1. évfolyam heti 1 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. évfolyam heti 1 óra"

Átírás

1 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört a csoportban. Ismerjék meg a tanulók hitoktatójukat és társaikat, az órák helyszínét. Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése. Ismerkedő játékok. csoport Isten-én Órakeret 5 óra Kialakult testséma, iskolaérett szocializáció. Az én-kép fejlődése: már képes kívülről is látni önmagát, van már ismerete külső megjelenéséről, alapvető belső tulajdonságairól. Lássák meg a tanulók, hogy a család, amiben élnek, Isten gondoskodó szeretetét hívatott közvetíteni. Legyen önértékelésük fontos támpontja Isten szeretete. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? A születés, növekedés, változások, majd az elmúlás kérdései, ezzel kapcsolatos öröm, szomorúság, félelem. Mindezek transzcendens vonatkozásai a teremtés és az örök élet távlataival. Isten szeret engem. A család Isten szeretetének közvetítője. Hol a helyem, mi a szerepem a családon belül? család, születés, elmúlás, a feltámadás reménysége Környezetismeret, irodalom: az évszakok körforgása Én Órakeret 4 óra A gyermek önmagával kapcsolatos lehetőségeinek és korlátainak ismerete néha még irreális. Mutassunk rá, hogy a keresztségben Isten az embert gyermekévé fogadta. Ezáltal az ember - már a kisgyermek is - párbeszédben élhet, kapcsolatot ápolhat Istennel. Irodalom: népmesék (a főhősnek Ki vagyok én? Meg vagyok keresztelve Isten szól hozzánk és mi is megszólíthatjuk őt imádságban, énekben Közösségben Jézussal

2 Ünnep: vasárnap, pihenőnap keresztség, istentiszteleti közösség, beszélgetés Istennel küzdelmeihez nála erősebb segítségére van szüksége) Emberi kapcsolataim Órakeret 2 óra Családi hit-gyakorlat, esetleges óvodai hittan tapasztalatai, fogalomkészlete Kapjon hangsúlyt a gyermekek életében a családdal együtt eltöltött minőségi idő. Ismerjék fel, hogy ilyen minőségi időt akar velünk Isten is eltölteni, amikor megszenteli az ünnepeinket. Környezetismeret, irodalom: a család Család Otthonom, családom, családi szokások, ünneplés Milyen lehetett Jézus otthona és családja, ünnepe a családdal? otthon, család, ünnep Egyház Órakeret 10 óra Családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. A templommal kapcsolatos ismeretek terén erősen eltérő előzményekre lehet számítani. Érezzék meg a tanulók, hogy a templom otthonos, egyúttal tiszteletet parancsoló hely. Éljék meg együtt az egyházi év legfontosabb ünnepeit, az azokra való felkészüléssel ismerjék meg azok alapvető tartalmát. Alkossanak fogalmat az egyházról, mint a Krisztusban hívők közösségéről. Templom, ünnepek, Biblia Evangélikusok vagyunk Otthonom a templom Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak, azok funkciói Az egyházi év legkiemeltebb ünnepei: advent, karácsony, böjt, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel. Isten hívja létre és tartja fenn az egyház közösségét. A Biblia Isten üzenetének hordozója. evangélikus, templom, ünnep, egyház, Biblia Irodalom: karácsony, húsvét, néphagyományok Társadalom Órakeret 4 óra Óvodai tapasztalatok a társas érintkezés örömeiről és nehézségeiről Bibliai példák alapján elfogadó, megbocsátó, az emberi értékeket tisztelő és óvó magatartás munkálása. Tanúságtétel arról, hogy ezek

3 forrása az élő Isten. Kérés és köszönet gyakorlatának megtanítása, elmélyítése. Közösség Főképp újszövetségi történetek, melyek emberi szükségben, Irodalom: mesék szituációkban mutatják meg a biblikus érétkrendet. Istennek nem erényes hősei, a egyszerűen elvárásai, parancsai vannak az ember felé, hanem közel lép hősök motivációi, az emberhez, hogy szívébe írja szeretetének törvényét. k, eszközeik Közösség, elfogadás, megbocsátás, irgalmasság, hála Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 4 óra Tájak, növények, állatok ismerete Figyeljenek fel a tanulók a környezet szépségeire, sebeire, a gondoskodás lehetőségeire. Tanulják meg, hogy a környezet, az élet ajándék Istentől, amiért hálával és felelősséggel tartozunk neki. Ő maga a természet Ura. Milyennek teremtette Isten a világot? Séta a természetben A teremtett világ szépsége, a megújuló élet Isten teremtette a világot, szereti azt és fenntartja Óvjuk a teremtett világot Jézus Úr a természet erői felett teremtés, gondviselés Irodalom, környezetismeret: a természet kincsei, szépsége Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység Keresztények vagyunk Isten nagy családja Biblia kereszténység, Biblia Esetleges tapasztalat a templom körül szerveződő közösségről Önmeghatározás, kitekintés. Evangélikusként a keresztények nagy családjába tartozunk. Isten a mennyei Atyánk. A tanév folyamán közöttünk is munkálta ezt a különös közösséget. Más felekezetű gyerekek hittanórái

4 2. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Az első évfolyamon szerzett hittanórai tapasztalatok, ismeretek (család, közösség, kereszténység, templom, ünnepek, Biblia, teremtett világ), esetleg a családi hit-gyakorlat Csoportalakítás, a hittanóra rendjének megismerése, a pozitív, elfogadó légkör megteremtése A hittanóra rendjének megismerése. Pozitív, elfogadó légkör teremtése ének és játék segítségével. Ének-zene Isten-én Órakeret 9 óra Az első évfolyam során szerzett tapasztalatok Isten szeretetéről. A tanulók ismerjék fel, hogy Isten felé feltétlen bizalommal fordulhatunk, hogy Isten gondoskodik rólunk. Lássák meg, hogy szükségünk van az Istennel való kapcsolattartásra, elmondhatjuk örömünket, bánatunkat, köszönetünket. A diákok legyenek képesek meghallani Isten szavát. Legyenek képesek meglátni a körülöttük élő, segítségre szoruló embereket; fejlődjön a tanulók empatikus készsége. Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Beszélhetek Istennel, imádságok.bizalom. Kiknek lehet szüksége az én imádságomra? (Betegek, sérültek, szomorúak, vidámak, fiatalok, felnőttek, idősek, stb.). Hálaadás, hálaadó imádság. Isten találkozik velem. Hogyan találkozhatok Istennel? (Isten szava, a Biblia; a természet szépsége, lelkiismeret) Gondoskodás. Hogyan gondoskodik Isten? Jézus követése. Mit jelent a követés? Mi kell Jézus követéséhez? Isten újabb esélyt ad. Isten szeret. ígéret, hit, bizalom, áldás, imádság, hála Irodalom, Énekzene, Környezetismeret Én Órakeret 3 óra Családi és kortárs kapcsolatokból, valamint az előző év során szerezett tapasztalatok, hogy Isten az embert gyermekévé fogadta. A tanulók ismerjék fel, hogy egyes tulajdonságok, mint a

5 könnyelműség, harag, csalás, lustaság, megterhelik az ember embertársaival való kapcsolatát. Fejlődjön a tanuló Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Értsék meg, hogy Isten megbocsát, és hogy számára mindenki egyformán értékes. Milyen vagyok én? Mikor szoktam haragudni? Mi a hazugság, csalás? Mit jelent a megbocsátás? Hogyan élem meg az örömöt és a bánatot? Kitől kapom ezeket? Ismerem a lustaságot? Isten számára értékes vagyok. Minden ember értékes? féltékenység, könnyelműség, csalás, harag, megbocsátás, áldás Irodalom: költészet, mese Emberi kapcsolataim Órakeret 7 óra A tanuló tapasztalata a családról, barátságról; valamint az előző évben megismert minőségi idő fogalma. A tanuló lássa meg a közösségi kapcsolatokban felmerülő nehézségeket, az emberek közötti konfliktushelyzeteket. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között, legyen képes az együttműködésre a közösségi életben. Ismerjen meg mindezekre bibliai példákat. Irodalom: költészet, mese Kortárs csoportok Kire hallgatok a felnőttek közül? Bűn és büntetés: mit jelentenek ezek az emberek között, és mit jelentenek Isten szerint? Kire hallgatok a barátaim közül? Tekintély, tekintély a kortárs csoportban. Aki Jézus segítségére szorul. Tehetség mások szolgálatában. Közösségépítő erők: összetartás, megbocsátás. bűn és büntetés, rágalom, irigység, hazugság, összetartó szeretet Egyház Órakeret 6 óra énekeivel. Keresztény egyház ünnepei A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel, az egyházról szerzett ismeretei. A családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. Lássa meg a tanuló, hogy az ünnepnek fontos szerepe van az ember életében, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Bővítse a diák a keresztény ünnepekről szerzett ismereteit, és vegyen részt az ünnepi előkészületekben, valamint ismerkedjen meg az ünnepkörök

6 Ádventi hagyományok, énekek. Szokások az egyházban, gyülekezetben. Karácsonyi ünnepkör. Karácsonyi szokások, Jézus születéstörténete. Húsvéti ünnepkör. Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagyhét, Húsvét. Hogyan találkozhatok ma Jézussal? Pünkösd ünnepe. ünnep, adventi koszorú, karácsony, virágvasárnap, nagyhét, nagycsütörtök, húsvét, feltámadás, pünkösd, Szentlélek Ének-zene, Művészetek: néprajz, rajz, Irodalom: dráma, színjátszás Társadalom Órakeret 2 óra Kulturális-nemzeti közösség Összefogás - jó vagy rossz ügy érdekében? Anyanyelvünk összefogás, anyanyelv, közösség, Bábel A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő közösségekről (család, iskola, sport, egyéb közösségek). A tanulók lássák meg, hogy fontos az összefogás, az összetartozás érzése (melynek egyik eszköze az anyanyelv) a társadalomban, a közösségben, de nem mindegy, hogy milyen cél érdekében történik mindez. Környezetismeret, Irodalom: anyanyelv Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Isten teremtette a világot? Az egész teremtett világ dicséri az Urat. Helyünk és feladatunk a világban. hála, felelősség Tájak, növények, állatok ismerete; Isten a világ teremtője, a természet Ura. Lássa meg a tanuló, hogy a teremtmények hálával tartoznak az Úrnak, és hogy az ember felelős a rábízott világért. Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység felekezetek Keresztények vagyunk. Egyéni tapasztalat arról, hogy más hittanóra is létezik az iskolában. Ismerkedjen meg a tanuló a nagyobb keresztény felekezetek egy-két ismertetőjegyével, legyen képes az elfogadásra, a gyakorlati ökumenére.

7 Kik ünneplik még Jézus születését? Felekezetek a keresztények között. evangélikus, katolikus, református, ökumenikus imahét Művészet: filmek

8 3. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 4 óra Teremtés, bűnbeesés története, Jézus életének ismert eseményei, az eddig tanult apostolokról szóló történetek. Ismerkedjen meg a tanuló néhány bibliai hitvallással. Fogalmazza meg a tanuló azokat a kérdéseket, amelyeket a teremtő Istenről, a teremtett világról, és az emberről gondol. Lássa meg a tanuló, hogy az őt körülvevő világ Isten szeretetéből jött létre. Fedezze fel, hogy Isten a mindenség gondviselő Atyja. A Jézus életéről és tanításáról szóló eddig tanult ismeretanyag rendeződjön benne egységgé. Ismerje fel a Szentlélek egyházépítő, egyházfenntartó s közösségformáló erejét. A tanuló sajátítsa el az Apostoli Hitvallás szövegét. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi a hitvallás? Atya, teremtő, gondviselő Isten A Megváltó Jézus itt élt közöttünk A Lélek munkája: gyülekezet épül hitvallás, Apostoli Hitvallás, hitágazat, teremtő, megváltó, Atya, Fiú, Szentlélek Környezetismeret: természetvédelem Én Órakeret 4 óra Istennel. Ki vagyok én? Mire tesz képessé a bizalom? Álom és valóság Képes vagyok-e megváltozni? Ki segít legyőzni a félelmeimet? bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. Péter és Pál történetein keresztül fejlődjön a tanuló önismerete. Lássa meg, hogy a hit hogyan fejleszti, teljesíti ki a személyiséget. Fejlődjön Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Ismerje fel, erősségeit, korlátait, határait, fejlődési lehetőségeit. Tudja megfogalmazni a félelmeit, alakuljon ki bizalmas kapcsolata Környezetismeret, Testnevelés, Irodalom: dráma Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra

9 A tanuló tapasztalata a barátságról, a közösségi kapcsolatok örömeiről és nehézségeiről. Jézus életének fontos állomásain keresztül ismerje meg a tanuló a közösség áldásait, a baráti kapcsolatok erejét, fontosságát. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között. Az evangélium üzenetén keresztül fedezze fel a közösség, a barátság és a megbocsátás erejét. Ki a barátom? Miért jó a sokféleség? Ki az idegen? Versengés Hiszem, ha látom? A reménység nekem azt jelenti idegen, közösség, tanítvány, lelkiismeret, reménység, megbocsátás Irodalom, filmművészet Egyház Órakeret 4 óra A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Elevenítse föl, ismerje meg a tanuló az evangélikus identitás főbb jellemzőit. Erősödjön meg a tanulóban, hogy ő az egyház közösségébe tartozik. Ismerje fel, hogy ennek a közösségnek tevékeny részese lehet. Ismerje meg elhívott emberek életén keresztül (Luther, Sztehlo Gábor, Böjte Csaba), Isten szolgálatának sokszínűségét. Tapasztalja meg a szeretetszolgálat munkáját. Fedezzen fel más keresztény felekezeteket. Milyen az élet az egyházon belül? Mit jelent Isten szolgálatában állni? Bátorság Hogyan lehetek Isten munkatársa? Mit jelent a szeretetszolgálat? Mit jelent az, hogy Krisztusban egymás testvérei vagyunk? gyülekezet, szeretetszolgálat Társadalom Órakeret 6 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. Értse meg a tanuló, hogy mit jelent az, hogy népcsoportok, kisebbségek. Lássa meg a tanuló Mózes történetén keresztül, hogy Istennek gondja van az övéire. Ismerje fel, hogy Isten embereket választ ki szándéka megvalósításához és azokat alkalmassá teszi szolgálatára. Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Lássa meg a

10 tanuló személyes életében, hogy a Tízparancsolat miért fontos ma is. Társadalmi együttélés Népcsoportok, kisebbségek Engedelmesség Mikor, miben, hogyan számíthatok a testvéremre? Mit jelent a hatalom? Isten vezeti népét Isten tudja, mire van szükségem (gondviselés) Szabályok törvények. Tízparancsolat a mindennapokban Népcsoport, kisebbség, Tízparancsolat, törvény Irodalom, testnevelés, film Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 5 óra A tanuló meglátásai a lakóhelye és az általa megismert természeti környezettel kapcsolatban, az évszakok váltakozása, az időjárási megfigyelések, természetfilmek, környezetszennyezés, gépesítés. Lássa meg a tanuló, hogy a Szentírás szerint Isten a világot jónak teremtette, és megbízta az embert, hogy gondozza a rábízott kertet. Érezze meg a tanuló Isten gondviselő szeretetét, amellyel fenntartja a világot és az életet. Lássa meg, hogy a bűn, az emberi felelőtlenség pusztulást eredményez. Ismerje fel lehetőségeit a teremtett világ védelmében, tapasztalja meg, hogy tehet érte. Lássa meg a technológiai társadalom előnyeit és hátrányait. Fedezze fel a személyes kommunikáció fontosságát, az imádság lehetőségét és erejét. Vegye észre, hogy változó világunk továbbra is Isten kezében van. Milyen világot teremtek magam körül? A Teremtő Isten és a teremtett világ igen jó... Felelősek vagyunk érte? Felelőtlenség, bűn, pusztuló világ, félelem a jövőtől. Tegyük szebbé a világot! Beszélgetés Istennel és egymással Jézus tanít az imádkozásról. Isten kezében vagyunk teremtés, Teremtő, Édenkert, gondviselés, felelősség, bűn, zsoltárok, imádság Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 4 óra Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. Ismerje fel a tanuló az ünnep, ünneplés szerepét. Lássa meg, hogy az ünnep megállít, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Ismerje meg a tanuló a keresztyén ünnepek jelentését és üzenetét. Vegyen részt a tanuló az ünnepi előkészületben. Ismerkedjen meg az ünnepkörök énekeivel.

11 Ünnepek a keresztény egyházban Ádvent Karácsony Böjt és Nagyhét Húsvét néprajz, ének, rajz, irodalom eljövetel, születéstörténet, bűnbánat, virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, egyházi esztendő, feltámadás

12 4. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 7 óra A teremtés, bűnbeesés, megváltás alaptörténetei. Ismerje fel a tanuló, hogy milyen értékes Isten szemében. Az alkotó és az alkotás erős kötődésében lássa meg saját helyét, létének célját, feladatát, fontosságát a teremtés művében. Az élet tisztelete, mint érték jelenjen meg a tudatában. Énképe, önértékelése erősödjön, helyreálljon. Képes legyen a hit és hűség fogalmának összekapcsolására. A tanuló gondolkodjon el rajta, hogy milyen határig jó alkalmazkodni és mikor kell határt szabni, a saját felismert útját vállalni. Fejlődik a hitem? Ki vagyok én Isten szemében? Az Isten képmására teremtett ember. Vannak a hitnek határai? A kísértéseink, próbáink megerősítenek? Jézus első csodája az öröm és az élet igenlése. Bizalom, hit: mit jelent ma számunkra? Mi pedig hogyan imádkozzunk? Mit jelent a nem az ember és Isten számára? Rajz, Ének-zene, Környezetismeret, Irodalom teremtő, alkotó, alkotás, tálentum, életcél, életfeladat, adottságok, imádság, hálaadás, bűnvallás, bocsánatkérés Én Órakeret 6 óra Teremtés, bűnbeesés története, már tanult ószövetségi történetek. Ismerje meg a tanuló Dávid és Salamon életútjának segítségével Isten kiválasztó, gondviselő, ígéreteihez hűséges, megbocsátani kész szeretetét. Lássa meg, hogy a kitartás érték, a bűnnek következménye van, de kaptunk lehetőséget a bocsánatra is. Értse meg, hogy az uralkodás nem cél, hanem feladat, és önmagunk fölött is fontos megtanulnunk. Tudatosuljon benne, hogy önbíráskodás nélkül, türelemmel és hűséggel is lehet érvényesülni. Mi az életem célja, értelme? Ki vagyok én? Mit bízott rám Isten? Isten azt nézi, ami a szívben van? Kihívások, hit, képességeim, határaim. Barátság mit jelent? Önérvényesítés önbíráskodás nélkül. Elbukás és felismerése, bűnbánat és bűnbocsánat elfogadása, megbocsátás magunknak és másoknak. Irodalom, Énekzene (hárfa, lant), Filmművészet, Képzőművészet, Rajz

13 Igazi értékek felfedezése. Vágyak, álmok. Hol lakik az Isten? kiválasztott, barátság, hűség, ígéret, önérvényesítés, önbíráskodás, bűnbánat, bűnbocsánat, érték, vágy, megbízhatóság, türelem Emberi kapcsolataim Órakeret 4 óra Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. A tanuló önismerete és toleranciakészsége helyes irányba változzon, megismerje a szeretet többféle arcát, lehetőségét, megtanuljon bánni az érzelmeivel, átélje Isten elfogadását és a családi és kortárs kapcsolatai fejlődjenek. Megértse és elfogadja a különböző korosztályok különbözőségét, értékelni tudja mindenkiben az embert. Vegye észre a feladatait mások és Isten felé irányuló kötelességeit és lehetőségeit. Szeretet A szeretet Jézus fogalmai szerint. Szeretetszolgálat, cselekvő hit, szeretet-nyelvek. Életszakaszok, az életkorok feladatai. Engedelmesség, szülők iránti tisztelet, imádság, hálaadás. Válás, erkölcs, új esély, Jézus befogad a közösségbe. bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Dráma, Irodalom, Ének, Képzőművészet, Rajz, Filmművészet Egyház Órakeret 4 óra Édenkert, szent sátor, az Isten népével vándorló szövetség ládája története, bűnbeesés, áldozási szokások fogalmának és tartalmának ismerete. A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Lássa meg a tanuló, hogyan ad Isten kapcsolódási at az ember számára. Kapjon bepillantást az egyház, a gyülekezet kialakulásának történetéből életkorának megfelelő mélységben. Alakuljon ki benne a közösség, keresztény felelősségvállalás iránti igény. Ismerje meg a templomban, az oltáron az egyházi esztendő különböző szakaszaiban megjelenő szimbólumokat és azok jelentését, jelentőségét, a jelképek között eligazodjon, értelmüket felismerje. Érezze meg az Istenhez és a közösséghez tartozás áldásait, lehetőségeit. Mi történt és történik az egyházban? Reformáció. Luther: rend az egyházban, rend a családban. Isten irgalma. A keresztény közösség jellemzői. Közösség és szolgálat. Rajz, Irodalom, Testnevelés (áldozathozatal az

14 eredményekért), Megértés, újra egyesült közösség, közös nyelv. Filmművészet, Néprajz közösség, gyülekezet, egyház, szolgálat, áldozatvállalás, önzetlenség, szeretetszolgálat, ökumené, befogadás, idegen, felebarát Társadalom Órakeret 4 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. A társadalmi egyenlőtlenségek felismerése, a méltányosság szükségességének felismerése. A teremtett világról való bölcs gondoskodás, a kizsákmányoló életvitel negatív hatásainak felismerése. A tanuló lássa meg, hogy Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Értse meg a tanuló személyes életében, hogy ő mit tehet az őt körülvevő világ pozitív változásaiért. Társadalmi egyenlőtlenségek Jézus a testünkről és lelkünkről is gondoskodik. Isten gondot visel ránk és az egész világra. Gondviselés. Szegénység és gazdagság, felelős élet Kirekesztettség és közbenjárás Előítéletek, sztereotípiák. népcsoport, kisebbség, törvény, törvény, pogány, idegen Irodalom, filmművészet, Matematika, Környezetismeret Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 3 óra Újszövetségi történetek, a teremtett világ rendje, születés, fejlődés, elmúlás, és az Isten ajándéka, az örök élet. Élet-halál, kétségbeesés, düh, elkeseredés, fájdalmaink Isten előtt Mi lesz akkor, amikor vége van? Gyász, halál, veszteség: Jézus Úr a halál fölött is. A halál innen nézve. Isten kegyelmes ígérete az örök életre. Jézus rést ütött a halálon, utat nyitott az örök élet felé. Van fullánkja a hívő ember számára a halálnak? gyász, veszteség, kétségbeesés, fájdalom, megváltás, örök élet Irodalom, Ének, Környezetismeret, Testnevelés Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 5 óra

15 Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. A tanuló ismerje fel az ünnepek célját, értelmét. A hétköznapok közötti megállás, elcsendesedés, visszatekintés, értékelés, megpihenés, formálódás lehetőségével éljen. Lássa meg az ünnepek központi üzenetét. Ünnepek, szimbólumok Mi van a templomban? Mi mit szimbolizál? Istenkeresés, spiritualitás. Isten ajándéka. A böjti vasárnapok üzenete: önként vállalt lemondás. Isten tervének elfogadása. A csend napja (nagyszombat). ádvent, böjt, várakozás, elcsendesedés, megújulás, feltöltődés, pünkösd, egység Rajz, Irodalom, Filmművészet, Néprajz

16 5. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 2 óra A saját környezetre, családi szokásokra, hagyományokra, a család egyházhoz való viszonyára vonatkozó ismeretek, esetleges gyülekezeti tapasztalatok. Teremtsen a tanuló kapcsolatot a hittan órai közösséggel, kapjon benyomást arról, hogy a közös munka kapcsolódik eddigi életéhez, tapasztalataihoz. Ismerkedjen meg a hittan óra eszközeivel, kapjon ízelítőt a módszereiből. Tanuljon meg különbséget tenni az Ó- és Újszövetség között. Értse meg, hogy a különböző bibliai könyvek mind ugyanarról az örömhírről szólnak. Honnan jössz, mit hozol magaddal? Mi van a kezünkben? Ismerkedés a tanuló hátterével, kapcsolódás az eddigi tapasztalataihoz, érdeklődésének felkeltése. Találkozás a Bibliával, énekeskönyvvel. Biblia, Ószövetség, Újszövetség, bibliai történetek, imádság, ének Magyar nyelv és irodalom a könyvek szerkezete Isten-én Órakeret 6 óra Szubjektív élmények, tapasztalatok a bizalomról, elfogadásról, megértésről, az értékesről, a megajándékozottságról. Gyermeki Istenkép, a csodavárás élménye. Ismerje meg a tanuló Isten felé forduló, elfogadó szeretetét. Lássa meg, hogy az emberi szemmel értéktelenben sokszor ott rejtőzik az isteni érték. Lássa meg, hogy a Jézussal való találkozás fordulópont lehet az ember életében. Legyen mintává számára az Úrtól tanult imádság. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi az, ami értékes vagy értéktelen? Valóban értékes, vagy éppen értéktelen volna, amit annak látok? Hol vannak a csodák? Mit tesz velem Isten? Beszélgethetünk Istennel? Mit mondjak, mit kérjek Istentől? Néhány jézusi példázat és történet. A Miatyánk. hit, megtérés, keresztség, úrvacsora, imádság, Miatyánk Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek Én Órakeret 4 óra

17 Személyes tapasztalatok jóról és rosszról. A tanuló már képes más szemszögéből tekinteni saját magára, és reflektálni saját szerepére. Ismerje föl a tanuló, hogy a jó mellett a rossz hogyan van jelen a világban, és hogy a bűn lényege és a kísértés ma is hasonlóak, mint az őstörténetben. Lássa meg, hogy hamar tettekké váló indulataink tönkre teszik emberi kapcsolatainkat. De figyelje meg azt is, milyen lehetőségeket kínál az embernek a vele szövetséget kötő Isten. Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, részletei Milyen vagyok én? Jó és rossz a világban. Miért teszünk rosszat? Miért nem értjük egymást? Válaszokat keresünk a kérdéseinkre. Isten a szövetségesünk. Az Őstörténet eseményei. jó és rossz, kísértés, bűn, megmentő szeretet, szövetség Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra A kortárs csoport jelentősége nő. Megéli a vágyat a csoporthoz tartozásra a tanuló megtapasztalja a befogadás élményét és a kirekesztettséget. Keresi a csoporthoz alkalmazkodás módjait, találkozik csoportszabályokkal. Fedezze föl a tanuló, hogy az ember társas lény, kapcsolatokra teremtetett. Ismerje föl, hogy Jézus összeköt mindnyájunkat. Legyen képes felismerni konfliktushelyzeteket, megérteni a bennük munkálkodó indulatokat. Vesse össze az emberi reakciókat a Jézusi válaszokkal. Értse meg a parancsolatok lényegét, lássa meg bennük a felszabadító korlátokat. Kortárs közösség, közösségi keretek Mitől közösség a közösség? Milyenek Jézus tanítványai? Tanítványként összetartozunk. Konfliktusok a közösségben. Emberi indulat, Jézusi indulat. Mihez igazodjunk, amikor együtt élünk? Törvény és feladat, vagy segítség és útmutatás? Felszabadító korlátok. Jézus és a tanítványok; a Tízparancsolat. közösség, elhívás, összetartó erő, Szentek közössége, féltékenység, előítélet, törvény, parancsolat, Hegyi Beszéd Egyház Órakeret 2 óra Tapasztalata van templomi eseményekről, gyülekezeti alkalmakról. Megéli a karácsony, húsvét ismétlődését, találkozik ezen ünnepek különböző értelmezésével, megjelenésével.

18 Milyen az élet az egyházon belül? Az egyház kezdetei. Hogyan élem meg az egyházi ünnepeket? egyház, pünkösd, gyülekezet, egyházi esztendő Lássa meg a tanuló, hogy Isten Szentlelke formálja az egyházat és gyűjti össze az egyház népét. Tekintse át az esztendőt, ismerje föl az ünnepek körforgását és benne az ő helyét Magyar irodalom A kereszténység kezdeteiről szóló regények Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek részletei Társadalom Órakeret 3 óra Látja a tanuló a saját mikrokörnyezetét, tapasztalata van az övétől eltérő helyzetekről. Tapasztalta már a különbözőség érdekességét és a megértés nehézségeit. Ismerje föl a tanuló, hogy a családhoz, néphez tartozás meghatároz minket, ez a kötődés elkísér egész életünkben. Értse meg, hogy bár Jézus ebbe a világba született, az Atyához tartozik. Ismerje meg a jeruzsálemi Templom kiemelkedő szerepét. Családunk eredete, mit hozok, mi határoz meg; lakóhelyi közösség, szokások, hagyományok. A közösség találkozóhelye: a templom. Hol és kik az Isten népe? Kihez tartozom? Közétek tartozom-e? Dániel próféta személye, A 12 éves Jézus és názáreti prédikációja. ország, nép, szokások, hűség, templom Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Miért és hogyan ír a Biblia a világ kezdetéről? Milyen a Teremtő és milyen a teremtettség? A tanuló kapcsolata a saját természeti környezetével, tapasztalata a világ szépségéről, születésről, a természet megújulásáról, de az elmúlásról is. Lássa meg a tanuló, hogy Isten ad életet az embernek és a világot jóra teremti. Ismerje föl, hogy az embernek feladata van a világban ma is. Értse meg, hogy a teremtéstörténetek ma is vállalható hitvallások Isten teremtő és gondviselő szeretetéről. Természetismeret

19 Milyen az ember, és hol a helye a világban? A két teremtéstörténet. hitvallás, Teremtő Isten, Isten képmása a természeti környezet megfigyelése Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 8 óra Versek, énekek, történetek részleges ismerete, tapasztalatok karácsony és húsvét ünnepléséhez kötődően. Ismerje föl a tanuló, hogy a kereszténység belegyökerezik az ószövetségi világba. Lássa, hogy Isten helyet készít Fiának a világban, de a világ nem fogadja be őt. Ismerje a születéstörténet megértéséhez szükséges alapvető társadalmi, kulturális szokásokat. Lássa, hogy Keresztelő János feladata az útkészítés. Vegye észre, hogy Jézus maga alakítja az utolsó hét eseményeit. Értse a Jézus által használt fontosabb jelképeket. Ismerje föl, hogy a passió értünk történt, és lényege csak hittel ragadható meg. Gondolkodjon el a feltámadás csodáján, figyelje meg a sokféle reakciót, érezze meg Húsvét örömét. Figyelje meg a tanítványok feladatát és fedezze föl a hozzá kapott ígéretet. Vizuális kultúra Jézus-ábrázolások a képzőművészetben Ének-zene Karácsonyi művek, Passiófeldolgozások Mi a kereszténység lényege? Ki az alap? Hogyan érkezik közénk? Hogyan várjuk? Jézus a világ Megváltója. Ki az, aki bevonul Jeruzsálembe? Mi történik ott? Ez az ember valóban Isten Fia volt! Miért keresitek a holtak között az élőt? Hogyan tovább? Születéstörténetek, Jézus működésének kezdete, Passió, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd. messiási próféciák, születéstörténetek, pásztorok, bölcsek, Jézus működésének kezdete, Keresztelő János, Nagytanács, Heródes, Pilátus, utolsó vacsora, Golgota, feltámadás, húsvét, mennybemenetel, missziós parancs, pünkösd

20 6. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 6 óra Találkozott azzal, hogy Isten közvetlenül megszólít és megszólítható. Azért szólít meg, mert értékes vagyok számára. Látott példát arra, hogy Isten hogyan vezeti új utakra az embert. Lássa a tanuló, hogy Isten megszólít minket és ígéretet ad nekünk. Ismerje föl, hogy az áldás értékes, hiszen az üdvösség ígéretét hordozza. Értse, hogy Isten vezet minket, hogy akkor is beteljesíti ígéretét, ha az emberileg nem elképzelhető. Lássa, hogy Isten jóra tudja fordítani azt, amit az ember elront. Mit jelent hinni? Ki vagyok én, hogy megszólít az Isten? Mit vár tőlem Isten a szövetségkötéskor? Mitől áldás az áldás? Tudok-e mit kezdeni az örökséggel? Kire vagyok féltékeny? Mit kezdjek ezzel? Észreveszem Isten vezetését? Kik fontosak számomra? Isten akaratát visszük-e véghez életünkben? Az Ősatyák történetei elhívás, ígéret, szövetség, bizalom, hűség, áldás Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek Én Órakeret 5 óra Az őstörténet hitvallásában találkozott már a legalapvetőbb emberi kérdésekkel jóról és rosszról, bűnről, irigységről és büntetésről. Tudja, hogy az embernek feladata van a világban, és Isten szövetséget kötött vele. Lássa a tanuló, milyen értékeket hoz magával a családjából. Értse meg, hogy az ítélet Isten kezében van, és az ő kezében van a megtérés, újjászületés lehetősége is. Ismerje föl, hogy Isten elköteleződésre, ugyanakkor pedig szabadságra hív. Lássa, hogy életünk Isten felé, a vele való teljes közösség felé vezet. Ki vagyok én? Mit hozok otthonról? Milyennek látom a másikat? Milyennek lát más engem? Ítélhetek-e Isten helyett? Mit vállalhatok be Isten ügyéért, a hitemért? Hol vannak a határok, meddig mehetünk el? Hova tart az életünk? Epizódok Pál apostol életéből, munkásságából Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, oratóriumok részletei én, kibontakozás, önmegvalósítás, hivatás, küldetés, elköteleződés, áldozatvállalás, belső

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan

Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan 7 évfolyam Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? Ismeretek/fejlesztési követelmények Közösségeim Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 7. évfolyam 1 36 ek 7. osztály Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? A nyelv és nyelvhasználat, valamint

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT 1. Biblia Ószövetség Újszövetség Témakör Kortörténeti ismeretek Alapvető ószövetségi és újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek A világ

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 Oktatási cél: HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Az Isten útján című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK A gyermekeknek sok esetben nemcsak a hittanóra, hittanoktató, gyülekezet ismeretlen hanem maga Isten

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK A tematikai egységhez tartozó leckék ószövetségi próféták történeteit tartalmazza. Nemcsak bibliai történetek

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben