SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20."

Átírás

1 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: Fax: Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény Tisztelt Ügyfelünk! június 15-én jelent meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény (a továbbiakban a Törvény ). A Törvény az abban meghatározott kivételekkel szeptember 1-én lépett hatályba, és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény ( Ctv. ) mellett módosítja többek között a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényt ( Gt. ), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvényt ( Cstv. ) és az illetékekről szóló évi XCIII. törvényt ( Itv. ) is. Jelen összefoglalónkban csak azon rendelkezéseknél tüntetjük föl külön a hatálybalépés napját, ahol az nem szeptember 1. volt (hanem június 16., január 1. vagy július 1.). A Törvény 28. (7) bekezdése értelmében a Ctv.-nek a Törvénnyel módosított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően indult cégbejegyzési eljárásokban kell alkalmazni. A cégjegyzékbe már bejegyzett cégek a hatálybalépési időpontot követően benyújtott első változásbejegyzési kérelmükben kötelesek cégjegyzékben korábban nem szereplő adataikat bejelenteni azzal, hogy amennyiben az adat igazolására szolgáló okirat a cég cégiratai közé korábban benyújtásra került, okiratot mellékelni nem kell. Azon rendelkezéseket, amelyek a leggyakrabban cselekvési kötelezettséget rónak a társaságokra piros színnel emeltük ki. Jelen összefoglalónkban a Törvény által bevezetett jelentősebb változásokat ismertetjük, azonban kérésük esetén szívesen adunk további, részletesebb felvilágosítást. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen összefoglalónk csak általános jellegű tájékoztatást tartalmaz. Az Önök cégadatainak és társasági szerződésének konkrét felülvizsgálatára az összefoglalónk alapján szükség szerint folytatott további egyeztetéseink és az Önök instrukciói alapján kerülhet sor. Ebben természetesen szívesen állunk rendelkezésükre. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen összefoglalónk nem tér ki az egyes módosítások elemzésére, következményeinek feltárására és bemutatására. Ezen következményekről a további egyeztetéseink során, az Önök által végrehajtani kívánt változtatások ismeretében szívesen adunk további felvilágosítást. Tisztelettel: Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda

2 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 2 1. számú melléklet: a Gt. változásai és az azokhoz szorosan kapcsolódó egyéb jogszabályváltozások 11. (4) Zrt. 1 alapítása szerződésmintával 12. (1)b) és 208. (2)g) 20. (2), 93. (2), 147. (1) 242. (1) és 302. e) Természetes személy anyja neve Határozathozatal ülés tartása nélkül akár a számviteli törvény szerinti beszámoló vonatkozásában is Már nem csak Kkt. 2, Bt. 3 és Kft. 4, hanem Zrt. is alapítható szerződésmintával. Ez esetben az alapszabály tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A továbbiakban nem szükséges a természetes személy tag, valamint a vezető tisztségviselő anyja nevének feltüntetése a létesítő okiratban, azonban azt a Ctv. 30. (1) bekezdése alapján a cégjegyzéknek továbbra is tartalmaznia kell (azaz a végbejegyzési/változásbejegyzési kérelmen be kell jelenteni, amellyel kapcsolatban a cégbíróság esetleg okirati bizonyíték csatolását írhatja elő). A Gt. módosítása következtében lehetővé válik, hogy a taggyűlés/közgyűlés bármely kérdésben határozhasson ülés tartása nélkül, ennek azonban Kft. és Zrt. esetében előfeltétele, hogy a létesítő okirat (i) kifejezetten rendelkezzen erről a lehetőségről és (ii) meghatározza azon ügyeket, amelyekben a tagok ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával szavazzanak. 22. (2),(3) és 334. (1) 114. (1) és 167. (3) Vezető tisztségviselői minőség munkaviszonyban Kft. alapítása ötszázezer forint törzstőkével Nyrt. 5 -nél azonban a részvényesek közgyűlés tartása nélkül továbbra sem hozhatnak határozatot, és a Gt. módosítása folytán kifejezetten rögzítésre került, hogy Nyrt.-nél is a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. Ismét lehetővé vált, hogy a vezető tisztségviselők munkaviszonyban lássák el feladatukat, azonban a Gt. a módosítást követően a Régi Gt. szabályaival ellentétben nem rendezi azt a kérdést, hogy a munkáltatói jogkört kizárólag a társaság legfőbb szerve gyakorolhatja-e. Az új rendelkezések nem zárják ki azt sem, hogy akár a részvénytársaság igazgatóságának tagjai is munkaviszonyban lássák el tisztségüket. A módosítás eredményeként Kft. akár már ,- Ft törzstőkével is alapítható. Egyszemélyes Kft. esetében a pénzbeli hozzájárulásnak - az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő az általános szabályoknál kisebb hányadát (valamennyi pénzbeli hozzájárulás fele helyett összesen ,- Ft-ot) a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a társaság rendelkezésére bocsátani. 1 Zártkörűen működő részvénytársaság 2 Közkereseti társaság 3 Betéti társaság 4 Korlátolt felelősségű társaság 5 Nyilvánosan működő részvénytársaság

3 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (1) és Ctv.30. (5) Pénzforgalmi számla megnyitása a Kft. bejegyzését követően Kft. esetében a pénzbeli hozzájárulást már nem feltétlenül a társaság számlájára kell teljesíteni, hanem elegendő azt a társaság javára befizetni, amelynek megtörténte ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozattal igazolható (3) Ügyvezetői nyilatkozat beszerzésének kötelezővé tétele a saját tőke terhére a tagok számára történő kifizetés előtt 207. (1) és 288. (1) 250. (2), 251. és 267. (2) Zrt. alapítása ötmillió alaptőkével forint Alaptőke emelés/leszállítás érvényességi feltétele, valamint elsőbbségi jog alaptőke emelés esetén Zrt.-knél 6 Az ügyvezető azonban a cég bejegyzését követő nyolc napon belül köteles a cég pénzforgalmi számláját is megnyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni. A saját tőke terhére, a tagok tagsági jogviszonyára tekintettel teljesített kifizetések esetén az ügyvezetőnek a módosíta eredményeként már nem csak a társasági szerződés előírása esetén, hanem minden esetben kötelezően nyilatkoznia kell a társaság fizetőképessége és a hitelezők érdekeinek veszélyeztetettsége vonatkozásában, és nyilatkozatát köteles 30 napon belül benyújtani a cégbírósághoz (illeték és díjfizetési kötelezettség mentesen). Lehetővé vált Zrt. alapítása mindössze ötmillió forint alaptőkével, míg az Nyrt. alaptőkéje továbbra sem lehet kevesebb húszmillió forintnál. E paragrafusok hatálybalépésével immár az alapszabályban rendezendő kérdésnek minősül a Zrt. alaptőkéjének felemelése és leszállítása körében, hogy az alaptőke-emelés érvényességi feltételének minősüljön-e az érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása. Alaptőke-leszállítás esetében a külön hozzájárulási szabály szintén alapszabályra bízott lehetőség. Szintén az alapszabályban rendezendő kérdésnek minősül a Zrt.-k esetében, hogy a pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelés esetében az átváltoztatható, illetve a jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkezzenek-e (1) Alaptőke rendelkezésre bocsátása egyszemélyes Zrt. bejegyzési kérelmének benyújtása előtt 302. e) Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása Nyrt.-nél Az Nyrt.-kre irányadó, vonatkozó szabályokat a Törvény nem módosítja. Egyszemélyes részvénytársaság alaptőkéjét a cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig nem kell maradéktalanul befizetni, hanem csupán a nem vagyoni hozzájárulást kell teljes egészében rendelkezésre bocsátani. A Törvény által életbe léptetett módosítás azonban nem mondja ki egyértelműen, hogy a pénzbeli hozzájárulást egyáltalán nem azaz a Gt (1)a) pontjában meghatározott mértékben sem - kell a bejegyzési kérelem benyújtásáig befizetni. A Gt. módosítása folytán rögzítésre került, hogy Nyrt.-nél a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 6 E rendelkezések június 16-án léptek hatályba.

4 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (2) és (3) A létesítő okirat Gt.-vel való harmonizálásának határideje július 1-jére változott 7 A módosítás a Gt. alkalmazására való áttérés végső határidejét szeptember 1. helyett július 1. napjában határozza meg, továbbá elhagyja a legfőbb szerv első ülésére történő utalást (azaz a legfőbb szerv döntésén múlik, hogy július 1-jéig mikor módosítja létesítő okiratát a Gt.-nek való megfelelés érdekében). Amennyiben a létesítő okirat módosítására nincs szükség, a cég illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül jogosult erről a cégbíróság felé nyilatkozni. Ilyen nyilatkozat, vagy a létesítő okirat Gt.-nek megfelelő módosítása hiányában a július 1. előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságoknak (valamint amelyeknek cégbejegyzése ekkor már folyamatban volt) a Gt.-t július 1-jétől kell alkalmazniuk. 7 E rendelkezés június 16-án lépett hatályba.

5 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 5 2. számú melléklet: a Ctv. fontosabb változásai és az azokhoz szorosan kapcsolódó egyéb jogszabály-változások 3. (1) és (2) 6. (2), (3) és (4) 7. (2) és 8. (1)c) Cégnév a tevékenységre utaló toldat nélkül A névfoglalás megváltozott szabályai A székhely és a központi ügyintézés helye elválhat A korábbi szabályozással ellentétben a Ctv. új rendelkezései szerint a cégnévnek már csak a vezérszót és a cégforma megnevezését kell kötelezően tartalmaznia, így a tevékenységre való utalás cégnévbe való felvétele csak lehetőség. A névfoglalás iránti kérelem papíralapú dokumentumban már nem terjeszthető elő, hanem csak elektronikusan. Egyúttal a cégbíróság számára a név megvizsgálására nyitva álló határidő 3 munkanapról 1 munkanapra csökkent. Továbbá, a névfoglalás hatálya egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, ha ugyan a 60 napos határidő lejárt, de a bejegyzési kérelmét elutasították és azt a kérelmező 8 napon belül ismételten benyújtja. A székhely nem minősül automatikusan a központi ügyintézés helyének és e kettő el is különülhet - az új rendelkezések szerint: a törvény erejénél fogva a cég székhelye automatikusan mindössze a cég bejegyzett irodájának minősül (amely a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.) 7. (2) A telephely/fióktelep fogalma megváltozott: a tevékenység gyakorlásának a székhelytől eltérő helyét nem kötelező telephelyként / fióktelepként bejegyeztetni a cégjegyzékbe 7/A. Ütv. 25/A. 133/A. és és Ügyvéd (ügyvédi iroda) által rendelkezésre bocsátott székhely Ennek megfelelően a létesítő okiratban kell rendelkezni arról, hogy a központi ügyintézés helye hol található, illetve az azonos-e a székhellyel. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratban és a cégjegyzékben egyaránt fel kell tüntetni. A tevékenység gyakorlásának a cég székhelyétől eltérő helyen található helye már nem minősül automatikusan telephelynek/fióktelepnek: a cég telephelye/fióktelepe a tevékenység gyakorlásának a létesítő okiratban foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a székhelytől eltérő helyen található. Ennek megfelelően a társaság székhelytől eltérő helyen való jelenlétének telephelyként/fióktelepként való bejegyeztetése nem kötelező - azzal, hogy a telephely adójogi meghatározása változatlan, és arra továbbra is az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ( Art. ) szabályai irányadóak. A módosítás eredményeként a Ctv. kifejezetten rendelkezik arról, hogy a cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a székhelye is bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely szolgáltatás).

6 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 6 7/B. Tevékenység elsődleges folytatása az Európai Unió más tagállamában 9. (1) és Ctv. 1. sz. melléklet I. 7. c) pont Aláírási címpéldány helyett ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta használata kizárólag a cégeljárásban E változással összefüggésben az ügyvédekről szóló évi XI. törvény ( Ütv. ) is módosult, így az ügyvéd (ügyvédi iroda) köteles a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni. Az igazságügyért felelős miniszter a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendelete, valamint az ügyvédi kamarák állapítanak meg a székhely szolgáltatásra vonatkozó részletesebb szabályokat. A Törvény által bevezetett módosítás eredményeként a magyar cégnyilvántartásba a Ctv. szerint bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában - anélkül, hogy a székhelyét megváltoztatná. A közjegyző által készített aláírási címpéldány helyett a cégeljárásban akár ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is felhasználható. Ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. 9. (2) és Ctv. 1. sz. melléklet I. 7. c) pont 13. (3)a) és 125. (7) Elektronikus tanúsítvány október 1. óta elektronikusan is elérhetőek a cégadatok Az e módosításhoz a Törvény előterjesztője által fűzött kommentár szerint e rendelkezés alapján az ügyvéd a cégeljáráson kívül nem jegyezhet ellen aláírás-mintát és az aláírás-mintából hiteles kiadmányok kiadására sem jogosult. A 9. nem tartalmaz arra vonatkozó kötelező előírást, hogy a cégjegyzésre jogosultnak feltétlenül kell aláírási címpéldánnyal/aláírás-mintával rendelkeznie, és ennek csatolása a Ctv. 1. sz. melléklet I. 7. c) pontja új szövege értelmében főszabály szerint nem kötelező. Továbbra is kötelező azonban a felszámoló illetve végelszámoló aláírási címpéldányának benyújtása. A cégjegyzékbe bejegyezhetővé vált a cégjegyzésre jogosult elektronikus címpéldányáról készített tanúsítvány is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül. A Ctv. 1. sz. melléklet I. 7. c) pontja új szövege értelmében elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványát kötelező benyújtani a cégbírósághoz. A cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatai, valamint az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratok, továbbá a cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolói, október 1. óta mind kormányzati portál, mind a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhetőek.

7 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (1) és 125. (7) 21/A. és 25. (1)e) 21/B., 24. (1)e) és 29. (2)h) 23. (1) és 23/A. A Cégközlöny január 1- jétől honlapon jelenik meg és ingyenesen megtekinthetővé válik Közlemények közzététele a társaság honlapján a Cégközlöny helyett Tevékenységi engedély cégjegyzékbe történő bejegyzése helyett közzététel Cégadatok nyilvántartása idegen nyelven A Cégközlöny elektronikus formában történő közzétételére január 1. óta az erre a célra fenntartott honlapon kerül sor, biztosítva a Cégközlöny egyes lapszámaiba való ingyenes betekintés és a lapszámok ingyenes letöltésének lehetőségét. A Cégközlönyben közzétett nyilvános adatok csoportosított (pl. keresőprogram segítségével történő) megismerése azonban ellenérték fejében lesz lehetséges. Az új szabályok értelmében, ha a Gt. a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég e kötelezettségének a cég honlapján való közzététellel is eleget tehet, a közzététel megtörténtének igazolásaként pedig jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte. Amennyiben a cég választása szerint a Cégközlönyben történő közzététel helyett a honlapján teszi közzé közleményeit, e tényt és a cég elektronikus elérhetőségét (honlap) a cégjegyzéknek tartalmaznia kell, továbbá a cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni, és a közleményt a honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját. A cég honlapján történő közzététel részletes szabályait az 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet állapítja meg.. A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedély adatait már nem bejegyeztetni kell a cégjegyzékbe, hanem elegendő az engedély - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejű közzététele a Cégközlönyben vagy a cég honlapján. E rendelkezés nem alkalmazható azonban az alapítási engedély tekintetében, azt továbbra is be kell nyújtani a cégbírósághoz. Az új szabályok értelmében a cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthető. A cégjegyzék adatai és a cégiratok azonban az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén is (azaz a cégjegyzék rovatai elnevezése tekintetében használható nyelvektől eltérő nyelven is) nyilvántarthatók, feltéve, hogy a cég a cégbejegyzési kérelemhez csatolta a cégjegyzékben szereplő adatoknak és a cégiratoknak az általa választott hivatalos nyelven készült - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített - hiteles fordítását. Tekintettel arra, hogy e fordítás hitelesítése tekintetében nincsen tudomásunk speciális jogszabályi rendelkezésről, hiteles fordítást az általános szabályok - a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. -a - értelmében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, valamint a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet és a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény 138. (1) bekezdése értelmében - közjegyző készíthet.

8 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (1)q) és (4) 25. (1) r)- t) 26. (1) m) és (3) 27. (3)c), 61/A. és Ptk (1) Bejelentési kötelezettség konszolidált éves beszámolót készítő társaságok esetén További bejelentési kötelezettségek Tagi felelősség áttörésének feltüntetése a cégjegyzékben Zálogjog alapítása üzletrészen Ha a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat, a cégjegyzéknek ezt a tényt, továbbá valamennyi kapcsolódó anya- és leányvállalat cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, külföldi cég esetén nyilvántartási számát és nyilvántartó hatóságát tartalmaznia kell. A cégbíróság ezt az adatot a belföldi székhelyű anyavállalat - külföldi székhelyű anyavállalat esetén pedig a belföldi székhelyű leányvállalat - bejelentése alapján hivatalból jegyzi be a többi érintett belföldi cég cégjegyzékébe. A bejelentést az összevont (konszolidált) éves beszámoló Ctv. szerinti letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg kell megtenni. A cégjegyzéknek szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmaznia kell (i) a cég képviseletére jogosult elektronikus címpéldányának tanúsítványát, (ii) ha a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg, ezt a tényt, továbbá a devizanemet, és (iii) amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől, a cég üzleti évének mérlegfordulónapját is. Ennek megfelelően a fentieket be kell jelenteni a cégjegyzékbe. A cégjegyzékben a jövőben - a perben eljáró bíróság értesítése alapján hivatalból - fel kell tüntetni azt a tényt is, ha a cég képviseletére jogosult személynek, továbbá, ha a cég minősített többséggel rendelkező tagjának (részvényesének) korlátlan felelősségét állapították meg a cég tartozásaiért. Korlátolt felelősségű társaság esetében a cégjegyzék tartalmazza az üzletrészen alapított zálogjog tényét, a zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) és cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) is. Mivel a Ptk. módosítása folytán (miszerint ha a jog vagy, követelés fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a zálogjog az e nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre) az üzletrészen alapított zálogjogot a cégjegyzékbe való bejegyzés hozza létre. Az üzletrészt terhelő zálogjog akár a tag (zálogkötelezett), akár a zálogjogosult változásbejegyzési kérelme alapján bejegyzésre, illetve törlésre kerülhet. A zálogjog bejegyzéséhez a zálogszerződés egy eredeti példánya vagy annak - legalább a szerződő felek nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a zálog tárgyának meghatározását, a zálogjog kikötését, a szerződés megkötésének helyét és időpontját, valamint a felek aláírását tartalmazó - kivonata, továbbá a zálogjogosult által benyújtott bejegyzési kérelem esetén a tag (zálogkötelezett) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bejegyzési engedélye is szükséges. A cégbíróság a zálogszerződést csak abból a szempontból vizsgálja, hogy a Kft. és tagjának zálogszerződésben feltüntetett adatai egyeznek-e a cégjegyzék adataival.

9 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (2) Külföldi szervezet nyilvántartó hatóságának kötelező feltüntetése a cégjegyzékben 30. (3) és (4) A változás hatálybalépése időpontjának társaság általi meghatározása A nem természetes személy tagok azonosításához szükséges adatok köre bővült, így külföldi cég vagy más szervezet tag esetén a cégjegyzéknek a külföldi tag nyilvántartási (cégjegyzék-) száma mellett a nyilvántartási hatóságot is fel kell tüntetnie, amennyiben az rendelkezik ilyen adattal. A Ctv. korábbi rendelkezései nem tartalmaztak egyértelmű rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a cégadatokban bekövetkező változások mikor (pl. a határozathozatal vagy a bejegyzés napján) lépnek hatályba. 31. (2) és (3) 16. (1), 35. (1), 36. (1), (3), (5), 37. (2) 38. (3), 39. (2) és 39/A. Kézbesítési megbízott megjelölése már nem kötelező július 1-jétől az elektronikus cégeljárás kötelezővé válik. Ezzel összefüggésben a cégirat benyújtására közvetlenül kötelezett személy egyes esetekben jogi képviselő nélkül is eljárhat. A cég a jövőben a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a legtöbb bejegyezni kérhető adat változásának időpontját, amely azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja. Noha a Ctv. szerint a változás időpontját csak a változásbejegyzési kérelemben kell meghatározni, erről mindenképpen célszerű az alapul fekvő határozatban is kifejezetten rendelkezni. Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, bár továbbra is lehetséges, már nem kötelező kézbesítési megbízott megjelölése. A kézbesítési megbízott a Ctv. korábbi szabályaival ellentétben akár a cég cégjegyzékébe bejegyzett személy is lehet. Amennyiben kézbesítési megbízott nem kerül megjelölésre, a bíróság a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti, azzal, hogy a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő július 1-jétől kötelezővé válik az elektronikus cégeljárás: a cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem papíralapú dokumentum helyett elektronikusan lesz benyújtható, és a cégbíróság a társaságokra vonatkozó iratokat főszabály szerint elektronikusan fogja nyilvántartani, azonban az elektronikus okiratokról a cégbíróságtól továbbra is kérhető lesz papíralapú másolat, a jogi képviselő pedig továbbra is köteles lesz a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel.

10 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA , és a Ctv. mellékletei; 130. (1), (2), Törvény 28. (6) Az egyszerűsített cégeljárás szabályainak könnyítése és alkalmazhatóságának kiterjesztése, valamint a szerződésminták tartalmának rugalmasabb meghatározása A Törvény ezzel összefüggésben módosítja, illetve pontosítja a Ctv. rendelkezéseit, és az elektronikus kézbesítéssel, illetve a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról kiállított elektronikus tanúsítvánnyal kapcsolatban határoz meg szabályokat. Így többek között rendelkezik elektronikus adattovábbítás meghiúsulása esetére a cégbírósági végzés papír alapon történő megküldéséről, valamint arról, hogy ha törvény a cégirat cégbírósághoz történő benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégirat esetén, minősített elektronikus aláírás alkalmazásával maga is teljesítheti (azonban ha a cégiratot elektronikus okirati formába kell alakítani, erre, illetve az elektronikus okirat cégbírósághoz való benyújtására a jogi képviselő jogosult). A Törvény módosította a Ctv. mellékletét képező szerződésmintákat és új, a társaságoknak nagyobb mozgásteret biztosító rendelkezéseket tartalmazó dokumentumokkal cserélte fel őket, továbbá beillesztésre került a mellékletek közé az egy- és a többszemélyes Zrt. létesítő okirat mintája is. Csökkent a cégbejegyzéshez szükséges, a kérelem mellékletét képező okiratok száma is. Ennek megfelelően a bejegyzési kérelemhez csatolandó: 1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat; 2. az adószám megállapításához szükséges nyilatkozat; 3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; 4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; 5. Kft. esetében a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével; 6. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély; 7. változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata, továbbá, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton alapul, az erre vonatkozó okirat. Az egyéb szükséges okiratok (pl. könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat, kézbesítési megbízás, esetleg külföldi tag cégkivonata, stb.) nem képezik a cégbejegyzési kérelem mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő végzi el. Az okiratok felsorolását, illetve a jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell. Ha az okiratokkal összefüggésben tartalmi vagy jogszerűségi kétség merülne fel, a jogi képviselő köteles ezen okiratokat a cégbíróság felhívására bemutatni, szükség esetén a cégiratokhoz becsatolni.

11 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 11 A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy (i) a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, (ii) a bejegyzési kérelem kitöltése és (iii) a jogi képviselőnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint (iv) hogy a bejegyzést kérő a szükséges okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy (v) - ha a bejegyzést kérő nem élt a névfoglalás lehetőségével -, a cég választott neve jogszabályszerű-e. Az eljárás során hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor és a cégbírósági vizsgálat köre igen szűk, így elutasításra akkor kerül sor, ha a) a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel meg a jogszabályoknak, vagy ha a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselőnek a bejegyzendő adatokra vonatkozó iratok jogszerűségét igazoló nyilatkozatát, valamint b) ha a bejegyzést kérő elmulasztotta valamely szükséges irat benyújtását, továbbá c) ha a cég elnevezése - amennyiben a cég nem élt névfoglalás lehetőségével - nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. A fentiek, és a Törvényhez fűzött jogalkotói indokolás szerint a szerződésminta megfelelő kitöltése nem tárgya a cégbírósági vizsgálatnak, azért az eljáró jogi képviselő vállal felelősséget. Ha a szerződésminta kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor - ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a szerződésminta jellegre történő utalás - a cégbíróság nem az egyszerűsített cégeljárás szabályai, hanem az általános szabályok szerint jár el. Ennek megfelelően a Törvény 20. -ához fűzött jogalkotói indokolás szerint ha a cég valamely adattal nem rendelkezik, a helyes eljárás a szerződésminta kitöltése során az, ha e pontot nem töltik ki, vagy a kipontozott részében - jelzéssel jelölik, hogy nincs fióktelepe a cégnek. Ugyanakkor a Törvény 8. -ához fűzött jogalkotói indokolás szerint szerződésmintával történő alakulás esetén kötelező az -cím létesítő okiratban történő megjelölése, így e pont kitöltése a fentiek ellenére nagy valószínűséggel kötelező. A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság június 30. napjáig a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül, július 1-jétől a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz, és ha a cégbíróság e kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Az ügyintézési határidő eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következő munkanapon a törvény erejénél fogva - a kérelem szerinti tartalommal - létrejön.

12 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA (2) és (4) Szerződésminta alkalmazásával készült létesítő okirat esetén a változásbejegyzésre is az egyszerűsített cégeljárás szabályai irányadóak 72. (6) Iratok kézbesítése közzététel útján a törvényességi felügyeleti eljárásban Ctv. 1. és 2. sz. mellékletei Külföldi cég cégkivonatának és az üzletrész átruházására vonatkozó szerződésnek a benyújtása főszabály szerint nem kötelező, azonban további okiratok nyújtandóak be többek között a végelszámolással és az elismert vállalatcsoporttal kapcsolatban A módosítás következtében az egyszerűsített cégeljárás szabályai (rövidebb határideje) már nem csak a cégbejegyzés, hanem akár a változásbejegyzési eljárás során is alkalmazható, feltéve, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült. Nem alkalmazható azonban az a - cégbejegyzési eljárás során érvényesülő szabály, hogy ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények ne lennének alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során benyújtott okiratokat - ideértve a korábbi eljárásban az illeték megfizetéséről szóló igazolást is - ismételten fel lehetne használni az új bejegyzési kérelemhez. Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbírósági iratok kézbesítése postai úton meghiúsul, a cégbíróság a kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti azzal, hogy a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő. Csak akkor kötelező benyújtani külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve azt az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, ha ezt külön jogszabály előírja. A Ctv. 2. sz. melléklete II./1. pontjának aa) alpontja törlésre került, így Kft.-k esetén az üzletrész átruházására vonatkozó szerződést nem szükséges benyújtani. Itv. 45. (1), (3) és (4) A cégeljárás illetékének mértéke változott Végelszámolás esetén azonban be kell nyújtani a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolását a cég biztosítottjai adatainak átadásáról, elismert vállalatcsoport létrehozása/megszüntetése esetén pedig benyújtandóak az elismert vállalatcsoportban részt vevő társaságok legfőbb szervének az elismert vállalatcsoport létrehozásáról, illetve megszüntetéséről hozott határozatai is. Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem, valamint az egyéb, az Itv. 45. (4)-(7) bekezdésében külön nem említett cégbírósági eljárás illetéke, az eddigi 5.000,- illetve 8.000,- forint helyett Ft. Az átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke ,- Ft.

13 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 13 Itv. 65. (1) és (2) A törvényességi felügyeleti eljárás illetéke A Törvény akként módosítja az Itv.-t, hogy a cégbíróság által lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárásért az eddigi általános illeték helyett ,- Ft speciális felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket az a cég viseli, melynek törvénysértő működését a cégbíróság megállapítja. Ha a hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróság jogsértés hiányában megszünteti, az illetéket nem kell megfizetni. Kérelemre indult eljárás esetén, ha a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmet jogsértés hiányában elutasítja, a kérelmezőt Ft felügyeleti illeték terheli.

14 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA számú melléklet: a Cstv. fontosabb változásai 27. (5) Fizetésképtelenség megállapítása az adós/végelszámoló által kezdeményezett felszámolási eljárásban az adós/végelszámoló nyilatkozata alapján 49/D. (3) Zálogjoggal biztosított követeléssel egy tekintet alá eső követelések körének bővülése a felszámolási eljárásában június 16-ától A bíróság az egyéb fizetésképtelenségi okokon felül megállapítja az adós fizetésképtelenségét akkor is, ha az adós vagy a végelszámoló a felszámolási eljárás iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy az adós fizetésképtelen, tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni. A Cstv. 49/D. (1) bekezdése szerint, ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének - ideértve állaga megóvásának -, értékesítésének költségeit, valamint a külön jogszabályban meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó összeget - a zálogtárgy értékesítését követően haladéktalanul - az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére köteles fordítani. 49/D. (4) és (5) 57. (1)h) A zálogjoggal biztosított tagi követelések felszámolási eljárásában történő kielégítésének szabályai június 16-ától megváltoztak Az adós tagjának követelései június 16-ától nem kerülnek automatikusan a kielégítési sorrend végére a felszámolási eljárásában A 49/D. (3) bekezdésének módosítása folytán június 16-ától a zálogjoggal biztosított követelésekkel azonos elbírálás alá esik az a követelés is, amely kizárólag a zálogtárgyból történő kielégítés tűrésére irányul (dologi kötelezettség, önálló zálogjog). A zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére a 49/D. (1) bekezdése szerinti kedvezőbb elbírálás június 16- ától abban az esetben nem alkalmazható, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. ) alatt álló gazdálkodó szervezet június 16-ától ugyanis kikerült a fenti felsorolásból a gazdálkodó szervezet tagja, így a zálogjoggal biztosított tagi követelések általában az egyéb követelésekkel azonosan kerülhetnek kielégítésre. Nem alkalmazandó azonban a zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére a 49/D. (1) bekezdése szerinti kedvezőbb elbírálás abban az esetben, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. ) rendelkező tagja (részvényese), és a zálogjoggal biztosított követelés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően keletkezett. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese) előre látta vagy ésszerűen előre láthatta, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Felszámolási eljárásban jelenleg azok a követelések kerülnek automatikusan a kielégítési sorrend végére, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], illetve élettársa, az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. ) alatt álló gazdálkodó szervezet, valamint az adós ingyenes szerződései alapján fennálló követelések, továbbá a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. ) rendelkező tagjának (részvényesének) azon követelései,

15 SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 15 amelyek a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét [49/D. (5) bekezdés] követően keletkeztek június 16-ától ugyanis kikerült a fenti felsorolásból a gazdálkodó szervezet tagja, így nem minden tagi követelés, hanem csak a gazdálkodó szervezet többségi befolyással rendelkező tagjának (részvényesének) azon követelései kerülnek e rendelkezés alapján a kielégítési sorrend végére, amelyek a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően keletkeztek.

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A társasági és a cégjogi törvény módosítása szeptember 1 jétől Dr. Fest Attila, Ügyvéd, Luther, Fest & Kajli Ügyvédi Iroda

A társasági és a cégjogi törvény módosítása szeptember 1 jétől Dr. Fest Attila, Ügyvéd, Luther, Fest & Kajli Ügyvédi Iroda Luther, Fest és Kajli Ügyvédi Iroda 1132 Budapest Váci út 22 24. Telefon +36 (1) 2 70 99 00 Telefax +36 (1) 2 70 99 90 fest.kajli@luther lawfirm.com A társasági és a cégjogi törvény módosítása szeptember

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 7. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 7. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 7. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. JÚLIUS 31. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal 2007: LIII. tv. a szomszédos államokban élõ magyarokról

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2008.01.01.-200806.30. KÖZÖTT HATÁLYOS SZÖVEGVÁLTOZAT 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével,

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról K I V O N A T

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról K I V O N A T 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról K I V O N A T A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügyminiszteri rendeletek, valamint

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/32-28/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

1. Cím A cégbíróság, valamint a céginformációs szolgálat feladatai

1. Cím A cégbíróság, valamint a céginformációs szolgálat feladatai 1 / 88 2016.03.25. 13:43 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2016.01.01 50 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. dr. Petrétei József igazságügy-miniszter

T/ számú. törvényjavaslat. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. dr. Petrétei József igazságügy-miniszter MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18197. számú törvényjavaslat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. november

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben