1. évfolyam heti 1 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. évfolyam heti 1 óra"

Átírás

1 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört a csoportban. Ismerjék meg a tanulók hitoktatójukat és társaikat, az órák helyszínét. Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése. Ismerkedő játékok. csoport Isten-én Órakeret 5 óra Kialakult testséma, iskolaérett szocializáció. Az én-kép fejlődése: már képes kívülről is látni önmagát, van már ismerete külső megjelenéséről, alapvető belső tulajdonságairól. Lássák meg a tanulók, hogy a család, amiben élnek, Isten gondoskodó szeretetét hívatott közvetíteni. Legyen önértékelésük fontos támpontja Isten szeretete. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? A születés, növekedés, változások, majd az elmúlás kérdései, ezzel kapcsolatos öröm, szomorúság, félelem. Mindezek transzcendens vonatkozásai a teremtés és az örök élet távlataival. Isten szeret engem. A család Isten szeretetének közvetítője. Hol a helyem, mi a szerepem a családon belül? család, születés, elmúlás, a feltámadás reménysége Környezetismeret, irodalom: az évszakok körforgása Én Órakeret 4 óra A gyermek önmagával kapcsolatos lehetőségeinek és korlátainak ismerete néha még irreális. Mutassunk rá, hogy a keresztségben Isten az embert gyermekévé fogadta. Ezáltal az ember - már a kisgyermek is - párbeszédben élhet, kapcsolatot ápolhat Istennel. Irodalom: népmesék (a főhősnek Ki vagyok én? Meg vagyok keresztelve Isten szól hozzánk és mi is megszólíthatjuk őt imádságban, énekben Közösségben Jézussal

2 Ünnep: vasárnap, pihenőnap keresztség, istentiszteleti közösség, beszélgetés Istennel küzdelmeihez nála erősebb segítségére van szüksége) Emberi kapcsolataim Órakeret 2 óra Családi hit-gyakorlat, esetleges óvodai hittan tapasztalatai, fogalomkészlete Kapjon hangsúlyt a gyermekek életében a családdal együtt eltöltött minőségi idő. Ismerjék fel, hogy ilyen minőségi időt akar velünk Isten is eltölteni, amikor megszenteli az ünnepeinket. Környezetismeret, irodalom: a család Család Otthonom, családom, családi szokások, ünneplés Milyen lehetett Jézus otthona és családja, ünnepe a családdal? otthon, család, ünnep Egyház Órakeret 10 óra Családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. A templommal kapcsolatos ismeretek terén erősen eltérő előzményekre lehet számítani. Érezzék meg a tanulók, hogy a templom otthonos, egyúttal tiszteletet parancsoló hely. Éljék meg együtt az egyházi év legfontosabb ünnepeit, az azokra való felkészüléssel ismerjék meg azok alapvető tartalmát. Alkossanak fogalmat az egyházról, mint a Krisztusban hívők közösségéről. Templom, ünnepek, Biblia Evangélikusok vagyunk Otthonom a templom Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak, azok funkciói Az egyházi év legkiemeltebb ünnepei: advent, karácsony, böjt, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel. Isten hívja létre és tartja fenn az egyház közösségét. A Biblia Isten üzenetének hordozója. evangélikus, templom, ünnep, egyház, Biblia Irodalom: karácsony, húsvét, néphagyományok Társadalom Órakeret 4 óra Óvodai tapasztalatok a társas érintkezés örömeiről és nehézségeiről Bibliai példák alapján elfogadó, megbocsátó, az emberi értékeket tisztelő és óvó magatartás munkálása. Tanúságtétel arról, hogy ezek

3 forrása az élő Isten. Kérés és köszönet gyakorlatának megtanítása, elmélyítése. Közösség Főképp újszövetségi történetek, melyek emberi szükségben, Irodalom: mesék szituációkban mutatják meg a biblikus érétkrendet. Istennek nem erényes hősei, a egyszerűen elvárásai, parancsai vannak az ember felé, hanem közel lép hősök motivációi, az emberhez, hogy szívébe írja szeretetének törvényét. k, eszközeik Közösség, elfogadás, megbocsátás, irgalmasság, hála Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 4 óra Tájak, növények, állatok ismerete Figyeljenek fel a tanulók a környezet szépségeire, sebeire, a gondoskodás lehetőségeire. Tanulják meg, hogy a környezet, az élet ajándék Istentől, amiért hálával és felelősséggel tartozunk neki. Ő maga a természet Ura. Milyennek teremtette Isten a világot? Séta a természetben A teremtett világ szépsége, a megújuló élet Isten teremtette a világot, szereti azt és fenntartja Óvjuk a teremtett világot Jézus Úr a természet erői felett teremtés, gondviselés Irodalom, környezetismeret: a természet kincsei, szépsége Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység Keresztények vagyunk Isten nagy családja Biblia kereszténység, Biblia Esetleges tapasztalat a templom körül szerveződő közösségről Önmeghatározás, kitekintés. Evangélikusként a keresztények nagy családjába tartozunk. Isten a mennyei Atyánk. A tanév folyamán közöttünk is munkálta ezt a különös közösséget. Más felekezetű gyerekek hittanórái

4 2. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Az első évfolyamon szerzett hittanórai tapasztalatok, ismeretek (család, közösség, kereszténység, templom, ünnepek, Biblia, teremtett világ), esetleg a családi hit-gyakorlat Csoportalakítás, a hittanóra rendjének megismerése, a pozitív, elfogadó légkör megteremtése A hittanóra rendjének megismerése. Pozitív, elfogadó légkör teremtése ének és játék segítségével. Ének-zene Isten-én Órakeret 9 óra Az első évfolyam során szerzett tapasztalatok Isten szeretetéről. A tanulók ismerjék fel, hogy Isten felé feltétlen bizalommal fordulhatunk, hogy Isten gondoskodik rólunk. Lássák meg, hogy szükségünk van az Istennel való kapcsolattartásra, elmondhatjuk örömünket, bánatunkat, köszönetünket. A diákok legyenek képesek meghallani Isten szavát. Legyenek képesek meglátni a körülöttük élő, segítségre szoruló embereket; fejlődjön a tanulók empatikus készsége. Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Beszélhetek Istennel, imádságok.bizalom. Kiknek lehet szüksége az én imádságomra? (Betegek, sérültek, szomorúak, vidámak, fiatalok, felnőttek, idősek, stb.). Hálaadás, hálaadó imádság. Isten találkozik velem. Hogyan találkozhatok Istennel? (Isten szava, a Biblia; a természet szépsége, lelkiismeret) Gondoskodás. Hogyan gondoskodik Isten? Jézus követése. Mit jelent a követés? Mi kell Jézus követéséhez? Isten újabb esélyt ad. Isten szeret. ígéret, hit, bizalom, áldás, imádság, hála Irodalom, Énekzene, Környezetismeret Én Órakeret 3 óra Családi és kortárs kapcsolatokból, valamint az előző év során szerezett tapasztalatok, hogy Isten az embert gyermekévé fogadta. A tanulók ismerjék fel, hogy egyes tulajdonságok, mint a

5 könnyelműség, harag, csalás, lustaság, megterhelik az ember embertársaival való kapcsolatát. Fejlődjön a tanuló Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Értsék meg, hogy Isten megbocsát, és hogy számára mindenki egyformán értékes. Milyen vagyok én? Mikor szoktam haragudni? Mi a hazugság, csalás? Mit jelent a megbocsátás? Hogyan élem meg az örömöt és a bánatot? Kitől kapom ezeket? Ismerem a lustaságot? Isten számára értékes vagyok. Minden ember értékes? féltékenység, könnyelműség, csalás, harag, megbocsátás, áldás Irodalom: költészet, mese Emberi kapcsolataim Órakeret 7 óra A tanuló tapasztalata a családról, barátságról; valamint az előző évben megismert minőségi idő fogalma. A tanuló lássa meg a közösségi kapcsolatokban felmerülő nehézségeket, az emberek közötti konfliktushelyzeteket. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között, legyen képes az együttműködésre a közösségi életben. Ismerjen meg mindezekre bibliai példákat. Irodalom: költészet, mese Kortárs csoportok Kire hallgatok a felnőttek közül? Bűn és büntetés: mit jelentenek ezek az emberek között, és mit jelentenek Isten szerint? Kire hallgatok a barátaim közül? Tekintély, tekintély a kortárs csoportban. Aki Jézus segítségére szorul. Tehetség mások szolgálatában. Közösségépítő erők: összetartás, megbocsátás. bűn és büntetés, rágalom, irigység, hazugság, összetartó szeretet Egyház Órakeret 6 óra énekeivel. Keresztény egyház ünnepei A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel, az egyházról szerzett ismeretei. A családi körben ünnepelt karácsony és húsvét. Lássa meg a tanuló, hogy az ünnepnek fontos szerepe van az ember életében, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Bővítse a diák a keresztény ünnepekről szerzett ismereteit, és vegyen részt az ünnepi előkészületekben, valamint ismerkedjen meg az ünnepkörök

6 Ádventi hagyományok, énekek. Szokások az egyházban, gyülekezetben. Karácsonyi ünnepkör. Karácsonyi szokások, Jézus születéstörténete. Húsvéti ünnepkör. Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagyhét, Húsvét. Hogyan találkozhatok ma Jézussal? Pünkösd ünnepe. ünnep, adventi koszorú, karácsony, virágvasárnap, nagyhét, nagycsütörtök, húsvét, feltámadás, pünkösd, Szentlélek Ének-zene, Művészetek: néprajz, rajz, Irodalom: dráma, színjátszás Társadalom Órakeret 2 óra Kulturális-nemzeti közösség Összefogás - jó vagy rossz ügy érdekében? Anyanyelvünk összefogás, anyanyelv, közösség, Bábel A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő közösségekről (család, iskola, sport, egyéb közösségek). A tanulók lássák meg, hogy fontos az összefogás, az összetartozás érzése (melynek egyik eszköze az anyanyelv) a társadalomban, a közösségben, de nem mindegy, hogy milyen cél érdekében történik mindez. Környezetismeret, Irodalom: anyanyelv Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Isten teremtette a világot? Az egész teremtett világ dicséri az Urat. Helyünk és feladatunk a világban. hála, felelősség Tájak, növények, állatok ismerete; Isten a világ teremtője, a természet Ura. Lássa meg a tanuló, hogy a teremtmények hálával tartoznak az Úrnak, és hogy az ember felelős a rábízott világért. Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 2 óra Kereszténység felekezetek Keresztények vagyunk. Egyéni tapasztalat arról, hogy más hittanóra is létezik az iskolában. Ismerkedjen meg a tanuló a nagyobb keresztény felekezetek egy-két ismertetőjegyével, legyen képes az elfogadásra, a gyakorlati ökumenére.

7 Kik ünneplik még Jézus születését? Felekezetek a keresztények között. evangélikus, katolikus, református, ökumenikus imahét Művészet: filmek

8 3. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 4 óra Teremtés, bűnbeesés története, Jézus életének ismert eseményei, az eddig tanult apostolokról szóló történetek. Ismerkedjen meg a tanuló néhány bibliai hitvallással. Fogalmazza meg a tanuló azokat a kérdéseket, amelyeket a teremtő Istenről, a teremtett világról, és az emberről gondol. Lássa meg a tanuló, hogy az őt körülvevő világ Isten szeretetéből jött létre. Fedezze fel, hogy Isten a mindenség gondviselő Atyja. A Jézus életéről és tanításáról szóló eddig tanult ismeretanyag rendeződjön benne egységgé. Ismerje fel a Szentlélek egyházépítő, egyházfenntartó s közösségformáló erejét. A tanuló sajátítsa el az Apostoli Hitvallás szövegét. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi a hitvallás? Atya, teremtő, gondviselő Isten A Megváltó Jézus itt élt közöttünk A Lélek munkája: gyülekezet épül hitvallás, Apostoli Hitvallás, hitágazat, teremtő, megváltó, Atya, Fiú, Szentlélek Környezetismeret: természetvédelem Én Órakeret 4 óra Istennel. Ki vagyok én? Mire tesz képessé a bizalom? Álom és valóság Képes vagyok-e megváltozni? Ki segít legyőzni a félelmeimet? bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. Péter és Pál történetein keresztül fejlődjön a tanuló önismerete. Lássa meg, hogy a hit hogyan fejleszti, teljesíti ki a személyiséget. Fejlődjön Istennel, önmagával és a társaival való kapcsolata. Ismerje fel, erősségeit, korlátait, határait, fejlődési lehetőségeit. Tudja megfogalmazni a félelmeit, alakuljon ki bizalmas kapcsolata Környezetismeret, Testnevelés, Irodalom: dráma Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra

9 A tanuló tapasztalata a barátságról, a közösségi kapcsolatok örömeiről és nehézségeiről. Jézus életének fontos állomásain keresztül ismerje meg a tanuló a közösség áldásait, a baráti kapcsolatok erejét, fontosságát. Tudjon a tanuló különbséget tenni a közösséget romboló és a közösséget építő folyamatok között. Az evangélium üzenetén keresztül fedezze fel a közösség, a barátság és a megbocsátás erejét. Ki a barátom? Miért jó a sokféleség? Ki az idegen? Versengés Hiszem, ha látom? A reménység nekem azt jelenti idegen, közösség, tanítvány, lelkiismeret, reménység, megbocsátás Irodalom, filmművészet Egyház Órakeret 4 óra A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Elevenítse föl, ismerje meg a tanuló az evangélikus identitás főbb jellemzőit. Erősödjön meg a tanulóban, hogy ő az egyház közösségébe tartozik. Ismerje fel, hogy ennek a közösségnek tevékeny részese lehet. Ismerje meg elhívott emberek életén keresztül (Luther, Sztehlo Gábor, Böjte Csaba), Isten szolgálatának sokszínűségét. Tapasztalja meg a szeretetszolgálat munkáját. Fedezzen fel más keresztény felekezeteket. Milyen az élet az egyházon belül? Mit jelent Isten szolgálatában állni? Bátorság Hogyan lehetek Isten munkatársa? Mit jelent a szeretetszolgálat? Mit jelent az, hogy Krisztusban egymás testvérei vagyunk? gyülekezet, szeretetszolgálat Társadalom Órakeret 6 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. Értse meg a tanuló, hogy mit jelent az, hogy népcsoportok, kisebbségek. Lássa meg a tanuló Mózes történetén keresztül, hogy Istennek gondja van az övéire. Ismerje fel, hogy Isten embereket választ ki szándéka megvalósításához és azokat alkalmassá teszi szolgálatára. Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Lássa meg a

10 tanuló személyes életében, hogy a Tízparancsolat miért fontos ma is. Társadalmi együttélés Népcsoportok, kisebbségek Engedelmesség Mikor, miben, hogyan számíthatok a testvéremre? Mit jelent a hatalom? Isten vezeti népét Isten tudja, mire van szükségem (gondviselés) Szabályok törvények. Tízparancsolat a mindennapokban Népcsoport, kisebbség, Tízparancsolat, törvény Irodalom, testnevelés, film Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 5 óra A tanuló meglátásai a lakóhelye és az általa megismert természeti környezettel kapcsolatban, az évszakok váltakozása, az időjárási megfigyelések, természetfilmek, környezetszennyezés, gépesítés. Lássa meg a tanuló, hogy a Szentírás szerint Isten a világot jónak teremtette, és megbízta az embert, hogy gondozza a rábízott kertet. Érezze meg a tanuló Isten gondviselő szeretetét, amellyel fenntartja a világot és az életet. Lássa meg, hogy a bűn, az emberi felelőtlenség pusztulást eredményez. Ismerje fel lehetőségeit a teremtett világ védelmében, tapasztalja meg, hogy tehet érte. Lássa meg a technológiai társadalom előnyeit és hátrányait. Fedezze fel a személyes kommunikáció fontosságát, az imádság lehetőségét és erejét. Vegye észre, hogy változó világunk továbbra is Isten kezében van. Milyen világot teremtek magam körül? A Teremtő Isten és a teremtett világ igen jó... Felelősek vagyunk érte? Felelőtlenség, bűn, pusztuló világ, félelem a jövőtől. Tegyük szebbé a világot! Beszélgetés Istennel és egymással Jézus tanít az imádkozásról. Isten kezében vagyunk teremtés, Teremtő, Édenkert, gondviselés, felelősség, bűn, zsoltárok, imádság Környezetismeret Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 4 óra Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. Ismerje fel a tanuló az ünnep, ünneplés szerepét. Lássa meg, hogy az ünnep megállít, kiemel a hétköznapok forgatagából, és megajándékoz az Istenre és egymásra figyelés lehetőségével. Ismerje meg a tanuló a keresztyén ünnepek jelentését és üzenetét. Vegyen részt a tanuló az ünnepi előkészületben. Ismerkedjen meg az ünnepkörök énekeivel.

11 Ünnepek a keresztény egyházban Ádvent Karácsony Böjt és Nagyhét Húsvét néprajz, ének, rajz, irodalom eljövetel, születéstörténet, bűnbánat, virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, egyházi esztendő, feltámadás

12 4. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 7 óra A teremtés, bűnbeesés, megváltás alaptörténetei. Ismerje fel a tanuló, hogy milyen értékes Isten szemében. Az alkotó és az alkotás erős kötődésében lássa meg saját helyét, létének célját, feladatát, fontosságát a teremtés művében. Az élet tisztelete, mint érték jelenjen meg a tudatában. Énképe, önértékelése erősödjön, helyreálljon. Képes legyen a hit és hűség fogalmának összekapcsolására. A tanuló gondolkodjon el rajta, hogy milyen határig jó alkalmazkodni és mikor kell határt szabni, a saját felismert útját vállalni. Fejlődik a hitem? Ki vagyok én Isten szemében? Az Isten képmására teremtett ember. Vannak a hitnek határai? A kísértéseink, próbáink megerősítenek? Jézus első csodája az öröm és az élet igenlése. Bizalom, hit: mit jelent ma számunkra? Mi pedig hogyan imádkozzunk? Mit jelent a nem az ember és Isten számára? Rajz, Ének-zene, Környezetismeret, Irodalom teremtő, alkotó, alkotás, tálentum, életcél, életfeladat, adottságok, imádság, hálaadás, bűnvallás, bocsánatkérés Én Órakeret 6 óra Teremtés, bűnbeesés története, már tanult ószövetségi történetek. Ismerje meg a tanuló Dávid és Salamon életútjának segítségével Isten kiválasztó, gondviselő, ígéreteihez hűséges, megbocsátani kész szeretetét. Lássa meg, hogy a kitartás érték, a bűnnek következménye van, de kaptunk lehetőséget a bocsánatra is. Értse meg, hogy az uralkodás nem cél, hanem feladat, és önmagunk fölött is fontos megtanulnunk. Tudatosuljon benne, hogy önbíráskodás nélkül, türelemmel és hűséggel is lehet érvényesülni. Mi az életem célja, értelme? Ki vagyok én? Mit bízott rám Isten? Isten azt nézi, ami a szívben van? Kihívások, hit, képességeim, határaim. Barátság mit jelent? Önérvényesítés önbíráskodás nélkül. Elbukás és felismerése, bűnbánat és bűnbocsánat elfogadása, megbocsátás magunknak és másoknak. Irodalom, Énekzene (hárfa, lant), Filmművészet, Képzőművészet, Rajz

13 Igazi értékek felfedezése. Vágyak, álmok. Hol lakik az Isten? kiválasztott, barátság, hűség, ígéret, önérvényesítés, önbíráskodás, bűnbánat, bűnbocsánat, érték, vágy, megbízhatóság, türelem Emberi kapcsolataim Órakeret 4 óra Önismereti alapfogalmak. Családi és kortárs kapcsolatokból szerezett tapasztalatok. A tanuló önismerete és toleranciakészsége helyes irányba változzon, megismerje a szeretet többféle arcát, lehetőségét, megtanuljon bánni az érzelmeivel, átélje Isten elfogadását és a családi és kortárs kapcsolatai fejlődjenek. Megértse és elfogadja a különböző korosztályok különbözőségét, értékelni tudja mindenkiben az embert. Vegye észre a feladatait mások és Isten felé irányuló kötelességeit és lehetőségeit. Szeretet A szeretet Jézus fogalmai szerint. Szeretetszolgálat, cselekvő hit, szeretet-nyelvek. Életszakaszok, az életkorok feladatai. Engedelmesség, szülők iránti tisztelet, imádság, hálaadás. Válás, erkölcs, új esély, Jézus befogad a közösségbe. bizalom, hit, hitrejutás, félelem, apostol Dráma, Irodalom, Ének, Képzőművészet, Rajz, Filmművészet Egyház Órakeret 4 óra Édenkert, szent sátor, az Isten népével vándorló szövetség ládája története, bűnbeesés, áldozási szokások fogalmának és tartalmának ismerete. A tanuló találkozási pontjai az evangélikus egyházzal, gyülekezettel. A tanuló megfigyelései más felekezetekről. Lássa meg a tanuló, hogyan ad Isten kapcsolódási at az ember számára. Kapjon bepillantást az egyház, a gyülekezet kialakulásának történetéből életkorának megfelelő mélységben. Alakuljon ki benne a közösség, keresztény felelősségvállalás iránti igény. Ismerje meg a templomban, az oltáron az egyházi esztendő különböző szakaszaiban megjelenő szimbólumokat és azok jelentését, jelentőségét, a jelképek között eligazodjon, értelmüket felismerje. Érezze meg az Istenhez és a közösséghez tartozás áldásait, lehetőségeit. Mi történt és történik az egyházban? Reformáció. Luther: rend az egyházban, rend a családban. Isten irgalma. A keresztény közösség jellemzői. Közösség és szolgálat. Rajz, Irodalom, Testnevelés (áldozathozatal az

14 eredményekért), Megértés, újra egyesült közösség, közös nyelv. Filmművészet, Néprajz közösség, gyülekezet, egyház, szolgálat, áldozatvállalás, önzetlenség, szeretetszolgálat, ökumené, befogadás, idegen, felebarát Társadalom Órakeret 4 óra A tanuló személyes megfigyelései a különböző nyelvű, kultúrájú, bőrszínű népcsoportok együttéléséről. A tanuló tapasztalatai az őt körülvevő világban (család, iskola, sport, egyéb közösségek) megjelenő szabályokról. A társadalmi egyenlőtlenségek felismerése, a méltányosság szükségességének felismerése. A teremtett világról való bölcs gondoskodás, a kizsákmányoló életvitel negatív hatásainak felismerése. A tanuló lássa meg, hogy Isten, mint szerető Atya adja nekünk a törvényt, és ezzel megszabja az emberek együttélésének kereteit. Értse meg a tanuló személyes életében, hogy ő mit tehet az őt körülvevő világ pozitív változásaiért. Társadalmi egyenlőtlenségek Jézus a testünkről és lelkünkről is gondoskodik. Isten gondot visel ránk és az egész világra. Gondviselés. Szegénység és gazdagság, felelős élet Kirekesztettség és közbenjárás Előítéletek, sztereotípiák. népcsoport, kisebbség, törvény, törvény, pogány, idegen Irodalom, filmművészet, Matematika, Környezetismeret Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 3 óra Újszövetségi történetek, a teremtett világ rendje, születés, fejlődés, elmúlás, és az Isten ajándéka, az örök élet. Élet-halál, kétségbeesés, düh, elkeseredés, fájdalmaink Isten előtt Mi lesz akkor, amikor vége van? Gyász, halál, veszteség: Jézus Úr a halál fölött is. A halál innen nézve. Isten kegyelmes ígérete az örök életre. Jézus rést ütött a halálon, utat nyitott az örök élet felé. Van fullánkja a hívő ember számára a halálnak? gyász, veszteség, kétségbeesés, fájdalom, megváltás, örök élet Irodalom, Ének, Környezetismeret, Testnevelés Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 5 óra

15 Az ismert ünnepek tartalma, népszokások, családi hagyományok. A tanuló ismerje fel az ünnepek célját, értelmét. A hétköznapok közötti megállás, elcsendesedés, visszatekintés, értékelés, megpihenés, formálódás lehetőségével éljen. Lássa meg az ünnepek központi üzenetét. Ünnepek, szimbólumok Mi van a templomban? Mi mit szimbolizál? Istenkeresés, spiritualitás. Isten ajándéka. A böjti vasárnapok üzenete: önként vállalt lemondás. Isten tervének elfogadása. A csend napja (nagyszombat). ádvent, böjt, várakozás, elcsendesedés, megújulás, feltöltődés, pünkösd, egység Rajz, Irodalom, Filmművészet, Néprajz

16 5. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 2 óra A saját környezetre, családi szokásokra, hagyományokra, a család egyházhoz való viszonyára vonatkozó ismeretek, esetleges gyülekezeti tapasztalatok. Teremtsen a tanuló kapcsolatot a hittan órai közösséggel, kapjon benyomást arról, hogy a közös munka kapcsolódik eddigi életéhez, tapasztalataihoz. Ismerkedjen meg a hittan óra eszközeivel, kapjon ízelítőt a módszereiből. Tanuljon meg különbséget tenni az Ó- és Újszövetség között. Értse meg, hogy a különböző bibliai könyvek mind ugyanarról az örömhírről szólnak. Honnan jössz, mit hozol magaddal? Mi van a kezünkben? Ismerkedés a tanuló hátterével, kapcsolódás az eddigi tapasztalataihoz, érdeklődésének felkeltése. Találkozás a Bibliával, énekeskönyvvel. Biblia, Ószövetség, Újszövetség, bibliai történetek, imádság, ének Magyar nyelv és irodalom a könyvek szerkezete Isten-én Órakeret 6 óra Szubjektív élmények, tapasztalatok a bizalomról, elfogadásról, megértésről, az értékesről, a megajándékozottságról. Gyermeki Istenkép, a csodavárás élménye. Ismerje meg a tanuló Isten felé forduló, elfogadó szeretetét. Lássa meg, hogy az emberi szemmel értéktelenben sokszor ott rejtőzik az isteni érték. Lássa meg, hogy a Jézussal való találkozás fordulópont lehet az ember életében. Legyen mintává számára az Úrtól tanult imádság. Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Mi az, ami értékes vagy értéktelen? Valóban értékes, vagy éppen értéktelen volna, amit annak látok? Hol vannak a csodák? Mit tesz velem Isten? Beszélgethetünk Istennel? Mit mondjak, mit kérjek Istentől? Néhány jézusi példázat és történet. A Miatyánk. hit, megtérés, keresztség, úrvacsora, imádság, Miatyánk Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek Én Órakeret 4 óra

17 Személyes tapasztalatok jóról és rosszról. A tanuló már képes más szemszögéből tekinteni saját magára, és reflektálni saját szerepére. Ismerje föl a tanuló, hogy a jó mellett a rossz hogyan van jelen a világban, és hogy a bűn lényege és a kísértés ma is hasonlóak, mint az őstörténetben. Lássa meg, hogy hamar tettekké váló indulataink tönkre teszik emberi kapcsolatainkat. De figyelje meg azt is, milyen lehetőségeket kínál az embernek a vele szövetséget kötő Isten. Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, részletei Milyen vagyok én? Jó és rossz a világban. Miért teszünk rosszat? Miért nem értjük egymást? Válaszokat keresünk a kérdéseinkre. Isten a szövetségesünk. Az Őstörténet eseményei. jó és rossz, kísértés, bűn, megmentő szeretet, szövetség Emberi kapcsolataim Órakeret 5 óra A kortárs csoport jelentősége nő. Megéli a vágyat a csoporthoz tartozásra a tanuló megtapasztalja a befogadás élményét és a kirekesztettséget. Keresi a csoporthoz alkalmazkodás módjait, találkozik csoportszabályokkal. Fedezze föl a tanuló, hogy az ember társas lény, kapcsolatokra teremtetett. Ismerje föl, hogy Jézus összeköt mindnyájunkat. Legyen képes felismerni konfliktushelyzeteket, megérteni a bennük munkálkodó indulatokat. Vesse össze az emberi reakciókat a Jézusi válaszokkal. Értse meg a parancsolatok lényegét, lássa meg bennük a felszabadító korlátokat. Kortárs közösség, közösségi keretek Mitől közösség a közösség? Milyenek Jézus tanítványai? Tanítványként összetartozunk. Konfliktusok a közösségben. Emberi indulat, Jézusi indulat. Mihez igazodjunk, amikor együtt élünk? Törvény és feladat, vagy segítség és útmutatás? Felszabadító korlátok. Jézus és a tanítványok; a Tízparancsolat. közösség, elhívás, összetartó erő, Szentek közössége, féltékenység, előítélet, törvény, parancsolat, Hegyi Beszéd Egyház Órakeret 2 óra Tapasztalata van templomi eseményekről, gyülekezeti alkalmakról. Megéli a karácsony, húsvét ismétlődését, találkozik ezen ünnepek különböző értelmezésével, megjelenésével.

18 Milyen az élet az egyházon belül? Az egyház kezdetei. Hogyan élem meg az egyházi ünnepeket? egyház, pünkösd, gyülekezet, egyházi esztendő Lássa meg a tanuló, hogy Isten Szentlelke formálja az egyházat és gyűjti össze az egyház népét. Tekintse át az esztendőt, ismerje föl az ünnepek körforgását és benne az ő helyét Magyar irodalom A kereszténység kezdeteiről szóló regények Ének-zene egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek részletei Társadalom Órakeret 3 óra Látja a tanuló a saját mikrokörnyezetét, tapasztalata van az övétől eltérő helyzetekről. Tapasztalta már a különbözőség érdekességét és a megértés nehézségeit. Ismerje föl a tanuló, hogy a családhoz, néphez tartozás meghatároz minket, ez a kötődés elkísér egész életünkben. Értse meg, hogy bár Jézus ebbe a világba született, az Atyához tartozik. Ismerje meg a jeruzsálemi Templom kiemelkedő szerepét. Családunk eredete, mit hozok, mi határoz meg; lakóhelyi közösség, szokások, hagyományok. A közösség találkozóhelye: a templom. Hol és kik az Isten népe? Kihez tartozom? Közétek tartozom-e? Dániel próféta személye, A 12 éves Jézus és názáreti prédikációja. ország, nép, szokások, hűség, templom Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 2 óra Miért és hogyan ír a Biblia a világ kezdetéről? Milyen a Teremtő és milyen a teremtettség? A tanuló kapcsolata a saját természeti környezetével, tapasztalata a világ szépségéről, születésről, a természet megújulásáról, de az elmúlásról is. Lássa meg a tanuló, hogy Isten ad életet az embernek és a világot jóra teremti. Ismerje föl, hogy az embernek feladata van a világban ma is. Értse meg, hogy a teremtéstörténetek ma is vállalható hitvallások Isten teremtő és gondviselő szeretetéről. Természetismeret

19 Milyen az ember, és hol a helye a világban? A két teremtéstörténet. hitvallás, Teremtő Isten, Isten képmása a természeti környezet megfigyelése Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 8 óra Versek, énekek, történetek részleges ismerete, tapasztalatok karácsony és húsvét ünnepléséhez kötődően. Ismerje föl a tanuló, hogy a kereszténység belegyökerezik az ószövetségi világba. Lássa, hogy Isten helyet készít Fiának a világban, de a világ nem fogadja be őt. Ismerje a születéstörténet megértéséhez szükséges alapvető társadalmi, kulturális szokásokat. Lássa, hogy Keresztelő János feladata az útkészítés. Vegye észre, hogy Jézus maga alakítja az utolsó hét eseményeit. Értse a Jézus által használt fontosabb jelképeket. Ismerje föl, hogy a passió értünk történt, és lényege csak hittel ragadható meg. Gondolkodjon el a feltámadás csodáján, figyelje meg a sokféle reakciót, érezze meg Húsvét örömét. Figyelje meg a tanítványok feladatát és fedezze föl a hozzá kapott ígéretet. Vizuális kultúra Jézus-ábrázolások a képzőművészetben Ének-zene Karácsonyi művek, Passiófeldolgozások Mi a kereszténység lényege? Ki az alap? Hogyan érkezik közénk? Hogyan várjuk? Jézus a világ Megváltója. Ki az, aki bevonul Jeruzsálembe? Mi történik ott? Ez az ember valóban Isten Fia volt! Miért keresitek a holtak között az élőt? Hogyan tovább? Születéstörténetek, Jézus működésének kezdete, Passió, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd. messiási próféciák, születéstörténetek, pásztorok, bölcsek, Jézus működésének kezdete, Keresztelő János, Nagytanács, Heródes, Pilátus, utolsó vacsora, Golgota, feltámadás, húsvét, mennybemenetel, missziós parancs, pünkösd

20 6. évfolyam heti 1 óra Isten-én Órakeret 6 óra Találkozott azzal, hogy Isten közvetlenül megszólít és megszólítható. Azért szólít meg, mert értékes vagyok számára. Látott példát arra, hogy Isten hogyan vezeti új utakra az embert. Lássa a tanuló, hogy Isten megszólít minket és ígéretet ad nekünk. Ismerje föl, hogy az áldás értékes, hiszen az üdvösség ígéretét hordozza. Értse, hogy Isten vezet minket, hogy akkor is beteljesíti ígéretét, ha az emberileg nem elképzelhető. Lássa, hogy Isten jóra tudja fordítani azt, amit az ember elront. Mit jelent hinni? Ki vagyok én, hogy megszólít az Isten? Mit vár tőlem Isten a szövetségkötéskor? Mitől áldás az áldás? Tudok-e mit kezdeni az örökséggel? Kire vagyok féltékeny? Mit kezdjek ezzel? Észreveszem Isten vezetését? Kik fontosak számomra? Isten akaratát visszük-e véghez életünkben? Az Ősatyák történetei elhívás, ígéret, szövetség, bizalom, hűség, áldás Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek Én Órakeret 5 óra Az őstörténet hitvallásában találkozott már a legalapvetőbb emberi kérdésekkel jóról és rosszról, bűnről, irigységről és büntetésről. Tudja, hogy az embernek feladata van a világban, és Isten szövetséget kötött vele. Lássa a tanuló, milyen értékeket hoz magával a családjából. Értse meg, hogy az ítélet Isten kezében van, és az ő kezében van a megtérés, újjászületés lehetősége is. Ismerje föl, hogy Isten elköteleződésre, ugyanakkor pedig szabadságra hív. Lássa, hogy életünk Isten felé, a vele való teljes közösség felé vezet. Ki vagyok én? Mit hozok otthonról? Milyennek látom a másikat? Milyennek lát más engem? Ítélhetek-e Isten helyett? Mit vállalhatok be Isten ügyéért, a hitemért? Hol vannak a határok, meddig mehetünk el? Hova tart az életünk? Epizódok Pál apostol életéből, munkásságából Ének-zene: egyházi, ill. bibliai témájú énekek, kórusművek, oratóriumok részletei én, kibontakozás, önmegvalósítás, hivatás, küldetés, elköteleződés, áldozatvállalás, belső

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

11. évfolyam. Isten-én témakör

11. évfolyam. Isten-én témakör 11. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan

Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan Osztályozó vizsga követelményei - Erkölcstan 7 évfolyam Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? Ismeretek/fejlesztési követelmények Közösségeim Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Erkölcstan 6. osztály TANMENET

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Erkölcstan 6. osztály TANMENET Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Erkölcstan 6. osztály TANMENET Adaptálta és készítette: Kulcsár Marianna 2016/2017. tanév Bevezetés Ilyen ember vagyok mert ilyenné

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben