Ha köhög??? Hurut pasztillát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha köhög??? Hurut pasztillát"

Átírás

1 I. évfolyam. Nagykőrös, február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő : BAZSÓ KÁLMÁN. Előfizetési dij: Egész évre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. Nyilttér sora 40 filér. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Apróhirdetés minden szó '2 fiit- Vastagabb betűvel 4 fill. Ezen lapot teljesen dijtalanul ingyen kapják Pestmegye összes községeinek Elöljáróságai, valamint Jásznagykunszolnok és Fejérvármegye nagy részében is, továbbá : Nagykőrös, Cegléd, Kecskemét, Félegyháza, Szolnok, Abony, Kocsér, Törtei, Ó- és Ujkécske, Jászkarajenő, Lajosmizse, Izsák, továbbá Budapest Szeged vasút melletti és a Tiszamenti községekben levő összes olvasókörök, kaszinók, testületek, pénzintézetek, vendéglősök, korcsmárosok, fodrászok stb. és minden egyes hirdettető. Olvasóinkhoz! Nagykőrös városának és vidékének közönsége már régebb idő óta szükségét érzi annak, hogy a kulturális haladás érdekében egy minden tekintetben megfelelő, jó és olcsó hirdetési lapja legyen; mely a gazdaközönség, iparosok, kereskedők és minden hirdettető igényeinek teljesen megfeleljen. Több oldalról megnyilvánult óhajnak tettünk eleget, midőn a Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye" cimmel egy kizárólag gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lapot adunk ki. Mivel mai időben minden ember csak úgy tarthatja fenn magát, ha megfelelő segédeszközei vannak arra, hogy mindent kevés pénzzel és fáradsággal elvégezhet. Egy egy embernek ezer meg ezer teendője akadhat és el kell neki mulasztani sokszor oly dolgokat, amelyek talán reá nézve fontosabbak, de nem végezheti, mert erre sem elég ideje, sem pedig megfelelő ismeretsége nincs. Nagyon sokan ha pl. eladni, venni, vagy haszonbérbe adni akarnak valamit, sokszor czéltalanul fáradoznak. Mindezek elkerülése végett sem fáradságot, sem anyagiakat nem kiméivé, a mai számmal oly lapot adunk a nagyközönség kezébe, melyben eladó és vevő egyaránt könnyen érintkezhetik egymással, bármilyen ingó, vagy ingatlan eladásával, vásárlásával, vagy haszonbérbe adásával. Az úgynevezett publikáció" "a mai igényeknek már nem felel meg, hogv az az illető, aki venni akar, esőben, sárban, szélben az utczán állva hallgassa végig az egyes eladó birtokok kihirdetését, mivel csak úgy futólag hallja, azt is elfejeti, amit tulajdonképen akar. Holott ha elmegy kiadóhivatalunkba, Széchenyi-tér 78. szám alá, mely a mai igényeknek mindenben megfelelő kényelemmel van berendezve, ott megtudhatja teljesen díjtalanul, pontosan, mennyi a birtok? Merre van? Kinek a szomszédságában? És hogy mennyi az ára? Lapunk hirdetési árai a legjutányosabbak, kizárva minden üzleti nyerészkedést, egyedül csak az a szempont vezérelt bennünket, hogy a hirdettetni akarók olcsón hirdettethessenek, mit már az is bizonyít, hogy az előfizetési árát egész évre csak 2 koronában állapítottuk meg. Lapunkat mind e mellett Pestmegye összes elöljáróságai és 100 községében az összes olvasó-körök, kaszinók, testületek, vendéglősök, korcsmárosok, pénzintézetek, fodrászok és minden egyes hirdető teljesen díjtalanul, ingyen kapja. Ezeken kívül még a szomszédos Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Fejérvármegye több községei és elöljáróságai is. Óhajtjuk, hogy e lap gazdag és szegény ember házánál egyaránt felkeltse az érdeklődést és egyaránt szeretetnek örvendjen; továbbá, hogy egy olyan lapot adjunk a magyar ember kezébe, mely minden politika kizárásával teljesen az adás-vevésnek, az iparnak, a kereskedelemnek, a forgalomnak, a város felvirágoztatásának éljen. Azt hisszük, nemcsak városunkban, de amerre e lap megy, mindenütt és mindenkit az a tiszta érzés fog táplálni e lap iránt, ami bennünket táplál, midőn ezt a Hirdetési közlönyt" a megjelent 1-ső számmal a nagyközönség szolgálatába bocsájtjuk. Lapunk azonban nemcsak a gazdasági, ipari és kereskedelmi szakmába vágó hirdetéseket közli, hanem hogy a fiatalság és bárki is könnyebben érintkezhessen és szórakozhasson egymással, hirdetési/közlönyünkben apróhirdetési rovat is van, hol mindenki csekély dijért hirdethet. Lapunk kezdetben havonta kétszer, 1-én és 15-én, legkevesebb 8 oldalnyi terjedőimmel, 5000 példányban jelenik meg, később, ha a szükség úgy kivánná, minden héten megjelenik. Erős-' meggyőződésünk, hogy uj lapunkkal a közérdeknek és városunk felvirágoztatásának fogunk hasznos szolgálatokat tenni s a midőn ezen hézagpótló újsághoz az igen tisztelt hirdettető közönség b. pártolását s lapunk iránti bizalmát kérve, vagyunk Nagykőrösön, január hó. Hazafias Tisztelettel, a Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye" szerkesztősége és kiadóhivatala. Ha köhög??? Hurut pasztillát mely a legmakacsabb köhögést, rekedtséget is azonnal elmulasztja, ügy eredeti doboz ára fillér. Kapható egyedül: Gerő Sándor Magyar korona gyógyszertárában Nagykőrösön.

2 2-dik szám. 2-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. I-sö évfolyam. I IV. ker., Vasút-utcza 160. sz. ház, mely elvan látva Eladó háza 2 szoba, konyha, külön ismét 1 szoba, konyha, éléskamra, I. ker sz M Cseri-fele iskola szomszédságában s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök lévő ház, mely elvan látva 4 külön lakrészel s benne jelenleg is 4 lakó van, 200 C-öl területtel, üzleti helyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök X. ker., Losonczi u. 41. sz. alatt lévő ház, mely elvan látva különálló 2 lakrészel s több mellékhelyiségekkel, örök X. ker sz. ház, mely elvan látva egy 4 szobás lakás, 2 konyha, 2 kantra s több mellékhelyiségekkel, örök V. ker. 11. sz. ház, mely elvan látva 2 utczai szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 2 üveggang, kamra, istáló, nyárifőzővel, kedvező fizetési feltételek mellett örök IV. ker sz., jókarban levő ház, mely elvan látva 3 szoba, vagyis 2 lakosztályra osztva, pincze, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mel- lett örök Nyársapáti újfaluban, a főtéren 180 -öl területű j házhely, kedvező fizetési feltételek mellett örök VII. ker. 22 sz. ház. mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra, az udvarán szép szőlővel s több mellékhelyiségekkel örök Izsó Imre vendéglősnek a VI. ker., Szolnoki-n. 15. j sz. háza, mely áll több rendbeli lakásokból és bármiféle j iparág folytatására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök I. ker. 19 a. sz. ház, közvetlen a piacz közelében, melv áll 3 szoba, konyha, éléskamra, több mellékhelyiségekből, 306 -öl területtel, kedvező fizetési feltételek mellett örök X. ker sz. ház, a főgymnásiummal szemben, mely elvan látva 4 szoba, konyha, kamra, pincze, az udvaron szép szőlő 2 utczai bejárattal, örök X. ker sz. ház, Piliczer Jenő szomszédságában, mely elvan látva 4 szoba, 2 konyha. 2 kamra, cselédszoba, fürdőszoba, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkel. kedvező fizetési leltételek mellett örök VIII. ker. 185 sz ház, mely elvan látva kényelmes lakással, s több melyékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételekkel örök X. ker sz. Barna-féle ház, közvetlen a kaszárnya közelében, mely áll 4 szoba, 2 oldalszoba. 2 kamra, konyha, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök VII. ker 133. sz. ház, mely áll 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből örök I. ker. 54. sz. ház, Wladár festő szomszédságában, mely egy 18 és egy 14 méter hosszú, külön-külön álló, zsindely tetőzett! épületekből, 2 utczai bejárattal. Előbbiben 3 egymásba nyiló padlózott és cserép-kályhákkal ellátott szoba, konyha, kamra, utóbbiban 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök I. ker sz. ház, mely áll 3 külön lakrészből, több mellékhelyiségekből, nagyobb területű konvhakertel, kedvező fizetési feltételek mellett örök II. ker. 33. sz. ház, Nagy Ferencz úr szomszédságában, mely áll 1 szoba, konyha, éleskamra és nagyobb területű konyha-kertel, kedvező fizetési feltételek mellet örök I. ker., Széchenyi-tér 157. sz. ház, közvetlen a csirke piacz téren, mely áll több rendbeli lakásokból s bármiféle iparág folytafására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök III. ker. 27. sz. ház. mely elvan látva 1 szoba, konyha, kamra, istáló és több mellékhelyiségekkel, üzleti helyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök I. ker sz. ház, Segesváry Imre szomszédságában, mely áll 3 szoba, oldalszoba, konyha, kamra és még két külön álló lakrésszel, 180 -öl területtel, örök áron eladó. Özv. Dubovszki Mihályné IV. ker sz. háza, Dr. Tordai Béla úr szomszédságában, mely áll 212 I-öl területből, 5 szoba, 2 konyha, éléskamra s több mellékhelyiségekkel együtt, örök Néhai Nyikos Ferencz-féle I. ker. 74. szám alatt lévő ház, mely áll 2 szoba, előszoba, konyha kamra és mellékhelyiségekből, örök Értekezhetni lehet a helyszínén, vagv az irodán. II. ker sz. ház. Szécsén Lajos szomszédságában, mely áll 2 szoba, konyha s több mellékhelyiségekből, 80 -öl területtel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök IX. ker. 253 b. sz. ház, 400 -öl területtel, 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési "feltételek mellett, örök Nagy Lajos szabómesternek 1. ker. 94. sz. háza, Molnár Sándor szomszédságában, 70 -öl területtel, 2 szoba, 2 kamra, konyha, több mellékhelyiségekkel együtt, örök Értekezhetni lehet a tulajdonossal, vagy az irodán. Mezei Gyuláné V. ker sz háza, mely áll 4 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekből, az udvaron szép lugassal, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Értekezhetni a fenti tulajdonossal, vagy az irodán. Élnem kelés esetén május l-re haszonbérbe kiadó. Molnár Lajos 1. ker. 81. sz. háza, mely elvan látva 7 szoba, külön lakásokra beosztva, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekkel, 225 -öl területen, kedvező fizetési feltételek mellett, őrök VI. ker sz. Csihalik-féle ház, mely elvan látva több kisebb-nagyobb lakásokkal, bármiféle üzleti helyiségnek igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök 1. ker. 32. sz. ház, Labancz Mihály szomszédságában, melv 200 -öl területtel, 2 utczára nyilik s elvan látva több rendbeli lakásokkal, üzleti helyiségnek is igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Ifj. Futó József 111. ker sz. adómentes új háza, mely áll 5 szoba, üveg-gang, 3 konyha, 2 éléskamra, pincze, fürdőszoba, kamra és kert, helyiségekből örök Értekezhetni fentivel.

3 Néhai Nagy Sándor örökösöknek, III. ker sz. házuk, mely áll 1 szoba, konyha, istáló s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni BalogFerencz V.ker sz. lakossal. Ó. Mészáros Sándorné IV. ker sz. háza, Kun Ferencz szomszédságában, mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra s több méllékhelyiségekkel örök Cseri Ferencz IX. ker. 53. sz. lakosnak az alszegi rakodó-kert mellett 3 házhelye, 200 -ölével számítva, igen kedvező fizetési feltételek mellett, örök Godó István II. ker sz háza Német István szomszédságában, mely áll 1 szoba, konyha, kamra, 180 -öl területtel örök II. ker sz. ujjonan épült, cserepes tetőzetü, 8 évi adómentes ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségekkel, örök VII. ker sz. ház, a minta-kert mellett, mely elvan látva 2 szoba, konyha, kamra, istáló s több mellékhelyiségekkel, örök IV. ker sz. ház, mely áll 2 szoba, konyha s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron'; eladó. B. Nagy János I. ker sz. Módra-féle ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiséggel, kerttel, vagy annélkül is szabadkézből örök áron eladó. Czégléden egy igen jó forgalmú vendéglő házzal együtt mely már 50 éve vendéglő szabad kézből, igen előnyös feltételekkel azonnal, vagy május l-re eladó. Czim a kiadóhivatalban megtudható. Eladó földek. A CSEMŐI határban, Illés-féle 9 vékás területű szántóföld, mely szőlőnek is igen alkalmas, egészben, vagy parczellánként is örök A BESNYŐI határban, közvetlen Törtei község mellett 24 kataszt. hold területű, igen jó karban lévő szántóföld, ebből 3 hold kitűnő termőképes fajszölő, több gazdasági épületekkel örök FÖLDVÁRI dűlőben, néhai Tanárki Gedeonné úrnő szomszédságában 4 kat. hold és 16 O-öl területű, igen jó minőségű szántó-föld örök A CSEMŐI határban, Fazekas József úr szomszédságában 28 kataszt. holt területű szántó- és kaszáló-föld, melyben 2 hold szőlőskert és gyümölcsös van, az ottani benépesedett lakosság részére bármily üzleti helyiség, szecskavágó, motormalom, vagy homoktégla-gyár, üzemek folytatására igen alkalmas volna, igen kedvező fizetési feltételek mellett egészben, vagy parczellánként is örök Az ALSÓJÁRÁSI határban, Czira-féle 20 kataszt. hold szántó- és kaszáló-föld, melyen 3 hold termőképes fajszölő van, több jókarban lévő-gazdasági épületekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök A NYILASI határban, közvetlen Törtei község mellett 140 kataszt. hold területű szántó- és kaszáló-föld, mely elvan látva 3 tanyával, minden czélra alkalmas gazdasági épületekkel, ártézi-kuttal, örök áron egy, vagy három tagban is eladadó. 3-dik oldal. 2-dik szám. A CSEMŐI határban, közvetlen a rétszél és Dr. Szabó Ambrúzs úr szomszédságában 31 kataszt. hol területű, jókarban lévő szántó- és kaszáló főid, melyen 15 vékás, termőképes fajszölő van, pinczehelyiséggel ellátott lakás s gazdasági épületekkel örök CSEMŐI határban, Barta János szomszédságában 25 magyar hold területű, jókarban lévő szántó- és kaszálóföld, melyen 4 vékás területű, termőképes fiatal fajszölő van, külön szép gyümölcsös kert, gazdasági épületekkel, örök áron, kedvező fizetési feltételek mellett eladó. RÉTEN, Szabó Mihály doktor úr szomszédságában 10 vékás területű, jókarban levő szántó-föld, kedvező fizetési feltételek mellett örök A FELSŐJÁRÁSI határban, Faragó János szomszédságában 50 kataszt. hold" szántó- és kaszáló-föld, mely elvan látva több gazdasági épületekkel, igen kedvező fizetési feltételek mellett örök 1LYÉS LÁSZLÓ VII. ker. 196 a. sz. lakosnak a Törteli Ludasban, Czibulka Gyula szomszédságában 30 hold szántó- és kaszáló-földje, melyen 3 vékás termőképes szőlő van, gazdasági épületekkel, vetéssel együtt örök áron eladó, elnem kelés esetén haszonbérbe kiadó. Értekezhetni lehet a tulajdonossal, vagy az irodán. CZEGLEDEN, közvetlen a vágóhid mellett 10 hold igen jó minőségű szántó-föld, 3 hold szőlőskertel, egész új gazdasági épületekkel, bármiféle gyári telepnek is igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök SZURDOKI DŰLŐBEN 1 és fél hold jóminőségü szántó-föld, örök Értekezhetni lehet 1. ker. 94. sz. alatt, vagy az irodán. ALSÓ GÓGÁNYBAN, Sziics Kálmán szomszédságában 5 hold 600 -öl területű szántó és kaszáló, valamint a NYÁRKUTRÉTEN 5 hold 200 -öl szántó és kaszálófőid örök Néhai PINTÉR FERENCZ örökösöknek a kürti dűlőben, Patonai Pál szomszédságában 9 vékás szántó-földjiik örök Értekezhetni lehet VI. ker. 201, vagy 202. sz. alatti lakossal. CSEMŐBEN, Illés László szomszédságában 2 hold szőlő és szántó-föld, tanyai lakással, kedvező fizetési feltételek mellett, örök IZSÁK és KISKŐRÖS között, Páhi község határában (Pestm.) kispáhi Andrási Ambrus tulajdonát képező 55 kat. hold kitűnő, jóminőségü szántó és kaszáló birtoka, a rajtalévö gazdasági épületekkel, 2 kat. hold termőképes uj szőlővel, a rajtalévő vetések és gazdasági eszközökkel együtt egészben, vagy parczellánként is igen kedvező fizetési feltételek mellett, szabadkézből örök Értekezhetni lehet az irodán. Eladó szőlők. ü LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök LENCSÉS-VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellet örök Néhai HAJÓS ANTALNÉ-féle, bokrosi középső hegyben lévő 10 vékás területű, jókarban lévő szőlője, örök

4 2-dik szám. 4-dik oldal. Nagykörös és V idéke Hirdetési Közlönye. I- sö évfolyam. BOKROSi KÖZÉPSŐ hegyben, Faragó Ambrúzs úr szomszédságában öl területű, épülettel ellátott, jókarban levő gyümülcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök HOSSZÚHÁTI hegyben, Antal Sándor úr szomszédságában, öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök KÜLSŐ TÁZERDEI hegyben, Szatmáry-féle 3 vékás területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, közvetlen a hoinokés mészkőtégla-gyár szomszédságában 447 -öl területű, cserepes épülettel ellátott, 4 éves, jókarban levő gyümölcsös szőlő örök A PÖCZÖKI BÁNOMBAN, Szűcs Sándor szomszédságában 1 hold 321 -öl területű, jókarban levő gyümölcsös-szölő, örök Értekezhetni lehet I. ker. 74. szám alatt, vagy az irodán. A BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, Vizi János I. ker sz. lakosnak 7 vékás teriiletü, jókarban levő gyümölcsös szőlője örök Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal, vagy az irodán. ZSÍROS HEGYBEN, Szűcs Balázs szomszédságában öl területű jókarban levő gyümölcsös szőlő örök CSEMŐ DŰLŐBEN, Tóth István szomszédságában 3 hold fiatal, termőképes szőlő, szép lakással, örök áron eladó. HEGEDŰS DÉNES ügyvéd tulajdonát képező, a külső tázerdei hegy elején, a vasút mellett, 5 hold 600 -öl teriiletü. nemes, fajszőlővel beültetett ingatlana, mely elvan látva igen szép nyaraló helyiséggel, külön kapás lakás, pálinkafőző, borház, pincze s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal IV. ker sz. a., vagv az irodán. NYÁRSAPÁTI állomás közvetlen közelében 14 hold kitűnő fajszőlő, nemes gyümölcs-fákkal, gazdasági épületekkel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök KECSKEMÉTI határban, Katona-telep vasúti megállóhely mellett, 10 hold fiatal, termőképes szőlő, gazdasági épületekkel egészben, vagy kisebb szakaszokban is, kedvező fizetési feltételek meílett, örök BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben, néha Hajós Antalnéféle 10 vékás teriiletü, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök ZSOLDOS JULIÁNNÁ külső bánomi 1 és 1 s hold területű fiatal ültetési szőlője, Mezei Mihály és Somogyi István szomszédságában, örök Értekezhetni fenti tulaldonossal, IV. ker sz. alatt. ELADÓ HÁZAK és SZŐLŐK. Néhai Szentpéteri Ferencz örököseinek az I. ker. 71. sz. házuk, mely áll 5 szoba, 4 konyha, több éléskamra s több mellékhelyiségekből, külön lakrészekre beosztva, valamint a "BOKROSI középsőhegyben Kollársz Lajos szomszédságában 1 hold jókarban lévő gyümölcsös szőlejük, épülettel ellátva, örök áron szabadkézből eladók. Értekezhetni lehet Szentpétery Ferencczel, X. ker. 26. sz. alatt. Elnemkelés esetén mindkét ingatlan év február hó 26-án, vasárnap d. e. 11 órakor I. ker. 71. sz. alatt önkéntes árverésen szabadkézből elfog adatni. ELADÓ HÁZ és FÖLD. Néhai Papp Ferenczné örököseinek a IV. ker.. Rákóczy-u. 56. sz. házuk, mely elvan látva 3 szoba, konyha kamra, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkel, valamint a Tormásban 30 vékás jóminőségü szántóföld, melyből 12 vékás szőlőnek való, kedvező fizetési feltételek mellett örök A 12 vékás szőlőnek való külön is megvehető. Értekezhetni lehet Papp Ferencz, III. ker sz. lakossal. ELADÓ FÖLD és SZŐLŐ. A kürti dűlőben, a szénáskert szomszédságában 11 vékás tanyás es külön egy 7 vékás jóminőségü szántóföld, valamint a KÁLMÁN hegyben, Sánta Béla tanár szomszédságában 4 és fél vékás^ területű fiatal szőlő, vetemény-földdel, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, Értekezhetni lehet az irodán. SZŐLŐ. BOR és PÁLINKA ELADÁS. Özv. Várkonyi Sándorné, Zsiros-hegyben lévő szőlője örök áron eladó. Értekezni lehet Pantó Dáviddal, VI. ker. 40. szám alatt; ugyanott 6 hekt. liter 2 éves fehér bor és 3 hekt. pálinka van eladó. Kiadó lakások. FAZEKAS JÓZSEF épitőmesternek, Szolnoki-u. 13. sz. alatti házánál 3 egymásba nyiló, kényelmes szoba, üveges ganggal, konyha és élés-kamrával; továbbá az V. ker sz. alatti telkén egy épülőfélben levő 4 szobás lakás, melyékhelviségekkel; és ugyanezen házánál 1 szoba, konyha T padlás évi május hó l-ére bérbe kiadók. RÓNAI BÉLA, nagykőrösi Széchenyi-fürdő és mulató kert-bérlő tulajdonosnak, május hó l-re több rendbeli nyaraló lakása bérbe kiadó. VIZI JÁNOS I. ker sz. házánál egy szoba, konyha, éléskamra. Ugyancsak fenti tulajdonosnak I. ker sz. háza, mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekből május hó l-re haszonbérbe kiadó. Az épületben jelenleg is lakatos műhely van s bármiféle ipari műhelynek is igen alkalmas. Értékezhetni lehet Vizi Jánosnéval, I. ker sz. alatt. SIMA JÁNOS I. ker sz. házánál 4 szoba, 2 veranda, 1 konyha, kamra, pincze, mely kávéháznak, olvasókörnek, vagy bármiféle ipari czélokra is igen alkalmas, május l-re haszonbérbe kiadó. Özv. D. TÓTH FERENCZ-nének a X. ker., Szolnokiutcza 8. sz. házánál egy kisebb családnak való lakrész, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra és fáskamraból, május 1-től több évre kiadó, Értekezni lehet a fenti tulajdonossal. KORSÓS LÁSZLÓ, X. ker sz. háza. mely áll 3 egymásba nyiló szoba, konyha, mosókonyha, üzleti helyiségnek is igen alkalmas, 50 -öl területű "konyha-kertel, május l-re bérbe adó. MOLNÁR LAJOS I. ker. 81. sz. házánál egy kényelmes lakás, május hó l-re kiadó. VÖLGYI ISTVÁNNÉ I. ker. 41. sz házánál 1 szoba, konyha, élés- és fás-kamra, május hó l-re kiadó. BALOG JÓZSEF I. ker. 66. sz. házánál 1 szoba, konyha, 1 üzleti helyiséggel és megfelelő mellékhelyiséggel, május hó l-re bérbe kiadó. FARKAS JÓZSEF-nek a X. ker. 71. számú, külön udvarral és kerttel biró 4 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekből álló lakás f. év május 1-től bérbe kiadó.

5 2-dik szám. 5-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. I-sö évfolyam. BÚTOROZOTT SZOBA, magános nőnek kiadó. Bővebbet VI. ker., Szolnoki-u. 2. sz. alatt. PAPP JÓZSEF ref. tanítónak, V. ker. 55. sz. házánál 1 szoba, konyha, valamint külön 2 szobás uri lakás mellékhelyiségekkel, május hó 1-től bérbe kiadó. PRÉCSÉNYI PÁL házánál több rendbeli lakás és egy kávémérésnek való üzlethelyiség f. évi május hó l-re kiadó. Ugyanott lugasoszlopnak való akáczfa.van eladó. KISS LÁSZLÓ IV. ker. 98. sz házánál, a csirkepiacz-téren, mely áll 3 szoba, konyha, kamra, külön udvarral és kerttel, május 1-től bérbe kiadó. Vegyesek. D. Tóth Sándor földbirtokosnak, lakik III. ker sz. alatt, 20 hl. jóminőségű fehér és 30 hl. ó-fehér bora, 50 liter törköly-pálinkája és 4 öl száraz tölgyfája van eladó. I. ker. 41. sz. alatt egy teljesen új állapotban lévő kellemes hangú czimbalom eladó. 3. járás 13. sz. alatt 1 két lóerejű, jókarban lévő járgányos szecskavágó-gép örök Sós József helybeli (VI. ker. 27. sz.) lakosnak 2 drb. Hofher és Schrantz gyártmányú, 6 6 lóerejű, egyik 4, a másik 9 éves cséplő-gépjei, teljes felszerelései örök áron eladó. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal. Bor- és pálinka-eladás évi 160 hl. gyenge piros, évi 20 hl. fekete veres, hl. fehér siller, évi 2 hl. baranczk pálinka, és évi szilva pálinka, igen mérsékelt áron kaphatók Bendc Imre nagykőrösi, VI. ker sz. lakosnál. I. ker sz. alatt 1 drb. jókarban lévő Singerféle varrógép igen jutányoson eladó. Szépe Pál VII. ker. 6. sz. lakosnak 1 drb. Podrincz és Helyhlinzer-féle motorgépje örök Tóth Albert postatisztnél, kitünű minőségű ó-baraczk pálinka van eladó. Tóth Balázs építésznek Nagykőrösön 35 hektoliter kitűnő Ó, (4 éves) fehér bora van eladó. Hektoliterje 56 korona. _ Molnár Ferencz gépész, nagykőrösi X. ker sz. lakosnál 1 drb nagyságú fényképező gép ; 1 drb. nyolczas Brunner-féle cséplőgép, 10 lóerős, nyersolaj-motor gép. mely alkalmas bármiféle ipari czélra; 1 drb. vasesztergályos-pad, hajtógéppel örök áron eladók. Ezeken kivül még több géptengelyek és mindenféle géprészek kaphatók. Akinek homokja van, az állandó keresetet biztosithat magának 3 drb. czementfedéltető-gép jutányos megvételével, az eladó 2 nap alatt teljesen betanítja a vevőt. Értekezhetni lehet az irodán. Danóczy Imre törteli fűszer- rőfös- és vas-kereskedő egy ügyes tanonezot keres. Holtigvaló eltartásra csekély vagyonú egyén kerestetik. Koszt és kvártélyba több egyén kerestetik. A Feketén 5 6 vékás föld kerestetik. Garaczi Antal nagykőrösi I. ker. 56. számú lakos, kovácsmester, egy ügyes tanonczot keres. Egy jókarban lévő igás-kocsi jutányos árért eladó. Nagykőrösnek bármely szőlőhegyi területén vékás föld szőlőnek kerestetik. A Lencsés világosi szőlőben egy jóravaló kapás kerestetik. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. lakos, ácsmesternek 2 drb. saját készitményü, teljesen nj mángorlója igen jutányosán eladó. Egy holdas eladó jobbminőségü föld kerestetik, lehet bármely vidéken. Megvételre 50 drb. 1 éven aluli, szép növésű növendékborjú és több jófajta sertés, malacz kerestetik. Megtudható az irodában. Műkertész, ki huzamosabb ideig uradalomba mint főkertész működött, virág, konyha, faiskola, szöllészet, melegágy, méhészet minden ágában jártas, azonnali belépésre ajánlkozik. Ciin: Ruzitska Gyula Székesfehérvár, Kigyóutcza 14. sz. Bagó Jánosnak, a homolytályi tanyán 2. járás, 90. szám alatt 4 hekt. finom minőségű fehér (uj) bora van eladó. Hektóliterje 48 kor. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal a helyszínen. Papp József ref. tanítónak egy jó állapotban levő táblás kocsija, egy gödör érett trágyája és egy dupla féderes, disznöbőrös ülése van eladó. Értekezhetni lehet V. ker. 55. sz. alatt. Szecsey Ferencz szíjgyártó mesternek Nagykőrösön 70 hekt évi nemes kadar-siller bora van eladó. Egy fiatal leány, takarítónőnek kerestetik. Hová, megtudható az irodán. Tóth Balázs építőmesternek X. ker sz. alatt egy jókarban lévő zongorája eladó. Ilyés György VII. ker. 80 a. sz. alatti lakosnak 2 drb. jókarban lévő szecskavágó gépje teljes felszereléssel eladó. 12 ko- Lencsés Imre VII. ker sz házánál 10 csi érett trágya eladó. Valkó Ainbruzs ref tanítónak, lakik IV. ker sz. alatt, a nagy kathólikus temető melletti rakodó kertben egy kocsi anyaszénája eladó. Brük László fűszer- és vegyes-kereskedő 1 jó tanulót keres. Péczeli Ferenczné II. ker sz. alatti lakosnál 1 drb. teljesen uj Singer-féle varrógép igen olcsón eladó. Ki- Egy jókarban levő zongora igen olcsón eladó. nél, megtudható az irodán. Deák Sándor VIII. ker. 30. sz. alatti lakosnak 30 hl. ó-veres 52 kor., 24 hl. ujbora 45 kor., 2 hl. baraczk 300 kor. és 2 hl. szilva pálinka, literje 1 kor. 60 fillér. Mindezekből 50 literenként is kapható. Ugyancsak 5000 szál legkitűnőbb termőfaj, ültetnivaló való fehér dinka szőlő vesszője 12 koronájával eladó. Papp András 1 járás S3. sz. alatti lakosnak 28 drb. jófajtáju malaczsertése és 1 drb. hasas tehene eladó. Kerestetik bármely vidéken egy szélmalom, vagy 3 4 járatú gőzmalom megvételre, vagy haszonbérbe. Czim a kiadóhivatalban. Egy jóravaló kertész béres kerestetik azonnali belé pésre. Hová, megtudható az irodán.

6 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 6-ik oldal. 2-ik szám. Bor és pálinka eladás. 150 hl. zöldes-fehér, 50 hl. piros-siller bor és 2 hl. seprő-pálinka kapható Bárán Benedek VIII. ker sz. lakosnál. Fazekas József építőmester, Szolnoki-u. 13. sz. alatti lakosnak 2 drb. tükör üveggel, belső falburkolattal és külső vasrollóval ellátott Kirakata eladó. Megtekinthető V. ker sz. alatt. Szánkó, szép fényezett, igen jó karban, helyszűke miatt nagyon olcsón eladó. Értekezhetni lehet a helyszínen, Szente László kocsifényező és mázolónál, IV. ker., Patay-utcza 115. Nagykőrös. Az eladó házak, földek, szőlők, kiadó lakások és vegyesek cz. rovat alatt közlöttekről bővebb felvilágosítást nyújt e lap kiadóhivatala. Nagykőrösön, Széchenyi tér 78. szám, gaponapiacz. (Meskovichy-féle ház.) Értesítés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy vendéglőmet Kecskemét, VI. ker. 52. sz., Csongrádi-uton megnyitottam, ahol jó tiszamenti borokat és jó ételeket olcsón szolgálok ki. A n. é. közönség becses pártfogását kérem. Tisztelettel BESSE KÁLMÁN, vendéglős. Eladó ház: szárnya mellett lévő 10 évi adómentes ház, mely áll 3 egymásba nyilló szoba, konyha, istáló, az udvaron jó ivókút s több mellékhelyiségekkel öl, vagy 388 -öl területtel is örök áron eladó. Ugyanott egy 207 O-öl és egy 202 O-öl területű házhely is eladó. Eladó szőlő Tóth István X. ker. 16. sz. alatti lakosnak lint szomszédságában 1 hold 80 O-öl területű jókarban lévő szőllője örök APRÓ HIRDETÉSEK. Óriási" jeligére levele van a kiadóhivatalban. Egyedül unalmas az élet" jeligére levél van a kiadóhivatalban. Én egy 28 éves, magas, barna, házasságban csalódott, törvényesen elvált nő vagyok, csekély vagyonnal rendelkezem, szeretnék házasság czéljából oly tisztességes gyermektelen özvegyemberrel megismerkedni aki egy hűséges és jó férj tudna lenni. Leveleket Csendes otthon" jeligére e lap kiadóhivatalába kérek. Középkorú városi hivatalnok leány ismeretségét keresi. Anyagiakra nem számitva csak jó és hűséges feleséget őhajtok. Levelet, e lapban, jelezve üres a fészek" jeligére a kiadóhivatalba kérek. 18 éves magas szőke szépnek és csinosnak mondott leány, hozzá illő uri embernek ismeretségét keresi. Leveleket élni vágyás" jeligére Nagykörösi posta hivatalhoz postrestante kérek. Hölgyeim levelezés utján akar házasság czéljából megismerkedni mások által fesnek mondott szerény igényű hivatalnok, fényképpel és teljes czimmel ellátott leveleket e lap kiadóhivatalába..barna gyerek 7915 sz." jeligére kérek. Értesités. Magas barna fiatal ember, csinos lányka vagy fiatalabb özvegy ismeretségét keresi, kivel nagy városhoz szokott életét kellemesen tölthetné. Levelet Óriási" jeligére kérek e lap kiadóhivatalába. Én egy középkorú jó megjelenésű és szolid hivatalnok vagyok, biztos megélhetésem van. Egy idősebb leánnyal vagy gyermektelen özveggyel némi vagyonnal házasság czéljából megismerkednék, csak komoly levelekre válaszolok. Levelet egyedül unalmas az élet" jeligére e lap kiadóhivatalához. Én egy 28 éves magas, jóképűnek mondott kellő vagyonnal rendelkező földműves vagyok, szeretnék házasság czéljából oly leánnyal vagy fiatal özveggyel megismerkedni, kinek némi hozománya van. Csakis komoly levelekre válaszolok..nem bánja meg" jeligére kérek leveleket e lap kiadóhivatalába. TELEK, szőlő, vagy kertészetnek egyaránt alkalmas föld, 36 magyar hold eladó. Alsódabason, vasúti állomás és község között, fővároshoz közel. Napszámos bőségben. Értekezhetni lehet Székely József tulajdonossal, Sáriban. Tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy SZABÓ ÜZLETEMBEN Nagykörösön, VI. ker. 62. sz. alatt a mai kor minden igényeinek megfelelő magyar és német férfi öltönyöket próba nélkül is a legszebb kivitelbon és legjutányosabb árban készíthetek, amenynyiben összeköttetésben állok a budapesti és brünni legnagyobb posztó-gyárosokkal. A n. é közönség b. megrendelését kéri teljes Tisztelettel ALMÁSI JÁNOS szabómester. hegyben Szépe Ferencz szomszédságában 3 vékás, épülettel ellátott, igen jó karban lévő fiatal gyümölcsös szőleje örök \ I WEISZ JENŐ Központi szállodája Nagykörösön. A m. k. u. e. tagja. SZÁLLODA KÁVÉHÁZ ÉTTEREM Ugy a kávéház, mint az étterem és szobák teljesen újonnan renováltattak. A kereskedelmi utázók kedvelt találkozási helye. Pontos és figyelmes kiszolgálás. Villanyvilágítás. Minden vonatnál társaskocsi. Minden időben frissen csapolt Dréher Korona sör és tiszta nagykörösi fajborok. elsőrangú kiképzéséhez egyedül legalkalmasabb szabászati szakkönyv, Patyi JózseS czipész-szakiskolájában kapható Czegléden. Egy fia fizetéssel tanulónak azonnal felvétetik Pártos M. Emilné uri női divat üzletében Nagykörösön. Sodronyfonat kerítéseknek tetszetős alakban, úgyszintén horganyzott tüskés keritéshuzal a legelőnyösebb árban beszerezhető KOHAT F. PÉTER vase reskedönél Nagykőrösön. Hirdetmény. Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy vendéglőmet Kecskeméten III. tized, Széchenyi-tér 5. sz., a gyümölcspiacz mellett megnyitottam, ahol is mindenféle jó kezelésű italokat és jó magyar ételeket igen jutányosán 'szolgálok ki. Egyben vidéki egyéneknek kérdezősködés utján bármiféle útbaigazítással szívesen szolgálók. Tisztelettel KOMOSI ISWÁN, vendéglős. Kecskemét.

7 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 7-ik oldal. 2-ik szám. Olcsó árak! KERTÉSZ GYULA férfi- és női divatárúházában (Piacz-tér, saját ház) kaphatók a legszebb férfi kalapok, a legjobbminöségű czipök és fehérnemüek, ruhadíszekben újdonságok, valamint mindennemű szabókellékek. Börvásznak asztalteritönek, úgyszintén szatler munkákra nagy választékban. Linóleum, padlóra szép mintákban Szolid kiszolgálás! Olcsó bútorok. Van szerencsém a n. é. közönség b. figyelmét felhívni dúsan berendezett saját készitményü butorraktáramra, ahol úgy készpénzért, mint részletfizetésre a legolcsóbb árak mellett a legmodernebb bútorok kaphatók. Raktáron tartok: dió, szil és tölgyfa saját szinnel készült háló, ebédlő és szalon berendezéseket, egyszerűbb matt és félmatt szekrényeket plüss és bőr diványokat setét és világos színekben, nád, fa, polituros és bőrrel bevont székeket, függönytartókat, gyermek vaságyakat, kihúzható cselédágyakat, asztalokat, fakanapélyokat a legolcsóbb árak mellett. Elvállalok mintaszerinti bútorok elkészítését bármely kivitelben. A n. é. közönség b. pártfogását kéri tisztelettel IFJ. SIMA Nagykőrös, I ker. 152 sz. RADÓ JÁNOS, asztalos es butorraktáros Csirkepiacztér. sirkőraktára NAGYKŐRÖSÖN. HERMANN Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kóhn Illés úr sirkőraktárát átvettem s azt megnagyobbítva saját czégem alatt tovább vezetem. A midőn a n. é. közönség b. figyelmét felhivom ez uj vállalatomra, egyszersmind tisztelettel értesítem, hogy a bel- és külföldi márvány, svéd gránit és sienit S l n E M L É K S K oly dús raktárát rendeztem be, hogy teljesen feleslegessé válik a vidékről való hozatal s az ezzel járó tetemes kiadás. A temetőben levő sírkövek utánvésését és aranyozását jutányos árban elvállalom. A n. é. közönség b. pártfogását kérve tisztelettel RADÓ HERMANN. Rajzok és költségvetések díjtalanul Pártoljuk a magyar ipart! Egy jó kályha a házban nélkülözhetetlen. Mindennemű modern és szecesziós cserépkályhák kandallók és takaréktűzhelyek mindenféle divatos színben és nagyságban. Uj épületek kályha berendezését elvállalom. Kitűnőnek bizonyult koksz fűtésre vasbetétű cserépkályháimat ajánlom, melyek gyorsan és tartósan melegítenek. Kályháim erős tartásáért és kitűnő használhatóságáért a legmesszebbmenő jótállást vállalok, miket úgv helyben, mint vidéken a legjutányosabb árban rendezek be. Becses megrendelést kérve vagyok teljes tisztelettel ZELEKY JÁNOS cserépkályha készitö Nagykőrösön, X. ker. 47 sz. a legszebb és legolcsóbb ki- Síremlékeket vitelben szállít RÓTHFELD IGNÁCZ sirkőgyáros. Kecskemét, Rákóczi-út. FISCHER IGNÁCZ ' nagykőrösi kereskedő tiszt, tudatja a t. cz. közönséggel, hogy fűszer-üzletét és korcsmai helyiségét az I. ker. 85. szám alatt, Mandel-féle saját házában megnyitotta, ahol is úgy fűszer-áruk, mint teljesen jókezelésü italokat olcsón kiszolgál. Egyben mindenféle tizianyagot árusít. Értesítés. Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és 11-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását tisztelettel Kapus András, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám.

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X. évfolyam. Budapest, 1916 julius 2. 19. szám. ", CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 korona. Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán Bevezetés 1924-től kezdve Magyarország központi jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt. Részvénytársasági alapon

Részletesebben

Roma Kulturális Napok könyvtárunkban is

Roma Kulturális Napok könyvtárunkban is A tartalomból: 2015. február 24. XXIII. évfolyam 4. szám kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat Ön szerint korlátozni kell a bevándorlást? 6% Nem tudom. Nem érdekel. 35% Nem. Szavazzon Ön is!

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X évfolyam Budapest, 1916 február 29 '7 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Térlapok és adaptálás

Térlapok és adaptálás Helyi tájékoztató hetilap e-mail: TU1995@stcable.co.yu www.temeriniujsag.info XIV. évfolyam 42. (708.) szám Temerin, 2008. október 23. Ára 40 dinár A helyi közösség hírei Térlapok és adaptálás Ösztöndíj

Részletesebben

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL 2008. november 18. XVI. évfolyam 23. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából A művészet tragikus Isten-keresés 2. oldal Békésen ünnepelt no - vember 7-én a Mun - kás párt

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

Jó ütemben halad az útfelújítás

Jó ütemben halad az útfelújítás A világnagy ferdinánd XXVI. évf. 33. szám 2013. október 11. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Jó ütemben halad az útfelújítás A 4. sz. főútig készül el a Ladányi út Egy hónapja kezdődtek meg a madarasi, és

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL 2007. december 4. XV. évfolyam 24. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Már kapható a 2008-as Kalendárium Nagy érdeklődés

Részletesebben

és jó néhány kórházi dolgozó is jelen volt. A rendezvényen csak a legújabb ütem fontosságáról,

és jó néhány kórházi dolgozó is jelen volt. A rendezvényen csak a legújabb ütem fontosságáról, Keresztyén gondolatok Halottak Napja előtt XXVI. évf. 36. szám 2013. november 1. Egyes szakterületeken 199 ezer ember egészségügyi ellátását szolgáló rehabilitációsszolgáltatás fejlesztés szükséges a Kátai

Részletesebben