NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a 8/2008.(III.4.) KGY, 10/2009. (III.3.) KGY, 19/2009.(VI.30.) és a 26/2009. (IX.1.) KGY rendelettel ) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. -ának (2) bekezdése, 10. -ának (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, a, 32. -ának (1) és (3) bekezdése, 37/D. (5) bekezdése, 37/H., 38. (1) bekezdés c) pontja, valamint (9) bekezdése, 43/B. (1) és (3) bekezdése 45. (1) bekezdése, 46. (1) bekezdése, 47. (1) bekezdése és 50. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat anyagi teljesítő képességére figyelemmel a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) a.) A rendelet hatálya - a (3)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező aa) magyar állampolgárokra, ab) bevándoroltakra és letelepedettekre 1, 1 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 1. -a módosította.

2 2 ac) hontalanokra 2, ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre; b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre. (2) A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. a) tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a személy- lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. b) lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a személy él. (3) A rendelet hatálya a 4. (2) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 3 (4) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 4 b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásairól szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 5 (1) E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 3. 2 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 1. -a módosította. 3 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 1. -a módosította. 4 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 1. -a módosította. 5 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 1. -a módosította.

3 3 aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is 6, ab) 7 az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%- ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%- ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B -ának (4)-(5) bekezdésének szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) 8 külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 6 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 7 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította.

4 4 bb) 9 együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; c) 10 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc) 11 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási g) 12 8 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 9 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 10 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 11 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 12 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 1 -a módosította

5 5 segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; h) keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; i) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy; j) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; k) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol ka) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; kb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, kc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, kd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, ke) 13 a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a kc)-kd) alpontok alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; kf) 14 a ka)-kb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. l) közcélú munka: olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátása, mely nem minősül közmunkának, illetve közhasznú munkának; m) közhasznú munka: ma) a lakosságot vagy a Várost érintő közfeladat ellátása, 13 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a módosította. 14 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a iktatta be.

6 6 mb) az önkormányzat által önként vállalt, vagy a későbbiekben vállalandó, a lakosságot, illetőleg a Várost érintő feladat ellátása, mc) közhasznú tevékenység folytatása; n) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló a közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában meghatározott tevékenységek; o) közmunka: az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott célok megvalósítására irányuló közmunkaprogramok keretében megvalósuló foglalkoztatás; p) 15 szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás: pa) rendszeres szociális segély pb) lakásfenntartási támogatás pc) méltányossági jogkörben megállapított ápolási díj pd) átmeneti segély pe) temetési segély pf) június 7-én bekövetkezett viharkár enyhítésére nyújtott támogatás r) szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátás: ra) lakásfenntartási támogatás rb) átmeneti segély rc) temetési segély rd köztemetés re) közgyógyellátás rf ) 16 s) 17 gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal vagy rokkantsággal élők gyógyászati, ápolási technikai eszköze, t) MEP: Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége 18 u) károsult: a károsodott ingatlanban életvitelszerűen lakó tulajdonos, illetve haszonélvező A 19/*2009.(VI.30.) KGY rendelet 1. -a módosította. 16 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 3. -a hatályon kívül helyezte. 17 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 2. -a iktatta be. 18 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 1. -a módosította 19 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 2. -a iktatta be.

7 7 II. Rész Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére átmeneti segélyt állapít meg, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) Az ellátás megállapítása iránti kérelmeket év közben folyamatosan az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál (a továbbiakban: Iroda) kell benyújtani. A június 7-én bekövetkezett viharkár enyhítésére nyújtott támogatást, valamint e rendelet 4. -ában szabályozott átmeneti segélyt e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül a kárfelmérő lap másolatának benyújtásával kell kérelmezni. 20 (4) 21 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. a) Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért jövedelmük azon részét, mely az adóbevallással lezárt évben keletkezett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott igazolással, a fennmaradó időarányos részt a havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó könyvelő által kiállított igazolással, ennek hiányában nyilatkozatával kötelesek igazolni. b) Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelmüket nyilatkozatukkal kötelesek igazolni. c) Az alkalmi munkából származó jövedelmet az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó nyilatkozatával és az alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával kell igazolniuk. d) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az ellátás utolsó havi szelvényét, valamint a kérelem benyújtásának évében az Igazgatóság által megküldött tájékoztató egyszerű másolatát kell benyújtani. 20 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 3. -a módosította. 21 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 4. -a módosította.

8 8 e) Azon kérelmezők, akik gyógyászati segédeszköz árához kérnek támogatást, a segédeszköz árát előzetes költségigazolás becsatolásával kötelesek igazolni. (5) Ha az Iroda hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (4) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezésre kerül. (6) A jogosultság megállapításakor 22 a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (7) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 23 (8) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 24 a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 25 (9) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 5. -a iktatta be. 23 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 5. -a iktatta be. 24 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 5. -a iktatta be. 25 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 2. -a iktatta be 26 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 5. -a iktatta be.

9 9 (10) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az Irodát. (11) A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. (12) Az eljárásra, a nyilvántartás vezetésére, a kérelmezők személyes adatainak kezelésére az Szt , 52. és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. III. Rész Aktív korúak ellátása Az aktív korúak ellátására az Szt. valamint a végrehajtási rendeletei mindenkor hatályos rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni (1) Az önkormányzat a közcélú munka megszervezését a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: foglalkoztató) 4400 Nyíregyháza, Tüzér u útján biztosítja. A foglalkoztató a foglalkoztatás érdekében az önkormányzat és az önkormányzat által létesített intézmények szabad álláshelyeit is igénybe veheti, továbbá kihasználhatja azon közhasznú és a kiemelten közhasznú civil szervezetek nyújtotta lehetőségeket is, akikkel az önkormányzat az állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására szerződést kötött. (2) Közcélú munka keretében foglalkoztatni kell: a) az Szt. 35. (1) bekezdése vagy a 37/C. (4) bekezdése szerinti személyt, b) az Szt. 33. (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint előzetesen együttműködő személyt, c) aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, a (3) bekezdés szerinti munkaviszonyának lejártáig, 27 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 3. -a módosította 28 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 4. -a módosította

10 10 d) akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, a (3) bekezdés szerinti munkaviszonyának megszüntetéséig. (3) 29 A közcélú munkavégzésre - legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal - határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. 7. (1) 30 Az az aktív korú személy, aki az 55. életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.] nem tudják biztosítani (továbbiakban: aktív korú személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében a) a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány Nyíregyháza, Váci M. u. 41. fenntartásában működő Városi Családsegítő Szolgálatnál (továbbiakban: Szolgálat) Nyíregyháza, Körte u. 41/a. nyilvántartásba veteti magát, kapcsolatot tart, és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik, továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. b) A beilleszkedést segítő programok típusai: ba) az aktív korú személy saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok, bb) mentálhigiénés életmódot formáló programok, bc) foglalkoztathatóságot javító integrált programok, bd) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben részt vesz, különösen ha az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére irányul. (2) 31 Az együttműködés teljesítése érdekében az aktív korú személy köteles a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatával, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Szolgálatot felkeresni, a Szolgálat által előírt időpontban, de legalább háromhavonta a Szolgálatnál megjelenni. 29 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 4. -a iktatta be 30 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 5. -a módosította 31 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 6. -a módosította

11 11 (3) (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, ha neki felróható okból: a) a Szolgálattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, b) a segélyt megállapító határozatával beleértve a jogosultság felülvizsgálatát a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Szolgálatnál, c) a Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg, d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvételt nem vállalja, feltéve, hogy akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelenti, vagy hitelt érdemlően igazolni nem tudja. (2) Meg kell szüntetni a segélyre való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi A Szolgálat a külön jogszabályban meghatározott feladatain túl 15 napon belül írásban tájékoztatja az Irodát a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy nyilvántartásba vételéről, az együttműködési megállapodás megkötéséről, az együttműködési megállapodásban foglalt és a 8. (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszegéséről. Ápolási díj 10. (1) 35 Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, 32 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 7. -a hatályon kívül helyezte 33 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 8. -a módosította 34 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 9. -a módosította 35 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 9. -a módosította.

12 12 a) hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át és b) az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és c) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével vagy a családon belül elvárható segítséggel nem biztosítható. (2) Az ápolási díj megállapítása során az Szt ban foglaltakat az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező megfelelően alkalmazza. 11. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) az Szt. 41. (1) bekezdésében foglalt esetben 100%-a, aa) halmozottan fogyatékos személyt ápoló egyedülálló esetén 200 %-a, b) az Szt. 43/A. (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a, c) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt esetben 80%-a. (2) Halmozottan fogyatékos az a személy, akinek az Szt. 41. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. (3) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 12. (1) Az ápoló személy kötelezettségeinek teljesítését az Iroda a Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: Központ) útján szükség szerint ellenőrzi. (2) Ha az ellenőrzés megállapításai szerint az ápoló a kötelezettségeit nem teljesíti, így különösen, ha megállapítható, hogy: a) az ápoló az ápolt önálló életvitelének fenntartását az ápolt személy hozzájárulása nélkül nem a lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, vagy b) az ápoló az ellátást nem az ápolt személy fizikai, mentális, szociális szükséglete, életkora, élethelyzete és egészségi állapotának megfelelően, meglévő

13 13 képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítja a Központ javaslatára az ellátást meg kell szüntetni. 36 (3 37 (4) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja; b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. Átmeneti segély 13. (1) Az önkormányzat alkalmanként- legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 60%-ának erejéig terjedő összegű-átmeneti segélyt állapít meg a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át; b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át; 38 c) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenülgyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. d) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és közgyógyellátás iránti kérelmét elutasították. 39 (2) 40 Átmeneti segély évente legfeljebb három alkalommal kivéve a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetet -, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben tanévenként félévente egy alkalommal adható. 36 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 10 -a módosította 37 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 11. -a hatályon kívül helyezte 38 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 12. -a módosította 39 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 13. -a módosította 40 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 2. -a módosította

14 14 Az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Az (1) bekezdés d) pontja esetében az adható összeg a legalacsonyabb áron beszerezhető gyógyászati segédeszköz árának megfelelő összeg, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a. Amennyiben a jogosult a MEP-től támogatásban részesült a segélyt a támogatás összege alapulvételével kell megállapítani. (3) 41 Az átmeneti segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a segély alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal, valamint tüzelő támogatás formájában is nyújtható. (4) 42 Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében /pl.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár/ az összes körülményekhez igazodó mértékű átmeneti segélyt nyújthat, azzal, hogy a 13. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmi feltételtől az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-áig eltérhet. (5) 43 Az Önkormányzat a június 7-én bekövetkezett viharkár enyhítésére átmeneti segélyt nyújt annak a károsultnak, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt, c) a kár bizonyíthatóan a június 7-ei viharral összefüggésben keletkezett, feltéve, hogy d) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, e) kárigényét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltségéhez június 20-áig benyújtotta. (6) 44 A támogatás e rendelet 5. -ában nem szabályozott károk enyhítésére adható. (7) 45 A támogatás összege 41 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 3. -a módosította 42 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 4. -a módosította 43 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 4. -a iktatta be. 44 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 4. -a iktatta be. 45 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 4. -a iktatta be.

15 15 a) a biztosítással rendelkező károsult esetén nem haladhatja meg a kárfelmérő lapon igazolt kárnagyság és a biztosító által fizetett kártérítési összeg különbözetét, de legfeljebb Ft-ot. b) a biztosítással nem rendelkező károsult esetén nem haladhatja meg a kárfelmérő lapon igazolt kárnagyság összegét, de legfeljebb Ft-ot. (8) 46 Tüzelő támogatás évente egy alkalommal ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (9) 47 A tüzelő támogatás a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. által ingyenesen kiszállított legfeljebb 3 m 3 tűzifa átvételére jogosít. Havi rendszerességgel nyújtható átmeneti segély 48 13/A. (1) Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem küszöbölhetők ki különösen indokolt esetben- az átmeneti segély havi rendszerességgel is nyújtható. (2) Havi rendszerességgel átmeneti segély annak a személynek nyújtható, akinek a) az Szt. 37/A. (3) bekezdés d) pontjában felsorolt pénzbeli ellátását megszüntették, b) elzárás, valamint szabadságvesztés büntetésből szabadult, c) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: szociális válsághelyzet). (3) Rendszeres átmeneti segély havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a erejéig és legfeljebb 3 hónapra nyújtható. (4) Rendszeres átmeneti segély csak annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg és kérelmét a pénzbeli ellátás megszüntetéséről szóló határozat kézhezvételét, valamint a szabadulását követő 30 napon belül benyújtotta. (5) Rendszeres átmeneti segély évente egy alkalommal nyújtható, azzal, hogy átmeneti segély ezen felül évente két alkalommal adható. 46 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 3. -a iktatta be 47 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 3. -a iktatta be 48 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 13. -a iktatta be.

16 június 7-én bekövetkezett viharkár enyhítésére nyújtott támogatás 14/A. 50 (1) Az önkormányzat a június 7-én bekövetkezett viharkár enyhítésére támogatást nyújt az ingatlan elemi lakhatási feltételeinek biztosítására, illetve az ingatlannak legfeljebb a vihart megelőző állapota helyreállításának elősegítésére annak a károsultnak, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, b) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az a) pontban meghatározott jövedelemhatárt, azonban a keletkezett kár mértéke meghaladja a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelmének háromszorosát, feltéve hogy kárigényét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltségéhez június 20-áig benyújtotta. (2) A támogatás feltétele a) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület, b) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt, c) a kár bizonyíthatóan a június 7-ei viharral összefüggésben keletkezett, d) a kár összege meghaladja a Ft-ot, e) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, f) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül a tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja az önkormányzatot, g) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában nem rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítás megkötéséről haladéktalanul gondoskodik, és azt a július 31-ig az önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolja. 49 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 16. -a hatályon kívül helyezte 50 A 19/2009.(VI.30.) KGY rendelet 5. -a iktatta be.

17 17 Ezen feltétel alól mentesül a tulajdonos, ha az adott ingatlanra nem köthető biztosítás. Ezt a tényt a tulajdonos legalább három, országos biztosítótársaság nyilatkozatával igazolja, h) a tulajdonos vállalja, hogy a támogatás, a biztosításból megtérülő összeg felhasználásával, valamint saját forrásából a helyreállítást haladéktalanul elvégzi. (3) A támogatás felhasználható a viharral összefüggésben az ingatlanok a) tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag); b) tűzfalában, kéményében keletkezett károk anyagköltségeire; c) a tetőszerkezetben és a tűzfalban keletkezett károk helyreállításának munkadíjára kizárólag akkor fordítható, ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerőből nem képes. (4) A károsult egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerőből akkor nem képes, ha a) 62. életévét betöltötte b) aktív korúak ellátásában részesülő egészségkárosodott személy, hadigondozott, rokkantsági járadékos, az I. és II. csoportú rokkantság alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy, c) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy. (5) A károsult egészségi állapotát a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget háziorvosi, vagy kezelőorvosi szakvélemény igazolja. (6) A támogatás összege a) a biztosítással rendelkező károsult esetén aa) az anyagköltség 80 %-a, ab) szakmunkát igénylő helyreállítás esetén az anyagköltség és a munkadíj 80 %-a, ac) a (4) bekezdésben meghatározott esetben az anyagköltség és a munkadíj 80 %-a b) biztosítással nem rendelkező károsult esetén ba) az anyagköltség 60 %-a, bb) szakmunkát igénylő helyreállítás esetén az anyagköltség és a munkadíj 60 %-a, bc) a (4) bekezdésben meghatározott esetben az anyagköltség és a munkadíj 60 %-

18 18 (7) A támogatás összege a) a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg a kárfelmérő lapon igazolt kárnagyság és a biztosító által fizetett kártérítési összeg különbözetének 80 %-át. b) a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg a kárfelmérő lapon igazolt kárnagyság 60 %-át. (8) A károsult köteles a támogatás felhasználásáról augusztus 31-ig elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell az anyagköltség, illetve a munkadíj elvégzéséről kiállított számla hitelesített másolatát. (9) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy károsultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (10) A károsult köteles a támogatást október 31-ig visszafizetni a) ha a (8) bekezdésben meghatározott határidőig nem számol el, b) ha a költségeket nem tudja számlával igazolni, c) ha az önkormányzat helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a károsodott ingatlanon nem végezték el a helyreállítási munkálatokat. (11) A károsult köteles a támogatás fel nem használt részét visszafizetni. Temetési segély 15. (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén annak két és félszeresét. 51 (2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek a) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül; 51 A 8/2008.(III.4.) KGY rendelet 14. -a módosította.

19 19 b) aki a biztosító társaságtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladó mértékű temetési hozzájárulást kapott. (3) A temetési segély összege - a (4) bekezdést kivéve - nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-nál. 52 (4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulás mértéke nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti. (5) 53 A temetési segély iránti kérelmet az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani. IV. Rész Természetben nyújtott szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás 16. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás); b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek; c) a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 17. (1) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 425 Ft. A évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az 52 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 17. -a módosította 53 A 26/2009. (IX.1.) KGY rendelet 5. -a iktatta be

20 20 éves központi költségvetésről szóló törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. (3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azon személy esetében, akinél az Szt. 55/A. (3) bekezdése szerint előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben,- a szolgáltató üzletszabályzatára is figyelemmel- a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. (5) E rendelet egyéb feltételeinek hiányában meg kell szüntetni a 16. (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult támogatását, ha részére az adósságcsökkentési támogatás folyósítását megszüntették. 54 (6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 54 A 10/2009. (III.3.) KGY rendelet 18. -a módosította

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY r e n d e l e t e szociális és gyermekvédelmi helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély iránt

KÉRELEM önkormányzati segély iránt KÉRELEM önkormányzati segély iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011. (V.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(III.30.)

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélfogadási idő: Polgármesteri Hivatala Hétfő: 13.30-17.30 Szociális és Egészségügyi Főosztály Szociális Osztálya Szerda: 08.00-16.00 Péntek: 08.00-11.30

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben