1. évfolyam heti 1 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. évfolyam heti 1 óra"

Átírás

1 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört a csoportban. Ismerjék meg a tanulók hitoktatójukat és társaikat, az órák helyszínét. Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése. Ismerkedő játékok. csoport Isten-én Órakeret 5 óra Kialakult testséma, iskolaérett szocializáció. Az én-kép fejlődése: már képes kívülről is látni önmagát, van már ismerete külső megjelenéséről, alapvető belső tulajdonságairól. Lássák meg a tanulók, hogy a család, amiben élnek, Isten gondoskodó szeretetét hívatott közvetíteni. Legyen önértékelésük fontos támpontja Isten szeretete. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? A születés, növekedés, változások, majd az elmúlás kérdései, ezzel kapcsolatos öröm, szomorúság, félelem. Mindezek transzcendens vonatkozásai a teremtés és az örök élet távlataival. Isten szeret engem. A család Isten szeretetének közvetítője. Hol a helyem, mi a szerepem a családon belül? család, születés, elmúlás, a feltámadás reménysége Környezetismeret, irodalom: az évszakok körforgása Én Órakeret 4 óra A gyermek önmagával kapcsolatos lehetőségeinek és korlátainak ismerete néha még irreális. Mutassunk rá, hogy a keresztségben Isten az embert gyermekévé fogadta. Ezáltal az ember - már a kisgyermek is - párbeszédben élhet, kapcsolatot ápolhat Istennel. Irodalom: népmesék (a főhősnek Ki vagyok én? Meg vagyok keresztelve Isten szól hozzánk és mi is megszólíthatjuk őt imádságban, énekben Közösségben Jézussal

2 Ünnep: vasárnap, pihenőnap keresztség, istentiszteleti közösség, beszélgetés Istennel küzdelmeihez nála erősebb segítségére van szüksége) Emberi kapcsolataim Órakeret 2 óra Családi hit-gyakorlat, esetleges óvodai hittan tapasztalatai, fogalomkészlete Kapjon hangsúlyt a gyermekek életében a családdal együtt eltöltött minőségi idő. Ismerjék fel, hogy ilyen minőségi időt akar velünk Isten is eltölteni, amikor megszenteli az ünnepeinket. Környezetismeret, irodalom: a család Család Otthonom, családom, családi szokások, ünneplés Milyen lehetett Jézus otthona és családja, ünnepe a családdal? otthon, család, ünnep Egyház Órakeret 10 óra Családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. A templommal kapcsolatos ismeretek terén erősen eltérő előzményekre lehet számítani. Érezzék meg a tanulók, hogy a templom otthonos, egyúttal tiszteletet parancsoló hely. Éljék meg együtt az egyházi év legfontosabb ünnepeit, az azokra való felkészüléssel ismerjék meg azok alapvető tartalmát. Alkossanak fogalmat az egyházról, mint a Krisztusban hívők közösségéről. Templom, ünnepek, Biblia Evangélikusok vagyunk Otthonom a templom Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak, azok funkciói Az egyházi év legkiemeltebb ünnepei: advent, karácsony, böjt, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel. Isten hívja létre és tartja fenn az egyház közösségét. A Biblia Isten üzenetének hordozója. evangélikus, templom, ünnep, egyház, Biblia Irodalom: karácsony, húsvét, néphagyományok Társadalom Órakeret 4 óra Óvodai tapasztalatok a társas érintkezés örömeiről és nehézségeiről Bibliai példák alapján elfogadó, megbocsátó, az emberi értékeket tisztelő és óvó magatartás munkálása. Tanúságtétel arról, hogy ezek

3 forrása az élő Isten. Kérés és köszönet gyakorlatának megtanítása, elmélyítése. Közösség Főképp újszövetségi történetek, melyek emberi szükségben, Irodalom: mesék szituációkban mutatják meg a biblikus érétkrendet. Istennek nem erényes hősei, a egyszerűen elvárásai, parancsai vannak az ember felé, hanem közel lép hősök motivációi, az emberhez, hogy szívébe írja szeretetének törvényét. k, eszközeik Közösség, elfogadás, megbocsátás, irgalmasság, hála Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 4 óra Tájak, növények, állatok ismerete Figyeljenek fel a tanulók a környezet szépségeire, sebeire, a gondoskodás lehetőségeire. Tanulják meg, hogy a környezet, az élet ajándék Istentől, amiért hálával és felelősséggel tartozunk neki. Ő maga a természet Ura. Milyennek teremtette Isten a világot? Séta a természetben A teremtett világ szépsége, a megújuló élet Isten teremtette a világot, szereti azt és fenntartja Óvjuk a teremtett világot Jézus Úr a természet erői felett teremtés, gondviselés Irodalom, környezetismeret: a természet kincsei, szépsége Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység Keresztények vagyunk Isten nagy családja Biblia kereszténység, Biblia Esetleges tapasztalat a templom körül szerveződő közösségről Önmeghatározás, kitekintés. Evangélikusként a keresztények nagy családjába tartozunk. Isten a mennyei Atyánk. A tanév folyamán közöttünk is munkálta ezt a különös közösséget. Más felekezetű gyerekek hittanórái

4 2. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Az első évfolyamon szerzett hittanórai tapasztalatok, ismeretek (család, közösség, kereszténység, templom, ünnepek, Biblia, teremtett világ), esetleg a családi hit-gyakorlat Csoportalakítás, a hittanóra rendjének megismerése, a pozitív, elfogadó légkör megteremtése A hittanóra rendjének megismerése. Pozitív, elfogadó légkör teremtése ének és játék segítségével. Ének-zene Isten-én Órakeret 9 óra Az első évfolyam során szerzett tapasztalatok Isten szeretetéről. A tanulók ismerjék fel, hogy Isten felé feltétlen bizalommal fordulhatunk, hogy Isten gondoskodik rólunk. Lássák meg, hogy szükségünk van az Istennel való kapcsolattartásra, elmondhatjuk örömünket, bánatunkat, köszönetünket. A diákok legyenek képesek meghallani Isten szavát. Legyenek képesek meglátni a körülöttük élő, segítségre szoruló embereket; fejlődjön a tanulók empatikus készsége. Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Beszélhetek Istennel, imádságok.bizalom. Kiknek lehet szüksége az én imádságomra? (Betegek, sérültek, szomorúak, vidámak, fiatalok, felnőttek, idősek, stb.). Hálaadás, hálaadó imádság. Isten találkozik velem. Hogyan találkozhatok Istennel? (Isten szava, a Biblia; a természet szépsége, lelkiismeret) Gondoskodás. Hogyan gondoskodik Isten? Jézus követése. Mit jelent a követés? Mi kell Jézus követéséhez? Isten újabb esélyt ad. Isten szeret. ígéret, hit, bizalom, áldás, imádság, hála Irodalom, Énekzene, Környezetismeret Én Órakeret 3 óra Családi és kortárs kapcsolatokból, valamint az előző év során szerezett tapasztalatok, hogy Isten az embert gyermekévé fogadta. A tanulók ismerjék fel, hogy egyes tulajdonságok, mint a

5 könnyelműség, harag, csalás, lustaság, megterhelik az ember embertársaival való kapcsolatát. Fejlődjön a tanuló Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Értsék meg, hogy Isten megbocsát, és hogy számára mindenki egyformán értékes. Milyen vagyok én? Mikor szoktam haragudni? Mi a hazugság, csalás? Mit jelent a megbocsátás? Hogyan élem meg az örömöt és a bánatot? Kitől kapom ezeket? Ismerem a lustaságot? Isten számára értékes vagyok. Minden ember értékes? féltékenység, könnyelműség, csalás, harag, megbocsátás, áldás Irodalom: költészet, mese Emberi kapcsolataim Órakeret 7 óra A tanuló tapasztalata a családról, barátságról; valamint az előző évben megismert minőségi idő fogalma. A tanuló lássa meg a közösségi kapcsolatokban felmerülő nehézségeket, az emberek közötti konfliktushelyzeteket. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között, legyen képes az együttműködésre a közösségi életben. Ismerjen meg mindezekre bibliai példákat. Irodalom: költészet, mese Kortárs csoportok Kire hallgatok a felnőttek közül? Bűn és büntetés: mit jelentenek ezek az emberek között, és mit jelentenek Isten szerint? Kire hallgatok a barátaim közül? Tekintély, tekintély a kortárs csoportban. Aki Jézus segítségére szorul. Tehetség mások szolgálatában. Közösségépítő erők: összetartás, megbocsátás. bűn és büntetés, rágalom, irigység, hazugság, összetartó szeretet Egyház Órakeret 6 óra énekeivel. Keresztény egyház ünnepei A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel, az egyházról szerzett ismeretei. A családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. Lássa meg a tanuló, hogy az ünnepnek fontos szerepe van az ember életében, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Bővítse a diák a keresztény ünnepekről szerzett ismereteit, és vegyen részt az ünnepi előkészületekben, valamint ismerkedjen meg az ünnepkörök

6 Ádventi hagyományok, énekek. Szokások az egyházban, gyülekezetben. Karácsonyi ünnepkör. Karácsonyi szokások, Jézus születéstörténete. Húsvéti ünnepkör. Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagyhét, Húsvét. Hogyan találkozhatok ma Jézussal? Pünkösd ünnepe. ünnep, adventi koszorú, karácsony, virágvasárnap, nagyhét, nagycsütörtök, húsvét, feltámadás, pünkösd, Szentlélek Ének-zene, Művészetek: néprajz, rajz, Irodalom: dráma, színjátszás Társadalom Órakeret 2 óra Kulturális-nemzeti közösség Összefogás - jó vagy rossz ügy érdekében? Anyanyelvünk összefogás, anyanyelv, közösség, Bábel A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő közösségekről (család, iskola, sport, egyéb közösségek). A tanulók lássák meg, hogy fontos az összefogás, az összetartozás érzése (melynek egyik eszköze az anyanyelv) a társadalomban, a közösségben, de nem mindegy, hogy milyen cél érdekében történik mindez. Környezetismeret, Irodalom: anyanyelv Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Isten teremtette a világot? Az egész teremtett világ dicséri az Urat. Helyünk és feladatunk a világban. hála, felelősség Tájak, növények, állatok ismerete; Isten a világ teremtője, a természet Ura. Lássa meg a tanuló, hogy a teremtmények hálával tartoznak az Úrnak, és hogy az ember felelős a rábízott világért. Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység felekezetek Keresztények vagyunk. Egyéni tapasztalat arról, hogy más hittanóra is létezik az iskolában. Ismerkedjen meg a tanuló a nagyobb keresztény felekezetek egy-két ismertetőjegyével, legyen képes az elfogadásra, a gyakorlati ökumenére.

7 Kik ünneplik még Jézus születését? Felekezetek a keresztények között. evangélikus, katolikus, református, ökumenikus imahét Művészet: filmek

8 3. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 4 óra Teremtés, bűnbeesés története, Jézus életének ismert eseményei, az eddig tanult apostolokról szóló történetek. Ismerkedjen meg a tanuló néhány bibliai hitvallással. Fogalmazza meg a tanuló azokat a kérdéseket, amelyeket a teremtő Istenről, a teremtett világról, és az emberről gondol. Lássa meg a tanuló, hogy az őt körülvevő világ Isten szeretetéből jött létre. Fedezze fel, hogy Isten a mindenség gondviselő Atyja. A Jézus életéről és tanításáról szóló eddig tanult ismeretanyag rendeződjön benne egységgé. Ismerje fel a Szentlélek egyházépítő, egyházfenntartó s közösségformáló erejét. A tanuló sajátítsa el az Apostoli Hitvallás szövegét. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi a hitvallás? Atya, teremtő, gondviselő Isten A Megváltó Jézus itt élt közöttünk A Lélek munkája: gyülekezet épül hitvallás, Apostoli Hitvallás, hitágazat, teremtő, megváltó, Atya, Fiú, Szentlélek Környezetismeret: természetvédelem Én Órakeret 4 óra Istennel. Ki vagyok én? Mire tesz képessé a bizalom? Álom és valóság Képes vagyok-e megváltozni? Ki segít legyőzni a félelmeimet? bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. Péter és Pál történetein keresztül fejlődjön a tanuló önismerete. Lássa meg, hogy a hit hogyan fejleszti, teljesíti ki a személyiséget. Fejlődjön Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Ismerje fel, erősségeit, korlátait, határait, fejlődési lehetőségeit. Tudja megfogalmazni a félelmeit, alakuljon ki bizalmas kapcsolata Környezetismeret, Testnevelés, Irodalom: dráma Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra

9 A tanuló tapasztalata a barátságról, a közösségi kapcsolatok örömeiről és nehézségeiről. Jézus életének fontos állomásain keresztül ismerje meg a tanuló a közösség áldásait, a baráti kapcsolatok erejét, fontosságát. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között. Az evangélium üzenetén keresztül fedezze fel a közösség, a barátság és a megbocsátás erejét. Ki a barátom? Miért jó a sokféleség? Ki az idegen? Versengés Hiszem, ha látom? A reménység nekem azt jelenti idegen, közösség, tanítvány, lelkiismeret, reménység, megbocsátás Irodalom, filmművészet Egyház Órakeret 4 óra A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Elevenítse föl, ismerje meg a tanuló az evangélikus identitás főbb jellemzőit. Erősödjön meg a tanulóban, hogy ő az egyház közösségébe tartozik. Ismerje fel, hogy ennek a közösségnek tevékeny részese lehet. Ismerje meg elhívott emberek életén keresztül (Luther, Sztehlo Gábor, Böjte Csaba), Isten szolgálatának sokszínűségét. Tapasztalja meg a szeretetszolgálat munkáját. Fedezzen fel más keresztény felekezeteket. Milyen az élet az egyházon belül? Mit jelent Isten szolgálatában állni? Bátorság Hogyan lehetek Isten munkatársa? Mit jelent a szeretetszolgálat? Mit jelent az, hogy Krisztusban egymás testvérei vagyunk? gyülekezet, szeretetszolgálat Társadalom Órakeret 6 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. Értse meg a tanuló, hogy mit jelent az, hogy népcsoportok, kisebbségek. Lássa meg a tanuló Mózes történetén keresztül, hogy Istennek gondja van az övéire. Ismerje fel, hogy Isten embereket választ ki szándéka megvalósításához és azokat alkalmassá teszi szolgálatára. Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Lássa meg a

10 tanuló személyes életében, hogy a Tízparancsolat miért fontos ma is. Társadalmi együttélés Népcsoportok, kisebbségek Engedelmesség Mikor, miben, hogyan számíthatok a testvéremre? Mit jelent a hatalom? Isten vezeti népét Isten tudja, mire van szükségem (gondviselés) Szabályok törvények. Tízparancsolat a mindennapokban Népcsoport, kisebbség, Tízparancsolat, törvény Irodalom, testnevelés, film Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 5 óra A tanuló meglátásai a lakóhelye és az általa megismert természeti környezettel kapcsolatban, az évszakok váltakozása, az időjárási megfigyelések, természetfilmek, környezetszennyezés, gépesítés. Lássa meg a tanuló, hogy a Szentírás szerint Isten a világot jónak teremtette, és megbízta az embert, hogy gondozza a rábízott kertet. Érezze meg a tanuló Isten gondviselő szeretetét, amellyel fenntartja a világot és az életet. Lássa meg, hogy a bűn, az emberi felelőtlenség pusztulást eredményez. Ismerje fel lehetőségeit a teremtett világ védelmében, tapasztalja meg, hogy tehet érte. Lássa meg a technológiai társadalom előnyeit és hátrányait. Fedezze fel a személyes kommunikáció fontosságát, az imádság lehetőségét és erejét. Vegye észre, hogy változó világunk továbbra is Isten kezében van. Milyen világot teremtek magam körül? A Teremtő Isten és a teremtett világ igen jó... Felelősek vagyunk érte? Felelőtlenség, bűn, pusztuló világ, félelem a jövőtől. Tegyük szebbé a világot! Beszélgetés Istennel és egymással Jézus tanít az imádkozásról. Isten kezében vagyunk teremtés, Teremtő, Édenkert, gondviselés, felelősség, bűn, zsoltárok, imádság Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 4 óra Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. Ismerje fel a tanuló az ünnep, ünneplés szerepét. Lássa meg, hogy az ünnep megállít, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Ismerje meg a tanuló a keresztyén ünnepek jelentését és üzenetét. Vegyen részt a tanuló az ünnepi előkészületben. Ismerkedjen meg az ünnepkörök énekeivel.

11 Ünnepek a keresztény egyházban Ádvent Karácsony Böjt és Nagyhét Húsvét néprajz, ének, rajz, irodalom eljövetel, születéstörténet, bűnbánat, virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, egyházi esztendő, feltámadás

12 4. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 7 óra A teremtés, bűnbeesés, megváltás alaptörténetei. Ismerje fel a tanuló, hogy milyen értékes Isten szemében. Az alkotó és az alkotás erős kötődésében lássa meg saját helyét, létének célját, feladatát, fontosságát a teremtés művében. Az élet tisztelete, mint érték jelenjen meg a tudatában. Énképe, önértékelése erősödjön, helyreálljon. Képes legyen a hit és hűség fogalmának összekapcsolására. A tanuló gondolkodjon el rajta, hogy milyen határig jó alkalmazkodni és mikor kell határt szabni, a saját felismert útját vállalni. Fejlődik a hitem? Ki vagyok én Isten szemében? Az Isten képmására teremtett ember. Vannak a hitnek határai? A kísértéseink, próbáink megerősítenek? Jézus első csodája az öröm és az élet igenlése. Bizalom, hit: mit jelent ma számunkra? Mi pedig hogyan imádkozzunk? Mit jelent a nem az ember és Isten számára? Rajz, Ének-zene, Környezetismeret, Irodalom teremtő, alkotó, alkotás, tálentum, életcél, életfeladat, adottságok, imádság, hálaadás, bűnvallás, bocsánatkérés Én Órakeret 6 óra Teremtés, bűnbeesés története, már tanult ószövetségi történetek. Ismerje meg a tanuló Dávid és Salamon életútjának segítségével Isten kiválasztó, gondviselő, ígéreteihez hűséges, megbocsátani kész szeretetét. Lássa meg, hogy a kitartás érték, a bűnnek következménye van, de kaptunk lehetőséget a bocsánatra is. Értse meg, hogy az uralkodás nem cél, hanem feladat, és önmagunk fölött is fontos megtanulnunk. Tudatosuljon benne, hogy önbíráskodás nélkül, türelemmel és hűséggel is lehet érvényesülni. Mi az életem célja, értelme? Ki vagyok én? Mit bízott rám Isten? Isten azt nézi, ami a szívben van? Kihívások, hit, képességeim, határaim. Barátság mit jelent? Önérvényesítés önbíráskodás nélkül. Elbukás és felismerése, bűnbánat és bűnbocsánat elfogadása, megbocsátás magunknak és másoknak. Irodalom, Énekzene (hárfa, lant), Filmművészet, Képzőművészet, Rajz

13 Igazi értékek felfedezése. Vágyak, álmok. Hol lakik az Isten? kiválasztott, barátság, hűség, ígéret, önérvényesítés, önbíráskodás, bűnbánat, bűnbocsánat, érték, vágy, megbízhatóság, türelem Emberi kapcsolataim Órakeret 4 óra Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. A tanuló önismerete és toleranciakészsége helyes irányba változzon, megismerje a szeretet többféle arcát, lehetőségét, megtanuljon bánni az érzelmeivel, átélje Isten elfogadását és a családi és kortárs kapcsolatai fejlődjenek. Megértse és elfogadja a különböző korosztályok különbözőségét, értékelni tudja mindenkiben az embert. Vegye észre a feladatait mások és Isten felé irányuló kötelességeit és lehetőségeit. Szeretet A szeretet Jézus fogalmai szerint. Szeretetszolgálat, cselekvő hit, szeretet-nyelvek. Életszakaszok, az életkorok feladatai. Engedelmesség, szülők iránti tisztelet, imádság, hálaadás. Válás, erkölcs, új esély, Jézus befogad a közösségbe. bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Dráma, Irodalom, Ének, Képzőművészet, Rajz, Filmművészet Egyház Órakeret 4 óra Édenkert, szent sátor, az Isten népével vándorló szövetség ládája története, bűnbeesés, áldozási szokások fogalmának és tartalmának ismerete. A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Lássa meg a tanuló, hogyan ad Isten kapcsolódási at az ember számára. Kapjon bepillantást az egyház, a gyülekezet kialakulásának történetéből életkorának megfelelő mélységben. Alakuljon ki benne a közösség, keresztény felelősségvállalás iránti igény. Ismerje meg a templomban, az oltáron az egyházi esztendő különböző szakaszaiban megjelenő szimbólumokat és azok jelentését, jelentőségét, a jelképek között eligazodjon, értelmüket felismerje. Érezze meg az Istenhez és a közösséghez tartozás áldásait, lehetőségeit. Mi történt és történik az egyházban? Reformáció. Luther: rend az egyházban, rend a családban. Isten irgalma. A keresztény közösség jellemzői. Közösség és szolgálat. Rajz, Irodalom, Testnevelés (áldozathozatal az

14 eredményekért), Megértés, újra egyesült közösség, közös nyelv. Filmművészet, Néprajz közösség, gyülekezet, egyház, szolgálat, áldozatvállalás, önzetlenség, szeretetszolgálat, ökumené, befogadás, idegen, felebarát Társadalom Órakeret 4 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. A társadalmi egyenlőtlenségek felismerése, a méltányosság szükségességének felismerése. A teremtett világról való bölcs gondoskodás, a kizsákmányoló életvitel negatív hatásainak felismerése. A tanuló lássa meg, hogy Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Értse meg a tanuló személyes életében, hogy ő mit tehet az őt körülvevő világ pozitív változásaiért. Társadalmi egyenlőtlenségek Jézus a testünkről és lelkünkről is gondoskodik. Isten gondot visel ránk és az egész világra. Gondviselés. Szegénység és gazdagság, felelős élet Kirekesztettség és közbenjárás Előítéletek, sztereotípiák. népcsoport, kisebbség, törvény, törvény, pogány, idegen Irodalom, filmművészet, Matematika, Környezetismeret Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 3 óra Újszövetségi történetek, a teremtett világ rendje, születés, fejlődés, elmúlás, és az Isten ajándéka, az örök élet. Élet-halál, kétségbeesés, düh, elkeseredés, fájdalmaink Isten előtt Mi lesz akkor, amikor vége van? Gyász, halál, veszteség: Jézus Úr a halál fölött is. A halál innen nézve. Isten kegyelmes ígérete az örök életre. Jézus rést ütött a halálon, utat nyitott az örök élet felé. Van fullánkja a hívő ember számára a halálnak? gyász, veszteség, kétségbeesés, fájdalom, megváltás, örök élet Irodalom, Ének, Környezetismeret, Testnevelés Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 5 óra

15 Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. A tanuló ismerje fel az ünnepek célját, értelmét. A hétköznapok közötti megállás, elcsendesedés, visszatekintés, értékelés, megpihenés, formálódás lehetőségével éljen. Lássa meg az ünnepek központi üzenetét. Ünnepek, szimbólumok Mi van a templomban? Mi mit szimbolizál? Istenkeresés, spiritualitás. Isten ajándéka. A böjti vasárnapok üzenete: önként vállalt lemondás. Isten tervének elfogadása. A csend napja (nagyszombat). ádvent, böjt, várakozás, elcsendesedés, megújulás, feltöltődés, pünkösd, egység Rajz, Irodalom, Filmművészet, Néprajz

16 5. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 2 óra A saját környezetre, családi szokásokra, hagyományokra, a család egyházhoz való viszonyára vonatkozó ismeretek, esetleges gyülekezeti tapasztalatok. Teremtsen a tanuló kapcsolatot a hittan órai közösséggel, kapjon benyomást arról, hogy a közös munka kapcsolódik eddigi életéhez, tapasztalataihoz. Ismerkedjen meg a hittan óra eszközeivel, kapjon ízelítőt a módszereiből. Tanuljon meg különbséget tenni az Ó- és Újszövetség között. Értse meg, hogy a különböző bibliai könyvek mind ugyanarról az örömhírről szólnak. Honnan jössz, mit hozol magaddal? Mi van a kezünkben? Ismerkedés a tanuló hátterével, kapcsolódás az eddigi tapasztalataihoz, érdeklődésének felkeltése. Találkozás a Bibliával, énekeskönyvvel. Biblia, Ószövetség, Újszövetség, bibliai történetek, imádság, ének Magyar nyelv és irodalom a könyvek szerkezete Isten-én Órakeret 6 óra Szubjektív élmények, tapasztalatok a bizalomról, elfogadásról, megértésről, az értékesről, a megajándékozottságról. Gyermeki Istenkép, a csodavárás élménye. Ismerje meg a tanuló Isten felé forduló, elfogadó szeretetét. Lássa meg, hogy az emberi szemmel értéktelenben sokszor ott rejtőzik az isteni érték. Lássa meg, hogy a Jézussal való találkozás fordulópont lehet az ember életében. Legyen mintává számára az Úrtól tanult imádság. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi az, ami értékes vagy értéktelen? Valóban értékes, vagy éppen értéktelen volna, amit annak látok? Hol vannak a csodák? Mit tesz velem Isten? Beszélgethetünk Istennel? Mit mondjak, mit kérjek Istentől? Néhány jézusi példázat és történet. A Miatyánk. hit, megtérés, keresztség, úrvacsora, imádság, Miatyánk Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek Én Órakeret 4 óra

17 Személyes tapasztalatok jóról és rosszról. A tanuló már képes más szemszögéből tekinteni saját magára, és reflektálni saját szerepére. Ismerje föl a tanuló, hogy a jó mellett a rossz hogyan van jelen a világban, és hogy a bűn lényege és a kísértés ma is hasonlóak, mint az őstörténetben. Lássa meg, hogy hamar tettekké váló indulataink tönkre teszik emberi kapcsolatainkat. De figyelje meg azt is, milyen lehetőségeket kínál az embernek a vele szövetséget kötő Isten. Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, részletei Milyen vagyok én? Jó és rossz a világban. Miért teszünk rosszat? Miért nem értjük egymást? Válaszokat keresünk a kérdéseinkre. Isten a szövetségesünk. Az Őstörténet eseményei. jó és rossz, kísértés, bűn, megmentő szeretet, szövetség Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra A kortárs csoport jelentősége nő. Megéli a vágyat a csoporthoz tartozásra a tanuló megtapasztalja a befogadás élményét és a kirekesztettséget. Keresi a csoporthoz alkalmazkodás módjait, találkozik csoportszabályokkal. Fedezze föl a tanuló, hogy az ember társas lény, kapcsolatokra teremtetett. Ismerje föl, hogy Jézus összeköt mindnyájunkat. Legyen képes felismerni konfliktushelyzeteket, megérteni a bennük munkálkodó indulatokat. Vesse össze az emberi reakciókat a Jézusi válaszokkal. Értse meg a parancsolatok lényegét, lássa meg bennük a felszabadító korlátokat. Kortárs közösség, közösségi keretek Mitől közösség a közösség? Milyenek Jézus tanítványai? Tanítványként összetartozunk. Konfliktusok a közösségben. Emberi indulat, Jézusi indulat. Mihez igazodjunk, amikor együtt élünk? Törvény és feladat, vagy segítség és útmutatás? Felszabadító korlátok. Jézus és a tanítványok; a Tízparancsolat. közösség, elhívás, összetartó erő, Szentek közössége, féltékenység, előítélet, törvény, parancsolat, Hegyi Beszéd Egyház Órakeret 2 óra Tapasztalata van templomi eseményekről, gyülekezeti alkalmakról. Megéli a karácsony, húsvét ismétlődését, találkozik ezen ünnepek különböző értelmezésével, megjelenésével.

18 Milyen az élet az egyházon belül? Az egyház kezdetei. Hogyan élem meg az egyházi ünnepeket? egyház, pünkösd, gyülekezet, egyházi esztendő Lássa meg a tanuló, hogy Isten Szentlelke formálja az egyházat és gyűjti össze az egyház népét. Tekintse át az esztendőt, ismerje föl az ünnepek körforgását és benne az ő helyét Magyar irodalom A kereszténység kezdeteiről szóló regények Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek részletei Társadalom Órakeret 3 óra Látja a tanuló a saját mikrokörnyezetét, tapasztalata van az övétől eltérő helyzetekről. Tapasztalta már a különbözőség érdekességét és a megértés nehézségeit. Ismerje föl a tanuló, hogy a családhoz, néphez tartozás meghatároz minket, ez a kötődés elkísér egész életünkben. Értse meg, hogy bár Jézus ebbe a világba született, az Atyához tartozik. Ismerje meg a jeruzsálemi Templom kiemelkedő szerepét. Családunk eredete, mit hozok, mi határoz meg; lakóhelyi közösség, szokások, hagyományok. A közösség találkozóhelye: a templom. Hol és kik az Isten népe? Kihez tartozom? Közétek tartozom-e? Dániel próféta személye, A 12 éves Jézus és názáreti prédikációja. ország, nép, szokások, hűség, templom Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Miért és hogyan ír a Biblia a világ kezdetéről? Milyen a Teremtő és milyen a teremtettség? A tanuló kapcsolata a saját természeti környezetével, tapasztalata a világ szépségéről, születésről, a természet megújulásáról, de az elmúlásról is. Lássa meg a tanuló, hogy Isten ad életet az embernek és a világot jóra teremti. Ismerje föl, hogy az embernek feladata van a világban ma is. Értse meg, hogy a teremtéstörténetek ma is vállalható hitvallások Isten teremtő és gondviselő szeretetéről. Természetismeret

19 Milyen az ember, és hol a helye a világban? A két teremtéstörténet. hitvallás, Teremtő Isten, Isten képmása a természeti környezet megfigyelése Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 8 óra Versek, énekek, történetek részleges ismerete, tapasztalatok karácsony és húsvét ünnepléséhez kötődően. Ismerje föl a tanuló, hogy a kereszténység belegyökerezik az ószövetségi világba. Lássa, hogy Isten helyet készít Fiának a világban, de a világ nem fogadja be őt. Ismerje a születéstörténet megértéséhez szükséges alapvető társadalmi, kulturális szokásokat. Lássa, hogy Keresztelő János feladata az útkészítés. Vegye észre, hogy Jézus maga alakítja az utolsó hét eseményeit. Értse a Jézus által használt fontosabb jelképeket. Ismerje föl, hogy a passió értünk történt, és lényege csak hittel ragadható meg. Gondolkodjon el a feltámadás csodáján, figyelje meg a sokféle reakciót, érezze meg Húsvét örömét. Figyelje meg a tanítványok feladatát és fedezze föl a hozzá kapott ígéretet. Vizuális kultúra Jézus-ábrázolások a képzőművészetben Ének-zene Karácsonyi művek, Passiófeldolgozások Mi a kereszténység lényege? Ki az alap? Hogyan érkezik közénk? Hogyan várjuk? Jézus a világ Megváltója. Ki az, aki bevonul Jeruzsálembe? Mi történik ott? Ez az ember valóban Isten Fia volt! Miért keresitek a holtak között az élőt? Hogyan tovább? Születéstörténetek, Jézus működésének kezdete, Passió, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd. messiási próféciák, születéstörténetek, pásztorok, bölcsek, Jézus működésének kezdete, Keresztelő János, Nagytanács, Heródes, Pilátus, utolsó vacsora, Golgota, feltámadás, húsvét, mennybemenetel, missziós parancs, pünkösd

20 6. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 6 óra Találkozott azzal, hogy Isten közvetlenül megszólít és megszólítható. Azért szólít meg, mert értékes vagyok számára. Látott példát arra, hogy Isten hogyan vezeti új utakra az embert. Lássa a tanuló, hogy Isten megszólít minket és ígéretet ad nekünk. Ismerje föl, hogy az áldás értékes, hiszen az üdvösség ígéretét hordozza. Értse, hogy Isten vezet minket, hogy akkor is beteljesíti ígéretét, ha az emberileg nem elképzelhető. Lássa, hogy Isten jóra tudja fordítani azt, amit az ember elront. Mit jelent hinni? Ki vagyok én, hogy megszólít az Isten? Mit vár tőlem Isten a szövetségkötéskor? Mitől áldás az áldás? Tudok-e mit kezdeni az örökséggel? Kire vagyok féltékeny? Mit kezdjek ezzel? Észreveszem Isten vezetését? Kik fontosak számomra? Isten akaratát visszük-e véghez életünkben? Az Ősatyák történetei elhívás, ígéret, szövetség, bizalom, hűség, áldás Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek Én Órakeret 5 óra Az őstörténet hitvallásában találkozott már a legalapvetőbb emberi kérdésekkel jóról és rosszról, bűnről, irigységről és büntetésről. Tudja, hogy az embernek feladata van a világban, és Isten szövetséget kötött vele. Lássa a tanuló, milyen értékeket hoz magával a családjából. Értse meg, hogy az ítélet Isten kezében van, és az ő kezében van a megtérés, újjászületés lehetősége is. Ismerje föl, hogy Isten elköteleződésre, ugyanakkor pedig szabadságra hív. Lássa, hogy életünk Isten felé, a vele való teljes közösség felé vezet. Ki vagyok én? Mit hozok otthonról? Milyennek látom a másikat? Milyennek lát más engem? Ítélhetek-e Isten helyett? Mit vállalhatok be Isten ügyéért, a hitemért? Hol vannak a határok, meddig mehetünk el? Hova tart az életünk? Epizódok Pál apostol életéből, munkásságából Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, oratóriumok részletei én, kibontakozás, önmegvalósítás, hivatás, küldetés, elköteleződés, áldozatvállalás, belső

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Az öt tekercs üzenete

Az öt tekercs üzenete Laczay András Az öt tekercs üzenete Isten jelen van az élet eseményeinél Kísérleti tankönyv Bibliaismeret, Ószövetség, kiegészítő modul 2014. TARTALOMJEGYZÉK Előszó.... 4 I. Isten ünnepelni hív... 5 II.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben