HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez"

Átírás

1 Hatályos: október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes személyek számára a lakóingatlan fedezete mellett igénybe vett deviza alapú hitelek rögzített árfolyamon történő végtörlesztésére. A Takarékszövetkezet a deviza alapú hitelt kiváltó forint alapú hitelkonstrukciót hirdet meg, melyre vonatkozóan hitelkérelmet 2011.december 31-ig fogad be. A hitel igénybevételének feltételei: A deviza alapú hitel tekintetében Élő, a hitelező által fel nem mondott deviza alapú kölcsönszerződés 90 napot meg nem haladó fizetési késedelem Személyi feltételek Cselekvőképes, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy Amennyiben az igénylők egyike külföldi állampolgár, legalább egy magyar állampolgár adóstárs bevonása szükséges Rendszeres, igazolható jövedelem Hatályos jogszabályok figyelembe vételével meghatározott hitelképesség fennállása KHR lakossági alrendszerében negatív adósként nem került rögzítésre igénylők egyike sem (passzív KHR státusz sem fogadható el!) Vállalja lakossági számla megnyitását és munkabér/jövedelem jóváírását a kölcsön teljes fennállása alatt Vállalja vagyonbiztosítás megkötését és fenntartását a kölcsön fennállása alatt, és a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának feljegyzését a kölcsön és járulékai erejéig Fedezetre vonatkozó feltételek Magyarországon levő lakóingatlan Rendezett jogi és ingatlan nyilvántartási helyzet Takarékszövetkezet első ranghelyi jelzálogjog bejegyzésének biztosíthatósága, a deviza alapú kölcsönt biztosító jelzálogjog törlését követően. Ez alól kivételt jelent a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom fennállása. Ilyen esetekben a Magyar Állam hozzájárulása a jelzálogjog bejegyzéséhez minden esetben szükséges. A Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők (Duna House Magyarország Kft vagy Mátraholding Zrt) által készített forgalmi értékbecslés 1

2 Az igényelhető kölcsön összege Minimum: --- Maximum: a deviza alapú kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás összege rögzített árfolyamon számolva, de legfeljebb az ingatlan hitelfedezeti értékének 70 %-a A forint összeget az igazolás kiállítását követő 30.napra kérjük megállapítani. Futamidő: Takarékszövetkezeti deviza alapú hitel kiváltása esetén maximum a deviza alapú kölcsönszerződés lejáratáig még hátralevő időtartam; Egyéb banki hitel kiváltása esetén: maximum 15 év Kondíciók: Hitelbírálati díj: az igényelt hitel összegének 1 %-a. Megfizetése a hitelkérelem benyújtásakor esedékes, és a kérelem elutasításakor vagy csökkentett összegben történt engedélyezésekor sem kerül visszatérítésre. Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra Ügyleti kamat: változó, ügyfélminősítéshez kötött A minősítésű igénylő esetén 3 havi BUBOR+5 % p.a, jelenleg évi 11,1 % B minősítésű igénylő esetén 3 havi BUBOR+5,5 % p.a, jelenleg évi 11,6 % C minősítésű igénylő esetén 3 havi BUBOR+6 % p.a, jelenleg évi 12,1 % D minősítésű igénylő esetén 3 havi BUBOR+6,5 % p.a, jelenleg évi 12,6 % Az ügyfélminősítés a hitelkérelem benyújtásakor kerül meghatározásra. A Takarékszövetkezet az ügyfélminősítést évente felülvizsgálja. A kamatfelárból 0,5 százalékpont kedvezmény biztosítható, amennyiben az igénylők a deviza alapú hitelszerződés alapján fennálló tartozás megfizetéséhez minimum 25 %-os készpénz önerővel rendelkeznek. Kezelési költség: évi 0,9 %. A kezelési költség kamat módjára kerül felszámításra. A kölcsön törlesztése az annuitás szabályai szerint történik. A kölcsönszerződés és a jelzálogszerződés minden esetben közjegyzői okiratba foglalással jön létre. Az okirat elkészítésének díja az adósokat terheli. A jelen hirdetményben fel nem sorolt díjak tekintetében az Általános Lakossági Hirdetmény érvényes. 2

3 A hiteligénylés folyamata, csatolandó dokumentumok A hitelkérelmet a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben kell benyújtani, hiánytalan dokumentációval. A kérelem benyújtásakor esedékes a hitelbírálati díj megfizetése is. A hiteligénylés dokumentumai: Hiteligénylő lap 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás vagy NAV jövedelemigazolás Fedezeti ingatlan forgalmi értékbecslése Fedezeti ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja Bankinformáció a fennálló deviza alapú kölcsöntartozásról. Az igazoláson kérjük feltüntetni a tartozás devizában és forintban meghatározott összegét is, valamint a fizetési késedelemre, átütemezésekre vonatkozó információkat is, továbbá a végtörlesztésre jogosult számla számát is, amelyre a forint jóváírás teljesíthető. A banki igazolásnak tartalmaznia kell a hitelező azon kötelezettségvállalását is, amely szerint a kölcsön végtörlesztése esetén 5 munkanapon belül intézkedik jelzálogjogának törléséről, továbbá pozitív hitelbírálat esetén vállalja hozzájáruló nyilatkozat kiadását a Takarékszövetkezet második ranghelyi jelzálogjogának bejegyzéséhez. Pozitív hitelbírálat esetén, a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megnyitni amennyiben az igénylő nem saját ügyfél a Takarékszövetkezetnél a lakossági számlát. A folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a munkáltatónál az adós kezdeményezte a munkabér takarékszövetkezeti számlán történő jóváírását és a kérelem nyilvántartásba vételének igazolása. A kölcsön folyósítása minden esetben a deviza alapú kölcsönt folyósító hitelintézet részére történik átutalással, a folyósítási feltételek teljesülését követően. 3

4 Példa törlesztőrészlet és THM alakulására: Kölcsön összege: Ft Ügyfélminősítés Ügyleti kamat/futamidő Törlesztőrészlet/THM 60 hónap 120 hónap 180 hónap A 11,1% Ft/13,877 % Ft/13,2876 % Ft/13,1805 % B 11,6 % Ft/14,4545 % Ft/13,8617 % Ft/13,7548 % C 12,1 % Ft/15,0347 % Ft/14,4385 % Ft/14,3318 % D 12,6 % Ft/15,6177 % Ft/15,0181 % Ft/14,9116 % 4

5 SZEMÉLYES ADATOK ADÓS ADÓSTÁRS Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Telefonszám: JÖVEDELEM ADATOK Havi nettó jövedelem: Egyéb igazolt, rendszeres jövedelem: Egyéb, jövedelemnek nem minősülő bevétel: Háztartás aktív dolgozóinak száma: Háztartás létszáma: BANKI KAPCSOLATOK Számlavezető neve: Bankszámla száma: Számlavezető neve: Bankszámla száma: Számlavezető neve: Bankszámla száma: 1

6 HITELTARTOZÁSOK Igénylő(k) fennálló hiteltartozásai Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: 2

7 IGÉNYELT HITEL ADATAI A kölcsön célja: Az igényelt kölcsön összege: A kölcsön igényelt futamideje: Deviza alapú kölcsön végtörlesztése rögzített árfolyamon HUF hónap FEDEZETEK ADATAI Ingatlan jellege: Ingatlan pontos címe: Ingatlan hrsz: Építés éve: Nettó alapterület: Tulajdonos és tulajdoni hányaduk: Haszonélvezeti jog terheli: ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK I. Adós és Adóstárs (továbbiakban: Igénylők) kijelentik, hogy a jelen kölcsönigénylésen rögzített adataikat önkéntesen bocsátották a Takarékszövetkezet rendelkezésére és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet ezen adataikat nyilvántartsa és kezelje. Igénylők büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen kölcsönigénylésen feltüntetett adataik a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Takarékszövetkezet részére bemutatott illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Igénylők tudomással bírnak arról, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönigénylésen megadott, illetve a Takarékszövetkezet részére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a természetes személyazonosító, lakcím és a bemutatott személyazonosító igazolvány adatait az adatszolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenőrizni. A BM Központi Hivatal a személyazonosító igazolvány esetleges elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről, találásáról, megkerüléséről adatokat szolgáltat a Takarékszövetkezet részére. 3

8 A Takarékszövetkezet jogosult továbbá az Igénylők kötelezettségeinek ellenőrzése, illetve a Takarékszövetkezet kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylők személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylőktől bekérni. II. A jelen kölcsönigénylés kötelező melléklete és egyben elválaszthatatlan része Igénylők a) jövedelemigazolása b) utolsó havi saját címre szóló vezetékes telefonszámla vagy előfizetéses mobiltelefon számla eredeti példánya. Feltöltő kártyás mobiltelefon esetén saját névre szóló előfizetői szerződés és utolsó havi, állandó lakcímre szóló egyéb közüzemi számla eredeti példánya, valamint a befizetés igazolására bankszámla kivonat vagy csekk c) utolsó két havi lakossági bankszámla kivonat d) ingatlan fedezetről 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap és a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő által készített 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés Igénylők és kezesek vállalják, hogy jövedelemigazolásukat a Takarékszövetkezet felhívására (vállalkozók, őstermelők esetén kötelezően) az adóhatóságtól beszerzik és a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátják. Ügyfél jelen igénylőlap aláírásával hozzájárul, hogy személyazonosító okmányáról a Takarékszövetkezet fénymásolatot készítsen. Igénylők jelen kérelem aláírásával felhatalmazzák a Takarékszövetkezetet arra, hogy jövedelemigazolásukat a Takarékszövetkezet az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylők által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából. KÜLÖN NYILATKOZATOK Igénylők tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet a jelen kölcsönigénylésen és mellékletein rögzített adataik ellenőrzése és a kölcsönnyújtás kockázatának felmérése céljából az általa kialakított szempontok alapján hitelbírálatot végez. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Takarékszövetkezet igénylők hitelképességét megfelelőnek ítéli, úgy értesíti igénylőket az előzetesen engedélyezett kölcsön összegéről, a kölcsönszerződés megkötésének várható időpontjáról és további feltételeiről. Igénylők tudomásul veszik, hogy lakásvásárláshoz igényelt kölcsön engedélyezése esetén a kölcsönszerződés megkötésének feltétele a jelen kölcsönigénylésen megjelölt, a kölcsönből megvásárolandó ingatlnara vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötése a Takarékszövetkezet által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtása az illetékes földhivatalhoz. A Takarékszövetkezet megtagadhatja az engedélyezett kölcsön folyósítását, amennyiben az ingatlan adásvételi szerződés a Takarékszövetkezet megítélése szerint a Takarékszövetkezet által előírt követelményeknek nem felel meg. Igénylők tudomásul veszik továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetőleg bocsátja igénylők rendelkezésére. A kölcsönigénylés elutasításáról a Takarékszövetkezet írásbeli értesítést küld Adós részére. Igénylők tudomással bírnak arról, hogy a Takarékszövetkezet a hitelbírálat alapján hozott döntést nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Takarékszövetkezet döntését 4

9 igénylő nem kifogásolhatja meg, és a kölcsönügylet meghiúsulása esetén ezen igénylőlap a Takarékszövetkezet irattárában marad. Igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy az igánylés elutasítása esetében a Takarékszövetkezet a hiteligényléssel kapcsolatos személyes, betét- és hiteladait általános kockázatértékelési szempontok kialakítása céljából nyilvántartsa és kezelje. A Takarékszövetkezet a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen kölcsönigénylésen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonosaival jelzálogszerződést köt, amelynek alapján első helyi jelzálogjogot, továbbá ingatlanvásárlás esetén a biztosítékként felajánlott, megvásárolt ingatlan(ok)ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásban. Ezen ingatlanok társtulajdonosai a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén kötelesek az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet jelzálogjoga a társtulajdonosok tulajdoni illetőségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizető kezességet vállalni igénylők kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeiért. A társtulajdonosok kezességvállalásától a Takarékszövetkezet használati megosztási szerződés vagy társasházat alapító okirat bemutatása esetén eltekint. Igénylők és készfizető kezesek kötelesek a kölcsönszerződésből, illetve készfizető kezességvállalásukból eredő kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, és ezen okirat hiteles kiadmányát a Takarékszövetkezetnek benyújtani. Az okirat elkészítésének költsége igénylőket és készfizető kezeseket terheli. Kelt:...,... év... hó... nap Adós Adóstárs 5

10 PÓTLAP KÉSZFIZETŐ KEZES RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATOK KEZES KEZES Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Telefonszám: JÖVEDELEM ADATOK Havi nettó jövedelem: Egyéb igazolt, rendszeres jövedelem: Egyéb, jövedelemnek nem minősülő bevétel: Háztartás aktív dolgozóinak száma: Háztartás létszáma: BANKI KAPCSOLATOK Számlavezető neve: Bankszámla száma: Számlavezető neve: Bankszámla száma: Számlavezető neve: Bankszámla száma: 6

11 HITELTARTOZÁSOK Kezes(ek) fennálló hiteltartozásai Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: Finanszírozó hitelintézet: Kölcsönszerződés kelte: Kölcsönszerződés lejárata: Szerződött összeg: Aktuális tartozás: 7

12 KEZES NYILATKOZATA 1 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet a hiányosan, hibásan kitöltött, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes hiteldokumentáció alapján az igénylőkkel szerződést nem köt. Aláírásommal hozzájárulok a hiteligénylő lap készfizető kezesre vonatkozó adatok valódiságát igazoló okmányok lemásolásához. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megjelölt hitelintézetnél fennálló tartozás összegéről, a törlesztés rendszerességéről, illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Takarékszövetkezet tájékozódjon. Egyidejűleg felhatalmazom a számlát vezető hitelintézetet, illetve intézményt a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok, hogy a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Kinyilvánítom, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönügylet meghiúsulása esetén ezen igénylő lap a Takarékszövetkezet irattárában marad. Hozzájárulok ahhoz, hogy az igénylés elutasítása esetén a Takarékszövetkezet a hiteligényléssel kapcsolatos személyes, betét- és hiteladatait általános kockázatértékelési szempontok kialakítása céljából nyilvántartsa és kezelje. Kelt:...,... év... hó... nap Előttünk mint tanúk előtt: Készfizető kezes Készfizető kezes Aláírás:... Név:... Lakcím:... Szig.száma:... Aláírás:... Név:... Lakcím:... Szig.száma:... Kelt: Készfizető kezes Készfizető kezes 1 Csak abban az esetben írandó alá, ha az ügyletbe készfizető kezes is bevonásra kerül! 8

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben