E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Pálfi János polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELŐADÓ: Kovács Lászlóné osztályvezető Pálfi János polgármester TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Tisztelt Képviselő-testület! Egyszerű többség Több mint húsz éve már, hogy az Alkotmány, majd évtől Magyarország Alaptörvénye a helyi önkormányzatok önálló gazdálkodásának biztosítása érdekében, annak egyik lényeges eszközeként megalkotta a helyi adók rendszerét, egyúttal döntött arról, hogy a helyi adókból származó bevétel az azt bevezető önkormányzat saját, el nem vonható bevétele. Az adóztatás kereteit az Alkotmány, illetve az Alaptörvény felhatalmazása alapján a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) határozza meg, míg a tényleges adókötelezettséget a Htv. felhatalmazása alapján megalkotott helyi adórendeletek alapozzák meg. E felhatalmazás alapján Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén rendelettel a következő helyi adókat működteti: helyi iparűzési adó (2013. július 1-jei hatállyal) építményadó (2012. június 1-jei hatállyal) telekadó (2012. június 1-jei hatállyal) Röviden a bevezetett helyi adókról: Iparűzési adót a településen állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző vállalkozóknak kell fizetni. Az adófajta bevezetéséről július 1-jei hatállyal döntött a képviselő-testület. Az adó mértéke a törvényi 2 %-kal szemben az adóalap 1,5 %-ában került meghatározásra. Az adó bevezetésekor a testület figyelemmel volt a kisvállalkozókra, és 1,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapig adómentességet biztosított részükre. Építmény- és telekadó kötelezettség már óta kötelezettséget ró az ingatlan tulajdonnal rendelkező adóalanyokra. E két adófajta tekintetében is jelentős adómentességet biztosít a helyi adórendelet. Az önkormányzati források biztosítása érdekében egyéb magasabb szintű jogszabályok alapján egyes központi adók kezelését szintén az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe rendelte a jogalkotó. Közülük a legjelentősebb a gépjárműadó. Ennél az adófajtánál a települési önkormányzatnak nincs döntési jogköre az adófajta működtetését illetően, valamint helyi rendeleti kedvezmények, mentességek biztosítására sincs mód. Mindezen túlmenően a jogalkotó rendelkezik a beszedett adóbevételekről is, gépjárműadó tekintetében évtől a befolyt adó 60 %-át elvonja. Az adóztatási feladatok ellátása valamennyi, az előzőkben felsorolt adófajta esetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezése szerint a jegyző hatásköre. A feladat végrehajtása augusztus 15. napjától Szekszárd MJV Önkormányzata és Szálka Község Önkormányzata között a évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bekezdés felhatalmazása alapján létrejött IV.139/2013. ügyszámú megállapodás, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) szekszárdi önkormányzati rendelet alapján Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adó Osztály szervezeti rendszerében történik. A feladatellátás három nagy területre bontható: 1. az adókötelezettség megállapítása, ezen belül többek között a benyújtott bevallások feldolgozása, az adófizetési kötelezettségről a határozatok elkészítése, az adóztatást érintő változások nyomon követése, befizetések könyvelése; 2. az adókötelezettség ellenőrzése;

3 3. végrehajtási feladatok ellátása. Az Adó Osztály feladatkörébe tartozik továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, a kimutatott köztartozás behajtása. Ennek jelentős körét a közlekedési szabályszegések miatt kiszabott közigazgatási bírságok teszik ki, továbbá minden olyan tartozás behajtása, melyet törvény adók módjára rendel behajtani. Fontos itt megjegyezni, hogy e tárgykörben az adóhatóságnak semmiféle mérlegelési jogköre nincs, a köztartozást nem engedheti el, fizetési kedvezményt nem adhat rá, egyetlen kötelezettsége a tartozás beszedése. A különböző hatósági eljárások eredményes lefolytatásának elősegítése érdekében, illetve az ügyfél kérelmére az adóhatóság az ingatlanokról adó- és értékbizonyítványt állít ki, továbbá szintén kérelemre igazolja az adóalany köztartozás mentességét. Mind az adó- és értékbizonyítvány, mind pedig az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül, melyek tartalmát ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Az elsődleges adóigazgatási feladat a beérkező adóbevallások feldolgozása, hatósági adatszolgáltatás alapján a gépjárműadó kötelezettség feldolgozása, a fizetendő adó összegének megállapítása, az előírt adó beszedése. Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, és fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló kérelmet sem terjeszt elő, a tartozást végrehajtási eljárás során szedi be az adóhatóság. Abban az esetben, ha adóbevallási kötelezettségét nem teljesíti az adóalany, egyszerűsített ellenőrzési eljárás keretében történik annak behajtása. A évi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult: helyi iparűzési adó: A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján az iparűzési adót július 1-jei hatállyal vezette be képviselő testület. Az évközi bevezetés miatt az adózók bejelentési kötelezettségüknek kellett eleget tegyenek, bevallást első esetben május 31-kén kellett benyújtaniuk. Az adóbevallás természetesen tört évre vonatkozott, és az előző évben a várható adóra tett bejelentésüket kellett korrigálni az adózóknak a tényleges pénzforgalmi adatokkal. Az adóbevallásban kellett közölni továbbá a évre teljesítendő adóelőleg fizetési kötelezettségüket a Htv. rendelkezéseinek figyelembe vételével. A év végi zárási adatok alapján megállapítható, hogy iparűzési adó bevallási kötelezettségét 107 adózó teljesítette. Az általuk bevallott évi adó és a már év során megfizetett előleg különbözete valamint a évi hátralék összege Ft volt. A teljes évi adóelőleg összege Ft volt, míg az összes helyesbített tartozás Ft. Ezt a 22,8 millió forintos követelést korrigálja az összes elszámolt befizetés, melyből 306,5 ezer forint már évben befolyt, valamint a évi befizetések 19 millió forintos összege. E két tétel elszámolását követően kapunk képet a hátralékállományról, mely december 31-kén 3,4 millió Ft volt. Az összes bevételből a negatív adókülönbözet adózónak történő visszautalása miatt a költségvetési számlán ténylegesen 16,5 millió Ft realizálódott, mely a költségvetési előirányzathoz képest 138 %-os teljesítést jelent. építményadó: a zárási összesítő adatai alapján építményadó fizetési kötelezettség 35 adózót terhel 35 ingatlan után. Az előző évi hátralék összege 212,745 Ft volt, a évre szóló kivetés pedig Ft volt. Az összes követelés Ft összegéből Ft realizálódott, és Ft hátralék maradt fenn.

4 telekadó: telekadóban az adóalanyok száma 54, az adóköteles telkek száma pedig 67 db. Az összes követelés Ft volt, az elszámolt befizetések összege pedig Ft, az év végén fennálló hátralék összege Ft volt. gépjárműadó: a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások rendezése) az önkormányzati adóhatóság feladata év végéig az adónemből befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította adóévtől a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40 % illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján az éves szinten beszedett összegből forint a helyben maradó bevétel összege. A 4 millió forint költségvetési előirányzathoz képest a teljesítés 61 %-os volt. A gépjárműadó az egyetlen adónem, ahol jelentős az elmaradás a költségvetési előirányzathoz képest. Ennek oka a hátralékállomány jelentős növekedése: egy olyan adózó van, akinek a évi tartozása 5,7 millió forint. pótlék, bírság: a befolyt összeg nem meghatározó, mindössze 51 ezer Ft realizálódott az év során. idegen bevételek: külön jogszabályok alapján a köztartozások meghatározott körét a megállapító hatósághoz történő meg nem fizetése esetén adók módjára kell behajtani. Ezek minden esetben olyan tételek, mikor az adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást lefolytatni, de a befolyt bevétel részben vagy teljes egészében a kimutató szervet illeti meg. Ilyen jellemzően a közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, halvédelmi bírság, stb. Az önkormányzat bevételt mindössze forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága forint volt. Adónem Adózók száma Kimutatás a évi adóbevételek alakulásáról Adótárgyak száma Helyesbített tartozás Elszámolt befizetések Összes hátralék Adatok forintban Nem esedékes hátralék (12.31) Végrehajtható tartozás Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Gépjárműadó * Pótlék** Bírság** Egyéb bevételek Idegen bevételek * a gépjárműadó a kivetett adó 100 %-át tartalmazza megosztás nélkül ** a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglalja

5 Kimutatás a évben költségvetési számlára történt utalásokról Adónem megnevezése Az éves előirányzat összege A költségvetési számlára utalt adó összege Adatok forintban A teljesítés aránya % Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Pótlék, bírság együtt Gépjárműadó adók módjára behajtandó köztartozás önkormányzatot megillető bevételrésze Összesen

6 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó és helyi iparűzési adó kötelezettséget állapított meg. Iparűzési adó A Htv. 39/C. (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka Község Önkormányzata a 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot. Az e jogcímen nyújtott közvetett támogatások összege 767 ezer forint volt. Gépjárműadó Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség. A Gjt. 5. alapján mentes a fizetendő adó alól a költségvetési szerv, - az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott - az egyház tulajdonában lévő gépjármű; - a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben - a súlyos mozgáskorlátozott személy. A Gjt. 8. alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága ezer forint volt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évre vonatkozó adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szekszárd, április 20. Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző HATÁROZATI JAVASLAT Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: április 29. Felelős: Pálfi János polgármester

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit,

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben