk.): A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest, SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS A növénytermesztéstan fogalma, fejlődésének fontosabb korszakai a világon és hazánkban. A növénytermesztés fejlesztésének alapelvei a múltban, a jelenben és jövőben. A növénytermesztés ökológiai, biológiai és agrotechnikai elemei. A fenntartható, multifunkcionális növénytermesztés jellemzése, ex situ és in situ környezetvédelem jellemzői a növénytermesztésben. A termőhely és fajtaspecifikus növénytermesztési modellek fontosabb jellemzői. A hazai mezőgazdaság művelési ágainak szerkezete, a fontosabb termesztett szántóföldi növények vetésterülete és termésátlaga. A szántóföldi növénytermesztési biológiai alapjai, a genotípus, a vetőmag használata, a fajtamegválasztás tényezői. Az öntermékenyülő és idegen termékenyülő növények vetőmag szaporítása. A GMO

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon 467 A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, átmenet a fenntarthatóság felé, társadalmi és gazdasági feltételrendszer,

Részletesebben