Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Fülöp Tamás Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Tananyagíró: Fülöp Tamás Távoktatási szerkesztő: Héder Klára Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, szeptember Minden jog fenntartva. A kalauzt vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A kiegyezés gazdasági következményei. A magyar gazdaság fejlődési feltételei 1867 után... 9 A mezőgazdasági termelés átalakulása és az ipar fejlődése 1867 és 1914 között A magyarországi bel- és külkereskedelem fejlődése. A társadalom átalakulása a 19. század végén Az első világháború és következményei a magyar gazdaságra Gazdasági stabilizáció, növekedés az 1920-as években. A gazdasági válság hatásai a magyar gazdaságra Gazdasági reorganizáció és állami szerepvállalás az 1930-as évek második felében. Társadalom, munkaerő, foglalkoztatottság a két világháború között. A fegyverkezési program és a háborús gazdálkodás között Beküldendő feladat I A háború elvesztésétől a kommunista diktatúráig. Gazdaság és politika 1945 és 1949 között A tervgazdasági rendszer kiépülése Magyarországon Reformkísérletek, gazdaságpolitika között A magyar társadalom változása a szocializmus időszakában Beküldendő feladat II...70 A magyar külkereskedelem alakulása a második világháború után. Magyarország és a KGST A tervgazdasági rendszer összeomlása, a szocialista rendszer bukása

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: Így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a Főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! A Gazdaságtörténet tantárgy tanulmányozásának megkezdésekor sok szeretettel köszöntjük Önt a Tantárgyi kalauz oldalain. Most egy olyan, a tantárgy önálló elsajátítását segítő tanulócsomag bevezetését tartja kezében, amely segítője, útikalauza lesz a szemeszter során abban, hogy Ön a tananyagot eredményesen legyen képes elsajátítani. Engedje meg, hogy a tantárggyal és a tanulócsomaggal kapcsolatban néhány hasznos háttérinformációval megismertessük! A Gazdaságtörténet tantárgy a kötelezően választható, B típusú tantárgyak csoportjába tartozik. Legfontosabb feladatának a közgazdászhallgatók gazdaság-, társadalom- és politikatörténeti ismereteinek bővítését, közgazdasági gondolkodásának megalapozását, valamint elemző készségének és problémamegoldó képességének fejlesztését tekinti. A tantárgy bemutatja a magyar gazdaságtörténet elmúlt másfél évszázadának legjelentősebb korszakait, rávilágít a gazdasági és társadalmi folyamatok összefüggéseire, következményeire, és a hallgatók későbbi tanulmányainak megalapozásához kíván komplex tárgyi tudásbeli, szemléleti segítséget nyújtani. A tananyag interdiszciplináris jellegéből adódóan a közgazdaságtudományi és a társadalomtudományi tantárgyakkal van közvetlen kapcsolatban. A Gazdaságtörténet tantárgy kreditszáma: 3 kredit, tehát a tanulási idő: kb. 90 óra A tantárgy általános célja A Gazdaságtörténet tantárgy elsajátítása, a magyar gazdaságtörténet 1867 és 1989 közötti időszakának megismertetése. A tananyag feldolgozása és megtanulása után Ön képessé válik: felsorolni az közötti magyar gazdaságtörténet legfontosabb korszakait; megkülönböztetni és értékelni a korszak főbb gazdaságpolitikai irányait; értelmezni a vizsgált időszak legfontosabb gazdaságfejlődési trendjeit; elemezni a magyar gazdaság nemzetgazdasági mutatóit; korszakonként bemutatni és jellemezni a különböző nemzetgazdasági ágak, a gazdasági infrastruktúra, a demográfia és oktatás fejlődését; bemutatni a magyar nemzetgazdaság időben változó politikai feltételrendszerét; összefoglalni a századi főbb gazdaságpolitikai irányzatok eredményeit és kudarcait; összehasonlítani a magyar gazdaság fejlődési szakaszait a nemzetközi gazdasági folyamatok irányaival. A tantárgy lezárása Sikeres félév végi írásbeli kollokvium. 5

6 A vizsgára bocsátás feltétele az I. és II. Beküldendő feladat eredményes (min pontos) elkészítése A tantárgyat záró vizsga időtartama: kb. 50 perc. Időpontjáról, helyéről a tantárgy felvételekor adtunk tájékoztatást. A feladatok típusa: 1/3 rész teszt, 2/3 rész esszé jellegű feladatok. A vizsga teljesítésének feltétele: a feladatokra szerezhető pontok 60 %-ának elérése. Az érdemjegyek meghatározása: % jeles, % jó, % közepes, % elégséges, 59 % alatt elégtelen. A vizsgafeladatok teszt és esszékérdései a Tantárgyi kalauz önellenőrző feladatai közül kerülnek kijelölésre. A tantárgy bemeneti követelményei A képzés megkezdésének külön előfeltétele a középiskolai történelem tananyag ismerete. Speciális tanulási tanácsok A távoktatás speciális módszertanának megfelelően a Gazdaságtörténet tantárgy tematikáját úgy állítottuk össze, hogy az megkönnyítse Önnek a tananyag önálló elsajátítását. A tananyagot úgy szerkesztettük meg, hogy támaszkodhasson korábbi történelmi ismereteire, általános műveltségére is. Mindezek mellett kérjük, vegye figyelembe, hogy a tantárgy feldolgozására, és a feladatok elkészítésére tervszerű készülés mellett is összességében mintegy 90 órás időráfordítás szükségeltetik. Bízunk abban, hogy ez a rendszer támogatja Önt a tanulásra fordítható idejének hatékony kihasználásában, és elősegíti a legfontosabb célt: a tananyag elsajátítását, és az eredményes vizsgát! A tantárgyat tehát alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadást, vagy gyakorlatot nem terveztünk a képzéshez. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával, ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Vegye fel a kapcsolatot képzésszervezőjével, akinek nevét és elérhetőségét a tantárgy felvételekor szintén megadtuk Önnek. A tananyagban szereplő 2 Beküldendő feladatot a tantárgy felvételekor meghatározott időpontig elektronikus úton kell eljuttatnia Tanszékünkre. Ezek a feladatok a tananyag egyegy nagyobb egysége elsajátításának sikerét mérik, s teszt jellegű és leíró-elemző összefoglaló feladatokból állnak. A feladatokat tutora fogja majd javítani, aki egy héten belül személyes visszajelzést fog küldeni Önnek munkája eredményéről. Jelenléti foglalkozás (konzultáció) a Gazdaságtörténet tantárgyból két alkalommal lesz. Ezek időpontját és helyét a beiratkozáskor tudhatta meg. A konzultációkor lehetősége lesz a tanulás közben felmerült vagy más, a tantárggyal kapcsolatos problémáját megbeszélni tutorával, akinek nevét és elérhetőségét szintén a beiratkozáskor ismertettük Önnel. A konzultáció célja tehát nem a tételes tudás átadása, hanem a tananyag mélyebb és értő feldolgozásához szükséges szakmai és módszertani segítség nyújtása; és az Ön igényeinek 6

7 megfelelően a nehezebben érthető tananyagrészekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása, s a sikeres vizsgára való felkészülés segítése. A konzultáció természetesen nem kötelező, de ha lehetősége nyílik rá, ne mulassza el, vegyen részt felkészülten a konzultációkon! A tanulás eszközei és használatuk 1. Kötelező irodalom Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Ez a Tankönyv egésze a tantárgy tananyagán túlmutatva a magyar gazdaságtörténet 3 évszázadát fogja át, így a főiskolánkon oktatott Gazdaságtörténet tantárgy kötelező anyagát a Tankönyv oldalán található VIII-XI. fejezetek tartalmazzák. 2. Tantárgyi kalauz 3. Ajánlott irodalom Balázs György: Magyarország gazdaságtörténete Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. PHARE. Szolnok, Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon Tankönyvkiadó, Bp., Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története. Maecenas, Bp., Fülöp Tamás: Magyarország gazdaságtörténete I. rész A magyar gazdaság története és között. Szolnoki Főiskola. Szolnok, Honváry János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Bp., Magyarország agrártörténete. Szerk.: Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., A/4-es méretű füzet az önellenőrző feladatok kidolgozásához. 7

8 Tanulási ütemterv Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke Címe Időigény Mikor végzem el/küldöm be? 1. A kiegyezés gazdasági következményei, a magyar gazdaság fejlődési feltételei 1867 után 2. A mezőgazdasági termelés átalakulása és az ipar fejlődése között 3. A magyarországi bel- és külkereskedelem fejlődése. A társadalom átalakulása a 19. század végén 4. Az első világháború és következményei a magyar gazdaságra 5. Gazdasági stabilizáció, növekedés az 1920-as években. A gazdasági válság hatásai a magyar gazdaságra 6. Gazdasági reorganizáció és állami szerepvállalás az 1930-as évek második felében. A fegyverkezési program és a háborús gazdálkodás között 6-7 óra 6-7 óra 7-8 óra óra 7. I. Beküldendő feladat 6-7 óra 8. A háború elvesztésétől a kommunista diktatúráig. Gazdaság és politika 1945 és 1949 között. A háború és következményei. A népesség és a gazdasági élet veszteségei 9. A tervgazdasági rendszer kiépülése Magyarországon 10. Reformkísérletek, gazdaságpolitika között 11. A magyar társadalom változása a szocializmus időszakában 7-8 óra 6-7 óra 7-8 óra 5-6 óra 12. II. Beküldendő feladat 6-7 óra 13. A magyar külkereskedelem alakulása a második világháború után. Magyarország és a KGST 14. A tervgazdasági rendszer összeomlása, a szocialista rendszer bukása 5-6 óra 7-8 óra Miután - szerintünk - minden fontos információt megosztottunk Önnel, nincs más hátra, mint hogy kezdje el a tantárgy tanulását! Sok sikert kívánunk! 8

9 1. lecke A kiegyezés gazdasági következményei. A magyar gazdaság fejlődési feltételei 1867 után. Bevezetés Az első leckében Ön a magyar gazdaság 1867 utáni fejlődési feltételeivel ismerkedhet meg. A tankönyv e fejezetében a kiegyezés politikai-gazdasági következményeiről, az Osztrák- Magyar Monarchia gazdasági kapcsolatairól, a Habsburg Birodalom részét képező Magyarország állami gazdaságpolitikájáról, valamint a gazdasági infrastruktúra fejlődéséről olvashat. A fejezet egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a liberális gazdaságpolitikai elveket követő magyar állam 1867 után milyen eredményeket volt képes az önálló fiskális és monetáris politika terén felmutatni. A másik kulcskérdés pedig a gazdasági infrastruktúra helyzete, hiszen modern gazdaságpolitika, iparosodás és gazdasági felemelkedés a 19. század második felében már elképzelhetetlennek tűnt fejlett hitelrendszer és korszerű közlekedés nélkül. Az 1. lecke elsajátítása és a hozzá kapcsolódó feladatok elkészítése kb. 6-7 óra tanulást igényel. A tananyagrész főbb témakörei: A kiegyezés államrendszere, az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági kapcsolatai. A liberális állam gazdaságpolitikája, a fiskális és monetáris politika alakulása. A gazdasági infrastruktúra változásai, a hitelrendszer fejlődése és a közlekedés forradalma a dualizmus időszakában. Az 1. lecke elsajátítása révén Ön képes lesz: meghatározni a liberális állam gazdaságpolitikájának jellegzetességeit; jellemezni a fiskális és monetáris politika legfontosabb célkitűzéseit és eredményeit; kifejteni a modern hitelrendszer kialakulásának magyarországi jellegzetességeit; évszámokkal és statisztikai adatokkal alátámasztva összefoglalni a magyarországi közlekedés dualizmuskori fejlődését. Kezdjük a tanulást az első célkitűzéshez tartozó témakör feldolgozásával! Olvassa el figyelmesen a Tankönyv oldalán lévő tananyagot! Most két feladat megoldását javasoljuk. 9

10 1. önellenőrző feladat Foglalja össze a tananyag, korábbi történeti ismeretei alapján, illetve a 204. oldalon található térképvázlat segítségével legalább 8 címszavas vázlatban az Osztrák-Magyar Monarchia államalakulatának sajátosságait! Gondolja végig, milyen eltérések mutatkoznak az Ön válaszai és a megadott lista között! Ha más sajátosságokat is feljegyzett, próbálja meg megindokolni, hogy miért! 2. önellenőrző feladat Válaszoljon egy szóval a kérdésre! Milyen posztot töltött be az 1867-es magyar kormányban: Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért, Gorove István, Mikó Imre? Nézze meg a mi megoldásunkat a lecke végén! Folytassuk a tanulást a második és harmadik célkitűzés témaköreivel! Ebben a részben az 1867 utáni állami gazdaságpolitika sajátosságaival ismerkedünk meg. Olvassa el a Tankönyv oldalait! Sikerült megjegyeznie a legfontosabbakat? Ennek ellenőrzésére négy feladat következik. 3. önellenőrző feladat Soroljon fel legalább 5 országtól független nemzetgazdasági-társadalmi területet, amelyre a 19. század második felében tapasztalható világgazdasági konjunktúra számottevő hatást gyakorolt! 4. önellenőrző feladat Sorolja fel a 19. századi angolszász liberális gazdaságpolitika legalább három képviselőjét! 5. önellenőrző feladat A Tankönyv 208. és 209. oldalán lévő táblázatok segítségével fogalmazza meg 10 sorban az utáni fiskális politika főbb irányait! 6. önellenőrző feladat Foglalja össze 10 sorban az Osztrák-Magyar Monarchia monetáris politikájának jellegzetességeit! Bízunk benne, hogy Ön is azokra gondolt, amelyeket mi megfogalmaztunk a lecke végén. 10

11 Térjünk át a következő témakörre! Folytassa az ismeretszerzést a Tankönyv oldalain! Ebben a fejezetben a modern magyarországi bankrendszer kialakulásáról olvashat. Ismeretei elmélyítésére most két feladat megoldására kérjük! 7. önellenőrző feladat A 212. oldalon található táblázat segítségével jellemezze 5-6 mondatban a modern bankrendszer kialakulásának magyarországi sajátosságait! Ha Ön is azokat tartotta fontosnak megemlíteni, amelyeket mi, akkor kiválóan dolgozott! 8. önellenőrző feladat A Tankönyv 214. oldalán található táblázatot áttekintve foglalja össze 2-3 mondatban a külföldi tőke magyarországi beruházásainak hatásait! Ha a mienkhez hasonló a gondolatok szerepelnek az Ön jegyzetfüzetében is, a feladatot remekül oldotta meg! Következzen a negyedik célkitűzéshez tartozó tananyagrész! Ebben a fejezetben a magyarországi infrastruktúra fejlődésével ismerkedhet meg. Olvassa el a Tankönyv oldalain található információkat! Befejezésül ismét két feladat következik. 9. önellenőrző feladat A Tankönyv 216. oldalán található diagram és a 217. oldalon lévő térképvázlat segítségével vázolja föl sorban az 1867 utáni magyarországi vasútépítés legfontosabb eredményeit! 10. önellenőrző feladat Soroljon fel a vízi szállítás és az úthálózat fejlődésével kapcsolatban legalább 10 lényeges eredményt a 19. század második feléből! Ha ennek a megoldása sem nagyon tér el a mi javaslatunktól, Önnek sikerült elsajátítania ezt a tananyagrészt. 11

12 Befejezés Reméljük nem találta túlságosan nehéznek az 1. Leckét. A következő témája a mezőgazdasági termelés átalakulása és az ipar fejlődése lesz, az közötti időszakban. Megoldások 1. megoldás: a tankönyv szerint A feladatra természetesen több jó választ is adhatott. Amennyiben vázlatában a következő címszavak is szerepelnek, Ön valószínűleg jól oldotta meg a feladatot: , Ferenc József osztrák császár és magyar király, Ausztria, Csehország, Magyarország, Galícia, Erdély stb., alkotmányos monarchia, perszonálunió, önálló magyar kormányzat, szakminisztériumokkal, soknemzetiségűség, etnikai heterogenitás. 2. megoldás: helyes, ha a következő válaszokat adta, mert Andrássy Gyula: miniszterelnök, Lónyay Menyhért: pénzügyminiszter, Gorove István: földművelésügyi miniszter, Mikó Imre: közlekedési miniszter volt. 3. megoldás: a tankönyv szerint Amennyiben vázlatában a következő válaszok szerepelnek, Ön jól oldotta meg a feladatot: Ipar, mezőgazdasági termelés, világkereskedelem, infrastruktúra, vasút, bankrendszer, népességnövekedés, urbanizáció, vállalkozók stb. 4. megoldás: helyes, ha a következő neveket adta meg: Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. 5. megoldás: a tankönyv szerint Reméljük, hogy válaszában a következő főbb szempontokat érvényesítette: az államháztartás helyzete, az államadósság mértéke, állami bevételek típusai, szerkezete és forrásai, a bevételek növekedése, a polgári állam kiadásainak típusai, szerkezete, mértéke. 6. megoldás: a tankönyv szerint Válaszában a következő adatok és összefüggések szerepeltetése tűnik a legfontosabbnak: az Osztrák-Magyar Bank létrehozásának időpontja, körülményei, a jegybank gazdaságbefolyásoló szerepének érvényesülése, az aranyalapú pénzrendszer bevezetésének előzményei és következményei, a valutareform időpontja, körülményei, és a pénzforgalom sajátosságai. 7. megoldás: a tankönyv szerint A feladat elkészítésénél minden bizonnyal utalást tett az 1867 után alapított legjelentősebb bankokról, az 1873-as tőzsdekrach hatásairól, a pénzintézetek számának alakulásáról, a pénzintézetek hitelezési tevékenységéről, a banki és iparvállalati tőke kapcsolatának alakulásáról. 12

13 8. megoldás: a tankönyv szerint Ugye a válaszában Ön is a következő adatok és utalások szerepeltetését tartotta fontosnak: a beruházások forrása, a beruházások mértéke, a beruházások hatása, a külföldi tőke és a magyar nemzetgazdaság kapcsolata, a birodalom nyugati és keleti tartományai közti tőkeáramlás problematikája, stb. 9. megoldás: a tankönyv szerint Reméljük, válaszában a következő adatok és összefüggések is szerepet kaptak: 1867 előtti vasúthálózat, kamatgarancia, a vasútépítés 3 legdinamikusabb szakasza, az első világháború előtti vasúthálózat mérete, eloszlása, más európai országokkal összehasonlítva, a MÁV létrehozása, Baross Gábor szerepe a társaság fejlődésében, a vasútépítések közlekedésre és a gazdaság más területére gyakorolt hatása, a vasúti szállítás forradalma, a vasút kereskedelmi forgalomra és társadalomra gyakorolt hatása. 10. megoldás: a tankönyv szerint A feladatra ez esetben is több jó válasz adható. Mindezek ellenére reményeink szerint felsorolásában a következő adatok, vagy összefüggések valamelyike is szerepel: folyamszabályozás, folyami hajózás, tengeri hajózás, közúthálózat fejlődése. 13

14 2. lecke A mezőgazdasági termelés átalakulása és az ipar fejlődése 1867 és 1914 között Bevezetés Most áttérünk a két, hagyományosan nagy befolyással rendelkező nemzetgazdasági ág, a mezőgazdaság és az ipar fejlődési feltételeinek vizsgálatára. A mezőgazdaság tőkés átalakulása esetében különösen lényeges kérdésnek mutatkozik, hogy az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően a dualizmus évtizedeiben milyen birtok- és üzemszervezeti sajátosságok mellett megy végbe az ágazat fejlődése. A 19. század második fele az iparosodás szempontjából a magyar gazdaságfejlődés egyik legdinamikusabb szakaszának mondható. Vajon a dualizmus államrendszere milyen sajátos feltételrendszert biztosított a magyar gyáripar és a tradicionális kézműipar fejlődése számára, s mindez hogyan tükröződött vissza az ipar ágazati szerkezetében, vagy az állami ipartámogató politika intézkedéseiben? A 2. lecke elsajátítása és a hozzá kapcsolódó feladatok elkészítése kb. 6-7 óra tanulást igényel. A tananyagrész főbb témakörei: A mezőgazdasági termelés feltételeinek változása. A földbirtokrendszer, az üzemszervezet alakulása, az ágazat piacosodása. A magyarországi gyáripar kialakulása, az ipari forradalom hatása Magyarországon. Az ipar ágazati szerkezete, az állami ipartámogató politika. A 2. lecke elsajátítása révén Ön képes lesz: összefoglalni a magyar mezőgazdasági termelés 1867 és 1914 közötti átalakulásának sajátosságait; statisztikai adatokkal alátámasztva bemutatni a magyarországi földbirtokrendszer és üzemszervezet jellegzetességeinek kiegyezés utáni alakulását; ábrázolni a magyarországi gyáripar kialakulását és fejlődését a dualizmus időszakában; bemutatni a magyar ipar ágazati szerkezetének sajátosságait; meghatározni az állami ipartámogató politika intézkedéseit és következményeit. Leckénk első nagy témaköre a korszak mezőgazdaságának átalakulása. Olvassa el figyelmesen a Tankönyv oldalán lévő tananyagot! Mindjárt ellenőrizze is szerzett ismereteit! 14

15 1. önellenőrző feladat Foglalja össze 4-5 mondatban a 19. század végi magyar mezőgazdasági termelés körülményeinek alakulását! Nézze meg a megoldást a lecke végén! Folytassuk munkánkat a 19. század végi mezőgazdasági termelés ágazati rendszere átalakulásának vizsgálatával! Tanulmányozza át a Tankönyv oldalait! Mit szólna egy újabb ellenőrzéshez? 2. önellenőrző feladat A Tankönyv 231., 232., 233. és 234. oldalain lévő táblázatok segítségével sorban fejtse ki a dualizmus kori magyar mezőgazdasági termelés ágazati rendszerének változását, és a termelés fejlődésének eredményeit! Ha egybevetette az Ön megoldását a lecke végén a mienkkel, haladhat tovább! Vegyük szemügyre a dualizmus kori mezőgazdasági üzemszervezet alakulását! Olvassa el figyelmesen a Tankönyv oldalán lévő fejezetet! Most két feladat megoldását javasoljuk. 3. önellenőrző feladat 1) Rakja sorba az adott birtokkategóriába tartozó gazdaságok összlétszáma alapján a megadott birtokkategóriákat! Kezdje a legnépesebbel! a) 5-10 hold között b) 0-1 hold között c) 1-5 hold között d) hold között e) 1000 hold felett f) hold között 2) Rakja sorba az adott kategóriába tartozó gazdaságok összterülete alapján az egyes birtokkategóriákat! Kezdje a legnagyobb területtel rendelkezővel! a) 5-10 hold között b) 0-1 hold között c) 1-5 hold között d) hold között e) 1000 hold felett f) hold között A sorrendek alapján milyen általános megállapításokat tud levonni a magyar mezőgazdasági termelés üzemi rendszerével kapcsolatban? A feladat megoldását a 236. oldalon lévő táblázat alapján is ellenőrizheti! 15

16 Javasoljuk azonban, hogy tekintse meg a mi megoldásunkat a lecke végén. Ha összefoglalásában az általunk felsorolt összefüggéseken és tendenciákon túl néhány fontos statisztikai adatot is sikerült szerepeltetnie, akkor a feladatot kiválón végezte el! Térjünk át leckénk második nagy témakörére a 19. század végi magyar iparfejlődés sajátosságaira. Következzen a Tankönyv oldala! Hogy elmélyítse tudását, most két feladat megoldását javasoljuk. 4. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Hány százalékot tett ki a magyar ipar átlagos növekedési üteme a dualizmus időszakában? b) Sorolja fel az állami ipartámogató törvények kibocsátásának dátumait! c) Minek a rövidítése a GYOSZ? 5. önellenőrző feladat Felsorolásszerűen legalább 5 jellegzetesség megadásával hasonlítsa össze a dualizmuskori magyarországi gyáripar és kisipar termelésének sajátosságait! Ugye Ön is azokra a tényezőkre gondolt, amelyekre mi? Ha esetleg valami kimaradt, nézze át még egyszer a tananyagot! Végül tekintsük át a magyar ipar ágazati rendszerének sajátosságait! Lapozza fel a Tankönyv oldalait! Befejezésül következzen két feladat. 6. önellenőrző feladat A 19. századi magyar ipar legjelentősebb ágazata az élelmiszeripar volt. Foglalja össze sorban az ágazat dualizmuskori fejlődésének eredményeit! Reméljük, ez nem volt túl nehéz. A megoldásban felsoroltak csupán a legfontosabb összefüggéseket jelenítik meg, a listát Ön is bővítheti! Sikerült a legalapvetőbb adatokat és évszámokat is feltüntetnie? 7. önellenőrző feladat a) Sorolja fel a 19. század végi magyar ipar legjelentősebb nehézipari ágazatait! b) Soroljon fel legalább 5 jelentős dualizmuskori vas-, gép-, vagy járműipari vállalkozást! 16

17 Befejezés Biztosak vagyunk, hogy amennyiben a leckét alaposan tanulmányozta, a feladatok megoldása nem okozott különösebb problémát. Ha válaszaiban a jó megoldások domináltak, átléphet a következő, a kereskedelem fejlődésével és a 19. századi magyar társadalom átalakulásával foglalkozó témakörre! Ehhez továbbra is jó tanulást kívánunk! Megoldások 1. megoldás: a tankönyv szerint az ágazat nemzetgazdasági szerepe (foglalkoztatottság, nemzetgazdasági output, hatása az ipar egyes területeire), a mezőgazdasági árak alakulása, a piacok, azon belül is a Monarchia felvevőpiacainak alakulása, a vámok alakulása, a Monarchián belüli agrár-ipari munkamegosztás hatása, az ágazat tőkeforrásai, a bérleti rendszer, a tudományos ismeretek gyarapodása. 2. megoldás: a tankönyv szerint A mezőgazdasági termelés számottevő fejlődésen ment keresztül 1867 és 1914 között. A változások fő tendenciája a művelés alá vont területek, azon belül is a szántóterület csaknem 11 %-os növekedése. Ezzel párhuzamosan zajlott a legelők arányának összeszűkülése. Az erdőterületek, a nádasok csökkenése a művelés alá vont területek növekedésével, míg az ugar visszaszorulása a fejlettebb művelési módszerek elterjedésével volt összefüggésben. A szántóföldi növénytermelésben a gabonafélék játszották a főszerepet, s a fejlődés tendenciáját a termelés intenzitásának növekedésével a hozamok határozott növekedése jellemezte. Az ágazat termelési eredményeinek növekedéséhez a technikai színvonal emelkedése is hozzájárult. A fejlődés egyértelmű jele a nem-gabona jellegű növények elterjedésében is megmutatkozott (burgonya, kukorica, cukorrépa, takarmány- és ipari növények). Az állattenyésztés fejlődését az állatállomány szerkezetének átalakulása, az istállózó állattenyésztés elterjedése jelentette. 3. megoldás: a tankönyv szerint 1) A helyes sorrend a gazdaságok összlétszáma alapján: c), 1-5 hold között, (leggyakoribb) b) 0-1 hold között, a) 5-10 hold között, d) hold között, f) hold között, e) 1000 hold felett (legritkább) 2) A helyes sorrend a gazdaságok összterülete alapján: e) 1000 hold felett, (a legnagyobb területtel rendelkező birtokkategória) f) hold között, d) hold között, a) 5-10 hold között, c) 1-5 hold között, b) 0-1 hold között (a legkisebb területtel rendelkező birtokkategória) Az adatok egyértelműen a birtokszerkezet aránytalanságát tükrözik, hiszen a gazdaságok legnépesebb csoportja a 0-1 hold, az 1-5 hold és az 5-10 hold közötti birtokosok, jóllehet az általuk művelt föld az összes terület csupán 0,47, 3,94, illetve 6,79%-át tette ki. A legnagyobb földterület pedig a 100 hold feletti nagybirtokosok kezén koncentrálódott. 17

18 A 4. megoldás a tankönyv szerint a) megoldás: A helyes válasz 4 %, mert a magyar ipar átlagos növekedési üteme a dualizmus időszakában 4 %-ot tett ki. b) megoldás: a helyes válasz 1881., 1890., 1899., 1907., mert a dualizmuskori 4 állami ipartámogató törvényt ezekben az években adták ki. c) megoldás: a helyes válasz Gyáriparosok Országos Szövetsége. Tudta, hogy az után megszüntetett érdekvédelmi szervezetet a rendszerváltás után hívták újból életre? Az 5. megoldás a tankönyv szerint A gyáripar jellegzetességei: új iparszervezeti forma, jelentősen növekvő foglalkoztatottság, növekvő erőgép-alkalmazás, 55, 6 %-os gyáripari növekedés, erős koncentráltság, általában egy ember alapításával létrejött vállalatok, részvénytársasági forma. A kisipar jellegzetességei: hagyományos iparszervezet, kisüzemi rendszer, több mint 50 %-a segéd nélkül, vagy néhány fős segédszemélyzettel üzemelő vállalkozások, alacsony erőforrás, tőkeszegénység, 1 %-os kisipari növekedés, céhes szervezeti modell felszámolása csupán 1872-ben, hagyományos munkaerőre és szaktudásra alapozottan működő üzemek, fejlődési lehetőség: specializáció. A 6. megoldás a tankönyv szerint Az összefoglalás legfontosabb szegmensei: Általában: az élelmiszeripar jellegzetesen exportágazat, 1906-ban termelésének 30 %-a került külföldre, az élelmiszeripar termelési értéke a gyáripari termelés vertikumában között 646 millió Koronáról 1235 millióra emelkedett, összértéke a termelési érték 38 %-át tette ki. Malomipar: a 19. századi élelmiszeripar kiemelkedő ágazata a malomipar, malmok számának, őrlési kapacitásának változása, malomalapítás legfontosabb helyszíne (Budapest, gabonatermő központok), gőzgépek elterjedése az ágazatban, a malmok 90 %-ban magántulajdonban, jelentős technikai fejlődés (hengerszék, síkszita), jó minőségű alapanyag és termék. Cukoripar: nagy fejlődést befutó másik ágazat a cukoripar, növekedését az exporton túl a belső fogyasztás emelkedése is táplálta, a cukoripari beruházások volumene 1886 után, a cukorfogyasztási adó bevezetése után ugrott meg, a cukorgyárak kedvező hatást gyakoroltak a helyi foglalkoztatottságra is, szerződés-jellegű mezőgazdasági ellátórendszer kiépítése a nyersanyagszükséglet biztosításához. Szeszipar: söripar és égetett szeszek előállítása. Sütő- és édesítőipar: pékségek, csokoládégyártás, fogyasztói szokások változása, urbanizáció. Húsipar: konzerviparral összefüggésben, mélyhűtési technológia megjelenése. A 7. megoldás a tankönyv szerint a) megoldás: a lehetséges helyes válaszok: szénbányászat, vasipar, gépipar, jármű-, villamossági- és műszeripar (esetleg részletesebb bontásban: vasúti járműipar hajógyártás stb.). b) megoldás: a lehetséges helyes válasz a következő üzemeket tartalmazhatja: Osztrák Állami Vaspályatársaság resicai üzeme, Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű, Ganz-gyár, Első Magyar Vasúti Kocsigyár, Egyesült Izzó, csepeli Weiss Manfréd Művek, Vidats-, Schilck-, Röck- és Láng-gépgyár. 18

19 3. lecke A magyarországi bel- és külkereskedelem fejlődése. A társadalom átalakulása a 19. század végén. Bevezetés Ez a lecke két nagyobb egységet foglal magába. Az első rész a magyarországi bel- és külkereskedelem 19. századi fejlődését vizsgálja. A magyar belkereskedelem kapcsán megismerkedhet a belső áruforgalom, a nagybani és a kiskereskedelem legfontosabb színtereivel, az áru- és értéktőzsde megalapításával. A tananyag második fele az előző leckék során tanulmányozott gazdasági folyamatok társadalmi összefüggéseit kívánja bemutatni. A 3. lecke elsajátítása és a hozzá kapcsolódó feladatok elkészítése kb. 7-8 óra tanulást igényel. A tananyagrész főbb témakörei: Termékforgalmazás, piacok a kiegyezés utáni Magyarországon. Vásárok és szatócsboltok, árutőzsde és nagykereskedelem 1867 után. A magyar külkereskedelem alakulása a kiegyezés után. A társadalom átalakulása, polgárosodás és urbanizáció Magyarországon a 19. század második felében. A 3. lecke elsajátítása révén Ön képes lesz: bemutatni a magyarországi belkereskedelem dualizmuskori fejlődését; összefoglalni a magyar külkereskedelem 1867 utáni fejlődését; statisztikai adatok segítségével ábrázolni a magyar társadalom 1867 és 1914 közötti átalakulását. Kezdjük az ismeretszerzést a hazai belkereskedelem témakörében! Lapozza fel a Tankönyv oldalait! Ellenőrizze: sikerült-e minden fontos információt megjegyeznie! 19

20 1. önellenőrző feladat A 19. század végi magyar belkereskedelmet a hagyományos és modern formák együttélése jellemezte. Csoportosítsa a megadott kereskedelmi formákat! Melyek a tradicionálisak, és melyek a modernek? Házaló vándorkereskedő, textilkereskedő, vas- és fémipari termékekkel kereskedő, szatócs, könyvkerekedő, vásári kereskedő, gyógyszerkereskedő, piaci árus, termény- és állatkereskedő, kofa, magazin, drótostót, vásárcsarnok, tollas, Hangya Szövetkezet, dézsás román, Párizsi Nagyáruház, tőzsde. Ugye nem volt nagyon nehéz. A mi megoldásunkat a lecke végén találja. 2. önellenőrző feladat Írja az évszám mellé a hozzá kapcsolódó eseményt! Ön is ugyanazt írta, mint amit a lecke végén talált? Jegyezze meg ezt az öt fontos évszámot! Lépjünk tovább a külkereskedelem fejlődésének elemzésére és a monarchia közös piacának értékelésére! A tananyagrészeket a Tankönyv és oldalán találhatja meg. Most két feladat megoldására kérjük! 20

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette

GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette GAZDASÁG Szerkesztette PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ Tartalom Bevezetés Gazdaságtörténet, reformelméletek és gazdaságpolitika A magyar gazdaság modernizációja 19 A gazdasági

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A Kárpát-medence régiói 13.

A Kárpát-medence régiói 13. A Kárpát-medence régiói 13. DÉL-PANNÓNIA Szerkesztette: Hajdú Zoltán és Nagy Imre Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete - Dialóg Campus

Részletesebben

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros Szófia Terület 110 910 km 2 Népesség 7 679 290 Nemzetiségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A magyar vasút kitörési lehetőségei A magyar vasút kitörési lehetőségei történelmi örökségek és mai konzekvenciák 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A történelmi előképek szinte

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz

Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Szolnoki Főiskola Távoktatás - Képzési kalauz Távoktatási szerkesztő: Zarka Dénes Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. A KÖNNYŰIPAR

I. BEVEZETÉS II. A KÖNNYŰIPAR Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. RÁCZ EDINA IPARI ÁTALAKULÁS ÉS NÖVEKEDÉS AZ 1920-AS ÉVEKBEN I. BEVEZETÉS A pénzügyi stabilizációból következően az évtized második felét már egy szerény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az élelmiszer-gazdaság társadalmi- gazdasági szerkezetének változásai és

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ES GAZDASAGA AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN

MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ES GAZDASAGA AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ES GAZDASAGA AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN TARTALOM Oldai Előszó 3 MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ÉS GAZDASÁGA AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN 5 NÉPESSÉG ~ 37 A népesség száma és főbb jellemzői 39 1. A népesség

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Lengyelország üzleti környezet. 2012 május. Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda

Lengyelország üzleti környezet. 2012 május. Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda Lengyelország üzleti környezet 2012 május Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda Gazdaság állapota, kilátások Tartósan növekedő gazdaság (3,8% 2010, 4,3% 2011, 3,0% 2012) A növekedés fő hatóereje: belső

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13.

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Három könyv, hét év 1989-1996 Három könyv, hét év, 16 írás 2+1 kérdés Kornai

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz

MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Nagy Rózsa MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Ez a kalauz egy tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben