ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE"

Átírás

1 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / I Sj >í.

2 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A LAP ÜRES AZ EREDETI DOKUMENTUMBÓL A LAP HIÁNYZIK AZ EREDETI DOKUMENTUM ROSSZUL OLVASHATÓ

3 NAGYKŐRÖS ÉS VIDÉKE /2.évf./ jan.4.-dec szám iiány: 19., 21., 36., 39., számok

4 NAGYKŐRÖS II. évfolyam. ÉS VIDÉKE Nagykőrös, október ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség: Nagykörös, X. ker. 186sz. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : D. Tóth Ferencz. Társszerkesztő: Darányi Lajos. A létezés. Előfizetési dij helyben: Egész évre 4 k., félévre 2 k. Vidékre postán küldve egész évre 5 k., fél évre 2 k. 50 fill. Egyes szám ára 10 fill. Nyilttér sora 40 fill. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Különös időket élünk, javitani, forgatni akarunk a meglévő helyzeteken, romba dönteni existentiákat, mert azt mondják: ezt kivánja a közérdek. Ilyesféle tünetek vannak mostanában városi politikánkban. Városi tisztviselők jövőjét koczkáztatják, hogy a pótadő kevesebb legyen, szépen megalapozott pályákat ketté metszeni óhajtanak, a meggyökeresedőt kirántani a talajból, ahová közérdekből, megfontolva, meggondolva ültették. Mi fenségesebb, mint felhozni okul a pótadó emelkedésének a tisztviselő kenyerét, miért, mert ennél hálásabb téma nincs, ez bizonyára népszerűséget arat. És ekként megszüntetni az állásokat azzal, hogy mehetnek, mert a közérdek igy kivánja, a tisztviselő joga, megélhetése mellékes körülmény. Ugyan ekkor nem gondolják meg azt, hogy vajjon, ha a mi existentiánkat hozná fel valaki okul a sok nagy csapásnak, amik mostanában sujtanak bennünket, nem felszisszenénk-e? Hozzunk fel egy kis példát: vajjon a kereskedőt, az iparost, vagy bármely más foglalkozásut, földmivest, vagy más szellemi munkást nem érintene-e kegyetlenül az, hogy ha elhatároznák. miszerint egyiknek-másiknak fel kell mondani életpályáját beszüntetni foglalkozását, mert ezt kivánja a közérdek! Természetes ugy akként, hogy eme nagylelkűségéért mást nem kapnak kárpótlásul, mint az a nagyszerü kijelentést, hogy légy boldog, élj ugy, ahogy jól esik, a hálás közérdek kivánta igy. Ha éhes leszel, ha családod éhezik, ha rfem tudsz megélni: bízzál és remélj. Vajjon következetes, emberséges, törvényes eljárás volna-e az ily cselekedet! Vajjon nem megtagadása volna-e a tökéletesedéséért, az egymás megbecsüléséért küzdő emberi léleknek, a keresztyén vallás tanainak, a hitnek! De hát hol van még az igazság, a szabályrendelet rendelkezései, a jog! Vagy csak ez papiron lenne?! Oh nem... Szabályozva vannak jogaink és kötelességeink, a huszadik században már ott állunk, hogy a szerződést, arendeleteket, a törvényt respektálnunk kell valóságban is. Hisz ezek biztositják existentiánkat. De ne a rideg paragrafusokat nézzük, hanem müveit, vallásos lelkünk sugalatát kövessük, vajjon nem elszomorító cselekedet lenne-e az, hogy egy embert, ki bizonyos hivatásra lekötötte magát, arra jogérvényesen megválasztották, pályáját elnyerte, erre alapitva megélhetését, maga Lapunk mai száma 10 oldal. és családja, hozzátartozója jövőjének biztositását egyszerűen ok nélkül, egyoldalulag letaszitsuk pályájáról még közérdekből is! Ugyan az ilyen cselekedet nem hasonló volna-e ama bizonyos idők elveihez, mikor minden tettnek az volt a takarója, hogy a czél szentesiti az eszközt." A városi tisztviselők ily módon való letörése különös aggodalmat kelt bennünk, mert előtérbe tolul, vajjon hát mi az igazság, hol van? Vajjon a közérdek" előtt még az igazságnak is meg kell hajolni, ha a közérdek" azt diktálja, hogy ennek és ennek a jövőjét fel kell áldozni, hát akkor a sirt okvetlen meg kell ásni már. De sok ilyenféle közérdekű politika lenne akkor, hogy amilyen az idő, olyan lenne a hangulat, olyan lenne a közérdek is. Az igazságnak ködbe burkolása csak ideig-óráig kikerül, később azonban annál fényesebben ragyog. Szerintünk a czél nem mindig szentesiti az eszközt. Vajjon a a földművesember szivesen venné-e, ha gazdálkodása közepette, mikor már abba beleélte magát, családja kimondaná rá a szententiát, hogy ne tovább, távozz más helyre, más pályára, mert a mi családi érdekünk ezt kivánja! Adunk neked utravalónak egy tarisznyát rövidre vágott dohánnyal, majd találsz hajlékot! Bizonyára nem állna tovább koldus módjára, hanem azt mondaná, hogy családi érdek ide vagy oda, nekem épp oly jogom van, mint más istenembernek, tessék a jussomul respektálni. Ne használjuk tehát még közérdekből se oly könnyen a metsző ollót, hanem jól tekintsünk végig az. életen, vegyük fontolóra cselekedeteinket. A szellemi munkást meg kell becsülni, az a sokféle uzsora ugy is őt sujtja legjobban, né sajnáljuk tőle a kenyeret, ne akarjunk mást csinálni belőlük, mint amire hivatásuk rendelte, hisz ugy is nálunk már majdnem mindnyájan mást csinálunk, mint amit tanultunk. Hiszen vannak példák, hogy a borbély sziíndarabot farag, a pintér suggesztióval próbál gyógyitani, a kovács fogat huz, a kereskedő iparoskodik, az iparos kereskedik, a diplomás ur szerszám után nyul, stb. stb., de legtöbben politizálnak, no ez ugyan minden mesterséghez vág. De ugyan miért-e kétféle hivataskodás, vajjon nem a kenyérért való küzdés-e! Határozottan az, és már a tisztviselőtől még a saját szellemi munkájával való kenyér keresetet is sokalnánk!

5 41-ik szám 2-ik oldal. Tanulmányozzuk a gyermeket. A gyermekek századában élünk. Lelkesedünk, áldozatokat hozunk értük s tesszük mindezt abban a reményben, hogy igy tán sikerül egy egészségesebb s jobb társadalom alapját lerakni. De hiába való minden lelkesülés és anyagi áldozat, ha helyes és czéltudatos munkát nem végzünk ily irányban. A munkát már megkezdtük s csakhamar arra az eredményre jutottunk, hogy eszményeinket csak gyermekek megismerésének utján tudjuk megvaló sitani, mert miként a gyenge, vadhajtásból is csak az a kertész tud pompázó nemes rózsát varázsolni, ki a virágok fejlődésének minden titkát ismeri; ugy a könnyen hajlitható gyermekből is csak az nevelhet igazi kulturembert, ki a gyermeki lélek rejtelmeibe a gyermek minden cselekedetének inditó okát látó szemeivel tekint be s a fejlődés utait ismerő bölcsességgel irányitja a gyermek sorsát. Az eddigi nevelői munkánk módjait és tanitásunk anyagát filozófusok elmélkedései teremtették meg a gyermek alapos ismerete nélkül; a mai modern nevelés szerint azonban meg kell ismernünk a gyermeket, hogy megtalálhassuk a nevelés helyes utját. A gyermek megismerésére irányuló munkásság, a gyermektanulmány (pedológia) egy ujabb tudomány-ág, melyet népszerűsiteni kell, melyet általánossá, ismertté kell tenni, hogy eredményeit a nevelésben és tanitásban felhasználhassa szülő, nevelő, tanitó egyaránt. E tudomány meginditói a nyugati államokban az orvosok, kik a gyermek testi fejlődésével foglalkoznak, a pszichológos a gyermek lelki életét vizsgálja, a pedagógus pedig értékesiti ezen eredményeket a nevelésben és tanitásban. Tehát e téren találkozik az orvos, a pszychológus és pedagógus, sőt a jogásznak, a gyermekbirónak is szüksége van a gyermek- és környezettanulmányok ismeretére, hogy a zülött gyermekek életében előforduló bűnügyek megitélésében helyes utakon haladjon, A gyermekpatronusok és laikus szülők is sok oly kérdésre kapnak feleletet a gyermektanulmányozóktól, melynek ismeretére a javitás helyessége és a jó nevelés érdekében szükségük van. Látjuk tehát, hogy korunk reálizmusában és önző harczaiban ezen az ösvényen együtt haladhat a társadalmunk minden rétege; érezzük, hogy csak a gyermekek érdekében kifejtett tervszerü munka hozhatja meg a szebb jövőt s a jobb társadalmat. Egyesüljünk tehát igaz szeretettel a humánizmus nevében s munkálkodjunk a gyermektanulmányozás szocziális és gazdasági eredményeinek reményében. Ismerjük meg a gyermek egyéniségét, fejlődésének törvényszerűségét, hibáit, felfogó-képességét, az esetleges abnormis fejlődés okait, a külső körülmények hatását, mert csak igy tudjuk a tapasztalt hibákat javitani. A gyermektanulmányozás három évtizedes munkája már ezideig is sok üdvös eredménnyel járt. A tanterveket, az iskolákat ennek alapján igyekeznek reformálni; közelebb hozta a szülőt az iskolához, az orvost a paedagógushoz. A gyermektanulmányozók a helyes nevelést lankadatlan szorgalommal közkincsé óhajtják tenni, mert a társadalom minden osztályára szükségük van, hogy a gyermekben rejlő testi-lelki erőt kifejleszthessék. A gyermektanulmányozást nemcsak külföldön művelik, hanem hazánkban is már tiz éves eredményes multja van s büszkén vallhatjuk, hogy e téren a külföld legnagyobb elismerését vivtuk ki. A magyar gyermektanulmányozás élén a Magyar Gyermektanulmányi Társaság" áll, mely budapesti nagyarányu működése mellett az ország több városában fiókkörökkel is szervezett. Igazán hasznos munkát vélünk teljesiteni, mikor ezen kulturális és pedagógiai életünkben nagy szerepre hivatott társaság munkakörét és fiókköreinek müködését jövő heti számában megismertetjük. Nagykőrös és Vidéke. lapunk UJDONSÁGOK. II-ik évfoyam. Tanitó választás. Mjnt értesültünk Gájzer János kocséri róm. kath. tani tőt és neje Eszik Veronka ugyanottani tanitónőt Hajduszoboszlóra a róm. kath. iskolához választották meg rendes tanitónak illetve tanitónőnek Megválasztásuk alkalmából üdvözöljük. Ugyanitt emlitjük, hogy a megüresedett állásokra f. hó 5-iki lejárattal pályázatot hirdetett az iskolaszék. A tanitók egyéves önkéntessége. A tanitók az uj vedtörvény értelmében a magyar kir honvédségnél teljesitenek egy éves önkéntesi szolgálatot. A kultuszminiszter rendelete folytán teljes fizetésüket kapják szolgálatuk idején, katonai szolgálati évük a nyugdijba is beszámittatik, de helyettesüket maguk tartoznak fizetni. Kalocsa Balázs arczképének megfestését határozta el a a nagykőrösi ref. egyháztanács, az arczkép megfestését Dajka Antal festőművésszel eszközölteti, aki a városi főjegyzői hivatalon elhelyezett olajfestményről fogja azt megfesteni négyszáz koronáért. Szinészek távozása. Egy hónapon tul terjedt szinházi előadásoknak f. hó 6-án vége szakadt, ekkor volt az utolsó előadás. Dr. Márffy Károly szinigazgató társulatával közönségünk eléggé meg volt elégedve, szép számmal látogatták a szinházat, majdnem minden estének volt közönsége. Az igazgató igyekezett a közönség igényeit kielégiteni, kedvébe járni. A szintársulat innen Kisujszállásra távozott. Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnok várni, és Szolnok városi osztálya mult hó 29-én tartotta Szolnokon a vármegyeház disztermében alakuló közgyülését dr. Horthy Szabolcs főispán elnöklésével, mely igen impozáns módon sikerült. Az elnöki megnyitó és a magas czél ismertetése után megalakultnak jelentett ki ama közmüvelődési tevékenység, mely a vármegye és a város kulturális fejlődését van hivatva előbbre vinni. Iparosok ösztöndija. Az Országos Iparegyesület folyó évben a következő hat ösztöndijra hirdetvén pályázatot: A 114 kor. összegü Szabóky-féle ösztöndij jóviseletü, szakmabeli foglalkozásában előrehaladó iparossegédnek van szánva. A 232 kor. Hauszman-féle ösztöndijat külföldre menő épitő-ipari munkás, a 40 kor. Posner-féle jutalmat és 220 kor. Czettel féle ösztöndijat érdemes nyomdai alkalmazásban lévő, Mártonífy-féle jutalmat törekvő iparos vagy kereskedő-tanoncz, Bachruch-féle jutalmat ötvösmunkában kiváló tanoncz nyerendi. Hívebb felvilágositást az Országos Iparegyesület ad, a pályázatok határideje folyó év végéig szabatott meg. Erdőőri állás. Nagykörös város tulajdonát képező Pótharaszt pusztán megüresedett egy erdööri állás, melyre a pályázati hirdetmény meghirdettetett, mely lapunk hasábjain olvasható. Adóleirás Kecskeméten. Azon háztulajdonosok javára akik a multkori földrengés esetén kárt szenvedtek Kecskeméten, korona adót irtak le. Az elpusztult házak egész évi, a megrongálódott házak félévi adóelengedést nyertek. Szeged városa és a kerületi munkásbiztositó pénztár. Mint értesülünk a kecskeméti kerületi munkásbiztositópénztár korona járulék hátralékkimutatást küldött a városi tanácshoz, melyben az összes tisztviselők járulékhátralékai, visszamenőleg egynehány évre felvannak véve. Vagyis az összes városi tisztviselők - a tanácsnokok, főjegyző és polgármester kivételével a segéd és kezelőszemélyzet tagjai benfoglaltatnak. A tanács ez ügyben azon álláspontra helyezkedett, hogy miután a nevezettek nyugdijintézeti tagok, igy a munkásbiztositási-járulékot nem fizeti a város. Tánczmulatság. A Szalay-féle Gazdász Olvasó-Egylet évi október hó 23-án vasárnap Nagykörösön, a városi szálloda földszinti nagytermében, a helybeli zenekar közreműködése mellett saját könyvtára javára tánczmulatságot rendez. Beléptidij : férfiaknak 1 kor. 60 fill. Nőknek tetszés szerint. Karzati belépőjegy 40 fill. Kezdete este 7 órakor. Tanitó-önkéntesek dolga. Az uj véderőtörvény értelmében a tanitók a magyar királyi honvédséghez osztatnak be egy

6 3-ik oldal. 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. évi önkéntes katonai szolgálatra, erre vonatkazólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter akként intézkedett, hogy az állásban lévő állami, községi és felekezeti besorozott tanitók szolgálatra való bevonulásuk esetén, a szolgálat időtartatama alatt is huzzák összes illetményeiket és az eltött idő az előlépéseknél is beszámitassék. Azonban a szolgálat alatt őket helyettesitők költségeiről ők tartoznak gondoskodnia. Lesz-e ára az uj bornak? Tudvalevőleg az idén épen nem lesz bő szüret, igy tehát nem igen telnek meg a hordók. A szőlősgazdákra bizony ez évben nem jó idő jár, veszteségüket némileg talán, már akinek valami termett pótolja a borárak emelkedése. A must és borkereslet igen élénk, mi természetes maga után vonja az árak emelkedését. Uj százkoronások. Az uj százkoronások kibocsátása megkezdődött, amelyeknek rajzai egyszerübbek, csinos, bankjegyek. Persze akkor volna csakugyan igazán szép és kedves, ha mindnyájan bővelkedhetnénk bennük. Jaj, de kevesek mondhatják e! magukról, hogy bővelkednek még a régiben is. Halálozás. Egy derék urnő, Bakos Róza hunyt el mult hó 30-án Nagykörösön 81 éves korában. Temetése folyó hó 2-án volt a gyászolók nagy részvétele mellett. Kérelem. A m. kir. Belügyminiszter Ur /1912. sz. körrendeletével megengedte és a hatóságok támogatásába ajánlotta a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség által a Tüzoltó-Otthon czéljaira f. évi október hó napjain Auguszta föherczegnő fővédnöksége, valamint gróf Széchenyi Viktorné és gróf Ráday Gedeonné védnöksége alatt rendezett utolsó országos gyűjtést. Itt az alkalom, hogy a közönség viszonozhassa a tűzoltóknak a közönség érdekében és védelmébe igen sokszor kifejtett önfeláldozó emberbaráti ténykedését. Kérjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy keresse fel a jelzett napokon gyűjtőhelyeinket és járuljon hozzá filléreivel a Tüzoltó-Otthon" létesitéséhez! A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség elnöksége. Halálozás. Vettük a következő gyászjelentést: Alulirott tak, ugy a maguk, valamint az összes rokonság nevében ís fájdalomtól megtört szivvel tuda ják a felejthetetlen kis leányunknak, testvérnek és unokának Erzsikének életének 6-ik évében f. hó 6-án éjjel 11 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult földi maradványai f. hó 8-án d. u. 3 órakor tétettek a ref. egyház szertartása szerint (V. ker. 202) örök nyugalomra. Nagykőrös, október hó. Áldás és béke lengjen porai felett! Fitos Ferencz és neje Fruttus Terézis mint bánatos szülök. Fitos István, Fitos Terézia, Fitos Borbála, Fitos Ferencz mint testvérei. Id. Fitos István és neje Zs. Tóth Juliánna, Id. Fruttus István és neje Kopa Lidia mint nagyszülők. Ragályos állati betegség. Nagykőrös város belterületén a lovakat pusztitó takonykór és börféreg állati betegség fellépett. Egykori hires haramia megszabadulása. Rózsa bandájának legifjabb tagja volt a 23 éves délczeg Oroszlány Pál, mikor hatóság kezére került, elitéltek, a minapában megszabadulva negyvenévi raboskodás után szülőföldjére, Vöröslődre hazatért. A valamikor edzett, bátor haramia teljesen megvan törve megőszült. A börtönben nyomdász mesterséget tanult, miután azonban teljesen kimerült, gyenge a dologra nem képes, hozzátartozói már mind elhaltak. Időjárásunk. Különös esős őszi időnk vau, alig derül ki egy pár pillanatra az ég, csakhamar behuzódik felhővel és esni kezd. Ugy hogy hiába várjuk a jó időt a szőlőre, nem akar megjönni, de most már az sem sokat segitene a különféle betegségektől és kellemetlen időjárástól agyoncsigázott szőlőfürtökön, siralmas szüretünk lesz, nem igen telnek meg a hordók, must ami lesz is, az sem kitűnő minőségű bor lesz. A folytonos eső egészen lehűti a levegőt, a télikabát már fel is illik, néha szinte didergünk a metsző hideg szélben. Ugy látszik az idén sok fát kell feltüzelni, ha már ily hamar huzamosabb ideig beköszönt a hideg időjárás. Szüret Nagykőrösön. A városi tanács a szőlő szüretelés idejének kezdő napját folyó hó 14-ikében állapitotta meg. Vendéglő és kávéház átvétel. A központi szálloda és kávéház okt. 8-án uj bérlőt cserélt. Amint haljuk Weisz Jenő vendéglőstől ki jelenleg a városi nagy szállodát bérli Rehberger Miksa vette át egy évre 7200 kor bérösszegért. A Független Polgári Kör tánczmulatságát november 9 én szombaton tartja a városi szálloda földszinti nagytermében. A gazdasági Bérlők Országos Egyesülete czimen a magyar földbérlők országos szervezetet kivánnak alkotni. Az egyesületet előkészitő bizottság e hó 13 és 14-ére Budapestre hivta egybe az alakuló közgyűlést. Maga a közgyűlés 13-án délelőtt 10 órakor az Excelsior szálló (Rákóczi-ut 72.) külön termében tartatik meg. Aznap délután és másnap egy fővárosi gépgyárat, a mezőgazdasági muzeumot, a közvágóhidat és hűtőházat tekintik meg a közgyűlésen résztvevők. Ennek befejeztével még választmányi gyülést tart a megalakult egyesület. A közgyülés részleges programját megkeresésre bárkinek megküldi, valamint további felvilágositást és utbaigazitást ád a Gazdasági Bérlők Lapja szerkesztősége Budapesten István-ut 40. Az egyéves önkéntesek vizsgája. Azok az egyévi tényleges szolgálat kedvezményét elnyerni óhajtó egyének, akik az uj véderőtőrvény 21 -ának első pontja harmadik bekezdésében megállapitott feltételeknek nem felelnek meg, azonban az állandó tartózkodási helyük járási tisztviselője által kiállitott bizonyitványnyal igazolják, hogy az uj véderőtőrvény életbeléptetése előtt az egyévi önkéntesi képesitő vizsgára előkészültek; az egyévi önkéntesi szolgálathoz megkivánt tudományos képzettségnek igazolhatása czéljából vizsgára bocsáttassanak. Erre a vizsgára nem bocsájthatók azon folyamodók, akik deczember 31-ig életüknek 17-ik évét még be nem töltik, valamint azok a f. évben érték el az állitásköteles kort és a vizsga letétele iránt csak most folyamodnak. A képesitő vizsga az uj védtörvényi utasítás 85 és 86 -inak rendelkezései értelmében, valamely közös hadseregbeli gyalogsági hadaprópiskolánál az évi szeptemberi vagy deczemberi vizsgálati határidőben teendő le, ezenfelül a vizsga még október hóban (kezdete 14-én) is letehető. A vizsga ismétlése nem engedtetik meg. A keresztlevéllel vagy születési bizonyitvánnyal, továbbá az uj védtörvény utasitás első része 85. -ához kiadott 19. minta szerinti személyazonossági bizonyitvánnyal s végül a járási tisztviselő által kiállitott fent emlitett igazolványnyal felszerelt folyamodványt, azoknak a a folyamodóknak, akik az évi szeptember 21-én kivánják a vizsgát letenni legkésőbb szeptember 12-én. azoknak pedig akik az októberi vagy deczemberi határidőben kivánják a vizsgát letenni, legkésőbb szeptember 25-én, illetve november 16-án az állandó tartózkodási helyüknek megfelelő hadtestparancsnoksága nál kell benyujtaniok. A vizsgabizottság határozata ellen a védtörvényi utasitás első része, első füzete 85 paragrafusa 9 pontjának utolsó bekezdése értelmében felfolyamodásnak helye nincs. Az uj véderőtőrvény életbelépte előtt a vizsga megsemmisítésére adott engedélyt ez a rendelet nem érinti. Fenyves István drogériája NAGYKŐRÖSÖN. Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások legolcsóbb beszerzési forrása,

7 II-ik évfolyam Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám 4-ik oldal. Anyakönyvi értesités október 2-től okt. 8-ig. Szülöttek és megkereszteltek ref. részről: Sós Eszter szülőnek József nevü fia. Péczeli Erzsébet szülőnek Pál nevü fia. Horváth István Farkas Erzs. szülőknek József nevü fia. Ács János Horváth Eszter Juliánna leánya. Kapus Erzsébet szülőnek Erzsébet nevü leánya. Barkóczi László Kicsi Eszter szülőknek László nevü fia. L. Szűcs Antal Rásky Mária Lenke leánya. Barkó Beniámin Maksa Eszter Eszter Ugró Ferencz Szűcs Juliánna Juliánna Dallos Balázs Darabos Mária Mária Róm. kath. részről: Laczkó Mihály J. és Fejes Jul. szülők Juliánna nevü leánya. Jana József és Bognár Borbála Borbála Házasulandók ref. részről: Kecskeméti László Szűcs Teréziával. Radics István Tóth Borbálával. Boros Ferencz Somodi Teréziával. Nagy József Kovács Eszterrel. Házasságot kötött ref. részről: Patik Mihály Harsányi Eszterrel. Szilágyi Bálint Biró Eszterrel. Halottak ref. részről: Petrák Mária 2 hónapos. Szűcs Ádám 10 éves, Tömösközi Ambrus 1 hónapos. Fitoss Erzsébet 6 éves. Makai Mária 3 hetes. Faragó Ferencz 40 éves. Róm kath. részről: Jakab István 77 éves. Szűcs Mária 56 éves. KÖZGAZDASÁG. OOO Magyarországon nevezetesebb országos vásárok. Okt. 10 csütörtök. Csákova (Temes m.) mindennemű v. Szolyva (Bereg m.) Zsibó (Szilágy m.) mindennemű v. Okt. 11. péntek. Kornádi (Biharmegye) mindennemű v. Október 12. szombat. Dicsőszentmárton (K.-Küküllő megye) és 15 kirakóv. Győr ló v. "14. marha v kirakó v. Hódmezővásárhely és kirakó v. Nagybecskerek (Torontálm.) marha v ló és kirakó v. Parajd (Udvarhelymegye ló és marha v. és 15 kirakó v. Szarvas (Békésm.) 10 marha v. 12 ló v. és kirakó v. Okt. 13. vasárnap. Alsószentgyörgy (Szolnok M.) Kiskőrös (Pest m.) és 14 kirakó v. Kiskunlaczháza (Pest m.) 14 kirakó v. Kistelek (Csongrád m.) 12 sertés, juh és baromfi v. és 13 másnemű v. Kunhegyes (Szolnok m.) mindennemű v. Nagyenyed (A. Fehér m.) ló és marha v. és 16 kirakó v. Óbecse (Bács m.) Ócsa (Pest m.) Petrozsény (Hunyad m.) és 15 kirakó v. Vácz (Pest m.) Okt. 14. hétfő. Bilke (Bereg m.) és kirakó v. Csáktornya (Zala m.) Körmend (Vas m.) Kraszna (Szilágy m.) mindennemű v. Máramnrossziget ló és marha v. és kirakó v. Miskolcz (Borsod m.) Nagybajom (Somogy m.) Nagydorog (Tolna m.) és 15 kirakó v. Nagykanizsa (Zala m.) Sellye (Baranya m.) és 15 kirakó v. Szencz (Pozsony m.) Tápiószele (Pest m.) Okt. 15. kedd. Poprád (Szepes m.) Szászrégen (Maros Tordani) ló v marha v. és kirakó v. Okt. 16. szerda. Fehértemplom (Temes m) mindennemű v. Sársamoság (Szilágy m. és 17 kirakó v. Okt. 17 csütörtök. Nagytapolcsány (Nyitra m.) és 22 kirakó v. Szered (Pozsony m.) és 21 kirakó v. Turterebes (Ugocsa m.) Zsolna (Trencsén m.) Okt. 18. péntek. Aranyosgyéres (T. Aranyos m.) ló és marha v. és 21. kirakó v. Nyitra és 21 kirakó v. Szalkszentmárton (Pest m.) Tasnád (Szilágy m.) Okt. 19. szombat. Békéscsaba 18. marha v. 19 lóv. és kirakó v. Füzesgyarmat (Békés m.) és 20 kirakó v. Nagyszentmiklós (Torontál m.) és 20 kirakó v. Szerbnagyszentmiklós (Torontál m.) mindennemű v. Ujegyház (Szeben m.) ló és marha v és 21 kirakó v, INGATLANOK FORGALMA Szabó István és neje megvették Tekes Sándorné Lévai Eszter ingatlanát 3484 kor. 27 fill. Rimóczi József és neje megvették Szakái Gábor és neje ingatlanát 1400 kor. Szűcs László és neje megvették Csibor József és neje házát 2620 kor. Molnár Pál és neje megvették Andocs József és neje feketei iogatlanát 4400 kor. K. Kis Ferenczné Becze Lidia megvette Szaniszló Vendel és neje nyársapáti ingatlanát 6200 kor. Urbán István és neje megvették Utasi Antal és neje p. kocséri ingatlanát 2000 kor. Szűcs Dénes és neje megvették Kisvárdai Ignáczné alsótázerdei ingatlanát 760 kor. Klein Miksa és Kis Móricz ujkécskei ingatlanukból eladtak: 3 h négyszögölet Lakatos J. és nejének 4500 kor.; 14 h négyszögöl, 5 h. 451 négyszögölet Miskó József és nejének kor.; 1 h. 391 négyszögölet Szepesi Jánosnak 1333 kor. 34 fill.; 2 h. 382 négyszögölet Pálinkás Pál és nejének 2100 kor; 2 h. 382 négyszögölet Subicz Mihály és nejének 2100 kor.; 1 li. 390 négyszögölet Bak István és nejének 1333 kor. 33 fill ; 5 h. 360 négyszögölet Szabó György és nejének 4900 kor. ; I h. 390 négyszögölet pedig Szepesi József nek 1333 kor. 33 fill. Szabó János és neje megvették Szabó György és neje ujkécskei ingatlanát 2400 kor. özv. Német Ambrusné megvette Lőwy József és neje zsiroshegyi ingatlanát 918 kor. 50 fill. Figyelem! Értesitem a nagyérdemű uri hölgyközönséget, hogy aki kényelmesen és olcsón akar elegáns toilettekhez jutni az forduljon SZÜTS PÁL angol és franczia női szabóhoz KECSKEMÉTRE. Kőrösi-utcza 8 sz. Pontos kiszolgálás. Szolid árak Elvállal: costumeokat palitokat, gála és háziruhákat, estélyi- és báli toiletteket, menyaszszonyi ruhákat izléses és elegáns kivitelben.

8 41-ik szám. Nagykőrös ős Vidéke II-ik évfolyam. 5-ik oldal. K. Váradi Ferencz és neje megvették Pesti János és neje vizállási ingatlanát 1100 kor. özv. Inczédi Gergclyné s Nagy Sándor és neje megvették Dabizs József házát 4000 kor. Király István és neje megvették Rapi Kálmánné p. kocséri ingatlanát 720 kor. özv. Vajkó Györgyné K. Faragó Terézia nyilasi ingatlanából eladott: 10 hold területü részt Fodor Józsefnek 12,000 kor.; 21 h négyszögölet Fodor Józsefné Bacsik Teréziának kor.; 14 h négyszögölet Tóth Mihály és Uri Horváth Angyélnak kor. ; 10 holdat Balog Ferencznek 9200 kor.; 3 h. 850 négyszögölet Soós Albertnek 3390 kor.; 7 h. 800 négyszögölet Vivoda Mihály és nejének 7200 kor.; 20 h. 657 négyszögölet Becser János és nejének kor. 56 fill.; 21 h négyszögölet Pólya József és nejének kor, 16 fill. Laczkó Balázs és neje megvették Farkas János és neje ujkécskei ingatlanát 1000 kor. Kovács István megvette Rozsos Ferencz és neje ingatlanát 5000 kor. Fehér György megvette iíj. Száraz István ingatlanát 3000 kor. Mágocsi Lajos és neje megvették Szűcs Ferencz. Sándor és István házát 5900 kor. Dabizs József megvette Karikó Sándor és neje házát 8100 kor. Utasi Péter és neje megvették Péli József p.-kocséri 5 h. ingatlanát 6000 kor. Goldberger Dávid czég heti jelentése. Búza Legjobb. Középminőségii Rozs Zab Árpa Tengeri Dara Korpa Széna Szalma Dr. Rosenfeld Gyula ÜGYVÉDI IRODÁJÁT özv. Nagy Józsefné asszony házában a kaszinóval szentben!! MEGNYITOTTA!! Hirdetmény. A városházában szükséges, mintegy 150 mm. jó minőségű szalma szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon október 15-ig adjak be. Nagykőrös, szeptember hó 27. Hirdetmény. K. Faragó gazdatanácsnok. A város lovainak élelmezésére szükséges 110 m. m. jóminőségű zab szállitására a vállalkozók ajánlataikat a gazdatanácsnoki hivatalon évi október hó 15 napjáig adják be. Nagykőrös, szeptember 27. K. Faragó gazdatanácsnok. Mozgó-fénykep színház megnyitás! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy rendes mozgófényképes előadásaimat folyó 1912 évi BENJAMIN karrierje. mellyel egyidejűleg több természeti és vig mulattató darabok közöttük Pali is be lesz mutatva. A kép teljes magyarázata a szinlapon. Szinlap a pénztárnál kapható 4 fillérért. Helyárak a rendesek. Minden szombaton és vasárnap, továbbá szerda estén is lesz rendesen előadás. Rövid időn belül szinre kerül a Dr. Gar El Hama II. része s a Fekete kanczellár. Törekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönség becses látogatását és teljes megelégedését méltán kiérdemeljem. Becses pártfogásukat tisztelettel kérem 9757/kig szám. 12-én és 13-án szombaton és vasárnap megkezdem. Különösen felhivom a családos szülők figyelmét egy feltünően érdekfeszitő és tanulságos darabra Papp Sándor, az Uránia-szinház tulajdonosa. Hirdetmény. A védtörvény,26. értelmében a legközelebbi ujoncállitásra felhivott három korosztályba tartozó minden egyes állitásra kötelezett tartozik az előző év november havában illetőségi vagy állandó tartózkodási helye községi elöljáróságánál összeirás végett szóban vagy irásban jelentkezni s ha ezen jelentkezés nem az illetőségi hely községi előljáróságánál történik, igazolási (keresztlevél, munkakönyv cselédkönyv) vagy utazásai okmányát is bemutatni. Azon állitásra kötelezett egyének, kik illetőségi vagy állandó tartózkodási helyükből ideiglenesen távol vannak vagy betegségük által személyesen vagy irásban jelentkezni akadályozva vannak, azok helyett a bejelentés szülőik, gyámjaik vagy meghatalmazottjaik által is eszközölhető. Felhivatnak tehát ugy a helybeli, mint idegen illetőségű, 1892., és években született I. II. és III. korosztályu állitás kötelesek, hogy a katonaügyi tanácsnoki hivatalon november hó 1-ső napjától kezdve a szokott hivatalos órák alatt összeirásuk végett személyesen, irásban vagy megbizottjaik által jelentkezzenek. Azon állitásköteles, ki ezen jelentkezést elmulasztja kihágást követ el és 10 (Tíz) koronától 200 (Kettőszáz) koronáig terjedhető pénzbirsággal, behajthatatlanság esetén pedig megfelelő szabadságvesztéssel fog megbüntettetni. Felhivatnak továbbá az évben született, vagyis 18 éves népfölkelő kötelesek is, hogy mivel november havában ők is tartoznak összeirásuk végett jelentkezni, szintén a katonaügyi tanácsnoki hivatalon személyesen, vagy megbizottjaik által ők is jelentkezzenek, mert a jelentkezés elmulasztása esetén szigoruan megfognak büntettetni.

9 II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 6-ik oldal. 41-ik szám. Egyidejűleg figyelmeztetem a fenti születésű állitásköteleseket, hogy mindenféle kedvezmény iránti felszerelt kérvényeiket nálam vagy az idegen illetőségű állitáskötelesek az illetőségi hely járási tisztviselőjével kellő időben (1913. január 1-től a fősorozás kezdetéig) nyujtsák be. Különösen figyelmeztetem a kérvénynek kellő időben beadására a családfentartói és öröklött mezei gazdaság birtokosainak biztositott kedvezményként folyamodókat, mert ha azok a fősorozáson le nem tárgyaltatnak, ugy igényük azután csak a legközelebbi ujonczok bevonulásakor érvényesithető. Figyelmeztetem azokat, kik nem illetőségi járásukban óhajtanak előállni sorozásra, hogy kérvényeiket november havában tartoznak beadni. Felhivom különben az állitásköteleseket, hogy ha van valami kérni valójuk, azt a jelentkezéskor emlitsék meg s a kellő utbaigazitást tőlem megfogják kapni. Nagykőrös, évi október 1. Szalay György katonaügyi tanácsnok. Hirdetmény. Vladár Elvira kiskoru tulajdonába tartozó IV. ker. (Patay-utcza) 62. népsorszámu lakóház és udvartér f. évi október hó 15-én d. e. 9 órakor a közgyámi hivatalon megtartandó árverésen bérbe fog kiadatni. Ugyanott a feltételek a hivatalos órák alatt addig is megtudhatók. Nagykőrös, október 2. Eladó vagy bérbeadó ház. Dr. Kerekes közgyám. Halász Zsigmond urnák a széna-piaczon fekvő volt pénzügyőri laktanya 5 szobás és nagy pincés lakóháza eladó vagy haszonbérbe azonnal kiadó, értekezni IV. ker. 336.' FelhivásNagykőrösváros közönségéhez! A magyar országos Tűzoltószövetség áldásos tevékenységének és fennállásának 40 éves évfordulóját ugy vélte legméltóbban megörökinteni, hogy ha Budapesten Tűzoltó- Otthont létesit, melyben az országos Tűzoltó-szövetség ennek segélyező pénztára, az országos tűzoltó-tanfolyamok muzeum, szakkönyvtár stb. elhelyezésre találnának s különösen ahol a Budapestre jövő szakfelvilágositást kérő tűzoltók utbaigazitásban, elszállásolásban és a beteg, elaggott, elnyomorodott tűzoltók gyógykezelésben és ellátásban részesülnek. Minthogy pedig a vezetőség nem rendelkezett elegendő tőke felett a m. kir. Belügyminiszter ur engedélye alapján a mult évi szeptember hó és 26, napjain a kitűzött czél érdekében ujabb gyűjtést rendezett. Bár a nagyközönség áldozatkézséggel sietett a fenti czél támogatására, mégis, részben az esős időjárás és egyéb előre nem látható akadályok miatt a gyűjtés nem vezetett kielégitő eredményre. Ennélfogva a m. országos Tüzoltó-Szövetség elhatározta, hogy még egyszer és utoljára igénybe veszi a nagyközönség áldozat készségét akként hogy a f. évi októ ber hó 12-én déltől 14-ig délig az egész ország területén Tűzoltó-napot" rendez.. Midőn ama reményeimnek adok kifejezést, hogy városunk érdemes és nemeslelkű közönsége, a tüzoltóságot a megérdemelt mértékben a humánus czél érdekében mogatni szives leend, a nemes emberbarát fáradozásáért azok hálaimája szolgáljon jutalmul, akik a nagyközönségért áldozták fel egészségüket, koczkáztatták az életüket, akik a társadalom szolgálatában lesznek munkaképtelenné és nyomorékká. Nagykőrös, évi október hó 10-én. Póka polgármester. Eladó ingatlanok. Néhai Tancsa Ferenczné X. ker. 49. számu két külön álló épület, mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra, fásszin 234 -öl udvartérből; ugyszintén a gátban Donát László szomszédságában 1 kat. hold szántóföld valamint a hosszuhátban 600 O-öl területü szőlő és veteményes föld örökáron eladók, értekezni lehet IV. ker sz. alatt Libási Lajosnál. 5 6 Kiadó szóló, eladó bor. Halász Zsigmond urnak a pálfájai-bánomi mintegy 22 kat. hold területű szántóföldes szőleje évtől kezdődőleg feléből illetőleg megfelelő részre, egészben vagy részletekben kiadó, esetleg örök áron eladó. Mintegy 40 hekt és évi rizling és muskatály bora eladó, értekezhetni IV. ker sz. és kint a helyszinén. Eladó ház. Zs. Tóth Albert reform, egyház pénztárnoknak I. ker sz. 4 szoba, nagy üveges és a szükséges mellékhelyiségekkel ellátott háza örök áron eladó. Néhai Póka Kálmán-féle a Szőlő eladás.: Tormásközben levő hold szőlő, gyümölcsössel, a rajta levő épülettel egy darabban, vagy több részletben is ELADÓ. Ugyanott használt hordók is eladók. Értekezni lehet Dobay Lászlóné úrnővel. Eladó házak: Turcsányi István és nejének Kocséron lévő házuk a gőzmalom átelleneben szabadkézből eladó, értekezni lehet a helyszinen a tulajdonossal. 1 3 Nagy István X. ker. 236., sz. háza örök áron eladó, el nem kelés f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet Petes Lajos X. ker sz. alatt vagy az irodán. 1 2 Özv. Mészáros Józsefné asszonynak Salamon Zsigmond pékmester ur szomszédságában IV. ker szánni háza örök áron eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt IV. ker számu Nemesik-féle emeletes ház eladó, ugyanott egy földszintes kisebb lakás f. évi nov. hó 1 től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. Ifj. Donáth László II. ker., 56. sz. háza, mely áll 2 üzlethelyiség, 1 szoba, konyha, kamra, pincze, istálló, nagy sertésól s mellékhelyiségekből, örökáron eladó; el nem kelés esetén azonnal is kiadó. 2 3 Kényelmes családi ház: 6 szoba, 2 konyha, üvegezett folyosó es villanyvilágitással, 4 különálló pincze, baromfiudvar, istálló, kocsiszin stb. mellékhelyiségekkel sürgősen eladó, átvételhez 8000 korona elég. Bővebbet Czeglédi-ut 356. Szűcs Istvánnak IV. ker sz. háza, mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze és mellékhelyiségből, örökáron eladó; értekezni lehet a fenti sz. alatt. 3 8

10 7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 41-ik szám Páhán Lászlónak V. ker. 20 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra, fáskamra, pincze, istálló és 315 négyszögöl területü udvarból; kedvező fizetési feltételek mellett szabadkézből eladó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az irodán. 2 4 Özv. Illés Lászlónénak II. ker. 355 sz. háza, mely áll 2 szoba, konyha és 200 négyszögöl területü udvarból továbbá a Lencsés-világosban özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában mintegy 2 vékás területü jókarban levő szőlője, örökáron eladók, értekezni lehet a fenti sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Bekes Bálintnak a Nyársapáton Jeney féle telepen egy ujonnan épült háza, mely áll 3 szoba, konyha éléskamra, pincze és 216 négyszögöl területű udvartérből üzlethelyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni 408. sz. alatt a tulajdonossal. Dr. Hajdu-féle IV. ker. 437 sz. ház. mely áll 7 szoba 3 konyha, pincze s több mellékhelyiségekből (villanybevezetés) szép szőlős kerttel kedvező fizetési fel tételek mellett eladó; értekezni lehet a helyszinén Farkas László tulajdonossal. 4 6 Kiss Lászlónak V. ker sz. háza mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra és mellékhelyiségből örök áron eladó; értekezni lehet Kiss József korcsmárosnál IV. ker. vagy lapunk kiadóhivatalában. Pinczés Józsefnek a VI. kerületi háza. kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezni lehet Pécsi Bódog timárnál I. ker szám alatt. 6 6 Bán Korsós Lászlónak X. ker. 126 számu háza, mely áll 3 szoba (melyben egy üzlet van) 1 konyha, éléskamra, sertés hizlaló és egy nagy kocsiszin, egy külön álló épület elkeritett udvaron, 1 szoba, konyha és istálló, konyhakerttel eladó, értekezni lehet a tulajdonossal. Eladó ház és szőlő Csinos József karancsi kántortanitó IV. ker sz. háza a földvárban levő mintegy 2000 négyszögöl területü szőlő és vetemény földje szabad kézből örök áron eladók; értekezhetni lapunk kiadóhivatalában és D. Tóth Ferencz tanitóval X. ker sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani bérlő, lakik I. ker sz. alatt vagy Erdős István szőlőszomszéd, lakik I ker sz. alatt. Körtvélyesi Sándornak IX. ker. 253 b sz. háza 180 négyszögöl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz és Ócsai János szomszédságukban, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, kedvező fizetési feltételek mellett 3000 koronáért örök áron eladó ; értekezhetni Kiss Ambrus járásszolgával vagy a fenti tulajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e lap kiadóhivatalában. IV. ker. Vasut-utcza 160. sz. ház mely elvan látva 2 szoba, konyha, külön ismét szoba, konyha, éléskamra, s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Eladó földek. Talfái dülőben 153. sz. alatt a Lajosmizsei határ uton Nagykőrös városától 7 kilométerre Ivicz István és Varga László szomszédságában 38 és fél kat. hold szántó és kuszáló föld megfelelő gazdasági épületekkel eladó, értekezni lehet Kecskeméten Adler Imre kereskedelmi bankbizományi irodájában Aradi-utcsa 143. sz. vagy Beniczky Ferencz-utca 8. sz. alatt. 1 2 Ozv. Búz Sándornénak a kürti dülőben Fekete Ferencz szomszédságában mintegy 3 kat. hold szántóföldje, továbbá a Zsiroshegyben, Kerekes Sándor szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó. Bogdán Sándornak Nyársapáton mintegy 6 hold földje Bogdán Istváu szomszédságában a nyársapáti megállótól 15 percznyi járásra, 12 öles épülettel, mely áll szoba, konyha, kamra, borház, istálló és kocsiszínből, továbbá egy 1660 négyszögöl ten letü kitűnő szőlő kedvező fizetési feltételek mellett eladók, értekezni lehet Czegléden V. ker. Fűzfa-utcza 15. sz. vagy e lap kiadóhivatalában. 1 4 Balog Zsigmond árvaszéki ülnöknek a Kálmánhegyben levő, a csongrádi országutra dűlő harmadfél vékás veteményföldje eladó. Páhán Jánosnak a törteli ludasban 20 hold tanyás földje az iskola szomszédságában eladó; értekezni lehet az irodán vagy a tulajdonossal, V. járás 24. szám alatt a nyilasban. 1 3 Nyársapáti düllőben mintegy 40 magyar hold homokos talaju szántóföld mely igen alkalmas szőlőtelepítésre kisebb részletekben is 5 holdanként kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, értekezni lehdt e lap kiadóhivatalában A FELSŐJÁRÁSON Fehér János szomszédságában 30 kat. hold szántó és kaszálló föld, szép gyümölcsös kerttel, jókarban lévő gazdasági épületekkel, örök áron eladó Értekezni lehet az irodán. Kiadó földek. 1 járás 196. számu 30 magyar holdas birtok bérbe vagy felébe kiadó szép lakással. Van rajta 8 tehénre, 8 borjura, 4 lóra való istálló, takarmány kamra, magtár, gépszin, füthető baromfi ól, libaról stb. Kötelező 4 marha és kél ló tartásra, értekezni lehet megbizottammal Lencsés Imrével Nagykörösön a városi szállodában. Eckhardt Tasziló. Özv. Szabó Lászlónénak pusztaszentkirályon a kecskeméti határban 51 kat. hold területü kaszáló és szántóföldje a rajtalevő gazdasági épületekkel azonnal kiadó, értekezni lehet III. ker sz. házánál. Szalay Sándor tulajdonát képező bokrosi 7 vékás szőlő lakházzal, Gál Ambrus szomszédságában feléből kiadó ; értekezni lehet özv. Szalay Sándorné IV. ker. 409, házánál. 1 3 Eladó szőlők. Kelemen Istvánnak a bokrosi középső hegyben V. Faragó Ambrus ur szomszédságában egy hold területü szőlő és veteményes földje eladó, értekezni lehet 11. ker sz. alatt vagy az irodán. 2 2 Torday Lajosné középsőhegyi 4 kat. hold területü szőlője eladó. IV. ker. 7. számu házánál pedig egy nagy utczai szoba, konyha és éléskamrából álló lakás folyó év nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a tulajdonossal vagy Salamon Ferenczczel Kecskeméti-utcza 469. szám alatt. 2 3 LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, két szakaszban is, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán.

11 41-ik szám. 8-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke II-ik évfolyam. HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatti lakosnak a Zsiroshegyben Gyulai András szomszédságában 9 hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy apróbb részletekben is örök áron eladó: értekezhetni a fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában. LENCSES VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szomszédságában 400 -öl területű, jókarban lévő gyümölcsöszőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök Valódi fajtiszta Izsáki sárfehér szőlőveszőt őszre áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. szállitunk, érdeklődők forduljanak e lap kiadóhivatalához, ahol elő lesznek jegyezve. Németh Sándor Izsák Agárdi A LENCSÉS VILÁGOS legelején,nh. Dobos Andrásné telep. szomszédságában 865 -Ö1 területű, igen jókarban lévő, 6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. ZSIROS HEGYBEN, SZŰCS Balázs szomszédságában öl területü jókarban levő gyümölcsös szőlő örök áron eladó, értekezhetni az irodában. A nyársapáti szőlőtelepen mintegy 15 magyar hold jókarban lévő szőlő gyümölcsössel, uri és vinczellérlak, istálló és kocsiszinnel kisebb-nagyobb parczellákban kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában, és Hertling József vinczellérrel Benedek Adolf féle szőlőtelepen Molnár Lajosnak a középbokrosi hegyben 5 vékás területü szőllő és veteményföldje kedvező fizetési feltételek mellett eladó, értekezhetni I. ker. 81. sz. alatt a tulajdonossal A szurdok dülő elején 5 holdas szőlő egészben, vagy parcellákban is eladó. Felvilágositást adnak Dr. Balla József és Dr. Frőhlich Pál ügyvéd urak. Kiadó lakások. Hartyáni Mihály tanitónak IV. ker sz. Singer féle házánál 2 szobából, konyhából, pinczéből, éléskamrából és más mellékhelyiségekből álló lakrésze nov. 1-től bérbe kiadó. VI. ker sz. háznál egy lakrész, mely áll 1 szoba, konyha és padlásból, azonnal kiadó ; értekezni lehet a fenti szám alatt, vagy az irodán. Dékány Gyula VII., ker. Alpári-utcza 280. sz. házánál 1 szoba, konyha, fáskamra és padlás nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt. 2 4 A piacztér közelében egy külön bejáratu butorozott szoba, valamint egy üzlethelyiség is azonnal kiadó, czim a kiadóhivatalban. 2 3 Egy urilakás azonnal vagy f. évi nov. 1-től kiadó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában Göbölyös Sándor tanitó házánál (Szolnoki-utcza VI. ker. 5. sz.) egy nagy világos üzlethelyiség a hozzátartozó mellékhelyiséggel együtt f. év nov. 1-től haszonbélbe kiadó, értekezni lehet az ott lakó tulajdonossal. 2 2 I. ker a. Valkai-féle háznál egy szoba, konyha, speiz. kamra és ól helyiségek f. évi november 1-től bérbe kiadók. Értekezni lehet a helyszinen. CSINOS LAJOSNAK IV. ken 187. számu házánál (Morvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakó kosztra is felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. Vegyesek. Szeless Pál hangácsi tanyáján 500 kéve elsőrendű akáczfa rözse van eladó. Kissebb-nagyobb egyfenekű hordók jutányos áron eladók. Hol? megmondja a kiadóhivatal. Oszlopnak való szálas akáczfa kerestetik megvételre. Czim a kiadóhivatalban. Huszár Pál vas- és fűszerkereskedésébe Nagykőrösön egy éves fiu tanoncznak felvétetik. 2 3 Keresek f. évi nov. 1-ére egy szoba és konyhából álló lakást, amelyben egy utczára nyiló üzlethelyiség is van; tudakozódni lehet e lap kiadóhivatalában. 2 2 Házvezetőnőnek vagy gazdaasszonynak ajánlkozik egy tisztességes középkoru nő, czime megtudható e lap kiadóhivatalában. 2 2 ifj. Czira Györgynek a régi temető helyén, VII. ker sz. alatt, Dékány Gyula szomszédságában, mint egy 180 négyszögöl területü házhelye van eladó; értekezni lehet VII. ker. 29. sz. alatt, vagy az irodán. 3 4 Eladó könyvek. 1. Pallas Nagy Lexikon 1(5 kötet II. p. k. 120 kor. 2. Nagy Képes Világtörténet 12 kötet 100 korona. 3 Graca György Szabadságharcz története 5 kötet 50 kor. 4, Szalay-Baróti. A Magyar Nemzet Története 4 kötet 45 kor. 5. Br. Eötvös összes munkái 20 kötet 60 kor. Czim a kiadóhivatalban. Saját termésű kiválóan finom kisüsti pálinka többféle fajban, elsőrendű pergetett akácz és vegyesvirág méz, sejtesméz, előméhek, és rajok, finom asztali bor kapható. Imre Kiss Béninél méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216 sz. Árjegyzék ingyen. Ügyes varró- és tanulóleányok felvétetnek KEREKES JOLÁN varrodájában. Hirdetések felvétetnek a Nyilvános köszönet kiadóhivatalban. Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnak, cs. és kir. udvari szállitó Neunkirchen Alsóausztria, feltalálója a WILHELM-FÉLE THEÁNAK Hogy ón nyilvánosság elé lópek, te-zem ezt azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencz gyógyszerész ur Neünkirchenben, hálás köszönetemet nyivánitanj azon szolgálatáért, mellyel a Wilhelm féle tea az ón fájdalmas reumatikus szenvedéseimet megszüntette ós ezért azoknak, kik ezen rettenetes betegségnek estek, ajánlom a tea használatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen megszünt a fájdalom, hanem daczára annak, hogy már 6 hót óta nem iszom a teát, az egész testalkatrészem megjavult. Én megvagyok győződve, hogy mindenki, aki hasonló betegségben szenved, ezen tea használata által a feltalálót, Wilhelm Ferencz urat, ugy mint én, áldani fogja. Kiváló tisztelettel Butschin-Streifeld grófnő főhadnagy neje. Ára csomagonkint 2 K., 6 csomag 10 K. Hol gyógyszertárban s drogériában nincs, direkt küldés!

12 II-ik évfolyam. Értesités. Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és II-od rendű sárga mosószappanokat, szappannak való szin és nyers fagygyut, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsorolt czikkek nálam a legjutányosabban Nagykőrös és Vidéke és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását özv. Kapus Andrásné, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám. Alapittatott 1903-ban. Villanyerőre berendezve. SZŰCS FERENCZ Mii- és épületlakatos Nagykőrösi VI. kerület 95. sz. (saját ház). a vasipar körébe tartozó mindennnemü la- Készit: katos munkát, ugymint: épület-vasalásokat vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfajta vasrácsokat, vasredőnyök, vaskiratok, napellenző gépek, (ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötő, vas és összehuzató vasak csavarokkal. Legjobb minőségü takaréktüzhelyek cserépoldalakkal valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűzhelyeket a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelben. Ezen tűzhelyeknél 25 százalék tüzelőanyag takaritható meg. Uj szivatyus kutakat, valamint javitásokat és azoknak évi jókarban tartását jutányos árban. Vizvezeték berendezéseket légnyomással. Gépüzem-berendezéseket (transmissiók) vaseszterga munkákat. Javitásokat gyorsan és jutányos árban eszközöl költségvetéssel dijtalanul szolgál. 41-ik szám 9-ik oldal, ÉRTESITÉS! Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni a cséplési és téli szezonra I. rendü vagy darabos- és dió porosz szén Kőmentes fehér mész, Beocsini-féle román- és portland czement, egyszerű és diszes czement-lap a legolcsóbb árban csak egyedül nállam szerezhetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fokos szappan szóda és kapható, valamint tetőlemez 180 cm. hosszú, 80 cm. szélességi méretben. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérem, tisztelettel II. kerület Dabizs László Vasut-utca 90. Asszonyok legnépszerűbb közlönye a 19 év óta megjelenő Háztartás" mely kiválóan szerkesztett folyóirat (szerkeszti Kürthy Emilné) felölel mindent, ami a magyar háziasszonyt érdekli. A sütést-főzést, olcsó és praktikus ruházkodást, tanácsokat felvilágositást stb. asszonyok :-: leányok játszva sajátíthatják el a Háztartásból". Ha most félévi előfizetés gyanánt hat koronát beküld akkor ingyen és bérmentve megkapja a Háztartás Könyvtára most megjelent 20 kötetét, mely pompás könyvek :-: kedvencz tanitómesterei minden modern és művelt magyar háziasszonynak. Ingyenes mutatványszámot szivesen küld a Háztartás" kiadóhivatala, Budapest, VI., Eötvös-utcza 36. Fizessen minél előbb elő és állandó :-: szórakozása lesz, mert a Háztartás" 4 szórakoztatva tanit és két évtized óta sok derék magyar, gazdaaszonyt nevelt. Telefon szám : 62. Weisz és Börcsök villamossági vállalata NAGYKŐRÖS (Izinger ház.) Telefon szám : 62. Értesitjük a nagyérdemű közönséget hogy a fenti czég alatt villamos berendezési vállalatot létesitettünk. Elvállalunk villamosvilágitási berendezéseket, motorok felszerelését, villanycsengő és házitelefon felszereléseket, valamint ezek javitását jótállás mellett jutányos áron. Csillárok nagy raktára. Legjobb az Osram" égő 70 százalék áram megtakaritás. Ára korona. Tisztelettel WEISZ és BÖRCSÖK.

13 41-ik szám. Nagykőrös és Vidéke II-ikévfolyam. 10-ik oldal. : Varázsfuvola." : Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta játszanj. A V a r á z s f u v o l a " rendkivül kellemes, 20 aczél trombitahanggal és 4 erős bőgővel van ellátya. Diszes kivitelben kottafüzettel, dalokkal tokkal, ajándékkal együtt csak 4 k o r o n a. Csakis Wágner HangszerKirály" országszerte elismert legolcsóbb hangszeráruházában. k a p h a t ó : Budapesten, J ó z s e f - k o r ú t 15. MOLNÁR DÁNIEL kályhagyára és szobrászati müterme NAGYKŐRÖS. Alapittatott: Ajánlja saját találmányu szabadalmazott gyorsmelegítő kályháit Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes :-: hangszerárjegyzéket. a legnagyobb helyiségek befütésére is, mely már többszörösen kipróbálva, k i t ü n ő e n bevált. Készitek továbbá takarék- A világ csodája!!! Nincs többé gyomorfájás!! tűzhelyeket és kandallókat minden stilben. Raktáramban úgy a kályhák mint a tüzhelyek f e l l á l l i t v a megtekinthetők. Az általam végzett munkákért a legmesszebbmenő felelősséget vállalok. A zabadalmazott kakukfü keserü háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izű. Nők és gyermekek is szivesen veszik, erősit, éltet. Utazásoknál és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitűnőbb háziszer. Kapható mindenütt. F ő r a k t á r : Nagykörös Vidékén Fenyves István drogériájában Nagykőrös. Árak kis üveg 80 f. n a g y 2 K, vidékre 3 nagy, G kis üvegnél kevesebb nem szállittatik. Teljes tisztelettel: M o l n á r Dániel. Kombinett játék. A szalonban és a gyermekszobában mindenütt ott legyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy gazdagot egyaránt mesésen szórakoztat Mindenütt kapható. Ára 1 korona, Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Stern Sándor magánmérnök egészségügyi berendezések vállalata KECSKEMÉT Uj! Uj! Kismányán. Minden n a g y o b b városban állandó bizományi raktárt óhajtván fenntartani, e czélra óvadékképes és agilis kép viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma Telefon 94 Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban T e l e f o n 94 Tervez, ellenőriz és kivitelez : központi fütés, vizvezeték és csatornázási berendezéseket. Szivattyuk, motorok, gőz, viz csatornázási csövek és szerelvények raktára. Tömitési anyagok, fürdőberendezések, fertőtlenitő gépek, kórházi berendezések és felszerelések. Gőzkazán és gépek állandó ellenőrzése. Növényházak melegvizfűtéssel, saját rendszer. Autogen hegesztés és vágás. Ezzel az uj találmánnyal bárminemü fém öszeforrasztható és elvágható. Ugy mint: törött géprész, (akár öntvény akár kovácsolt vas) aczél, vagy réz bármilyen vastagságban a legtökéletesebben forrasztható össze. Rendkivüli esetben a helyszinen is. Az egyszer öszeforrasztott hely nem törik el! Épületek vagy a hozzájok hasonló vasgerendáit, vastag vasakat bármiiven alakban igen jutányos áron elvágok. Az elvágott felület sima marad, annyira, hogy utána munka alig marad. Ezenkivül bármilynem! vas és fém esztergályozását a legjutányosabb árban eszközlök. A tisztelt közönség pártfogását kérve maradok tisztelettel Kollársz Béla az autogén h e g e s z t ő és vágó vállalat tulajdonosa. Terv és költségvetés dijtalan. Nyomatott Bazsó Kálmán villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j á b a n N a g y k ö r ö s ö n

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő:

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő: és Vidéke 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 15. 7-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 15. 7-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. deczember 28. 44-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajcnő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A Steiner-féle ház birtokbavétele.

A Steiner-féle ház birtokbavétele. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. február 8. 6-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN HETEN

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. szeptember 7. 28-ik szám. Gazdasági, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak

Részletesebben

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM FELVÉTELI KÉRDŐÍV RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM 2013 Kedves Jelentkező! A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj.

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv.

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv. körmöczbányai osztály ezen indokolásával a központi elnök ur nagybányai kiküldetéséről való beszámolójára és az ezzel kapcsolatos memorandum ügyre czélzott. Ha ezen fellevésünk helyes, kimondja osztályülésünk,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Kosárlabda gyermek leány országos bajnokság döntő, Sopron, május 9-12 Csoportbeosztás "A" csoport: Vasas Csata, Mizo Pécs 2010, Baja Újvárosi DKSE "B" csoport: Soproni Darazsak, Debreceni SC SI, Savaria

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. junius 8. 15-ik szám. Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. lova mindennemű

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben