S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I"

Átírás

1 Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Köszönjük meg ezt Istennek! Istennek, Jézus Krisztusnak anyja: Magyarország Pátrónája, Védőaszszonya. Az ország az Ő ajándéka, de Szent István végrendeletével öröksége, családja és birtoka is... Meggyökerezett tiszteletét hirdetik az ország al - kotmányjogi kincsei: a Szentkorona, a koronázó palást, az országzászló is. Ezen a Mária-kép jóval idősebb, mint lobogónk hármas színe. Pecsétjeink, bélyegeink, okleveleink, Máriás pénzünk, hó - napjaink, szombatjaink,... harckiáltásaink (,,a harci Jézus-Mária, Ady) és munkakezdő fohászaink róla beszélnek. Egyetemünk, (az alapító) Pázmány Péter szerint, az Ő csarnoka. Tisztelői, vallói közt vannak királyaink: Szent István, Szent László, IV. Béla, III. Endre, Károly Róbert, Nagy Lajos, II. és III. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia; nagyjaink: Szent Gellért, Hunyadi (ki kardja markolatára a szentolvasót fűzte), Bá - thory, Esterházyak, Pálffyak, Koháry, Zrínyiek, II. Rákóczi Ferenc. Buda visszafoglalásakor a vár fokára Szűz Má riás zászlót tűzött az elsőként felkúszó magyar Mária-kongreganista Petneházy Dávid. Az országot hivatalosan felajánlották a Nagyasszonynak 1038-, 1317-, és 1896-ban. Olyan út - mu tatóink, tanítóink ol - tották szívünkbe nevét, mint Szent Gellért, Boldog Temesvári Pelbárt, Pázmány, Prohászka, Tóth Tihamér, Bangha. A ma gyar költészet, ima- és énekvilág, számtalan Má - ria-kegyhelyünk és zarándoklataink, a nép áhítata beszél róla. A nemzet létkérdése: a,,lenni vagy nem lenni felörvénylett előtte mindegyre: a kereszténység fölvételén, mikor István és Gellért emelte magasra Nagyasszonyunk tiszteletét; Muhinál és Mo - hácsnál és végig dúlásokon, mikor népünk száz - forrás: (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) ezreit vitték rabszolgának, hullottak el a hit védelmében...,,nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról! Az ország pénze 1848-ig Mária képét viseli. Protestáns erdélyi fejedelmeink, Bocskay, Bethlen, a két Rákóczi György csakúgy Máriásokat veretnek, mint a katolikus II. Rákóczi Ferenc. Amikor ő megindul hadaival,,istenért és szabadságért ', Máriás zászlók alatt vonul, pedig kurucai többsége nem katolikus. Kiáltványa, a Recrudescunt száz sérelme között ott van, hogy Bécs elvitte a pócsi könnyező Mária-képet, s már nem imádkozhat előtte a magyar. Ezt a kiáltványt a nem katolikus Ráday Pál szövegezi! A nagyhatalmú Szűzhöz esdekelt gyönge esendő népünk szüntelen: Élet, édesség, reménység. (Mindszenty József május 25-i Mária-évi beszédéből) Ilyen 900 éves töretlen nemzeti hagyományt szentesített hivatalosan is XIII. Leó pápa, mikor 1896-ban, a honfoglalás ezeréves évfordulóján,,,magyarok Nagyasszonya ünnepet rendelt el október 8-ra. Azelőtt augusztus 15-én,,,Nagyboldogasszony -kor ülték (mint neve is jelzi), mert augusztus 15-én halt meg Szent István, koronáját és országát Isten Anyja, Mária oltalmába ajánlva. Immár ezer év és ezer évi fönnmaradásunk a bizonysága, hogy a Szűzanya ezt elfogadta, vállalta. Imák a hazáért Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden szenteidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Sík: DB, 855) Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Má ria! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és di cső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen. (Esterházy Pál imája, Sík: DB 858) Virrasszunk! Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltünkön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is. Álljunk ki keblünket kettőztetett erőre lelkesítve mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala:,,virrasszunk!... Valóban virrasztanunk kell! Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgő, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék! Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék! Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját! Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gőgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan őszinte, sőt tán őszintébb hazafinak keble rejt! Virrasszunk, nehogy felbőszült garaboncként szilaj erővel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erővel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit! Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és dur va 2

3 erőszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút! (Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853) Különleges ünnepünk ez. A Szűzanya ugyan mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk ma - gyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint. Amióta Szent István király felajánlotta Neki az országot, emlékezete él minden idők nemzedékeibe. Csak rajta keresztül juthatunk el az istenfélelemnek, megismerésnek útjára, ő mutat be minket Szent Fiának. Talán sok szor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most. Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a rászorulók felé forduló szeretetben! Figyeljük üzeneteit, hi - szen aki rám hallgat, meg nem szégyenül. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, kö nyö - rögj értettünk! Üdvözlégy, Mária! Jézus születésének hírüladásakor Gábor an - gyal köszöntése több mint egy egyszerű üdvözlés, vagy köszönés, hiszen Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést fejeznek ki a mondottak. Má - ria nagysága elismerésére utalnak a szavak, hogy kegyelemmel teljes és áldottabb minden aszszonynál. Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az Isteni akaratba és az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem, hogy Jézus Anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus dicsőségét, hi - szen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket, hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire. Mária mindig azt mondja nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt, amit Jézus mond nekünk! Horváth István Isten anyja, aki gyöngéd anyai szeretettel vetted körül Názáretben az ifjú Üdvözítőt, segíts ne - kem, hogy én is Isten gyermeke maradhassak! Istenem, mindenemet neked köszönhetem: életemet, szüleimet, barátaimat. Olyan sokan vannak, akik mindezeknek nem örülhetnek: a vakok, a betegek, az elhagyott gyermekek, az éhezők. Most minden bűnömet teljes szívemből bá - nom, és nem szeretném őket még egyszer elkövetni. A te segítségeddel azon fogok fáradozni, hogy többé ne vétkezzem. Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj értem most, amikor megvallom vétkeimet, amelyek eltávolítottak engem szent Fiadtól! Ámen. Rosa Mystica Montechiari-ban (Olaszország) június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűz - anya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Ró zsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói li tá niában ne - veztetik). Három tőrt (a hívatásukat elhagyó, a ha - lálos bűnben élő és a Júdás árulását követő pa - pokért), majd ezek helyén három rózsát (piros, fehér és arany, azaz ima, engesztelés és a vezeklés) vi selt a mellén. Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a le gyen Mária nap, e - zeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui. Éld a szeretetet, köszöntötte Pierinát. Titkos Értelmű Rózsa olvasója Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség... Tized (egyszer, vagy ötször): Titkos értelmű Rózsa... Ó, legszentebb (10-szer)... Nagy (önálló) szemre: Titkos értelmű Rózsa, Világ Királynője, az Egyház és a papság Isten anyja, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! Kis szemekre: Ó, legszentebb szívnél közbenjáró Édesanyánk, Titkos értelmű Rózsa, Világ Királynője, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk! Befejezés: Üdvözlégy Királynő, Titkos értelmű Rózsa, az Anyaszentegyház Édesanyja, kö - nyörögj érettünk! Könyörögjünk. Ó, bűn nélkül fogantatott Szent Szűz, Te a papoknak és az Istennek szentelt lelkeknek menedéke, könyörögj érettünk Jézusnál. Ámen. 3

4 Rózsafűzér ígéretek Szent Domokosnak és boldog Alannek 1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni. 2. Különleges védelmem és legnagyobb ke - gyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért i - mádkozzák. 3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a po - kollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csök - kenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget. 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog ré - szesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak. 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni. 6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatáskor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha i - gazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre. 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni. 8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek. 9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez. 10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy di - csőségben fognak részesülni a mennyben. 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem. 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom. 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken. 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei. 15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerű jele. Nagymama rózsafüzére Édesanyám dobozából emlékekre kutatva Újra kezembe került egy régi rózsafüzér. A lánca kézikötésű. Drótja kopott, szakadott. És néhol cérnával van utólag összebogozva. Nagymama rózsafüzére. Olvasgatta naponta a szent titkokat, elmerengve az égi csodákon, Máriával kérve az Istent, védje meg, óvja öt szeretett unokáját minden földi veszélytől... Nem sokkal halála előtt elmondta a titkát, kissé szégyenlős szavakkal, alázatosan: Tudd meg, fiam, érted három egész koszorút is ajánltam napról napra, amíg pap lettél, hogy a misédet megérhessem és a kezedből kapjam a Krisztust! Boldog öröm ragyogott a szemében, mint Simeonnak. Használt rózsafüzérét nem fűzték a kezére, amikor meghalt. Díszesebb, szebb rózsafüzérrel fonta édesanyám a kezét örökös ima pózba, s nagymama rózsafüzérét ő pörgette tovább, míg végleg ereklyévé kopott a sok sok imában... Testvérek, ha meghalok, árva szívemre tegyétek Pakó Benedek 4 Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Édesanyánk! Ítt vagyunk lá baid előtt, mi alatt felvrirad egy új nap, Isten új nagy ajándéka. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Mindenünk a Tied legyen: ér tel münk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel új éle tet, a mi Urunk Jézus életét! Mennynek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallataiddal! Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál mindenünk tiszta és Istennek tetsző le - gyen!. Jóságos Atyánk, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus el - várja és a Te Szíved vágyakozva ké - ri. Ámen. (Reggeli ima, amelyet a Szűzanya diktált Szent Pionak.)

5 Így imádkozzuk a rózsafüzért Keresztvetéskor a jobb kezünkkel megérintjük a.) a homlokunkat, és mondjuk: Az Atya b.) aztán a mellünket, és mondjuk: a Fiú, c.) majd a bal és a jobb vállunkat: és a Szentlélek nevében. Ámen. (A keresztvetés jelzi, hogy keresztények va - gyunk, mert kifejezi az alapvető katolikus titkokban való hitünket: tartalmazza a Szentháromság titkát, valamint a megtestesülés és megváltás titkát. A szavak arról szólnak, hogy egy Isten van három személyben, a kereszt jele pedig arra em - lé keztet, hogy Jézus krisztus, Isten Fia meghalt értünk a kereszten.) Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! R. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire Keresztvetés és az apostoli hitvallás 2. Miatyánk 3. Három Üdvözlégy (Jézus neve után mondjuk - Aki hitünket növelje - Aki reményünket erősítse - Aki szeretetünket tökéletesítse) 4. Dicsőség az Atyának Miatyánk 6. Tíz Üdvözlégy 7. Dicsőség az Atyának Miatyánk 9. Tíz Üdvözlégy 10. Dicsőség az Atyának Miatyánk 12. Tíz Üdvözlégy 13. Dicsőség az Atyának Miatyánk 15. Tíz Üdvözlégy 16. Dicsőség az Atyának Miatyánk 18. Tíz Üdvözlégy 19. Dicsőség az Atyának... Befejezésül Üdvözlégy Királyné... Az Egyház a rózsafüzérnek mindig kivételes hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta... A rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával együtt... A rózsafüzér természete szerint a békére irányuló imádság, abból a tényből fakadóan is, hogy Krisztust szemléli, aki a Béke Fejedelme és a mi békénk... A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. (...) Az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemünk előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei (...) s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal mondhatnánk az Ő Anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja. (...) így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát. Boldog II. János Pál 5

6 Az Öregek, betegek napján az Úr áldását és kegyelmét kérem minden idős, beteg testvéremre Szeretettel, Lajos atya Gyermekeimnek Kedves Fiam / Lányom...! Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj meg ér te ni Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni légy türelmes. Jussa nak e szed - be azok az idők, amikor én tanítottalak erre! Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismét lem ugyanazt a dolgot, ne szakíts félbe, hallgass végig! Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett el ol - vas nom ugyanazt a mesét, míg el nem a ludtál. Ha nem akarok megmosakodni, sem meg ne szégyeníts, sem meg ne feddj érte Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudjalak venni a mosakodásra! Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mo sollyal Megtanítottalak sok mindenre hogy egyél jó kat, öltözködj szépen hogyan nézz szembe az élettel. Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson és ha még sem sikerül megtennem, ne légy ide ges És ami a legfontosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az, hogy veled legyek, és figyelj rám Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd. Jól tudom, hogy mikor kell ennem és mikor nem. Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni... nyújtsd a kezed ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál járni. És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok tovább élni hogy meg akarok halni ne légy dühös egyszer ezt is meg fogod érteni Próbáld megérteni, hogy a koromat nem megéltem, hanem túléltem. Egy nap majd megérted, hogy minden hibám ellenére, mindig a legjobbat akartam neked, és hogy az utat szerettem volna elő készíteni neked. Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt vagy tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok. Mellettem kell lenned, próbálj meg meg ér te - ni, és segíts nekem, ahogy azt én tettem, amikor megszülettél. Segíts járnom segíts befejezni az utam szeretettel és türelemmel. Megfizetlek majd egy mosollyal és azzal a mérhetetlen nagy szeretettel, amellyel min dig szerettelek. Ha a kezem reszket is, add, hogy mindig kitárjam karomat Uram, már elég sok ideje annak, hogy nekem adtad az élet csodálatos ajándékát. Tudod, voltak örömeim és sikereim, értek megpróbáltatások és gyászoltam szeretteimet. Ha arra gondolok, milyen volt az életem, ha felmérem, mit jelentettél számomra, új, még soha nem használt szavakkal tudnám csak kifejezni hálámat. Most egy kicsit több a szabadidőm, jobban el tudok merülni a teremtés szemlélésében. Mutasd meg a Nap édességét, egy virág szépségét, minden csodádat, kezednek műveit, a - melyek olyan ékesen hirdetik dicsőségedet. Uram, őrizd meg az örömöt a szívemben. Gyö törjön akármennyi gond és nyomorúság, ne engedd, hogy magamba zárkózzam. Se - gíts, hogy inkább azokra figyeljek, akik mellettem élnek, és akiknek akárcsak ne kem szükségük van a testvéri figyelmességre. Ha kevesebb az erőm, adj több lelket, több fényt, több megértést és több jóakaratot. Ha kezem remeg is, segíts, hogy kitárt karral mindig kész le gyek az adakozásra. Amikor pedig elérkezik az utolsó órám, fo - gadd el mint egy imát felajánlott fájdalmaimat és szenvedésemet. Szeretném, ha a halálom egy utoljára kimondott igen lenne, földi életem végső, alázatos és bizakodó igenje. És add, hogy beléphessek házadba, szereteted örökké tartó örömébe. Ámen. 6

7 Hány éves vagy nagypapa? Az én időmben a szüzesség nem okozott rá - Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte: Nagypapa, hány éves is vagy? A nagypapa így válaszolt: Hadd gondolkozzam egy kicsit! A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fo gam - zásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még ra - dar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya. Még nem találták fel a légkondicionálót, a mo sogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre). Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután e - gyütt éltünk, és min - den családban volt apuka és anyuka. Én a számítógép, a kétszakos e - gyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem vizsgáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket. Huszonöt éves koromig minden rendőrt és férfit uram -nak szólítottam, minden nőt pedig asszonyom -nak vagy kisasszony -nak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek. Az én időmben, ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha kisbabát várt, a helyére kísérték és ha kellett megváltották a jegyét és odavitték neki. A nő elsőként lépett ki a liftből; alátolták a széket, hogy leülhessen; egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és segített neki levenni a kabátját. kot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány és a tisztaság a férj számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért. A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mo - biltelefonról nem is beszélve. Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos író - gépekről, számológépekről. A notebook a jegyzetfüzet volt. Az órákat na - ponta felhúztuk. Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken. Gépeknél tartva: nem voltak pénz kiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rá diók. Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk. Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. Színes ké - pek nem léteztek. Nem hallottunk Pizza Hutról vagy Mc Donald's - ról, se az instant kávéról, se a mesterséges édesítőkről. Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége ah - hoz, hogy gyereke legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok! Hát, nagyapó, biztosan több, mint kétszáz! fe lelt az unoka. Nem, kedvesem, csak hetven! 7

8 A bölcs ember Egy 92 éves kicsi, idős ember, szépen megfésülködött, megborotválkozott, felöltözött, és reggel 8 órakor elindult az idősek otthonába. Hetven éves felesége nemrég hunyt el, s ezért úgy érzi, muszáj elhagyni házát. Az idősek otthona előterében várakozik, s ránk mosolyog, mikor azt mondjuk neki, hogy kész a szobája. Miközben a lift felé tartunk, röviden elmondom neki, milyen is az ő kis szobája. Elmesélem neki azt is, milyen színű a függöny és az ágytakaró. Nagyon tetszik, s lelkendezik, mint egy nyolc éves kisgyerek, aki most kapja meg élete első szobáját. Kedves Mihály, még nem is látta a szobát, várjon egy kicsit. Az nem baj közli. A boldogság, az mindentől független dolog. A boldogságot függetlenül választom. Az, hogy a szoba tetszik-e vagy sem, nem a bútoroktól függ vagy a dekorációtól az attól függ, ahogy én azt látni akarom. Én már a fejemben eldöntöttem, hogy a szoba tetszeni fog. A döntésemet minden reggel az ébredésemnél hozom. Dönthetek úgy, hogy a napomat az ágyban töltöm, és számolom hány testrészem nem működik, mely részeim fájnak, vagy köszönetet mondhatok az égnek a testrészeimért, melyek jól mű - ködnek. Minden nap egy ajándék, ha ki tudom nyitni a szemem, az új napra koncentrálok, a szép emlékekre, melyeket az életem során gyűjtöttem össze. Az öregség az olyan, mint a bankszámlád. Azzal rendelkezel, amit összegyűjtöttél. Ezért az én tanácsom, hogy sok-sok boldogságot és szépet rakjál félre emlékeid bankszámlájára. Köszönöm, hogy hozzájárultál a bankszámlámhoz, ahová még tovább gyűjtögetek. Emlékezz ezekre az egyszerű gondolatokra ah hoz, hogy boldog legyél: Szabadulj meg a gyűlölettől! Szabadulj meg az aggodalmaktól! Élj egyszerűen! Adjál többet! Várj kevesebbet! 8 Rád hagyatkozom Uram, Istenem, ahogy öregszem, lassan mindenem elveszítem. Jöjj, és egészítsd ki, ami hiányzik belőlem. Növeld a bennem lévő szeretetet, hogy pótolni tudjam fogyatkozó erőmet. Add, hogy képes legyek egyszerűbb és teljesebb önátadásra. Fogyatkozó lelkesedésem és lendületem egészítsd ki mosolyoddal. Te mindenkihez jó voltál, és meghallgattad az emberek kéréseit. Segíts meg, hogy ne csak elviseljem és megértsem embertársaimat, hanem őszintén érdeklődjem terveik iránt. Add, hogy emlékezetem felidézhesse mindazt, ami szép és jó volt az életemben, hogy emlékeimet megoszthassam másokkal. Add, hogy gyengülő akaratom elfogadja a körülöttem élők ésszerű kívánságait. Add, hogy hitem szelíden világítson, és mutassa az utat másoknak. Segíts, hogy alázatosan fogadjam szellemi teljesítőképességem hanyatlását és kifáradását. Add, hogy mindig Téged keresselek, minél jobban megismerjelek, megértsem azokat az örök ígéreteket, amelyekben azokat részesíted, akik Téged keresnek. Uram, Istenem, segíts, hogy képes legyek lemondani vágyaimról, és elfelejtsem önmagam. Szeretném teljességgel neked adni az életem, általad és érted. Ámen. Jean-Maríe Villot bíboros

9 Sík Sándor Magyarok Nagyasszonya Édesanya, boldog anya, Virágszülő Szűzmária, Világraszült virágodnak, Ajánlj minket szent Fiadnak. Ha nem ajánlsz, hova menjünk? Nincs egy izrom épség bennünk. Minden épet, minden szépet Fölfaltak a cudar évek. Mind a tíz bűnnel komáztunk, Belzebúbbal paroláztunk, Ami csepp jó maradt bennünk, Lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk, Nem nyílt meg a föld alattunk, Kikerültük a koporsót, Itt vagyunk most, legutolsók, Legutolsók a világnak, Kik a szívünkbe nem látnak, De tenálad, Asszonyunknál, Tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is mint nyitott könyvben, Úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végigsírtad, De ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja A bűnbánat jeges karma, Pislog már a keserűség Hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, A meleg vér meg-megpozsdul. Ami szégyenünkre válott, Szemünkről már hull a hályog. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, Tudjuk, mi félteni való. Sereglünk a Krisztus elé, De hogy álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha reá kérdez? Szólj helyettünk, anyánk édes, Annyit mondj csak: rosszak vagyunk, De mégis a tied vagyunk. Idős ember imája Áldd meg azokat, akik széppé teszik napjainkat. Áldd meg, Uram, azokat, akik megértik, hogy lépésem bizonytalan és kezem remeg. Áldd meg azokat, akik tudják, hogy már nem hallok jól. Áldd meg azokat, akik elfogadják, hogy látásom meggyengült és gondolkodásom lelassult. Áldd meg azokat, akik elfordítják tekintetüket, ha véletlenül kilöttyintem kávémat. Áldd meg azokat, akik sohasem mondják azt: Ma már másodszor mondod el ezt a történetet. Áldd meg azokat, akik páratlan érzékkel tudják felidézni egykori boldog napjaimat. Áldd meg azokat, akik szeretettel vesznek körül. Nekik köszönhetem, hogy nem érzem magam magányosnak. Áldd meg azokat, akik észreveszik, hogy már nincs elég erőm keresztem hordozására. Áldd meg azokat, akik szeretetükkel széppé teszik hátralévő napjaimat, az atyai házba vezető utolsó utamat. Ámen. 9

10 Oriah Hegyi Álmodó öreg indián verse Nem érdekel, hogy miből élsz. Azt akarom tudni, hogy mire vágysz, és hogy mersz-e találkozni szíved vágyakozásával. Nem érdekel, hogy hány éves vagy. Azt akarom tudni, megkockáztatod-e, hogy hülyének néznek a szerelmed miatt, az álmaidért vagy azért a kalandért, hogy igazán akarsz élni. Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal. Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságod középpontját, hogy ejtett-e sebet már valaha rajtad árulás az életben, és hogy további fájdalmaktól való félelmedben visszahúzódtál-e már. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e együttélni a fájdalommal, az enyémmel vagy a tiéddel, Hogy tudsz-e vadul táncolni, és hagyni, hogy az eksztázis megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél, vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk az emberi lét korlátaira. Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz, igaz-e. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek, hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni az árulás vádját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet. Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is, ha az nem mindennap szép, és hogy isten jelenlétéből ered-e az életed. Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal, az enyémmel vagy a tiéddel, és mégis megállni a tó partján és azt kiáltani az ezüst holdnak, hogy Igen! Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy mennyit keresel. Azt akarom tudni, fel tudsz-e kelni egy szomorúsággal és kétségbeeséssel teli éjszaka után, fáradtan és csontjaidig összetörten és ellátni a gyerekeket? Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide. Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában anélkül, hogy visszariadnál. Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál. Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről, amikor minden egyéb már összeomlott. Azt akarom tudni, tudsz-e egyedül lenni saját magaddal, és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres pillanatokban. 10

11 Ófehértó Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom,,a község már 1137-ben meg volt, mégpedig népes telep lehetett, ez onnan bizonyos, mert már az említett évben templomot épített, mellyel akkor nem sok község dicsekedhetik Szabolcs megyében A fent nevezett évben épült R. Cath. Templom, mint az év száma mutatja, - amelly a Sanctuarium homlokzatján van feljegyezve. Vak Béla királyunk idejében épült templomnak csak sanctuaruma van meg, a többi falak később építettek, az elébbi falak elpusztítása után (1864. jún.18-áról kelt előljárósági jelentés) Domboldalon, szabadon álló, egyhajós, gótikus jellegű templom, homlokzata előtt barokk toronnyal. A település eredetileg feltehetően Antiokhiai Szent Margit tiszteletére szentelt templomát Báthory Bereck fiai építették egy 1326-os, Károly Róbert-féle donáció után a XIV. század második negyedében. A hitújítást követően a reformátusok használták. A kálvinistáktól Pethő Rozália vette vissza 1736-ban, aki 1750-ben helyreállíttatta az épületet, és tornyot építtetett hozzá. Az újraszentelés után a templom titulusa Árpád-házi Szent Erzsébetre változott. A templomhajóban és a dia dal - íven látható, kiváló minőségű fal ké - pek a XV. század első felében születtek. Az északi falon festett ke retbe foglalva a sárkányölő Szent György látható, oldalán Jézus életéből vett je - lenetek kaptak helyet. A diadalív homlokzati freskóján a lélekmérő Szent Mihály, jobb oldalán a ferenc rendi ru - hában ábrázolt Árpád-házi Szent Er - zsébet ennivalót ad a leprás gyermeknek ben a freskókat leme szel - ték, s virágmotívumokat festettek rá - juk. Kerny Terézia A templom az 1750-ben épült homlokzat előtti toronnyal Alexandriai Szent Katalin falképe 11

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben