MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG"

Átírás

1 MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: ) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő

2 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG CÉLJA... 3 I. A MODUL HELYE, KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI A modul helye a szakmai képzésben A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti leírása A vizsgált modul kapcsolódása A vizsgált modul kapcsolódása az irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz II. A VIZSGÁLT MODUL TANANYAGEGYSÉGEI, TANANYAGELEMEI, OKTATÁSSZERVEZÉSI KÉRDÉSEI A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei A modul elhelyezése a tanítási folyamatban A modul szakmai tartalma, előzménye, illeszkedése az oktatás folyamatába A vizsgált modul tananyagegységeinek, tananyagelemeinek kapcsolódási pontjai A vizsgált modul tananyagának elrendezése A modul tanításának személyi, oktatói feltételei A modul tananyagrendezésének szempontjai A modul tananyagának tanítási idő- és ütemterve javaslat az irodai asszisztens szakképesítés órakeretével III. A VIZSGÁLT MODUL OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A modul oktatásának célja A modul oktatásának tananyagtartalma Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység Gazdasági alapismeretek Pénzügyi ismeretek és a pénzkezelés gyakorlata Európai uniós ismeretek Jogi ismeretek és jogügyi esetek, helyzetek elemzése A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése Hivatali protokoll tananyagegység Irodaasszisztensi feladatok és irodaasszisztensi gyakorlatok A nyilvántartás vezetésének ismeretei és a nyilvántartás gyakorlata A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban tananyagegység A prezentációkészítés alapelemei és a prezentáció készítésének gyakorlata IV. A VIZSGAFELADAT A vizsgafeladat (vizsgarész) leírása a szakmai és vizsgakövetelmény alapján A vizsgafeladat leírása A vizsgafeladat megjelenítése a modultérképen Az 1. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák A 2. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák A vizsgafeladat és a hozzá kapcsolódó kompetenciák megjelenítése tantárgyelemekhez rendelve A vizsgafeladat tartalmi megközelítése Az 1. vizsgafeladat leírása és értékelése A 2. vizsgafeladat összeállításának ajánlott tartalmi szempontjai

3 A módszertani segédanyag célja A segédanyag célja, hogy segítséget nyújtson az Irodai asszisztens szakképesítés részét képező Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul pedagógiai feldolgozásához a moduláris és kompetencia alapú szakképzési anyag szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint központi programjainak értelmezéséhez, a modul oktatásának tartalmi megszervezéséhez. A módszertani anyag végigvezeti a pedagógust a modul helyének, kapcsolati rendszerének bemutatásán, javaslatot ad az egyes elemek szakmai tartalmának meghatározásában, ill. oktatásmódszertani kérdéseiben. Az elemzés segítséget kíván nyújtani a modul bemutatása kapcsán: - a tanári munka hatékonyságának növeléséhez, - az oktatók számára a modul értékrendjének közvetítéséhez, - a modul tananyagegységekben, tananyagelemekben megjeleníthető szakmai tartalmának meghatározásához, - a tananyag feldolgozására szánt tanítási órák számának meghatározásához, - a modul tananyagelemeiben megfogalmazott tananyag közvetítése során alkalmazható szakmaspecifikus és tanulócentrikus módszerek kiválasztásához, - az elméleti és gyakorlati tanórák eredményes megtartásához szükséges tárgyi eszközök meghatározásához, - a tanulók önálló vagy a tanár által irányított feladatainak összeállításához, - a feladatok értékelési szempontjainak kialakításához, - a tanári (esetleg tanulói) munkát segítő szakirodalom bemutatásához, - a szakmai vizsga tartalmának, formájának, vizsgafeladatának, értékelésének áttekintéséhez, - a modul kompetencia alapú minőségbiztosítási rendszerének kialakításához. A modul szakmai tartalmának l. feladatprofil, szakmai és tulajdonságkompetenciák, vizsgafeladatok leírásának értelmezése és elemzése közvetlenül a tananyag tervezéséhez, a modul oktatási folyamatban történő ütemezéséhez, kapcsolódási pontjainak megkereséséhez hasznosítható. A csatolt táblázatok ennek szemléletes megjelenítését teszik lehetővé. Az egyes tananyagegységek, tananyagelemek a szakmai és tulajdonságkompetenciák alapján szakmai (tantárgyi) tananyagleírásokat mutatnak be. A módszertani segédanyag kiemeli az egyes tananyagegységek oktatásának szakmai és vizsgakövetelményen alapuló célját, oktatásmódszertani kérdéseit. Javaslatokat fogalmaz meg a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozóan, 3

4 szakirodalmi ajánlásokat tesz a pedagógusok számára. A tananyagegységhez kapcsolódó feladatok külön fejezetben kiemelve a vizsgafeladatokat feldolgozási javaslatok, az értékelési módok csak ajánlások, ötletet kívánnak adni a pedagógus számára a szakmai tartalom feldolgozásához, a feladatok értékeléséhez különös tekintettel az ügyviteli szakterületre. Külön kell hangsúlyozni, hogy a modul oktatása, értelmezése kapcsán kiemelten fontos a modularitás és kompetencián alapuló ismeretközlés, azaz a pedagógus tantárgyközi szemlélete, ill. a modulok, tananyagegységek, tananyagelemek kapcsolatát szem előtt tartó szemlélet és gyakorlat követése. A vizsgált modult az Irodai asszisztens teljes képzési rendszerében kell elhelyeznünk, amelynek során építünk a megszerzett ismeretekre, és az oktatási folyamatban alkalmazzuk is a vizsgált modult megelőző - a modul egészében vagy egyes elemeiben elsajátított ismereteket, különösen a gépírást, az iratkészítés, a számítástechnikai alapismereteket, valamint A munkahelyi kommunikáció (l ) modul szakmai követelményeit. 4

5 I. A modul helye, kapcsolódási pontjai 1. A modul helye a szakmai képzésben A Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll megnevezésű modul az alábbi szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek része: Irodai asszisztens (a. sz.: ) A modul szakmai tartalmának bizonyos része kapcsolatban van az ügyviteli szakmacsoport alábbi szakképesítéseinek egy-egy moduljával, ill. moduljának egyes részeivel: Ügyviteli titkár (a. sz.: ) Idegen nyelvi titkár (a. sz.: ) elágazás Iskolatitkár (a. sz.: ) elágazás Ügyintéző titkár (a. sz.: ) elágazás Modulkapcsolat: Titkári ügyintézés 1 A pedagógiai gyakorlat egyik legfőbb feladata az oktatási folyamat megtervezése mind a szakmai modul, a tananyagegység, ill. a tananyagelemek szintjén, mind pedig az egyes tanítási órák tekintetében. A tanítási órák szintjén tanár és tanuló között lezajló kapcsolat, a tanítási-tanulási folyamat eredményessége, végső soron pedig a szakmai vizsga sikeressége nagyban függ a pedagógus tervező munkájától. A pedagógiai munka minden elemének és a tanítási-tanulási folyamatban részt vevők (tanár/tanuló) tevékenységének ellenőrzése és értékelése segít a pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének növelésében. A továbbiakban a tanulmány e három szempont - tervezés, tanítási-tanulási gyakorlat, ellenőrzésértékelés figyelembevételével kíván segítséget adni a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll megnevezésű modul szakmai, pedagógiai és módszertani szempontú feldolgozásában, értelmezésében. A megállapítások javaslat értékűek, természetesen az adott modult vagy a modul egy-egy tananyagegységét/tananyagelemét oktató pedagógus bármilyen szakmailag, pedagógiailag, módszertanilag megalapozott eljárással élhet a minél sikeresebb, eredményesebb oktatásnevelés, szakképzés érdekében. 1 A modul csak részben tartalmazza a vizsgált modul szakmai tartalmát (l. alább 6. táblázatban). 5

6 2. A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A gyakorlati pedagógiai munka egyik legnehezebb és egyben legfelelősségteljesebb feladata az oktatási folyamat, a pedagógus számára pedig az általa tanított tantárgy (l. modul) oktatási, azaz tanulási-tanítási folyamatának megtervezése. Az oktatási folyamat eredményességének alapvető feltétele a határozott és következetes elvek szerinti folyamattervezés, melynek során valamilyen rendszer kialakítására célszerű törekedni. A folyamattervezésnek többféle rendszerképző elve lehet (általában több elv érvényesül), amelynek egyik első lépése: a tantárgyi szerkezet és a pedagógus szempontjából a tananyagstruktúra kialakítása, ami egyben a tananyagtervezést is jelenti. Természetesen a kétfajta struktúra szoros összefüggésben van, hiszen az egyes tantárgyak (modulok) a tantárgystruktúra részei, ezért a tananyag struktúrájának kialakítása, a tananyag tervezése során az előzmények, a ráépülési lehetőségek, ill. a párhuzamos oktathatóság tekintetében figyelembe kell venni az adott modul, továbbá a tananyagegységek és tananyagelemek helyét, illeszkedését a teljes struktúrában. Ez annál is inkább fontos kérdés, mert a moduláris szakképzési struktúra és a kompetencia alapú szakmai tartalom változása, részben megújulása következtében új szemléletmód kialakítására van szükség a tantárgyi struktúra kialakítása, a tananyag-tervezés, az oktatási folyamat megszervezése, alkalmazott oktatási módszerek, eljárások stb. tekintetében. A modulok oktatási folyamattá szervezése, a tantárgy- és a tananyagstruktúra kialakítása, ill. a tananyagtervezés az eredményes oktatás egyik sarkalatos és igen fontos kérdése, amely szervesen illeszkedik az adott szakképesítés teljes oktatási folyamatának rendszerébe. Egyrészt így lehet elősegíteni a tananyag, a szakmai ismeretek elsajátításának, a különböző szakmai és tulajdonságkompetenciák kialakításának egyensúlyát, harmóniáját, illetve megelőzni az egyoldalú, aránytalan tervezést és oktatást, s annak káros következményeit. Másrészt ezzel alapozható meg leginkább az a gyakorlatorientált szakmai igény, hogy a folyamat, ezen belül annak egyes részei (l. modulok tananyagegységek tananyagelemek) és annak tartalma egymással szerves egységben legyenek, egymáshoz kapcsolódjanak, s ily módon a tanuló teljes képet kaphasson elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen, megfelelő kompetenciákat sajátítson el az adott szakmára vonatkozóan. Mivel a módszertani útmutató egyetlen modul pedagógiai bemutatására szolgál, a továbbiakban elsősorban a pedagógus tananyagtervezésre irányuló gyakorlati munkáját segítő javaslatokkal kíván élni, ami nyilvánvalóan felhasználható a fentebb említett szoros összefüggések kapcsán szélesebb körben, pl. egy adott szakképzés tantárgyi struktúrájának kialakítása folyamatában is. A tananyagtervezés a szakmai anyag olyan komplex megközelítését igényli, amelynek során a szakmai ismeretek és készségek (l. szakmai kompetenciák), valamint a tulajdonságkompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányuló törekvéseink a célok és tartalmak (l. követelmények), vala- 6

7 mint a tanulók belső, egyéni fejlődése tekintetében összhangban állnak. Ennek a követelménynek több, egymással szoros összeköttetésben álló eleme van, melynek ismerete (értelmezése) elengedhetetlen a tananyagtervezést illetően. Ezek az elemek: - a feladatprofil, - a tulajdonságprofil, amely tartalmazza - a szakmai kompetenciákat, azaz a szakmai ismereteket és készségeket, valamint - a személyes, társas és módszerkompetenciákat. A fogalmak értelmezése: a) A feladatprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkaerő szakmai munkatevékenységének feladatait jeleníti meg. A Dokumentumkészítés és kezelés az irodában c. modul feladatprofilja azt a tevékenységlistát tartalmazza, amelyet az Irodai asszisztens vagy az Ügyviteli titkár bármely elágazású szakképesítéssel rendelkező dolgozónak a munkakörében a munkaerő-piaci tapasztalatoknak megfelelően, várhatóan el kell végeznie. b) A tulajdonságprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkafeladatainak elvégzésére való alkalmasságát foglalja össze, amely jelenti egyrészt a szakmai tudást és a feladat végzéséhez szükséges készségeket és képességeket, valamint az adott munkafeladat végzése során tanúsított, ill. elvárt cselekvési, viselkedési, magatartásbeli jellemvonásokat, a munkavégzés módjára, társas kapcsolataira, valamint a személyiségjegyekre vonatkozóan (l. módszer-, társas és személyes kompetenciák). c) A szakmai ismeretek és készségek természetesen a munkatevékenység szakszerű ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, tárgyi ismereteket hagyományos tantervi rendszerben gondolkodva tananyagot írja le, megjelölve az ismeretelsajátítás típusát (l. A-B-C-D-E), ill. a kialakítandó és fejlesztendő készség (l. 1-5) szintjét. A tervezési folyamat előzményeként fontos a modul elhelyezkedését látni az érintett szakképesítés(ek) egész szerkezetében, illetőleg meghatározni a konkrét modul kapcsolódását a többi modulhoz. (Terjedelmi okok miatt a szakképesítések szerkezetét csak a modulok és tananyagegységek szintjén lehetséges áttekinteni. L sz. táblázat.) 7

8 Az Irodai asszisztens szakképesítés követelménymoduljai és tananyagegységei 2 Modul Tananyagegység azonosító száma neve neve javasolt óraszám Gépírás és iratkészítés Dokumentumkészítés és kezelés A munkahelyi kapcsolattartás Elektronikus szövegfeldolgozás Elektronikus információkezelés Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Gépírás és iratkészítés 172 Számítástechnikai alkalmazások 75 Ügyviteli eszközök 8 Dokumentumkezelés 26 Számítástechnikai alkalmazások 148 Dokumentumkészítés 81 A kommunikáció alapismeretei 89 Hivatali kommunikáció 34 A nyelvi kifejezés eszközei 84 Személyiségfejlesztés 48 Elektronikus írástechnika 18 A szövegfeldolgozás elektronikus módja 67 Elektronikus levelezés 62 Elektronikus írástechnika gyak. 108 Iroda és információ 36 Információs folyamatok az irodában 167 Információ- és adathasználat 118 Elektronikus információcsere 19 Gazdasági és jogi alapismeretek 164 Hivatalai protokoll 108 A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban táblázat Amint a fenti táblázat mutatja a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul egyike a legnagyobb javasolt óraszámmal szereplő moduloknak az Irodai asszisztens szakmai és vizsgakövetelményeiben. 2 A ráépülések moduljai, tananyagegységei nélkül 8

9 A tantárgyi struktúra kialakításának és a tananyag rendezésének alapvető kérdése, hogy milyen szakmai és pedagógiai szempontok szerint történjen a szakmai tartalom strukturálása, ill. a tantárgyi keretek meghatározása. Több érv is szólhat amellett, hogy a hagyományos tantárgyi kereteken túl a tananyag különböző formájú és mélységű integrációját valósítsuk meg. Ez jelentheti a modulok, a feladat- és tulajdonságprofil, a tananyagegységek és a tananyagelemek közötti kapcsolatteremtésnek mind tartalmi, mind pedagógiai, módszertani és szemléletbeli vonatkozásait. A tantárgyi struktúra és a tananyagrendezés alapos átgondolásával tetemes idő szabadítható fel azáltal, hogy a fölösleges ismétlések, átfedések elkerülhetők, a már megtanult, elsajátított ismeretek felelevenítésük során elmélyíthetők, ill. az adott tanítási anyag, a gyakorlati ismeretek elsajátítása, a szakmai és egyéb kompetenciák, valamint a készségek kialakítása egy folyamatrendszerben valósíthatók meg. A tananyag tanításának folyamattá történő tervezésekor és tanításakor törekedni kell legalább a szakképesítésen belüli, illetőleg a szakmacsoporthoz tartozó egyéb szakképesítések moduljai, tananyagegységei, ill. tananyagelemei között meglévő kapcsolat megteremtésére. Ez azt jelenti, hogy az egyes modulok, tananyagegységek, tananyagelemek tervezésekor szükséges egyeztetni intézményi szinten, munkaközösségek, évfolyamokon oktató kollégák között a szakmai programokat, így még a tervezés fázisában lehetőség van arra, hogy a különböző tananyagegységek, tananyagelemek között a fölösleges átfedéseket kiküszöböljük (l sz. táblázatok). Ez a kapcsolat lényegében nemcsak az átfedések elkerülésére szolgálhat, de segítheti más tananyagelem tanulása során a tanultak új szempontú megerősítését is. Az ilyen jellegű koordináció kérdései jó szervezéssel, az érintett órák megfelelő egymás mellé helyezésével, illetőleg az előzmények és ráépülések figyelembevételével sikeresen megoldhatók. Ilyen párhuzamos menetrendű, szinkron tanterveket természetesen csak akkor lehet és érdemes készíteni, ha a haladás tempóját és sorrendjét illetően nincs az intézményre, pedagógusokra ráerőltetett szigorú kényszer, az oktatásszervezés felelős vezetői teret adnak a szakmai munkaközösség véleményének, javaslatainak, s az intézmény oktatói között jó a szakmai és pedagógiai együttműködés. A vizsgált modul (tananyagegységeinek és tananyagelemeinek) tanítása során elengedhetetlen a jó kapcsolat, az egymást segítő együttműködés több szakterület (pl. gazdasági, jogi ismeretek, az ügyviteli és informatika szakos) pedagógusai között. A több szakmai területet felölelő modul megosztása többféle módon történhet, ami természetesen függ az intézményben rendelkezésre álló személyi feltételektől, az óraterhelésektől, a pedagógiai kompetenciáktól, s olykor az új ismeretek, megoldások, módszertani eljárások iránti pedagógiai nyitottságtól, a szakmai fejlődés igényétől stb. A moduláris és kompetencia alapú szakképesíté- 9

10 sekben ugyanis több olyan modult, tananyagegységet, tananyagelemet, illetőleg szakmai tartalmat találunk, amely a korábbi évek gyakorlatához képest tartalmában, pedagógiai módszereiben, szervezési kérdésekben stb. újszerűek, hiszen a tartalmi megújulást a gyakorlatorientált képzés iránti igény indokolja. Ezt mutatja a modulszerkezet, amely olykor több a hagyományos struktúrában gondolkozva tantárgy szakmai ismeretköreit is összefogja. A Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul is komplex ismeretköröket átfogó modul. A továbbiakban érdemes áttekinteni néhány, az ügyviteli szakmacsoportba tarozó szakképesítés kapcsolódó pontjait is, különösen az érintett szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben megjelenített feladat- és tulajdonságprofil alapján (l sz. táblázat). 10

11 3. A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti leírása Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Feladatprofil Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, bizonylatkiállítás) Gazdálkodik az irodai készletekkel Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Betartja a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat és az általános jogi normákat Nyilvántartásairól, költségelszámolásairól beszámolót tart Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok C A piac működése, piaci formák, szerkezetek alapfogalmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly) C A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a makrojövedelem számbavétele) C Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenységének alapfogalmai (állami piacszabályozás, privatizáció, az állam gazdasági feladati, költségvetési politika) C A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos alapfogalmak C A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai. A házipénztár szerepe, bizonylatai C Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai C Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet felépítése C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelemei C A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai C A munkajogi alapfogalmak C A kereskedelmi jog, gazdasági jog alapfogalmai D A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartása D Ajándékozással, reprezentációval kapcsolatos nyilvántartás D Az irodai készletek nyilvántartása D A nyilvántartások, költségelszámolások reprezentálása 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció és grafika 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4. Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi hallott szöveg megértése 3 Elemi számolási készség 2. táblázat Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - megbízhatóság - precízség Társas kompetenciák: - interperszonális rugalmasság - adekvát metakommunikáció - kommunikációs rugalmasság - nyelvhelyesség - udvariasság - konfliktuskerülő készség - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - hibakeresés (diagnosztizálás) - kontroll (ellenőrzőképesség) - eredményorientáltság - módszeres munkavégzés Vizsgaleírás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gazdasági és jogi alapfogalmak meghatározása. A jellemző adatok, alapvető összefüggések ismertetése. Alkalmazásuk követelményei a mindennapi gyakorlatban. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A meghatározott adatokból és szerkesztési utasítások alapján táblázatos vagy prezentációs formában a gazdálkodási teendőkkel kapcsolatos nyilvántartás készítése, illetve bemutatása. Vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 11

12 4. A vizsgált modul kapcsolódása 4.1. A vizsgált modul kapcsolódása az Irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz A munkahelyi kapcsolattartás Feladatprofil Munkakapcsolatban áll felettesével, munkatársakkal, ügyfelekkel írásban, szóban, telefonon Munkafeladatot egyeztet és együttműködik felettesével, munkatársaival Ellátja a felettese által delegált feladatokat Szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket, munkatársakat Kapcsolattartást szolgáló írásbeli feladatokat végez Információt kér (szóban, írásban, telefonon) megbízás alapján Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok C A kommunikáció alapfogalmai C A szóbeli és írásbeli kommunikáció C A metakommunikáció C A kommunikációs zavarok formái C A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei C Az üzleti magatartás és protokoll előírásai C A munkahelyi viselkedés alapnormái C A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi követelményei 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4. Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi készség, fogalmazás írásban 3. táblázat Személyes kompetenciák: - megbízhatóság - pontosság - szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: - irányíthatóság - nyelvhelyesség - udvariasság Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - intenzív munkavégzés - módszeres munkavégzés Vizsgaleírás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemző helyzetének értelmezése, bemutatása, szabályainak ismertetése. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy kb leütés terjedelmű, kapcsolattartásra szolgáló dokumentum (meghívó, tájékoztató anyag, bemutatkozás, prospektus stb.) gépelése és utasítás szerinti megformálása Vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 12

13 Feladatprofil Gépírás és iratkészítés Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez A bevitt szöveget megformázza. Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint. Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét. A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt. Kezeli a számítógépet és tartozékait. Irodatechnikai eszközöket kezel. Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít. Tisztán tartja a munkaterületét, munkaeszközeit. B Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) A A hivatalos iratok, levelek fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) A Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - intenzív munkavégzés - ismeretek helyénvaló alkalmazása - figyelem-összpontosítás - kontroll (ellenőrzőképesség) A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában. Írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. táblázat 13

14 Feladatprofil Elektronikus szövegfeldolgozás Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén. Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol. Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén. Irat- és dokumentumszerkesztést végez. Iratsablont szerkeszt. Belső szervezeti ügyiratot készít sablon alapján. Külső iratot szerkeszt utasítások szerint. Körlevelet szerkeszt utasítások szerint. Nyomtatványt, űrlapot tölt ki számítógéppel. Elektronikus postai előkészítést végez. Elektronikus levelezést végez utasítások szerint. A A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szintű írástechnika szintjén A A kéziratról, javított, felülírt dokumentum szerkesztésének előírásai A A hallás utáni írás technikája C A számok, írásjelek, speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései B Az iratsablon szerkesztésének elemei B Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai, nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) B A számítógépes nyomtatvány, űrlap, sablon szerkesztése A A körlevélkészítés elemei, technikája B Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata A Az elektronikus levelezés technikája és szabályai B Az elektronikus levelezés protokoll szabályai 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 4 Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása 5 Beszédészlelés és írás összehangolása 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 4 Információforrások kezelése Személyes kompetenciák: - Látás - hallás - pontosság - monotóniatűrés - megbízhatóság Társas kompetenciák: - irányíthatóság - nyelvhelyesség - közérthetőség Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - intenzív munkavégzés - kontroll (ellenőrzőképesség) - figyelem-összpontosítás - módszeres munkavégzés - rendszerezőképesség A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Körlevél készítése 6-8 meghatározott címzett részére, egy kb leütés terjedelmű kéziratos vagy javított, felülírt levélszöveg gépelésével a hivatali élet szabályainak megfelelő irat megformázásával. gyakorlati Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. táblázat 14

15 A fent bemutatott három modulnak csak bizonyos elemei mutatnak szoros kapcsolatot a vizsgált modul szakmai (l. feladat- és tulajdonságprofiljával) és vizsgakövetelményeivel. A vizsgált modul - szakmai tartalmát, továbbá feladat- és tulajdonságprofilját tekintve - három alapvető részre osztható: - hivatali gazdálkodás, - üzleti protokoll (irodaasszisztensi tevékenységek), - számítástechnikai prezentáció. A hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának nagy része előzmények nélküli az Irodai asszisztens szakképesítésben, amely alapvetően gazdasági, jogi, pénzügyi, európai unós ismereteket foglal magában. A üzleti protokoll és a számítástechnikai prezentációkészítési ismeretek azonban részben feltételezik az előző, a hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának ismeretét mintegy gyakorlatai annak -, részben más modulokban meghatározott ismeretekre (készségekre) épül, így például: - az általános és szakmai kommunikáció alapismeretei; - az üzleti magatartás és protokoll ismeretei; - a munkahelyi viselkedés alapnormái; - gépírás; - számítástechnikai ismeretek (szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés); - külső és belső kapcsolattartást szolgáló dokumentumok, iratok készítésének elméleti ismeretei és gyakorlata. A fenti ismereteket valamint a hozzájuk kapcsolódó készségeket és tulajdonságkompetenciákat tartalmazó (fejlesztő) moduloknak mindenképpen meg kell előzniük az oktatás folyamatában A hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul vonatkozó részének oktatását. (Tananyagegység és tananyagelem szintjén l táblázatokat). 15

16 4.2. A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz Ügyviteli titkár Titkári ügyintézés modul Feladatprofil Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez Gazdálkodik az irodai készletekkel Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok.. C A piac működése, piaci formák, szerkezetek jellemzői C A makrogazdaság szereplői, a makrojövedelem számbavételének módjai C Az állam szerepének, gazdaságszervező tevékenységének jellemzői C Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai, az EU tagságból adódó előnyök, hátrányok C Az alkotmányos alapismeretek, az államszervezet felépítése C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog elemei C A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai C A kereskedelmi jogi, gazdasági jogi alapismeretek.. C A pénz fogalmának, kialakulásának, a pénz időértékének jellemzői C A pénzforgalom lebonyolításának jellemzői C A készpénz nélküli fizetési módok B A házipénztár szerepe, bizonylatai. A vállalkozások készpénzforgalma. A Az etikett és a protokoll szabályai az üzleti életben. 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció és grafika 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram, határidőnapló, névjegy) 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 6. táblázat Személyes kompetenciák: - megbízhatóság - látás - pontosság -. Társas kompetenciák:. Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - eredményorientáltság - módszeres munkavégzés - Vizsgaleírás.. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A titkári ügyintézéshez kapcsolódó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, titkári alapismeretek bemutatása. Vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:. 3. feladat 30% Idegen nyelvi titkár; Iskolatitkár; Ügyintéző titkár 16

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens vizsgafeladat A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben