Ha köhög??? Hurut pasztillát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha köhög??? Hurut pasztillát"

Átírás

1 I. évfolyam. Nagykőrös, február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő : BAZSÓ KÁLMÁN. Előfizetési dij: Egész évre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. Nyilttér sora 40 filér. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Apróhirdetés minden szó '2 fiit- Vastagabb betűvel 4 fill. Ezen lapot teljesen dijtalanul ingyen kapják Pestmegye összes községeinek Elöljáróságai, valamint Jásznagykunszolnok és Fejérvármegye nagy részében is, továbbá : Nagykőrös, Cegléd, Kecskemét, Félegyháza, Szolnok, Abony, Kocsér, Törtei, Ó- és Ujkécske, Jászkarajenő, Lajosmizse, Izsák, továbbá Budapest Szeged vasút melletti és a Tiszamenti községekben levő összes olvasókörök, kaszinók, testületek, pénzintézetek, vendéglősök, korcsmárosok, fodrászok stb. és minden egyes hirdettető. Olvasóinkhoz! Nagykőrös városának és vidékének közönsége már régebb idő óta szükségét érzi annak, hogy a kulturális haladás érdekében egy minden tekintetben megfelelő, jó és olcsó hirdetési lapja legyen; mely a gazdaközönség, iparosok, kereskedők és minden hirdettető igényeinek teljesen megfeleljen. Több oldalról megnyilvánult óhajnak tettünk eleget, midőn a Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye" cimmel egy kizárólag gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lapot adunk ki. Mivel mai időben minden ember csak úgy tarthatja fenn magát, ha megfelelő segédeszközei vannak arra, hogy mindent kevés pénzzel és fáradsággal elvégezhet. Egy egy embernek ezer meg ezer teendője akadhat és el kell neki mulasztani sokszor oly dolgokat, amelyek talán reá nézve fontosabbak, de nem végezheti, mert erre sem elég ideje, sem pedig megfelelő ismeretsége nincs. Nagyon sokan ha pl. eladni, venni, vagy haszonbérbe adni akarnak valamit, sokszor czéltalanul fáradoznak. Mindezek elkerülése végett sem fáradságot, sem anyagiakat nem kiméivé, a mai számmal oly lapot adunk a nagyközönség kezébe, melyben eladó és vevő egyaránt könnyen érintkezhetik egymással, bármilyen ingó, vagy ingatlan eladásával, vásárlásával, vagy haszonbérbe adásával. Az úgynevezett publikáció" "a mai igényeknek már nem felel meg, hogv az az illető, aki venni akar, esőben, sárban, szélben az utczán állva hallgassa végig az egyes eladó birtokok kihirdetését, mivel csak úgy futólag hallja, azt is elfejeti, amit tulajdonképen akar. Holott ha elmegy kiadóhivatalunkba, Széchenyi-tér 78. szám alá, mely a mai igényeknek mindenben megfelelő kényelemmel van berendezve, ott megtudhatja teljesen díjtalanul, pontosan, mennyi a birtok? Merre van? Kinek a szomszédságában? És hogy mennyi az ára? Lapunk hirdetési árai a legjutányosabbak, kizárva minden üzleti nyerészkedést, egyedül csak az a szempont vezérelt bennünket, hogy a hirdettetni akarók olcsón hirdettethessenek, mit már az is bizonyít, hogy az előfizetési árát egész évre csak 2 koronában állapítottuk meg. Lapunkat mind e mellett Pestmegye összes elöljáróságai és 100 községében az összes olvasó-körök, kaszinók, testületek, vendéglősök, korcsmárosok, pénzintézetek, fodrászok és minden egyes hirdető teljesen díjtalanul, ingyen kapja. Ezeken kívül még a szomszédos Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Fejérvármegye több községei és elöljáróságai is. Óhajtjuk, hogy e lap gazdag és szegény ember házánál egyaránt felkeltse az érdeklődést és egyaránt szeretetnek örvendjen; továbbá, hogy egy olyan lapot adjunk a magyar ember kezébe, mely minden politika kizárásával teljesen az adás-vevésnek, az iparnak, a kereskedelemnek, a forgalomnak, a város felvirágoztatásának éljen. Azt hisszük, nemcsak városunkban, de amerre e lap megy, mindenütt és mindenkit az a tiszta érzés fog táplálni e lap iránt, ami bennünket táplál, midőn ezt a Hirdetési közlönyt" a megjelent 1-ső számmal a nagyközönség szolgálatába bocsájtjuk. Lapunk azonban nemcsak a gazdasági, ipari és kereskedelmi szakmába vágó hirdetéseket közli, hanem hogy a fiatalság és bárki is könnyebben érintkezhessen és szórakozhasson egymással, hirdetési/közlönyünkben apróhirdetési rovat is van, hol mindenki csekély dijért hirdethet. Lapunk kezdetben havonta kétszer, 1-én és 15-én, legkevesebb 8 oldalnyi terjedőimmel, 5000 példányban jelenik meg, később, ha a szükség úgy kivánná, minden héten megjelenik. Erős-' meggyőződésünk, hogy uj lapunkkal a közérdeknek és városunk felvirágoztatásának fogunk hasznos szolgálatokat tenni s a midőn ezen hézagpótló újsághoz az igen tisztelt hirdettető közönség b. pártolását s lapunk iránti bizalmát kérve, vagyunk Nagykőrösön, január hó. Hazafias Tisztelettel, a Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye" szerkesztősége és kiadóhivatala. Ha köhög??? Hurut pasztillát mely a legmakacsabb köhögést, rekedtséget is azonnal elmulasztja, ügy eredeti doboz ára fillér. Kapható egyedül: Gerő Sándor Magyar korona gyógyszertárában Nagykőrösön.

2 2-dik szám. 2-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. I-sö évfolyam. I IV. ker., Vasút-utcza 160. sz. ház, mely elvan látva Eladó háza 2 szoba, konyha, külön ismét 1 szoba, konyha, éléskamra, I. ker sz M Cseri-fele iskola szomszédságában s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök lévő ház, mely elvan látva 4 külön lakrészel s benne jelenleg is 4 lakó van, 200 C-öl területtel, üzleti helyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök X. ker., Losonczi u. 41. sz. alatt lévő ház, mely elvan látva különálló 2 lakrészel s több mellékhelyiségekkel, örök X. ker sz. ház, mely elvan látva egy 4 szobás lakás, 2 konyha, 2 kantra s több mellékhelyiségekkel, örök V. ker. 11. sz. ház, mely elvan látva 2 utczai szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 2 üveggang, kamra, istáló, nyárifőzővel, kedvező fizetési feltételek mellett örök IV. ker sz., jókarban levő ház, mely elvan látva 3 szoba, vagyis 2 lakosztályra osztva, pincze, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mel- lett örök Nyársapáti újfaluban, a főtéren 180 -öl területű j házhely, kedvező fizetési feltételek mellett örök VII. ker. 22 sz. ház. mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra, az udvarán szép szőlővel s több mellékhelyiségekkel örök Izsó Imre vendéglősnek a VI. ker., Szolnoki-n. 15. j sz. háza, mely áll több rendbeli lakásokból és bármiféle j iparág folytatására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök I. ker. 19 a. sz. ház, közvetlen a piacz közelében, melv áll 3 szoba, konyha, éléskamra, több mellékhelyiségekből, 306 -öl területtel, kedvező fizetési feltételek mellett örök X. ker sz. ház, a főgymnásiummal szemben, mely elvan látva 4 szoba, konyha, kamra, pincze, az udvaron szép szőlő 2 utczai bejárattal, örök X. ker sz. ház, Piliczer Jenő szomszédságában, mely elvan látva 4 szoba, 2 konyha. 2 kamra, cselédszoba, fürdőszoba, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkel. kedvező fizetési leltételek mellett örök VIII. ker. 185 sz ház, mely elvan látva kényelmes lakással, s több melyékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételekkel örök X. ker sz. Barna-féle ház, közvetlen a kaszárnya közelében, mely áll 4 szoba, 2 oldalszoba. 2 kamra, konyha, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök VII. ker 133. sz. ház, mely áll 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből örök I. ker. 54. sz. ház, Wladár festő szomszédságában, mely egy 18 és egy 14 méter hosszú, külön-külön álló, zsindely tetőzett! épületekből, 2 utczai bejárattal. Előbbiben 3 egymásba nyiló padlózott és cserép-kályhákkal ellátott szoba, konyha, kamra, utóbbiban 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök I. ker sz. ház, mely áll 3 külön lakrészből, több mellékhelyiségekből, nagyobb területű konvhakertel, kedvező fizetési feltételek mellett örök II. ker. 33. sz. ház, Nagy Ferencz úr szomszédságában, mely áll 1 szoba, konyha, éleskamra és nagyobb területű konyha-kertel, kedvező fizetési feltételek mellet örök I. ker., Széchenyi-tér 157. sz. ház, közvetlen a csirke piacz téren, mely áll több rendbeli lakásokból s bármiféle iparág folytafására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök III. ker. 27. sz. ház. mely elvan látva 1 szoba, konyha, kamra, istáló és több mellékhelyiségekkel, üzleti helyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök I. ker sz. ház, Segesváry Imre szomszédságában, mely áll 3 szoba, oldalszoba, konyha, kamra és még két külön álló lakrésszel, 180 -öl területtel, örök áron eladó. Özv. Dubovszki Mihályné IV. ker sz. háza, Dr. Tordai Béla úr szomszédságában, mely áll 212 I-öl területből, 5 szoba, 2 konyha, éléskamra s több mellékhelyiségekkel együtt, örök Néhai Nyikos Ferencz-féle I. ker. 74. szám alatt lévő ház, mely áll 2 szoba, előszoba, konyha kamra és mellékhelyiségekből, örök Értekezhetni lehet a helyszínén, vagv az irodán. II. ker sz. ház. Szécsén Lajos szomszédságában, mely áll 2 szoba, konyha s több mellékhelyiségekből, 80 -öl területtel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök IX. ker. 253 b. sz. ház, 400 -öl területtel, 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési "feltételek mellett, örök Nagy Lajos szabómesternek 1. ker. 94. sz. háza, Molnár Sándor szomszédságában, 70 -öl területtel, 2 szoba, 2 kamra, konyha, több mellékhelyiségekkel együtt, örök Értekezhetni lehet a tulajdonossal, vagy az irodán. Mezei Gyuláné V. ker sz háza, mely áll 4 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekből, az udvaron szép lugassal, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Értekezhetni a fenti tulajdonossal, vagy az irodán. Élnem kelés esetén május l-re haszonbérbe kiadó. Molnár Lajos 1. ker. 81. sz. háza, mely elvan látva 7 szoba, külön lakásokra beosztva, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekkel, 225 -öl területen, kedvező fizetési feltételek mellett, őrök VI. ker sz. Csihalik-féle ház, mely elvan látva több kisebb-nagyobb lakásokkal, bármiféle üzleti helyiségnek igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök 1. ker. 32. sz. ház, Labancz Mihály szomszédságában, melv 200 -öl területtel, 2 utczára nyilik s elvan látva több rendbeli lakásokkal, üzleti helyiségnek is igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Ifj. Futó József 111. ker sz. adómentes új háza, mely áll 5 szoba, üveg-gang, 3 konyha, 2 éléskamra, pincze, fürdőszoba, kamra és kert, helyiségekből örök Értekezhetni fentivel.

3 Néhai Nagy Sándor örökösöknek, III. ker sz. házuk, mely áll 1 szoba, konyha, istáló s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni BalogFerencz V.ker sz. lakossal. Ó. Mészáros Sándorné IV. ker sz. háza, Kun Ferencz szomszédságában, mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra s több méllékhelyiségekkel örök Cseri Ferencz IX. ker. 53. sz. lakosnak az alszegi rakodó-kert mellett 3 házhelye, 200 -ölével számítva, igen kedvező fizetési feltételek mellett, örök Godó István II. ker sz háza Német István szomszédságában, mely áll 1 szoba, konyha, kamra, 180 -öl területtel örök II. ker sz. ujjonan épült, cserepes tetőzetü, 8 évi adómentes ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségekkel, örök VII. ker sz. ház, a minta-kert mellett, mely elvan látva 2 szoba, konyha, kamra, istáló s több mellékhelyiségekkel, örök IV. ker sz. ház, mely áll 2 szoba, konyha s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron'; eladó. B. Nagy János I. ker sz. Módra-féle ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiséggel, kerttel, vagy annélkül is szabadkézből örök áron eladó. Czégléden egy igen jó forgalmú vendéglő házzal együtt mely már 50 éve vendéglő szabad kézből, igen előnyös feltételekkel azonnal, vagy május l-re eladó. Czim a kiadóhivatalban megtudható. Eladó földek. A CSEMŐI határban, Illés-féle 9 vékás területű szántóföld, mely szőlőnek is igen alkalmas, egészben, vagy parczellánként is örök A BESNYŐI határban, közvetlen Törtei község mellett 24 kataszt. hold területű, igen jó karban lévő szántóföld, ebből 3 hold kitűnő termőképes fajszölő, több gazdasági épületekkel örök FÖLDVÁRI dűlőben, néhai Tanárki Gedeonné úrnő szomszédságában 4 kat. hold és 16 O-öl területű, igen jó minőségű szántó-föld örök A CSEMŐI határban, Fazekas József úr szomszédságában 28 kataszt. holt területű szántó- és kaszáló-föld, melyben 2 hold szőlőskert és gyümölcsös van, az ottani benépesedett lakosság részére bármily üzleti helyiség, szecskavágó, motormalom, vagy homoktégla-gyár, üzemek folytatására igen alkalmas volna, igen kedvező fizetési feltételek mellett egészben, vagy parczellánként is örök Az ALSÓJÁRÁSI határban, Czira-féle 20 kataszt. hold szántó- és kaszáló-föld, melyen 3 hold termőképes fajszölő van, több jókarban lévő-gazdasági épületekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök A NYILASI határban, közvetlen Törtei község mellett 140 kataszt. hold területű szántó- és kaszáló-föld, mely elvan látva 3 tanyával, minden czélra alkalmas gazdasági épületekkel, ártézi-kuttal, örök áron egy, vagy három tagban is eladadó. 3-dik oldal. 2-dik szám. A CSEMŐI határban, közvetlen a rétszél és Dr. Szabó Ambrúzs úr szomszédságában 31 kataszt. hol területű, jókarban lévő szántó- és kaszáló főid, melyen 15 vékás, termőképes fajszölő van, pinczehelyiséggel ellátott lakás s gazdasági épületekkel örök CSEMŐI határban, Barta János szomszédságában 25 magyar hold területű, jókarban lévő szántó- és kaszálóföld, melyen 4 vékás területű, termőképes fiatal fajszölő van, külön szép gyümölcsös kert, gazdasági épületekkel, örök áron, kedvező fizetési feltételek mellett eladó. RÉTEN, Szabó Mihály doktor úr szomszédságában 10 vékás területű, jókarban levő szántó-föld, kedvező fizetési feltételek mellett örök A FELSŐJÁRÁSI határban, Faragó János szomszédságában 50 kataszt. hold" szántó- és kaszáló-föld, mely elvan látva több gazdasági épületekkel, igen kedvező fizetési feltételek mellett örök 1LYÉS LÁSZLÓ VII. ker. 196 a. sz. lakosnak a Törteli Ludasban, Czibulka Gyula szomszédságában 30 hold szántó- és kaszáló-földje, melyen 3 vékás termőképes szőlő van, gazdasági épületekkel, vetéssel együtt örök áron eladó, elnem kelés esetén haszonbérbe kiadó. Értekezhetni lehet a tulajdonossal, vagy az irodán. CZEGLEDEN, közvetlen a vágóhid mellett 10 hold igen jó minőségű szántó-föld, 3 hold szőlőskertel, egész új gazdasági épületekkel, bármiféle gyári telepnek is igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök SZURDOKI DŰLŐBEN 1 és fél hold jóminőségü szántó-föld, örök Értekezhetni lehet 1. ker. 94. sz. alatt, vagy az irodán. ALSÓ GÓGÁNYBAN, Sziics Kálmán szomszédságában 5 hold 600 -öl területű szántó és kaszáló, valamint a NYÁRKUTRÉTEN 5 hold 200 -öl szántó és kaszálófőid örök Néhai PINTÉR FERENCZ örökösöknek a kürti dűlőben, Patonai Pál szomszédságában 9 vékás szántó-földjiik örök Értekezhetni lehet VI. ker. 201, vagy 202. sz. alatti lakossal. CSEMŐBEN, Illés László szomszédságában 2 hold szőlő és szántó-föld, tanyai lakással, kedvező fizetési feltételek mellett, örök IZSÁK és KISKŐRÖS között, Páhi község határában (Pestm.) kispáhi Andrási Ambrus tulajdonát képező 55 kat. hold kitűnő, jóminőségü szántó és kaszáló birtoka, a rajtalévö gazdasági épületekkel, 2 kat. hold termőképes uj szőlővel, a rajtalévő vetések és gazdasági eszközökkel együtt egészben, vagy parczellánként is igen kedvező fizetési feltételek mellett, szabadkézből örök Értekezhetni lehet az irodán. Eladó szőlők. ü LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök LENCSÉS-VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellet örök Néhai HAJÓS ANTALNÉ-féle, bokrosi középső hegyben lévő 10 vékás területű, jókarban lévő szőlője, örök

4 2-dik szám. 4-dik oldal. Nagykörös és V idéke Hirdetési Közlönye. I- sö évfolyam. BOKROSi KÖZÉPSŐ hegyben, Faragó Ambrúzs úr szomszédságában öl területű, épülettel ellátott, jókarban levő gyümülcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök HOSSZÚHÁTI hegyben, Antal Sándor úr szomszédságában, öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök KÜLSŐ TÁZERDEI hegyben, Szatmáry-féle 3 vékás területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, közvetlen a hoinokés mészkőtégla-gyár szomszédságában 447 -öl területű, cserepes épülettel ellátott, 4 éves, jókarban levő gyümölcsös szőlő örök A PÖCZÖKI BÁNOMBAN, Szűcs Sándor szomszédságában 1 hold 321 -öl területű, jókarban levő gyümölcsös-szölő, örök Értekezhetni lehet I. ker. 74. szám alatt, vagy az irodán. A BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, Vizi János I. ker sz. lakosnak 7 vékás teriiletü, jókarban levő gyümölcsös szőlője örök Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal, vagy az irodán. ZSÍROS HEGYBEN, Szűcs Balázs szomszédságában öl területű jókarban levő gyümölcsös szőlő örök CSEMŐ DŰLŐBEN, Tóth István szomszédságában 3 hold fiatal, termőképes szőlő, szép lakással, örök áron eladó. HEGEDŰS DÉNES ügyvéd tulajdonát képező, a külső tázerdei hegy elején, a vasút mellett, 5 hold 600 -öl teriiletü. nemes, fajszőlővel beültetett ingatlana, mely elvan látva igen szép nyaraló helyiséggel, külön kapás lakás, pálinkafőző, borház, pincze s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal IV. ker sz. a., vagv az irodán. NYÁRSAPÁTI állomás közvetlen közelében 14 hold kitűnő fajszőlő, nemes gyümölcs-fákkal, gazdasági épületekkel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök KECSKEMÉTI határban, Katona-telep vasúti megállóhely mellett, 10 hold fiatal, termőképes szőlő, gazdasági épületekkel egészben, vagy kisebb szakaszokban is, kedvező fizetési feltételek meílett, örök BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, néha Hajós Antalnéféle 10 vékás teriiletü, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök ZSOLDOS JULIÁNNÁ külső bánomi 1 és 1 s hold területű fiatal ültetési szőlője, Mezei Mihály és Somogyi István szomszédságában, örök Értekezhetni fenti tulaldonossal, IV. ker sz. alatt. ELADÓ HÁZAK és SZŐLŐK. Néhai Szentpéteri Ferencz örököseinek az I. ker. 71. sz. házuk, mely áll 5 szoba, 4 konyha, több éléskamra s több mellékhelyiségekből, külön lakrészekre beosztva, valamint a "BOKROSI középsőhegyben Kollársz Lajos szomszédságában 1 hold jókarban lévő gyümölcsös szőlejük, épülettel ellátva, örök áron szabadkézből eladók. Értekezhetni lehet Szentpétery Ferencczel, X. ker. 26. sz. alatt. Elnemkelés esetén mindkét ingatlan év február hó 26-án, vasárnap d. e. 11 órakor I. ker. 71. sz. alatt önkéntes árverésen szabadkézből elfog adatni. ELADÓ HÁZ és FÖLD. Néhai Papp Ferenczné örököseinek a IV. ker.. Rákóczy-u. 56. sz. házuk, mely elvan látva 3 szoba, konyha kamra, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkel, valamint a Tormásban 30 vékás jóminőségü szántóföld, melyből 12 vékás szőlőnek való, kedvező fizetési feltételek mellett örök A 12 vékás szőlőnek való külön is megvehető. Értekezhetni lehet Papp Ferencz, III. ker sz. lakossal. ELADÓ FÖLD és SZŐLŐ. A kürti dűlőben, a szénáskert szomszédságában 11 vékás tanyás es külön egy 7 vékás jóminőségü szántóföld, valamint a KÁLMÁN hegyben, Sánta Béla tanár szomszédságában 4 és fél vékás^ területű fiatal szőlő, vetemény-földdel, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, Értekezhetni lehet az irodán. SZŐLŐ. BOR és PÁLINKA ELADÁS. Özv. Várkonyi Sándorné, Zsiros-hegyben lévő szőlője örök áron eladó. Értekezni lehet Pantó Dáviddal, VI. ker. 40. szám alatt; ugyanott 6 hekt. liter 2 éves fehér bor és 3 hekt. pálinka van eladó. Kiadó lakások. FAZEKAS JÓZSEF épitőmesternek, Szolnoki-u. 13. sz. alatti házánál 3 egymásba nyiló, kényelmes szoba, üveges ganggal, konyha és élés-kamrával; továbbá az V. ker sz. alatti telkén egy épülőfélben levő 4 szobás lakás, melyékhelviségekkel; és ugyanezen házánál 1 szoba, konyha T padlás évi május hó l-ére bérbe kiadók. RÓNAI BÉLA, nagykőrösi Széchenyi-fürdő és mulató kert-bérlő tulajdonosnak, május hó l-re több rendbeli nyaraló lakása bérbe kiadó. VIZI JÁNOS I. ker sz. házánál egy szoba, konyha, éléskamra. Ugyancsak fenti tulajdonosnak I. ker sz. háza, mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekből május hó l-re haszonbérbe kiadó. Az épületben jelenleg is lakatos műhely van s bármiféle ipari műhelynek is igen alkalmas. Értékezhetni lehet Vizi Jánosnéval, I. ker sz. alatt. SIMA JÁNOS I. ker sz. házánál 4 szoba, 2 veranda, 1 konyha, kamra, pincze, mely kávéháznak, olvasókörnek, vagy bármiféle ipari czélokra is igen alkalmas, május l-re haszonbérbe kiadó. Özv. D. TÓTH FERENCZ-nének a X. ker., Szolnokiutcza 8. sz. házánál egy kisebb családnak való lakrész, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra és fáskamraból, május 1-től több évre kiadó, Értekezni lehet a fenti tulajdonossal. KORSÓS LÁSZLÓ, X. ker sz. háza. mely áll 3 egymásba nyiló szoba, konyha, mosókonyha, üzleti helyiségnek is igen alkalmas, 50 -öl területű "konyha-kertel, május l-re bérbe adó. MOLNÁR LAJOS I. ker. 81. sz. házánál egy kényelmes lakás, május hó l-re kiadó. VÖLGYI ISTVÁNNÉ I. ker. 41. sz házánál 1 szoba, konyha, élés- és fás-kamra, május hó l-re kiadó. BALOG JÓZSEF I. ker. 66. sz. házánál 1 szoba, konyha, 1 üzleti helyiséggel és megfelelő mellékhelyiséggel, május hó l-re bérbe kiadó. FARKAS JÓZSEF-nek a X. ker. 71. számú, külön udvarral és kerttel biró 4 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekből álló lakás f. év május 1-től bérbe kiadó.

5 2-dik szám. 5-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. I-sö évfolyam. BÚTOROZOTT SZOBA, magános nőnek kiadó. Bővebbet VI. ker., Szolnoki-u. 2. sz. alatt. PAPP JÓZSEF ref. tanítónak, V. ker. 55. sz. házánál 1 szoba, konyha, valamint külön 2 szobás uri lakás mellékhelyiségekkel, május hó 1-től bérbe kiadó. PRÉCSÉNYI PÁL házánál több rendbeli lakás és egy kávémérésnek való üzlethelyiség f. évi május hó l-re kiadó. Ugyanott lugasoszlopnak való akáczfa.van eladó. KISS LÁSZLÓ IV. ker. 98. sz házánál, a csirkepiacz-téren, mely áll 3 szoba, konyha, kamra, külön udvarral és kerttel, május 1-től bérbe kiadó. Vegyesek. D. Tóth Sándor földbirtokosnak, lakik III. ker sz. alatt, 20 hl. jóminőségű fehér és 30 hl. ó-fehér bora, 50 liter törköly-pálinkája és 4 öl száraz tölgyfája van eladó. I. ker. 41. sz. alatt egy teljesen új állapotban lévő kellemes hangú czimbalom eladó. 3. járás 13. sz. alatt 1 két lóerejű, jókarban lévő járgányos szecskavágó-gép örök Sós József helybeli (VI. ker. 27. sz.) lakosnak 2 drb. Hofher és Schrantz gyártmányú, 6 6 lóerejű, egyik 4, a másik 9 éves cséplő-gépjei, teljes felszerelései örök áron eladó. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal. Bor- és pálinka-eladás évi 160 hl. gyenge piros, évi 20 hl. fekete veres, hl. fehér siller, évi 2 hl. baranczk pálinka, és évi szilva pálinka, igen mérsékelt áron kaphatók Bendc Imre nagykőrösi, VI. ker sz. lakosnál. I. ker sz. alatt 1 drb. jókarban lévő Singerféle varrógép igen jutányoson eladó. Szépe Pál VII. ker. 6. sz. lakosnak 1 drb. Podrincz és Helyhlinzer-féle motorgépje örök Tóth Albert postatisztnél, kitünű minőségű ó-baraczk pálinka van eladó. Tóth Balázs építésznek Nagykőrösön 35 hektoliter kitűnő Ó, (4 éves) fehér bora van eladó. Hektoliterje 56 korona. _ Molnár Ferencz gépész, nagykőrösi X. ker sz. lakosnál 1 drb nagyságú fényképező gép ; 1 drb. nyolczas Brunner-féle cséplőgép, 10 lóerős, nyersolaj-motor gép. mely alkalmas bármiféle ipari czélra; 1 drb. vasesztergályos-pad, hajtógéppel örök áron eladók. Ezeken kivül még több géptengelyek és mindenféle géprészek kaphatók. Akinek homokja van, az állandó keresetet biztosithat magának 3 drb. czementfedéltető-gép jutányos megvételével, az eladó 2 nap alatt teljesen betanítja a vevőt. Értekezhetni lehet az irodán. Danóczy Imre törteli fűszer- rőfös- és vas-kereskedő egy ügyes tanonezot keres. Holtigvaló eltartásra csekély vagyonú egyén kerestetik. Koszt és kvártélyba több egyén kerestetik. A Feketén 5 6 vékás föld kerestetik. Garaczi Antal nagykőrösi I. ker. 56. számú lakos, kovácsmester, egy ügyes tanonczot keres. Egy jókarban lévő igás-kocsi jutányos árért eladó. Nagykőrösnek bármely szőlőhegyi területén vékás föld szőlőnek kerestetik. A Lencsés világosi szőlőben egy jóravaló kapás kerestetik. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. lakos, ácsmesternek 2 drb. saját készitményü, teljesen nj mángorlója igen jutányosán eladó. Egy holdas eladó jobbminőségü föld kerestetik, lehet bármely vidéken. Megvételre 50 drb. 1 éven aluli, szép növésű növendékborjú és több jófajta sertés, malacz kerestetik. Megtudható az irodában. Műkertész, ki huzamosabb ideig uradalomba mint főkertész működött, virág, konyha, faiskola, szöllészet, melegágy, méhészet minden ágában jártas, azonnali belépésre ajánlkozik. Ciin: Ruzitska Gyula Székesfehérvár, Kigyóutcza 14. sz. Bagó Jánosnak, a homolytályi tanyán 2. járás, 90. szám alatt 4 hekt. finom minőségű fehér (uj) bora van eladó. Hektóliterje 48 kor. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal a helyszínen. Papp József ref. tanítónak egy jó állapotban levő táblás kocsija, egy gödör érett trágyája és egy dupla féderes, disznöbőrös ülése van eladó. Értekezhetni lehet V. ker. 55. sz. alatt. Szecsey Ferencz szíjgyártó mesternek Nagykőrösön 70 hekt évi nemes kadar-siller bora van eladó. Egy fiatal leány, takarítónőnek kerestetik. Hová, megtudható az irodán. Tóth Balázs építőmesternek X. ker sz. alatt egy jókarban lévő zongorája eladó. Ilyés György VII. ker. 80 a. sz. alatti lakosnak 2 drb. jókarban lévő szecskavágó gépje teljes felszereléssel eladó. 12 ko- Lencsés Imre VII. ker sz házánál 10 csi érett trágya eladó. Valkó Ainbruzs ref tanítónak, lakik IV. ker sz. alatt, a nagy kathólikus temető melletti rakodó kertben egy kocsi anyaszénája eladó. Brük László fűszer- és vegyes-kereskedő 1 jó tanulót keres. Péczeli Ferenczné II. ker sz. alatti lakosnál 1 drb. teljesen uj Singer-féle varrógép igen olcsón eladó. Ki- Egy jókarban levő zongora igen olcsón eladó. nél, megtudható az irodán. Deák Sándor VIII. ker. 30. sz. alatti lakosnak 30 hl. ó-veres 52 kor., 24 hl. ujbora 45 kor., 2 hl. baraczk 300 kor. és 2 hl. szilva pálinka, literje 1 kor. 60 fillér. Mindezekből 50 literenként is kapható. Ugyancsak 5000 szál legkitűnőbb termőfaj, ültetnivaló való fehér dinka szőlő vesszője 12 koronájával eladó. Papp András 1 járás S3. sz. alatti lakosnak 28 drb. jófajtáju malaczsertése és 1 drb. hasas tehene eladó. Kerestetik bármely vidéken egy szélmalom, vagy 3 4 járatú gőzmalom megvételre, vagy haszonbérbe. Czim a kiadóhivatalban. Egy jóravaló kertész béres kerestetik azonnali belé pésre. Hová, megtudható az irodán.

6 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 6-ik oldal. 2-ik szám. Bor és pálinka eladás. 150 hl. zöldes-fehér, 50 hl. piros-siller bor és 2 hl. seprő-pálinka kapható Bárán Benedek VIII. ker sz. lakosnál. Fazekas József építőmester, Szolnoki-u. 13. sz. alatti lakosnak 2 drb. tükör üveggel, belső falburkolattal és külső vasrollóval ellátott Kirakata eladó. Megtekinthető V. ker sz. alatt. Szánkó, szép fényezett, igen jó karban, helyszűke miatt nagyon olcsón eladó. Értekezhetni lehet a helyszínen, Szente László kocsifényező és mázolónál, IV. ker., Patay-utcza 115. Nagykőrös. Az eladó házak, földek, szőlők, kiadó lakások és vegyesek cz. rovat alatt közlöttekről bővebb felvilágosítást nyújt e lap kiadóhivatala. Nagykőrösön, Széchenyi tér 78. szám, gaponapiacz. (Meskovichy-féle ház.) Értesítés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy vendéglőmet Kecskemét, VI. ker. 52. sz., Csongrádi-uton megnyitottam, ahol jó tiszamenti borokat és jó ételeket olcsón szolgálok ki. A n. é. közönség becses pártfogását kérem. Tisztelettel BESSE KÁLMÁN, vendéglős. Eladó ház: szárnya mellett lévő 10 évi adómentes ház, mely áll 3 egymásba nyilló szoba, konyha, istáló, az udvaron jó ivókút s több mellékhelyiségekkel öl, vagy 388 -öl területtel is örök áron eladó. Ugyanott egy 207 O-öl és egy 202 O-öl területű házhely is eladó. Eladó szőlő Tóth István X. ker. 16. sz. alatti lakosnak lint szomszédságában 1 hold 80 O-öl területű jókarban lévő szőllője örök APRÓ HIRDETÉSEK. Óriási" jeligére levele van a kiadóhivatalban. Egyedül unalmas az élet" jeligére levél van a kiadóhivatalban. Én egy 28 éves, magas, barna, házasságban csalódott, törvényesen elvált nő vagyok, csekély vagyonnal rendelkezem, szeretnék házasság czéljából oly tisztességes gyermektelen özvegyemberrel megismerkedni aki egy hűséges és jó férj tudna lenni. Leveleket Csendes otthon" jeligére e lap kiadóhivatalába kérek. Középkorú városi hivatalnok leány ismeretségét keresi. Anyagiakra nem számitva csak jó és hűséges feleséget őhajtok. Levelet, e lapban, jelezve üres a fészek" jeligére a kiadóhivatalba kérek. 18 éves magas szőke szépnek és csinosnak mondott leány, hozzá illő uri embernek ismeretségét keresi. Leveleket élni vágyás" jeligére Nagykörösi posta hivatalhoz postrestante kérek. Hölgyeim levelezés utján akar házasság czéljából megismerkedni mások által fesnek mondott szerény igényű hivatalnok, fényképpel és teljes czimmel ellátott leveleket e lap kiadóhivatalába..barna gyerek 7915 sz." jeligére kérek. Értesités. Magas barna fiatal ember, csinos lányka vagy fiatalabb özvegy ismeretségét keresi, kivel nagy városhoz szokott életét kellemesen tölthetné. Levelet Óriási" jeligére kérek e lap kiadóhivatalába. Én egy középkorú jó megjelenésű és szolid hivatalnok vagyok, biztos megélhetésem van. Egy idősebb leánnyal vagy gyermektelen özveggyel némi vagyonnal házasság czéljából megismerkednék, csak komoly levelekre válaszolok. Levelet egyedül unalmas az élet" jeligére e lap kiadóhivatalához. Én egy 28 éves magas, jóképűnek mondott kellő vagyonnal rendelkező földműves vagyok, szeretnék házasság czéljából oly leánnyal vagy fiatal özveggyel megismerkedni, kinek némi hozománya van. Csakis komoly levelekre válaszolok..nem bánja meg" jeligére kérek leveleket e lap kiadóhivatalába. TELEK, szőlő, vagy kertészetnek egyaránt alkalmas föld, 36 magyar hold eladó. Alsódabason, vasúti állomás és község között, fővároshoz közel. Napszámos bőségben. Értekezhetni lehet Székely József tulajdonossal, Sáriban. Tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy SZABÓ ÜZLETEMBEN Nagykörösön, VI. ker. 62. sz. alatt a mai kor minden igényeinek megfelelő magyar és német férfi öltönyöket próba nélkül is a legszebb kivitelbon és legjutányosabb árban készíthetek, amenynyiben összeköttetésben állok a budapesti és brünni legnagyobb posztó-gyárosokkal. A n. é közönség b. megrendelését kéri teljes Tisztelettel ALMÁSI JÁNOS szabómester. hegyben Szépe Ferencz szomszédságában 3 vékás, épülettel ellátott, igen jó karban lévő fiatal gyümölcsös szőleje örök \ I WEISZ JENŐ Központi szállodája Nagykörösön. A m. k. u. e. tagja. SZÁLLODA KÁVÉHÁZ ÉTTEREM Ugy a kávéház, mint az étterem és szobák teljesen újonnan renováltattak. A kereskedelmi utázók kedvelt találkozási helye. Pontos és figyelmes kiszolgálás. Villanyvilágítás. Minden vonatnál társaskocsi. Minden időben frissen csapolt Dréher Korona sör és tiszta nagykörösi fajborok. elsőrangú kiképzéséhez egyedül legalkalmasabb szabászati szakkönyv, Patyi JózseS czipész-szakiskolájában kapható Czegléden. Egy fia fizetéssel tanulónak azonnal felvétetik Pártos M. Emilné uri női divat üzletében Nagykörösön. Sodronyfonat kerítéseknek tetszetős alakban, úgyszintén horganyzott tüskés keritéshuzal a legelőnyösebb árban beszerezhető KOHAT F. PÉTER vase reskedönél Nagykőrösön. Hirdetmény. Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy vendéglőmet Kecskeméten III. tized, Széchenyi-tér 5. sz., a gyümölcspiacz mellett megnyitottam, ahol is mindenféle jó kezelésű italokat és jó magyar ételeket igen jutányosán 'szolgálok ki. Egyben vidéki egyéneknek kérdezősködés utján bármiféle útbaigazítással szívesen szolgálók. Tisztelettel KOMOSI ISWÁN, vendéglős. Kecskemét.

7 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 7-ik oldal. 2-ik szám. Olcsó árak! KERTÉSZ GYULA férfi- és női divatárúházában (Piacz-tér, saját ház) kaphatók a legszebb férfi kalapok, a legjobbminöségű czipök és fehérnemüek, ruhadíszekben újdonságok, valamint mindennemű szabókellékek. Börvásznak asztalteritönek, úgyszintén szatler munkákra nagy választékban. Linóleum, padlóra szép mintákban Szolid kiszolgálás! Olcsó bútorok. Van szerencsém a n. é. közönség b. figyelmét felhívni dúsan berendezett saját készitményü butorraktáramra, ahol úgy készpénzért, mint részletfizetésre a legolcsóbb árak mellett a legmodernebb bútorok kaphatók. Raktáron tartok: dió, szil és tölgyfa saját szinnel készült háló, ebédlő és szalon berendezéseket, egyszerűbb matt és félmatt szekrényeket plüss és bőr diványokat setét és világos színekben, nád, fa, polituros és bőrrel bevont székeket, függönytartókat, gyermek vaságyakat, kihúzható cselédágyakat, asztalokat, fakanapélyokat a legolcsóbb árak mellett. Elvállalok mintaszerinti bútorok elkészítését bármely kivitelben. A n. é. közönség b. pártfogását kéri tisztelettel IFJ. SIMA Nagykőrös, I ker. 152 sz. RADÓ JÁNOS, asztalos es butorraktáros Csirkepiacztér. sirkőraktára NAGYKŐRÖSÖN. HERMANN Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kóhn Illés úr sirkőraktárát átvettem s azt megnagyobbítva saját czégem alatt tovább vezetem. A midőn a n. é. közönség b. figyelmét felhivom ez uj vállalatomra, egyszersmind tisztelettel értesítem, hogy a bel- és külföldi márvány, svéd gránit és sienit S l n E M L É K S K oly dús raktárát rendeztem be, hogy teljesen feleslegessé válik a vidékről való hozatal s az ezzel járó tetemes kiadás. A temetőben levő sírkövek utánvésését és aranyozását jutányos árban elvállalom. A n. é. közönség b. pártfogását kérve tisztelettel RADÓ HERMANN. Rajzok és költségvetések díjtalanul Pártoljuk a magyar ipart! Egy jó kályha a házban nélkülözhetetlen. Mindennemű modern és szecesziós cserépkályhák kandallók és takaréktűzhelyek mindenféle divatos színben és nagyságban. Uj épületek kályha berendezését elvállalom. Kitűnőnek bizonyult koksz fűtésre vasbetétű cserépkályháimat ajánlom, melyek gyorsan és tartósan melegítenek. Kályháim erős tartásáért és kitűnő használhatóságáért a legmesszebbmenő jótállást vállalok, miket úgv helyben, mint vidéken a legjutányosabb árban rendezek be. Becses megrendelést kérve vagyok teljes tisztelettel ZELEKY JÁNOS cserépkályha készitö Nagykőrösön, X. ker. 47 sz. a legszebb és legolcsóbb ki- Síremlékeket vitelben szállít RÓTHFELD IGNÁCZ sirkőgyáros. Kecskemét, Rákóczi-út. FISCHER IGNÁCZ ' nagykőrösi kereskedő tiszt, tudatja a t. cz. közönséggel, hogy fűszer-üzletét és korcsmai helyiségét az I. ker. 85. szám alatt, Mandel-féle saját házában megnyitotta, ahol is úgy fűszer-áruk, mint teljesen jókezelésü italokat olcsón kiszolgál. Egyben mindenféle tizianyagot árusít. Értesítés. Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és 11-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását tisztelettel Kapus András, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám.

8 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 8-ik oldal. 2-ik szám. Értesítés. Alulírott helybeli táncztanitó mély tisztelettel bátorkodom t. Czimed b. tudomására hozni, hogy az évben végződő téli tanfolyam befelyezése után; a felnőttek részére este 7 9 óráig a városi szállodában, az iskolai növ. részére pedig az isk. évet követő szünidőben délután 5 7 óráig saját házamnál VI. ker. 94. sz. alatt, tehát minden évben egy-egy uj táncztanfolyamot nyitok. kétszer Ugyanezért kérem, méltóztassék gyermekeiket ezen következő tanfolyamokra beiratni, hol minden tehetségemmel oda törekszem, hogy tanítványaim a legszigorúbb fegyelem mellett a legmodernebb tánczokban teljes kiképzést nyerjenek. Táncziskolámban az illem- és rendtartásra különös gond fordittatik, valamint az egyenes testtartásra is. Mindegyik táncztanfolyamon a szokásos régebbi tánczokon kívül tanítom a Gentri-Boston"-t, egyesek részére lakásomon vagy a t. tánczkedvelők lakásán. Minden két hétben, egész éven keresztül csütörtökön tánczkoszorut (nagyzenét) tartok, tánczgyakorlás czéljából. A m. t. szülők, gyámok és a n. é. közönség szíves pártfogását kérve továbbra is, maradtam kiváló tisztelettel: KMETYKÓ ANDOR, oki. táncztanitó, Nagykőrösön. Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a kőműves és ácsmesteri vizsgákat a legjobb sikerrel letéve elvállalok bármiféle építési munkákat. Uj épületek teljes elkeszitését, kisebb nagyobb átalakításokat, szakszerűen a legújabb építési mód szerint készítek teljes felelőséggel. Terveket, költségvetéseket, építési kötelezettség nélkül igen jutányos áron. A n. é. közönség szives pártfogását kérve, levelezőlapon való szives megkeresésre Karai István is bármikor rendelkezésre állok okleveles kőműves és ácsmester, X. ker. 258 sz. A tisztelt háziasszonyok figyelmébe Sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket KALMÁR LAJOS szerzik be ahol igen olcsó árak állanak a t. vevőközönség rendelkezésére : Zsombolyai legfinomabb 0-ás Buzakeményitö 1 kg. 20 kr. rétes liszt 19 krajczár. Valódi édes nemes szegedi Másmalmi 0-ás liszt 1 k. 18 kr. paprika 1 kiló 1 frt. 80 kr. Tészta lisztek 1 k krajezár. Cacaó 1 deka 3 krajczár. Cócusz zsir 1 kiló 68 kr. Kenyér lisztek 1 kg Teák szabadon 1 deka 3 5, lí, 10 és 9 krajczár. 6, 8 krajezár. Mandula nagyszemű I kiló TeákPekarek-félecsomagokban 1 frt. 20 krajezár. igen jutányos áron kapható. Feltört mogyoró 1 kg. 80 kr. 1 koszorú füge kr. Makaróni csőtészta 1 kg. 40 kr. Legfinomabb carolina rizskása Brázai sósborszesz 1 frt. 20 kr.-os üveg 90 kr. 60 kr.-os üveg 45 kr. Menthol-szesz 20 kr.-os üveg 13 krajezár. 18 krajezár. Japán rizs 1 kiló 23 krajezár. Uranos kékítő 1 üveg Rizsek 1 kg kr. 10 kr. Búzadara 1 kiló 19 krajezár. Köleskása, szép sárga 13 krajezár. Lencse, zsizsikmentes krajezár. Borsó 1 kiló 28 krajezár. 1 kiló 1 kiló Kürti-crém 1 nagy doboz 6 kr. Réz-tisztító óriási doboz 8 kr. Flóra-gyertya 560 gr. csomagokban 1 csomag 43 kr. Denaturált szesz 11.90",> 28 kr. Schicht és Hutter mosószappanok igen olcsón beszerezhetők. Asztalosok legolcsóbb festék bevásárlási helye. Fűszerkereskedését aláníja a Csirke-piacz és Kossuth Lajos (Vasut) utca sarkán fűszerkereskedő. Elsőrendű árúk. Pontos kiszolgálás. Egy ügyes fiu tanulónak fizetéssel NAGY JÁNOS Olcsó árak. felvétetik. Különlegesség legfinomabb kinai és orosz teákban. kész férfi-ruha üzlete és szabó ipartelepe Nagykőrösön a Postapalotában. férfi-ruha üzletét, ahol a legegyszerűbbtől a legkényesebb ízlésnek megfelelő ruhákat a legolcsóbb árak mellett szerezhetni be. Különösen figyelemre méltó ahol a legjutányosabb árban megrendelhető mindennemű férfi ruha. A nagyérdemű gazdaközönség b. figyelmét felhívja :: nagymagyarszabóságára a hol a legfinomabb szövetekből készített mindennemű magyar ruhák» esés olcsó :: áron kaphatók. Páratlan!Páratlan! ROBUR hordótapasz a maga nemében utolérhetetlen. ROBUR az egyedüli szer, mellyel megakadályozhatjuk, hogy repedt vagv hibás hordóból a folyadék kiszivárogjon. ROBUR minden szőlősgazdára, pálinka valamint bortermelőre nézve nélkülözhetetlen. Számos dicsérő levél. Nagy doboz ára utánvéttel 8 kor. Egyedüli és kizárólagos raktár RERGER ÁRMIN BUDAPEST, V. Fürdő-utcza 10.

9 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 9-ik oldal. 2-ik szám. VILLANYERÓREBERENDEZETT O O S MODERN GÉPEKKEL FELSZERELT O O HENTES- ÉS KOLBÁSZÁRU GYÁR. 1 kgr. körösi füstölt kolbász... 1 korona 50 fillér. 1 nyári szalámi 1 40 Árjegyzék ingyen és bérmentve. :: 100 pár tormásvirsli bécsi drb. szafaládé v «n Árjegyzék ingyen és bérmentve. :: T T V Á R A D I PA L O HENTES MESTER NAGYKŐRÖSÖN. O A huszadik század legszenzációsabb találmánya órás és ékszerész NAGYKŐRÖSÖN. Ajánlom a nagyérdemű vevő közönség b. figyelmébe dúsan felszerelt órás és ékszer " ÉzEeteMct, a hol dús választék van menyasszonyi ajándékokban, miket a legszebb és legfinomabb kivitelben tartok raktáron. Nagy választékban tartok továbbá mindennemű ékszer árúkat, férfi és női arany es ezüst órákat, lánczokat, karéket, gyftríikeí és fülbevalókat a legdivatosabb kivitelben. Valódi ezüst evőeszközöket és elsőrendű c h i n a i ezüst tárgyakat. Állandó nagy választék pontosan szabályozott elsőrendű fali érákból. Mindennemű óra és ékszer javítást elvállalok, melyet a legjutányosabb árak mellett gyorsa san és szakszerűen elkészítek. k O az amerikai lopás ellen biztosított villamos szerkezettel ellátott aczél kazetta, mely a tolvajt ugy árulja el, hogy hozzáérintés után azonnal kelepel. Értéktárgyak, pénzek és okmányok tartására a legfőbb! Mindenütt használható! Megrendelhető a Magyar Vipera" Vállalatnál Budapest, IV. ker. Deák Ferencz u. 17. vagy az Ingatlanforgalmi" Irodában Nagykőrösön, IV. ker. Széchenyi-tér 78 sz. (gabonapiacz,) ahol is az értékdoboz minden vételkötelezettség nélkül meg is tekinthető és felőle felvilágosítást adnak. mására hozza a n. é. közönség- 145 sz. alatt Kovács Imre kéményseprő szomszédságában fehérnemű varrást igen mérsékelt áron elvállal. férfi ruha- és női divatkereskedése : Nagykőrösön. (A Vladár-féle gőzmalommal szemben.) Felhívom a t. vásárló közönség figyelmét azon körülményre, hogy az Idény előrehaladottsága miatt a raktáron levő összes téliárúkatmélyen leszállított áron árusítom. Kitünő szabású bárány béléses kabátok 20 kor.-tól feljebb. Finom fekete és színes kamgarn gyapjuruhák ugy készen, mint mérték után 3 napon belül 24 kor.-tól feljebb. Finom tartós gyermek ruhák 8 éven felülinek 9 kor. 8 éven alulinak 5 kor. Nagy raktárt tart a leggondosabb szabású és a legjobb kivitelű női és leányka kabátokban, melyeket olcsó, versenyképes árban árusít. Felkéri tehát a t. közönséget, hogy üzletét minden vételkötelezettség nélkül is felkeresni szíveskedjék, ha szükségleteit olcsón akarja beszerezni.

10 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. Alapíttatott 1853-ban. Az intézet vagyona 900 millió koronát meghaladta. Élet,- Nép,- Gyermek,- VIKTÓRIA általános biztosító részvénytársaság. Baleset-, Vasúti- és Gőzhajó szerencsétlenségek elleni biztosításokat a legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek mellett köt. Igazgatóság : BUDAPEST, V., DOROTTTA-U. 1. Északangolországi és Kereskedelmi Tűzbiztositó Társaság. Alapíttatott 1809-ben 100 évvel ezelőtt. Biztosítéki alapja több mint 220 millió korona. A világ legrégibb, legnagyob és leggazdagabb intézetei közé tartozik. ELFOGAD: tűz elleni biztosításokat, mint: épület, mezei termények, mezőgazdaság! átalány biztosításokat, (állatállomány, gazdasági eszközök, lakberendezések és élelmiszerek, az egész évi gabona, szalma és takarmánytermés) áruk és készletek, valamint gyárak és ipartelepek biztosítását. Magyarországi igazgatóság : BUDAPEST, V., RÁLVÁNY-U ik oldal. 2-ik szám. MINERVA Általános Biztositó Részvénytársaság. Elvállal Kezességi, Óvadék, Eltulajdonítás, Lopás, Hűtlen kezelés és sikasztás elleni biztosításokat. Továbbá nemesebb tenyész állatok mint pl. lovak és szarvasmarhák stb. biztosítását a legolcsóbb dijak és legelőnyösebb feltételek mellett. Igazgatóság : BUDAPEST, V., EÖTVÖS-TÉR 2. Viktória, Északangolországi és kereskedelmi, Minerva Általános Biztosító Részvénytársaságok melyek a legnagyobb biztosító intézetek közé tartoznak Képviselősége Nagykőrösön Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési és Biztosítási Iroda" IV. ker., Széchenyi-tér 78 sz. (gabonapiacztér.) Ezen iroda az összes biztosítási ágazatokról mindenkinek a legszívesebb készséggel ad felvilágosítást és bármilyen biztosítást a legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek mellett köt. BAZSÓ KÁLMÁN KÖNYVNYOMDÁJA a NAGYKŐRÖSI UJSAG" és a NAGYKŐRÖSI TÁJÉKOZTATÓ" KIADÓHIVATALA. Nagykörösön, VI. ker. Helmeczy-utcza 26 sz. névjegyeket, Körleveleket, Falragaszokat, Könyveket, Számlákat, Levélpapírok és borítékokat, Ügyvédi és magánnyomtatványokat a legmodernebb kivitelben és a legjutányosabb árban a legrövidebb idő alatt. 100 drb. Gyászjelentés 5 korona. Nyomatott Bazsó Kálmán könyvnyomdájában Nagykörösön

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő:

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő: és Vidéke 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 15. 7-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 8. 6-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. junius 8. 15-ik szám. Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. lova mindennemű

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 27. 9-ik szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. HIRDETÉSI

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. július 13. 20-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: Nagykőrösön Széchenyi-tér BAZSÓ

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság.

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. június 22. 17-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. szeptember 7. 28-ik szám. Gazdasági, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. májús 11. 11 -ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. deczember 28. 44-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajcnő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN

Részletesebben

Nagykőrös, február 1. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési és Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Felelős szerkesztő:

Nagykőrös, február 1. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési és Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: M.N:MÚZEUMKÖ Hírlapkönyvtá. évfolyam. 599 Nagykőrös, 1911. február 1. 1-ső szám. HRDETÉS KÖZLÖNYE Az Általános ngatlanforgalmi, Hirdetési és Biztosítási roda hivatalos lapja. MEGJELENK MNDEN HÓ 1-ÉN ÉS

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek I. évfolyam, Nagykőrös, 1911. november 16. 38-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő :

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő : I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 1. 5-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

A gazdasági népoktatásról.

A gazdasági népoktatásról. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. január 18. 3-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és Szerkesztőség: Nagykőrös, X. ker. 186 sz. Felelős szerkesztő

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti I. évfolyam. Nagykőrös. 1911. junius 29. 18-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

Főszerkesztő és kiadótulajdonos. D. TÓTH FERENCZ. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN

Főszerkesztő és kiadótulajdonos. D. TÓTH FERENCZ. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. márczius 1 3-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gadasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN Szerkesztőség és kiadóhivaíal: Nagykőrösön

Részletesebben

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft Paks Város Jegyzője Paks, Dózsa Gy.u.55-61 Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft tölti ki! a mai A napon bevallás átvettem. 1 pld-át Megállapított Bevallott forg.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 15. 7-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség:

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

A Steiner-féle ház birtokbavétele.

A Steiner-féle ház birtokbavétele. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 8. 6-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN HETEN

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

XII. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny. III. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo. TATAMI CENTRUM Bányai dojo

XII. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny. III. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo. TATAMI CENTRUM Bányai dojo 2006.11.25 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (65 nevezés) Jurandori Mini Fiú (4 nevezés) I. Győrfi Tamás II. Kalmár József III. Dinnyés Roland IV. Szűcs Ferenc Jurandori Mini Leány (4 nevezés) I. Sőregi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján SPANKY S Nyilvántartásba

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. november 9. 37-ik szám. Kis vétkeink az egészség ellen. A drezdai kiállitás egy szögletéből. Irta GELLÉRI MÓR. A drezdai egészségügyi kiállitás fő jellemvonása, hogy a laikus

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Benkovszki Zoltán, Soltszentimre, Szentimre u. 66 2769765 62814111-1598-231-03

Benkovszki Zoltán, Soltszentimre, Szentimre u. 66 2769765 62814111-1598-231-03 Sorszám 1 2 3 4 A kereskedő statisztikai száma Nyilvántartásba vétel száma Kereskedő neve, címe, székhelye Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

XVII. évfolyam 6. szám március 22.

XVII. évfolyam 6. szám március 22. XVII. évfolyam 6. szám 2013. március 22. 2 Falusi HIRDETÔ Falusi Apró Salgó polcok (kis és nagytételben), 50 szál fúrószárcsõ, valamint 3t csavar (sok méretben) kilóra eladó. Érd.: 30/455-64-32, 06-20/222-2000

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. szeptember 28. 31-ik szám. Gazdasági, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előzetési mint a hirdetési dijak

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Perkupa Községi önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2007.04.28 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (52 nevezés) Jurandori Mini Fiú (5 nevezés) I. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo II. Göbölyös Márk III. Göbölyös Ákos IV. Dobos István Jurandori Mini

Részletesebben

1021 Budapest, BUDAKESZI ÚT 51/D, A épület földszint

1021 Budapest, BUDAKESZI ÚT 51/D, A épület földszint 1021 Budapest, BUDAKESZI ÚT 51/D, A épület földszint Épület bemutatása: A Budakeszi út felső részén, közvetlenül a Bíróság épülete mellett található a Szépilona Lakópark, melynek a főúthoz legközelebb

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 2012. május 4., XX/18. 2 2012. május 4. 2012. május 4. 3 4 2012. május 4. 2012. május 4. 5 SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS öltöny, kosztüm, kabát, bőrkabát! CSAK 1 NAPIG! Tatabánya, Puskin

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága Az Erdészeti Lapok" 1931. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartás az üzletszerű és szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartási cégjegyzék/nyilvántartási sz. 13334-2/2010 TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási-és vállalkozási Kft. 5000 Szolnok,

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-12/2015. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz ási 4/2009 Supka Jánosné Akasztó, Szent I. u. 37/a 8/2009 Ujvári Gyula Akasztó, Csengődi u. 77. 10/2009 Judák Akasztó, Fő u. Lászlóné 142/a. 11/2009 Szaniter Akasztó, Madách sor 26. 13/2009 Ujvári Gyula

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

1 Varga András Senior Dabasi SCSE ,00% 2 Dr. Palkovics András Senior Dabasi SCSE ,65%

1 Varga András Senior Dabasi SCSE ,00% 2 Dr. Palkovics András Senior Dabasi SCSE ,65% Hely Név Korongvadász Magyar Kupa II. ford. Soponya 2016.05.28 Open Völgy- Skeet- Völgy- Skeet- Összesen % Szétlövés 1 Varga András Senior Dabasi SCSE 24 21 25 22 92 100,00% 2 Dr. Palkovics András Senior

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Albikereso XML formátum 2013. január 15.

Albikereso XML formátum 2013. január 15. Albikereso XML formátum 2013. január 15. Az Albikereso.hu 2013. január 15.-től lehetőséget kíván biztosítani az oldalra regisztrált ingatlanirodák részére, hogy automatikusan XML alapon töltsék fel hirdetéseiket.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Minõségi névjegykártyák (színes, kétoldalas) készítése. XVII. évfolyam 11. szám május 31.

Minõségi névjegykártyák (színes, kétoldalas) készítése. XVII. évfolyam 11. szám május 31. XVII. évfolyam 11. szám 2013. május 31. Minõségi névjegykártyák (színes, kétoldalas) készítése. 500 db 15 000 Ft+áfa 250 db 8 750 Ft+áfa Érdeklõdni: 06-30/52-54-353 2 Falusi HIRDETÔ VÍZ - GÁZ KÖZPONTIFÛTÉS

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

Tudja, hogy... könnyen kiszámíthatja az árat és egyszerűen megrendeli az alumínium keretek megrendelőlap segítségével, amely letölthető a www

Tudja, hogy... könnyen kiszámíthatja az árat és egyszerűen megrendeli az alumínium keretek megrendelőlap segítségével, amely letölthető a www Tudja, hogy... könnyen kiszámíthatja az árat és egyszerűen megrendeli az alumínium keretek megrendelőlap segítségével, amely letölthető a www oldalunkon? alumínium program Ajtó és fiók profilok Rápattintható

Részletesebben

MEGHÍVÓ 3. A MEGYE LEGJOBB TANULÓJA" ClMÉRT FOLYÖ II'ARITAN ÜLŐK. > Ságvári Endre Művelődési Ház színháztermében Szolnok, Ságvári Endre utca 14.

MEGHÍVÓ 3. A MEGYE LEGJOBB TANULÓJA ClMÉRT FOLYÖ II'ARITAN ÜLŐK. > Ságvári Endre Művelődési Ház színháztermében Szolnok, Ságvári Endre utca 14. MEGHÍVÓ 3 A MEGYE LEGJOBB TANULÓJA" ClMÉRT FOLYÖ II'ARITAN ÜLŐK SZOLNOK MEGYEI > Ságvári Endre Művelődési Ház színháztermében Szolnok, Ságvári Endre utca 14. VERSENYPROGRAM 9.00 h Ünnepi megnyitó 8.13

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben