Aranyvirág szappanegyedülkapható

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyvirág szappanegyedülkapható"

Átírás

1 I. évfolyam. Nagykőrös, május ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. MEGJELENIK MINDEN HETEN Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. CSÜTÖRTÖKÖN. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Ujságvállalat Retéti- Társaság. Magyar fürdőinkről. Régi betegsége a magyar embernek, hogy semmit sem becsül igazán, ami a magáé. A nagy Széchenyi már hangoztatta fajunk főbűneinek legsulyosbikát, az idegen majmolását és szeretetét. És e betegségünk azóta nemcsak hogy nem csökkent, de még növekedett is. Eszmében, anyagban külömb nekünk az, a mit nem a mi hazánk termelt; és még a földét, levegőjét és vizét is többre becsüljük, ha nem a mienk. Abban az időszakban leszünk, amikor majd mindenki, akinek csak némileg módjában nem, rövidebb-hosszabb időre leteszi a megszokott a napi munkarobotját és üdü- Előfizetési dij: Egész évre 4 kor., félévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. Nyilttér sora 40 filér. Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. Sokkal nagyobb ennek a szomorú valóságnak a jelentősége, mintsem a felületes szemlélő gondolná. A tömérdek magyar pénz, amely itt az országban épen úgy megkaphatná a maga ellenértékét, mintha idegenbe megy. Hazai fürdőink melyek kincseiket hiába kinálják, nem virágozhatnak fel és tulajdonosaik minden áldozatkészsége mellett elsenyvednek a kellő pártolás éltető melege hiján. A magyar közönségnek, mikor üdülőhelyét megválasztja. kétszer is megkeltene fontolnia, mielőtt a külföld mellett dönt. Ma már a magyar fürdők ellen felhozott panaszok: a komfort hiánya, a drágaság stb. miatt mindinkább vesztenek igazságukból. A természet pedig gyógyító erő tekintetében pazarul ruházta fel fürdőinket. Ha lésre, pihenőre megy, hogy uj munkára, uj tevékenységre hazánkban kevesebbet és rosszabbat találnánk, mint a külföldön, akkor is kötelességünk volna azt pártolni a mi a friss erőt gyűjtsön. Betegek, egészségesek, gyógyulást és pihenést keresnek majdan a hegyek, erdők hűsén s a mienk, mert ennek ellenkezőjét téve, bűnt követünk el gyógyító források habjai között. hazánk, nemzetünk ellen. A magyar föld természeti kincsekben páratlanul gazdag. Fürdői és üdülőhelyei fekvés, klimatikus viszonyok, Innen Onnan. vízbőség, forrásaik ereje tekintetében nagy részt nem állanak mögötte a külföld leghíresebb világ fürdőinek; Jólét, gondtalan élet jellemzi képviselőtestületünk hangulatát, amely megkeményítette szivüket, mint a forró viz egyikük, másikuk felül is múlja azokat. A Balaton, a pazar a tojást. A kamatozó aranybányák tetejéről próbálják vizsgálni az életet. Nem veszik tekintetbe, hogy mily ne- szépségekben bővelkedő magyar tenger környéke, maga egy sereg pompás üdülőhelyet kinál, a Tátra, amelynek héz a bánya mélyéből a kincseket kiásni, mily idegölő tájai párjukat csak Sveicban lelik, Erdély bérczei szintén munka kell ahhoz, hogy az egyes dolgok feltalálhatók legyenek és készen pompázzanak. Tekinteni kellene azokra bővelkednek fürdőhelyekben. Hol van a világon szebb, jobb fürdő és üdülőhely, a kis emberekre is, akik nap nap után kora hajnaltól kezdve futkosnak a nagykőrösi hires piacztéren, hogy a mint pl. Párád, Tátrafüred, Trencsénteplicz, Pöstyén, Balatonfüred, Herkulesfürdő és ujabban a nagy alföldön a Palics- hasznos czélokra morzsánként hangya szorgalommal ne- leadott árukat megvámolják, a város érdekében", akik fürdő stb. héz pénzt' gyűjtenek a város kasszájába. Mégis mit tapasztalunk? Magos ég! Most egv iczinke-piczinke jutalmat kértek, A magyar fürdőzök tömege még mindig a külföld hogy talán jó legyen egy kis foltra valónak nem tud- árad. A magyar fürdők nagy része pedig üres, pang ták kő szivük miatt megadni nékiek... Nem, mert oly kiváló jó hatású és néhány oda vetődő idegentől él. keretek közt az nyilvánul Aranyvirág meg némelyekben a munka megkré Szeplő Májfolt Pörsenés Börhámlás Bőrrepedés Izzadás Sömör Ótvar ellen Aranyvirág szappanegyedülkapható Lapunk mai száma 12 oldal.

2 12-dik szám. 2-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 1-sö évfolyam. jutalmazása iránti hajlam, mint amilyen keretek közt élnek és gondolkoznak... Szine viszálya is van az ilyen felfogásnak. Szine, hogy megláthatjuk benne a zsiros egyéni állapotot, viszálya. hogy nincs érzés, irgalom, hála, elismerés a kis ember iránt. A kis ember csak annak örüljön. hogy kalapot emelhessen a hizó alanynak... Bizony áldásos volna, ha ezt a különös kőszivűséget egy magasabb erő egy kicsit megpuhítaná... Nehéz zsebbel még mostan a kis emberek szemét könnyű kitörölni. De félős, hogy éppen az ilyen elbánások érlelik meg azokat az állapotokat, amik már-már tünedeznek. így azoknak érlelését előmozdítják... Igaz. hogy a helypénzszedő alkalmazottak fizetést kapnaky de az is igazy mint halljuk, hogy a szerződésük aláírása előtt fizetés javitás is igértetett nekik, de meg a múlt években szintén megkapták a most kért jutalmat most pedig örüljenek, hogy élnék... De ugyan nézzünk csak egy kicsit jobra és balra meglátjuk, hogy vannak esetek és pedig elég gyakran, hogy az életet" vaggon számra szállító gazda a jó buza kereskedőtől az aranyak tetejébe elfogad egy ezüstös fujt pipát", vagy a jó rőföstől a gyászkellékek tetejébe egy pár fejre valót avagy orrtörlőt... Méltánylást érdemeltek volna ők, kik nem az aranyak tetejébe "kértek jutalmazást, ajándékot, hanem fárasztó érdemes munkásságukért. Holdvilágos éjszakában a mostani esős időjárás alkalmából a béka had mozgó sajátságos akadályt képez Az öreg párok, szerelmes ifjak, megrögzött sétálók, különösen 1 alkonyat után utjokban igy kiáltanak fel: Jaj a béka". Egyes helyeken lehetetlen elhaladni, hogy talpunk alá valami gumiszerű békácska ne kerüljön, ami bizonyára nem a kélyes érzést kelti fel a kontót menőkben, hanem a keserű arczjátékkal párosult borzongást. De hát még ennél nagyobb baleset ne érje az embert! UJDONSÁGOK 000 detett ki. A Vili -ik osztályú növendékek évzáró vizsgája e hó 16-án tartatván meg. A József kir. herczeg Szanatórium Egyesület" új tagjai lettek: Kövesy Dezsőné és Szabó Sándorné. A nagykőrösi ref. főgimnáziumban a vizsgálatok a következő sorrendben tartatatnak meg: máj. 18, 19 és 20-án Írásbeli érettségi, jun. 11-én d. e. 10 ó. 1. Vili. o. ének vizsga d. u. 4 ó. 1. VIII. o. torna vizsga és verseny, jun. 12-én d. ti. 3 ó. francia, jun. d. u. 5 ó. gyorsirási verseny, jun. 13-án VII. o.egész nap, jun. 14-én d. e. VI. o. d. u. V. o. jun. 15-én d. e. IV. o. d. u o. jun. 16-án d. e. II. o. d. u. I. A. o. jun. 17-én d. e. 1. B. osztály vizsgázik, jun. 16, 17 és 19-én szó és Írásbeli magánvizsgák. jun pedig a/ érettségi. A vizsgák mindenkor d. e. 8 ó. d. u. 3 órakor kezdődnek. Az éretségi írásbeli 7 órakor kezdődik. A nyugdíj választmány mult heti ülésén Mohácsi Ferencz ujonnan választott rbiztosnak a nyugdíjintézménybe lett felvételét és Végh volt rendőr végkielégítése iránti határozatát a közgyűlés is tudomásul vette. A ref. egyháztanács mult pénteki gyűlésén egyhangúlag elfogadta a Papp féle VI. ker. 5ti számú ház vételéről létrejött szerződést, igy az kor. vételárért az egyházé lett drb villanylámpa ujonnani elhelyezésére és felállítására, vonatkozólag a villanyvilágitási bizottság f. hó 8-án gyülést tartott, ahol is azoknak a sorrend és czélszerüség szerinti felállíttatása elrendeltetvén, s a foganatosításával a helybeli villanytelep vezetősége megbízatott, mi a közgyűlés által is elfogadtatott. Esküvő. Batár András rákoscsabai ref. tanító e hó 11-én esküdött örök hűséget Fábik Rózsikának. Tartós zavartalan boldogságot kívánunk az ifjú párnak. A nagykőrösi főgimn.-ban f. hó 14-én tartotta meg a tanári kar a negyedik intő conferenciát. Amikor is a gyenge tanulók szülei illetőleg hozzátartozói értesíttettek s gyermekeik megintettek. Pótlóvizsgálat. Miután a tavaszi állatvizsgálatra sok ló tulajdonos lovait elövezetni elmulasztotta, azok költségére pótlóvizsgálat fog tartatni, és pedig az I. II. III. IV. ker.-i lovakra junius 9-én. az V. VI. VII. VIII. IX és X. ker.-i lovakra junius 13-án d. e. a városháza udvarán. Az 1. járási lovakra a csemöi iskolánál jun. 6-án, a 2. járásiakra a homolytályi iskolánál, jun. 7-én, a 3. járási a hangácsi iskolánál jun. 8-án d. u. 2 4 óra közt, a 4. járásiakra az alsójárási és nyársapáti iskolánál jun. 10-én d. e illetve d. u. 3 5 órakor, az 5. járásiakra a besnyöi iskolánál jun. 12-én d. u. 3 5 órakor, a 6. járásiakra a tetétleni iskolánál jun. 14-én d. e órakor. Amennyiben a tulajdonosok ez időkre sem vezetnék büntettetnek. A tiszai fajú dohányt elö lovaikat súlyos pénzbirsággal termelöknek szigorúan eltiltatott az 1911 évben a magtermelés, igy az 1912 évi palánta nevelésre csak a dohány jövedéktől nyert uj magot használhatják. A kapa dohány termelök kötelessége azonban jövőben is megfelelő dohány magról maguknak A főgimn. gondoskodni. VIII. o. növendékeinek az osztály vizsgája e héten kedden volt Bakó József ref. lelkész országgyűlési ké, v. elnöklésével. A tervezett Nagykőrös-Ókécskei helyi érdekű vasut segélyezését az esetre ha e czélra megfelelő alap lesz a mult évben tartatott pestvármegyei törvényhatósági bizottság közgyűlése kilátásba helyezte, de oly feltétellel, ha rendes nyomtávú lesz, ez ellen Dr. Fülöp Zsigmond és társa részéről benyújtott appellatát a miniszter elutasította, mert a vármegye közönségének határozata a tekintetben nem korlátozható. A folyó hó 12-én tartott közgyűlés Szalay György katonaügyi tanácsnoknak, mint a helypénz szedési hivatal főnöké- Szíves tudomásul! A kik akár lakhelyváltozás miatt akár tévedésből lapot nem kapnak vagy akik igényt tartanak nek az 500 korona tiszteletdíj kiutalását meghagyta, ellenben a reá, szíveskedjenek azt e lap kiadóhivatalába azonnal bejelenteni. Széchenyi tér 7S szám. (Gabonapiacztér.) sította, mivel rendes fizetést élveznek. Magunk részéről méltányos- helypénzszedési alkalmazottakat megjutalmazási kérelmükkel eluta- A KIADÓHIVATAL. nak tartottuk volna, hogy a helypénzszedési alkalmazottak, kik A nagykőrösi főgymnasiumi érettségi vizsgánál a f. minden időben kötelességüket lelkiismeretes pontossággal teljesitik bizonyos jutalomban részesültek volna. Az ilyen elzárkozott- iskolai évben kormányképviselőül Kiss Lajos szegedi föreáliskolai tanár, elnökül Ádám László esperes, egyházkerületi főjegyző kiilsággal az ambíciót nem fokozzuk, sőt a passzív resistentiát ápoljuk. A közigazgatási bíróság érdekes ítéletet hozott a minapában. Eddigi gyakorlat szerint ugyanis a kórházba vitt cseléd ápolási költségét a gazdán hajtották be. A mult évi tífuszjárvány idején tifusz betegség gyanújával vittek a kórházba egy cselédet később azonban kitűnt, hogy a leány nem tífusz beteg. A felmerült ápolási költséget a gazdán követelték ki föllebbezett a közigazgatási bizottsághoz, de elutasították, azonban a közig, bíróság 111. fokulag már úgy itélkezett, hogy a betegápolási dijjat 1/2 részben a gazda viseli másik felerészben a betegápolási alap. A nagykőrösi rendőr legénység részére szükséges nyári ruházat elkészíttetésével a közgyűlés a tanács határozatával szemben Csete testvérek szabó iparosokat bízta meg, úgyszintén a városi szolgaszemélyzet nadrág öltözékének elkészítésével is. Jászalsószentgyörgy községben a községházának emeletre építése rendeltetett el, a munkálat vállalatba adása f. hó 29. d. u. 2 órájára tűzetett ki. A költségvetés szerint kor 73. fill. irányoztatott elő e czélra, a vállalati feltételek is a helyszínén tudhatók meg. Nyilvános helyeken kérje a Nagykőrös és Vidékét".

3 A magán mezőőrök felesketése folyó hó 25-én d. e. 9 órakor fog megtartatni Nagykőrösön a polgármesteri hivatalon. Életunt. Matics József jómódú gazdálkodó e hó 9-én életuntságból agyonlőtte magát. Újvidéki jódos gyógyfürdő. A belügyminiszter f. é. aps hó 26-án VII. a. sz. alatt kelt és Újvidék I-söévfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 12-ik oldal. 3-ik szám. szab. kir. városhoz intézett leiratában a város tulajdonát képező és már néhány év óta messze vidékén nagyhírű és kiváló hatásáról előnyösen ismert Újvidéki Városi Artézi Jódos Gyógyfürdő jelleget adományozta. A fürdővállalat az idén ujabb intézmények létesítésével gazdagodott és fényes berendezéseivel, kiváló gyógyító tényezőivel a magyar fürdők egyik büszkeségévé gyógyító lett.. Itt említjük meg, hogy a Városi Artézi Jódos Gyógyfürdő Orient"-Ásványvíz elnevezéssel egy rendkívül kellemes, lithiumtartalinu, szénsavval utána telitett ásványvizet hoz forgalomba, amely már rövid idő alatt a legnagyobb kelendőségnek örvend. Tóth Lajos ref. tanitó a József kir. Sanatórium Egyesület" részére 100 koronát küldött be A nemes tett elismerést érdemel. Az alsójarási községi iskola a skarlát-himlő járvány megszűnte következtében megnyittatott. A nagykőrösi polgári leány iskola növendékei f. hó 30-án szombaton d. u. fél 5 órakor az intézet tornatermében ének, szavalat és színmű előadást tartanak. Az előadás műsora a következő: 1. Ima. Énekli az énekkar. 2. Szavalat. 3. Magyar népdalok. Énekli az énekkar. 4. A levél. Színmű. Szereplök: Balog Margitka, Schneider Mariska, Tárky Karolin, Bekö Ilonka IV. o. tanulók. Balla Ilonka és Bakó Olga III. o. tanulók. A madarak dalversenye, daljáték. Előadják a polg. iskolai növendékek. Belépő dijak: ülőhely 60 fill. állóhely 30 fill. karzat 20 fill. A tiszta jövedelem az iskola-zongora és tanulmányi kirándulási alap javára fordittatik. Ezen előadásra felhívjuk olvasóink figyelmét. A nagykőrösi ref. elemi fiu- és leány népiskolás növendékeknek a szokásos játszójuk e héten szerdán d. u. tartatott meg a szokott helyen a vásártéren. A ref. tanítótestület 22 tagja közül többeknek már régi óhajuk az, hogy a Pálfája árnyas erdejében tartassék, mint a hol szokta a róm. kath. tanítótestület is tartani növendékeinek majálisát. A reform, tanítótestületnek is több tagja tehát elhatározta, hogy a következő években a Pálfája erdőben fogja megtartani. Külömben régi vágyuk és óhajuk ez már a reform, növ. szüleinek is. A nagykőrösi községi tanyai iskolákban az évzáró vizsgálatok a következő sorrendben tartatnak. 1. A nyársapáti iskolában : junius 7-én, szerdán d. u. Bizottsági tagok : Szarka Mihály. Györffy László és K. Pesti Balázs. 2. A csemöi iskolában : junius 7-én. szerdán d. é. Bizottsági tagok: Szappanos Sándor, B. Tóth Ferencz és Szalay Ambruzs. 3. A felsőjárási iskolában : június 8-án, csütörtökön d. u. Bizottsági tagok: Hegedűs Dénes, Szűcs Bálint. 4. A pótharaszti iskolában : június 8-án, csütörtökön d. e. Bizottsági tagok : K. Faragó Dénes, Mészöly Gáspár és K. Pesti Balázs. 5. Az alsójárási iskolában : június 9-én, pénteken d. u. Bizottsági tagok : Györffy László és Fodor István. 6. A besnyői iskolában : junius 10-én, szombaton míg a nyilasi és hangácsi iskolákban ugyancsak június 10-én, szombaton Bizottsági tagok a besnyői és nyilasi iskolánál : Mészöly Gáspár és Somogyi Balázs ; a hangácsi iskolánál pedig Patonai Dezső, Horváth József és Dr. Jalsoviczky László. 7..A homolytályi iskolában : június 12-én, hétfőn Bizottsági tagok: Mészöly Gáspár, Szalay György és Bekö Dániel. 8. A feketei iskolában : június 13-án, kedden -- Bizottsági tagok: Szentpéteri Géza és Hegedűs Albert. 9. A tetétleni iskolában: június 14-én, szerdán Bizottsági tagok : Szappanos Sándor és B. Tóth Ferencz. A vizsgálatok délelőtt 9 órakor, délután pedig 2 órakor kezdődnek. Elugrasztott tolvajok. F. hó 16-án éjjel óra között eddig ismeretlen tolvajok behatoltak Danóczy József kiskút melletti lakos istállójába és a bentlevő tehenet borjastól lopási szándékból az udvarra kieresztették s már a kaput nyitották, midőn az arra czirkáló járőr észrevette s el is fogta volna, de azok a Szabó Károly-féle kerten keresztül elmenekültek. A üldözőbe vette őket, de eredménytelenül. járőr Anyakönyvi értesítés. Házasulok: Gorócz Ambruzs és Molnár Mária. Kovács József és Mondi Jolán. Szülöttek: Mihály Anna rk. Fleischmann László izr. Pesti Teréz ref. Berecz Mária rk. Bagó Sándor ref. Palásti Mária ref. Halápi Dienes ref. Tóth István rk. Nagy Gyula rk. Pap László ref. Kis Sándor ref. Kobon Terézia rk. Szokonva Dienes ref. Varga Lidia rk. Bársony Erzsébet ref. Bukovszkv Károly ág. ev. Halottak : Zsikla Eszter rk. 15 hó. Matics József rk. 52 év, Utasi Ferencz rk. 1 év, Pati Erzsébet ref. 64 év, Magyar Erzsébet ref. 1 hó, Gulácsi Juliánná ref. 1 hó, Dencsik Jószef rk. 45 év. Horvát Sándor ref. 13 nap, Nagy Jánosné Pap Vilma ref 53 év, G. Kovács Ferencz ref. 65 év. Kása Juliánná ref, 7 hó, özv. Takács Istvánné Hegedűs Juliánná ref. 50 év. Kis József rk. 1 hó. INGATLANOK FORGALMA Herczeg József és neje megvették Darányi István és neje 1. h Oöl csemői szőlőjét 1000 kor. Patonai Pálné megvette Pintér Ferencz és testvérei kürti laposi ingatlanát 4400 kor. Danóczi Jánosné megvette F. Szabó Ferencz és testvérei tázerdei ingatlanát 900 kor. Kiss Zsigmond megvette özv. Kovács Mihyálné ókécskei ingatlanát 760 kor. Fakan István és neje megvették Illés Péczeli László és neje házát 1000 kor. özv. Lukács Ignáczné megvette Pusztai György és neje ujkécskei ingatlanát 2200 kor. Kálmán János megvette Somodi Mihály és neje ujkécskei ingatlanát 1080 kor. Dónáth Ambruzs és neje megvették Kallik László és neje házát 2700 kor. Mészáros László és F. Tóth Eszter megvették Hasur József és neje bántős-bánomi ingatlanát 1400 kor. Önkéntes árverési hirdetmény. Közhírré teszem, hogy Tolnay József és neje belsőtázerdei 1 hold 983 négyszögöl területű szöllő és veteményföld ingatlana irodámban folyó év május hó 28. napján délelőtt fél 11 órakor megtartandó önkéntes árverésen eladva lesz. Az árverési feltételek irodámban a hivatalos órák alatt megtudhatók. Nagykőrösön év május hava 5. napján. Dr. Magyar Ambrus, kir. közjegyző. Hirdetmény. A városi Mintakerben nemesitett jeles rózsafák, bokor-rózsák, Crimson rumbler futórózsák, vadrózsák, Evonimusok. Pelargóniák (muskátli) nagy mennyiségben, szönyegnövények, korai káposzta, kalaráb, karfiol, paradicsompaprika, zeller s virágpalánta, metélő hagyma, Canna ni, dica, Luczfenyő, (picea excelza) Dahlia és tubarózsa gumók vannak "eladásra készen Ady Károly, városi műkertésznél. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséggel, hogy uri és női czipész üzletemet a f év. május 1-től, (IV. ker. 98. szám piacztér) Schronk Pál emeletes háza szomszédságában helyeztem át. Továbbra is kérem a n. é. közönség, b. pártfogását. Tisztelettel Szőke Ferencz, uri és női czipész. Vásárlásnál hivatkozzék hirdetéseinkre.

4 12-ik szám. 4-ik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 1-sö évfolyam. CZUKRÁSZDÁMBAN közönség szíves tu- Van szerencsém a nagyérdemű domására hozni hogy bevezettem a legfinomabb torták és dezertek készítését a mai modern kor szerint s azon kivül bombón, parfé, fagylalt és krém különlegességeket. Legfinomabb likörök pezsgők serri és malaga borokat. Elfogadok minden szakma beli megrendelést pl. esküvökre. keresztelőkre, név-napokra s zsurokra specziál elkészítését. a legszolidabb árak mellett. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam tisztelettel Özv. Kudlik Gyuláné, tulajdonos. HIRDETMÉNY. Korpás László. üzletvezető. Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy egy uj fuvaros vállalatot állítottunk fel, ahol is elvállalunk mindenféle szállításokat, magánszemélyekre fogatok megrendelését. Kérjük a nagyérdemű, közönség pártfogását. Tisztelettel Glücksmann Herman és Társa. fuvaros vállalkozók. Telefon Glücksmann 55, Lőwi 56. Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő CZUKRÁSZDÁMAT É r t e s í t é s. hogy Hirdetmény. Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni hogy az ácsmesterséget mint önálló ácsmester, megkezdtem, elvállalok minden e szakmába vágó munkákat, a mai kornak megfelelően készítve, a lehető legszolidabb árakon. A nagy érdemű közönség b. pártfogását kérve, tisztelettel maradok, Harmath Sándor, ácsmester, I. ker. Szarka-ut 118. sz. Eladó házak. Donát László I. ker. 27. sz. háza Csete Ambrus szomszédságában mely áll. több rendbeli kényelmes lakásokból. örök áron eladó. Értekezhetni lehet a helyszínén, vagy az irodán. özv. Mádi Józsefné 4. járás 273. számú, bokroson lévő háza 2 vékás jókarban lévő gyümölcsös szőlővel örök áron eladó. Értekezhetni a helyszínén. VII. ker 133. sz. ház, mely áll 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből 4500 forintér török áron eladó. ifj. Győri Balázsnak a Bokroson levő uj háza, mely áll 1 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, az udvaron jó ivókuttal, kedvező fizetési feltételek mellett őrök áron 1350 frtért eladó ; értekezhetni lehet a tulajdonossal vagy az irodán. VARSÁNYI IMRE VII ker. 98 sz. háza mely áll 2 szoba, konyha, kamra, istálló, s több mellékhelyiségekből, valamint a Kálmán hegyben 5 vékás 100 öl területű jókarban levő szőleje veteményfölddel örök áron eladó, f. év május hó 1-tól Gomolla János pékmester házába helyeztem át. A legnagyobb külföldi cukrászdákban tanult segédem által készített parfé, fagylalt, torták, befőttek s mindennemű sütemények naponta friss állapotban s a legelőzékenyebb kiszolgálással kaphatók. Továbbra is kérve a n. é. közönség b. pártfogását tisztelettel Kléh Mihály czukrász, I. ker., Czeglédi-u. 32 Eladó bor évi termés: Zöldszilváni 28 hektó,.. hektója 54 kor. Tóbi Ferencz II. ker sz. háza Gerecze Ferencz Merlot vörös 17 hektó. 54 kosaikötő szomszédságában, mely áll 2 padlózott szoba, Mézes fehér 25 hektó. 52 konyha, 1 különálló nyári konyha, kamra s több mellékhelyiségekből, örök áron 1900 írt-ért eladó. Értekezni le- Kadarka, világos és sötét siller 50 hektó 50 Uj siller vegyes 7 hektó. 46 het az irodán. Nagykőrös, Mintakert. Ady Károly, városi műkertész és tan. kép szaktanitó Eladó ház. ÖRKÉNY községben egy éjjeli-üzlethelyiség 1600 O-öl beltelekkel, termőképes szőlővel és szép kerttel, betegség miatt igen kedvező fizetési feltételekkel örök áron eladó, mely azonnal át is vehető. Értekezni lehet az irodán Nagykőrösön, IV. ker. 78. sz. alatt (gabonapiacz-tér). Egy megbízható volt önálló vas és fűszer kereskedő, ki az irodai teendőkben is teljes jártassággal bir. bármiféle irodai vagy más megbízható állást keres azonnali belépésre. Czim a kiadóhivatalban. Kallik László II. ker sz. háza, 194 -öl területtel. mely elvan látva 1 szoba. 1 konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, konyhakerttel és szép szőlővel, örök áron 1350 frt-ért. eladó. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal, vagy az irodán. Karai István X. ker sz. háza, mely áll 2 szoba, 2 konyha. 1 kamra s több mellékhelyiségekből, örök áron 3250 frt-ért. eladó. Izsó Imre vendéglősnek a VI. ker., Szolnoki-u. 15. sz. háza, mely áll több rendbeli lakásokból és bármiféle iparág folytatására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. II. ker sz. ház. Szécsén Lajos szomszédságában, mely áll 2 szoba, konyha s több mellékhelyiségekből, 80 -öl területtel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron 950 írtért eladó. Molnár Ferencz VII. ker.. Kovács Lajos-utcza 248. sz. háza, mely áll 4 szoba, konyha, éléskamra s több mellékhelyiségekből, szép gyümölcsös szőlős-kerttel, örök áron eladó. Elnemkelés esetén kiadó. I. ker sz., I-ső kerületi iskola szomszédságában lévő ház, mely elvan látva 4 külön lakrészel s benne jelenleg is 4 lakó van, 200 O-öl területtel, üzleti helyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron 1200 írtért eladó.

5 12-dik szám. 5-dik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 1-sö évfolyam. I. ker sz. ház, mely áll 3 külön lakrészből, több mellékhelyiségekből, nagyobb" területű konyhakertel, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron 2200 frt-ért. eladó IX. ker. 253 b. sz. ház, 400 -öl területtel, 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett, 1500 forintért örök áron eladó. X. ker sz. ház, mely elvan látva egy 4 szobás lakás, 2 konyha, 2 kamra s több mellékhelyiségekkel, örök áron 5200 frtért eladó, X. ker sz. ház, Piliczer Jenő szomszédságába! mely elvan látva 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra, cselédszoba, fürdőszoba, pincze, istáló s több mellékhelyiségekkel. kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. II. ker. 33. sz. ház, Nagy Ferencz szomszédságában, mely áll 1 szoba, konyha, éleskamra és nagyobb területű konyha-kertel, kedvező fizetési feltételek mellet örök áron 2600 frtért eladó. I. ker. 54. sz. ház, Wladár festő szomszédságában, mely egy 18 és egy 14 méter hosszú, külön-külön álló, zsindely tetőzetű épületekből, 2 utczai bejárattal. Előbbiben 3 egymásba nyiló padlózott és cserép-kályhákkal ellátott szoba, konyha, kamra, utóbbiban 2 szoba, konyha, kamra s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron 4500 frt-ért. eladó. IV. ker., Vasút-utcza 160. sz. ház, mely elvan látva 2 szoba, konyha, külön ismét 1 szoba, konyha, éléskamra, s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron 5000 frt-ért. eladó. X. ker sz. Barna-féle ház, közvetlen a kaszárnya közelében, mely áll 4 szoba, 2 oldalszoba, 2 kamra, konyha, pincze, istáló s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. I. ker., Széchenyi-tér 157. sz. ház, közvetlen a csirke piacz téren, mely áll több rendbeli lakásokból s bármiféle iparág folytatására alkalmas üzleti helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. I. ker. 32. sz. ház, Labancz Mihály szomszédságában, mely 200 -öl területtel, 2 utczára nyilik s elvan látva több rendbeli lakásokkal, üzleti helyiségnek is igen alkalmas, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron 5300 frt-ért. eladó. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. háza, mely elvan látva 7 szoba, külön lakásokra beosztva, konyha, éléskamra, pincze s több mellékhelyiségekkel, 225 O-öl területen, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. VIII. ker. 185 sz. ház, mely elvan látva kényelmes lakással, s több mellékhelyiségekkel, kedvező fizetési feltételekkel örök áron eladó. Ház éjjeli üzlettel eladó Balog. Nagykörösön Árok utcza 200 szám. ÖZV. PAPP KÁROLYNÉ IV. ker. 58. sz. lakosnak a csikvárban Csete Ferencz szomszédságában 21 kat. hold területű szántó és kaszáló tanyás földje, kedvező fizetési feltételek mellet örök áron eladó. Értekezni lehet az irodán. KIADÓ FÖLD a feketei iskola mellett 7 vékás jóminöségü szántóföld, egy, vagy több évre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni I. ker." 55. sz. alatt, vagv az irodán. SZŰCS LASZLÓ-Iiak, lakik I. ker szam alatt, a Barát-szilosban Halász Ferencz szomszédságában 12 és fél hold tanyás szántó földje, haszonbérbe kiadó. Özv. BÚZ SÁNDORNÉNAK a szentkirályi határban néhai Varga Elek szomszédságában lévő 23 " kat. hold, szántó és kaszálló tanyás földje örök áron eladó. Értekezni VII k. 190 szám alatt. holdanként 325 frtért eladó. Értekezni lehet az irodán ELADÓ FÖLD ÉS SZÓLÓ özv. Varga Lászlónenak a vizállási nyomáson 4 és fél vékás szántófödlje Szatmáry féle föld szomszédságában ; a Zsírosban 1 és félvékás szőleje Zsoldos Bálint szomszédságában és a K á lm á n h e g y b e n 1 vékás szőleje örök áron eladók. Értekezhetni lehet VI. ker. 234 szám alatt vagy az irodán. Özv. V. FARAGÓ DÁN1ELNÉ, felsőjárási -10 kat. hold tanyásföldje, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Elnemkelés esetén í. év Szentmihály napjától haszonbérbe kiadó. Értekezhetni lehet a fenti tulajdonossal, V. ker., Hid-u sz. alatt. Dr. SZABÓ MIHÁLY városi főorvosnak a Zsíroshegyben. az Aranyágban levő. két katasztrális hold területű, jókarban levő szőleje szabadkézből, örök áron eladó. Ugyan annak a törteli Ludasban levő, mintegy 160 magyar hold területű, szántóföldből és kaszálóból álló birtoka, melyen 3 tanyarész és egv szélmalom van, egy tagban, esetleg 3 4 parczellában is szintén e'adó. A felső hidasi részben levő 30 magyar hold területű tanyásbirtok ugyancsak eladó. Értekezhetni lehet a tulajdonossal, VI. ker. 24. szám alatti lakásán. AZ UJKÉCSKEI HATÁRBAN, a Szentkirály Kocséri határon, a most épülő Nagykőrös Kécskei műút mentén. 46 hold öl jóminóségü szántóföld, melyből 10 hold telek és kaszáló, 30 hold elsőrendű szőlőnek való, űgv jószágtartásra, mint szőlőtelepítésre kiválóan alkalmas. igen jókarban tartott járás lakással és gazdasági épületekkel, egv vagy több részletben, kedvező fizetési feltételekkel. jutányos áron eladó. Értekezni lehet a tulajdonos. Imre Kiss "Bénivel Ókécske sz. lakásán. Eladó földek. A CSEMÖI határban, közvetlen a rétszél és Dr. Szabó Ambrúzs úr szomszédságában 31 kataszt. hol terü- IZSÁKON, közel a községhez 38 hold fekete tanyás birtok, kis holdanként 550 koronáért eladó, 6000 koronával átvehető. Tulajdonos Pánczél Ferenc, Izsák. ; letü, jókarban lévő szántó- és kaszáló főid, melyen 15 vékás, termöképes fajszölö van, pinczehelviséggel ellátott lakás s gazdasági épületekkel örök áron eíadó. Hernyó halál! Saját érdekében cselekszik minden gazda, ha gyümölcsfáit a legjobban bevált hernyóirtó szeremmel, a valódi Z Ö L D P O R R A L permetezi mely a legerősebb anyagokat tartalmazza a gyümölcsfákon élősködő levéltetvek, molyfélék és hernyó ellen. Több mint 1000 szöllőtulajdonos használta sikerrel, mert sokkal erősebb a thanatonnál s ennél jóval olcsóbb. Egy adag használati utasítással 50 fill. 10 adag 4 kor. Nagykörösön egyedül kapható FENYVES ISTVÁN drogériájában (Postapalota.) Kecskeméten Hornyák Ferencz, Kiskunfélegyházán Szűcs Jenő, Czegléden Kékely Marion drogon,ukban. Budapesti főraktár Török József gyógyszertára.

6 1-ső évfolyam. Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 6-ik oldal. 12-ik szám. NAGYKÖRÖSÖN, a Lencsésvilágosi dűlőben Tanárky örökösöknek 7 holdas ingatlana egészben vagy feldarabolva eladó. A föltételek a nagykőrösi kir. közjegyzői irodán megtudhatók. CSEMŐI határban, Barta János szomszédságában 25 magyar hold területű, jókarban lévő szántó- és kaszálóföld, melyen 4 vékás területű, termőképes fiatal fajszőlő van, külön szép gyümölcsös kert, gazdasági épületekkel, örök áron. kedvező fizetési feltételek mellett eladó. IZSÁK és KISKÖRÖS között, Páhi község határában (Pestm.) kispáhi Andrási Ambrus tulajdonát képező 55 kat. hold kitűnő, jóminőségű szántó és kaszáló birtoka, a rajtalévő gazdasági épületekkel, 2 kat. hold termőképes uj szőlővel, a rajtalévő vetések és gazdasági eszközökkel együtt egészben, vagy parczellánként is igen kedvező fizetési feltételek mellett, szabadkézből örök áron eladó, ezetleg haszonbérbe is kiadó. Értekezhetni lehet az irodán, vagy a fenti tulajdonossal, X. ker. 36 sz. alatt. A FEKETE LEGBELSŐ RÉSZÉN csaknem az országút mellett, uborka és saláta termelésre, valamint luczernásnak kitűnő alkalmas 7 vékás szántó föld. egészben vagy kisebb szakaszokban is eladó. Az ALSÓJÁRÁSI határban. 20 katasztrális hold szántó- és kaszáló-föld, melyen 3 hold termőképes fajszőlő van, több jókarban lévő gazdasági épületekkel, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. A FELSŐJÁRÁSI határban, Faragó Sándor szomszédságában 50 kataszt. hold szántó- és kaszáló-föld. mely elvan látva több gazdasági épületekkel, igen kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Eladó szőlők. SZÍVÓS ESZTERNEK a hosszuhát elején 3 vékás jókarban lévő szőleje, idei terméssel., valamint az abonyi ut vonalon több házhelye örök áron eladó. Értekezni X. ker E. sz. alatti lakásán. A BOKROSI KÖZÉPSŐ hegyben Tóth Ferencz szomszédságában 12 vékás jókarban lévő uj lakással ellátott szőlő egészben vagy két szakaszban is kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni a helyszínén. BOROS LÁSZLÓ IX. ker. 113 b. sz. lakosnak a Hosszúhátban, Fabók Ferencz szomszédságában lévő szölleje, vetemény-földel, örök áron eladó. SZENTPÉTERI BÉLA postásnak a Lencsés világos legelején, Czira Ádám szomszédságában másfés vékás teljesen jókarban lévő gyümölcsös szőleje, örök áron eladó. Értekezni lehet a fenti tulajdonossal VI. ker sz. alatt. BELSŐ TÁZERDŐBEN, a Czegledi-utjan, Papp György szomszédságában 616 O-öl középkarban levő szőlő ambitusos gutiyhó, zsindely tetővel ellátva, örök áron eladó. Értekezni lehet az irodán. özv. VÁRKONY1 AMBRÚZSNÉ Belső tázerdei hegyben levő 3 vékás jókarban lévő gyümölcsös szőleje; valamint a Barátszilosban 2 kat. hold szántó földje kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladók. Értekezni lehet Szántó Gyula ügyvédnél. A HOSSZÚHÁTI SZŐLŐBEN 1700 öl területű igen jó karban levő korszerű karós szőllő négy külön fajú pásztára osztva, nemes gyümölcs fákkal szép cserepes épülettel jó ivó vizű kúttal eladó. Értekezhetni Szatmáry László tulajdonossal IV. ker. 50 sz. üzletében vagy IV. ker. 456sz. alatti lakásán. LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő gyümölcsös szőlő, két szakaszban is. kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. DANÓCZI JÁNOSNAK a középső bokrosi szőlőhegy elején fekvő, 1 hold jókarban lévő gyümölcsös szőleje' örök áron eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal, I. ker 34. sz. alatti lakásán. LENCSES VILÁGOSBÁR Huszár Gergely szomszédságában 400 O-öl területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. A LENCSÉS VILÁGOS legelején. Dobos Mihályné szomszédságában 865 -öl területű, igen jókarban lévő, 6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. A TEMETŐ HEGYBEN közvetlen a temető mellett kitűnő termő képes 14 vékás gyümölcsös szőlő egészben vagy apróbb szakaszokban is eladó. Néhai HAJÓS ANTALNÉ-féle, bokrosi középső hegyben lévő 10 vékás területű, jókarban lévő szőlője, örök áron eladó. KÜLSŐ TÁZERDEI hegyben, Szatmáry-féle 3 vékás területű, jókarban lévő gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. ZSÍROS HEGYBEN, Szűcs Balázs szomszédságában öl területű jókarban levő gyümölcsös szőlő örök áron eladó. KECSKEMÉTI határban, Katona-telep vasúti megállóhely mellett, 10 hold fiatal, termőképes szőlő, gazdasági épületekkel egészben, vagy kisebb szakaszokban is. kedvező fizetési feltételek mellett. örök áron eladó. Kiadó lakások. LABANCZ AMBRUS I. ker. 300 számú házánál, 1 szoba, konyha, bútorozva, vagy annélkül is azonnal kiadó. X. KER SZ. ALATT Hartyáni Mihály szomszédságában 1 szoba, konyha kiadó. KEREKES SÁNDOR I. ker sz. háza. melyben van 3 szoba, 1 konyha, kamra, istáló s több mellékhelyiségei. örök áron eladó. Értekeznr lehet III. ker sz. alatti üzlethelyiségben. HORVÁTH GYÖRGY féle IV. ker sz. házánál 1 szoba, 1 konyha, éléskamra május 1-töl kiadó. Értekezhetni lehet a helyszinen és III. ker. 77. sz. alatt. BALAZS ANTAL I. ker sz. házánál (Varga-féle ház) 2. esetleg 3 egymásbanviló szoba, üvegezett folyosóval. konyha, éléskamra és fáskamra f. ev. május 1-től kiadó; ugyanott 3 különálló pincze is kiadó. RÓNAI BÉLA, nagykőrösi Széchenyi-fürdő és mulató kert-bérlő tulajdonosnak, május hó l-re több rendbeli nyaraló lakása bérbe koszttal együtt kiadó. Özv. D. TÓTH FERENCZ-nének a X. ker.. Szolnokiutcza 8. sz. házánál egy kisebb családnak való lakrész, mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra és fáskamrából május 1-töl több évre kiadó, értekezni lehet a fenti tulajdonossal. MOLNÁR LAJOS I. ker. 81. sz. házánál egy kényelmes lakás, május hó l-re kiadó.

7 1-ső évfolyam. Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlöny e. 7-ik oldal. 12-ik szám. Vegyesek. Egy jókarban lévő erős hangu olasz hegedű Megtekinthető Becser János fűszer üzletében. eladó. Ifj. Váradi Pál és neje tulajdonát képező lencsés-világosi 1 vékás szőleje, örök áron eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal. Ugyanott mintegy 25 kocsira való jó érett trágyája eladó. Három vagy négy tisztességes fiatal ember jó házi kosztra kerestetik. Ugyanott egy butorozott szoba is kiadó. Értekezni lehet I. ker szám. özv. Lakos Józsefné VI. ker. 61. szám Wladár festő szomszédságában lévő lakásán egy munkás láda eladó. A piaeztéren egy csinos bútorozott szoba külön bejárattal kiadó, czim az irodán. Özv. Czakó Báliníné két kis leányt keres a nyár folyamára szőlőkötözésre. Értekezni lehet VIII. ker. 185 a. szám alatt. Kerestetik egy kétszobás lakás, lehetőleg külön álló, lehet bútorozott is. Felvilágosítást nyújt Bakacsi József piacztéri kövezési munkafelügyelő. Karai Lászlónak 1 dr. 4-es cséplő-garniturája eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó. Értekezni lehet a tulajdonossal X. ker sz. alatt. Az I. ker sz. alatt egy alig használt fodrászberendezés jutányos áron eladó. Értekezni lehet az irodán. Vajda Pál I. ker számú lakosnak a vizáláson több kisebb-nagyobb területű lóheréje eladó. Egy jókarban lévő zongora jutányos árban eladó. Megtekinthető özv. Balog Pétené urnőnél. IV. ker. Rákóczy-ut 141. sz. Jókarban levő használt ruhák s egyébb holmik; valamint kitűnő baraczk és gyümölcs lekvár eladók. Értekezhetni lehet a Postapalotában a házmesternél. Székely László VIII ker. 6 sz. lakos bivalyokat vállal nyári legelőre. Értekezhetni lehet az irodán. Jég-kár elleni biztosításokat előnyösen és lelkiismeretes pontossággal eszközöl: a Magyar franczia biztosító társaság. Biztositások felvétele Bordács Szilárd ügyvéd űr irodájában. Remek gyümölcsfa oltványok fillér, igen erősek fillér Nagykőrösön Papp Gedeon faiskolájában. Jól telelt sima szőlővessző ezre 4 kor. Bor eladás. Zöldes szinű finom rizling 40 hl. kisebb mennyiségben is kölcsönhordókban kapható 52 koronáért Rácz Ferencz nagykőrösi lakosnál. Szente László nyergező és fényezőmester egy ügyes tanonczot keres, azonnali belépésre. Kohn F. Péter vaskereskedésében egy jó házból való fiú tanoncznak felvétetik. Kölcsönpénz. Lajosmizsén lakó Bóna Pál, földbirtokokra olcsó kamatú pénzkölcsönöket kieszközöl. Bővebb értesítés levél utján adatik. Pálinka, méh és méz-eladás. Finom, kisüstön főzött, saját termelésű pálinkák, többféle fajban, nagyobb mennyiségben, kisebb vagy nagyobb résztetekben. Tisztán kezelt, finom pergetett és sejtes akácz és vegyes virágméz, előméhek és rajok kaphatók Imre Kiss Béninél Ókécske, 216. szám alatt. Árjegyzék ingyen, minták 80 fillér bélyeg ellenében. A MAUTHNER-féle vetemény, virág és takarmányrépa magvakat legolcsóbban árusítja NAGY JÁNOS fűszerkereskedő Nagykőrös. Széchenyi-tér és Kossuth L. u. sarok. Ugyanott ingyen kap bárki, ha 6 darab üres czipőkrémes dobozt vissza visz 1 doboz legfinomabb czipőkenőcsöt. Mindenféle por- és olajfestékek a legolcsóbb árban számittatnak. Legfinomabb firneisnek kilója 48 kr. Linóleum padlómáz 60 kr. 2 doboz gyufa 1 kr. Tisztán kezelt fűszerárúk. Pontos kiszolgálás. Egy jó fiu tanulónak fizetéssel felvétetik. Torma László kovácsmester egy jó segédet ügyes tanonczot keres. és egy Bor- és pálinka-eladás évi 160 hl. gyenge piros, évi 20 hl. fekete veres hl fehér siller, évi 2 hl. baranczk pálinka és évi szilva pálinka, igen mérsékelt áron kaphatók Bende Imre nagykőrösi, VI. ker sz. lakosnál. Tóth Albert postatisztnél, kitünű minőségű ó-baraczk pálinka van eladó. Teleki János kályhás mester egy ügyes tanonczot keres. Tóth Balázs építésznek Nagykőrösön 35 hektoliter kitűnő Ó, (4 éves) fehér bora van eladó. Hektoliterje 56 korona. Danóczy Imre törteli fűszer- rőfös- és vas-kereskedő egy ügyes tanonczot keres. Egy holdas eladó jobbminőségű föld kerestetik, lehet bármely vidéken. Tóth Balázs építőmesternek X. ker. egy jókarban lévő zongorája eladó sz. alatt Garaczi Antal nagykőrösi 1. ker. 56. szánni lakos, kovácsmester, egy ügyes tanonczot keres. Molnár Lajos I. ker. 81. sz. lakos, ácsmesternek 2 drb. saját készitményű, teljesen uj mángorlója igen jutányosán eladó. Bor és pálinka eladás. 150 hl. zöldes-fehér, 50 hl. piros-siller bor és 2 hl. seprő-pálinka kapható Bárán Benedek VIII. ker sz. lakosnál. Az eladó házak, földek, szőlők, kiadó Likasok és vegyesek ez. rovat alatt közlőitekről bővebb felvilágosítást nyújt e lap kiadóhivatala. Nagykörösön, Széchenyitér 78. szám, gabonapiacz. (Meskovichy-fé/e ház.) Aki ingatlant vagy ingót venni, eladni vagy bérelni, lakást kiadni, aki alkalmazást keres, szóval aki bármit hirdetni óhajt, sikert ér el, ha a Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye" kiadóhivatalához fordul Széchenyi-tér 78. (gabonapiaez) és szándékát e lap hirdetéseiben teszi közzé.

8 12-ik szám. 8-ik oldal. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 1-sö évfolyam. Telefon szám 43. M A R T O M T E S T V É R E K Telefon szám 43. általános vas- és gépipari műhelye CZEGLÉDEN, Márton Zsigmond okl. gépész-mérnök III. ker.. Szövetség-u 433. (a pályaudvar mellett) házában. Mezőgazdasági gépek és alkatrészek, cséplőgépek, vetőgépek, aratógépek, ekék stb. Benzin, nyersolaj stb. MOTOROK javítása. Locomobilok MAGÁNJÁRÓKKÁ átalakítása. M É R L E G javítás. Törött alkatrészek, vas- és fémöntvények legújabb módon való (autogén) forrasztása. GŐZKAZÁN javítás. GÉPRAKTÁR. Rokolya András Nagykőrös, II. ker. 8. sz. alatti lakos. czipészmester tudatja a n. é. közönséggel, hogy nála a legrégibb és legjobbnak elismert férfi-munkás hasított czipök nagy választékban készen is kaphatók. Mindenféle bőrökből női- és férfi-czipőket mérték után, jutányos árak mellet elfogad; ugyanott czipész és csizmadia segédek, női és férfi hasított czipő munkára azonnal felvétetnek. Helybelieknek a munka házhoz is kiadatik. A Nagykőrösi Mészhomok Műkőgyár R. Z ajánlja a közeledő építkezési idényre a következő gyártmányait: I. rendű fali tégla 1000 darab 32 kor. I. réndú járda tégla 36 n Idom (disz) tégla (5 féle alak) 50 II. oszt. fali tégla 16 Tető cserép (hód farkú) 28 Tető cserép hornyolt nagy 64 Getincz cserép darabja 45 cm hosszú 25 Köszörükövek kilója 10 Csatorna csövek 86 átmérő, 11 cm. vastag falú 12 kor. Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény. Előjegyzése- I "ket már most elfogadunk. A NAGYKŐRÖSI "ÉSZHOMOK MÜKŐSYAR RÉSZV. TARS. Buress Antal órás és ékszerész NAGYKÖRÖSÖN. jánlom a nagyérdemű vevő közönség b. figyelmébe dusan felszerelt órás és ékszer A üzletemet, a hol dús választék van menyasszonyi ajándékokban, miket a legszebb es legfinomabb kivitelben tartok raktáron. Nagy választékban tartok továbbá mindennemű ékszer árúkat, férfi és női arany és ezüst órakat, lánczokat, karéket, gyűrűket és fülbevalókat a legdivatosabb kivitelben. Valódi ezüst evőeszközöket és elsőrendű china ezüst tárgyakat. Állandó nagy választék pontosan szabályozott elsőrendű fali órákból. Mindennemű óra és ékszer javítást elvállalok, melyet a legjutányosabb árak melleit gyorsan és szakszerűen elkészítek. DARU JULIÁNNA szíves tudomására hozza a n. é. közönségnek, hogy Nagykőrösön, VI. ker. 145 sz. alatt Kovács Imre kéményseprő szomszédságában fehérnemű varrást igen mérsékelt áron elvállal. WEISZ Központi szállodája JENŐ Nagykőrösön. A m. k. u. e. tagja. SZÁLLODA KÁVÉHÁZ ÉTTEREM Ugy a kávéház, mint az étterem fill. és szobák teljesen újonnan renováltattak. A kereskedelmi utazók kedvelt találkozási helye. Pontos és figyelmes fill. kiszolgálás. Villanyvilágítás. Minden vonatnál társaskocsi. Minden időben frissen csapolt Dréher Korona sör és tiszta nagykőrösi fajborok. Uj! legszenzációsabb találmánya az amerikai lopás ellen biztosított villamos szerkezettel ellátott aczél kazetta, mely a tolvajt ugy árulja el. hogy hozzáérintés után azonnal kelepel. Értéktárgyak, pénzek és okmányok tartására a legjobb! Mindenütt használható! Megrendelhető a Magyar Vipera" Vállalatnál Budapest, IV. ker. Deák Ferencz u. 17. vagy az Ingatlanforgalmi" Irodában Nagykőrösön, IV. ker. Széchenyi-tér 78 sz. (gabonapiacz,) ahol is az értékdoboz minden vételkötelezettség nélkül meg is tekinthető és felőle felvilágosítást adnak.

9 12-ik szám. 9-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 1-ső évfolyam. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy vendéglő és kávéházamat Nagykőrösön, VI. ker. 47. sz. alatt megnyitottam, ahol is jó magyar ételek és tiszta, jókezelésű italok lesznek kiszolgálva. Ajánlom nyári kerthelyiségemet, hol kényelmes kuglizó pálya van. VILLANYVILÁGÍTÁS! Olcsó és jó étkezés! Kitűnő nagykörösi borok! Dréherféle üveges és csapos-sör poharanként 16 fillér. Minden tekintetben arra törekszem, hogy b. látogatóim teljes megelégedését kiérdemeljem. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását, vagyok teljes tisztelettel Sántha Lajos, vendéglős. Ugyanitt egy jókarhan levő biliárd-asztal eladó. Sánta József VI. ker. Kecskeméti-utcza 151. sz. a. a polgári leányiskolával szemben kristály mosodát nyitott, ahol mindenféle fehérneműek tisztítását a legjutányosabban a legszebb kivitelben elválalja. Ugyanott egy tanulóleány felvétetik. Peronospóra ellen legjobb és legbiztosabb szer a valódi szabadalmazott Brixeni.Kristály-Azurin" 5 perez alatt feloldódik. Szagtalan pormentesitő olaj irodák, iskolák, üzlethelyiségek stb. részére. Kapható KÓHN F." Péter vas- és festékkereskedésében. C Z I P É S Z S Z A B Á S Z AT elsőrangú kiképzéséhez egyedül legalkalmasabb szabászati szakkönyv, Patyi Józseíczipész-szakiskolájában kapható Czeeléden.! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy vendéglőmet Kecskemét, VI. tized 52. sz., Csongrádi-uton megnyitottam, ahol jó tiszamenti borokat és jó ételeket olcsón szolgálok ki. A n. é. közönség becses pártfogását kérem. BODNÁR Tisztelettel BESSE KÁLMÁN vendéglős. JÓZSEFNÉ nagykőrösi lakostiő tiszt, tudatja a n. é. közönséggel, hogy mosó- és vasaló-intézetét Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy nálam az itt felsorolt árúk a legolcsóbban szerezhetők be: I. rendű hófehér mész, Beocsini-féle román és portland czement, aszfalt elszigetelő lemez, stukatornád-fonat, faszén. Továbbá tiszta, nem kevert, sajaí készitményű házi szappan s 130 fokos szappanfőző-szóda kizárólag csak nálam kapható. Tisztelettel az I. ker. 65. szám, Mandel-íéle ház mellett megnyitotta Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy s mindenféle fehérneműk tisztítását jutányos árban elfogadja. Hirdetmény. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy vendéglőmet Kecskeméten III. tized, Széchenyi-tér 5. sz., a gyűmölcs- >iacz mellett megnyitottam, ahol is mindenféle jó kezelésű ilokat és jó magyar ételeket igen jutányosán szolgálok Egyben vidéki egyéneknek kérdezősködés utján báriféle útbaigazítással szívesen szolgálok. ház. Tisztelettel K0MLÓSI ISTVÁN vendéglős. Kesckemét. A X. ker sz. ujonnan épült kaszárnya mellett lévő 10 évi adómentes ház, mely áll 3 egymásba nyilló szoba, konyha, istáló, az udvaron jó ivókút s több mellékhelyiségekkel 215 O-öl, vagy 388 O-öl területtel is örök áron eladó. Ugyanott egy 207 O-öl és egy 202 O-öl területű házhely is eladó. Hasznos mulattató Lányok lapja legjobb, legolcsóbb és légrégibb serdülő leányok legjobb gyermek lap 39. év- szórakoztató olvasmánya. folyam. Gyönyörű képek Melléklete a Hogyan mehetsz kitünő versek és elbeszélések. előre" cz. mű. Minden előfizető két diszes könyvet kap ajándékba Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest VIII. k. Mária u. 42!. Első nagykőrösi kocsilámpa raktár. kocsilámpa raktárt nyitottam, ahol is a legkényesebb Ízlésnek is megfelelőleg dús választékban tartok lámpákat. 10 koronától feljebb. Egyszersmind elválalok egész uj kocsik készítését, ujra fényezés és nyergezését. valamint épületmunkák mázolását, czimfestés stb. minden e szakmába vágó munkákat a legizlésesebben és legjutányosabban készítek. Kérve a n. é. közönség becses pártfogását tisztelettel Villanyvilágítást vállalat. Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy villany világítási berendezéseket rendkívül olcsó árban és a legjobb anyagból készítek. KÖLTSÉGVETÉSEKET kívánatra ingyen készítek. Üzletem a csirkepiacztéren Benedek Adolf ur házában van. Értekezni lehet Révész Lajos üveg-kereskedönél is. Szente (IV. ker sz.) László Tisztelettel Kellermann Bernát elektrotechnikus

10 1-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye 10-ik oldal. 12-ik szám. VILLANYERŐRE BERENDEZETT O O S MODERN GÉPEKKEL FELSZERELT O o HENTES- ÉS KOLBÁSZÁRU GY Árjegyzék ingyen és bérmentve. :: 1 kgr. körösi füstölt kolbász 1 nyári szalámi. 1 n parizer. 100 pár tormásvirsli. 100 bécsi 100 drb. szafaládé 1 korona 50 fillér Árjegyzék ingyen és bérmentve. :: IFJ. VÁRADI PÁL O O H E N T E S M E S T E R N A G Y K Ő R Ö S Ö N. O Szabadalmazott biztonsági fülbevaló zár feltalálója. Jó mulattató egy nálam vásárolt Pathé'-féle gramofon. Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét felhívni, hogy a a legújabb modell szerinti kivitelben egyedül nálam kaphatók. Elvállalok mindennemű kerékpárjavitást, minden kerékpár alkatrész nálam a legjutányosabban kapható. Árjegyzék ingyen. Egyúttal a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlom Óra- és ékszerraktáramat mehet dúsan felszerelve mai kor igénveinek megfelelve, folytonosan a divatnak megfelelő legfinomabb művésziesen kidolgozott órákkal és ékszerekkcl gyarapítók. Nagy raktárt tartok kiváló tinóm szemüvegekből és orrcsiptetőkből s ezeknek, valamint minden e szakmába vágó dolognak javítását elvállalom, jótállás mellett gyorsan eszközlöm. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri, kiváló tisztelettel W E I S Z L A J O S órás és ékszerész. Nálam vásárolt karika gyűrűket ingyen vésem. Villanycsengő és házi telefon felszerelést és javítást elfogadok Révész József férfi ruha- és női divatkereskedése :: Nagykőrösön. (A Vladár-féle gőzmalommal szemben.) Szíves tudomására hozom a m. t. vásárló közönségnek, hogy a legújabb tavaszi újdonságaim megérkeztek úgy férfi ruhákban, mint női és gyermek kabátokban. Ajánlom továbbá a legjobb hírnévnek örvendő női, uri és magyar szabóságomat, ahol 3 napon belül mérték után úgy angol, mint finom kamgar szövetekből öltönyök 27 kor.-tól feljebb készülnek. 5 éven alulinak 3 4 kor., 5 éven Gyermek ruhák felülinek 5 koronától feljebb. Felhívom a n. é. gazdaközönség figyelmet a leggondosabb szabással és a legjobb kivitelben melyek 6 forinttól készült mindennemű magyar ruháimra, feljebb kaphatók. Felkérem tehát a t. közönséget, hogy üzletemet minden vételkötelezettség nélkül is felkeresni szíveskedjék, ha szükségleteit olcsón akarja beszerezni. Kobrák szipők egyedüli árusítása. Divatczikkek nagy választékban.

11 I-sö évfolyam. Nagykörös és Vidéke Hirdetési Közlönye. 12-ik oldal. 11-ik szám. Olcsó árak! K E R T É S Z Q y U L f l férii- és nöi divatárúházában (Piacz-tér, saját ház) kaphatók a legszebb férfi kalapok, a legjobbminöségü czipök és fehérnemüek, ruhadíszekben újdonságok, valamint mindennemű szabókellékek. Börvásznak asztalterítőnek, úgyszintén szatler munkákra nagy választékban. Linóleum, padlóra szép mintákban Szolid kiszolgálás! cserépkályhák kandallók és takaréktíízhelyek mindenféle divatos színben és nagyságban. L'j épületek kályha berendezését elvállalom. Kitűnőnek bizonyult koksz fűtésre vasbetétü cserépkályháimat ajánlom, melyek gyorsan és tartósan melegítenek. Kályháim erős tartásáért és kitűnő használhatóságáért a legmesszebbmenő jótállást vállalok, miket úgy helyben, mint vidéken a legjutánvosabb árban rendezek be. Becses megrendelést kérve vagyok teljes tisztelettel t L K y J A T7 0 5 cserépkályha készítő Nagykörösön, X. ker. 47 sz. lllll'l.,, csóbb árak mellett a legmodernebb bútorok kaphatók. Raktáron tartok: dió. szil és tölgyfa saját színnel készült háló, ebédlő és szalon berendezéseket, egyszerűbb matt és félmatt szekrényeket, plüss és bőr úiványokal setét és világos színekben, nád. fa, po-! lituros és bőrrel bevont székeket, függönytartókat. I gyermek vaságyakat, kihúzható cselédágyakat, asztalokat, fakanapélyokat a legolcsóbb árak mellett. El- ; vállalok mintaszerinti bútorok elkészítését bármely! kivitelben. An.é. közönség b. pártfogását kéri tisztelettel > IFJ. SIMA JÁNOS, 7)) asztalos es butorraktáros Nagykőrös, I ker. 152 sz. Csirkepiacztér. HADOHERMANN sirköraktára NAGYKÖRÖSÖN, KBMOS2D GBG^ Bfi^ CrSMEHlE OP Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kóhn Illés úr gg sis-körakfárát átvettem s azt megnagyobbítva saját czégem alatt tovább vezetem. A midőn a n. é. közönség b. figyelmét felhívom ez uj vállalaton'ra, egyszersmind tisztelettel értesítem, hogy a bel- és külföldi márvány, svéd gránit és sienit SÍREMLÉKÜK oly dús raktárát rendeztem be. hogy teljesen feleslegessé válik a vidékről való hozatal s az ezzel járó tetemes kiadás. A temetőben levő sírkövek utanvésését és aranyozását jutányos árban elvállalom. ü A n. é. közönség b. pártfogását kérve tisztelettel RADÓ HERMANN. Rajzok és költségvetések díjtalanul. a legszebb és ^ í r A m I á 1/ A1/ legolcsóbb ki- 11 Cl 111CÍVCÍ\C I vitelben szállít RÓTHFELD EGNÁCZ sirkőgyáros. Kecskemét, Rákóczi-űt. FISCHEF; IGT7ÁCZ nagykőrösi kereskedő tiszt, tudatja a t. cz. közönséggel, hogy fűszer-üzietét és korcsmai helyiségét az 1. ker. 85. szám alatt, Mandel-féle saját házában megnyitotta, ahol is úgy fűszer-áruk. mint teljesen jókezelésii italokat olcsón kiszolgál. Egyben mindenféle tüzíanyagot árusít. SSÉrtesités. Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tartok 130 fokos legjobb minőségű szappanfőző szódát, I-ső rendű hófehér és ll-od rendű sárga mosószappanokat. szappannak való szin és nvers fagvgvút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felsúrolt czikkek nálam a legjutányosabban és lelkiismeretes kiméréssel kaphatók. Egyben elfogadok bárminemű szappannak való zsiradékot becserélve száraz szappanért csekély ráfizetéssel. Kérve a n. é. közönség b. pártfogását özv. Kapus Andrásné, szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám.

12 1-ső évfolyam. Nagykőrös és Vidéke Hirdetési Közlöny e. 12-ik oldal. 12-ik szám. Alulírott helybeli táncztanitó mély tisztelettel bátorkodom t. Czimed b. tudomására hozni, hogy az évben végződő téli tanfolyam befelyezése után ; a felnőttek részére este 7 9 óráig a városi szállodában, az iskolai növ. részére pedig az isk. évet követő szünidőben délután óráig saját házamnál VI. ker. 94. sz. alatt, tehát minden évben kétszer egy-egy uj táncztanfolyamot nyitok. Ugyanezért kérem, méltóztassék gyermekeiket ezen következő tanfolyamokra beíratni, hol minden tehetségemmel oda törekszem, hogy tanítványaim a legszigorúbb fegyelem mellett a legmodernebb tánczokban teljes kiképzést nyerjenek. Táncziskolámban az illem- és rendtartásra különös gond fordittatik, valamint az egyenes testtartásra is. Mindegyik táncztanfolyamon a szokásos régebbi tánczokon kivül tanitom a Genrtri-Boston"-t, egyesek részére lakásomon vagy a t. tánczkedvelök lakásán. Minden két hétben, egész éven keresztül csütörtökön tánczkoszorut (nagyzenét) tartok, tánczgyakorlás czéljából. A m. t. szülök, gyámok és a n. é. közönség szíves pártfogását kérve továbbra is, maradtam kiváló tisztelettel: KMETYKÓ ANDOR, okl. táncztanitó, Nagykörösön. Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a kőműves és ácsmesteri vizsgákat a legjobb sikerrel letéve elvállalok bármiféle épitési munkákat. Uj épületek teljes elkészítését, kisebb nagyobb átalakításokat, szakszerűen a legújabb épitési mód szerint készítek teljes felelőséggel. Terveket, költségvetéseket, épitési kötelezettség nélkül igen jutányos áron. A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, levelezőlapon való szíves megkeresésre is bármikor rendelkezésre állok Karai István, Legfinomabb nyers és pörkölt kávék. Asztalosok legolcsóbb festék bevásárlási helye. Fűszerkereskedését ajánlja a Csirke-piacz és Kossulh (Vasút) NAGY utca JÁNOS sarkán Lajos fűszerkereskedő. Elsőrendű árúk. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. Egy ügyes fiu tanulónak fizetéssel felvétetik. Különlegesség legfinomabb kínai és orosz teákban. Fehér Samu kész férii-ruha üzlete és szabó ipartelepe Nagykőrösön a Postapalotában. Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő kész férii-ruha üzletét, ahol a legegyszerűbbtől a legkényesebb ízlésnek megfelelő ruhákat a legolcsóbb árak mellett szerezhetni be. Különösen figyelemre méltó mérték utáni szabósága, ahol a legjutányosabb árban megrendelhető mindennemű férfi ruha. A nagyérdemű gazdaközönség b. figyelmét felhívja :: nagy magyar szabóságára a hol a legfinomabb szövetekből készített mindennemű magyar ruhák mesés olcsó :: áron kaphatók. :: Cigaretta hüvely nagy választékban. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint atyám szíjgyártó üzletet átvettem, és én az eddigi árakhoz képest minden e szakmába vágó czikkeket, úgymint: lószerszámok és javítások, ostor, ostornyelek, gyapjú-izzasztók, kulcsok és csatneműek fekete vagy sárga rézből ezentül gyári árban kaphatók ; úgyszintén lőszerszám-festék és finomkenőolaj legjutányosabb árban kapható. A nagyérdemű közönség becses pártfogását teljes tisztelettel lfj. LIBASY szíjgyártó-iparos, kéri LAJOS Nagykőrösön, a rom. kath. templom átellenében. Páratlan 8 Páratlan! ROBUR hordótapasz a maga nemében utolérhetetlen. R O B U R az egyedüli szer. mellyel megakadályozhatjuk, hogy repedt vagy hibás hordóból a folyadék kiszivárogjon. R O B U R minden szőlősgazdára, pálinka valamint bortermelőre nézve nélkülözhetetlen. Számos dicsérő levél. Nagy doboz ára utánvéttel 8 kor. Egyedüli és kizárólagos raktár BERGER ÁRMIN BUDAPEST, V. Fürdő-utcza 10. Nyomatott Bazsó Kálmán könyvnyomdájában Nagykörösön

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő:

Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, MEGJELENIK MINDEN. Felelős szerkesztő: és Vidéke 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 15. 7-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 27. 9-ik szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak küldendők. HIRDETÉSI

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság.

Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. Kiadótulajdonos : A Nagykőrösi Újság vállalat Betétimint. Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. június 22. 17-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. junius 8. 15-ik szám. Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. lova mindennemű

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. májús 11. 11 -ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE. A Nagykőrösi Ujságvállalat Betéti- Társaság. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. július 13. 20-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: Nagykőrösön Széchenyi-tér BAZSÓ

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HETEN. Felelős szerkesztő: BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 8. 6-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési h I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. szeptember 7. 28-ik szám. Gazdasági, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű hirdetések s ugy az előfizetési mint a hirdetési dijak

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek I. évfolyam, Nagykőrös, 1911. november 16. 38-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti I. évfolyam. Nagykőrös. 1911. junius 29. 18-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági. ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. deczember 28. 44-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajcnő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. MEGJELENIK MINDEN

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Felelős szerkesztő : BAZSÓ KÁLMÁN.

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Felelős szerkesztő : BAZSÓ KÁLMÁN. 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. májús 4. 10-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykörösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek 1. évfolyam. Nagykőrös, 1911. november 9. 37-ik szám. Kis vétkeink az egészség ellen. A drezdai kiállitás egy szögletéből. Irta GELLÉRI MÓR. A drezdai egészségügyi kiállitás fő jellemvonása, hogy a laikus

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

A gazdasági népoktatásról.

A gazdasági népoktatásról. II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. január 18. 3-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és Szerkesztőség: Nagykőrös, X. ker. 186 sz. Felelős szerkesztő

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN A

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő :

HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztő : I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. április 1. 5-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi és közérdekű hirdetési lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér 78. sz. Hova mindennemű

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester Dömsöd Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének Ügyiratsz.: 50/SZM/2013 Tárgy: Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft Paks Város Jegyzője Paks, Dózsa Gy.u.55-61 Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft tölti ki! a mai A napon bevallás átvettem. 1 pld-át Megállapított Bevallott forg.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben