Az egyházi kórházak és a privatizáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyházi kórházak és a privatizáció"

Átírás

1 Az egyházi kórházak és a privatizáció Dr. Velkey György, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Az összefoglaló a december 5-én lezajlott népszavazás egészségügyet érintô kérdésének apropóján arra a kérdésre keresi a választ, hogy privatizációnak tekinthetô-e az egyházak és felekezetek részére egészségügyi közszolgáltatások végzése céljából történô állami vagy önkormányzati ingatlanátadás. A magyarországi privatizáció, különösen az egészségügyi privatizáció történetének, az egyházakkal és felekezetekkel kapcsolatos jogszabályoknak, az egyházak belsô jogszabályainak és tulajdon-etikai nézeteinek, valamint a hazai egyházi kórházak kialakulásának és mûködésének vizsgálata után a szerzô azt a következtetést vonja le, hogy ez a fajta ingatlanátadás nem tekinthetô privatizációnak. Az egyházi kórházak sajátos közösségi tulajdonban vannak, ami leginkább az önkormányzati tulajdonhoz hasonlítható. Sajnálatos ugyanakkor érvel a szerzô, hogy a jogszabályi elôírások ellenére finanszírozásuk elmarad a más tulajdonban levô, hasonló közszolgáltatást végzô intézmények finanszírozásától. AKTUALITÁS AZ EGYHÁZI KÓRHÁZAK BELEKEVEREDÉSE A NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSBE december 5-én népszavazás volt Magyarországon, melynek egyik kérdése így hangzott: Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt? A kampány során a kormányzó pártok és a kormány a privatizáció folytatása, a legnagyobb ellenzéki párt pedig a magánosítás leállítása mellett tette le a voksát. Az érvek között elsôsorban az egészségügyi minisztertôl ismételten elhangzott, hogy a privatizáció ellenes végsô eredmény veszélyeztetné az egyházi kórházak státuszát. Az Origo internetes honlap november 23-i számában például az alábbiak olvashatók a népszavazási kérdésre adandó válaszról és az ezzel kapcsolatos véleményérôl: Rácz Jenô, egészségügyi miniszter: NEM (ért egyet, szerk. megj.), mert... Szerinte a kórházat megvásárló befektetôk pénzt tennének a magyar egészségügybe, miközben a törvények nem engednék, hogy pénzt kérjenek a szolgáltatásokért. Ami eddig ingyenes volt, az a privatizáció után is ingyenes maradhatna. Ha gyôzne az igen, akkor vissza kellene vonnia a kormánynak a Vatikánnal kötött megállapodását, amelyben az egyházi kórházak visszaadását ígérték meg. (www.origo.hu) A miniszter ezen, és más fórumokon is gyakran emlegetett érvelését a sajtó ismételten hangsúlyozta (pl. Népszava, november 20., Népszabadság, november 26.). Az ellenzéki vezetôk bírósági feljelentést tettek a véleményük szerinti hamis tájékoztatás miatt (lásd a december 1-i napi sajtót!). A miniszter az egyházi vezetôket és szakértôket november 30-án találkozóra hívta, melynek során a kérdéssel kapcsolatos álláspontját ismertette. A miniszter által a témában kiadott MTI sajtóközleményben megjelentekkel kapcsolatban a két legnagyobb hazai egyház, a katolikus és a református egyház vezetôje is még aznap közleményben tiltakozott (lásd a és weboldalakon!). A kampány során a Keresztény Közéleti Akadémia fórumot rendezett. A keresztény kórházak és egészségügyi dolgozókat tömörítô szervezetek vezetôi közleményben fejtették ki álláspontjukat, és a privatizáció leállítása mellett érveltek, nem említve, hogy az az egyházi kórházak ügyét károsan érintené. A felfokozott napi politikai küzdelem elcsitulása után, érdemesnek látszik kicsit magasabb perspektívából áttekinteni a kérdés sarokpontjait; így az egyházi kórházak jogi státuszát, az egyházi tulajdonviszonyokkal kapcsolatos állami, egyházi etikai elveket és törvényeket, a privatizáció történetét, az ezzel kapcsolatos törvényeket. Végsô soron célszerûnek látszik keresni a választ arra a kérdésre, hogy a privatizációs folyamatok hogyan értelmezhetôk az egyházi kórházakkal kapcsolatban. TULAJDON, TULAJDONI FORMÁK MAGYARORSZÁGON A római jog szerint, ha valakinek a tulajdonában van egy jószág, akkor joga van azt használni, tetszése szerint átalakítani, megváltoztatni, a belôle származó hozamok felett rendelkezni, továbbá ezeket a jogokat el is idegeníteni. A tulajdon ezek szerint a jogok teljes körû együttese. Alapvetôen két tulajdoni forma különböztethetô meg, a magántulajdon és a közösségi tulajdon. Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot (13. ) és gazdasága olyan gazdaság, melyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlô védelemben részesül (9. ). A közösségi tulajdonú egyházi tulajdonról említése elkülönítetten nem történik, ezért azt a köztulajdonhoz sorolhatjuk. A kétféle tulajdon elkülönítése nem olyan egyértelmû, mint azt elsô ránézésre gondolnánk. Elfogadott megoldás, 10 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

2 hogy a különbségtételt a tulajdonjog egyik eleme alapján tesszük meg. Így a magántulajdon esetében az adott jószágból származó hozam élvezôi természetes személyek. Veress József gazdaságpolitikába való bevezetô munkája szerint általában közösségi tulajdon alatt a legjelentôsebb megjelenési típusát, az állami tulajdont értik [21]. A PRIVATIZÁCIÓ LEGFÔBB ELVEI ÉS RÖVID TÖRTÉNETE A tulajdoni privatizáció a köztulajdon magántulajdonná válása. Pontos definíció szerint körébe tartozik az állami tulajdonú vagyontárgyak értékesítése, az állami vállalatok tulajdonjogának elidegenítése a magánszektor szereplôi számára, az átalakult vállalatok részvényeinek értékesítése, vagy ha a közszolgáltatást az állam magánvállalkozásoknak engedi át [21]. A privatizáció nemzetközi gyakorlata helyzetfüggô. Az elmúlt évtizedekben a nyugat-európai és a kelet-európai privatizációban jelentôs különbségek vannak. Nyugat-Európában rendszererôsítô, míg keleten rendszerváltó privatizáció zajlott. A kontinens nyugati felén fokozatosan és elhúzottan részleges, szinte kizárólag tôzsdeprivatizációt hajtottak végre, mely a nemzetgazdaságok növekedési szakaszában zajlott le [14]. Összességében ezekben az államokban, fôleg a keynesi elméletek érvényre jutása miatt mégis növekedett a közösségi szektor. A társadalmi igények a jóléti államokban oda vezettek ugyanis, hogy a kormányok széles körû állami ellátó-hálózatot építsenek ki. Ezen társadalmi szolgáltatások rendszerében számottevô az állami intézmények dominanciája [21]. Kelet-Európában az általános társadalmi-gazdasági rendszerváltás egyik központi jelensége a máig zajló privatizáció. Az itt véghezvitt globális privatizációra átfogó recesszió keretében került és kerül sor [14]. A sajátos kezdeti feltételekre talán a Lewandowsky lengyel privatizációs miniszternek tulajdonított mondat a legjellemzôbb: A privatizáció senki tulajdonában nem levô, ismeretlen értékû vállalatok eladása olyan vevôknek, akiknek nincs pénzük [21]. A Magyarországon eddig lezajlott privatizáció elsô szakasza a rendszerváltás elsô idôszakához kötôdô decentralizált (spontán) privatizáció volt, és lényegében elsôsorban a vállalati vezetés javára való kedvezményes vállalati öntulajdonlást jelentette. Az Antall-kormány állami vezetésû privatizációja a Diczházi Bertalan és Matolcsy György által írt Tulajdon és privatizáció címû tézisek alapján indult meg. Ennek elvi részeleme volt a reprivatizáció, amely az államosítás elôtti meghatározott idôpont magántulajdonosainak szolgáltatja vissza ingyenesen vagy kedvezményesen az adott vagyontárgyat [14, 21]. Az elvek rögzítése ellenére a rendszerváltás egyik legmeghatározóbb döntésének tekinthetô, hogy Magyarországon nem volt valójában reprivatizáció. Elismerve a tulajdoni helyzet illegitim voltát, annak legalitását a törvények végül is nem kérdôjelezték meg. Az állampolgárok kárpótlási jegyeket kaptak, a különbözô jogi személyek pedig mûködésükhöz tulajdonhoz jutottak az államtól [15]. Az egyházak ingatlanokhoz jutásának jellemzése is különös. Bár látszólag az egyházak visszakaptak épületeket, tulajdonképpen esetükben sem reprivatizációról volt szó. Sajátos állandóságukra tekintettel ugyan olyan épületeket kaptak, melyek korábban tulajdonukban voltak, de a folyamat célja az volt, hogy az egyházak az évi IV. törvényben (l. késôbb) leírt tevékenységük folytatásához (így egyebek mellett egészségügyi tevékenységükhöz) a szükséges tárgyi, anyagi feltételekkel rendelkezhessenek [4, 15]. A harmadik privatizációs idôszak a privatizáció felgyorsítását célzó magánosítási csomag, melyet a 90-es évek közepén a szociál-liberális kormány valósított meg. EGÉSZSÉGÜGYI PRIVATIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON Az egészségügyi rendszer rendszerváltással összefüggô átalakításában a privatizáció ismételten felmerülô elmélet, és részben megvalósuló gyakorlat lett. Orosz Éva az egészségügyi privatizációt kétféle értelemben használja összefoglaló munkájában: Szûkebb értelemben használható a szó, ha a korábban állami tulajdonban lévô intézményeket adják magántulajdonba, mégpedig profitérdekeltségû szférába. A tágabb értelmezéshez kiindulópontot az állami beavatkozás alapvetô formáinak a figyelembevétele adhat, vagyis a szabályozás, a finanszírozás és a közvetlen szolgáltatások nyújtása [12]. Funkcionális privatizációról beszélünk, ha az egészségügyi ellátáshoz szükséges infrastrukturális vagyontárgyak (pl. ingatlanok, gépek) az eredeti tulajdonosnál maradnak és csak a szakfeladat ellátását privatizálják. Teljes privatizáció esetében az önkormányzati illetve állami tulajdonos az egészségügyi ellátás mûködtetéséhez szükséges valamennyi infrastrukturális vagyontárgyat, azaz ingatlant és tárgyi eszközt eladja, illetve átadja egy új alapítású, vagy régóta mûködô önálló jogi személyiségû vállalkozásnak, azaz vagy egy for-profit részvénytársaságnak, korlátolt felelôsségû társaságnak, betéti társaságnak, vagy egy non-profit közhasznú társaságnak, alapítványnak [19]. A privatizációhoz való viszonyt elsôsorban az határozza meg, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat alapvetôen különbözônek vagy hasonlónak tartják-e más javakhoz. Ha hasonlónak, akkor az így gondolkozók szerint csak a piac alkalmas a szûkös erôforrások leghatékonyabb elosztására. Ha különbözônek, akkor az egészségügyi szolgáltatás kínálati oldala hasonló természetû problémákkal terhelt mind a piaci, mind az állami egészségügy viszonyai között, vagyis a problémákra a privatizáció nem ad megoldást [12]. Nagy László látásmódja alapján az egészségügy szolgáltató piaca egy lényeges körülményben, a finanszírozásban tér el a versenypiactól. Miután a szolgáltatások árának és díjtételei- IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 11

3 nek kialakítása nem önköltség alapú, hanem költségvetési elosztási alapú, a befektetések ösztönzésének céljából a díjtételek nagyságának és elosztásának alapján lehet létrehozni privatizáció esetén a magántôke számára a profitbeépítéseket [10]. Mihályi Péter szerint általában azokat az egészségügyi inputokat és szolgáltatásokat célszerû privatizálni, ahol a piac megtámadhatósága és a megbízható mérhetôség egyszerre áll fenn [8]. Az egészségügyi rendszerünkben a kórházakon belüli privatizáció, mely nemcsak a nem-egészségügyi szolgáltatásokat, hanem egyes gyógyító tevékenységeket is érintette, a 90-es évek elején indult meg és az évtized közepétôl vált erôteljesebbé. A háziorvosi praxis privatizálása az ezredforduló tájékán ért csúcspontjára [13]. Egyes tevékenységek kiszervezése (outsourcing) mára általánosan elfogadott, gyakorolt tevékenységgé vált [5]. Egyes pártok retorikájában, de a szakirodalomban is szerepel a további lehetséges magánosítási utakkal kapcsolatban a magánbiztosítások lehetséges szerepének kérdése [7]. Kedvezményes hitelezésû munkavállalói részvénytulajdonosi program bevezetése is szóba jövô privatizációs alternatíva a legújabb hónapokban ismét elôtérbe került [19]. AZ EGYHÁZAKAT ÉRINTÔ TÖRVÉNYEK A TULAJDON SZEMPONTJÁBÓL A Magyar Köztársaság Alkotmányának 60. -a szerint hazánkban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára [23]. Rögzíti az Alkotmány azt is, hogy az egyház az államtól elválasztva mûködik [25]. A rendszerváltozás hajnalán megszületett, február 12-én, a Németh kormány által kihirdetett évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szól. Ennek bevezetô része az alábbiakat írja le: A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és közösségteremtô tényezôi. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociálisegészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentôs szerepet töltenek be az ország életében. A törvény 17. -a alapján az egyházi jogi személy elláthat minden olyan elôbb említett (így egyebek mellett egészségügyi) tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólag az állam vagy állami szerv (intézmény) számára. Az elôbbiekben említett tevékenységek anyagi feltételeirôl a Horn kormány által megalkotott évi CXXIV. törvény az 5. (1) -ben a következôket mondja: Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsôoktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetôleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik. A 2. (7) azt is rögzíti, hogy az egyházak egészségügyi tevékenysége nem minôsül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl az Antall kormány a privatizációs törvényektôl elkülönítetten alkotta meg az évi XXXII. törvényt. A jogszabályban privatizációról, reprivatizációról, kárpótlásról nincs szó, a megfogalmazás szerint az Országgyûlés az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslásáról, az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl írt törvényt. A máig nem befejezett, ingatlanátadás -nak nevezett folyamat az egyház tényleges tevékenysége szerint szükséges mértékben és idôben történik (2. (1)), és érinti az egészségügyi célok megvalósításához szükséges ingatlanokat is. Az Orbán kormány az egyházakkal kötött megállapodásokat jogszabályi keretekbe foglalta. A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között született 1997-es megállapodást az évi LXX. törvény ratifikálja, a Magyarországi Református Egyházzal kötött megállapodást az 1057/1999. (V. 26.) Kormányhatározat, Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodást az 1056/1999. (V. 26.) Kormányhatározat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött megállapodást az 1045/2001. (IV. 20.) Kormányhatározat rögzíti. Ezen jogszabályok alapján az egyházak közszolgálati tevékenységének és az egyházi intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati fenntartóval azonos szintû támogatásának az alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az egyházi intézményeket igénybe veszik. A Református Egyházzal és a MAZSIHISZ-szel kötött szerzôdésben a közszolgálati feladatokkal kapcsolatban az érintettek a kormányhatározatok 7. cikkelyeiben rögzítik, hogy mindkét vallási szervezet hitelveibôl fakadóan feladatának tekinti olyan egészségügyi (és egyéb) intézmények alapítását, fenntartását, mûködtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megôrzéséhez. A KERESZTÉNY-KERESZTYÉN EGYHÁZAK ÁLLÁSPONTJA A TULAJDONRÓL, PRIVATIZÁCIÓRÓL A keresztény-keresztyén tulajdonszemlélet témánk szempontjából lényeges, hiszen tanulmányozásával bepillantást nyerhetünk abba, hogy az egyházak hogyan tekintenek a tulajdonra, és mûködésük során milyen szemlélettel igyekszenek kezelni az anyagi javakat. Képet alkothatunk arról, hogy a Krisztust követô szemléletbe hogyan illeszkedik a gyógyítást is magába foglaló szeretetszolgálat (a katolikus szóhasználatban karitász, a protestáns elnevezés szerint diakónia) és az ezzel kapcsolatos ingatlanok és ingóságok birtoklása. A tulajdon teológiájának alapja, hogy Isten a teremtés abszolút ura a szó tulajdonjogi értelmében is ô rábízza a vi- 12 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

4 lágot az emberre, aki az anyagi javak sokféleségét, szinte kimeríthetetlen gazdagságát találja a világban, és feladata, hogy ezeket a javakat személyes és közösségi kibontakoztatására használja [2]. A református dogmatika megfogalmazása szerint Az egész világ ma is a teremtô Isten tulajdona. Nemcsak azért, mert valamikor, az idôk kezdetén az Isten teremtette, hanem azért is, mert Isten ma is a világ teremtôje. Nem a semmi van a világ és az élet mögött, hanem a mindenség teremtô Ura [18]. A Katolikus Egyház Katekizmusában a tulajdonjogot védô hetedik parancsolat (Ne lopj Kiv 20,15; MTörv 5,19) kapcsán (7. cikkely) alkothatunk árnyaltabb képet a tulajdonnal kapcsolatos álláspontról. E szerint, ha az ember a teremtett javakat használja, köteles úgy tekinteni jogszerûen birtokolt vagyonát, hogy az nemcsak sajátja, hanem egyúttal közös is; közös abban az értelemben, hogy ne csak neki magának, hanem másoknak is hasznára lehessen. (2404). A politikai hatalom joga és kötelezettsége, hogy a közjónak megfelelôen szabályozza a tulajdonjog törvényes gyakorlását. (2406) [1]. Ezek a XX. század hatvanas éveinek elején megtartott II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetû konstitúciójának újszerû tulajdonjogi alapelvei. (GS69) [6, 17]. A Katolikus Egyház a kánonjogi törvényeit az 1983-ban hivatalosan kiadott új Egyházi Törvénykönyvben hirdeti meg. Az Egyház anyagi javairól az V. könyv szól, melynek elsô mondata az kán ban az, hogy A katolikus egyháznak született joga, hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerezzen, birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai szolgálatára. A fôbb sajátos célok között kiemelten kezeli a 2. a szegényekkel szembeni segítô szeretet cselekedeteinek gyakorlását. A javak tulajdonjoga a római pápa legfôbb fennhatósága alatt azt a jogi személyt illeti, aki az illetô javakat törvényesen megszerezte (1256. kán.). Az egyház anyagi javakat szerezhet minden olyan akár természetjog, akár tételes jog alapján, jogos módon, ahogyan mások szerezhetnek (1259. kán.). A protestantizmus tulajdonszemléletérôl talán a legjellemzôbb fogódzót Max Webernél találhatjuk meg, aki a XIX. XX. század fordulójának nagy gondolkodója, protestáns gazdaságfilozófus és szociológus. Ô így ír a tulajdonról A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme címû mértékadó könyvében: Erkölcsileg akkor vagyunk igazán megvetendôek, ha megnyugszunk birtokunkban, élvezzük a gazdagságot, haszontalanul és érzékien élünk, s fôleg akkor, ha már nem törekszünk a szent életre. A birtoklás csak azért kétséges, mert e megnyugvás veszéllyel jár. [22]. A puritán protestáns etika normái szerint a kívánatos szorgalom a javak megszerzésében csak akkor elfogadható, ha a tevékenység célja Isten, s nem pedig maguk a javak [9]. A birtoklás ugyanis ÉN AZ kapcsolatként személy és tárgy vagy szellemi javak közti viszony, ami azzal a veszéllyel jár, hogy kölcsönös függôség jön létre és nem én birtoklom a tárgyat, hanem az birtokol engem [16]. A tulajdonosi szemléletet a keresztyén etika a felelôsség miatt sem adhatja teljesen fel. A birtoklás ugyanis nem a kizárólagosságot, hanem a felelôsséget is kell, hogy jelentse. Ez azt jelenti, hogy amit kaptunk Istentôl, nemcsak mi magunk élvezhetjük hálaadással, hanem szolgálatba is állíthatjuk [11]. A Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról szóló egyházi törvényben, az évi I. törvénycikkben az egyház kiemelten fontos szolgálatának tekinti a diakónia (szeretetszolgálat) végzését, melynek fontos eleme a betegek megsegítése. Az egyház gazdálkodásáról szóló évi I. törvényben olvashatjuk, hogy Krisztus egyházának vagyona a fejedelmek bôkezûségébôl és a hívôk adakozásából ered. Ingatlan tulajdonjogát az önálló egyházi jogi személy szerezheti meg és idegenítheti el. Érdekes megfigyelni a fenti elvek világban való megjelenésének hatását kétezer év távlatából. Általánosan elismert tény, hogy az ôskereszténység megjelenésével a pogány világban értékváltás következett be: az antik euergetizmus helyét a keresztyén könyörületesség vette át [20]. Ez az európai keresztény történelem tulajdon-etikai öröksége, még akkor is, ha a kép az évszázadok során jelentôsen színezôdött. EGYHÁZI KÓRHÁZAK ÚJRAINDULÁSA ÉS AZ INTÉZMÉNYEK A MAI MAGYARORSZÁGON A rendszerváltás kezdetekor hazánkban egy felekezeti kórház volt, a MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) Szeretetkórháza. Ez 1911-ben épült, jelentôs részét 1952-ben államosították, ez az épület ma az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnek ad otthont. Az egykori kórház kisebb része, a Menedékház nevû épület a vallási tevékenység folytatására és a kóserságra való hivatkozással megmaradhatott a zsidó közösségnek. Ma is itt mûködik a fôleg krónikus és ápolási profilú Szeretetkórház, melynek tulajdonosa és fenntartója a MAZSIHISZ. (www. mazsihisz.hu) 1992-ben került vissza a Magyarországi Református Egyház Zsinatának, tehát az Egyház legfelsô döntéshozó szervének tulajdonába és fenntartása alá a Bethesda Gyermekkórház. A kórházat 1866-ban egy református gyülekezet alapította, diakonisszák szolgálatával elsôsorban felnôtteket gyógyítottak benne ban került közegyházi tulajdonba, akkor a tulajdonos a Dunamelléki Egyházkerület lett. Késôbb államosították, fôvárosi gyermekkórház lett belôle, a rendszerváltás elején, az egyházi tulajdonrendezés kezdeteikor igényelte és kapta vissza az egyház diakóniai szolgálatának teljesítése céljából. Ma is gyermekszakkórház. (www.bethesda.hu) IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 13

5 1994-ben került vissza hasonló törvényességi háttérrel a Szent Ferenc Kórház az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció tulajdonába. A katolikus betegápoló rend a teljes tulajdonosi és fenntartói jogokat 1996-tól gyakorolja, mikor a Szent János Kórháztól való elszakadás teljessé vált. Eredetileg a kórház 1935-ben nyitotta meg kapuit, 1950-ben államosították, majd szervezetileg a Szent János Kórház részévé vált évtizedekre. (www.szentferenckorhaz.hu) 2000-ben folytathatta újra betegellátó tevékenységét az Irgalmasrend Magyarországon, mely 1684-ben kezdte meg hazánkban betegápoló szolgálatát, és melynek elsô kórházát 1806-ban létesítették, majd 1950-ben államosították. A Budai Irgalmasrendi Kórház közhasznú társaságként a katolikus szerzetesrend tulajdonában és fenntartása alatt áll. Megelôzôen épületeiben az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) mûködött, mellyel az újrainduláskor az ingatlanokat megosztották [11]. A Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdô- és Szívkórháza tulajdoni viszonyai különlegesek, hiszen a Somogy Megyei Önkormányzat tartós bérletbe adta át az intézményt a Magyarországi Református Egyháznak, melynek központi döntéshozó szerve, a Zsinat, 2001 óta mûködteti a fôleg tüdô- és szívgyógyászati profillal rendelkezô intézményt. (www.reformatus.hu) A Magyarországi Evangélikus Egyház hosszú évek óta végez elôrehaladott kórházalapítási elôkészületi munkákat. A FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Nôegylet 1951-es feloszlatása elôtti évtizedben célul tûzte ki, hogy széleskörû szeretetszolgálati munkáját kórházalapítással egészíti ki, ezért telket is vásárolt, melyet államosítottak [3]. Ezen a tradicionális és jogi alapon indult meg a jelenkori munka, mely még mindig nem ért végpontjához és a dolgozat elsô részében részletezett népszavazás elôtti kommunikációs disputa fô célpontja volt. AZ EGYHÁZI KÓRHÁZAK KÖZSZOLGÁLATI FELADATAI ÉS FINANSZÍROZÁSA Az egyházi kórházak mindegyike deklarálja és a gyakorlatban is minden szereplô egységes véleménye szerint megvalósítja, hogy tevékenységével közfeladatot lát el, vagyis vallástól és felekezettôl függetlenül mindazokat, akik hozzá fordulnak, ellátja, a területi ellátási rendszerben és az akut ügyeleti rendszerben részt vesz. A téma szempontjából kiemelkedô jelentôségû, hogy az egyházak intézményeiket tehát nem elsôsorban saját tagjaiknak, hanem minden rászorulónak az érdekében mûködtetik. Missziós nyilatkozatuk és egyéb módon megfogalmazott küldetésük szerint a magas szakmai színvonal biztosítása mellett különös jelentôséget tulajdonítanak az egész ember gyógyításának, így a pszichológiai, szociális és spirituális dimenzióknak is. Így önként vállalt és finanszírozott, az egészségügy finanszírozásában nem szereplô plusz szolgáltatást is nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. Sajnálatos tény ezzel szemben az, hogy az állami költségvetés ismételt tárgyalások és beadványok után sem biztosítja ezeknek a kórházaknak a jogszabályokban elôírt finanszírozási feltételeket, vagyis az állami és önkormányzati kórházakkal való azonos pénzügyi elbírálást óta ugyanis a tulajdonosi oldal felelôsségi körébe tartozó finanszírozási hányad (fejlesztési és amortizációs keret) nem érkezik meg a központi költségvetéstôl a tulajdonos és fenntartó egyházak vagy egyházi jogi személyek számlájára. Sérti a szektorsemlegességet, hogy az egyházak ilyen jellegû forrásokkal nem rendelkeznek, miközben az önkormányzatok és állami tulajdonú szolgáltatók igen (pl. céltámogatások, iparûzési adó, stb.) Így az egyházak és az intézményeik saját, más feladatra szánt forrásaik átcsoportosításából és magánadományokból, pénzügyi lehetôségeiket meghaladva igyekszenek a közfeladat ellátásakor képzôdô hiányt pótolni, valamint a teljes ember gyógyítását célzó plusz szolgáltatásaik költségeit elôteremteni. Az intézmények mûködési költségeinek kiegyenlítése az állami és önkormányzati kórházakhoz hasonlóan döntô mértékben a társadalombiztosítás terhére, elsôsorban a fekvôés járó-beteg kasszából történik, a többi kórház finanszírozásához hasonló jogszabályok és gyakorlat szerint. ÖSSZEFOGLALÁS: EGYHÁZI KÓRHÁZAK ÉS PRIVATIZÁCIÓ. VAN-E KAPCSOLAT KÖZÖTTÜK? A kérdés megválaszolásához érdemes a fent leírtak közül néhány megállapítást kiemelni. Az egészségügyi intézményeknek állami vagy önkormányzati tulajdonból egyház felé történô tulajdonjogi, és/vagy fenntartást, mûködtetést célzó ingatlanátadásra, miként az elôbbiekben láttuk, bôséges példa volt Magyarországon az elmúlt 12 évben. Ez a folyamat a privatizáció gazdaságpolitikai definíciójába nem illik bele, hiszen az egyházi tevékenység sem az egyházi szemlélet, sem az állami dokumentumok alapján nem tekinthetô magánvállalkozásnak. A dolgozat egyházi tulajdonnal foglalkozó fejezetében leírt és a máshol fellelhetô törvényi megfogalmazások alapján az egyházakkal kapcsolatos jogszabályokban az egyházak tulajdoni viszonyai és közszolgálati tevékenysége az állami és önkormányzati közösségi szerkezethez hasonlíthatók leginkább. A magántulajdonhoz való hasonlatosságra egyik idézett vagy más jogszabály sem utal. Az egyházak egészségügyi tevékenysége a rá vonatkozó törvény szerint nem minôsül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek. A privatizáció kapcsán tárgyalt privatizációs jogszabályokban az egyházi tulajdonokra utaló rész nincsen. A volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésérôl szóló törvény az államtól vagy önkormányzatoktól egyház felé történô ingatlanátadásról tesz említést, ami nem illik bele a privatizáció, még a reprivatizáció logikájába se. 14 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

6 Az egyházi kórházakkal kapcsolatos finanszírozási szabályok, melyek az állam és az egyházak illetve felekezetek közötti szerzôdésekben szerepelnek, az egyházi fenntartású intézményeket az állami és önkormányzati intézményekkel azonos logika szerint tárgyalják. Az egészségügyi privatizációs történet áttekintésekor nem foglalkoznak az összefoglaló hazai munkák az egyházi kórházak kérdésével, sôt, a leírt privatizációs logikába sem fér bele ez a sajátos, non-profit, közösségi tulajdonba adás. Ez különösen azért is szembeötlô, mert az egészségügyi szolgáltatásoknak helyt adó ingatlanok egyházaknak való átadása jelentôs sajtóvisszhanggal és idônként politikai viharral zajlott, és számottevô folyamat volt az egészségügy szerkezetátalakításában. A keresztény-keresztyén egyházak tulajdonszemléletének középpontjában a szolgálat megvalósítása és a felelôsség áll, ami a tulajdonos vagy mûködtetô részérôl a gazdaságpolitika gyakorlata szerint nem illik bele a privatizációs logikába (lásd a privatizáció ismertetésekor). Az egyházi kórházak és tulajdonosaik, fenntartóik az ingatlanátadás és mûködtetés idôszakában sem élték meg a folyamatot privatizációként. A kórházak semmiféle magánszektorral kapcsolatos szervezetnek nem tagjai, önmagukat nem magánkórházként tartják nyilván. Kapcsolataikat is állami és közösségi tulajdonú kórházakkal (pl. a Kórházszövetség tagjaiként) és leginkább egymással építik, semmilyen magánszolgáltatóval nincsenek ilyen értelmû kapcsolatban. A leírtak alapján véleményem szerint az egyházi kórházak felé történô ingatlanátadás nem tekinthetô privatizációnak. Az egyházi kórházak sajátos közösségi tulajdonban vannak, ami leginkább az önkormányzati tulajdonhoz hasonlítható. IRODALOMJEGYZÉK [1] A Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent István Társulat. Budapest, [2] Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? Szent József Kiadó. Budapest, [3] Cserháti Péter: Mozgásszervi rehabilitációs osztály és szakambulancia kialakításának elôkészítése az új Evangélikus Egészségügyi Központban (EEK). Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképzô Központ, Szakdolgozat. kézirat, [4] Isépy Tamás: Önkormányzatok és a volt egyházi ingatlanok. Város FM Kft, Budapest, [5] Krokovay András: Gondolatok a privatizációról I. Hogyan jutunk el a döntésig? IME 2:8., [6] Kránitz M. (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 40 év távlatából Szent István Társulat. Budapest, [7] Lukács József: A hazai egészségügy privatizációs lehetôségei. Egészségügyi Gazdasági Szemle 36:2, [8] Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetem Kiadó. Veszprém, [9] Molnár András: A protestáns etika Magyarországon. Societas Ecclesia. Debrecen, [10] Nagy László: A magántôke tôkepozíciója és mozgástere az egészségügy gazdaságában. IME 2:7., [11] Naszlady Attila (szerk.): Centenáriumi évkönyv. Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Budapest, [12] Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések. Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány. Budapest, [13] Orosz Éva: Félúton vagy tévúton. Egészséges Magyarországért Egyesület. Budapest, [14] Sárközy Tamás: Rendszerváltozás és a privatizáció joga: A tulajdonváltozás joga a volt szocialista országokban. MTA. Budapest, [15] Schanda Balázs: Magyar Állami Egyházjog. Szent István Társulat. Budapest, [16] Szûcs Ferenc: Teológiai etika. A Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya. Budapest, [17] Tomka Miklós, Goják János. (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Szent István Társulat. Budapest, [18] Török István: Dogmatika. Free University Press. Amszterdam, [19] Uhrik Tibor: A járóbeteg szakellátás MRP típusú privatizációja: Lehetôségek és kockázatok. IME 3:8., [20] Theissen Grieg: Az elsô keresztyének vallása. MRE Kálvin János Kiadója. Budapest, [21] Veress József (szerk.): Bevezetés a gazdaságpolitikába III. Aula Kiadó. Budapest, [22] Weber Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat Kiadó. Budapest, A dolgozatban szereplô állami és egyházi jogszabályok az alábbi kiadványokból származnak: [23] A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Szalay Könyvkiadó, [24] Erdô Péter (szerk., ford.): Az egyházi törvénykönyv. Szent István Társulat. Budapest, [25] Ravasz László, Galik Gábor. (szerk.): Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyûjteménye. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Budapest, [26] Református Egyházi Törvénytár. Kálvin Kiadó. Budapest, IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 15

7 A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Velkey György Csecsemô- és gyermekgyógyász, aneszteziológus intenzív szakorvos, jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjának egészségügyi menedzser Master képzésének hallgatója. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának fôigazgatója, a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság megbízott elnöke, a Magyar Gyermekorvosok Társasága Etikai Bizottságának tagja. Fô szakirányú érdeklôdési területei: egyházi egészségügy, keresztény etika a gyógyításban, gyermekegészségügy szervezési kérdései, gyógyító közösség építése. Több szakmai könyvfejezet és cikk szerzôje. V. Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok (DEMIN V.) A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az Európai Minôségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO Fórummal közösen, a Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok keretében rendezi ötödik tudományos konferenciáját Együtt az egészségügyi ellátás minôségének fejlesztéséért" Konferencia idôpontja: május Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) Konferencia fô témái: Egységes szakmai standardok az egészségügyben (KES, JES, HES) Multidiszciplináris minôségfejlesztés az egészségügyben Alapellátás minôségfejlesztése Szakdolgozók és a minôségfejlesztés Gyermekgyógyászati és a védônôi ellátás minôségének helyzete Egyéb A konferencia témáinak kiválasztásánál most is figyelembe vettük a magyarországi egészségügyi minôségbiztosítás aktuális problémáit és speciális igényeit, melynek különös hangsúlyt ad az Európai Unióhoz történô tavalyi csatlakozásunk. Az egészségügyi minôségmenedzsment aktuális kérdésein kívül olyan egészségügyi témákat vettünk be a konferencia fôtémái közé, amelyeknek közvetlen gyakorlati jelentôségük van a gyógyító-megelôzô és a gondozási szolgáltatások szakmai színvonalának, a magyarországi mortalitási, morbiditási és az életminôséggel kapcsolatos eredmények fejlesztésében, javításában. A konferencia elsô napján lesz megtartva az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottság és a Magyar Minôségért Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazat közös taggyûlése. További információk, és a jelentkezési lap letölthetô: honlapról az aktualitásoknál. Érdeklôdni lehet: Dr. Gôdény Sándor (telefon: ; 16 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

PROGRAMFÜZET VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGYÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI

PROGRAMFÜZET VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGYÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK PROGRAMFÜZET VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGYÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI DEBRECEN Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 2007. május 17-18. A minőség az egészségügyi

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Az Országgyűlési képvisel ő Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Helyben É :-;.ozefi : 2 1 29. Bizottsági módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Kormányszóvivői tájékoztató

Kormányszóvivői tájékoztató A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A Bizottság elnöke: Tamás Pál A Bizottság tagjai: Horányi Özséb Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes A koncessziós irányelv átültetésének kihívása Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes Az irányelv kapcsán több szinten vetődnek fel kérdések A nemzeti jogrendszerbe beillesztés jogiszabályozási

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Egészségügyi intézmények vezetése. Dr. Girasek Edmond

Egészségügyi intézmények vezetése. Dr. Girasek Edmond Egészségügyi intézmények vezetése Dr. Girasek Edmond Az egészségügyi rendszer folyamatosan változik Kihívások: Elöregedő társadalom Egészségügyi szakemberhiány A költségek növekednek, a finanszírozás nem

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN

ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget a Megállapodás szövegének aláírására

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. ESZ:. 326.381-2/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a Borsod

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Föld- és területrendezés 5.

Föld- és területrendezés 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula Föld- és területrendezés 5. FTR5 modul A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS KONFERENCIÁJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL 2009-BEN (2009. május 21-22.)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Csirmaz László (Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara) Magyar Ingatlanszövetség, EUFIM Konferencia 2012.10.04. Általában mi a jellemzi az igazságügyi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! A Társaság a Szabadságjogokért, a Tranparency International Magyarország és a K- Monitor Közhasznú Egyesület álláspontja a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.)

PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.) PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 2

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat IV. kötet Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai 2013 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben