Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés"

Átírás

1 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

2 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/ A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek száma: 300 kredit 3. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) szakképzettség: okleveles építészmérnök a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect. 4. Képzési terület: műszaki 5. Képzési idő: a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 10 félév 300 kredit az összóraszám (összes hallgatói tanulmányi munkaidő): 300 x 30=9000 a tanórák (kontaktórák) száma: o nappali tagozaton: = 3900 (a közölt óraszámok tényleges a tantárgyi mátrix szerinti adatok,heti 26 órás kontakt órán alapulnak, ettől eltérő óraszámhoz oktatási dékán-helyettesi engedély szükséges) 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: Törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörei Kredit Természettudományos alapismeretek 34 Gazdasági és humán ismeretek 31 Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 83 Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei - Differenciált szakmai ismeretek Diplomamunka Szabadon választható tárgyak A szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település- és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezési feladatait, megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellenőrizzék ezek építését, épületfenntartási és -felújítási feladatokat végezzenek, műemlékvédelmi feladatokat lássanak el, képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak, ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását, továbbá alkalmasak legyenek tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészetek, technológiák és tudományok ismerete, az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok ismerete, valamint annak a szükségszerűségnek a megértése, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani, a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok megfogalmazásának képessége, a tervezéshez szükséges vizsgálatok elvégzési módszereinek ismerete, a tartó- és épületszerkezet-tervezés, a kivitelezés, az épülettervezéssel összefüggő mérnöki problémák, valamint az elterjedt szerkezeti anyagok ismerete, az épületszerkezetek, épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek ismerete; az egészséges, komfortos és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó körülmények kialakításához szükséges ismeretek, 2

3 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki-, gazdasági-, minőségügyi, jogi ismeretek és azok együttes alkalmazása, a tervezői elképzelések épületekké formálásában résztvevő társszakmák, szervezetek, az építési jogszabályok, hatósági eljárások megfelelő ismerete ahhoz, hogy a koncepciótervből minden szükséges információt tartalmazó teljes kiviteli tervdokumentáció készüljön, alapvető hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése, legalább egy CAAD program felhasználói szintű alkalmazása, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei, alapvető kommunikációs ismeretek, beleértve legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértését is; b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket kielégítő építészeti tervek elkészítésére, a tervezési munkához szükséges képességek birtokában településtervezési és épülettervezési feladatok elvégzésére, a magasépítési tartószerkezetek önálló erőtani tervezésére és ellenőrzésére a vonatkozó előírások alapján, a jó környezet tartós fejlesztését biztosító tervezési feladatok megoldására, az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli szerepének megértésére, a társadalmi igények megfogalmazására, különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő koncepciótervek készítése során, az épület használói igényeinek kielégítéséhez szükséges tervek készítésére, mely figyelembe veszi az akadálymentesítés feladatait, valamint a költségtényezők és a jogszabályok alkotta korlátokat is, a tradicionális ábrázolási készség; az építészeti rajz, modellezés, prezentáció - mint kommunikációs képesség - birtokában munkájuk ismertetésére, megfelelő tanulmányi eredmény és felvételi vizsga alapján a PhD és DLA képzésben való részvételre, új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére; c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kreativitás, rugalmasság, alkotókészség, probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és módszeresség, tanulási készség és jó memória, széles körű esztétikai műveltség, információ feldolgozási képesség, környezettel, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenység, 3

4 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 elkötelezettség és igény a minőségi alkotó munkára, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 8. Szakmai gyakorlat: 2 x 4 hét tervezőirodai gyakorlat, 4 hét szakmai gyakorlat építkezésen, 1 hét geodéziai mérőgyakorlat, 1 hét képzőművészeti gyakorlat 9. Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 10. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a) a végbizonyítvány (abszolotórium) megszerzése, b) a bíráló által elfogadott szakdolgozat, c) az előírt szakmai gyakorlat teljesítése (a nappali tagozaton), Végbizonyítványt a PTE annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot a nyelvi követelmény és a diplomamunka elkészítése kivételével teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. 11. A záróvizsga részei: A szakdolgozat és diplomamunka védése (D), valamint szóbeli vizsga két témakörből: Épületszerkezettan tételsorból Épületszerkezettan I. - VI., Épületrehabilitáció I. II., Ökológia az építészetben I. II. (A1) Építéstechnológia témakörökben Építéstechnológia I. - III., Szervezés I. - II. (A2) Építészettörténet témakörban Építészettörténet I. III., Építészetelmélet, Műemlékvédelem (A3) 12. A záróvizsga eredményének (ZV) kiszámítása: (a D érdemjegyet a záróvizsga-bizottság állapítja meg, a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján) ZV A1 A2 A3 D 4 A tantervet a Kari Tanács F.XX június 16-i határozatával jóváhagyta. dr. Bachmann Bálint s.k. dékán 4

5 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Mintatanterv [Képzéskatalógus] 5

6 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM Természettudományi alapismeretek tantárgyi rövidprogramjai Matematika B/1. KMANE /v/5 Tárgyfelelős_dr. Pethőné V. Teréz Halmazok, műveletek halmazokkal. Számhalmazok. Vektoralgebra elemei: műveletek vektorokkal, derékszögű koordináta rendszer, két vektor skaláris, vektoriális szorzata, három vektor vegyes szorzata, ezek alkalmazásai. Leképezések. A függvény fogalma. Függvényábrázolás. Polinomok. Racionális törtfüggvények. Valós számsorozatok (monotonitás, korlátosság, konvergencia, divergencia fogalma). Függvény határértéke, folytonossága. A szakadás típusai. Az érintő fogalma. Egyváltozós valós függvények differenciálszámítása: differenciálhányados, derivált, a differenciálhatóság és folytonosság kapcsolata, deriválási szabályok, algebrai függvények deriváltjai. Integrálszámítás: primitív függvény és határozatlan integrál fogalma, a határozatlan integrál tulajdonságai, alapintegrálok, integrálási eljárások; a Riemann integrál fogalma, a határozott integrál tulajdonságai, geometriai jelentése, integrálfüggvény, Newton-Leibniz tétel. Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel a TVSz szerint. A félévközi ellenőrzés formái: zárthelyi dolgozatok, ellenőrző dolgozatok, házi feladatok, gyakorló feladatok. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám 41%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban. Matematika B/2. KMANE006 Matematika B/1. _ KMANE /v/4 Tárgyfelelős_dr. Pethőné V. Teréz Transzcendens függvények: nevezetes határérték, transzcendens függvények deriválása. A differenciálszámítás alkalmazásai: Rolle tétele, Lagrange féle középértéktétel, L Hospital szabály. Függvényvizsgálat. Görbék érintkezése, Taylor polinom. Parciális integrálás. Speciális integrálok. A határozott integrál geometriai és műszaki alkalmazásai. Improprius integrál. Példák közönséges differenciálegyenletekre vezető feladatokra. A differenciálegyenlet fogalma, osztályozása, megoldásai. Elsőrendű és másodrendű differenciálegyenletek megoldása. A többváltozós függvény fogalma, parciális deriváltak, iránymenti derivált, gradiens. A többváltozós függvény szélsőértéke. A kétváltozós függvény integrálása. Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel a TVSz szerint. A félévközi ellenőrzés formái: zárthelyi dolgozatok, ellenőrző dolgozatok, házi feladatok, gyakorló feladatok. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám 41%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban. Mechanika I. (statika) 6 KSTNE /v/4 Tárgyfelelős_ dr. Vásárhelyiné Szabó Anna Felelős oktató_ H. Temesi Eszter Erőrendszerek eredője, egyensúlyozása. Tartószerkezetek fogalma, fajtái, terhei. Síkbeli, statikailag határozott tartók támaszerői. Belső erők fogalma. Síkbeli rácsostartók fogalma, fajtái, rúderők meghatározása. Egyenestengelyű, ferde helyzetű, törtvonalú tartók belső erő ábrái. Csuklós szerkezetek, háromcsuklós kerettartók, Gerber tartók, összetett csuklós szerkezetek támaszerőinek, belső erőinek

7 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 meghatározása. Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel az egyetemi TVSZ szerint. A hallgató nem szerezheti meg egy tárgy kreditpontját, ha a hiányzása meghaladja a TVSZ-ben rögzített lehetséges hiányzások számát. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám minimum pontjának megszerzése a szorgalmi időszakban. Mechanika II. (szilárdságtan) KSTNE043 Mechanika I. _ KMSTNE /v/4 Tárgyfelelős_ dr. Vásárhelyiné Szabó Anna Felelős oktató_ H. Temesi Eszter Rúdszerkezetek központos húzása és nyomása. Tiszta nyírás, csavarkapcsolatok, fakötések méretezése. Hajlító igénybevétel, merőleges és ferde hajlítás. Hajlítással egyidejű nyírás. Külpontos igénybevételek húzószilárdsággal rendelkező, és húzószilárdság nélküli anyagok esetén. A tervezés és ellenőrzés kérdései. Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel az egyetemi TVSZ szerint. A szorgalmi időszakban 2 db zárthelyi kerül megírásra, ebből minimumpont szerzendő. A hallgató nem szerezheti meg egy tárgy kreditpontját, ha a hiányzása meghaladja a TVSZ-ben rögzített lehetséges hiányzások számát. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám minimum pontjának megszerzése a szorgalmi időszakban. A vizsgaidőszakban a vizsgára bocsátható hallgatók írásbeli vizsgán vesznek részt. Ábrázoló geometria I. KTENE /v/4 Tárgyfelelős_dr. Vörös László Felelős oktató_sütő Ferenc Az ábrázoló geometria helye és szerepe, leképezések, ábrázolásmódok, invariáns tulajdonságok. Leképezés síkra, centrális és párhuzamos vetítő sugarakkal, invariáns tulajdonságok. A vetületi ábrázolás és az axonometria kapcsolata a műszaki ábrázolásban. A centrális projekció alapjai, térelemek ábrázolása, illeszkedési és metszési feladatok. Építészeti perspektívák szerkesztése, árnyékolása, kör és forgásfelületek perspektív képe. A Monge-féle ábrázolási rendszer, térelemek képei, illeszkedési feladatok. Új képsíkok felvétele, szemléletes és feladatorientált képek szerkesztése. Térelemek metsződése, méretes feladatok. Sík leforgatása, merőleges térelemek, fordított méretes feladatok. A gyakorlatokon feldolgozott tananyag igazodik a szakok speciális igényeihez. Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel a TVSz szerint. A vizsgára bocsátás feltétele: óraközi ellenőrző feladatok és egy zárthelyi 40%-os teljesítése, 12 otthoni feladat beadása heti ütemezésben, 60%-os eredménnyel. Ábrázoló geometria II. KTENE015 EMB, EMO 1-2-0/v/4 Ábrázoló geometria I. _ KTENE014 Tárgyfelelős_dr. Vörös László Felelős oktató_ Sütő Ferenc Kör és forgásfelületek ábrázolása Monge-féle leképezésben és axonometriában. Felületek döfése és síkmetszése, kúpszeletek. Felületek áthatása speciális helyzetekben. Általános helyzetű felületek 7

8 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 áthatása. Felületek széteső áthatása, felületek kifejtése és mérnöki alkalmazásuk. Szögletes testek és felületek árnyéka. A Monge-féle ábrázolás és az axonometria kapcsolata. Építészeti felületek ábrázolása: kupolák, dongák, boltozatok, csigalépcső A kótás projekció alapjai, térelemek és felületek ábrázolása, illeszkedési és metszési feladatok. Méretes és fordított méretes alapszerkesztések a mérőszámos ábrázolásban. A gyakorlatokon feldolgozott tananyag igazodik a szakok speciális igényeihez. Fk: A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel a TVSz szerint. A vizsgára bocsátás feltétele: óraközi ellenőrző feladatok és egy zárthelyi 40%-os teljesítése, 12 otthoni feladat beadása heti ütemezésben, 60%-os eredménnyel. Számítógépek alkalmazása I. RESNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Halada Miklós A tárgy célja az építészeti tervek és modellek létrehozásához szükséges tudás megszerzése. A hallgató képes legyen a megismert CAD program műszakilag helyes alkalmazására. A hallgatók megismerkednek az ArhiCad tervező rendszer alapjaival, alapvető szerkesztési módszereivel. ArchiCAD képernyőablakok, menük áttekintése. Úszó paletták, vezérlő-, koordináta-, és info-táblák áttekintése. Rajzoló eszközök, hálók és egérmutatók. Alaprajzi és metszeti-beállítások. A tananyag ismertetése gyakorló feladatok megszerkesztése folyamán történik. Félév végére a hallgatók elsajátítják egy kisebb léptékű családi ház tervkészítésének folyamatát. Fk: A rajzfeladatok min. elégséges szintű és az osztályzott gyakorlatok elégséges teljesítése. Pótlásra és javításra a félév végén nyílik lehetőség. Az osztályzás a félév során összegyűjtött pontok alapján történik. A félév féléves jeggyel zárul. Számítógépek alkalmazása II. RESNE081 Számítógépek alkalmazása I. _ RESNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Halada Miklós A tárgy célja az építészeti tervek és modellek létrehozásához szükséges tudás megszerzése. A hallgató képes legyen a megismert CAD program műszakilag helyes alkalmazására. A hallgatók megismerkednek az ArhiCad dokumentációs beállításaival. Tollak, színek, fóliák beállításai. Tervlapkönyv beállításai, nyomtatás. Elem tulajdonságok. Konszignációk, listák. Félév végére a hallgatók elsajátítják a terv dokumentálásának folyamatát. A tananyag ismertetése gyakorló feladatok megszerkesztése folyamán történik. Fk: A rajzfeladatok min. elégséges szintű és az osztályzott gyakorlatok elégséges teljesítése. Pótlásra és javításra a félév végén nyílik lehetőség. Az osztályzás a félév során összegyűjtött pontok alapján történik. A félév féléves jeggyel zárul. Szám. géppel seg. ép. terv. I. RESNE082 Számítógépek alkalmazása II._RESNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Halada Miklós A hallgatók megismerkednek a 3d modellezés lehetőségeivel. Épületek 3d modellezése. Kapcsolt modulok, vázszerkezet, rácsostartó szerkesztés, profilkezelő, szilárdtest műveletek. Modellezési eszközök, modellből kiinduló tervkészítés. Épületmodell környezetbe illesztése, prezentációs és 8

9 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés épület-animációs lehetőségek. A tananyag ismertetése gyakorló feladatok megszerkesztése folyamán történik. Fk: A rajzfeladatok min. elégséges szintű és az osztályzott gyakorlatok elégséges teljesítése. Pótlásra és javításra a félév végén nyílik lehetőség. Az osztályzás a félév során összegyűjtött pontok alapján történik. A félév féléves jeggyel zárul. Szám. géppel seg. ép. terv. II. RESNE083 Szám. géppel seg. ép. terv. I._RESNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Halada Miklós A hallgatók megismerkednek a GSM tárgyak modellezésével és látványtervek készítésével. Egyedi stílusú és geometriájú objektumok létrehozása. Tárgymodellezési lehetőségek. Archicad fényképező motorok, beállítások. A tananyag ismertetése gyakorló feladatok megszerkesztése folyamán történik. Az osztályzás a félév során megírt két osztályzott gyakorlat és két félévközi feladat alapján történik. Fk: A rajzfeladatok min. elégséges szintű és az osztályzott gyakorlatok elégséges teljesítése. Pótlásra és javításra a félév végén nyílik lehetőség. Az osztályzás a félév során összegyűjtött pontok alapján történik. A félév féléves jeggyel zárul. Gazdasági és humán ismeretek tantárgyi rövidprogramjai Közgazdaságtan I. KMENB /v/3 Tárgyfelelős_dr. Katits Etelka A közgazdaságtan tárgya. A gazdaság megszerveződése. Piaci alapfogalmak. A hasznosság elmélete. A háztartások optimális döntése. A termelés elmélete. Az üzleti szervezetek optimális döntése a termelési tényezők kompetitív piacán. A tőkepiac, a munkaerő piac és a természeti tényezők piacának sajátosságai. Költség elmélet. Az üzleti szervezetek optimális döntése a közönséges javak kompetitív és monopolizált piacán. Fk: Az előadásokon való, a kredit rendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel. Az előadások rendszeres látogatóival közös megállapodás alapján két zárthelyi dolgozat számtani átlageredménye alapján vizsgajegy megajánlás. Irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan(tankönyv) bármelyik kiadása. Jogi ismeretek KMENB /f/2 Tárgyfelelős_dr. Somfai Balázs Jogalkotás, jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség és hatályosság a magyar jogrendszerben. A jogi személyek és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Cselekvőképesség. Tulajdon. Szerződések polgári jogi általános szabályai. Kártérítés. Hibás teljesítés. Egyes szerződéstípusok. Munkaviszony. Közigazgatási hatósági eljárás szabályai, hatóságok. Közbeszerzési ismertek. Szellemi alkotás, iparjogvédelem, szerzői jog. Gazdasági jogi ismeretek. Okiratok. Az építész-,építő- és településmérnök hallgatók számára: az építési projektet szereplőinek jogi és szakmai szerepvállalása, kapcsolatrendszere 9

10 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 körében műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, tervező és kivitelező, valamint beruházó, továbbá építésügyi hatóság, építésfelügyelet kapcsolatrendszerében érvényesülő jogkapcsolat. Fk: Az előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel. A zárthelyik megírása és esettanulmány elkészítése adott tényállás alapján. Pótlások: a meg nem írt zárthelyit igazolt hiányzás esetén külön egy alkalommal pótolni kell, a tanszék által meghirdetett időpontban. A félévközi munka elismerésének feltétele a zárthelyik és a feladatok minimum 50 %-os teljesítése. Amennyiben a félévközi munka nem éri el 50 %-ot a vizsgaidőszakban ismétlővizsga jelleggel lehetőség van a félév teljesítésére. Irodalom: Polgári Törvénykönyv ( többszörösen módosított évi IV. törvény ), Gazdasági társaságokról szóló törvény ( évi IV. törvény ), Munka Törvénykönyve ( többszörösen módosított évi XXII. törvény ), Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény ( évi CXL. törvény ), Közbeszerzésről szóló törvény ( évi CXXIX. törvény ), Polgári Törvénykönyv KOMMENTÁRJA, az egyes jogszabályi helyekhez kapcsolódó kollégiumi állásfoglalások, elvi döntések. Építészettörténet 1. RTENE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Kovács Orsolya Az építészettörténeti fogalmak elsajátítása, bővítése. Az őskor, az ókori Mezopotámia és Egyiptom, a görög és a római építészet jellegzetes épülettípusai, építészeti emlékei. Az ókeresztény építészet és Bizánc kulturális hatása. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: zárthelyi dolgozattal és féléves feladat ellenőrzésével. A félévzárás módja, feltétele: a félév a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres zárhelyi dolgozat, a határidőre leadott és sikeres féléves feladat és az órák látogatása. Építészettörténet 2. RTENE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Kovács Orsolya Az építészettörténeti fogalmak elsajátítása, bővítése. A kereszténység elterjedése, egyházi és világi építészet a középkori Európában. A romanika, a gótika, a reneszánsz és a barokk kiemelkedő építészeti emlékei Európában és Magyarországon. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: zárthelyi dolgozattal és féléves feladat ellenőrzésével. A félévzárás módja, feltétele: a félév a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres zárhelyi dolgozat, a határidőre leadott és sikeres féléves feladat és az órák látogatása. Építészettörténet 3. RTENE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Kovács Orsolya Az építészettörténeti alapfogalmak elsajátítása, bővítése. Rokokó enteriőr. Klasszicizmus, a városépítészet a XIX. században. A purista műemlékvédelem. Az ipari forradalom építészete. A historizmus elmélete és építészeti gyakorlata. Szecessziós központok Európában. Az ipari esztétika megszületése. 10

11 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: zárthelyi dolgozattal és féléves feladat ellenőrzésével. A félévzárás módja, feltétele: a félév a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres zárhelyi dolgozat, a határidőre leadott és sikeres féléves feladat és az órák TVSZ szerinti látogatása. Filozófia KMENB /f/2 Tárgyfelelős_dr. Pais Ella Regina Bevezetés a filozófiába. A filozófiai gondolkodás természete és történeti szemlélete. A tradíció. Az ókori keleti filozófia. Az antik bölcselet kezdetei. Ontológiai rendszerek. Az antik felvilágosodás. A klasszikus filozófia Athénben. Platón és Arisztotelész. A hellenizmus filozófiája. A középkor bölcselete. A kereszténység. A patrisztika és a skolasztika. A reneszánsz természet- és társadalomfilozófiája. Bacon. Metafizikai rendszerek. Descartes és Spinoza. Az angol felvilágosodás. Locke, Berkeley, Hume. A francia felvilágosodás. Diderot,Montesquieu, Voltaire, Rousseau. A német klasszikus filozófia. Kant és Hegel. Irracionalizmus. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Új metafizikák. Freud, Jung. Fk.: Az előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel. A tematika szerinti zárthelyik (feleletválasztó tesztek blokkonként) megírása. Az elégséges érdemjegy megszerzésének feltétele minimum 60 százalékos eredmény elérése. A jegy értéke 10 százalékonként nő. Irodalom: A kari belső hálózaton megtalálható elektronikus tananyag Wikipédia címszavak (Google) Építészetelmélet RTENE007 Építészettörténet 3._RTENE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Kovács-Andor Krisztián Az építészetelmélet - mint tudomány jelentősége. Az építészetelmélet története az ókortól napjainkig. Az építészeti tér dimenziói és analízise. Az idő kérdése az építészetben, az építészeti korok változása és azok összefüggéseinek elemzése. Az anyag, a forma és a funkció jelentősége az építészeti tervezés során. Konceptuális építészet kialakulása, és jelentősége napjainkban. Az építész szerepe a társadalomban. A tantárgy célja a hallgatók építészetelméletei szemléletének megalapozása, az építészeti tervezés alapkérdéseire adott válasz személyes megfogalmazását ösztönző elvek ismertetése. A tér, az idő, a forma, az arányok, a koncepcióról szóló elméletek elsajátítása, mely az építészeti tervezés során, a megalapozott önálló vélemény kialakításához szükséges. Fk: Zárthelyi dolgozattal és féléves feladat ellenőrzésével. A félév a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres zárhelyi dolgozat, a határidőre leadott és sikeres féléves feladat és az órák látogatása. Vállalkozói ismeretek KEKNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Kondor Tamás A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a vállalati, gazdasági, üzleti, építésszervezési folyamatokból, a kreatív gondolkodás üzleti megnyilvánulásairól. A menedzsment története. Az építőipari menedzsment szervezete, céljai, feladatai, folyamatai. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, magán vállalkozások). Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a 11

12 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 szervezetekben. Projektek. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Problémamegoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat. Esettanulmányok. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói és speciális jellege. Az emberi erőforrásmenedzsment történeti előzményei. Az emberi erőforrásmenedzsment alapfeladata, eredményei és tevékenységei. Munkakörök kialakítása, elemzése és leírása. Munkaerőtervezés. Az új munkatárs kiválasztása. A motiváció alapjai, a viselkedés befolyásolásának eszközei. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Az emberi erőforrások fejlesztése. Az építési vállalkozás megvalósítási folyamatában résztvevők, feladataik, kapcsolatuk. Esettanulmányok. Fk: Az előadásokon a TVSZ előírásai szerinti részvétel. Tanulmány készítése és féléves feladat. Építészeti alapism. A modul RESNE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Kistelegdi István A tárgy célja a hallgatók magukkal hozott kulturális tudásszomját az építészet területére irányítani, felkelteni az érdeklődésüket az építészet története iránt. Cél egy általános építészeti kultúra megalapozása. Az előadások keretében foglakozunk az építészet alapfogalmaival, a természettel és az épített környezet viszonyával, Vizsgáljuk az épület értékét, hasznát, stílusát, a filozófia hátterét. Választ keresünk arra, hogy napjaink építészete örökkévalóság, vagy átmenetiség az építészetben. Keressük az összefüggést a település és építészet között. Hangsúlyozzuk az építészeti és művészeti ábrázolás, mint kifejező eszköz fontosságát. Fk: Az előadásokon a TVSZ előírásai szerinti részvétel. A féléves előadási anyagból írásbeli vizsga sikeres teljesítése. Urbanisztika I. RURNE /f/2 Tárgyfelelős_dr. Tóth Zoltán A tervezéselméleti alapvetéstől, a terület- és településfejlesztés rendezés formálódó XXI. századi alapelvekig. Az előadások foglalkoznak a fejlesztés és rendezés szereplőivel, a térségi és településtervezés hazai dokumentumaival, a településrendezési tervek vizsgálataival, munkarészeivel, magával a településrendezési tervvel. Továbbá a szabályozási terv és a helyi építésügyi szabályrendelettel, a településfejlesztési és rendezési elhatározásokat segítő úgynevezett sajátos jogintézményekkel, a térségi és településfejlesztéssel, településrendezés nemzetközi gyakorlatával. Az Európai Unióval és annak fejlesztési politikájával, programfinanszírozással, fejlesztési projektekkel is találkoznak a hallgatók. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: az előadások alkalmával jelenléti ív kerül kitöltésre, és 2 zh megírása. A félévzárás módja, feltétele: a két zárthelyi dolgozat tematikában megfogalmazott minimális pontszámának elérése és az előadásokon való részvétel. A félév során kiadott feladat elkészítése megfelelő esztétikai és műszaki minőségben. Szervezés I. KEKNE038 Épületszerkezettan III._RESNE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Szabó Éva A műszaki, gazdasági és irányítási folyamatok tervezésének megismerése (folyamatszervezés, folyamatmenedzsment), mely a hallgatók számára a különböző szervezési dokumentumok kidolgozásán keresztül válik a megvalósítás eszköztárának részeivé. A téma a hazai és nemzetközi 12

13 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés szakirodalomra épül és teljes mértékig figyelembe veszi a hazai tervezési dokumentálási gyakorlatot. Az ipari gyakorlati igények szükségessé teszik a korszerű szervezési ismeretek oktatását. Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma. Fk: A félévi aláírás feltétele az órák látogatása, és a feladat megfelelő színvonalon való elkészítése. 3 évközi felmérő, 1 feladat (gyakorlati) Szervezés II. KEKNE039 Szervezés I._KEKNE /v/2 Tárgyfelelős_dr. Szabó Éva A műszaki, gazdasági és irányítási folyamatok tervezésének megismerése (folyamatszervezés, folyamatmenedzsment), mely a hallgatók számára a különböző szervezési dokumentumok kidolgozásán keresztül válik a megvalósítás eszköztárának részeivé. A téma a hazai és nemzetközi szakirodalomra épül és teljes mértékig figyelembe veszi a hazai tervezési dokumentálási gyakorlatot. Az ipari gyakorlati igények szükségessé teszik a korszerű szervezési ismeretek oktatását. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege, az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése. A hálók továbbfejlesztése, az MPM háló lényege, elemei. A hálók számítógépes feldolgozása. A folyamatos termelésszerezési mód lényege, alkalmazási feltétele a sorrendprogramozás. Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építési műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Fk: A félévi aláírás feltétele az órák látogatása, és a feladat megfelelő színvonalon való elkészítése. 3 évközi felmérő, 2 feladat (gyakorlati) Szakmai törzsanyag tantárgyi rövidprogramjai Anyagtan II. (Építőanyagok) RATNE /v/3 Tárgyfelelős_dr. Orbán József A szakmai tárgyak megalapozása, az építőanyagok tulajdonságainak megismertetése. Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz, cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton tulajdonságai és vizsgálatai. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítés munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés, utókezelés, szilárdítás és védelem. 13

14 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése és jelölése. Az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 betonszabvány szerinti vizsgálatok és követelmények. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korróziója és védelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák. Építőanyagok kémiai-, fizikai- és mechanikai tulajdonságai. Hő- és hangszigetelő anyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazásuk. Vízszigetelő anyagok, bitumenek, vízszigetelő lemezek, utólagos falszárítási eljárások. Építési kerámiák gyártása, vizsgálatuk és tulajdonságaik. Kerámia falazó elemek választéka és alkalmazásuk. Habarcsok fajtái, tulajdonságaik és vizsgálatuk. Különleges habarcsok építőipari alkalmazása. Építési kőanyagok fajtái, tulajdonságai, vizsgálatuk és alkalmazásuk. Építőfák fajtái, a fa szerkezetei, felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Fémek és betonacélok. Acél előállítása, mechanikai tulajdonságai, vizsgálata. Betonacélok fajtái és vizsgálatuk. Építészeti üvegek. Műanyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazása. Fk: A félév szóbeli vizsgával zárul, a vizsgára bocsájtás feltétele a legalább 50%-os eredménnyel megírt ZH. Egy zárthelyi dolgozat megírása. Hő és páratechnika (Ép.fiz. I.) REGNE031 Épületszerkezetek I._RESNE /v/2 Tárgyfelelős_dr. Fülöp László A hőátvitel alapvető formái, hőátbocsátási tényező. Réteghatár hőmérsékletek. Hőhidak. Bordás szerkezetek, eredő hőátbocsátási tényező, talajjal érintkező szerkezetek. Időben nem állandósult folyamatok: hőtároló tömeg, csillapítás, késleltetés, padlók hőelnyelése. Időjárási alapok. A napsugárzás geometriája és energiahozama. Az üvegházhatás, üvegezések egyenértékű hőátbocsátási tényezője. Szerkezetek sugárzási energiamérlege. Épületenergetika: az energiamérleg összetevői, követelmények, fajlagos hőigény, az ener-getikai méretezés és ellenőrzés módja és menete. A hőszigetelés gazdaságossága, energiatudatos építészet, passzív szoláris rendszerek. Páradiffúzió stacioner esetben. Szorpció, a szerkezetek nedvességtartalma, feltöltési idő. Állagvédelmi ellen-őrzés: felületi páralecsapódás, kapilláris kondenzáció, penészképződés. A helyiség nedvességmérlege. Hőérzeti tényezők, mérőszámok. Téli és nyári hőérzeti ellenőrzés. Fk: Gyakorlati témájú zárthelyi dolgozatok (számpéldák) teljesítése. A félév során 2 feladatot kell elkészíteni: benapozás-árnyékolás szerkesztés, valamint energetikai ellenőrzés. Vizsga: szóbeli és/vagy írásbeli. A zárthelyi dolgozatok és otthoni feladatok pótlására, javítására a vizsgaidőszak első hetének végén nyílik lehetőség. Szellőzés-vill. (Ép.fiz. II.) REGNE032 Épületfizika I._REGNE /v/2 Tárgyfelelős_dr. Fülöp László Természetes megvilágítás: alapösszefüggések, transzparens és visszaverő felületek típusai, a természetes megvilágítási tényező. Akusztikai alapfogalmak, hangcsillapítás és hanggátlás, léghangés lépéshang-gátlás, a hangátvitel útvonalai, szerkezetek akusztikai minősítése. Természetes szellőzés. Nyomásviszonyok többszintes cellás és vegyes jellegű épület esetén, nyomásdiagramok, felhajtóerő, kürtőhatás, szélhatás. Fk: : Gyakorlati témájú zárthelyi dolgozatok (számpéldák) teljesítése. A félév során 2 feladatot kell elkészíteni: benapozás-árnyékolás szerkesztés, valamint energetikai ellenőrzés. Vizsga: szóbeli és/vagy írásbeli. A zárthelyi dolgozatok és otthoni feladatok pótlására, javítására a vizsgaidő-szak első hetének végéig nyílik lehetőség. Épületgépészeti ismeretek 14

15 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 RGENE050 Építészeti tervezés II._RTENE018 Épületszerkezettan III._RESNE039 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés 1-1-0/f/3 Tárgyfelelős_dr. Vajda József A hallgató megismeri az épületgépészeti rendszerek alapvető feladatait, működési elvét, kapcsolatát az épülettel és a közművekkel, az elhelyezési szempontokat, követelményeket. A fűtési rendszerek feladatai, tervezési elve, kialakítása, a rendszer elemei, hőtermelők, hőleadók, szabályozó berendezések, szabályozási módok, helyigény, kapcsolata az épülettel, tüzelőberendezések légellátása. A légtechnikai rendszerek feladatai, tervezési elve, kialakítása, a rendszer elemei, ventillátorok, légcsatornák, befúvó és elszívó elemek, szabályozó berendezések, szabályozási módok, helyigény, kapcsolata az épülettel. A klímaberendezések feladatai, tervezési elve, kialakítása, a rendszer elemei, a hűtőgépek fajtái, szabályozó berendezések, szabályozási módok, helyigény, kapcsolata az épülettel. A vízellátó rendszerek feladatai, tervezési elve, kialakítása, a rendszer elemei, hőtermelők, tárolók, csapolók, mérők, szabályozó berendezések, szabályozási módok, helyigény, kapcsolata az épülettel, tüzelőberendezések légellátása. Csatornavezetékek kialakítása, elhelyezése. A gázellátó rendszerek feladatai, tervezési elve, kialakítása, a rendszer elemei, mérők, szabályozó berendezések, szabályozási módok, helyigény, kapcsolata az épülettel, tüzelőberendezések légellátása. Fk: Zárthelyi dolgozat. Minden épületgépészeti rendszerhez kapcsolódó rajzfeladat készítése, a helyigények, a nyomvonalak, a szerkezeti átvezetések tisztázása szempontjából (építész alaprajz 1:20, metszet 1:20 Építészeti rajz I. RTENE /f/3 Tárgyfelelős_ Dr. Bachman Zoltán Felelős oktató_ dr. Németh Pál A kurzus során a hallgatók az épített tér ábrázolásának szabályaival foglakoznak. A programban szerepet kap a külső- és belsőterek látvány utáni ábrázolásának gyakorlata. Összhangban a hallgatók tervezési programjával megismerkednek a látványtervek készítésének sajátosságaival, és azokkal a rajzi metódusokkal, amelyek használatával az épített tér ábrázolása változatossá tehető. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: a szemeszter során az adott témákban óráról órára készülő rajzokkal folyamatosan nyomon követhető és számon kérhető a hallgatók felkészültsége. A félévzárás módja, feltétele: a félév végén az elkészült rajokból (órai munka és otthoni feladatok) összeállított mappát értékeljük. Az órákon való aktív részvétel és a feladatok határidőre történő leadása. Építészeti rajz II. RTENE013 Építészeti rajz I._RTENE /f/3 Tárgyfelelős_ Dr. Bachman Zoltán Felelős oktató_ dr. Németh Pál A kurzus az Építészeti rajz I. kurzus folytatása. Összhangban a hallgatók tervezési programjával foglalkoznak a látványtervek készítésének sajátosságaival, és azokkal a rajzi metódusokkal, amelyek használatával az épített tér ábrázolása változatossá tehető egyre összetettebb feladatokon keresztül. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: a szemeszter során az adott témákban óráról órára készülő rajzokkal folyamatosan nyomon követhető és számon kérhető a hallgatók felkészültsége. A félévzárás módja, feltétele: a félév végén az elkészült rajokból (órai munka és otthoni feladatok) összeállított mappát értékeljük. 15

16 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 Építészeti rajz III. RTENE014 Építészeti rajz II._RTENE /f/3 Tárgyfelelős_ Dr. Bachman Zoltán Felelős oktató_ dr. Németh Pál A kurzus gyakorlati feladatokon keresztül lehetőséget nyújt a szabadkézi rajzolásban való jártasság megszerzésére, elsődleges feladatának tekintve a különböző perspektivikus rendszerek használatának elsajátítását, törvényszerűségeik ismertetését. A kurzus során alap-tevékenységként a modell utáni rajzolás, a rajz alap-technikáinak használata, valamint a különböző rajzi metódusok alkalmazása jelenik meg, a hallgatók vizuá-lis formakultúrájának és eszköztárának fejlesztése érdekében. Kiegészítő tevékenységként olyan feladatokat kapnak a hallgatók, amelyek alkalmasak a térlátás, a kombinációs készségek és a kreativitás fejlesztésére, kibontakoztatására. Fk: gyakorlati órák rendszeres látogatása, a szemeszter során készített munkák megfelelő minőségben való elkészítése és bemutatása, 12 órai rajz, 12 otthoni rajz Építészeti rajz IV. RTENE015 Építészeti rajz III._RTENE /f/3 Tárgyfelelős_ Dr. Bachman Zoltán Felelős oktató_ dr. Németh Pál A kurzus gyakorlati feladatokon keresztül lehetőséget nyújt a szabadkézi rajzolásban való jártasság megszerzésére, elsődleges feladatának tekintve a különböző perspektivikus rendszerek használatának elsajátítását, törvényszerűségeik ismertetését. A kurzus során alaptevékenységként a modell utáni rajzolás, a rajz alap-technikáinak használata, valamint a különböző rajzi metódusok alkalmazása jelenik meg, a hallgatók vizuális formakultúrájának és eszköztárának fejlesztése érdekében. Kiegészítő tevékenységként olyan feladatokat kapnak a hallgatók, amelyek alkalmasak a térlátás, a kombinációs készségek és a kreativitás fejlesztésére, kibontakoztatására. Fk: gyakorlati órák rendszeres látogatása, a szemeszter során készített munkák megfelelő minőségben való elkészítése és bemutatása, 12 órai rajz, 12 otthoni rajz Építészeti alapism. B modul RTENE /f/3 Tárgyfelelős_dr. Rohoska Csaba A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek az építészeti tér és építészeti forma fogalmával. Gyakorlati feladatokon keresztül hoznak létre építészeti teret és építészeti formát. A feladatok és a tantárgy célja egyszerű kísérleti eszközökkel megismertetni a hallgatókat a tervezés az építészeti tér és formaalkotás folyamatával. Az építészeti tér és az azt magába foglaló forma szabad kezelésével. A modellezési feladatok folyamán megismerkedhetnek a tervezés alapkérdéseivel, mint a tér léptéke, a térgeometriája, vagy a nyitott illetve zárt tér fogalmával. A hallgatóknak képesnek kell lenniük létrehozni építészeti tereket és formákat a feladatokban meghatározott keretek között. A feladatokhoz segítségül a félév során előadások hangoznak el, melyek kortárs építészeti példákon keresztül mutatják be az épített tér és a forma kapcsolatát. Fk: Az előadásokon való részvétel szabályait a TVSZ és a tantárgyi tematika rögzíti. A szemeszter során az adott témákban két feladatot készítenek a hallgatók, mely feladatokat óráról órára készülő rajzokon és maketteken konzultálják. Így folyamatosan nyomon követhető a feladatok (és a hallgatók) fejlődése. A félév végén az elkészült rajokból (órai munka és otthoni feladatok) összeállított skicc füzetet valamint maketteket értékeljük. Az órákon való aktív részvétel és a feladatok határidőre történő 16

17 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés leadása a félévzárás feltétele. A feladatokkal kapcsolatos minőségi és tartalmi elvárásokat, valamint a leadási határidőket a részletes tantárgyi tematika tartalmazza. Építészeti alapism. C modul RESNE /f/3 Tárgyfelelős_dr. Perényi László A tárgy keretében a hallgatók megismerik a különböző tervfajták szerepét, és információ tartalmát. Bemutatjuk nekik a tervkészítés különböző eszközeit, és a tervi ábrázolás szabályait. Az épületszerkezeti fogalmak jelentéstartalmát egy szerkezeti enciklopédia segítségével tanítjuk meg a hallgatóknak. A félév során megismertetjük hallgatókkal az épületszerkezeti tervlapok felépítését és tartalmi követelményeit ( alapozás, falak, födémek, fedélszék, tetőfedés, tetőszigetelés, talajban lévő szigetelés, nyílászárók, padlók, álmennyezetek). Fk: A félévközi ellenőrzésformája egyetlen zárthelyit, melyből legalább 50%-os eredményt kell elérni. A szemeszter féléves jeggyel zárul, mely a zárthelyire, illetve a táblai gyakorlatok letisztázott elemeire adott jegyek alapján kerül kiszámításra.. Az aláírás megszerzésének feltétele az összes feladat legalább elégséges szintű teljesítése és határidőre történő beadása., valamint a zárthelyi megírása legalább 50 %-os eredménnyel. Építészeti tervezés I. RTENE017 Ép. alapism. B mod._rtene009 Ép. alapism. C mod._rtene /f/5 Tárgyfelelős_dr. Rohoska Csaba Felelős oktató: dr. Medvegy Gabriella A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a lakókörnyezet kialakításával kapcsolatos általános kérdésekkel. A tervezési feladat mindig egy központi témára épülő (hely, anyag, forma stb.) kis léptékű lakóépület tervezése. A félév során egy tervezési feladatot oldanak meg két lépcsőben. Az első szakaszban a helyszínt értelmezik és analizálják a kiadott programnak megfelelően, és az épület telepítésére és a környezeti kihívásokra, formaalkotásra, alapvető funkciókapcsolatokra adnak építészeti választ, vázlattervi szinten. A feladat második szakaszában a hallgatók megismerkednek a tervezést befolyásoló egyéb tényezőkkel, annak módozataival, hogyan kell ezeket a befolyásoló tényezőket figyelembe venni az épület formálásakor a lakótér kialakításakor. A félév során 2 kiadott tanulmány készül. Fk: A gyakorlati foglalkozásokon való igazolt jelenlét a tematikában rögzített aktuális munkarész bemutatásával történik! A tervfázis - leadásokon való részvétel jogát a szakmai felelős a tematikában rögzített alaki és formai követelmények be nem tartására, illetve a gyakorlati foglalkozásokon való elégtelen részvételre hivatkozva megtagadhatja. A szemeszter során az előadás, és a gyakorlaton elhangzottakból 2 db zh. keretében számolnak be a hallgatók. Kiadott témák alapján 2 db tanulmányt is készítenek, illetve vázlattervet kell elfogadtatniuk. A félévzárás feltétele: A gyakorlati foglalkozásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel, mely a félév végén a feladattal együtt leadandó hiteles aláírólappal igazolandó. A félév végén a kész tervet be kell nyújtani építészeti - műszaki rajz és építészeti modell segítségével. Az órákon való aktív részvétel és a feladatok határidőre történő leadása, ill. a vázlatterv, a tanulmányok, és a zh.-k esetében is min. megfelelt minősítés elérése. Építészeti tervezés II. RTENE018 Építészeti tervezés I._RTENE017 Épületszerkezettan 1. _ RESNE037 Ábrázoló geometria 2. _ KTENE /f/5 Tárgyfelelős_dr. Rohoska Csaba Felelős oktató: dr. Rétfalvi Donát 17

18 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a lakókörnyezet kialakításával, a lakóépületek tervezésével kapcsolatos általános kérdésekkel. A tantárgy megismerteti a hallgatókat a lakótér kialakításának követelményeivel, a beépítési módokkal és a különböző beépítési módokhoz alkalmazott lakóépület fajtákkal és az ezekre vonatkozó követelményekkel. A félév során több feladatot oldanak meg a hallgatók, jellemző lakóépület típusokkal (családi házak különböző típusai, csoportházak, többlakásos lakóépületek) foglalkoznak. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: A szemeszter során az előadás, és a gyakorlaton elhangzottakból zh. keretében számolnak be a hallgatók. A témában tanulmányt is készítenek, melynek építészeti, grafikai tartalma és előadásmódja segíti őket a féléves terv elkészítésében. A félévzárás módja, feltétele: A félév végén a kész tervet prezentálni kell grafikai, műszaki rajz és építészeti modell segítségével. A féléves eredményt a zh-k és az elkészített tanulmányok minősége is befolyásolja. Az órákon való aktív részvétel és a feladatok határidőre történő leadása. Az elméleti ismeretekből félévzáró vizsga. Építészeti tervezés III. RTENE019 Építészeti tervezés II._RTENE018 Épületszerkezettan II._RESNE /f/5 Tárgyfelelős_dr. Kondor Tamás Felelős oktató: dr. Rétfalvi Donát Zártsorú beépítésű, többlakásos lakóépületek tervezési metódusainak megismerése gyakorlati műhelymunkán keresztül. A városszöveti településképek értelmezése (analízises megközelítés), és a városi foghíjtelkek építészeti kihívásaira való válaszkeresés előre meghatározott helyszínekre kiírt feladatokon keresztül. A lakástervezés alapvető ismeretanyagának rögzítése, gyakorlati felhasználás által. Problémaérzékelés és döntés képesség kifejlesztése a tervezési folyamatban. Az építészeti kifejezés és az önálló alkotókészség fejlesztése. A kialakult tartalom megfelelő alaprajzi elrendezése. Az épület külső megjelenítése, tömegformálási gyakorlások. Modellkészítés. Ábrázolás technikai eszközök, módszerek ismertetése. A félév során a hallgatók a zártsorú beépítésű (városi foghíjak), többlakásos lakóépületek épülettervezési problémáival foglalkoznak. Lakóépületet terveznek és prezentálnak. Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel jelenléti ívekkel. Féléves feladatok készítése, zárthelyi dolgozat, félévvégi vizsga. A féléves feladat tartalmi követelményei: A dokumentációhoz 1:100 léptékű rajzok, telepítést bemutató helyszínrajz, perspektivikus látványok, és modell tartozik. Az egyes munkarészek elmaradása a feladat sikertelenségét hozza maga után, tehát nem kerül értékelésre, a feladat nem tekinthető befejezettnek. A félévzárás módja, feltétele: Előadásokon és gyakorlatokon való kellő számú részvétel, jelenléti ívekkel igazolva. Féléves feladatok eredményes és időben történő elkészítése. Zárthelyi dolgozat-ok eredményes megírása. Eredményes félévvégi vizsga. Építészeti tervezés IV. RTENE020 Építészeti tervezés III._RTENE019 Épületszerkezettan III._RESNE /f/5 Tárgyfelelős_dr. Kondor Tamás Egyes középülettípusok tartalmi programjának megismerése. A középülettervezés alapvető ismeretanyagának rögzítése gyakorlati felhasználás által, műhelymunkán keresztül. Telepítési analízis, településszerkezetbe való beillesztés általános szabályainak elsajátítása. Problémaérzékelés és döntés képesség kifejlesztése a tervezési folyamatban. Az építészeti kifejezés és az önálló alkotókészség fejlesztése. Az épület külső megjelenítése (eltérések a lakóépület tervezéstől, különbségek megismerése, hangsúlyozása). Tömegformálási gyakorlatok. Modellkészítés. Ábrázolástechnikai eszközök, módszerek ismertetése. A hallgatók kisléptékű középületet terveznek és prezentálnak. 18

19 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Fk: A szemeszter alatti ellenőrzési módja: Előadásokon és gyakorlatokon való kellő számú részvétel jelenléti ívekkel igazolva. Féléves feladatok és tanulmány eredményes és időben történő elkészítése. Zárthelyi dolgozat-ok eredményes megírása. Eredményes félévvégi prezentáció. A félévzárás módja, feltétele: Előadásokon és gyakorlatokon való kellő számú részvétel jelenléti ívekkel igazolva. Féléves feladatok (tanulmány, tervlapok, modellek) eredményes és időben történő elkészítése, valamint a félév során kétszeri alkalommal történő eredményes prezentáció. Zárthelyi dolgozat-ok eredményes megírása. Építészeti tervezés V. RTENE021 Építészeti tervezés IV._RTENE020 Épületszerkezettan IV._RESNE /f/6 Tárgyfelelős_dr. Kondor Tamás Középület tervezése városias ill. falusias környezetben. Alaprajzi és tömegformálási ismeretek gyakorlása. Telepítési analízis, településszerkezetbe való beillesztés általános szabályainak elsajátítása. Komplex tervezési ismeretek megszerzése. A tanultak összefogott alkalmazása, átlátása (szintézisre törekvés). A tantárgy keretén belül tartott tervezési műhelygyakorlatokon, ötletterv szinten konkrét programmal megadott tervezési feladat megoldása. A tanultak összefogott alkalmazása, átlátása (szintézisre törekvés). Igényes prezentáció, modell készítés technikai fejlesztése. Az előző félévekben oktatott tervezési ismeretanyag birtoklása, úgy a lakóház (családi ház-többlakásos lakóépület) és a kisléptékű középület tervezéselméletével kapcsolatban, mint a térszervezés, telepítés tájolás és városszövetbe illesztés terén. Az előző félévekben oktatott épületszerkezettani, ábrázoló geometriai ismeretanyag birtoklása. Kellő fokú építészettörténeti és képzőművészeti előképzettség. A félév során a tantárgy céljaként megfogalmazott oktatási eredmények elérése konkrét épülettervezési példán keresztül, konzultációs gyakorlati órák és előadások segítségével. A hallgatók közepes léptékű középületet terveznek és prezentálnak. Fk: Előadásokon és gyakorlatokon való kellő számú részvétel jelenléti ívekkel igazolva. Féléves feladatok eredményes és időben történő elkészítése. Zárthelyi dolgozat-ok eredményes megírása. Eredményes félévvégi vizsga. Geodézia I. RKGNE /v/4 Tárgyfelelős_dr. Aradi László A műszaki létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a természetes és művi környezetünk felmérésére és kitűzésére irányuló geo-déziai műveletek megismertetése. A föld alakja. A földi helymeghatározás elve. Vetületi rendszerek. Geodéziai műszer elemek. A magasság mérés módsze-rei, műszerei és azok alkalmazása. A vízszintes mérés módszerei és műszerei, valamint alkalmazásuk. Alap és részletpont meghatározási módszerek. Sokszögelés, ortogonális részletmérés, tachimetria. Geodéziai alap-számítások. Fotogrammetriai alapműveletek. Fk: 1 ZH, 3 osztályozott gyakorlat, 2 rajzfeladat Geodézia mérőgyakorlat TKGNB /f/1 Tárgyfelelős_dr. Aradi László Építéstechnológia I. RTENE /v/2 19

20 Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 Tárgyfelelős_dr. Kondor Tamás Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudomány területek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Föld-munkák készítése, munkatér határolások. Alapozások készítése. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek. Minőség-ellenőrzés feladatai, RTU felépítése, a minőségbiztosításban betöltött szerepe. Dúcolási munkák. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek felépítése. Födémszerkezetek építése előre gyártott elemekből. Fk: Bontási terv feladat készítése, MET készítése, két zárthelyi dolgozat megírása 20

Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak

Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 A szak megnevezése: építész 1. Megszerzendő kreditek száma: 300 kredit

Részletesebben

Építészmérnöki alapképzési szak

Építészmérnöki alapképzési szak Építészmérnöki alapképzési szak Építészmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 A szak megnevezése: építészmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Építészmérnöki alapképzési szak

Építészmérnöki alapképzési szak A szak megnevezése: építészmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve:

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS I. Tárgykód: PMKEKNE038 Heti óraszám 1 : 1 ea / 2 gyak Kreditpont: 3 Szak(ok)/ típus 2 : környezetmérnök bsc Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 :

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Építőmérnöki alapképzési szak

Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

Építőművész alapképzési szak

Építőművész alapképzési szak Építőművész alapképzési szak Építőművész alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 A szak megnevezése: építőművészet Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:. Tárgykód: PMRESNE039P- Heti óraszám1[1]: 3/4/O Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus2[2]: Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés féléve5[5]: Nyelve: Előzetes

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:. Tárgykód: PMRESLE039B, PMESLB033 Heti óraszám1[1]: 3/4/O Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus2[2]: Építészmérnök Bsc szak, Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:. Tárgykód: PMRESNE039D Heti óraszám1[1]: 3/2/O Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus2[2]: Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés féléve5[5]: Nyelve: Előzetes követelmény(ek):

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Mintaterv Természettudományos alapismeretek Anyagtan. Mechanika. (statika) Matematika a/ Informatika. Ábrázoló geometria. Mechanika. (szil.tan) Fizika Matematika

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:. Tárgykód: PMRESNE037D Heti óraszám1[1]: (3/2/0) Kreditpont: (BA 5) Szak(ok)/ típus2[2]: Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés féléve5[5]: Nyelve: Előzetes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:. Tárgykód: Heti óraszám1[1]: 3/2/O Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus2[2]: Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés féléve5[5]: Nyelve: Előzetes követelmény(ek):

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezetek I. Tárgykód:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezetek I. Tárgykód: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezetek I Tárgykód: PMESNB131Ep, PMTESNB037C, Heti óraszám1[1]: Kreditpont: 1/2/O 3pont Szak(ok)/ típus2[2]: Építőmérnök BSC szak, Tagozat3[3]:

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Építész szak kiegészítő nappali tagozat

Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész szak kiegészítő nappali tagozat Az oklevélben szereplő

Részletesebben

2015-16 őszi szemeszter Építészeti tervezés 2.

2015-16 őszi szemeszter Építészeti tervezés 2. Építészmérnök BSC, Építőművész BA, Osztatlan építész MSC Kód: PM-RTENE018 Szemeszter: 3 Kreditszám: 5 Órák száma (ea/gy/lab): 1/0/3 Számonkérés módja: félévközi jegy Előfeltételek: (BSC:Építészeti tervezés

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: MECHANIKA II. (Szilárdságtan) Tárgykód: PMKSTNE143 Heti óraszám 1 : 2 ea, 4/2 gy, 0 lab Kreditpont: 7 / 5 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc., Gépészmérnök

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Az alapképzési szak megnevezése: építészmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Az alapképzési szak megnevezése: építészmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő Építészmérnöki szak Építészmérnöki szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Az alapképzési szak megnevezése: építészmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Építész szak osztatlan MsC

Építész szak osztatlan MsC Építész szak osztatlan MsC Építész szak osztatlan MsC PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles építész A képzési

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Anyagmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: anyagmérnöki (Materials Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés TEEL1K0MPZC BsC III. évfolyam Pénzügy és számvitel szak Számviteli szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés 2016/2017 I. félév A tantárgy oktatásának célja A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve: Előzetes

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok tárolására

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben