MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG"

Átírás

1 MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: ) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő

2 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG CÉLJA... 3 I. A MODUL HELYE, KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI A modul helye a szakmai képzésben A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti leírása A vizsgált modul kapcsolódása A vizsgált modul kapcsolódása az irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz II. A VIZSGÁLT MODUL TANANYAGEGYSÉGEI, TANANYAGELEMEI, OKTATÁSSZERVEZÉSI KÉRDÉSEI A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei A modul elhelyezése a tanítási folyamatban A modul szakmai tartalma, előzménye, illeszkedése az oktatás folyamatába A vizsgált modul tananyagegységeinek, tananyagelemeinek kapcsolódási pontjai A vizsgált modul tananyagának elrendezése A modul tanításának személyi, oktatói feltételei A modul tananyagrendezésének szempontjai A modul tananyagának tanítási idő- és ütemterve javaslat az irodai asszisztens szakképesítés órakeretével III. A VIZSGÁLT MODUL OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A modul oktatásának célja A modul oktatásának tananyagtartalma Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység Gazdasági alapismeretek Pénzügyi ismeretek és a pénzkezelés gyakorlata Európai uniós ismeretek Jogi ismeretek és jogügyi esetek, helyzetek elemzése A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése Hivatali protokoll tananyagegység Irodaasszisztensi feladatok és irodaasszisztensi gyakorlatok A nyilvántartás vezetésének ismeretei és a nyilvántartás gyakorlata A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban tananyagegység A prezentációkészítés alapelemei és a prezentáció készítésének gyakorlata IV. A VIZSGAFELADAT A vizsgafeladat (vizsgarész) leírása a szakmai és vizsgakövetelmény alapján A vizsgafeladat leírása A vizsgafeladat megjelenítése a modultérképen Az 1. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák A 2. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák A vizsgafeladat és a hozzá kapcsolódó kompetenciák megjelenítése tantárgyelemekhez rendelve A vizsgafeladat tartalmi megközelítése Az 1. vizsgafeladat leírása és értékelése A 2. vizsgafeladat összeállításának ajánlott tartalmi szempontjai

3 A módszertani segédanyag célja A segédanyag célja, hogy segítséget nyújtson az Irodai asszisztens szakképesítés részét képező Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul pedagógiai feldolgozásához a moduláris és kompetencia alapú szakképzési anyag szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint központi programjainak értelmezéséhez, a modul oktatásának tartalmi megszervezéséhez. A módszertani anyag végigvezeti a pedagógust a modul helyének, kapcsolati rendszerének bemutatásán, javaslatot ad az egyes elemek szakmai tartalmának meghatározásában, ill. oktatásmódszertani kérdéseiben. Az elemzés segítséget kíván nyújtani a modul bemutatása kapcsán: - a tanári munka hatékonyságának növeléséhez, - az oktatók számára a modul értékrendjének közvetítéséhez, - a modul tananyagegységekben, tananyagelemekben megjeleníthető szakmai tartalmának meghatározásához, - a tananyag feldolgozására szánt tanítási órák számának meghatározásához, - a modul tananyagelemeiben megfogalmazott tananyag közvetítése során alkalmazható szakmaspecifikus és tanulócentrikus módszerek kiválasztásához, - az elméleti és gyakorlati tanórák eredményes megtartásához szükséges tárgyi eszközök meghatározásához, - a tanulók önálló vagy a tanár által irányított feladatainak összeállításához, - a feladatok értékelési szempontjainak kialakításához, - a tanári (esetleg tanulói) munkát segítő szakirodalom bemutatásához, - a szakmai vizsga tartalmának, formájának, vizsgafeladatának, értékelésének áttekintéséhez, - a modul kompetencia alapú minőségbiztosítási rendszerének kialakításához. A modul szakmai tartalmának l. feladatprofil, szakmai és tulajdonságkompetenciák, vizsgafeladatok leírásának értelmezése és elemzése közvetlenül a tananyag tervezéséhez, a modul oktatási folyamatban történő ütemezéséhez, kapcsolódási pontjainak megkereséséhez hasznosítható. A csatolt táblázatok ennek szemléletes megjelenítését teszik lehetővé. Az egyes tananyagegységek, tananyagelemek a szakmai és tulajdonságkompetenciák alapján szakmai (tantárgyi) tananyagleírásokat mutatnak be. A módszertani segédanyag kiemeli az egyes tananyagegységek oktatásának szakmai és vizsgakövetelményen alapuló célját, oktatásmódszertani kérdéseit. Javaslatokat fogalmaz meg a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozóan, 3

4 szakirodalmi ajánlásokat tesz a pedagógusok számára. A tananyagegységhez kapcsolódó feladatok külön fejezetben kiemelve a vizsgafeladatokat feldolgozási javaslatok, az értékelési módok csak ajánlások, ötletet kívánnak adni a pedagógus számára a szakmai tartalom feldolgozásához, a feladatok értékeléséhez különös tekintettel az ügyviteli szakterületre. Külön kell hangsúlyozni, hogy a modul oktatása, értelmezése kapcsán kiemelten fontos a modularitás és kompetencián alapuló ismeretközlés, azaz a pedagógus tantárgyközi szemlélete, ill. a modulok, tananyagegységek, tananyagelemek kapcsolatát szem előtt tartó szemlélet és gyakorlat követése. A vizsgált modult az Irodai asszisztens teljes képzési rendszerében kell elhelyeznünk, amelynek során építünk a megszerzett ismeretekre, és az oktatási folyamatban alkalmazzuk is a vizsgált modult megelőző - a modul egészében vagy egyes elemeiben elsajátított ismereteket, különösen a gépírást, az iratkészítés, a számítástechnikai alapismereteket, valamint A munkahelyi kommunikáció (l ) modul szakmai követelményeit. 4

5 I. A modul helye, kapcsolódási pontjai 1. A modul helye a szakmai képzésben A Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll megnevezésű modul az alábbi szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek része: Irodai asszisztens (a. sz.: ) A modul szakmai tartalmának bizonyos része kapcsolatban van az ügyviteli szakmacsoport alábbi szakképesítéseinek egy-egy moduljával, ill. moduljának egyes részeivel: Ügyviteli titkár (a. sz.: ) Idegen nyelvi titkár (a. sz.: ) elágazás Iskolatitkár (a. sz.: ) elágazás Ügyintéző titkár (a. sz.: ) elágazás Modulkapcsolat: Titkári ügyintézés 1 A pedagógiai gyakorlat egyik legfőbb feladata az oktatási folyamat megtervezése mind a szakmai modul, a tananyagegység, ill. a tananyagelemek szintjén, mind pedig az egyes tanítási órák tekintetében. A tanítási órák szintjén tanár és tanuló között lezajló kapcsolat, a tanítási-tanulási folyamat eredményessége, végső soron pedig a szakmai vizsga sikeressége nagyban függ a pedagógus tervező munkájától. A pedagógiai munka minden elemének és a tanítási-tanulási folyamatban részt vevők (tanár/tanuló) tevékenységének ellenőrzése és értékelése segít a pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének növelésében. A továbbiakban a tanulmány e három szempont - tervezés, tanítási-tanulási gyakorlat, ellenőrzésértékelés figyelembevételével kíván segítséget adni a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll megnevezésű modul szakmai, pedagógiai és módszertani szempontú feldolgozásában, értelmezésében. A megállapítások javaslat értékűek, természetesen az adott modult vagy a modul egy-egy tananyagegységét/tananyagelemét oktató pedagógus bármilyen szakmailag, pedagógiailag, módszertanilag megalapozott eljárással élhet a minél sikeresebb, eredményesebb oktatásnevelés, szakképzés érdekében. 1 A modul csak részben tartalmazza a vizsgált modul szakmai tartalmát (l. alább 6. táblázatban). 5

6 2. A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A gyakorlati pedagógiai munka egyik legnehezebb és egyben legfelelősségteljesebb feladata az oktatási folyamat, a pedagógus számára pedig az általa tanított tantárgy (l. modul) oktatási, azaz tanulási-tanítási folyamatának megtervezése. Az oktatási folyamat eredményességének alapvető feltétele a határozott és következetes elvek szerinti folyamattervezés, melynek során valamilyen rendszer kialakítására célszerű törekedni. A folyamattervezésnek többféle rendszerképző elve lehet (általában több elv érvényesül), amelynek egyik első lépése: a tantárgyi szerkezet és a pedagógus szempontjából a tananyagstruktúra kialakítása, ami egyben a tananyagtervezést is jelenti. Természetesen a kétfajta struktúra szoros összefüggésben van, hiszen az egyes tantárgyak (modulok) a tantárgystruktúra részei, ezért a tananyag struktúrájának kialakítása, a tananyag tervezése során az előzmények, a ráépülési lehetőségek, ill. a párhuzamos oktathatóság tekintetében figyelembe kell venni az adott modul, továbbá a tananyagegységek és tananyagelemek helyét, illeszkedését a teljes struktúrában. Ez annál is inkább fontos kérdés, mert a moduláris szakképzési struktúra és a kompetencia alapú szakmai tartalom változása, részben megújulása következtében új szemléletmód kialakítására van szükség a tantárgyi struktúra kialakítása, a tananyag-tervezés, az oktatási folyamat megszervezése, alkalmazott oktatási módszerek, eljárások stb. tekintetében. A modulok oktatási folyamattá szervezése, a tantárgy- és a tananyagstruktúra kialakítása, ill. a tananyagtervezés az eredményes oktatás egyik sarkalatos és igen fontos kérdése, amely szervesen illeszkedik az adott szakképesítés teljes oktatási folyamatának rendszerébe. Egyrészt így lehet elősegíteni a tananyag, a szakmai ismeretek elsajátításának, a különböző szakmai és tulajdonságkompetenciák kialakításának egyensúlyát, harmóniáját, illetve megelőzni az egyoldalú, aránytalan tervezést és oktatást, s annak káros következményeit. Másrészt ezzel alapozható meg leginkább az a gyakorlatorientált szakmai igény, hogy a folyamat, ezen belül annak egyes részei (l. modulok tananyagegységek tananyagelemek) és annak tartalma egymással szerves egységben legyenek, egymáshoz kapcsolódjanak, s ily módon a tanuló teljes képet kaphasson elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen, megfelelő kompetenciákat sajátítson el az adott szakmára vonatkozóan. Mivel a módszertani útmutató egyetlen modul pedagógiai bemutatására szolgál, a továbbiakban elsősorban a pedagógus tananyagtervezésre irányuló gyakorlati munkáját segítő javaslatokkal kíván élni, ami nyilvánvalóan felhasználható a fentebb említett szoros összefüggések kapcsán szélesebb körben, pl. egy adott szakképzés tantárgyi struktúrájának kialakítása folyamatában is. A tananyagtervezés a szakmai anyag olyan komplex megközelítését igényli, amelynek során a szakmai ismeretek és készségek (l. szakmai kompetenciák), valamint a tulajdonságkompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányuló törekvéseink a célok és tartalmak (l. követelmények), vala- 6

7 mint a tanulók belső, egyéni fejlődése tekintetében összhangban állnak. Ennek a követelménynek több, egymással szoros összeköttetésben álló eleme van, melynek ismerete (értelmezése) elengedhetetlen a tananyagtervezést illetően. Ezek az elemek: - a feladatprofil, - a tulajdonságprofil, amely tartalmazza - a szakmai kompetenciákat, azaz a szakmai ismereteket és készségeket, valamint - a személyes, társas és módszerkompetenciákat. A fogalmak értelmezése: a) A feladatprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkaerő szakmai munkatevékenységének feladatait jeleníti meg. A Dokumentumkészítés és kezelés az irodában c. modul feladatprofilja azt a tevékenységlistát tartalmazza, amelyet az Irodai asszisztens vagy az Ügyviteli titkár bármely elágazású szakképesítéssel rendelkező dolgozónak a munkakörében a munkaerő-piaci tapasztalatoknak megfelelően, várhatóan el kell végeznie. b) A tulajdonságprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkafeladatainak elvégzésére való alkalmasságát foglalja össze, amely jelenti egyrészt a szakmai tudást és a feladat végzéséhez szükséges készségeket és képességeket, valamint az adott munkafeladat végzése során tanúsított, ill. elvárt cselekvési, viselkedési, magatartásbeli jellemvonásokat, a munkavégzés módjára, társas kapcsolataira, valamint a személyiségjegyekre vonatkozóan (l. módszer-, társas és személyes kompetenciák). c) A szakmai ismeretek és készségek természetesen a munkatevékenység szakszerű ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, tárgyi ismereteket hagyományos tantervi rendszerben gondolkodva tananyagot írja le, megjelölve az ismeretelsajátítás típusát (l. A-B-C-D-E), ill. a kialakítandó és fejlesztendő készség (l. 1-5) szintjét. A tervezési folyamat előzményeként fontos a modul elhelyezkedését látni az érintett szakképesítés(ek) egész szerkezetében, illetőleg meghatározni a konkrét modul kapcsolódását a többi modulhoz. (Terjedelmi okok miatt a szakképesítések szerkezetét csak a modulok és tananyagegységek szintjén lehetséges áttekinteni. L sz. táblázat.) 7

8 Az Irodai asszisztens szakképesítés követelménymoduljai és tananyagegységei 2 Modul Tananyagegység azonosító száma neve neve javasolt óraszám Gépírás és iratkészítés Dokumentumkészítés és kezelés A munkahelyi kapcsolattartás Elektronikus szövegfeldolgozás Elektronikus információkezelés Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Gépírás és iratkészítés 172 Számítástechnikai alkalmazások 75 Ügyviteli eszközök 8 Dokumentumkezelés 26 Számítástechnikai alkalmazások 148 Dokumentumkészítés 81 A kommunikáció alapismeretei 89 Hivatali kommunikáció 34 A nyelvi kifejezés eszközei 84 Személyiségfejlesztés 48 Elektronikus írástechnika 18 A szövegfeldolgozás elektronikus módja 67 Elektronikus levelezés 62 Elektronikus írástechnika gyak. 108 Iroda és információ 36 Információs folyamatok az irodában 167 Információ- és adathasználat 118 Elektronikus információcsere 19 Gazdasági és jogi alapismeretek 164 Hivatalai protokoll 108 A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban táblázat Amint a fenti táblázat mutatja a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul egyike a legnagyobb javasolt óraszámmal szereplő moduloknak az Irodai asszisztens szakmai és vizsgakövetelményeiben. 2 A ráépülések moduljai, tananyagegységei nélkül 8

9 A tantárgyi struktúra kialakításának és a tananyag rendezésének alapvető kérdése, hogy milyen szakmai és pedagógiai szempontok szerint történjen a szakmai tartalom strukturálása, ill. a tantárgyi keretek meghatározása. Több érv is szólhat amellett, hogy a hagyományos tantárgyi kereteken túl a tananyag különböző formájú és mélységű integrációját valósítsuk meg. Ez jelentheti a modulok, a feladat- és tulajdonságprofil, a tananyagegységek és a tananyagelemek közötti kapcsolatteremtésnek mind tartalmi, mind pedagógiai, módszertani és szemléletbeli vonatkozásait. A tantárgyi struktúra és a tananyagrendezés alapos átgondolásával tetemes idő szabadítható fel azáltal, hogy a fölösleges ismétlések, átfedések elkerülhetők, a már megtanult, elsajátított ismeretek felelevenítésük során elmélyíthetők, ill. az adott tanítási anyag, a gyakorlati ismeretek elsajátítása, a szakmai és egyéb kompetenciák, valamint a készségek kialakítása egy folyamatrendszerben valósíthatók meg. A tananyag tanításának folyamattá történő tervezésekor és tanításakor törekedni kell legalább a szakképesítésen belüli, illetőleg a szakmacsoporthoz tartozó egyéb szakképesítések moduljai, tananyagegységei, ill. tananyagelemei között meglévő kapcsolat megteremtésére. Ez azt jelenti, hogy az egyes modulok, tananyagegységek, tananyagelemek tervezésekor szükséges egyeztetni intézményi szinten, munkaközösségek, évfolyamokon oktató kollégák között a szakmai programokat, így még a tervezés fázisában lehetőség van arra, hogy a különböző tananyagegységek, tananyagelemek között a fölösleges átfedéseket kiküszöböljük (l sz. táblázatok). Ez a kapcsolat lényegében nemcsak az átfedések elkerülésére szolgálhat, de segítheti más tananyagelem tanulása során a tanultak új szempontú megerősítését is. Az ilyen jellegű koordináció kérdései jó szervezéssel, az érintett órák megfelelő egymás mellé helyezésével, illetőleg az előzmények és ráépülések figyelembevételével sikeresen megoldhatók. Ilyen párhuzamos menetrendű, szinkron tanterveket természetesen csak akkor lehet és érdemes készíteni, ha a haladás tempóját és sorrendjét illetően nincs az intézményre, pedagógusokra ráerőltetett szigorú kényszer, az oktatásszervezés felelős vezetői teret adnak a szakmai munkaközösség véleményének, javaslatainak, s az intézmény oktatói között jó a szakmai és pedagógiai együttműködés. A vizsgált modul (tananyagegységeinek és tananyagelemeinek) tanítása során elengedhetetlen a jó kapcsolat, az egymást segítő együttműködés több szakterület (pl. gazdasági, jogi ismeretek, az ügyviteli és informatika szakos) pedagógusai között. A több szakmai területet felölelő modul megosztása többféle módon történhet, ami természetesen függ az intézményben rendelkezésre álló személyi feltételektől, az óraterhelésektől, a pedagógiai kompetenciáktól, s olykor az új ismeretek, megoldások, módszertani eljárások iránti pedagógiai nyitottságtól, a szakmai fejlődés igényétől stb. A moduláris és kompetencia alapú szakképesíté- 9

10 sekben ugyanis több olyan modult, tananyagegységet, tananyagelemet, illetőleg szakmai tartalmat találunk, amely a korábbi évek gyakorlatához képest tartalmában, pedagógiai módszereiben, szervezési kérdésekben stb. újszerűek, hiszen a tartalmi megújulást a gyakorlatorientált képzés iránti igény indokolja. Ezt mutatja a modulszerkezet, amely olykor több a hagyományos struktúrában gondolkozva tantárgy szakmai ismeretköreit is összefogja. A Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul is komplex ismeretköröket átfogó modul. A továbbiakban érdemes áttekinteni néhány, az ügyviteli szakmacsoportba tarozó szakképesítés kapcsolódó pontjait is, különösen az érintett szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben megjelenített feladat- és tulajdonságprofil alapján (l sz. táblázat). 10

11 3. A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti leírása Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Feladatprofil Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, bizonylatkiállítás) Gazdálkodik az irodai készletekkel Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Betartja a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat és az általános jogi normákat Nyilvántartásairól, költségelszámolásairól beszámolót tart Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok C A piac működése, piaci formák, szerkezetek alapfogalmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly) C A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a makrojövedelem számbavétele) C Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenységének alapfogalmai (állami piacszabályozás, privatizáció, az állam gazdasági feladati, költségvetési politika) C A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos alapfogalmak C A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai. A házipénztár szerepe, bizonylatai C Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai C Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet felépítése C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelemei C A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai C A munkajogi alapfogalmak C A kereskedelmi jog, gazdasági jog alapfogalmai D A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartása D Ajándékozással, reprezentációval kapcsolatos nyilvántartás D Az irodai készletek nyilvántartása D A nyilvántartások, költségelszámolások reprezentálása 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció és grafika 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4. Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi hallott szöveg megértése 3 Elemi számolási készség 2. táblázat Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - megbízhatóság - precízség Társas kompetenciák: - interperszonális rugalmasság - adekvát metakommunikáció - kommunikációs rugalmasság - nyelvhelyesség - udvariasság - konfliktuskerülő készség - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - hibakeresés (diagnosztizálás) - kontroll (ellenőrzőképesség) - eredményorientáltság - módszeres munkavégzés Vizsgaleírás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gazdasági és jogi alapfogalmak meghatározása. A jellemző adatok, alapvető összefüggések ismertetése. Alkalmazásuk követelményei a mindennapi gyakorlatban. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A meghatározott adatokból és szerkesztési utasítások alapján táblázatos vagy prezentációs formában a gazdálkodási teendőkkel kapcsolatos nyilvántartás készítése, illetve bemutatása. Vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 11

12 4. A vizsgált modul kapcsolódása 4.1. A vizsgált modul kapcsolódása az Irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz A munkahelyi kapcsolattartás Feladatprofil Munkakapcsolatban áll felettesével, munkatársakkal, ügyfelekkel írásban, szóban, telefonon Munkafeladatot egyeztet és együttműködik felettesével, munkatársaival Ellátja a felettese által delegált feladatokat Szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket, munkatársakat Kapcsolattartást szolgáló írásbeli feladatokat végez Információt kér (szóban, írásban, telefonon) megbízás alapján Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok C A kommunikáció alapfogalmai C A szóbeli és írásbeli kommunikáció C A metakommunikáció C A kommunikációs zavarok formái C A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei C Az üzleti magatartás és protokoll előírásai C A munkahelyi viselkedés alapnormái C A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi követelményei 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4. Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi készség, fogalmazás írásban 3. táblázat Személyes kompetenciák: - megbízhatóság - pontosság - szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: - irányíthatóság - nyelvhelyesség - udvariasság Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - intenzív munkavégzés - módszeres munkavégzés Vizsgaleírás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemző helyzetének értelmezése, bemutatása, szabályainak ismertetése. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy kb leütés terjedelmű, kapcsolattartásra szolgáló dokumentum (meghívó, tájékoztató anyag, bemutatkozás, prospektus stb.) gépelése és utasítás szerinti megformálása Vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 12

13 Feladatprofil Gépírás és iratkészítés Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez A bevitt szöveget megformázza. Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint. Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét. A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt. Kezeli a számítógépet és tartozékait. Irodatechnikai eszközöket kezel. Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít. Tisztán tartja a munkaterületét, munkaeszközeit. B Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) A A hivatalos iratok, levelek fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) A Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - intenzív munkavégzés - ismeretek helyénvaló alkalmazása - figyelem-összpontosítás - kontroll (ellenőrzőképesség) A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában. Írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. táblázat 13

14 Feladatprofil Elektronikus szövegfeldolgozás Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén. Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol. Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén. Irat- és dokumentumszerkesztést végez. Iratsablont szerkeszt. Belső szervezeti ügyiratot készít sablon alapján. Külső iratot szerkeszt utasítások szerint. Körlevelet szerkeszt utasítások szerint. Nyomtatványt, űrlapot tölt ki számítógéppel. Elektronikus postai előkészítést végez. Elektronikus levelezést végez utasítások szerint. A A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szintű írástechnika szintjén A A kéziratról, javított, felülírt dokumentum szerkesztésének előírásai A A hallás utáni írás technikája C A számok, írásjelek, speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései B Az iratsablon szerkesztésének elemei B Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai, nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) B A számítógépes nyomtatvány, űrlap, sablon szerkesztése A A körlevélkészítés elemei, technikája B Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata A Az elektronikus levelezés technikája és szabályai B Az elektronikus levelezés protokoll szabályai 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 4 Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása 5 Beszédészlelés és írás összehangolása 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 4 Információforrások kezelése Személyes kompetenciák: - Látás - hallás - pontosság - monotóniatűrés - megbízhatóság Társas kompetenciák: - irányíthatóság - nyelvhelyesség - közérthetőség Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - intenzív munkavégzés - kontroll (ellenőrzőképesség) - figyelem-összpontosítás - módszeres munkavégzés - rendszerezőképesség A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Körlevél készítése 6-8 meghatározott címzett részére, egy kb leütés terjedelmű kéziratos vagy javított, felülírt levélszöveg gépelésével a hivatali élet szabályainak megfelelő irat megformázásával. gyakorlati Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. táblázat 14

15 A fent bemutatott három modulnak csak bizonyos elemei mutatnak szoros kapcsolatot a vizsgált modul szakmai (l. feladat- és tulajdonságprofiljával) és vizsgakövetelményeivel. A vizsgált modul - szakmai tartalmát, továbbá feladat- és tulajdonságprofilját tekintve - három alapvető részre osztható: - hivatali gazdálkodás, - üzleti protokoll (irodaasszisztensi tevékenységek), - számítástechnikai prezentáció. A hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának nagy része előzmények nélküli az Irodai asszisztens szakképesítésben, amely alapvetően gazdasági, jogi, pénzügyi, európai unós ismereteket foglal magában. A üzleti protokoll és a számítástechnikai prezentációkészítési ismeretek azonban részben feltételezik az előző, a hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának ismeretét mintegy gyakorlatai annak -, részben más modulokban meghatározott ismeretekre (készségekre) épül, így például: - az általános és szakmai kommunikáció alapismeretei; - az üzleti magatartás és protokoll ismeretei; - a munkahelyi viselkedés alapnormái; - gépírás; - számítástechnikai ismeretek (szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés); - külső és belső kapcsolattartást szolgáló dokumentumok, iratok készítésének elméleti ismeretei és gyakorlata. A fenti ismereteket valamint a hozzájuk kapcsolódó készségeket és tulajdonságkompetenciákat tartalmazó (fejlesztő) moduloknak mindenképpen meg kell előzniük az oktatás folyamatában A hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul vonatkozó részének oktatását. (Tananyagegység és tananyagelem szintjén l táblázatokat). 15

16 4.2. A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz Ügyviteli titkár Titkári ügyintézés modul Feladatprofil Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez Gazdálkodik az irodai készletekkel Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok.. C A piac működése, piaci formák, szerkezetek jellemzői C A makrogazdaság szereplői, a makrojövedelem számbavételének módjai C Az állam szerepének, gazdaságszervező tevékenységének jellemzői C Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai, az EU tagságból adódó előnyök, hátrányok C Az alkotmányos alapismeretek, az államszervezet felépítése C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog elemei C A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai C A kereskedelmi jogi, gazdasági jogi alapismeretek.. C A pénz fogalmának, kialakulásának, a pénz időértékének jellemzői C A pénzforgalom lebonyolításának jellemzői C A készpénz nélküli fizetési módok B A házipénztár szerepe, bizonylatai. A vállalkozások készpénzforgalma. A Az etikett és a protokoll szabályai az üzleti életben. 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció és grafika 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram, határidőnapló, névjegy) 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 6. táblázat Személyes kompetenciák: - megbízhatóság - látás - pontosság -. Társas kompetenciák:. Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - eredményorientáltság - módszeres munkavégzés - Vizsgaleírás.. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A titkári ügyintézéshez kapcsolódó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, titkári alapismeretek bemutatása. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:. 3. feladat 30% Idegen nyelvi titkár; Iskolatitkár; Ügyintéző titkár 16

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01 IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Készült

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár

Részletesebben

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008 V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2008 Alkalmazható a 2008/2009 tanévtől.. 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült.

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Jogi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JOGI SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Jogi asszisztens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján I. A

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2025-06 Számítástechnikai feladatok 7. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (60 perc) 2009.

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ Az iskolában indított elágazások: ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ ÚJSÁGÍRÓ I. 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 01 Megnevezés: Fotóriporter Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 02 Megnevezés:

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI Az iskolában indított elágazások: IT HELPDESK ÜGYFÉLKAPCSOLATI TÁVKÖZLÉSI ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám:

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 A 282. sorszámú Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 347 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 03 0000 00

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Idegenvezető

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 03 0000 00

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Irodai asszisztens

HELYI TANTERV. Irodai asszisztens Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Ügyvitel szakmacsoport Irodai asszisztens OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

MUNKAÜGYI, MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAÜGYI, MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAÜGYI, MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 862 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben