Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?"

Átírás

1 ANYASÁGI TÁMOGATÁS Ki jogosult rá? az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal koraszülés esetén legalább egyszer - terhes gondozáson vett részt, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónapot egybefüggően külföldön tartózkodott; az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül. a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva született ha az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ha pedig nincs apa, akkor annak a személynek, aki a gyermeket gondozza. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem anyasági támogatás megállapítására Igénylő: személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártyatípusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) Taj kártya külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék kártya Gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj kártya eredeti orvosi igazolás vagy várandósgondozást végző védőnő által kiállított igazolás eredeti példánya vagy annak másolata (ha az igazolás nem lett a kérelemhez csatolva, akkor a hiánypótlásként a Magyar Államkincstár a védőnői igazolást fogja kérni) Gyám esetén: gyámkirendelő határozat Örökbefogadó szülő esetén: gyámhatósági határozat Az édesanya vagy a gyermek halála esetén: halotti anyakönyvi kivonat Összege: azonos a gyermek születése időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-val, ikergyermekek esetén gyermekeknként a 300%-val. Hol igényelhető? Kormányablak Magyar Államkincstár Azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik Igényérvényesítés: gyermek születésétől számított 6 hónap Ügyintézési határidő: 8 nap

2 CSALÁDI PÓTLÉK (CSP) Ki jogosult rá? Nevelési ellátásra jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel - vérszerinti, örökbefogadó szülő (vagy már az eljárás folyamatban van), a szülővel együtt élő házastárs; - nevelőszülő (átmeneti, tartós); - hivatásos nevelőszülő; - gyám; - akihez ideiglenes hatállyal helyezik el a gyermeket; - az intézmény vezetője intézménybe elhelyezett gyermek esetén az intézmény - saját jogon: iskoláztatási támogatás után tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos Iskoláztatási támogatásra jogosult: - aki nevelési ellátásra jogosult, kivéve aki a feltételek fennállása esetén - saját jogon jogosult; - akinek a gyámhivatal engedélyezte a szülői ház elhagyását; - intézményi elhelyezés esetén a javítóintézet vezetője, a büntetés-végrehatási intézet parancsnoka. Saját jogon jogosult iskoláztatási támogatásra a tankötelezettségét követően ha közoktatási intézményben tanul és: - mindkettő szülője elhunyt; - hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt; - kikerült az átmeneti, vagy tartós nevelésből; - szülővel nem él egy háztartásban; - nagykorúsága miatt szűnt meg a gyámsága. Kiskorú szülő: akkor jogosult, ha gyermekének nincs gyámja, vagy a gyámmal nem él egy háztartásban. Egyéb jogosultsági feltételek: Meddig folyósítható? Iskoláztatási támogatás annak a tanítási évnek a végéig jár, amelyben a gyermek betölti a tankötelezettségre vonatkozó életkort. Amennyiben középfokú intézményben folytatja a tanulmányait, az ellátás annak a tanévnek a végéig járhat, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetében ez az életkori határ 23 év. A felsorolt esetekben tanulói jogviszony igazolást kell leadni a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon. A családi pótlék összegének meghatározásánál figyelembe kell venni azt aki: - az igénylő háztartásában él; - családi pótlékra jogosult; életévét betöltötte és tanul (első képzés); - saját jogon részesül családi pótlékban Ebben az esetben beszámíthatóvá válik a gyermekek számába az, aki figyelembe vehető, azonban rá tekintettel nem történik folyósítás.

3 Egyedülállónak minősül az, aki hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastárstól külön él Speciális szabályozás, mely szerint az egyedülállónak járó összeg illeti meg azt, aki: - közoktatási intézmény, vagy felsőoktatási intézmény első oklevelét szerző hallgatója és egyéb jövedelme nincs; - vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül; - megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs; - nyugellátásában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti vagy átmeneti bányász járadékban részesül, és jövedelme nem haladja meg a Ft- ot - időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és nincs egyéb jövedelme nincs, valamint aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították; - öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte és egyéb jövedelme nincs Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelmmel rendelkezik (3 hónapot meghaladóan a jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér összegét) a családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól szüneteltetni kell Mulasztással összefüggő rendelkezések: Ha a gyermek igazolatlanul hiányzik a kötelező tanórai foglalkozások alól, az iskola igazgatója jelzi gyámhivatalnak, aki tíz mulasztott tanóra után végzéssel hívja fel a családi pótlékban részesülő figyelmét a jogkövetkezményekre Az ötvenedik igazolatlanul mulasztott tanóra után a gyámhivatal kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a gyermek után folyósított családi pótlék szüneteltetését. Ez nem alkalmazható, ha a gyerek nevelőszülőnél, gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben, gyermekvédelmi gondoskodásban vagy szociális intézményben van elhelyezve. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: - Gyermek: 18 évesnél fiatalabb, jogszabályban meghatározott betegsége, vagy fogyatéka miatt állandó, vagy fokozott felügyeletre, vagy gondozásra szorul. - Személy: 18 évesnél idősebb, de ezen életkor előtt munkaképességét 67%-ban elvesztette, vagy 50%-os egészségkárosodást szenvedett és ez az állapot 1 éve tart, vagy még 1 évig előreláthatólag fennáll. - Utazási kedvezmény: beteg gyermek vagy személy részére a hatósági igazolvány a helyi utazás esetén 100%-os, míg távolsági közlekedés esetén 90%-os kedvezményt biztosít a menetdíjból. A kedvezményre a beteg személy kísérője is jogosult. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem családi pótlék megállapítására Igénylő: Személy azonosításához szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél), Taj kártya Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya Gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj kártya

4 Gyám esetén: gyámkirendelő határozat Örökbefogadó szülő esetén: gyámhatósági határozat Szükség esetén tanulói, hallgatói jogviszony igazolás Szükség esetén tartós illetve súlyosan fogyatékos gyermekről igazolás Összege: - 1 gyermek esetén Ft; - 1 gyermek esetén egyedülállóként Ft; - 2 gyermek esetén Ft; - 2 gyermek esetén egyedülállóként Ft; - 3 gyermek esetén Ft; - 3 gyermek esetén egyedülállóként Ft; - Tartósan beteg és fogyatékos Ft; - Tartósan beteg és fogyatékos egyedülállóként Ft; - Gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó esetén valamint saját jogon Ft; - Saját jogú nevelési ellátás 18 év felett tartósan beteg személy Ft. Hol igényelhető? Kormányablak Magyar Államkincstár Azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik Igényérvényesítés: a kérelem benyújtásának hónapjától, megkésett kérelem esetén visszamenőleg legfeljebb 2 hónap Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

5 GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY (GYES) Ki jogosult rá: - vér szerinti szülő (kiskorú is); - nevelőszülő (hivatásos nevelőszülő nem); - gyám; - örökbefogadó szülő; - nagyszülő (örökbe fogadott gyermek szülőjének szülője is). Egyéb jogosultsági feltételek: Meddig folyósítható? A gyermek születésétől kezdve a gyermek 3 életévének betöltéséig, ikrek esetén tankötelesség válás évének végéig, tartósan beteg vagy súlyosan beteg gyermek esetén 10 éves koráig folyósítható. Nagyszülői GYES a gyermek 1 éves kora után igényelhető. Feltétele, hogy a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, továbbá a szülők írásban lemondanak a gyermekgondozási segélyről és egyetértenek a nagyszülő igénylésével. Szülőnek és a nagyszülőnek egyaránt meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek. Ez alól kivételt képeznek a kereső tevékenységre vonatkozó szabályok. Nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el. GYES melletti keresőtevékenység (maximum heti 30 óra): - a gyermek 1 éves koráig nem lehetséges; - utána maximum heti 30 óra, azonban otthoni munkavégzés esetén korlátlan; - tartósan beteg, vagy súlyosan beteg gyermek esetén 1 éves kora után időkorlátozás nélkül; - Ikergyermekek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül, de csak 1 gyermek után járó összeget kapja; - kiskorú gyermekének gyámja időkorlátozás nélkül; - nagyszülő a gyermek 3 éves kora után maximum 30 óra hetente. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására Igénylő: Személy azonosításához szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél), Taj kártya, adókártya Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya Gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj kártya Gyám esetén: gyámkirendelő határozat Örökbefogadó szülő esetén: gyámhatósági határozat Nagyszülői gyes esetén a szülők lemondó nyilatkozata Összege: megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ami jelenleg Ft. A gyes összegéből nyugdíjjárulékot vonnak.

6 Törthónapot a folyósításnál figyelembe veszik, tehát arra a hónapra, melyre nem az egész havi ellátás jár, arra annyi napi összeg illeti meg a jogosultat, ahány napra fennáll a jogosultsága Hol igényelhető? Kormányablak Magyar Államkincstár Azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik Igényérvényesítés: a kérelem benyújtásától, megkésett kérelem esetén visszamenőleg a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

7 GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET) Ki jogosult rá: - vér szerinti szülő (kiskorú is); - nevelőszülő (hivatásos nem); - gyám; - és 3, vagy több kiskorút nevel egy háztartásban és a legfiatalabb gyermek életkora 3 és 8 év között van. Egyéb jogosultsági feltételek: GYET melletti keresőtevékenység - maximum heti 30 óra, azonban otthoni munkavégzés esetén korlátlan; Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem gyermekgondozási támogatás megállapítására Igénylő: Személy azonosításához szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél), Taj kártya, adókártya Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya Gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj kártya Gyám esetén: gyámkirendelő határozat Összege: megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ami jelenleg Ft. A GYET összegéből nyugdíjjárulékot vonnak. Törthónapot a folyósításnál figyelembe veszik, tehát arra a hónapra, melyre nem az egész havi ellátás jár, arra annyi napi összeg illeti meg a jogosultat, ahány napra fennáll a jogosultsága Hol igényelhető? Kormányablak Magyar Államkincstár Azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik Igényérvényesítés: a kérelem benyújtásától, megkésett kérelem esetén visszamenőleg a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

8 ÜGYFÉLKAPU Hol intézhetem el? Az Ügyfélkapu létrehozása személyes megjelenéssel, vagy az interneten (www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu) kezdeményezhető. Ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel kezdeményezhető: - Kormányablakokban (cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes ügyfél részére a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség Ügyfélkapu nyitására); - bármely okmányirodában; - adóhatóság ügyfélszolgálatain; - külképviseleten. Az ügyfélkapu létesítése elektronikus úton egy elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével történhet. Ez a regisztráció azonban csak ideiglenes, véglegesítéséhez személyes megjelenés szükséges, amelyre 30 nap áll rendelkezésre. Mi szükséges hozzá? Személyes azonosításra alkalmas irat: - magyar állampolgárok esetében: o személyazonosító igazolvány vagy o útlevél vagy o január 1. után kiállított kártya formátumú jogosítvány, - EGT állampolgárok esetén: o EGT-s személyazonosító igazolvány vagy o útlevél. - Külföldiek esetén: o útlevél bemutatása szükséges. érvényes cím A regisztráció folyamata: Személyes megjelenés esetén a regisztrációs szerv azonosítja az ügyfelet és létrehozza az Ügyfélkapuját. Az ügyfélkapu regisztráció során lehetőség van a proaktív szolgáltatás igénybevételére, melynek során a megadott címre értesítés érkezik a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, az útlevél, a kártya formátumú vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély érvényességi idejének lejáratáról. A sikeres regisztrációt követően a megadott címre ún. egyszer használható, 5 napig érvényes aktiváló kódot küld a központi rendszer. Az ügyfélkapu aktiválásához új jelszót kell létrehozni, melynek szabályai, hogy minimum 8 karakternek kell lennie, tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt és két számot. Ezt követően az ügyfélkapun keresztül a szolgáltatások teljes köre elérhető. Amennyiben az aktiválás elmarad, 5 nap eltelte után a weboldalon elfelejtett jelszó funkciójának segítségével 60 napon belül van lehetőség új aktiváló kód kérésére. Ellenkező esetben a regisztrációs adatok törlésre kerülnek.

9 Elérhető szolgáltatások: Adóbevallás beküldése; Erkölcsi bizonyítvány igénylése; Takarnet rendszer használata (nem hiteles tulajdoni lap illetve térképmásolat lekérése); Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés; Betegéletút lekérdezése; Biztosított jogviszonyok lekérdezése E felvételi; Okmányirodai időpontfoglalás. Mit tegyen, ha nem tud belépni? Ha nem találja a központi rendszer által küldött -t, amely az aktiváláshoz szükséges linket tartalmazza, próbálja meg a spamnek minősülő levelek között keresni Felhasználói név elfelejtése esetén az ügyfélszolgálati irodák tudnak segítséget nyújtani Jelszó elfelejtése esetén, az egy új jelszó igényelhető a weboldalon Amennyiben megváltozott az - címe a személyes beállítások menüpontban változtathat raja. Amennyiben a régi címéhez már nem tud hozzáférni és új jelszóra is szüksége van, az ügyfélszolgálati irodák tudnak segíteni Milyen költsége van az eljárásnak? Az első Ügyfélkapu létesítése ingyenes közigazgatási szolgáltatás. További Ügyfélkapu létesítésének díja a mindenkori általános tételű eljárási illeték összege, jelenleg Ft.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Felelős kiadó: dr. Veres Gábor

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET

Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET GYES Ki jogosult gyermekgondozási segélyre? - a szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember 2010 Nemzeti

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:. 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:.. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 2.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Korm. rendelet alapján) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben