Az egyházi kórházak és a privatizáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyházi kórházak és a privatizáció"

Átírás

1 Az egyházi kórházak és a privatizáció Dr. Velkey György, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Az összefoglaló a december 5-én lezajlott népszavazás egészségügyet érintô kérdésének apropóján arra a kérdésre keresi a választ, hogy privatizációnak tekinthetô-e az egyházak és felekezetek részére egészségügyi közszolgáltatások végzése céljából történô állami vagy önkormányzati ingatlanátadás. A magyarországi privatizáció, különösen az egészségügyi privatizáció történetének, az egyházakkal és felekezetekkel kapcsolatos jogszabályoknak, az egyházak belsô jogszabályainak és tulajdon-etikai nézeteinek, valamint a hazai egyházi kórházak kialakulásának és mûködésének vizsgálata után a szerzô azt a következtetést vonja le, hogy ez a fajta ingatlanátadás nem tekinthetô privatizációnak. Az egyházi kórházak sajátos közösségi tulajdonban vannak, ami leginkább az önkormányzati tulajdonhoz hasonlítható. Sajnálatos ugyanakkor érvel a szerzô, hogy a jogszabályi elôírások ellenére finanszírozásuk elmarad a más tulajdonban levô, hasonló közszolgáltatást végzô intézmények finanszírozásától. AKTUALITÁS AZ EGYHÁZI KÓRHÁZAK BELEKEVEREDÉSE A NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSBE december 5-én népszavazás volt Magyarországon, melynek egyik kérdése így hangzott: Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt? A kampány során a kormányzó pártok és a kormány a privatizáció folytatása, a legnagyobb ellenzéki párt pedig a magánosítás leállítása mellett tette le a voksát. Az érvek között elsôsorban az egészségügyi minisztertôl ismételten elhangzott, hogy a privatizáció ellenes végsô eredmény veszélyeztetné az egyházi kórházak státuszát. Az Origo internetes honlap november 23-i számában például az alábbiak olvashatók a népszavazási kérdésre adandó válaszról és az ezzel kapcsolatos véleményérôl: Rácz Jenô, egészségügyi miniszter: NEM (ért egyet, szerk. megj.), mert... Szerinte a kórházat megvásárló befektetôk pénzt tennének a magyar egészségügybe, miközben a törvények nem engednék, hogy pénzt kérjenek a szolgáltatásokért. Ami eddig ingyenes volt, az a privatizáció után is ingyenes maradhatna. Ha gyôzne az igen, akkor vissza kellene vonnia a kormánynak a Vatikánnal kötött megállapodását, amelyben az egyházi kórházak visszaadását ígérték meg. (www.origo.hu) A miniszter ezen, és más fórumokon is gyakran emlegetett érvelését a sajtó ismételten hangsúlyozta (pl. Népszava, november 20., Népszabadság, november 26.). Az ellenzéki vezetôk bírósági feljelentést tettek a véleményük szerinti hamis tájékoztatás miatt (lásd a december 1-i napi sajtót!). A miniszter az egyházi vezetôket és szakértôket november 30-án találkozóra hívta, melynek során a kérdéssel kapcsolatos álláspontját ismertette. A miniszter által a témában kiadott MTI sajtóközleményben megjelentekkel kapcsolatban a két legnagyobb hazai egyház, a katolikus és a református egyház vezetôje is még aznap közleményben tiltakozott (lásd a és weboldalakon!). A kampány során a Keresztény Közéleti Akadémia fórumot rendezett. A keresztény kórházak és egészségügyi dolgozókat tömörítô szervezetek vezetôi közleményben fejtették ki álláspontjukat, és a privatizáció leállítása mellett érveltek, nem említve, hogy az az egyházi kórházak ügyét károsan érintené. A felfokozott napi politikai küzdelem elcsitulása után, érdemesnek látszik kicsit magasabb perspektívából áttekinteni a kérdés sarokpontjait; így az egyházi kórházak jogi státuszát, az egyházi tulajdonviszonyokkal kapcsolatos állami, egyházi etikai elveket és törvényeket, a privatizáció történetét, az ezzel kapcsolatos törvényeket. Végsô soron célszerûnek látszik keresni a választ arra a kérdésre, hogy a privatizációs folyamatok hogyan értelmezhetôk az egyházi kórházakkal kapcsolatban. TULAJDON, TULAJDONI FORMÁK MAGYARORSZÁGON A római jog szerint, ha valakinek a tulajdonában van egy jószág, akkor joga van azt használni, tetszése szerint átalakítani, megváltoztatni, a belôle származó hozamok felett rendelkezni, továbbá ezeket a jogokat el is idegeníteni. A tulajdon ezek szerint a jogok teljes körû együttese. Alapvetôen két tulajdoni forma különböztethetô meg, a magántulajdon és a közösségi tulajdon. Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot (13. ) és gazdasága olyan gazdaság, melyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlô védelemben részesül (9. ). A közösségi tulajdonú egyházi tulajdonról említése elkülönítetten nem történik, ezért azt a köztulajdonhoz sorolhatjuk. A kétféle tulajdon elkülönítése nem olyan egyértelmû, mint azt elsô ránézésre gondolnánk. Elfogadott megoldás, 10 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

2 hogy a különbségtételt a tulajdonjog egyik eleme alapján tesszük meg. Így a magántulajdon esetében az adott jószágból származó hozam élvezôi természetes személyek. Veress József gazdaságpolitikába való bevezetô munkája szerint általában közösségi tulajdon alatt a legjelentôsebb megjelenési típusát, az állami tulajdont értik [21]. A PRIVATIZÁCIÓ LEGFÔBB ELVEI ÉS RÖVID TÖRTÉNETE A tulajdoni privatizáció a köztulajdon magántulajdonná válása. Pontos definíció szerint körébe tartozik az állami tulajdonú vagyontárgyak értékesítése, az állami vállalatok tulajdonjogának elidegenítése a magánszektor szereplôi számára, az átalakult vállalatok részvényeinek értékesítése, vagy ha a közszolgáltatást az állam magánvállalkozásoknak engedi át [21]. A privatizáció nemzetközi gyakorlata helyzetfüggô. Az elmúlt évtizedekben a nyugat-európai és a kelet-európai privatizációban jelentôs különbségek vannak. Nyugat-Európában rendszererôsítô, míg keleten rendszerváltó privatizáció zajlott. A kontinens nyugati felén fokozatosan és elhúzottan részleges, szinte kizárólag tôzsdeprivatizációt hajtottak végre, mely a nemzetgazdaságok növekedési szakaszában zajlott le [14]. Összességében ezekben az államokban, fôleg a keynesi elméletek érvényre jutása miatt mégis növekedett a közösségi szektor. A társadalmi igények a jóléti államokban oda vezettek ugyanis, hogy a kormányok széles körû állami ellátó-hálózatot építsenek ki. Ezen társadalmi szolgáltatások rendszerében számottevô az állami intézmények dominanciája [21]. Kelet-Európában az általános társadalmi-gazdasági rendszerváltás egyik központi jelensége a máig zajló privatizáció. Az itt véghezvitt globális privatizációra átfogó recesszió keretében került és kerül sor [14]. A sajátos kezdeti feltételekre talán a Lewandowsky lengyel privatizációs miniszternek tulajdonított mondat a legjellemzôbb: A privatizáció senki tulajdonában nem levô, ismeretlen értékû vállalatok eladása olyan vevôknek, akiknek nincs pénzük [21]. A Magyarországon eddig lezajlott privatizáció elsô szakasza a rendszerváltás elsô idôszakához kötôdô decentralizált (spontán) privatizáció volt, és lényegében elsôsorban a vállalati vezetés javára való kedvezményes vállalati öntulajdonlást jelentette. Az Antall-kormány állami vezetésû privatizációja a Diczházi Bertalan és Matolcsy György által írt Tulajdon és privatizáció címû tézisek alapján indult meg. Ennek elvi részeleme volt a reprivatizáció, amely az államosítás elôtti meghatározott idôpont magántulajdonosainak szolgáltatja vissza ingyenesen vagy kedvezményesen az adott vagyontárgyat [14, 21]. Az elvek rögzítése ellenére a rendszerváltás egyik legmeghatározóbb döntésének tekinthetô, hogy Magyarországon nem volt valójában reprivatizáció. Elismerve a tulajdoni helyzet illegitim voltát, annak legalitását a törvények végül is nem kérdôjelezték meg. Az állampolgárok kárpótlási jegyeket kaptak, a különbözô jogi személyek pedig mûködésükhöz tulajdonhoz jutottak az államtól [15]. Az egyházak ingatlanokhoz jutásának jellemzése is különös. Bár látszólag az egyházak visszakaptak épületeket, tulajdonképpen esetükben sem reprivatizációról volt szó. Sajátos állandóságukra tekintettel ugyan olyan épületeket kaptak, melyek korábban tulajdonukban voltak, de a folyamat célja az volt, hogy az egyházak az évi IV. törvényben (l. késôbb) leírt tevékenységük folytatásához (így egyebek mellett egészségügyi tevékenységükhöz) a szükséges tárgyi, anyagi feltételekkel rendelkezhessenek [4, 15]. A harmadik privatizációs idôszak a privatizáció felgyorsítását célzó magánosítási csomag, melyet a 90-es évek közepén a szociál-liberális kormány valósított meg. EGÉSZSÉGÜGYI PRIVATIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON Az egészségügyi rendszer rendszerváltással összefüggô átalakításában a privatizáció ismételten felmerülô elmélet, és részben megvalósuló gyakorlat lett. Orosz Éva az egészségügyi privatizációt kétféle értelemben használja összefoglaló munkájában: Szûkebb értelemben használható a szó, ha a korábban állami tulajdonban lévô intézményeket adják magántulajdonba, mégpedig profitérdekeltségû szférába. A tágabb értelmezéshez kiindulópontot az állami beavatkozás alapvetô formáinak a figyelembevétele adhat, vagyis a szabályozás, a finanszírozás és a közvetlen szolgáltatások nyújtása [12]. Funkcionális privatizációról beszélünk, ha az egészségügyi ellátáshoz szükséges infrastrukturális vagyontárgyak (pl. ingatlanok, gépek) az eredeti tulajdonosnál maradnak és csak a szakfeladat ellátását privatizálják. Teljes privatizáció esetében az önkormányzati illetve állami tulajdonos az egészségügyi ellátás mûködtetéséhez szükséges valamennyi infrastrukturális vagyontárgyat, azaz ingatlant és tárgyi eszközt eladja, illetve átadja egy új alapítású, vagy régóta mûködô önálló jogi személyiségû vállalkozásnak, azaz vagy egy for-profit részvénytársaságnak, korlátolt felelôsségû társaságnak, betéti társaságnak, vagy egy non-profit közhasznú társaságnak, alapítványnak [19]. A privatizációhoz való viszonyt elsôsorban az határozza meg, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat alapvetôen különbözônek vagy hasonlónak tartják-e más javakhoz. Ha hasonlónak, akkor az így gondolkozók szerint csak a piac alkalmas a szûkös erôforrások leghatékonyabb elosztására. Ha különbözônek, akkor az egészségügyi szolgáltatás kínálati oldala hasonló természetû problémákkal terhelt mind a piaci, mind az állami egészségügy viszonyai között, vagyis a problémákra a privatizáció nem ad megoldást [12]. Nagy László látásmódja alapján az egészségügy szolgáltató piaca egy lényeges körülményben, a finanszírozásban tér el a versenypiactól. Miután a szolgáltatások árának és díjtételei- IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 11

3 nek kialakítása nem önköltség alapú, hanem költségvetési elosztási alapú, a befektetések ösztönzésének céljából a díjtételek nagyságának és elosztásának alapján lehet létrehozni privatizáció esetén a magántôke számára a profitbeépítéseket [10]. Mihályi Péter szerint általában azokat az egészségügyi inputokat és szolgáltatásokat célszerû privatizálni, ahol a piac megtámadhatósága és a megbízható mérhetôség egyszerre áll fenn [8]. Az egészségügyi rendszerünkben a kórházakon belüli privatizáció, mely nemcsak a nem-egészségügyi szolgáltatásokat, hanem egyes gyógyító tevékenységeket is érintette, a 90-es évek elején indult meg és az évtized közepétôl vált erôteljesebbé. A háziorvosi praxis privatizálása az ezredforduló tájékán ért csúcspontjára [13]. Egyes tevékenységek kiszervezése (outsourcing) mára általánosan elfogadott, gyakorolt tevékenységgé vált [5]. Egyes pártok retorikájában, de a szakirodalomban is szerepel a további lehetséges magánosítási utakkal kapcsolatban a magánbiztosítások lehetséges szerepének kérdése [7]. Kedvezményes hitelezésû munkavállalói részvénytulajdonosi program bevezetése is szóba jövô privatizációs alternatíva a legújabb hónapokban ismét elôtérbe került [19]. AZ EGYHÁZAKAT ÉRINTÔ TÖRVÉNYEK A TULAJDON SZEMPONTJÁBÓL A Magyar Köztársaság Alkotmányának 60. -a szerint hazánkban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára [23]. Rögzíti az Alkotmány azt is, hogy az egyház az államtól elválasztva mûködik [25]. A rendszerváltozás hajnalán megszületett, február 12-én, a Németh kormány által kihirdetett évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szól. Ennek bevezetô része az alábbiakat írja le: A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és közösségteremtô tényezôi. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociálisegészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentôs szerepet töltenek be az ország életében. A törvény 17. -a alapján az egyházi jogi személy elláthat minden olyan elôbb említett (így egyebek mellett egészségügyi) tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólag az állam vagy állami szerv (intézmény) számára. Az elôbbiekben említett tevékenységek anyagi feltételeirôl a Horn kormány által megalkotott évi CXXIV. törvény az 5. (1) -ben a következôket mondja: Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsôoktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetôleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik. A 2. (7) azt is rögzíti, hogy az egyházak egészségügyi tevékenysége nem minôsül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl az Antall kormány a privatizációs törvényektôl elkülönítetten alkotta meg az évi XXXII. törvényt. A jogszabályban privatizációról, reprivatizációról, kárpótlásról nincs szó, a megfogalmazás szerint az Országgyûlés az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslásáról, az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl írt törvényt. A máig nem befejezett, ingatlanátadás -nak nevezett folyamat az egyház tényleges tevékenysége szerint szükséges mértékben és idôben történik (2. (1)), és érinti az egészségügyi célok megvalósításához szükséges ingatlanokat is. Az Orbán kormány az egyházakkal kötött megállapodásokat jogszabályi keretekbe foglalta. A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között született 1997-es megállapodást az évi LXX. törvény ratifikálja, a Magyarországi Református Egyházzal kötött megállapodást az 1057/1999. (V. 26.) Kormányhatározat, Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodást az 1056/1999. (V. 26.) Kormányhatározat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött megállapodást az 1045/2001. (IV. 20.) Kormányhatározat rögzíti. Ezen jogszabályok alapján az egyházak közszolgálati tevékenységének és az egyházi intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati fenntartóval azonos szintû támogatásának az alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az egyházi intézményeket igénybe veszik. A Református Egyházzal és a MAZSIHISZ-szel kötött szerzôdésben a közszolgálati feladatokkal kapcsolatban az érintettek a kormányhatározatok 7. cikkelyeiben rögzítik, hogy mindkét vallási szervezet hitelveibôl fakadóan feladatának tekinti olyan egészségügyi (és egyéb) intézmények alapítását, fenntartását, mûködtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megôrzéséhez. A KERESZTÉNY-KERESZTYÉN EGYHÁZAK ÁLLÁSPONTJA A TULAJDONRÓL, PRIVATIZÁCIÓRÓL A keresztény-keresztyén tulajdonszemlélet témánk szempontjából lényeges, hiszen tanulmányozásával bepillantást nyerhetünk abba, hogy az egyházak hogyan tekintenek a tulajdonra, és mûködésük során milyen szemlélettel igyekszenek kezelni az anyagi javakat. Képet alkothatunk arról, hogy a Krisztust követô szemléletbe hogyan illeszkedik a gyógyítást is magába foglaló szeretetszolgálat (a katolikus szóhasználatban karitász, a protestáns elnevezés szerint diakónia) és az ezzel kapcsolatos ingatlanok és ingóságok birtoklása. A tulajdon teológiájának alapja, hogy Isten a teremtés abszolút ura a szó tulajdonjogi értelmében is ô rábízza a vi- 12 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

4 lágot az emberre, aki az anyagi javak sokféleségét, szinte kimeríthetetlen gazdagságát találja a világban, és feladata, hogy ezeket a javakat személyes és közösségi kibontakoztatására használja [2]. A református dogmatika megfogalmazása szerint Az egész világ ma is a teremtô Isten tulajdona. Nemcsak azért, mert valamikor, az idôk kezdetén az Isten teremtette, hanem azért is, mert Isten ma is a világ teremtôje. Nem a semmi van a világ és az élet mögött, hanem a mindenség teremtô Ura [18]. A Katolikus Egyház Katekizmusában a tulajdonjogot védô hetedik parancsolat (Ne lopj Kiv 20,15; MTörv 5,19) kapcsán (7. cikkely) alkothatunk árnyaltabb képet a tulajdonnal kapcsolatos álláspontról. E szerint, ha az ember a teremtett javakat használja, köteles úgy tekinteni jogszerûen birtokolt vagyonát, hogy az nemcsak sajátja, hanem egyúttal közös is; közös abban az értelemben, hogy ne csak neki magának, hanem másoknak is hasznára lehessen. (2404). A politikai hatalom joga és kötelezettsége, hogy a közjónak megfelelôen szabályozza a tulajdonjog törvényes gyakorlását. (2406) [1]. Ezek a XX. század hatvanas éveinek elején megtartott II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetû konstitúciójának újszerû tulajdonjogi alapelvei. (GS69) [6, 17]. A Katolikus Egyház a kánonjogi törvényeit az 1983-ban hivatalosan kiadott új Egyházi Törvénykönyvben hirdeti meg. Az Egyház anyagi javairól az V. könyv szól, melynek elsô mondata az kán ban az, hogy A katolikus egyháznak született joga, hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerezzen, birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai szolgálatára. A fôbb sajátos célok között kiemelten kezeli a 2. a szegényekkel szembeni segítô szeretet cselekedeteinek gyakorlását. A javak tulajdonjoga a római pápa legfôbb fennhatósága alatt azt a jogi személyt illeti, aki az illetô javakat törvényesen megszerezte (1256. kán.). Az egyház anyagi javakat szerezhet minden olyan akár természetjog, akár tételes jog alapján, jogos módon, ahogyan mások szerezhetnek (1259. kán.). A protestantizmus tulajdonszemléletérôl talán a legjellemzôbb fogódzót Max Webernél találhatjuk meg, aki a XIX. XX. század fordulójának nagy gondolkodója, protestáns gazdaságfilozófus és szociológus. Ô így ír a tulajdonról A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme címû mértékadó könyvében: Erkölcsileg akkor vagyunk igazán megvetendôek, ha megnyugszunk birtokunkban, élvezzük a gazdagságot, haszontalanul és érzékien élünk, s fôleg akkor, ha már nem törekszünk a szent életre. A birtoklás csak azért kétséges, mert e megnyugvás veszéllyel jár. [22]. A puritán protestáns etika normái szerint a kívánatos szorgalom a javak megszerzésében csak akkor elfogadható, ha a tevékenység célja Isten, s nem pedig maguk a javak [9]. A birtoklás ugyanis ÉN AZ kapcsolatként személy és tárgy vagy szellemi javak közti viszony, ami azzal a veszéllyel jár, hogy kölcsönös függôség jön létre és nem én birtoklom a tárgyat, hanem az birtokol engem [16]. A tulajdonosi szemléletet a keresztyén etika a felelôsség miatt sem adhatja teljesen fel. A birtoklás ugyanis nem a kizárólagosságot, hanem a felelôsséget is kell, hogy jelentse. Ez azt jelenti, hogy amit kaptunk Istentôl, nemcsak mi magunk élvezhetjük hálaadással, hanem szolgálatba is állíthatjuk [11]. A Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról szóló egyházi törvényben, az évi I. törvénycikkben az egyház kiemelten fontos szolgálatának tekinti a diakónia (szeretetszolgálat) végzését, melynek fontos eleme a betegek megsegítése. Az egyház gazdálkodásáról szóló évi I. törvényben olvashatjuk, hogy Krisztus egyházának vagyona a fejedelmek bôkezûségébôl és a hívôk adakozásából ered. Ingatlan tulajdonjogát az önálló egyházi jogi személy szerezheti meg és idegenítheti el. Érdekes megfigyelni a fenti elvek világban való megjelenésének hatását kétezer év távlatából. Általánosan elismert tény, hogy az ôskereszténység megjelenésével a pogány világban értékváltás következett be: az antik euergetizmus helyét a keresztyén könyörületesség vette át [20]. Ez az európai keresztény történelem tulajdon-etikai öröksége, még akkor is, ha a kép az évszázadok során jelentôsen színezôdött. EGYHÁZI KÓRHÁZAK ÚJRAINDULÁSA ÉS AZ INTÉZMÉNYEK A MAI MAGYARORSZÁGON A rendszerváltás kezdetekor hazánkban egy felekezeti kórház volt, a MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) Szeretetkórháza. Ez 1911-ben épült, jelentôs részét 1952-ben államosították, ez az épület ma az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnek ad otthont. Az egykori kórház kisebb része, a Menedékház nevû épület a vallási tevékenység folytatására és a kóserságra való hivatkozással megmaradhatott a zsidó közösségnek. Ma is itt mûködik a fôleg krónikus és ápolási profilú Szeretetkórház, melynek tulajdonosa és fenntartója a MAZSIHISZ. (www. mazsihisz.hu) 1992-ben került vissza a Magyarországi Református Egyház Zsinatának, tehát az Egyház legfelsô döntéshozó szervének tulajdonába és fenntartása alá a Bethesda Gyermekkórház. A kórházat 1866-ban egy református gyülekezet alapította, diakonisszák szolgálatával elsôsorban felnôtteket gyógyítottak benne ban került közegyházi tulajdonba, akkor a tulajdonos a Dunamelléki Egyházkerület lett. Késôbb államosították, fôvárosi gyermekkórház lett belôle, a rendszerváltás elején, az egyházi tulajdonrendezés kezdeteikor igényelte és kapta vissza az egyház diakóniai szolgálatának teljesítése céljából. Ma is gyermekszakkórház. (www.bethesda.hu) IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 13

5 1994-ben került vissza hasonló törvényességi háttérrel a Szent Ferenc Kórház az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció tulajdonába. A katolikus betegápoló rend a teljes tulajdonosi és fenntartói jogokat 1996-tól gyakorolja, mikor a Szent János Kórháztól való elszakadás teljessé vált. Eredetileg a kórház 1935-ben nyitotta meg kapuit, 1950-ben államosították, majd szervezetileg a Szent János Kórház részévé vált évtizedekre. (www.szentferenckorhaz.hu) 2000-ben folytathatta újra betegellátó tevékenységét az Irgalmasrend Magyarországon, mely 1684-ben kezdte meg hazánkban betegápoló szolgálatát, és melynek elsô kórházát 1806-ban létesítették, majd 1950-ben államosították. A Budai Irgalmasrendi Kórház közhasznú társaságként a katolikus szerzetesrend tulajdonában és fenntartása alatt áll. Megelôzôen épületeiben az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) mûködött, mellyel az újrainduláskor az ingatlanokat megosztották [11]. A Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdô- és Szívkórháza tulajdoni viszonyai különlegesek, hiszen a Somogy Megyei Önkormányzat tartós bérletbe adta át az intézményt a Magyarországi Református Egyháznak, melynek központi döntéshozó szerve, a Zsinat, 2001 óta mûködteti a fôleg tüdô- és szívgyógyászati profillal rendelkezô intézményt. (www.reformatus.hu) A Magyarországi Evangélikus Egyház hosszú évek óta végez elôrehaladott kórházalapítási elôkészületi munkákat. A FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Nôegylet 1951-es feloszlatása elôtti évtizedben célul tûzte ki, hogy széleskörû szeretetszolgálati munkáját kórházalapítással egészíti ki, ezért telket is vásárolt, melyet államosítottak [3]. Ezen a tradicionális és jogi alapon indult meg a jelenkori munka, mely még mindig nem ért végpontjához és a dolgozat elsô részében részletezett népszavazás elôtti kommunikációs disputa fô célpontja volt. AZ EGYHÁZI KÓRHÁZAK KÖZSZOLGÁLATI FELADATAI ÉS FINANSZÍROZÁSA Az egyházi kórházak mindegyike deklarálja és a gyakorlatban is minden szereplô egységes véleménye szerint megvalósítja, hogy tevékenységével közfeladatot lát el, vagyis vallástól és felekezettôl függetlenül mindazokat, akik hozzá fordulnak, ellátja, a területi ellátási rendszerben és az akut ügyeleti rendszerben részt vesz. A téma szempontjából kiemelkedô jelentôségû, hogy az egyházak intézményeiket tehát nem elsôsorban saját tagjaiknak, hanem minden rászorulónak az érdekében mûködtetik. Missziós nyilatkozatuk és egyéb módon megfogalmazott küldetésük szerint a magas szakmai színvonal biztosítása mellett különös jelentôséget tulajdonítanak az egész ember gyógyításának, így a pszichológiai, szociális és spirituális dimenzióknak is. Így önként vállalt és finanszírozott, az egészségügy finanszírozásában nem szereplô plusz szolgáltatást is nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. Sajnálatos tény ezzel szemben az, hogy az állami költségvetés ismételt tárgyalások és beadványok után sem biztosítja ezeknek a kórházaknak a jogszabályokban elôírt finanszírozási feltételeket, vagyis az állami és önkormányzati kórházakkal való azonos pénzügyi elbírálást óta ugyanis a tulajdonosi oldal felelôsségi körébe tartozó finanszírozási hányad (fejlesztési és amortizációs keret) nem érkezik meg a központi költségvetéstôl a tulajdonos és fenntartó egyházak vagy egyházi jogi személyek számlájára. Sérti a szektorsemlegességet, hogy az egyházak ilyen jellegû forrásokkal nem rendelkeznek, miközben az önkormányzatok és állami tulajdonú szolgáltatók igen (pl. céltámogatások, iparûzési adó, stb.) Így az egyházak és az intézményeik saját, más feladatra szánt forrásaik átcsoportosításából és magánadományokból, pénzügyi lehetôségeiket meghaladva igyekszenek a közfeladat ellátásakor képzôdô hiányt pótolni, valamint a teljes ember gyógyítását célzó plusz szolgáltatásaik költségeit elôteremteni. Az intézmények mûködési költségeinek kiegyenlítése az állami és önkormányzati kórházakhoz hasonlóan döntô mértékben a társadalombiztosítás terhére, elsôsorban a fekvôés járó-beteg kasszából történik, a többi kórház finanszírozásához hasonló jogszabályok és gyakorlat szerint. ÖSSZEFOGLALÁS: EGYHÁZI KÓRHÁZAK ÉS PRIVATIZÁCIÓ. VAN-E KAPCSOLAT KÖZÖTTÜK? A kérdés megválaszolásához érdemes a fent leírtak közül néhány megállapítást kiemelni. Az egészségügyi intézményeknek állami vagy önkormányzati tulajdonból egyház felé történô tulajdonjogi, és/vagy fenntartást, mûködtetést célzó ingatlanátadásra, miként az elôbbiekben láttuk, bôséges példa volt Magyarországon az elmúlt 12 évben. Ez a folyamat a privatizáció gazdaságpolitikai definíciójába nem illik bele, hiszen az egyházi tevékenység sem az egyházi szemlélet, sem az állami dokumentumok alapján nem tekinthetô magánvállalkozásnak. A dolgozat egyházi tulajdonnal foglalkozó fejezetében leírt és a máshol fellelhetô törvényi megfogalmazások alapján az egyházakkal kapcsolatos jogszabályokban az egyházak tulajdoni viszonyai és közszolgálati tevékenysége az állami és önkormányzati közösségi szerkezethez hasonlíthatók leginkább. A magántulajdonhoz való hasonlatosságra egyik idézett vagy más jogszabály sem utal. Az egyházak egészségügyi tevékenysége a rá vonatkozó törvény szerint nem minôsül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek. A privatizáció kapcsán tárgyalt privatizációs jogszabályokban az egyházi tulajdonokra utaló rész nincsen. A volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésérôl szóló törvény az államtól vagy önkormányzatoktól egyház felé történô ingatlanátadásról tesz említést, ami nem illik bele a privatizáció, még a reprivatizáció logikájába se. 14 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

6 Az egyházi kórházakkal kapcsolatos finanszírozási szabályok, melyek az állam és az egyházak illetve felekezetek közötti szerzôdésekben szerepelnek, az egyházi fenntartású intézményeket az állami és önkormányzati intézményekkel azonos logika szerint tárgyalják. Az egészségügyi privatizációs történet áttekintésekor nem foglalkoznak az összefoglaló hazai munkák az egyházi kórházak kérdésével, sôt, a leírt privatizációs logikába sem fér bele ez a sajátos, non-profit, közösségi tulajdonba adás. Ez különösen azért is szembeötlô, mert az egészségügyi szolgáltatásoknak helyt adó ingatlanok egyházaknak való átadása jelentôs sajtóvisszhanggal és idônként politikai viharral zajlott, és számottevô folyamat volt az egészségügy szerkezetátalakításában. A keresztény-keresztyén egyházak tulajdonszemléletének középpontjában a szolgálat megvalósítása és a felelôsség áll, ami a tulajdonos vagy mûködtetô részérôl a gazdaságpolitika gyakorlata szerint nem illik bele a privatizációs logikába (lásd a privatizáció ismertetésekor). Az egyházi kórházak és tulajdonosaik, fenntartóik az ingatlanátadás és mûködtetés idôszakában sem élték meg a folyamatot privatizációként. A kórházak semmiféle magánszektorral kapcsolatos szervezetnek nem tagjai, önmagukat nem magánkórházként tartják nyilván. Kapcsolataikat is állami és közösségi tulajdonú kórházakkal (pl. a Kórházszövetség tagjaiként) és leginkább egymással építik, semmilyen magánszolgáltatóval nincsenek ilyen értelmû kapcsolatban. A leírtak alapján véleményem szerint az egyházi kórházak felé történô ingatlanátadás nem tekinthetô privatizációnak. Az egyházi kórházak sajátos közösségi tulajdonban vannak, ami leginkább az önkormányzati tulajdonhoz hasonlítható. IRODALOMJEGYZÉK [1] A Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent István Társulat. Budapest, [2] Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? Szent József Kiadó. Budapest, [3] Cserháti Péter: Mozgásszervi rehabilitációs osztály és szakambulancia kialakításának elôkészítése az új Evangélikus Egészségügyi Központban (EEK). Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképzô Központ, Szakdolgozat. kézirat, [4] Isépy Tamás: Önkormányzatok és a volt egyházi ingatlanok. Város FM Kft, Budapest, [5] Krokovay András: Gondolatok a privatizációról I. Hogyan jutunk el a döntésig? IME 2:8., [6] Kránitz M. (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 40 év távlatából Szent István Társulat. Budapest, [7] Lukács József: A hazai egészségügy privatizációs lehetôségei. Egészségügyi Gazdasági Szemle 36:2, [8] Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetem Kiadó. Veszprém, [9] Molnár András: A protestáns etika Magyarországon. Societas Ecclesia. Debrecen, [10] Nagy László: A magántôke tôkepozíciója és mozgástere az egészségügy gazdaságában. IME 2:7., [11] Naszlady Attila (szerk.): Centenáriumi évkönyv. Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Budapest, [12] Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések. Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány. Budapest, [13] Orosz Éva: Félúton vagy tévúton. Egészséges Magyarországért Egyesület. Budapest, [14] Sárközy Tamás: Rendszerváltozás és a privatizáció joga: A tulajdonváltozás joga a volt szocialista országokban. MTA. Budapest, [15] Schanda Balázs: Magyar Állami Egyházjog. Szent István Társulat. Budapest, [16] Szûcs Ferenc: Teológiai etika. A Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya. Budapest, [17] Tomka Miklós, Goják János. (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Szent István Társulat. Budapest, [18] Török István: Dogmatika. Free University Press. Amszterdam, [19] Uhrik Tibor: A járóbeteg szakellátás MRP típusú privatizációja: Lehetôségek és kockázatok. IME 3:8., [20] Theissen Grieg: Az elsô keresztyének vallása. MRE Kálvin János Kiadója. Budapest, [21] Veress József (szerk.): Bevezetés a gazdaságpolitikába III. Aula Kiadó. Budapest, [22] Weber Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat Kiadó. Budapest, A dolgozatban szereplô állami és egyházi jogszabályok az alábbi kiadványokból származnak: [23] A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Szalay Könyvkiadó, [24] Erdô Péter (szerk., ford.): Az egyházi törvénykönyv. Szent István Társulat. Budapest, [25] Ravasz László, Galik Gábor. (szerk.): Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyûjteménye. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Budapest, [26] Református Egyházi Törvénytár. Kálvin Kiadó. Budapest, IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 15

7 A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Velkey György Csecsemô- és gyermekgyógyász, aneszteziológus intenzív szakorvos, jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjának egészségügyi menedzser Master képzésének hallgatója. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának fôigazgatója, a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság megbízott elnöke, a Magyar Gyermekorvosok Társasága Etikai Bizottságának tagja. Fô szakirányú érdeklôdési területei: egyházi egészségügy, keresztény etika a gyógyításban, gyermekegészségügy szervezési kérdései, gyógyító közösség építése. Több szakmai könyvfejezet és cikk szerzôje. V. Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok (DEMIN V.) A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az Európai Minôségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO Fórummal közösen, a Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok keretében rendezi ötödik tudományos konferenciáját Együtt az egészségügyi ellátás minôségének fejlesztéséért" Konferencia idôpontja: május Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) Konferencia fô témái: Egységes szakmai standardok az egészségügyben (KES, JES, HES) Multidiszciplináris minôségfejlesztés az egészségügyben Alapellátás minôségfejlesztése Szakdolgozók és a minôségfejlesztés Gyermekgyógyászati és a védônôi ellátás minôségének helyzete Egyéb A konferencia témáinak kiválasztásánál most is figyelembe vettük a magyarországi egészségügyi minôségbiztosítás aktuális problémáit és speciális igényeit, melynek különös hangsúlyt ad az Európai Unióhoz történô tavalyi csatlakozásunk. Az egészségügyi minôségmenedzsment aktuális kérdésein kívül olyan egészségügyi témákat vettünk be a konferencia fôtémái közé, amelyeknek közvetlen gyakorlati jelentôségük van a gyógyító-megelôzô és a gondozási szolgáltatások szakmai színvonalának, a magyarországi mortalitási, morbiditási és az életminôséggel kapcsolatos eredmények fejlesztésében, javításában. A konferencia elsô napján lesz megtartva az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottság és a Magyar Minôségért Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazat közös taggyûlése. További információk, és a jelentkezési lap letölthetô: honlapról az aktualitásoknál. Érdeklôdni lehet: Dr. Gôdény Sándor (telefon: ; 16 IME IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS KONFERENCIÁJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL 2009-BEN (2009. május 21-22.)

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat IV. kötet Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai 2013 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai

Részletesebben

ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN

ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN ZSINATI HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget a Megállapodás szövegének aláírására

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra

A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra Dr. Kapócs Gábor Egészségpolitikai Helyettes Államtitkár Egészségügyi Minisztérium kapocs.gabor@eszcsm.hu 2004. November 4. A privatizáció hatása

Részletesebben

PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT. (2005. május 19-20.

PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT. (2005. május 19-20. PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u.

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái 40. A közintézet fogalma; fajtái 1.A közintézet fogalma - a közintézetek látják el azokat a közoktatási, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális feladatokat, amelyeket az állam feladatvállalásának

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91.

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Betegápoló Irgalmas Rend Fekvőbeteg szakellátás

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Az Országgyűlési képvisel ő Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Helyben É :-;.ozefi : 2 1 29. Bizottsági módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof. Berta András DE OEC klinikai centrumelnök-helyettes NYITÓ ELŐADÁSOK (A TEREM)

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof. Berta András DE OEC klinikai centrumelnök-helyettes NYITÓ ELŐADÁSOK (A TEREM) DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Végleges program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN (VÉGLEGES PROGRAM)

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN (VÉGLEGES PROGRAM) DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN (VÉGLEGES PROGRAM) A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben (2002. május 9-10.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház Influenza aktivitás miatt elrendelt és részleges látogatási tilalom a fekvőbeteg-ellátó intézetekben Régió neve Címe Látogatási tilalom kezdete Látogatási tilalom vége Érintett osztályok Közép-magyarország

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Egészségügyi intézmények vezetése. Dr. Girasek Edmond

Egészségügyi intézmények vezetése. Dr. Girasek Edmond Egészségügyi intézmények vezetése Dr. Girasek Edmond Az egészségügyi rendszer folyamatosan változik Kihívások: Elöregedő társadalom Egészségügyi szakemberhiány A költségek növekednek, a finanszírozás nem

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Csirmaz László (Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara) Magyar Ingatlanszövetség, EUFIM Konferencia 2012.10.04. Általában mi a jellemzi az igazságügyi

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

17/2012.(IV.27.) önkormányzati. rendelete

17/2012.(IV.27.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok),

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN?

HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN VI.) TERVEZETT PROGRAM A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség 8. Napirend ELŐTERJESZTÉS Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került néhány, az önkormányzatokat

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás Hír-ADÓ Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás Szabályzott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 19-én kihirdették a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról (

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben