Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó és Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeire is. II. fejezet Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, aki, illetve akinek a gondozó családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét. (2) A családban az egy főre jutó jövedelem számítására a Gyvt. 19. (4) bekezdésének szabályai irányadóak figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 66. -ára is.

2 (3) Elsősorban a Gyvt. 21. (2) bekezdésében körülírt személyek, illetve családok részesíthetők rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 3. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a költségvetés keretein belül egyszeri vagy időszakos vissza nem térítendő készpénz, illetve természetbeni ellátás formájában nyújtható. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszer ellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 4. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás minimális mértéke alkalmanként nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum összegének 10 %-a. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke évente gyermekenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. (3) Évente ugyanazon család - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímén - legfeljebb a nyugdíjminimum négyszeresének megfelelő mértékű összegben részesülhet. (4) 30 napon belül ugyanazon család részére az igénylő személyétől függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legfeljebb egy alkalommal állapítható meg. 5. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket - a jelen rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon - a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani. (2) A kérelemről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételére - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kiskorú törvényes képviselője jogosult. (4) Amennyiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a várandós anya gyermekének megtartását, illetve a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokat segíti, úgy e támogatás felvételére -nagykorúsága eseténa várandós anya jogosult. III. fejezet A mosható nadrágpelenka használatának támogatása 6. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás megállapításával elő kívánja segíteni a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. -ában meghatározott környezetvédelmi alapelvek teljesülését, valamint hozzá kíván járulni a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek csökkentéséhez. A támogatás fajtája 7. Az Önkormányzat az Európai Unió területén gyártott mosható nadrágpelenka beszerzési költségeinek csökkentéséhez egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt. 2

3 A támogatásban részesíthetők köre 8. (1) Az Önkormányzat azokat a gyermekeket támogatja: a) akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző a Gyvt. 19. (2) bekezdése alapján megállapította, b) akik részére Terézváros polgármestere jelen rendelet alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg, c) akik nagycsaládban élnek, d) akiknek tartós betegségét megállapították, e) akiknek orvosilag javasolt a mosható nadrágpelenka használata (különösen atopiás dermatitiszben szenvedő gyermek). A támogatás mértéke 9. (1) Az Önkormányzat az évi költségvetési rendeletben meghatározott nagyságú anyagi keret terhére gyermekenként a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy alkalommal nyújt támogatást. (2) A 8. (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt gyermek esetében a támogatás háromévenként ismételten megállapítható mindaddig, amíg a nadrágpelenka használatára szükség van. 10. (1) A támogatás mértéke: a) a 8. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a pelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100 %-a, de maximum Ft, b) a 8. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a beszerzési ár 80 %-a, de maximum Ft, c) a 8. (1) bekezdés c), d) és e) pontjában foglalt esetekben a beszerzési ár 65 %-a, de maximum Ft, (2) A támogatás összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani. A támogatás igénybevétele 11. (1) A támogatás iránti kérelmet - a jelen rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon - Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát, b) a kérelmező nevére kiállított, a pelenka vásárlását igazoló számlát, c) a 8. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló igazolást, d) a 8. (1) bekezdés e) pontja alapján igényelt támogatás esetében az orvosi javaslatot. (3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő egy éven belül lehet benyújtani. A 9. (2) bekezdésben meghatározott szükség esetén az első igénylést követően háromévenként ismételten benyújtható a kérelem. (4) A kérelemről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (5) A támogatás felvételére a gyermek törvényes képviselője jogosult. 3

4 IV. fejezet Értelmező rendelkezések 12. E rendelet alkalmazásában a) gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) 12. -a szerinti kiskorú, b) tartós betegség: a Gyvt. 5. p) pontjában meghatározott kórforma, c) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó, a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók, d) nagycsalád: három vagy több gyermeket nevelő család. V. fejezet Záró rendelkezések 13. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) A hatályba lépéssel egyidejűleg a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendeletnek a polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazó 4. melléklete kiegészül a következő ponttal: 65. Dönt a mosható nadrágpelenkák használatának támogatása iránti kérelmekről. (3) A hatályba lépéssel egyidejűleg a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2006. (I. 30.) rendelet, valamint az azt módosító 45/2007. (XII. 22.) rendelet hatályát veszti. Budapest, október 22. Verók István polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 4

5 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem és nyilatkozat 1. melléklet Személyi adatok: 1. A támogatást kérő neve: lakcíme: tartózkodási helye: születési helye, ideje: anyja neve: telefonszáma: (ezt az adatot nem kötelező közölni) 2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: házastársa, élettársa Név Születési hely, idő Anyja neve egyéb felnőtt (akinek az eltartásáról gondoskodik) gyermekei * * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermek. Közös háztartásban levőnek kell feltüntetni az átmeneti vagy tartós nevelésben lévő, valamint utógondozási ellátásban részesülő gyermeket is, függetlenül elhelyezési helyétől.

6 2 Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások ( különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb. ) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb ( különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb. ) 9. Összes jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme 9-( ) 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj öszszege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó

7 3 4. A kérelmező és a 3. pontban megjelölt személyek TAJ száma a b c d e f g h i j k Név TAJ szám A kérelem rövid indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: a támogatást kérő aláírása

8 4 Tájékoztató a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésével kapcsolatos tudnivalókról 1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet benyújthatja: - szülő - más törvényes képviselő 2. A kérelem benyújtható a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán és ügyfélszolgálatán. 3. A kérelemhez mellékelni kell: - a nagykorú családtagok jövedelemigazolását, nyugdíj szelvényét; - a GYED, GYES, gyermektartásdíjat igazoló postai szelvényt, vagy ezt bizonyító egyéb igazolást; - munkanélküliek esetén a járadék folyósítási szelvényt, amennyiben járadékra nem jogosult a Munkaügyi Központ igazolását, hogy munkanélküli.; - havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni, - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról ( középés felsőfokú intézmények esetén ); - a tartósan beteg ill. fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó igazolást. 4. Az egy főre eső jövedelem számításakor az egy háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni: - szülőt, szülő házastársát, élettársát; - a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, - a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, - a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket, - a szülő, vagy házastársa által eltartott rokont. 5. A kérelemben szereplő személyek TAJ számát a 3. oldal 4. pontjában fel kell tüntetni.

9 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: melléklet Mosható nadrágpelenka használatának támogatása iránti kérelem és nyilatkozat 1. Személyi adatok: A támogatást kérő neve:... lakóhelye:... tartózkodási helye:... születési helye, ideje:... anyja neve:... telefonszáma 1 : A támogatás jogcíme (kérjük a választ aláhúzással jelölni): - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, - a gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, - nagycsaládban élők (három vagy több gyermeket nevelő család), - a gyermek tartósan beteg, - a mosható nadrágpelenka használatát a gyermek számára orvos javasolta (különösen: atopiás dermatitiszben szenvedő gyermek), 3. Korábban nyújtott-e be kérelmet? (Válaszát kérjük aláhúzással jelölni) - nem, - igen,... nevű gyermekemre. 4. A kérelem/nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A kérelem/nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: 1 Az adat közlése nem kötelező.

10 Szülő/törvényes képviselő Gyermekei 2 Név Születési hely, idő Anyja neve A szülő házastársa, élettársa Más közeli hozzátartozó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem/nyilatkozat-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt.: a támogatást kérő aláírása 2 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.) 12. -a szerinti kiskorú.

11 Tájékoztató A mosható nadrágpelenka használatának támogatása iránti kérelemmel kapcsolatos tudnivalók 1. A támogatás iránti kérelmet benyújthatja: - a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, akinek a nevére a pelenka vásárlását igazoló számlát kiállították. 2. A kérelem benyújtható Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán, illetve Ügyfélszolgálatán. 3. A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő egy éven belül lehet benyújtani. Tartósan beteg gyermek esetén, illetve azon gyermeknél, aki számára a mosható nadrágpelenka használatát orvos javasolta (különösen: atopiás dermatitiszben szenvedő gyermek) ezt követően a szükségesség függvényében - háromévenként ismételten benyújtható a kérelem. 4. A támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható. Tartósan beteg gyermek esetén, illetve azon gyermeknél, aki számára a mosható nadrágpelenka használatát orvos javasolta a támogatás háromévenként ismételten megállapítható mindaddig, amíg a nadrágpelenka használatára szükség van. 5. A kérelemhez csatolni kell: - a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát, - a kérelmező nevére kiállított, a pelenka vásárlását igazoló számlát, - tartósan beteg gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló igazolást, - azon gyermek esetében, aki számára a mosható nadrágpelenka használatát orvos javasolta, az orvosi javaslatot, - ugyanazon gyermek vonatkozásában benyújtott második és további kérelmek esetén a pelenka további használatának szükségességét igazoló orvosi javaslatot. 6. A támogatás felvételére a gyermek törvényes képviselője jogosult.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben