ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE"

Átírás

1 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / I Sj >í.

2 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A LAP ÜRES AZ EREDETI DOKUMENTUMBÓL A LAP HIÁNYZIK AZ EREDETI DOKUMENTUM ROSSZUL OLVASHATÓ

3 NAGYKŐRÖS ÉS VIDÉKE /2.évf./ jan.4.-dec szám iiány: 19., 21., 36., 39., számok

4 NAGYKŐRÖS II. évfolyam. ÉS VIDÉKE Nagykőrös, október ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség: Nagykörös, X. ker. 186sz. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : D. Tóth Ferencz. Társszerkesztő: Darányi Lajos. A létezés. Előfizetési dij helyben: Egész évre 4 k., félévre 2 k. Vidékre postán küldve egész évre 5 k., fél évre 2 k. 50 fill. Egyes szám ára 10 fill. Nyilttér sora 40 fill. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Különös időket élünk, javitani, forgatni akarunk a meglévő helyzeteken, romba dönteni existentiákat, mert azt mondják: ezt kivánja a közérdek. Ilyesféle tünetek vannak mostanában városi politikánkban. Városi tisztviselők jövőjét koczkáztatják, hogy a pótadő kevesebb legyen, szépen megalapozott pályákat ketté metszeni óhajtanak, a meggyökeresedőt kirántani a talajból, ahová közérdekből, megfontolva, meggondolva ültették. Mi fenségesebb, mint felhozni okul a pótadó emelkedésének a tisztviselő kenyerét, miért, mert ennél hálásabb téma nincs, ez bizonyára népszerűséget arat. És ekként megszüntetni az állásokat azzal, hogy mehetnek, mert a közérdek igy kivánja, a tisztviselő joga, megélhetése mellékes körülmény. Ugyan ekkor nem gondolják meg azt, hogy vajjon, ha a mi existentiánkat hozná fel valaki okul a sok nagy csapásnak, amik mostanában sujtanak bennünket, nem felszisszenénk-e? Hozzunk fel egy kis példát: vajjon a kereskedőt, az iparost, vagy bármely más foglalkozásut, földmivest, vagy más szellemi munkást nem érintene-e kegyetlenül az, hogy ha elhatároznák. miszerint egyiknek-másiknak fel kell mondani életpályáját beszüntetni foglalkozását, mert ezt kivánja a közérdek! Természetes ugy akként, hogy eme nagylelkűségéért mást nem kapnak kárpótlásul, mint az a nagyszerü kijelentést, hogy légy boldog, élj ugy, ahogy jól esik, a hálás közérdek kivánta igy. Ha éhes leszel, ha családod éhezik, ha rfem tudsz megélni: bízzál és remélj. Vajjon következetes, emberséges, törvényes eljárás volna-e az ily cselekedet! Vajjon nem megtagadása volna-e a tökéletesedéséért, az egymás megbecsüléséért küzdő emberi léleknek, a keresztyén vallás tanainak, a hitnek! De hát hol van még az igazság, a szabályrendelet rendelkezései, a jog! Vagy csak ez papiron lenne?! Oh nem... Szabályozva vannak jogaink és kötelességeink, a huszadik században már ott állunk, hogy a szerződést, arendeleteket, a törvényt respektálnunk kell valóságban is. Hisz ezek biztositják existentiánkat. De ne a rideg paragrafusokat nézzük, hanem müveit, vallásos lelkünk sugalatát kövessük, vajjon nem elszomorító cselekedet lenne-e az, hogy egy embert, ki bizonyos hivatásra lekötötte magát, arra jogérvényesen megválasztották, pályáját elnyerte, erre alapitva megélhetését, maga Lapunk mai száma 10 oldal. és családja, hozzátartozója jövőjének biztositását egyszerűen ok nélkül, egyoldalulag letaszitsuk pályájáról még közérdekből is! Ugyan az ilyen cselekedet nem hasonló volna-e ama bizonyos idők elveihez, mikor minden tettnek az volt a takarója, hogy a czél szentesiti az eszközt." A városi tisztviselők ily módon való letörése különös aggodalmat kelt bennünk, mert előtérbe tolul, vajjon hát mi az igazság, hol van? Vajjon a közérdek" előtt még az igazságnak is meg kell hajolni, ha a közérdek" azt diktálja, hogy ennek és ennek a jövőjét fel kell áldozni, hát akkor a sirt okvetlen meg kell ásni már. De sok ilyenféle közérdekű politika lenne akkor, hogy amilyen az idő, olyan lenne a hangulat, olyan lenne a közérdek is. Az igazságnak ködbe burkolása csak ideig-óráig kikerül, később azonban annál fényesebben ragyog. Szerintünk a czél nem mindig szentesiti az eszközt. Vajjon a a földművesember szivesen venné-e, ha gazdálkodása közepette, mikor már abba beleélte magát, családja kimondaná rá a szententiát, hogy ne tovább, távozz más helyre, más pályára, mert a mi családi érdekünk ezt kivánja! Adunk neked utravalónak egy tarisznyát rövidre vágott dohánnyal, majd találsz hajlékot! Bizonyára nem állna tovább koldus módjára, hanem azt mondaná, hogy családi érdek ide vagy oda, nekem épp oly jogom van, mint más istenembernek, tessék a jussomul respektálni. Ne használjuk tehát még közérdekből se oly könnyen a metsző ollót, hanem jól tekintsünk végig az. életen, vegyük fontolóra cselekedeteinket. A szellemi munkást meg kell becsülni, az a sokféle uzsora ugy is őt sujtja legjobban, né sajnáljuk tőle a kenyeret, ne akarjunk mást csinálni belőlük, mint amire hivatásuk rendelte, hisz ugy is nálunk már majdnem mindnyájan mást csinálunk, mint amit tanultunk. Hiszen vannak példák, hogy a borbély sziíndarabot farag, a pintér suggesztióval próbál gyógyitani, a kovács fogat huz, a kereskedő iparoskodik, az iparos kereskedik, a diplomás ur szerszám után nyul, stb. stb., de legtöbben politizálnak, no ez ugyan minden mesterséghez vág. De ugyan miért-e kétféle hivataskodás, vajjon nem a kenyérért való küzdés-e! Határozottan az, és már a tisztviselőtől még a saját szellemi munkájával való kenyér keresetet is sokalnánk!

5 41-ik szám 2-ik oldal. Tanulmányozzuk a gyermeket. A gyermekek századában élünk. Lelkesedünk, áldozatokat hozunk értük s tesszük mindezt abban a reményben, hogy igy tán sikerül egy egészségesebb s jobb társadalom alapját lerakni. De hiába való minden lelkesülés és anyagi áldozat, ha helyes és czéltudatos munkát nem végzünk ily irányban. A munkát már megkezdtük s csakhamar arra az eredményre jutottunk, hogy eszményeinket csak gyermekek megismerésének utján tudjuk megvaló sitani, mert miként a gyenge, vadhajtásból is csak az a kertész tud pompázó nemes rózsát varázsolni, ki a virágok fejlődésének minden titkát ismeri; ugy a könnyen hajlitható gyermekből is csak az nevelhet igazi kulturembert, ki a gyermeki lélek rejtelmeibe a gyermek minden cselekedetének inditó okát látó szemeivel tekint be s a fejlődés utait ismerő bölcsességgel irányitja a gyermek sorsát. Az eddigi nevelői munkánk módjait és tanitásunk anyagát filozófusok elmélkedései teremtették meg a gyermek alapos ismerete nélkül; a mai modern nevelés szerint azonban meg kell ismernünk a gyermeket, hogy megtalálhassuk a nevelés helyes utját. A gyermek megismerésére irányuló munkásság, a gyermektanulmány (pedológia) egy ujabb tudomány-ág, melyet népszerűsiteni kell, melyet általánossá, ismertté kell tenni, hogy eredményeit a nevelésben és tanitásban felhasználhassa szülő, nevelő, tanitó egyaránt. E tudomány meginditói a nyugati államokban az orvosok, kik a gyermek testi fejlődésével foglalkoznak, a pszichológos a gyermek lelki életét vizsgálja, a pedagógus pedig értékesiti ezen eredményeket a nevelésben és tanitásban. Tehát e téren találkozik az orvos, a pszychológus és pedagógus, sőt a jogásznak, a gyermekbirónak is szüksége van a gyermek- és környezettanulmányok ismeretére, hogy a zülött gyermekek életében előforduló bűnügyek megitélésében helyes utakon haladjon, A gyermekpatronusok és laikus szülők is sok oly kérdésre kapnak feleletet a gyermektanulmányozóktól, melynek ismeretére a javitás helyessége és a jó nevelés érdekében szükségük van. Látjuk tehát, hogy korunk reálizmusában és önző harczaiban ezen az ösvényen együtt haladhat a társadalmunk minden rétege; érezzük, hogy csak a gyermekek érdekében kifejtett tervszerü munka hozhatja meg a szebb jövőt s a jobb társadalmat. Egyesüljünk tehát igaz szeretettel a humánizmus nevében s munkálkodjunk a gyermektanulmányozás szocziális és gazdasági eredményeinek reményében. Ismerjük meg a gyermek egyéniségét, fejlődésének törvényszerűségét, hibáit, felfogó-képességét, az esetleges abnormis fejlődés okait, a külső körülmények hatását, mert csak igy tudjuk a tapasztalt hibákat javitani. A gyermektanulmányozás három évtizedes munkája már ezideig is sok üdvös eredménnyel járt. A tanterveket, az iskolákat ennek alapján igyekeznek reformálni; közelebb hozta a szülőt az iskolához, az orvost a paedagógushoz. A gyermektanulmányozók a helyes nevelést lankadatlan szorgalommal közkincsé óhajtják tenni, mert a társadalom minden osztályára szükségük van, hogy a gyermekben rejlő testi-lelki erőt kifejleszthessék. A gyermektanulmányozást nemcsak külföldön művelik, hanem hazánkban is már tiz éves eredményes multja van s büszkén vallhatjuk, hogy e téren a külföld legnagyobb elismerését vivtuk ki. A magyar gyermektanulmányozás élén a Magyar Gyermektanulmányi Társaság" áll, mely budapesti nagyarányu működése mellett az ország több városában fiókkörökkel is szervezett. Igazán hasznos munkát vélünk teljesiteni, mikor ezen kulturális és pedagógiai életünkben nagy szerepre hivatott társaság munkakörét és fiókköreinek müködését jövő heti számában megismertetjük. Nagykőrös és Vidéke. lapunk UJDONSÁGOK. II-ik évfoyam. Tanitó választás. Mjnt értesültünk Gájzer János kocséri róm. kath. tani tőt és neje Eszik Veronka ugyanottani tanitónőt Hajduszoboszlóra a róm. kath. iskolához választották meg rendes tanitónak illetve tanitónőnek Megválasztásuk alkalmából üdvözöljük. Ugyanitt emlitjük, hogy a megüresedett állásokra f. hó 5-iki lejárattal pályázatot hirdetett az iskolaszék. A tanitók egyéves önkéntessége. A tanitók az uj vedtörvény értelmében a magyar kir honvédségnél teljesitenek egy éves önkéntesi szolgálatot. A kultuszminiszter rendelete folytán teljes fizetésüket kapják szolgálatuk idején, katonai szolgálati évük a nyugdijba is beszámittatik, de helyettesüket maguk tartoznak fizetni. Kalocsa Balázs arczképének megfestését határozta el a a nagykőrösi ref. egyháztanács, az arczkép megfestését Dajka Antal festőművésszel eszközölteti, aki a városi főjegyzői hivatalon elhelyezett olajfestményről fogja azt megfesteni négyszáz koronáért. Szinészek távozása. Egy hónapon tul terjedt szinházi előadásoknak f. hó 6-án vége szakadt, ekkor volt az utolsó előadás. Dr. Márffy Károly szinigazgató társulatával közönségünk eléggé meg volt elégedve, szép számmal látogatták a szinházat, majdnem minden estének volt közönsége. Az igazgató igyekezett a közönség igényeit kielégiteni, kedvébe járni. A szintársulat innen Kisujszállásra távozott. Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnok várni, és Szolnok városi osztálya mult hó 29-én tartotta Szolnokon a vármegyeház disztermében alakuló közgyülését dr. Horthy Szabolcs főispán elnöklésével, mely igen impozáns módon sikerült. Az elnöki megnyitó és a magas czél ismertetése után megalakultnak jelentett ki ama közmüvelődési tevékenység, mely a vármegye és a város kulturális fejlődését van hivatva előbbre vinni. Iparosok ösztöndija. Az Országos Iparegyesület folyó évben a következő hat ösztöndijra hirdetvén pályázatot: A 114 kor. összegü Szabóky-féle ösztöndij jóviseletü, szakmabeli foglalkozásában előrehaladó iparossegédnek van szánva. A 232 kor. Hauszman-féle ösztöndijat külföldre menő épitő-ipari munkás, a 40 kor. Posner-féle jutalmat és 220 kor. Czettel féle ösztöndijat érdemes nyomdai alkalmazásban lévő, Mártonífy-féle jutalmat törekvő iparos vagy kereskedő-tanoncz, Bachruch-féle jutalmat ötvösmunkában kiváló tanoncz nyerendi. Hívebb felvilágositást az Országos Iparegyesület ad, a pályázatok határideje folyó év végéig szabatott meg. Erdőőri állás. Nagykörös város tulajdonát képező Pótharaszt pusztán megüresedett egy erdööri állás, melyre a pályázati hirdetmény meghirdettetett, mely lapunk hasábjain olvasható. Adóleirás Kecskeméten. Azon háztulajdonosok javára akik a multkori földrengés esetén kárt szenvedtek Kecskeméten, korona adót irtak le. Az elpusztult házak egész évi, a megrongálódott házak félévi adóelengedést nyertek. Szeged városa és a kerületi munkásbiztositó pénztár. Mint értesülünk a kecskeméti kerületi munkásbiztositópénztár korona járulék hátralékkimutatást küldött a városi tanácshoz, melyben az összes tisztviselők járulékhátralékai, visszamenőleg egynehány évre felvannak véve. Vagyis az összes városi tisztviselők - a tanácsnokok, főjegyző és polgármester kivételével a segéd és kezelőszemélyzet tagjai benfoglaltatnak. A tanács ez ügyben azon álláspontra helyezkedett, hogy miután a nevezettek nyugdijintézeti tagok, igy a munkásbiztositási-járulékot nem fizeti a város. Tánczmulatság. A Szalay-féle Gazdász Olvasó-Egylet évi október hó 23-án vasárnap Nagykörösön, a városi szálloda földszinti nagytermében, a helybeli zenekar közreműködése mellett saját könyvtára javára tánczmulatságot rendez. Beléptidij : férfiaknak 1 kor. 60 fill. Nőknek tetszés szerint. Karzati belépőjegy 40 fill. Kezdete este 7 órakor. Tanitó-önkéntesek dolga. Az uj véderőtörvény értelmében a tanitók a magyar királyi honvédséghez osztatnak be egy

6 3-ik oldal. 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. évi önkéntes katonai szolgálatra, erre vonatkazólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter akként intézkedett, hogy az állásban lévő állami, községi és felekezeti besorozott tanitók szolgálatra való bevonulásuk esetén, a szolgálat időtartatama alatt is huzzák összes illetményeiket és az eltött idő az előlépéseknél is beszámitassék. Azonban a szolgálat alatt őket helyettesitők költségeiről ők tartoznak gondoskodnia. Lesz-e ára az uj bornak? Tudvalevőleg az idén épen nem lesz bő szüret, igy tehát nem igen telnek meg a hordók. A szőlősgazdákra bizony ez évben nem jó idő jár, veszteségüket némileg talán, már akinek valami termett pótolja a borárak emelkedése. A must és borkereslet igen élénk, mi természetes maga után vonja az árak emelkedését. Uj százkoronások. Az uj százkoronások kibocsátása megkezdődött, amelyeknek rajzai egyszerübbek, csinos, bankjegyek. Persze akkor volna csakugyan igazán szép és kedves, ha mindnyájan bővelkedhetnénk bennük. Jaj, de kevesek mondhatják e! magukról, hogy bővelkednek még a régiben is. Halálozás. Egy derék urnő, Bakos Róza hunyt el mult hó 30-án Nagykörösön 81 éves korában. Temetése folyó hó 2-án volt a gyászolók nagy részvétele mellett. Kérelem. A m. kir. Belügyminiszter Ur /1912. sz. körrendeletével megengedte és a hatóságok támogatásába ajánlotta a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség által a Tüzoltó-Otthon czéljaira f. évi október hó napjain Auguszta föherczegnő fővédnöksége, valamint gróf Széchenyi Viktorné és gróf Ráday Gedeonné védnöksége alatt rendezett utolsó országos gyűjtést. Itt az alkalom, hogy a közönség viszonozhassa a tűzoltóknak a közönség érdekében és védelmébe igen sokszor kifejtett önfeláldozó emberbaráti ténykedését. Kérjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy keresse fel a jelzett napokon gyűjtőhelyeinket és járuljon hozzá filléreivel a Tüzoltó-Otthon" létesitéséhez! A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség elnöksége. Halálozás. Vettük a következő gyászjelentést: Alulirott tak, ugy a maguk, valamint az összes rokonság nevében ís fájdalomtól megtört szivvel tuda ják a felejthetetlen kis leányunknak, testvérnek és unokának Erzsikének életének 6-ik évében f. hó 6-án éjjel 11 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult földi maradványai f. hó 8-án d. u. 3 órakor tétettek a ref. egyház szertartása szerint (V. ker. 202) örök nyugalomra. Nagykőrös, október hó. Áldás és béke lengjen porai felett! Fitos Ferencz és neje Fruttus Terézis mint bánatos szülök. Fitos István, Fitos Terézia, Fitos Borbála, Fitos Ferencz mint testvérei. Id. Fitos István és neje Zs. Tóth Juliánna, Id. Fruttus István és neje Kopa Lidia mint nagyszülők. Ragályos állati betegség. Nagykőrös város belterületén a lovakat pusztitó takonykór és börféreg állati betegség fellépett. Egykori hires haramia megszabadulása. Rózsa bandájának legifjabb tagja volt a 23 éves délczeg Oroszlány Pál, mikor hatóság kezére került, elitéltek, a minapában megszabadulva negyvenévi raboskodás után szülőföldjére, Vöröslődre hazatért. A valamikor edzett, bátor haramia teljesen megvan törve megőszült. A börtönben nyomdász mesterséget tanult, miután azonban teljesen kimerült, gyenge a dologra nem képes, hozzátartozói már mind elhaltak. Időjárásunk. Különös esős őszi időnk vau, alig derül ki egy pár pillanatra az ég, csakhamar behuzódik felhővel és esni kezd. Ugy hogy hiába várjuk a jó időt a szőlőre, nem akar megjönni, de most már az sem sokat segitene a különféle betegségektől és kellemetlen időjárástól agyoncsigázott szőlőfürtökön, siralmas szüretünk lesz, nem igen telnek meg a hordók, must ami lesz is, az sem kitűnő minőségű bor lesz. A folytonos eső egészen lehűti a levegőt, a télikabát már fel is illik, néha szinte didergünk a metsző hideg szélben. Ugy látszik az idén sok fát kell feltüzelni, ha már ily hamar huzamosabb ideig beköszönt a hideg időjárás. Szüret Nagykőrösön. A városi tanács a szőlő szüretelés idejének kezdő napját folyó hó 14-ikében állapitotta meg. Vendéglő és kávéház átvétel. A központi szálloda és kávéház okt. 8-án uj bérlőt cserélt. Amint haljuk Weisz Jenő vendéglőstől ki jelenleg a városi nagy szállodát bérli Rehberger Miksa vette át egy évre 7200 kor bérösszegért. A Független Polgári Kör tánczmulatságát november 9 én szombaton tartja a városi szálloda földszinti nagytermében. A gazdasági Bérlők Országos Egyesülete czimen a magyar földbérlők országos szervezetet kivánnak alkotni. Az egyesületet előkészitő bizottság e hó 13 és 14-ére Budapestre hivta egybe az alakuló közgyűlést. Maga a közgyűlés 13-án délelőtt 10 órakor az Excelsior szálló (Rákóczi-ut 72.) külön termében tartatik meg. Aznap délután és másnap egy fővárosi gépgyárat, a mezőgazdasági muzeumot, a közvágóhidat és hűtőházat tekintik meg a közgyűlésen résztvevők. Ennek befejeztével még választmányi gyülést tart a megalakult egyesület. A közgyülés részleges programját megkeresésre bárkinek megküldi, valamint további felvilágositást és utbaigazitást ád a Gazdasági Bérlők Lapja szerkesztősége Budapesten István-ut 40. Az egyéves önkéntesek vizsgája. Azok az egyévi tényleges szolgálat kedvezményét elnyerni óhajtó egyének, akik az uj véderőtőrvény 21 -ának első pontja harmadik bekezdésében megállapitott feltételeknek nem felelnek meg, azonban az állandó tartózkodási helyük járási tisztviselője által kiállitott bizonyitványnyal igazolják, hogy az uj véderőtőrvény életbeléptetése előtt az egyévi önkéntesi képesitő vizsgára előkészültek; az egyévi önkéntesi szolgálathoz megkivánt tudományos képzettségnek igazolhatása czéljából vizsgára bocsáttassanak. Erre a vizsgára nem bocsájthatók azon folyamodók, akik deczember 31-ig életüknek 17-ik évét még be nem töltik, valamint azok a f. évben érték el az állitásköteles kort és a vizsga letétele iránt csak most folyamodnak. A képesitő vizsga az uj védtörvényi utasítás 85 és 86 -inak rendelkezései értelmében, valamely közös hadseregbeli gyalogsági hadaprópiskolánál az évi szeptemberi vagy deczemberi vizsgálati határidőben teendő le, ezenfelül a vizsga még október hóban (kezdete 14-én) is letehető. A vizsga ismétlése nem engedtetik meg. A keresztlevéllel vagy születési bizonyitvánnyal, továbbá az uj védtörvény utasitás első része 85. -ához kiadott 19. minta szerinti személyazonossági bizonyitvánnyal s végül a járási tisztviselő által kiállitott fent emlitett igazolványnyal felszerelt folyamodványt, azoknak a a folyamodóknak, akik az évi szeptember 21-én kivánják a vizsgát letenni legkésőbb szeptember 12-én. azoknak pedig akik az októberi vagy deczemberi határidőben kivánják a vizsgát letenni, legkésőbb szeptember 25-én, illetve november 16-án az állandó tartózkodási helyüknek megfelelő hadtestparancsnoksága nál kell benyujtaniok. A vizsgabizottság határozata ellen a védtörvényi utasitás első része, első füzete 85 paragrafusa 9 pontjának utolsó bekezdése értelmében felfolyamodásnak helye nincs. Az uj véderőtőrvény életbelépte előtt a vizsga megsemmisítésére adott engedélyt ez a rendelet nem érinti. Fenyves István drogériája NAGYKŐRÖSÖN. Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások legolcsóbb beszerzési forrása,

7 II-ik évfolyam Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám 4-ik oldal. Anyakönyvi értesités október 2-től okt. 8-ig. Szülöttek és megkereszteltek ref. részről: Sós Eszter szülőnek József nevü fia. Péczeli Erzsébet szülőnek Pál nevü fia. Horváth István Farkas Erzs. szülőknek József nevü fia. Ács János Horváth Eszter Juliánna leánya. Kapus Erzsébet szülőnek Erzsébet nevü leánya. Barkóczi László Kicsi Eszter szülőknek László nevü fia. L. Szűcs Antal Rásky Mária Lenke leánya. Barkó Beniámin Maksa Eszter Eszter Ugró Ferencz Szűcs Juliánna Juliánna Dallos Balázs Darabos Mária Mária Róm. kath. részről: Laczkó Mihály J. és Fejes Jul. szülők Juliánna nevü leánya. Jana József és Bognár Borbála Borbála Házasulandók ref. részről: Kecskeméti László Szűcs Teréziával. Radics István Tóth Borbálával. Boros Ferencz Somodi Teréziával. Nagy József Kovács Eszterrel. Házasságot kötött ref. részről: Patik Mihály Harsányi Eszterrel. Szilágyi Bálint Biró Eszterrel. Halottak ref. részről: Petrák Mária 2 hónapos. Szűcs Ádám 10 éves, Tömösközi Ambrus 1 hónapos. Fitoss Erzsébet 6 éves. Makai Mária 3 hetes. Faragó Ferencz 40 éves. Róm kath. részről: Jakab István 77 éves. Szűcs Mária 56 éves. KÖZGAZDASÁG. OOO Magyarországon nevezetesebb országos vásárok. Okt. 10 csütörtök. Csákova (Temes m.) mindennemű v. Szolyva (Bereg m.) Zsibó (Szilágy m.) mindennemű v. Okt. 11. péntek. Kornádi (Biharmegye) mindennemű v. Október 12. szombat. Dicsőszentmárton (K.-Küküllő megye) és 15 kirakóv. Győr ló v. "14. marha v kirakó v. Hódmezővásárhely és kirakó v. Nagybecskerek (Torontálm.) marha v ló és kirakó v. Parajd (Udvarhelymegye ló és marha v. és 15 kirakó v. Szarvas (Békésm.) 10 marha v. 12 ló v. és kirakó v. Okt. 13. vasárnap. Alsószentgyörgy (Szolnok M.) Kiskőrös (Pest m.) és 14 kirakó v. Kiskunlaczháza (Pest m.) 14 kirakó v. Kistelek (Csongrád m.) 12 sertés, juh és baromfi v. és 13 másnemű v. Kunhegyes (Szolnok m.) mindennemű v. Nagyenyed (A. Fehér m.) ló és marha v. és 16 kirakó v. Óbecse (Bács m.) Ócsa (Pest m.) Petrozsény (Hunyad m.) és 15 kirakó v. Vácz (Pest m.) Okt. 14. hétfő. Bilke (Bereg m.) és kirakó v. Csáktornya (Zala m.) Körmend (Vas m.) Kraszna (Szilágy m.) mindennemű v. Máramnrossziget ló és marha v. és kirakó v. Miskolcz (Borsod m.) Nagybajom (Somogy m.) Nagydorog (Tolna m.) és 15 kirakó v. Nagykanizsa (Zala m.) Sellye (Baranya m.) és 15 kirakó v. Szencz (Pozsony m.) Tápiószele (Pest m.) Okt. 15. kedd. Poprád (Szepes m.) Szászrégen (Maros Tordani) ló v marha v. és kirakó v. Okt. 16. szerda. Fehértemplom (Temes m) mindennemű v. Sársamoság (Szilágy m. és 17 kirakó v. Okt. 17 csütörtök. Nagytapolcsány (Nyitra m.) és 22 kirakó v. Szered (Pozsony m.) és 21 kirakó v. Turterebes (Ugocsa m.) Zsolna (Trencsén m.) Okt. 18. péntek. Aranyosgyéres (T. Aranyos m.) ló és marha v. és 21. kirakó v. Nyitra és 21 kirakó v. Szalkszentmárton (Pest m.) Tasnád (Szilágy m.) Okt. 19. szombat. Békéscsaba 18. marha v. 19 lóv. és kirakó v. Füzesgyarmat (Békés m.) és 20 kirakó v. Nagyszentmiklós (Torontál m.) és 20 kirakó v. Szerbnagyszentmiklós (Torontál m.) mindennemű v. Ujegyház (Szeben m.) ló és marha v és 21 kirakó v, INGATLANOK FORGALMA Szabó István és neje megvették Tekes Sándorné Lévai Eszter ingatlanát 3484 kor. 27 fill. Rimóczi József és neje megvették Szakái Gábor és neje ingatlanát 1400 kor. Szűcs László és neje megvették Csibor József és neje házát 2620 kor. Molnár Pál és neje megvették Andocs József és neje feketei iogatlanát 4400 kor. K. Kis Ferenczné Becze Lidia megvette Szaniszló Vendel és neje nyársapáti ingatlanát 6200 kor. Urbán István és neje megvették Utasi Antal és neje p. kocséri ingatlanát 2000 kor. Szűcs Dénes és neje megvették Kisvárdai Ignáczné alsótázerdei ingatlanát 760 kor. Klein Miksa és Kis Móricz ujkécskei ingatlanukból eladtak: 3 h négyszögölet Lakatos J. és nejének 4500 kor.; 14 h négyszögöl, 5 h. 451 négyszögölet Miskó József és nejének kor.; 1 h. 391 négyszögölet Szepesi Jánosnak 1333 kor. 34 fill.; 2 h. 382 négyszögölet Pálinkás Pál és nejének 2100 kor; 2 h. 382 négyszögölet Subicz Mihály és nejének 2100 kor.; 1 li. 390 négyszögölet Bak István és nejének 1333 kor. 33 fill ; 5 h. 360 négyszögölet Szabó György és nejének 4900 kor. ; I h. 390 négyszögölet pedig Szepesi József nek 1333 kor. 33 fill. Szabó János és neje megvették Szabó György és neje ujkécskei ingatlanát 2400 kor. özv. Német Ambrusné megvette Lőwy József és neje zsiroshegyi ingatlanát 918 kor. 50 fill. Figyelem! Értesitem a nagyérdemű uri hölgyközönséget, hogy aki kényelmesen és olcsón akar elegáns toilettekhez jutni az forduljon SZÜTS PÁL angol és franczia női szabóhoz KECSKEMÉTRE. Kőrösi-utcza 8 sz. Pontos kiszolgálás. Szolid árak Elvállal: costumeokat palitokat, gála és háziruhákat, estélyi- és báli toiletteket, menyaszszonyi ruhákat izléses és elegáns kivitelben.

8 41-ik szám. Nagykőrös ős Vidéke II-ik évfolyam. 5-ik oldal. K. Váradi Ferencz és neje megvették Pesti János és neje vizállási ingatlanát 1100 kor. özv. Inczédi Gergclyné s Nagy Sándor és neje megvették Dabizs József házát 4000 kor. Király István és neje megvették Rapi Kálmánné p. kocséri ingatlanát 720 kor. özv. Vajkó Györgyné K. Faragó Terézia nyilasi ingatlanából eladott: 10 hold területü részt Fodor Józsefnek 12,000 kor.; 21 h négyszögölet Fodor Józsefné Bacsik Teréziának kor.; 14 h négyszögölet Tóth Mihály és Uri Horváth Angyélnak kor. ; 10 holdat Balog Ferencznek 9200 kor.; 3 h. 850 négyszögölet Soós Albertnek 3390 kor.; 7 h. 800 négyszögölet Vivoda Mihály és nejének 7200 kor.; 20 h. 657 négyszögölet Becser János és nejének kor. 56 fill.; 21 h négyszögölet Pólya József és nejének kor, 16 fill. Laczkó Balázs és neje megvették Farkas János és neje ujkécskei ingatlanát 1000 kor. Kovács István megvette Rozsos Ferencz és neje ingatlanát 5000 kor. Fehér György megvette iíj. Száraz István ingatlanát 3000 kor. Mágocsi Lajos és neje megvették Szűcs Ferencz. Sándor és István házát 5900 kor. Dabizs József megvette Karikó Sándor és neje házát 8100 kor. Utasi Péter és neje megvették Péli József p.-kocséri 5 h. ingatlanát 6000 kor. Goldberger Dávid czég heti jelentése. Búza Legjobb. Középminőségii Rozs Zab Árpa Tengeri Dara Korpa Széna Szalma Dr. Rosenfeld Gyula ÜGYVÉDI IRODÁJÁT özv. Nagy Józsefné asszony házában a kaszinóval szentben!! MEGNYITOTTA!! Hirdetmény. A városházában szükséges, mintegy 150 mm. jó minőségű szalma szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon október 15-ig adjak be. Nagykőrös, szeptember hó 27. Hirdetmény. K. Faragó gazdatanácsnok. A város lovainak élelmezésére szükséges 110 m. m. jóminőségű zab szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon évi október hó 15 napjáig adják be. Nagykőrös, szeptember 27. K. Faragó gazdatanácsnok. Mozgó-fénykep színház megnyitás! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy rendes mozgófényképes előadásaimat folyó 1912 évi BENJAMIN karrierje. mellyel egyidejűleg több természeti és vig mulattató darabok közöttük Pali is be lesz mutatva. A kép teljes magyarázata a szinlapon. Szinlap a pénztárnál kapható 4 fillérért. Helyárak a rendesek. Minden szombaton és vasárnap, továbbá szerda estén is lesz rendesen előadás. Rövid időn belül szinre kerül a Dr. Gar El Hama II. része s a Fekete kanczellár. Törekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönség becses látogatását és teljes megelégedését méltán kiérdemeljem. Becses pártfogásukat tisztelettel kérem 9757/kig szám. 12-én és 13-án szombaton és vasárnap megkezdem. Különösen felhivom a családos szülők figyelmét egy feltünően érdekfeszitő és tanulságos darabra Papp Sándor, az Uránia-szinház tulajdonosa. Hirdetmény. A védtörvény,26. értelmében a legközelebbi ujoncállitásra felhivott három korosztályba tartozó minden egyes állitásra kötelezett tartozik az előző év november havában illetőségi vagy állandó tartózkodási helye községi elöljáróságánál összeirás végett szóban vagy irásban jelentkezni s ha ezen jelentkezés nem az illetőségi hely községi előljáróságánál történik, igazolási (keresztlevél, munkakönyv cselédkönyv) vagy utazásai okmányát is bemutatni. Azon állitásra kötelezett egyének, kik illetőségi vagy állandó tartózkodási helyükből ideiglenesen távol vannak vagy betegségük által személyesen vagy irásban jelentkezni akadályozva vannak, azok helyett a bejelentés szülőik, gyámjaik vagy meghatalmazottjaik által is eszközölhető. Felhivatnak tehát ugy a helybeli, mint idegen illetőségű, 1892., és években született I. II. és III. korosztályu állitás kötelesek, hogy a katonaügyi tanácsnoki hivatalon november hó 1-ső napjától kezdve a szokott hivatalos órák alatt összeirásuk végett személyesen, irásban vagy megbizottjaik által jelentkezzenek. Azon állitásköteles, ki ezen jelentkezést elmulasztja kihágást követ el és 10 (Tíz) koronától 200 (Kettőszáz) koronáig terjedhető pénzbirsággal, behajthatatlanság esetén pedig megfelelő szabadságvesztéssel fog megbüntettetni. Felhivatnak továbbá az évben született, vagyis 18 éves népfölkelő kötelesek is, hogy mivel november havában ők is tartoznak összeirásuk végett jelentkezni, szintén a katonaügyi tanácsnoki hivatalon személyesen, vagy megbizottjaik által ők is jelentkezzenek, mert a jelentkezés elmulasztása esetén szigoruan megfognak büntettetni.

9 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 6-ik oldal. 41-ik szám. Egyidejűleg figyelmeztetem a fenti születésű állitásköteleseket, hogy mindenféle kedvezmény iránti felszerelt kérvényeiket nálam vagy az idegen illetőségű állitáskötelesek az illetőségi hely járási tisztviselőjével kellő időben (1913. január 1-től a fősorozás kezdetéig) nyujtsák be. Különösen figyelmeztetem a kérvénynek kellő időben beadására a családfentartói és öröklött mezei gazdaság birtokosainak biztositott kedvezményként folyamodókat, mert ha azok a fősorozáson le nem tárgyaltatnak, ugy igényük azután csak a legközelebbi ujonczok bevonulásakor érvényesithető. Figyelmeztetem azokat, kik nem illetőségi járásukban óhajtanak előállni sorozásra, hogy kérvényeiket november havában tartoznak beadni. Felhivom különben az állitásköteleseket, hogy ha van valami kérni valójuk, azt a jelentkezéskor emlitsék meg s a kellő utbaigazitást tőlem megfogják kapni. Nagykőrös, évi október 1. Szalay György katonaügyi tanácsnok. Hirdetmény. Vladár Elvira kiskoru tulajdonába tartozó IV. ker. (Patay-utcza) 62. népsorszámu lakóház és udvartér f. évi október hó 15-én d. e. 9 órakor a közgyámi hivatalon megtartandó árverésen bérbe fog kiadatni. Ugyanott a feltételek a hivatalos órák alatt addig is megtudhatók. Nagykőrös, október 2. Eladó vagy bérbeadó ház. Dr. Kerekes közgyám. Halász Zsigmond urnák a széna-piaczon fekvő volt pénzügyőri laktanya 5 szobás és nagy pincés lakóháza eladó vagy haszonbérbe azonnal kiadó, értekezni IV. ker. 336.' FelhivásNagykőrösváros közönségéhez! A magyar országos Tűzoltószövetség áldásos tevékenységének és fennállásának 40 éves évfordulóját ugy vélte legméltóbban megörökinteni, hogy ha Budapesten Tűzoltó- Otthont létesit, melyben az országos Tűzoltó-szövetség ennek segélyező pénztára, az országos tűzoltó-tanfolyamok muzeum, szakkönyvtár stb. elhelyezésre találnának s különösen ahol a Budapestre jövő szakfelvilágositást kérő tűzoltók utbaigazitásban, elszállásolásban és a beteg, elaggott, elnyomorodott tűzoltók gyógykezelésben és ellátásban részesülnek. Minthogy pedig a vezetőség nem rendelkezett elegendő tőke felett a m. kir. Belügyminiszter ur engedélye alapján a mult évi szeptember hó és 26, napjain a kitűzött czél érdekében ujabb gyűjtést rendezett. Bár a nagyközönség áldozatkézséggel sietett a fenti czél támogatására, mégis, részben az esős időjárás és egyéb előre nem látható akadályok miatt a gyűjtés nem vezetett kielégitő eredményre. Ennélfogva a m. országos Tüzoltó-Szövetség elhatározta, hogy még egyszer és utoljára igénybe veszi a nagyközönség áldozat készségét akként hogy a f. évi októ ber hó 12-én déltől 14-ig délig az egész ország területén Tűzoltó-napot" rendez.. Midőn ama reményeimnek adok kifejezést, hogy városunk érdemes és nemeslelkű közönsége, a tüzoltóságot a megérdemelt mértékben a humánus czél érdekében mogatni szives leend, a nemes emberbarát fáradozásáért azok hálaimája szolgáljon jutalmul, akik a nagyközönségért áldozták fel egészségüket, koczkáztatták az életüket, akik a társadalom szolgálatában lesznek munkaképtelenné és nyomorékká. Nagykőrös, évi október hó 10-én. Póka polgármester. Eladó ingatlanok. Néhai Tancsa Ferenczné X. ker. 49. számu két külön álló épület, mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra, fásszin 234 -öl udvartérből; ugyszintén a gátban Donát László szomszédságában 1 kat. hold szántóföld valamint a hosszuhátban 600 O-öl területü szőlő és veteményes föld örökáron eladók, értekezni lehet IV. ker sz. alatt Libási Lajosnál. 5 6 Kiadó szóló, eladó bor. Halász Zsigmond urnak a pálfájai-bánomi mintegy 22 kat. hold területű szántóföldes szőleje évtől kezdődőleg feléből illetőleg megfelelő részre, egészben vagy részletekben kiadó, esetleg örök áron eladó. Mintegy 40 hekt és évi rizling és muskatály bora eladó, értekezhetni IV. ker sz. és kint a helyszinén. Eladó ház. Zs. Tóth Albert reform, egyház pénztárnoknak I. ker sz. 4 szoba, nagy üveges és a szükséges mellékhelyiségekkel ellátott háza örök áron eladó. Néhai Póka Kálmán-féle a Szőlő eladás.: Tormásközben levő hold szőlő, gyümölcsössel, a rajta levő épülettel egy darabban, vagy több részletben is ELADÓ. Ugyanott használt hordók is eladók. Értekezni lehet Dobay Lászlóné úrnővel. Eladó házak: Turcsányi István és nejének Kocséron lévő házuk a gőzmalom átelleneben szabadkézből eladó, értekezni lehet a helyszinen a tulajdonossal. 1 3 Nagy István X. ker. 236., sz. háza örök áron eladó, el nem kelés f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet Petes Lajos X. ker sz. alatt vagy az irodán. 1 2 Özv. Mészáros Józsefné asszonynak Salamon Zsigmond pékmester ur szomszédságában IV. ker szánni háza örök áron eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt IV. ker számu Nemesik-féle emeletes ház eladó, ugyanott egy földszintes kisebb lakás f. évi nov. hó 1 től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. Ifj. Donáth László II. ker., 56. sz. háza, mely áll 2 üzlethelyiség, 1 szoba, konyha, kamra, pincze, istálló, nagy sertésól s mellékhelyiségekből, örökáron eladó; el nem kelés esetén azonnal is kiadó. 2 3 Kényelmes családi ház: 6 szoba, 2 konyha, üvegezett folyosó es villanyvilágitással, 4 különálló pincze, baromfiudvar, istálló, kocsiszin stb. mellékhelyiségekkel sürgősen eladó, átvételhez 8000 korona elég. Bővebbet Czeglédi-ut 356. Szűcs Istvánnak IV. ker sz. háza, mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze és mellékhelyiségből, örökáron eladó; értekezni lehet a fenti sz. alatt. 3 8

10 7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám Páhán Lászlónak V. ker. 20 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra, fáskamra, pincze, istálló és 315 négyszögöl területü udvarból; kedvező fizetési feltételek mellett szabadkézből eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. 2 4 Özv. Illés Lászlónénak II. ker. 355 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha és 200 négyszögöl területü udvarból továbbá a Lencsés-világosban özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában mintegy 2 vékás területü jókarban levő szőlője, örökáron eladók, értekezni lehet a fenti sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Bekes Bálintnak a Nyársapáton Jeney féle telepen egy ujonnan épült háza, mely áll 3 szoba, konyha éléskamra, pincze és 216 négyszögöl területű udvartérből üzlethelyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni 408. sz. alatt a tulajdonossal. Dr. Hajdu-féle IV. ker. 437 sz. ház. mely áll 7 szoba 3 konyha, pincze s több mellékhelyiségekből (villanybevezetés) szép szőlős kerttel kedvező fizetési fel tételek mellett eladó; értekezni lehet a helyszinén Farkas László tulajdonossal. 4 6 Kiss Lászlónak V. ker sz. háza mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra és mellékhelyiségből örök áron eladó; értekezni lehet Kiss József korcsmárosnál IV. ker. vagy lapunk kiadóhivatalában. Pinczés Józsefnek a VI. kerületi háza. kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezni lehet Pécsi Bódog timárnál I. ker szám alatt. 6 6 Bán Korsós Lászlónak X. ker. 126 számu háza, mely áll 3 szoba (melyben egy üzlet van) 1 konyha, éléskamra, sertés hizlaló és egy nagy kocsiszin, egy külön álló épület elkeritett udvaron, 1 szoba, konyha és istálló, konyhakerttel eladó, értekezni lehet a tulajdonossal. Eladó ház és szőlő Csinos József karancsi kántortanitó IV. ker sz. háza a földvárban levő mintegy 2000 négyszögöl területü szőlő és vetemény földje szabad kézből örök áron eladók; értekezhetni lapunk kiadóhivatalában és D. Tóth Ferencz tanitóval X. ker sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani bérlő, lakik I. ker sz. alatt vagy Erdős István szőlőszomszéd, lakik I ker sz. alatt. Körtvélyesi Sándornak IX. ker. 253 b sz. háza 180 négyszögöl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz és Ócsai János szomszédságukban, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, kedvező fizetési feltételek mellett 3000 koronáért örök áron eladó ; értekezhetni Kiss Ambrus járásszolgával vagy a fenti tulajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e lap kiadóhivatalában. IV. ker. Vasut-utcza 160. sz. ház mely elvan látva 2 szoba, konyha, külön ismét szoba, konyha, éléskamra, s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Eladó földek. Talfái dülőben 153. sz. alatt a Lajosmizsei határ uton Nagykőrös városától 7 kilométerre Ivicz István és Varga László szomszédságában 38 és fél kat. hold szántó és kuszáló föld megfelelő gazdasági épületekkel eladó, értekezni lehet Kecskeméten Adler Imre kereskedelmi bankbizományi irodájában Aradi-utcsa 143. sz. vagy Beniczky Ferencz-utca 8. sz. alatt. 1 2 Ozv. Búz Sándornénak a kürti dülőben Fekete Ferencz szomszédságában mintegy 3 kat. hold szántóföldje, továbbá a Zsiroshegyben, Kerekes Sándor szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó. Bogdán Sándornak Nyársapáton mintegy 6 hold földje Bogdán Istváu szomszédságában a nyársapáti megállótól 15 percznyi járásra, 12 öles épülettel, mely áll szoba, konyha, kamra, borház, istálló és kocsiszínből, továbbá egy 1660 négyszögöl ten letü kitűnő szőlő kedvező fizetési feltételek mellett eladók, értekezni lehet Czegléden V. ker. Fűzfa-utcza 15. sz. vagy e lap kiadóhivatalában. 1 4 Balog Zsigmond árvaszéki ülnöknek a Kálmánhegyben levő, a csongrádi országutra dűlő harmadfél vékás veteményföldje eladó. Páhán Jánosnak a törteli ludasban 20 hold tanyás földje az iskola szomszédságában eladó; értekezni lehet az irodán vagy a tulajdonossal, V. járás 24. szám alatt a nyilasban. 1 3 Nyársapáti düllőben mintegy 40 magyar hold homokos talaju szántóföld mely igen alkalmas szőlőtelepítésre kisebb részletekben is 5 holdanként kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni lehdt e lap kiadóhivatalában A FELSŐJÁRÁSON Fehér János szomszédságában 30 kat. hold szántó és kaszálló föld, szép gyümölcsös kerttel, jókarban lévő gazdasági épületekkel, örök áron eladó Értekezni lehet az irodán. Kiadó földek. 1 járás 196. számu 30 magyar holdas birtok bérbe vagy felébe kiadó szép lakással. Van rajta 8 tehénre, 8 borjura, 4 lóra való istálló, takarmány kamra, magtár, gépszin, füthető baromfi ól, libaról stb. Kötelező 4 marha és kél ló tartásra, értekezni lehet megbizottammal Lencsés Imrével Nagykörösön a városi szállodában. Eckhardt Tasziló. Özv. Szabó Lászlónénak pusztaszentkirályon a kecskeméti határban 51 kat. hold területü kaszáló és szántóföldje a rajtalevő gazdasági épületekkel azonnal kiadó, értekezni lehet III. ker sz. házánál. Szalay Sándor tulajdonát képező bokrosi 7 vékás szőlő lakházzal, Gál Ambrus szomszédságában feléből kiadó ; értekezni lehet özv. Szalay Sándorné IV. ker. 409, házánál. 1 3 Eladó szőlők. Kelemen Istvánnak a bokrosi középső hegyben V. Faragó Ambrus ur szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó, értekezni lehet 11. ker sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Torday Lajosné középsőhegyi 4 kat. hold területü szőlője eladó. IV. ker. 7. számu házánál pedig egy nagy utczai szoba, konyha és éléskamrából álló lakás folyó év nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a tulajdonossal vagy Salamon Ferenczczel Kecskeméti-utcza 469. szám alatt. 2 3 LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, két szakaszban is, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán.

11 41-ik szám. 8-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatti lakosnak a Zsiroshegyben Gyulai András szomszédságában 9 hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy apróbb részletekben is örök áron eladó: értekezhetni a fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában. LENCSES VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsöszőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Valódi fajtiszta Izsáki sárfehér szőlőveszőt őszre áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. szállitunk, érdeklődők forduljanak e lap kiadóhivatalához, ahol elő lesznek jegyezve. Németh Sándor Izsák Agárdi A LENCSÉS VILÁGOS legelején,nh. Dobos Andrásné telep. szomszédságában 865 -Ö1 területű, igen jókarban lévő, 6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. ZSIROS HEGYBEN, SZŰCS Balázs szomszédságában öl területü jókarban levő gyümölcsös szőlő örök áron eladó, értekezhetni az irodában. A nyársapáti szőlőtelepen mintegy 15 magyar hold jókarban lévő szőlő gyümölcsössel, uri és vinczellérlak, istálló és kocsiszinnel kisebb-nagyobb parczellákban kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában, és Hertling József vinczellérrel Benedek Adolf féle szőlőtelepen Molnár Lajosnak a középbokrosi hegyben 5 vékás területü szőllő és veteményföldje kedvező fizetési feltételek mellett eladó, értekezhetni I. ker. 81. sz. alatt a tulajdonossal A szurdok dülő elején 5 holdas szőlő egészben, vagy parcellákban is eladó. Felvilágositást adnak Dr. Balla József és Dr. Frőhlich Pál ügyvéd urak. Kiadó lakások. Hartyáni Mihály tanitónak IV. ker sz. Singer féle házánál 2 szobából, konyhából, pinczéből, éléskamrából és más mellékhelyiségekből álló lakrésze nov. 1-től bérbe kiadó. VI. ker sz. háznál egy lakrész, mely áll 1 szoba, konyha és padlásból, azonnal kiadó ; értekezni lehet a fenti szám alatt, vagy az irodán. Dékány Gyula VII., ker. Alpári-utcza 280. sz. házánál 1 szoba, konyha, fáskamra és padlás nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt. 2 4 A piacztér közelében egy külön bejáratu butorozott szoba, valamint egy üzlethelyiség is azonnal kiadó, czim a kiadóhivatalban. 2 3 Egy urilakás azonnal vagy f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában Göbölyös Sándor tanitó házánál (Szolnoki-utcza VI. ker. 5. sz.) egy nagy világos üzlethelyiség a hozzátartozó mellékhelyiséggel együtt f. év nov. 1-től haszonbélbe kiadó, értekezni lehet az ott lakó tulajdonossal. 2 2 I. ker a. Valkai-féle háznál egy szoba, konyha, speiz. kamra és ól helyiségek f. évi november 1-től bérbe kiadók. Értekezni lehet a helyszinen. CSINOS LAJOSNAK IV. ken 187. számu házánál (Morvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakó kosztra is felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. Vegyesek. Szeless Pál hangácsi tanyáján 500 kéve elsőrendű akáczfa rözse van eladó. Kissebb-nagyobb egyfenekű hordók jutányos áron eladók. Hol? megmondja a kiadóhivatal. Oszlopnak való szálas akáczfa kerestetik megvételre. Czim a kiadóhivatalban. Huszár Pál vas- és fűszerkereskedésébe Nagykőrösön egy éves fiu tanoncznak felvétetik. 2 3 Keresek f. évi nov. 1-ére egy szoba és konyhából álló lakást, amelyben egy utczára nyiló üzlethelyiség is van; tudakozódni lehet e lap kiadóhivatalában. 2 2 Házvezetőnőnek vagy gazdaasszonynak ajánlkozik egy tisztességes középkoru nő, czime megtudható e lap kiadóhivatalában. 2 2 ifj. Czira Györgynek a régi temető helyén, VII. ker sz. alatt, Dékány Gyula szomszédságában, mint egy 180 négyszögöl területü házhelye van eladó; értekezni lehet VII. ker. 29. sz. alatt, vagy az irodán. 3 4 Eladó könyvek. 1. Pallas Nagy Lexikon 1(5 kötet II. p. k. 120 kor. 2. Nagy Képes Világtörténet 12 kötet 100 korona. 3 Graca György Szabadságharcz története 5 kötet 50 kor. 4, Szalay-Baróti. A Magyar Nemzet Története 4 kötet 45 kor. 5. Br. Eötvös összes munkái 20 kötet 60 kor. Czim a kiadóhivatalban. Saját termésű kiválóan finom kisüsti pálinka többféle fajban, elsőrendű pergetett akácz és vegyesvirág méz, sejtesméz, előméhek, és rajok, finom asztali bor kapható. Imre Kiss Béninél méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216 sz. Árjegyzék ingyen. Ügyes varró- és tanulóleányok felvétetnek KEREKES JOLÁN varrodájában. Hirdetések felvétetnek a Nyilvános köszönet kiadóhivatalban. Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnak, cs. és kir. udvari szállitó Neunkirchen Alsóausztria, feltalálója a WILHELM-FÉLE THEÁNAK Hogy ón nyilvánosság elé lópek, te-zem ezt azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencz gyógyszerész ur Neünkirchenben, hálás köszönetemet nyivánitanj azon szolgálatáért, mellyel a Wilhelm féle tea az ón fájdalmas reumatikus szenvedéseimet megszüntette ós ezért azoknak, kik ezen rettenetes betegségnek estek, ajánlom a tea használatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen megszünt a fájdalom, hanem daczára annak, hogy már 6 hót óta nem iszom a teát, az egész testalkatrészem megjavult. Én megvagyok győződve, hogy mindenki, aki hasonló betegségben szenved, ezen tea használata által a feltalálót, Wilhelm Ferencz urat, ugy mint én, áldani fogja. Kiváló tisztelettel Butschin-Streifeld grófnő főhadnagy neje. Ára csomagonkint 2 K., 6 csomag 10 K. Hol gyógyszertárban s drogériában nincs, direkt küldés!

12 II-ik évfolyam. Értesités. Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és II-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyut, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban Nagykőrös és Vidéke és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását özv. Kapus Andrásné, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám. Alapittatott 1903-ban. Villanyerőre berendezve. SZŰCS FERENCZ Mii- és épületlakatos Nagykőrösi VI. kerület 95. sz. (saját ház). a vasipar körébe tartozó mindennnemü la- Készit: katos munkát, ugymint: épület-vasalásokat vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfajta vasrácsokat, vasredőnyök, vaskiratok, napellenző gépek, (ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötő, vas és összehuzató vasak csavarokkal. Legjobb minőségü takaréktüzhelyek cserépoldalakkal valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűzhelyeket a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelben. Ezen tűzhelyeknél 25 százalék tüzelőanyag takaritható meg. Uj szivatyus kutakat, valamint javitásokat és azoknak évi jókarban tartását jutányos árban. Vizvezeték berendezéseket légnyomással. Gépüzem-berendezéseket (transmissiók) vaseszterga munkákat. Javitásokat gyorsan és jutányos árban eszközöl költségvetéssel dijtalanul szolgál. 41-ik szám 9-ik oldal, ÉRTESITÉS! Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni a cséplési és téli szezonra I. rendü vagy darabos- és dió porosz szén Kőmentes fehér mész, Beocsini-féle román- és portland czement, egyszerű és diszes czement-lap a legolcsóbb árban csak egyedül nállam szerezhetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fokos szappan szóda és kapható, valamint tetőlemez 180 cm. hosszú, 80 cm. szélességi méretben. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérem, tisztelettel II. kerület Dabizs László Vasut-utca 90. Asszonyok legnépszerűbb közlönye a 19 év óta megjelenő Háztartás" mely kiválóan szerkesztett folyóirat (szerkeszti Kürthy Emilné) felölel mindent, ami a magyar háziasszonyt érdekli. A sütést-főzést, olcsó és praktikus ruházkodást, tanácsokat felvilágositást stb. asszonyok :-: leányok játszva sajátíthatják el a Háztartásból". Ha most félévi előfizetés gyanánt hat koronát beküld akkor ingyen és bérmentve megkapja a Háztartás Könyvtára most megjelent 20 kötetét, mely pompás könyvek :-: kedvencz tanitómesterei minden modern és művelt magyar háziasszonynak. Ingyenes mutatványszámot szivesen küld a Háztartás" kiadóhivatala, Budapest, VI., Eötvös-utcza 36. Fizessen minél előbb elő és állandó :-: szórakozása lesz, mert a Háztartás" 4 szórakoztatva tanit és két évtized óta sok derék magyar, gazdaaszonyt nevelt. Telefon szám : 62. Weisz és Börcsök villamossági vállalata NAGYKŐRÖS (Izinger ház.) Telefon szám : 62. Értesitjük a nagyérdemű közönséget hogy a fenti czég alatt villamos berendezési vállalatot létesitettünk. Elvállalunk villamosvilágitási berendezéseket, motorok felszerelését, villanycsengő és házitelefon felszereléseket, valamint ezek javitását jótállás mellett jutányos áron. Csillárok nagy raktára. Legjobb az Osram" égő 70 százalék áram megtakaritás. Ára korona. Tisztelettel WEISZ és BÖRCSÖK.

13 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ikévfolyam. 10-ik oldal. : Varázsfuvola." : Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta játszanj. A V a r á z s f u v o l a " rendkivül kellemes, 20 aczél trombitahanggal és 4 erős bőgővel van ellátya. Diszes kivitelben kottafüzettel, dalokkal tokkal, ajándékkal együtt csak 4 k o r o n a. Csakis Wágner HangszerKirály" országszerte elismert legolcsóbb hangszeráruházában. k a p h a t ó : Budapesten, J ó z s e f - k o r ú t 15. MOLNÁR DÁNIEL kályhagyára és szobrászati müterme NAGYKŐRÖS. Alapittatott: Ajánlja saját találmányu szabadalmazott gyorsmelegítő kályháit Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes :-: hangszerárjegyzéket. a legnagyobb helyiségek befütésére is, mely már többszörösen kipróbálva, k i t ü n ő e n bevált. Készitek továbbá takarék- A világ csodája!!! Nincs többé gyomorfájás!! tűzhelyeket és kandallókat minden stilben. Raktáramban úgy a kályhák mint a tüzhelyek f e l l á l l i t v a megtekinthetők. Az általam végzett munkákért a legmesszebbmenő felelősséget vállalok. A zabadalmazott kakukfü keserü háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izű. Nők és gyermekek is szivesen veszik, erősit, éltet. Utazásoknál és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitűnőbb háziszer. Kapható mindenütt. F ő r a k t á r : Nagykörös Vidékén Fenyves István drogériájában Nagykőrös. Árak kis üveg 80 f. n a g y 2 K, vidékre 3 nagy, G kis üvegnél kevesebb nem szállittatik. Teljes tisztelettel: M o l n á r Dániel. Kombinett játék. A szalonban és a gyermekszobában mindenütt ott legyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy gazdagot egyaránt mesésen szórakoztat Mindenütt kapható. Ára 1 korona, Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Stern Sándor magánmérnök egészségügyi berendezések vállalata KECSKEMÉT Uj! Uj! Kismányán. Minden n a g y o b b városban állandó bizományi raktárt óhajtván fenntartani, e czélra óvadékképes és agilis kép viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma Telefon 94 Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban T e l e f o n 94 Tervez, ellenőriz és kivitelez : központi fütés, vizvezeték és csatornázási berendezéseket. Szivattyuk, motorok, gőz, viz csatornázási csövek és szerelvények raktára. Tömitési anyagok, fürdőberendezések, fertőtlenitő gépek, kórházi berendezések és felszerelések. Gőzkazán és gépek állandó ellenőrzése. Növényházak melegvizfűtéssel, saját rendszer. Autogen hegesztés és vágás. Ezzel az uj találmánnyal bárminemü fém öszeforrasztható és elvágható. Ugy mint: törött géprész, (akár öntvény akár kovácsolt vas) aczél, vagy réz bármilyen vastagságban a legtökéletesebben forrasztható össze. Rendkivüli esetben a helyszinen is. Az egyszer öszeforrasztott hely nem törik el! Épületek vagy a hozzájok hasonló vasgerendáit, vastag vasakat bármiiven alakban igen jutányos áron elvágok. Az elvágott felület sima marad, annyira, hogy utána munka alig marad. Ezenkivül bármilynem! vas és fém esztergályozását a legjutányosabb árban eszközlök. A tisztelt közönség pártfogását kérve maradok tisztelettel Kollársz Béla az autogén h e g e s z t ő és vágó vállalat tulajdonosa. Terv és költségvetés dijtalan. Nyomatott Bazsó Kálmán villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j á b a n N a g y k ö r ö s ö n

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő:

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő: és Vidéke 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 15. 7-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 20 2 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 16 3 Cserpes Ágnes - Szarka Zsuzsanna ÚKDC - Pestújhelyi SC 13 4 Kovács Erika -

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 15. 7-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség:

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. deczember 28. 44-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajcnő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal 74/2010. (X. 04.) számú HVB határozat október 3-i helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek választásán Isaszeg polgármester választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: A polgármester

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

A Steiner-féle ház birtokbavétele.

A Steiner-féle ház birtokbavétele. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 8. 6-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN HETEN

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben