MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG"

Átírás

1 MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: ) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A módszertani segédanyag célja... 3 I. A modul helye, kapcsolódási pontjai A modul helye a szakmai képzésben A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti - leírása A vizsgált modul kapcsolódása más modulokhoz A vizsgált modul előzménye A vizsgált modul további kapcsolódása az Irodai asszisztens szakképesítés programjában A vizsgált modul további kapcsolódása az Ügyviteli titkár szakképesítés programjában Néhány példa a kapcsolódási pontok megkeresésére a feladatprofilban Néhány példa a kapcsolódási pontok megkeresésére a szakmai ismeretek körében II. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei, valamint oktatásszervezési kérdései A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei A modul kapcsolódási pontjai A modul szakmai tartalma, illeszkedése az oktatás folyamatába A tananyagegységek/tananyagelemek kapcsolódási pontjai Tananyagelemek tanításának egymásra épülése A vizsgált modul tananyagának elrendezése A modul tananyagrendezésének szempontjai A modul tananyagának idő- és ütemterve javaslat az Irodai asszisztens szakképesítés órakeretével III. A vizsgált modul oktatás-módszertani kérdései A modul oktatásának célja A modul oktatásának tananyagtartalma Dokumentumkészítés tananyagegység Belső ügyiratok készítése Jegyzőkönyv készítése Dokumentumkészítés a gyakorlatban Számítástechnikai alkalmazások tananyagegység Táblázatkezelés Táblázatkezelés a gyakorlatban Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés a gyakorlatban Dokumentumkezelés tananyagegység Számítástechnikai alkalmazások tananyagegység Ügyviteli szoftverkezelés IV. A vizsgafeladat A vizsgafeladat (vizsgarész) leírása a szakmai és vizsgakövetelmény alapján A vizsgafeladat leírása A vizsgafeladat megjelenítése a modultérképen A vizsgafeladat elemeinek és a hozzá kapcsolódó kompetenciák megjelenítése tantárgyelemekhez rendelve Javaslat vizsgafeladatra A vizsgafeladat leírása Javaslat vizsgafeladat értékelésére

3 A módszertani segédanyag célja A segédanyag célja, hogy a moduláris és kompetencia alapú szakképzési anyag szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint központi programjainak értelmezéséhez, pedagógiai feldolgozásához nyújtson segítséget egy modul, a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában modul bemutató elemzésével. A módszertani anyag végigvezeti a pedagógust a modul helyének, kapcsolati rendszerének bemutatásán, javaslatot ad az egyes elemek szakmai tartalmának meghatározásában, ill. oktatásmódszertani kérdéseiben. Az elemzés segítséget kíván nyújtani a modul bemutatása kapcsán: - a tanári munka hatékonyságának növeléséhez, - az oktatók számára a modul értékrendjének közvetítéséhez, - a modul tananyagegységekben, tananyagelemekben megjeleníthető szakmai tartalmának meghatározásához, - a tananyag feldolgozására szánt tanítási órák számának meghatározásához, - a modul tananyagelemeiben megfogalmazott tananyag közvetítése során alkalmazható szakmaspecifikus és tanulócentrikus módszerek kiválasztásához, - az elméleti és gyakorlati tanórák eredményes megtartásához szükséges tárgyi eszközök meghatározásához, - a tanulók önálló vagy a tanár által irányított feladatainak összeállításához, - a feladatok értékelési szempontjainak kialakításához, - a tanári (esetleg tanulói) munkát segítő szakirodalom bemutatásához, - a szakmai vizsga tartalmának, formájának, vizsgafeladatának, értékelésének áttekintéséhez, - a modul kompetencia alapú minőségbiztosítási rendszerének kialakításához. A modul szakmai tartalmának l. feladatprofil, szakmai és tulajdonságkompetenciák, vizsgafeladatok leírásának értelmezése és elemzése közvetlenül a tananyag tervezéséhez, a modul oktatási folyamatban történő ütemezéséhez, kapcsolódási pontjainak megkereséséhez hasznosítható. A csatolt táblázatok ennek szemléletes megjelenítését teszik lehetővé. Az egyes tananyagegységek, tananyagelemek a szakmai és tulajdonságkompetenciák alapján szakmai (tantárgyi) tananyagleírásokat mutatnak be. A módszertani segédanyag kiemeli az egyes tananyagegységek oktatásának szakmai és vizsgakövetelményen alapuló célját, oktatásmódszertani kérdéseit. Javaslatokat fogalmaz meg a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozóan, 3

4 szakirodalmi ajánlásokat tesz a pedagógusok számára. A tananyagegységhez kapcsolódó feladatok külön fejezetben kiemelve a vizsgafeladatokat feldolgozási javaslatok, az értékelési módok csak ajánlások, ötletet kívánnak adni a pedagógus számára a szakmai tartalom feldolgozásához, a feladatok értékeléséhez különös tekintettel az ügyviteli szakterületre. Külön kell hangsúlyozni, hogy a modul oktatása, értelmezése kapcsán kiemelten fontos a modularitás és kompetencián alapuló ismeretközlés, azaz a pedagógus tantárgyközi szemlélete, ill. a modulok, tananyagegységek, tananyagelemek kapcsolatát szem előtt tartó szemlélet és gyakorlat követése. A vizsgált modult egy adott szakképesítés (l. Irodai asszisztens, Ügyviteli titkár) teljes képzési rendszerében kell elhelyeznünk, amelynek során építünk a megszerzett ismeretekre, és az oktatási folyamatban alkalmazzuk is a vizsgált modult megelőző - a modul egészében vagy egyes elemeiben elsajátított - ismereteket (pl. gépírást az iratkészítés adatbeviteléhez; a számítástechnikai alapismereteket a táblázatkezeléshez stb.). 4

5 I. A modul helye, kapcsolódási pontjai 1. A modul helye a szakmai képzésben A Dokumentumkészítés és kezelés az irodában megnevezésű modul az alábbi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek része, ily módon alapmodulnak is tekintendő. Ebből következően olyan feltételrendszert tartalmaz, amely az ügyviteli szakmai terület és szakképesítés egészére jellemző követelményeket (l. szakmai és vizsgakövetelmények) jelenít meg. Irodai asszisztens (a. sz.: ) Gépíró (a. sz.: ) részszakképesítés Gépíró és szövegszerkesztő (a. sz.: ) részszakképesítés Beszédleíró gyorsíró (a. sz.: ) ráépülés Jegyzőkönyvvezető (a. sz.: ) ráépülés Ügyviteli titkár (a. sz.: ) Idegen nyelvi titkár (a. sz.: ) elágazás Iskolatitkár (a. sz.: ) elágazás Ügyintéző titkár (a. sz.: ) elágazás A pedagógiai gyakorlat egyik legfőbb feladata az oktatási folyamat megtervezése mind a szakmai modul, a tananyagegység, ill. a tananyagelemek szintjén, mind pedig az egyes tanítási órák tekintetében. A tanítási órák szintjén lezajló, ún. interaktív kapcsolat tanár és tanuló között, azaz a tanítási-tanulási folyamat eredményessége nagyban függ a pedagógus tervező munkájától. A pedagógiai munka minden elemének és a tanítási-tanulási folyamatban részt vevők (tanár/tanuló) tevékenységének ellenőrzése és értékelése segít a pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének növelésében. A továbbiakban a tanulmány e három szempont - tervezés, tanítási-tanulási gyakorlat, ellenőrzésértékelés figyelembevételével kíván segítséget adni a Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában megnevezésű modul szakmai, pedagógiai és módszertani feldolgozásában, értelmezésében. A megállapítások javaslat értékűek, természetesen az adott modult oktató pedagógus bármilyen szakmailag, pedagógiailag, módszertanilag megalapozott eljárással élhet a minél sikeresebb, eredményesebb oktatás-nevelés, szakképzés érdekében. 5

6 2. A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába A gyakorlati pedagógiai munka egyik legnehezebb és egyben legfelelősségteljesebb feladata az oktatási folyamat, a pedagógus számára pedig az általa tanított tantárgy (l. modul) oktatási, azaz tanulási-tanítási folyamatának megtervezése. Az oktatási folyamat eredményességének alapvető feltétele a határozott és következetes elvek szerinti folyamattervezés, melynek során valamilyen rendszer kialakítására célszerű törekedni. A folyamattervezésnek többféle rendszerképző elve lehet (általában több elv érvényesül), amelynek egyik első lépése: a tantárgyi szerkezet és a pedagógus szempontjából a tananyagstruktúra kialakítása, ami egyben a tananyagtervezést is jelenti. Természetesen a kétfajta struktúra szoros összefüggésben van, hiszen az egyes tantárgyak (modulok) a tantárgystruktúra részei, ezért a tananyag struktúrájának kialakítása, a tananyag tervezése során az előzmények, a ráépülési lehetőségek, ill. a párhuzamos oktathatóság tekintetében figyelembe kell venni az adott modul, továbbá a tananyagegységek és tananyagelemek helyét, illeszkedését a teljes struktúrában. Ez annál is inkább fontos kérdés, mert a moduláris szakképzési struktúra és a kompetencia alapú szakmai tartalom változása, részben megújulása következtében új szemléletmód kialakítására van szükség a tantárgyi struktúra kialakítása, a tananyag-tervezés, az oktatási folyamat megszervezése, alkalmazott oktatási módszerek, eljárások stb. tekintetében. A modulok oktatási folyamattá szervezése, a tantárgy- és a tananyagstruktúra kialakítása, ill. a tananyagtervezés az eredményes oktatás egyik sarkalatos és igen fontos kérdése, amely szervesen illeszkedik az adott szakképesítés teljes oktatási folyamatának rendszerébe. Egyrészt így lehet elősegíteni a tananyag, a szakmai ismeretek elsajátításának, a különböző szakmai és tulajdonságkompetenciák kialakításának egyensúlyát, harmóniáját, illetve megelőzni az egyoldalú, aránytalan tervezést és oktatást, s annak káros következményeit. Másrészt ezzel alapozható meg leginkább az a gyakorlatorientált szakmai igény, hogy a folyamat, ezen belül annak egyes részei (l. modulok tananyagegységek tananyagelemek) és annak tartalma egymással szerves egységben legyenek, egymáshoz kapcsolódjanak, s ily módon a tanuló teljes képet kaphasson elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen, megfelelő kompetenciákat sajátítson el az adott szakmára vonatkozóan. Mivel a módszertani útmutató egyetlen modul pedagógiai bemutatására szolgál, a továbbiakban elsősorban a pedagógus tananyagtervezésre irányuló gyakorlati munkáját segítő javaslatokkal kíván élni, ami nyilvánvalóan felhasználható a fentebb említett szoros összefüggések kapcsán szélesebb körben, pl. egy adott szakképzés tantárgyi struktúrájának kialakítása folyamatában is. A tananyagtervezés a szakmai anyag olyan komplex megközelítését igényli, amelynek során a szakmai ismeretek és készségek (l. szakmai kompetenciák), valamint a tulajdonságkompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányuló törekvéseink a célok és tartalmak (l. követelmények), 6

7 valamint a tanulók belső, egyéni fejlődése tekintetében összhangban állnak. Ennek a követelménynek több, egymással szoros összeköttetésben álló eleme van, melynek ismerete (értelmezése) elengedhetetlen a tananyagtervezést illetően. Ezek az elemek: - a feladatprofil, - a tulajdonságprofil, amely tartalmazza - a szakmai kompetenciákat, azaz a szakmai ismereteket és készségeket, valamint - a személyes, társas és módszerkompetenciákat. A fogalmak értelmezése: a) A feladatprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkaerő szakmai munkatevékenységének feladatait jeleníti meg. A Dokumentumkészítés és kezelés az irodában c. modul feladatprofilja azt a tevékenységlistát tartalmazza, amelyet az Irodai asszisztens vagy az Ügyviteli titkár bármely elágazású szakképesítéssel rendelkező dolgozónak a munkakörében a munkaerő-piaci tapasztalatoknak megfelelően, várhatóan el kell végeznie. b) A tulajdonságprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkafeladatainak elvégzésére való alkalmasságát foglalja össze, amely jelenti egyrészt a szakmai tudást és a feladat végzéséhez szükséges készségeket és képességeket, valamint az adott munkafeladat végzése során tanúsított, ill. elvárt cselekvési, viselkedési, magatartásbeli jellemvonásokat, a munkavégzés módjára, társas kapcsolataira, valamint a személyiségjegyekre vonatkozóan (l. módszer-, társas és személyes kompetenciák). c) A szakmai ismeretek és készségek természetesen a munkatevékenység szakszerű ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, tárgyi ismereteket hagyományos tantervi rendszerben gondolkodva tananyagot írja le, megjelölve az ismeretelsajátítás típusát (l. A-B-C-D-E), ill. a kialakítandó és fejlesztendő készség (l. 1-5) szintjét. A tervezési folyamat előzményeként fontos a modul elhelyezkedését látni az érintett szakképesítés(ek) egész szerkezetében, illetőleg meghatározni a konkrét modul kapcsolódását a többi modulhoz. (Terjedelmi okok miatt a szakképesítések szerkezetét csak a modulok és tananyagegységek szintjén lehetséges áttekinteni. L sz. táblázat.) 7

8 Az Irodai asszisztens szakképesítés követelménymoduljai és tananyagegységei 1 Az Ügyviteli titkár szakképesítések követelménymoduljai és tananyagegységei Modul neve, javasolt óraszáma Gépírás és iratkészítés (255 óra) Dokumentumkészítés és kezelés (255 óra) A munkahelyi kapcsolattartás (255 óra) Elektronikus szövegfeldolgozás (255 óra) Elektronikus információkezelés (340 óra) Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (340 óra) Tananyagegység neve óraszám Gépírás és iratkészítés 172 Számítástechnikai alkalmazások 75 Ügyviteli eszközök 8 Dokumentumkezelés 26 Számítástechnikai alkalmazások 148 Dokumentumkészítés 81 A kommunikáció alapismeretei 89 Hivatali kommunikáció 34 A nyelvi kifejezés eszközei 84 Személyiségfejlesztés 48 Elektronikus írástechnika 18 A szövegfeldolgozás elektronikus módja 67 Elektronikus levelezés 62 Elektronikus írástechnika gyak. 108 Iroda és információ 36 Információs folyamatok az irodában 167 Információ- és adathasználat 118 Elektronikus információcsere 19 Gazdasági és jogi alapismeretek 164 Hivatalai protokoll 108 A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban 68 Modul neve, javasolt óraszáma Gépírás és iratkészítés (366 óra) Dokumentumkészítés és kezelés (350 óra) Titkári ügyintézés (376 óra) Rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban (376 óra) Titkári ügyintézés idegen nyelv (476 óra) Iskolatitkári ügyintézés, szervezés (476 óra) Személyi titkári és irodai ügyintézés (476 óra) Tananyagegység neve óraszám Gépírás és iratkészítés 244 Számítástechnikai alkalmazások 110 Ügyviteli eszközök 12 Dokumentumkezelés 24 Számítástechnikai alkalmazások 228 Dokumentumkészítés 98 Gazdasági-vállalkozási ügyintézés 192 Titkári feladatvégzés 160 Iratfogalmazás 24 Kommunikáció 96 Rendezvényszervezés 172 Idegen nyelvű levelezés 204 Szakmai kommunikáció idegen nyelven 272 Tanügyigazgatás 132 Intézményi minőségirányítás 78 Személyi titkári feladatok 84 Iskolatitkári ügyintézés 54 Iskolatitkári szervezés 128 Munkaügy 102 Szervezés 180 Minőségirányítási folyamatkezelés táblázat 2. táblázat 1 A ráépülések moduljai, tananyagegységei nélkül 8

9 A fenti táblázat jól mutatja a két szakképesítés-csoport közös moduljait és tananyagegységeit. Az összehasonlító elemzés azt is jelzi, hogy a közös modulok és az egyes tananyagegységek óraszámai a modularitás elve alapján aligha indokolható módon eltérőek. Ezt a tényt a tantárgystruktúra kialakítása és a tananyag rendezése során figyelembe kell venni, pl. rugalmas óraszámátcsoportosításokkal, ill. a szabad órakeret terhére történő kiegészítéssel. (A tananyagelemek eltérő óraszámára vonatkozó javaslatot l. később.) Az Irodai asszisztens szakképesítés alapmoduljainak és tananyagegységeinek alacsonyabb óraszáma ugyanakkor nem befolyásolja hátrányosan sem a szakmai és vizsgakövetelmények teljesülését, sem pedig a szakmai követelményeket komplexitásukban tekintve a szakképesítéstől elvárt, munkaterülethez kapcsolódó követelmények teljesülését. Ez utóbbit ugyanis nagymértékben erősítik más modulok (pl. Elektronikus szövegfeldolgozás vagy Elektronikus információkezelés), ill. tananyagegységek, tananyagelemek követelményei. A tantárgyi struktúra kialakításának és a tananyag rendezésének alapvető kérdése, hogy milyen szakmai és pedagógiai szempontok szerint történjen a szakmai tartalom strukturálása, ill. a tantárgyi keretek meghatározása. Több érv is szólhat amellett, hogy a hagyományos tantárgyi kereteken túl a tananyag különböző formájú és mélységű integrációját valósítsuk meg. Ez jelentheti a modulok, a feladat- és tulajdonságprofil, a tananyagegységek és a tananyagelemek közötti kapcsolatteremtésnek mind tartalmi, mind pedagógiai, módszertani és szemléletbeli vonatkozásait. A tantárgyi struktúra és a tananyagrendezés alapos átgondolásával tetemes idő szabadítható fel azáltal, hogy a fölösleges ismétlések, átfedések elkerülhetők, a már megtanult, elsajátított ismeretek felelevenítésük során elmélyíthetők, ill. az adott tanítási anyag, a gyakorlati ismeretek elsajátítása, a szakmai és egyéb kompetenciák, valamint a készségek kialakítása egy folyamatrendszerben valósíthatók meg. A tananyag tanításának folyamattá történő tervezésekor és tanításakor törekedni kell a modulok, a tananyagegységek, ill. tananyagelemek közötti kapcsolat megteremtésére. Ez azt jelenti, hogy az egyes modulok, tananyagegységek, tananyagelemek tervezésekor szükséges egyeztetni intézményi szinten, munkaközösségek, évfolyamokon oktató kollégák között a szakmai programokat, így még a tervezés fázisában lehetőség van arra, hogy a különböző tananyagegységek, tananyagelemek között a fölösleges átfedéseket kiküszöböljük. Ez a kapcsolat lényegében nemcsak az átfedések elkerülésére szolgálhat, de segítheti más tananyagelem tanulása során a tanultak új szempontú megerősítését is. Az ilyen jellegű koordiná- 9

10 ció kérdései jó szervezéssel, az érintett órák megfelelő egymás mellé helyezésével, illetőleg az előzmények és ráépülések figyelembevételével sikeresen megoldhatók. Ilyen párhuzamos menetrendű, szinkron tanterveket természetesen csak akkor lehet és érdemes készíteni, ha a haladás tempóját és sorrendjét illetően nincs az intézményre, pedagógusokra ráerőltetett szigorú kényszer, az oktatásszervezés felelős vezetői teret adnak a szakmai munkaközösség véleményének, javaslatainak, s az intézmény oktatói között jó a szakmai és pedagógiai együttműködés. Az ügyviteli szakmai területen pl. elengedhetetlen a jó kapcsolat, az egymást segítő együttműködés az ügyviteli (gyors- és gépírás) és informatika szakos pedagógus között. A két szakmai rész megosztása többféle módon történhet, ami természetesen függ az intézményben rendelkezésre álló személyi feltételektől, az óraterhelésektől, a pedagógiai kompetenciáktól, s olykor az új ismeretek, megoldások, módszertani eljárások iránti pedagógiai nyitottságtól, a szakmai fejlődés igényétől stb. A moduláris és kompetencia alapú szakképesítésekben ugyanis több olyan modult, tananyagegységet, tananyagelemet, illetőleg szakmai tartalmat találunk, amely a korábbi évek gyakorlatához képest tartalmában, pedagógiai módszereiben, szervezési kérdésekben stb. újszerűek, hiszen a tartalmi megújulást a gyakorlatorientált képzés iránti igény indokolja. Ezt mutatja a modulszerkezet, amely olykor több a hagyományos struktúrában gondolkozva tantárgy szakmai ismeretköreit is összefogja. Tipikusan ilyen pl. a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában modul, amelynek szakmai tartalma korábban az Ügyviteli ismeretek, az Informatikai/Számítástechnikai ismeretek és a Levelezési ismeretek tantárgyak körébe tartozott. A továbbiakban érdemes áttekinteni a két alapvető ügyviteli szakképesítés kapcsolódó moduljait, a két érintett szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben megjelenített feladat- és tulajdonságprofil alapján (l táblázat). 10

11 3. A vizsgált modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti - leírása Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Feladatprofil Szakmai ismeretek Tulajdonságprofil Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint. Dokumentálja az iratkezelési folyamatot. Kimenő dokumentumokat előkészíti a továbbításra. Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel. Hatáskörének megfelelően leltároz. Közreműködik az iratanyagok selejtezésében. Elkészíti a szervezet belső iratait (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető). Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal. Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez. B A dokumentumok főbb típusai, jellemzői A A dokumentumszerkesztés elemei, készítésének szabályai B A biztonságos adathasználat szabályai A A szervezet belső iratai (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető) B A dokumentumok rendszerezésének követelményei A A dokumentumok rendszerezésének szabályai A A dokumentumok kezelésének folyamata A A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram, határidőnapló, névjegy) 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - figyelem-összpontosítás - kontroll (ellenőrzőképesség) - rendszerezőképesség A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Belső ügyirat készítése számítógépen, importált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, címe lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva. Írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. táblázat 11

12 4. A vizsgált modul kapcsolódása más modulokhoz 4.1. A vizsgált modul előzménye Gépírás és iratkészítés modul Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez A bevitt szöveget megformázza. Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint. Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét. A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt. Kezeli a számítógépet és tartozékait. Irodatechnikai eszközöket kezel. Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít. Tisztán tartja a munkaterületét, munkaeszközeit. B Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) A A hivatalos iratok, levelek fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) A Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: - látás - pontosság - mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: - irányíthatóság Módszerkompetenciák: - intenzív munkavégzés - ismeretek helyénvaló alkalmazása - figyelem-összpontosítás - kontroll (ellenőrzőképesség) A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában. Írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. táblázat 2 2 A modul része az Irodai asszisztens és az Ügyviteli titkár szakképesítésnek 12

13 4.2. A vizsgált modul további kapcsolódása az Irodai asszisztens szakképesítés programjában Elektronikus szövegfeldolgozás modul Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok Vizsgaleírás Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén. Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol. Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén. Irat- és dokumentumszerkesztést végez. Iratsablont szerkeszt. Belső szervezeti ügyiratot készít sablon alapján. Külső iratot szerkeszt utasítások szerint. Körlevelet szerkeszt utasítások szerint. Nyomtatványt, űrlapot tölt ki számítógéppel. Elektronikus postai előkészítést végez. Elektronikus levelezést végez utasítások szerint. A A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szintű írástechnika szintjén A A kéziratról, javított, felülírt dokumentum szerkesztésének előírásai A A hallás utáni írás technikája C A számok, írásjelek, speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései B Az iratsablon szerkesztésének elemei B Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai, nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) B A számítógépes nyomtatvány, űrlap, sablon szerkesztése A A körlevélkészítés elemei, technikája B Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata A Az elektronikus levelezés technikája és szabályai B Az elektronikus levelezés protokoll szabályai 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 4 Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása 5 Beszédészlelés és írás összehangolása 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 4 Információforrások kezelése Személyes kompetenciák: - Látás - hallás - pontosság - monotóniatűrés - megbízhatóság Társas kompetenciák: - irányíthatóság - nyelvhelyesség - közérthetőség Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása - intenzív munkavégzés - kontroll (ellenőrzőképesség) - figyelem-összpontosítás - módszeres munkavégzés - rendszerezőképesség A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Körlevél készítése 6-8 meghatározott címzett részére, egy kb leütés terjedelmű kéziratos vagy javított, felülírt levélszöveg gépelésével a hivatali élet szabályainak megfelelő irat megformázásával. gyakorlati Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. táblázat 13

14 4.3. A vizsgált modul további kapcsolódása az Ügyviteli titkár szakképesítés programjában Titkári ügyintézés modul Iratfogalmazás tananyagegysége ( /3.0) Önálló iratfogalmazás alapismeretei tananyagelem Feladatprofil. Hivatalos levelezést végez feladatkörében önállóan (papíralapú/elektronikus levél). Belső ügyiratot készít feljebbvalójának szakmai irányítással. Belső ügyiratot készít feladatkörébe tartozó területeken önállóan. Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok A A hivatalos iratok fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) A Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái A A szervezet külső iratainak típusai B A dokumentumok főbb típusai, jellemzői A A szervezet belső iratainak típusai 1 Elemi szintű számítógéphasználat 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információs kommunikáció 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc Személyes kompetenciák: - Látás - pontosság Társas kompetenciák: - fogalmazókészség - közérthetőség Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása Titkári ügyintézés modul Titkári feladatvégzés ( /2.0) Hivatali protokoll tananyagelem. Hivatalos levelezést végez feladatkörében önállóan (papíralapú/elektronikus levél). Belső ügyiratot készít feljebbvalójának szakmai irányítással. Belső ügyiratot készít feladatkörébe tartozó területeken önállóan. Hivatalos kapcsolatokat koordinál a külső és belső partnerekkel szakmai irányítással. A A hivatalos iratok fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) A Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái B A dokumentumszerkesztés elemei, készítésének szabályai A A dokumentumok főbb típusai, jellemzői A A szervezet belső iratainak típusai A A szervezet külső iratainak típusai A Az etikett és a protokoll szabályai az üzleti életben 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 6. táblázat Személyes kompetenciák: - megbízhatóság Társas kompetenciák: - kapcsolatteremtő készség - közérthetőség - fogalmazókészség Módszerkompetenciák: - ismeretek helyénvaló alkalmazása Vizsgaleírás A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalati külső vagy belső ügyirat készítése önálló megfogalmazással az ügyirat tárgyához kapcsolódó adatok alapján. Gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 2. feladat 35% 14

15 4.4. Néhány példa a kapcsolódási pontok megkeresésére a feladatprofilban Előzmény Gépírás és iratkészítés alapmodul Vizsgált modul Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét. Kezeli a számítógépet és tartozékait. Irodatechnikai eszközöket kezel. Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint. Dokumentálja az iratkezelési folyamatot. Kimenő dokumentumokat előkészíti a továbbításra. Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel. Hatáskörének megfelelően leltároz Elektronikus szövegfeldolgozás modul Elektronikus levelezést végez utasítások szerint. Elektronikus postai előkészítést végez. További ráépülés Titkári ügyintézés modul Közreműködik az iratanyagok selejtezésében. Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint. Elkészíti a szervezet belső iratait (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető). Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal. Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez. 7. táblázat Irat- és dokumentumszerkesztést végez Iratsablont szerkeszt. Belső szervezeti ügyiratot készít sablon alapján. Külső iratot szerkeszt utasítások szerint. Körlevelet szerkeszt utasítások szerint. Nyomtatványt, űrlapot tölt ki számítógéppel. Hivatalos levelezést végez feladatkörében önállóan (papíralapú/elektronikus levél). Belső ügyiratot készít feljebbvalójának szakmai irányítással. Belső ügyiratot készít feladatkörébe tartozó területeken önállóan. 15

16 4.5. Néhány példa a kapcsolódási pontok megkeresésére a szakmai ismeretek körében Előzmény Gépírás és iratkészítés alapmodul A hivatalos iratok, levelek fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái Vizsgált modul A dokumentumok főbb típusai, jellemzői A dokumentumszerkesztés elemei, készítésének szabályai A biztonságos adathasználat szabályai A szervezet belső iratai (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető) A dokumentumok rendszerezésének követelményei A dokumentumok rendszerezésének szabályai A dokumentumok kezelésének folyamata A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan További ráépülés Elektronikus szövegfeldolgozás Titkári ügyintézés modul modul A dokumentumok főbb típusai, Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai, nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) Az iratsablon szerkesztésének elemei jellemzői A dokumentumszerkesztés elemei, készítésének szabályai A hivatalos iratok fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái A szervezet belső iratainak típusai A szervezet külső iratainak típusai 8. táblázat 16

17 II. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei, valamint oktatásszervezési kérdései 1. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei A Dokumentumkészítés és kezelés az irodában c. modul gyakorlatorientált, alkalmazásos jellegű tananyagegységet, ill. tananyagelemeket, azon belül szakmai ismereteket tartalmaz, amelyek mindegyike valamilyen konkrét gyakorlati célt, szakmai és tulajdonságkompetenciák, speciális képességek kialakítását kívánja elérni. A szakmai ismeretek elsajátításának, illetőleg a képességek, készségek kialakításának szintjét némileg befolyásolja, ill. meghatározza a tananyagelem és a szakmai ismeretek elsajátítására, a készségek, képességek kialakítására szolgáló óraszámok mennyisége és részben elméleti, gyakorlati, ill. elméletigényes gyakorlati jellege. Tananyagegység Tananyagelem 3 Javasolt óraszám Irodai Ügyviteli titkár asszisztens szakképesítésben szakképesítésben Hozzárendelt vizsgafeladat Dokumentumkezelés Számítástechnikai alkalmazások Dokumentumkészítés Dokumentumkezelési 26 (elm.) 24 (elm.) Belső ügyirat ismeretek készítése számítógépen, importált Ügyviteli szoftverkezelével, táblázat, 22 (gyak.) 66 (gyak.) szöveg szerkesztésé- grafikon beillesztésével, iktatószám, Táblázatkezelés 27 (elm.) 30 (e.gyak.) címzett neve, címe Adatbázis-kezelés 27 (elm.) 30 (elm.) lehívásával a célirányos szoftverből, Táblázatkezelés a 36 (gyak.) 52 (gyak.) kinyomtatva gyakorlatban Adatbázis-kezelés a gyakorlatban A belső ügyiratok készítése Dokumentumkészítés a gyakorlatban 36 (gyak.) 50 (gyak.) 18 (e.gyak.) 24 (elm) 36 (gyak.) 50 (gyak.) A jegyzőkönyv készítése 27 (elm.) 24 (elm.) Írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 9. táblázat 3 A központi programban a tananyagelemek sorszáma és a tananyagelemek sorrendje a két érintett szakképesítésben eltérő! 17

18 A két szakképesítés között a tananyagelemek óraszámában meglévő különbségek rugalmasan áthidalhatók a tananyagegységek közötti és a tananyagegységen belüli - szakmai ismeretek szoros egymásra és egymás mellé rendezésével, valamint az elmélet és gyakorlat egymást feltételező, kiegészítő tananyagtervezéssel és megfelelő oktatásszervezéssel. A szakmai vizsga tartalma részben vagy egészben lefedi a modulban megjelenített, ill. tananyagegységekhez/tananyagelemekhez rendelt szakmai tartalmat. A vizsgafeladat jellege és a szakmai vizsga formája (l. komplex, gyakorlati, interaktív, írásbeli, szóbeli tevékenység) az adott szakképesítés(ek) feladatprofiljában megjelölt munkaköri tevékenységhez kapcsolódik vagy pontosan azt modellezi. A szakmai és a különböző tulajdonságkompetenciák kialakításának hatékonysága, valamint a szakmai vizsgafeladatok eredményes teljesítése érdekében itt sem kerülhető meg az egyes tananyagelemek előzményeinek, illetőleg további kapcsolódási pontjainak megkeresése, elemzése. Különösen hasznos lehet ez az iskolarendszerű képzés hagyományos tantárgyi struktúrájában gondolkodva, hiszen amint ezt feljebb is láttuk az egyes modulok több hagyományos tantárgy ismeretanyagát együttesen tartalmazzák. Ebből következően a vizsgafeladat is több szakmai ismeretkör (tantárgy) követelményeit fedi le. 18

19 2. A modul kapcsolódási pontjai Tananyagegység 1.0 Dokumentum-kezelés 2.1. A modul szakmai tartalma, illeszkedése az oktatás folyamatába modul: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában (255 óra) Tananyagelem 4 Szakmai tartalom Elhelyezése a tanítás folyamatában 1.1. Dokumentumkezelési ismeretek Az iratkezelés fogalma, célja, rendeltetése, szabályai; rendszere, szervezetei, felügyelete; folyamata, munkaműveletei. Az iktatás fajtái; gyakorlatának hagyományos és elektronikus módja. Az iratokkal kapcsolatos postázási feladatok (postabontás, postai előkészítés, postakönyv stb.) Az irattározás. A selejtezési eljárás és gyakorlata Titkos, minősített ügyiratok kezelése Szigorú számadású nyomtatványok kezelése. Előzmény: ajánlott a Gépírás és iratkészítés teljes modulja, különös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretek tárgykörben (l /1.3. Iratkészítési alapismeretek 1.4. Hivatali levelezés 1.5. Üzleti levelezés Párhuzamosság: ajánlott, de nem szükségszerű a 3.1/ Ügyviteli eszközök tananyagelem Ráépülés: 2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés 2.0 Számítástechnikai alkalmazások 2.1 Ügyviteli szoftverkezelés 2.2. Táblázatkezelés 2.3. Adatbázis-kezelés 2.4. Táblázatkezelés a gyakorlatban Az ügyviteli szoftver "tudásától"; dokumentumkezelő és Előzmény: 1.1/ Dokumentumkezelési ismeretek, archiváló funkcióitól függően valamint a Gépírás és iratkészítés teljes modulja; továbbá célszerű a 2.0/ Számítástechnikai alkalmazások modul további 4 tananyageleme is. Táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerűbb Előzmény: 2.0/ Számítástechnikai alkalmazások teljes műveletek elvégzése, diagram készítése. Standard matematikai és modulja logikai függvények alkalmazása, képletek használata. Párhuzamosság: 2.4/ Táblázatkezelés a gyakorlatban Ráépülés: 2.3/ Adatbázis-kezelés Legfontosabb fogalmak ismerete. Használat: táblák, lekérdezések, Előzmény: 2.2/ Táblázatkezelés és 2.4. Táblázatkezelés a gyakorlatban jelentések létrehozása, módosítása, ezekből formázott dokumentum készítése. A táblák közötti kapcsolatok definiálása, az Párhuzamosság: 2.5/ Adatbázis-kezelés a gyakorlatban adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása. Ráépülés: pl. 3.1/ A körlevélkészítés alapismeretei és 3.2. A körlevélkészítés gyakorlata (l. Irodai asszisztens), ill. 2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek (l. Ügyviteli titkár) Gyakorlati feladatokban táblázat megtervezése, létrehozása, Előzmény: 2.0/ Számítástechnikai alkalmazások teljes módosítása, egyszerűbb műveletek elvégzése, diagram készítése. modulja Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, Párhuzamosság: 2.2/ Táblázatkezelés képletek használata. Ráépülés: 2.3/ Adatbázis-kezelés 4 A tananyagelemek sorszámozása eltérő az Irodai asszisztens és az Ügyviteli titkár szakképesítés központi programjában. 19

20 3.0 Dokumentum-készítés 2.5. Adatbázis-kezelés a gyakorlatban 3.1. Belső ügyiratok készítése 3.2. Dokumentumszerkesztés a gyakorlatban 3.3. Jegyzőkönyv készítése Gyakorlati feladatokban táblák, lekérdezések, jelentések Előzmény: 2.2/ Táblázatkezelés és 2.4. Táblázatkezelés a gyakorlatban létrehozása, módosítása, ezekből formázott dokumentum készítése. A táblák közötti kapcsolatok, az adatbázis adatainak Párhuzamosság: 2.3/ Adatbázis-kezelés lekérdezése, módosítása. Ráépülés: pl. 3.1/ A körlevélkészítés alapismeretei és 3.2. A körlevélkészítés gyakorlata (l. Irodai asszisztens), ill. 2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek (l. Ügyviteli titkár) A szervezeten belüli kapcsolattartás írásbeli formái, gyakoribb egyszerű iratai: emlékeztető, feljegyzés, jelentés, körlevél, utasítás, értesítés, beszámoló, engedélyezés, utasítás, igazolás stb., valamint ezek tartalmi, nyelvi, formai jellemzői; funkciójuk a szervezet kommunikációjának életében. Előzmény: a Gépírás és iratkészítés teljes modulja, különös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretekre 1.3. Iratkészítési alapismeretek 1.4. Hivatali levelezés 1.5. Üzleti levelezés Párhuzamosság: 3.2/ Dokumentumszerkesztés a gyakorlatban Ráépülés: 2.2/ Az általánosan használt egyszerű ügyiratok, hivatalos levelek, 2.3/ Irat- és dokumentumszerkesztési gyakorlatok Előzmény: a Gépírás és iratkészítés teljes modulja, A szervezeten belüli kapcsolattartás iratai: emlékeztető, feljegyzés, jelentés, körlevél, utasítás, értesítés, engedélyezés, utasítás stb. Ezek jellemzői, tartalmi és formai kivitelezése. különös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretekre 1.3. Iratkészítési alapismeretek 1.4. Hivatali levelezés 1.5. Üzleti levelezés Különös hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a belső ügyiratokat továbbá a Információ és kommunikáció milyen módon készítik a tanulók: minta után, séma alapján (l. a szövegszerkesztő beépített sablonjait is). tananyagelem Párhuzamosság: 3.1/ Belső ügyiratok készítése és 3.3/ Jegyzőkönyv készítése tananyagelem Kapjon szerepet a belső ügyiratok továbbításának módja is - Ráépülés: 2.2/ Az általánosan használt egyszerű különös tekintettel az elektronikus kapcsolatra; valamint a belső ügyiratok, hivatalos levelek, 2.3/ Irat- és dokumentumszerkesztési gyakorlatok ügyiratok kezelésének szabályai is. Előzmény: 3.1/ Belső ügyiratok készítése és 3.2/ Dokumentumszerkesztés a gyakorlatban (részben) Jegyzőkönyv fajtái, készítésének tartalmi, nyelvi és formai sajátosságai. Párhuzamosság: 3.2/ Dokumentumszerkesztés a gyakorlatban (részben) Ráépülés: szükségszerűen nincs 10. táblázat 20

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK...

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01 IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Készült

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Jogi

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 344 0 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1980-06 Ügyviteli feladatok 6. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység: (90 perc) 009. 1. Az útmutató

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JOGI SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Jogi asszisztens

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA 2013 Készült a 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3. 2. A szakképesítések, elágazások

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II.

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II. IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Idegenvezető

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 tanévre 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 Az intézmény azonosítója:

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 213 02 2. A szakképesítés megnevezése: Moderátor 3.

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 19 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ. alapján készült.

IDEGENVEZETŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

CSALÁDPEDAGÓGIAI MENTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSALÁDPEDAGÓGIAI MENTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSALÁDPEDAGÓGIAI MENTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYKORLTI OKTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Gyakorlati oktató

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép

Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 1143-06 Projekt

Részletesebben