Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Vasszerkezeti Művek""

Átírás

1 II. évfolyam. Nagykőrös, márczius ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség: Nagykörös, X. ker. 186 sz. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. Felelős szerkesztő és iaptulajdonos D. TÓTH FERENC. Főmunkatárs: Ignotus. Előfizetésí dij helyben: Egész évre 4 k., félévre 2 k. Vidékre postán küldve egész évre 5 k., fél évre 2 k. 50 flil. Egyes szám ára 10 fill. Nyilttér sora 40 filér. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Szervezzünk Gazdasági Egyesületet. Napról-Napra emelkedik a föld ára. A szabadkézből eladásra kerülő földdarabokra egymásra licitáló vevök jelentkeznek. A földmüvesek körében fokozódik a terjeszkedésre való törekvés s az emelkedő jólét észlelhető versengést idéz elő az ingatlanok megszerzésében. Megnyilvánul ebben a törekvésben, ebben a versengésben a népnek hazai földhöz való ragaszkodása, buzditásul szolgál a kölcsönöknek könnyebb megszerzése. Ha aföld gazdasági értékének helyes meghatározására az elérhető haszonbéreket értékmérőül elfogadjuk és a forgalmi árakat a szokásos földhaszonbérekkel szembe állitjuk, az eredmény az, hogy figyelmen kivűl hagyva a földtulajdonos által viselt közterheket, a haszonbér a forgalmi ár 3%-nál alig nagyobb, de 4%-ot nem halad meg. Tehát Nem vádként hozzuk fel ezeket a kisgazdák ellen, csupán rámutatunk ezen jelenségekre. A kisgazda nem olvas szaklapokat, szakkönyveket, melyekből a gazdálkodás fejlődéséről tudomást szerezhetne, nem látogat kiállitásokat, melyeken ismereteit gyarapithatná, nem tagja egyesületeknek, melyek a kisgazda gazdálkodásának fejlesztésével foglalkoznak és végül: nincs olyan szervezet, mely a kisgazda irányitásával foglalkozik s a tökének a gazdaságba való jövedelmező befektetésére megtanitaná. Maga a földmivelési kormány sokat tett a kisgazdák érdekében. Földműves iskolákat, baromfitenyésztési képző iskolákat állitott fel, minta-gazdaságokat szervez és az állattenyésztési, tejgazdasági, szőlészeti felügyelőségek, mind olyan intézmények, melyeknek hivatása, rendeltetése a föld értéke nincsen arányban a haszonbérrel. a kisgazda gazdálkodásának fejlesztése. De a földműves Gazdáink, a bérlők pedig panaszkodnak, hogy a föld iskolákból kikerülők nagyrésze a nagyobb gazdaságokban jövedelme szűken fizeti meg a munkát. Ezt odavezetem visz igyekezik szolgálatot teljesiteni és ismereteit nem hasznositja saját gazdaságában a köz javára. Az okszerű baromfi sza, hogy népünk nem ismerve a befektetés helyes módját gazdaság jövedelmének okszerű gazdálkodás által elérhető fokozását: a könnyebb megélhetés feltételeit, az egyedüli tenyésztésre népünk nem helyez súlyt, a minta gazdaságok átalakitó hatása, legfeljebb az illető községre és esetleg a boldogulást a nagyobb területen való gazdálkodásban keresi. legközelebb fekvő vidékre terjed ki. A különböző felügyelőségek munkálkodása minden iparkodásuk mellett sem Nem lehet elvitatni, hogy egyes községekben különösen okszerűen kezelt uradalmak közelében fejlődött egyes mutat fel kellő eredményt, mert hiányzik az a mozgató erő, mely a hasznos utasitások megvalósitására törekedne. kisgazdák gazdálkodása, értékben emelkedett a gazdasági állatok minősége, de nagy általánosságban hiányos a gazdaságok Szervezni kell tehát Gazdasági Egyesületet! Ennek felszerelése. Általában a kisgazda az emelkedő feladata lenne részben az. hogy fokozná a gazdák szak- közterhek és igényeik aránytalan fokozása által ma is ugy értelmét, gazdálkodásukat fejlesztené. A nagy és kisgazdáknak gazdálkodik, együvé csoportositva mint apáitól látta. Már pedig megfelelő gazdasági kellene lenniök, mivel eszközök nélkül, silány igavonókkal a földet jól csakis megmunkálni a tömörülésben van az erő, s anyagi boldogulásukat nem lehet, a gondosan meg nem tisztitott vetö- egymás kölcsönös támogatásával sikeresebben mozdíthatnák mag gazt terem, csekély marhaállomány után a földekből elő. Egy alkalmas Gazdasági Egyesületi helyiséget kellene kivont táperő, nem pótolható. fentartania, s járatna földműveseknek való szaklapokat, Kecskeméti Vasszerkezeti Művek" Telefonszám 72. Czégtulajdonos BICZÓ BENIÁMIN, Kecskemét, Rákóczi-ut 20. Tervez és készit a vasipar körébe tartozó mindennemű munkákat. Terv és költségvetés díjtalan. Sürgőnyczim Vasművek Kecskemét" Lapunk mai száma 16 oldal.

2 II-ik évfolyam Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. 2-ik oldal. beszereznehasznos olvasnivalókat és alkalmat nyujtana arra, hogy a gazdák az olvasottak felett eszmecserét folytatnának, igyekezne a gazdákat téli foglalkozásra buzditani, stb. Foglalkoznék a vezetőség a lakosság gazdálkodási rendszerével, annak hátrányaival, megjelölné a javitandókat megfigyelné a szomszédos községek gazdálkodását, annak méltányos eredményeit, a jót igyekeznék a helyi viszonyokhoz mérten meghonositani, a rosszra, mint intő példára rámutatni, foglalkoznék a népnek az anyagi boldogulást gátló szokásaival, rámutatna általánosságban annak a következményére, végül igyekeznék a bajokat egyesült erővel orvosolni. Támogatná a gazdákat jó vetőmagvak és gazdasági eszközök beszerzésében, megismertetné az okszerü gazdálkodáshoz szükséges kisgazdának való gépekkel és egyéb eszközökkel, figyelemmel kisérné a gazdálkodás terén előforduló ujitásokat, azok eredményét, az egyes gazdasági termények vetésével e czélra közösen bérelt kisebb területen kisérletet tenne. Tavaszkor, kiküldöttei által bejárná a határt, és ha az ugyanazon minőségű földben a jobbak között rossz vetéseket találnak, mint a föld kizsarolásának, rossz vetőmagnak és rossz szántásnak bizonyitékait, az ilyen földek gazdáit jóakaratulag figyelmeztetnék és buzditanák az okszerűbb gazdálkodásra. Általában olyannak képzelnénk a gazdák összességéből megalakult Gazdasági Egyesületet, mint amely kezébe venné a gazdaság fejlesztését, a szakszerű tanácsokat megvalósitaná, kijelölné a gazdasági magvak, gépek, helyesen megválasztott baromfik és gazdasági állatok beszerzésében a jövedelmező befektetés irányát, igy közreműködnék a jövedelem fokozásában. A fentiekre a gazdaközönség és az érdekelt körök szives figyelmét felhivjuk azzal, hogy szervezzünk Nagykörösön Gazdasági Egyesületet". Nagykőrösi kertészeti egyesület közleményei. A m. kir. dohányjövedék központi igazgátóságnak 3430 VII sz. átirata szerint egyesületünk részére 45 m. ni. Thanoton gyártása rendeltetett el, ápril elején történhető szállítással. Minthogy a Thonaton árát előlegezni kell, fölhívjuk az egyesület érdekelt tagjait, a jegyzett Thonaton árának (kg.-kint 1 kor.) az egyesület pénztárába e hó 25 napjáig leendő befizetésére. Nagykőrös, március 4. Az elnökség. Fölhivjuk a kertészeti egyesület tagjait, hogy az idei tavaszi műtrágyázás kiegészitése czéljából chili-salétrom szükségletüket akár személyesen, akár levél utján e hó végéig bejelenteni sziveskedjenek. Nagykőrös, márczius 5. Innen onnan. Az elnökség. Temetőn át a vásárba. A rügyfakasztó, életre keltő márcziusi időben, pompázó napsugárban, lanyha szellőktől övezve vezetett az utam a vasárnapi országos vásárunkra a temetőn keresztül. Különösek érzés fogják el ilyenkor az embert. Az egykori régi temető, most már szántó veteményföldnek használt földön, mely ezer meg ezer fájdalmas könnyekkel van áztatva, vidám emberek járnak-kelnek megrakva vásári holmikkal, mintha ez a föld sohasem lett volna temetkező hely, még csak a bejáró kis ajtó és kapu a régi idők emlékei sem gerjeszti fel bennük az egykori gyászos borut. Hiába az idő elmos mindent, a régi emlékek helyébe uj változatok kerülnek, hol ezelőtt a mély fájdalmak emlékei meredeztek az emberre, ott most már a dolgos kezek munkája gyümölcsét megtermő föld terül. Majd átlépve az uj temetőbe, itt már a szomoruság hazájába érünk a gyász ural mindent. A kincseket magában emésztő, tavaszi napfényben ragyogó hatalmas siremlékek mellett meghuzodó szerény gombosfák mind mind porladó vagy már porrá vált egykor küzdő egyénekről bizonyitják a halált. Daczára a kedvet ébresztő gyönyörű időnek, a madarak vidám repkedésének bizonyos dermesztő zsibbadtság fogja el itt a halál birodalmában az embert. A temető szélén lévő vásártérről a vándor artisták vásári zsivajt tul harsogó kiabálásai, a réztrombiták különös hangja, a kintornák keserves melódiái és a mindenféle zajongások százféle árnyalatai a szél szárnyain sűrűn idecsapodnak, melyek még kinosabbá teszik a mulandóság képét, hiszen önkénytelenül eszébe ötlik az embernek, hogy miért is hát az a borzasztó vásári tülekedés, zsivaj oda át, mikor ime minden a halálba vesz! Könnyes szemekkel álldogálnak itt is ott is a sírhantok meltett, siratják elhunyt szeretteiket, emlékei felujulnak keblökben, könnyeiket törölgetik, ők nem hallják a vásári zajt, ők csak a szomoruságot érzik. Özvegyek, árvák zokogása hallik a hantok mellől, a gyász, mély fajdalom számtalan képei tünedezik fel szemünk előtt egvszerre, szinte megfásulunk, mig a sirok világán keresztül haladunk. Végre kiérünk a vásárba, itt már a zürös élet ezerféle megnyilvánulásai felejtetik velünk a szomoruságot, magával ragad bennünket a lüktető zsibongó élet, csakhamar belesodrodunk a mozgó tömeg hangulatába, mely lassanként felold a temető csendes, sötét szomoruságától, a gyönyörű tavaszi nap pedig uj bizodalmat, reményt önt a szivekbe. UJDONSÁGOK. A nagykőrösi kir. járásbírósághoz Kökény Sándor halálával megüresedett végrehajtói állásra az igazságügyminiszter Herbszt János alberti községi irnokot nevezte ki. Méltó és illő jutalomban való részesitését határozta el Nagykőrös város képviselőtestülete folyó hó 5-én tartott közgyülésén Dr. Szigethy László városunk agilis főjegyzőjének; ugyanis, mint a villanyvilágitás előadója részére szabályrendeletünk értelmében is 2000 kor. tiszteletdijat szavazott meg, azért a hivatalos időt jóval meghaladó, kitartó munkásságáért, amivel villanyvilágitásunkat közmegelégedésre oly gyorsan tető alá hozta. Igaz elismerés ez, mert hiszen a v. főjegyző lankadatlan, fáradságot nem ismerő szorgalma és sok utánjárást, szaktudást igénylő munkájáért történt a megjutalmazás. Kinevezések a nagykőrösi posta és távirda hivatalnál. A posta és távirda vezérigazgató kinevezte Körös Józsefet postatisztté, Váczi Lajost pedig postaszolgává. Mese délután E hó 2-án szombaton d. u. 5 órakor a jótékony nőegylet a főgimn. tanári testülettel együttesen mesedélutánt rendezett a városi szálloda földszinti nagy termében. Ezen alkalommal Osváth Ferenczné a polgári leányiskola szeretett és rokonszenves tanárnője egy pár igen szép mesét mondott el a közönségnek és a nagy számban megjelent gyermekifjuságnak, melyet lebilincselő figyelemmel hallgattak. Azután a Bábubolt" cz. egy felvonásos operette került szilire, amelyben másodszor volt alkalmunk gyönyörködni. Az összes szereplők most is kitettek magukért. A mesedélután tehát minden tekintetben sikerült.

3 3-ik oldal. 10-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-lk évfolyam. Márcz. 25. ünneplése Ókécskén Nemzeti nagy ünnepünket Ókécskén a következő rendben ünnepelik. Reggel alkalmi ima kiséretében istenitisztelet. 9 órakor az iskolás gyermekek ünnepélye saját tantermeikben. Délután 2 órakor a gazd. egyesületben diszközgyülés ének és szavalattal egybekötve. 3 órakor az ókécskei összes társaskörök átvonulnak az ujkécskei testvérkörök üdvözlésére. Este nagy halvacsora, melyre mindegyik kör tagjai lelkesülve készülnek. Vasárnap márcz. 17-én az ókécskei ref. templomban ünnepi Istentisztelet. Helyreigazitás. A mult számunkból tévedésből kimaradt, hogy a nagykőrösi Ipartestületi ház felavatási ünnepélyén tartandó ebéd alkalmával Fazekas József építész a csemői szölötelcpéröl 2hektóliter kitünőó Souvignon bort és Kovács Imre kéményseprőmester pedig 60 liter finom rizling bort ajándékoztak. Mé-záros Lajos ip. testületi jegyző pedig a vidéki ipartestületi tagokat köszöntötte fel. Mint szives készséggel helyreigazítunk és elnézésüket kérjük. A kecskeméti ref. egyházmegye tanitótestületének Nagykőrösön tartott választmányi gyülése és a nagykőrösi református egyház 22 tagból álló tanitótestülete a tanitók fizetésrendezése ügyében külön-külön a következő sürgönyt küldték a vallás- és közoktatásügyi miniszternek: Nagyméltóságu Zichy János gróf kultuszminiszter urnak Budapest. A magyar kultura alapozó munkásai fizetésünk rendezése alkalmából hazafias hódolattal üdvözöljük Nagyméltóságodat a magyar cultura felkent apostolát: alázatosan kérjük türhetetlen helyzetünkben, miszerint az igazságnak és méltányosságnak megfelelőleg, az egyenlő képzettség és munka alapján, a készülő törvényjavaslatban a magyar tanitó fizetése az egész vonalon kötelezően egyenlővé tétessék. Az uj városháza helyének és tervének megállapitása és az uj járásbiróság elhelyezésére vonatkozólag Nagykörös város képviselőtestülete nem fogadta el a kiküldött bizottság azon javaslatát, hogy 3000 kor. összeg erejéig kitűzendő pályadijak mellett elhelyezési terv pályázatokra pályázati hirdetmény bocsájtnssék ki, hanem elrendelte, hogy az összes eddig felmerült elhelyezési tervek alapján egy előadói vélemény szerkeztessék, amely kinyomtatva majd a képviselőtestület tagjaival közlendő lesz. A Steiner Farkas-féle piacztéri háznak a város által mult hó 29-én kitűzött birtokba vétele nem történt meg, mivel a kisajátitást szenvedők által a nagykőrösi kir. járásbirósághoz a birtokba vezetés határnapjának beállitása ellen felfolyamodást adatott be, igy az összes kisajátitási iratok a felfolyamodás kapcsán felterjesztettek a kir. itélőtáblához. Igy rövid időre kitolódott a kisajátitott ház birtokba vétele, ezzel a kis egéruttal azonban mitseni nyertek a kisajátitást szenvedettek, olyanféle éther injekczió a mihamarabb bekövetkezendő végzet ellen. Tanitógyülés. A kecskeméti reform, egyházmegye választmánya f. hó 28-án Nagykőrösön gyűlést tartott. Egyik fonti s tárgya volt a választmánynak a 6000 koronás tanitói árva- belől át nem adná a vasutat a forgalomnak, ugy a fenti összeg a község javára visszamarad. A vasut czéljaira kisajátitott s a község tulajdonát képező müvelés alatt álló terület vételára fejében törzsrészvényt fogad el. Népház" Ókécskén. Az ókécskei gazdasági egyesület kérelmére a községi képviselőtestület elhatározta, miszerint a gazd. egyesület által ingyenesen átengedett telken egy Népházat fog épittetni. A népházban a gazd. egyesület, hitelszövetkezet, temetkezési társulat, dalegylet, tüzoltó-testület nyernek csekély haszonbér ellenében megfelelő helyiséget. Örömmel üdvözöljük a nemes gondolkozásu képviselőtestületet, mert a Népház épitésével tetemesen elősegiti a község fejlődését és emellett igen szép anyagi jövedelmet biztosit a községi pénztár javára. Ideje volna, hogy más községek és városok is alkalmat nyujtanának a kisgazdák, a szegény magyar nép csoportosulására és igy anyagi, erkölcsi erősödéséret. Alkalmas törvényeink oltalma alatt a községeknek ez igen könnyü és anyagi megterheltetés nélkül is keresztül vihető. Csak rajta! Cselekedni kell! Ne jusson idegen zsarnok kézre a szegény magyar nép. hanem a községi (városi) intézmények oltalma alatt szabaduljon bajaitól, művelődjön erősödjön. Követendő példa. Ókécske község képviselőtestülete Kissimonfy Gyula községi tanitó részére 200 kor. drágasági pótlékot szavazott meg. A védgát szélesítéshez kisajátitott földterület tulajdonosaival az ármentesitő társulat igazgatósága a miniszteri biztos jelenlétében egyezséget kötötf, mely szerint a hullámtéren kisajátitott földért ölenként 1 kor. a szőlőért 3 kor. fizet. A védett területen mindössze 318 öl szőlőt kell kisajátitni, melynek ölenkénti ára 8 koronában állapittatott meg. A gát épitési munkálatait már a tavasz folyamán megkezdik. Anyák iskolájában ma már sok mindenre tanitják a fiatal asszonyokat és e tanitások között a legértékesebb az, amely a gyermektáplálásról szól. Minden fiatal anya jegyezze meg magának mindenkorra, hogy a gyermek az elválasztás időszakán ugy siklik a legjobban keresztül, ha Phosphatine Falliéres tárpszerrel lesz táplálva. Kalandvágyó diák. Turcsányi Pál a nagykörösi ref. főgimn. III. oszt. tanulója a mult napokban szó nélkül ismeretlen helyre távozott. Társainak többször kalandos dolgokról beszélt és kifejezte, hogy színész akar lenni. A festett világ után vágyó, kalandos hajlamú diákot mindenfelé körözték ; de mint értesülünk, szüleihez kocsérra most már liazaté t. Elszámolás és köszönetnyilvánítás. A nagykőrösi ipartestület által 25 éves fennálása alkalmából rendezett tánczmulatságon fefülfizettek illetve beküldöttek. Kovács Imre 20 kor. B. Tóth Ferencz 10 kor., Ujszászi és Majláth (Félegyháza) 10 kor.. Gerő Sándor 8.40 kor., Dr. Fenyves Pál 8 kor., Bazsó Lajos 8 kor., Neu Gyula 8.40 kor., Molnár Dániel 7 kor., Gál Ambrus 7 kor., Somogyi Balázs 6 kor., Dr. Tóth Ferencz 5 kor., házi alapitvány végleges elintézése. Az alap már működésben is Sima Ferencz 5 kor., Freitag Alajos 5 kor., Szántó Gyula 5 kor., van, Vásárhelyi István volt jászberényi kántortanitó fia : Laczika Bátori István (Kecskemét) 4 k. Tóth Lajos, Révész Lajos, Nemesik Gusztáv 4 4 k. Münchstein Róbert, Dr. Balla József 3.40 van nyolcz évre elhelyezve a budapesti árvaházban. Más k jelentőséges mozzanat egy országos agitátió meginditása a nem 3.40 k. Szirovy Vincze. Bazsó Kálmán, Tóth Imre, Szabó László, állami tanitók fizetésének az állami tanitók fizetésével teljes Nagy József, Szabó Péter, Segesváry Imre, Sípos Ferencz, Singer Mór 3 3 k. Garaczi Mihály, Nemesik Gyula, Visnyey Gás- egyenlősitése ügyében. Kőrös-kécskei vasut. Ókécske község képviselőtestülete pár, Dr. Lisznai Pál, Dr. Székelv Pál, k. özv. Cseh február 29-én egyhangulag megszavazta a kőrös-kécskei vasutra ístvánné. Labancz Pál, Péli Jenő, Szobonya Lajos, Csetc Gyula, kert koronát azon kikötéssel, hogy ha a vállalkozó 3 éven Kovács Balázs, Soós László, Pozsár László, Izsó Imre, Fehér Fenyves István drogériája NAGYKŐRÖSÖN. Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások legolcsóbb beszerzési forrása.

4 10-ik szám. Nagykőrös és Vidéke Il-ik évfolyam. 4-ik oldal. Samu, ifj. Szarvas Ferencz, Fleischmann és Perényi, Kollárzs Lajos, Papp Károly, Fazekas József, Labancz Ambrus, Vladár József, Szarvas György, Patai Károly, S. Hegedűs Sándor, Csete Elek, Tóth Dániel. Papp Sándor. Pécsi Bódog, ifj. Sima János, Ugró Ferencz, Szabó István, Gál Sándor, Vizi Jánosné, Pánczel Gyula, 2 2 k. ifj. Sági József, Kiss János, ifj. Kollársz Lajos, Hoffer József, Péczeli Antal, Gonda Sándor, Kollázs Béla, Mohácsi Zzigmond, Körtvélyesi Balázs, Fancsek A., Kovács László k. Mészáros Lajos, Makai Zoltán, Salkovits Pál, Szabó Gábor, Gál Gyula, Patai Gyula, Dr. Kovács Kálmán, Szűcs Ferencz, Weisz Lajos, Szivós Ambrus, Mohácsi Ambrus, Szántó Adolf, Módra Gerzson, Péter Árpád, Heller Endre, Kovács Antal, Szűcs József, Váradi László, Szűcs Ferencz, Molnár Gyula, Kerekes Balázs, Kovács Dániel, Kovács József, Vitkó Ferencz. Matiz Zsófika, Papp Sándorné, Papp Károlyné, Kelecsényi Miklós, Villám Vilmos, Gál Pál, Kiss József, Babós Károly, Német István, Buz László, Sántha Ferencz, Molnár Lajos, Karai Ambrus, Tóth Sándor Salamon Zsigmond, Szentpéteri Béla 1-1 k. Fa Antal Tóth Károly, Lövi Zsigmond, Bársony László, liakai László, Sillinger Ferencz, Szathmáry Imre, N. N., N. N., Kiss Bálint, Papp Jenő, Rosenfeld Sándor, Zs. Tóth Albert, Vladár László, Schiffer Adolf, Borbély László, Bakó Ferencz, Pozsgai István, Takács Sándor, Kovács István Balog Ambrus, Kelecsényi László, Kemény Sándor, Nagy Sándor, Vég László, N. N. N. N. Tóth András Józan László, Zsiga Sándor, Tóth Jenő, Bartha Balázs, Pólya István, Faragó László, Szabó Károly, fill. Hlegyik János 60 fill. Gál László 20 fill. Ugy a szives felülfizetőknek mint a beküldőknek ez uton is hálás köszönetét nyilvánitja az Ipartestület elöljárósága. Az ipartestület febr. 25-iki tánczmulatságán az összes bevétel : 903 k. 30 fill. összes kiadás 597 k. 56 f. maradvány 310 kor. 74 fill A félegyházi kiküldöttek adománya 30 kor. Rankov József Kecskemétről pedig 10 koronát adományozott ipariskolai ösztöndijul. Mely ad ományokért ez uton is hálás köszönetét nyilvánitja az Ipartestület elöljárósága. Az igazi Ferencz József-keserüviz az összes hashajtó szereket természetes, erőteljesen oldó ereje folytán tulszárnyalta már. Ezt bizonyitja Cantani tanár, a lángeszű kutató is, mikor azt irja, hogy a természetes Ferencz József"- keserüviz nemcsak mint könnyü hashajtószer nyilvánítja hatását, hanem lassankint olyannyira javitja a gyomorműködést, hogy teljesen pótolja a karlsbadi vizeket. Kapható gyógytárakban és füszerkereskedésekben. A Szétküldési Igazgatóság Budapesten. Közgyűlés. Nagykörös város képviselőtestülete által f. ho 5-én tartott közgyűlésén a következő határozatok hozattak : a Kalocsa Balázs féle városi és ovodai alapitványra vonatkozó jóváhagyó miniszteri leiratokat tudomásul vette. Molnár György, Dr. Dezső János, és Dr. Kovács Lajos részére a f, évre adott virilisi meghatalmazásaikat jóváhagyó alispáni leiratot tudomásul vette. Dr. Kralovánszki László vasuti engedményes azon kérvényét, melyben bejelenti, hogy a Monor-Pótharaszt Nyáregyháza- Ujhartyán h. é. vasut vonalra vonatkozó előmunkálati engedélyének meghosszabbitását, sőt e vasut vonalnak Alsó-Dabasig leendő meghosszabbitására vonatkozó előmunkálati engedélyt a minisztériumtól megkapta tudomásul vette a közgyűlés, özv. M. Kovács Zsigmondné részére fia M. Kovács Dezső gyógyszerészettan halgató után az évre 58 kor. 50 fill. nevelési járulékot állapitott meg. A tisztviselői nyugdijalap tulajdonát képező 157 drb. hazai banki részvény után az ujabbi részvény kibocsájtás folytán járó 20 drb. részvény megvételét engedélyezte. A Kossuth Lajos utczai háztelkekből utczaszabályozás folytán megmaradt négyszögöl sarok háztelek Kor. összegben eladására ifj. Szellő Sándorral kötött adásvételi szerződést 30 nap multán tartandó közgyűlés tárgyául tűzte ki. A pesti utnak a törvényhatósági uthálózatba leendő felvétele iránt a törvényhatósághoz felterjesztést intézni rendelt. Koronában kell számitani. A törvény elrendelte, hogy a magyar szent korona országainak egész területén a kereskedők és iparosok a közönséggel szemben csak a korona értékben való számitást használhatják. Tilos ennélfogva más, mint a koronaértékben való számitás használata ajánlatokban, számlákban, jegyzékekben, számadásokban, árjegyzékékben, hirdetésekben és a nyilvánosságnak szánt egyébb közleményekben, továbbá kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállitásokon, vásárokon és hasonló alkalmakkor. Aki a tilalom ellen vét. kihágást követ el és az illetékes kir. járásbiróság által 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünttettetik. Csak Mauthner-féle magvakat vásárolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. A Lókinzások meggátlása tárgyában a földmivelésügyi miniszter igen üdvös rendeletet bocsájtott ki. Ugyanis általánosan tapasztalt tény, hogy nemcsak a nagy városokban, de még a vidékeken is egyes bérkocsisok és fuvatosok oly teljesen elcsigázott és nyomorék lovakat használnak, hogy szánalom azokra nézni, s általános megütközést kelt az emberietlen bánásmód, amelyben e lovakat részesitik. Lépten nyomon látható, amint kiéheztetett, sőt néha sérült lovak kegyetlen ostorozás által serkentve, tul terhelt szekereket vonszolnak és végkimerültség folytán az uttesten összeroskadnak. Számtalan e féle kiméletlen bánás módot lehetne felsorolni. Épen ezeknek meggátlása végett szigoruan elrendelte, hogy a hatóság a törvényes intézkedések ellen tudatosan vétő egyéneket a legnagyobb szigorral rendre szoktassa és a törvény teljes szigoruságával járjon el, annyival inkább, mert ezeknek megtartása ellenőriztetni fog. A budapesti XXVIII. tenyészállaivásár és gépkiállítás év márczius 9 és 10-én lesz megtartva a fővárosi Tattersal helyiségében. (Kerepesi-ut, szemben a keleti pályaudvarral). Ezen tenyészállatvásár kiváló alkalom mindenfajta tenyész-szarvasmarhák juhok és sertések beszerzésére. Tanitóképesitő vizsgálatok ideje a nagykőrösi és dunamelléki ref. tanitóképző intézetben az iskolai évben. 1.) Osztályképesitő vizsgálatok: Május 29.-én d. e. d. u. a IV. évf. oszt. képesitő irásbeli vizsgálata Május 31-én és junins 1-én. a IV. évf. oszt. képesitő vizsgálata, junius 21-én d. u. a II. évf. oszt. képesítő vizsgálata junius 22-én d. e. a III. évf. oszt. képesitő vizsgálata 2.) Befejező tan. képesitő vizsgálatok : junius 3. A befejező képesitő irásbeli része, junius ig befejező képesitő szóbeli része. Mulatság. A Nagykörösi iparos ifjúság ön képző-egylete évi márczius hó 10-én vasárnap a városi szálloda földszinti nagytermében, házépitésénak alapja javára műkedvelői szini-elöadással fátyol tánccal s az iparszakmák bamutatásával egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez. Műsor : I. Végrehajtó" Eredeti vigjáték 1 felvonásban. Irta Ábrányi Emil. II. Fátyol-táncz. III. Az iparszakmák bemutatása. Néma képletben, szines fényvilágitással bemutatva az önképző egylet tagjai által. Belépő dijak : I. hely 2 kor. II. hely 1 kor. 60 fill. Karzat közép erkély 1 kor. Oldal ülőhely 80 fillér. Állóhely 40 fillér. Felülüzetéseket és beküldéseket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. KÖZGAZDASÁG. Gabona és terményáruk jegyzése. Előfizetőink kivánatára a mai naptól fogva úgy a budapesti tőzsde árairól, mint a helyi gabona- és terményárakról rendes rovatot nyitunk. Czélunk az lesz, hogy a gazdaközönség értesüljön az árakról és ne legyen oly helyzetnek kitéve, hogy a budapesti és helybeli árak között a különbözetet ne tudja. Rovatvezetőnk igyekezni fog, hogy értesitése min denkor pontos, lelkiismeretes legyen és már előre biztosithatjuk olvasóinkat, hogy gabonaüzleti dolgokban, ha kiadóhivatalunkhoz fordulnak, mindenkor szivesen felvilágositást adunk.

5 10-ik szám 5-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke. II-ik évfolyam. A gabonaüzlet helyzete ma igen lanyha és tekintettel a külföldi olcsóbb jeéyzésekre és különösen a remélhetőleg tartós jó időre az árak még olcsóbbak lesznek; mert a vetések állását ma kitűnőnek jelzik. Gabona - üzleti - jelentés a budapesti gabona tőzsdéről márczius hó 5-ére. BUZA készségesebb kinálat és gyenge vételked mellett lanyha irányzatu volt. Elkelt mm fillérig olcsóbb árakon. ROZS csekély érdeklődés mellett 5-10 fillérrel olcsóbb. Az árak fél 12 és fél között mozognak Budapesten. TAKARMÁNYRÉPA gyenge kinálat és hiányzó kereslet mellett bágyadt. Budapesten K 10-ig jegyez. ZAB csekély forgalom mellett csökkenő változatlan Pesten átvéve-k között jegyzünk. TENGERI bővebb kinálat és gyenge kereslet mellett lanyha. Budapesten K ig jegyzünk. A nagykőrösi piaczon alig volt érszrevehető a bpestj tőzsde lanyhasága, az árak aránylag tulmagasak. Igaz hogy kenyérmakvakban kinálat nincs, pedig az elmúlt hetek magasaabb árai igen jelentékeny forgalmat idéztek elő. NAGYKŐRÖSI PIACZI ÁRAK. Buza K Rozs Árpa Zab Köles Bab fehér Babsárga Burgonya rózsa, válogatott nagy K 8. vetnivaló K 7. Sertés (rendes élet és százalék levonással) K '42-ig. Szopós borju 90 fillértől K 1 "10-ig életsnlyhan. INGATLANOK FORGALMA Sz. Kovács László és neje megvették Buz József és neje, pálfái bánotni ingatlanát 1500 kor. Szijj Imre és neje megvették Hajdú Albert és neje ókécskei ingatlanát 2400 kor. Gál Gergely és neje megvették Szentpéterl Ambrus 55 h öl csemői ingatlanát kor. Klein Miksa és Kis Móricz megvették Adler Albert ujkécskci ingatlanát 5680 kor. Nagy László és neje megvették Mári Bálint ókécskei ingatlanát 3400 kor. Kerekes Pál megvette Hegedűs Jánosné nyárkutréti ingatlanát 2800 kor. Kocsis István és neje megvették Mohácsi Mártonné és özv. Martinék Imréné házát 2600 kor. Cseh Imre és neje megvették Jánoska András ujkécskei ingatlanát 300 kor. Laczkó Vincze és neje megvették P. Tóth Pál ujkécskci ingatlanát 920 kor. Bana Bálint és neje és Bana Sándor és neje megvették Szabó Lászlóné ókécskei ingatlanát 1700 kor. Matuz István és neje megvették Nagy Etel ujkécskei ingatlanát 920 kor. Bencsik Mihály és Bencsik József megvették G. Bagó Dániel ókécskei ingatlanát 660 kor. Hirdetmény. A Ref. Egyház tulajdonát képező rakodó kertekben vetetményföldek haszonbérbe adására az árverés, valamint az ugynevezett Paplak kertre is a Gondnoki hivatalban folyó évi márczius 12-ikén délelőtt 9 órakor fog megtartatni. Kelt Nagykörös, évi márczius 1 napján. Fodor István gondnok. 68 eb Nagyerdei legelő területek haszonbérbe adása. A jogosultsági nagyerdőben a f. évben legeltethető 9. szakasz legelőterületnek legeitetetésre haszonbérbe adására az árverés a városi szállodai emeleti diszteremben a f. évi márczius hó 19. napjának d. e. 9 órakor tartatik meg. A leteendő bánatpénzek mennyisége, valamint a feltételek a gazdatanácsnoki h vatalban tudhatók meg. Kelt Nagykőrösön az erdőügyi bizottságnak márczius 2-án tartott gyülésében. Szappanos Sándor e. b. elnök. Értesités. Alolirott tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy a kőműves mesterségben magamat önálósitottam és elvállalok minden e szakmában tartozó munkálatokat a legmérsékeltebb árak mellett. Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását kiváló tisztelettel K. Váradi Ferencz kőművesmester. Lakásom X kerület 321 sz. 1 2 Házárverés. Dr. Kökény Dezső a tulajdonát képező VI ker. Árpád utcza 80 szám alatti házra (néhai Kökény Sándor lakása) magánál az eladni szándékolt háznál f. é. márczius 10-én vasárnap délelőtt 11 órakor önkéntes próba árverést tart. Jó zamatos nemes kadarka bor piros 48, Bor eladás. a fehér 52 koronáért kölcsön hordóban is 50 literen felüli mennyiségben Rácz Ferencznél kaphatók. Fazekas József épitőmesternek a ref. temetői Kovács Lajos utczai sarok telke örök áron eladó, elnemkelés esetén haszonbérbe kiadó. Ugyan a fentnevezettnek 400 liter kisüstőn főzött törköly-pálinkája és 100 hektoliter fehér bora van eladó. Levélbeli kérdezősködésre szivesen válaszol. Eladó nyárfa. J A Tanárky" féle földvári ingatlanon mintegy 200 szál kisebb-nagyobb nyárfa eladó. A föltételek a közjegyzői irodában megtudhatók. Eladó ház és szőllő. Szarvas Dánielnek a czeglédi és abonyi ut mentén levő ujonnan épült háza, mely áll: 4 szoba, konyha, speiz és egy nagy éléskamra, pincehelyiségből, továbbá a Lencsésvilágosban levő 3 vékás jókarban levő szőllője özv. Deák Lajosné szomszédságában örökáron eladók, Értekezhetni a fenti tulajdonossal, IV. ker., 269 sz. lakásán. Értesités. Tisztelettel értesitem a nagyérdemá közönséget hogy Budapesten a m. kir. Technológiai Egyetemen tartott szaktanitói tanfolyamról haza érkeztem s üzletem vezetését átvettem. A fenti tanfolyamon részemre kiadott szaktanitói oklevél biztositékot nyujt arra, hogy minden e szakmába vágó munkát szakszerűen, a legkényesebb igényeket is mindenben kielégitően készitek. Tisztelettel értesitem azon tisztelt szaktárs urakat, kik a férfiruha szabászatban kiképzést óhajtanak nyerni, nálam jelentkezni sziveskedjenek. Midőn a n. é. közönségnek az eddig irántam tanusitott bizalmát megköszönöm, kérem továbbra is szives pártfogásukat. Tisztelettel Tóth Jenő, férfiszabó, szaktanitó. Üzlet: IV. ker. Rákóczy-utcza 324.

6 11-ik évfolyam. Földbirtok és szőlő eladás. Nagykőrös és Vidéke. Rácz Ferencznek a hossznhát alatti 14 és fél katasztrális hold szántóföldje vetéssel együtt is kedvező feltételek mellett örök áron eladó. Elnemkelés esetén akár egészben vagy négy részre osztva is haszonbér kiadó. Á bokrosi középső hegyben levő szőlője, valamint a Tázerdő elején jókarban levő szőlője szintén kedvező feltételek mellett eladók; értekezhetni lehet a tulajdonosnál. 1. ker. 9. sz. alatti házánál. Kiadó föld. Szalay György városi tanácsnoknak nyilasi 168 katasztrális hold tanyás földbirtoka év Szentmihály napjától kezdve haszonbérbe kiadó. Értekezhetni tehet a tulajdonossal a városházán. Eladó házak. VI. kerület 240. számu ház Horváth István-féle ház szomszédságában örök áron eladó, értekezhetni Szívós Ferencz I. kerület 299. számu lakásán. 1 3 Néhai Bagi Zsigmondnénak X. ker számu háza, mely áll 2 szoba, 2 konyha, 1 kamra és mellékhelyiségekből 185 négyszögöl területen örök áron eladó, értekezhetni lehet Petes Lajos megbizottal X. ker számu vagy Eczetes Ferencz tulajdonossal Kispest, Rákóczy-utcza 122. szám alatt. 1 2 Az I. ker., 191. szám alatti Sarkadi-féle ház, a Cseri iskola átellenében, a város által utcza szabályozás folytán hozzáadott saroktelekkel, előnyös árban eladó. A vételár nagyrésze olcsó kölcsön gyanánt rajta maradhat, értekezhetni lehet a Nagykőrösi Közgazdasági Bank igazgatóságával. 2 2 Néhai F Kovács Sándor örököseinek IV. ker., 396. sz. házok Kupai Kovács Zsigmond ur szomszédságában mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra és pinczéből több mellékhelyiségekből szabadkézből örök áron eladó, értekezhetni az örökösökkel IV. ker sz. 2 3 SZABÓ DÉNES-nek I. ker sz. háza Fábik László szomszédságában mely áll 1 szoba, 1 konyha éléskamra és mellékhelyiségekből örök áron eladó ; értekezhetni a fenti szám alatt. 3 5 PAPP GYÖRGY II. ker sz. háza Fehér Péter szomszédságában mely áll 2 szoba, 1 konyha, 2 éléskamra és nyári konyhából, 395O-Ö1 területű udvartér és lugasos kerttel, ivó kuttal és egyébb mellékhelyiségekből örök áron eladó; értekezhetni I. ker. 46 szám alatt, Buz kisasszony házában, a katholikus templom szomszédságában. 3 6 Balogh József 1. ker. 66 sz. háza örök áron eladó. Esetleg egy lakással és mellékhelyiséggel, több évre bérbekiadó; értekezhetni lehet a helyszinén a tulajdonossal Szűcs István ácsmester IV. ker sz. háza örök áron eladó, vagy az uj épület mely áll jelenleg egy suszter üzlet, 2 szoba, konyha, éléskamra és egy nyitott folyosóból bérbe is kiadó. A műhely szobának is átalakitható ; értekezni lehet a tulajdonossal. Harczi Istvánnak VII. ker. Darvas u számu háza, mely áll 2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyiségekből, 204 négyszögöl udvartérrel kedvező fizetési feltételekkel örök áron eladó; értekezhetni lehet a tulajdonossal a fenti szám alatt. A nyársapáti-ujfaluban, a hentes-üzlet mellett, két egytagban álló házhely igen kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezhetni az irodán 6-ik oldal. 10-ik szám. X. ker sz. ház Fitos Ambruzs szomszédságában, mely áll 3 egymásba nyiló padlózott szobából, konyha és éléskamrával, üveges ganggal, cserép kályhákkal ellátva, valamint több mellékhelyiségekből, örök áron eladó; értekezhetni a fenti szám alatt, a tulajdonossal Karai Istvánnak X. ker sz. háza a gátoldali iskola szomszédságában, mely áll 3 szoba, 1 konyha, 2 kamra és mellékhelyiségekből, 283 négyszögöl udvartér és vetemény kertből örök áron eladó; értekezhetni a fenti szám alatt a tulajdonossal. X. ker sz. ház, Piliczer Jenő szomszédságában, mely elvan látva 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra, cselédszoba, fürdőszoba, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkél, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. KÖRTVÉLYESÍ SÁNDORNAK IX. ker. 253 b. sz. háza, 480 -öl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz és ucsai János szomszédságukban, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, kedvező fizetési feltételek mellett forintért örök áron eladó: értekezhetni Kiss Ambrus járásszolgával vagy a fenti tulajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e lap kiadóhivatalában. ] özv. Kopa Gergelyné-féle ház IV, ker szám alatt Hegedűs Dénes úr szomszédságában örök áron eladó; értekezhetni Marsó Jánossal, 1. ker sz. a. Palócz Teréz V ker. 133 számú háza mely áll 2 szoba, 2 konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből s nagyobb területű konyhakerttel örök áron eladó. Értekezhetni az irodán. IV. ker., Vasút-utcza 160. sz. ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, külön ismét 1 szoba, konyha, éléskamra, s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. háza, mely elvan látva 7 szoba, külön lakásokra beosztva, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekkel, 225 -öl területen, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Eladó földek. Szőlő és főldeladás. A külső tázerdőben 5 és fél kat. hold szőlő s veteményföld megfelelő épületekkel ellátva, kedvező feltételek mellett örökáron eladó, értekezhetni lehet a tulajdonossal, Hegedűs Dcnes urral IV. ker sz. alatt. A birtok közvetlen a vasut mellett a várostól 2 kilométerre fekszik, nyaraló telepnek igen alkalmas Soós Lajosnak a kécskei határban Szekerka szomszédságában 11 hold földje örök áron eladó, értekezhetni a tulajdonossal, Nagykőrösön VII., kerület, 110. szám alatt. 2 3 MÉSZÁROS LIDIA okl. szülésznőnek a felsőjáráson 10 hold jóminóségü szántó földje Czakó Sándor féle föld szomszédságában az iskola dűllőben, örök áron eladó; értekezhetni lehet a tulajdonosnövel IV. ker, 430. sz. alatt Szappanos Sándor ur szomszédságában. 3 3 Eladó föld és szőlőbirtok. Bagó Jánosnak a homolytályon 2. járás 90 sz. alatt 24 hold földje melyben 4 hold szőlő is van, az alábbi gazdasági épületekkel örök áron eladó, melyen 1 lakóház, 2 szoba, konyha, kamra és egy külön álló 1 szoba, konyha, pálinkafőzővel; továbbá 16 drb. jószágra való istálló, 80 drb. sertésre való hizlaló, egy külön álló 100 hektóliter borra való tégla pincze, 140 kocsira való tégla trágyagödör, 50 kasra

7 7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. való szép méhes. Ezen birtokon van egy világhirű remek hársfa ; értekezhetni a tulajdonossal a helyszinén. 4 6 Ifj. PATONAI PÁLNÉNAK a Szurdokban Jakabházi Sándorné szomszédságában lévő 12 hold szántó és kaszáló földje örök áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó; értekezhetni a fenti tulajdonosnővel X. ker sz. alatt. 3 4 VÁRKONYI AMBRUS-nak a törteli Ludasban Dézsi Balázs féle föld szomszédságában levő.30 hold tanyás földje ugyszintén a homolytályszélben, a nyomási düllőben, Székely József szomszédságában 3 hold tanyás földje örök áron eladók ; értekezhetni a tulájdonossaí a Bokroson X. ker/392. sz. alatt. 3 6 JÁRVÁS GÁBOR Nagykőrösi lakosnak Kocséri határban a VII. düllőben levő 44 kat. hold földje gazdasági épületekkel egy tagban vagy esetleg 5 holdas részletekben is eladó, elnemkelés esetén haszonbérbe is kiadó; értekezhetni a fenti tulajdonossal Nagykőrösön III. ker. Örkényi utcza 218. szám alatt KAPU PÁL czeglédi lakosnak a nyársapáti vasutál lomás közelében 146. hold szántóföld, melyből 22 hold szőlő és 7 hold erdő egészben vagy kisebb részletekben is, házhelyeknek örök áron eladó. Értekezhetni a fent nevezettel Czegléden, VI., 55. szám alatt, vagy Jó Kálmán városi hivatalnokkal Nagykőrösön. PUSZTASZENTKIRÁLYON Kiss Ferencz szomszédságában, 20 és fél kat. hold területű, jóminőségű szántó és kaszáló föld, 2 hold jókarban lévő szőlővel és gazdasági épületekkel, örók áron eladó. Értekezhetni F. Kovács Lajos Pusztaszentkirály Kocsér Kecskeméti hármas határnál 175. sz. lakos tulajdonossal, vagy az irodán. A FELSŐJÁRÁSON Fehér János szomszédságában 30 kat. hold szántó és kaszálló föld, szép gyümölcsös kerttel, jókarban lévő gazdasági épületekkel, örök áron holdanként 325 frtért eladó. Értekezni lehet az irodán Kiadó föld. Cseri Ferencznek a hangácson Papp Imre szomszédságában 24 kat. hold tanyás földbirtoka haszonbérbe kiadó; értekezhetni a fenti tulajdonossal VIII. ker. 72. sz. lakásán. özv, Soós Pálnénak zsiroshegy elején néhai Torma HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatti lakosnak Lajos féle föld szomszédságában 2 vékás szőlős és vetemény földje több évre haszonbérbe kiadó : értekezhetni a Zsiroshegyben Gyulai András szomszédságában 9 hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy Soós Pállal VI. ker. 224 szám alatt. 1 2 apróbb részletekben is örök áron eladó; értekezhetni a fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában, KOCSÉR KÖZSÉG XII. düllőjében a jászkarajenői BALOGH KÁROLY-nak a hosszúhátban 10 vékás ut mentén fekvő 20 és fél kat. holdnyi tanyás földje Majerszky Vilmos jegyzőnek évi szept. 29-től sza- jókarban lévő szőllője, melyből, 6 vékás terület szántó föld Antal Sándor szomszédságában örök áron eladó ; értekezhetni a fenti tulajdonossal X. ker számu badkézből haszonbérbekiadó. A feltételek tőle tudhatók meg. lakásán. Özv. Suba Józsefnénak a Zsiroshegyben levő vetemény földje, mely uborkaföldnek igen alkalmas Bende Pál szomszédságában, feléből vagy haszonbérbe kiadó, értekezhetni lehet X. ker. Zrinvi u sz. alatt. Eladó szolok. Jani Ferencznek a temetőhegyben a mintakert és a Madár örökösök szomszédságában 6 vékás területű szőlő és vetemény földje, mely házhelyeknek is igen alkamas; továobá, a tázerdőben 7 vékás szőllő és vetemény földje >rök áron eladók, értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal IX. ker. 81. számu lakásán. 1 2 Szivós Antalnak kálmán-hegyben levő 822 négyszög öl területű szőllője és vetemény földje Sági Ferencz tanitó szomszédságában örök áron eladó, értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal VI. kerület 225. számu lakásán. ÖZV. FAKAN ANDRÁSNÉNAK a pöczöki bánomban 3 vékás területű szőlője Gályás László szomszédságában örök áron eladó; értekezhetni Borscs Ferencz házában Bokroson a tulajdonoszal. 0-1 Szurdok dűlőben 5 holdas szőlő örök áron eladó. Felvilágositást ad dr. Fodor Sándor ügyvéd Kecskeméten és Salamon Sámuel tanitó Nagykőrösön. özv. Izsó Pálnénak a zsiroshegyben levő 6 vékás területű szőlője és veteményföldje, Papp Emma birtoka szomszédságában szabad kézből örök áron eladó, értekezhetni a tulajdonosnővel VIII. ker., 63. sz. lakásán. 2 3 K. Kiss Imrének a hosszuhátban levő 6 vékás szőlő és veteményföldje Forró Pál szomszédságában kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, esetleg bérbe is kiadó. Ugyancsak nevezettnek egy verem répája is van eladó métermázsánként 2 korona, értekezhetni Szűcs Sándornál IV. ker. 87. sz. 2 2 ZSIROS HEGYBEN, Szűcs Balázs szomszédságában öl területű jókarban levő gyümölcsös szőlő örök áron eladó. Q KOPA IMRE és László belső tázerdőben mintegy 5 vékás területű szőlő és vetemény földjük, Győrfi Sándor és Tövis Ferencz szomszédságokban örök áron eladók ; értekezhetni az örökösökkel a felszegi ovodában II. ker szám alatt. 3 3 KOROKNAI JÁNOS-nak a Zsiroshegyben levő mindkét szőlője vetemény földjével együtt, az egyik dr. Szabó Mihály szomszédságában kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladók ; értekezhetni a fenti tulajdonossal VIII. ker sz. alatt. Papp Ferencz bérkocsitulajdonosnak a Tázerdőben levő 7 vékás területű szőlő és veteményföldje Kocsis József szomszédságában örök áron eladó, Értekezhetni IV. ker. 9. szám alatti lakásán. özv. DOBAY JANOSNÉ urnőnek a középbokrosi szőlője egészben vagy két részben örök aron eladó; értekezhetni a fenti tulajdonosnővel X. ker. Losonczy utcza 44 sz. alatt. BELSŐ TÁZERDŐBEN, a Czegledi-utban, Papp György szomszédságában 616 -öl középkarban levő szőlő ambitusos gunyhó, zsindely tetővel ellátva, örök áron eladó. Értekezni lehet az irodán. LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Mcskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, két szakaszban is, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. KÜLSŐ TÁZERDEI hegyben, Szatmáry-féle 3 vékás területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltélelek mellett örök áron eladó.

8 8-ik odal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. LENCSES VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. A LENCSÉS VILÁGOS legelején, nh. Dobos Andrásné szomszédságában 865 -öl területű, igen jókarban lévő, 6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. Kiadó lakások. özv. Józan Ferencznének a házánál 1 szoba, 1 konyha, és egv fáskamra Papp Gedeon szomszédságában bérbe azonnal kiadó ; értekezhetni IV. ker. 319 sz. alatt. Farkas László zenésznek IV. k. 434 szánni házánál 4 szoba, 1 konyha 1 kamra 1 mosókonyha 1 fürdőszoba 1 pincze és padlás, szőlős kerttel és villany bevezetéssel több évre bérbe kiadó esetleg örök áron eladó; értekezni a tulajdonosai a helyszinen. özv. F. Szabó Jánosné VI. ker. 61 számu házánál egy 2 szoba, konyha, kamra és fáskamrából álló lakás május hó l-ére kiadó ; értekezhetni fenti szám alatt a tulaldonosnővel. 1 3 Ozv. CZIRA LAJOSNENÁL a Kecskeméti-utcza VII. ker. 2. sz. lakásán egy 2 szobás lakás, konyhával, fürdőszobával, éléskamra üvegezett és nyitott verendával május elsőre vagy azonnal is kiadó, ugyanott egy jókarban levő kapu és egy istállórács is van eladó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. 2 2 Özv. NAGY SÁNDORNÉNAK I. ker. Szarvas-utcza 242. sz. alatt lévő házánál 2 szép szoba s egy konyha megfelelő mellékhelyiségekkel május l-re, esetleg hamarább is kiadó. GÖBÖLYÖS SÁNDOR tanitó ur Szolnoki utczai házánál VI. ker. 5. sz. a. egy nagy világos műhely a hozzá tartozó mellékhelyiséggel f. évi május hó 1-től bérbe kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. SZIVÓS ESZTERNEK X. ker sz. házánál, 1 szoba, 1 konyha, éléskamra május 1-től kiadó, értekezhetni a fenti szam alatt a tulajdonosnővel. 3 3 VII. KER. KECSKEMETI-UTCZA 229. sz. háznál egy uri lakás, 2 utczai szoba, konyha, éléskamra, üveges ganggal május l-re kiadó, értekezhetni a fenti szám alatt vagy pedig e lap kiadóhivatalában. 3 3 HORVÁTH LAJOS füszerkereskedőnél az emeleten három szobás lakás megfelelő kényelmes mellékhelyiségekkel május hó l-re kiadó KELECSÉNYI LÁSZLÓ I. ker. Jókai-u. 100 sz. házánál 1 szoba, 1 konyha, éléskamra fásszin padlás, május l-re kiadó. 3 3 BALÁZS ANTAL I. ker sz. házánál áthelyezés folytán megüresedett egy 3 és egy 2 szobás lakás üvegezett folyosóval, villanyvilágitással, konyha éléskamra stb. mellékhelyiségekkel együtt f. év. május hó 1-től, esetleg azonnal kiadó. Egészséges száraz lakás, szép kilátás és az udvarban jó ivóviz. IRODA VAGY IPARI CZÉLRA kiválóan alkalmas világos, ujonnan épült földszinti 2 szoba külön-külön vagy együtt is májusra kiadó Kertész Gyula piacztéri házánál. KÉT ESETLEG 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel, május 1 -tői kiadó: értekezhetni Papp József tanitónál. SOMOGYI BALÁZSNAK VII. ker., 5. sz. háza f. évi május 1-től haszonbérbe kiadó, és a temetői két házhelye kedvező fizetési feliételek mellett örök áron eladó; értekezhetni a tulajdonossal IV. ker. 39 sz. alatt. özv. D. TÓTH FERECZNÉ-nek X. ker. Szolnoki-u. 8. sz. házánál egy-két lakrész f. év május 1-től kiadó; értekezhetni lehet a fenti szám alatt a tulajdonosnővel. A piacztéren egy csinos butorozott szoba külön bejárattal kiadó, czim az irodán. BOTOCSKA FERENCZNEK II. ker. 3. sz. alatt ujjonan épült házánál a csirkepiacztéren 2 szoba esetleg 3 szoba és konyha május 1-től vagy azonnal is kiadó; ugyanott egy üzlet helyiség azonnal külön is kiadó, Értekezhetni a tulajdonossal. SZŰCS FERENCZ lakatos mester VI. ker. 95 számu házánál egy bolt helyiség azonnal kiadó: értekezhetni a fenti tulajdonossal. Vegyesek. Lővi József vendéglősnél egy táblás kocsi és egy gödör trágya van eladó ; értekezhetni a tulajdonossal VI ker. 176 sz. alatt. Egy jómegjelenésű fiatal asszony aki a háztartás minden ágában jártas, gazdaasszonynak, házvezetőnőnek, takaritónőnek, vagy kis gyermekek mellé ajánlkozik családos vagy magános urhoz is. Cim meg tudható VI. ker sz. alatt vagy e lap kiadóhivatalában. 1 2 Bakonyi Lajos vas és füszerkereskedésében Nagykőrösön tanulónak egy erős testalkatú fiu felvétetik. VI. ker sz. háznál 2 gödör i. rendű tngva pénzért vagy ugyanannyi homokfuvar ellenében eladó Máthé Gyula tulajdonosnál. 0 1 Bor eladás. Zsoldos Lajos III. ker. 243 sz. házánál 1908 évi termésű fehér ó-bora van eladó, hektóliterenként 60 kor. Eladó Nagykörösön a sertés-piacz mellett egy szép szál makkfa (prima) 10 m. hosszu, ipari czélokra is igen alkalmas, értekezhetni lehet Pesti Pál tanitó urral, lakik VIII-ik ker., 78. sz. alatt. 2 2 Egy fűszer és trafikhelyiség, melyben jelenleg is füszerüzlet van, lakással együtt más vállalat miatt május hó 1-től berendezéssel, vagy anélkül is haszonbérbe kiadó, értekezhetni 1. ker., 58. sz. alatt Marton Károly tulajdonossal. 2 3 Egy jó fiu tanonczul felvétetik Horváth Lajos füszerés csemege kereskedőnél Nagykőrösön Segesvári Imre asztalos mesternek, minden féle czélra alkalmas külön féle méretű akáczfa oszlopnak való nagy mennyiségben eladók, lakik I. ker. 164 szám alatt. Egy jókarban levő zongora jutányos árban eladó. Megtekinthető özv. Balog Péterné urnőnél IV. ker. Rákóczy-ut 141. sz. Elsőrendű vadonatuj Singer varrógépet 35 forintért szállitok 5 évi jótállassal. Használt varrógépek 15 forinttól kezdve kaphatók. Raktáron tartok varrógép részeket és kellékeket. Tisztelettel Frank Zsigmondne utóda : Weisz F. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. lakos, ácsmesternek 2 drb. saját készitményü, teljesen uj mángorlója igen jutányosan eladó.

9 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 9-ik oldal. 10-ik szám. Telefon szám 43. M Á R T O N T E S T V É R E K Telefon szám 43. általános vas- és gépipari műhelye CZEGLEDEN, Marton Zsigmond okl. gépész-mérnök III. ker.. Szövetség-u (a pályaudvar mellett) házában. Mezőgazdasági gépek és alkatrészek, cséplőgépek, velőgépek, aratógépek, ekék stb, Benzin, nyersolaj stb. M OTOROK javitása. Locomobilok MAGÁNJAROKKÁ átalakitása. MÉRLEG javitás. Törött alkatrészek, vas- és fémöntvények legujabb módon való (autogén) forrasztása. GŐZKAZÁN javitás. GÉPRAKTÁR. Polgárdi kö- és mészipartelepek részv. társ. felhivja figyelmét vegyileg oltott pormeszére, mely permetezésre felülmulja az eddigi oltatlan meszet. Pormész kezelése igen egyszerű, öt percz alatt kész. salakja nincs, minden hasznavehetetlen rész ki van belőle szitálva, valamint jóval olcsóbb, mint azoltatlan mész. Minta megtekinthető és meg is rendelhető. SOÓS L Á S Z L Ó szőlőnagybirtokosnál. Nagykörösön VII ker. 115 számu lakásán. Badacsonyvidéki finom hegyi borokat kölcsön hordokban, szőlőoltványokat, szőlőveszőket a balatonmelléki legjobban bevált fajokból, legjobb minőségben, anyagi felelősség mellett szállit Balogh Gyula, szőlőgazdasága Balatonhenye. Ár egyzék ingyen. Nincs többé gyomorfájás A szabadalmazott kakukfü keserü (elix fumm. off.) háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a makacs étványtalanságot, hányingert, gyomor-idegességet, hasmenést és mindennemű gyomorfájást. Kapható a készítőnél: Hankovszky Imrénél, Gödöllő Szöllő-utcza 9. Főraktár: Török József gyógyszertára Budapest, és Fenyves István drogériájában Nagykörösön. 6 kis üveg ára 4 K 80 f. 6 nagy üveg ára 12 K, 12 kis üveg ára 9 K, 12 nagy üveg ára 21 K. Szétküldés utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. Kronos" petroleum Auer égők minden lámpára 100 gyertyafénnyel 8 korona. Szélmotorok szivattyu és gépüzemre. Viztartányok és szivatyuk minden kútmélységre. Acetylen-égők, készülékek, üvegek, csövek, csapok. "Puratylen" a legjobb acetylen gáztisztitó. Beagid készülékek. Meteor carbidlámpák 6 órai égésre darabja 4 K. Lakos Nándor és Társa Budapest, VII., Damjanich-u. 30. Telefon: Árjegyzék ingyen és bérmentve. Viszonteladók mindenütt kerestetnek. Nagykőrös, Kecskeméti-utcza. Ajánlja minden rendszerű és a legjobb gyártmányu varrógépei kedvező fizetés mellett 5 évi jótállással. Úgyszintén mindenféle gépekhez alkatrészek a legjutányosabb Értesítés. szappanfőző áron Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű 1-ső rendü hófehér és II-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását özv. Kapus Andrásxté, szappanos mester. Nagykőrösön, I. ker. 243 szám. Tokaji gyógyaszú kitűnő gyógyszer vérszegényeknek és lábbadozóknak, 4 félliteres postacsomag frankó szállitással 10 korona. NAGY TESTVÉREK szőlőbirtokosoknál, Tállya. (Tokaj- Hegyalja.) HIRDETÉSEK felvétetnek szódát, A KIADÓHIVATALBAN.

10 II-ik évfolyam. 12-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. E G É S Z S É G É R Ő L V A N S Z Ó! Nézze meg a tuloldali rajzot Szent és vegye tudomásul, István hogy sok-sok védjegyű ezer ember egészségét a DUPLA MALÁTASÖRNEK köszöni. A Szent István védjegyü Dupla Malátasör Ha gyógyereje fogalommá vált, amit nemcsak óriási kelendősége, de az is igazol, hogy ezt a világhírü magyar sört az egész földgömbön utánozzák. vérszegénységben, idegességben, gyomor- vagy tüdőbajban vagy álmatlanságban szenved, ha lábbadozó beteg: igyék Szent IstvánDuplaMalátasört! Főraktár: ROSENFELD SOMA sörnagykereskedőnél Kapható minden fűszer- és csemegeüzletben és kávéházban. Nagykőrösön, ahol mindenféle legjobb sörök nagyban kaphatók. Gyártja a Polgári Serfőződe Kőbányán. Vigyázzunk a vásárlásnál a Szent István védjegyre" mert számtalan utánzat van forgalomban.

11 10-ik szám 1 l-ik oldal. Nagykörös és Vidéke 11-ik évfolyam.

12 10-ik szám. 12-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. MOLNÁR DÁNIEL kályhagyára és szobrászati műterme NAGYKÖRÖS. Ajánlja Alapíttatott: saját találmányu szabadalmazott gyorsmelegítő kályháit a legnagyobb helyiségek befűtésére is, mely már többszörösen kipróbálva, kitűnően bevált. Készitek továbbá takaréktűzhelyeket és kandallókat minden stilben. Raktáramban úgy a kályhák mint a tűzhelyek fellállitva megtekinthetők. Az általam végzett munkákért a legmesszebbmenő felelősséget vállalok. Teljes tisztelettel: Molnár Dániel. Farkas József szoba- és diszitő festő Nagykőrös VI. ker., Encsi-utcza 17 a. Elvállal minden e szakmába vágó munkát, ugy helyben mint vidéken is a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig. Mersékelt árak mellett. Egy jó fiai tanoncznak fizetéssel felvesz. Értesítés. Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, miszerint atyám szijgyártó üzletet átvettem, és én az eddigi árakhoz képest minden e szakmába vágó czikkeket, ugymint: lószerszámok és javitások, ostor, ostornyelek, gyapjú-izzasztók, kulcsok és csatneműek fekete vagy sárga rézből ezentúl gyári árban kaphatók ; úgyszintén lószerszám-festék és finomkenőolaj legjutányosabb árban kapható. A nagyérdemű közönség becses pártfogását teljes tisztelettel kéri IFJ. LIBÁSY LAJOS szijgyártó-iparos, Nagykőrösön, a rom. kath. templom átellenében. DABIZS LÁSZLÓ INGYEN kap egy pompás hangverseny - beszélőgépet, ha 10 lemezt vásárol 20 forintért de csakis szappan- és czementlapgyára, fűszer-, festék, és építkezési anyagok nagykereskedése Nagykőrösön, Kossuth Lajos-utcza. Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. figyelmét felhivni saját gépjeimen készült egyszerű és diszes czementlapjaimra, elsőrendű pálmaolaj szappanra, hófehér, kőmentes mészre, beocsini- román és portland czementre, melynek egyedüli elárusitása nálam van. A cséplésre és téli idényre, bel- és külföldi nagydarabos és dió szén, 130%-os szappan főző szóda kizárólag csak nálam, valamint a felsorolt áruk is a legolcsóbb áron szerezhetők be. Kérem a n. é. közönség becses pártfogását tisztelettel Dabizs László, kereskedő. Steril Sándor magánmérnök egészségügyi berendezések vállalata Telefon 94. KECSKEMÉT Telefon 94. Tervez, ellenőriz és kivitelez : központi fűtés, vizvezeték és csatornázási berendezéseket. Szivattyuk, motorok, gőz, viz csatornázási csövek és szerelvények raktára. Tömitési anyagok, fürdőberendezések, fertötlenitő gépek, kórházi berendezések és felszerelések. Gőzkazán és gépek állandó ellenőrzése. Növényházak melegvizfűtéssel, saját rendszer. Terv és költségvetés dijtalan. Wágner a Hangszer királynál Budapest, József-körut 15. szám. Okvetlen kérjen árjegyzéket! Javitó műhely. Előnyös lemezcsere! A dr. G. Schmidt főtörzs, és tisztiorvos-féle FÜLOLAJ Gyorsan és alaposan gyógyit időszakos süketséget, fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült esetekben is. Egyedül kapható, üvegje 4 kor. Török József gyógyszertárában, Budapest, Király-utcza 12. szám.

13 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám 13-k oldal, Ujbutorés varrógép üzlet! Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. figyelmét felhívni dúsan felszerelt bútor, kárpitos és varróqép, raktáramra, ahol ugy készpénzért, mint részletfizetésre a lego'csóbb árak mellett a legmodernebb bútorok kaphatók Raktáron tartok a legkényesebb igényeknek is megfelelő mahagóni, palisander, czitronl, cseresznye, dió és tö.gyia saját színben készült háló- és ebédlő berendezéseket, egyszerűbb matt és félmatt szekrényeket, háztartási puhafa /bútorokat, plüs és bőréiványok&l mindenfele szinlxn és kivitelben, síékekei a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig, és különféle vaságyakat a legolcsóbb árak mellett. A legmodernebb bútorokkal oly dús raktárt rendeztem be, hogy teljesen válik a vidékről való hozatal is az ezzel járó tetemes költség. A 11. é. közönség b. pártfogását kérve, maradok tisztelettel íüggécytartóbat feleslegessé Olcsó árak. (Csirke-piacztér.) PERONOSPORA ANTI A VILÁG LEGJOBB PERMETEZŐSZERE. A VILÁG LEGJOBB RÉZKÉNPOROZÓSZERE. PICK H. és TÁRSA BUDAPEST, V., AKADEMIA-UTCA 16. sz. Legolcsóbb gyári árak. Prospektus ingyen es bérmentve. PICK-NICOTIOL SZŐLŐMOLY. GYÜMÖLCSPONDRÓ stb. stb. RADIKÁLIS UNIVERSOL IRTÓSZERE. Erősiti a növényzetet. Védi üszök, korom, Valamint mezei egerek, Vadak és rovarok pusztitása ellen. Diadal" tyukszemirtó. Fájdalmas tyúkszem és bőrkeményedéstől megszabadulhat 4-5 nap múlva ha egy doboz Diadal" tyukszemirtót vesz 30 fillérért. Utasítással ellátva egyedüli árusítók: Jás'vás ^est^é^ek vegyeskereskedők nagykörös, Kosswíh Iiajog-iiica 332, szám Kincset ér JorDy-jéleJíollaníi 3 király tea, VETŐMAGPÁCZ mivel nemcsak hashajtó, hanem egyúttal étvágy javító, gyomor tiszti tó, emésztést elősegítő, bélműködést szabályozó nemkülönben a legmakacsabb gyomorbajon is segit. Csomagja (kbl szeri használatra) gyógytárban 50 fillér. Minden gyógytárban kapható. A szabadalmazott biztonsági fülbevalózár feltalálója és gyáitója. Téli estéken kellemes szórakozást nyujt egy tü és tölcsérnélküli Pathéfon, melyhez a legújabb darabokat tartalmazó lemezek Weisz Lajosnál kaphatók. Elvállalok villamoscsengöés házitelefon berendezéseket. Szolid Van szerencsém a n. é. közönség b. figyelmét felhivni arra, hogy a legszabatosabban működő uj gépekkel megkezdtem a saját találmányú szabadalmazott fülbevaló biztonsági zárak gyártását. E biztonsági fülbevalózár bármely függőre alkalmazható s alkalmazása megakadályozza a fülbevaló akármilyen körülmények között kikapcsolódhatását. Régi fülbevalókra való alkalmazását e záraknak jutányosan elvállalom. Egyben van szerencsém szives figyelmébe ajánlani az őszi és téli idényre mindennemű s legdivatosabb ékszerekkel és menyasszonyi ajándékokkal dusan felszerelt raktáramat. Raktáron tartom a legpontosabban járó praecisiós zsebórákat, laliórákat és ébresztőket. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri kiváló tisztelettel WEISZ LAJOS, órás és ékszerész. Kinek szemüvegre van szüksége, nálam minden üveget raktáron talál. Mindennemű e szakmába vágó javításokat gyorsan és jutányosán elkészítek. Nálam vásárolt karikagyűrűbe a nevet ingyen vésem be.

14 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. 14-ik oldal. Sárréti Daróczy Sándor festőművész műtermében Budapest, VIII. ker., Pál-u. 8. (József-körut sarokház.) Eredeti madonnák megrendelésre festhetők a Szépművészeti Muzeum képtárából: valamint az összes szent- és oltárképek legszebb kivitelben. Családi arczképek: mellképek, térdképek, álló és ülö helyzetben, szalon, diszmagyar és katonai diszruhában ; miniatűr és életnagyságban ; valamint táj-, élet- és csendélet képek, rendkívül finom érzéssel és diskrét egyéni művészettel, igazán jól és szépen megfestve, mint szemet és lelket egyaránt gyönyörködtető müvei SÁRRÉTI DARÓCZY SÁNDOR Budapesti Festőművésznek már eddig is sok fővárosi és vidéki szalon elsőrendü gyönyörü és értékes diszét képezik. A vagyonos magyar műpártoló közönség becses figyelmébe ajánlja kedves családtagjai képeinek olajfestésben való megrendeléseit; mint általa is eddi g festett és még festendő mesterműveket. Műkedvelő hölgyek sikeres oktatást nyernek. Régi olajfestmények javítása vagy másolása sikerrel eszközöltetik. SÁRRÉTI DARÓCZY FESTŐMŰVÉSZ MŰTERME, BUDAPEST VIII., Pál-utcza 8. szám. (József-körut sarokház.) Régi czim : VIII., Söüz-utcza 3. Olajfestésű arczképek 300 koronától 1000 koronáig. és feljebb, különösen disz- és tanácskozó termek számára festve. Magyar, belga, franczia, legfinomabb minőségű anyagokból alkotva. Életnagyságban élő mintáról, a már nem élők képei fénykép után, valamint bárminemű képek felelősség mellett teljesen művészi kivitelben, levél utján is megrendelhetők: VIII., Pál-utcza 8. sz. a. SÁRRÉTY DARÓCZY Festőművész MŰTERMÉBEN Rajzolás és festészetből vagyonos hölgyek oktatást nyerhetnek. Válaszbélyeg. Régi olajfestmények javitása vagy. másolása sikerrel eszközöltetik. Fuchs Sándor épület- és műlakatos-mester. Budapest, VII. ker., Kisdiófa-utcza 8. Elvállal mindennemű lakatos mechanikai munkákat, ugymint épület vasalását, rollót, napellenzőket s diszrácsozatokat tűzhelyeket felelőség mellett és villamszerereléseket is! Költségvetést és rajzokat dij nélkül küldök. Költségvetést és rajzokat dij nélkül küldök.

15 15-ik oldal. 10-ik szám. Nagykőrös és Vidéke. II-dik évfolyam. Szabadalmi szám Szabadalmi szám Beck Károly épület- és műlakatos, szabadalmazott ablakszellőztetö készülék-gyára BUDAPEST, VII. KER., JÓZSEF-UTCZA 14. SZÁM. Igazgatók figyelmébe! drb. már használatban van. Mérték vétele végett szíveskedjék hozzám fordulni. Az egészség a fő! melyet csakis kellő szellőztetés által érhetünk el. A Beck Károly-féle ujonnan feltalált és szabadalmazott ablakszellőztetö készülék magyar gyártmány, mely most már felülmulja az összes külföldi és mostanáig alkalmazott szellőzőket ugy célszerűségben, jóságban, mint olcsóságban. Egészségügyi szempontból 45 fok nyitás által légvonat kizárva. Minden ablakra alkalmazhatók. Legnagyobb, legnehezebb és diszes Rendes ablakok, iskolák, intézetek és magánlakhoz Ablakszellőzök K 25- K 13 Költségvetések árai: Könnyebb szimpla Klosett ablakhoz ingyen. ablakokhoz K 9. K 7-60 Ablakszellőztető-készUlékeimet a következő nevezetesebb helyeken használják. Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi minisztérium Ref. főgimnázium. M. kir. Ludovica. Magy. kir. dohánygyár. Kispesti állami elemi iskolákban s több kórházban, iskolákban a fővárosban és vidéken is kitűnőnek bizonyultak. Megrendelések ugy helyben, mint vidékre gyorsan s pontosan eszközöltetnek. Szabadalmazott gyorsforraló légszeszégővel 40 o 4 gázmegtakaritás! Egy igen könnyen kezelhető, új, szab. készülékkel a legszebb fény és 40" o gázmegtakaritás érhető el és nagy előnye, hogy Invert-égőhöz és mindenféle gázlámpára alkalmas. Egy lánggal: 7 korona. Két lánggal: 10 korona. Szállítja : a Drezdai Világítási R.-T. Ausztria-Magyarország s a Balkáni államok vezérképviselője DRE5DNER T7ÁNDOR Budapest, VI. kerület Eötvös-utcza 25 a szám. Darabja szereléssel 3 korona. 25 brb. lágnál 10 <> engedmény. Szállítja: a jjerlini Világítási Készvénytárs. Magyarország és a Balkán-államok főraktára : DRESDNER NÁNDOR Budapest, VI. ker. Eötvös-utcza 25 a. szám.

16 II-ik évfolyam. 16-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke 10-ik szám. A párisi és berlini cosmetikai kiállitásokon az arany éremmel és érdemkereszttel kitüntetve. kés nélkül borotvál" Hygienikus borotválkozás vegyileg RASOL"-al kés nélkül. Egészséges! Kellemes! Olcsó! Egyszeri borotválkozás 8 fillérbe kerül. Helyben 1 doboz 35 drb. K 2'80, vidékre K 3.50 bérmentve készíti és szétküldi Rasol Vegyipari Vállalat Budapest, VI,, Eötvös-utcza 33. Főraktár: Török József gyógyszerészné lrikály-u. 12. Kapható drogueria és illatszerkereskedésekben és a készítő czégnél. Csemege alma kiváló finom minőségű egészséges példányok, Parmen, Törökbálint, Rozmaring, Batál legnemesebb fajokból vegyesen ötkilós postakosárral 3 50 korona, 25 kilós ládával 15 korona, 50 kilós ládával 28 koronáért. Stájer alma (compotalma) középnagy egészséges példányok métermázsánként 40 korona, 25 kilós ládával 11 korona, 10 kilós kosárral 5 korona. Vajoncz-körték legfinomabb télifajokból 5 kilós postakosárral 6 korona. Csemegeszőlő legszebb schaszla kilonként 2 korona. Álsnéria spanyolszőlő kionként 2 korona. Messinai sárga fajnarancs édes eredeti ládával 360 darabbal 10 korona, 180 darabos ládával 5*50 korona. Catániai vérpiros fajnarancs édes eredeti ládával 300 darabbal 11 korona, 15.) darabos ládával 6 korona. Catániai legjobb minőségű vérpiros fajnarancs eredeti ládával 200 darabbal vagy 160 darabbal 10 korona, eredeti 100 vagy 80 darabos ládával 5'50 koronáért, 5 kilos postakosárral 3 koronáért. Czitrom eredeti ládával 360 darabbal 9.50 korona, 180 darabos ládával 5 korona, ötkilós postakosárral 2.80 korona. Carfiol olasz eredeti kosárral 18 darabbal 3.50, ötkilos postakosárral 2 60 koronáért szállítja utánvétellel szavatolt fagymentesen csomagolva kereskedelmikertész Rákospalota (Pestm.) Sürgönyczim: Hoppe, Rákospalota. Az oly csunya és kellemetlen női arczszőr eltávolitására legalkalmasabb a RASOLIN" 1 doboz ára helyben K 2. Vidékre az érték előzetes beküldésével bérmentve K 2.50 utánvéttel K 2.70 Rasol Vegyipari Vállalat Budapest, VII., Eötvös-utcza 33. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Király-u. 12. Kapható drogueriákban és illatszerkereskedésekben és a készitőnél. A párisi és berlini cosmetikai kiállitásokon az arany éremmel és érdemkeresztel kitüntetve. özigazgatási ügyekben u. m. honossági, illetőségi, örökbefogadás, házassághoz diszpenzáczió (kihirdetés aluli felmentés) kivételes nősülési engedély kieszközlése, nagykorusitás, névmagyarositás, iparengedély megszerzése és közigazgatási ügyekben legmegbizhatóbb értesités adással szolgál. Ugyszintén bármely ügynek gyors és lelkiismeretes lebonyolitásáról, valamint a szükséges okmányok beszerzéséről gondoskodik FelIner Ármin közigazgatási és okmányszerző irodája Budapest, VI., Sziv-utcza 28 szám. Nyomatott Bazsó Kálmán könyvnyomdájában Nagykörösön

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő:

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő: és Vidéke 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 15. 7-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 15. 7-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség:

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. deczember 28. 44-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajcnő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 27. 9-ik szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. HIRDETÉSI

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

A gazdasági népoktatásról.

A gazdasági népoktatásról. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. január 18. 3-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és Szerkesztőség: Nagykőrös, X. ker. 186 sz. Felelős szerkesztő

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A Steiner-féle ház birtokbavétele.

A Steiner-féle ház birtokbavétele. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 8. 6-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN HETEN

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 8. 6-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. junius 8. 15-ik szám. Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. lova mindennemű

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. július 13. 20-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: Nagykőrösön Széchenyi-tér BAZSÓ

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság.

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. június 22. 17-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. szeptember 7. 28-ik szám. Gazdasági, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest,

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest, Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kőbányai Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253 1. Neved: Agócs Ágoston Albert Flóra Apró Anna Apró Péter Baksa Kristóf 2. Jelenlegi iskolád neve: Mezőkövesd Egri Kemény Ferenc EKE Gyakorló EKE Gyakorló Széchenyi István Katolikus iskola, Füzesabony

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben