BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ"

Átírás

1 BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával.

2 Bevezető A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 1. A gazdasági program célkitűzései A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat. Bátonyterenye Város Önkormányzatának gazdasági programja nem takarékossági terv, hanem a város feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Olyan program, melynek célja, hogy Bátonyterenye fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, de inkább javítható legyen. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek a forrásteremtő partneri együttműködésben megvalósulók. Különösen értékesnek tekintjük azokat a programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre. A gazdasági program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a város fenntartható fejlődését segítik elő. A város fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a személyes boldogulásra is esélyt adó, a Bátonyterenyén élők komfortérzetét javító identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak. A város nagymértékben számít a térség civil szervezeteire, és a jövőben erősebb párbeszéd formájában kívánja a civil szervezeteket bevonni. Ennek fókusza a társadalmi problémák feltárása és megoldása érdekében közösen kialakított stratégia. A valódi lakóközösséghez ki kell, hogy alakuljon egy olyan magasabb szintű összetartó erő, amely képes a különböző csoportokat a közös célok érdekében felsorakoztatni. A téma kapcsolódik az élhető város célterülethez. A város törekszik továbbá a térség vállalkozásaival is partnerségi viszonyt kialakítani. Ennek elsődleges célja természetesen a munkahelyteremtés, de közös akár duális - képzési programok elindítása, tudatosan alakított ipari tevékenységek letelepítése, helyi termék védelme stb. mind a város, mind a betelepült/betelepülő vállalkozások számára kölcsönös előnyöket hozhatnak. 1

3 A gazdasági program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. Azt szeretnénk, hogy a gazdasági program eredményes végrehajtásával Bátonyterenye olyan város legyen: amire az itt lakók úgy tekintenek, hogy ez az otthonuk és jó gazda szemlélettel hajlandók tenni érte és hajlandók is vigyázni rá, ahová a fiatalok tanulmányaik befejezése után visszatérnek, ahol érték a munka, ahol nyugalomban és biztonságban élnek a nyugdíjasok, ahol a környezetvédelem, a természeti és épített környezet megóvása alapérték, ahol a gazdasági vállalkozások nyereségesen, munkahelyet megtartva és bővítve működnek, a városlakók jövedelemteremtő képességét javítják, ahol a helyi közigazgatás ügyfélközpontú, problémamegoldó. 2. A gazdasági program feladatai 2.1. A város gazdasági helyzete Vagyoni helyzet A Városi Önkormányzat december 31-i könyvviteli mérlege szerint 8,4 milliárd Ft vagyonnal rendelkezik, amelyből a befektetett eszközök (pl. ingatlanok, részesedések) 7,7 milliárd Ft-ot tesznek ki. A december 31-i ingatlanvagyon kataszter szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bruttó értéke 9,6 milliárd Ft, amelynek szerkezetét, könyv szerinti nettó értékét az alábbi táblázat mutatja: Ezer Ft-ban Megnevezés Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (O-ás számlaosztályban nyilvántartva) Ingatlan db száma Könyv szerinti bruttó értéke Könyv szerinti nettó értéke 715 db db db TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN: 766 db Egyéb üzleti vagyon (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) 704 db ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN: 704 db

4 INGATLANVAGYON ÖSSZESEN: db A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok a közutak, közterületek, játszóterek, vizek, csapadékvíz-elvezető árokrendszer, temetőingatlanok. Korlátozottan forgalomképesek a közfeladat ellátását szolgáló hivatali, intézményi épületek (iskolák, óvodák, egészségügyi, szociális, művelődési célt szolgáló ingatlanok, vagyonkezelésbe adott köznevelési célt szolgáló ingatlanok), az üzemeltetésre átadott ivóvíz- és szennyvíz közművagyon, a forgalomképes vagyoni körbe tartoznak a lakások, üzlethelyiségek, sport- és szabadidős létesítmények, építési telkek, a mezőgazdasági célt szolgáló földterületek egyéb művelés alól kivett telkek, földterületek, garázs altalajok stb. A jelentős számú bel-és külterületi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokra jellemző, hogy elszórtan helyezkednek el, apró területnagyságot képviselnek, ezért összevonásukra, egyesítésükre nincs lehetőség. A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a törzsvagyon aránya (92 %) a forgalomképes vagyonhoz (8 %) képest. Az önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok száma 209 db. A lakásállomány összetételét tekintve a lakások 76 %-a komfortos, 7 %-a összkomfortos, 17 %-a fél, illetve komfort nélküli. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek (üzlethelyiség, raktár, garázs) száma 19 db. Ebből bérbeadással, egyéb módon hasznosított 14 db, üres a pinceklub, illetve az Ózdi úton 4 db helyiségünk. Bérbeadással hasznosított további épületeink: a volt 3. sz. Általános Iskola, a BÁTONYREHAB Nonprofit Kft. Tarjáni úti épülete, és a Molnár S. úti gyógyszertár. Közfeladat ellátása érdekében ingyenes használatban 13 db ingatlanunk/helyiségünk van. A vagyontárgyak kezelését a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási NKft., a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai, illetve külön megállapodások alapján a kistérségi társulás, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a helyi sport és egyéb egyesületek végzik. A feladatellátása során a kezelőknek kell gondoskodni a vagyon rendeltetésszerű használatáról, tervszerű karbantartásáról. A gazdasági társaságokban meglévő részesedések állománya 194,2 millió Ft. Az önkormányzat: - három társaságnak, a BÁTONYREHAB Nonprofit Kft-nek és a Tanuszoda Nonprofit Kft-nek és a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft-nek 100 %-os tulajdonosa 141,5 millió Ft üzletrész értékkel; - két társaságban a BÁVÜ Nonprofit Kft-ben, és Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft-ben meghatározó (89,57 % és 82,3 %) tulajdonos 50,7 millió Ft vagyoni értékkel; - négy társaságban (RÉGIÓ FINANSZ, KRF, Heves Megyei Vízmű Zrt,. Forrás Nyrt.) kisebbségi részesedése van (0,1 % - 0,003 % között) összesen 2 millió Ft értékkel Költségvetés helyzete A kormányzat gazdaságpolitikájában prioritást élvez a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat kihasználva minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a város saját bevételeiből ezek fenntartására ne vagy csak minimális mértékben kelljen költeni. 3

5 Javította Bátonyterenye Város lehetőségeit, hogy a kistérségi körzetközpont mellett Pásztó és Salgótarján mellett járásközpontként meghatározó szerepet tölt be, közigazgatásban, oktatásban, egészségügyben, kultúrában és sportban egyaránt. Bátonyterenye Város Önkormányzatának költségvetési helyzetét, gazdálkodásának jövőjét alapvetően a 2013-as évben hozott intézkedések és központi döntések hatásainak érvényesülései határozták meg. A évi költségvetés tervezése során a hatályba lépő új önkormányzati törvény rendelkezései meghatározzák a 2013-as évet, és az azt követő önkormányzati költségvetési tervezést. Alapvető változás az, hogy működési hiány nem tervezhető. A követő évek költségvetéseit meghatározta az eltelt időszak alatt ideérkező közel 800 Millió Ft-os állami segítség, valamint azon kormányzati elképzelés, hogy az önkormányzati szektor adósságállománya konszolidálásra kerüljön. Segítette az elkövetkező évek tervezését az iskolák állami fenntartásba vétele, és a járási rendszer bevezetése. Ez mind a vállalt feladatok, mind finanszírozás tekintetében kedvező hatással voltak. Az adósságkonszolidáció kapcsán a 70 %-os mérték 728 Millió Ft hitelkiváltást jelentett önkormányzatunk számára. Több, korábban meghozott intézkedés is most éreztetette hatását (nem kell a vízi közmű társulat felé hitelkamatot fizetni, a 900 Millió Ft-os hitel visszafizetésre került). Az előző ciklusban elkezdett beruházások befejeződtek, a támogatás előfinanszírozására felvett hitelek kiegyenlítésre kerültek, így jelentős kamat nem terhelte a költségvetést. A évben végrehajtott hivatali szerkezetátalakítás is befolyással bírt, illetve ne feledkezzünk meg a külső szakértők és a számlavezető bank elvárásának megfelelve bevezetett magánszemélyek kommunális adójáról, amely 33 Millió Ft összegben jelent segítséget a költségvetési években. A évi költségvetés elkészítése a és évi költségvetést követően két alapvető gondolatmenet köré épült: - az intézményi hálózat zavartalan üzemeltetése, a működőképesség megőrzése, - fejlődő gazdaság, gondoskodó város szerepének erősítése. Az elkészített költségvetési javaslat EFt bevételt és EFt kiadást tartalmaz, eredményeképpen a működési hiánnyal nem számolunk. Összességében megállapíthatjuk, hogy a évi költségvetésben az önkormányzati feladatellátás megfelelő színvonala biztosított. Az intézményi működés és a kapcsolódó önkormányzati feladatellátás nem kerül veszélybe. A foglalkoztatás kiemelt szerepet kap az előttünk álló évben is, hiszen az erre a célra ideérkező pénzeszköz a költségvetésünk 24,8 %- át teszi ki. A városfenntartás működési kiadásai a START mintaprogram mellett biztosítják az elmúlt évben megkezdett játszótér karbantartási, fejlesztési, a járda és út kialakítási programok folytatását, növelve a lakosság komfortérzetét. Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükségesnek tartott intézkedések: Törekedni kell a sajátos működési bevételeinek növelésére. Olyan helyi adórendszert kell kialakítani, ami megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze a saját forrás növelésének. 4

6 A támogatási rendszerben rejlő lehetőségeket hatékonyabban kell kihasználni a várospolitikai elképzelésekkel összhangban. Elsősorban olyan pályázatokat kell benyújtani, ami a fenntartás során nem jelent újabb működési költségnövekedést. Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők. Optimalizálni kell a működési költségeket a takarékosabb gazdálkodás érdekében. Az energiagazdálkodás teljes körű áttekintésével, pályázati lehetőségek kihasználásával törekedni kell a költségcsökkentő beruházások, felújítások megvalósítására. Arra kell törekedni, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzések lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósuljanak meg. A közmunka és a szociális szövetkezet termelésbe állításával tovább kell csökkenteni az önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket kell teremteni. A korábbi évek fejlesztései nyomán ma már működtetett idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatásainkat nyereségessé, illetve az uszodát kevésbé veszteségessé kell tenni Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések, pályázatok Az elmúlt években az önkormányzat pályázat keretében valósított meg beruházásokat, elsősorban az önkormányzat tulajdonában álló, az intézményi elhelyezésre szolgáló épületek felújítása terén. 1. Egészségház Az egészségház projekt évben kezdődött, fizikai megvalósulása 2012-ben lezárult. A beruházáshoz 75 %-os támogatottság társult. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, de sajnos a teljes támogatási bevétel még nem érkezett meg, mivel a pénzügyi zárás nem történt meg. Ezen beruházás keretében egy üzleti célra alkalmas helyiség került kialakításra, melynek hasznosítása bérbeadás útján valósul meg. Jelenleg gyógyszertárként működik. 2. Komplex környezetvédelmi vízügyi és turisztikai fejlesztés Maconkán A projekt fizikai megvalósulása 2012-ben lezárult, a pénzügyi zárás még itt sem történt meg. A beruházáshoz 75 %-os támogatottság társult. A teljes támogatási bevétel még nem folyt be. A létesítmény üzembe helyezése, így állományba vétele sem történt meg az üzemeltetési engedély hiányában. 3. Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztése A projekt fizikai megvalósulása 2013-ban szintén lezárult, melynek keretében megvalósult az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár korszerűsítése, továbbá egy tekepálya is kialakításra került. A pénzügyi zárás még itt sem zárult le, várható még támogatási bevétel. 4. Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál A 2013-ban kezdődő projekt- mely 100 %-os támogatottságú - keretében beszerzésre került egy 2 millió Ft értékű szoftver, melynek célja az elavult hivatali iktató program lecserélése volt, amelyet évtől alkalmaz a Polgármesteri Hivatal. 5

7 5. Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén A 70 %-os támogatottságú projekt 2010-ben kezdődött, amely fizikailag 2013-ban valósult meg, a teljes pénzügyi kifizetés csak 2014-ben történt meg, a pénzügyi zárás hiányában a teljes támogatási bevétel még nem folyt be. 6. Egészségesebb jövőt A 2014-ben induló 100 %-os támogatottságú projekt évben zárul le ben felújításra került az Ózdi út 60. szám alatti Egészségfejlesztési Iroda helyiség E Ft értékben, továbbá E Ft értékben irodabútor, egészségügyi eszközök, műszerek kerültek beszerzésre. A évben 3-4 millió Ft összegben várható sportszer és masszázságy beszerzése. 7. A Városháza épületének energetikai fejlesztése A év végén született számunkra pozitív döntés az önkormányzat épületének energetikai célú fejlesztése tárgyú pályázat ügyében. A támogatás intenzitása 86%-os lesz, a beruházás várható összköltsége E Ft, melyhez E Ft önerőt szükséges biztosítani. A pályázat célja volt, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, továbbá támogassa a sziget üzemű, valamint a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek épületek energiafelhasználásához kapcsolódó kiépítését. A beruházás energetikai megtakarítást és költségcsökkenést eredményez. 8. Bátonyterenye területén térfigyelő kamerarendszer kiépítése évben E Ft-ot nyert önkormányzatunk térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, melynek összköltsége E Ft. A fizikai megvalósítása a évben fejeződik be. A beruházás során Bátonyterenyén (Kisterenye és Nagybátony településrészeken) összesen 29 db kamera kerül felszerelésre, melynek célja a közbiztonság javítása Az önkormányzati gazdálkodás fejlesztése A gazdasági program megvalósításának alapvető feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása szorosan összefügg az államháztartással, annak szerves részét képezi. A korábbi években elkezdődött reformintézkedések az államháztartás valamennyi alrendszerét érintik. A gazdasági folyamatok változtak a finanszírozási feltételekkel egyetemben. A feladatok finanszírozása nincs arányban a feladatok ellátásának nagyságával. Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően mind ágazati, mind pedig szakmai átalakítást vont maga mögött. A változás pedig maga után vonja a pénzügyi szabályozást is. Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét szem előtt tartva egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a legfontosabb cél a pénzügyi egyensúly megteremtése, melynek legfontosabb pillérjét a munkahelyteremtés által befolyó vállalkozói adóbevételekre kell kiépíteni. Minden további célt e mögé kell csoportosítani. A pénzügyi egyensúly megteremtésének fontos elemei lehetnek a külső forrásként figyelembe vehető tételek, úgy mint: a város körzetében megvalósuló kormányzati fejlesztések, a területfejlesztési alapok (országos és helyi regionális alapok), Széchenyi 2020 keretében a strukturális alapok, és ezen belül is különösképpen a Területi és Térségfejlesztési Operatív Program (TOP), európai uniós egyéb programok forrásai, 6

8 a gazdasági szereplők ilyen célra mozgósítható forrásai. A stabilitás megteremtésének legfontosabb lépéseit a következők szerint határozzuk meg: Egy új feladat ellátása csak úgy történhessen meg, ha az ehhez szükséges forrás is rendelkezésre áll. Az önkormányzati feladatellátásban nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a saját bevételek, amelyek elsősorban a különböző adókból valósulhatnak meg. Hatékonyabbá kell tenni az adókintlévőségek behajtását. A vagyoni típusú adók bevezetése megerősítheti az önkormányzat gazdálkodási önállóságát. Az önkormányzati szféra versenyképesebbé tételéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat fokozza belső hatékonyságát mind a többletbevételek elérésében, mind pedig ezek felhasználásában. Közszolgáltatások racionálisabb, olcsóbb és jobb minőségű megszervezésére van szükség. El kell érni a működési költségvetés 4-5 százalékpontos csökkentését. Jelen gazdasági helyzetben szükséges a pályázatok szélesebb szakmai fórumon történő előminősítése a meglévő koncepciók, tervek figyelembe vételével. Azokat a pályázatokat kell előtérbe helyezni, melyek a meglévő önkormányzati vagyon megóvását, korszerűsítését illetve energetikai célú fejlesztését szolgálják, és összhangban vannak a hosszabb távú fejlesztési elképzelésekkel, kevés önrész biztosításával járnak, és nem indukálnak működési többletkiadást. A fenntartható városi fejlődés egyik pillére a város energetikai stratégiájának és beavatkozási pontjainak a kialakítása, egy okos vagy élhető város koncepciójának felépítése. Az okos vagy élhetőbb városon olyan települést értünk, amely a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket innovatív módon használja fel, elősegítve ezzel egy jobb, diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet és energia fogyasztás kialakítását. Az intézmények és önkormányzati cégek csak külön döntés alapján vehetik igénybe a pályázati alapokat. Ki kell alakítani egy olyan érdekeltségi rendszert, amely - hivatali és intézményi szinten egyaránt - arra ösztönzi a dolgozókat, hogy az többletbevételek elérésére és a költségmegtakarítások kidolgozására késztet. A központi költségvetési források és a saját bevételek csökkenése miatt a működés egyes területein takarékos, az előző évhez képest csökkenő összegű finanszírozást kell megvalósítani az önkormányzat által ellátandó feladatok felülvizsgálata mellett. Ezen belül külön szükséges elemezni az önként vállalt feladatoknál tervezhető megtakarításokat. 7

9 A városüzemeltetési feladatok végrehajtásánál is érvényesülnie kell a takarékosságnak úgy, hogy a város tisztaságának, kulturáltságának színvonala nem csökkenhet. A gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ. Ennek érdekében ki kell alakítani az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal egységes pénzügyi adat- és ellenőrzési rendszerét. Ki kell építeni az intézményeket és a cégeket is magukba foglaló könyvelési rendszert, összehangolni az általános és speciális igényeket is kielégítő analitikus és főkönyvi könyvelési lehetőségeket Vagyongazdálkodási elképzelések Alapvető célkitűzésünk, hogy az önkormányzati vagyon elsődlegesen a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához nyújtson lehetőséget. A gazdasági program időszakát lehetőség szerint a vagyongyarapítás időszakának tekintjük. A vagyongazdálkodást átgondolt stratégiai elképzeléseken keresztül tartjuk megvalósíthatónak, melyhez eredményes pályázatok is kapcsolhatók. Célunk összességében a helyi közvagyon gyarapítása. A Képviselő-testület 78/2013. (V.29) Öh.sz. határozatával fogadta el Bátonyterenye Város Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. A terv részletesen tartalmazza az önkormányzati vagyongazdálkodás alapelveit, a vagyon gyarapításával, üzemeltetésével, hasznosításával kapcsolatos közép -és hosszútávú célkitűzéseket. A vagyongazdálkodás szabályait a 25/2003.(XII.19.) számú helyi rendelet foglalja össze, amelyet a központi szabályok és gazdasági környezet változásának megfelelően folyamatosan aktualizálni kell. Az ellátott feladathoz kapcsolódóan indokolt esetben módosítjuk a törzsvagyon és az egyéb vagyon szerkezetét, összetételét. A döntési hatásköröket, kezelési szabályokat, ellenőrzési lehetőségeket a hatékonyabb gazdálkodás érdekében felülvizsgáljuk. Vagyongazdálkodási, települési- és gazdaságfejlesztési döntés előkészítéshez szükséges információ-szolgáltatás érdekében az önkormányzati ingatlankatasztert folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztjük digitális nyilvántartásokkal, közműtérkép beszerzésével. A feladatellátáshoz nem szükséges vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, indokolt esetben értékesítésére javaslatokat dolgozunk ki. Felépítményes ingatlanok értékesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vagyonelem fenntartása nem gazdaságos, karbantartására nincs kellő forrás és a távolabbi jövőben sem illik a fejlesztési koncepcióba. A bel - és külterületi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok hasznosítása során megvizsgáljuk a közfoglalkoztatási programban történő hasznosítás pl. az energiaerdő telepítésének lehetőségét. Ezen túlmenően hasznosítás elsősorban haszonbérbeadás, csere és csak a legindokoltabb esetben történhet értékesítés útján. A bérbeadással hasznosított vagyontárgyak esetén az inflációs veszteségek kiküszöbölése érdekében rendszeresen át kell tekinteni a bérleti, haszonbérleti díjakat, közterület-használati díjakat, valamint az üzleti hasznosítású ingatlanok körét, annak érdekében, hogy a rendeltetés szerinti használat tiszteletben tartása mellett bővíthető-e ezen ingatlanok köre, van-e vállalkozói igény az ingatlanok, földterületek iránt, hiányoznak-e egyes szolgáltatások. Azoknál a vagyontárgyaknál, 8

10 amelyek a jelen állapotukban nem, vagy nem a legjobban hasznosíthatóak, vagyonhasznosítási projekteket kell megtervezni. Az alternatívák közül szakmai elemzés alapján döntünk. Az önkormányzati tulajdonú építési telkeket egyedi kérelmek, illetve licittárgyaláson értékesítjük. A korlátozott anyagi lehetőségek miatt csak valós igény felmerülése esetén kerülhet sor további családi ház építésére alkalmas építési telek kialakítására. A Gyürky-Solymosy kastélyt és a hozzá tartozó parkot helytörténeti, kulturális és természeti értékének megfelelően őrizzük. A város lakosságának erős a kötődése az ingatlanhoz, ezért pályázati forrás segítségével keressük a hasznosítási lehetőségeket, abból a célból, hogy az ingatlan-együttes városunk kulturális és szabadidős központjává váljon, és a műemlékvédelmi hatóság által előírt módon a felújítási kötelezettségeknek is eleget tudjunk tenni. A szorospataki településrészen található ingatlanok (ifjúsági tábor, kemping, volt Tarkő fogadó) funkcióját, és azok fejlesztési koncepciójához illeszthető forrásbevonás lehetőségét keressük. Ipari célú területek kialakítása a jövőben csak a megvalósításra megfelelő garanciákat adó és munkahelyteremtést vállaló befektető részére történhet. Célirányos területcserékkel és vásárlásokkal törekedni kell későbbi fejlesztési célokra alkalmas nagyobb földterületek megszerzésére. Az önkormányzati feladatellátást végző gazdasági társaságok átszervezésével a hatékonyabb, a közfeladat ellátása és közpénzfelhasználás céljainak legjobban megfelelő szervezeti struktúrát alakítunk ki. Az átalakítás során a társaságok tőkeellátottságát is vizsgálni kell. A társaságoknál erősíteni, ösztönözni kell az önfenntartást, a bevételek növelését, az eredményességet Munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés Munkahelyteremtés, befektetés ösztönzés Az elkövetkező négy évben - illeszkedve az országos és regionális programokhoz - kiemelt szerepet szánunk a munkahelyteremtéssel járó befektetések ösztönzésére, a magánszférával való konstruktív együttműködés kialakítására. Az előttünk álló időszakban - az innovációt szem előtt tartva - az alábbi elvek mentén kívánunk városunkban további munkahelyteremtésre, befektetésekre, beruházásokra ösztönözni: Minden törvényes eszköz igénybevételével arra törekszünk, hogy az ipari parkban lévő két befektetésre alkalmas ingatlan tehermentesen visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába, és annak újrahasznosítása a munkahelyteremtést szolgálja. A kommunikációs eszközök igénybevételével a lehetséges befektetők bizalmának elnyerése és a jelenlévők megtartására nagy hangsúlyt fektetünk. Kialakítunk egy olyan kommunikációs stratégiát, mely feladatának tekinti a potenciális befektetők közvetlen felkutatását, informálását, és megnyerését. A tevékenység hatékony 9

11 működése érdekében szoros együttműködést alakítunk ki a szakmai kamarákkal, azok helyi képviseleteivel, valamint egyéb más szervezetekkel. A befektetők minél pontosabb és hatékonyabb információ igényeinek kielégítése érdekében aktív, kétirányú fórumrendszert alakítunk ki ( kerekasztal megbeszélések, vállalkozói fórum stb.). Városfejlesztési elképzeléseink megvalósításához a tervek ismertetésével, közbeszerzési tájékoztatásokkal, szakmai tanácsadó testületek, kamarák közreműködésével az ipari park kialakítására alkalmas önkormányzati tulajdonú területek kiajánlásával, kiállítások, vásárok szervezésével, szakképzési együttműködéssel befektetői partnereket keresünk. Fontosnak tartjuk a kapcsolatrendszerünk folyamatos bővítését belföldi és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal, társaságokkal, érdekképviseletekkel, cégekkel, önkormányzatokkal. Az integrálódás, fejlődés és tőkebevonás szempontjából elengedhetetlen a tapasztalatcsere, a kapcsolatok ápolása, felélesztése és újabbak kialakítása, ami segítheti a várost az EU integráció nyújtotta lehetőségek hatékonyabb kiaknázásában. A megfelelő befektetők kiválasztása továbbra is pályázati eljárás keretében történik a közbeszerzési eljárás szabályainak betartása mellett. Kiemelt célunk a pályáztatás egészének folyamatában az átláthatóság biztosítása, illetve a döntési folyamatban a versenyelv érvényesítése. Átfogó stratégia és tudatos ágazati lehatárolások mentén szükséges a település szabad ipari területeire további vállalkozások letelepülésének a támogatása. A következő években különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkozási zónák fejlesztésére, tekintettel arra, hogy a magas támogatási intenzitású pályázati források komoly vonzerőt jelentenek a térségben. A már érezhető kivándorlás folyamatát kell erősíteni vállalkozó barát, egyablakos államigazgatási kiszolgálással, a munkaerőigénynek megfelelő szakképzési programok, és legfőképpen befektetésre és telephely létrehozására alkalmas területek biztosításával. Nagyobb volumenű fejlesztési projektek finanszírozásánál továbbra is számítunk az Európai Unió támogatására. Csak azon fejlesztések megvalósítását támogatjuk, amelyek munkahelyet teremtenek, és pozitív hatásai a fejlesztési kiadások megszűnése után is fennmaradnak. Különösen kerülni kívánjuk azokat a beruházásokat, amelyek ugyan látványos beruházásoknak minősülnek, viszont hosszú távon veszélyt jelenthetnek a költségvetés egyensúlyára. A mezőgazdaság az elmúlt időszakban nem volt fókuszban, mert a föld minősége nem kimagasló, illetve a kárpótlás során kialakult tulajdonosi szerkezet nagyon megnehezíti a működést. Azonban az egészséges élelemhez jutás egyre fontosabb és népszerűbb szempont az emberek körében. Tekintettel a térségi adottságainkra, nevezetesen: - Nógrádnak jó adottságai vannak a zöldség-, gyümölcstermesztés, illetve állattenyésztés terén; - Budapest, mint nagy felvevő piac közel van; 10

12 - innovációs tevékenység miatt uniós források bevonása lehetséges; - a mezőgazdasági munkaprogram már elindult; - nagyszámú képzetlen munkaerőt képes foglalkoztatni, keressük azt a lehetőséget, amelynek a megvalósításával a térségben olyan kezdeményezést, ill. fejlesztést indítunk, amely viszonylag kis föld igénybevétele mellett tud munkát és megélhetést biztosítani több családnak Vállalkozásfejlesztés Az önkormányzat sajátos lehetőségeinek kihasználássásával elő kívánjuk segíteni új vállalkozások letelepedését, illetve a meglévő vállalkozások helybentartását. Ilyen eszköz lehet: az önkormányzati megrendeléseknél az azonos ajánlatok esetén a versenyszabályok megsértése nélkül - a helyi vállalkozások előnyben részesítése, a helyi közlekedésszervezéssel, gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, egyedi átmeneti lakásproblémák megoldásával segítjük az új, illetve a meglévő foglalkoztatás fenntartását, kis- és középvállalkozások részére városi, kistérségi szintű pályázatfigyelés, befektetői tanácsadás megszervezése, intenzív és rendszeres kapcsolat a helyi vállalkozókkal és vállalkozói klubbal Közfoglalkoztatás Bátonyterenye Város Önkormányzata évtől vesz részt a START elnevezésű közmunka programban. A közmunkaprogramban az elmúlt évben átlagosan fő közötti bátonyterenyei munkanélkülit sikerült foglalkoztatni. A kormányzati szándékkal összhangban alapvetően az értékteremtés az, amely az új programban előtérbe került. Önkormányzatunk az előttünk álló ciklusban az alábbi célkitűzéséket fogalmazza meg a programmal kapcsolatban: - A közmunkaprogramba bevont személyek számának lehetőség szerinti növelése. - A foglalkoztatást segítő programok hatékony kihasználását. - A program alapvetően a munka világába történő visszavezetésre épüljön. - Képzésekkel egybekötött programok indítása. - A munkavállalóknak a végzettségüknek és egészségügyi állapotuknak megfelelő munkát kell adni. - Kiemelten fontos terület a mezőgazdaság, és állattartás. - A betonelemgyártás által készült termékek településen kívüli értékesítésének elősegítése. - A tésztaüzem által megtermelt javak közétkeztetésben történő bevonása. - A közfoglalkoztatás színvonalának emelése, a végzett munka minőségének javítása. 11

13 2.4. Ifjúsági feladatok/idősügyi stratégia Önkormányzatunk nem rendelkezik Ifjúságpolitikai Koncepcióval, idősügyi stratégiával, ezért jól előkészített és kivitelezett felméréseket követően kidolgozzuk a város ifjúsági- és idősügyi koncepcióját, stratégiáját. Kiemelt ifjúságpolitikai célnak tekintjük, hogy a fiatalságot minél szélesebb körben be tudjuk vonni a közéletbe, hogy találkozzanak és foglalkozzanak a társadalmat érintő legjelentősebb kérdésekkel. Olyan ifjúsági programokat illetve rendezvényeket kívánunk szervezni, amellyel a fiatalok nógrádi identitástudatát növeljük, melynek keretében megismerkedhetnek szülőföldjük, Nógrád megye kulturális és történelmi múltjával, értékeivel. Fontos a folyamatos párbeszéd lehetőségének biztosítása az önkormányzat és az ifjúsági szervezetek között. Ennek érdekében a már meglévő Bátonyterenyei Ifjúsági Irodát intenzíven működtetni kell internetes, interaktív fórumok kialakításával, ahol az ifjabb generációt érintő legfontosabb közéleti kérdéseket, úgy mint: továbbtanulás, munkához jutás, szórakozási lehetőség, iskolai demokrácia, diákjog, kötelezettségek, közért végzett munka, hátrányos helyzetűek segítése, szegregáció megszüntetésének stb. megvitatatása. Fontos az időskorúakat, szépkorúakat támogató programok indítása, idősek klubjainak működtetése, az esélyegyenlőség biztosítása Önkormányzati adópolitika célkitűzései A központi költségvetési források csökkenéséből következik, hogy az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevételek felértékelődnek. Az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót a következő évre módosítsa, avagy hatályon kívül helyezze. A helyi adókról szóló évi C. törvény és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A testület az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel. Általában az önkormányzat az adók mértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg évben az előírt adó összege eft, míg a befizetett adó összege eft volt. 1. Helyi Iparűzési adó: július 1-jétől került bevezetésre. A helyi iparűzési adó mértéke nem indexálható, állandó jellegű iparűzési adó esetén a mértéke az adóalap 2%-a lehet, ideiglenes jellegű tevékenység után naptári naponként Ft. Az évek folyamán az adó mértéke a törvény keretein belül változott (növekedett), január 1-jétől az állandó jellegű iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, amely maximális adómérték. Ideiglenes jellegű építőipari tevékenység január 1-jétől került az önkormányzati rendeletünkbe, az adó mértéke 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan naptári naponként Ft. Az adópolitika alakítása során folyamatosan vizsgáljuk, hogy a városban élők jövedelmezősége, munkavállalása miként alakul, valamint figyeljük a vállalkozások gazdasági erejének, és a termelés, forgalom trendjének változását is. Sajnos a gazdasági válság hatása az északi régióba tartozó megyékben - köztük Nógrádban is - számottevően rosszabb, mint az iparilag fejlettebb megyékben. 12

14 2015. január 1-jétől a helyi iparűzési adóból származó bevétel a Htv. 36/A alapján meghatározott feladatellátásra fordítható. 2. Magánszemélyek kommunális adója: január 1-jétől került bevezetésre. Az adó mértéke a bevezetéskor évi Ft volt. Figyelembe véve a lakosság jövedelmi helyzetét és teherviselő képességét, az adó mértékét január 1-jétől (az országos rezsicsökkentéssel összhangban) 20%-kal, Ft-ra csökkentettük január 1-jétől az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója kivezetésének lehetőségét is vizsgálja. 3. Idegenforgalmi adó január 1-jétől került bevezetésre az idegenforgalmi adó, melynek mértéke vendégéjszakánként 300 Ft/nap. Az adó mértéke 2009-től nem változott. Az önkormányzat adóbevételeit a gazdasági válság, a jogszabályi környezet, az adópolitika változása, az adóhatóságok tevékenysége, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolja. Ezen hatások alapján célszerű és szükségszerű átalakítani az önkormányzat adópolitikáját. A javuló gazdasági helyzet jelentősen kihat az önkormányzati adóbevételekre. Az önkormányzat adópolitikájának legfőbb törekvése, hogy a évi adóbevételek szintjét fenntartva csökkentse az adóalanyok terheit. Az adóbevételek növekedését, a kintlévőségek behajtását a következőkben megfogalmazott irányelvek szerint kívánjuk megvalósítani: - a végrehajtásban a teljes körű adóztatásra kell törekedni, a meglévő helyi adókban a bevallások kikényszerítése a cél (visszamenőleg is), - a hátralékok behajtása érdekében szorosabb együttműködés a társzervekkel (munkahelyek felkutatása-letiltások kezdeményezése, bankszámlaszámok felkutatásahatósági átutalási megbízások benyújtása), - fokozott ellenőrzések végzése (a mai napig létszámhiány miatt nem valósult meg), - együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, - a Htv január 1-jétől lehetőséget ad az Önkormányzatoknak a települési adó bevezetésére, amely lehetőséget az Önkormányzat számba veszi, - építményadó-telekadó bevezetésének lehetőségei (pl. használaton kívüli ipari létesítmények adóztatása, a használatban lévő ipari létesítményeknek mentesség adása, parlagon heverő területek adóztatása), mely az igazságosabb adóztatást teszi lehetővé (pl. kisebb alapterületű ingatlanok esetén kisebb adóteher), - a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozások letelepedése, a sikeres befektetés-ösztönzés különböző támogatásokkal. Mivel a helyi adópolitika jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire, ezért fontosnak tartjuk a helyi célkitűzések megfogalmazását. A helyi adóztatást úgy kívánjuk kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy: az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör adóbejelentési kötelezettségének teljesítését, kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését, 13

15 biztosítani kell az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével a közteherviselést, ugyanakkor biztosítani kell a méltányosságból vagy rászorultságból eredő kedvezmények átgondolt rendszerét is Turizmus, idegenforgalom Városunkban az idegenforgalom, a turizmus még ma is alacsony szinten működik, annak ellenére, hogy jelentős főleg természeti adottságokkal rendelkezünk. A Mátra turisztikai lehetősége mellett a Szorospataki Ifjúsági Tábor, a kisterenyei műemlék kastély és természetvédelmi park, a népi hagyományt ápoló Tájház, valamint a Városi Sportcsarnok, az uszoda, Szupatak, a Maconkai horgásztó olyan önkormányzati lehetőség, amely teljes egészében vonzerőt jelenthet. A közelben lévő Mátraverebély-Szentkút, mint búcsújáró kegyhely is számos látogatót hozhat. Kiemelt cél, hogy az idelátogatók minél több vendégéjszakát töltsenek városunkban, növelve ezzel az idegenforgalmi adó bevételét is. A turizmus, idegenforgalom szerepének erősödésével összhangban településünkön is nagyobb figyelmet kell fordítani a meglévő természeti és műemléki adottságok kiaknázására. A kulturális intézmény átalakításával fontos a telephelyek fejlesztése (pl. szorospataki tábor), valamint az idegenforgalmi vonzerővel bíró látványosságok számának és minőségének növelése is. Ennek érdekében kiemelt fontossággal kezeljük a természeti és építészeti értékeink megóvását. Önkormányzati, magánbefektetői és pályázati eszközökkel: a Gyürky-Solymosy Kastélyt és kertjét idegenforgalmi, kulturális és közösségi központtá kívánjuk alakítani, a szorospataki tábort és környékét idegenforgalmi célra történő hasznosításra kívánjuk felújítani, a szúpataki településrész fejlesztését - szinkronban a közeli Szentkút fejlesztésével - a vallási turizmus céljaival kívánjuk összhangba hozni, továbbra is kiemelten kezeljük a városi rangra emelt és már hagyománnyá vált programokat (Ördöglakodalom, Maconkai Búcsú, Városnap, Bányásznap, Szüreti Mulatság), kiemelten támogatjuk a turizmusfejlesztési elképzeléseket, csatlakozunk a helyi és térségi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezetekhez, élünk a palóc hagyományok és népviselet adta lehetőségekkel, segítjük és támogatjuk a hagyományápolásra létrejött kulturális egyesületeket, segítjük és támogatjuk a közművelődési megállapodással működő civil szervezeteket Településfejlesztés A településfejlesztés összetett, a korábbi fejezetekben már érintett feladatokat is magába foglaló városfejlesztési elképzelés, annak meghatározása, hogy a jövőben milyen városban akarunk élni. A város településszerkezete meglehetősen sajátos. A hagyományos településszerkezetek általában a földrajzi lehetőségekhez igazodva a településcentrumban található intézmények, szolgáltatók köré szerveződve fejlődtek ki. Városunkban ilyen hagyományos települési centrum nem volt, sőt, a több településből kialakított szerkezet több kisebb centrum meglétét eredményezte. Mivel Bátonyterenye fiatal, 25 éves város, ezért az új funkcionális 14

16 városcentrum kialakítása, fejlesztése elsődleges szempont jelenleg is, és még jó néhány évig. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni az alcentrumok fejlesztésére is. Ilyen sajátos városszerkezet mellett elengedhetetlennek tartjuk az alcentrumok-at, városrészeket összekötő út (utak) megépítését. Továbbra is szorgalmazni kell az ipar mellett a kereskedelmi-szolgáltató szektorok megtelepedését a városban, beleértve az idegenforgalmi tőke bevonását és meghonosítását is. A településfejlesztés fontos részeként kell kezelni középületek és társasházak felújítását, a városkép megőrzését, javítását - és nem csak a főutak mentén. A munkahelyen kívül az itt élő embereknek az őket körülvevő környezete a legfontosabb. A lakóhelyünk és lakókörnyezetünk fejlesztése az életminőség meghatározó szegmense. Ennek szellemében javítani kell közterületeink, a belterületi úthálózatunk, vízelvezető rendszereink és járdáink állapotát. Bátonyterenye csak úgy emelkedhet ténylegesen kistérségi központi rangra, ha a már kialakult közigazgatási központisága mellett a kistérség kulturális, oktatási, egészségügyi valamint humánszolgáltatási központjává válik. A településfejlesztési politika elemei: Segítjük az olyan befektetők Bátonyterenyére települését, amelyek a törvényi előírásoknak megfelelő tevékenységükkel hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a lakosság és az önkormányzat bevételeinek növeléséhez, esetleg a közszolgáltatások színvonalának emeléséhez. Elvárjuk a befektetőktől, illetve felajánljuk a partneri viszonyt. Az önkormányzat, ha pénzügyi támogatással nem is, de a befektetések feltételeinek kialakításával ebben közreműködést vállal. A településfejlesztés irányait széleskörű, nyílt szakmai viták és egyeztetések eredményeként határozzuk meg. A településrendezés, településszerkezet, építési szabályok jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálata alapján meghatározásra kerülő új szabályok hosszútávra meghatározzák a település arculatát, a fejlődés irányait. Vonzó települési arculatot kell kialakítani, minden lehetséges módon növelni kell a lakosság Bátonyterenyéhez való kötődését. A vonzó arculat elemei lehetnek: virágos, rendezett köz- illetve magánterületek, az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők korszerűsítése, felújítása, új utak építése, gyalogátkelők kialakítása, a temetők rendezettségének biztosítása, új játszóterek építése, régiek felújítása, elhelyezése, a tájékozódás segítése, a meglévő köztéri műalkotások megóvása, környékük rendbetétele, élénk társadalmi és kulturális élet, a civil szféra erősítése, az önkormányzati jelképek használata. 15

17 2.8. Városi közszolgáltatások Közigazgatás, önkormányzati igazgatás A jogszabályi változások következtében január 1-jétől álltak fel a megyei kormányhivatalok részeként a járási hivatalok. Ennek következtében a Polgármesteri Hivatal korábbi feladatköre jelentősen megváltozott, jelentős számú államigazgatási feladat- és hatáskör került át a járási hivatalokhoz (pl. okmányirodai feladatok, gyámhivatali feladatok, egyes építéshatósági feladatok). A Bátonyterenyei Járási Hivatal kormánytisztviselői karát döntő többségben a Hivataltól átkerült személyi állomány biztosította. A köznevelési intézmény állami fenntartásba vétele további létszám-átcsoportosítással járt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bátonyterenyei Tankerülete felé. A március 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében egyes szociális ellátások megállapítása szintén a járási hivatal hatáskörébe került át. Az önkormányzati hivatalok által ellátott hatósági feladatok csökkentése, illetve átcsoportosítása vélhetően az elkövetkező években is folytatódik. A Polgármesteri Hivatal átszervezését követően stabilizálni kívánjuk a köztisztviselői kart annak érdekében, hogy az önkormányzat előtt álló feladatok végrehajtása biztosítható legyen. Egy kiszámítható életpálya biztosítása mellett azt várjuk el, hogy a lakossági ügyintézésben: a szolgáltató jelleg tovább erősödjön, az ügyfélbarát igazgatás eszközei és módszerei fokozottabban érvényesüljenek, az ügyfelek tájékoztatása és felvilágosítása teljes körűvé váljon, az ügyintézés színvonala emelkedjen az ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása mellett, az eljárások egyszerűsödjenek, gyorsabb és hatékonyabb legyen A közbiztonság helyi feladatai A közbiztonságot a rendvédelmi szervekkel együttműködve kiemelt fontossággal kezeljük, feladatunk az állampolgárok biztonságérzetének javítása. Arra törekszünk, hogy mindenki számára érezhető módon növekedjen a rendőrök közterületi jelenléte. A rendőri állomány számának növelése érdekében önkormányzatunk továbbra is szükség szerint biztosít bérlőkijelölési jogot. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy lépéseket tegyünk a körzeti megbízotti állások betöltése érdekében, valamint a rendőrség eszközállományának bővítésére. Meg kell keresni minden olyan pályázati lehetőséget, amelyek alkalmasak e kitűzött célok megvalósítására. A polgárőr egyesületek működését továbbra is támogatjuk anyagi, szakmai és társadalmi oldalról egyaránt. Aktívabb, látható, kiszámítható és folyamatos polgárőr szolgálattal el kell érni, hogy a közbiztonság rövid időn belül érezhetően javuljon. A polgárőr egyesületeknek a bűnmegelőzési szolgálatokat elsősorban a rendőrséggel kell összehangolni, koordinálni. Anyagi lehetőségeinkhez mérten továbbra is támogatjuk a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Alapítványt, javítva ezzel a település és a kistérség 16

18 közbiztonságát is, valamint biztosítva a Bátonyterenye Kistérségi Egyeztető Fórum működését Szociális ellátás Az önkormányzat gyermekjóléti és szociális szolgáltatási feladatait két intézmény keretein belül biztosítja. Kistérségi Szociális Központ keretében működik a családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és fogyatékkal élők nappali ellátása. Ezen szolgálatok működése által a városban biztosított valamennyi gyermekjóléti és szociális alapellátás. A 0-3 éves korosztály napközbeni ellátását a Városi Bölcsőde biztosítja két telephellyel Napsugár Bölcsőde (Nagybátony településrészen), Mesekert Bölcsőde (Kisterenye településrészen). Mindkét bölcsőde pályázati forrásból felújításra került, ezért öt évig működtetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. A március 1-jén hatályba lépett rendelkezések értelmében egyes szociális, kiemelten az aktívkorúak pénzbeni ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került át. Ezen időponttól az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatásra változott. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a gyógyszerkiadások viseléséhez, c) az önmaguk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudók támogatása. Ezen ellátások szabályait a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek növelése érdekében a jogszabályi előírásokat és a takarékosság elvét is figyelembe véve megvizsgáljuk a térítéses szolgáltatások bővítésének lehetőségét. Az időskorúakat és az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került családokat - a meglévő intézményrendszer fenntartásával és racionális működtetésével - továbbra is támogatjuk. Az alapszolgáltatások bővítése érdekében figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, és élünk az adott lehetőséggel. A települési támogatás megállapításánál, az ellátások biztosításánál a rászorultság elvét kívánjuk érvényesíteni a valós szükségletek alapján. Ennek érdekében a jogi szabályozás adta lehetőséget maximálisan kihasználva, szigorítással és gyakori ellenőrzéssel arra törekszünk, hogy kiszűrjük a jogosulatlanul igénybevevőket. A támogatási formák kiválasztásánál a hatékony és célirányos segélyezés érdekében a természetbeni juttatásokat helyezzük előtérbe Egészségügyi ellátás A városban működő egészségügyi ellátórendszer alapvető feladata a lakosság egészségi állapotának helyreállítása, a munkaképesség megőrzése, mindezek eléréséért az egészségi állapotot veszélyeztető tényezők, hatások elleni eredményes küzdelem. 17

19 A város egészségügyi ellátása érdekében a működési színvonal megőrzése mellett továbbra is biztosítjuk a meglévő alap - és szakellátásokat. A háziorvosi ügyeletet kistérségi szinten működtetjük tovább. Továbbra is támogatjuk és szorgalmazzuk a területi ellátási kötelezettség vállalása melletti teljes körű egészségügyi privatizációt. Mindemellett felülvizsgáljuk és az önkormányzat anyagi lehetőségeihez jobban igazodóan módosítjuk a jelenleg érvényben lévő vállalkozási szerződéseket. A Bátonyterenyei Egészségház Központban biztosított egészségügyi alapellátás mellett bővíteni kívánjuk a szakorvosi ellátásokat. Pályázati lehetőségek kihasználásával a kisterenyei településrészen is tervezzük egy új egészségügyi központ kialakítását. Ennek hiányában folyamatosan biztosítjuk a rendelők állagmegóvását, felújítását. Pályázati lehetőségek igénybevételével törekszünk az egészségügyi szolgálatok tárgyi eszköz fejlesztésére, szűrőprogramok szervezésére - a városban élők egészség-megtartásának, a gyógyítás hatékonyságának javítása érdekében Gyermekvédelem (ifjúságvédelem) Az önkormányzat kötelező feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének további működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Önkormányzatunk 2003-tól rendelkezik Gyermekvédelmi Koncepcióval és a gyermekvédelem helyi rendszerét külön rendelet szabályozza. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -a értelmében továbbra is biztosítjuk a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását. Fontos feladatunknak tarjuk a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat működésének segítését. Nógrád megyében elsőként és egyedülállóként működött módszertani intézményként Köznevelés Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2014.(V.28.) Öh. sz határozatával döntött arról, hogy az óvoda fenntartói jogát július 1-jével visszaveszi a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásától, és a jövőben önállóan tartja fenn és működteti. A Képviselő-testület döntése értelmében 2014-ben megalapításra került a Bátonyterenyei Városi Óvoda - benne 4 tagóvodával. Bátonyterenyén található általános iskolák két fenntartóhoz tartoznak. Az egyik fenntartója és és egyben működtetője az állam, ide tartozik két általános iskola és az alapfokú művészeti iskola. Felügyeletük a Bátonyterenyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik. A településen Pedagógiai Szakszolgálat is működik, irányítása a megyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alatt van. 18

20 A településen óvoda és általános iskola fenntartójaként jelen van az egyház. Az intézmény működéséhez megállapodásban rögzített módon az önkormányzat éves szinten hozzájárul. A fenntartó és az önkormányzat a közoktatási intézmények működéséhez és finanszírozásához megkötötte a közoktatási és pénzügyi megállapodásokat, amelyek egyértelműen rögzítik az ellátandó feladatokat és azok megvalósításának módjait. Az elmúlt években pályázati lehetőségek kihasználásával jelentős épületbővítési és felújítási munkákra került sor. A jövőben is meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget. Városunkban jelenleg két középfokú oktatási intézmény (Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium) működik a megyei tankerület, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában. A fenntartó egyben működtetője is mindkét intézménynek. Írásbeli megállapodás keretében kerültek rögzítésre az intézményépületek használatának, a működés feltételei. A különböző fenntartók között folyamatos a kapcsolattartás. Pályázati források bevonásával tovább folytatjuk hosszú távon fennmaradó oktatási intézmények épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítését. Támogatjuk az óvodafejlesztési, szakmai megújulási törekvéseket. Az Integrált Pedagógiai Rendszert az óvodában tovább kell folytatni, az ehhez szükséges eszközöket, feltételeket pályázatok segítségével kell biztosítani. Az általános iskolákat, alapfokú művészetoktatást, a középiskolákat továbbra is a város köznevelési, közművelődési életének szerves részeként kezeljük akkor is, ha nem az önkormányzat a fenntartó. Fontosnak tartjuk a palóc kultúra és a bányász hagyományok megismertetését nevelési-oktatási intézményeinkben, ezért ez kiemelt feladat kell, hogy legyen (zene, tánc, népviselet, építészet stb). Támogatjuk és a nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények működését. Szoros együttműködést alakítunk ki a történelmi egyházakkal. Támogatjuk az egyház oktatási, szociális, művelődési és hitéleti tevékenységét. A város alapvető érdeke, hogy a középfokú oktatási intézmények fennmaradjanak településünkön. Ezt az épületek tulajdonjogán keresztül, valamint a szükséges eszköz és feltételrendszer javítása érdekében közösen benyújtott pályázatokkal kívánjuk elérni. Folyamatosan konzultálunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi és megyei tankerületével intézmények működéséről, a piacképes szakképzés ösztönzéséről. A Tanuszoda működéséhez a pénzügyi fedezetet - a költséghatékonyabb működés lehetőségének megteremtése mellett - folyamatosan biztosítjuk az uszoda zavartalan működése céljából. Külső forrás bevonásával meg kell találni a Tanuszoda épülete teljes kiépítésének lehetőségét. 19

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (VII.31.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: dr. Molnár Éva jegyző

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: dr. Molnár Éva jegyző BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben