SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában fogadta el. Jelen módosítást a Takarékszövetkezet Igazgatósága január 29. napján a TÜN/8/I/ sz. határozatával fogadta el. A szabályzat hatálybalépésének ideje: február 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 3 II. HITELNYÚJTÁS FELTÉTELEI, FOLYAMATA 4 II.1. HITEL-, KÖLCSÖNKÉRELEM 4 II.2. HITEL ENGEDÉLYEZÉSE 5 II.3. SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5 II.4. TÁJÉKOZTATÁSI, ELLENŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG 6 II.5. A HITEL FOLYÓSÍTÁSA 6 II.6. A HITEL TÖRLESZTÉSE 6 II.7. A KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE 7 III. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK 7 III.1. A BIZTOSÍTÉK (HITELFEDEZET) NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 7 III.2. BIZTOSÍTÉKOK, FEDEZETEK BIZTOSÍTÁSA 8 III.3. BIZTOSÍTÉKOK, FEDEZETEK TÍPUSAI 8 III.4. BIZTOSÍTÉKOK, FEDEZETEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 100 IV. A HITELEK KAMATA, DÍJA, EGYÉB KÖLTSÉGE 100 IV.1. A KAMATSZÁMÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI 120 IV.2. EGYÉB DÍJ, JUTALÉK, KÖLTSÉG 111 IV.3. SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 122 IV.3.1. Késedelmi kamat 12 IV.3.2. Behajtási költségek 12 IV.4. KAMAT, DÍJ, EGYÉB KÖLTSÉG KÖZZÉTÉTELE 122 IV.5. A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT KONDÍCIÓK 12 IV.5.1. Vállalkozói hitelek kamata és módosítása 13 IV.5.2. Lakossági hitelek kondíciói 13 IV Hitelkamat, kamatfelár és módosítása 13 IV Díjak, jutalékok, költségek és módosításuk 14 IV Teljes hiteldíj mutató (rövidítve THM) 14 V. LAKOSSÁGI HITELEZÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 17 V.1. LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK TÍPUSAI 17 VI. VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 18 VI.1. VÁLLALKOZÓI HITELTERMÉKEK TÍPUSAI 18 VII. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER 19 VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK oldal

3 A (továbbiakban: Takarékszövetkezet) részére az ÁPTF a 883./1997./F sz. határozatában dec.11-én engedélyezte a hitel-, és pénzkölcsön nyújtási tevékenység végzését. A Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 3. (1) bekezdés b.) pont szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtás, pénzügyi szolgáltatás devizában, valutában tevékenység végzésére jogosult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-I-724/2006. számú határozata alapján. A Takarékszövetkezet október 15. napján aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, melynek aláírásával vállalta, hogy a lakosság részére végzett hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazza a Kódex rendelkezéseit. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Kódex rendelkezéseinek a Takarékszövetkezet kötelező érvénnyel alávetette magát. A Takarékszövetkezet, jelen szabályzatban alább részletezett finanszírozási tevékenységét, az alább jelölt jogszabályok előírásainak betartásával, azokban biztosított keretek között, végzi: - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.), - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25) Kormányrendelet, - a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény, - a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, - a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), - a bírósági végrehajtásról szóló többször módosított évi LIII. törvény, - a évi LXXVIII. törvénnyel módosított fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, - a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII törvény, - a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet. A jelen üzletszabályzat az ügyfélfogadásra nyitva álló hálózati egységek hivatalos helyiségeiben megtekinthető, igény esetén, azt a Takarékszövetkezet az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésére bocsátja, valamint az üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet a honlapján (www.szigetvaritakarek.hu) közzéteszi. I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A hitelezési üzletszabályzat a Takarékszövetkezet és az ügyfél között a hitelezési hitel- és pénzkölcsön nyújtási -, garanciavállalási -, kezességi és egyéb bankári kötelezettség vállalási -, tőkebefektetési - adósságra kibocsátott, ill. hitelviszonyt megtestesítő -, értékpapír vásárlási jogügyletek, valamint a faktoring ügyletek (továbbiakban együtt: hitelügylet) általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól, az egyes szerződésekben, a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek. A felek közti jogviszony tartalmát elsősorban a felek által kötött szerződés határozza meg. Az üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú szerződéses kikötése hiányában, a Takarékszövetkezet és az ügyfél közötti február 1. napját követően létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. A felek közti jogviszonyra - amennyiben a köztük megkötött szerződés eltérően nem rendelkezik - úgy a jelen üzletszabályzatban és mellékleteiben foglalt általános szerződési feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az üzletszabályzat és az ügyféllel megkötött szerződés, illetőleg mellékletei egymásnak ellentmondó szabályokat tartalmaznak, az ügyféllel megkötött szerződésben foglalt szabályok az irányadóak. Amennyiben egyes kérdésekről sem az ügyféllel megkötött szerződés, sem a jelen üzletszabályzat és annak mellékletei nem rendelkeznek, azokra a Hpt., a pénzforgalomra vonatkozó törvény, továbbá a Ptk., valamint a felek közötti jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Hpt. alapján hitel-, és pénzkölcsön nyújtása: a) hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére, b) kölcsönnyújtás: 3. oldal

4 ba) a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, bb) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről, és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosításul szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet, bc) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység, bd) zálogkölcsön nyújtása be) csoportfinanszírozás, c) mindazon pénzügyi szolgáltatási tevékenység, ami a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, és a behajtással kapcsolatos intézkedés. 2. A Takarékszövetkezet hitel-, és pénzkölcsönt (továbbiakban: hitel) forintban és devizában nyújthat. A Takarékszövetkezet - hálózati egységeiben közzétett - saját devizaárfolyamot is alkalmaz. Amennyiben lakossági fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (azaz: deviza alapú) lakáscélú hitel-, vagy kölcsönszerződést köt, akkor a) a hitel folyósításakor a hitel, b) a havonta esedékessé váló törlesztő részlet, valamint c) a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása, konvertálása, a Takarékszövetkezet saját deviza-középárfolyamán történik. A Takarékszövetkezet, a fentiek szerint elvégzett átváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. A forintban meghatározott összeg kiszámítására, tárgynapi aktuális deviza középárfolyamon kerül sor.. 3. A Takarékszövetkezet hiteligénylőit vállalkozói, vagy fogyasztói (lakossági) ügyfélként szolgálja ki, önálló konstrukciókat kínálva e két ügyfélkör számára. Vállalkozó ügyfél: az üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó, őstermelő; továbbá az önkormányzat és társulásai, szövetkezet, valamint egyéb szervezetként: alapítvány, társasház, lakásszövetkezet, egyesület, polgárjogi társaság, non-profit szervezetek, stb. Fogyasztó a Hpt. szerint, illetve lakossági ügyfél: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Fogyasztó a Ptk. szerint, illetve lakossági ügyfél: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. II. HITELNYÚJTÁS FELTÉTELEI, FOLYAMATA II.1. Hitel-, kölcsönkérelem 1. A Takarékszövetkezet hitelt csak kérelemre, - egyedi bírálat alapján - a jelen szabályzatban rögzített általános, illetve az egyedi konstrukciók sajátosságaira tekintettel meghatározott terméktájékoztatókban ügyfelek számára is közzétett -, további előfeltételek fennállása esetén nyújthat. 2. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a hitelkérelem befogadását megelőzően a Takarékszövetkezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú felvilágosítást nyújt az ügyfélnek annak érdekében, hogy az ügyfél felmérhesse, hogy az igénybe venni tervezett hiteltermék megfelel-e az igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének. Annak érdekében, hogy az ügyfél megalapozott döntést hozhasson, a Takarékszövetkezet a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat tartalmazó termékösszehasonlító táblákat bocsát az ügyfél rendelkezésére. A fogyasztónak minősülő ügyfél a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó ügyféltájékoztató elnevezésű formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét, és azt, hogy a jogszabályban előírt tájékoztatást megkapta. 3. A Takarékszövetkezet hitel-, kölcsönkérelmet, vagy egyéb kockázatvállalási igényt (továbbiakban: hitelkérelem) csak írásban fogad el. A Takarékszövetkezet az ügyfelet a jogszabályi követelményeknek megfelelően részletesen tájékoztatja az igénybe vehető konstrukciókról, továbbá a hitelkérelem kiadásakor a hiteligény és hitelképesség elbírálásához szükséges feltételekről, benyújtandó dokumentumokról, utóbbiak 4. oldal

5 alaki és tartalmi követelményeiről. A hitelt, az e célra rendelt nyomtatványon lehet igényelni, melyhez mellékelni kell az igénybevételre vonatkozó jogosultság elbírálásához szükséges okiratokat, dokumentumokat. A hitelkérelemben az ügyfélnek ismertetni kell a vagyoni helyzetére, likviditására, hitelképességére, gazdasági- és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan körülményt, amelyek ismeretére a hitel összegének és a konkrét szerződési feltételeknek, valamint a hitel megtérülés kockázatának a megállapításához a Takarékszövetkezetnek szüksége van. Amennyiben a fogyasztó hitelkérelméhez kapcsolódóan biztosítékként fogyasztói kezességi- vagy fogyasztói zálogszerződés megkötése válik szükségessé, a Takarékszövetkezet a biztosítéki szerződések megkötését megelőzően a jogszabályban előírt tartalmú tájékoztatást nyújtja a fogyasztói kezes, illetve fogyasztói zálogkötelezett részére. Az ügyfél, aki a hiteligény elbírálásához szükséges tényt, vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok, rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik. II.2. Hitel engedélyezése 4. A Takarékszövetkezetben működő, adott ügyletben kompetenciával rendelkező döntési fórum, az ügyfél hitelképesség vizsgálatának eredményétől, és a hitelkérelemben közölt adatok, körülmények mérlegelésétől függően teljesítheti, vagy elutasíthatja az ügyfél hitelkérelmében megjelölt igényét, döntését azonban ez utóbbi esetben sem köteles indokolni. A Takarékszövetkezet hitelt csak pozitív döntés alapján nyújt. 5. Amennyiben a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) igénybevétele során kapott adatszolgáltatásra tekintettel nem kíván az ügyféllel szerződést kötni, az adatszolgáltatás eredményéről díjmentesen köteles tájékoztatni az ügyfelet. 6. A Takarékszövetkezet a benyújtott és befogadható vizsgálatra, bírálatra alkalmas hitelkérelmet a lehető legrövidebb időn belül elbírálja; pozitív döntés esetén az ügyféllel szerződést köt. 7. Ha a Takarékszövetkezet a fogyasztónak minősülő ügyféllel szerződést kíván kötni, - az ügyfél kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen az ügyfél rendelkezésére bocsátja. Jelzáloghitelek esetén a Takarékszövetkezet az ügyfél kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően az ügyfél rendelkezésére bocsátja a hitelszerződés tervezetét. II.3. Szerződés, szerződéskötés általános szabályai 8. A hitelszerződés megkötésére és tartós hitelviszony létesítésére akkor kerül sor, ha az ügyfél hitel- és jogképessége a Takarékszövetkezet jogszabályi rendelkezéseken alapuló hitelezési követelményeinek mindenben megfelel. 9. A hitelt igénybevevő és a Takarékszövetkezet közötti hiteljogviszony írásbeli magán-, vagy közokirati formában rögzített - szerződés alapján jön létre, és annak későbbi, esetleges módosítása is csak a szerződéssel azonos módon és formában érvényes. A Takarékszövetkezet a hitel összegétől és biztosítékainak típusától függően írja elő a hitelszerződés közokiratba foglalását, vagy annak közjegyző előtt tett egyoldalú, tartozás elismerő nyilatkozatban történő megerősítését. Ezen eljárások költsége (beleértve a későbbi esetleges módosítások költségét is) az ügyfelet terheli. 10. A hitel- és kölcsönszerződésben előforduló fogalmak a jelen üzletszabályzat mellékletét képező Fogalomtár, valamint az Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumokban kerülnek meghatározásra. 11. A hitelszerződésnek tartalmazni kell a hatályos jogszabályok által előírt kötelező elemeket, így különösen: a szerződő felek nevét és levelezési címét, a hitel típusát, célját, összegét, devizanemét, futamidejét, igénybevételének módját és feltételeit, az alkalmazott árfolyamot, az ügyfél által fizetendő kamatokat és egyéb ellenszolgáltatásokat (díjakat, jutalékokat, egyéb költségeket), valamint módosításuk feltételeit, (fogyasztónak nyújtott hitel esetén) a teljes hiteldíj mutatót, a törlesztés módját, gyakoriságát, a törlesztő részletek összegét, számát, az előtörlesztésre vonatkozó jogosultságot, a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a fizetés elmulasztásának következményeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettséget és érvényesítésük módját, következményeit, a hitelszerződés felmondására vonatkozó jogot, illetve minden a felek által kölcsönösen elfogadott, a szerződés teljesítése szempontjából lényegesnek minősülő körülményt. 12. A Takarékszövetkezet lakossági (fogyasztó) ügyféllel kötendő devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén feltárja és tájékoztatja az ügyfelet az ügylettel kapcsolatos és őt érintő szerződéses kockázatokról, melyek tudomásul vételét az ügyfél aláírásával igazolja (kockázatfeltáró nyilatkozat). Devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén a kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazza az árfolyamkockázat ismertetését, és ennek hatását a törlesztő részletre. 13. Fogyasztónak nyújtott hitel esetén, ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének növelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a Takarékszövetkezet köteles az ügyfél hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni. 5. oldal

6 14. A hitelszerződés azon a napon szűnik meg, amikor az ügyfél minden, a hitel- illetve kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének eleget tett, illetve minden a szerződésből származó - takarékszövetkezeti követelés kielégítést nyert. 15. Ha a szerződésben foglalt kikötés nem zárja ki, az ügyfél a megkötött hitelszerződést bármely időpontban, akár azonnali hatállyal is - a hitel teljes tőkeösszegének és a kiegyenlítés időpontjáig a Takarékszövetkezetet megillető kamatok, kezelési költség és egyéb díjak és költségek visszafizetése mellett -, felmondhatja, illetőleg a részére biztosított hitelkeretről, vagy annak egy részéről lemondhat. Ha az ügyfél él ezzel a jogával a Takarékszövetkezet köteles a szerződésben meghatározott hitelkamatot időarányosan csökkenteni. Az ügyfelet, az általa igényelt garancia egyoldalú felmondása is megilleti, amennyiben, a kiadott, eredeti garancia nyilatkozatot a Takarékszövetkezet részére visszaszolgáltatja. 16. A Takarékszövetkezet részéről történt felmondás esetén, a felmondás kézhezvételét követően az ügyfél, a hitel még fel nem vett összegét, vagy a hitelkeret még ki nem használt részét, már nem veheti igénybe. 17. A Takarékszövetkezet a hitelszerződést, és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést a Ptk. 6:387..-ban, illetve az egyedi szerződésekben kikötött esetekben azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni. Az azonnali hatályú, rendkívüli felmondás lehetséges okai az ügyféllel kötött egyedi szerződésben kerülnek részletesen rögzítésre. 18. A hitelszerződésnek a Takarékszövet által súlyos szerződésszegésre tekintettel történő azonnali hatályú felmondása esetén az ügyfél köteles a Takarékszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását, a fizetési felszólításban megadott határidőn belül lejárt követelésként, egy összegben megfizetni. A fizetési kötelezettség előírt határidőben történt elmulasztása esetén, a Takarékszövetkezet felhívására az ügyfél köteles a teljesítéshez szükséges fedezetet haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. II.4. Tájékoztatási, ellenőrzési kötelezettség 19. A Takarékszövetkezet és ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényekről és eseményekről, kötelesek a szerződéssel összefüggő kérdésekre időben válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, vagy mulasztásokra haladéktalanul felhívni. 20. Az ügyfél, a hitel teljes futamideje alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni a Takarékszövetkezetet a biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, illetve bekövetkező változásról. A Takarékszövetkezet bármikor jogosult ellenőrizni akár a helyszínen is a biztosítékok meglétét, és azt, hogy az ügyfél a biztosítékok tekintetében fennálló kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az ügyfél köteles a Takarékszövetkezettel mindenben együttműködni, az ellenőrzéshez minden szükséges tájékoztatást megadni és az okmányokba betekintést engedni. 21. Amennyiben a hitel biztosítékául szolgáló fedezet nem az adós vagyonához tartozik, úgy a fedezetet felajánló harmadik személy (biztosíték nyújtója), az adóshoz hasonlóan köteles biztosítani a vagyontárgy fentiek szerinti ellenőrzését. 22. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot az engedélyezett hitel rendeltetésszerű - a szerződésben meghatározott célú - felhasználásának ellenőrzésére, valamint arra, hogy az adós fizetőképességéről más hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról a hitelezési időtartam alatt megfelelő tájékoztatást kérjen, és az adós fizetőképességét, vagyoni helyzetét, a hitel igényléséhez szükséges saját erő meglétét, üzleti eredményét, illetve a fedezetek létét és állagát ellenőrizze. II.5. A hitel folyósítása 23. A hitel folyósításának feltétele a felajánlott és a Takarékszövetkezet által igényelt fedezetek biztosítása, ennek igazolásaként előírt hiteles dokumentumok rendelkezésre bocsátása, valamint érvényes hitel-, és biztosítéki szerződések megkötése, és az abban meghatározott folyósítási feltételek teljesítése. 24. A hitel fedezeteként szolgáló biztosítékokról ld. részletesen a III. pontban foglaltakat. 25. Az engedélyezett hitel összegét a Takarékszövetkezet az ügyfél által meghatározott és a hitelszerződésben rögzített pénzforgalmi, illetve fizetési számlára jogosult teljesíteni. 26. Folyósítás ütemezése: a) egy összegben, vagy b) az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott időben és feltételekkel, több részletben történhet. II.6. A hitel törlesztése 27. Az ügyfélnek a felvett hitelt az egyedi kölcsön-/hitelszerződésben foglalt feltételek, és ütemezés szerint kell visszafizetnie. A törlesztés a szerződésben meghatározott időponttól, az abban megadott rendszerességgel, és rögzített időpontban esedékes. 6. oldal

7 28. A törlesztés ütemezése jellemzően konstrukciófüggő, havi, negyedéves, speciális konstrukciókban féléves, éves rendszerességgel történhet. 29. Az ügyfél a hitel, és járulékainak megfizetését a bankszámlája terhére a Takarékszövetkezetnek adott fizetési megbízással köteles rendezni. A fizetési megbízást olyan időben kell az ügyfélnek megadnia, hogy az esedékesség időpontjáig a szükséges összeg a Takarékszövetkezetnél vezetett számláján rendelkezésre álljon. Teljesítés hiányában a Takarékszövetkezet jogosult - az ügyfél felhatalmazó rendelkezése alapján - a kötelezett bármely banknál vezetett bármely fizetési számláját az esedékes kötelezettség, tartozás összegével megterhelni. 30. A Takarékszövetkezet az ügyfél által a hitelszámlára teljesített befizetéseket a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az alábbi sorrendben számolja el: elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált díjakra és költségekre, azután a törlesztés napjáig esedékessé vált késedelmi kamatra, majd ügyleti kamattartozásra, és végül a tőketartozásra. 31. Amennyiben az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben több jogcímen áll fenn tartozása, illetve ugyanazon jogcímen több tartozása áll fenn, és az ügyfél által teljesített pénzösszeg nem elegendő valamennyi fennálló esedékes tartozás megfizetéséhez, a Takarékszövetkezet választása szerint, - a 27. pontban foglaltak betartásával - szabadon fordíthatja a befolyt összeget az ügyfél bármely tartozásának törlesztésére, illetve résztörlesztésére. 32. A hitelszámlára történt jóváírásról és terhelésről a Takarékszövetkezet minden üzleti év végén elszámolást küld az ügyfélnek (adósnak), a szerződés lejártakor pedig a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatás megküldésével értesíti a hitelszerződés megszűnéséről. II.7. A követelés érvényesítése 33. A Takarékszövetkezet az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett egyedi szerződésekben részletezett követelését, annak kamatát, egyéb járulékait, valamint a követelés érvényesítésével esetleg felmerülő költségeket az ügyféllel (adóssal) illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy eltérő jogszabályi felhatalmazás hiányában - bírósági úton érvényesítheti. III. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK A Takarékszövetkezet ügyfeleivel, hitelezési kockázatának csökkentése céljából, csak biztosítékkal fedezett hitelügyleteket köt. A jogszabályi követelményeknek megfelelő, érvényes és bármikor érvényesíthető - az előírt, hiteles dokumentumokkal igazolt - biztosítékok minősülnek elfogadható fedezetnek. A Takarékszövetkezet, a felajánlott biztosítékokat, a piaci forgalmi értékből diszkontált, hitelbiztosítéki értéken fogadja be. A forgalmi érték meghatározásához a Takarékszövetkezet által kijelölt értékbecslők szakvéleményét lehet igénybe venni, melynek költsége az ügyfelet terheli. III.1. A biztosíték (hitelfedezet) nyújtás általános szabályai 1. A Takarékszövetkezet, az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármely időpontban és valamennyi követelése tekintetében jogosult az ügyféltől megkövetelni, hogy nyújtson számára megfelelő biztosítékot, illetve, hogy a már adott biztosítékot egészítse ki oly mértékben, hogy az a Takarékszövetkezet mindenkor fennálló, vagy a jövőben esetleg keletkező követeléseinek megtérülését biztosítsa. Az ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról a Takarékszövetkezet felhívása esetén azonnal, illetve a felhívásban adott határidőben gondoskodni. A biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítéséig, illetve a nyújtott biztosíték kiegészítéséig a Takarékszövetkezet jogosult az ügyféllel szemben esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni. 2. A biztosíték kikötésekor a Takarékszövetkezet jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen hitelbiztosítéki értéken fogadja el. 3. Az ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet számára biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog és követelés fenntartásáról, állagmegóvásáról és értéke megőrzéséről. Köteles biztosítani továbbá a követelések érvényesíthetőségét, és hogy ilyen esetben a teljesítés, a Takarékszövetkezet részére történjen. Amennyiben az ügyfél ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét veszélyezteti, akkor a Takarékszövetkezet jogosult közvetlenül eljárni az ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást. 4. Az ügyfél jogosult és köteles a használatában levő, a Takarékszövetkezet javára zálogfedezetként lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni mindaddig, amíg a Takarékszövetkezet a zálogtárgyat birtokba nem veszi. A zálogtárgyak elidegenítése, vagy 7. oldal

8 megterhelése fedezetelvonásnak minősül, ami a Ptk. 6:387.. (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt vonja maga után. 5. Ha a Takarékszövetkezet a hitel biztosítékaként az ügyfél ingatlanára jelzálogjog bejegyzését köti ki feltételként, az ügyfél köteles a jelzálogjog érvényesítéséhez igényelt 30 napnál nem régebbi okmányokat /tulajdoni lap, egyéb igazolások/ az ingatlan-nyilvántartásból saját költségén beszerezni és azt a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani, vagy a Takarékszövetkezet által elektronikus úton TAKARNET rendszerből - beszerzett dokumentum költségét viselni. III.2. Biztosítékok, fedezetek biztosítása 6. Az ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére biztosítani, mely biztosítás minimális értékének, a bármely hitelezővel szemben fennálló tartozások mindenkori összegével egyező mértékűnek kell lennie. A biztosítási szerződést, illetve kötvényt köteles az ügyfél a Takarékszövetkezetnek bemutatni, illetve átadni. Az ügyfél köteles értesíteni a biztosítót a vagyontárgy elzálogosításáról és az értesítésben a Takarékszövetkezetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. 7. A fedezetek nyújtásával, biztosításával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az ügyfelet terheli. 8. Az ügyfél a biztosítási szerződést amíg a vagyontárgyak a Takarékszövetkezettel szembeni tartozásának biztosítékául szolgálnak a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Az ügyfél köteles a biztosítási díjat megfizetni, és mindazt teljesíteni, ami a biztosítási szerződés szerint a biztosítás fennmaradásának feltétele. A biztosítás fennmaradása érdekében a Takarékszövetkezet jogosult, de nem köteles e kötelezettségeket az ügyfél helyett teljesíteni. Amennyiben az ügyfél helyett az esedékes biztosítás díját a Takarékszövetkezet fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet jogosult az általa megfizetett biztosítási díj megtérítését az ügyféltől követelni. E jog gyakorlása érdekében az ügyfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles eljárni a biztosítási szerződés olyan tartalmú módosítása érdekében, hogy a biztosító a kötelezettségek megszegése miatt ne legyen jogosult a biztosítást megszüntetni anélkül, hogy a Takarékszövetkezetet erről ne értesítené, és a Takarékszövetkezet számára elegendő időt ne hagyna arra, hogy e kötelezettségeket az ügyfél helyett teljesítse. A Takarékszövetkezet a biztosítási díj folyamatos megfizetésének biztosítása érdekében jogosult az ügyféltől rendszeres átutalási megbízást vagy csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást kérni, és az ügyfél ennek visszavonására mindaddig nem jogosult, amíg vagyontárgyak az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szembeni tartozásának biztosítékául szolgálnak. 9. A Takarékszövetkezet a befolyó biztosítási összeget a lejárat előtt is az ügyfél tartozásának csökkentésére fordíthatja. A biztosítási összegnek a Takarékszövetkezet követeléseit meghaladó része az ügyfelet illeti meg. 10. A Takarékszövetkezet több biztosíték egyidejű kikötését is igényelheti, vagy egy biztosítékot több ügylet fedezeteként is befogadhat. 11. A biztosítékot nyújtó köteles igazolni a fedezetül felajánlott biztosíték valódiságát, annak per-, teher- és igénymentességét, vagy az arra vonatkozóan már fennálló kötelezettségeket, terheket. III.3. Biztosítékok, fedezetek típusai 12. A Takarékszövetkezet követelései biztosítására különösen a következő típusú jogi biztosítékokat veszi igénybe: - Intézményi garancia, kezesség, garancia: o Garancia: a garantőr kötelezettségvállalása, hogy meghatározott összeget, pontosan megjelölt határidőn belül, az adós fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén, a Takarékszövetkezet felszólítására az adós helyett, nyilatkozatába foglalt feltételeket meghaladó kifogás nélkül, teljesíteni fog. o Intézményi garancia: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Hg.Zrt.), és Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által nyújtott garancia, kezesség. - Kezesség: o A kezes kötelezettségvállalása, hogy a kötelezett nem teljesítése esetén, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. o A kezes köteles késedelem nélkül értesíteni a kötelezettet a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a kötelezettet a jogosulttal szemben megillető kifogásokról és követelésekről. o A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. 8. oldal

9 o Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek a fennálló tartozásért egyetemlegesen állnak helyt a jogosulttal szemben. o Ha több kezes egymásra tekintet nélkül vállal kezességet, egymás közötti viszonyukban a kötelezettség abban a sorrendben terheli őket, amilyen sorrendben elvállalták a kezességet. Az a kezes, aki a jogosulttal szemben a sortartás kifogásával élhetett, e kifogással a jogosult követelését kielégítő kezessel szemben is élhet. o Ha a kezesek egymásra tekintettel vállalnak kezességet, egymás közötti viszonyukban kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni. o Ha a kezes kötelezettségéért kezességet vállalt személy (alkezes) kielégíti a jogosult követelését, a követelés erejéig mindazon jogokat is érvényesítheti, amelyeket a kezes érvényesíthetett volna, ha a jogosult követelését kielégíti. - Készfizető kezesség: o A kezes nem követelheti a jogosulttól, hogy a követelést először az ügylet adósától hajtsa be. A kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, ha a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezült; b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott, vagy ellene felszámolás indult. - Óvadék: o Olyan dologi biztosíték, amely lehetővé teszi, hogy a Takarékszövetkezet az adós nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését az óvadék összegéből, bírósági végrehajtási eljárás nélkül, közvetlenül kielégíthesse. Az óvadék tárgya lehet pénz és értékpapír (kézizálogként alapítható, azaz birtokátruházással/átadással; pénz esetén fizetési számlára történő készpénz befizetéssel, vagy fizetési számla javára való átutalással; értékpapír esetén lásd a dematerizált értékpapírnál írt alapítási rendelkezést), dematerizált értékpapír (kézizálogként, vagy a Ptk. által meghatározott egyéb módon számlavezető és zálogjogosult közötti megállapodás, vagy zálogszerződés megkötésével, az értékpapírszámla, ill. értékpapír letéti számla megterhelése vagy jóváírása útján is alapítható), fizetési számlakövetelés (számlavezető és zálogjogosult közötti megállapodás vagy zálogszerződés megkötésével). Óvadékot bárki felajánlhat. A Takarékszövetkezet az átvett óvadékot köteles gondosan őrizni és - mivel az esedékesség előtt nem kerülhet a tulajdonába - az egyéb eszközeitől elkülönítetten nyilvántartani és kezelni. Ha a Takarékszövetkezet az óvadék tárgyából elégíti ki követelését, az értékesítéséből befolyó vételárnak a követelést meghaladó része az óvadék tulajdonosát illeti, ezért a követelés kielégítését követően a tulajdonossal a Takarékszövetkezet egyidejűleg elszámol. - Zálogjog (ingóra, ingatlanra, jogra, követelésre alapított) és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom létrejön a megfelelő nyilvántartásba való bejegyzéssel: o A zálogjog alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. o A zálogjog kiterjed az elzálogosított dolog alkotórészeire, tartozékaira és hasznaira anélkül, hogy arról a zálogszerződésben külön rendelkezni kellene. A zálogjog érvényesítése kiterjed tehát pl. a járulékokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. A zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés. o Ingatlan jelzálog - fedezetként elfogadható lakóingatlan, földterület, illetve a fentiektől különböző minősítésű egyéb nyilvántartott ingatlanok. Ingatlan esetén jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanra, illetőleg a közös tulajdonban lévő dolognak a zálogkötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségére létesíthető. Ha az ingatlannak nem a hiteligénylő ügyfél a tulajdonosa, vagy annak csak részben tulajdonosa, valamennyi ingatlantulajdonosnak, egyéb joggal terhelt ingatlan esetén pedig a joggal rendelkezőnek, a kölcsönszerződést dologi kötelezettként alá kell írni. Az érvényesen létrejött hitelszerződés, illetve fedezet alapítására irányuló biztosítéki szerződés alapján a Takarékszövetkezetet megillető jelzálog érvényességének feltétele a jelzálogjog és az 9. oldal

10 o o o ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom - a kölcsönösszeg és járulékai erejéig ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése. A bejegyzés illetékköteles, melynek megfizetése a hiteligénylő adóst terheli. Ingó jelzálog Ingó jelzálogjog alapításához - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál (külön törvény rendelkezései szerint) vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Jogon vagy követelésen alapított jelzálogjog: jogon vagy követelésen jelzálogjogot - érvényesen - a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéssel lehet alapítani; a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésért külön rendeletben megállapított díjat kell fizetni, melynek költsége az ügyfelet terheli; a bejegyzés alapjául nem kérelem, hanem a felek megfelelő nyilatkozata (elektronikus formanyomtatvány hiánytalan kitöltése) szolgál; a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre az ellenérdekű fél hozzájárulásával, elektronikus formanyomtatvány kitöltésével, automatikusan sor kerül; jelzálogszerződés írásba foglalásától nem lehet eltekinteni, mivel a bejegyzés csak akkor eredményezi a zálogjog megalapítását, hogyha a bejegyzés szerinti zálogkötelezett és zálogjogosult között zálogszerződés jött létre. A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot akár a zálogjogosult, akár a zálogkötelezett megteheti. A nyilatkozatokról a másik fél elektronikus értesítést kap. Ha a bejegyzés iránti nyilatkozatot a zálogjogosult tette, a nyilatkozat alapján a jelzálogjog csak akkor kerül feltüntetésre a nyilvántartásban, ha a zálogkötelezett megadja a hozzájárulását. Ha a nyilatkozatot a zálogkötelezett tette, a zálogjogi nyilvántartás automatikusan feltünteti a zálogjogot. Kézizálog Amikor a zálogjog jogosultját illeti meg a zálogtárgy birtoklásának joga. A zálogjogosult, köteles a zálogtárgyat épségben megőrizni, külön rendezés hiányában nem használhatja, de természetes hasznait jogosult és köteles beszedni, azzal elszámolni. A zálogjogosult köteles a zálogtárgyat visszaadni a zálogjog megszűnésekor. Kézizálogjog nem alapítható a dolog egy részén, sem annak tulajdoni illetőségén. - Magánszemély jövedelme: o Lakossági (fogyasztónak minősülő) természetes személy ügyfelek rendszeres, igazolt jövedelme lakossági ügyletekben a hitel fedezeteként elfogadható. - Egyéb szerződési kötelmet erősítő biztosítékok (beszedési megbízás, cross default, pari passu, negativ pledge, comfort letter, ownership clause). III.4. Biztosítékok, fedezetek érvényesítése 13. Ha az ügyfél a Takarékszövetkezettel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Takarékszövetkezet fennálló követelését jogosult érvényesíteni vele szemben bármely rendelkezésére álló biztosítékból olyan módon, ahogy az, megítélése szerint a banki követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja azzal, hogy az ügyfél érdekét a lehetséges legkedvezőbb módon figyelembe veszi. 14. A Takarékszövetkezet az ügyfél bankszámlája terhére a jogszabály által előírt sorrendiséget figyelembe véve, az ügyfél előzetes felhatalmazása alapján, további eseti rendelkezése nélkül jogosult az esedékes lejárt követeléseit érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítással élni. IV. A HITELEK KAMATA, DÍJA, EGYÉB KÖLTSÉGE A Takarékszövetkezet a mindenkori jogszabályi előírások betartásával határozza meg az egyes konstrukciók kondícióit. Az egyedi hitel-/kölcsönszerződésekben a konkrét ügyletre érvényes, aktuális kondíciók, és azok fizetésének esedékessége minden esetben rögzített. IV.1. Kamatszámítás közös szabályai 1. A kamat felszámításának kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó pedig, az utolsó törlesztés időpontja. 2. A hitel után fizetendő kamat számítása az alábbi képlet szerint történik: 10. oldal

11 A kamat összege = hitel tőkeösszege x kamatnapok száma x kamatláb 360 x 100 A kamatnapok száma: a folyósítás időpontjától a törlesztést megelőző napig eltelt, naptári napok száma. A folyósítás napja: az a nap, amelyen az ügyfél fizetési számláján a Takarékszövetkezet a hitel öszszegét jóváírja. Ez a nap az első kamatnap. A törlesztés napja: az a nap, amelyen az ügyfél hitelszámláján a Takarékszövetkezet a törlesztés összegét jóváírja. 3. A Takarékszövetkezet kamatot, díjat, jutalékot és költséget, a mindenkor hatályban lévő jogszabályi rendelkezésekben meghatározott módon számol fel, és fenntartja magának a jogot, hogy ugyancsak a mindenkori jogszabályi követelményeket betartva, azokat egyoldalúan módosítsa. IV.2. Egyéb díj, jutalék, költség 4. Lakossági (fogyasztónak nyújtott) hitelek után a kamaton felül a Takarékszövetkezet az alábbi jogcímeken számíthat fel díjat, jutalékot, egyéb költséget: a. kezelési költség (a február 1. napját megelőzően kötött szerződések esetén), b. hitelbírálati díj (a hitelkérelem bírálatáért felszámított díj, amely elutasító döntés esetén is megilleti a Takarékszövetkezetet), c. folyósítási díj (maximum a jogszabály szerinti mértékben) d. előtörlesztési díj (maximum a jogszabály szerinti mértékben), e. szerződésmódosítási díj (az ügyfél által kezdeményezett módosítás esetén), f. rendkívüli ügyintézési díj (ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja), g. rendelkezésre tartási díj (maximum a jogszabály szerinti mértékben), h. zárlati költség (a február 1. napját megelőzően kötött szerződések esetén), i. nyomtatványdíj, j. hitel prolongációs díj (a futamidő módosításának díja), k. hitel előkészítési díj (bankszámlahitel termék esetén), l. levelezési költség, m. felszólítás/felmondás ügyintézésének díja, n. helyszínelés díja (építési célú hiteleknél), o. közvetlen támogatás bírálati díja (lakáscélú hitel igénylése nélküli Lakásépítési Támogatás igénylése esetén), p. földhivatali ügyintézés díja (ingatlanra alapított jelzálogjog biztosíték esetén), q. TAKARNET lekérdezés költsége (ingatlanra alapított jelzálogjog biztosíték esetén), r. készpénzes törlesztés díja (hitelkártya termék esetén), s. késedelmi díj (hitelkártya termék esetén), t. kényszerhitel éves díja (hitelkártya termék esetén). 5. Vállalkozói hitelek után a kamaton felül a Takarékszövetkezet az alábbi jogcímeken számíthat fel díjat, jutalékot, egyéb költséget 1 : a) Hitelbírálati díj b) Kezelési költség c) Rendelkezésre tartási jutalék d) Folyósítási jutalék e) Szerződésmódosítási díj f) Előtörlesztési díj g) Prolongációs díj h) Garancia díj i) Faktoring díj j) Faktoring kamat 1 melyek meghatározását a Fogalomtár tartalmazza 11. oldal

12 IV.3. Szerződésszegés jogkövetkezményei IV.3.1. Késedelmi kamat 6. A Takarékszövetkezet, az ügyfél a szerződésben rögzített esedékességi időpontoktól eltérően - azaz késedelmesen - teljesített törlesztési kötelezettsége esetén, a lejárttá és hátralékossá vált hitel tőke összege után a mindenkori jogszabályi előírások szerint -, az ügyleti kamaton felül a mindenkori Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot, míg a hátralékossá vált kamat összege után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 7. A lakossági fogyasztónak minősülő ügyféllel kötött lakáscélú hitelszerződés esetén a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet, a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, (továbbá egyéb költséget, díjat vagy jutalékot) nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó összegben. 8. Ha a szerződés deviza alapú, és a szerződés a szerződés felmondásának bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, az előző bekezdésben írtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés felmondása után, a kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. 9. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség konkrét ügyletre vonatkozó feltételeit és mértékét, az egyedi hitelszerződések tartalmazzák. 10. Fogyasztónak nyújtott hitelnél, az ügyfél késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Takarékszövetkezet legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel az ügyféllel szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. IV.3.2. Behajtási költségek 11. Az ügyfél szerződésszegése esetén a Takarékszövetkezet követelésének érvényesítésével (behajtásával) kapcsolatban az alábbi költségek merülhetnek fel, melyek megfizetése az ügyfelet terheli: - felszólító levelek küldésének költsége, - fizetési meghagyásos eljárás költsége, - végrehajtási eljárás költségei végrehajtási illeték, végrehajtási előleg, végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének költsége, - szükség esetén lakcímlekérdezés költsége, peres eljárás költségei. IV.4. Kamat, díj, egyéb költség közzététele 12. A Takarékszövetkezet a kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek mindenkori aktuális mértékéről a hálózati egységekben folyamatosan közzétett, Hirdetményében, illetve elektronikus módon, a honlapján történő közzététellel tájékoztatja az ügyfeleket. IV.5. A Takarékszövetkezet által alkalmazott kondíciók 13. A Takarékszövetkezet vállalkozói és lakossági (fogyasztói) ügyfélkörben az alábbiakban részletezett típusú kamatokat alkalmazza. IV.5.1. Vállalkozói hitelek kamata és módosítása 12. oldal

13 14. Fix kamatozású hitel: A kamatozás módja azt jelenti, hogy a Takarékszövetkezet a kamat mértékét a futamidő alatt nem változtathatja meg. A túlzott kamatkockázat miatt ezt a fajta kamatozást a Takarékszövetkezet csak rendkívüli esetekben használja. Ez lehet jogszabály alapján történő árazás, és ha az ügyfél, vagy az ügyfélcsoport a hitel kihelyezéséhez a forrást is biztosítja pl. lombard hitel. Ez esetben az árazás alapja a betétkamat. Változtatható kamatozású hitel: A hitel kamata alapesetben a futamidő alatt nem változik, de a szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy a Takarékszövetkezet a pénzpiaci viszonyok és a prudens működés miatt a kamatokat változtassa. Ügyfél részéről történő változtatás csak kérelemre lehetséges. Az ilyen jellegű hitelek esetén a kamatváltozásról 15 nappal előzetes értesítést kell küldeni az Ügyfél részére. Változó kamatozású hitel: A hitel kamata ez esetben alapvetően kétféle módon változhat; o Periodikusan változó kamatozású hitel; ami lehet havi vagy negyedéves változás és a Takarékszövetkezet az adott periódusra Hirdetményben teszi közzé az adott periódusra érvényes kamatbázis mértékét. Jellemzően ilyen kamatbázis a BUBOR, az EURIBOR, CHF LIBOR és a Prime Rate (a Takarékszövetkezet legjobb minősítésű ügyfeleit megillető, Hirdetményben közzétett kamatmérték, a továbbiakban PR). Általános érvényű szabály, hogy míg az 1 M BUBOR 1 havi, addig a 3 M BUBOR 3 havi átárazódáshoz kapcsolódik. o Folyamatosan változó kamatozású hitel; az ilyen esetekben a hitel kamata a kamatbázis változásához kötődik. Ilyen kamatbázisú hitel, jellemzően az MNB alapkamat, illetve a refinanszírozáshoz kapcsolódó speciális kamatbázisú lehet. 15. A vállalkozói hitelügyletekben a Takarékszövetkezet a kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan jogosult az ügyfél számára kedvezőtlenül is módosítani, amennyiben ezt a Takarékszövetkezet számára a szerződésben egyértelműen meghatározott feltételek, illetőleg körülmények lehetővé teszik. Ilyenkor a Takarékszövetkezetnek a kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt érintő módosítást a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően a Hirdetményében, illetve elektronikusan a Takarékszövetkezet honlapján is közzé kell tenni. A Takarékszövetkezet, a változásokat megelőzően a hatályos jogszabályban előírt határidővel teljesíti az ügyfelek felé fennálló előzetes tájékoztatási kötelezettségét. A változás sosem érinti az értesítésben megjelölt időpontot megelőző időszakra esedékes kamat, költség, díj mértékét. IV.5.2. Lakossági hitelek kondíciói IV Hitelkamat, kamatfelár és módosítása 16. Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén - fix kamatozással a futamidő teljes tartamára, - a hitel teljes futamidejére az MNB honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz 2 kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral 3, a kamatfeltételek a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók, azaz a kamatfelár a hitel teljes futamidejére rögzített, 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén - az MNB honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 3 vagy 5 éves kamatperiódusokban 4 rögzített kamatfelárral, - a hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet - a hitel futamideje alatt a kamatfelárat legfeljebb 5 alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után az MNB honlapján közzétett (és a hitelszerződésben is rögzített) kamatfelár-változtatási mutató 5 alkalmazásával számított mértékig lehet módosítani. 2 Meghatározását lásd Fogalomtárban 3 Meghatározását lásd Fogalomtárban 4 Legfeljebb 18 éves futamidejű hitel esetén 3 éves, 18 évet meghaladó futamidejű hitel esetén 5 éves kamatperiódus 5 Meghatározását lásd Fogalomtárban 13. oldal

14 A referencia-kamatlábat - forinthitelnél a 3-6 havi BUBOR, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 12 hónapos diszkont kincstárjegy vagy 5 éves állampapír átlaghozam, - EURO hitelnél és EURO alapú hitelnél a 3 6 havi EURIBOR, - svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3-6 havi CHF LIBOR mértékéhez lehet igazítani. - A kamatláb aktuális mértékét a kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. 17. A Takarékszövetkezet a hitel kamatfeltételeinek, díjat, jutalékot vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén azt kivéve a referencia kamatlábhoz kötött kamatnál, a referencia kamat változásából eredő kamatváltozást - a kamatperiódus lejártát megelőzően legalább 90 nappal Hirdetményben közzéteszi. A módosításról, azaz az új kamatperiódusban alkalmazott kamat és kamatfelár mértékéről, és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről az érintett ügyfeleket írásban, postai úton is legalább 90 nappal korábban - értesíti, illetve azt egyidejűleg a Takarékszövetkezet honlapján is közzéteszi. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén ha ez a kölcsönszerződésben rögzítésre került a Takarékszövetkezet a referencia-kamatláb változásáról az ügyfeleket a honlapon és Hirdetményben való közzététel útján rendszeresen tájékoztatja. Ha a kamatperiódus lejárta után a hitelkamat, illetve kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az ügyfél számára hátrányosan változik, az ügyfél a kamatperiódus lejárta előtt legalább 60 nappal jogosult a szerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy az ügyfél a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napjáig annak teljes kiegyenlítésével rendezze. Hitelkártya, folyószámla-hitelkeret szerződés egyoldalú módosításáról a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 60 nappal értesíti az ügyfelet, aki ilyen esetben 30 napos határidővel jogosult felmondani a szerződést, a fennálló tartozást pedig a felmondási határidő leteltéig köteles a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. IV Díjak, jutalékok, költségek és módosításuk 18. A Takarékszövetkezet díjat, jutalékot a folyósítási díj, rendelkezésre tartási díj és az előtörlesztési díj kivételével a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával, megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben jogosult megállapítani. 19. A Takarékszövetkezet a díjakat, jutalékokat évente egy alkalommal (április 1. napjával) legfeljebb a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében módosíthatja. 20. A Takarékszövetkezet díj, jutalék vagy költség módosítása esetén a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal közli az ügyféllel a módosítás tényét, a díj, jutalék vagy költség új mértékét, és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletet. IV Teljes hiteldíj mutató (rövidítve THM) 21. A Takarékszövetkezet a fogyasztó ügyfél részére nyújtandó hitel folyósítása esetén a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, valamint a 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: THM rendelet) rendelkezései alapján jár el a THM számítása, alkalmazása, valamint közzététele tárgyában. 22. A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez, éves százalékában kifejezve. Az üzletszabályzat jelen fejezetében alkalmazott fogalmak tekintetében a THM rendeletben rögzített fogalmakat kell irányadónak tekinteni6. 6 Fogalmakat lásd Fogalomtár, ill. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elnevezésű dokumentumokban 14. oldal

15 23. THM számításánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a fogyasztó által fizetendő összes díjat - ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót - valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá ha a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírta, ideértve különösen a) a felajánlott fedezet értékbecslésének költségét, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának díjait és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb díjakat, ha a számlavezetési kötelezettséget a Takarékszövetkezet írja elő, d) ha van, a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét, f) a tulajdoni lap másolatának költségét, valamint g) a biztosítás és garancia költségét, kivéve a jelzáloghitel fedezetére fizetett vagyonbiztosítás költségét, h) a Ptk 5:112. szerinti hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzéshez kapcsolódó költséget, i) energetikai tanúsítvány költsége, amennyiben az csak a Takarékszövetkezet igénye miatt készítendő. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) díja, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői okirat költsége, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett - a vételáron felüli - díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának díjait és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb díjak, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, és g) az energetikai tanúsítvány költsége, amennyiben az a jogszabály előírása alapján szükséges. 24. A Takarékszövetkezet a THM számításánál úgy számol, hogy a hitel törlesztése a hitelszerződés szerinti futamidő alatt szerződésszerűen történik. 25. A Takarékszövetkezet a lakossági hitelkonstrukciók teljes hiteldíj mutatóját az aktuális Hirdetményében, továbbá elektronikusan, honlapján teszi közzé. Az ügyfél adott hitelére vonatkozó konkrét THM értékét a hitelszerződés tartalmazza. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, és a THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát változó kamatozású kölcsönöknél! Figyelmeztetjük ügyfeleinket arra is, hogy devizahitelek esetén a THM nem tükrözi az árfolyamváltozás kockázatát! 26. A THM mértékének meghatározásakor minden esetben figyelembe kell venni a THM korlátozására vonatkozó alábbi jogszabályi rendelkezést: a.) a Takarékszövetkezet fogyasztónak csak olyan kölcsönt nyújthat, amelyben a THM értéke nem haladja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét, b.) hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelek esetében a THM értéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. A fentiek alkalmazásában az érintett naptári félévet megelőző utolsó hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára. 27. A THM értékének meghatározására a jelen pontban, lentebb rögzített képletet kell alkalmazni. A lenti képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: a.) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; 15. oldal

16 b.) a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja; hitelkártya esetén a kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. Deviza alapú hitel esetén, ha a folyósítás és a törlesztés is forintban történik, a jelen pontban lent meghatározott képletnél a Takarékszövetkezet az általa és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban veszi számításba. Ennek során a hitelrészletet a Takarékszövetkezet által az adott ügyletre folyósításnál alkalmazott, a törlesztő részletet és a díjfizetést a törlesztésnél alkalmazott a) a hitelszerződésben a szerződés megkötését megelőző 30. napnál nem régebbi devizaárfolyam, b) a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembe vételével veszi számításba. Deviza alapú hitel esetén, ha a folyósítás vagy a törlesztés devizában történik, lent meghatározott képletnél a devizában teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni a hitelszerződésben 30 napnál nem régebbi, a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama figyelembevételével. Devizahitel esetén a forintban fizetendő díjakat a THM meghatározásakor a hitel devizanemében kell számításba venni a hitelszerződésben 30 napnál nem régebbi, a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a hitelező által az adott ügyletnél a díjfizetésre alkalmazott devizaárfolyam figyelembevételével. Devizahitel és deviza alapú hitel esetén a hitelszerződésben fel kell tüntetni, hogy a THM meghatározása a forint fizetések vagy a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt-e, továbbá a fizetések más devizanemre történő átszámításánál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességének napját. Jelzáloghitel esetén a lent meghatározott képletet az alábbiak figyelembevételével alkalmazza a Takarékszövetkezet: a) állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig, b) az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy tekinti, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, c) az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy tekinti, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, d) ha a Takarékszövetkezet a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított különvált zálogjogot egy jelzáloghitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 hónapnak tekintik, e) ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját veszi figyelembe. Jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításánál a Takarékszövetkezet nem veszi figyelembe. A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni a hivatkozott Kormányrendelet alapján: C k : D l : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam k években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0, 1 s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, 16. oldal

17 X: a THM értéke. V. LAKOSSÁGI HITELEZÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI A kizárólag a fogyasztók hitelezésére vonatkozó speciális előírásokat az Általános Szerződési Feltételek a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez elnevezésű, és a hitelezési eljárásban alkalmazott fogalmak meghatározását a jelen üzletszabályzat mellékleteként közzétett Fogalomtár elnevezésű dokumentumok tartalmazzák. V.1. Lakossági hiteltermékek típusai Az egyes termékekre vonatkozó részletes terméktájékoztató, a hiteligénylő lap és az igényléshez szükséges dokumentumok listája a Takarékszövetkezet honlapján, illetve a Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve érhető el. 1. Folyószámlahitel A Takarékszövetkezet váratlan kiadások, átmeneti fedezethiány áthidalására könnyen és gyorsan igénybe vehető folyószámlahitelt nyújthat. A számlahitel szerződésben kikötött, egyedi hitelkeret erejéig az ügyfél fizetési számláját túlterhelheti. A hitel fedezetét az ügyfél számláján rendszeresen jóváírt jövedelem összege, vagy zárolt betét képezi. A folyószámlahitel szabadon, hitelcél megjelölése nélkül, tetszés szerinti ütemezésben felhasználható. 2. Hitelkártya A hitelkártya váratlan kiadásokra, mindennapi vásárlásokra, vagy akár nagyobb összegű tartós fogyasztási cikkek egyszerű az áruhitelekre jellemző hitelbírálati eljárás nélküli megvásárlására használható. A hitelkeret rulírozó, azaz a visszafizetett összegek újra felhasználhatóak. A hitelkártya-terméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. 3. Személyi kölcsön A folyószámlahitelhez képest nagyobb összegű kiadások fedezésére, az ügyfél jövedelmén kívül egyéb fedezet (értékpapír, ingatlan) biztosítása nélkül, személyi kölcsön vehető igénybe. A kölcsönterméket a hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. 4. Óvadék fedezete mellett nyújtott hitel Felhasználási célhoz nem kötött, értékpapír (forint betét, deviza betét, állampapír) fedezete mellett egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kölcsön. 5. Jelzálog típusú hitelek a) szabad felhasználású b) A hitelcél megjelölése nélkül igényelhető, szabadon felhasználható kölcsön, melynek biztosítéka az ügyfél jövedelme mellett ingatlanra alapított jelzálogjog. (és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom).termőföld mint jelzálogfedezet mellett nyújtott hitel A termőföld tulajdonosa által szabad felhasználási célra igényelt kölcsön, melynek fedezetét az ügyfél jövedelme mellett termőföldre alapított jelzálogjog (és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom) képezi. c) lakáscélú Lakásvásárlásra, lakásépítésre, lakásbővítésre, lakás korszerűsítésre, lakás felújításra, illetve az előző célokra felvett lakáscélú hitel kiváltása céljára igényelhető piaci kamatozással, vagy állami kamattámogatással nyújtott kölcsön, melynek biztosítéka az ügyfél jövedelme mellett ingatlanra alapított jelzálogjog (és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom). 17. oldal

18 VI. VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI Vállalkozói hitel a termelési, szolgáltatói tevékenység elősegítésére, a saját anyagi erő kiegészítésére vállalkozói ügyfelek 7 részére nyújtott hitel. A hitelbírálat részeként, illetve engedélyezés esetén a hitel teljes futamideje alatt is, a Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a vállalkozás működését, a hitelcél megvalósulását, saját erő létét és felhasználását, illetve a fedezeteket bármely időpontban a vállalkozás helyszínén rendszeresen ellenőrizze. A vállalkozói ügyfelek hitelezésére vonatkozó speciális előírásokat az Általános Szerződési Feltételek vállalkozói hitel/kölcsön/garancia/faktoring ügyletekre elnevezésű, és a hitelezési eljárásban alkalmazott fogalmak meghatározását a jelen üzletszabályzat mellékleteként közzétett Fogalomtár elnevezésű dokumentumok tartalmazzák. VI.1. Vállalkozói hiteltermékek típusai Az egyes termékekre vonatkozó részletes terméktájékoztató, a hiteligénylő lap és az igényléshez szükséges dokumentumok listája a Takarékszövetkezet honlapján, illetve a Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve érhető el. 1. Folyószámlahitel A Folyószámlahitel rugalmas segítséget nyújt a pénzügyek napi intézésében, illetve átmeneti fizetőképességi problémák áthidalására alkalmas. 2. Forgóeszközhitel A Forgóeszközhitellel a Takarékszövetkezet az ügyfél belföldi szállításaiból/szolgáltatásaiból eredő, rövid lejáratú követeléseinek megvásárlását, és a számlaérték nagyobb hányadának azonnali kifizetését teszi lehetővé, eseti vagy rulírozó jelleggel. 3. Beruházási hitel Beruházási hitel több év alatt megtérülő kapacitásbővítő beruházás, és kapcsolódó fejlesztések finanszírozására, valamint tartós forgóeszköz finanszírozására igényelhető. 4. Speciális konstrukciók a) Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyújtott hitel b) Közraktári hitel Mezőgazdasági vállalkozások készleteinek átmeneti finanszírozására szolgáló hitelkonstrukció. c) Faktoring ügyletek A Takarékszövetkezet az ügyfél szerződéssel vagy számlával igazolt rövid lejáratú, halasztott fizetésű követeléseit esedékesség előtt megvásárolja a követelések engedményezésével, továbbá a követeléseket a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül megszerzi, megelőlegezi, számítolja. d) Garancia A garancia a Takarékszövetkezet, mint garantőr (garanciát vállaló) kötelezettségvállalása, hogy meghatározott összeget, pontosan megjelölt határidőn belül, az ügyfél fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén, a jogosult felszólítására az ügyfél helyett, kifogás nélkül, teljesíteni fog. e) Támogatott hitelprogramok (pl. Széchenyi Kártya Hitelprogram, Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) által refinanszírozott hitelek) 5. Önkormányzatok részére nyújtott hiteltermékek A Takarékszövetkezet a települési önkormányzat működésének finanszírozására, átmeneti fizetési nehézségeinek orvoslására nyújt rövid lejáratú hitelt, vagy az önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges beruházásokat finanszírozza. 6. Non-profit szervezetek részére nyújtott hitel 7 Lásd Fogalomtár. 18. oldal

19 A Takarékszövetkezet non-profit szervezetek részére megkötött támogatási szerződés alapján odaítélt, de csak későbbi időpontban folyósítandó támogatási összeg igénybevételét teszi lehetővé hitel formájában. 7. Társasházak, lakásszövetkezetek részére nyújtott hitel. Kormányrendelet alapján, valamint a Lakástakarékpénztár elő-takarékossági konstrukció megtakarításával megvalósítható, lakáscélú felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkák céljára nyújt a Takarékszövetkezet támogatott hitelt. VII. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER Amennyiben az ügyfélnek, a Takarékszövetkezettel szemben az alább részletezett típusú ügylete, vagy ezen ügyletekben lejárt tartozása áll fenn, a Takarékszövetkezet, a CXXII. számú törvény előírásai szerint jogosult az ügyfél és a szerződés adatait, központi nyilvántartás céljára, a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) adatbázisát kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadni. 1. A KHR nyilvántartás célja, a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadatszolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a hivatkozott törvényben meghatározott célra, a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy az ügyfél által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás céljára használhatók fel. 2. Adatszolgáltatási kötelezettség tárgya: A Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató, a KHR részére köteles átadni annak a természetes személynek, és vállalkozásnak a referencia adatait, aki részére: a. hitel és pénzkölcsön nyújtásra b. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, továbbá c. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása tárgyában szerződést köt. d. A Takarékszövetkezet köteles átadni a természetes személyként kezelt ügyfélnek az a-c. pontokban nevesített azon szerződésének adatait: 1. amely szerződésében vállalt fizetési kötelezettségének a természetes személy oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem, folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, illetve 2. mely szerződés megkötésének kezdeményezése során a természetes személy valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve 3. amely fenti jogcímen bonyolított ügyletében, hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a évi IV. tv ában ill. a évi C. törvény , és szerinti bűncselekmény elkövetését állapítja meg, illetve 4. azon természetes személlyel szemben, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a évi IV. törvény 313/C. -ában, vagy a évi C. törvény 374. (5) bekezdésében ill. a ban meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. e. A Takarékszövetkezet köteles átadni a vállalkozóként kezelt ügyfélnek: 1. az a-c. pontokban nevesített azon szerződésének adatait, melyben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása, több mint harminc napon keresztül fennállt, továbbá 2. azon fizetési számlájának adatait, amellyel szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, Ft-nál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván, valamint 3. azonosító adatait és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésének adatait, melyben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a Takarékszövetkezet felmondta, vagy felfüggesztette. A Takarékszövetkezetnek meg kell küldenie a KHR részére az ügyfél azonosítására alkalmas, valamint az érintett szerződésre vonatkozó, alább a 4. pontban részletezett azonosító adatokat. 19. oldal

20 3. a) Adatszolgáltatási kötelezettség tartalma a természetes személy ügyfelekről: a Takarékszövetkezet a KHR rendszerbe, az alábbiakban részletezett adatokat továbbítja: Személyi azonosító adatok: név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. Szerződésének adatai: szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), szerződés összege és devizaneme, szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a késedelmes fizetés bekövetkezésének időpontja, a késedelmes fizetés bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, vagy perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tartozás összege, pénzneme, végül a fennálló tőke tartozás összege és pénzneme. Valótlan adatközlés, okirat hamisítás miatt meghiúsult szerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok: az ügyfél azonosító adatait, továbbá az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: az ügyfél azonosító adatait, továbbá a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), letiltás időpontja, letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés. KHR-ben ügyfél részéről adattovábbítás megtagadása esetén közlendő adatok: nyilatkozat kelte (hely, dátum), referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, ügyfél azonosító adatai, hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. b) Adatszolgáltatási kötelezettség tartalma vállalkozóként kezelt ügyfelekről: a Takarékszövetkezet a KHR rendszerbe az alábbiakban részletezett adatokat továbbítja. Vállalkozást azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám. Szerződések adatai: szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, szerződés megszűnésének módja, szerződés összege és devizaneme, szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, törlesztés módja és gyakorisága, a késedelmes fizetés bekövetkezésének időpontja, a késedelmes fizetés bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt, meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, a fennálló tőketartozás összege és pénzneme. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), a sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződés adatait a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, perre utaló megjegyzés. 4. Az adatkezelés határideje: A 4. pontban felsorolt adatokat a KHR rendszere a törvényi előírásnak megfelelően, illetve abban meghatározott kivételekkel az adatátadás időpontjától számított öt évig kezeli, ezt követően véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Kivétel: a szerződésből eredő késedelmes tartozás nyilvántartása, ami a késedelmes tartozás teljesítése esetén, a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerül. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul, és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referenciaadatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. A 2.a-c. pontokban felsorolt szerződéses jogviszonyról a KHR rendszerében nyilvántartott adatok a szerződéses jogviszony megszűnését követő egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek, kivéve, ha a nyilvántartott természetes személy él a törvény biztosította azon lehetőséggel, hogy szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kéri az adatai nyilvántartását. A természetes személy ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, amit a jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltatónál, ezt követően pedig a KHR pénzügyi vállalkozásnál írásban kezdeményezhet. 5. Bármely referencia-adatszolgáltatónál, bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR rendszerében, és ezen adatait, mely referenciaadat-szolgáltató adta át. Az érdeklődő saját adatai 20. oldal

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2016. október 04. Érvényes: 2016. október 05. - 1 - Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek, az egyes termékek

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben