ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE"

Átírás

1 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / I Sj >í.

2 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A LAP ÜRES AZ EREDETI DOKUMENTUMBÓL A LAP HIÁNYZIK AZ EREDETI DOKUMENTUM ROSSZUL OLVASHATÓ

3 NAGYKŐRÖS ÉS VIDÉKE /2.évf./ jan.4.-dec szám iiány: 19., 21., 36., 39., számok

4 NAGYKŐRÖS II. évfolyam. ÉS VIDÉKE Nagykőrös, október ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség: Nagykörös, X. ker. 186sz. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : D. Tóth Ferencz. Társszerkesztő: Darányi Lajos. A létezés. Előfizetési dij helyben: Egész évre 4 k., félévre 2 k. Vidékre postán küldve egész évre 5 k., fél évre 2 k. 50 fill. Egyes szám ára 10 fill. Nyilttér sora 40 fill. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Különös időket élünk, javitani, forgatni akarunk a meglévő helyzeteken, romba dönteni existentiákat, mert azt mondják: ezt kivánja a közérdek. Ilyesféle tünetek vannak mostanában városi politikánkban. Városi tisztviselők jövőjét koczkáztatják, hogy a pótadő kevesebb legyen, szépen megalapozott pályákat ketté metszeni óhajtanak, a meggyökeresedőt kirántani a talajból, ahová közérdekből, megfontolva, meggondolva ültették. Mi fenségesebb, mint felhozni okul a pótadó emelkedésének a tisztviselő kenyerét, miért, mert ennél hálásabb téma nincs, ez bizonyára népszerűséget arat. És ekként megszüntetni az állásokat azzal, hogy mehetnek, mert a közérdek igy kivánja, a tisztviselő joga, megélhetése mellékes körülmény. Ugyan ekkor nem gondolják meg azt, hogy vajjon, ha a mi existentiánkat hozná fel valaki okul a sok nagy csapásnak, amik mostanában sujtanak bennünket, nem felszisszenénk-e? Hozzunk fel egy kis példát: vajjon a kereskedőt, az iparost, vagy bármely más foglalkozásut, földmivest, vagy más szellemi munkást nem érintene-e kegyetlenül az, hogy ha elhatároznák. miszerint egyiknek-másiknak fel kell mondani életpályáját beszüntetni foglalkozását, mert ezt kivánja a közérdek! Természetes ugy akként, hogy eme nagylelkűségéért mást nem kapnak kárpótlásul, mint az a nagyszerü kijelentést, hogy légy boldog, élj ugy, ahogy jól esik, a hálás közérdek kivánta igy. Ha éhes leszel, ha családod éhezik, ha rfem tudsz megélni: bízzál és remélj. Vajjon következetes, emberséges, törvényes eljárás volna-e az ily cselekedet! Vajjon nem megtagadása volna-e a tökéletesedéséért, az egymás megbecsüléséért küzdő emberi léleknek, a keresztyén vallás tanainak, a hitnek! De hát hol van még az igazság, a szabályrendelet rendelkezései, a jog! Vagy csak ez papiron lenne?! Oh nem... Szabályozva vannak jogaink és kötelességeink, a huszadik században már ott állunk, hogy a szerződést, arendeleteket, a törvényt respektálnunk kell valóságban is. Hisz ezek biztositják existentiánkat. De ne a rideg paragrafusokat nézzük, hanem müveit, vallásos lelkünk sugalatát kövessük, vajjon nem elszomorító cselekedet lenne-e az, hogy egy embert, ki bizonyos hivatásra lekötötte magát, arra jogérvényesen megválasztották, pályáját elnyerte, erre alapitva megélhetését, maga Lapunk mai száma 10 oldal. és családja, hozzátartozója jövőjének biztositását egyszerűen ok nélkül, egyoldalulag letaszitsuk pályájáról még közérdekből is! Ugyan az ilyen cselekedet nem hasonló volna-e ama bizonyos idők elveihez, mikor minden tettnek az volt a takarója, hogy a czél szentesiti az eszközt." A városi tisztviselők ily módon való letörése különös aggodalmat kelt bennünk, mert előtérbe tolul, vajjon hát mi az igazság, hol van? Vajjon a közérdek" előtt még az igazságnak is meg kell hajolni, ha a közérdek" azt diktálja, hogy ennek és ennek a jövőjét fel kell áldozni, hát akkor a sirt okvetlen meg kell ásni már. De sok ilyenféle közérdekű politika lenne akkor, hogy amilyen az idő, olyan lenne a hangulat, olyan lenne a közérdek is. Az igazságnak ködbe burkolása csak ideig-óráig kikerül, később azonban annál fényesebben ragyog. Szerintünk a czél nem mindig szentesiti az eszközt. Vajjon a a földművesember szivesen venné-e, ha gazdálkodása közepette, mikor már abba beleélte magát, családja kimondaná rá a szententiát, hogy ne tovább, távozz más helyre, más pályára, mert a mi családi érdekünk ezt kivánja! Adunk neked utravalónak egy tarisznyát rövidre vágott dohánnyal, majd találsz hajlékot! Bizonyára nem állna tovább koldus módjára, hanem azt mondaná, hogy családi érdek ide vagy oda, nekem épp oly jogom van, mint más istenembernek, tessék a jussomul respektálni. Ne használjuk tehát még közérdekből se oly könnyen a metsző ollót, hanem jól tekintsünk végig az. életen, vegyük fontolóra cselekedeteinket. A szellemi munkást meg kell becsülni, az a sokféle uzsora ugy is őt sujtja legjobban, né sajnáljuk tőle a kenyeret, ne akarjunk mást csinálni belőlük, mint amire hivatásuk rendelte, hisz ugy is nálunk már majdnem mindnyájan mást csinálunk, mint amit tanultunk. Hiszen vannak példák, hogy a borbély sziíndarabot farag, a pintér suggesztióval próbál gyógyitani, a kovács fogat huz, a kereskedő iparoskodik, az iparos kereskedik, a diplomás ur szerszám után nyul, stb. stb., de legtöbben politizálnak, no ez ugyan minden mesterséghez vág. De ugyan miért-e kétféle hivataskodás, vajjon nem a kenyérért való küzdés-e! Határozottan az, és már a tisztviselőtől még a saját szellemi munkájával való kenyér keresetet is sokalnánk!

5 41-ik szám 2-ik oldal. Tanulmányozzuk a gyermeket. A gyermekek századában élünk. Lelkesedünk, áldozatokat hozunk értük s tesszük mindezt abban a reményben, hogy igy tán sikerül egy egészségesebb s jobb társadalom alapját lerakni. De hiába való minden lelkesülés és anyagi áldozat, ha helyes és czéltudatos munkát nem végzünk ily irányban. A munkát már megkezdtük s csakhamar arra az eredményre jutottunk, hogy eszményeinket csak gyermekek megismerésének utján tudjuk megvaló sitani, mert miként a gyenge, vadhajtásból is csak az a kertész tud pompázó nemes rózsát varázsolni, ki a virágok fejlődésének minden titkát ismeri; ugy a könnyen hajlitható gyermekből is csak az nevelhet igazi kulturembert, ki a gyermeki lélek rejtelmeibe a gyermek minden cselekedetének inditó okát látó szemeivel tekint be s a fejlődés utait ismerő bölcsességgel irányitja a gyermek sorsát. Az eddigi nevelői munkánk módjait és tanitásunk anyagát filozófusok elmélkedései teremtették meg a gyermek alapos ismerete nélkül; a mai modern nevelés szerint azonban meg kell ismernünk a gyermeket, hogy megtalálhassuk a nevelés helyes utját. A gyermek megismerésére irányuló munkásság, a gyermektanulmány (pedológia) egy ujabb tudomány-ág, melyet népszerűsiteni kell, melyet általánossá, ismertté kell tenni, hogy eredményeit a nevelésben és tanitásban felhasználhassa szülő, nevelő, tanitó egyaránt. E tudomány meginditói a nyugati államokban az orvosok, kik a gyermek testi fejlődésével foglalkoznak, a pszichológos a gyermek lelki életét vizsgálja, a pedagógus pedig értékesiti ezen eredményeket a nevelésben és tanitásban. Tehát e téren találkozik az orvos, a pszychológus és pedagógus, sőt a jogásznak, a gyermekbirónak is szüksége van a gyermek- és környezettanulmányok ismeretére, hogy a zülött gyermekek életében előforduló bűnügyek megitélésében helyes utakon haladjon, A gyermekpatronusok és laikus szülők is sok oly kérdésre kapnak feleletet a gyermektanulmányozóktól, melynek ismeretére a javitás helyessége és a jó nevelés érdekében szükségük van. Látjuk tehát, hogy korunk reálizmusában és önző harczaiban ezen az ösvényen együtt haladhat a társadalmunk minden rétege; érezzük, hogy csak a gyermekek érdekében kifejtett tervszerü munka hozhatja meg a szebb jövőt s a jobb társadalmat. Egyesüljünk tehát igaz szeretettel a humánizmus nevében s munkálkodjunk a gyermektanulmányozás szocziális és gazdasági eredményeinek reményében. Ismerjük meg a gyermek egyéniségét, fejlődésének törvényszerűségét, hibáit, felfogó-képességét, az esetleges abnormis fejlődés okait, a külső körülmények hatását, mert csak igy tudjuk a tapasztalt hibákat javitani. A gyermektanulmányozás három évtizedes munkája már ezideig is sok üdvös eredménnyel járt. A tanterveket, az iskolákat ennek alapján igyekeznek reformálni; közelebb hozta a szülőt az iskolához, az orvost a paedagógushoz. A gyermektanulmányozók a helyes nevelést lankadatlan szorgalommal közkincsé óhajtják tenni, mert a társadalom minden osztályára szükségük van, hogy a gyermekben rejlő testi-lelki erőt kifejleszthessék. A gyermektanulmányozást nemcsak külföldön művelik, hanem hazánkban is már tiz éves eredményes multja van s büszkén vallhatjuk, hogy e téren a külföld legnagyobb elismerését vivtuk ki. A magyar gyermektanulmányozás élén a Magyar Gyermektanulmányi Társaság" áll, mely budapesti nagyarányu működése mellett az ország több városában fiókkörökkel is szervezett. Igazán hasznos munkát vélünk teljesiteni, mikor ezen kulturális és pedagógiai életünkben nagy szerepre hivatott társaság munkakörét és fiókköreinek müködését jövő heti számában megismertetjük. Nagykőrös és Vidéke. lapunk UJDONSÁGOK. II-ik évfoyam. Tanitó választás. Mjnt értesültünk Gájzer János kocséri róm. kath. tani tőt és neje Eszik Veronka ugyanottani tanitónőt Hajduszoboszlóra a róm. kath. iskolához választották meg rendes tanitónak illetve tanitónőnek Megválasztásuk alkalmából üdvözöljük. Ugyanitt emlitjük, hogy a megüresedett állásokra f. hó 5-iki lejárattal pályázatot hirdetett az iskolaszék. A tanitók egyéves önkéntessége. A tanitók az uj vedtörvény értelmében a magyar kir honvédségnél teljesitenek egy éves önkéntesi szolgálatot. A kultuszminiszter rendelete folytán teljes fizetésüket kapják szolgálatuk idején, katonai szolgálati évük a nyugdijba is beszámittatik, de helyettesüket maguk tartoznak fizetni. Kalocsa Balázs arczképének megfestését határozta el a a nagykőrösi ref. egyháztanács, az arczkép megfestését Dajka Antal festőművésszel eszközölteti, aki a városi főjegyzői hivatalon elhelyezett olajfestményről fogja azt megfesteni négyszáz koronáért. Szinészek távozása. Egy hónapon tul terjedt szinházi előadásoknak f. hó 6-án vége szakadt, ekkor volt az utolsó előadás. Dr. Márffy Károly szinigazgató társulatával közönségünk eléggé meg volt elégedve, szép számmal látogatták a szinházat, majdnem minden estének volt közönsége. Az igazgató igyekezett a közönség igényeit kielégiteni, kedvébe járni. A szintársulat innen Kisujszállásra távozott. Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnok várni, és Szolnok városi osztálya mult hó 29-én tartotta Szolnokon a vármegyeház disztermében alakuló közgyülését dr. Horthy Szabolcs főispán elnöklésével, mely igen impozáns módon sikerült. Az elnöki megnyitó és a magas czél ismertetése után megalakultnak jelentett ki ama közmüvelődési tevékenység, mely a vármegye és a város kulturális fejlődését van hivatva előbbre vinni. Iparosok ösztöndija. Az Országos Iparegyesület folyó évben a következő hat ösztöndijra hirdetvén pályázatot: A 114 kor. összegü Szabóky-féle ösztöndij jóviseletü, szakmabeli foglalkozásában előrehaladó iparossegédnek van szánva. A 232 kor. Hauszman-féle ösztöndijat külföldre menő épitő-ipari munkás, a 40 kor. Posner-féle jutalmat és 220 kor. Czettel féle ösztöndijat érdemes nyomdai alkalmazásban lévő, Mártonífy-féle jutalmat törekvő iparos vagy kereskedő-tanoncz, Bachruch-féle jutalmat ötvösmunkában kiváló tanoncz nyerendi. Hívebb felvilágositást az Országos Iparegyesület ad, a pályázatok határideje folyó év végéig szabatott meg. Erdőőri állás. Nagykörös város tulajdonát képező Pótharaszt pusztán megüresedett egy erdööri állás, melyre a pályázati hirdetmény meghirdettetett, mely lapunk hasábjain olvasható. Adóleirás Kecskeméten. Azon háztulajdonosok javára akik a multkori földrengés esetén kárt szenvedtek Kecskeméten, korona adót irtak le. Az elpusztult házak egész évi, a megrongálódott házak félévi adóelengedést nyertek. Szeged városa és a kerületi munkásbiztositó pénztár. Mint értesülünk a kecskeméti kerületi munkásbiztositópénztár korona járulék hátralékkimutatást küldött a városi tanácshoz, melyben az összes tisztviselők járulékhátralékai, visszamenőleg egynehány évre felvannak véve. Vagyis az összes városi tisztviselők - a tanácsnokok, főjegyző és polgármester kivételével a segéd és kezelőszemélyzet tagjai benfoglaltatnak. A tanács ez ügyben azon álláspontra helyezkedett, hogy miután a nevezettek nyugdijintézeti tagok, igy a munkásbiztositási-járulékot nem fizeti a város. Tánczmulatság. A Szalay-féle Gazdász Olvasó-Egylet évi október hó 23-án vasárnap Nagykörösön, a városi szálloda földszinti nagytermében, a helybeli zenekar közreműködése mellett saját könyvtára javára tánczmulatságot rendez. Beléptidij : férfiaknak 1 kor. 60 fill. Nőknek tetszés szerint. Karzati belépőjegy 40 fill. Kezdete este 7 órakor. Tanitó-önkéntesek dolga. Az uj véderőtörvény értelmében a tanitók a magyar királyi honvédséghez osztatnak be egy

6 3-ik oldal. 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. évi önkéntes katonai szolgálatra, erre vonatkazólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter akként intézkedett, hogy az állásban lévő állami, községi és felekezeti besorozott tanitók szolgálatra való bevonulásuk esetén, a szolgálat időtartatama alatt is huzzák összes illetményeiket és az eltött idő az előlépéseknél is beszámitassék. Azonban a szolgálat alatt őket helyettesitők költségeiről ők tartoznak gondoskodnia. Lesz-e ára az uj bornak? Tudvalevőleg az idén épen nem lesz bő szüret, igy tehát nem igen telnek meg a hordók. A szőlősgazdákra bizony ez évben nem jó idő jár, veszteségüket némileg talán, már akinek valami termett pótolja a borárak emelkedése. A must és borkereslet igen élénk, mi természetes maga után vonja az árak emelkedését. Uj százkoronások. Az uj százkoronások kibocsátása megkezdődött, amelyeknek rajzai egyszerübbek, csinos, bankjegyek. Persze akkor volna csakugyan igazán szép és kedves, ha mindnyájan bővelkedhetnénk bennük. Jaj, de kevesek mondhatják e! magukról, hogy bővelkednek még a régiben is. Halálozás. Egy derék urnő, Bakos Róza hunyt el mult hó 30-án Nagykörösön 81 éves korában. Temetése folyó hó 2-án volt a gyászolók nagy részvétele mellett. Kérelem. A m. kir. Belügyminiszter Ur /1912. sz. körrendeletével megengedte és a hatóságok támogatásába ajánlotta a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség által a Tüzoltó-Otthon czéljaira f. évi október hó napjain Auguszta föherczegnő fővédnöksége, valamint gróf Széchenyi Viktorné és gróf Ráday Gedeonné védnöksége alatt rendezett utolsó országos gyűjtést. Itt az alkalom, hogy a közönség viszonozhassa a tűzoltóknak a közönség érdekében és védelmébe igen sokszor kifejtett önfeláldozó emberbaráti ténykedését. Kérjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy keresse fel a jelzett napokon gyűjtőhelyeinket és járuljon hozzá filléreivel a Tüzoltó-Otthon" létesitéséhez! A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség elnöksége. Halálozás. Vettük a következő gyászjelentést: Alulirott tak, ugy a maguk, valamint az összes rokonság nevében ís fájdalomtól megtört szivvel tuda ják a felejthetetlen kis leányunknak, testvérnek és unokának Erzsikének életének 6-ik évében f. hó 6-án éjjel 11 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult földi maradványai f. hó 8-án d. u. 3 órakor tétettek a ref. egyház szertartása szerint (V. ker. 202) örök nyugalomra. Nagykőrös, október hó. Áldás és béke lengjen porai felett! Fitos Ferencz és neje Fruttus Terézis mint bánatos szülök. Fitos István, Fitos Terézia, Fitos Borbála, Fitos Ferencz mint testvérei. Id. Fitos István és neje Zs. Tóth Juliánna, Id. Fruttus István és neje Kopa Lidia mint nagyszülők. Ragályos állati betegség. Nagykőrös város belterületén a lovakat pusztitó takonykór és börféreg állati betegség fellépett. Egykori hires haramia megszabadulása. Rózsa bandájának legifjabb tagja volt a 23 éves délczeg Oroszlány Pál, mikor hatóság kezére került, elitéltek, a minapában megszabadulva negyvenévi raboskodás után szülőföldjére, Vöröslődre hazatért. A valamikor edzett, bátor haramia teljesen megvan törve megőszült. A börtönben nyomdász mesterséget tanult, miután azonban teljesen kimerült, gyenge a dologra nem képes, hozzátartozói már mind elhaltak. Időjárásunk. Különös esős őszi időnk vau, alig derül ki egy pár pillanatra az ég, csakhamar behuzódik felhővel és esni kezd. Ugy hogy hiába várjuk a jó időt a szőlőre, nem akar megjönni, de most már az sem sokat segitene a különféle betegségektől és kellemetlen időjárástól agyoncsigázott szőlőfürtökön, siralmas szüretünk lesz, nem igen telnek meg a hordók, must ami lesz is, az sem kitűnő minőségű bor lesz. A folytonos eső egészen lehűti a levegőt, a télikabát már fel is illik, néha szinte didergünk a metsző hideg szélben. Ugy látszik az idén sok fát kell feltüzelni, ha már ily hamar huzamosabb ideig beköszönt a hideg időjárás. Szüret Nagykőrösön. A városi tanács a szőlő szüretelés idejének kezdő napját folyó hó 14-ikében állapitotta meg. Vendéglő és kávéház átvétel. A központi szálloda és kávéház okt. 8-án uj bérlőt cserélt. Amint haljuk Weisz Jenő vendéglőstől ki jelenleg a városi nagy szállodát bérli Rehberger Miksa vette át egy évre 7200 kor bérösszegért. A Független Polgári Kör tánczmulatságát november 9 én szombaton tartja a városi szálloda földszinti nagytermében. A gazdasági Bérlők Országos Egyesülete czimen a magyar földbérlők országos szervezetet kivánnak alkotni. Az egyesületet előkészitő bizottság e hó 13 és 14-ére Budapestre hivta egybe az alakuló közgyűlést. Maga a közgyűlés 13-án délelőtt 10 órakor az Excelsior szálló (Rákóczi-ut 72.) külön termében tartatik meg. Aznap délután és másnap egy fővárosi gépgyárat, a mezőgazdasági muzeumot, a közvágóhidat és hűtőházat tekintik meg a közgyűlésen résztvevők. Ennek befejeztével még választmányi gyülést tart a megalakult egyesület. A közgyülés részleges programját megkeresésre bárkinek megküldi, valamint további felvilágositást és utbaigazitást ád a Gazdasági Bérlők Lapja szerkesztősége Budapesten István-ut 40. Az egyéves önkéntesek vizsgája. Azok az egyévi tényleges szolgálat kedvezményét elnyerni óhajtó egyének, akik az uj véderőtőrvény 21 -ának első pontja harmadik bekezdésében megállapitott feltételeknek nem felelnek meg, azonban az állandó tartózkodási helyük járási tisztviselője által kiállitott bizonyitványnyal igazolják, hogy az uj véderőtőrvény életbeléptetése előtt az egyévi önkéntesi képesitő vizsgára előkészültek; az egyévi önkéntesi szolgálathoz megkivánt tudományos képzettségnek igazolhatása czéljából vizsgára bocsáttassanak. Erre a vizsgára nem bocsájthatók azon folyamodók, akik deczember 31-ig életüknek 17-ik évét még be nem töltik, valamint azok a f. évben érték el az állitásköteles kort és a vizsga letétele iránt csak most folyamodnak. A képesitő vizsga az uj védtörvényi utasítás 85 és 86 -inak rendelkezései értelmében, valamely közös hadseregbeli gyalogsági hadaprópiskolánál az évi szeptemberi vagy deczemberi vizsgálati határidőben teendő le, ezenfelül a vizsga még október hóban (kezdete 14-én) is letehető. A vizsga ismétlése nem engedtetik meg. A keresztlevéllel vagy születési bizonyitvánnyal, továbbá az uj védtörvény utasitás első része 85. -ához kiadott 19. minta szerinti személyazonossági bizonyitvánnyal s végül a járási tisztviselő által kiállitott fent emlitett igazolványnyal felszerelt folyamodványt, azoknak a a folyamodóknak, akik az évi szeptember 21-én kivánják a vizsgát letenni legkésőbb szeptember 12-én. azoknak pedig akik az októberi vagy deczemberi határidőben kivánják a vizsgát letenni, legkésőbb szeptember 25-én, illetve november 16-án az állandó tartózkodási helyüknek megfelelő hadtestparancsnoksága nál kell benyujtaniok. A vizsgabizottság határozata ellen a védtörvényi utasitás első része, első füzete 85 paragrafusa 9 pontjának utolsó bekezdése értelmében felfolyamodásnak helye nincs. Az uj véderőtőrvény életbelépte előtt a vizsga megsemmisítésére adott engedélyt ez a rendelet nem érinti. Fenyves István drogériája NAGYKŐRÖSÖN. Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások legolcsóbb beszerzési forrása,

7 II-ik évfolyam Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám 4-ik oldal. Anyakönyvi értesités október 2-től okt. 8-ig. Szülöttek és megkereszteltek ref. részről: Sós Eszter szülőnek József nevü fia. Péczeli Erzsébet szülőnek Pál nevü fia. Horváth István Farkas Erzs. szülőknek József nevü fia. Ács János Horváth Eszter Juliánna leánya. Kapus Erzsébet szülőnek Erzsébet nevü leánya. Barkóczi László Kicsi Eszter szülőknek László nevü fia. L. Szűcs Antal Rásky Mária Lenke leánya. Barkó Beniámin Maksa Eszter Eszter Ugró Ferencz Szűcs Juliánna Juliánna Dallos Balázs Darabos Mária Mária Róm. kath. részről: Laczkó Mihály J. és Fejes Jul. szülők Juliánna nevü leánya. Jana József és Bognár Borbála Borbála Házasulandók ref. részről: Kecskeméti László Szűcs Teréziával. Radics István Tóth Borbálával. Boros Ferencz Somodi Teréziával. Nagy József Kovács Eszterrel. Házasságot kötött ref. részről: Patik Mihály Harsányi Eszterrel. Szilágyi Bálint Biró Eszterrel. Halottak ref. részről: Petrák Mária 2 hónapos. Szűcs Ádám 10 éves, Tömösközi Ambrus 1 hónapos. Fitoss Erzsébet 6 éves. Makai Mária 3 hetes. Faragó Ferencz 40 éves. Róm kath. részről: Jakab István 77 éves. Szűcs Mária 56 éves. KÖZGAZDASÁG. OOO Magyarországon nevezetesebb országos vásárok. Okt. 10 csütörtök. Csákova (Temes m.) mindennemű v. Szolyva (Bereg m.) Zsibó (Szilágy m.) mindennemű v. Okt. 11. péntek. Kornádi (Biharmegye) mindennemű v. Október 12. szombat. Dicsőszentmárton (K.-Küküllő megye) és 15 kirakóv. Győr ló v. "14. marha v kirakó v. Hódmezővásárhely és kirakó v. Nagybecskerek (Torontálm.) marha v ló és kirakó v. Parajd (Udvarhelymegye ló és marha v. és 15 kirakó v. Szarvas (Békésm.) 10 marha v. 12 ló v. és kirakó v. Okt. 13. vasárnap. Alsószentgyörgy (Szolnok M.) Kiskőrös (Pest m.) és 14 kirakó v. Kiskunlaczháza (Pest m.) 14 kirakó v. Kistelek (Csongrád m.) 12 sertés, juh és baromfi v. és 13 másnemű v. Kunhegyes (Szolnok m.) mindennemű v. Nagyenyed (A. Fehér m.) ló és marha v. és 16 kirakó v. Óbecse (Bács m.) Ócsa (Pest m.) Petrozsény (Hunyad m.) és 15 kirakó v. Vácz (Pest m.) Okt. 14. hétfő. Bilke (Bereg m.) és kirakó v. Csáktornya (Zala m.) Körmend (Vas m.) Kraszna (Szilágy m.) mindennemű v. Máramnrossziget ló és marha v. és kirakó v. Miskolcz (Borsod m.) Nagybajom (Somogy m.) Nagydorog (Tolna m.) és 15 kirakó v. Nagykanizsa (Zala m.) Sellye (Baranya m.) és 15 kirakó v. Szencz (Pozsony m.) Tápiószele (Pest m.) Okt. 15. kedd. Poprád (Szepes m.) Szászrégen (Maros Tordani) ló v marha v. és kirakó v. Okt. 16. szerda. Fehértemplom (Temes m) mindennemű v. Sársamoság (Szilágy m. és 17 kirakó v. Okt. 17 csütörtök. Nagytapolcsány (Nyitra m.) és 22 kirakó v. Szered (Pozsony m.) és 21 kirakó v. Turterebes (Ugocsa m.) Zsolna (Trencsén m.) Okt. 18. péntek. Aranyosgyéres (T. Aranyos m.) ló és marha v. és 21. kirakó v. Nyitra és 21 kirakó v. Szalkszentmárton (Pest m.) Tasnád (Szilágy m.) Okt. 19. szombat. Békéscsaba 18. marha v. 19 lóv. és kirakó v. Füzesgyarmat (Békés m.) és 20 kirakó v. Nagyszentmiklós (Torontál m.) és 20 kirakó v. Szerbnagyszentmiklós (Torontál m.) mindennemű v. Ujegyház (Szeben m.) ló és marha v és 21 kirakó v, INGATLANOK FORGALMA Szabó István és neje megvették Tekes Sándorné Lévai Eszter ingatlanát 3484 kor. 27 fill. Rimóczi József és neje megvették Szakái Gábor és neje ingatlanát 1400 kor. Szűcs László és neje megvették Csibor József és neje házát 2620 kor. Molnár Pál és neje megvették Andocs József és neje feketei iogatlanát 4400 kor. K. Kis Ferenczné Becze Lidia megvette Szaniszló Vendel és neje nyársapáti ingatlanát 6200 kor. Urbán István és neje megvették Utasi Antal és neje p. kocséri ingatlanát 2000 kor. Szűcs Dénes és neje megvették Kisvárdai Ignáczné alsótázerdei ingatlanát 760 kor. Klein Miksa és Kis Móricz ujkécskei ingatlanukból eladtak: 3 h négyszögölet Lakatos J. és nejének 4500 kor.; 14 h négyszögöl, 5 h. 451 négyszögölet Miskó József és nejének kor.; 1 h. 391 négyszögölet Szepesi Jánosnak 1333 kor. 34 fill.; 2 h. 382 négyszögölet Pálinkás Pál és nejének 2100 kor; 2 h. 382 négyszögölet Subicz Mihály és nejének 2100 kor.; 1 li. 390 négyszögölet Bak István és nejének 1333 kor. 33 fill ; 5 h. 360 négyszögölet Szabó György és nejének 4900 kor. ; I h. 390 négyszögölet pedig Szepesi József nek 1333 kor. 33 fill. Szabó János és neje megvették Szabó György és neje ujkécskei ingatlanát 2400 kor. özv. Német Ambrusné megvette Lőwy József és neje zsiroshegyi ingatlanát 918 kor. 50 fill. Figyelem! Értesitem a nagyérdemű uri hölgyközönséget, hogy aki kényelmesen és olcsón akar elegáns toilettekhez jutni az forduljon SZÜTS PÁL angol és franczia női szabóhoz KECSKEMÉTRE. Kőrösi-utcza 8 sz. Pontos kiszolgálás. Szolid árak Elvállal: costumeokat palitokat, gála és háziruhákat, estélyi- és báli toiletteket, menyaszszonyi ruhákat izléses és elegáns kivitelben.

8 41-ik szám. Nagykőrös ős Vidéke II-ik évfolyam. 5-ik oldal. K. Váradi Ferencz és neje megvették Pesti János és neje vizállási ingatlanát 1100 kor. özv. Inczédi Gergclyné s Nagy Sándor és neje megvették Dabizs József házát 4000 kor. Király István és neje megvették Rapi Kálmánné p. kocséri ingatlanát 720 kor. özv. Vajkó Györgyné K. Faragó Terézia nyilasi ingatlanából eladott: 10 hold területü részt Fodor Józsefnek 12,000 kor.; 21 h négyszögölet Fodor Józsefné Bacsik Teréziának kor.; 14 h négyszögölet Tóth Mihály és Uri Horváth Angyélnak kor. ; 10 holdat Balog Ferencznek 9200 kor.; 3 h. 850 négyszögölet Soós Albertnek 3390 kor.; 7 h. 800 négyszögölet Vivoda Mihály és nejének 7200 kor.; 20 h. 657 négyszögölet Becser János és nejének kor. 56 fill.; 21 h négyszögölet Pólya József és nejének kor, 16 fill. Laczkó Balázs és neje megvették Farkas János és neje ujkécskei ingatlanát 1000 kor. Kovács István megvette Rozsos Ferencz és neje ingatlanát 5000 kor. Fehér György megvette iíj. Száraz István ingatlanát 3000 kor. Mágocsi Lajos és neje megvették Szűcs Ferencz. Sándor és István házát 5900 kor. Dabizs József megvette Karikó Sándor és neje házát 8100 kor. Utasi Péter és neje megvették Péli József p.-kocséri 5 h. ingatlanát 6000 kor. Goldberger Dávid czég heti jelentése. Búza Legjobb. Középminőségii Rozs Zab Árpa Tengeri Dara Korpa Széna Szalma Dr. Rosenfeld Gyula ÜGYVÉDI IRODÁJÁT özv. Nagy Józsefné asszony házában a kaszinóval szentben!! MEGNYITOTTA!! Hirdetmény. A városházában szükséges, mintegy 150 mm. jó minőségű szalma szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon október 15-ig adjak be. Nagykőrös, szeptember hó 27. Hirdetmény. K. Faragó gazdatanácsnok. A város lovainak élelmezésére szükséges 110 m. m. jóminőségű zab szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon évi október hó 15 napjáig adják be. Nagykőrös, szeptember 27. K. Faragó gazdatanácsnok. Mozgó-fénykep színház megnyitás! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy rendes mozgófényképes előadásaimat folyó 1912 évi BENJAMIN karrierje. mellyel egyidejűleg több természeti és vig mulattató darabok közöttük Pali is be lesz mutatva. A kép teljes magyarázata a szinlapon. Szinlap a pénztárnál kapható 4 fillérért. Helyárak a rendesek. Minden szombaton és vasárnap, továbbá szerda estén is lesz rendesen előadás. Rövid időn belül szinre kerül a Dr. Gar El Hama II. része s a Fekete kanczellár. Törekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönség becses látogatását és teljes megelégedését méltán kiérdemeljem. Becses pártfogásukat tisztelettel kérem 9757/kig szám. 12-én és 13-án szombaton és vasárnap megkezdem. Különösen felhivom a családos szülők figyelmét egy feltünően érdekfeszitő és tanulságos darabra Papp Sándor, az Uránia-szinház tulajdonosa. Hirdetmény. A védtörvény,26. értelmében a legközelebbi ujoncállitásra felhivott három korosztályba tartozó minden egyes állitásra kötelezett tartozik az előző év november havában illetőségi vagy állandó tartózkodási helye községi elöljáróságánál összeirás végett szóban vagy irásban jelentkezni s ha ezen jelentkezés nem az illetőségi hely községi előljáróságánál történik, igazolási (keresztlevél, munkakönyv cselédkönyv) vagy utazásai okmányát is bemutatni. Azon állitásra kötelezett egyének, kik illetőségi vagy állandó tartózkodási helyükből ideiglenesen távol vannak vagy betegségük által személyesen vagy irásban jelentkezni akadályozva vannak, azok helyett a bejelentés szülőik, gyámjaik vagy meghatalmazottjaik által is eszközölhető. Felhivatnak tehát ugy a helybeli, mint idegen illetőségű, 1892., és években született I. II. és III. korosztályu állitás kötelesek, hogy a katonaügyi tanácsnoki hivatalon november hó 1-ső napjától kezdve a szokott hivatalos órák alatt összeirásuk végett személyesen, irásban vagy megbizottjaik által jelentkezzenek. Azon állitásköteles, ki ezen jelentkezést elmulasztja kihágást követ el és 10 (Tíz) koronától 200 (Kettőszáz) koronáig terjedhető pénzbirsággal, behajthatatlanság esetén pedig megfelelő szabadságvesztéssel fog megbüntettetni. Felhivatnak továbbá az évben született, vagyis 18 éves népfölkelő kötelesek is, hogy mivel november havában ők is tartoznak összeirásuk végett jelentkezni, szintén a katonaügyi tanácsnoki hivatalon személyesen, vagy megbizottjaik által ők is jelentkezzenek, mert a jelentkezés elmulasztása esetén szigoruan megfognak büntettetni.

9 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 6-ik oldal. 41-ik szám. Egyidejűleg figyelmeztetem a fenti születésű állitásköteleseket, hogy mindenféle kedvezmény iránti felszerelt kérvényeiket nálam vagy az idegen illetőségű állitáskötelesek az illetőségi hely járási tisztviselőjével kellő időben (1913. január 1-től a fősorozás kezdetéig) nyujtsák be. Különösen figyelmeztetem a kérvénynek kellő időben beadására a családfentartói és öröklött mezei gazdaság birtokosainak biztositott kedvezményként folyamodókat, mert ha azok a fősorozáson le nem tárgyaltatnak, ugy igényük azután csak a legközelebbi ujonczok bevonulásakor érvényesithető. Figyelmeztetem azokat, kik nem illetőségi járásukban óhajtanak előállni sorozásra, hogy kérvényeiket november havában tartoznak beadni. Felhivom különben az állitásköteleseket, hogy ha van valami kérni valójuk, azt a jelentkezéskor emlitsék meg s a kellő utbaigazitást tőlem megfogják kapni. Nagykőrös, évi október 1. Szalay György katonaügyi tanácsnok. Hirdetmény. Vladár Elvira kiskoru tulajdonába tartozó IV. ker. (Patay-utcza) 62. népsorszámu lakóház és udvartér f. évi október hó 15-én d. e. 9 órakor a közgyámi hivatalon megtartandó árverésen bérbe fog kiadatni. Ugyanott a feltételek a hivatalos órák alatt addig is megtudhatók. Nagykőrös, október 2. Eladó vagy bérbeadó ház. Dr. Kerekes közgyám. Halász Zsigmond urnák a széna-piaczon fekvő volt pénzügyőri laktanya 5 szobás és nagy pincés lakóháza eladó vagy haszonbérbe azonnal kiadó, értekezni IV. ker. 336.' FelhivásNagykőrösváros közönségéhez! A magyar országos Tűzoltószövetség áldásos tevékenységének és fennállásának 40 éves évfordulóját ugy vélte legméltóbban megörökinteni, hogy ha Budapesten Tűzoltó- Otthont létesit, melyben az országos Tűzoltó-szövetség ennek segélyező pénztára, az országos tűzoltó-tanfolyamok muzeum, szakkönyvtár stb. elhelyezésre találnának s különösen ahol a Budapestre jövő szakfelvilágositást kérő tűzoltók utbaigazitásban, elszállásolásban és a beteg, elaggott, elnyomorodott tűzoltók gyógykezelésben és ellátásban részesülnek. Minthogy pedig a vezetőség nem rendelkezett elegendő tőke felett a m. kir. Belügyminiszter ur engedélye alapján a mult évi szeptember hó és 26, napjain a kitűzött czél érdekében ujabb gyűjtést rendezett. Bár a nagyközönség áldozatkézséggel sietett a fenti czél támogatására, mégis, részben az esős időjárás és egyéb előre nem látható akadályok miatt a gyűjtés nem vezetett kielégitő eredményre. Ennélfogva a m. országos Tüzoltó-Szövetség elhatározta, hogy még egyszer és utoljára igénybe veszi a nagyközönség áldozat készségét akként hogy a f. évi októ ber hó 12-én déltől 14-ig délig az egész ország területén Tűzoltó-napot" rendez.. Midőn ama reményeimnek adok kifejezést, hogy városunk érdemes és nemeslelkű közönsége, a tüzoltóságot a megérdemelt mértékben a humánus czél érdekében mogatni szives leend, a nemes emberbarát fáradozásáért azok hálaimája szolgáljon jutalmul, akik a nagyközönségért áldozták fel egészségüket, koczkáztatták az életüket, akik a társadalom szolgálatában lesznek munkaképtelenné és nyomorékká. Nagykőrös, évi október hó 10-én. Póka polgármester. Eladó ingatlanok. Néhai Tancsa Ferenczné X. ker. 49. számu két külön álló épület, mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra, fásszin 234 -öl udvartérből; ugyszintén a gátban Donát László szomszédságában 1 kat. hold szántóföld valamint a hosszuhátban 600 O-öl területü szőlő és veteményes föld örökáron eladók, értekezni lehet IV. ker sz. alatt Libási Lajosnál. 5 6 Kiadó szóló, eladó bor. Halász Zsigmond urnak a pálfájai-bánomi mintegy 22 kat. hold területű szántóföldes szőleje évtől kezdődőleg feléből illetőleg megfelelő részre, egészben vagy részletekben kiadó, esetleg örök áron eladó. Mintegy 40 hekt és évi rizling és muskatály bora eladó, értekezhetni IV. ker sz. és kint a helyszinén. Eladó ház. Zs. Tóth Albert reform, egyház pénztárnoknak I. ker sz. 4 szoba, nagy üveges és a szükséges mellékhelyiségekkel ellátott háza örök áron eladó. Néhai Póka Kálmán-féle a Szőlő eladás.: Tormásközben levő hold szőlő, gyümölcsössel, a rajta levő épülettel egy darabban, vagy több részletben is ELADÓ. Ugyanott használt hordók is eladók. Értekezni lehet Dobay Lászlóné úrnővel. Eladó házak: Turcsányi István és nejének Kocséron lévő házuk a gőzmalom átelleneben szabadkézből eladó, értekezni lehet a helyszinen a tulajdonossal. 1 3 Nagy István X. ker. 236., sz. háza örök áron eladó, el nem kelés f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet Petes Lajos X. ker sz. alatt vagy az irodán. 1 2 Özv. Mészáros Józsefné asszonynak Salamon Zsigmond pékmester ur szomszédságában IV. ker szánni háza örök áron eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt IV. ker számu Nemesik-féle emeletes ház eladó, ugyanott egy földszintes kisebb lakás f. évi nov. hó 1 től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. Ifj. Donáth László II. ker., 56. sz. háza, mely áll 2 üzlethelyiség, 1 szoba, konyha, kamra, pincze, istálló, nagy sertésól s mellékhelyiségekből, örökáron eladó; el nem kelés esetén azonnal is kiadó. 2 3 Kényelmes családi ház: 6 szoba, 2 konyha, üvegezett folyosó es villanyvilágitással, 4 különálló pincze, baromfiudvar, istálló, kocsiszin stb. mellékhelyiségekkel sürgősen eladó, átvételhez 8000 korona elég. Bővebbet Czeglédi-ut 356. Szűcs Istvánnak IV. ker sz. háza, mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze és mellékhelyiségből, örökáron eladó; értekezni lehet a fenti sz. alatt. 3 8

10 7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám Páhán Lászlónak V. ker. 20 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra, fáskamra, pincze, istálló és 315 négyszögöl területü udvarból; kedvező fizetési feltételek mellett szabadkézből eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. 2 4 Özv. Illés Lászlónénak II. ker. 355 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha és 200 négyszögöl területü udvarból továbbá a Lencsés-világosban özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában mintegy 2 vékás területü jókarban levő szőlője, örökáron eladók, értekezni lehet a fenti sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Bekes Bálintnak a Nyársapáton Jeney féle telepen egy ujonnan épült háza, mely áll 3 szoba, konyha éléskamra, pincze és 216 négyszögöl területű udvartérből üzlethelyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni 408. sz. alatt a tulajdonossal. Dr. Hajdu-féle IV. ker. 437 sz. ház. mely áll 7 szoba 3 konyha, pincze s több mellékhelyiségekből (villanybevezetés) szép szőlős kerttel kedvező fizetési fel tételek mellett eladó; értekezni lehet a helyszinén Farkas László tulajdonossal. 4 6 Kiss Lászlónak V. ker sz. háza mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra és mellékhelyiségből örök áron eladó; értekezni lehet Kiss József korcsmárosnál IV. ker. vagy lapunk kiadóhivatalában. Pinczés Józsefnek a VI. kerületi háza. kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezni lehet Pécsi Bódog timárnál I. ker szám alatt. 6 6 Bán Korsós Lászlónak X. ker. 126 számu háza, mely áll 3 szoba (melyben egy üzlet van) 1 konyha, éléskamra, sertés hizlaló és egy nagy kocsiszin, egy külön álló épület elkeritett udvaron, 1 szoba, konyha és istálló, konyhakerttel eladó, értekezni lehet a tulajdonossal. Eladó ház és szőlő Csinos József karancsi kántortanitó IV. ker sz. háza a földvárban levő mintegy 2000 négyszögöl területü szőlő és vetemény földje szabad kézből örök áron eladók; értekezhetni lapunk kiadóhivatalában és D. Tóth Ferencz tanitóval X. ker sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani bérlő, lakik I. ker sz. alatt vagy Erdős István szőlőszomszéd, lakik I ker sz. alatt. Körtvélyesi Sándornak IX. ker. 253 b sz. háza 180 négyszögöl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz és Ócsai János szomszédságukban, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, kedvező fizetési feltételek mellett 3000 koronáért örök áron eladó ; értekezhetni Kiss Ambrus járásszolgával vagy a fenti tulajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e lap kiadóhivatalában. IV. ker. Vasut-utcza 160. sz. ház mely elvan látva 2 szoba, konyha, külön ismét szoba, konyha, éléskamra, s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Eladó földek. Talfái dülőben 153. sz. alatt a Lajosmizsei határ uton Nagykőrös városától 7 kilométerre Ivicz István és Varga László szomszédságában 38 és fél kat. hold szántó és kuszáló föld megfelelő gazdasági épületekkel eladó, értekezni lehet Kecskeméten Adler Imre kereskedelmi bankbizományi irodájában Aradi-utcsa 143. sz. vagy Beniczky Ferencz-utca 8. sz. alatt. 1 2 Ozv. Búz Sándornénak a kürti dülőben Fekete Ferencz szomszédságában mintegy 3 kat. hold szántóföldje, továbbá a Zsiroshegyben, Kerekes Sándor szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó. Bogdán Sándornak Nyársapáton mintegy 6 hold földje Bogdán Istváu szomszédságában a nyársapáti megállótól 15 percznyi járásra, 12 öles épülettel, mely áll szoba, konyha, kamra, borház, istálló és kocsiszínből, továbbá egy 1660 négyszögöl ten letü kitűnő szőlő kedvező fizetési feltételek mellett eladók, értekezni lehet Czegléden V. ker. Fűzfa-utcza 15. sz. vagy e lap kiadóhivatalában. 1 4 Balog Zsigmond árvaszéki ülnöknek a Kálmánhegyben levő, a csongrádi országutra dűlő harmadfél vékás veteményföldje eladó. Páhán Jánosnak a törteli ludasban 20 hold tanyás földje az iskola szomszédságában eladó; értekezni lehet az irodán vagy a tulajdonossal, V. járás 24. szám alatt a nyilasban. 1 3 Nyársapáti düllőben mintegy 40 magyar hold homokos talaju szántóföld mely igen alkalmas szőlőtelepítésre kisebb részletekben is 5 holdanként kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni lehdt e lap kiadóhivatalában A FELSŐJÁRÁSON Fehér János szomszédságában 30 kat. hold szántó és kaszálló föld, szép gyümölcsös kerttel, jókarban lévő gazdasági épületekkel, örök áron eladó Értekezni lehet az irodán. Kiadó földek. 1 járás 196. számu 30 magyar holdas birtok bérbe vagy felébe kiadó szép lakással. Van rajta 8 tehénre, 8 borjura, 4 lóra való istálló, takarmány kamra, magtár, gépszin, füthető baromfi ól, libaról stb. Kötelező 4 marha és kél ló tartásra, értekezni lehet megbizottammal Lencsés Imrével Nagykörösön a városi szállodában. Eckhardt Tasziló. Özv. Szabó Lászlónénak pusztaszentkirályon a kecskeméti határban 51 kat. hold területü kaszáló és szántóföldje a rajtalevő gazdasági épületekkel azonnal kiadó, értekezni lehet III. ker sz. házánál. Szalay Sándor tulajdonát képező bokrosi 7 vékás szőlő lakházzal, Gál Ambrus szomszédságában feléből kiadó ; értekezni lehet özv. Szalay Sándorné IV. ker. 409, házánál. 1 3 Eladó szőlők. Kelemen Istvánnak a bokrosi középső hegyben V. Faragó Ambrus ur szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó, értekezni lehet 11. ker sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Torday Lajosné középsőhegyi 4 kat. hold területü szőlője eladó. IV. ker. 7. számu házánál pedig egy nagy utczai szoba, konyha és éléskamrából álló lakás folyó év nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a tulajdonossal vagy Salamon Ferenczczel Kecskeméti-utcza 469. szám alatt. 2 3 LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, két szakaszban is, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán.

11 41-ik szám. 8-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatti lakosnak a Zsiroshegyben Gyulai András szomszédságában 9 hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy apróbb részletekben is örök áron eladó: értekezhetni a fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában. LENCSES VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsöszőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Valódi fajtiszta Izsáki sárfehér szőlőveszőt őszre áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. szállitunk, érdeklődők forduljanak e lap kiadóhivatalához, ahol elő lesznek jegyezve. Németh Sándor Izsák Agárdi A LENCSÉS VILÁGOS legelején,nh. Dobos Andrásné telep. szomszédságában 865 -Ö1 területű, igen jókarban lévő, 6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. ZSIROS HEGYBEN, SZŰCS Balázs szomszédságában öl területü jókarban levő gyümölcsös szőlő örök áron eladó, értekezhetni az irodában. A nyársapáti szőlőtelepen mintegy 15 magyar hold jókarban lévő szőlő gyümölcsössel, uri és vinczellérlak, istálló és kocsiszinnel kisebb-nagyobb parczellákban kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában, és Hertling József vinczellérrel Benedek Adolf féle szőlőtelepen Molnár Lajosnak a középbokrosi hegyben 5 vékás területü szőllő és veteményföldje kedvező fizetési feltételek mellett eladó, értekezhetni I. ker. 81. sz. alatt a tulajdonossal A szurdok dülő elején 5 holdas szőlő egészben, vagy parcellákban is eladó. Felvilágositást adnak Dr. Balla József és Dr. Frőhlich Pál ügyvéd urak. Kiadó lakások. Hartyáni Mihály tanitónak IV. ker sz. Singer féle házánál 2 szobából, konyhából, pinczéből, éléskamrából és más mellékhelyiségekből álló lakrésze nov. 1-től bérbe kiadó. VI. ker sz. háznál egy lakrész, mely áll 1 szoba, konyha és padlásból, azonnal kiadó ; értekezni lehet a fenti szám alatt, vagy az irodán. Dékány Gyula VII., ker. Alpári-utcza 280. sz. házánál 1 szoba, konyha, fáskamra és padlás nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt. 2 4 A piacztér közelében egy külön bejáratu butorozott szoba, valamint egy üzlethelyiség is azonnal kiadó, czim a kiadóhivatalban. 2 3 Egy urilakás azonnal vagy f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában Göbölyös Sándor tanitó házánál (Szolnoki-utcza VI. ker. 5. sz.) egy nagy világos üzlethelyiség a hozzátartozó mellékhelyiséggel együtt f. év nov. 1-től haszonbélbe kiadó, értekezni lehet az ott lakó tulajdonossal. 2 2 I. ker a. Valkai-féle háznál egy szoba, konyha, speiz. kamra és ól helyiségek f. évi november 1-től bérbe kiadók. Értekezni lehet a helyszinen. CSINOS LAJOSNAK IV. ken 187. számu házánál (Morvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakó kosztra is felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. Vegyesek. Szeless Pál hangácsi tanyáján 500 kéve elsőrendű akáczfa rözse van eladó. Kissebb-nagyobb egyfenekű hordók jutányos áron eladók. Hol? megmondja a kiadóhivatal. Oszlopnak való szálas akáczfa kerestetik megvételre. Czim a kiadóhivatalban. Huszár Pál vas- és fűszerkereskedésébe Nagykőrösön egy éves fiu tanoncznak felvétetik. 2 3 Keresek f. évi nov. 1-ére egy szoba és konyhából álló lakást, amelyben egy utczára nyiló üzlethelyiség is van; tudakozódni lehet e lap kiadóhivatalában. 2 2 Házvezetőnőnek vagy gazdaasszonynak ajánlkozik egy tisztességes középkoru nő, czime megtudható e lap kiadóhivatalában. 2 2 ifj. Czira Györgynek a régi temető helyén, VII. ker sz. alatt, Dékány Gyula szomszédságában, mint egy 180 négyszögöl területü házhelye van eladó; értekezni lehet VII. ker. 29. sz. alatt, vagy az irodán. 3 4 Eladó könyvek. 1. Pallas Nagy Lexikon 1(5 kötet II. p. k. 120 kor. 2. Nagy Képes Világtörténet 12 kötet 100 korona. 3 Graca György Szabadságharcz története 5 kötet 50 kor. 4, Szalay-Baróti. A Magyar Nemzet Története 4 kötet 45 kor. 5. Br. Eötvös összes munkái 20 kötet 60 kor. Czim a kiadóhivatalban. Saját termésű kiválóan finom kisüsti pálinka többféle fajban, elsőrendű pergetett akácz és vegyesvirág méz, sejtesméz, előméhek, és rajok, finom asztali bor kapható. Imre Kiss Béninél méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216 sz. Árjegyzék ingyen. Ügyes varró- és tanulóleányok felvétetnek KEREKES JOLÁN varrodájában. Hirdetések felvétetnek a Nyilvános köszönet kiadóhivatalban. Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnak, cs. és kir. udvari szállitó Neunkirchen Alsóausztria, feltalálója a WILHELM-FÉLE THEÁNAK Hogy ón nyilvánosság elé lópek, te-zem ezt azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencz gyógyszerész ur Neünkirchenben, hálás köszönetemet nyivánitanj azon szolgálatáért, mellyel a Wilhelm féle tea az ón fájdalmas reumatikus szenvedéseimet megszüntette ós ezért azoknak, kik ezen rettenetes betegségnek estek, ajánlom a tea használatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen megszünt a fájdalom, hanem daczára annak, hogy már 6 hót óta nem iszom a teát, az egész testalkatrészem megjavult. Én megvagyok győződve, hogy mindenki, aki hasonló betegségben szenved, ezen tea használata által a feltalálót, Wilhelm Ferencz urat, ugy mint én, áldani fogja. Kiváló tisztelettel Butschin-Streifeld grófnő főhadnagy neje. Ára csomagonkint 2 K., 6 csomag 10 K. Hol gyógyszertárban s drogériában nincs, direkt küldés!

12 II-ik évfolyam. Értesités. Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és II-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyut, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban Nagykőrös és Vidéke és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását özv. Kapus Andrásné, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám. Alapittatott 1903-ban. Villanyerőre berendezve. SZŰCS FERENCZ Mii- és épületlakatos Nagykőrösi VI. kerület 95. sz. (saját ház). a vasipar körébe tartozó mindennnemü la- Készit: katos munkát, ugymint: épület-vasalásokat vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfajta vasrácsokat, vasredőnyök, vaskiratok, napellenző gépek, (ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötő, vas és összehuzató vasak csavarokkal. Legjobb minőségü takaréktüzhelyek cserépoldalakkal valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűzhelyeket a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelben. Ezen tűzhelyeknél 25 százalék tüzelőanyag takaritható meg. Uj szivatyus kutakat, valamint javitásokat és azoknak évi jókarban tartását jutányos árban. Vizvezeték berendezéseket légnyomással. Gépüzem-berendezéseket (transmissiók) vaseszterga munkákat. Javitásokat gyorsan és jutányos árban eszközöl költségvetéssel dijtalanul szolgál. 41-ik szám 9-ik oldal, ÉRTESITÉS! Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni a cséplési és téli szezonra I. rendü vagy darabos- és dió porosz szén Kőmentes fehér mész, Beocsini-féle román- és portland czement, egyszerű és diszes czement-lap a legolcsóbb árban csak egyedül nállam szerezhetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fokos szappan szóda és kapható, valamint tetőlemez 180 cm. hosszú, 80 cm. szélességi méretben. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérem, tisztelettel II. kerület Dabizs László Vasut-utca 90. Asszonyok legnépszerűbb közlönye a 19 év óta megjelenő Háztartás" mely kiválóan szerkesztett folyóirat (szerkeszti Kürthy Emilné) felölel mindent, ami a magyar háziasszonyt érdekli. A sütést-főzést, olcsó és praktikus ruházkodást, tanácsokat felvilágositást stb. asszonyok :-: leányok játszva sajátíthatják el a Háztartásból". Ha most félévi előfizetés gyanánt hat koronát beküld akkor ingyen és bérmentve megkapja a Háztartás Könyvtára most megjelent 20 kötetét, mely pompás könyvek :-: kedvencz tanitómesterei minden modern és művelt magyar háziasszonynak. Ingyenes mutatványszámot szivesen küld a Háztartás" kiadóhivatala, Budapest, VI., Eötvös-utcza 36. Fizessen minél előbb elő és állandó :-: szórakozása lesz, mert a Háztartás" 4 szórakoztatva tanit és két évtized óta sok derék magyar, gazdaaszonyt nevelt. Telefon szám : 62. Weisz és Börcsök villamossági vállalata NAGYKŐRÖS (Izinger ház.) Telefon szám : 62. Értesitjük a nagyérdemű közönséget hogy a fenti czég alatt villamos berendezési vállalatot létesitettünk. Elvállalunk villamosvilágitási berendezéseket, motorok felszerelését, villanycsengő és házitelefon felszereléseket, valamint ezek javitását jótállás mellett jutányos áron. Csillárok nagy raktára. Legjobb az Osram" égő 70 százalék áram megtakaritás. Ára korona. Tisztelettel WEISZ és BÖRCSÖK.

13 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ikévfolyam. 10-ik oldal. : Varázsfuvola." : Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta játszanj. A V a r á z s f u v o l a " rendkivül kellemes, 20 aczél trombitahanggal és 4 erős bőgővel van ellátya. Diszes kivitelben kottafüzettel, dalokkal tokkal, ajándékkal együtt csak 4 k o r o n a. Csakis Wágner HangszerKirály" országszerte elismert legolcsóbb hangszeráruházában. k a p h a t ó : Budapesten, J ó z s e f - k o r ú t 15. MOLNÁR DÁNIEL kályhagyára és szobrászati müterme NAGYKŐRÖS. Alapittatott: Ajánlja saját találmányu szabadalmazott gyorsmelegítő kályháit Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes :-: hangszerárjegyzéket. a legnagyobb helyiségek befütésére is, mely már többszörösen kipróbálva, k i t ü n ő e n bevált. Készitek továbbá takarék- A világ csodája!!! Nincs többé gyomorfájás!! tűzhelyeket és kandallókat minden stilben. Raktáramban úgy a kályhák mint a tüzhelyek f e l l á l l i t v a megtekinthetők. Az általam végzett munkákért a legmesszebbmenő felelősséget vállalok. A zabadalmazott kakukfü keserü háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izű. Nők és gyermekek is szivesen veszik, erősit, éltet. Utazásoknál és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitűnőbb háziszer. Kapható mindenütt. F ő r a k t á r : Nagykörös Vidékén Fenyves István drogériájában Nagykőrös. Árak kis üveg 80 f. n a g y 2 K, vidékre 3 nagy, G kis üvegnél kevesebb nem szállittatik. Teljes tisztelettel: M o l n á r Dániel. Kombinett játék. A szalonban és a gyermekszobában mindenütt ott legyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy gazdagot egyaránt mesésen szórakoztat Mindenütt kapható. Ára 1 korona, Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Stern Sándor magánmérnök egészségügyi berendezések vállalata KECSKEMÉT Uj! Uj! Kismányán. Minden n a g y o b b városban állandó bizományi raktárt óhajtván fenntartani, e czélra óvadékképes és agilis kép viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma Telefon 94 Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban T e l e f o n 94 Tervez, ellenőriz és kivitelez : központi fütés, vizvezeték és csatornázási berendezéseket. Szivattyuk, motorok, gőz, viz csatornázási csövek és szerelvények raktára. Tömitési anyagok, fürdőberendezések, fertőtlenitő gépek, kórházi berendezések és felszerelések. Gőzkazán és gépek állandó ellenőrzése. Növényházak melegvizfűtéssel, saját rendszer. Autogen hegesztés és vágás. Ezzel az uj találmánnyal bárminemü fém öszeforrasztható és elvágható. Ugy mint: törött géprész, (akár öntvény akár kovácsolt vas) aczél, vagy réz bármilyen vastagságban a legtökéletesebben forrasztható össze. Rendkivüli esetben a helyszinen is. Az egyszer öszeforrasztott hely nem törik el! Épületek vagy a hozzájok hasonló vasgerendáit, vastag vasakat bármiiven alakban igen jutányos áron elvágok. Az elvágott felület sima marad, annyira, hogy utána munka alig marad. Ezenkivül bármilynem! vas és fém esztergályozását a legjutányosabb árban eszközlök. A tisztelt közönség pártfogását kérve maradok tisztelettel Kollársz Béla az autogén h e g e s z t ő és vágó vállalat tulajdonosa. Terv és költségvetés dijtalan. Nyomatott Bazsó Kálmán villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j á b a n N a g y k ö r ö s ö n

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

VÁROSOttl< Négy év közös munkája áll mögöttünk. fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke GYOMAENDRŐD

VÁROSOttl< Négy év közös munkája áll mögöttünk. fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke GYOMAENDRŐD VÁROSOttl< GYOMAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke IX. évfolyam 2. szám *Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat 2002. február Négy év közös munkája áll mögöttünk Először is köszönettel

Részletesebben

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM (452) 2007. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

Mária néni és a mi Fricink

Mária néni és a mi Fricink 2009. augusztus 3. XVIII. évfolyam 8. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Mária néni és a mi Fricink Dzsessz és Monor Hogy nyár közepén ilyen rekordzsúfoltságig megteljen a díszterem, hogy a köztiszteletben

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben