Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése"

Átírás

1 Pilismaróti Hírek A Maróti Hírek jogutódja Pilismaróti Hírek augusztus 20. XVIII. évfolyam 1. szám HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009 Múlt Tartalomjegyzék: Régmúlt A református templom nagyobbítása, toronyépítés Katolikus templom építése Virágzó szőlő-, bortermelés Gyümölcstermesztés Régi házak, portrék Közelmúlt A Bozóky Mihály Általános Iskola hírei Mesevár Óvoda hírei Könyvtár és kulturális élet A régi katolikus kultúrház A Szent Család Közösségi Ház Dunakanyari Mazsorett 2008/2009 Emlékezések Az önkormányzat évre tervezett fejlesztései Jövőnkről röviden Ünnepi program Katolikus iskola, épült 1926/27-ben Jelen Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.1.1/2F-2f A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Általános Iskola bővítve 1960/62 és a 80-as évek Jövő. Tervezett felújítás után (2010 szeptember 1.)

2 A református templom nagyobbítása, toronyépítés, felszentelés Maroth falu a török uralom alatt többször elpusztult, ám kevés lakossal mindig újjáéledt. A maróti református gyülekezet története a XVI. század második feléig, a török korba nyúlik vissza. A vallásüldözések elől ÉK-Magyarországról idemenekült reformátusoknak a török megengedte vallásuk gyakorlását. Irataik szerint a hegyen lévő kő templomukat 1686 előtt építették. (Valószínű, hogy egy régebbi templom helyén.) A török kiűzése után a pálos szerzetesrend visszavette maróti birtokát, telepítéssel benépesítette a falut elsősorban katolikusokkal, de további református magyarok letelepedését is engedélyezte. A visszaszerzett területeken a protestánsok üldözése fölerősödött, hamarosan elűzték a reformátusok prédikátorát, és elvették templomukat. Ezt felújítva a katolikusok használták egy ideig. II. József megszüntette a pálos szerzetesrendet, birtokai a jobbágyokkal együtt a királyi felügyelet alatt lévő Magyar Királyi Vallásalapítványba kerültek. Jövedelmét továbbra is a katolikus vallás és egyház javára fordították. Az uralkodó rendelettel biztosította a protestánsok szabad vallásgyakorlását. A maróti reformátusok kérésére a király 1787-ben engedélyezte, hogy a dömösi hívekkel összefogva újjászervezzék egyházukat, iskolájukat és pénzért visszavehessék templomukat, harangjukat. A 441 lelkes gyülekezet (eklézsia) nagy anyagi áldozatokkal, saját költségén visszavette 70 forintokért és 12 krajcárokért a leromlott állapotú templomot, és használatra felújította. Ugyanekkor papot, tanítót fogadtak, számukra lakást és oskolaházat létesítettek től vezették az Anyakönyvet. A református gyülekezet óriási anyagi erőfeszítéssel és sok munkával templomát ban megnagyobbította, és tornyot épített hozzá. Az alábbi írás a munkálatokról, ünnepélyes felszenteléséről és a költségekről szól. A beszámolót a lelkész, Csöglei Molnár Ferenc írta az Anyakönyv utolsó oldalaira, aki ig volt a gyülekezet prédikátora. Síremléke a temető papsorának elején látható. (Mellette fiatalom elhunyt főiskolás fia és felesége sírja található.) A szövegben szó van mozsárágyú (tarack ágyú) durrogtatásáról: Ez a rövid csövű, meredeken tüzelő kisebb ágyú az uradalom, majd a katolikus egyház tulajdonában volt. Régen szokás volt nagyobb ünnepeken durrogtatni vele, így is növelték az ünnep jelentőségét, hírét. Ezt a szokást a katolikus iskolaszék 1912-ben tiltotta be. (Hová lett az ágyú? ) /Lásd még Pm. története I. kötet 48., , o., és II. kötet o./ Ünnepélyes alapkőletétel 1818-dik esztendőben 10- dik Augusztusban a Pilis Marothi Refor, Sz(ent) Ekl(ézsi)a régi Templomát, melly a Hegyen épült, helybeli Prédikátor T(iszteletes) Molnár Ferencz Úr Kormányzása alatt nagyobbítani kívánván le tette az első fundámentom Követ délután 5. orakor mosár Ágyuk dorrogási között. Mely sollemnitáson (ünnepélyen) jelen voltak: helybeli tiszttartó Tröscher Antal, contrator (uradalmi ellenőr) Rumetsberger János, valdbereiter (erdőlovag, erdész) Drexler János urak, a Felsőbb Consiliumból (tanácsból) két királyi felsőbb rangú tiszt. Esztergomból N(emes). Molnár Pál kovács mester Úr, és más két polgár és felette nagy sokaság. (A további szövegben a könnyebb olvashatóság és értelmezés miatt nem követem a régies írást.) Minekutána ehhez az ünnepséghez alkalmaztatott orációt (szónoklatot) meghallgatták a fent tisztelt Urak, a fundamentom követ (alapkő) az építő mester a legények által betétette a helyére, a prédikátor elkezdvén elsőben megütni azt, követték azt mindnyájan. Sokféle darab ezüst és rézpénzt behányván, és egy olajjal teljes palackban emlékeztető irományokat is a kivájt kőbe betévén, háromszor megütötték azt. Annak utána a paróhiára (paplak) ozsonnázni lejöttek. Építőmesterek A kőfalakat építő mester volt Feigler Ferenc Esztergomból, aki alku szerint a fél templomnak és toronynak falait építette 1500 forintért. Mind az egész templomnak tetejét, úgy a toronynak tetejét zsindelyezte (falemezekkel lefedte) és csinálta Budáról, a Császárfürdő mellett lakozó Biglbauer Mátyás mester úr

3 forintért. Matériálék (anyagok) egy részét az eklézsia (gyülekezet), nagyobb részét pedig maga az építő ács mester adván hozzá. Építése A templomnak falait egész magasságára, nem különben a torony falait is ahhoz egyenlő magasságra felépítették a fenn megjegyzett esztendőben, október hónap közepéig építvén. Az elkövetkezett esztendőben április 26-dik napján ismét hozzá kezdettek a kőmívesek a torony rakásához, melynek falait egész magasságra felrakták június hónapnak 19. napjáig. A toronyhoz megkívántató fákat Budán az ács mester elkészíttetvén, és hajón a maróthiak által felhúzattatván (a hajót lovak vontatták a partról), hozzá kezdettek az ácsok 4-en a magok munkájához. Július 24-én a torony gombját, mely Esztergomban csináltatott és aranyoztatott, mozsaraknak (mozsárágyú) durrogási között az estvéli 5 órakor feltették az ácsok a helybeli tiszttartó úr, mind a két építőmester és N(emes) Molnár Pál és még esztergomi lakosok és nagy sokaságnak jelenlétében. Mely után ozsonnáztak. Mihelyt az ácsok a torony tetejét elvégezték és helybenhagyták, azonnal hozzá kezdettek a kőmívesek a tornyot vakolni és meszelni, melyet illendően el is készítettek szeptember hónapnak 15. napjáig a bejáró ajtóig. Itt félben hagyták a munkát, és csak az ácsok dolgoztak, akik szeptember hónapnak 25. napján a harangokat a toronyba felhúzatták. Október hónapnak 20. napjáig pedig minden, ácsokat illető munkát elvégezvén Budára hazamentek. Az 1820-dik esztendőben, májusban a kőmívesek hozzákezdettek a templom vakolásához és a stukator (mennyezet) csinálásához. Kik folyvást dolgozván az egész munkát tökéletesen elvégezték június 1-ig. Ünnepélyes felszentelése Felszenteltetett ezen templom e folyó 1820-dik esztendőben augusztus hónapnak 6-dik napján nagy ünnepséggel és mozsarak dörgésével. Jelen voltak tisztelendő prédikátorok, és az ünnepélyen szolgálatot tettek. Főtisztelendő szuperintendens (püspök) Tóth Papen? József dadi prédikátor (Felsorolt még 12 prédikátort a legkülönbözőbb helyekről, akik egymást váltva az istentisztelet és úrvacsoraosztás egyes részeit végezték. A szertartás során két csecsemőt is megkereszteltek, a fiút Verőcéről, a kislányt Nagymarosról hozták ide keresztelésre.) Az ünnepségen részt vett a helybeli és a dömösi tiszttartó, az uradalmi ellenőr és erdőlovag is. Esztergomból N(emes). Molnár Pál kovácsmester és egy szabó mester, ezen kívül Tóthfaluból, Bogdányból, Kisorosziból, Vácról, Verőcéről, Diósjenőről, Szokolyáról, Nagymarosról, Óbudáról, Tinnyéről és más helyekről igen nagy sokaság a közrendűek közül (jobbágyok, kézművesek). Lakoma muzsikaszóval Vége lévén a templombeli ünnepségnek a szent eklézsia a parókia udvarán deszkából és ponyvákból zöld ágakkal sátort csináltatván, ebben 50 személyre gazdag és pompás asztal teríttetett. Hanem csak 40-en jelentek meg az úri, papi, férfi és asszonyság vendégek. Igen sok lévén egy Esztergomból hivatott szakácsasszony által készített étel. Bőséggel ehettek, ihattak, és magokat a párkányi cigányok muzsikálásával gyönyörködtethették. Hasonló gazdag asztal terítetett az eklézsia oskolájánál, ahol két házban (szobában) kétszer egymást az ebédhez való ülésben a vendégek felváltván. A két háznál több 100 személy 190 font (font /0,5 kg) húsból, egy borjúból, 2 süldő kövér disznóból, 70 csirkéből, 7 libából, 1 nyúlból, 1 gyöngytyúkból gazdagon jól tartatott. Az építkezés költségei Micsoda módon és micsoda kútfejekből merítette az építéshez megkívántató költséget az eklézsia? Az az elkövetkezendőkből megtetszik (megtudható): 1, Kölcsönzött a Dunántúli Superintendencia (püspökség) kasszája 6 százalék kamatra forintot, mely summa kétszer hozatott el Komáromból 2, Minden lélekre (reformátusra) 4 forintot kivetettünk. Hogy mennyire gyűlhetett ez a summa, lásd a lajstromokból (listákból), mely a templom levelei közt vagyon. Második kivetés minden lélektől 1 ft 30 krajcár. 3, Az eklézsiának esztendőnként lett jövedelméből gyűlt summából (adó, adományok). 4, Némely jóltevőknek adakozásából. 3

4 5. Különösen Nemes Molnár Pál esztergomi kovács mester úrnak jóltevőségéből, aki készpénzben több részben 100 forintokat adott. Ezen kívül minden vas munkát, vasat az eklézsia adván, mind a templomhoz, mind a toronyhoz ingyen megcsinált. A templomszentelésre két akó igen jó és régi bort is adott. 6, Öreg Lik András és Marosi András szorgalmatos és gondos kurátorságokban (gondnokságukban) a közösség mind a szekeres, mind a gyalog munkát és napszámot mindenkor örömmel tette, és e miatt sohasem esett hátramaradás az építésben. Mely hány napszámba került, és kik tették a napszámokat, lásd a lajstromot a templom levelei között. Nevezetesen a templomra és a toronyra és minden megkívántatott készületekre és matériákra (anyagokra), templomszentelésre tett költség egy summában tesz hatezer-negyvenegy forintot és ötvennégy krajcárt, azaz Ft 54 krajcár. Szekeres és gyalog napszám volt, amelyet a hívek végetek. A számadás felolvastatott a templomban 1821-dik esztendőnek első napján.(molnár Ferenc prédikátor által) * * * * * * * * * * A római katolikus templom építése és megáldása A maróti katolikus egyház életében is változást hozott az 1787-dik esztendő: a dömösi anyaegyháztól részben elszakadhattak, ugyanis ettől kezdve káplánt (segédlelkészt) neveztek ki a maróti egyház élére, aki önállóan vezethette a hitéletet. Ám az egyházadót továbbra is a dömösi plébánosnak fizették! Teljesen önálló plébániává 1810-ben vált, amikor Gyöngyössy Jánost nevezték ki plébánosnak. Az uradalommal szemben lévő térre a templomot ben építették patrónusa, a vallásalapi uradalom költségén. Felszentelésének ideje általunk nem ismeretes. Ugyanebben az időben a major területére parókiaházat, hozzá gazdasági épületek is létesítettek (ma is itt áll). A munkákban a hívők is részt vettek. Az építkezés évét a parókia iratai igazolják, amelyeket dr, Beer Miklós helyi plébános ( ma megyéspüspök) bocsátott rendelkezésünkre. Nedeczky Gáspár dömösi plébános Dömös története... című helytörténeti könyvében foglalkozik a maróti katolikus egyházzal is. (Megjelenése: 1880) A könyv margójára utólag kézzel írták be, hogy a templom homlokzatán eredetileg a következő felírat volt olvasható: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis /Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek / Az 1810-es évszám későbbi tatarozásnál került a bejárat fölé. A homlokzaton ma látható 1810-es évszám tehát nem építésének éve, ahogy ezt a faluban hiszik, hanem az önálló plébánia létrehozásának ideje. Megemlítem még, hogy 1810 januárjában Mór környéki centrummal lezajlott egy földrengés, és ez jelentős károkat okozott a templomban, amit hamarosan helyrehoztak. Egy 1812-ből való irat szerint Maróth temploma az erős földmozgások miatt javításra szorult, ami hamarosan meg is történt. Az alábbi iratok a római katolikus templom fölépítéséről, a Vallásalap és a maróti katolikusok buzgó közreműködéséről szólnak. /Lásd még Pm. története I és o./ A templom ünnepélyes alapkőletétele április 12-én tétetett le az új maróti templom alapköve. Őeminenciájának, Battyán József Bíborosnak kifejezett rendelkezésére Drásánszki János szobi plébános által, Kovatsits Baltazár kihelyezett káplán idejében, Mészáros István Úr /a Vallásalap, mint földbirtokos maróti tiszttartója/ védnöksége alatt, nagyszámú hívő sereg jelenlétében, dörgedelmes buzdító beszédek közepette, az esztergomi konventből való ferences barátok segédletével. (Római Katolikus Paróka: A Maróti Egyház (Jegyző)könyve 1787./118.o., Parókia iratai. Ford. Dr. Beer Miklós) Egyházlátogatási jegyzőkönyv a templomról Maróth temploma Szent Lőrinc tiszteletére épült kőből, ám az erős földmozgások miatt rövidesen javításra szorult, ami hamarosan meg is történt. A templom ugyan meg van áldva, Nedeczky Imre főesperes úr által, de mindeddig nincs felszentelve. Két oltár található a templomban. Az egyik /a főoltár/ a szentélyben, a mellékoltár pedig a templom-hajóban. Míg az előbbi kőből van, a másik fából készült, de mindkettő fel van szentelve. A templom építését április 12-én kezdték dicsőségesen uralkodó I. Ferenc Ausztria császára és Apostoli Királyunk rendeletére a Vallásalap intézkedéséből. Az építkezést június 27-én fejezték be a maróti katolikusok buzgó közreműködése nyomán.( Parókia iratai 1812., fordította Dr. Beer Miklós) 4

5 Héja János jobbágy adománya a katolikus egyháznak (Az alábbi iratból képet alkothatunk a maróti katolikus hívők adományairól) Ugyanezen év /1787/ április 27-én kiosztatott és birtokba adatott egy rét a marótra kihelyezett káplán használatára, amelyet annakidején Héja János végrendeletében hagyott az egyházra. Ugyanezen év április 20-án bizonylat íratott, hogy a rét használatának fejében évente 4 szentmise mondassék Héja János lelki üdvéért. Ez a rét pedig az úgynevezett Miklós deák völgyében, vagy másképpen a Szőlők aljában van mintegy 1200 négyszögöl terjedelemben. Mikola János földje ettől nyugatra, a Pap Mihályé délre, míg maga a rét keleti irányba fekszik. ( Parókia iratai 1812., fordította Dr. Beer Miklós) Egykor virágzó szőlő-, bortermelés Pilismaróton Részletek A letűnt paraszti világ nyomában Pilismaróton című kiadatlan néprajzi, életmód-történeti munkából. A pálosok korában A XVIII - XIX. századi ország-ismertető leírások úgy említik Maroth jobbágyfalut, mint közepes vörösbort termelő községet. Régi térképek jelzik a szőlőskerteket és a szilvás réteket. Több írásban is találunk utalást szőlőkre és gyümölcsökre ben például a lakosság panaszlevélben kért védelmet a vármegyétől a házaikban elszállásolt idegen zsoldos katonákkal szemben. Felpanaszolták azt is: Összevissza kóborolnak minden katonai fegyelem nélkül, a kerteket letarolják, a gyümölcsöket a fákról éretlenül leszedik, sőt a falu szőlőskertjeiben is a szegény népnek a legnagyobb károkat okozzák. Ha kérik, ne tegyék, rútul káromkodnak, a saját tisztjeik parancsának sem engedelmeskednek. Az 1700-as évtizedekben a gabonatermelésen kívül a pálosok irányításával újabb és újabb szőlőskerteket telepítettek a kiirtott, feltört déli domboldalakra. Ők tanították meg az ide telepített lakosokat a gondos szőlőtelepítésre, művelésre, és a bor szakszerű kezelésére. A szőlőültetvények egy része uradalmi kezelésében maradt, ami azt jelentette, hogy termése teljes egészében az uradalomé lett, de a műveléssel, borral kapcsolatos munkákat a jobbágyok robotmunkával, ingyen végezték el. A telepítés másik részét kisebb-nagyobb parcellákban a jobbágyok, zsellérek között osztották föl művelésre. A szőlőföld használatáért terményadót (szőlődézsmát) és pénzadót fizettek. A község korabeli viaszpecsétje is azt érzékelteti, hogy a gabonatermelés mellett a szőlőművelés igen fontos ágazat volt: a pecsét belső mezőjében az ekevas mellett egy szőlőkacsoló kés is látható. A község vörös, viaszra nyomott pecsétje (1723.) Szigorú szőlőhegyi rend A szerzetesrend priorja Szőlőhegyi artikulusban (rendtartásban) írta le a munkákkal kapcsolatos követelményeket, a szőlőterület (szőlőhegy, szőlőskert) rendjét, és büntetés terhe alatt szigorúan megkövetelte annak betartását. A szabályokat az uraság képe (képviselője), az ispán, és a gazdák által választott hegymester, továbbá szőlőhegyi bírák és a szőlőpásztor ellenőrzésével tartatták be. Aki vétett a rend ellen, azt megbírságolták. Az uraság ügyelt arra, hogy csak jó fajta (?) szőlőt telepíthetnek. Közé csak barack és mandulafa ültetését engedélyezték, más gyümölcsfát (nagy árnyéka miatt) csak a szőlőskert kerítésén túlra, a mezsgyére telepíthettek. 5

6 Gondos szőlőápolást követeltek: nyitást /a tőkék kitakarását), metszést, karózást, tavaszi kapálást, választást, kötözést, kacsolást, nyári kapálást, érésalá kapálást, gondos szüretet, ősszel a karók kiszedését, a tőkék befedését (takarását). A tiszteletreméltó pesti pálos atyákhoz tartozó Maróth helség szőlőföldjei igencsak megnövekedtek a 18. század folyamán. Szőlőskert volt a Bitócban, a Bánomban, a Boncz-hegyen, a basaharci ( basarci ) és az Országútja oldalban az Öregek dűlőben, a Kis-hegyen. A maróti határban ekkor összesen 888 kapaalja szőlőt művelt meg 173 birtokos. (Egy kapaalja föld, másképpen egy kapás föld bizonytalan : akkora terület, amennyit egy kapás egy nap alatt be tud kapálni.). Szőlőhegyi rendtartás részlete (1748.) Szüret, szőlőfeldolgozás, bor Szüretelés idejét az ispán szabta meg. Előbb az uradalom szőlőjét szedték le és feldolgozták robotban, és csak azután engedélyezték a jobbágyok szüretjét, egyszerre szedte mindenki. A szüret befejezésekor még a szőlőhegyen be kellett mutatni a termést az ispánnak, kivették belőle az uradalomnak járó szőlődézsmát: azaz a termés kilencedik és tizedik részét. (A basaharci szőlőktől 1/8-ad volt a dézsma.) A termés feldolgozása gondosan kimosott, kiforrázott csöbrökben, kádakban történt. Csöbörben a szőlőt megtaposták, fa csomoszolóval ( csomoszlóval ) összetörték, hatalmas kádakban hagyták kiforrni. Azután fából készült présben kipréselték ( sutyúban kisutyulták ), és gondosan kiforrázott, kimosott akós, félakós hordókban, agyagpartba vájt pincékben tárolták. Szüret, szőlőtaposás, présház Régi szőlőprés A szerzetesrend nagy mennyiségű borából elégítették ki a pesti pálosok italszükségletét, sőt eladásra is jutott. Helyben budai, marosi kereskedők vásárolták föl. De a szerzetesrend borát, pálinkáját árusították a környező pálos falvak uradalmi korcsmáiban is (Maróton, a basaharci fogadóban, Hután, Szentkereszten, Márianosztrán). Kocsmatartási joga csak a földesúrnak volt. A fogadósok, a kocsmárosok bérlők voltak, akik bérleti díjat fizettek az uradalomnak. Ám nemcsak korcsma, malom és mészárszék létesítése, a só árusítása volt kizárólagos földesúri jog (monopólium), hanem a pálinkafőzésé is. A maróti majorban pálinkafőző kazánok is működtek. Törkölyből, borseprőből és gyümölcscefréből párolták le a pálinkát. Pénz és pálinkarész ellenében a jobbágyokét is. A jobbágyok elsősorban saját szükségletre termeltek. Ha felesleg mutatkozott, az ispán engedélyével a téli hónapokban az uradalmi kocsmákban mérethették ki vagy kereskedőnek eladták. A marótiak gyakran hadiadójukat is borban teljesítették az Esztergomban állomásozó katonaságnak. Sok faedényre volt szükségük. Az uradalom kádármestert (pintért) alkalmazott, aki nemcsak földesurának, hanem a jobbágyoknak is készített pénzért faedényeket. Szőlő-, bortermelés a XIX. században A szerzetesrend feloszlatása után (1786) a község területe és a maróti örökös jobbágyok a Magyar Királyi Vallásalapítványhoz kerültek. (Később a földbirtokot Magy. Kir. Közalapítványnak nevezték). Felügyeletét a Királyi Helytartótanács, és Számvevőszék, később a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium látta el. Helyben az uradalmi tiszttartó parancsolt, irányított. A faluban a szőlő- és bortermelés tovább folytatódott, sőt felvirágzott. Az 1800-as évek elején 302 (magyar)hold szőlőt műveltek. Nagyobb mennyiségben közepes vörösbort termeltek. A kiöregedett szőlők pótlására az 1820-as években új területet ellettek be - 74 holdnyit - a páskomi, homoki legelő alsó részén (az Öreghumokon ). Az uradalom több nagy pincét használt: a legnagyobb a Kis-hegy alatti volt, amit az 6

7 1800-as évek elején építettek. (Ma is megvan átalakított formában.) Volt egy-két nagyobb vájt pincéje a Református-domb oldalában és egy a basaharci vendégfogadó (kantin) melletti majorban is. A jobbágyok a Református-domb lösz oldalába vájt pincékben tartották borukat, terményeiket. Kádármesterek is dolgoztak a faluban. A törkölyt uradalmi és bérelt községi lepárlókban főzték ki. Az összeírások között évenként változó számú (4-16) pálinkafőző kazánt vettek számba. Egy-egy jó év borterméséből nemcsak a tiszttartó, de néhány jobbágy is eladott a kereskedőknek, akik a Dunán szállították el az árut. Az uradalom pincéiben lévő szeszesital mennyiségét érzékelteti egy tiszttartói raktárjelentés: évi termésből és dézsmából volt - fehér óbor 138 akó, - veres óbor 136 akó. (Akó: kb liter ) évi új bor, fehér 460 akó, vörös 827 akó, seprő pálinka 45 akó. Az óbort terménydíjakra az alkalmazottaknak fenntartandó, az új bor és pálinka eladásra vár írta a tiszttartó 1848 tavaszán. A szabaddá vált parasztság reményei 1848-ban törvény mondta ki a jobbágyfelszabadítást, a telki földek paraszti tulajdonba adását. Ezt követő úrbérrendezés során a volt jobbágyok, zsellérek pénzért megváltották az uradalomtól eddig használt szőlőföldjeiket, 458,6 holdat. Az uradalom a jobbágyok felszabadításával elvesztette az ingyen munkaerőt, és fölhagyott a munkaigényes szőlő- és bortermeléssel, más gazdasági ágazatra helyezte a hangsúlyt. (Közben a basaharci szőlőoldal lepusztult, elbokrosodott.) A volt jobbágyok szabad paraszttá válásukhoz és szőlő-, bortermelésükhöz nagy reményeket fűztek. Új községi pecsétet is készíttettek, amelynek középső mezőjében szőlőtőke, gabonakéve, fogaskerék és alatta taligás vaseke látható. (Ez jelképezte a szőlő-, bor- és gabonatermelést, a felvirágzó ipart, úgymint a téglagyártást, kőbányákat.) Pilis-Maroth 1872-től nagyközségi rangot kapott körjegyzőséggel, anyakönyvezetéssel. Pilis-Maróth nagyközség pecsétje A filoxéra pusztítása Ám az 1880-as évek végén országosan nagy csapás érte a hegyvidékek szőlőtermelőit, a marótiakat is: a hegyoldalak szőlőültetvényeit a filoxéra (szőlőgyökér-tetű) elpusztította. Hiába védekeztek a kétségbeesett gazdák szénkénegezéssel, annak talajba juttatásával, a hegyi szőlők kipusztultak. Csak az alsó páskomi homoki szőlők maradtak meg. Ez a csapás elszegényedést okozott, és a maróti bortermelés lehanyatlott. Mivel megtapasztalták, hogy homoki szőlők megmaradtak, a filoxéra a homokban nem élt meg, ezért elpusztult szőlőiket homokos területen igyekeztek pótolni, de most már csak annyit, amennyi saját szükségletüket kielégítette. Az eddig közös legelőnek használt Felső Páskomot telekarányosan felosztották, feltörték, és beellették hazai (csemege) szőlővel, volt közötte kadarka, szagos, Izabella, Margit, kécskecsëcsű, stb. A hegyoldalakon főleg azok telepítettek újra, akiknek a homokon nem, vagy csak kevés szőlőterületük volt. Az újratelepített oldalakba direkt-termő, amerikai fajtákat ültettek: fekete otellót, konkordiát, fehér és piros dalavárit, oportót és nova, másképpen noha fajtát, ezeket ugyanis nem támadta meg a filoxéra. Szüretkor a szép fürtöket külön szedték, szekereken az esztergomi, kofahajón a fővárosi piacokra vitték. A többiből bort és csigert ( csinger ) készítettek. ( Csinger : törkölyből vizezéssel erjesztett gyenge bor, vagy felvizezett bor.) A szőlőtermelés teljes lehanyatlása A parasztság termelőszövetkezetbe történő beléptetése után (1959/60) a szőlők is a tsz-hez kerültek, mivel nem művelték, nagy része tönkrement. Csak azok maradtak művelés alatt, amelyeket sikerült háztáji földként vagy egyéb okból a tulajdonosoknak megtartani. Az Öreghomokokon több szőlőföldet eladtak hétvégi telek céljára. Kisebb szőlők ma már csak elszórtan vannak. Az egykor virágzó szőlő- és bortermelés emlékei, a pincék, a boros edények kihasználatlanul, pusztulófélben, üresen állnak a volt parasztportákon. A letűnt paraszti világra emlékeztetnek. 7

8 Gyümölcstermelés a községben A pálosok idején Az uradalom kőfallal bekerített majorkertjében, a veteményes kert mellett gyümölcsös is volt. A lakosság is ültetett a telek végén lévő kertjébe különféle gyümölcsfákat, a rétekre szilvafákat. Szőlő közé csak mandulát, barackfát ültethettek kisebb árnyéka miatt, de a mezsgyékre diót, almát, cseresznyét stb. Kiemelkedően szép gyümölcsöst telepített Gloncz Urbán jómódú bérlő: Kerítésbe béfoglalt 3 kertjében a megszámlált gyümölcsfák: 13 diófa, 28 almafa, 12 körtvélyfa, 2 cseresznyefa, 100 szilvafa, 5 szederfa, 8 meggyfa, 2 barackfa. (1776.) Az es térképen nemcsak a szőlőterület van jelölve, hanem beszédesek a dűlőnevek is árulkodóak: Szilvások, Szilvás rétek, Diósok, Diósi-torok, Esztergom felé az erdőben volt a Basakertet és Cseresznyés dűlő. Mindez arra utal, hogy a községben a pálosok korában már jelentős gyümölcstermelést folytattak. A gyümölcsökből, főleg a szilvából lekvárt főztek, sokat megaszaltak. A szebbjét piacra vitték, vagy helyben a marosi, budai kereskedőknek eladták, akik a Dunán szállították el. A hullott gyümölcsökből cefrét erjesztettek, pálinkát főzettek. (Pálinkafőző kazánok nagyságrendjéről a bortermelésnél volt szó.) Erdei gyümölcsökből ecetet erjesztettek. Fölvirágzása a XIX. század végén A filoxéra pusztítása után a szorgalmas maróti parasztság kereste a kibontakozás lehetőségeit: kieső borjövedelmét fokozottabb gyümölcstermeléssel igyekezett pótolni, gyümölcsből pízt csinányi. A közeli piacok, a vízi szállítás lehetősége is erre ösztönözte őket. Sőt a kormányzat is arra sarkallta a falusiakat, hogy jó minőségű gyümölcsfajtákat telepítsenek. Egyre több faiskolát létesítettek, ahol jófajta oltványokat árultak, árkedvezményeket is adtak. A községnek is létesíteni kellett faiskolát, az iskoláknak is volt gyakorló kertjük, ahol az ismétlő iskolásokat gyümölcsfák gondozására, a lányokat eper-, palánta- és zöldségtermelésre tanították a tanítók. Ebben az időben a kormányzat különösen fontosnak tartotta, hogy az utak mellé sok eperfát ( szederfát ) telepítsenek. Az volt ugyanis az elgondolása, hogy a nincstelen, munkanélküli falusi nép selyemhernyótenyésztéssel juthat majd jövedelemhez. A hernyók tápláléka az eperfa levele volt, ezért erőltették, hogy a községekben sok eperfát ültessenek. (Néhány korcs, matuzsálemi fa itt-ott az utak mellett még megvan.) A hernyó-tenyésztést azonban hiába propagálták, néhány iskoláson kívül Maróton nem foglalkozott vele senki. Az udvarok szederfáinak gyümölcsét állatokkal etették fel, vagy pálinkát főztek belőle. A gyümölcstermelés nagyságrendjét mutatja az 1895-ös Országos mezőgazdasági statisztikai összeírás, miszerint Esztergom vármegye falvai közül Pilismaróton volt a legtöbb gyümölcsfa, db!! Ennek kb. a fele szilvafa volt: nyáron érő gömbölyűszilva és őszi magvaváló ( szárazmagú ). A statisztika szerint sok kajszibarack-, őszibarack, sokféle körtefa (árpával érő, búzás, szagos, nyakas, télikörte stb.), cseresznye-, meggy-, almafa (véralma, ídesalma / jánycsecsű /, rétesalma, húsvéti rozmaring, bőralama stb.), diófa is bőven volt körül telepítette az uradalom a szekrényhegyi gesztenyést. Szilvaszedés után Földi eper A két világháború között ( ) is jelentős gyümölcstermelés folyt a faluban. A helyzet csak annyiban változott, hogy egyre többen telepítettek négyszögölnyi területre földi epret. Szedése munkaigényes volt, éréskor kétnaponta szedték, még vasárnap is. Ez gondot okozott, mert ilyenkor több sürgős munka is volt, sőt más gyümölcsök is értek. A család apraja, nagyja szedte osztályozva kézi kosarakba vagy kereskedő által kölcsönzött ládákba rakták. Hátikosáron, kézben vagy szekérderékban szalmán szállították haza vagy az esztergomi piacra. 8

9 Mivel romlékony volt, szedés után a lehető leghamarabb értékesíteni kellett. Ezt használták ki a felvásárlók, akik helyben olcsón megvették a friss árut, és hajóval szállították a Fővárosba. Voltak azonban olyan termelők, akik a dömösi hajóállomásról a hajnali kofahajóval maguk vitték Pestre. Így többet kaptak érte. A 30-as évektől már a községnek is volt kiépített, nagy kofahajó kikötésére alkalmas stégje (hajóállomása), így még többen szállították a termést Újpestre vagy a fővárosi Nagyvásártelepre, ahol a kofák a kikötőben várták a maróti felhozatalt. Eperszedés (1930-as évek) Málnatermelés. A 30-as években is volt csemegeként málna a kertekben, de árutermelő szinten ebben az időben még nem foglalkoztak vele, mert a legnagyobb nyári dologidőben, aratáskor ért, másnaponkénti szedése nagyon munkaigényes volt. Romlékony is volt. Nagybani termelését a tsz. megalakulása után kezdte el a parasztság, és a es években öltött nagy méreteket mind a tsz-ben, mind a háztáji földeken, kertekben. Abban az időben már géppel arattak, volt erre emberi munkaerő. A rosszul fizető tsz mellett a falunak fontos bevételi forrása lett. A Földműves Szövetkezet helyben minden mennyiségben fölvásárolta dobozokba szedve gurulós málnaként vagy ömlesztve, lének. A KGST piac, főleg a Szovjetunió és az NDK minden mennyiséget megvett. A rendszerváltás utáni piacvesztés, értékesítési gondok miatt abbahagyták termelését, pedig sok munkanélkülinek keresetet jelentett volna. Meggyest a tsz telepítette az Öregek-dűlőbe. Termőre fordulása után gyümölcséből a meggylelke nevű finom likőrt készítették a tsz egyik melléküzemében Lukácsné Varga Eszter Régi házak a falunkban Irma-lak (Fáy-lak) (képeslap 1916.) Épült a 19. század második felében. Tulajdonosa Vadászfy Jenő erdőtanácsos, majd Fáy László földbirtokos volt. Államosították. Lakásoknak használták. A es években itt működött a tsz savanyító, majd gesztenye-feldolgozó és Meggy-lelke italt készítő üzeme. Belsejéből nyílik az 1812 körül épült, a Kis-hegy alá nyúló uradalmi nagy pince, melyen a tsz átalakításokat hajtott végre. A pince bejárata fölött kőbe vésve ez áll: A Bachus úr pincéjében Szőlő geredz levéből Vígan ihatsz eleget, Szíved ettől éledez. 9

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló Van, aki méreggel írtja a gyomot, és azt hiszi ez elegendő ahhoz, hogy a kert tökéletessé váljék. Ő nem gondol a vegyszer által elpusztított virágokra ( ) Más viszont kapával végzi ugyanezt a munkát lassan,

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE Deák Általános Iskola és Gimnázium Tánc-Játék Alapfokú Művészeti Iskolája 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9. OM: 200 407 A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE 1 1. Helyzetelemzés 1.1. Tagintézmény

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról. Általános Iskola: a/ Létszám: 2005/2006: 3 2006/2007: 0-30%

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben