Munkaviszony, munkaszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaviszony, munkaszerződés"

Átírás

1 A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés... 2 Nappali tagozatos diák foglalkoztatása... 2 Határozott idejű munkaviszony létesítése, megszüntetése és közeli hozzátartozó foglalkoztatása... 2 Változó munkahely fogalma... 5 Megbízási szerződés vagy készenlét?... 6 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény... 7 Felnőttoktatási szakképzési szolgáltatásra vonatkozó együttműködési megállapodás kamarai ellenjegyzése... 8 Megbízási szerződés vagy munkaviszony?... 9 Munkaszerződés több foglalkoztató esetén Béren kívüli juttatások Munkába járás költségének megtérítése GYES, GYED Várandós munkavállaló határozott idejű szerződése Közalkalmazott gyes melletti munkavégzése magáncégnél

2 Munkaviszony, munkaszerződés Nappali tagozatos diák foglalkoztatása Nem nyári szünidő alatt foglalkoztathatunk nappali tagozatos diákot, esetleg hétvégén, vagy hétköznap délután? ére a válasz attól függ, hogy hány éves a nappali tagozatos diák, illetve milyen munkát kell ellátnia. Az Mt a értelmében munkavállaló az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte. A 15. életévét be nem töltött nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló csak az iskolai szünetek alatt foglalkoztatható. A gyámhatóság engedélye alapján a 16. életévét be nem töltött személy a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében Fontos megjegyezni, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy a 14. életévétől a 18. életévig munkaszerződésének megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez, vagy kötelezettségvállalásához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. [Lásd: Mt. 21. (4) bek.] Határozott idejű munkaviszony létesítése, megszüntetése és közeli hozzátartozó foglalkoztatása em a határozott idejű munkaviszony hosszabbításával és felmondásával kapcsolatos továbbá család, rokonok foglalkoztatásával. 1) Az új Mt. 192 (4) bekezdése alapján "Határozott idejű munkaviszony azonos felek között történő hat hónapon belüli meghosszabbítására vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítésére a munkaszervezéstől független, objektív ok fennállása esetén kerülhet sor és nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét." Mik a munkaszervezéstől független, objektív okok? Például, amennyiben a partner megrendelése nem kiszámítható, tehát a megrendelések száma ingadozik az objektív okként egy termelő 2

3 cégnél elfogadható-e? A bíróság vizsgálata mire terjed ki és milyen büntetést szabhatnak ki szabálytalanság esetén? 2) Az új Mt. 66. (8) c) pont alapján a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, azon okból is, amely esetben a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. Mi számít külső oknak? Felmondás esetén a fennmaradó időre járó bért ki kell fizetni a munkavállaló részére? 3) Van-e speciális szabályozás családtagok foglalkoztatására illetve elbocsátására vonatkozóan? Az új Mt a értelmében a munkaviszony eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre. A határozott idejű munkaviszony létesítésére irányadó rendelkezéseket az új Mt a tartalmazza. A törvényi előírás értelmében a határozott időre létesített munkaviszony a jövőben sem haladhatja meg az 5 évet ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. Azonos felek között határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Ha valóban nem kiszámítható a megrendelés, az kampányszerű, időszakos, szezonális, akkor nincs akadálya annak, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval határozott idejű munkaviszonyt létesítsen a munkáltató. A munkáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség jogos érdekének fennállására vonatkozólag. Ha azonban a határozott idejű munkaszerződés megkötéséhez a munkáltatónak semmiféle jogos érdeke nem fűződött és az a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányult, akkor a munkaszerződés érvénytelen és azt a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 6. számú állásfoglalása értelmében, határozatlan idejűnek kell tekinteni. Ha jogszabályba ütközően kötött határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő leteltekor megszünteti és ellene a munkavállaló bírósághoz fordul, akkor az Mt. 29. (5) bekezdése értelmében a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit kell alkalmazni. A határozott idejű munkaviszony megszüntetése A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt a következő esetekben szüntetheti meg: felszámolási- vagy csődeljárás tartalma alatt, vagy 3

4 a munkavállaló képességeire alapozott okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. A munkáltató kártérítési felelőssége körében kialakult bírói gyakorlat eligazítást ad arra vonatkozólag, hogy mi tekinthető elháríthatatlan külső oknak. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 29. számú állásfoglalása értelmében Elháríthatatlan pedig az olyan behatás, amelyet a technika, a műszaki lehetőségek objektíve adott szintje mellett a rendelkezésre álló idő alatt nem lehet megakadályozni. Ilyen lehet a természeti csapás, árvíz, tűzvész, baleset, bűncselekmény (betörés, rongálás) stb. A munkáltató köteles a határozott idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetését megindokolni. A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tarthat. [Mt. 68. (5) bek.]. Hozzátartozó foglalkoztatása Az Mt a az általános teljes napi munkaidőt nyolc órában határozza meg. A felek azonban hosszabb teljes munkaidőben is megállapodhatnak, a teljes napi munkaidőt 12 órára megemelhetik, de csak akkor, ha - a munkavállaló, közalkalmazott készenléti jellegű munkakört tölt be, - a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (gazdasági társaság tagja, ha legalább a szavazatok 25%-val rendelkezik). Az Mt.-ben meghatározott általános teljes napi munkaidőnél hosszabb időtartamú napi teljes munkaidőben történő megállapodás, azt jelenti, hogy e megemelt munkaidő teljesítése után válik csak jogosulttá a munkavállaló a munkaszerződése/kinevezése szerinti a munkabérre, s ha ez a minimálbérrel egyenlő, akkor a minimálbérre. (Pl Ft havi munkabérért napi 12 óra munkaidőt kell teljesítenie, azaz napi 12 óra alapulvételével kell meghatározni a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt.) Főszabályként a munkavállaló munkaidő-beosztása alapján teljesítendő napi munkaideje 4 óránál rövidebb és 12 óránál, heti munkaideje negyvennyolc óránál hosszabb nem lehet. Ha a munkavállaló a munkáltató vagy tulajdonosának hozzátartozója, vagy készenléti munkakört betöltő munkavállaló, akkor az Mt. 99. (3) bekezdése értelmében a felek írásbeli megállapodása alapján a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje 24 óra, heti munkaideje 72 óra lehet. E megállapodást azonban a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. A teljes napi munkaidő írásbeli megállapodással napi 8 óráról legfeljebb 12 órára emelhető, ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója. Tulajdonosnak a gazdasági 4

5 társaság tagját akkor kell tekinteni, ha a társaság döntéseinek meghozatala során a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik. (Mt. 92. ). Az e feltételeknek megfelelő munkavállaló napi munkaideje legfeljebb 24 óra, heti munkaideje legfeljebb 72 óra lehet, feltéve, hogy abban a felek írásban megállapodnak. (Mt. 99. ) Mt 294. (1) E törvény alkalmazásában b) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs. Változó munkahely fogalma Dolgozóink munkaszerződésében az építőipari sajátosságok miatt a munkavégzés helye "változó" munkahelyként került meghatározásra. Az új szabályozás szerint ezt meg kell változtatnunk vagy maradhat továbbra is ez a meghatározás? em továbbá, hogy a munkaszerződésekről kell-e valamilyen külön nyilvántartást is vezetni szintén az új szabályozásra hivatkozással. Megszűnt a változó munkahely fogalma. A munkahely fogalmát a törvények nem határozzák meg. A munkahelyként ezért akár konkrét cím, de akár földrajzi terület (megye, város, ország) is meghatározható. Ez utóbbi esetben a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének ott köteles eleget tenni, ahova a munkáltató egyoldalúan beosztja. Amennyiben a munkaszerződésben a munkahelyként változó munkavégzési hely van megjelölve, akkor a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény (Mth.) 4. (1) bekezdése értelmében) a munkavállaló munkahelyének azt a helyet kell tekinteni ahol munkáját szokás szerint végzi. Ha a jövőben a munkavállalóikat hol az egyik, hol a másik telephelyükön, részlegükben kívánják munkavégzésre beosztani, ezt csak akkor tehetik meg, ha a munkáltató kezdeményezi a munkavállalónál munkaszerződésének módosítását. A munkavállalóval történő megegyezés esetén a munkaszerződésnek a változó munkahelyre vonatkozó rendelkezését írásban módosítaniuk kell. A módosításban a munkahelyként földrajzi helyet (megyét, várost), vagy a munkáltató telephelyeit, részlegeit is megjelölhetik, de rendelkezhetnek akként is, hogy a munkavállaló munkahelye. A módosításban a munkahelyként földrajzi helyet (megyét, várost), vagy a munkáltató telephelyeit, részlegeit is megjelölhetik, de rendelkezhetnek akként is, hogy a munkavállaló munkahelye megye/város területén belül a munkáltató munkavégzési helyei vagy megye/város területén belül a munkáltató székhelye és telephelyei, fióktelepei 5

6 Megbízási szerződés vagy készenlét? Cégünk egyik raktára a város másik részén van, távol a telephelytől. A raktár fel van szerelve egy komoly riasztóberendezéssel. Ez a riasztó néha (kb. havonta egyszer) megszólal. Szerencsére nem az idegen behatolók miatt, hanem az állatok, a szél mozgását érzékeli. Ez nagyon zavaró a környezetnek, mert addig szirénázik, amíg nincs kikapcsolva. Sajnos sok időbe telik, mire az illetékes dolgozó odaér, és lekapcsolja tól a raktár szomszédságában lakó nyugdíjas magánszemély, aki korábban biztonsági őr volt, és mindig otthon van, vállalná, hogy amikor megszólal a riasztó, kikapcsolja. Csak ennyi lenne a dolga! Mi alkalmaznánk is erre a feladatra, de nem tudjuk, hogy milyen foglalkoztatási forma, és milyen bérezés felelne meg erre. Álláspontom szerint, mivel a feladat csupán annyi, hogy naponta meghatározott időtartamban a riasztó megszólalása esetén azt ki kell kapcsolni és értesíteni kell a megbízót, ezért az egyik megoldás az lehetne, hogy polgári jogviszony keretében megbízási szerződést kötnének e feladat ellátására. A megbízási szerződés keretén belül a megbízott díjazása megállapodás kérdése. Természetesen annak sincs akadálya, hogy saját dolgozóik készenlét keretében lássák el ezt a feladatot. Az Mt (2) bekezdése értelmében a munkavállaló a napi munkaidején túl rendelkezésre állásra kötelezhető. Tartamát a munkáltató egy héttel korábban egy hónapra előre köteles közölni, de ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, akkor a beosztás legalább négy nappal korábban módosíthatja. Négy órát meghaladóan rendelkezésre állás csak - a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, - baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá - a technológia biztonságos, rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében rendelhető el. Készenlétet teljesít a dolgozó, ha tartózkodás helyét maga határozza meg oly módon, hogy a munkáltató utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon. Havi tartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagban kell figyelembe venni. Ha a készenlét alatt munkavégzés nem történt, akkor a készenlétet követően a munkavállalót a napi pihenőidő sem illeti meg. 6

7 A heti pihenőnapra készenlét legfeljebb négy alkalommal rendelhető el. Ez nem négy pihenőnapot, hanem négy alkalmat jelent, ha például a munkavállaló részére egybefüggően kettő pihenőnapot ad ki a munkáltató az e két pihenőnapra elrendelt készenlét csak egy alkalomnak számít. Nem rendelhető el készenlét: - a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, - a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig, - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor. A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára, gyermeke hároméves korától négyéves koráig, rendkívüli munkaidő vagy készenlét baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében történő elrendelés kivételével csak hozzájárulásával rendelhető el. Készenlét esetén 20%-os bérpótlék jár. Ha a készenlét alatt a munkavállaló munkát is végez, akkor annak ellenértékekeként az alapbéren felül a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék, továbbá attól függően, hogy mikor kerül sor a munkavégzésre éjszakai bérpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék is megilleti. A felek a munkaszerződésben a munkavégzés díjazását és a készenlét utáni bérpótlékot is magában foglaló havi átalányt is megállapíthatnak. A munkáltató köteles naprakészen nyilvántartani a készenlét időtartamát oly módon, hogy abból a készenlét kezdő és befejező időtartama valamint a rendkívüli munkaidő megállapítható legyen. Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény Cégünk takarítási szolgáltatással foglalkozik, gyógyszergyártó cégeknél, közel 50 fővel. (FEOR: 9119) Korábban az interneten és most a legutóbbi számukban is olvastam a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezményről. A kérdésem csupán annyi, hogy a január 1-vel hatályba lépő törvény valamennyi feltételeknek megfelelő munkavállalójára érvényesíthető-e ez a kedvezmény vagy csak az újonnan belépő dolgozókra alkalmazható. Nem igazán értem a kiadványban megjelent december 1-től való érvényesítést sem, mivel a hivatkozott CLVI. tv a szerint az érvényesítés január 1-jétől lehetséges. 7

8 A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVI. törvény módosította az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény át. A módosítás a évi CXLVI. törvény 26. (2) bekezdése értelmében december 1-vel lépett hatályba. Ami a kérdését illeti, mivel a törvény nem zárja ki a már foglalkoztatott dolgozók esetében a kedvezmény igénybevételét, ezért az a régi munkavállalókra is érvényesíthető. Felnőttoktatási szakképzési szolgáltatásra vonatkozó együttműködési megállapodás kamarai ellenjegyzése Mi a teendő az alábbi esetben? Felnőttoktatásban, esti oktatás munkarend szerinti szakképzésben résztvevő tanuló gyakorlati képzését biztosító gazdálkodó szervezettel együttműködési megállapodást kötött a képző intézmény. Az együttműködési megállapodást ellenjegyzés céljából megküldtük az illetékes gazdasági kamara részére. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 34. (2) az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető. Szkt. 56. (2) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, az ellenjegyzésre a 47. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A kamara ellenjegyzés nélkül visszaküldi az együttműködési megállapodást az alábbi hivatkozással: A évi CXC tv 2. (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata. E jogszabály értelmében a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben részt vevő tanulóval kötött együttműködési megállapodás nem tartozik kamarai hatáskörbe. Javasoljuk a tanuló és a gazdálkodó szervezet közti polgárjogi szerződés megkötését. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény értelmében 8

9 1. (1) Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben és a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételekkel - ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. 2. E törvény alkalmazásában: 6. első szakképesítés: az iskolai rendszerű szakképzésben elsőként megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít; 24. második és további szakképesítés: az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és már meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második és további szakképesítés költségvetési támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben - szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben - szerezhető szakképesítés; A vonatkozó törvényi előírások szerint csak az első szakképesítés megszerzését biztosítja ingyenesen az állam. Ha a megkötött együttműködési megállapodás alapján a tanuló már nem az első szakképesítés megszerzése érdekében folytatja tanulmányait, akkor a kamara jogosan utasította el az ellenjegyzést. Az első szakképesítés természetesen az eseti levelező oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében is megszerezhető és ez esetben a gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás gazdálkodó szervezettel az Szkt.-ben foglalt előírások szerint. Megbízási szerződés vagy munkaviszony? Megbízási szerződéssel dolgozik nálunk az ügyvezető, határozott idejű, mely december 31-ig tart. A szerződésben bele van foglalva, hogy a megbízás megszűnik, határozott idő lejártával, a Taggyűlés visszahívásával. em a következő lenne: ha visszahívja a taggyűlés előbbi időponttal, ki kell e fizetni részére december 31-éig a megbízási díjat? A megbízási szerződés nem hoz létre munkaviszonyt, az Mt. rendelkezési a megbízási jogviszonyra nem alkalmazhatók. 9

10 A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ) bekezdés a) pontja értelmében a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) a értelmében a megbízó a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, de ha a felmondás alapos ok nélkül történik az okozott kárt meg kell téríteni. A felmondás jogának kizárása semmis. Folyamatos megbízásnál a felek megállapodhatnak a felmondás korlátozásában. Az olyan felmondási korlátozás, amely a határozott időből még hátralévő időre számított megbízási díj kifizetésének kötelezettségével terheli a megbízót, a Ptk (4) bekezdésébe ütközik ezért semmis. A rendes felmondás esetén a felmondási időnek a határozott időből még hátralévő időhöz való kötése magát a felmondásnak a jogát zárja ki. Ha maga a szerződés tartalmaz felmondási időt feltéve, hogy az nem a határozott idő végéig tart, akkor a szerződés ezen kikötése alapján felmondási idővel lehet megszűntetni a megbízási szerződést. Ha a szerződés nem rendelkezik felmondási időről, akkor a törvényi előírások értelmében nincs akadálya annak, hogy a megbízási szerződést a határozott idő letelte előtt azonnali hatállyal a megbízó felmondja. Ha azonban a felmondás alapos ok nélkül történik, akkor köteles a megbízott bizonyított kárát megtéríteni. Munkaszerződés több foglalkoztató esetén Olyan munkaszerződés mintát szeretnék, ahol több foglalkoztató van egy dolgozóra. Több munkáltató által létesített munkavállalói jogviszony (Mt ) esetén a munkaszerződésben meg kell határozni a munkabér fizetésére kötelezett munkáltatót. A munkáltatók felelőssége egyetemleges a munkavállaló munkajogi igényével szemben. A munkaszerződés a munkavállaló vagy eltérő megállapodás hiányában bármely munkáltató jognyilatkozata megszünteti. Ha bármely munkáltató megszüntetheti a munkaviszonyt és ennek következtében a munkáltatók száma egy munkáltatóra csökken, akkor a munkaviszony megszűnik megszűnésének jogcíme jogutód nélküli megszűnés, s a munkavállalót annyi időre járó távolléti díj illeti meg, amennyi felmondás esetén a munkavégzés alóli felmentési időre járna, kivéve, ha a felmentés tartamára munkabérre nem lenne jogosult és a végkielégítés szabályait is megfelelően alkalmazni kell. Az adózás rendjéről szóló törvény is módosításra és kiegészítésre került, az új atipikus munkaviszony bevezetésével összefüggésben Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. -ának (4b) bekezdéssel történt kiegészítése értelmében, a munkáltatók a munkaviszony létesítésével 10

11 egyidejűleg írásban kötelesek az adókötelezettség teljesítésére egy munkáltató kijelölni és a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában az adókötelezettség teljesítésére bármely munkáltató kötelezhető. A munkavállaló tekintetében a kijelölt munkáltató adókötelezettségét a saját nevében teljesíti, s egyben bejelenti a munkaviszonyban részt vevő többi foglalkoztató: - adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint - munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét. Ha a kijelölésre írásban a munkaviszony megkötésével egyidejűleg nem kerül sor, akkor az Art ának (2a) bekezdése alapján a munkaviszony valamennyi munkáltatója forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. IRATMINTA MUNKASZERZŐDÉS TÖBB MUNKÁLTATÓ ÁLTAL LÉTESÍTETT MUNKAVISZONYRA mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Adószám: Képviselő / Munkáltatói jogkör gyakorlója: Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Adószám: Képviselő / Munkáltatói jogkör gyakorlója: Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Adószám: Képviselő / Munkáltatói jogkör gyakorlója: mint munkáltatók (továbbiakban: munkáltatók) másrészről: Név:. Szül. hely, év hó nap. Anyja neve: Lakcíme: Iskolai végzettsége: Munkaköre: Szig.száma: Adóazonosító jele: Tajszám: 11

12 Bank.szla.: mint, munkavállaló (továbbiakban: munkavállaló) között. 1. A munkáltatók a munkavállalót: - napjától határozatlan időtartamra* - napjától napjáig határozott időtartamra* az Mt értelmében közösen alkalmazzák. 2. A felek.hónap próbaidőben állapodnak meg. A próbaidő alatt bármelyik fél a munkaviszonyt jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani. 3. A munkavállaló munkaköre: 4. A munkavállaló legfontosabb feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, melyet a munkáltató ezen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg a munkavállaló részére átadta. 5. A munkavállaló munkavégzésének helye:** 6. Munkavállaló alapbére: 7. Munkavállaló munkabérének kifizetését Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Adószám: munkáltató teljesíti a tárgyhót követő hó 10. napjáig. 8. Munkáltatók a munkavállaló anyagi jogi igényével szemben egyetemlegesen felelnek. 9. A munkavállalót a munkáltatók napi nyolc órát alapul véve teljes munkaidőben*/ napi.. órát alapul véve részmunkaidőben foglalkoztatják. A munkavállaló munkaidejét a munkáltatók osztják be. 10. A Munkavállaló a munkakörét képességei teljes kifejtésével, a Munkáltatók utasításai szerint, a Munkáltatók érdekeinek messzemenő figyelembevételével tartozik ellátni. A Munkavállaló kötelessége, hogy a Munkáltatók által kitűzött eredmény megvalósítását legjobb tudása szerint elősegítse. 11. A munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az általa e célból átadott személyes adatait felvegye, és az ahhoz szükséges időtartamig kezelje. A munkáltatók tájékoztatják munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából kezelik és az adatszolgáltató céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerin az adatfeldolgozó számára átadhatják. 12

13 12. A Felek egyezően kijelentik, hogy kölcsönösen tájékoztatták egymást e szerződés aláírása előtt a szerződés tartalmát befolyásoló lényeges körülményről. 13. A szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgattak el egymás elől semmilyen olyan körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna. 14. A Munkavállaló kijelenti, hogy a munkájával kapcsolatos előírásokat, köztük a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályokat megismeri és betartja. 15. A Munkavállaló a munkahelyén kívül is a Munkáltatók érdekeinek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Ennek érdekében különösen tilos. 16. A Munkáltatóknál szerzett ismereteknek, üzleti kapcsolatoknak bármilyen formában történő felhasználása, ezeknek harmadik személy részére tudomásra hozatala. 17. A Munkáltatók tevékenységére, pénz- és üzleti forgalmára, árpolitikájára, szerződéses kapcsolatára vonatkozó bármely adat harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele. 18. A munkáltatók jó hírnevét, hitelképességét sértő vagy veszélyeztető tények állítása, híresztelése vagy erre utaló magatartás tanúsítása. 19. Munkáltatók ezen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg az Mt ában előírt tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek, annak megtörténtét munkavállaló aláírásával igazolta. Az írásbeli tájékoztatás másodpéldánya a munkavállaló személyi anyagában lefűzésre került. 20. Munkavállaló jelen szerződés aláírását megelőzően tűz-, baleset és munkavédelmi oktatásban részesült, s tudomásul veszi, hogy a megismert előírásokat köteles betartani. 21. Munkavállaló munkaviszonyát bármely munkáltató jogosult/ a munkáltatók csak együttesen jogosultak*** az Mt. előírásai figyelembevételével megszüntetni. 22. Egyéb kikötések: Az ezen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és munkaviszonyra vonatkozó más szabályok előírásai az irányadók. Ezen munkaszerződést felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Dátum: munkaadó munkavállaló * A csillaggal jelölt rész értelemszerűen kitöltendő, ill. aláhúzandó! ** A munkavállaló munkahelyét meg kell határozni, ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi A munkavégzés helyeként például meghatározható: a munkáltató székhelye és Magyarország, vagy megye területén található valamennyi telephelye, üzlete, részlege, fióktelepe. 13

14 **** A munkáltatók közötti megállapodás szerinti kikötés húzandó alá! Ha a munkáltatók bármelyike jogosult a munkaviszonyt megszűntetni és a munkavállalók száma egy munkáltatóra csökken, a munkavállaló munkaviszonya az Mt.63. (1) bekezdés b) pontja értelmében jogutód nélkül szűnik meg, és a munkavállalót megilleti a munkáltató felmondása esetén a munkavégzés alóli felmentési időre járó munkabér és a végkielégítés. Béren kívüli juttatások Munkába járás költségének megtérítése A 39/2010. (II.26). számú kormányrendelet 3. -ában foglaltak alapján a munkáltató megtéríti a munkába járását szolgáló teljes áru... bérlet vagy menetjegy 86%-át. A "munkáltató megtéríti" ezt úgy kell értelmezni, hogy kötelező megtéríteni? Igen úgy kell értelmezni, hogy meg kell térítenie. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 51. (6) bekezdése ad felhatalmazást a kormánynak, hogy rendeletben állapítsa meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya kiterjed az Mt. hatálya alá tatozó munkáltatóra és munkavállalókra. A rendelet egyértelműen a munkáltató megtérítési kötelezettségéről nem pedig megtérítheti választási lehetőségéről rendelkezik. GYES, GYED Várandós munkavállaló határozott idejű szerződése Egy várandós munkavállaló határozott idejű munkaszerződése szeptember 10-én lejár, a szülés várható időpontja október 30. Jogosult-e szülési szabadságra, TGYÁS-ra, GYED-re, GYES-re? A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 40. -a értelmében akkor lesz jogosult terhességi gyermekágyi segélyre, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és - a biztosítás (munkaviszony) tartama alatt vagy a biztosítás (munkaviszony) megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy 14

15 - a biztosítás (munkaviszony) megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. Nem lesz azonban jogosult gyermekgondozási díjra, mert nem felel meg az Ebtv. 42/A -ában foglalt feltételeknek. Gyermekgondozási díjra ugyanis csak az jogosult, aki - biztosított (pl. munkaviszonyban áll), ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, - ha a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg a biztosítási jogviszonya (munkaviszonya), feltéve hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre a biztosítási jogviszonyának (munkaviszonyának) fennállása alatt vált jogosulttá és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. Jogosult lesz gyermekgondozási segélyre a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Cst.) 20. -a értelmében. Közalkalmazott gyes melletti munkavégzése magáncégnél Cégünknél foglalkoztatunk egy fő GYES-en lévőn munkavállalót a lehetőség szerinti heti 30 órában, közalkalmazotti jogviszonyban. ünk ezzel kapcsolatban, hogy a heti 30 órás foglalkoztatás mellett másik cégnél megbízási szerződéssel foglalkoztatható-e a munkavállaló úgy, hogy a GYES járandóságát ne veszítse el? Amennyiben a megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás megoldható, akkor milyen feltételei vannak? A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 21. -a értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet: - a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem folytathat, - a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik, - a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat, - ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat, de az ikergyermekek számától függetlenül csak egy gyermek után folyósítanak részér gyermekgondozási segélyt. Tekintettel, arra, hogy a kérdésben szereplő személy Önökkel közalkalmazotti jogviszonyban áll ezért a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megelőzően be kell tartania a 15

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben